I don’t want to defend democracy at all

https://justpaste.it/an9p5

JustPaste.it

I don’t want to defend democracy at all

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 0s

Public 

 Edit

I don’t want to defend democracy at all

You say that European democracy must be defended, but democracy is the oppression of one over the other, having nothing to do with personal freedom received from Heaven. Democracy is not a natural system that I would like to defend. The foundation of freedom is the knowledge of the rules of operation of a society that chooses its own natural leaders to defend its freedom and happiness in a life free of coercion. The ideal is a society without prohibitions, consisting of local communities united by a common interest and based on self-government and supported by a scientific and business center operating without profit.
This is the ideal of social organization without a central government that operates by dos and don’ts. It is a classic anarchic social organization that provides its members with full freedom of decision based on mutual individual and social benefit based on the principle of saving all energy. Therefore, let a global, anarchic and ethical society of happy and free people emerge, based on local communities defending their own interests, supported by the POL-CAT joint-stock company, a science and business center operating without profit.
Warsaw, January 30, 2023, 6:45 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Mówicie, że trzeba bronić europejskiej demokracji, a tymczasem demokracja to ucisk jednych nad drugimi nie mająca nic wspólnego z osobistą wolnością otrzymaną od Niebios. Demokracja nie jest systemem naturalnym, którego chciałbym bronić. Fundamentem wolności jest wiedza o zasadach działania społeczeństwa, które samo sobie wybiera naturalnych przywódców broniących jego wolności i szczęścia w życiu pozbawionym przymusu. Ideałem jest społeczeństwo pozbawione zakazów składające się z lokalnych społeczności zjednoczonych wspólnym interesem i opartych na samorządzie i wspieranych przez centrum naukowo-biznesowe działające bez zysku.

Jest to ideał organizacji społecznej bez centralnego rządu, którego działanie polega na nakazach i zakazach. Jest to klasyczna anarchiczna organizacja społeczna zapewniająca swoim członkom pełną wolność stanowienia opartego na wzajemnym indywidualnym i społecznym świadczeniu dobra opartego na zasadzie oszczędzania wszelkich energii. Niech zatem powstanie globalne i anarchiczne oraz etyczne społeczeństwo szczęśliwych i wolnych ludzi oparte o lokalne społeczności broniące własnego interesu wspierane przez centrum naukowo-biznesowe POL-CAT spółka akcyjna działające bez zysku.

Warszawa, dnia 30 stycznia 2023 roku, godzina 18:45    Bogdan Jacek Góralski

Stupidity of humans on climate change is borderless

 Add Account

Stupidity of humans on climate change is borderless

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 1h

Stupidity of humans on climate change is borderless

From China to Japan, deadly cold is gripping East Asia. Experts say it’s the ‘new norm’

By Heather Chen, Yoonjung Seo, Paula Hancocks, Jake Kwon and Junko Ogura, CNNUpdated 11:27 PM EST, Wed January 25, 2023

https://edition.cnn.com/2023/01/25/asia/east-asia-cold-snap-climate-japan-korea-china-climate-intl-hnk/index.html

Below is explanation of phenomenon harsh winter 2023 in East Asia Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

Polar Vortex versus gravity and weather changes in the northern hemisphere

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 22 sty 2023 · edited: 25 sty 2023Public  Edit

Polar Vortex versus gravity and weather changes in the northern hemisphere

Reading the article titled Arctic Oscillation and Polar Vortex Analysis and Forecasts-link: https://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation/
helped me describe the phenomenon of changes in the weather due to changes in the gravitational forces around the Earth. The sun, moon and other solar system objects gravitationally interact with the earth’s atmosphere. This causes the troposphere and stratosphere to move relative to the Earth’s surface. Recently, the atmospheric system has been causing heavy snowfall in the south of Poland. On Friday 20 January , I wrote on Facebook that by January 28, 2023, snowfall will cover all of Poland. It happened on Saturday, January 21, 2023. On December 19, 2022, I wrote a forecast on Facebook in the “Long-term weather forecast” group, which announced the attack of winter in the third decade of January 2023. I based the forecast on the fact that the Moon is at its perigee at that time orbits, and other solar system objects will have a strong impact on the Earth-Moon system at that time. The prediction has been confirmed and now I will explain why?
Polar vortex – masses of cold Arctic air under high pressure moved under the influence of gravity to the south and caused an influx of cold air below the 60th parallel, which caused snowfall min. in Poland.
The southward shift of the polar vortex air mass caused heating of the stratosphere over it at that time and an increase in its temperature, i.e. the occurrence of SSW – sudden stratospheric warming. It is so simple that it is hard to believe that a geologist explains a weather phenomenon to meteorologists.
On this basis, I can predict a long-term weather forecast for the whole area of the Northern hemisphere.
Warsaw, January 22, 2023, 11:35 am Bogdan Jacek Góralski
Polar Vortex versus grawitacja a zmiany pogody w północnej hemisferze
Lektura artykułu zatytułowanego Arctic Oscillation and Polar Vortex Analysis and Forecasts-link: https://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation/
pomogła mi opisać zjawisko zmian pogody pod wpływem zmian sił grawitacji wokół Ziemi. Słońce, Księżyc i inne obiekty Układu Słonecznego oddziałują grawitacyjnie na ziemską atmosferę. Powoduje to ruchy troposfery i stratosfery względem powierzchni Ziemi. Ostatnio układ atmosferyczny powodował wielki opady śniegu na południu Polski. W piątek napisałem na Facebooku, że do 28 stycznia 2023 opady śniegu pokryją całą Polskę. Stało się to już w sobotę 21 stycznia 2023. 19 grudnia 2022 roku napisałem na Facebooku w grupie „Długoterminowa prognoza pogody” prognozę, która zapowiadała atak zimy w trzeciej dekadzie stycznia 2023. Prognozę opierałem na fakcie, że Księżyc jest w tym czasie w perygeum swojej orbity, a inne obiekty Układu Słonecznego będą silnie oddziaływały w tym czasie na  układ Ziemia-Księżyc. Prognoza potwierdziła się a ja wyjaśnię teraz dlaczego?
Polar vortex- masy zimnego arktycznego powietrza pod wysokim ciśnieniem przemieściły się pod wpływem sił grawitacji na południe i wywołały napływ zimnego powietrza poniżej 60 równoleżnika co spowodowało opady śniegu min. w Polsce.
Przesunięcie na południe masa powietrza polar vortex spowodowało ogrzanie stratosfery nad nim w tym czasie i wzrost jej temperatury tj. wystąpienie SSW – sudden stratospheric warming. Takie to proste, ze aż trudno uwierzyć, że geolog tłumaczy zjawisko pogodowe meteorologom.
Na tej podstawie mogę przewidywać długoterminową prognozę pogody dla całej
Północnej hemisfery.
Warszawa, dnia 22 Stycznia 2023 roku, godzina 11:35  Bogdan Jacek Góralski

 

41 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Forecast below on climate change was made on 2015 year Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

Future Earh’s climate change V

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 13 lis 2021 · edited: 26 sty 2022Public  Edit

The apparent, seeming motion of the magnetic pole on the surface of the earth is an indicator of the displacement of the earth’s coating (the crust and upper part of the earth’s mantle) around the liquid interior of the earth. The Earth’s coating, which rotates relative to the ecliptic, note the changes in the sun lighting of the Earth’s surface, and consequently, changes in the location of the climate and precipitation zones. Today the magnetic pole moves eastward to the  Siberia. Its present location near the geographic pole causes that the speed of rotation of the earth increases. It proves the return of the earth’s coating to a position of equilibrium. What will be the further movements of the magnetic pole and the earth’s coating, and what will they bring? If the North Magnetic Pole approaches Siberia, the earth’s coating will move so that Siberia will be close to the axis of rotation of the Earth. The northern part of the Eurasian continent will be in a less sunny and cooler climate, and the southern part will be affected by drought. North America will be in a warmer climate, which in the north of the continent will favor vegetation, and the south of the continent will experience drought. The climatic zones will shift from the current position of about ca. 15 degrees latitude of distance, which will change the spread of vegetation zones. These climate changes will negatively affect food production and human well-being. To prevent the development of an unfavorable global situation, I described in my paper “Survival Technology” link: http://bogdangoralski.info/2018/02/21/survival-technology/  , an action plan that requires international elites cooperation. It is up to the elites to decide if we can realize this plan. 
Warsaw, 2015                                  
December 2020 
Fires in Australia, Brazil, Israel, and Liban mean that the area of these huge territories moved to the dry climatic zone that extends between the 20  to the 30 parallel. Increasing amount of earthquakes in the Mediteranen area tells us that that area is closer to equator now than 100 years ago ( see on the changeable position North Magnetic Pole http://www.geomag.bgs.ac.uk/education/poles.html ).
My well proved climate theory is explained in my book entitled „The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth” which is accessed in the Google Books-link: https://books.google.pl/books/about/The_new_look_at_the_Earth_s_climate_mech.html?id=eZu-DwAAQBAJ&redir_esc=y .
Warsaw, 13 November 2021    Bogdan Jacek Góralski

Przyszłe zmiany klimatu Ziemi

Pozorny ruch bieguna magnetycznego na powierzchni ziemi jest wskaźnikiem przemieszczania się powłoki ziemskiej (skorupy i górnej części płaszcza ziemskiego) wokół płynnego wnętrza Ziemi. Powłoka Ziemi, która obraca się względem ekliptyki, odnotowuje zmiany w oświetleniu słonecznym powierzchni Ziemi, a co za tym idzie, zmiany położenia stref klimatycznych i opadowych. Dziś biegun magnetyczny przesuwa się na wschód, na Syberię. Jej obecne położenie w pobliżu bieguna geograficznego powoduje, że prędkość obrotu Ziemi wzrasta. Świadczy o powrocie powłoki ziemskiej do stanu równowagi. Jakie będą dalsze ruchy bieguna magnetycznego i powłoki Ziemi i co przyniosą? Jeśli Północny Biegun Magnetyczny zbliży się do Syberii, powłoka Ziemi przesunie się tak, że Syberia znajdzie się blisko osi obrotu Ziemi. Północna część kontynentu euroazjatyckiego będzie w mniej słonecznym i chłodniejszym klimacie, a południowa będzie dotknięta suszą. Ameryka Północna będzie w cieplejszym klimacie, który na północy kontynentu będzie sprzyjał wegetacji, a południe kontynentu nawiedzi susza. Strefy klimatyczne przesuną się z aktualnej pozycji o ok. 15 stopni szerokości geograficznej odległości, co zmieni rozmieszczenie stref wegetacyjnych. Te zmiany klimatyczne wpłyną negatywnie na produkcję żywności i dobrostan człowieka. Aby zapobiec rozwojowi niekorzystnej sytuacji na świecie, opisałem w swoim artykule „Survival Technology” link: https://www.academia.edu/35796746/Survival_technology.docx, plan działania, który wymaga współpracy międzynarodowych elit. Od elit zależy, czy uda nam się zrealizować ten plan. Warszawa, 2015 grudzień 2020 Pożary w Australii, Brazylii, Izraelu i Libanie oznaczają, że obszar tych ogromnych terytoriów przeniósł się do suchej strefy klimatycznej, która rozciąga się między 20 a 30 równoleżnikiem. Rosnąca liczba trzęsień ziemi w rejonie Morza Śródziemnego mówi nam, że obszar ten jest bliżej równika niż 100 lat temu (patrz na zmienne położenie Północnego Bieguna Magnetycznego http://www.geomag.bgs.ac.uk/education/poles.html ). Moja dobrze sprawdzona teoria klimatu jest wyjaśniona w mojej książce pt. „Nowe spojrzenie na mechanizm klimatyczny Ziemi i system kosmo-geofizyczny Ziemi” dostępnej w Google Books. Warszawa, 13 listopada 2021 Bogdan Jacek Góralski214 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

32 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

THE THIRD WAY BETWEEN CAPITALISM AND COMMUNISM by Bogdan Jacek Góralski VERSION January 27, 2022

 Add Account

THE THIRD WAY BETWEEN CAPITALISM AND COMMUNISM by Bogdan Jacek Góralski VERSION January 27, 2022

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 27 sty 2023 Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

THE THIRD WAY BETWEEN CAPITALISM AND COMMUNISM by Bogdan Jacek Góralski VERSION  January 27, 2022

POL-CAT joint-stock company-the mediator between women and men

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 30 wrz 2022

POL-CAT joint-stock company-the mediator between women and men
Human society consists of women fighting for the comfort of living for their offspring and men fighting for the power that gives them access to sex. The contemporary political and social situation consists in dividing the world into zones of a free market economy dominated by women and zones of state ownership and the economy dominated by men. This division occurs due to the existence of property inheritance mechanisms that ensure an advantage for women in a free market economy. There is no inheritance in the state economy because everything is owned by the state, which gives males an advantage. Women commonly poison men to obtain their property, and this will continue to be the case until the mechanisms of inheritance of property change. In previous articles published on the Internet, I have described my method for solving this problem. I proposed mediation between women and men- establishing global trade and service joint-stock company POL-CAT, whose no one will inherit and no one will take over.
POL-CAT joint-stock company-the mediator between women and men
Global trade and service company POL-CAT S.A. under my leadership will be a mediator between the world of Western women and the world of men of the East. The gender parity in force at POL-CAT S.A., i.e. an equal number of women and men employed in this company, will allow me to play a decisive role in resolving disputes between the sexes that will arise in the course of business. I am a man, but in the process of life, I got to know the problems of men and women, and the desire for sex has died out in me. The desire for sex makes it difficult for a man to befriend a woman. I know that a compromise of interests is difficult to obtain, but I have my life partner Maria Góralska née Zawilińska as my advisor, a very wise, experienced, and educated woman who trusts me. Thanks to the principles of the POL-CAT joint-stock company developed by me in the course of 20 years of research and the life wisdom of the company’s future employees, we will work out a compromise between the fighting genders, which will first take place in Poland and then in the rest of the world. This is an evolutionary solution that I have been writing about for many years and that I hope to implement. So I am a diplomat trying together with you to resolve the thorny dispute over world leadership.

Warsaw, September 30, 2022 time 17:40                                            Bogdan Jacek Góralski

POL-CAT Spółka Akcyjna – mediator między kobietami a mężczyznami

Społeczeństwo ludzkie składa się z kobiet walczących o komfort życia dla swojego potomstwa i mężczyzn walczących o władzę, która daje im dostęp do seksu. Współczesna sytuacja polityczno-społeczna polega na podziale świata na strefy gospodarki wolnorynkowej zdominowanej przez kobiety oraz strefy własności państwowej i gospodarki zdominowanej przez mężczyzn. Podział ten następuje ze względu na istnienie mechanizmów dziedziczenia własności, które zapewniają kobietom przewagę w gospodarce wolnorynkowej. W gospodarce państwowej nie ma dziedziczenia, bo wszystko jest własnością państwa, co daje przewagę mężczyznom. Kobiety często trują mężczyzn, aby uzyskać ich własność i tak będzie, dopóki nie zmienią się mechanizmy dziedziczenia własności. W poprzednich artykułach publikowanych w Internecie opisałem moją metodę rozwiązania tego problemu. Zaproponowałam mediację między kobietami i mężczyznami – założenie globalnej handlowo-usługowej spółki akcyjnej POL-CAT, której nikt nie odziedziczy i nikt nie przejmie. POL-CAT Spółka Akcyjna – mediator między kobietami a mężczyznami Globalna firma handlowo-usługowa POL-CAT S.A. pod moim kierownictwem będzie pośrednikiem między światem kobiet Zachodu a światem mężczyzn Wschodu. Obowiązujący w POL-CAT S.A. parytet płci, czyli równa liczba kobiet i mężczyzn zatrudnionych w tej firmie, pozwoli mi odgrywać decydującą rolę w rozwiązywaniu sporów między płciami, które powstaną w toku prowadzenia działalności. Jestem mężczyzną, ale w trakcie życia poznałem problemy mężczyzn i kobiet, a ochota na seks we mnie wymarła. Pragnienie seksu utrudnia mężczyźnie zaprzyjaźnienie się z kobietą. Wiem, że trudno o kompromis interesów, ale moją doradczynią jest moja życiowa partnerka Maria Góralska z Zawilińskich, bardzo mądra, doświadczona i wykształcona kobieta, która mi ufa. Dzięki wypracowanym przeze mnie w ciągu 20 lat badań zasadom spółki akcyjnej POL-CAT oraz mądrości życiowej przyszłych pracowników firmy wypracujemy kompromis między walczącymi płciami, który najpierw nastąpi w Polsce, a potem na świecie. To ewolucyjne rozwiązanie, o którym piszę od wielu lat i które mam nadzieję wdrożyć. Jestem więc dyplomatą, który próbuje wspólnie z wami rozwiązać drażliwy spór o światowe przywództwo. Warszawa, 30 września 2022 godz. 17:40 Bogdan Jacek Góralski56 visits · 1 online Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

Will everything produced find a buyer?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 6 sty 2023Public  Edit

Will everything produced find a buyer?

The global sale of products and services will be handled by the transnational joint-stock company POL-CAT, which will be owned by the company’s employees. It will replace national trading companies competing on the global market. The sale will be determined by the price and quality of products and services with the neutral attitude of employees of the transnational network of POL-CAT, supported by modern sales software that must be created for individual national sales centers. This will invigorate the development of a well-informed market for products and increase the sale of goods and services in a peaceful way without the interference of individual governments.

Warsaw, January 6, 2023, 6:24                            Bogdan Jacek Góralski

Czy wszystko co wyprodukowano znajdzie nabywcę? 

Globalną sprzedażą produktów i usług zajmie się ponadnarodowa spółka akcyjna POL-CAT, która będzie  własnością pracowników spółki. Zastąpi ona narodowe firmy handlowe konkurujace na globalnym rynku. O sprzedaży zadecyduje cena i jakość produktów i usług przy neutralnej postawie pracowników ponadnarodowej sieci POL-CAT wspomaganych przez nowoczesne oprogramowanie sprzedażowe, które trzeba utworzyć dla poszczególnych krajowych centrów sprzedaży. Wpłynie to ożywczo na rozwój dobrze informowanego on produktach rynku i zwiększenie sprzedaży towarów i usług w pokojowy sposób bez ingerencji rządów poszczególnych państw. 61 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

 

See my work entitled „Revolution of Russia and the climate”-link:

https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_Revolution_of_Russia_and_the_clima?id=ccDKDwAAQBAJ 
In the above work, which was written before 2013, I analyzed the Russian social forces responsible for the outbreak of the Russian Revolution, which turned into the Bolshevik revolution led by Lenin in 1917. In today’s Russia, revolution is not yet possible, because all potential revolutionary leaders are killed or imprisoned before they manage to lead a rebellion against the post-Soviet regime. In the course of many years of study, when I analyzed the course of the French, Chinese, and Russian Revolutions and the Solidarity Revolution in Poland I have come to the conclusion that the climate crisis causing the rise in food prices is the direct factor behind the revolution. On this basis, I argue that today a general revolution may occur in all countries of the world (including the USA), because the contemporary climate crisis has triggered a spiral of inflation and a global rapid increase in food prices. In the course of 20 years of study, I developed a program of revolutionary changes in the socio-economic system, which is an ideological offer for future global revolutionary forces so that they do not waste time searching for a reform plan and focus on the evolutionary optimization of the socio-economic system in their countries. So, involuntarily, I became the author of the plan for a future global revolution that would restore the cosmic principles of natural law to the functioning of earthly societies.

Jakuszowice, on April 23, 2022, 3:05 am

On changing the inheritance mechanism

The French Revolution, conducted under the slogans of “Equality, Freedom, and Fraternity”, was a public protest against the unfair mechanisms of inheritance which, through arranged marriages, allowed the creation of huge feudal estates. In the French Revolution, feudalism was abolished, and the rules of inheritance remained unchanged. This made it possible to accumulate huge capitalist fortunes through arranged marriages. Marx’s communism and the Russian and Chinese Revolutions were in fact directed against the mechanisms of inheritance and introduced state property into the economy. State property could not be taken over for the purpose of inheritance. The Russian and Chinese revolutions collapsed, and private property was restored in the Russian and Chinese economies, which resulted in the creation of many huge fortunes. The problem of inheriting huge fortunes arose again. Private property owners and their wives and children are a common target of manipulation by dishonest people seeking to seize control of a large private property. There are various techniques for seducing people to gain control over private property, the most common method of which is to pretend to love the person who holds the right to inherit private property. It is common for spouses and children to be neglected by those who are forced to go about their business enterprises. Sending sexually fit lovers to wealthy couples and their children and giving them sexual pleasure is a way to obtain property rights through inheritance mechanisms. The communist revolutions were a protest against this dishonest social mechanism and a failed attempt to organize a world of free love without existing inheritance mechanisms. Unfortunately, the world of the communist economy was deprived of the element of market competition, which is a natural human need. The desire to stand out and gain social recognition is a hallmark of the leaders of civilization progress, and the communist world did not satisfy this human need for social acceptance. Therefore, the rivalry between communism and capitalism brought a catastrophe to communism and caused the collapse of civilization in post-communist countries.

The POL-CAT joint-stock company is the so-called third way between capitalism and communism

The global company POL-CAT is the idea of ​​a Pole, Bogdan Jacek Góralski, a victim of the bloody conflict between capitalism promoted by women and communism supported by men. POL-CAT will be owned by the people currently working in it; will not be inherited and will not be taken over by any mafia. POL-CAT will provide its employees with complete freedom in the ethical shaping of their own lives. The principles of operation of the global company POL-CAT are constantly modified to meet the requirements of the future, modern and fair world. I am convinced that the global POL-CAT company will ensure a balance between the world of women and men and will contribute to the peaceful development of the global economy.

POL-CAT will have commercial exclusivity in the sales network it has created.

POL-CAT will sign notarial agreements with POL-CAT suppliers on the commercial exclusivity of POL-CAT in its sales network. POL-CAT joint-stock company will sign notarial agreements with suppliers that it will not seek to take over their companies. This will provide producers with conditions for the development of production. Notarial agreements will protect the interests of POL-CAT and the benefits of POL-CAT suppliers by dividing their zones of commercial influence. This will increase mutual trust and improve market supply.

Who will be an employee of POL-CAT?

POL-CAT will primarily employ independent scientists who will raise funds for their research by selling products and services from the POL-CAT offer. This will provide the researcher with a peaceful job and life. Research topics will be selected mainly from the research topics needed for business development, which will be submitted by POL-CAT clients. The researcher will organize a team of scientists and traders (to manage a business and scientific problem), who will receive a commission on the sale of the POL-CAT offer, which will be purchased by companies commissioning the study. This will ensure adequate funding for science and adequate time for scientists to solve the problem ordered by the companies.

POL-CAT will sell everything except military equipment.

I wonder how it will work in practice?

I think our goal is to continuously develop knowledge about the Universe and our world. I believe that only gaining experience and knowledge and discovering the world is fascinating. The rest is the only support for continuous learning processes. For example, the last twenty years of my life have been a great and fascinating adventure in discovering the Earth’s climatic mechanisms and the social mechanisms of the human world. It was a great pleasure for me and I think that the results of my research are useful for a global society. I would like to help other (low-cost) scientists by creating a POL-CAT that will support low-cost research useful for global civilization …

Providence has given us free will, so don’t take it away from others.

POL-CAT will be an environment in which no one will impose his will on others. POL-CAT will provide participants with the opportunity to pursue their own will without being limited by the applicable rules of behavior. The POL-CAT participant will only be limited by his personal development, thus he will be fulfilling the free will given to us by Providence. We will offer POL-CAT participants a life without any rules, and unlimited personal development in achieving excellence in the art of living. Our goal in life will be to discover the perfection of living in the environment around us. The joy of life will only be limited by our surroundings, our god. POL-CAT will give everyone the opportunity to celebrate life without obligations….

The assets (I mean the shares of POL-CAT) of POL-CAT members will be inherited only by the POL-CAT company

My idea for a new world is an evolutionary restriction on the privileges of the elite

My idea for a new social environment is not to increase the privileges of the social masses but to radically and permanently reduce the privileges of the elites in order to motivate them to work effectively to improve their fate (through the feedback mechanism with the improvement of the quality of life of the social masses). If you are a member of the elite, be a so-called servant leader and work for the masses as for yourself.

The founders of the POL-CAT company would each have only one share of POL-CAT and would be ordinary employees. Their remuneration (each separately) would be the average wage of a single POL-CAT employee. I plan to set up POL-CAT (as a dynamic global trade and service company) together with people who do not want to follow the nowadays path of business and do not want to fight for money just for money. I would like to find comrades who love business as a fair play game with a compromise of interests, who are looking for money to implement plans for the progressive evolution of our civilization without wars and revolutions, with open borders for the free migration of people. I think that the universal goal of every civilization is to achieve the comfort of life without disturbing the balance of the social and natural environment.

Principles of global, peaceful, and productive evolution and humanistic progress

 So far, no revolution has built a beautiful and just social system. All revolutions were bloody and unethical; that is, they did not achieve their goal without wasting human life and social energy. After 18 years of research, I have formulated the principles for the next, productive and peaceful evolution that will make human ideals a reality. I am quoting these rules below.

Guiding principles of human evolution:

    All taxes are paid to the local religious community. Local religious communities pay taxes to local and central authorities.

    All politicians in the country earn the average salary in the country. All local officials earn average salaries in the local religious community.

    Only the anti-corruption company POL-CAT provides materials and sells services.

    The production of companies is free from bans.

    The owners and management boards of enterprises earn the average salary of their employees. The principle that business owners earn the average earnings of their employees will force creative people to create new businesses and create new jobs. Opening ten profitable companies will increase the earnings of a creative businessman tenfold.

Using above modern economic and ethical system, POL-CAT will unite global culture and eliminate civilization divisions, employing people of all nationalities. POL-CAT will help on peace processes between nations. The global migration of people looking for decent wages and living conditions that will be globally egalitarian, along with the development of POL-CAT, will increase. The quality of life around the world will increase.

Money is a measure of a businessman’s social utility

 Money will be a symbol of social recognition for creating jobs for others less creative than the businessman. The experience of developed countries shows that small and medium-sized enterprises create the most jobs because they are efficiently managed and the most innovative. Therefore, a functioning society should have an institution supporting business development and creating new jobs in such enterprises. The POL-CAT company, which I intend to reactivate in Poland, will be such an institution of public trust. If you have an idea to start a business that meets social needs, POL-CAT will help you start production or services by providing know-how and necessary production resources, as well as help you sell a product or service in the sales network of POL-CAT.

POL-CAT will provide a surety needed by the entrepreneur in the contract with the bank.

Modern management at POL-CAT will rely on the full use of the talents and creativity of cooperating equal owners while ensuring the free emergence of natural leaders, the so-called servant leader of employee teams. The development of the commercial offer and services of POL-CAT will require an increase in employment and creativity of equal (self-controlling) owners, who are  driven by their own benefit, which will also benefit all POL-CAT shareholders. POL-CAT S.A. will find new sales channels for professional tools and power tools as well as other professional products and services and will serve them in Poland and abroad.

POL-CAT will receive a commission from producers and distributors of the sold goods depending on the selling price, on the basis of:

    The products sold are delivered to the buyer from the POL-CAT consignment warehouse on the terms specified by POL-CAT in the delivery specification,

    The customer decides about the details of the purchase in accordance with the sales regulations created in POL-CAT as part of discounts obtained from suppliers of goods and services,

    The producer and distributor of products supplied to the commercial network operated by POL-CAT will sign a notarial deed – an exclusive POL-CAT agreement in the sales network created by POL-CAT. The agreement specifies a commission for POL-CAT for services provided to producers and distributors of the goods sold, depending on the selling prices of their goods,

  POL-CAT reserves the right to submit a commercial offer including products and services and the right to negotiate the price framework for the purchase of products and services,

  POL-CAT reserves the right to shape its sales network and offers to it.

  The recipient will cover the costs of delivery and insurance,

    Payment for the goods purchased by the recipient is collected in advance and transferred directly to the POL-CAT account,

    The commission for the sale of POL-CAT is charged monthly to the POL-CAT bank account,

    All POL-CAT employees are exclusive and equal shareholders of POL-CAT and may only resell their shares in POL-CAT. The value of POL-CAT employee shares is calculated as the three-year sales value of POL-CAT divided by the current number of employees less the sum of all remuneration paid to the employee,

    Half of the total commission value obtained from the sale of POL-CAT will be allocated to financing the development of science.

    POL-CAT employees receive annual remuneration up to the maximum amount depending on the value of half of the annual commission earned by the employee,

    The crew of POL-CAT S.A. consists of an equal number of women and men.

Shares of POL-CAT owned by employees of  POL-CAT  will be only bought back by the POL-CAT joint-stock company.

Women’s business responsibilities have evolved due to the need to care for their offspring, which was neglected by men who only cared about power and sex. Therefore, in the global POL-CAT company, gender parity and proportionality of earnings depending on efficiency will be mandatory. My last suggestion is to vary the working time depending on its efficiency. Those who are more productive will work less time than those less efficient at achieving sales. For example, the working time of women who are more productive workers will be likely to be shorter than that of men who are inherently lazier than women. The working time will depend on the effect of the work. It will allow women to raise children and take care of the family home for longer.

My proposal to create a global POL-CAT company is aimed at centralizing distribution and services, leaving a free market in production

 A free distribution and service market creates chaos and the inability to provide producers with good logistics for the supply and sale of goods and services. POL-CAT will motivate people to work with flexible commission remuneration and working time, which will increase the efficiency and responsibility of employees. A woman (working productively) will work shorter than a man and will support her life partner’s wages to ensure their independence. Efficient workers will be able to afford a decent life. We will provide producers from all over the world with excellent logistics for the supply and sale of good-quality goods. An appropriate system of the world economy will be created that will eliminate economic conflicts between countries. In the period of economic depression, POL-CAT will be a regulator of the global economy, reducing supply prices. However, in times of prosperity, it will raise supply prices that will help achieve balance in the global economy. Add Account

I present a new model of business and trade cooperation with the best world producers

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 30 wrz 2022 · edited: 11 paź 2022

Offer of cooperation for the best world producers

User avatar

bogdangoralski@wp.pl

Offer of cooperation for the best world producers

I present a new model of business and trade cooperation with the best world producers and I hope that they will accept it. If yes, it will bring development in sales i increase of producers profits. Producers will make progres in manufacturing and traders will make progres in sales the best products. Do what you doing the best.

<a rel=”nofollow” href=”https://justpaste.it/redirect/bp73n/http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F”><img alt=”Licencja Creative Commons” style=”border-width:0″ src=”https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88×31.png” /></a><br />Ten utwór jest dostępny na <a rel=”nofollow” href=”https://justpaste.it/redirect/bp73n/http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F”>licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe</a>.

My idea for a new trade and services company POL-CAT joint-stock company is to create near Warsaw a consignment warehouse of products needed in production, trade available immediately, and delivered max 3 days after ordering and at a decent price and good quality. Your competitive advantage will be the wide range of sales and the warehouse operation that ensures low-cost inventory, good quality products prepaid, and delivered instantly throughout the EU in retail and wholesale. My company will provide logistic support for those who start production or services in Poland and reduce operating costs for small, medium, and large companies. POL-CAT SA ( joint-stock company) will provide jobs to tens of thousands of traders from all over Poland employed on the 5% sales commission. POL-CAT SA (joint-stock company) will support and develop Polish science in cooperation with business units and local government units. POL-CAT SA (joint-stock company) will be apolitical and ethical in a modern way and will develop together with Poland and the world. I am surrounded by an educated and ethical family that will help me run my business. I need good suppliers and bank guarantees.

Warsaw, July 21, 2022

Dear producer,

We offer you a distribution service for your products in Poland and around the world in exchange for a 10% commission on the value sold by POL-CAT S.A (joint-stock company). Your products. POL-CAT S.A. being the exclusive property of its employees (and thanks to its statute resistant to hostile takeovers) I will sign a notarial agreement with you on commercial cooperation, guaranteeing you full financial and organizational independence from POL-CAT S.A. . In other words, POL-CAT S.A (joint-stock company). guarantees by means of a notary agreement that he will not seek to take over the shares of your company. Such a guarantee will allow you to focus on improving production and offer without worrying about selling your products.

POL-CAT S.A. (joint-stock company) will establish a consignment warehouse of goods near Warsaw (i.e. it will provide easy access to the entire territory of the country) on the basis of notarial agreements with producers. In this way, a commercial offer of products will be created, which, thanks to its comprehensiveness, will provide a work front for thousands of dynamic traders of POL-CAT SA (joint-stock company) selling these products initially in Poland, and then around the world. The maintenance of the consignment warehouse will take place at the expense of the suppliers of goods and will charge them a fee proportional to the value of the stored goods.

Traders will be remunerated with a 5% commission on the value of sales in all market segments. The remaining 5% of the commercial commission of POL-CA SA (joint-stock company) will be allocated to scientific research supporting technological progress in the production of product suppliers. The achieved synergy effect of a comprehensive offer of mutually supporting products will allow for an increase in sales of these products in the constantly expanding sales network. POL-CAT SA (joint-stock company) will provide free and immediate comprehensive delivery of products and services (thanks to the stock of consignment warehouses) sold to the end customer indicated by the trader and will obtain a prepayment for the goods. POL-CAT SA (joint-stock company) will settle its obligations arising from the sale of goods from the consignment warehouse on a monthly basis, ie the sale achieved in, for example, January will be regulated on January 31, etc. The payment to the producer will be the value of the sales of their products less the POL-CAT SA (joint-stock company) commission.

Warsaw, March 7, 2022 Bogdan Jacek Góralski

Dear trader of POL-CAT S.A.

You will receive one POL-CAT S.A. share after the initial three-year work experience at the time when you sign the obligatory commitment stating that you will sell your POL-CAT SA share only to POL-CAT S.A. after the end of your commercial activity in POL-CAT S.A. for the sum of money equal to the three-year sale of POL-CAT S.A. divided by the current number of POL-CAT SA shareholders, possibly reduced by your liabilities to POL-CAT S.A. When you sell your share to POL-CAT SA-joint-stock company, you will get a decent retirement pension in exchange for many years of efficient work for the POL-CAT SA-joint-stock company.

When working for POL-CAT S.A., you will receive a commission of 5% from the value of your sales in POL-CAT S.A., from which you will pay all your obligations, from the date of commencement of work. It will be possible to obtain an advance payment under special circumstances. You will be assigned to a team of traders servicing the financing of a scientific task paid from the POL-CAT SA commercial commission, which will determine the market segment served. You will be able to earn as much as you need for selling POL-CAT SA products and how much commission you attain on sales in POL-CAT SA.

 Jakuszowice, 22 lipca 2022                                                          Bogdan Jacek Góralski

My short biography:

M.Sc. Bogdan Góralski

03-455 Warszawa,

ul.Namysłowska 6/40

E-mail:bogdangoralski@wp.pl

Education:

1972-1977 – Geological Secondary School in Warsaw.

1977-1983 – AGH University of Science and Technology in Kraków

                     Geological and Exploration Department.

1983-1989 Working as a geological engineer and geophysicist in the exploration of Quaternary deposits

1989-2002 businessman as a wholesaler of construction tools

2002-2022 -I went on pension and  started independent studies on the climatic mechanism of Earth

2002-2022 – Independent studies on the impact of climate change on  the historical mechanism and the study of Earth geophysics

Professional practice:

1983-1986 – work at Geological Enterprise in Warsaw.

1986-1989 – work at Enterprise of Geophysical Research in Warsaw.

1989-2002 – owner of POL-CAT, a wholesaler of tools, power tools and abrasives in Warsaw.

 2006-20022 work at the Library of the History Faculty of the University of Warsaw

Additional skills :

                         – the ability to forecast global climate changes

 – the ability to predict global economic and political conditions.

 – the ability to predict global earthquake threat periods

 – the ability to locate oil and gas zones on the globe

The natural market niche for POL-CAT joint-stock company

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 19 lis 2022

How to raise the level of culture in the depths of the European continent?


The fact that it is not good with this level of culture is best evidenced by the attitude of countries in Eastern Europe and the current war in Ukraine.

The level of culture decreases gradually as you move away from the ocean. This law is valid everywhere in the world.

Agriculture, powered by life-giving rains, thrives near the ocean. Agricultural conditions deteriorate further into the continent. Together with a flourishing agriculture, the economy, industry, and crafts develop, and in the interior of the continent, along with agriculture, which is dying out due to lack of rain, the material conditions of the societies living there deteriorate. Where people live well (i.e. by the ocean), culture develops and the cultural needs of societies grow. In the interior of the continent, material poverty prevails and societies are oriented towards biological survival, which hinders the development of personal and social culture. In such regions, poor in material wealth, totalitarian states are developing because they ensure equality of poverty for all.

The elites of totalitarian states bask in luxury. How to change this state of affairs and spread material abundance in Eastern Europe ???

My way of solving the poverty problem in Eastern European societies is to align the wages of the Eastern European elites with the wages of their workers and to end corruption by creating a single company to supply the economy and citizens with the products and services they need.  

I think that the best way to develop activity of the global trade and services POL-CAT joint-stock company is providing tool, materials and services needed for surviving and developing local communities on the East and the Middle of the Europe.
The natural market niche for POL-CAT joint-stock company is providing the supply for local religious parishes and communs and  social societes. It is the task of anti-corruption POL-CAT joint-stock company  that it will support the material and cultural development of local societies as it was described in my work entitled The Third Way between Capitalism and Communism – link: https://justpaste.it/9bl3n.

I encourage you to follow this path !!!

Warsaw, May 11, 2022, 7:48                         Bogdan Jacek Góralski

The ideological war is the cheapest way to win over Russian and Chinese post-communism

Experts and politicians on Russian television more and more often, apart from Ukraine, indicate Poland and the Baltic states as potential targets of the attack. Putin wants a new division of Europe. In my opinion, we can only counteract it peacefully by introducing the reform of the socio-economic system in Poland, which I developed in the documents of the Program of the Decalogue Party and the Third Way between capitalism and communism. The reforms I propose introduced in Poland will radically and positively change Polish society and the Polish economy and will make Poland an example for all societies of post-communist countries how to function in a modern symbiosis with other countries. The example of successful future Polish humanist reforms based on scientific foundations will be the greatest threat to the authoritarian systems of post-communist countries now functioning on the principles of predatory capitalism and stupefying their citizens with pro-war propaganda.

Russia’s rulers and vassals are aware that the clock of history is ticking inexorably and that future climate change they will cause an internal crisis in the post-Soviet camp. For Russia and its vassals, war rhetoric is the only panacea for maintaining internal peace. The attention of Russian citizens is focused on the pro-war propaganda against NATO carried out in Russian publications in such a way that they do not see the shortcomings of life in the post-communist system maintained by pro-Kremlin oligarchs and financial magnates. For Russia, whose population is dying out, this is the last chance to expand its area of influence and economic exploitation to the populous and rich areas of Europe adjacent to Russia and Belarus. It is the swan song of a collapsing empire that sees an opportunity for itself only in a war to increase its domination. The global crisis and the stream of money from the sale of oil and gas flowing to Russia offers a chance to finance the war for food-rich areas, which Russia is sorely lacking now, but the coming climate crisis will increase these shortcomings. Salvation from Russian domination is found in the successful Polish reforms and the ideological campaign advertising these reforms in the world of post-communist dictatorships. A fair socio-economic system in Poland is the best defense against Russian aggression. Putin is most afraid of the internal revolt and rebellion of Russian society, which may be stimulated by the successful Polish reforms of the ethical, state, and economic system. The internal revolt is also a threat to authoritarian China. Recently, China spent $ 100 billion on food purchases, and it had to earn it by exporting. Does this look like preparations for a climate crisis or a war between the US and the West? Could this be a Russian-Chinese agreement to win the war with the West in Europe and Asia at the same time?

So war !!! but ideological war, to show post-communist societies that a Polish path to prosperity and freedom is possible, other than unethical post-communism and capitalism. An ideological war is the cheapest way to win in the fight for peace and a just social system. An ideological war to show that criminal bloody revolutions are not effective in introducing social harmony. Only the evolution of the socio-economic system can bring about a just social system. Gentle persuasion and action without coercion are the attributes of a true humanistic force that will bring the world a peaceful solution to global problems in the winning ideological war for peace and global social harmony – the ideological war for a new Polish identity.

Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem wersja 24 kwietnia 2022 r.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski

https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_Revolution_of_Russia_and_the_clima?id=ccDKDwAAQBAJ


In the above work, which was written before 2013, I analyzed the Russian social forces responsible for the outbreak of the Russian Revolution, which turned into the Bolshevik revolution led by Lenin in 1917. In today’s Russia, revolution is not yet possible, because all potential revolutionary leaders are killed or imprisoned before they manage to lead a rebellion against the post-Soviet regime. In the course of many years of study, when I analyzed the course of the French, Chinese, and Russian Revolutions and the Solidarity Revolution in Poland I have come to the conclusion that the climate crisis causing the rise in food prices is the direct factor behind the revolution. On this basis, I argue that today a general revolution may occur in all countries of the world (including the USA), because the contemporary climate crisis has triggered a spiral of inflation and a global rapid increase in food prices. In the course of 20 years of study, I developed a program of revolutionary changes in the socio-economic system, which is an ideological offer for future global revolutionary forces so that they do not waste time searching for a reform plan and focus on the evolutionary optimization of the socio-economic system in their countries. So, involuntarily, I became the author of the plan for a future global revolution that would restore the cosmic principles of natural law to the functioning of earthly societies.

Jakuszowice, on April 23, 2022, 3:05 am Bogdan Jacek Góralski

W powyższej pracy, która powstała przed 2013 rokiem dokonałem analizy rosyjskich sił społecznych odpowiedzialnych za wybuch rewolucji rosyjskiej, która przekształciła się w rewolucję bolszewicką pod kierownictwem Lenina w 1917 roku. W dzisiejszej Rosji rewolucja jest na razie niemożliwa, bo wszyscy potencjalni przywódcy rewolucji są zabijani bądź więzieni zanim zdołają stanąć na czele buntu przeciw postsowieckiemu reżimowi. W toku wieloletnich studiów gdy analizowałem przebieg rewolucji francuskiej, chińskiej, rosyjskiej i rewolucji Solidarności w Polsce

doszedłem do wniosku, że kryzys klimatyczny powodujacy podwyżkę cen żywności jest bezpośrednim czynnikiem powodującym rewolucję.  Na tej podstawie twierdzę, że współcześnie może dojść do powszechnej rewolucji we wszystkich krajach globu nie wyłączając USA, dlatego, że współczesny kryzys klimatyczny wyzwolił spiralę inflacji i globalny gwałtowny postępujacy wzrost cen żywności. W toku 20 letnich studiów opracowałem program rewolucyjnych zmian w systemie społeczno-ekonomicznym, który jest ideologiczną ofertą dla przyszłych globalnych sił rewolucyjnych aby nie traciły czasu na poszukiwania planu reform i skupiły się na ewolucyjnej optymalizacji systemu społeczno-gospodarczego w swoich krajach. Tak więc mimowolnie stałem się autorem planu dla przyszłej globalnej rewolucji, która przywróci kosmiczne zasady prawa naturalnego  w funkcjonowaniu ziemskich społeczności.

Jakuszowice, dnia 23 kwietnia 2022 roku, godzina 3:05   Bogdan Jacek Góralski

O zmianie mechanizmu dziedziczenia

Rewolucja Francuska, prowadzona pod hasłami „Równości, Wolności i Braterstwa”, była społecznym protestem przeciwko niesprawiedliwym mechanizmom dziedziczenia, które poprzez aranżowane małżeństwa umożliwiały tworzenie ogromnych majątków feudalnych. W rewolucji francuskiej zniesiono feudalizm, a zasady dziedziczenia pozostały niezmienione. Umożliwiło to zgromadzenie, poprzez aranżowane małżeństwa, ogromnych kapitalistycznych fortun. Komunizm Marksa oraz rewolucja rosyjska i chińska były w rzeczywistości skierowane przeciwko mechanizmom dziedziczenia i wprowadziły do ​​gospodarki własność państwową. Majątek państwowy nie mógł być przejęty w celu dziedziczenia. Załamały się rewolucje rosyjska i chińska, a w gospodarce Rosji i Chin przywrócono własność prywatną, co zaowocowało powstaniem wielu ogromnych fortun. Ponownie pojawił się problem dziedziczenia ogromnych fortun. Właściciele własności prywatnej oraz ich żony i dzieci są powszechnym celem manipulacji nieuczciwych ludzi dążących do przejęcia kontroli nad dużą własnością prywatną. Istnieją różne techniki uwodzenia ludzi w celu uzyskania kontroli nad własnością prywatną, w których najczęstszą metodą jest udawanie miłości do osoby posiadającej prawo do dziedziczenia własności prywatnej. Powszechne jest zaniedbywanie małżonków i dzieci przez osoby zmuszane do zajmowania się swoim biznesem. Wysyłanie do bogatych małżeństw i ich dzieci podstawionych sprawnych seksualnie kochanków i zapewnienie im przyjemności seksualnej to sposób na uzyskanie praw majątkowych wynikających z mechanizmów dziedziczenia. Rewolucje komunistyczne były protestem przeciwko temu nieuczciwemu mechanizmowi społecznemu i nieudaną próbą zorganizowania świata wolnej miłości bez istniejących mechanizmów dziedziczenia. Niestety, świat komunistycznej gospodarki został pozbawiony elementu rynkowej konkurencji, która jest naturalną ludzką potrzebą. Chęć wyróżnienia się i zdobycia społecznego uznania jest cechą liderów postępu cywilizacyjnego, a komunistyczny świat nie zaspokajał tej ludzkiej potrzeby akceptacji społecznej. Dlatego rywalizacja komunizmu i kapitalizmu przyniosła komunizmowi katastrofę i spowodowała upadek cywilizacyjny w krajach postkomunistycznych.

POL-CAT spółka akcyjna to tzw. trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem

Globalna firma POL-CAT, , to pomysł Polaka Bogdana Jacka Góralskiego, ofiary krwawego konfliktu między kapitalizmem promowanym przez kobiety a komunizmem wspieranym przez mężczyzn. POL-CAT będzie własnością osób aktualnie w nim pracujących; nie zostanie odziedziczony i nie zostanie przejęty przez żadną mafię. POL-CAT zapewni swoim pracownikom pełną swobodę w etycznym kształtowaniu własnego życia. Zasady działania globalnej firmy POL-CAT są nieustannie modyfikowane, aby sprostać wymogom przyszłego, nowoczesnego i sprawiedliwego świata.

Jestem przekonany, że globalna firma POL-CAT zapewni równowagę między światem kobiet i mężczyzn oraz przyczyni się do pokojowego rozwoju światowej gospodarki.

POL-CAT będzie posiadała wyłączność handlowa w stworzonej przez siebie sieci sprzedaży.

POL-CAT podpisze umowy notarialne z dostawcami POL-CAT o wyłączności handlowej POL-CAT w swojej sieci sprzedaży.

 Umowy notarialne będą chronić interesy POL-CAT oraz korzyści dostawców POL-CAT poprzez podział ich stref wpływów handlowych. Zwiększy to wzajemne zaufanie i poprawi zaopatrzenie rynku.

Kto będzie pracownikiem POL-CAT?

POL-CAT zatrudni przede wszystkim niezależnych naukowców, którzy będą pozyskiwać środki na swoje badania poprzez sprzedaż produktów i usług z oferty POL-CAT. Zapewni to badaczowi spokojną  pracę i życie. Tematy badawcze zostaną wybrane głównie z tematów badawczych potrzebnych do rozwoju biznesu, które zostaną zgłoszone przez klientów POL-CAT. Badacz zorganizuje zespół naukowców i  handlowców (do zarządzania problemem biznesowym i naukowym), który otrzyma prowizję od sprzedaży oferty POL-CAT, którą kupią firmy zlecające badanie. Zapewni to odpowiednie finansowanie nauki i odpowiednią ilość czasu dla naukowców potrzebną do rozwiązania zleconego przez firmy problemu.

POL-CAT będzie sprzedawać wszystko oprócz sprzętu wojskowego.

Zastanawiam się, jak to będzie działać w praktyce?

Myślę, że naszym celem jest ciągły rozwój wiedzy o Wszechświecie i naszym świecie. Wierzę, że fascynujące jest tylko zdobywanie doświadczenia i wiedzy i odkrywanie świata. Reszta to jedyne wsparcie ciągłych procesów uczenia się. Na przykład ostatnie dwadzieścia lat mojego życia było wielką  i fascynującą przygodą odkrywania mechanizmów klimatycznych Ziemi i mechanizmów społecznych świata ludzkiego. Była to dla mnie wielka przyjemność i myślę, że wyniki moich badań są przydatne społeczeństwu globalnemu. Chciałbym pomóc innym (nisko kosztowym) naukowcom tworząc POL-CAT, który będzie wspierał niskonakładowe badania przydatne dla globalnej cywilizacji…

Opatrzność dała nam wolną wolę, więc nie odbieraj jej innym.

POL-CAT będzie środowiskiem, w którym nikt nie będzie narzucał swojej woli innym. POL-CAT będzie środowiskiem, w którym nikt nie będzie narzucał swojej woli innym. POL-CAT zapewni uczestnikom możliwość realizacji własnej woli bez ograniczania jej obowiązującymi zasadami zachowania. Uczestnika POL-CAT będzie ograniczać jedynie jego osobisty rozwój, tym samym wypełniając wolną wolę daną nam przez Opatrzność.

Uczestnikom POL-CAT-u zaproponujemy życie bez żadnych reguł, nieograniczony rozwój osobisty w osiąganiu doskonałości w sztuce życia. Naszym celem życiowym będzie odkrycie doskonałości życia w otaczającym nas środowisku. Radość życia będzie ograniczać tylko nasze otoczenie, nasz bóg. POL-CAT da każdemu możliwość celebracji życia bez zobowiązań….

Majątek (mam na myśli udziały POL-CAT) członków POL-CAT odziedziczy wyłącznie przedsiębiorstwo POL-CAT.

Czy potrzeby fizjologiczne człowieka decydują o komforcie życia???

Według Harolda Abrahama Maslowa potrzeby fizjologiczne człowieka (które moim zdaniem decydują o komforcie życia) są następujące:

 1. pragnienie – satysfakcja zależy od deszczu,
 2. głód – satysfakcja zależy od deszczu,
 3. sen – zależy od posiadania bezpiecznego schronienia,
 4. podtrzymanie gatunku – zależy od posiadanej pracy, zatrudnienia (Masłow 2006: 62-84).

Masłow nie wspomina o potrzebie oddychania, która jest niezbędna do utrzymania życia i wymaga czystego środowiska. Ponieważ zaspokojenie tych potrzeb zależy od regionalnie zmieniającego się środowiska, musimy rozważyć możliwość przeniesienia ludzi tam, gdzie warunki środowiskowe są dla nich korzystne. Musimy zapewnić wolność migracji ludzi

Mój pomysł na nowy świat to ewolucyjne ograniczenie przywilejów elity

Mój pomysł na nowe środowisko społeczne nie polega na zwiększeniu przywilejów mas społecznych, ale na radykalnym i trwałym zmniejszeniu przywilejów elit, aby dać im motywację do efektywnej pracy na rzecz poprawy ich losów (poprzez mechanizm sprzężenia zwrotnego z poprawą komfortu życia mas społecznych). Jeśli jesteś członkiem elity, bądź tzw. servant leader i pracuj dla mas społecznych, tak jak dla siebie.

Założyciele spółki POL-CAT mieliby każdy z osobna tylko jeden udział POL-CAT i byliby zwykłymi pracownikami. Ich wynagrodzenie (każde z osobna) byłoby średnią płacą pojedynczego pracownika POL-CAT. Planuję założyć POL-CAT (jako dynamiczne globalne przedsiębiorstwo handlowo-usługowe) wraz z ludźmi, którzy nie chcą podążać współczesną drogą biznesu i nie chcą walczyć o pieniądze tylko dla pieniędzy. Chciałbym znaleźć towarzyszy, którzy kochają biznes jako grę fair play z kompromisem interesów, którzy szukają pieniędzy na realizację planów postępującej ewolucji naszej cywilizacji bez wojen i rewolucji, z otwartymi granicami dla swobodnej migracji ludzi.

Myślę, że uniwersalnym celem każdej cywilizacji jest osiągnięcie komfortu życia bez naruszania równowagi środowiska społecznego i naturalnego.

Zasady globalnej, pokojowej i produktywnej ewolucji oraz postępu humanistycznego

 Jak dotąd żadna rewolucja nie zbudowała pięknego i sprawiedliwego systemu społecznego. Wszystkie rewolucje były krwawe i nieetyczne; to znaczy nie osiągnęły swojego celu bez marnowania ludzkiego życia i energii społecznej. Po 18 latach badań sformułowałem zasady następnej, produktywnej i pokojowej ewolucji, która urzeczywistni ludzkie ideały. Poniżej cytuję te zasady.

Przewodnie zasady ewolucji człowieka:

 1. Wszystkie podatki płaci się w lokalnej gminie wyznaniowej. Miejscowe gminy wyznaniowe płacą podatki władzom lokalnym i centralnym.
 2. Wszyscy politycy kraju zarabiają przeciętne zarobki w kraju. Wszyscy lokalni urzędnicy zarabiają przeciętne zarobki w lokalnej gminie wyznaniowej.
 3. Tylko antykorupcyjna firma POL-CAT dostarcza materiały i sprzedaje usługi.
 4. Produkcja firm jest wolna od zakazów.
 5. Właściciele i zarządy przedsiębiorstw zarabiają przeciętne wynagrodzenie swoich pracowników. Zasada, że ​​właściciele firm zarabiają przeciętne zarobki swoich pracowników, zmusi kreatywnych ludzi do tworzenia nowych firm i tworzenia nowych miejsc pracy. Otwarcie dziesięciu dochodowych firm zwiększy zarobki kreatywnego biznesmena dziesięciokrotnie.

Musi istnieć organizacja (POL-CAT) wspierająca kreatywnych ludzi biznesu i ułatwiająca wejście wartościowych produktów na światowy rynek.

Zasada, że ​​zarządy zarabiają przeciętne zarobki pracowników, którymi zarządzają, spowoduje przesunięcie odpowiedzialności za dochody firmy na wszystkich pracowników i optymalizacja pracy firmy.

Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!-Karl Marx

Każdy według swoich możliwości, każdemu według jego potrzeb – Karol Marks.

Te zasady pokojowej ewolucji radykalnie wpłyną na postęp cywilizacyjny i kulturowy w społeczeństwie globalnym. Uzupełnieniem tych zasad są zasady wiodącej siły ewolucji, czyli światowego przedsiębiorstwa handlowo-usługowego POL-CAT Spółka Akcyjna, które przedstawiam poniżej:

Dlaczego wymyśliłem przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. ???

Jeśli ją kochasz, spróbujesz dać jej cały świat, całe bogactwo świata. Będziesz tak produktywny i użyteczny dla niej i swoich dzieci. Ale mafie czekają na wynik twojej ciężkiej pracy i przejmą twój biznes i zniszczą twoje życie. Wymyśliłem sposób na biznes- globalny handel i usługi przedsiębiorstwa POL-CAT. Przedsiębiorstwa POL-CAT nie przejmą żadne mafie. To będzie niemożliwe. POL-CAT zbuduje nowy uczciwy świat.

Mój pomysł na nowy świat “Narzędzia i usługi od ludzi, którzy są dumni ze swojej pracy”

Mój plan na świat polega na :

Globalny handel i dystrybucja usług znajdują się w rękach etycznej światowej elity (POL-CAT), która wspiera etyczne przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe.

 W okresie depresji gospodarczej POL-CAT będzie regulatorem światowej gospodarki poprzez obniżanie cen dostaw. W okresie prosperity gospodarki, POL-CAT będzie podnosić ceny dostaw, które pomogą osiągnąć równowagę w gospodarce światowej.

Obowiązki i zarobki kierownictwa POL-CAT

Obowiązkiem kierownictwa POL-CAT jest takie zorganizowanie pracy, aby pracownicy na każdym etapie życia mogli zarabiać tyle, ile potrzebują. Zorganizowanie pracy zdalnej, przygotowanie wydajnych miejsc pracy, szkolenia, zapewnienie każdemu odpowiedniego nakładu pracy itp. to obowiązek kierownictwa POL-CAT.

Wynagrodzenie kadry zarządzającej POL-CAT będzie takie samo jak średnie zarobki pracownika. Zapewnienie optymalnej dystrybucji wysokiej jakości towarów i usług kupowanych po najniższej cenie wywrze presję na rządy krajów, aby zapewniły tanią i wykształconą siłę roboczą oraz infrastrukturę niezbędną do wspierania taniej, ale wysokiej jakości produkcji. Zapewni to  globalny przepływ ludności między krajami oraz rozwój wysokiej jakości edukacji i nauki.

 POL-CAT Spółka Akcyjna może być regulatorem rynku krajowego i globalnego

POL-CAT Spółka Akcyjna może być regulatorem rynku krajowego i globalnego przez krajowe oddziały POL-CAT. Wiadomo, że koszty logistyki stanowią do 50% kosztów przedsiębiorstw – im mniejsze przedsiębiorstwo, tym gorsza logistyka, rośnie udział kosztów zaopatrzenia. POL-CAT jako regulator rynku poprawi logistykę gospodarki, szczególnie dla najbardziej innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon unijnej gospodarki (niestety nie w Polsce). POL-CAT jako apolityczna rynkowa firma handlowo-usługowa poprawi sprzedaż towarów i usług, poprawiając sytuację drobnych producentów i otwierając dla nich rynek, także międzynarodowy. Szybkość obiegu pieniądza ulegnie poprawie, ponieważ nagrodzony prowizją od sprzedaży POL-CAT przyspieszy transakcje obsługujące zarówno producentów, jak i firmy handlowe.

POL-CAT (poprzez rozpoznanie globalnych potrzeb w zakresie produkcji i usług) będzie stymulatorem rozwoju nowych, prężnych podmiotów gospodarczych. Wykorzystanie nowoczesnych platform logistycznych i cyfrowych wpłynie również na szybkość i masowość transakcji bankowych. Banki będą rozwijać nowoczesne techniki operacji bankowych, aby sprostać wymogom szybkich i niezawodnych transakcji handlowych. Zaufanie do transakcji handlowych będzie priorytetem POL-CAT, który zajmie się również sprzedażą finansów. Politycy, jako ludzie słabo wykształceni, są generalnie podatni na manipulacje finansistów. To jest przyczyną przepływów pieniędzy między skarbem państwa a systemem bankowym w czasach kryzysów finansowych. Ponieważ POL-CAT przeznaczy połowę prowizji na finansowanie badań naukowych, to POL-CAT będzie środowiskiem grupującym elitę elit – skupiającą osoby najlepiej wykształcone. Kryzysy finansowe będą przewidywalne, a ryzyko działalności bankowej zminimalizowane.

 W czasie kryzysu finansowego POL-CAT będzie stymulował producentów i handlowców poprzez obniżanie cen dostaw. Ceny dostaw wzrosną w okresach dobrej koniunktury gospodarczej. Dzięki temu, że POL-CAT będzie wiarygodnym informatorem o sytuacji obsługiwanych podmiotów gospodarczych, możliwe będzie obniżenie kosztów finansowych banków i ryzyka kredytowego.

Poprawi się jakość produktów oferowanych przez POL-CAT S.A.

 POL-CAT stosując w praktyce nowoczesną etykę chroniącą zasoby naturalne i środowisko naturalne poprzez wymagania jakościowe dla produktów i usług. Poprawi się dostęp do informacji rynkowych dla wszystkich i zapewni wszystkim grupom społecznym produkty najwyższej jakości, zapewniające poszanowanie środowiska naturalnego.

POL-CAT wykorzystując nowoczesny system etyczny zjednoczy kulturę globalną i usunie podziały cywilizacyjne, zatrudniając ludzi wszystkich narodowości, które będą miały wpływ na procesy pokojowe między narodami.

Globalna migracja osób poszukujących godziwych zarobków i warunków życia, które będą globalnie egalitarne, wraz z rozwojem POL-CAT, będzie wzrastać. Jakość życia na całym świecie wzrośnie.

Pieniądze to miara użyteczności społecznej biznesmena.

 Pieniądze będą symbolem społecznego uznania za tworzenie miejsc pracy dla innych mniej kreatywnych niż biznesmen. Doświadczenia krajów rozwiniętych pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą najwięcej miejsc pracy, ponieważ są sprawnie zarządzane i najbardziej innowacyjne. Dlatego funkcjonujące społeczeństwo powinno posiadać instytucję wspierającą rozwój biznesu i tworzenie nowych miejsc pracy w takich przedsiębiorstwach. Taką instytucją zaufania publicznego będzie firma POL-CAT, którą zamierzam reaktywować w Polsce. Jeśli masz pomysł na rozpoczęcie działalności, która wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, to POL-CAT pomoże Ci uruchomić produkcję lub usługi dostarczając know-how i niezbędne środki do produkcji, a także pomoże sprzedać produkt lub usługę w sieci sprzedaży POL-CAT.

POL-CAT udzieli poręczenia potrzebnego przedsiębiorcy w umowie z bankiem.

Wynagrodzenie dla POL-CAT to 10% prowizja od wartości sprzedaży, z czego połowa stanowić będzie wynagrodzenie dla pracowników POL-CAT, a druga połowa sfinansuje rozwój nauki.

Tym samym POL-CAT nie przyniesie żadnego zysku, a jego wartość będzie wzrost wraz z osiągniętym wolumenem sprzedaży. POL-CAT będzie regulatorem rynku krajowego, ponieważ w przypadku kryzysu gospodarczego, w porozumieniu z dostawcami towarów i usług, obniży ceny dostaw, co pobudzi życie gospodarcze kraju. Jedynymi równoprawnymi akcjonariuszami POL-CAT będą pracownicy, którzy po zakończeniu pracy sprzedadzą swój udział w POL-CAT wyłącznie przedsiębiorstwu POL-CAT.

W ten sposób POL-CAT będzie stale niezależnym, rozwijającym się przedsiębiorstwem kierującym się interesem etycznych pracowników.

Poniżej przedstawiamy zasady działania POL-CAT:

 Sposób działania POL-CAT Spółka Akcyjna

Dotychczas handel opierał się na zasadzie, że klient poszukuje produktu. Odwracam tę zasadę i szukam klienta dla produktu. Konsekwencje tej zasady spowodują ogromne zmiany i zaowocują wyższą jakością towarów dla przeciętnego klienta. POL-CAT obniży cenę wybranych towarów na rynku. Potrzebuję dobrych specjalistów IT, aby zrealizować tę ideową rewolucję na rynku.

Nowoczesne zarządzanie w POL-CAT będzie polegało na pełnym wykorzystaniu talentów i kreatywności współpracujących równorzędnych właścicieli przy jednoczesnym zapewnieniu swobodnego wyłaniania się naturalnych liderów tzw. servant leader zespołów pracowniczych. Rozwój oferty handlowej i usług POL-CAT będzie wymagał wzrostu zatrudnienia i kreatywności równych (samokontrolujących się) właścicieli kierujących się własną korzyścią, z czego skorzystają również wszyscy akcjonariusze POL-CAT.

POL-CAT S.A znajdzie nowe kanały sprzedaży profesjonalnych narzędzi i elektronarzędzi oraz innych profesjonalnych produktów i usług i będzie je obsługiwał w Polsce i za granicą.

POL-CAT otrzyma prowizję od producentów i dystrybutorów sprzedanego towaru w zależności od ceny sprzedaży na zasadzie:

 1. Sprzedawane produkty są dostarczane kupującemu z magazynu konsygnacyjnego POL-CAT na warunkach określonych przez POL-CAT w specyfikacji dostawy,
 2. Klient decyduje o szczegółach zakupu zgodnie z utworzonym regulaminem sprzedaży w POL-CAT w ramach uzyskanych rabatów od dostawców towarów i usług,
 3. Producent, dystrybutor produktów dostarczanych do sieci handlowej prowadzonej przez POL-CAT podpisze akt notarialny- umowę na wyłączność POL-CAT w stworzonej przez POL-CAT sieci sprzedaży. Umowa określa prowizję dla POL-CAT za usługi świadczone na rzecz producentów i dystrybutorów sprzedawanych towarów, w zależności od cen sprzedaży ich towarów,

  4.POL-CAT zastrzega sobie prawo do złożenia oferty handlowej obejmującej produkty i usługi oraz prawo do     negocjacji ram cenowych na zakup  produktów i usług,

  5.POL-CAT zastrzega sobie prawo do kształtowania swojej sieci sprzedaży i oferty do niej.

 1. Koszty dostawy i ubezpieczenia pokryje odbiorca,
 2. Płatność za zakupiony przez odbiorcę towar jest pobierana z góry i przekazywana bezpośrednio na konto POL-CAT,
 3. Prowizja za sprzedaż POL-CAT pobierana jest miesięcznie na rachunek bankowy POL-CAT,
 4. Wszyscy pracownicy POL-CAT są wyłącznymi i równymi akcjonariuszami POL-CAT i mogą odsprzedać swoje akcje wyłącznie POL-CAT. Wartość akcji pracowniczych POL-CAT liczona jest jako trzyletnia wartość sprzedaży POL-CAT podzielona przez aktualną liczbę pracowników pomniejszoną o sumę wszystkich wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi,
 5. Połowa całkowitej wartości prowizji uzyskanej ze sprzedaży POL-CAT zostanie przeznaczona na finansowanie rozwoju nauki.
 6. Pracownicy POL-CAT otrzymują roczne wynagrodzenie do maksymalnej wysokości uzależnionej od wartości połowy rocznej prowizji osiągniętej przez pracownika,
 7. Załoga POL-CAT S.A składa się z równej liczby kobiet i mężczyzn.

Obowiązki biznesowe kobiet ewoluowały ewolucyjnie z powodu potrzeby opieki nad potomstwem, którą zaniedbywali mężczyźni dbający tylko o władzę i seks. Dlatego w globalnej firmie POL-CAT obowiązkowy będzie parytet płci i proporcjonalność zarobków w zależności od efektywności. Moja ostatnia propozycja to zróżnicowanie czasu pracy w zależności od jego wydajności. Ci, którzy są bardziej produktywni, będą pracować krócej niż ci mniej wydajni w osiąganiu sprzedaży. Długość czasu pracy np. kobiet, które są bardziej wydajnymi pracownikami, będzie prawdopodobnie krótsza niż mężczyzny, który jest z natury bardziej leniwy niż kobiety. Czas pracy będzie zależał od wydajności pracy. Pozwoli kobietom dłużej wychowywać dzieci i dbać o dom rodzinny.

Moja propozycja utworzenia globalnej firmy POL-CAT ma na celu centralizację dystrybucji i usług, pozostawiając wolny rynek w produkcji.

 Wolny rynek dystrybucji i usług wprowadza chaos i brak możliwości zapewnienia producentom dobrej logistyki dostaw i sprzedaży towarów i usług. POL-CAT zmotywuje ludzi do pracy z elastycznym wynagrodzeniem prowizyjnym i czasem pracy, które podniosą efektywność i odpowiedzialność pracowników. Kobieta (pracująca produktywnie) będzie pracować krócej niż mężczyzna i będzie wspierać swoje zarobki partnera życiowego, aby zapewnić mu niezależność. Wydajni pracownicy będą mogli sobie pozwolić na godne życie. Producentom z całego świata zapewnimy doskonałą logistykę dostaw i sprzedaży towarów dobrej jakości. Powstanie odpowiedni system gospodarki światowej, który usunie konflikty gospodarcze między krajami.

W okresie depresji gospodarczej POL-CAT będzie regulatorem światowej gospodarki, obniżając ceny dostaw. Jednak w okresie prosperity będzie podnosić ceny dostaw, które pomogą osiągnąć równowagę w gospodarce światowej.

Zasady ekspansji globalnej POL-CAT Spółka Akcyjna

Zapewne ciekawi Cię, jak POL-CAT S.A. poprowadzi pokojową ewolucję gospodarczą według zasad opisanych w mojej pracy Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem? Cóż, sprawa jest prosta. Każdy krajowy oddział POL-CAT będzie sprzedawał w sieci handlowej POL-CAT najbardziej konkurencyjne na świecie towary produkowane w swoim kraju (maksymalna marża 10%). Oddział krajowy POL-CAT będzie wyłącznym eksporterem do sieci POL-CAT produktów swojego kraju. Jednocześnie krajowy oddział POL-CAT będzie jedynym importerem towarów z sieci POL-CAT w danym kraju. Będzie obowiązywać zasada, że ​​im większy zakup danego produktu, tym niższa będzie marża sprzedaży. Tym samym sieć handlowa POL_CAT będzie miała najtańszą ofertę produktów handlowych z całego świata. Oddział krajowy POL-CAT czyli nabywca towarów z całego świata będzie dokonywał zakupu produktów krajowych w danym kraju. Dla firm, które przyjmą zasady funkcjonowania przedsiębiorstw opisane w pracy Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem, będą stosowane przez POL-CAT S.A. najniższe ceny, a dla firm stosujących stare formy działania, tj. zasadę zysku, obowiązywać będą najwyższe ceny dostaw, tj. 40% wyższe od najniższych. Krajowy oddział POL-CAT-u będzie kupował rodzime produkty od firm nowocześnie etycznych i sprzedawał je w światowej sieci POL-CAT-u. Produkty firm nieetycznych nie będą kupowane przez POL-CAT.

Działalność POL-CAT rozpocznie się, gdy stworzymy masę krytyczną oferty biznesowej POL-CAT, która umożliwi prowadzenie biznesu.

Na początek potrzebujemy mądrego porozumienia krajowych producentów w każdym kraju. POL-CAT będzie moderował to w każdym kraju, ponieważ POL-CAT stworzy przyjazną dla producentów sieć handlową, która zwiększy ich sprzedaż i bezpieczeństwo ekonomiczne. W ten sposób firmy etyczne stosujące zasadę oszczędzania wszelkich form energii będą promowane na rynku, a firmy nieetyczne będą stopniowo eliminowane, ponieważ nie będą konkurencyjne. Pokojowa ewolucja POL-CAT zawładnie coraz większą liczbą obszarów globalnego rynku. Nowoczesne zasady etyczne będą zyskiwać coraz więcej zwolenników. Zapewniona zostanie kontynuacja pokojowej ewolucji naszej cywilizacji i osiągniemy cel ewolucji – staniemy się twórcami nowego świata.

                                                                     Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2022 roku, godzina 7:15

O tym, że nie jest z tym poziomem kultury najlepiej na wschodzie Europy świadczy postawa społeczeństw na wschodzie Europy i obecna wojna na Ukrainie.

Poziom kultury zmniejsza się stopniowo oddalając się od oceanu. To prawo obowiązuje wszędzie na świecie.

Blisko oceanu kwitnie rolnictwo zasilane przez życiodajne deszcze. Warunki rolne pogarszają się im dalej w głąb kontynentu. W raz z kwitnącym rolnictwem  rozwija się gospodarka, przemysł, rzemiosło a w głębi kontynentu wraz z zamierającym z braku deszczu rolnictwem pogarszają się warunki materialne żyjących tam społeczeństw. Tam gdzie ludzie żyją dostatnio ( czyli nad oceanem)  rozwija się kultura i rosną kulturalne potrzeby społeczeństw. W głębi kontynentu panuje ubóstwo materialne i społeczeństwa nastawione są na biologiczne przetrwanie co utrudnia rozwój kultury osobistej i społecznej. W takich ubogich w bogactwa materialne rejonach rozwijają się państwa totalitarne bo zapewniają wszystkim równość niedostatku.

Elity państw totalitarnych pławią się w luksusie. Jak zmienić ten stan rzeczy i upowszechnić dostatek materialny na wschodzie Europy???

Mój sposób rozwiązania problemu ubóstwa społeczeństw wschodnioeuropejskich polega na zrównaniu płac wschodnioeuropejskich elit z poziomem płac ich pracowników oraz zlikwidowanie korupcji przez powołanie jednego przedsiębiorstwa zapewniającego zaopatrzenie gospodarki i obywateli w potrzebne produkty i usługi. To antykorupcyjne przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. będzie wspomagało rozwój materialny i kulturalny społeczeństw w sposób opisany w mojej pracy zatytułowanej Trzecia droga pomiędzy kapitalizmem i komunizmem- link: https://justpaste.it/9bl3n .

Uważam, że najlepszym sposobem rozwoju działalności globalnej spółki handlowo-usługowej POL-CAT SA jest dostarczanie narzędzi, materiałów i usług potrzebnych do przetrwania i rozwoju społeczności lokalnych na Wschodzie i Środku Europy. Naturalną niszą rynkową dla spółki POL-CAT SA jest zaopatrywanie lokalnych parafii wyznaniowych oraz gmin i towarzystw społecznych. Zadaniem antykorupcyjnej spółki akcyjnej POL-CAT jest wspieranie materialnego i kulturalnego rozwoju społeczności lokalnych, tak jak to opisałem w mojej pracy pt. Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem – link: https://justpaste.it/9bl3n     .

Zachęcam Was do tej drogi!!!

Warszawa, dnia 11 maja 2022 roku, godzina 7:48       Bogdan Jacek Góralski© 2022 JustPaste.it

243 visits · 2 online  Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

The global POL-CAT joint-stock company will eliminate the need for the existing of the state

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 14 gru 2022Public  Edit

The global POL-CAT joint-stock company will eliminate the need for the existing of the state-anarchism will triumph

The letter to prof. Richard D. WOLFF :  The role of the state???

In future Poland, the comfort of your life will depend only on your resourcefulness and ethics!!!

A brief synthesis of Polish history

For almost 10 centuries since the baptism of Poland, Polish feudal lords shaped the lives of Poles. The baptism of Poland was the result of the adoption by the Polish elite of Christ’s ethics that was the culmination of Jewish ethics.

Initially, the feudal lords were warriors serving as vassals to the King and they defended Poland against enemy invasions. For their knightly service, they were receiving landed estates as a fief, that they administered to maintain themselves in peacetime. Over time, they evolved into hereditary nobility, which owned the land and was choosing the king in democratic elections. They had an obligation to defend the Country and during peace, they founded cities constituting service centers for rural provinces. Economic processes resulted in the concentration of noble estates that later formed into magnate estates. With the concentration of landed estates and the creation of enormous magnate fortunes, the importance of petty nobility diminished and nobility democracy lost its importance. Polish nobility became a layer of farmers perfectly organizing Polish agriculture.

Magnates ruled Poland directed to their interests. The rulers of neighboring countries were bribing the Polish magnates. Russian, Austrian, and Prussian monarchs wanted to take over control over Poland and, as we know, this ended with the partitions of Poland. Poland regained independence at the beginning of the 20th century and this was the result of taking advantage of the favorable political situation resulting from World War I and the conflict of great powers. As a result of World War II, Poland became a colony of the Soviet Union and began to be ruled by Jewish communists fighting for social recognition. In a short time of the existence of the People’s Poland, the foundations of the Polish economy were increased in a planned manner. Economic progress in Poland resulted from the centuries-old experience and economic knowledge of Polish Jews. Unfortunately, Jews did not have agricultural knowledge and destroyed the centuries-old agricultural tradition of the Polish nobility by taking their lands from them.

Then in the 70s of the 20th century, there was a global agricultural crisis and the Solidarity Revolution in Poland caused a change of power in Poland. Built (on the strong foundations of the industry created in People’s Poland), the Polish free market system used the resources of People’s Poland to create a new and improving Polish economy. Unfortunately, Polish agriculture was destroyed and its bankruptcy was aggravated by the concentration of agricultural property and the inefficiency of the ruling elite in the 20th century. Polish agriculture can only be rebuilt by rehabilitating the Polish nobility and restoring their power over Polish agriculture. This will bring a development impulse to Poland and will close disputes over the shape of the Polish state in which the Polish and the Jewish social layers struggle for power. This will close the historical and full of conflicts history of Poland with a clamp, and allow Polish people to apply Christ’s ethics in the practice of everyday life. For example, I myself was a very bad human before I understood the core of the teaching of Jesus Christ. Thanks to my wife I had time for understanding Jesus Christ’s ethics and improving my behavior. For now, I correct my life mistakes from the past. I am on the way of achieving internal peace and international ethical, economical, and political compromise. Thanks to Christ’s ethics, I gained family happiness and I only lack social recognition for my 35-year efforts to reconcile Polish-Jewish reconciliation. Without this reconciliation, there will be no future peaceful development of Poland.

Warsaw, 15 December 2019, 15:43

Poland for self-governing parishes and religious communes

The idea of ​involving economically and spiritually self-governing parishes and religious communities in the future of Poland is a simple disclosure of their current secret status quo. Polish parishes are secret economic units controlled by Polish women and the Catholic Church collecting tribute from its subordinate parishes. Additionally, there are Jewish communities that are thriving in terms of business, whose finances are hidden from the general public. Leaving half of the taxes due to the state in parishes and religious communes will quickly affect the economic recovery of the Polish province and the drive to increase employment in these self-governing units. After all, each newcomer will bring his work and taxes to the parish, religious commune, which will enrich them and improve their operation. This will affect the demand for migrants in useful professions, which will revive Polish parishes and religious communities, as well as revive the Polish provinces in terms of demographics and business. All members of parish and parish cooperatives will gain support for their business activities needed by the communities. The hitherto ceremonialism of religion, which takes money in exchange for religious rituals, will be relegated to the background, and the ethical elements of religious systems that are necessary and binding to local communities will appear and start to be nurtured. And this is what we want for Polish society to appear responsible for the cultivation of ethical attitudes binding local communities, creating a new Polish reality for people fully responsible for their fate and prosperity, which will depend on the business and ethical efficiency of local religious communities. POL-CAT S.A. through its organizational and business power will provide peaceful social conditions for each local religious (atheistic as well) community, cutting off supplies to any unethical local community as necessary until there is a local community recovery program.                                                                                    

Warsaw, February 9, 2022, 10:45   

A new spiritual, political, social and economic order for Poland-Anarchism again

The tradition of organizing the self-help communities goes back to the old days when wandering tribes settled down and started farming. It first happened in areas rich in water and with fertile soil enabling the development of agriculture, e.g. in the valley of the Tigris and Euphrates rivers. The former Slavic tribes settled on the ground, creating community organizations, e.g. Polish Opole and the Great Russians ‘ obszcziny. They were well-organized communities of tribes that worked together on the land. The feudal system destroyed the local self-help communities managing the land they had settled centuries ago. The feudal lords taxed them and put them under their control. The self-help organization in the Great Russians’ obszcziny survived until the Russian Revolution because there they helped farmers to survive in the most difficult natural conditions in Eastern Europe. Bolsheviks transformed them into kolkhozes and sovkhozes in which the Russians lost their subjectivity and self demoralized.

The influx of Christianity to Polish lands allowed Poles to return to the communal structures, the center of which was always the parish church, usually built by feudal lords in the local economic center. The tithing charged by the churches determined the extent of their influence and authority in the local community. Church influence usually overlapped with the range of the local community related by kinship, acquaintances, and economic ties. Catholic Church destroys a tradition of the cooperative movement in Poland for a long time and I think you need an impulse of help to recreate and nurture it. The churches were rich and had long lent money for local people’s economic activities in return for a share of the profits. Since numerous factions of Polish Jews were baptized, they gradually gained domination in the Catholic Church and took over the management of church money. Since the fall of the People’s Republic of Poland (communism), the Catholic Church has continued to finance the economic activity of Poles by collecting a share in the profits of the financed enterprises. Secret accounts are kept in the parishes, which define the liabilities of credited enterprises towards the parishes. Accounting is run by women and they are responsible for the parish money. My idea to create economically and spiritually independent parish cooperatives are to reveal their secret activities and create legally operating local economic centers in Polish parishes. I am convinced that such a solution will release the business creativity of Poles, which will be supported by the nationwide business and consulting center POL-CAT SA. It will follow the principles set out in my work entitled The Third Way between capitalism and communism. Principles of POL-CAT S.A. will civilize the customs of Poles and improve the Polish economy. Such principles will allow us to come closer to the ideal of freedom of the individual and society in the anarchist model of the state and society. According to Wikipedia anarchy is a form of socio-political structure in which there is no constituted power, and no legal norms are in force. In political terms, anarchism is a structure in which the state is replaced by a non-compulsory and non-centralized organization of society (e.g. a federation of autonomous localities). Anarchist ideas were present in Western and Eastern Europe at the stage of shaping pre-revolutionary societies. Revolutions and post-revolutionary compulsion suppressed the development of anarchism, but it was looking for its proper form and perhaps my proposal for a social order in Poland will fulfill the anarchist ideal. Voluntarily established business and advisory center POL-CAT S.A. and voluntarily created structures of parish cooperatives – based on the teachings of Christ, will create the ideal of an anarchic economic and social system in Poland and promote this system in the post-communistic and capitalist world. All you need is a strong impetus to break the fetters of slavery and shed hope in an economically efficient, fair, and ethical world of free individuals.

Warsaw, September 30, 2021, 5:10 am
     

 Assumptions of the new organization of the Polish State

The political and economic system of Poland will be based on a single-tier organization.  The parish of the renewed Polish Church or other religious community, supported by the free-market research, procurement, distribution, and finance center POL-CAT, will be the basic self-governing political, economic and spiritual level. The POL-CAT Center will guarantee the moral, ethical and religious order of Poland, ensuring equality and conditions for the development of all religions and the regulator of economic life, ensuring that young people have an equal start in their careers. POL-CAT will be a profitable company and Polish youth’s property allocating all income for financing science serving Polish parishes and religious communities. The remaining units of the state will remain unchanged to allow for slow evolutionary optimization of the socio-economic system.

It means reconnecting the reformed Church and religious communities to a state system subordinated to ethics conserving all energies and practiced as Christ’s principles of love, even of enemies, and sharing of bread and wine. The purpose of such a system will be the development and dissemination of ethics and knowledge, and the creation of the basis of harmonious progress in the peace of Polish and world civilization of life, which will create a new virtual world on the similarity of our planet – the part of the virtual Kosmos.

 Jakuszowice, on July 30, 2015 at 3:45,76 visits · 1 online  Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

The natural market niche for POL-CAT joint-stock company

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 19 lis 2022Public  Edit

How to raise the level of culture in the depths of the European continent?


The fact that it is not good with this level of culture is best evidenced by the attitude of countries in Eastern Europe and the current war in Ukraine.

The level of culture decreases gradually as you move away from the ocean. This law is valid everywhere in the world.

Agriculture, powered by life-giving rains, thrives near the ocean. Agricultural conditions deteriorate further into the continent. Together with a flourishing agriculture, the economy, industry, and crafts develop, and in the interior of the continent, along with agriculture, which is dying out due to lack of rain, the material conditions of the societies living there deteriorate. Where people live well (i.e. by the ocean), culture develops and the cultural needs of societies grow. In the interior of the continent, material poverty prevails and societies are oriented towards biological survival, which hinders the development of personal and social culture. In such regions, poor in material wealth, totalitarian states are developing because they ensure equality of poverty for all.

The elites of totalitarian states bask in luxury. How to change this state of affairs and spread material abundance in Eastern Europe ???

My way of solving the poverty problem in Eastern European societies is to align the wages of the Eastern European elites with the wages of their workers and to end corruption by creating a single company to supply the economy and citizens with the products and services they need.  

I think that the best way to develop activity of the global trade and services POL-CAT joint-stock company is providing tool, materials and services needed for surviving and developing local communities on the East and the Middle of the Europe.
The natural market niche for POL-CAT joint-stock company is providing the supply for local religious parishes and communs and  social societes. It is the task of anti-corruption POL-CAT joint-stock company  that it will support the material and cultural development of local societies as it was described in my work entitled The Third Way between Capitalism and Communism – link: https://justpaste.it/9bl3n.

I encourage you to follow this path !!!

Warsaw, May 11, 2022, 7:48                         Bogdan Jacek Góralski

O tym, że nie jest z tym poziomem kultury najlepiej na wschodzie Europy świadczy postawa społeczeństw na wschodzie Europy i obecna wojna na Ukrainie.

Poziom kultury zmniejsza się stopniowo oddalając się od oceanu. To prawo obowiązuje wszędzie na świecie.

Blisko oceanu kwitnie rolnictwo zasilane przez życiodajne deszcze. Warunki rolne pogarszają się im dalej w głąb kontynentu. W raz z kwitnącym rolnictwem  rozwija się gospodarka, przemysł, rzemiosło a w głębi kontynentu wraz z zamierającym z braku deszczu rolnictwem pogarszają się warunki materialne żyjących tam społeczeństw. Tam gdzie ludzie żyją dostatnio ( czyli nad oceanem)  rozwija się kultura i rosną kulturalne potrzeby społeczeństw. W głębi kontynentu panuje ubóstwo materialne i społeczeństwa nastawione są na biologiczne przetrwanie co utrudnia rozwój kultury osobistej i społecznej. W takich ubogich w bogactwa materialne rejonach rozwijają się państwa totalitarne bo zapewniają wszystkim równość niedostatku.

Elity państw totalitarnych pławią się w luksusie. Jak zmienić ten stan rzeczy i upowszechnić dostatek materialny na wschodzie Europy???

Mój sposób rozwiązania problemu ubóstwa społeczeństw wschodnioeuropejskich polega na zrównaniu płac wschodnioeuropejskich elit z poziomem płac ich pracowników oraz zlikwidowanie korupcji przez powołanie jednego przedsiębiorstwa zapewniającego zaopatrzenie gospodarki i obywateli w potrzebne produkty i usługi. To antykorupcyjne przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. będzie wspomagało rozwój materialny i kulturalny społeczeństw w sposób opisany w mojej pracy zatytułowanej Trzecia droga pomiędzy kapitalizmem i komunizmem- link: https://justpaste.it/9bl3n .

Uważam, że najlepszym sposobem rozwoju działalności globalnej spółki handlowo-usługowej POL-CAT SA jest dostarczanie narzędzi, materiałów i usług potrzebnych do przetrwania i rozwoju społeczności lokalnych na Wschodzie i Środku Europy. Naturalną niszą rynkową dla spółki POL-CAT SA jest zaopatrywanie lokalnych parafii wyznaniowych oraz gmin i towarzystw społecznych. Zadaniem antykorupcyjnej spółki akcyjnej POL-CAT jest wspieranie materialnego i kulturalnego rozwoju społeczności lokalnych, tak jak to opisałem w mojej pracy pt. Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem – link: https://justpaste.it/9bl3n   .

Zachęcam Was do tej drogi!!!

Warszawa, dnia 11 maja 2022 roku, godzina 7:48       Bogdan Jacek Góralski46 visits · 1 online Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

INTERNATIONAL ECOLOGICAL TRADE ORGANIZATION

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 21 maj 2022 · edited: 22 maj 2022Public  Edit

INTERNATIONAL ECOLOGICAL TRADE ORGANIZATION –POL-CAT joint-stock company

Russia needs for vegetables


The Russia (because of its geographic location and climatic conditions )  still  have too short plant vegetation period for succesfully growing vegetable.

Favorable climatic condition change for vegetables growth in Russia can be when  Wladimir Putin order to built thousands greenhouses to use the resources oil, gas and coal for heating the greenhouses and growing vegetables in there. He needs for this only  knowledge and work of milions of Chinese workers because the rest of resources he has in his country. POL-CAT can help Russians in it.

The idea of ​​establishing a POL-CAT joint-stock company that is, a global trade organization guided by the principle of saving all energy, is the greenest idea of ​​all time. The principle of not wasting the energy available in our world will bring amazing progress in science and technology aimed at preserving the natural environment of our planet. Above all, it will bring advances in the development of organic farming geared towards the production of vegetables and seeds needed by the global population of vegetarians and vegans, which is constantly growing. A modern organization of ecological agriculture that will be focused on production on small leased farms run by ecologically and ethically aware farmers supported by local POL-CAT branches will bring quantitative and qualitative progress in plant production, which with the help of natural energies which are available in our world and will clean the natural environment of our planet.

The principle of production on small leased farms will bring mass migrations of farmers to the regions of large-scale areas western agriculture, which will bring about the growth of the western economy and will relieve the demographic problems of Asia and Africa, reducing global inflation. Ethical trade and services run by POL-CAT S.A. according to the principles of modern social policy developed by me will bring an increase in the effectiveness of human activities, including an increase in the ecological efficiency of industrial production needed by ecological agriculture.

The principle of saving all energy universally applicable in the natural world will be the only criterion for assessing human behavior, which will bring about the cultural progress of human civilization. Let’s assume POL-CAT S.A. and let’s see what it will bring to Polish and global society. 

Jakuszowice, May 21, 2022, 2:33 am                                          Bogdan Jacek Góralski

Rosja potrzebuje warzyw

Rosja (ze względu na położenie geograficzne i warunki klimatyczne) wciąż ma zbyt krótki okres wegetacji roślin, aby z powodzeniem uprawiać warzywa. Korzystna zmiana warunków klimatycznych dla uprawy warzyw w Rosji może nastąpić, gdy Władimir Putin zbuduje tysiące szklarni, aby wykorzystać zasoby ropy naftowej, gazu i węgla do ogrzewania szklarni i uprawy tam warzyw. Potrzebuje do tego tylko wiedzy i pracy milionów chińskich robotników, bo resztę zasobów posiada w swoim kraju. POL-CAT może w tym pomóc Rosjanom.

Pomysł założenia POL-CAT S.A. czyli globalnej organizacji handlowej kierowanej zasadą oszczędzania wszelkich energii jest najbardziej ekologicznym pomysłem wszechczasów. Zasada nie marnotrawienia energii dostępnej w naszym świecie przyniesie niesamowity postęp nauki i technologii skierowanej w stronę zachowania środowiska naturalnego naszej planety. Przede wszystkim przyniesie to postęp w rozwoju ekologicznego rolnictwa nastawionego na produkcję warzyw i nasion potrzebnych globalnej populacji wegetarian i wegan, która nieustannie rośnie. Nowoczesna organizacja ekologicznego rolnictwa nastawionego na produkcję na małych dzierżawionych farmach prowadzonych przez uświadomionych ekologicznie i etycznie farmerów wspomaganych przez lokalne oddziały POL-CAT , przyniesie postęp ilościowy i jakościowy w produkcji roślinnej, która wykorzystując naturalne energie dostępne w naszym świecie oczyści środowisko naturalne naszej planety.

Zasada produkcji na małych dzierżawionych farmach przyniesie masowe migracje rolników do regionów wielkoobszarowego zachodniego rolnictwa co przyniesie wzrost zachodniej gospodarki i rozładuje demograficzne problemy Azji i Afryki zmniejszając globalną inflację. Etyczny handel i usługi prowadzony przez POL-CAT S.A. według zasad nowoczesnej polityki społecznej opracowanej przeze mnie przyniesie wzrost efektywności ludzkich działań w tym wzrost efektywności ekologicznej  produkcji przemysłowej potrzebnej ekologicznemu rolnictwu.

Zasada oszczędzania wszelkich energii powszechnie obowiązująca w naturalnym świecie będzie jedynym kryterium oceny ludzkiego postępowania co przyniesie postęp kulturowy ludzkiej cywilizacji. Załóżmy POL-CAT S.A. i zobaczmy co przyniesie on polskiemu i globalnemu społeczeństwu.

Jakuszowice, 21 maja 2022 roku, godzina 2:33      Bogdan Jacek Góralski63 visits · 1 online  Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

I present a new model of business and trade cooperation with the best world producers

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 30 wrz 2022 · edited: 11 paź 2022Public  Edit

Offer of cooperation for the best world producers

User avatar

bogdangoralski@wp.pl

Offer of cooperation for the best world producers

I present a new model of business and trade cooperation with the best world producers and I hope that they will accept it. If yes, it will bring development in sales i increase of producers profits. Producers will make progres in manufacturing and traders will make progres in sales the best products. Do what you doing the best.

<a rel=”nofollow” href=”https://justpaste.it/redirect/bp73n/http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F”><img alt=”Licencja Creative Commons” style=”border-width:0″ src=”https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88×31.png” /></a><br />Ten utwór jest dostępny na <a rel=”nofollow” href=”https://justpaste.it/redirect/bp73n/http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F”>licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe</a>.

My idea for a new trade and services company POL-CAT joint-stock company is to create near Warsaw a consignment warehouse of products needed in production, trade available immediately, and delivered max 3 days after ordering and at a decent price and good quality. Your competitive advantage will be the wide range of sales and the warehouse operation that ensures low-cost inventory, good quality products prepaid, and delivered instantly throughout the EU in retail and wholesale. My company will provide logistic support for those who start production or services in Poland and reduce operating costs for small, medium, and large companies. POL-CAT SA ( joint-stock company) will provide jobs to tens of thousands of traders from all over Poland employed on the 5% sales commission. POL-CAT SA (joint-stock company) will support and develop Polish science in cooperation with business units and local government units. POL-CAT SA (joint-stock company) will be apolitical and ethical in a modern way and will develop together with Poland and the world. I am surrounded by an educated and ethical family that will help me run my business. I need good suppliers and bank guarantees.

Warsaw, July 21, 2022

Dear producer,

We offer you a distribution service for your products in Poland and around the world in exchange for a 10% commission on the value sold by POL-CAT S.A (joint-stock company). Your products. POL-CAT S.A. being the exclusive property of its employees (and thanks to its statute resistant to hostile takeovers) I will sign a notarial agreement with you on commercial cooperation, guaranteeing you full financial and organizational independence from POL-CAT S.A. . In other words, POL-CAT S.A (joint-stock company). guarantees by means of a notary agreement that he will not seek to take over the shares of your company. Such a guarantee will allow you to focus on improving production and offer without worrying about selling your products.

POL-CAT S.A. (joint-stock company) will establish a consignment warehouse of goods near Warsaw (i.e. it will provide easy access to the entire territory of the country) on the basis of notarial agreements with producers. In this way, a commercial offer of products will be created, which, thanks to its comprehensiveness, will provide a work front for thousands of dynamic traders of POL-CAT SA (joint-stock company) selling these products initially in Poland, and then around the world. The maintenance of the consignment warehouse will take place at the expense of the suppliers of goods and will charge them a fee proportional to the value of the stored goods.

Traders will be remunerated with a 5% commission on the value of sales in all market segments. The remaining 5% of the commercial commission of POL-CA SA (joint-stock company) will be allocated to scientific research supporting technological progress in the production of product suppliers. The achieved synergy effect of a comprehensive offer of mutually supporting products will allow for an increase in sales of these products in the constantly expanding sales network. POL-CAT SA (joint-stock company) will provide free and immediate comprehensive delivery of products and services (thanks to the stock of consignment warehouses) sold to the end customer indicated by the trader and will obtain a prepayment for the goods. POL-CAT SA (joint-stock company) will settle its obligations arising from the sale of goods from the consignment warehouse on a monthly basis, ie the sale achieved in, for example, January will be regulated on January 31, etc. The payment to the producer will be the value of the sales of their products less the POL-CAT SA (joint-stock company) commission.

Warsaw, March 7, 2022 Bogdan Jacek Góralski

Dear trader of POL-CAT S.A.

You will receive one POL-CAT S.A. share after the initial three-year work experience at the time when you sign the obligatory commitment stating that you will sell your POL-CAT SA share only to POL-CAT S.A. after the end of your commercial activity in POL-CAT S.A. for the sum of money equal to the three-year sale of POL-CAT S.A. divided by the current number of POL-CAT SA shareholders, possibly reduced by your liabilities to POL-CAT S.A. When you sell your share to POL-CAT SA-joint-stock company, you will get a decent retirement pension in exchange for many years of efficient work for the POL-CAT SA-joint-stock company.

When working for POL-CAT S.A., you will receive a commission of 5% from the value of your sales in POL-CAT S.A., from which you will pay all your obligations, from the date of commencement of work. It will be possible to obtain an advance payment under special circumstances. You will be assigned to a team of traders servicing the financing of a scientific task paid from the POL-CAT SA commercial commission, which will determine the market segment served. You will be able to earn as much as you need for selling POL-CAT SA products and how much commission you attain on sales in POL-CAT SA.

 Jakuszowice, 22 lipca 2022                                                          Bogdan Jacek Góralski

My short biography:

M.Sc. Bogdan Góralski

03-455 Warszawa,

ul.Namysłowska 6/40

E-mail:bogdangoralski@wp.pl

Education:

1972-1977 – Geological Secondary School in Warsaw.

1977-1983 – AGH University of Science and Technology in Kraków

                     Geological and Exploration Department.

1983-1989 Working as a geological engineer and geophysicist in the exploration of Quaternary deposits

1989-2002 businessman as a wholesaler of construction tools

2002-2022 -I went on pension and  started independent studies on the climatic mechanism of Earth

2002-2022 – Independent studies on the impact of climate change on  the historical mechanism and the study of Earth geophysics

Professional practice:

1983-1986 – work at Geological Enterprise in Warsaw.

1986-1989 – work at Enterprise of Geophysical Research in Warsaw.

1989-2002 – owner of POL-CAT, a wholesaler of tools, power tools and abrasives in Warsaw.

 2006-20022 work at the Library of the History Faculty of the University of Warsaw

Additional skills :

                         – the ability to forecast global climate changes

 – the ability to predict global economic and political conditions.

 – the ability to predict global earthquake threat periods

 – the ability to locate oil and gas zones on the globe84 visits · 1 online 

68 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

28 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

changes

 Add Account

Polar Vortex versus gravity and weather changes in the northern hemisphere

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 22 sty 2023 · edited: 25 sty 2023Public  Edit

Polar Vortex versus gravity and weather changes in the northern hemisphere
Reading the article titled Arctic Oscillation and Polar Vortex Analysis and Forecasts-link: https://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation/
helped me describe the phenomenon of changes in the weather due to changes in the gravitational forces around the Earth. The sun, moon and other solar system objects gravitationally interact with the earth’s atmosphere. This causes the troposphere and stratosphere to move relative to the Earth’s surface. Recently, the atmospheric system has been causing heavy snowfall in the south of Poland. On Friday 20 January , I wrote on Facebook that by January 28, 2023, snowfall will cover all of Poland. It happened on Saturday, January 21, 2023. On December 19, 2022, I wrote a forecast on Facebook in the “Long-term weather forecast” group, which announced the attack of winter in the third decade of January 2023. I based the forecast on the fact that the Moon is at its perigee at that time orbits, and other solar system objects will have a strong impact on the Earth-Moon system at that time. The prediction has been confirmed and now I will explain why?
Polar vortex – masses of cold Arctic air under high pressure moved under the influence of gravity to the south and caused an influx of cold air below the 60th parallel, which caused snowfall min. in Poland.
The southward shift of the polar vortex air mass caused heating of the stratosphere over it at that time and an increase in its temperature, i.e. the occurrence of SSW – sudden stratospheric warming. It is so simple that it is hard to believe that a geologist explains a weather phenomenon to meteorologists.
On this basis, I can predict a long-term weather forecast for the whole area of the
Northern hemisphere.
Warsaw, January 22, 2023, 11:35 am Bogdan Jacek Góralski
Polar Vortex versus grawitacja a zmiany pogody w północnej hemisferze
Lektura artykułu zatytułowanego Arctic Oscillation and Polar Vortex Analysis and Forecasts-link: https://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation/
pomogła mi opisać zjawisko zmian pogody pod wpływem zmian sił grawitacji wokół Ziemi. Słońce, Księżyc i inne obiekty Układu Słonecznego oddziałują grawitacyjnie na ziemską atmosferę. Powoduje to ruchy troposfery i stratosfery względem powierzchni Ziemi. Ostatnio układ atmosferyczny powodował wielki opady śniegu na południu Polski. W piątek napisałem na Facebooku, że do 28 stycznia 2023 opady śniegu pokryją całą Polskę. Stało się to już w sobotę 21 stycznia 2023. 19 grudnia 2022 roku napisałem na Facebooku w grupie „Długoterminowa prognoza pogody” prognozę, która zapowiadała atak zimy w trzeciej dekadzie stycznia 2023. Prognozę opierałem na fakcie, że Księżyc jest w tym czasie w perygeum swojej orbity, a inne obiekty Układu Słonecznego będą silnie oddziaływały w tym czasie na  układ Ziemia-Księżyc. Prognoza potwierdziła się a ja wyjaśnię teraz dlaczego?
Polar vortex- masy zimnego arktycznego powietrza pod wysokim ciśnieniem przemieściły się pod wpływem sił grawitacji na południe i wywołały napływ zimnego powietrza poniżej 60 równoleżnika co spowodowało opady śniegu min. w Polsce.
Przesunięcie na południe masa powietrza polar vortex spowodowało ogrzanie stratosfery nad nim w tym czasie i wzrost jej temperatury tj. wystąpienie SSW – sudden stratospheric warming. Takie to proste, ze aż trudno uwierzyć, że geolog tłumaczy zjawisko pogodowe meteorologom.
Na tej podstawie mogę przewidywać długoterminową prognozę pogody dla całej
Północnej hemisfery.
Warszawa, dnia 22 Stycznia 2023 roku, godzina 11:35  Bogdan Jacek Góralski

 

42 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Program Partii Dekalogu

 Add Account

Program Partii Dekalogu – Program przyszłego rozwoju Polski

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 17 sty 2023 · edited: 18 sty 2023Public  Edit

Program Partii Dekalogu  –   Program przyszłego rozwoju Polski

(fragment książki  pt. Historia Naturalna i Zmiany Klimatu by Bogdan Góralski 2013-link https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_Historia_naturalna_i_zmiany_klimat?id=fRa_DwAAQBAJ ).

9.2.1.1.Wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Przyroda nie znosi próżni, toteż i w polityce nie może jej być. Piętnaście  lat rozmyślań nad sytuacją społeczno-polityczną w Polsce doprowadziło mnie do miejsca, gdzie naturalnym kolejnym krokiem wynikającym z przemyśleń jest założenie partii politycznej. Obserwacja tego co jest w polityce prowadzi do wniosku, że istniejące partie nie mają programu wyprowadzenia Polski z sytuacji kryzysowej, w jakiej  znalazła  się w ostatnich wiekach i latach. Stworzyłem taki program i  Państwu go przedstawiam. Program dla Polski opiera się na większych transferach pieniędzy na ubogą ale bardziej oszczędną i gospodarną prowincję. To zapobiegliwość większości prowincjonalnych Polaków wspomożona pracą chłopskich imigrantów wykreuje popyt na rynku i pozwoli rozwijać się miastom. Jednocześnie trzeba  zapewnić prowincji dostęp do najnowszych osiągnięć wiedzy, aby ta zapobiegliwość miała optymalne technologiczne wsparcie. Program dla Polski to polityka neutralności państwa polskiego, decentralizacja organizacji państwa prowadząca do rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, rozwój rozproszonej energetyki, nawodnienie ziem uprawnych Polski, zaludnienie Polski, pobudzenie wytwórczości Polaków,  powszechny powiązany w jedną sieć przemysł hotelarsko-turystyczny współpracujący z przemysłem lotniczym i usługami transportu lotniczego.  Polska może stać się centrum duchowym świata i może wypracować w ramach chrześcijaństwa syntezę systemów religijnych świata – nową religię.

Proponuję ustanowienie szlachectwa premiowanego zyskami z organizacji pracy ludu polskiego dla ludzi, którzy swoje talenty wykorzystają pomnażając bogactwo swoje i  tegoż ludu.

Nadchodzący światowy kryzys klimatyczny może doprowadzić do upadku słaby dziś system gospodarczy naszego społeczeństwa. Posiadamy tylko o 14.4% mniejsze terytorium od Niemiec a mamy ponad dwukrotnie mniejszą populację, 7-krotnie mniejsze PKB, 2.3 krotnie mniejszą produkcję rolnictwa. Bogactwa  naszego kraju są nieefektywnie wykorzystane. Firmy handlowe w Polsce sprzedają żywności za 250 mld zł rocznie a produkcja polskiego rolnictwa wg Eurostatu to 85 mld zł. Gdzie się podziewa różnica tych kwot? Sprzedaż żywności nie jest ewidencjonowana i nie opodatkowana. Zyski zgarniają pośrednicy sprzedający żywność i nie płacący podatków.

Gdybyśmy osiągnęli taką samowystarczalność żywieniową  i efektywność uprawy ziemi  jak Japończycy to Polska mogłaby liczyć 561 milionów mieszkańców. Obecnie mamy 17 milionów hektarów ziemi uprawnej a w Japonii jeden hektar ziemi uprawnej żywi ponad 33 ludzi (dane z 2014 roku). Nasz system społeczny jest nieefektywny produkcyjnie i wręcz marnotrawny jeżeli chodzi o wykorzystanie ziemi uprawnej i możliwości Polski.

Kryzys klimatyczno-gospodarczy, który nadejdzie, może nam odebrać suwerenność gospodarczą i polityczną. Musimy temu zapobiec. Musimy być do tego kryzysu dobrze przygotowani. Ubożenie większości społeczeństwa widoczne w ostatnich latach gołym okiem każe działać szybko, zanim zaczną się społeczne protesty. Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie pod względem wysokości sumy płac do PKB (GDP) a ta suma ostatnio maleje. Wyrazem takiego działania jest list do Państwa, do środowisk, które powinny być żywo zainteresowane realizacją zgłoszonego przeze mnie programu.

9.2.1.2. Jak doszło do napisania niniejszego programu i książki

Przez 13 lat prowadziłem z sukcesami firmę handlową POL-CAT. Niestety w toku tej działalności, prowadząc uczciwie interesy, wpadłem w konflikt ze środowiskami żydowskimi USA, Europy, Rosji i Polski. Kiedy nie zgodziłem się na nieuczciwą współpracę, próbowano przejąć moją firmę a przy okazji ją zniszczono. Poznałem dzięki temu sposoby działania mafii jak i jej cele. Rozmyślając przez dziesięć lat nad przyczynami tego stanu rzeczy i poszukując dróg wyjścia z konfliktu, analizowałem aktualną sytuację społeczno-gospodarczo-polityczną Polski. Prowadziłem studia nad współczesnymi stosunkami polsko-żydowskimi przenosząc na papier wiadomości, które uzyskałem zarówno z bogatego w wydarzenia życia jak i opracowań historycznych. Chcę swoimi działaniami doprowadzić do zmiany naszych  tradycji, które zarówno rozwijają jak i niszczą Polskę. Trzeba połączyć doświadczenia wielu narodów w jedną nową, pozytywną tradycję. Mam pewność, że nie da się przeprowadzić reformy państwa polskiego bez integracji społeczeństwa- kobiet i mężczyzn, polepszenia  stosunków polsko-żydowskich, polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich oraz bez nawiązania partnerskich stosunków polsko-azjatycko-afrykańskich. Moje działania w zakresie naprawy istniejącej sytuacji polegają na wysyłaniu napisanych tekstów do osobistości naszego życia a więc również i do Państwa.

Dnia 29 marca 2002r. sformułowałem  list pt. ”Inicjatywa dla miasta Krakowa”, gdzie zaproponowałem dla rozwiązania konfliktu w Izraelu, sprowadzić Izraelczyków i Palestyńczyków z przeludnionej Gazy do Polski. List wręczyłem kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu i Stanisławowi Rusinkowi prezesowi Zespołu Pieśni i Tańca „KRAKUS”. Co dziesiąty Izraelczyk cierpi głód, zaś co piąta rodzina izraelska uważa, że nie ma zapewnionego “bezpieczeństwa żywieniowego” – wynika z najnowszych badań Narodowego Instytutu Ubezpieczeń w Izraelu. Dnia 18 maja 2005r. wysłałem tekst „Przyszłość Polski” do Prymasa Glempa, wszystkich arcybiskupów i biskupów Kościoła polskiego, Ambasady Izraelskiej  i Gazety Wyborczej. Piszę tam o kryminalnej spółce społeczności żydowskiej i Kościoła katolickiego w Polsce. Nie muszę dodawać, że nie dostałem żadnej odpowiedzi. W multidyscyplinarnej pracy „Człowiek i klimat” przedstawiam realne zagrożenie ochłodzeniem klimatu. W pracy historycznej „Wpływ kryzysów klimatycznych na przeszłe i przyszłe zachowanie ludzkich populacji. Technologia przetrwania ”  wskazuje, że cykliczne zmiany klimatu są przyczynami kryzysów, migracji, wojen i rewolucji. W Programie Partii Dekalogu   przedstawiam program partii, którą pragnę powołać dla przeprowadzenia ewolucyjnych  zmian w życiu polskiego społeczeństwa. Zmiany te mają przygotować polskie społeczeństwo do nadciągającego oziębienia. Umieściłem  w PORTFOLIO mojej strony internetowei  Zapiski Indoeuropejczyka, analizuje w nich przeszłość i przyszłość Polski. Ostatnio opublikowałem w Repozytorium CeON książkę pt. Człowiek i klimat i jej fragment,pracę Rewolucja rosyjska a klimat. Piszę tam o roli Żydów w kierowaniu wybuchem rewolucji bolszewickiej. Proszę Szanownych Państwa o komentarze, które pomogą mi w dalszej pracy. W 2016 i 2017 opublikowałem na portalu Researchgate wiele artykułów i moją książkę pt. Historia naturalna i zmiany klimatu. Opublikowałem też wiele projektów badawczych i moje prace czytało ponad 500000 naukowców z całego świata.Od dawna publikuję ponad 400 artykułów na JustPast.it i wiele książek na Google Books min. 

The new look at the Earth’s climate mechanism: The Solar System shapes the Earth’s climate change

https://books.google.pl/books/about/The_new_look_at_the_Earth_s_climate_mech.html?id=eZu-DwAAQBAJ&redir_esc=y

If Indo-Europeans survive contemporary global crisis?

https://books.google.pl/books?id=6WEsEAAAQBAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

The causes of the Holokaust by Bogdan Jacek Góralski

https://books.google.pl/books/about/The_causes_of_the_Holokaust.html?id=Bf4xEAAAQBAJ&redir_esc=y

   POL-CAT

„Narzędzia dla ludzi dumnych ze swojej pracy”

9.2.1.3. NOWA  TRADYCJA ZBUDUJE NOWĄ POLSKĘ

Tysiąc lat temu elity Polski  przyjęły chrześcijaństwo a wraz z nim część tradycji ludów Judei, Rzymian i Greków. W ten sposób  rozpoczęto kształtowanie nowej tożsamości narodu związanej z nauką Jezusa Chrystusa. Globalne  zmiany klimatu powodowały, że plemiona  Scytów, Sarmatów, Germanów, Romów  przybywały na przyszłe polskie ziemie od tysięcy lat. Pierwsi przedstawiciele Izraelitów przybyli do Polski przed bez mała dziesięcioma wiekami, mając wiekową tradycję wiary, gospodarowania oraz prawa zawartego w świętych księgach. Przez tysiąc lat narody te współżyjąc ze sobą w państwie polskim stworzyły nową tradycję, którą wzbogaciła  także  kultura  naszych sąsiadów oraz  narodów wędrujących przez terytorium Polski –wędrujących dzięki handlowi jak również w wyniku wojen. Przez ten czas kształtował się genetycznie współczesny naród polski, który obecnie zawiera  geny pra Słowian, ludów semickich, germańskich oraz Romów i innych. Badania genetyczne przeprowadzone w woj. pomorskim przez prof. Jana Lubińskiego z Pomorskiej Akademii Medycznej stwierdziły w populacji mieszankę genów słowiańskich i żydowskich, a więc pula genowa narodu  jest bardziej złożona niż na co dzień myślimy .

Globalne zmiany klimatu nieustannie trwają. Bardzo prawdopodobny jest powrót epoki lodowej na ziemie Europy. Zmusi to narody Europy do masowych migracji na południe, do Afryki. Musimy przygotować się do tego kataklizmu, który prawdopodobnie zacznie się w XXI wieku i przedsięwziąć środki zaradcze. Dobrze traktujmy inne nacje, które w wyniku globalnych zmian klimatu przybyły lub przybędą do Polski. Niedługo sami możemy być pozbawieni ojczyzny i sami staniemy się „obcymi” na cudzej ziemi.

Przez ostatnie 200 lat naród polski przeżywał ciężkie chwile wynikające z zaborów, powstań, wojen i rewolucji przetaczających się przez terytorium Polski. Przez 200 lat były niszczone elity naszego kraju. Wiele nieszczęść spadających przez te lata na naród polski było związanych z klimatem. Od XVI do XIX wieku trwała w Europie Mała Epoka Lodowa – silne ochłodzenie klimatu, z którym związane były klęski nieurodzaju zbóż i ziemniaków wpływające na społeczne niepokoje i bunty. Jest prawdopodobne, że związany z nią kryzys gospodarczy był jedną z głównych przyczyn  upadku państwa polskiego i spowodował rozbiory Polski. Kryzysy gospodarcze wywoływały zjawisko nietolerancji dla innych kultur np. kontrreformację i antysemityzm. II wojna światowa i stalinizm przyniosły Polsce Holokaust i zagładę inteligencji polskiej. Moim zdaniem kataklizmy te wynikały ze zmian klimatycznych, wojen pomiędzy  starymi i nadchodzącymi nowymi tradycjami jak również z wojen pomiędzy strategiami społecznymi patriarchatu i  matriarchatu. Dziś w 2015 roku, w obliczu kryzysu w społeczeństwie polskim, stanęliśmy przed koniecznością zweryfikowania historii naszego narodu i podjęcia decyzji o wyborze sposobu postępowania w przyszłości – utworzeniu naszej nowej tradycji narodowej. Nasza nowa inteligentna tradycja pozwoli nam  uniknąć raf i niepowodzeń wynikających z bezrozumnego podążania w przyszłość bez planu działań.

Aby sformułować nową tradycję należy zweryfikować stare i dokonać ich syntezy w celu wypreparowania z nich istotnych i cennych dla rozwoju społeczeństwa czynników. Odrzucić należy wszystko co wsteczne i szkodliwe dla rozwoju kraju i polskiego społeczeństwa. Możemy w ten sposób twórczo włączyć się w światowe procesy integracyjne .

9.2.1.4. ZBUDUJMY NOWĄ POLSKĘ I NOWĄ TRADYCJĘ

Na ziemiach polskich praktycznie dokonało się zespolenie  materiału genetycznego wielu narodów składowych, które dało w efekcie nowy jakościowo współczesny naród polski. Charakterystyczne ostatnio jest to, że silne wpływy w tym nowym społeczeństwie posiada dobrze wykształcona mniejszość, genetycznie i kulturowo związana z Izraelitami. Mniejszość ta nie potrafi jednak prowadzić polityki uwzględniającej umiejętności i aspiracje wszystkich Polaków. Musimy przywrócić do życia elity będące podporą przedwojennej Polski- polską szlachtę. Otrzymała gorzką lekcję historii i być może wyciągnęła z niej wnioski. Trzeba także poszerzyć bazę władzy o niezbędną dla Polski wiedzę i inspirację nowej niedziedzicznej szlachty- ludzi nobilitowanych za przyczynianie się do szczęśliwości swojej i polskiego ludu.

Za  zjawiskiem zespolenia materiału genetycznego nie idzie wystarczająco szybko wymieszanie się tradycji, co odbywa się przy udziale świadomości obciążonej zwykle wieloma uprzedzeniami. Koniecznie dyskutujmy nad nową tradycją i wyartykułujmy ją, aby wyprowadziła nas z bezrozumnych konfliktów utrudniających planowanie działań mogących skierować Ojczyznę na spokojne wody. Nie są nam potrzebne dalsze wymuszone cierpienia milionów ludzi. Dobrowolne cierpienie przyjęte przez jednostkę  pozwala jednak na ciągły postęp  cywilizacji.

Jak wynika z moich badań historycznych I Rzeczypospolita upadła w wyniku  skutków długotrwałego kryzysu klimatycznego związanego z Małą Epoką Lodową. Upadła także dlatego, że siła biologiczna naszego narodu- jego liczebność, była zbyt mała w porównaniu z potęgami demograficznymi Rosji i narodu niemieckiego. Dziś ponownie przeżywamy kryzys demograficzny polskiego społeczeństwa i musimy zwiększyć liczbę ludności Polski.

II Rzeczpospolita, kontynuująca stare polskie tradycje, przekuwała odzyskaną wolność ewoluując zgodnie z wymaganiami czasów. W krótkim okresie istnienia osiągnięto znaczne sukcesy w odbudowie kraju. Rozwój polskiego państwa jednak nie usuwał skutecznie wewnętrznych i zewnętrznych barier rozwojowych do których należały stosunki narodowościowe w Polsce oraz stosunki z sąsiadami. Powinniśmy kontynuować najlepsze tradycje I i II Rzeczypospolitej tworząc nowoczesny uniwersalny system etyczny, który będzie oparciem dla nowego porządku społecznego, gospodarczego i politycznego.

Proponuję ponowne ustanowienie szlachectwa premiowanego zyskami z organizacji pracy ludu polskiego dla ludzi, którzy swoje talenty wykorzystają pomnażając w równym stopniu bogactwo swoje i tegoż ludu-szlachectwa dla nowej elity Polski.

II wojna światowa spustoszyła nasze ziemie, wyniszczyła elity i przesunęła granice na zachód. Zbrodniczy system stalinowski spowodował dalszą zagładę polskich elit i pozostanie na emigracji rzesz wartościowych obywateli polskich. Przestępczy reżim zamordował po wojnie 100 tyś. członków AK, zaburzył ewolucję polskiego systemu społecznego i upośledził podstawę polskiej gospodarki- rolnictwo. Przeprowadzona w Polsce po wojnie tzw. reforma rolna miała dwa cele- zniszczenie gospodarcze ziemiaństwa i wywodzących się z niego elit politycznych. Przygotowało to grunt dla rządów stalinowskich wybrańców tzw. żydokomuny- do ludzi, którzy stracili wiarę we wszystko. Potomkowie tej formacji mają obecnie władzę w Polsce (kierują partiami  PO i PiS) i nie potrafią z niej korzystać dla dobra Polaków. Wywłaszczenie polskiego ziemiaństwa, najlepszych rolników polskich, spowodowało zniszczenie, ukształtowanej przez wieki ewolucji, struktury ekonomicznej i rolnej Polski. Spowodowało to później trudności z wyżywieniem polskiego społeczeństwa (nadmierny eksport żywności do ZSRR) co przyczyniło się do powstania „Solidarności” i upadku sowieckiego imperium. „Reforma rolna” zlikwidowała co prawda głód ziemi wśród małorolnej i bezrolnej warstwy chłopskiej, lecz stało się to wbrew logice dziejów, bo obecnie te małe gospodarstwa utworzone przez „komunę” upadają i przestają istnieć z przyczyn ekonomicznych, co wkrótce wywoła w Polsce drożyznę żywności. Trzeba wspomagać te małe rodzinne farmy rolne nowoczesną otoczką organizacyjną i finansową rolnictwa.

Zniszczenie ziemiaństwa polskiego doprowadziło do upadku rolnictwo, które w II Rzeczypospolitej stanowiło podporę gospodarki krajowej. Produkcja rolnictwa polskiego w 2008r.  stanowiła ok. 3% PKB, kiedy za czasów PRL osiągała 20% PKB. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że obrót żywnością jest nie ewidencjonowany i nie opodatkowany. Sytuacja ta stanowi  ogromne zagrożenie dla kraju i jego rozwoju. Dziś, w 2015 roku, przewiduję nadejście kolejnej rewolucji w Polsce i mam nadzieję, że stworzy ona szansę powrotu na łono społeczeństwa potomków polskich ziemian i szlachty, którzy być może odbudują rolnictwo polskie .

Realny socjalizm, narzucony Polsce, trwający przez 45 lat, wzmocnił  jednak podstawy naszego dzisiejszego państwa, co należy docenić , uszanować i kontynuować. Stało się to kosztem wielkich wyrzeczeń ponoszonych przez całe społeczeństwo finansujące przemysłowy rozwój.  Elity żydowskie pracowały dla PRL z energią i oddaniem widząc w tym szansę na godne życie. Naród polski tego nie docenił ponieważ rozwój przemysłu na ziemiach polskich był zbyt gwałtowny, marnotrawny i nie dostosowany do możliwości i potrzeb polskiego społeczeństwa. W czasach PRL forsowano rozbudowę przemysłu ciężkiego, zapominając, że przemysł nie produkuje sam dla siebie i musi mieć oparcie w reszcie gospodarki tj. min. w rolnictwie. Rozbudowa przemysłu była centralnie kierowana i finansowana pieniędzmi społeczeństwa. Dziś polski przemysł nie ma strategicznego planu działania i zabezpieczonego finansowania ani oparcia w tworzącym popyt rolnictwie. Sukcesem PRL-u było rozwinięcie powszechnego systemu szkolnictwa i trzeba jego reformy na miarę  XXI wieku  aby rozwijać polski system oświaty.

Banki w 80 procentach są w rękach obcego kapitału. Te wykupione przez obcy kapitał banki obracają przecież naszymi polskimi pieniędzmi. Bez rodzimego, silnego rynkowego centrum planowania finansowego sobie nie poradzimy, stwórzmy je więc. Szkielet gospodarczy Polski jest obecnie silny ale musimy go wypełnić nową treścią pisaną działaniami przedsiębiorczych Polaków i napływających do Polski obcokrajowców.

System socjalistyczny  wyczulił społeczeństwo polskie na hasła sprawiedliwości i równości społecznej. Pokazał także, że wspólny ale dobrowolny wysiłek całego społeczeństwa może przynieść sukcesy przy zapewnieniu odpowiedniego i kompetentnego kierownictwa.

System wolnorynkowy wprowadzony po 1989 r. oczyścił gospodarkę z rzeczy zbędnych, ale charakterystyczne jest to, że silne przedsiębiorstwa państwowe stanowią szkielet gospodarki. Wszystko co było słabe rynkowo upadło z powodu braku finansowania. Praktycznie prawie wszystko, co zbudowano w Polsce po 1989r., powstało za obce pieniądze. Wyjątkiem są rodzinne przedsiębiorstwa wykorzystujące możliwości handlu i usług oraz podmioty wykorzystujące potencjał intelektualny społeczeństwa. Poważną część obrotu gospodarczego kontrolują mafie przechwytujące w przestępczy sposób najlepsze pomysły polskich przedsiębiorców. Mafie te wspomagają największe polskie partie polityczne PO i PiS.  Nie pozwala to na utworzenie obozu prawdziwych reform koniecznych w Polsce.

Istnieje potrzeba wyjaśnienia zjawiska nad umieralności mężczyzn. W Polsce jest teraz 1.6 mln wdów a tylko 0,4mln wdowców. Od 1955-do 1985 zwiększyła się o 60% NADUMIERALNOŚĆ mężczyzn. 300 tyś. wdów pobiera renty rodzinne po zmarłym mężu. Moim zdaniem świadczy to o masowym truciu polskich mężczyzn przez mafie w celu przejmowania za pomocą małżeństw ich dorobku. Powszechnie używa się trucizny reagującej z hormonem męskim-testosteronem skutkującej pozorowanym zawałem serca lub wylewem krwi do mózgu.

Polskie mafie są finansowane min. przez polski Kościół Katolicki dotowany z kolei przez mafijne firmy. Kościelno-mafijne interesy są możliwe dzięki odpowiednio spreparowanemu systemowi podatkowemu- tj. możliwemu odpisowi z dochodu  przeznaczonemu na kościelne cele. Jest to jedna z głównych przeszkód prowadzenia uczciwej działalności gospodarczej w Polsce. 

Tradycja organizowania się samopomocowych społeczności sięga dawnych czasów, kiedy wędrujące plemiona osiadły i zaczęły uprawiać rolnictwo. Stało się to najpierw w rejonach zasobnych w wodę i o żyznej glebie umożliwiającej rozwój rolnictwa np. w dolinie rzek Tygrysu i Eufratu. Dawne plemiona słowiańskie osiadając na ziemi tworzyły organizacje wspólnotowe np. polskie opola i obszcziny Wielkorusów. Były to dobrze zorganizowane społeczności plemion wspólnie gospodarujących na ziemi. System feudalny zniszczył tle lokalne samopomocowe wspólnoty samodzielnie gospodarujące na ziemi, którą przed wiekami zasiedliły. Panowie feudalni opodatkowali je i poddali swojej władzy. Samopomocowa organizacja w obszcziny Wielkorusów przetrwała do rewolucji rosyjskiej bo tam pomagały one przetrwać rolnikom w najtrudniejszych przyrodniczo warunkach wschodu Europy. Dopiero bolszewicy przekształcili je w kołchozy i sowchozy w których Rosjanie stracili podmiotowość i zdemoralizowali się.

Napływ chrześcijaństwa na polskie ziemie odbudował gminne struktury, w których centrum był zawsze kościół parafialny budowany zwykle przez feudałów w lokalnym centrum gospodarczym. Dziesięcina pobierana przez kościoły określała zasięg  ich wpływów i ich władzy w lokalnym otoczeniu. Wpływy kościelne pokrywały się zwykle z zasięgiem lokalnej wspólnoty powiązanej pokrewieństwem, znajomościami i więzami gospodarczymi. Na ziemiach polskich  od dawna istniała tradycja wspólnotowego ruchu spółdzielczego i myślę, że potrzeba impulsu aby ją odtworzyć i pielęgnować.

Kościoły były bogate i od dawien dawna prowadziły kredytowanie działalności gospodarczej lokalnej ludności w zamian za udział w zyskach. Od czasu jak liczne odłamy polskich Żydów przyjmowały chrzest stopniowo zdominowali oni Kościół Katolicki i przejęli zarządzanie kościelnymi pieniędzmi. Od upadku PRL Kościół Katolicki dalej finansuje działalność gospodarczą Polaków pobierając w zamian udział w zyskach finansowanych przedsiębiorstw. Prowadzona jest w parafiach  tajna księgowość, która określa zobowiązania kredytowanych przez parafię przedsiębiorstw. Księgowość prowadzą kobiety i to do nich należy władza nad parafialnymi pieniędzmi. Mój pomysł na utworzenie samodzielnych gospodarczo i duchowo spółdzielni parafialnych polega na ujawnieniu ich tajnej działalności i stworzeniu legalnie działających lokalnych ośrodków gospodarczych przy polskich parafiach. Jestem przekonany, że takie rozwiązanie uwolni biznesową kreatywność Polaków, która będzie wspierana przez ogólnopolskie centrum biznesowo-doradcze POL-CAT SA. Będzie ono kierowało się zasadami określonymi w mojej pracy pt. The Third Way between capitalism and communism.

Zasady POL-CAT S.A. ucywilizują obyczaje Polaków i ulepszą polską gospodarkę.

Warszawa, dnia 30 września 2021 roku, godzina 5:10             Bogdan Jacek Góralski

Takie zasady organizacji państwa polskiego pozwolą zbliżyć się do ideału wolności jednostki i społeczeństwa w anarchistycznym modelu państwa i społeczeństwa.

Cytat z Wikipedii:

Anarchia (stgr. ἀναρχία – “bez władcy”) – forma struktury społecznopolitycznej, w której nie ma żadnej ukonstytuowanej władzy, nie obowiązują żadne normy prawne[1].

W rozumieniu politycznym (w anarchizmie) to taka struktura, w której państwo zostaje zastąpione przez nieprzymusową i niescentralizowaną organizację społeczeństwa (np. federację autonomicznych miejscowości).

Idee anarchistyczne były żywe w zachodniej i wschodniej Europie w etapie kształtowania się społeczeństw przedrewolucyjnych. Rewolucje i przymus post rewolucyjny przytłumiły rozwój anarchizmu ale szukał on swojej właściwej formy i być może moja propozycja porządku społecznego w Polsce zrealizuje ideał anarchistyczny. Dobrowolnie utworzone centrum biznesowo-doradcze POL-CAT S.A. i dobrowolnie utworzone struktury parafialnych spółdzielni – opartych na nauce Chrystusowej stworzą ideał anarchicznego systemu gospodarczo-społecznego Polski i wypromują ten system w świecie postkomunistycznym i postkapitalistycznym. Potrzebny jest tylko silny impuls by zerwać okowy zniewolenia i rozlać nadzieję na efektywny gospodarczo sprawiedliwy i etyczny świat.

Warszawa, dnia 3 października 2021 roku  godzina 5:00  Bogdan Jacek Góralski

Źródłem polskich problemów jest, między innymi, zbyt mała do obszaru kraju populacja. Od 1925 roku czterokrotnie obniżył się wskaźnik urodzeń w Polsce i jest obecnie najniższy w Europie. Od 2011r. zaczęła maleć liczba ludności w wieku produkcyjnym, w ciągu 20 lat o 5%. Jednocześnie wg. prognoz GUS zwiększy się o 64% liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Już teraz pojawiają się problemy z wypłacaniem emerytur; ZUS musi już brać kredyty na wypłatę połowy emerytur i rent, a z czego je spłaci? Ten problem będzie narastał i jeżeli sytuacja demograficzna się nie zmieni, Polska i ZUS zbankrutują. Kto wtedy utrzyma 10mln emerytów i rencistów?

Mały przyrost naturalny Polski świadczy o nieefektywnym  systemie etyczno-społeczno-gospodarczym kraju. Mężczyźni polscy nie mają motywacji do rozwijania swoich biznesów zagrożeni śmiercią z ręki mafii kobiecej lub męskiej przejmujących najlepsze firmy. Nie ma cywilizowanych społecznych instytucji wspierających rozwój biznesu. Jednocześnie koszt wychowania i wykształcenia dziecka do wieku 25 lat oszacowano na 250 000zł. Zwykłych ludzi w Polsce nie stać na ponoszenie takich kosztów posiadania dzieci, ale polskie kobiety na emigracji w Anglii chętnie rodzą dzieci gdy mają warunki do ich utrzymania. Polska wieś jest obecnie wyludniona, szczególnie brak kobiet – kandydatek na żony rolników. Polskie kobiety są zbyt wygodne na to, aby towarzyszyć rolnikowi w jego trudnej i niewdzięcznej pracy. Trzeba otworzyć biuro matrymonialne dla polskich rolników i zapraszać do Polski Azjatki i Afrykanki z rodzin chłopskich. Gęstość zaludnienia najludniejszych rejonów w Azji wynosi około 2000 osób/km², w strefie Gazy w Autonomii Palestyńskiej gęstość zaludnienia wynosi 4118 osób/km²,  (gęstość zaludnienia polskiej wsi ok. 50 osób/km² – jedna pracująca w rolnictwie osoba przypada na 7 ha ziemi uprawnej).  Ludzie żyjący w Azji w takim zagęszczeniu muszą być niezwykle etyczni a takich nam właśnie w Polsce potrzeba. Zorganizowanie migracji ludności chłopskiej z Azji, Afryki rozwiązałoby problemy demograficzne i uratowało polski system emerytalny. Pomogłoby także przeludnionym państwom. Kojarzenie mieszanych  par pozwoliłoby odbudować i wzmocnić podupadłe polskie społeczeństwo wiejskie. Potrzeba mu rąk do pracy i nadziei na lepsze niż dotychczas życie. Nadzieja taka pojawia się teraz wraz ze wzrostem eksportu polskiej żywności.

Zamknięcie wschodniej granicy spowodowało straty w obrocie rolnym ok. 20 mld dolarów rocznie. Konkurencja z zamożnym rolnikiem europejskim wspieranym od dziesiątków lat przez UE nie jest łatwa dla polskiego rolnika tępionego w PRL. Trzeba stworzyć instytucje społeczne wspierające drobnotowarowe polskie rolnictwo i pomóc mu funkcjonować. Trzeba zbudować w Polsce nowoczesną infrastrukturę rolną wspierającą drobnotowarowe rolnictwo.

W chwili obecnej w Polsce ok. 3mln ha ziemi ornej jest nie wykorzystywane. Wg raportu rządowego na koniec 2010 r. w rękach Skarbu Państwa znajdowało się 11,2 mln ha co stanowiło 35,9% powierzchni kraju. Ponadto wielu drobnych rolników nie uprawia ziemi tylko ją wydzierżawia innym dysponującym maszynami. Ta ziemia na pewno nie jest odpowiednio wykorzystana.  Na tej ziemi można by wyżywić wg. standardów europejskich ok. 10-15 mln ludzi więcej niż teraz jest w Polsce. Trzeba sprowadzić do Polski 15 mln imigrantów chłopskich z Azji i Afryki. Całkowite uzupełnianie spadku podaży pracy w kraju wymagałoby osiedlenia się w Polsce w latach 2010-2060 ok. 5,2 mln emigrantów, czyli utrzymywania się przeciętnie salda migracji na poziomie powyżej 100 tys. rocznie. Dla porównania według oficjalnych szacunków GUS negatywny wpływ emigracji z Polski w latach 2004-2010 wynosił przeciętnie 165 tys. osób rocznie. Proponuję osiedlanie całych wiosek chłopskich azjatyckich migrantów na słabo zaludnionych ziemiach zachodnich.

W Indiach 42 procent dzieci poniżej piątego roku życia jest niedożywiona, a prawie 60 procent w tej grupie wiekowej jest opóźniona w rozwoju – wynika z najnowszych badań. To hańba narodowa – ocenił we wtorek 10 stycznia 2012r. premier Manmohan Singh.

Autorzy raportu dotyczącego głodu i niedożywienia przebadali ponad 100 tys. dzieci w dziewięciu spośród 28 stanów między październikiem 2010 r. a lutym 2011 r. Było to pierwsze badanie przeprowadzone przez Fundację Naandi, organizację pozarządową z siedzibą w Hajdarabadzie i największe tego typu od 2004 r. Premier Singh przedstawił we wtorek podsumowanie najnowszych badań. Szczegóły raportu nie są jeszcze znane. Pomimo imponującego wzrostu PKB, który w ostatnich latach wynosił średnio 8 proc., wskaźnik rozwoju społecznego kraju jest według ONZ bardzo niski. Indie pod tym względem plasują się na 119. miejscu na 169 państw. UNICEF ocenia, że w Indiach żyje jedna trzecia spośród niedożywionych dzieci na świecie poniżej trzeciego roku życiu. Niedożywienie jest tam większe niż w Afryce subsaharyjskiej. Rząd chce walczyć z tym problemem poprzez subsydiowanie żywności dla trzech czwartych społeczeństwa. Ustawa w tej sprawie może zostać wkrótce przyjęta.

Indie nie są w stanie same pokonać głodu gnębiącego społeczeństwo. Trzeba im w tym pomóc, przecież to nasi przodkowie Indo-Europejczycy. Sprowadźmy ich do Polski, przydzielmy im działki ziemi i pomóżmy im  zadomowić się w Polsce.

Poprawiłoby to ogromnie produktywność Polski,  popyt wewnętrzny, koniunkturę w Polsce i sytuację demograficzną. Wpłynęłoby także na urozmaicenie życia kulturalnego i poprawiłoby wizerunek Polski jako kraju ludzi otwartych na świat i inne kultury. Warunkiem takich zmian jest utworzenie nowego uniwersalnego systemu religijno-etycznego odpowiedniego dla wszystkich Polaków w tym i tych przyszłych.  Opisuję to w tekście zatytułowanym Survival Technology link: https://justpaste.it/3yqaq   .

W miastach polskich jest z kolei zbyt dużo kobiet i dla nich należy sprowadzać przedsiębiorczych kawalerów z Afryki, Chin i Indii. Zapełni to polskie miasta zadowolonymi ludźmi o przydatnych zawodach. Gęstość zaludnienia Polski wynosi 123 osoby/ km².

Należy także przeprowadzić pełną reprywatyzację tj. zwrócić właścicielom co zabrali komuniści, oraz wypłacić pełne odszkodowania, w postaci obligacji skarbu państwa, wywłaszczonym przez carat i innych zaborców oraz stalinowców polskim obywatelom.  Feudalny system produkcji rolnej za pomocą dzierżawy ziemi jest najbardziej efektywnym systemem. W feudalizmie pozycja społeczna arystokraty, szlachcica zależała od liczby poddanych dostarczających podatków. Im większa była liczba poddanych dzierżawiących ziemię tym większa była zamożność feudała. Im większa była produktywność poddanych tym większe były zyski arystokraty. Był to system premiujący przyrost populacji i przyrost produkcji rolnej. Był to system wyróżniony społecznie. Jeżeli ten system wprowadzimy ponownie w Polsce wpłynie to na wzrost polskiej populacji i przyrost produkcji w Polsce. Trzeba stworzyć  nowoczesną odmianę systemu feudalnego i powierzyć go opiece polskiej niedziedzicznej szlachcie. Stworzy to warunki do powrotu do kraju  potomkom polskiej szlachty. Przywiozą oni ze sobą wiedzę o świecie oraz kapitał. Należy też zacząć prowadzić ze światem przemyślaną politykę imigracyjną mogącą wzmocnić nasze społeczeństwo dopływem mądrej tradycji i wiedzy.

Potrzebny jest nowy zryw narodu polskiego, taki jak przy odbudowie kraju po wojnie i przy pokojowej rewolucji Solidarności. Należy zespolić mniejszości  z resztą społeczeństwa. Naród trzeba zespolić przez porozumienie i wspólne działanie wokół budowy narodowego kapitału inwestycyjnego skupionego w jednej perfekcyjnie zarządzanej i etycznej firmie. Firma ta będzie niezależna od UE i pozwoli nam na elastyczne gospodarowanie potencjałem kraju-będzie ona regulatorem rynku. To silne centrum finansowo-naukowo-zaopatrzeniowo-dystrybucyjno-usługowe POL-CAT S.A. działające bez zysku potrzebne jest po to, aby gospodarny Polak mógł założyć własną firmę, jeśli jest fachowcem, aby dostał kredyt zaopatrzeniowy na otwarcie działalności, lub mógł prowadzić działalność naukową. Jego firma będzie wspomagana przez profesjonalistów współpracujących z tym silnym centrum POL-CAT, aby miała niskie koszty działania. POL-CAT byłby regulatorem rynku usuwającym asymetrię w dostępie do wiedzy i towarów, którego powstanie postulują ekonomiści nagrodzeni Noblem 2001.

Centrum POL-CAT aktywnie promowałoby za granicą produkty polskiej gospodarki i polskiego przemysłu turystycznego przy wykorzystaniu licznej Polonii zagranicznej. Centrum

POL-CAT  musi być silne także po to, aby tanio kupić dobre wyposażenie produkcyjne dla biznesmena, tak aby był konkurencyjny w Europie i na świecie. Musi ono być silne także dlatego, że cały zysk będzie przeznaczało na badania naukowe potrzebne polskiemu społeczeństwu. Nauka zyskałaby stałe i silne źródło finansowania. Inaczej mówiąc to silne centrum finansowo-naukowo-eksportowo-zaopatrzeniowo-dystrybucyjne wspomagałoby procesy rynkowe w Polsce.  ( zasady działania przedsiębiorstwa POL-CAT dostępne są pod linkiem:

Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem wersja 19 stycznia 2022 r.

https://justpaste.it/7klbj

W chwili obecnej Kowalskiemu mówi się: “Otwieraj firmę, prowadź badania, eksportuj”, a tymczasem wszyscy dostawcy łącznie z Państwem (podatki, ZUS) czyhają na jego pieniądze. Nic nie wspiera jego inicjatyw i działalności. To bandytyzm a nie wolny rynek. Tak rodzą się mafie jako organizacje wspierania działalności gospodarczej tylko, że im trzeba płacić haracz. Wspieranie małego i średniego biznesu przyniesie zwiększenie produkcji Polski i zwiększenie wpływów do budżetu. Ograniczy także niekorzystne zjawisko koncentracji i monopolizacji produkcji przemysłowej  i rolnej. Badania przeprowadzone przez UE w latach 2002-2010 wykazały, że 85% nowych miejsc pracy w Unii jest tworzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa tworzą więcej miejsc pracy jedynie w Polsce i Słowenii. To chore zjawisko, świadczące, że w Polsce mały i średni biznes jest dyskryminowany mechanizmami społecznymi, prawnymi. Trzeba to jak najszybciej zmienić.

POL-CAT będzie wspierał polskiego rolnika: farmerzy powinni być przygotowani i wzmocnieni przez praktyczny trening w umiejętnościach  i technologii produkcji rolniczej oraz winny być promowane nowoczesne, produktywne i innowacyjne siły robocze. Ważnymi czynnikami powinien być dostęp do łatwych kredytów na produkcję, dobrej jakości nasion, łatwych do uzyskania i tanich nawozów, dobrego nawodnienia, kultywacji oraz procesów marketingowych. Firma  POL-CAT musi zwrócić na to uwagę przed uwolnieniem sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom. POL-CAT pomoże rolnikom kupować i wynajmować nowoczesny sprzęt rolniczy w parafialnych ośrodkach maszynowych. Taka mała Dania a produkuje trzykrotnie więcej żywności niż sama potrzebuje. Wielka Polska produkuje ledwie na swoje potrzeby. Trzeba zwiększyć polską produkcję rolną i eksportować ją. Na świecie potrzeba żywności – głoduje przecież ponad 1 mld 300 mln ludzi  a będzie jeszcze więcej.

Do 2050 roku trzeba  zwiększyć światową produkcję żywności o około 65% a można tego dokonać bez problemów jedynie w Europie i obu Amerykach, do dzieła więc.

Niewykorzystana jest ofiarność społeczeństwa, któremu brak jest  uczciwego programu i przywództwa. Dawne szlacheckie elity zostały unicestwione, a obecne nie potrafią sprostać wymogom czasu. Wierzę w to, że się zjednoczymy  i zgromadzimy wspólnie kapitał, który wleje nowe życie w nasze nowe solidarne społeczeństwo. Naród to wspólnota skarbu i tradycji. Polacy posiadają ok. 1200 mld zł (2013 r.) oszczędności i są w stanie oszczędzać do 3 mld zł miesięcznie. Kapitał ten, umiejętnie wykorzystany, da impuls rozwojowy polskiej gospodarce. Ofiarność społeczeństwa polskiego jest ogromna, lecz niewykorzystana na co dzień.. Wykorzystajmy ją do zebrania kapitałów dla naszej rynkowej ogólnopolskiej i wielobranżowej firmy. Firma ta będzie  zarządzała naszymi  udziałami w gospodarce tworzonej na polskich ziemiach oraz budowała nowoczesne rolnictwo, hotelarstwo, przemysł lotniczy komunikacyjno-transportowy ( istniejące współcześnie systemy transportu są za drogie dla handlu żywnością. Czas na rewolucję w transporcie i starajmy się dokonać jej w Polsce). Firma ta wykupi udziały w państwowych przedsiębiorstwach i będzie stanowiła organ kontrolny społeczeństwa.

Dlaczego ma być jedna duża rynkowa firma?  Badania wśród studentów w Europie i Polsce pokazały, że młodzi ludzie nie marzą o zakładaniu własnej firmy, lecz o spokojnym miejscu pracy zapewniającym rozwój wiedzy i bezpieczeństwo socjalne. Nie wszyscy urodzili się biznesmenami. W tej dużej wolnorynkowej firmie POL-CAT, która będzie ich własnością, zdobędą  doświadczenie i rozeznanie potrzeb społecznych, niezbędne  do otworzenia własnej działalności. Poza tym tylko duże i sprawne organizmy gospodarcze mają szansę na nieskrępowany rozwój w globalizującej się gospodarce.

Polska ma w tej chwili zapewnione bezpieczeństwo zewnętrzne. Uczestnictwo w UE, NATO zabezpieczają nas przed agresją z zewnątrz. Zbratanie się z narodami Azji i Afryki dodatkowo uchroni nas przed agresją sąsiadów. Potrzebna jest nowa neutralna pozycja Polski i to ona najlepiej zabezpieczy polskie granice i ulepszy polską politykę zagraniczną. Polska jest krajem chrześcijańskim a nauka Chrystusa wyklucza przemoc (w tym zbrojną). Polski Kościół mający silne związki z wojskiem polskim nie przestrzega nauk Chrystusa. Stosujmy się konsekwentnie do nauk Jezusa Chrystusa.

Zagrożeniem dla Polski może stać się sytuacja wewnętrzna oraz nadchodzące nieuchronnie oziębienie we wschodniej EuroAzji. W 2008 i 2010 mieliśmy, według amerykańskich rządowych instytutów badawczych, dwa niewielkie oziębienia klimatu światowego. Obydwa wywołały kryzys gospodarczy i drożyznę żywności co skutkowało rewolucjami na świecie. Ponieważ importerami żywności są głownie kraje eksportujące ropę naftową, to zwyżka cen żywności powodowała zwyżkę cen ropy. Podwyżki cen żywności wynikające z kryzysów klimatycznych uruchamiają spiralę inflacji. W 1973 doszło do nieurodzaju po którym natychmiast wzrosły światowe ceny ropy jak wynika z książki Johna.W.Warnocka pt. Politics of Hunger. Aby współcześnie zwalczyć inflację trzeba zwiększyć produkcję żywności. Zabezpieczy to nas gdy przyjdzie większe oziębienie światowego klimatu.

Zagrożenie wewnętrzne widoczne jest obecnie w polityce, gdzie brak zgody co do generaliów mających obowiązywać w Polsce, przekłada się na kryzys zaufania do polityków, elit naukowych. POL-CAT przywróci zaufanie społeczeństwa do elit naukowych i politycznych. Znaczna część  społeczeństwa cierpi niedostatek co może stać się przyczyną niepokojów społecznych. Nowe elity zapobiegną ubożeniu Polski.

Istotne w przyszłości będzie narastanie konfliktu pokoleniowego w Polsce i Europie. To starsze pokolenie ma pracę i będzie miało emerytury, za które będzie płaciła młodzież. Tymczasem młodzi mogą się zbuntować przeciwko wysokim podatkom co wywoła krach społeczny i konflikt pokoleń.

Według danych Eurostatu za rok 2011  14 % Polaków nie stać, żeby zapłacić za mieszkanie, prąd i ogrzewanie, pojechać na wakacje, nie mają np. pralki, kolorowego telewizora czy telefonu. Drugie 14% jest zagrożone ubóstwem-razem w strefie biedy żyje 10mln Polaków. Gdybyśmy sprzedali tanią żywność np. Egiptowi to wysłalibyśmy tam w zamian na wczasy miliony rodaków. Niestety nie dysponujemy istotnymi nadwyżkami żywności bo mamy tyle niewykorzystanej lub nieefektywnie zagospodarowanej ziemi rolnej.

Musi pojawić się nowa siła polityczna, która zjednoczy polskie społeczeństwo wokół ogólnie akceptowanej idei. Siła ta będzie szanować wiarę w  świat niedostępny naszym zmysłom wyznawaną przez większość Polaków i zapewniać warunki do samorządności.

Należy ograniczyć sobiepaństwo związków zawodowych i wprowadzić zasadę, że związek zawodowy utrzymuje się ze składek członków, a nie z budżetu zakładu zatrudniającego ich.

Zagrożenie klimatem jest nieuchronne bowiem zmiany regionalnego klimatu są  zjawiskiem cyklicznym. Nie znamy czasu nadejścia dna obecnego kryzysu. Zostało nam jeszcze 5, 10, 50 lub więcej lat. Zmiany klimatu spowodują kolejny kryzys gospodarczy (CHŁODNA I BEZŚNIEŻNA ZIMA 2012 spowodowała w Polsce wymarznięcie upraw na powierzchni miliona hektarów), a nadchodzący w niewiadomej perspektywie (trzeba to badać!!!) lądolód zniszczy pola uprawne, fabryki, domy, kościoły. Księża będą prowadzili msze pod gołym niebem jak na początku chrześcijaństwa. Dlatego postuluję zastawić wszystkie nieruchomości kościelne, dopóki jeszcze ktoś  chce je przyjąć pod zastaw kredytów, a uzyskane kredyty zainwestować w rozwój parafialnych spółdzielni. Niewykorzystany jest potencjał  rolnictwa i tu jest ogromne pole do popisu dla gospodarczych wspólnot parafialnych. W chwili obecnej większość gospodarstw chłopskich utraciła zdolność samofinansowania swego rozwoju (szansą dla nich jest specjalizacja  w produkcji owocowo-warzywnej powodująca wzrost efektywności gospodarowania). Wynika to z relacji cenowych w handlu żywnością. W cenach rynkowych żywności co najmniej 80% to zarobek pośredników a tylko 20% ceny to dochód rolników.

Pośrednicy w handlu żywnością na ogół nie płacą podatków dochodowych co powoduje przynajmniej 30mld zł straty dla budżetu państwa. Trzeba opodatkować obrót żywnością.

Spółdzielnie parafialne mogą polepszyć zaopatrzenie dla rolników, bo przecież od momentu wstąpienia do UE ogromnie podrożały artykuły rolnicze: Straty na 1 ha kukurydzy z tytułu podwyżek po 1 maja 2004 r. dla nawozów wynoszą ok. 957 zł/t, dla nasion – 236 zł, dla suszenia na 1 ha – 552 zł, a dla wykorzystania paliwa na 1 ha – 258 zł. W sumie bilans strat wynosi 2003 zł/ha – podsumowuje Tadeusz Szymańczak z PZPRZ. 

Przez to zdrożała polska żywność i trzeba temu zapobiegać. Według danych IERiGŻ w latach 2007-2011 dochody polskich rolników zmniejszyły się o 60%.

Miejsca pracy tworzone w rolnictwie kosztują najmniej. Według Banku Światowego inwestycje w rolnictwo najefektywniej redukują społeczną biedę. Inwestujmy w rolnictwo.

Wagę problematyki produkcji żywności podkreśla fakt, że najbardziej uprzemysłowione kraje na świecie dotują sektor rolniczy. Rosja grozi UE, że podpisze umowy na dostawy produktów rolnych z krajami Ameryki Południowej. Wszystko to wskazuje jak istotna jest dla każdego państwa sprawa zabezpieczenia dostaw odpowiedniej ilości pożywienia. Produkcja żywności radykalnie spada gdy nadchodzi oziębienie klimatu lub susza. Niedobór żywności jest wtedy powodem trudności gospodarczych i wyzwala społeczne niepokoje, tak jak w Polsce lat 70. i 80. XX wieku. Trzeba wiedzieć, że na eksporcie żywności można dobrze zarobić. Nasi sąsiedzi Rosjanie w 2010 roku musieli zaimportować w żywności za 32 miliardy dolarów, a w 2014 za 45 mld $. Ukraina kupiła z Polski w 2010 roku owoców i warzyw za 800mln dolarów. Obecnie nie są samowystarczalne żywieniowo Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia. Także Wielka Brytania jest samowystarczalna w żywności tylko w 74%. Japonia produkuje sama tylko 39% zużywanej żywności. Korea Południowa importuje 50% zużywanej żywności. Indie wydają zależnie od urodzaju od 10 do 20% wartości importu na zakupy żywności. Chiński import żywności tylko z USA jest wart 20 mld dolarów. Na świecie głoduje ponad miliard trzysta milionów ludzi, a w Polsce rolnicy płacą kary za nadprodukcję mleka- to zgroza! Musimy zarobić pieniądze na rolnictwie i przetwórstwie żywności oraz perfekcyjnie zorganizować społeczeństwo zanim przyjdzie dno kryzysu klimatycznego. Takie dobrze zorganizowane rolnicze społeczeństwo z łatwością znajdzie nową ojczyznę gdy nadejdzie czas wędrówki. Samo ochłodzenie o średnio >2ºC (średniej temperatury rocznej)  przyniesie dramatyczne skutki w postaci nieurodzajów, klęsk żywiołowych i wojen. Ostatnie obniżenie średniej temperatury rocznej o 2ºC, w okresie od XVII do XIX tzw. Mała Epoka Lodowa, przyniosło osłabienie społeczeństwa, rolnictwa a przez to gospodarki i finansów państwa, co  zakończyło się rozbiorami Polski.

Należy domagać się od Unii Europejskiej zniesienia dopłat do produkcji rolnej. Stanie się to wkrótce gdy zdrożeje żywność. To przyniesie bogactwo naszemu krajowi. Same pieniądze nie wystarczą bo trzeba mieć jeszcze plan  ich wykorzystania i ja go mam.

Drodzy Naukowcy!

W poniższym tekście zawarłem efekt siedemnastu lat studiów nad funkcjonowaniem polskiego społeczeństwa. Moje młode życie przyniosło mi cierpienie, które wywołało głód wiedzy o otaczającym mnie środowisku. Zdobyta wiedza pozwala usunąć przyczyny cierpienia i ustanowić ład w moim życiu i otaczającym mnie środowisku. Czyli w ciągu siedemnastu lat studiów przeszedłem drogę od cierpienia przez zrozumienie jego przyczyn do końcowych wniosków o potrzebach mojej polskiej społeczności, które przedstawiam poniżej:

Zasady  postępu humanistycznego w gospodarce i polityce Polski

Czy globalna pokojowa ewolucja rozpocznie się w Polsce?

Jak dotąd żadna rewolucja nie stworzyła pięknego i sprawiedliwego systemu społecznego. Wszystkie rewolucje były krwawe i nieetyczne, to znaczy nie osiągnęły celu bez marnowania ludzkiego życia i energii społecznej. Po 16 latach badań sformułowałem zasady efektywnej i pokojowej ewolucji, która pozwoli zrealizować ludzkie ideały. Globalna pokojowa ewolucja rozpocznie się właśnie w Polsce, co przyniesie pokój społeczny i międzynarodowy dzięki udanym polskim reformom społecznym i gospodarczym.

Kościół katolicki to emanacja idealistycznej frakcji żydowskiej, a marksizm to ideologia drugiej, materialistycznej żydowskiej frakcji i obie walczą w Polsce o władzę. Aby w wyniku tej walki Polska nie stoczyła się na dno upadku chciałbym rozpocząć w Polsce eksperyment społeczno-ekonomiczny oparty na prostych polskich zasadach, o których wspominam poniżej i które dają wszystkim Polakom szansę na godne życie:

1.Wszyscy politycy zarabiają tyle co przeciętne zarobki w kraju.

2 Tylko antykorupcyjny POL-CAT dostarcza materiały i sprzedaje usługi w Polsce:

Link do zasad działania POL-CAT:  

Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem wersja 19 stycznia 2022 r. https://justpaste.it/7klbj

 1. Firmy produkcyjne są wolne od zakazów.
 2. Właściciele ziemscy, właściciele  i kierownictwo przedsiębiorstw zarabiają tyle co przeciętne wynagrodzenie swoich pracowników, dzierżawców.

Firma POL-CAT będzie prekursorem etycznych zmian w Polsce i organem kontrolnym polskiego społeczeństwa.

Warszawa, 1 Lutego 2019 r., 18:25 Bogdan Góralski

III.9.2.1.5. Dlaczego Partia Dekalogu?

Utworzę Partię DEKALOGU, która stanie się środowiskiem władzy grupującym uczciwych Polaków wszystkich narodowości tworzących polskie społeczeństwo. Polsce potrzebny jest prosty, powszechny system moralny, aby można było kontynuować reformę kraju. Zarówno DEKALOG (trzeba go na nowo napisać!) jak i Przykazanie Miłości Bliźniego-  a nawet więcej – MIŁOŚCI NIEPRZYJACIÓŁ można stosować w życiu, dlatego proponuję na nich się oprzeć. Miłość bliźniego może polegać na interpretowaniu praw Dekalogu zawsze na korzyść bliźniego. Miłość bliźniego współcześnie powinna polegać na pomocy w rozgęszczeniu przeludnionych krajów południa Europy, Azji i Afryki. Przykazanie MIŁOŚCI NIEPRZYJACIÓŁ prowadzi do pokory wobec bliźnich, do nauki i do stania się uczniem Jezusa Chrystusa- czyli do zbawienia i powtórnego życia.

Japonii udało się przeprowadzić po wojnie reformę kraju tylko dlatego, że w życiu społecznym  przestrzegano zasad kodeksu samurajów, moralności konfucjańskiej i buddyjskiej. Dobrze zmotywowano postfeudalne elity do walki o przyszłość kraju. Stworzyło to  podwaliny systemu gospodarczego i politycznego. W Polsce Wałęsy moralności nie było i to dlatego nie udała się II Japonia. Nie było też, potrzebnej przecież, szlacheckiej elity.

Potrzebny jest powszechny i nieskomplikowany system moralny powstały w kręgu naszej kultury. Tym systemem, dla naszej kultury, jest połączenie starej polskiej tradycji wolności, DEKALOGU i Przykazania Miłości Nieprzyjaciół. DEKALOG jest emanacją kultury starożytnego Egiptu i stanowi podstawę judaizmu, a Przykazanie Miłości Nieprzyjaciół  (znane wcześniej w wielu kulturach) jest podstawą chrześcijaństwa- jest to więc kompromis  wielu tradycji.

Dlaczego wolność? Bo prowadzi do odpowiedzialności za ulepszenie nas samych i otaczającego nas środowiska społecznego.

Dlaczego opierać się właśnie na Dekalogu? Bo prowadzi on niedoskonałych społecznie ludzi do wzajemnego poszanowania, a miłość nieprzyjaciół to poszanowanie najwyższe.

Społeczeństwo ludzi wolnych i miłujących się będzie zaś sprawne i skuteczne w działaniu. Sprawnie zrealizuje stojące przed nim cele i przetrwa kryzysy.

Człowiek etyczny żyje kosztem możliwie najmniejszego zużycia energii, co oznacza, że powinien być wegetarianinem. Chrystusowy postulat “Dzielenia się chlebem” to ukoronowanie etyki, bowiem zapewni narodom niezbędną podstawę do życia w pokoju. Jeżeli człowiek nauczy się oszczędzać wszelkie energie, przestanie odczuwać ból istnienia.

Warsaw, 2000-2017 Bogdan Góralski

9.2.1.6. Partia Dekalogu i POL-CAT

Ramieniem finansowym Partii DEKALOGU będzie stanowiąca własność młodzieży polskiej firma POL-CAT  S.A. , którą tej młodzieży niniejszym (wraz z jej wszystkimi prawami)  ofiarowuję. Niech to będzie kolejny przykład rodzącej się nowej tradycji dziedziczenia – przekazywania dorobku życia społeczeństwu. Niech nasze dzieci same, dzięki własnej pracowitości i uzdolnieniom zdobywają pozycję w społeczeństwie. Taka zdrowa rywalizacja  rozwinie naszą cywilizację. Oczywiście powstaje problem sukcesji – kto ma kierować taką firmą po moim odejściu, ale mamy jeszcze czas aby to rozwiązać. Tu mała dygresja- w kapitalizmie podstawą jest własność prywatna, w komunizmie własność społeczna. W moim systemie można się bogacić ale trzeba zdobytą własność sprzedać społeczeństwu (nie można jej dziedziczyć) i zapewnić sobie dostatnią emeryturę. Jest to tzw. trzecia droga. Zasady działania POL-CAT opublikowałem na portalu JUSTPASTE.it: 

Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem wersja 19 stycznia 2022 r.

https://justpaste.it/7klbj

„Szczególne miejsce w upowszechnieniu idei egalitarnych zajął także, zdaniem Bankima Chandra Chatterjee, Rousseau. Jego koncepcja przygotowała grunt pod rewolucję burżuazyjną we Francji, zapoczątkowała ponadto rozwój myśli socjalistycznej oraz komunistycznej, która skoncentrowała swą uwagę na tym problemie. Podobnie jak niektórzy socjaliści utopijni, uważał on, że w celu usunięcia dysproporcji, między poszczególnymi grupami ludzi konieczne jest wprowadzenie istotnych ograniczeń do prawa dziedziczenia. Spadkobierca powinien dziedziczyć tylko tyle, ile jest absolutnie niezbędne do jego utrzymania i wykształcenia – reszta powinna służyć zaspokojeniu potrzeb całego społeczeństwa.  ” (Justyński 1985:156)).

Za pomocą struktur Partii DEKALOGU oraz  firmy POL-CAT, w sposób planowy zbuduję nową wolnorynkową gospodarkę Polski opartą na ekologicznym rolnictwie (polskie rolnictwo już dziś jest  ekologiczne), energetyce wiatrowej, wodnej i biogazowej, przemyśle lotniczym, tanim transporcie i komunikacji powietrznej, na przemyśle turystycznym z siecią tanich hoteli (przeciętny turysta zostawia w Polsce 300 dolarów). Rozwijające się rolnictwo, energetyka, górnictwo , lotnictwo i turystyka wpłynie na harmonijny rozwój całej polskiej gospodarki.

W chwili obecnej w Polsce brak hoteli -mamy tylko 35 łóżek hotelowych na 10 tyś. mieszkańców. Istnieje pilna potrzeba stworzenia sieci polskich hoteli bo w chwili obecnej w Polsce tylko 13% hoteli należy do sieci. Tymczasem 50% rezerwacji biznesowych jest robiona w sieciach. Polska sieć hotelowa będzie najlepszą reklamą Polski i podwyższy jakość usług hotelarskich. Polska będzie krajem wartym odwiedzin dlatego rozwijajmy polskie hotelarstwo. W Czechach na 10 tyś. mieszkańców jest 220 łóżek, w Austrii 703, na Malcie 2000 łóżek. W Polsce jedno lotnisko przypada na 3,2 mln obywateli a w UE na 460 tyś. mieszkańców. Lotniska regionalne będą rozwijały się dynamicznie i potrzebują dobrego inwestora- to dobre zadanie dla POL-CAT.

Rozwijajmy sieć lotnisk i komunikację lotniczą –tak robi cały świat. Rozwój przemysłu tanich  lotniczych maszyn transportowych pozwoli Polsce wyeksportować nadwyżkę żywności, węgla i opału (Azja i Afryka cierpią na brak żywności i opału), rozwinąć turystykę i komunikację krajową.

Podstawową jednostką organizacyjną i polityczną państwa stanie się wspólnota  parafialna, gmina wyznaniowa, w której będzie działać komórka Partii DEKALOGU, co zapewni obywatelowi naturalną potrzebę więzi społecznej, spełni potrzebę poczucia sensu  istnienia i  struktury. Trzeba upowszechnić w Polsce studia nad światowymi systemami religijnymi aby ułatwić porozumienie między ludźmi-wszystkie systemy religijne są zbieżne w Niebiosach.

Żadna z partii działających w Polsce nie ma pomysłu na pobudzenie życia gospodarczego narodu i zlikwidowania deficytu w handlu zagranicznym. Min.  z tego deficytu bierze się obecne zadłużenie Polski w wysokości ponad 1500 mld złotych (ZUS jest zadłużony na 2070 mld zł), będące w większości owocem  błędów ostatnich 70 lat. Spłata odsetek od zadłużenia pochłaniała w 1996r. 16% budżetu Polski (tyle samo co budżetowe wynagrodzenia) a w 2011 osiągnie wielkość ok. 3% PKB, a 16% kwoty budżetu, to jest sumę 42mld zł. Polski eksport nie jest wspierany kredytami, ubezpieczeniami, efektywną promocją i to trzeba zmienić. Zajmie się tym  firma POL-CAT. Najlepiej do wzrostu eksportu przyczyni się właściwa polityka wewnętrzna i zagraniczna, dobre stosunki z polskimi mniejszościami i narodami sąsiadów. Polska powinna ogłosić neutralność i konsekwentnie jej przestrzegać.

Wymuszone na Polsce ograniczenia emisji CO2,  wynikające z fałszywej teorii klimatycznej lansowanej na świecie, spowodują roczne koszty w wysokości 5% PKB i zniszczą polską energetykę i przemysł. Skąd wtedy weźmiemy pieniądze na te wydatki oraz na emerytury, renty i pensje sfery budżetowej?

Toż z tego wypływa wniosek, jak łatwo na podstawie moich badań można obalić fałszywą teorię o zgubnym wpływie człowieka na ziemski klimat. Wydać na badania kilkadziesiąt milionów euro a zarobić 50 miliardów euro unikając płacenia podatku za emisję CO2, czyż to nie dobry interes?

Istota wszelkich ostatnio proponowanych w Polsce przemian  polega na tym, że w każdej wersji wydarzeń ludzie ubodzy są zdani na samych siebie. Społeczeństwo polskie jest apatyczne, bierne i nie angażuje się w działalność polityczną. Z powodu braku funduszy i wiedzy nie angażuje się w działalność gospodarczą.  Jest od wieków uczone aby nie włączać się w życie polityczne i gospodarcze kraju. W aktywności społecznej wyręcza Polaków armia 370 000 urzędników państwowych, która podobno musi być zredukowana do 100 000 kompetentnych i wykształconych jednostek doskonale znających przepisy Unii Europejskiej. Oznacza to w najbliższych latach rewolucyjną reformę w zarządzaniu krajem, w której będzie musiała wzrosnąć samorządność obywateli. Zmniejszona ilość urzędników będzie musiała być zrekompensowana wzrostem kapitału społecznego, który wyraża chęć do współpracy w społecznościach lokalnych.

9.2.1.7. Trzeba zreformować parafie i gminy wyznaniowe

Aby zreformować kraj trzeba zauważyć, że najmniejszą jednostką społeczno-gospodarczą naszego państwa jest parafia. Jest to najmniejsza jednostka społeczeństwa zdolna do inwestycji gospodarczych (inwestycje to kościoły, budowa cmentarzy itp.). Parafia katolicka miała poprzedniczkę, była nią gmina żydowska. Tradycja organizowania się Żydów w gminy została przyniesiona przed wiekami z niewoli babilońskiej. Prawdopodobnie ekonomicznie sprawne gminy chrześcijan były powodem sukcesu chrześcijaństwa w chylącym się do upadku cesarstwie rzymskim. Dziś parafia katolicka jest zależna od państwa i od Kościoła. Jest ściśle uzależniona od obydwu tych organizacji, które świadczą usługi na rzecz członków parafii. Powoduje to ubezwłasnowolnienie parafian – obywateli na polu duchowym, społecznym i politycznym. Obywatele nie są  w stanie na najniższym szczeblu organizacji narodowej kreować polityki zgodnej z ich własnymi potrzebami, ponieważ wszelkie decyzje za nich podejmuje Kościół i państwo. Trzeba zaktywizować tę komórkę naszego społeczeństwa tj. pozwolić jej gospodarować oraz uczynić ją samorządną gospodarczo, politycznie i duchowo. Kościół, gdy święcił sukcesy u schyłku cesarstwa rzymskiego, był organizacją wspomagająca ludzi ubogich, których wtedy szybko przybywało. Dlatego Kościół zdobył ludzkie zaufanie. Opisuje to fragment książki historyka Edwarda Gibbona …Zmierzch cesarstwa rzymskiego…wydanie z 1995 r. str. 39-41, cytuję: Majątkiem Kościoła naturalnie zarządzał biskup; jego to pieczy powierzono bez żadnych rachunków i kontroli zasoby publiczne. Ponieważ prezbiterzy (biskupi) byli ograniczeni do swych funkcji duchowych, zawiadywaniem dochodami kościelnymi i rozdzielaniem ich zajmował się niższy i bardziej podległy stan diakonów.(…) Pewną część tych dochodów w granicach przyzwoitości zachowywano na utrzymanie biskupa i jego duchowieństwa, dostateczną sumę przeznaczano na wydatki związane z kultem publicznym, którego bardzo miłą część stanowiły uczty miłości, tak zwane agapae. Cała reszta była uświęconą ojcowizną ubogich. Według uznania biskupa rozdzielano ją na utrzymanie wdów, sierot, kalek, chorych i starców danej społeczności, na wspomaganie przybyszów i pielgrzymów, jak również na niesienie ulgi w nieszczęściu więźniom i jeńcom, zwłaszcza gdy powodem ich cierpień było niezłomne oddanie religii, Hojnie okazywane sobie nawzajem miłosierdzie jednoczyło nawet najbardziej odległe prowincje, przy czym mniejszym kongregacjom ochoczo pomagali zasiłkami zamożniejsi bracia. Taka instytucja , uwzględniająca bardziej nieszczęścia swoich podopiecznych niż ich zasługi, odegrała w postępie chrześcijaństwa rolę bardzo istotną.(…) Perspektywa natychmiastowej ulgi w strapieniach i opieki w przyszłości zwabiała na gościnne łono Kościoła wiele nieszczęśliwych osób wydanych przez niedbalstwo świata na pastwę niedostatku, chorób i samotnej starości…

Organizacja tajnego Państwa Polskiego w powstaniu styczniowym była oparta na parafiach i gminach gromadzkich. Do Rady parafialnej wchodził proboszcz, naczelnik parafii, pisarz, skarbnik i gospodarz parafii. Do obowiązków gospodarza parafii w 1863 roku miało należeć: „ wglądanie we wszystkie potrzeby parafialne jako to: naprawy dróg i mostów, budowli parafialnych, kościoła i szkółek, urządzenie lazaretu, ugodzenie doktora, któren by miał obowiązek odwidywania i leczenia chorych w parafii” (Ramotowska 1999:260).

W Anglii parafia jest podstawą samorządu lokalnego, co czyni system parlamentarny tego kraju najsprawniejszym. Czyńmy tak samo w Polsce, ale nie dokładnie tak  jak dzieję się w gminach żydowskich działających współcześnie w Polsce. Wybierany jest w nich samorząd, który  pilnuje przestrzegania praw regulujących zachowanie się członków gminy. Gminy żydowskie zgodnie ze swoją tradycją same kreują swoje życie duchowe dobierając rabinów do posługi dla członków gminy. Same regulują życie gospodarcze na swoim terenie. Przejmują obowiązki państwa w zakresie zapewniania zatrudnienia, opieki społecznej i zdrowotnej? dla członków gminy. Jednakże gminy żydowskie w Polsce od wieków mają do dyspozycji ogromne kredyty płynące z Kościoła katolickiego. Kredyty te pochodzą ze składek polskich parafian. Pieniądze te nie są ujawniane w oficjalnym obiegu pieniądza i tworzą mafijne fortuny powstające w Polsce. Ostatnio uruchamia się powszechnie tzw. szybkie kredyty z mafijnych funduszy. Ktoś kto myśli o reformowaniu państwa nie może pomijać tego przestępczego procederu produkowania brudnych, nie ujawnianych pieniędzy w machinie katolickiego Kościoła. Ktoś te brudne pieniądze musi pomnożyć a do tego od wieków zatrudniano zdyscyplinowanych Żydów. Organizacje gmin żydowskich pożyczały (dane zaczerpnięto z wydawnictwa Żydowskiego Instytutu Historycznego (Leszczyński 1980:200)) i pożyczają pieniądze na procent od Kościoła katolickiego, a udzielają pożyczek swoim członkom. Stworzono  mechanizm gwarancji  zwrotu pożyczonych od gminy pieniędzy. Mechanizm ten może się różnić w społeczności Żydów aszkenazyjskich (proeuropejskich) stosujących strategię patriarchatu od obyczajów matriarchalnych Żydów sefardyjskich (proamerykańskich).  Mechanizm  polega na zabijaniu  mężczyzny, który nie zwraca pożyczonych od gminy kościelnych pieniędzy. Zabójczą  truciznę reagującą z testosteronem męskim hormonem pozorującą zawał lub wylew podają mu na rozkaz gminy żona, córka lub matka lub inni członkowie gminy. Wg. żydowskiego ustnego prawa Talmudu nie ma wtedy zabójstwa. W  ten sposób wśród członków gminy panuje dyscyplina bo mniej gospodarni lub mniej posłuszni giną. To z tego powodu mężczyźni żydowscy są bardzo gospodarni – po prostu walczą o życie. Starszyzna gmin żydowskich jest z tej sytuacji zadowolona, bo członkowie gmin są zdyscyplinowani i łatwo nimi zarządzać. Ale jeżeli myślicie, że w dyskusji o naprawie tego stanu rzeczy głos zabierze Kościół, to się mylicie. Kościołowi jest bardzo dobrze w tym bałaganie i nic go nie obchodzą zabijani mężczyźni żydowscy. Pochodną tego stanu jest utworzona przez mężczyzn żydowskich mafia męska zapewniająca lukratywne miejsca w biznesie swoim członkom. Działa ona również w polskim Kościele będącym głównie męskim azylem zapewniającym bezpieczeństwo materialne i uwalniającym od zagrożenia posiadania rodziny. Kościół  polski jest najprawdopodobniej opanowany przez matriarchalnych Żydów sefardyjskich. Uciekają oni w ten sposób przed małżeństwami z zachłannymi Żydówkami. Mają zapewniony w Kościele wikt i opierunek. Ksiądz  Kanclerz Kalwarczyk (stan sprzed kilku lat) na ul. Miodowej w Warszawie, prawa  ręka Prymasa Polski Glempa, zarządzający całymi pieniędzmi Kurii jest z pewnością polskim Żydem sefardyjskim. Udziela pożyczek zaufanym ludziom ze społeczności żydowskiej, a ci udzielają pożyczek członkom gmin. Wokół  kościelnych pieniędzy tworzy się zjawisko mafii, organizacji  gospodarującej brudnymi pieniędzmi i wymuszającej zwrot pożyczonych pieniędzy.  Kościelne pieniądze to temat tabu, nieobecny w mas mediach opanowanych przez Żydów. Na nich spadnie ciężar odpowiedzialności za brak reform Kościoła, jeżeli dalej będą milczeć w tej sprawie. Kościół Katolicki to także pralnia pieniędzy polskich mafii. Jest prawdopodobne, że w tej machinie prania pieniędzy kościelnych uczestniczy także polska katolicka mafia stosująca te same metody opisane wyżej. Różnica jest taka, że giną przy pomnażaniu pieniędzy Kościoła mniej gospodarni Polacy. Żyjemy wszyscy w chorym kraju, otoczeni chorym społeczeństwem, którego nikt nie uczy etycznego postępowania.

9.2.1.8. Przesłanie Chrystusa skłoni Watykan do uczciwego handlu żywnością

Kościół polski musi wyzwolić się spod władzy Watykanu i zreformować się dając przykład państwu kościelnemu. Watykan zajmie się wtedy prawdopodobnie globalnym uczciwym handlem żywnością  i zrealizuje przesłanie Chrystusa, który przecież powiedział: ”Dzielcie się chlebem na moją pamiątkę” (Łk 22,19). Wtedy będzie mógł rozpocząć współpracę ekumeniczną z Cerkwiami prawosławnymi Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy, co nam wszystkim pomoże. Niezależne  parafie nawiążą współpracę gospodarczą z parafiami naszych braci Słowian na wschodzie. Pozwoli to przełamać uprzedzenia dzielące nasze słowiańskie narody. Podobną wizję samodzielnych wspólnot Rosjan miał XIX-wieczny filozof Dymitrij N. Szypow: Kluczową dla jego liberalnego słowianofilstwa była wizją Rosji jako „kraju z samorządami lokalnymi i autokratycznym władcą na czele”. Wierzył w prastarą więź duchową pomiędzy carem a jego ludem, w związek, który w jego rozumieniu został zerwany wyłącznie przez „samowładztwo biurokracji” (Figes 2009:188).

Kościół katolicki jest jedyną siłą w kraju, która się nie zreformowała . Zreformowało się państwo i obywatele poddani reformom rynkowym. Tylko kler robiący interesy z mafiami trzyma się kurczowo swojego status quo, co ciągnie w dół cały kraj. Jednakże w chwili obecnej nie można przemilczeć tego, że miliony ubezwłasnowolnionych parafian są bez pracy (są emigrantami, rencistami) i pomóc im może tylko  na nowo odbudowana ofiarność i solidarność międzyludzka – solidarność parafialna. Kościół mówi, że Bóg jest miłością. Miłość nie istnieje sama dla siebie. Miłość istnieje po to aby cementować społeczeństwo. Służy ona temu aby ludzie żyli lepiej. Żyj mądrze, tak aby cię wszyscy kochali i nikt nie chciał cię policzkować. Miłość musi się opłacać aby ludzie podążali jej drogą. Musimy stworzyć w Polsce system społeczny w którym będzie się opłacało być dobrym dla innych. Jest to trudne ale możliwe.

Reforma przeprowadzona w Kościele powinna polegać na:

 1. 10 letnim obowiązkowym celibacie księdza –aby mógł się przygotować do przyszłego związku z kobietą. Po ożenku przechodziłby do pracy w POL-CAT. Uczyłby polskich mężczyzn jak być wzorowymi małżonkami i obywatelami bo miałby autorytet wynikający z pozycji społecznej odnowionego Kościoła.
 2. oddzieleniu proboszcza od zarządzania finansami wspólnoty parafialnej- aby mógł się zajmować tylko krzewieniem etyki w swojej parafii. Etyka nie może istnieć sama dla siebie. Kościół nie może służyć samemu sobie. Etyka powstała aby cementować społeczeństwo i zabezpieczać jednostkę w jej prawach. Etyka musi być praktycznie wykorzystywana w życiu rodzinnym, biznesowym i ogólnospołecznym aby nasza cywilizacja mogła się harmonijnie rozwijać. Chrystusowa etyka wzbogacona doświadczeniami innych cywilizacji jest wzorem, który powinniśmy utworzyć, zrozumieć i naśladować.

Pieniędzmi  powinna zarządzać rada parafialna wybierana przez parafian, zatrudniająca księgowego do rozliczania obiegu pieniądza w parafii. Proboszcz i księża oraz personel parafii byliby zatrudniani przez radę parafialną. Oczywiście powinny być zachowane darowizny parafialne przeznaczone na utrzymanie hierarchii i innych instytucji kościelnych niezbędnych do funkcjonowania Kościoła w Polsce. Jednakże obieg pieniądza w całym Kościele powinien być poddany kontroli państwa .Wszelkie wpływy pieniężne przekraczające koszty utrzymania Kościoła tworzyły by kapitał parafii, który by stał się zaczątkiem dla działalności gospodarczej wspólnoty parafialnej. Wspólnoty parafialne byłyby wspierane wiedzą, potencjałem biznesowo-handlowym i profesjonalizmem firmy POL-CAT.

9.2.1.9. Włączenie nowoczesnej wiary-etyki  w system państwowy Polski

Polsce potrzebna jest decentralizacja państwa i usprawnienie systemu skarbowego- proponuję pozostawienie połowy podatków ( w tym VAT,  ZUS, akcyzy)  parafian w parafii, gminie innych wyznań. Proponuję wprowadzić w Polsce podatek obrotowy 10% zamiast dochodowego. Takie rozwiązanie wpłynie na zwiększenie ściągalności podatków ( w tym umożliwi opodatkowanie rolnictwa, zależnie od wartości ziemi, w którym pracuje 25% ogółu zatrudnionych.  Najsłabsze jakościowo ziemie V i VI klasy nie podlegają opodatkowaniu (takich areałów jest w Polsce ponad 75 %) i zwiększy wpływy budżetu ( w 2008r. nieściągalne zaległości podatkowe z tytułu ceł i VAT wyniosły 18 mld zł, a najnowsze badania mówią, że szara strefa łatwo może wygenerować dla państwa 20 –30 mld dodatkowych dochodów). Pozwoli także na racjonalną politykę inwestycyjną dostosowaną do potrzeb lokalnych społeczności. Pozostawienie połowy podatków w parafii, gminie wyznaniowej natychmiast spowoduje trend wzrostu zaludnienia parafii, gmin, i imigranci z innych krajów będą chętnie witani jako przynoszący dochody.

W chwili obecnej 20% gmin w Polsce nie ma własnych środków aby wykorzystać unijne wsparcie. Nie pozwala to na rozwój niezbędnej gminnej infrastruktury. Ankietowani wiejscy liderzy wskazują na bolączki gmin:

złą sytuację finansową 52%,

zły stan dróg 47%,

niska aktywności mieszkańców 28%,

i słaba praca radnych i władz samorządowych 24%.

Zdaniem badanych, podstawowym warunkiem rozwoju jest pozyskanie funduszy z UE (41% wskazań), wspieranie niewielkich lokalnych przedsiębiorstw, inicjatyw lokalnych (32% wskazań), wspieranie agroturystyki (35%). Proponowana przeze mnie reforma poprawi wszystkie te wskaźniki. Cześć podatków powinna też zostawać w jednostkach samorządowych wyższego rzędu. To automatycznie wpłynie na ograniczenie centralnej biurokracji. Polsce potrzebny jest także podatek katastralny i trzeba go wprowadzić. Podatek katastralny obowiązywał w II Rzeczypospolitej i wynosił około 2,4% wartości nieruchomości tj. 10% możliwego do uzyskania czynszu. W II Rzeczypospolitej wprowadzono także w latach 1924-26 jednorazowy podatek majątkowy.

W parafii, gminie wyznaniowej można utworzyć policję lokalną oraz sąd parafialny będący kontynuacją tradycji sądów gromadzkich strzegących interesów wspólnoty. Potrzebna będzie dawna wiejska elita – polska szlachta, która stanie ponownie na czele społeczeństwa. Będzie nadzorowała system finansowania rolnictwa niezbędny przyszłym polskim rolnikom. Parafie, gminy wyznaniowe rolników, którzy wkrótce przybędą do Polski, będą udzielały gwarancji kredytowych rolnikom gospodarującym na małych działkach. Szlachta będzie nadzorowała działanie systemu wspierania drobnotowarowego rolnictwa i dystrybucji wyprodukowanej żywności.  Przy sądach parafialnych mogą działać notariusze, których w Polsce jest tylko 1700. Potrzebni są po to, aby zaraz po ślubie młodożeńcy dobrowolnie przeprowadzali rozdzielność majątkową. Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest ustanowiony w momencie poczęcia dziecka. Małżonkowie zobowiązani są łożyć na dziecko.

Wspólnota parafialna, gmina wyznaniowa udzielałaby gwarancji kredytowej etycznym i gospodarnym parafianom, aby mogli swoimi działaniami zaspokajać potrzeby społeczeństwa parafii. Tak wykreowani biznesmeni (i biznesmenki) prowadziliby swoje firmy,   a sprzedawaliby je dobrowolnie, po osiągnięciu wieku emerytalnego,  społeczeństwu parafialnemu, dzięki któremu zdobyli przecież swój majątek. Uzyskane pieniądze przeznaczaliby na dostatnie emerytury. Życie to wieczna pogoń za szczęściem, zapewnijmy więc naszej młodzieży warunki do realizacji ich marzeń i pozwólmy im znaleźć odpowiadające ich predyspozycjom miejsce w świecie. Nie uszczęśliwiajmy nikogo siłą.

Bardzo ważne jest zorganizowanie finansowania małych biznesów, bo aż w 86 procentach przypadków biznes  w Polsce inicjowany jest wyłącznie z własnych oszczędności, 6 procent inicjatorów wspomaga się pożyczkami od rodziny bądź przyjaciół, a tylko 4 procent kredytem bankowym. Gwarancje kredytowe parafii, gminy wyznaniowej udzielane początkującym biznesmenom zapewnią dobrą kontrolę kredytów, zdynamizują polską gospodarkę i zmniejszą bezrobocie oraz pozwolą wrócić do kraju rzeszom emigrantów. „Trzeba bowiem pamiętać, że sytuacja dających ponad 65 proc. PKB małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce już dziś jest często bardzo trudna ze względu na brak przede wszystkim kapitału obrotowego” -wypowiedź Richarda Mbewe. Zwiększone zasoby krajowego kapitału pochodzące z pracy z milionów nowo przybyłych zasilą krajowy system bankowy. Wraz z migrującymi do Polski przybyszami napłyną międzynarodowe kapitały szukające korzystnych i pewnych lokat.

Działanie  wspólnot na wsi mogłoby  polegać na zorganizowaniu parafialnego skupu płodów rolnych i zorganizowanie obrotu nimi w celu osiągnięcia większych korzyści dla rolników. Od ustalanych na giełdzie towarowej cen żywności byłyby udzielane rabaty dla pośredników. Uruchamiane byłyby parafialne biogazownie (wywołało by to zwiększony popyt na produkty rolne i pozwoliłoby zmniejszyć rozmiary hodowli na mięso) i małe elektrownie wodne przy lokalnych zbiornikach retencyjnych, zapewniające niewyczerpane źródło energii i zwiększone zasoby wody. Niemcy wybudowali od 1992 roku 6800 biogazowni o mocy dwóch elektrowni atomowych.

Instytut Energetyki z Gdańska oszacował w 2003r., że w Polsce można przyłączyć bez dodatkowych inwestycji w sieć przesyłową 6 Gigawatów mocy pochodzącej np. z OZE.

Oznacza to, że możemy  zacząć budowę 6000 parafialnych biogazowni o mocy 1MW każda.

Polska wykorzystuje zaledwie 12% swoich zasobów hydroenergetycznych, Niemcy 80%, Francja 100%. Budujmy biogazownie i MEW-małe elektrownie wodne. Przy MEW powstaną zbiorniki retencyjne i wykorzystamy je do nawodnienia upraw rolnych, bowiem Polska odczuwa ogromny deficyt wody.

Rozwiniecie tak dużego frontu inwestycyjnego wymaga zaplecza, którego w Polsce nie ma. Pozwólmy np. Turcji, Norwegii wyspecjalizowanej w budowaniu górskich hydroelektrowni wybudować w Polsce nowe elektrownie udzielając koncesji na ich eksploatację. Pozwólmy Chińczykom i Izraelitom zbudować systemy nawadniania pól uprawnych.

Możliwe byłoby także dobrowolne łączenie gruntów małorolnych gospodarstw w większy areał, który byłby uprawiany według najnowszej wiedzy rolniczej przez fachowców pracujących na rzecz wspólnoty (w chwili obecnej wg spisu rolnego 2010 w Polsce upadają małe gospodarstwa rolne. Liczba dostawców mleka od 2004r. spadła o 45% z 355 do 195 tyś, a przecież małe gospodarstwa są najbardziej efektywne produkcyjnie. Jednocześnie spadła o 19% liczba podmiotów skupujących mleko do 289).Od 2002r. zaznaczyły się zmiany w strukturze gospodarstw rolnych, a mianowicie znaczny spadek, o ponad 25% gospodarstw najmniejszych o powierzchni 0-5 ha użytków rolnych (UR), spadek liczby gospodarstw o powierzchni 5-20 ha – o 17%, utrzymanie się na zbliżonym poziomie liczby gospodarstw z grupy obszarowej 20-50 ha oraz znaczny wzrost gospodarstw największych o powierzchni 50 ha i więcej – o ponad 34%. W tej chwili 30% użytków rolnych w Polsce jest w rękach obszarników a przecież szlachcie polskiej nie oddano zagrabionej przez komunistów ziemi. Ziemia w tych wielkich majątkach (prawdopodobnie prowadzonych przez mafijnych dorobkiewiczów) jest marnotrawnie ( 43% ziemi jest ugorowane) eksploatowana a przecież mogłaby przynosić korzyść społeczeństwu. Jest to możliwe ponieważ rolnicy płacą bardzo małe podatki od posiadanej ziemi. Trzeba koniecznie wprowadzić podatek katastralny od wartości nieruchomości co poprawi wykorzystanie ziemi.

Dzierżawienie nowo przybyłym rolnikom małych działek ziemi, przy rozwiązaniu problemu finansowania i zaopatrzenia w środki produkcji pracy na roli przyniesie duży dochód z ziemi większy o około 70% od obecnego. Pozwoli to na utrzymanie ziemi dzierżawiącym i dzierżawcom. Około 25% ogółu pracujących jest zatrudnionych w rolnictwie i prawie nie płacą oni podatków. Tymczasem skarb państwa zaciąga długi na pokrycie swoich wydatków i finansuje emerytury rolnicze. Rejestracja produkcji rolnej w parafialnych, gminnych punktach skupu pozwoli na opodatkowanie całej produkcji rolniczej, co jest obecnie niewykonalne.

Wydatki publiczne w Polsce wynoszą ok. 43% PKB i nie można ich zwiększyć bez zwiększenia dochodów państwa. Ponad 50% PKB powstaje w 10 polskich miastach i świadczy to niedorozwoju prowincji. Trzeba te proporcje zmienić i zapewnić możliwości rozwojowe polskiej prowincji. Trzeba na nowo wprowadzić nowoczesny system feudalny w organizacji państwa, bo sprzyja on zaludnieniu, produktywności i efektywności wykorzystania ziemi.

W systemie feudalnym obciążenia podatkowe rolnika wynosiły do 40% zbiorów. Zmuszało to go  do intensywnego wykorzystania ziemi. Dzisiejsi rolnicy to lenie i trzeba to zmienić.

9.2.1.10. Parafie a nowoczesny system rolnictwa

Rolnicy polscy nie mają dziś żadnej ochrony przed rekinami międzynarodowego biznesu dostarczającymi im środki do produkcji. Potrzebne są rozwiązania zapewniające zaopatrzenie rolnictwa w skali całego kraju- zapewni to POL-CAT. Mogłyby być tworzone parafialne parki maszynowe, centra zaopatrzenia rolnictwa i przechowalnie płodów rolnych.Według danych ostatniego powszechnego spisu rolnego, w Polsce jest 1 mln 471 tys. ciągników rolniczych, czyli o 9,9 proc. więcej niż w 2002 r. W ocenie GUS, ciągniki wykorzystywane w rolnictwie charakteryzują się dużym zużyciem i długim czasem użytkowania – średni wiek ciągnika szacowany jest na 23 lata. Oznacza to, że polską wieś czeka w najbliższych latach ogromny wysiłek zmodernizowania sprzętu rolniczego. Nie można rolników pozostawić bez pomocy w tak ogromnych zadaniach inwestycyjnych. Otwiera się pole działania dla POL-CAT do zorganizowania centralnych zakupów sprzętu dla polskich rolników.

W parafiach budowano by małe zakłady przetwórstwa produkujące wysoko przetworzone produkty spożywcze. Odradzałyby się małe zakłady przemysłowe obsługujące potrzeby przetwórstwa, budownictwa i powstające parafialne osiedla mieszkaniowe. Brak mieszkań to palący problem społeczny- 3,2mln rodzin w Polsce nie ma własnego mieszkania. Należy popierać indywidualne budownictwo bowiem według wstępnych danych GUS podsumowujących budownictwo mieszkaniowe w 2011 r., najwięcej – 55,4 proc. zbudowali inwestorzy indywidualni. Drugie miejsce zajęli deweloperzy, którzy mają na koncie 38,1 proc. wszystkich oddanych w 2011 r. do użytku lokali. Jednak największy nacisk należy położyć na społeczne budownictwo czynszowe budujące lokale mieszkalne dla niezamożnych rodzin.

W  celu szybkiej budowy potrzebnych lokali należy wzmocnić konkurencję na polu budownictwa mieszkaniowego dopuszczając do polskiego rynku solidne zagraniczne firmy.

Z szacunków wynika, że trzeba będzie wybudować w Polsce do 2025 roku od 5 do 10 milionów lokali mieszkalnych w zależności od szybkości napływu imigrantów. Aby zapewnić niezbędną energię powstającym parafialnym osiedlom mieszkaniowym trzeba zwiększać produkcję rolną potrzebną do zasilania  parafialnych biogazowni, budować małe hydroelektrownie i inne rozproszone źródła energii.

Wspólnoty parafialne, gminy innych wyznań wspierające rodzimych biznesmenów utworzyłyby ogólnopolską sieć handlową dla dystrybucji artykułów żywnościowych. Pozwoliłoby to na uruchomienie internetowej giełdy produktów rolnych. Taka giełda i sieć handlowa wpłynęłaby na zwiększenie zysków rolników. Stworzona ogólnopolska sieć handlowa  z  kilkunastoma tysiącami odbiorców detalicznych mogłaby zająć się dystrybucją polskich i importowanych artykułów spożywczych, co pozwoliłoby na konkurowanie z sieciami  hipermarketów.

Rozwój powszechnie dostępnego lokalnego Internetu i technologii internetowych w Polsce mógłby się przyczynić do unowocześnienia systemu szkolnictwa przez rozwój metod nauczania zdalnego. Telewizyjne, internetowe wykłady prowadzone przez najlepszych profesorów wzbogacałyby program edukacji telewizyjnej. Byłoby to szansą na podniesienie jakości i zmniejszenie kosztów edukacji, szczególnie na wsi. Na wsi jest trzykrotnie mniej magistrów i dwukrotnie mniej maturzystów niż w mieście.

Aby przywrócić szkole należny szacunek proponuję znieść po szkole podstawowej obowiązek szkolny. Polskie uczelnie powinny kształcić dużo studentów z zagranicy i można im w tym pomóc. Spowodowałoby to popyt na naukowców i ożywienie nauki polskiej. Dzisiaj wszystkie polskie uczelnie zarabiają rocznie 100 mln dolarów na sprzedaży swoich osiągnięć naukowych, a tylko nowojorski Columbia University zarabia prawie dwa razy więcej. Świadczy to o chorym systemie organizacji nauki i finansowania uzdolnionej naukowo młodzieży polskiej. Dobrze gospodarujące parafie przy wsparciu POL-CAT-u byłyby dobrym sponsorem dla uczelnianych projektów badawczych i zapewniałyby sprawne wdrażanie wyników badań naukowych realizowanych na zamówienie parafialnych biznesmenów.

POL-CAT zapewniałby finansowanie i krajową koordynację badań naukowych i ich powszechne wykorzystanie biznesowe.

W chwili obecnej bardzo trudno jest ustalić potrzeby kadrowe gospodarki polskiej. Bilans specjalistów potrzebnych spółdzielniom parafialnym pomoże precyzyjnie określić programy nauczania polskich uczelni co natychmiastowo zweryfikuje i zreformuje sieć i działanie uczelni wyższych i szkolnictwa ponad podstawowego. Wpłynie to natychmiastowo na pojawienie się popytu na prawdziwą, rynkową wiedzę i zreformuje naukę polską. Spółdzielnie parafialne, gmin wyznaniowych udzielałyby potrzebnym specjalistom stypendiów na opłacenie kosztów studiowania. Potrzebnych Polsce emerytów-specjalistów można by było sprowadzać z innych państw europejskich. Trzeba by im stworzyć dobre warunki do osiedlenia się, wybudować tanie mieszkania i restauracje i zapewnić dobrą opiekę lekarską.

Polish libraries as information and multimedia centers

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 16 sty 2023Public  Edit

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 17 Apr 2015
Information resources in libraries will not be available on the Internet for a long time. So I ask, is there no discrimination in access to knowledge in Polish scientific libraries?

Polish libraries as information and multimedia centers

Librarians are an inconspicuous group of people with a huge database of information in books from libraries around the world. Thanks to the Internet, well-educated librarians have access to worldwide databases containing catalogs of books already published, starting from the beginning of their printing. Using the library network, you can have access to almost any book (or magazine) published in the world. Specialist libraries lend their books to each other, but only researchers have access to them. Research libraries lend books only to selected scientists or students.

Information resources in libraries will not be available on the Internet for a long time. So the question arises whether there is no discrimination in access to scientific knowledge stored in Polish libraries maintained by the efforts of the whole society?

An ordinary mortal who wants to increase his knowledge about the world has no idea about library resources in Poland (and even more so in the world) and how to use them. In order to implement the model of universal education (self-education), which is necessary in the modern world (in which schools do not keep up with the progress of knowledge), we should develop a network of professional libraries that are information and multimedia centers for people who want to study and further their education after work. Well-educated librarians employed in this network would act as guides in the world of published books and periodicals.

So, to the Program of the Decalogue Party – the development program of Poland, contained in the book entitled Man and climate-link https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4855 I am adding a postulate to create a network of communal and parish professional libraries in Poland, which will be information and multimedia centers supporting people who want to learn. Our goal is easy access for every Pole to rapidly expanding knowledge resources and a new system of universal self-education in a network of modern local scientific libraries.

Warsaw, April 17, 2015, 8:00 p.m. Bogdan Góralski

Biblioteki polskie jako lokalne centra informacyjne i multimedialne

Zasoby informacji w bibliotekach jeszcze długo nie będą dostępne w Internecie. Pytam więc, czy nie ma dyskryminacji w dostępie do wiedzy w polskich naukowych bibliotekach?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 17 kwi 2015

Zasoby informacji w bibliotekach jeszcze długo nie będą dostępne w Internecie. Pytam więc, czy nie ma dyskryminacji w dostępie do wiedzy w polskich naukowych bibliotekach?

Biblioteki polskie jako centra informacyjne i multimedialne

Bibliotekarze to niepozorna grupa ludzi dysponująca ogromną bazą informacji w książkach z bibliotek całego świata. Dzięki Internetowi dobrze wykształceni bibliotekarze mają dostęp do światowych baz danych zawierających katalogi książek już wydanych, począwszy od rozpoczęcia ich drukowania. Korzystając z sieci bibliotek można mieć dostęp do prawie każdej książki (lub czasopisma) wydanej na świecie. Biblioteki specjalistyczne wypożyczają sobie wzajemnie zgromadzone książki, ale mają do nich dostęp tylko naukowcy. Biblioteki naukowe wypożyczają książki tylko wybranym naukowcom, ewentualnie studentom.

Zasoby informacji w bibliotekach jeszcze długo nie będą dostępne w Internecie. Zachodzi więc pytanie czy nie ma dyskryminacji w dostępie do wiedzy naukowej zgromadzonej w polskich bibliotekach utrzymywanych wysiłkiem całego społeczeństwa?

Zwykły śmiertelnik pragnący powiększyć swoją wiedzę o świecie nie ma pojęcia o zasobach bibliotecznych w Polsce (a tym bardziej na świecie) i sposobie korzystania z nich. Chcąc wprowadzić w życie model powszechnej edukacji (samoedukacji), który jest niezbędny we współczesnym świecie( w którym szkoły nie nadążają za postępem wiedzy) powinniśmy rozwijać sieć profesjonalnych bibliotek będących centrami informacyjnymi i multimedialnymi dla ludzi pragnących kształcić się i dokształcać po pracy. Dobrze wykształceni bibliotekarze zatrudnieni w tej sieci pełnili by rolę przewodników w świecie wydanych książek i czasopism.

Tak więc do Programu Partii Dekalogu – programu rozwoju Polski, zawartego w książce pt. Człowiek i klimat-link https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4855 dopisuję postulat utworzenia w Polsce sieci gminnych, parafialnych profesjonalnych bibliotek będących centrami informacyjnymi i multimedialnymi wspomagającymi ludzi pragnących się kształcić. Naszym celem jest łatwa dostępność dla każdego Polaka szybko powiększających się zasobów wiedzy i nowy system powszechnej samodzielnej edukacji w sieci nowoczesnych lokalnych bibliotek naukowych.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 roku, godzina 20:00                     Bogdan Góralski

9.2.1.11. List do Grzegorza-polskiego rolnika

Drogi Panie Grzegorzu!

Wspomniał Pan ostatnio, że w Kruszu pozostało 24 prosperujących rolników ze 120, którzy gospodarzyli wcześniej. Wynika z tego, że rolnictwo podupadło skoro tak wielu ludzi pracujących dla niego cierpi niedostatek. Jednocześnie ja upieram się w moich pismach, że należy w Polsce rozwijać rolnictwo. Wynika z tego, że nie mam racji zakładając, że rozwój Polski będzie się opierał na rozwijającym się rolnictwie. Spieszę zatem aby wyjaśnić moje poglądy.

Postępujące w XX wieku ocieplenie klimatu światowego spowodowało wzrost produkcji rolnej na świecie.

Skutkowało to spadkiem cen produktów rolnych wywołanym wzrostem podaży żywności. Weźmy przykład mojego Teścia. Urodził się na wsi podkrakowskiej w 1929r. i wychował się w rodzinie rolniczej –dwoje rodziców i ośmioro dzieci. Rodzice gospodarzyli na 16 hektarach i to wystarczyło do utrzymania tak licznej gromadki. Dziś z szesnastu hektarów utrzymają się ledwie dwie osoby i to dlatego wieś wymiera.

Spadek cen żywności pogorszył opłacalność produkcji rolnej na świecie  i spowodował upadek małych farm rolnych w krajach białego człowieka. I tak na przykład w USA było w 1930 roku 6,5 miliona farm a obecnie jest 2 miliony. 4,5 miliona farm zniknęło a ich ziemię wchłonęły tworzące się w ich miejsce ogromne latyfundia rolne- olbrzymie przedsiębiorstwa rolne. Podobne zjawisko występuje obecnie w Polsce gdzie upadają mniejsze gospodarstwa a tworzą się w ich miejsce mniej liczne ale większe gospodarstwa rolne. Dlatego w Kruszu zostało tylko 24 prosperujących rolników ze 120. Prawdopodobnie ziemię tych 120 przejmą ci, którym udaje się prosperować w obecnych trudnych warunkach.

Ostatnio w w 2008 i w 2010-11 miały miejsce ochłodzenia klimatu światowego co spowodowało mniejszą produkcję rolną na świecie. Natychmiast wzrosły ceny żywności i poprawiła się opłacalność produkcji rolnej. Dodatkowo na świecie produkuje się wiele żywności np. kukurydzy z przeznaczeniem na produkcję paliwa tzw. bioetanol. Ziarnem karmi się także zwierzęta hodowlane przy produkcji mięsa dla zamożnych ludzi. Dodatkowo powoduje to wzrost cen żywności roślinnej, która nie trafia do głodnych ludzi. Głodujących  jest na świecie 1 miliard 300 milionów osobników. Są to ludzie, którzy na wyżywienie mogą wydać mniej niż dolara dziennie. Np. dziś w Somalii z powodu suszy panuje klęska głodu. Kiedy ONZ  ogłasza klęskę głodu?

Kiedy w jakimś rejonie świata umierają z głodu dziennie 2 osoby na 10 tyś. mieszkańców. Kiedy 30% dzieci cierpi niedożywienie, konsumpcja wody jest mniejsza niż 4 litry na dzień, przyswajanie kalorii wynosi mniej niż 1500 dziennie. Np. w tych warunkach w Polsce podczas klęski głodu umierało by z głodu 700 osób rocznie w małym mieście. Nam głód na razie nie grozi. Czy zatem nic nie możemy zrobić dla tego miliarda 300 milionów głodujących ludzi?

W takim razie powstaje pytanie:

Dlaczego rolnicy polscy nie mogą zbyć swojej pracy, nie ma popytu na ich produkcję skoro jest tak wielu głodujących ludzi? Jest to trudne pytanie.

Najprościej można na nie odpowiedzieć, że koszty transportu żywności do głodujących są wyższe niż wartość żywności, którą można im dostarczyć. Niech Pan się zastanowi nad takim problemem. Zboże które Pan produkuje ma trafić do głodujących ludzi w Somalii. Co trzeba zrobić aby głodny Somalijczyk mógł kupić Pańskie zboże? Trzeba je załadować na ciągnik i zawieźć do skupu (którego zresztą w Polsce nie ma!!!). Potem trzeba je przewieźć na kolej, która dostarczy je do Gdańska. W Gdańsku trafi na statek, który zawiezie je do Mogadiszu. Stamtąd trafi do wielu punktów w Somalii dokąd je trzeba dowieźć po bezdrożach Afryki. W każdym punkcie podróży zboże z Pańskiego pola trzeba je wielokrotnie załadować i rozładować. Każdy handlarz musi na tym przecież jeszcze zarobić – inaczej by tego nie robił. Wszystko to powoduje, że to Pańskie zboże, które kosztuje u Pana 900zł/tona tam kosztowałoby 2000 zł albo i więcej. Jak Rosjanie sprzedają masowo swoje zboże do Egiptu to cena samego frachtu morskiego wynosi około 30% ceny ziarna w porcie rosyjskim.

Wszystko to powoduje, że żywność u głodnego odbiorcy jest droga i nie stać go na to aby kupić jej więcej by zaspokoić głód. Popyt głodujących jest ograniczony przez wysokie ceny żywności tworzone w łancuchu dystrybucyjnym. Uniknąć się tego nie da przy koszcie obecnych środków transportu.

Mój pomysł na Polskie rolnictwo polega na przywiezieniu głodnych ludzi do Polski. Dlatego proponuję aby sprowadzić do Polski 15 mln rolników z krajów dotkniętych suszą wywołaną światowym ociepleniem. Przyjazd do Polski takiej ilości ludzi wywołałoby popyt na żywność produkowaną przez rolników polskich. Poza tym polska oferta warzyw i owoców powiększyłaby się.

Ludzie ci, imigranci,  będą uprawiali polską ziemię produkując warzywa i owoce, których potrzeba Europie i Rosji.

W Polsce odłogi-ziemia nie uprawiana to obecnie około 30% całości polskiej ziemi uprawnej. Agencja Własności Rolnej ma w tej chwili półtora miliona hektarów wolnej uprawnej ziemi, którą chce sprzedać dotychczasowym dzierżawcom. Oni nie chcą jej kupić bo ich na to nie stać. Dlaczego ich nie stać? Otóż dzierżawcy w Polsce uprawiają zwykle zboże. Uprawa zboża jest najmniej kłopotliwa i można ją zmechanizować. Warunki do produkcji zboża nie są w Polsce najlepsze. Za mało deszczu trafia na naszą ziemię, aby zboża, pszenica, dobrze się udawały. Lepsze warunki klimatyczne są w Anglii, Francji, Niemczech. Nawet Rosja bije na głowę polskich rolników bo istnieją tam olbrzymie kołchozy wspierane przez państwo, które wyspecjalizowały się w produkcji zboż. Rosja w 2010 roku wyeksportowała ziarna za 5,5 mld dolarów. Szansą dla polskich rolników jest uprawa warzyw i owoców bo mamy do tego dobre warunki klimatyczne. Trzeba się specjalizować w produkcji warzyw i owoców, także ziół, bo tego potrzebuje rosyjski, azjatycki i europejski rynek. Rosyjski import warzyw i owoców wart jest około 30 mld dolarów wg FAO. Produkcja zboża w Polsce to zagłada dla polskich rolników. Rosja, USA, Kanada, Argentyna, Anglia, Francja i Niemcy mają wielkie  wyspecjalizowane farmy zbożowe wspierane przez te bogate państwa. Wielkie farmy zbożowe w Polsce  prowadziła szlachta przed wojną, jednak komuna odebrała im majątki. Nasi współcześni rolnicy produkujący zboża nie poradzą sobie z taką dobrze zorganizowaną i wspieraną przez bogate państwa konkurencją.

Co trzeba robić aby uprawiać warzywa, owoce, zioła.  Trzeba nauczyć tego rolników, oraz zorganizować skup, przetwórstwo i dystrybucję. Nie jest to łatwe. Dodatkowo trzeba zatrudnić wielu ludzi przy uprawie bo są to uprawy pracochłonne. Zatem mój pomysł na polskie rolnictwo to sprowadzić do Polski rolników potrafiących uprawiać warzywa i owoce, aby nauczyli tego polskich rolników. Należy wydzierżawić im wolne i nie uprawiane ziemię i wspomagać w działaniu. Musi powstać polski nowoczesny system rolny wspierający polskiego rolnika. Na razie polskiego rolnika nic nie wspiera. Weźmy na ten przykład dostawy nawozów. Nawozy są najtańsze zimą gdy rolnik ich nie potrzebuje. Są tańsze wtedy o ponad 40% od ceny wiosennej. Gdyby tak kupować zimą nawozy od producentów i dostarczać je rolnikowi po cenie zimowej na wiosnę- byłby to dla rolnika dobry interes. Podobnie jest z innymi środkami produkcji. Ale rolnik ma pieniądze dopiero po sprzedaży zbiorów. Sprzedaje swoje zbiory w momencie gdy ich cena jest najniższa, po żniwach. Wielu pośredników, dzięki zmowie cenowej, na tym zarabia skupując zboża zaraz po żniwach, gdy mają najniższą cenę a sprzedając je na wiosnę gdy ceny są najwyższe. Powstaje więc problem kredytowania rolnika aby mógł osiągać większe zyski ze swej działalności. Powinna istnieć na wsi lokalna instytucja kredytowa. Podobnie jest z gromadzeniem płodów rolnych, z ich przechowywaniem, ich przetwórstwem. Za mało jest na polskiej wsi zakładów zajmujących się magazynowaniem i przetwórstwem żywności. Trzeba je utworzyć bo to wpłynie na wzrost zysków polskiego rolnika. Kiedyś w Polsce przedwojennej zajmowała się tym szlachta ale teraz jej nie ma i nie ma komu jej zastąpić.

Innym sposobem na zwiększenie popytu na produkty rolnictwa jest utworzenie biogazowni w każdej parafii. Produkcja biogazu jest bardzo opłacalna, szczególnie gdy ceny paliw rosną. Do produkcji biogazu można używać odpadów roślinnych- liści buraczanych, wysłodków, odpadów owocowych, ziemniaków, serwatki itp. Niemcy w ciągu kilkunastu ostatnich lat zbudowali w swoim kraju 6800 biogazowni  o potencjale energii dwóch elektrowni atomowych i planują budowę następnych.

Polska ma bardzo duży potencjał produkcji biogazu i prawdopodobnie moglibyśmy całkowicie zaspokoić potrzeby energetyczne kraju wykorzystując to paliwo. Wymagałoby to intensyfikacji produkcji rolnej w Polsce-wzrósłby popyt na pracę rolników. Rolnicy mieliby dodatkowe i niemałe dochody i zapewniony zbyt na swoją produkcję. Biogazownia w każdej parafii oznacza duży i ciągły popyt na produkty rolne. Oznacza to prosperity dla polskiego rolnictwa. Jest jednakże jeden warunek tego rozwoju i zwiększonej produkcji rolnej – zwiększenie zatrudnienia w rolnictwie polskim. Polsce rolnicy starzeją się i wymierają i nie ma komu ich zastąpić. Należy sprowadzić do Polski doświadczonych i młodych rolników  i wydzierżawić im ziemię. Wspomagać ich pracę bo  bez nich nie damy sobie rady.

Zasoby węgla i ropy wkrótce się wyczerpią i biogaz jest prawdopodobnie jedyną naszą alternatywą, która przyniesie rozkwit polskiemu rolnictwu. Bez kwitnącego rolnictwa Polska nie przetrwa. Rozwój biogazowni w Polsce wymaga stworzenia odpowiednich struktur naukowo-ekonomicznych, które będą prowadziły i nadzorowały budowę i eksploatację biogazowni w Polsce. Nie powinno to być puszczone na wolny rynek bo to przyniesie same straty. Musi powstać w Polsce nowoczesne centrum strategii rozwojowych dla rolnictwa i gospodarki uznające zasadę zrównoważonego rozwoju za najważniejszą. Potencjał polskiego rolnictwa jest niewykorzystany i należy przede wszystkim zapewnić mu rozwój. To przyniesie bogactwo naszemu krajowi i zapewni warunki do rozwoju kultury polskiego społeczeństwa.

Warszawa, Jakuszowice 23 czerwca -23 lipca 2011

9.2.1.11. Parafie a nowoczesny system turystyczny. Jak odbudować synagogi?

Mogłaby powstać polska sieć parafialnych tanich hoteli i restauracji (szczególnie restauracji o menu wegetariańskim dla ograniczenia spożycia mięsa, bo polska kuchnia jest wbrew pozorom bardzo wegetariańska, co należy promować w świecie). Mogłyby powstać lokalne centra usług turystycznych wykorzystujące  walory  środowiska naturalnego naszej pięknej Polski. Turystyka np. konna i sportowa wpłynęła by ożywczo na rozwój usług we wspólnotach parafialnych itp. W kraju w którym rozwija się turystyka muszą być atrakcje turystyczne. Proponuje uczynić z Polski centrum kulturalne i duchowe świata. Studia nad systemami religijnymi, powszechne uprawianie medytacji, tai-chi i jogi pozwoli utworzyć ośrodki tych sztuk dla turystów i mieszkańców Polski. Studia nad światowymi i narodowymi systemami etycznymi byłyby wspierane przez POL-CAT. Można by wtedy odbudować i przywrócić do życia setki zniszczonych synagog  i reanimować żydowskie gminy.

Festiwale, koncerty, występy artystów z całego świata trwające przez cały rok przyciągną do naszego kraju tłumy. Folklor, awangarda, występy uliczne itp. Można będzie u nas obejrzeć cały świat w pigułce. To będzie nieustająca inspiracja dla naszych artystów. Do tego dodałbym marihuanę, liście koki  w wolnej sprzedaży a może i inne używki?

Przecież naukowcy amerykańscy udowodnili, że marihuana nie jest tak szkodliwa jak tytoń, a sprzedaż tytoniu jest legalna.

Wykorzystajmy naszych znakomitych lekarzy i  promujmy Polskę jako kraj dobrego i taniego leczenia. Wg. Izby Gospodarczej Turystyki Medycznej tylko Brytyjczycy wydają rocznie na zagraniczne usługi medyczne 648 mln zł.

9.2.1.11.1. Parafie a zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie popytu wewnętrznego.

Zlikwidujmy normatyw minimalnej płacy.  Zwiększy to zatrudnienie w społecznościach wiejskich. Wspólnota parafialna, gminna wzięła by na siebie opiekę nad osobami w starszym wieku oraz np. weryfikowałaby świadczenia rentowe oraz zasiłki pobierane od państwa. Pozwoliłoby to na  aktywną politykę  na rzecz zmniejszenia kosztów opieki społecznej i zdrowotnej. Zwiększyło by to polski kapitał społeczny rozumiany jako zdolność do współpracy i pozwoliłoby na nawiązanie kontaktu wspólnotom miejskim i wiejskim.

Program dla parafii miejskich to działania na rzecz poprawy transportu publicznego w ramach aglomeracji miejskich. Fatalnie działający system komunikacyjny to powszechna bolączka polskich miast. Koordynacją działań ogólnopolskich w zakresie poprawy transportu publicznego zajmowałby się POL-CAT- np. kupując centralnie autobusy i tramwaje dla wszystkich polskich ośrodków miejskich.

Parafie miejskie aktywnie włączyłyby się w dystrybucję płodów rolnych i tworzenie parafialnych targowisk i centrów usługowych.

Wzrost produkcji rolnej i tani lotniczy transport wpłynął by na wzrost eksportu przetworzonej żywności polskiej, której dobra jakość byłaby najlepszą reklamą Polski. Eksport byłby zwiększony dzięki nowym i tanim polskim powietrznym środkom masowego transportu. Rozwój tego przemysłu w Polsce byłby wspierany  przez POL-CAT.

Sądzę, że UE i sąsiedzi z zadowoleniem przyjęliby taki kierunek rozwoju Polski jako zgodny z priorytetami europejskimi oraz zgodny z tradycjami Polski. Na pewno uzyskamy kredyty na rozwój od państw dostarczających imigrantów a także państw-importerów żywności. Dodatkowo  konkurencja z rolnictwem innych krajów UE nie byłaby zbyt dotkliwa dla ich rynków pracy jako, że rolnictwo w UE daje pracę tylko 3% ogółu zatrudnionych. Dobra prosperity gospodarujących parafii wiejskich wpłynęła by na zwiększenie popytu wewnętrznego. Jak obliczyli amerykańscy ekonomiści 1 dolar popytu rolniczego (wydatki na ciągniki, nawozy itp.) wytwarza 2,73 dolara DOCHODU NARODOWEGO. 1 mld dolarów popytu rolniczego tworzy 36000 miejsc pracy w gospodarce narodowej. Inwestycje w zwiększenie produktywności wsi przyniosą więc bogactwo krajowi i wzrost zatrudnienia w przemyśle.

Jednym ze źródeł polskich problemów jest zbyt mała do obszaru kraju populacja. Należy zacząć prowadzić ze światem przemyślaną politykę imigracyjną mogącą wzmocnić nasze społeczeństwo dopływem ludzi z wiedzą i z mądrą tradycją społeczną. Urozmaici to polskie społeczeństwo i da światu dobry przykład wyjścia z problemów społecznych świata.

Zorganizowanie migracji z przeludnionych rejonów globu do państw Europy wyeliminuje zagrożenie kryzysem demograficzno-gospodarczym w Unii Europejskiej. Niezbędna jednak będzie naukowa dyskusja nad różnicami kulturowymi pomiędzy narodami świata w celu stworzenia uniwersalnego systemu etycznego, którego brak dzieli dziś narody. Proponuję aby ten nowy system religijno-etyczny był oparty na uniwersalnej zasadzie oszczędzania wszelkich energii. To energia daje życie i kreuje światy. Należy jednak zachować i pielęgnować stare systemy religijne i zapewnić godziwe życie ich duchownym i wyznawcom.

9.2.1.11.1. Zapewnić  w Polsce rozwój wszystkim mniejszościom

Polacy powinni zacząć doceniać mniejszości, które przecież wzbogacają życie społeczne i narodowe wtedy, gdy mają dobre warunki do rozwoju. Nie było z tym najlepiej w minionych wiekach i to dlatego II Rzeczypospolita była bardzo skonfliktowanym narodowościowo państwem. Sztuka rządzenia polega na stwarzaniu ludziom warunków do rozwoju ich najlepszych cech i umiejętności. Polacy mogą stworzyć wzorcowy system społeczny w którym wszystkie nacje miałyby możliwość pielęgnowania swoich narodowych tradycji w kulturze i sztuce, handlu i produkcji. Przecież widzimy wyraźnie, że polskie społeczeństwo nie przetrwa, a na pewno nie rozwinie się bez silnego dopływu pracowników z innych krajów. Stwórzmy prawne i podatkowe preferencje dla specjalistów ze świata, którzy pragnęli by się osiedlić w Polsce. Przemyślana akcja osiedleńcza zasili polski przemysł i rolnictwo doświadczonymi pracownikami. Zwiększy to produktywność polskiego przemysłu i rolnictwa, obniży koszty pracy, zwiększy popyt wewnętrzny, zwiększy dochód narodowy, wykorzysta szkoły i system służby zdrowia,. Przybyli nowi obywatele polscy pochodzący z przeludnionych krajów będą nam wdzięczni za stworzenie im lepszych warunków do życia i odpłacą się wydajną pracą zwiększającą bogactwo polskiego państwa  oraz zainspirują ożywienie polskiej kultury.

Akcja osiedleńcza zwiększy w perspektywie wpływy podatkowe, uratuje polski system emerytalny. Same plusy wynikają ze sprowadzenie do Polski nowych narodowości. Każda z nich ma jakaś narodową specjalizację. Hindusi to super  specjaliści w rolnictwie i produkcji stali, Japończycy w rzemiośle i technologiach robotów, Turcy budują w górach świetne zbiorniki retencyjne i tamy, Rosjanie – starowiercy to mistrzowie w budowie drewnianych domów, Rosjanie-mistrzowie tanich technologii kosmicznych, Żydzi to artyści w przemyśle budowlanym, Chińczycy to restauratorzy i mistrzowie w nawadnianiu, Niemcy-budowniczowie biogazowi, mormoni to elita hotelarzy, Romowie to artyści i handlowcy, Szwedzi to   Ikea  i wielkoprzemysłowy przemysł meblowy itd. Itd.

Wszyscy ci ludzie mogą stworzyć nową jakość w Polsce, nowe wielonarodowe społeczeństwo do którego Polacy na pewno się przekonają, jeżeli polskie elity dadzą narodowi przykład zgodnego współżycia z obcokrajowcami. Specjaliści z innych krajów jeżeli napłyną do Polski to stworzą tysiące miejsc pracy dla Polaków, wzbogacą krajową ofertę handlu, produkcji i usług, uczynią życie Polaków ciekawszym bez konieczności wyjazdów turystycznych za granicę, wzbogacą ciekawą inspiracją kulturę narodową Polski, uczynią nasze życie milszym, wygodniejszym i dostatniejszym.

Polacy są narodem ciekawym świata i chętnie przyjmują nowe zwyczaje podpatrywane podczas zagranicznych wojaży. Narodowy marketing umiejętnie przeprowadzony zachęci Polaków do przemyślanego eksperymentu otwarcia na świat naszego rynku pracy. Musimy ufnie otworzyć się na świat, ale wpierw musimy porozumieć się co do pryncypiów w ustroju wewnętrznym naszego kraju.

W Polsce musi zapanować wewnętrzna zgoda elit co do przeszłości i przyszłości kraju. Współczesne polityczne elity polskie są podzielone, wręcz skłócone, co obserwujemy cały czas w krajowej polityce. Nie są w stanie wypracować spójnej polityki dla Polski, która mogłaby wykorzystać wszystkie nasze atuty, których jest niemało. Nie brak w Polsce ludzi mądrych, lecz oni stoją z dala od polityki nie chcąc się ubrudzić w jej bagnie. Od 20 lat piszę program polityczny- Program Partii Dekalogu, który wprowadzi w polskiej tradycji służby narodowi nową jakość opartą na najlepszych światowych  i polskich wzorcach. Jestem pewien, że realizacja Programu Partii Dekalogu zapewni pomyślną przyszłość Ojczyźnie i wszystkim Polakom. Według słów Jana Pawła II przeszłość świata zależy od rozwoju kultury i dlatego apeluję do wszystkich Polaków – zjednoczmy się i zbudujmy w Polsce nową otwartą dla świata kulturę na miarę tradycji naszych przodków. Szukajmy inspiracji w świecie aby należycie zrozumieć narodowe bogactwo – umiejętność zgodnego współżycia kobiet i mężczyzn, która jest przyrodzona wszystkim rdzennym Polkom i Polakom. Jest to podstawa naszej narodowej kultury, która wyróżnia Polskę wśród innych krajów świata i z czego powinniśmy być dumni. Na takiej podstawie polegającej na równouprawnieniu kobiet i mężczyzn zbudujmy nasz świat szczęśliwej dla innych nacji i dla nas Polski.

Warszawa, 31 lipca 2013

9.2.1.12. JAKA PIĘKNA MOŻE BYĆ POLSKA !!!

Samorządność we wspólnotach parafialnych, gminach innych wyznań zwiększyłaby aktywność polityczną Polaków i pozwoliłaby na wykreowanie miejscowych liderów. Tak wykreowani przywódcy pełniliby z powodzeniem funkcje reprezentantów w  organach samorządowych i w Sejmie. Sejm składający się z kompetentnych i sprawdzonych posłów (wybranych w jedno mandatowych większościowych okręgach wyborczych) stanowiłby dobre prawo, które umacniałoby rozwijającą się Ojczyznę. W takim bogacącym się kraju wszyscy byliby dla siebie życzliwi. Taką reformą kraju zajmie się organizowana przeze mnie Partia Dekalogu .

Polacy i polscy Żydzi razem z innymi nacjami  dokonają cudów przy upiększaniu Polski. Dzielą nas jednak wieki różnych doświadczeń widocznych w sposobie kształtowania narodowych zwyczajów i tradycji. Musimy różnice pokonać i zbudować w Partii DEKALOGU nową narodową tradycję, która wyprowadzi nas z kryzysu.

Proponuję także przenieść urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polski do Krakowa, miasta najmniej zagrożonego ochłodzeniem i posiadającego silne środowisko niezależnych intelektualistów. Istotne jest zwrócenie uwagi na problem, że dzisiejsi politycy głównie zajmują się tym jak wydać budżetowe pieniądze, których ciągle za mało. Mój program to sposób na powiększenie produktywności Polski przez lepszą organizację kraju i społeczeństwa, zwiększenie przestrzegania etyki, zwiększenie budżetu i szansa na godne życie dla Polaków i napływających przybyszów. Stworzenie płaskiej dwuszczeblowej ( POL-CAT jako centrum, parafie i gminy wyznaniowe bezpośrednio z nim związane jako drugi szczebel) struktury organizacyjnej kraju uczyni je efektywną biznesowo i etycznie.

Oszczędzajmy wszelkie energie, w tym  energię społeczną – oszczędzać to znaczy optymalnie wykorzystywać. Unikajmy wojen i ogłośmy neutralność. Nie unikajmy cierpienia, bo gdy jest dobrowolne to uszlachetnia. Uczmy się, bo rozwój wiedzy umożliwia zrozumienie świata i współczucie dla innych istot. Doskonalmy się w sportach i medytujmy. Bądźmy ludźmi wolnymi ale współpracujmy, aby umacniać chroniące nas społeczeństwo. Wolność niesie odpowiedzialność. Zmieńmy mechanizmy dziedziczenia – niech dziedziczy społeczeństwo, to rozwinie naszą cywilizację. Nasze zachowania są efektem ewolucyjnego rozwoju, nauczmy się je kontrolować, aby  instynkty nie dominowały w naszym życiu.

Żyjmy w tradycji dostojnego patriarchatu, choć DEKALOG każe czcić zarówno ojca swego jak i matkę swoją, czyli szanować i mężczyznę i kobietę. Kształtujmy  mężczyzn w  odpowiedzialności za rodzinę, a kobiety niech będą jej klejnotem.

Skoncentrujmy narodowe pieniądze w jednej działającej bez zysku perfekcyjnie zarządzanej firmie POL-CAT. Niech wspomaga wolnorynkowe działania gospodarnych, innowacyjnych jednostek. Niech przeznacza wypracowane środki na finansowanie badań naukowych w Polsce. Stwarzajmy warunki do rozwoju ludziom twórczym aby mogli służyć sobie i społeczeństwu.

Kierujmy się odtąd Dekalogiem, lecz napiszmy go na nowo aby przystawał do naszych czasów. Wolność to swoboda  w rozumieniu Dekalogu, wspomagana w razie wątpliwości mądrą miłością do innych istot.  Przestrzegajmy prawa rzymskiego, kultywujmy demokrację i tolerujmy inne kultury. Zachowujmy stoicki spokój. Kochajmy wrogów  i dzielmy się  chlebem jak pokazał Jezus Chrystus. Zbawmy się.

Podstawą duchową rozwoju Polski niech będzie następujące przesłanie:

Celem życia na Ziemi jest nieustanne przekształcanie się w globalne społeczeństwo szczęśliwych stworzeń, które wykorzystując energię Układu Słonecznego, tj. komputera kwantowego, zbudują nowy komputer kwantowy i jego oprogramowanie tj. nowy Układ Słoneczny, w którym pojawi się na nowo nasz świat i życie. Naszym przeznaczeniem jest narodzić się na nowo. Czy nam się to uda?

Warszawa-Jakuszowice 2002-2022                       Bogdan Jacek Góralski 18 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

The future of Russia and the Slavs.

 Add Account

The future of Russia and the Slavs.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 12 sty 2023Public  Edit

We need an agreement of the Slavs based on Christ and freedom, so that the American and European elites cannot set us on against each other. Slavic culture is needed by the world.

The future of Russia and the Slavs.

Author Bogdan Goralski

bogdangoralski@wp.pl 

The effect of the Bolshevik revolution, which was led mostly by Jews, was the murder of the indigenous Russian elites and about 15 million of the best Russian farmers during dekulakization and forced collectivization. It was the largest planned and executed genocide of the 20th century.

All this happened in the name of Karl Marx’s social theory, which, as I show in my book, Man and Climate was partly fake. About 20 million Russians were murdered in the name of false Jewish ideology. With the help of this ideology, an attempt was made to build a paradise on Earth, a Bolshevik state in which almost all the achievements of human civilization were rejected. When building from scratch, you need to know where you are going, you need to have knowledge. Neither Marx nor his followers had this knowledge.

Without knowing where you are going, it is difficult to build a stable state. The Soviet Union collapsed and with it Jewish dreams of a carefree life. What remains of the Soviet Union, from which many Jews left for Israel in the 1990s, is the Russian state built on the ruins of the Soviet empire. It struggles with an inefficient social system, inefficient industry and agriculture. The largest state on Earth requires reforms to ensure a peaceful existence for the Russian nation. These reforms should consist in returning to the past, which was destroyed by the Bolshevik revolution. A self-government structure should be created based on the old obszcziny and the new non-hereditary nobility supported by a business and scientific center owned by the all Russian community. The ideology of the new Russia will be based on the teachings of Jesus Christ. Based on such principles, the Russian state will become home to hundreds of millions of Asians who work with their work they will build prosperity for themselves and for the oppressed Russians. For this to happen, the aggression in international relations that prevents Russia from building a just state must cease. This aggression is controlled by the female mafia, led by Jewish women whose goal is world domination. States like Russia run by men are the enemy of the female mafia.

American and European elites want to destabilize Russia in order to bring order there based on their soulless principles. To achieve these goals, they set the Slavs on each other. There must be an agreement between the Slavs that will save the greatest Slavic state and use the entire culture of the Slavic nations for the prosperity of the world.

Jakuszowice, August 5, 2014, 4:30 am Bogdan Jacek Góralski

science
1,576 visits 1 online

Trzeba porozumienia Słowian opartego na Chrystusie i wolności, po to aby elity amerykańskie i europejskie nie mogły szczuć nas na siebie. Kultura Słowian jest potrzebna światu

Przyszłość Rosji i Słowian.

Autor Bogdan Góralski

bogdangoralski@wp.pl 

Efektem rewolucji bolszewickiej, którą kierowali w większości Żydzi, było wymordowanie elit rdzennie rosyjskich oraz około 15 milionów najlepszych rolników rosyjskich podczas rozkułaczania i przymusowej kolektywizacji. Było to największe zaplanowane i wykonane ludobójstwo w XX wieku.

Wszystko to stało się w imię teorii społecznej Karola Marksa, która, jak wykazuję w książce pt. Człowiek i klimat, była fałszywa. Wymordowano około 20 milionów Rosjan w imię fałszywej żydowskiej ideologii. Przy pomocy tej ideologii próbowano zbudować raj na Ziemi, bolszewickie państwo, w którym odrzucono prawie cały dorobek ludzkiej cywilizacji. Budując od nowa trzeba wiedzieć dokąd się zmierza, trzeba mieć wiedzę. Tej wiedzy nie mieli ani Marks ani jego naśladowcy.

Nie wiedząc dokąd się zmierza, trudno jest zbudować stabilne państwo. Związek Radziecki upadł a wraz z nim żydowskie marzenia o beztroskim życiu. Po Związku Radzieckim, z którego wielu Żydów wyjechało w latach 90.XX wieku do Izraela, pozostało państwo rosyjskie zbudowane na gruzach  imperium sowieckiego. Boryka się ono z niesprawnym systemem społecznym, niesprawnym przemysłem i rolnictwem. Największe państwo na Ziemi wymaga reform aby zapewniło spokojny byt narodowi rosyjskiemu. Reformy te powinny polegać na powrocie do przeszłości, którą zniszczyła rewolucja bolszewicka. Powinna powstać struktura samorządowa oparta na dawnych obszczinach i nowej niedziedzicznej szlachcie wspomagana przez, będące własnością społeczną,  centrum biznesowo-naukowe. Ideologia nowej Rosji będzie oparta na naukach Jezusa Chrystusa. Oparte na takich zasadach państwo rosyjskie stanie się domem dla setek milionów Azjatów, którzy swoją pracą

zbudują pomyślność dla siebie i dla uciemiężonych Rosjan. Aby to się stało musi ustać agresja w stosunkach międzynarodowych uniemożliwiająca Rosji zbudowanie sprawiedliwego państwa.

Elity amerykańskie i europejskie chcą zdestabilizować Rosję aby zaprowadzić tam porządek oparty na swoich bezdusznych zasadach. Dla osiągnięcia tych celów szczują Słowian na siebie. Agresja ta jest sterowana przez kobiecą mafię, kierowaną przez Żydówki, których celem jest władza nad światem. Państwa takie jak Rosja kierowane przez mężczyzn są dla kobiecej mafii wrogiem.  Musi powstać porozumienie Słowian, które ocali największe słowiańskie państwo i wykorzysta całą kulturę narodów słowiańskich dla pomyślności świata.

Jakuszowice, 5 sierpnia 2014, godzina 4:30    Bogdan Jacek Góralski

Sources of Russophobia

Fear of punishment for overt aggression or unavailability of a source of frustration are moderators that inhibit aggression. Such intermediary variables may also explain the often observed phenomenon of “displaced” aggression – from a source of frustration to a more accessible or less fearful target. (Krahe 2005:38).

The difficulties of life in Poland, resulting from the lack of knowledge among the lying elites who are unable to prevent it, cause increasing social aggression. Due to ignorance about the mechanisms of democracy and propaganda, contemporary Polish society is unable to free itself from the elites imposed by the interests of foreign countries. As dissatisfaction with life’s difficulties continues, so does the aggression that the current Polish elites skillfully direct with the help of their power over the publishers nd media. Because the Polish lying elites are practically irremovable, there is a phenomenon of aggression displaced to the target suggested by the propaganda  controlled by the lying elite’s. This target of displaced aggression is Russia and the Russians. It also results from historical and cultural events. After all, Russia led the partitions and then imposed it on Poland communist system. Polish lying elites have questioned the undoubted achievements of the communist system in the country’s infrastructural development. In addition, in Russian society male dominate, and in Poland Polish women are in power now and have dominating positions. Wee need Polish males that  rulling the Poland. We need modern feudal system in Poland. Besides, the Russians now arouse less fear because we are defended by NATO and the USA. All this causes a lack of respect among Poles for Russia and Russians, but in the end  we should admire them. After all, they created and they are defending the largest country on Earth in terms of area, and this is admirable. The Russian policy and mentality of the Russian people probably stem from the existence of a huge state and the need to defend it. This is why the Russian economy is dominated by the arms sector and why Russians cultivate military traditions.

The world’s lying elites steer the displaced aggression of their societies by sustaining international conflicts that distract attention from the systemic difficulties of free market economies.

It is the control of displaced aggression directed at foreign targets and inducing the feeling of being threatened by an external enemy that protects them against an internal revolution. Within Western countries last a systematic concentration of ownership in the hands of a small group of people. This limits free competition that kills human entrepreneurship, which is the engine of economic and cultural progress. In order to prevent this, the principle of inheritance of property by the society from which the entrepreneurial individual arose must be introduced. This will prevent the accumulation of ownership concentration and will energize youth enterpreners and the global economy. This principle of inheritance by the local community was characteristic of the Slavic nations that cultivated it, and now it needs to be disseminated in the world. The principle of inheritance of property by the local community will change the world. Let us introduce this, and then new progressive elites will arise all over the world and the longed-for peace will prevail.

Jakuszowice, on August 11, 2014, Bogdan Góralski

Literature:

Krahé, Barbara (2005), Aggression, Translated by Jacek Suchodolski, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Źródła rusofobii

To sterowanie agresją przemieszczoną i wywoływanie uczucia zagrożenia zewnętrznym wrogiem zabezpiecza łże elity przed wewnętrzną rewolucją, która niewątpliwie szybko nadciąga.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 12 sie 2014

To sterowanie agresją przemieszczoną i wywoływanie uczucia zagrożenia zewnętrznym wrogiem zabezpiecza łże elity przed wewnętrzną rewolucją, która niewątpliwie szybko nadciąga.

Źródła rusofobii

. Strach przed karą za jawną agresję lub niedostępność źródła frustracji są moderatorami hamującymi agresję. Takie zmienne pośredniczące mogą również wyjaśniać obserwowane często zjawisko agresji ” przemieszczonej ”- ze źródła frustracji na cel bardziej dostępny lub budzący mniejszy lęk. (Krahé 2005:38).

Trudności życia w Polsce, wynikające z braku wiedzy u elit nie potrafiących temu zapobiec, powodują narastającą agresję społeczną. Z uwagi na niewiedzę  o mechanizmach demokracji i propagandy, społeczeństwo Polski współczesnej nie potrafi uwolnić się od narzuconych  interesami obcych państw elit. Ponieważ niezadowolenie z trudności życiowych trwa, trwa również agresja, którą obecne polskie elity umiejętnie kierują przez władzę nad publikatorami. Ponieważ elity polskie są praktycznie nieusuwalne, występuje zjawisko agresji przemieszczonej na cel podpowiedziany przez publikatory sterowane przez łże elity. Tym celem agresji przemieszczonej jest Rosja i Rosjanie. Wynika to też z zaszłości historycznych i kulturowych. Rosja kierowała przecież zaborami a potem narzuciła Polsce

system komunistyczny. Łże elity polskie zakwestionowały niewątpliwe osiągnięcia ustroju komunistycznego w rozwoju infrastrukturalnym kraju. Poza tym w społeczeństwie rosyjskim dominują mężczyźni a w polskim kobiety są równoprawne. Rosjanie poza tym budzą obecnie mniejszy lęk bowiem broni nas NATO i USA. Wszystko to powoduje brak szacunku u Polaków do Rosji i Rosjan a przecież powinniśmy ich podziwiać. Stworzyli  i obronili przecież największe obszarowo państwo na Ziemi i jest to godne podziwu. Rosyjska polityka i mentalność narodu rosyjskiego prawdopodobnie wynika z faktu istnienia ogromnego państwa  i z konieczności jego obrony. To dlatego w gospodarce Rosji dominuje sektor zbrojeniowy a Rosjanie kultywują tradycje wojskowe.

Światowe łże elity sterują agresją przemieszczoną swoich społeczeństw podtrzymując konflikty międzynarodowe, które odwracają uwagę od systemowych trudności wolnorynkowych gospodarek.

To sterowanie agresją przemieszczoną skierowaną na cele zagraniczne  i wywoływanie uczucia zagrożenia zewnętrznym wrogiem zabezpiecza ich przed wewnętrzną rewolucją. Wewnątrz ich krajów następuje  systematyczna koncentracja własności w rękach małej grupy ludzi. Ogranicza to wolną konkurencję zabijającą ludzką przedsiębiorczość będącą motorem postępu gospodarczego i kulturowego. Żeby temu zapobiec trzeba wprowadzić zasadę dziedziczenia własności przez społeczeństwo z którego wyrosła przedsiębiorcza jednostka. Zapobiegnie to narastaniu koncentracji własności i zdynamizuje młodzież do działania oraz światową gospodarkę. Taka zasada dziedziczenia przez lokalną społeczność była charakterystyczna dla kultywujących ją  narodów słowiańskich i teraz trzeba ją upowszechnić na świecie. Zasada dziedziczenia własności przez lokalną społeczność  odmieni świat. Wprowadźmy ją a powstaną wtedy na całym świecie nowe postępowe elity i zapanuje upragniony pokój.

Jakuszowice, dnia 11 08 2014 rok                                                                   Bogdan Góralski

Literatura:

Krahé Barbara (2005), Agresja, Przekład Jacek Suchodolski, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.36 visits · 1 online41 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Summarize of my knowledge

 Add Account

Summarize of my knowledge

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 9 sty 2023Public  Edit

Summarize of my knowledge

The natural law is the art of living conserving all energies

Ethics – the art of living can be defined by reason.

Jesus Christ was conceived naturally.

The resurrection of Christ was another sign from Heaven.

Motivation is needed in life, e.g. the idea of a chosen nation.

The world can be created in seven days from nothing, i.e. from energy, having at your disposal a comprehensive knowledge of the laws of development, a quantum computer and software for it.

Only POL-CAT joint-stock company  can be the messiah because it will not be possible to kill it.

Become the leader of the elite because the people can be capricious and venal.

You will suffer the consequences of all your actions.

Circumcision is not necessary to please a woman.

Turn private property into a retirement pension, and society will take care of children.

Love your enemies and share bread and wine.

Warsaw, January 9, 2022, 8:00                             Bogdan Jacek Góralski

Podsumowanie mojej wiedzy

Prawo naturalne to sztuka życia oszczędzającego wszelkie energie

Etykę – sztukę życia można określić rozumem.

Jezus Chrystus został poczęty w naturalny sposób.

Zmartwychwstanie Chrystusa było kolejnym znakiem z Niebios.

Motywacja jest potrzebna w życiu np. idea narodu wybranego.

Świat można stworzyć w siedem dni z niczego tzn. z energii mając do dyspozycji kompleksową wiedzę o prawach rozwoju, komputer kwantowy i oprogramowanie do niego.

Mesjaszem może być tylko POL-CAT spółka akcyjna bo jej nie będzie można zabić.

Stawaj na czele elit bo lud bywa kapryśny i przekupny.

Poniesiesz konsekwencję wszystkich swoich czynów.

Obrzezanie nie jest konieczne aby zadowolić kobietę.

Własność prywatną zamień na emeryturę, a o dzieci zadba społeczeństwo44 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

What will the war in Europe bring to America? I wrote this in 2016

 Add Account

What will the war in Europe bring to America? I wrote this in 2016

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 7 sty 2023 · edited: 10 sty 2023Public  EditWhat will the war in Europe bring to America? I wrote this in 2016

Co przyniesie Ameryce wojna w Europie?

2016-05-11__4__small.png

Fig.26 Grain production in the USA [yellow], Europe [graat], Russia [yellow] data source League of Nations 1943:9 Author of the drawing Bogdan Góralski.

The image above is from my Poliosh book “Historia naturalna i zmiany klimatu” available in free acces on Google Books.

Rysunek powyższy pochodzi z mojej książki zatytułowanej “Historia naturalna i zmiany klimatu” dostępnej na portalu Google Books

2016-05-11__5__small.png

The above drawing comes from the work “USA farms 1900-1950” link: https://www2.census.gov/prod2/decennial/documents/41667073v5p6ch4.pdf

Both European wars and the revolution in Russia brought the US a huge increase in exports of food and agricultural products. It is likely that US agricultural and industrial exports during the years of the European wars also contributed a fortune to the US economy. Do these facts tell Europeans anything about current US policy???? The US must start another war in Europe to avoid an internal crisis in 2019-2040. This defines their global policy. The current Poland with PiS in power is a US Trojan horse among Europeans. That is why the current policy of the Polish authorities so outrages Europeans and Russians. They know what’s up!!!

Powyższy rysunek pochodzi z pracy “USA farms 1900-1950” link: https://www2.census.gov/prod2/decennial/documents/41667073v5p6ch4.pdf

Obie wojny europejskie i rewolucja w Rosji przyniosły USA ogromny wzrost eksportu eksportu żywności i produktów rolnych. Prawdopodobnie eksport amerykańskich artykułów rolnych i przemysłowych w latach wojen europejskich także przyniósł krocie gospodarce USA. Czy te fakty mówią coś Europejczykom o obecnej polityce USA????  USA muszą wywołać kolejną wojnę w Europie aby uniknąć kryzysu wewnętrznego w latach 2019-2040. To określa ich globalną politykę. Obecna Polska z PiS u władzy to koń trojański USA wśród Europejczyków. Dlatego obecna polityka polskich władz tak oburza Europejczyków i Rosjan. Wiedzą co się święci!!!

2016-05-15__3__small.png
http://www.j-bradford-delong.net/movable_type/2003_archives/001993.html
2016-05-15_small.png

Warsaw, May 15, 2016, 11:20 am                                                  Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 15 maja 2016 roku, godzina 11:20                                Bogdan Góralskinauka767 visits · 1 online ShareVote: 4 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

59 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Program Partii Dekalogu – Program przyszłego rozwoju Polski

https://justpaste.it/81ypn

Program Partii Dekalogu  –   Program przyszłego rozwoju Polski

(fragment książki  pt. Historia Naturalna i Zmiany Klimatu by Bogdan Góralski 2013-link https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_Historia_naturalna_i_zmiany_klimat?id=fRa_DwAAQBAJ ).

9.2.1.1.Wprowadzenie

Szanowni Państwo!

Przyroda nie znosi próżni, toteż i w polityce nie może jej być. Piętnaście  lat rozmyślań nad sytuacją społeczno-polityczną w Polsce doprowadziło mnie do miejsca, gdzie naturalnym kolejnym krokiem wynikającym z przemyśleń jest założenie partii politycznej. Obserwacja tego co jest w polityce prowadzi do wniosku, że istniejące partie nie mają programu wyprowadzenia Polski z sytuacji kryzysowej, w jakiej  znalazła  się w ostatnich wiekach i latach. Stworzyłem taki program i  Państwu go przedstawiam. Program dla Polski opiera się na większych transferach pieniędzy na ubogą ale bardziej oszczędną i gospodarną prowincję. To zapobiegliwość większości prowincjonalnych Polaków wspomożona pracą chłopskich imigrantów wykreuje popyt na rynku i pozwoli rozwijać się miastom. Jednocześnie trzeba  zapewnić prowincji dostęp do najnowszych osiągnięć wiedzy, aby ta zapobiegliwość miała optymalne technologiczne wsparcie. Program dla Polski to polityka neutralności państwa polskiego, decentralizacja organizacji państwa prowadząca do rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, rozwój rozproszonej energetyki, nawodnienie ziem uprawnych Polski, zaludnienie Polski, pobudzenie wytwórczości Polaków,  powszechny powiązany w jedną sieć przemysł hotelarsko-turystyczny współpracujący z przemysłem lotniczym i usługami transportu lotniczego.  Polska może stać się centrum duchowym świata i może wypracować w ramach chrześcijaństwa syntezę systemów religijnych świata – nową religię.

Proponuję ustanowienie szlachectwa premiowanego zyskami z organizacji pracy ludu polskiego dla ludzi, którzy swoje talenty wykorzystają pomnażając bogactwo swoje i  tegoż ludu.

Nadchodzący światowy kryzys klimatyczny może doprowadzić do upadku słaby dziś system gospodarczy naszego społeczeństwa. Posiadamy tylko o 14.4% mniejsze terytorium od Niemiec a mamy ponad dwukrotnie mniejszą populację, 7-krotnie mniejsze PKB, 2.3 krotnie mniejszą produkcję rolnictwa. Bogactwa  naszego kraju są nieefektywnie wykorzystane. Firmy handlowe w Polsce sprzedają żywności za 250 mld zł rocznie a produkcja polskiego rolnictwa wg Eurostatu to 85 mld zł. Gdzie się podziewa różnica tych kwot? Sprzedaż żywności nie jest ewidencjonowana i nie opodatkowana. Zyski zgarniają pośrednicy sprzedający żywność i nie płacący podatków.

Gdybyśmy osiągnęli taką samowystarczalność żywieniową  i efektywność uprawy ziemi  jak Japończycy to Polska mogłaby liczyć 561 milionów mieszkańców. Obecnie mamy 17 milionów hektarów ziemi uprawnej a w Japonii jeden hektar ziemi uprawnej żywi ponad 33 ludzi (dane z 2014 roku). Nasz system społeczny jest nieefektywny produkcyjnie i wręcz marnotrawny jeżeli chodzi o wykorzystanie ziemi uprawnej i możliwości Polski.

Kryzys klimatyczno-gospodarczy, który nadejdzie, może nam odebrać suwerenność gospodarczą i polityczną. Musimy temu zapobiec. Musimy być do tego kryzysu dobrze przygotowani. Ubożenie większości społeczeństwa widoczne w ostatnich latach gołym okiem każe działać szybko, zanim zaczną się społeczne protesty. Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie pod względem wysokości sumy płac do PKB (GDP) a ta suma ostatnio maleje. Wyrazem takiego działania jest list do Państwa, do środowisk, które powinny być żywo zainteresowane realizacją zgłoszonego przeze mnie programu.

9.2.1.2. Jak doszło do napisania niniejszego programu i książki

Przez 13 lat prowadziłem z sukcesami firmę handlową POL-CAT. Niestety w toku tej działalności, prowadząc uczciwie interesy, wpadłem w konflikt ze środowiskami żydowskimi USA, Europy, Rosji i Polski. Kiedy nie zgodziłem się na nieuczciwą współpracę, próbowano przejąć moją firmę a przy okazji ją zniszczono. Poznałem dzięki temu sposoby działania mafii jak i jej cele. Rozmyślając przez dziesięć lat nad przyczynami tego stanu rzeczy i poszukując dróg wyjścia z konfliktu, analizowałem aktualną sytuację społeczno-gospodarczo-polityczną Polski. Prowadziłem studia nad współczesnymi stosunkami polsko-żydowskimi przenosząc na papier wiadomości, które uzyskałem zarówno z bogatego w wydarzenia życia jak i opracowań historycznych. Chcę swoimi działaniami doprowadzić do zmiany naszych  tradycji, które zarówno rozwijają jak i niszczą Polskę. Trzeba połączyć doświadczenia wielu narodów w jedną nową, pozytywną tradycję. Mam pewność, że nie da się przeprowadzić reformy państwa polskiego bez integracji społeczeństwa- kobiet i mężczyzn, polepszenia  stosunków polsko-żydowskich, polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich oraz bez nawiązania partnerskich stosunków polsko-azjatycko-afrykańskich. Moje działania w zakresie naprawy istniejącej sytuacji polegają na wysyłaniu napisanych tekstów do osobistości naszego życia a więc również i do Państwa.

Dnia 29 marca 2002r. sformułowałem  list pt. ”Inicjatywa dla miasta Krakowa”, gdzie zaproponowałem dla rozwiązania konfliktu w Izraelu, sprowadzić Izraelczyków i Palestyńczyków z przeludnionej Gazy do Polski. List wręczyłem kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu i Stanisławowi Rusinkowi prezesowi Zespołu Pieśni i Tańca „KRAKUS”. Co dziesiąty Izraelczyk cierpi głód, zaś co piąta rodzina izraelska uważa, że nie ma zapewnionego “bezpieczeństwa żywieniowego” – wynika z najnowszych badań Narodowego Instytutu Ubezpieczeń w Izraelu. Dnia 18 maja 2005r. wysłałem tekst „Przyszłość Polski” do Prymasa Glempa, wszystkich arcybiskupów i biskupów Kościoła polskiego, Ambasady Izraelskiej  i Gazety Wyborczej. Piszę tam o kryminalnej spółce społeczności żydowskiej i Kościoła katolickiego w Polsce. Nie muszę dodawać, że nie dostałem żadnej odpowiedzi. W multidyscyplinarnej pracy „Człowiek i klimat” przedstawiam realne zagrożenie ochłodzeniem klimatu. W pracy historycznej „Wpływ kryzysów klimatycznych na przeszłe i przyszłe zachowanie ludzkich populacji. Technologia przetrwania ”  wskazuje, że cykliczne zmiany klimatu są przyczynami kryzysów, migracji, wojen i rewolucji. W Programie Partii Dekalogu   przedstawiam program partii, którą pragnę powołać dla przeprowadzenia ewolucyjnych  zmian w życiu polskiego społeczeństwa. Zmiany te mają przygotować polskie społeczeństwo do nadciągającego oziębienia. Umieściłem  w PORTFOLIO mojej strony internetowei  Zapiski Indoeuropejczyka, analizuje w nich przeszłość i przyszłość Polski. Ostatnio opublikowałem w Repozytorium CeON książkę pt. Człowiek i klimat i jej fragment,pracę Rewolucja rosyjska a klimat. Piszę tam o roli Żydów w kierowaniu wybuchem rewolucji bolszewickiej. Proszę Szanownych Państwa o komentarze, które pomogą mi w dalszej pracy. W 2016 i 2017 opublikowałem na portalu Researchgate wiele artykułów i moją książkę pt. Historia naturalna i zmiany klimatu. Opublikowałem też wiele projektów badawczych i moje prace czytało ponad 500000 naukowców z całego świata.Od dawna publikuję ponad 400 artykułów na JustPast.it i wiele książek na Google Books min. 

The new look at the Earth’s climate mechanism: The Solar System shapes the Earth’s climate change

https://books.google.pl/books/about/The_new_look_at_the_Earth_s_climate_mech.html?id=eZu-DwAAQBAJ&redir_esc=y

If Indo-Europeans survive contemporary global crisis?

https://books.google.pl/books?id=6WEsEAAAQBAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

The causes of the Holokaust by Bogdan Jacek Góralski

https://books.google.pl/books/about/The_causes_of_the_Holokaust.html?id=Bf4xEAAAQBAJ&redir_esc=y

   POL-CAT

„Narzędzia dla ludzi dumnych ze swojej pracy”

9.2.1.3. NOWA  TRADYCJA ZBUDUJE NOWĄ POLSKĘ

Tysiąc lat temu elity Polski  przyjęły chrześcijaństwo a wraz z nim część tradycji ludów Judei, Rzymian i Greków. W ten sposób  rozpoczęto kształtowanie nowej tożsamości narodu związanej z nauką Jezusa Chrystusa. Globalne  zmiany klimatu powodowały, że plemiona  Scytów, Sarmatów, Germanów, Romów  przybywały na przyszłe polskie ziemie od tysięcy lat. Pierwsi przedstawiciele Izraelitów przybyli do Polski przed bez mała dziesięcioma wiekami, mając wiekową tradycję wiary, gospodarowania oraz prawa zawartego w świętych księgach. Przez tysiąc lat narody te współżyjąc ze sobą w państwie polskim stworzyły nową tradycję, którą wzbogaciła  także  kultura  naszych sąsiadów oraz  narodów wędrujących przez terytorium Polski –wędrujących dzięki handlowi jak również w wyniku wojen. Przez ten czas kształtował się genetycznie współczesny naród polski, który obecnie zawiera  geny pra Słowian, ludów semickich, germańskich oraz Romów i innych. Badania genetyczne przeprowadzone w woj. pomorskim przez prof. Jana Lubińskiego z Pomorskiej Akademii Medycznej stwierdziły w populacji mieszankę genów słowiańskich i żydowskich, a więc pula genowa narodu  jest bardziej złożona niż na co dzień myślimy .

Globalne zmiany klimatu nieustannie trwają. Bardzo prawdopodobny jest powrót epoki lodowej na ziemie Europy. Zmusi to narody Europy do masowych migracji na południe, do Afryki. Musimy przygotować się do tego kataklizmu, który prawdopodobnie zacznie się w XXI wieku i przedsięwziąć środki zaradcze. Dobrze traktujmy inne nacje, które w wyniku globalnych zmian klimatu przybyły lub przybędą do Polski. Niedługo sami możemy być pozbawieni ojczyzny i sami staniemy się „obcymi” na cudzej ziemi.

Przez ostatnie 200 lat naród polski przeżywał ciężkie chwile wynikające z zaborów, powstań, wojen i rewolucji przetaczających się przez terytorium Polski. Przez 200 lat były niszczone elity naszego kraju. Wiele nieszczęść spadających przez te lata na naród polski było związanych z klimatem. Od XVI do XIX wieku trwała w Europie Mała Epoka Lodowa – silne ochłodzenie klimatu, z którym związane były klęski nieurodzaju zbóż i ziemniaków wpływające na społeczne niepokoje i bunty. Jest prawdopodobne, że związany z nią kryzys gospodarczy był jedną z głównych przyczyn  upadku państwa polskiego i spowodował rozbiory Polski. Kryzysy gospodarcze wywoływały zjawisko nietolerancji dla innych kultur np. kontrreformację i antysemityzm. II wojna światowa i stalinizm przyniosły Polsce Holokaust i zagładę inteligencji polskiej. Moim zdaniem kataklizmy te wynikały ze zmian klimatycznych, wojen pomiędzy  starymi i nadchodzącymi nowymi tradycjami jak również z wojen pomiędzy strategiami społecznymi patriarchatu i  matriarchatu. Dziś w 2015 roku, w obliczu kryzysu w społeczeństwie polskim, stanęliśmy przed koniecznością zweryfikowania historii naszego narodu i podjęcia decyzji o wyborze sposobu postępowania w przyszłości – utworzeniu naszej nowej tradycji narodowej. Nasza nowa inteligentna tradycja pozwoli nam  uniknąć raf i niepowodzeń wynikających z bezrozumnego podążania w przyszłość bez planu działań.

Aby sformułować nową tradycję należy zweryfikować stare i dokonać ich syntezy w celu wypreparowania z nich istotnych i cennych dla rozwoju społeczeństwa czynników. Odrzucić należy wszystko co wsteczne i szkodliwe dla rozwoju kraju i polskiego społeczeństwa. Możemy w ten sposób twórczo włączyć się w światowe procesy integracyjne .

9.2.1.4. ZBUDUJMY NOWĄ POLSKĘ I NOWĄ TRADYCJĘ

Na ziemiach polskich praktycznie dokonało się zespolenie  materiału genetycznego wielu narodów składowych, które dało w efekcie nowy jakościowo współczesny naród polski. Charakterystyczne ostatnio jest to, że silne wpływy w tym nowym społeczeństwie posiada dobrze wykształcona mniejszość, genetycznie i kulturowo związana z Izraelitami. Mniejszość ta nie potrafi jednak prowadzić polityki uwzględniającej umiejętności i aspiracje wszystkich Polaków. Musimy przywrócić do życia elity będące podporą przedwojennej Polski- polską szlachtę. Otrzymała gorzką lekcję historii i być może wyciągnęła z niej wnioski. Trzeba także poszerzyć bazę władzy o niezbędną dla Polski wiedzę i inspirację nowej niedziedzicznej szlachty- ludzi nobilitowanych za przyczynianie się do szczęśliwości swojej i polskiego ludu.

Za  zjawiskiem zespolenia materiału genetycznego nie idzie wystarczająco szybko wymieszanie się tradycji, co odbywa się przy udziale świadomości obciążonej zwykle wieloma uprzedzeniami. Koniecznie dyskutujmy nad nową tradycją i wyartykułujmy ją, aby wyprowadziła nas z bezrozumnych konfliktów utrudniających planowanie działań mogących skierować Ojczyznę na spokojne wody. Nie są nam potrzebne dalsze wymuszone cierpienia milionów ludzi. Dobrowolne cierpienie przyjęte przez jednostkę  pozwala jednak na ciągły postęp  cywilizacji.

Jak wynika z moich badań historycznych I Rzeczypospolita upadła w wyniku  skutków długotrwałego kryzysu klimatycznego związanego z Małą Epoką Lodową. Upadła także dlatego, że siła biologiczna naszego narodu- jego liczebność, była zbyt mała w porównaniu z potęgami demograficznymi Rosji i narodu niemieckiego. Dziś ponownie przeżywamy kryzys demograficzny polskiego społeczeństwa i musimy zwiększyć liczbę ludności Polski.

II Rzeczpospolita, kontynuująca stare polskie tradycje, przekuwała odzyskaną wolność ewoluując zgodnie z wymaganiami czasów. W krótkim okresie istnienia osiągnięto znaczne sukcesy w odbudowie kraju. Rozwój polskiego państwa jednak nie usuwał skutecznie wewnętrznych i zewnętrznych barier rozwojowych do których należały stosunki narodowościowe w Polsce oraz stosunki z sąsiadami. Powinniśmy kontynuować najlepsze tradycje I i II Rzeczypospolitej tworząc nowoczesny uniwersalny system etyczny, który będzie oparciem dla nowego porządku społecznego, gospodarczego i politycznego.

Proponuję ponowne ustanowienie szlachectwa premiowanego zyskami z organizacji pracy ludu polskiego dla ludzi, którzy swoje talenty wykorzystają pomnażając w równym stopniu bogactwo swoje i tegoż ludu-szlachectwa dla nowej elity Polski.

II wojna światowa spustoszyła nasze ziemie, wyniszczyła elity i przesunęła granice na zachód. Zbrodniczy system stalinowski spowodował dalszą zagładę polskich elit i pozostanie na emigracji rzesz wartościowych obywateli polskich. Przestępczy reżim zamordował po wojnie 100 tyś. członków AK, zaburzył ewolucję polskiego systemu społecznego i upośledził podstawę polskiej gospodarki- rolnictwo. Przeprowadzona w Polsce po wojnie tzw. reforma rolna miała dwa cele- zniszczenie gospodarcze ziemiaństwa i wywodzących się z niego elit politycznych. Przygotowało to grunt dla rządów stalinowskich wybrańców tzw. żydokomuny- do ludzi, którzy stracili wiarę we wszystko. Potomkowie tej formacji mają obecnie władzę w Polsce (kierują partiami  PO i PiS) i nie potrafią z niej korzystać dla dobra Polaków. Wywłaszczenie polskiego ziemiaństwa, najlepszych rolników polskich, spowodowało zniszczenie, ukształtowanej przez wieki ewolucji, struktury ekonomicznej i rolnej Polski. Spowodowało to później trudności z wyżywieniem polskiego społeczeństwa (nadmierny eksport żywności do ZSRR) co przyczyniło się do powstania „Solidarności” i upadku sowieckiego imperium. „Reforma rolna” zlikwidowała co prawda głód ziemi wśród małorolnej i bezrolnej warstwy chłopskiej, lecz stało się to wbrew logice dziejów, bo obecnie te małe gospodarstwa utworzone przez „komunę” upadają i przestają istnieć z przyczyn ekonomicznych, co wkrótce wywoła w Polsce drożyznę żywności. Trzeba wspomagać te małe rodzinne farmy rolne nowoczesną otoczką organizacyjną i finansową rolnictwa.

Zniszczenie ziemiaństwa polskiego doprowadziło do upadku rolnictwo, które w II Rzeczypospolitej stanowiło podporę gospodarki krajowej. Produkcja rolnictwa polskiego w 2008r.  stanowiła ok. 3% PKB, kiedy za czasów PRL osiągała 20% PKB. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że obrót żywnością jest nie ewidencjonowany i nie opodatkowany. Sytuacja ta stanowi  ogromne zagrożenie dla kraju i jego rozwoju. Dziś, w 2015 roku, przewiduję nadejście kolejnej rewolucji w Polsce i mam nadzieję, że stworzy ona szansę powrotu na łono społeczeństwa potomków polskich ziemian i szlachty, którzy być może odbudują rolnictwo polskie .

Realny socjalizm, narzucony Polsce, trwający przez 45 lat, wzmocnił  jednak podstawy naszego dzisiejszego państwa, co należy docenić , uszanować i kontynuować. Stało się to kosztem wielkich wyrzeczeń ponoszonych przez całe społeczeństwo finansujące przemysłowy rozwój.  Elity żydowskie pracowały dla PRL z energią i oddaniem widząc w tym szansę na godne życie. Naród polski tego nie docenił ponieważ rozwój przemysłu na ziemiach polskich był zbyt gwałtowny, marnotrawny i nie dostosowany do możliwości i potrzeb polskiego społeczeństwa. W czasach PRL forsowano rozbudowę przemysłu ciężkiego, zapominając, że przemysł nie produkuje sam dla siebie i musi mieć oparcie w reszcie gospodarki tj. min. w rolnictwie. Rozbudowa przemysłu była centralnie kierowana i finansowana pieniędzmi społeczeństwa. Dziś polski przemysł nie ma strategicznego planu działania i zabezpieczonego finansowania ani oparcia w tworzącym popyt rolnictwie. Sukcesem PRL-u było rozwinięcie powszechnego systemu szkolnictwa i trzeba jego reformy na miarę  XXI wieku  aby rozwijać polski system oświaty.

Banki w 80 procentach są w rękach obcego kapitału. Te wykupione przez obcy kapitał banki obracają przecież naszymi polskimi pieniędzmi. Bez rodzimego, silnego rynkowego centrum planowania finansowego sobie nie poradzimy, stwórzmy je więc. Szkielet gospodarczy Polski jest obecnie silny ale musimy go wypełnić nową treścią pisaną działaniami przedsiębiorczych Polaków i napływających do Polski obcokrajowców.

System socjalistyczny  wyczulił społeczeństwo polskie na hasła sprawiedliwości i równości społecznej. Pokazał także, że wspólny ale dobrowolny wysiłek całego społeczeństwa może przynieść sukcesy przy zapewnieniu odpowiedniego i kompetentnego kierownictwa.

System wolnorynkowy wprowadzony po 1989 r. oczyścił gospodarkę z rzeczy zbędnych, ale charakterystyczne jest to, że silne przedsiębiorstwa państwowe stanowią szkielet gospodarki. Wszystko co było słabe rynkowo upadło z powodu braku finansowania. Praktycznie prawie wszystko, co zbudowano w Polsce po 1989r., powstało za obce pieniądze. Wyjątkiem są rodzinne przedsiębiorstwa wykorzystujące możliwości handlu i usług oraz podmioty wykorzystujące potencjał intelektualny społeczeństwa. Poważną część obrotu gospodarczego kontrolują mafie przechwytujące w przestępczy sposób najlepsze pomysły polskich przedsiębiorców. Mafie te wspomagają największe polskie partie polityczne PO i PiS.  Nie pozwala to na utworzenie obozu prawdziwych reform koniecznych w Polsce.

Istnieje potrzeba wyjaśnienia zjawiska nad umieralności mężczyzn. W Polsce jest teraz 1.6 mln wdów a tylko 0,4mln wdowców. Od 1955-do 1985 zwiększyła się o 60% NADUMIERALNOŚĆ mężczyzn. 300 tyś. wdów pobiera renty rodzinne po zmarłym mężu. Moim zdaniem świadczy to o masowym truciu polskich mężczyzn przez mafie w celu przejmowania za pomocą małżeństw ich dorobku. Powszechnie używa się trucizny reagującej z hormonem męskim-testosteronem skutkującej pozorowanym zawałem serca lub wylewem krwi do mózgu.

Polskie mafie są finansowane min. przez polski Kościół Katolicki dotowany z kolei przez mafijne firmy. Kościelno-mafijne interesy są możliwe dzięki odpowiednio spreparowanemu systemowi podatkowemu- tj. możliwemu odpisowi z dochodu  przeznaczonemu na kościelne cele. Jest to jedna z głównych przeszkód prowadzenia uczciwej działalności gospodarczej w Polsce. 

Tradycja organizowania się samopomocowych społeczności sięga dawnych czasów, kiedy wędrujące plemiona osiadły i zaczęły uprawiać rolnictwo. Stało się to najpierw w rejonach zasobnych w wodę i o żyznej glebie umożliwiającej rozwój rolnictwa np. w dolinie rzek Tygrysu i Eufratu. Dawne plemiona słowiańskie osiadając na ziemi tworzyły organizacje wspólnotowe np. polskie opola i obszcziny Wielkorusów. Były to dobrze zorganizowane społeczności plemion wspólnie gospodarujących na ziemi. System feudalny zniszczył tle lokalne samopomocowe wspólnoty samodzielnie gospodarujące na ziemi, którą przed wiekami zasiedliły. Panowie feudalni opodatkowali je i poddali swojej władzy. Samopomocowa organizacja w obszcziny Wielkorusów przetrwała do rewolucji rosyjskiej bo tam pomagały one przetrwać rolnikom w najtrudniejszych przyrodniczo warunkach wschodu Europy. Dopiero bolszewicy przekształcili je w kołchozy i sowchozy w których Rosjanie stracili podmiotowość i zdemoralizowali się.

Napływ chrześcijaństwa na polskie ziemie odbudował gminne struktury, w których centrum był zawsze kościół parafialny budowany zwykle przez feudałów w lokalnym centrum gospodarczym. Dziesięcina pobierana przez kościoły określała zasięg  ich wpływów i ich władzy w lokalnym otoczeniu. Wpływy kościelne pokrywały się zwykle z zasięgiem lokalnej wspólnoty powiązanej pokrewieństwem, znajomościami i więzami gospodarczymi. Na ziemiach polskich  od dawna istniała tradycja wspólnotowego ruchu spółdzielczego i myślę, że potrzeba impulsu aby ją odtworzyć i pielęgnować.

Kościoły były bogate i od dawien dawna prowadziły kredytowanie działalności gospodarczej lokalnej ludności w zamian za udział w zyskach. Od czasu jak liczne odłamy polskich Żydów przyjmowały chrzest stopniowo zdominowali oni Kościół Katolicki i przejęli zarządzanie kościelnymi pieniędzmi. Od upadku PRL Kościół Katolicki dalej finansuje działalność gospodarczą Polaków pobierając w zamian udział w zyskach finansowanych przedsiębiorstw. Prowadzona jest w parafiach  tajna księgowość, która określa zobowiązania kredytowanych przez parafię przedsiębiorstw. Księgowość prowadzą kobiety i to do nich należy władza nad parafialnymi pieniędzmi. Mój pomysł na utworzenie samodzielnych gospodarczo i duchowo spółdzielni parafialnych polega na ujawnieniu ich tajnej działalności i stworzeniu legalnie działających lokalnych ośrodków gospodarczych przy polskich parafiach. Jestem przekonany, że takie rozwiązanie uwolni biznesową kreatywność Polaków, która będzie wspierana przez ogólnopolskie centrum biznesowo-doradcze POL-CAT SA. Będzie ono kierowało się zasadami określonymi w mojej pracy pt. The Third Way between capitalism and communism.

Zasady POL-CAT S.A. ucywilizują obyczaje Polaków i ulepszą polską gospodarkę.

Warszawa, dnia 30 września 2021 roku, godzina 5:10             Bogdan Jacek Góralski

Takie zasady organizacji państwa polskiego pozwolą zbliżyć się do ideału wolności jednostki i społeczeństwa w anarchistycznym modelu państwa i społeczeństwa.

Cytat z Wikipedii:

Anarchia (stgr. ἀναρχία – “bez władcy”) – forma struktury społecznopolitycznej, w której nie ma żadnej ukonstytuowanej władzy, nie obowiązują żadne normy prawne[1].

W rozumieniu politycznym (w anarchizmie) to taka struktura, w której państwo zostaje zastąpione przez nieprzymusową i niescentralizowaną organizację społeczeństwa (np. federację autonomicznych miejscowości).

Idee anarchistyczne były żywe w zachodniej i wschodniej Europie w etapie kształtowania się społeczeństw przedrewolucyjnych. Rewolucje i przymus post rewolucyjny przytłumiły rozwój anarchizmu ale szukał on swojej właściwej formy i być może moja propozycja porządku społecznego w Polsce zrealizuje ideał anarchistyczny. Dobrowolnie utworzone centrum biznesowo-doradcze POL-CAT S.A. i dobrowolnie utworzone struktury parafialnych spółdzielni – opartych na nauce Chrystusowej stworzą ideał anarchicznego systemu gospodarczo-społecznego Polski i wypromują ten system w świecie postkomunistycznym i postkapitalistycznym. Potrzebny jest tylko silny impuls by zerwać okowy zniewolenia i rozlać nadzieję na efektywny gospodarczo sprawiedliwy i etyczny świat.

Warszawa, dnia 3 października 2021 roku  godzina 5:00  Bogdan Jacek Góralski

Źródłem polskich problemów jest, między innymi, zbyt mała do obszaru kraju populacja. Od 1925 roku czterokrotnie obniżył się wskaźnik urodzeń w Polsce i jest obecnie najniższy w Europie. Od 2011r. zaczęła maleć liczba ludności w wieku produkcyjnym, w ciągu 20 lat o 5%. Jednocześnie wg. prognoz GUS zwiększy się o 64% liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Już teraz pojawiają się problemy z wypłacaniem emerytur; ZUS musi już brać kredyty na wypłatę połowy emerytur i rent, a z czego je spłaci? Ten problem będzie narastał i jeżeli sytuacja demograficzna się nie zmieni, Polska i ZUS zbankrutują. Kto wtedy utrzyma 10mln emerytów i rencistów?

Mały przyrost naturalny Polski świadczy o nieefektywnym  systemie etyczno-społeczno-gospodarczym kraju. Mężczyźni polscy nie mają motywacji do rozwijania swoich biznesów zagrożeni śmiercią z ręki mafii kobiecej lub męskiej przejmujących najlepsze firmy. Nie ma cywilizowanych społecznych instytucji wspierających rozwój biznesu. Jednocześnie koszt wychowania i wykształcenia dziecka do wieku 25 lat oszacowano na 250 000zł. Zwykłych ludzi w Polsce nie stać na ponoszenie takich kosztów posiadania dzieci, ale polskie kobiety na emigracji w Anglii chętnie rodzą dzieci gdy mają warunki do ich utrzymania. Polska wieś jest obecnie wyludniona, szczególnie brak kobiet – kandydatek na żony rolników. Polskie kobiety są zbyt wygodne na to, aby towarzyszyć rolnikowi w jego trudnej i niewdzięcznej pracy. Trzeba otworzyć biuro matrymonialne dla polskich rolników i zapraszać do Polski Azjatki i Afrykanki z rodzin chłopskich. Gęstość zaludnienia najludniejszych rejonów w Azji wynosi około 2000 osób/km², w strefie Gazy w Autonomii Palestyńskiej gęstość zaludnienia wynosi 4118 osób/km²,  (gęstość zaludnienia polskiej wsi ok. 50 osób/km² – jedna pracująca w rolnictwie osoba przypada na 7 ha ziemi uprawnej).  Ludzie żyjący w Azji w takim zagęszczeniu muszą być niezwykle etyczni a takich nam właśnie w Polsce potrzeba. Zorganizowanie migracji ludności chłopskiej z Azji, Afryki rozwiązałoby problemy demograficzne i uratowało polski system emerytalny. Pomogłoby także przeludnionym państwom. Kojarzenie mieszanych  par pozwoliłoby odbudować i wzmocnić podupadłe polskie społeczeństwo wiejskie. Potrzeba mu rąk do pracy i nadziei na lepsze niż dotychczas życie. Nadzieja taka pojawia się teraz wraz ze wzrostem eksportu polskiej żywności.

Zamknięcie wschodniej granicy spowodowało straty w obrocie rolnym ok. 20 mld dolarów rocznie. Konkurencja z zamożnym rolnikiem europejskim wspieranym od dziesiątków lat przez UE nie jest łatwa dla polskiego rolnika tępionego w PRL. Trzeba stworzyć instytucje społeczne wspierające drobnotowarowe polskie rolnictwo i pomóc mu funkcjonować. Trzeba zbudować w Polsce nowoczesną infrastrukturę rolną wspierającą drobnotowarowe rolnictwo.

W chwili obecnej w Polsce ok. 3mln ha ziemi ornej jest nie wykorzystywane. Wg raportu rządowego na koniec 2010 r. w rękach Skarbu Państwa znajdowało się 11,2 mln ha co stanowiło 35,9% powierzchni kraju. Ponadto wielu drobnych rolników nie uprawia ziemi tylko ją wydzierżawia innym dysponującym maszynami. Ta ziemia na pewno nie jest odpowiednio wykorzystana.  Na tej ziemi można by wyżywić wg. standardów europejskich ok. 10-15 mln ludzi więcej niż teraz jest w Polsce. Trzeba sprowadzić do Polski 15 mln imigrantów chłopskich z Azji i Afryki. Całkowite uzupełnianie spadku podaży pracy w kraju wymagałoby osiedlenia się w Polsce w latach 2010-2060 ok. 5,2 mln emigrantów, czyli utrzymywania się przeciętnie salda migracji na poziomie powyżej 100 tys. rocznie. Dla porównania według oficjalnych szacunków GUS negatywny wpływ emigracji z Polski w latach 2004-2010 wynosił przeciętnie 165 tys. osób rocznie. Proponuję osiedlanie całych wiosek chłopskich azjatyckich migrantów na słabo zaludnionych ziemiach zachodnich.

W Indiach 42 procent dzieci poniżej piątego roku życia jest niedożywiona, a prawie 60 procent w tej grupie wiekowej jest opóźniona w rozwoju – wynika z najnowszych badań. To hańba narodowa – ocenił we wtorek 10 stycznia 2012r. premier Manmohan Singh.

Autorzy raportu dotyczącego głodu i niedożywienia przebadali ponad 100 tys. dzieci w dziewięciu spośród 28 stanów między październikiem 2010 r. a lutym 2011 r. Było to pierwsze badanie przeprowadzone przez Fundację Naandi, organizację pozarządową z siedzibą w Hajdarabadzie i największe tego typu od 2004 r. Premier Singh przedstawił we wtorek podsumowanie najnowszych badań. Szczegóły raportu nie są jeszcze znane. Pomimo imponującego wzrostu PKB, który w ostatnich latach wynosił średnio 8 proc., wskaźnik rozwoju społecznego kraju jest według ONZ bardzo niski. Indie pod tym względem plasują się na 119. miejscu na 169 państw. UNICEF ocenia, że w Indiach żyje jedna trzecia spośród niedożywionych dzieci na świecie poniżej trzeciego roku życiu. Niedożywienie jest tam większe niż w Afryce subsaharyjskiej. Rząd chce walczyć z tym problemem poprzez subsydiowanie żywności dla trzech czwartych społeczeństwa. Ustawa w tej sprawie może zostać wkrótce przyjęta.

Indie nie są w stanie same pokonać głodu gnębiącego społeczeństwo.Trzeba im w tym pomóc, przecież to nasi przodkowie Indo-Europejczycy. Sprowadźmy ich do Polski, przydzielmy im działki ziemi i pomóżmy im  zadomowić się w Polsce.

Poprawiłoby to ogromnie produktywność Polski,  popyt wewnętrzny, koniunkturę w Polsce i sytuację demograficzną. Wpłynęłoby także na urozmaicenie życia kulturalnego i poprawiłoby wizerunek Polski jako kraju ludzi otwartych na świat i inne kultury. Warunkiem takich zmian jest utworzenie nowego uniwersalnego systemu religijno-etycznego odpowiedniego dla wszystkich Polaków w tym i tych przyszłych.  Opisuję to w tekście zatytułowanym Survival Technology link: https://justpaste.it/3yqaq   .

W miastach polskich jest z kolei zbyt dużo kobiet i dla nich należy sprowadzać przedsiębiorczych kawalerów z Afryki, Chin i Indii. Zapełni to polskie miasta zadowolonymi ludźmi o przydatnych zawodach. Gęstość zaludnienia Polski wynosi 123 osoby/ km².

Należy także przeprowadzić pełną reprywatyzację tj. zwrócić właścicielom co zabrali komuniści, oraz wypłacić pełne odszkodowania, w postaci obligacji skarbu państwa, wywłaszczonym przez carat i innych zaborców oraz stalinowców polskim obywatelom.  Feudalny system produkcji rolnej za pomocą dzierżawy ziemi jest najbardziej efektywnym systemem. W feudalizmie pozycja społeczna arystokraty, szlachcica zależała od liczby poddanych dostarczających podatków. Im większa była liczba poddanych dzierżawiących ziemię tym większa była zamożność feudała. Im większa była produktywność poddanych tym większe były zyski arystokraty. Był to system premiujący przyrost populacji i przyrost produkcji rolnej. Był to system wyróżniony społecznie. Jeżeli ten system wprowadzimy ponownie w Polsce wpłynie to na wzrost polskiej populacji i przyrost produkcji w Polsce. Trzeba stworzyć  nowoczesną odmianę systemu feudalnego i powierzyć go opiece polskiej niedziedzicznej szlachcie. Stworzy to warunki do powrotu do kraju  potomkom polskiej szlachty. Przywiozą oni ze sobą wiedzę o świecie oraz kapitał. Należy też zacząć prowadzić ze światem przemyślaną politykę imigracyjną mogącą wzmocnić nasze społeczeństwo dopływem mądrej tradycji i wiedzy.

Potrzebny jest nowy zryw narodu polskiego, taki jak przy odbudowie kraju po wojnie i przy pokojowej rewolucji Solidarności. Należy zespolić mniejszości  z resztą społeczeństwa. Naród trzeba zespolić przez porozumienie i wspólne działanie wokół budowy narodowego kapitału inwestycyjnego skupionego w jednej perfekcyjnie zarządzanej i etycznej firmie. Firma ta będzie niezależna od UE i pozwoli nam na elastyczne gospodarowanie potencjałem kraju-będzie ona regulatorem rynku. To silne centrum finansowo-naukowo-zaopatrzeniowo-dystrybucyjno-usługowe POL-CAT S.A. działające bez zysku potrzebne jest po to, aby gospodarny Polak mógł założyć własną firmę, jeśli jest fachowcem, aby dostał kredyt zaopatrzeniowy na otwarcie działalności, lub mógł prowadzić działalność naukową. Jego firma będzie wspomagana przez profesjonalistów współpracujących z tym silnym centrum POL-CAT, aby miała niskie koszty działania. POL-CAT byłby regulatorem rynku usuwającym asymetrię w dostepie do wiedzy i towarów, którego powstanie postulują enonomiści nagrodzeni Noblem 2001.

Centrum POL-CAT aktywnie promowałoby za granicą produkty polskiej gospodarki i polskiego przemysłu turystycznego przy wykorzystaniu licznej Polonii zagranicznej. Centrum

POL-CAT  musi być silne także po to, aby tanio kupić dobre wyposażenie produkcyjne dla biznesmena, tak aby był konkurencyjny w Europie i na świecie. Musi ono być silne także dlatego, że cały zysk będzie przeznaczało na badania naukowe potrzebne polskiemu społeczeństwu. Nauka zyskałaby stałe i silne źródło finansowania. Inaczej mówiąc to silne centrum finansowo-naukowo-eksportowo-zaopatrzeniowo-dystrybucyjne wspomagałoby procesy rynkowe w Polsce.  ( zasady działania przedsiębiorstwa POL-CAT dostępne są pod linkiem:

Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem wersja 19 stycznia 2022 r.

https://justpaste.it/7klbj

W chwili obecnej Kowalskiemu mówi się: “Otwieraj firmę, prowadź badania, eksportuj”, a tymczasem wszyscy dostawcy łącznie z Państwem (podatki, ZUS) czyhają na jego pieniądze. Nic nie wspiera jego inicjatyw i działalności. To bandytyzm a nie wolny rynek. Tak rodzą się mafie jako organizacje wspierania działalności gospodarczej tylko, że im trzeba płacić haracz. Wspieranie małego i średniego biznesu przyniesie zwiększenie produkcji Polski i zwiększenie wpływów do budżetu. Ograniczy także niekorzystne zjawisko koncentracji i monopolizacji produkcji przemysłowej  i rolnej. Badania przeprowadzone przez UE w latach 2002-2010 wykazały, że 85% nowych miejsc pracy w Unii jest tworzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa tworzą więcej miejsc pracy jedynie w Polsce i Słowenii. To chore zjawisko, świadczące, że w Polsce mały i średni biznes jest dyskryminowany mechanizmami społecznymi, prawnymi. Trzeba to jak najszybciej zmienić.

POL-CAT będzie wspierał polskiego rolnika: farmerzy powinni być przygotowani i wzmocnieni przez praktyczny trening w umiejętnościach  i technologii produkcji rolniczej oraz winny być promowane nowoczesne, produktywne i innowacyjne siły robocze. Ważnymi czynnikami powinien być dostęp do łatwych kredytów na produkcję, dobrej jakości nasion, łatwych do uzyskania i tanich nawozów, dobrego nawodnienia, kultywacji oraz procesów marketingowych. Firma  POL-CAT musi zwrócić na to uwagę przed uwolnieniem sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom. POL-CAT pomoże rolnikom kupować i wynajmować nowoczesny sprzęt rolniczy w parafialnych ośrodkach maszynowych. Taka mała Dania a produkuje trzykrotnie więcej żywności niż sama potrzebuje. Wielka Polska produkuje ledwie na swoje potrzeby. Trzeba zwiększyć polską produkcję rolną i eksportować ją. Na świecie potrzeba żywności – głoduje przecież ponad 1 mld 300 mln ludzi  a będzie jeszcze więcej.

Do 2050 roku trzeba  zwiększyć światową produkcję żywności o około 65% a można tego dokonać bez problemów jedynie w Europie i obu Amerykach, do dzieła więc.

Niewykorzystana jest ofiarność społeczeństwa, któremu brak jest  uczciwego programu i przywództwa. Dawne szlacheckie elity zostały unicestwione, a obecne nie potrafią sprostać wymogom czasu. Wierzę w to, że się zjednoczymy  i zgromadzimy wspólnie kapitał, który wleje nowe życie w nasze nowe solidarne społeczeństwo. Naród to wspólnota skarbu i tradycji. Polacy posiadają ok. 1200 mld zł (2013 r.) oszczędności i są w stanie oszczędzać do 3 mld zł miesięcznie. Kapitał ten, umiejętnie wykorzystany, da impuls rozwojowy polskiej gospodarce. Ofiarność społeczeństwa polskiego jest ogromna, lecz niewykorzystana na co dzień.. Wykorzystajmy ją do zebrania kapitałów dla naszej rynkowej ogólnopolskiej i wielobranżowej firmy. Firma ta będzie  zarządzała naszymi  udziałami w gospodarce tworzonej na polskich ziemiach oraz budowała nowoczesne rolnictwo, hotelarstwo, przemysł lotniczy komunikacyjno-transportowy ( istniejące współcześnie systemy transportu są za drogie dla handlu żywnością. Czas na rewolucję w transporcie i starajmy się dokonać jej w Polsce). Firma ta wykupi udziały w państwowych przedsiębiorstwach i będzie stanowiła organ kontrolny społeczeństwa.

Dlaczego ma być jedna duża rynkowa firma?  Badania wśród studentów w Europie i Polsce pokazały, że młodzi ludzie nie marzą o zakładaniu własnej firmy, lecz o spokojnym miejscu pracy zapewniającym rozwój wiedzy i bezpieczeństwo socjalne. Nie wszyscy urodzili się biznesmenami. W tej dużej wolnorynkowej firmie POL-CAT, która będzie ich własnością, zdobędą  doświadczenie i rozeznanie potrzeb społecznych, niezbędne  do otworzenia własnej działalności. Poza tym tylko duże i sprawne organizmy gospodarcze mają szansę na nieskrępowany rozwój w globalizującej się gospodarce.

Polska ma w tej chwili zapewnione bezpieczeństwo zewnętrzne. Uczestnictwo w UE, NATO zabezpieczają nas przed agresją z zewnątrz. Zbratanie się z narodami Azji i Afryki dodatkowo uchroni nas przed agresją sąsiadów. Potrzebna jest nowa neutralna pozycja Polski i to ona najlepiej zabezpieczy polskie granice i ulepszy polską politykę zagraniczną. Polska jest krajem chrześcijańskim a nauka Chrystusa wyklucza przemoc (w tym zbrojną). Polski Kościół mający silne związki z wojskiem polskim nie przestrzega nauk Chrystusa. Stosujmy się konsekwentnie do nauk Jezusa Chrystusa.

Zagrożeniem dla Polski może stać się sytuacja wewnętrzna oraz nadchodzące nieuchronnie oziębienie we wschodniej EuroAzji. W 2008 i 2010 mieliśmy, według amerykańskich rządowych instytutów badawczych, dwa niewielkie oziębienia klimatu światowego. Obydwa wywołały kryzys gospodarczy i drożyznę żywności co skutkowało rewolucjami na świecie. Ponieważ importerami żywności są głownie kraje eksportujące ropę naftową, to zwyżka cen żywności powodowała zwyżkę cen ropy. Podwyżki cen żywności wynikające z kryzysów klimatycznych uruchamiają spiralę inflacji. W 1973 doszło do nieurodzaju po którym natychmiast wzrosły światowe ceny ropy jak wynika z książki Johna.W.Warnocka pt. Politics of Hunger. Aby współcześnie zwalczyć inflację trzeba zwiększyć produkcję żywności. Zabezpieczy to nas gdy przyjdzie większe oziębienie światowego klimatu.

Zagrożenie wewnętrzne widoczne jest obecnie w polityce, gdzie brak zgody co do generaliów mających obowiązywać w Polsce, przekłada się na kryzys zaufania do polityków, elit naukowych. POL-CAT przywróci zaufanie społeczeństwa do elit naukowych i politycznych. Znaczna część  społeczeństwa cierpi niedostatek co może stać się przyczyną niepokojów społecznych. Nowe elity zapobiegną ubożeniu Polski.

Istotne w przyszłości będzie narastanie konfliktu pokoleniowego w Polsce i Europie. To starsze pokolenie ma pracę i będzie miało emerytury, za które będzie płaciła młodzież. Tymczasem młodzi mogą się zbuntować przeciwko wysokim podatkom co wywoła krach społeczny i konflikt pokoleń.

Według danych Eurostatu za rok 2011  14 % Polaków nie stać, żeby zapłacić za mieszkanie, prąd i ogrzewanie, pojechać na wakacje, nie mają np. pralki, kolorowego telewizora czy telefonu. Drugie 14% jest zagrożone ubóstwem-razem w strefie biedy żyje 10mln Polaków. Gdybyśmy sprzedali tanią żywność np. Egiptowi to wysłalibyśmy tam w zamian na wczasy miliony rodaków. Niestety nie dysponujemy istotnymi nadwyżkami żywności bo mamy tyle niewykorzystanej lub nieefektywnie zagospodarowanej ziemi rolnej.

Musi pojawić się nowa siła polityczna, która zjednoczy polskie społeczeństwo wokół ogólnie akceptowanej idei. Siła ta będzie szanować wiarę w  świat niedostępny naszym zmysłom wyznawaną przez większość Polaków i zapewniać warunki do samorządności.

Należy ograniczyć sobiepaństwo związków zawodowych i wprowadzić zasadę, że związek zawodowy utrzymuje się ze składek członków, a nie z budżetu zakładu zatrudniającego ich.

Zagrożenie klimatem jest nieuchronne bowiem zmiany regionalnego klimatu są  zjawiskiem cyklicznym. Nie znamy czasu nadejścia dna obecnego kryzysu. Zostało nam jeszcze 5, 10, 50 lub więcej lat. Zmiany klimatu spowodują kolejny kryzys gospodarczy (CHŁODNA I BEZŚNIEŻNA ZIMA 2012 spowodowała w Polsce wymarznięcie upraw na powierzchni miliona hektarów), a nadchodzący w niewiadomej perspektywie (trzeba to badać!!!) lądolód zniszczy pola uprawne, fabryki, domy, kościoły. Księża będą prowadzili msze pod gołym niebem jak na początku chrześcijaństwa. Dlatego postuluję zastawić wszystkie nieruchomości kościelne, dopóki jeszcze ktoś  chce je przyjąć pod zastaw kredytów, a uzyskane kredyty zainwestować w rozwój parafialnych spółdzielni. Niewykorzystany jest potencjał  rolnictwa i tu jest ogromne pole do popisu dla gospodarczych wspólnot parafialnych. W chwili obecnej większość gospodarstw chłopskich utraciła zdolność samofinansowania swego rozwoju (szansą dla nich jest specjalizacja  w produkcji owocowo-warzywnej powodująca wzrost efektywności gospodarowania). Wynika to z relacji cenowych w handlu żywnością. W cenach rynkowych żywności co najmniej 80% to zarobek pośredników a tylko 20% ceny to dochód rolników.

Pośrednicy w handlu żywnością na ogół nie płacą podatków dochodowych co powoduje przynajmniej 30mld zł straty dla budżetu państwa. Trzeba opodatkować obrót żywnością.

Spółdzielnie parafialne mogą polepszyć zaopatrzenie dla rolników, bo przecież od momentu wstąpienia do UE ogromnie podrożały artykuły rolnicze: Straty na 1 ha kukurydzy z tytułu podwyżek po 1 maja 2004 r. dla nawozów wynoszą ok. 957 zł/t, dla nasion – 236 zł, dla suszenia na 1 ha – 552 zł, a dla wykorzystania paliwa na 1 ha – 258 zł. W sumie bilans strat wynosi 2003 zł/ha – podsumowuje Tadeusz Szymańczak z PZPRZ. 

Przez to zdrożała polska żywność i trzeba temu zapobiegać. Według danych IERiGŻ w latach 2007-2011 dochody polskich rolników zmniejszyły się o 60%.

Miejsca pracy tworzone w rolnictwie kosztują najmniej. Według Banku Światowego inwestycje w rolnictwo najefektywniej redukują społeczną biedę. Inwestujmy w rolnictwo.

Wagę problematyki produkcji żywności podkreśla fakt, że najbardziej uprzemysłowione kraje na świecie dotują sektor rolniczy. Rosja grozi UE, że podpisze umowy na dostawy produktów rolnych z krajami Ameryki Południowej. Wszystko to wskazuje jak istotna jest dla każdego państwa sprawa zabezpieczenia dostaw odpowiedniej ilości pożywienia. Produkcja żywności radykalnie spada gdy nadchodzi oziębienie klimatu lub susza. Niedobór żywności jest wtedy powodem trudności gospodarczych i wyzwala społeczne niepokoje, tak jak w Polsce lat 70. i 80. XX wieku. Trzeba wiedzieć, że na eksporcie żywności można dobrze zarobić. Nasi sąsiedzi Rosjanie w 2010 roku musieli zaimportować w żywności za 32 miliardy dolarów, a w 2014 za 45 mld $. Ukraina kupiła z Polski w 2010 roku owoców i warzyw za 800mln dolarów. Obecnie nie są samowystarczalne żywieniowo Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia. Także Wielka Brytania jest samowystarczalna w żywności tylko w 74%. Japonia produkuje sama tylko 39% zużywanej żywności. Korea Południowa importuje 50% zużywanej żywności. Indie wydają zależnie od urodzaju od 10 do 20% wartości importu na zakupy żywności. Chiński import żywności tylko z USA jest wart 20 mld dolarów. Na świecie głoduje ponad miliard trzysta milionów ludzi, a w Polsce rolnicy płacą kary za nadprodukcję mleka- to zgroza! Musimy zarobić pieniądze na rolnictwie i przetwórstwie żywności oraz perfekcyjnie zorganizować społeczeństwo zanim przyjdzie dno kryzysu klimatycznego. Takie dobrze zorganizowane rolnicze społeczeństwo z łatwością znajdzie nową ojczyznę gdy nadejdzie czas wędrówki. Samo ochłodzenie o średnio >2ºC (średniej temperatury rocznej)  przyniesie dramatyczne skutki w postaci nieurodzajów, klęsk żywiołowych i wojen. Ostatnie obniżenie średniej temperatury rocznej o 2ºC, w okresie od XVII do XIX tzw. Mała Epoka Lodowa, przyniosło osłabienie społeczeństwa, rolnictwa a przez to gospodarki i finansów państwa, co  zakończyło się rozbiorami Polski.

Należy domagać się od Unii Europejskiej zniesienia dopłat do produkcji rolnej. Stanie się to wkrótce gdy zdrożeje żywność. To przyniesie bogactwo naszemu krajowi. Same pieniądze nie wystarczą bo trzeba mieć jeszcze plan  ich wykorzystania i ja go mam.

Drodzy Naukowcy!

W poniższym tekście zawarłem efekt siedemnastu lat studiów nad funkcjonowaniem polskiego społeczeństwa. Moje młode życie przyniosło mi cierpienie, które wywołało głód wiedzy o otaczającym mnie środowisku. Zdobyta wiedza pozwala usunąć przyczyny cierpienia i ustanowić ład w moim życiu i otaczającym mnie środowisku. Czyli w ciągu siedemnastu lat studiów przeszedłem drogę od cierpienia przez zrozumienie jego przyczyn do końcowych wniosków o potrzebach mojej polskiej społeczności, które przedstawiam poniżej:

Zasady  postępu humanistycznego w gospodarce i polityce Polski

Czy globalna pokojowa ewolucja rozpocznie się w Polsce?

Jak dotąd żadna rewolucja nie stworzyła pięknego i sprawiedliwego systemu społecznego. Wszystkie rewolucje były krwawe i nieetyczne, to znaczy nie osiągnęły celu bez marnowania ludzkiego życia i energii społecznej. Po 16 latach badań sformułowałem zasady efektywnej i pokojowej ewolucji, która pozwoli zrealizować ludzkie ideały. Globalna pokojowa ewolucja rozpocznie się właśnie w Polsce, co przyniesie pokój społeczny i międzynarodowy dzięki udanym polskim reformom społecznym i gospodarczym.

Kościół katolicki to emanacja idealistycznej frakcji żydowskiej, a marksizm to ideologia drugiej, materialistycznej żydowskiej frakcji i obie walczą w Polsce o władzę. Aby w wyniku tej walki Polska nie stoczyła się na dno upadku chciałbym rozpocząć w Polsce eksperyment społeczno-ekonomiczny oparty na prostych polskich zasadach, o których wspominam poniżej i które dają wszystkim Polakom szansę na godne życie:

1.Wszyscy politycy zarabiają tyle co przeciętne zarobki w kraju.

2 Tylko antykorupcyjny POL-CAT dostarcza materiały i sprzedaje usługi w Polsce:

Link do zasad działania POL-CAT:  

Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem wersja 19 stycznia 2022 r. https://justpaste.it/7klbj

 1. Firmy produkcyjne są wolne od zakazów.
 2. Właściciele ziemscy, właściciele  i kierownictwo przedsiębiorstw zarabiają tyle co przeciętne wynagrodzenie swoich pracowników, dzierżawców.

Firma POL-CAT będzie prekursorem etycznych zmian w Polsce i organem kontrolnym polskiego społeczeństwa.

Warszawa, 1 Lutego 2019 r., 18:25 Bogdan Góralski

III.9.2.1.5. Dlaczego Partia Dekalogu?

Utworzę Partię DEKALOGU, która stanie się środowiskiem władzy grupującym uczciwych Polaków wszystkich narodowości tworzących polskie społeczeństwo. Polsce potrzebny jest prosty, powszechny system moralny, aby można było kontynuować reformę kraju. Zarówno DEKALOG (trzeba go na nowo napisać!) jak i Przykazanie Miłości Bliźniego-  a nawet więcej – MIŁOŚCI NIEPRZYJACIÓŁ można stosować w życiu, dlatego proponuję na nich się oprzeć. Miłość bliźniego może polegać na interpretowaniu praw Dekalogu zawsze na korzyść bliźniego. Miłość bliźniego współcześnie powinna polegać na pomocy w rozgęszczeniu przeludnionych krajów południa Europy, Azji i Afryki. Przykazanie MIŁOŚCI NIEPRZYJACIÓŁ prowadzi do pokory wobec bliźnich, do nauki i do stania się uczniem Jezusa Chrystusa- czyli do zbawienia i powtórnego życia.

Japonii udało się przeprowadzić po wojnie reformę kraju tylko dlatego, że w życiu społecznym  przestrzegano zasad kodeksu samurajów, moralności konfucjańskiej i buddyjskiej. Dobrze zmotywowano postfeudalne elity do walki o przyszłość kraju. Stworzyło to  podwaliny systemu gospodarczego i politycznego. W Polsce Wałęsy moralności nie było i to dlatego nie udała się II Japonia. Nie było też, potrzebnej przecież, szlacheckiej elity.

Potrzebny jest powszechny i nieskomplikowany system moralny powstały w kręgu naszej kultury. Tym systemem, dla naszej kultury, jest połączenie starej polskiej tradycji wolności, DEKALOGU i Przykazania Miłości Nieprzyjaciół. DEKALOG jest emanacją kultury starożytnego Egiptu i stanowi podstawę judaizmu, a Przykazanie Miłości Nieprzyjaciół  (znane wcześniej w wielu kulturach) jest podstawą chrześcijaństwa- jest to więc kompromis  wielu tradycji.

Dlaczego wolność? Bo prowadzi do odpowiedzialności za ulepszenie nas samych i otaczającego nas środowiska społecznego.

Dlaczego opierać się właśnie na Dekalogu? Bo prowadzi on niedoskonałych społecznie ludzi do wzajemnego poszanowania, a miłość nieprzyjaciół to poszanowanie najwyższe.

Społeczeństwo ludzi wolnych i miłujących się będzie zaś sprawne i skuteczne w działaniu. Sprawnie zrealizuje stojące przed nim cele i przetrwa kryzysy.

Człowiek etyczny żyje kosztem możliwie najmniejszego zużycia energii, co oznacza, że powinien być wegetarianinem. Chrystusowy postulat “Dzielenia się chlebem” to ukoronowanie etyki, bowiem zapewni narodom niezbędną podstawę do życia w pokoju. Jeżeli człowiek nauczy się oszczędzać wszelkie energie, przestanie odczuwać ból istnienia.

Warsaw, 2000-2017 Bogdan Góralski

9.2.1.6. Partia Dekalogu i POL-CAT

Ramieniem finansowym Partii DEKALOGU będzie stanowiąca własność młodzieży polskiej firma POL-CAT  S.A. , którą tej młodzieży niniejszym (wraz z jej wszystkimi prawami)  ofiarowuję. Niech to będzie kolejny przykład rodzącej się nowej tradycji dziedziczenia – przekazywania dorobku życia społeczeństwu. Niech nasze dzieci same, dzięki własnej pracowitości i uzdolnieniom zdobywają pozycję w społeczeństwie. Taka zdrowa rywalizacja  rozwinie naszą cywilizację. Oczywiście powstaje problem sukcesji – kto ma kierować taką firmą po moim odejściu, ale mamy jeszcze czas aby to rozwiązać. Tu mała dygresja- w kapitalizmie podstawą jest własność prywatna, w komunizmie własność społeczna. W moim systemie można się bogacić ale trzeba zdobytą własność sprzedać społeczeństwu (nie można jej dziedziczyć) i zapewnić sobie dostatnią emeryturę. Jest to tzw. trzecia droga. Zasady działania POL-CAT opublikowałem na portalu JUSTPASTE.it: 

Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem wersja 19 stycznia 2022 r.

https://justpaste.it/7klbj

„Szczególne miejsce w upowszechnieniu idei egalitarnych zajął także, zdaniem Bankima Chandra Chatterjee, Rousseau. Jego koncepcja przygotowała grunt pod rewolucję burżuazyjną we Francji, zapoczątkowała ponadto rozwój myśli socjalistycznej oraz komunistycznej, która skoncentrowała swą uwagę na tym problemie. Podobnie jak niektórzy socjaliści utopijni, uważał on, że w celu usunięcia dysproporcji, między poszczególnymi grupami ludzi konieczne jest wprowadzenie istotnych ograniczeń do prawa dziedziczenia. Spadkobierca powinien dziedziczyć tylko tyle, ile jest absolutnie niezbędne do jego utrzymania i wykształcenia – reszta powinna służyć zaspokojeniu potrzeb całego społeczeństwa.  ” (Justyński 1985:156)).

Za pomocą struktur Partii DEKALOGU oraz  firmy POL-CAT, w sposób planowy zbuduję nową wolnorynkową gospodarkę Polski opartą na ekologicznym rolnictwie (polskie rolnictwo już dziś jest  ekologiczne), energetyce wiatrowej, wodnej i biogazowej, przemyśle lotniczym, tanim transporcie i komunikacji powietrznej, na przemyśle turystycznym z siecią tanich hoteli (przeciętny turysta zostawia w Polsce 300 dolarów). Rozwijające się rolnictwo, energetyka, górnictwo , lotnictwo i turystyka wpłynie na harmonijny rozwój całej polskiej gospodarki.

W chwili obecnej w Polsce brak hoteli -mamy tylko 35 łóżek hotelowych na 10 tyś. mieszkańców. Istnieje pilna potrzeba stworzenia sieci polskich hoteli bo w chwili obecnej w Polsce tylko 13% hoteli należy do sieci. Tymczasem 50% rezerwacji biznesowych jest robiona w sieciach. Polska sieć hotelowa będzie najlepszą reklamą Polski i podwyższy jakość usług hotelarskich. Polska będzie krajem wartym odwiedzin dlatego rozwijajmy polskie hotelarstwo. W Czechach na 10 tyś. mieszkańców jest 220 łóżek, w Austrii 703, na Malcie 2000 łóżek. W Polsce jedno lotnisko przypada na 3,2 mln obywateli a w UE na 460 tyś. mieszkańców. Lotniska regionalne będą rozwijały się dynamicznie i potrzebują dobrego inwestora- to dobre zadanie dla POL-CAT.

Rozwijajmy sieć lotnisk i komunikację lotniczą –tak robi cały świat. Rozwój przemysłu tanich  lotniczych maszyn transportowych pozwoli Polsce wyeksportować nadwyżkę żywności, węgla i opału (Azja i Afryka cierpią na brak żywności i opału), rozwinąć turystykę i komunikację krajową.

Podstawową jednostką organizacyjną i polityczną państwa stanie się wspólnota  parafialna, gmina wyznaniowa, w której będzie działać komórka Partii DEKALOGU, co zapewni obywatelowi naturalną potrzebę więzi społecznej, spełni potrzebę poczucia sensu  istnienia i  struktury. Trzeba upowszechnić w Polsce studia nad światowymi systemami religijnymi aby ułatwić porozumienie między ludźmi-wszystkie systemy religijne są zbieżne w Niebiosach.

Żadna z partii działających w Polsce nie ma pomysłu na pobudzenie życia gospodarczego narodu i zlikwidowania deficytu w handlu zagranicznym. Min.  z tego deficytu bierze się obecne zadłużenie Polski w wysokości ponad 1500 mld złotych (ZUS jest zadłużony na 2070 mld zł), będące w większości owocem  błędów ostatnich 70 lat. Spłata odsetek od zadłużenia pochłaniała w 1996r. 16% budżetu Polski (tyle samo co budżetowe wynagrodzenia) a w 2011 osiągnie wielkość ok. 3% PKB, a 16% kwoty budżetu, to jest sumę 42mld zł. Polski eksport nie jest wspierany kredytami, ubezpieczeniami, efektywną promocją i to trzeba zmienić. Zajmie się tym  firma POL-CAT. Najlepiej do wzrostu eksportu przyczyni się właściwa polityka wewnętrzna i zagraniczna, dobre stosunki z polskimi mniejszościami i narodami sąsiadów. Polska powinna ogłosić neutralność i konsekwentnie jej przestrzegać.

Wymuszone na Polsce ograniczenia emisji CO2,  wynikające z fałszywej teorii klimatycznej lansowanej na świecie, spowodują roczne koszty w wysokości 5% PKB i zniszczą polską energetykę i przemysł. Skąd wtedy weźmiemy pieniądze na te wydatki oraz na emerytury, renty i pensje sfery budżetowej?

Toż z tego wypływa wniosek, jak łatwo na podstawie moich badań można obalić fałszywą teorię o zgubnym wpływie człowieka na ziemski klimat. Wydać na badania kilkadziesiąt milionów euro a zarobić 50 miliardów euro unikając płacenia podatku za emisję CO2, czyż to nie dobry interes?

Istota wszelkich ostatnio proponowanych w Polsce przemian  polega na tym, że w każdej wersji wydarzeń ludzie ubodzy są zdani na samych siebie. Społeczeństwo polskie jest apatyczne, bierne i nie angażuje się w działalność polityczną. Z powodu braku funduszy i wiedzy nie angażuje się w działalność gospodarczą.  Jest od wieków uczone aby nie włączać się w życie polityczne i gospodarcze kraju. W aktywności społecznej wyręcza Polaków armia 370 000 urzędników państwowych, która podobno musi być zredukowana do 100 000 kompetentnych i wykształconych jednostek doskonale znających przepisy Unii Europejskiej. Oznacza to w najbliższych latach rewolucyjną reformę w zarządzaniu krajem, w której będzie musiała wzrosnąć samorządność obywateli. Zmniejszona ilość urzędników będzie musiała być zrekompensowana wzrostem kapitału społecznego, który wyraża chęć do współpracy w społecznościach lokalnych.

9.2.1.7. Trzeba zreformować parafie i gminy wyznaniowe

Aby zreformować kraj trzeba zauważyć, że najmniejszą jednostką społeczno-gospodarczą naszego państwa jest parafia. Jest to najmniejsza jednostka społeczeństwa zdolna do inwestycji gospodarczych (inwestycje to kościoły, budowa cmentarzy itp.). Parafia katolicka miała poprzedniczkę, była nią gmina żydowska. Tradycja organizowania się Żydów w gminy została przyniesiona przed wiekami z niewoli babilońskiej. Prawdopodobnie ekonomicznie sprawne gminy chrześcijan były powodem sukcesu chrześcijaństwa w chylącym się do upadku cesarstwie rzymskim. Dziś parafia katolicka jest zależna od państwa i od Kościoła. Jest ściśle uzależniona od obydwu tych organizacji, które świadczą usługi na rzecz członków parafii. Powoduje to ubezwłasnowolnienie parafian – obywateli na polu duchowym, społecznym i politycznym. Obywatele nie są  w stanie na najniższym szczeblu organizacji narodowej kreować polityki zgodnej z ich własnymi potrzebami, ponieważ wszelkie decyzje za nich podejmuje Kościół i państwo. Trzeba zaktywizować tę komórkę naszego społeczeństwa tj. pozwolić jej gospodarować oraz uczynić ją samorządną gospodarczo, politycznie i duchowo. Kościół, gdy święcił sukcesy u schyłku cesarstwa rzymskiego, był organizacją wspomagająca ludzi ubogich, których wtedy szybko przybywało. Dlatego Kościół zdobył ludzkie zaufanie. Opisuje to fragment książki historyka Edwarda Gibbona …Zmierzch cesarstwa rzymskiego…wydanie z 1995 r. str. 39-41, cytuję: Majątkiem Kościoła naturalnie zarządzał biskup; jego to pieczy powierzono bez żadnych rachunków i kontroli zasoby publiczne. Ponieważ prezbiterzy (biskupi) byli ograniczeni do swych funkcji duchowych, zawiadywaniem dochodami kościelnymi i rozdzielaniem ich zajmował się niższy i bardziej podległy stan diakonów.(…) Pewną część tych dochodów w granicach przyzwoitości zachowywano na utrzymanie biskupa i jego duchowieństwa, dostateczną sumę przeznaczano na wydatki związane z kultem publicznym, którego bardzo miłą część stanowiły uczty miłości, tak zwane agapae. Cała reszta była uświęconą ojcowizną ubogich. Według uznania biskupa rozdzielano ją na utrzymanie wdów, sierot, kalek, chorych i starców danej społeczności, na wspomaganie przybyszów i pielgrzymów, jak również na niesienie ulgi w nieszczęściu więźniom i jeńcom, zwłaszcza gdy powodem ich cierpień było niezłomne oddanie religii, Hojnie okazywane sobie nawzajem miłosierdzie jednoczyło nawet najbardziej odległe prowincje, przy czym mniejszym kongregacjom ochoczo pomagali zasiłkami zamożniejsi bracia. Taka instytucja , uwzględniająca bardziej nieszczęścia swoich podopiecznych niż ich zasługi, odegrała w postępie chrześcijaństwa rolę bardzo istotną.(…) Perspektywa natychmiastowej ulgi w strapieniach i opieki w przyszłości zwabiała na gościnne łono Kościoła wiele nieszczęśliwych osób wydanych przez niedbalstwo świata na pastwę niedostatku, chorób i samotnej starości…

Organizacja tajnego Państwa Polskiego w powstaniu styczniowym była oparta na parafiach i gminach gromadzkich. Do Rady parafialnej wchodził proboszcz, naczelnik parafii, pisarz, skarbnik i gospodarz parafii. Do obowiązków gospodarza parafii w 1863 roku miało należeć: „ wglądanie we wszystkie potrzeby parafialne jako to: naprawy dróg i mostów, budowli parafialnych, kościoła i szkółek, urządzenie lazaretu, ugodzenie doktora, któren by miał obowiązek odwidywania i leczenia chorych w parafii” (Ramotowska 1999:260).

W Anglii parafia jest podstawą samorządu lokalnego, co czyni system parlamentarny tego kraju najsprawniejszym. Czyńmy tak samo w Polsce, ale nie dokładnie tak  jak dzieję się w gminach żydowskich działających współcześnie w Polsce. Wybierany jest w nich samorząd, który  pilnuje przestrzegania praw regulujących zachowanie się członków gminy. Gminy żydowskie zgodnie ze swoją tradycją same kreują swoje życie duchowe dobierając rabinów do posługi dla członków gminy. Same regulują życie gospodarcze na swoim terenie. Przejmują obowiązki państwa w zakresie zapewniania zatrudnienia, opieki społecznej i zdrowotnej? dla członków gminy. Jednakże gminy żydowskie w Polsce od wieków mają do dyspozycji ogromne kredyty płynące z Kościoła katolickiego. Kredyty te pochodzą ze składek polskich parafian. Pieniądze te nie są ujawniane w oficjalnym obiegu pieniądza i tworzą mafijne fortuny powstające w Polsce. Ostatnio uruchamia się powszechnie tzw. szybkie kredyty z mafijnych funduszy. Ktoś kto myśli o reformowaniu państwa nie może pomijać tego przestępczego procederu produkowania brudnych, nie ujawnianych pieniędzy w machinie katolickiego Kościoła. Ktoś te brudne pieniądze musi pomnożyć a do tego od wieków zatrudniano zdyscyplinowanych Żydów. Organizacje gmin żydowskich pożyczały (dane zaczerpnięto z wydawnictwa Żydowskiego Instytutu Historycznego (Leszczyński 1980:200)) i pożyczają pieniądze na procent od Kościoła katolickiego, a udzielają pożyczek swoim członkom. Stworzono  mechanizm gwarancji  zwrotu pożyczonych od gminy pieniędzy. Mechanizm ten może się różnić w społeczności Żydów aszkenazyjskich (proeuropejskich) stosujących strategię patriarchatu od zachowań matriarchalnych Żydów sefardyjskich (proamerykańskich).  Mechanizm  polega na zabijaniu  mężczyzny, który nie zwraca pożyczonych od gminy kościelnych pieniędzy. Zabójczą  truciznę reagującą z testosteronem męskim hormonem pozorującą zawał lub wylew podają mu na rozkaz gminy żona, córka lub matka lub inni członkowie gminy. Wg. żydowskiego ustnego prawa Talmudu nie ma wtedy zabójstwa. W  ten sposób wśród członków gminy panuje dyscyplina bo mniej gospodarni lub mniej posłuszni giną. To z tego powodu mężczyźni żydowscy są bardzo gospodarni – po prostu walczą o życie. Starszyzna gmin żydowskich jest z tej sytuacji zadowolona, bo członkowie gmin są zdyscyplinowani i łatwo nimi zarządzać. Ale jeżeli myślicie, że w dyskusji o naprawie tego stanu rzeczy głos zabierze Kościół, to się mylicie. Kościołowi jest bardzo dobrze w tym bałaganie i nic go nie obchodzą zabijani mężczyźni żydowscy. Pochodną tego stanu jest utworzona przez mężczyzn żydowskich mafia męska zapewniająca lukratywne miejsca w biznesie swoim członkom. Działa ona również w polskim Kościele będącym głównie męskim azylem zapewniającym bezpieczeństwo materialne i uwalniającym od zagrożenia posiadania rodziny. Kościół  polski jest najprawdopodobniej opanowany przez matriarchalnych Żydów sefardyjskich. Uciekają oni w ten sposób przed małżeństwami z zachłannymi Żydówkami. Mają zapewniony w Kościele wikt i opierunek. Ksiądz  Kanclerz Kalwarczyk (stan sprzed kilku lat) na ul. Miodowej w Warszawie, prawa  ręka Prymasa Polski Glempa, zarządzający całymi pieniędzmi Kurii jest z pewnością polskim Żydem sefardyjskim. Udziela pożyczek zaufanym ludziom ze społeczności żydowskiej, a ci udzielają pożyczek członkom gmin. Wokół  kościelnych pieniędzy tworzy się zjawisko mafii, organizacji  gospodarującej brudnymi pieniędzmi i wymuszającej zwrot pożyczonych pieniędzy.  Kościelne pieniądze to temat tabu, nieobecny w mas mediach opanowanych przez Żydów. Na nich spadnie ciężar odpowiedzialności za brak reform Kościoła, jeżeli dalej będą milczeć w tej sprawie. Kościół Katolicki to także pralnia pieniędzy polskich mafii. Jest prawdopodobne, że w tej machinie prania pieniędzy kościelnych uczestniczy także polska katolicka mafia stosująca te same metody opisane wyżej. Różnica jest taka, że giną przy pomnażaniu pieniędzy Kościoła mniej gospodarni Polacy. Żyjemy wszyscy w chorym kraju, otoczeni chorym społeczeństwem, którego nikt nie uczy etycznego postępowania.

9.2.1.8. Przesłanie Chrystusa skłoni Watykan do uczciwego handlu żywnością

Kościół polski musi wyzwolić się spod władzy Watykanu i zreformować się dając przykład państwu kościelnemu. Watykan zajmie się wtedy prawdopodobnie globalnym uczciwym handlem żywnością  i zrealizuje przesłanie Chrystusa, który przecież powiedział: ”Dzielcie się chlebem na moją pamiątkę” (Łk 22,19). Wtedy będzie mógł rozpocząć współpracę ekumeniczną z Cerkwiami prawosławnymi Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy, co nam wszystkim pomoże. Niezależne  parafie nawiążą współpracę gospodarczą z parafiami naszych braci Słowian na wschodzie. Pozwoli to przełamać uprzedzenia dzielące nasze słowiańskie narody. Podobną wizję samodzielnych wspólnot Rosjan miał XIX-wieczny filozof Dymitrij N. Szypow: Kluczową dla jego liberalnego słowianofilstwa była wizją Rosji jako „kraju z samorządami lokalnymi i autokratycznym władcą na czele”. Wierzył w prastarą więź duchową pomiędzy carem a jego ludem, w związek, który w jego rozumieniu został zerwany wyłącznie przez „samowładztwo biurokracji” (Figes 2009:188).

Kościół katolicki jest jedyną siłą w kraju, która się nie zreformowała . Zreformowało się państwo i obywatele poddani reformom rynkowym. Tylko kler robiący interesy z mafiami trzyma się kurczowo swojego status quo, co ciągnie w dół cały kraj. Jednakże w chwili obecnej nie można przemilczeć tego, że miliony ubezwłasnowolnionych parafian są bez pracy (są emigrantami, rencistami) i pomóc im może tylko  na nowo odbudowana ofiarność i solidarność międzyludzka – solidarność parafialna. Kościół mówi, że Bóg jest miłością. Miłość nie istnieje sama dla siebie. Miłość istnieje po to aby cementować społeczeństwo. Służy ona temu aby ludzie żyli lepiej. Żyj mądrze, tak aby cię wszyscy kochali i nikt nie chciał cię policzkować. Miłość musi się opłacać aby ludzie podążali jej drogą. Musimy stworzyć w Polsce system społeczny w którym będzie się opłacało być dobrym dla innych. Jest to trudne ale możliwe.

Reforma przeprowadzona w Kościele powinna polegać na:

 1. 10 letnim obowiązkowym celibacie księdza –aby mógł się przygotować do przyszłego związku z kobietą. Po ożenku przechodziłby do pracy w POL-CAT. Uczyłby polskich mężczyzn jak być wzorowymi małżonkami i obywatelami bo miałby autorytet wynikający z pozycji społecznej odnowionego Kościoła.
 2. oddzieleniu proboszcza od zarządzania finansami wspólnoty parafialnej- aby mógł się zajmować tylko krzewieniem etyki w swojej parafii. Etyka nie może istnieć sama dla siebie. Kościół nie może służyć samemu sobie. Etyka powstała aby cementować społeczeństwo i zabezpieczać jednostkę w jej prawach. Etyka musi być praktycznie wykorzystywana w życiu rodzinnym, biznesowym i ogólnospołecznym aby nasza cywilizacja mogła się harmonijnie rozwijać. Chrystusowa etyka wzbogacona doświadczeniami innych cywilizacji jest wzorem, który powinniśmy utworzyć, zrozumieć i naśladować.

Pieniędzmi  powinna zarządzać rada parafialna wybierana przez parafian, zatrudniająca księgowego do rozliczania obiegu pieniądza w parafii. Proboszcz i księża oraz personel parafii byliby zatrudniani przez radę parafialną. Oczywiście powinny być zachowane darowizny parafialne przeznaczone na utrzymanie hierarchii i innych instytucji kościelnych niezbędnych do funkcjonowania Kościoła w Polsce. Jednakże obieg pieniądza w całym Kościele powinien być poddany kontroli państwa .Wszelkie wpływy pieniężne przekraczające koszty utrzymania Kościoła tworzyły by kapitał parafii, który by stał się zaczątkiem dla działalności gospodarczej wspólnoty parafialnej. Wspólnoty parafialne byłyby wspierane wiedzą, potencjałem biznesowo-handlowym i profesjonalizmem firmy POL-CAT.

9.2.1.9. Włączenie nowoczesnej wiary-etyki  w system państwowy Polski

Polsce potrzebna jest decentralizacja państwa i usprawnienie systemu skarbowego- proponuję pozostawienie połowy podatków ( w tym VAT,  ZUS, akcyzy)  parafian w parafii, gminie innych wyznań. Proponuję wprowadzić w Polsce podatek obrotowy 10% zamiast dochodowego. Takie rozwiązanie wpłynie na zwiększenie ściągalności podatków ( w tym umożliwi opodatkowanie rolnictwa, zależnie od wartości ziemi, w którym pracuje 25% ogółu zatrudnionych.  Najsłabsze jakościowo ziemie V i VI klasy nie podlegają opodatkowaniu (takich areałów jest w Polsce ponad 75 %) i zwiększy wpływy budżetu ( w 2008r. nieściągalne zaległości podatkowe z tytułu ceł i VAT wyniosły 18 mld zł, a najnowsze badania mówią, że szara strefa łatwo może wygenerować dla państwa 20 –30 mld dodatkowych dochodów). Pozwoli także na racjonalną politykę inwestycyjną dostosowaną do potrzeb lokalnych społeczności. Pozostawienie połowy podatków w parafii, gminie wyznaniowej natychmiast spowoduje trend wzrostu zaludnienia parafii, gmin, i imigranci z innych krajów będą chętnie witani jako przynoszący dochody.

W chwili obecnej 20% gmin w Polsce nie ma własnych środków aby wykorzystać unijne wsparcie. Nie pozwala to na rozwój niezbędnej gminnej infrastruktury. Ankietowani wiejscy liderzy wskazują na bolączki gmin:

złą sytuację finansową 52%,

zły stan dróg 47%,

niska aktywności mieszkańców 28%,

i słaba praca radnych i władz samorządowych 24%.

Zdaniem badanych, podstawowym warunkiem rozwoju jest pozyskanie funduszy z UE (41% wskazań), wspieranie niewielkich lokalnych przedsiębiorstw, inicjatyw lokalnych (32% wskazań), wspieranie agroturystyki (35%). Proponowana przeze mnie reforma poprawi wszystkie te wskaźniki. Cześć podatków powinna też zostawać w jednostkach samorządowych wyższego rzędu. To automatycznie wpłynie na ograniczenie centralnej biurokracji. Polsce potrzebny jest także podatek katastralny i trzeba go wprowadzić. Podatek katastralny obowiązywał w II Rzeczypospolitej i wynosił około 2,4% wartości nieruchomości tj. 10% możliwego do uzyskania czynszu. W II Rzeczypospolitej wprowadzono także w latach 1924-26 jednorazowy podatek majątkowy.

W parafii, gminie wyznaniowej można utworzyć policję lokalną oraz sąd parafialny będący kontynuacją tradycji sądów gromadzkich strzegących interesów wspólnoty. Potrzebna będzie dawna wiejska elita – polska szlachta, która stanie ponownie na czele społeczeństwa. Będzie nadzorowała system finansowania rolnictwa niezbędny przyszłym polskim rolnikom. Parafie, gminy wyznaniowe rolników, którzy wkrótce przybędą do Polski, będą udzielały gwarancji kredytowych rolnikom gospodarującym na małych działkach. Szlachta będzie nadzorowała działanie systemu wspierania drobnotowarowego rolnictwa i dystrybucji wyprodukowanej żywności.  Przy sądach parafialnych mogą działać notariusze, których w Polsce jest tylko 1700. Potrzebni są po to, aby zaraz po ślubie młodożeńcy dobrowolnie przeprowadzali rozdzielność majątkową. Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest ustanowiony w momencie poczęcia dziecka. Małżonkowie zobowiązani są łożyć na dziecko.

Wspólnota parafialna, gmina wyznaniowa udzielałaby gwarancji kredytowej etycznym i gospodarnym parafianom, aby mogli swoimi działaniami zaspokajać potrzeby społeczeństwa parafii. Tak wykreowani biznesmeni (i biznesmenki) prowadziliby swoje firmy,   a sprzedawaliby je dobrowolnie, po osiągnięciu wieku emerytalnego,  społeczeństwu parafialnemu, dzięki któremu zdobyli przecież swój majątek. Uzyskane pieniądze przeznaczaliby na dostatnie emerytury. Życie to wieczna pogoń za szczęściem, zapewnijmy więc naszej młodzieży warunki do realizacji ich marzeń i pozwólmy im znaleźć odpowiadające ich predyspozycjom miejsce w świecie. Nie uszczęśliwiajmy nikogo siłą.

Bardzo ważne jest zorganizowanie finansowania małych biznesów, bo aż w 86 procentach przypadków biznes  w Polsce inicjowany jest wyłącznie z własnych oszczędności, 6 procent inicjatorów wspomaga się pożyczkami od rodziny bądź przyjaciół, a tylko 4 procent kredytem bankowym. Gwarancje kredytowe parafii, gminy wyznaniowej udzielane początkującym biznesmenom zapewnią dobrą kontrolę kredytów, zdynamizują polską gospodarkę i zmniejszą bezrobocie oraz pozwolą wrócić do kraju rzeszom emigrantów. „Trzeba bowiem pamiętać, że sytuacja dających ponad 65 proc. PKB małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce już dziś jest często bardzo trudna ze względu na brak przede wszystkim kapitału obrotowego” -wypowiedź Richarda Mbewe. Zwiększone zasoby krajowego kapitału pochodzące z pracy z milionów nowo przybyłych zasilą krajowy system bankowy. Wraz z migrującymi do Polski przybyszami napłyną międzynarodowe kapitały szukające korzystnych i pewnych lokat.

Działanie  wspólnot na wsi mogłoby  polegać na zorganizowaniu parafialnego skupu płodów rolnych i zorganizowanie obrotu nimi w celu osiągnięcia większych korzyści dla rolników. Od ustalanych na giełdzie towarowej cen żywności byłyby udzielane rabaty dla pośredników. Uruchamiane byłyby parafialne biogazownie (wywołało by to zwiększony popyt na produkty rolne i pozwoliłoby zmniejszyć rozmiary hodowli na mięso) i małe elektrownie wodne przy lokalnych zbiornikach retencyjnych, zapewniające niewyczerpane źródło energii i zwiększone zasoby wody. Niemcy wybudowali od 1992 roku 6800 biogazowni o mocy dwóch elektrowni atomowych.

Instytut Energetyki z Gdańska oszacował w 2003r., że w Polsce można przyłączyć bez dodatkowych inwestycji w sieć przesyłową 6 Gigawatów mocy pochodzącej np. z OZE.

Oznacza to, że możemy  zacząć budowę 6000 parafialnych biogazowni o mocy 1MW każda.

Polska wykorzystuje zaledwie 12% swoich zasobów hydroenergetycznych, Niemcy 80%, Francja 100%. Budujmy biogazownie i MEW-małe elektrownie wodne. Przy MEW powstaną zbiorniki retencyjne i wykorzystamy je do nawodnienia upraw rolnych, bowiem Polska odczuwa ogromny deficyt wody.

Rozwiniecie tak dużego frontu inwestycyjnego wymaga zaplecza, którego w Polsce nie ma. Pozwólmy np. Turcji, Norwegii wyspecjalizowanej w budowaniu górskich hydroelektrowni wybudować w Polsce nowe elektrownie udzielając koncesji na ich eksploatację. Pozwólmy Chińczykom i Izraelitom zbudować systemy nawadniania pól uprawnych.

Możliwe byłoby także dobrowolne łączenie gruntów małorolnych gospodarstw w większy areał, który byłby uprawiany według najnowszej wiedzy rolniczej przez fachowców pracujących na rzecz wspólnoty (w chwili obecnej wg spisu rolnego 2010 w Polsce upadają małe gospodarstwa rolne. Liczba dostawców mleka od 2004r. spadła o 45% z 355 do 195 tyś, a przecież małe gospodarstwa są najbardziej efektywne produkcyjnie. Jednocześnie spadła o 19% liczba podmiotów skupujących mleko do 289).Od 2002r. zaznaczyły się zmiany w strukturze gospodarstw rolnych, a mianowicie znaczny spadek, o ponad 25% gospodarstw najmniejszych o powierzchni 0-5 ha użytków rolnych (UR), spadek liczby gospodarstw o powierzchni 5-20 ha – o 17%, utrzymanie się na zbliżonym poziomie liczby gospodarstw z grupy obszarowej 20-50 ha oraz znaczny wzrost gospodarstw największych o powierzchni 50 ha i więcej – o ponad 34%. W tej chwili 30% użytków rolnych w Polsce jest w rękach obszarników a przecież szlachcie polskiej nie oddano zagrabionej przez komunistów ziemi. Ziemia w tych wielkich majątkach (prawdopodobnie prowadzonych przez mafijnych dorobkiewiczów) jest marnotrawnie ( 43% ziemi jest ugorowane) eksploatowana a przecież mogłaby przynosić korzyść społeczeństwu. Jest to możliwe ponieważ rolnicy płacą bardzo małe podatki od posiadanej ziemi. Trzeba koniecznie wprowadzić podatek katastralny od wartości nieruchomości co poprawi wykorzystanie ziemi.

Dzierżawienie nowo przybyłym rolnikom małych działek ziemi, przy rozwiązaniu problemu finansowania i zaopatrzenia w środki produkcji pracy na roli przyniesie duży dochód z ziemi większy o około 70% od obecnego. Pozwoli to na utrzymanie ziemi dzierżawiącym i dzierżawcom. Około 25% ogółu pracujących jest zatrudnionych w rolnictwie i prawie nie płacą oni podatków. Tymczasem skarb państwa zaciąga długi na pokrycie swoich wydatków i finansuje emerytury rolnicze. Rejestracja produkcji rolnej w parafialnych, gminnych punktach skupu pozwoli na opodatkowanie całej produkcji rolniczej, co jest obecnie niewykonalne.

Wydatki publiczne w Polsce wynoszą ok. 43% PKB i nie można ich zwiększyć bez zwiększenia dochodów państwa. Ponad 50% PKB powstaje w 10 polskich miastach i świadczy to niedorozwoju prowincji. Trzeba te proporcje zmienić i zapewnić możliwości rozwojowe polskiej prowincji. Trzeba na nowo wprowadzić nowoczesny system feudalny w organizacji państwa, bo sprzyja on zaludnieniu, produktywności i efektywności wykorzystania ziemi.

W systemie feudalnym obciążenia podatkowe rolnika wynosiły do 40% zbiorów. Zmuszało to go  do intensywnego wykorzystania ziemi. Dzisiejsi rolnicy to lenie i trzeba to zmienić.

9.2.1.10. Parafie a nowoczesny system rolnictwa

Rolnicy polscy nie mają dziś żadnej ochrony przed rekinami międzynarodowego biznesu dostarczającymi im środki do produkcji. Potrzebne są rozwiązania zapewniające zaopatrzenie rolnictwa w skali całego kraju- zapewni to POL-CAT. Mogłyby być tworzone parafialne parki maszynowe, centra zaopatrzenia rolnictwa i przechowalnie płodów rolnych.Według danych ostatniego powszechnego spisu rolnego, w Polsce jest 1 mln 471 tys. ciągników rolniczych, czyli o 9,9 proc. więcej niż w 2002 r. W ocenie GUS, ciągniki wykorzystywane w rolnictwie charakteryzują się dużym zużyciem i długim czasem użytkowania – średni wiek ciągnika szacowany jest na 23 lata. Oznacza to, że polską wieś czeka w najbliższych latach ogromny wysiłek zmodernizowania sprzętu rolniczego. Nie można rolników pozostawić bez pomocy w tak ogromnych zadaniach inwestycyjnych. Otwiera się pole działania dla POL-CAT do zorganizowania centralnych zakupów sprzętu dla polskich rolników.

W parafiach budowano by małe zakłady przetwórstwa produkujące wysoko przetworzone produkty spożywcze. Odradzałyby się małe zakłady przemysłowe obsługujące potrzeby przetwórstwa, budownictwa i powstające parafialne osiedla mieszkaniowe. Brak mieszkań to palący problem społeczny- 3,2mln rodzin w Polsce nie ma własnego mieszkania. Należy popierać indywidualne budownictwo bowiem według wstępnych danych GUS podsumowujących budownictwo mieszkaniowe w 2011 r., najwięcej – 55,4 proc. zbudowali inwestorzy indywidualni. Drugie miejsce zajęli deweloperzy, którzy mają na koncie 38,1 proc. wszystkich oddanych w 2011 r. do użytku lokali. Jednak największy nacisk należy położyć na społeczne budownictwo czynszowe budujące lokale mieszkalne dla niezamożnych rodzin.

W  celu szybkiej budowy potrzebnych lokali należy wzmocnić konkurencję na polu budownictwa mieszkaniowego dopuszczając do polskiego rynku solidne zagraniczne firmy.

Z szacunków wynika, że trzeba będzie wybudować w Polsce do 2025 roku od 5 do 10 milionów lokali mieszkalnych w zależności od szybkości napływu imigrantów. Aby zapewnić niezbędną energię powstającym parafialnym osiedlom mieszkaniowym trzeba zwiększać produkcję rolną potrzebną do zasilania  parafialnych biogazowni, budować małe hydroelektrownie i inne rozproszone źródła energii.

Wspólnoty parafialne, gminy innych wyznań wspierające rodzimych biznesmenów utworzyłyby ogólnopolską sieć handlową dla dystrybucji artykułów żywnościowych. Pozwoliłoby to na uruchomienie internetowej giełdy produktów rolnych. Taka giełda i sieć handlowa wpłynęłaby na zwiększenie zysków rolników. Stworzona ogólnopolska sieć handlowa  z  kilkunastoma tysiącami odbiorców detalicznych mogłaby zająć się dystrybucją polskich i importowanych artykułów spożywczych, co pozwoliłoby na konkurowanie z sieciami  hipermarketów.

Rozwój powszechnie dostępnego lokalnego Internetu i technologii internetowych w Polsce mógłby się przyczynić do unowocześnienia systemu szkolnictwa przez rozwój metod nauczania zdalnego. Telewizyjne, internetowe wykłady prowadzone przez najlepszych profesorów wzbogacałyby program edukacji telewizyjnej. Byłoby to szansą na podniesienie jakości i zmniejszenie kosztów edukacji, szczególnie na wsi. Na wsi jest trzykrotnie mniej magistrów i dwukrotnie mniej maturzystów niż w mieście.

Aby przywrócić szkole należny szacunek proponuję znieść po szkole podstawowej obowiązek szkolny. Polskie uczelnie powinny kształcić dużo studentów z zagranicy i można im w tym pomóc. Spowodowałoby to popyt na naukowców i ożywienie nauki polskiej. Dzisiaj wszystkie polskie uczelnie zarabiają rocznie 100 mln dolarów na sprzedaży swoich osiągnięć naukowych, a tylko nowojorski Columbia University zarabia prawie dwa razy więcej. Świadczy to o chorym systemie organizacji nauki i finansowania uzdolnionej naukowo młodzieży polskiej. Dobrze gospodarujące parafie przy wsparciu POL-CAT-u byłyby dobrym sponsorem dla uczelnianych projektów badawczych i zapewniałyby sprawne wdrażanie wyników badań naukowych realizowanych na zamówienie parafialnych biznesmenów.

POL-CAT zapewniałby finansowanie i krajową koordynację badań naukowych i ich powszechne wykorzystanie biznesowe.

W chwili obecnej bardzo trudno jest ustalić potrzeby kadrowe gospodarki polskiej. Bilans specjalistów potrzebnych spółdzielniom parafialnym pomoże precyzyjnie określić programy nauczania polskich uczelni co natychmiastowo zweryfikuje i zreformuje sieć i działanie uczelni wyższych i szkolnictwa ponad podstawowego. Wpłynie to natychmiastowo na pojawienie się popytu na prawdziwą, rynkową wiedzę i zreformuje naukę polską. Spółdzielnie parafialne, gmin wyznaniowych udzielałyby potrzebnym specjalistom stypendiów na opłacenie kosztów studiowania. Potrzebnych Polsce emerytów-specjalistów można by było sprowadzać z innych państw europejskich. Trzeba by im stworzyć dobre warunki do osiedlenia się, wybudować tanie mieszkania i restauracje i zapewnić dobrą opiekę lekarską.

9.2.1.11. List do Grzegorza-polskiego rolnika

Drogi Panie Grzegorzu!

Wspomniał Pan ostatnio, że w Kruszu pozostało 24 prosperujących rolników ze 120, którzy gospodarzyli wcześniej. Wynika z tego, że rolnictwo podupadło skoro tak wielu ludzi pracujących dla niego cierpi niedostatek. Jednocześnie ja upieram się w moich pismach, że należy w Polsce rozwijać rolnictwo. Wynika z tego, że nie mam racji zakładając, że rozwój Polski będzie się opierał na rozwijającym się rolnictwie. Spieszę zatem aby wyjaśnić moje poglądy.

Postępujące w XX wieku ocieplenie klimatu światowego spowodowało wzrost produkcji rolnej na świecie.

Skutkowało to spadkiem cen produktów rolnych wywołanym wzrostem podaży żywności. Weźmy przykład mojego Teścia. Urodził się na wsi podkrakowskiej w 1929r. i wychował się w rodzinie rolniczej –dwoje rodziców i ośmioro dzieci. Rodzice gospodarzyli na 16 hektarach i to wystarczyło do utrzymania tak licznej gromadki. Dziś z szesnastu hektarów utrzymają się ledwie dwie osoby i to dlatego wieś wymiera.

Spadek cen żywności pogorszył opłacalność produkcji rolnej na świecie  i spowodował upadek małych farm rolnych w krajach białego człowieka. I tak na przykład w USA było w 1930 roku 6,5 miliona farm a obecnie jest 2 miliony. 4,5 miliona farm zniknęło a ich ziemię wchłonęły tworzące się w ich miejsce ogromne latyfundia rolne- olbrzymie przedsiębiorstwa rolne. Podobne zjawisko występuje obecnie w Polsce gdzie upadają mniejsze gospodarstwa a tworzą się w ich miejsce mniej liczne ale większe gospodarstwa rolne. Dlatego w Kruszu zostało tylko 24 prosperujących rolników ze 120. Prawdopodobnie ziemię tych 120 przejmą ci, którym udaje się prosperować w obecnych trudnych warunkach.

Ostatnio w w 2008 i w 2010-11 miały miejsce ochłodzenia klimatu światowego co spowodowało mniejszą produkcję rolną na świecie. Natychmiast wzrosły ceny żywności i poprawiła się opłacalność produkcji rolnej. Dodatkowo na świecie produkuje się wiele żywności np. kukurydzy z przeznaczeniem na produkcję paliwa tzw. bioetanol. Ziarnem karmi się także zwierzęta hodowlane przy produkcji mięsa dla zamożnych ludzi. Dodatkowo powoduje to wzrost cen żywności roślinnej, która nie trafia do głodnych ludzi. Głodujących  jest na świecie 1 miliard 300 milionów osobników. Są to ludzie, którzy na wyżywienie mogą wydać mniej niż dolara dziennie. Np. dziś w Somalii z powodu suszy panuje klęska głodu. Kiedy ONZ  ogłasza klęskę głodu?

Kiedy w jakimś rejonie świata umierają z głodu dziennie 2 osoby na 10 tyś. mieszkańców. Kiedy 30% dzieci cierpi niedożywienie, konsumpcja wody jest mniejsza niż 4 litry na dzień, przyswajanie kalorii wynosi mniej niż 1500 dziennie. Np. w tych warunkach w Polsce podczas klęski głodu umierało by z głodu 700 osób rocznie w małym mieście. Nam głód na razie nie grozi. Czy zatem nic nie możemy zrobić dla tego miliarda 300 milionów głodujących ludzi?

W takim razie powstaje pytanie:

Dlaczego rolnicy polscy nie mogą zbyć swojej pracy, nie ma popytu na ich produkcję skoro jest tak wielu głodujących ludzi? Jest to trudne pytanie.

Najprościej można na nie odpowiedzieć, że koszty transportu żywności do głodujących są wyższe niż wartość żywności, którą można im dostarczyć. Niech Pan się zastanowi nad takim problemem. Zboże które Pan produkuje ma trafić do głodujących ludzi w Somalii. Co trzeba zrobić aby głodny Somalijczyk mógł kupić Pańskie zboże? Trzeba je załadować na ciągnik i zawieżć do skupu (którego zresztą w Polsce nie ma!!!). Potem trzeba je przewieżć na kolej, która dostarczy je do Gdańska. W Gdańsku trafi na statek, który zawiezie je do Mogadiszu. Stamtąd trafi do wielu punktów w Somalii dokąd je trzeba dowieźć po bezdrożach Afryki. W każdym punkcie podróży zboże z Pańskiego pola trzeba je wielokrotnie załadować i rozładować. Każdy handlarz musi na tym przecież jeszcze zarobić – inaczej by tego nie robił. Wszystko to powoduje, że to Pańskie zboże, które kosztuje u Pana 900zł/tona tam kosztowałoby 2000 zł albo i więcej. Jak Rosjanie sprzedają masowo swoje zboże do Egiptu to cena samego frachtu morskiego wynosi około 30% ceny ziarna w porcie rosyjskim.

Wszystko to powoduje, że żywność u głodnego odbiorcy jest droga i nie stać go na to aby kupić jej więcej by zaspokoić głód. Popyt głodujących jest ograniczony przez wysokie ceny żywności tworzone w łancuchu dystrybucyjnym. Uniknąć się tego nie da przy koszcie obecnych środków transportu.

Mój pomysł na Polskie rolnictwo polega na przywiezieniu głodnych ludzi do Polski. Dlatego proponuję aby sprowadzić do Polski 15 mln rolników z krajów dotkniętych suszą wywołaną światowym ociepleniem. Przyjazd do Polski takiej ilości ludzi wywołałoby popyt na żywność produkowaną przez rolników polskich. Poza tym polska oferta warzyw i owoców powiększyłaby się.

Ludzie ci, imigranci,  będą uprawiali polską ziemię produkując warzywa i owoce, których potrzeba Europie i Rosji.

W Polsce odłogi-ziemia nie uprawiana to obecnie około 30% całości polskiej ziemi uprawnej. Agencja Własności Rolnej ma w tej chwili półtora miliona hektarów wolnej uprawnej ziemi, którą chce sprzedać dotychczasowym dzierżawcom. Oni nie chcą jej kupić bo ich na to nie stać. Dlaczego ich nie stać? Otóż dzierżawcy w Polsce uprawiają zwykle zboże. Uprawa zboża jest najmniej kłopotliwa i można ją zmechanizować. Warunki do produkcji zboża nie są w Polsce najlepsze. Za mało deszczu trafia na naszą ziemię, aby zboża, pszenica, dobrze się udawały. Lepsze warunki klimatyczne są w Anglii, Francji, Niemczech. Nawet Rosja bije na głowę polskich rolników bo istnieją tam olbrzymie kołchozy wspierane przez państwo, które wyspecjalizowały się w produkcji zboż. Rosja w 2010 roku wyeksportowała ziarna za 5,5 mld dolarów. Szansą dla polskich rolników jest uprawa warzyw i owoców bo mamy do tego dobre warunki klimatyczne. Trzeba się specjalizować w produkcji warzyw i owoców, także ziół, bo tego potrzebuje rosyjski, azjatycki i europejski rynek. Rosyjski import warzyw i owocow wart jest około 30 mld dolarów wg FAO. Produkcja zboża w Polsce to zagłada dla polskich rolników. Rosja, USA, Kanada, Argentyna, Anglia, Francja i Niemcy mają wielkie  wyspecjalizowane farmy zbożowe wspierane przez te bogate państwa. Wielkie farmy zbożowe w Polsce  prowadziła szlachta przed wojną, jednak komuna odebrała im majątki. Nasi współcześni rolnicy produkujący zboża nie poradzą sobie z taką dobrze zorganizowaną i wspieraną przez bogate państwa konkurencją.

Co trzeba robić aby uprawiać warzywa, owoce, zioła.  Trzeba nauczyć tego rolników, oraz zorganizować skup, przetwórstwo i dystrybucję. Nie jest to łatwe. Dodatkowo trzeba zatrudnić wielu ludzi przy uprawie bo są to uprawy roboczochłonne. Zatem mój pomysł na polskie ronictwo to sprowadzić do Polski rolników potrafiących uprawiać warzywa i owoce, aby nauczyli tego polskich rolników. Należy wydzierżawić im wolne i nie uprawiane ziemię i wspomagać w działaniu. Musi powstać polski nowoczesny system rolny wspierający polskiego rolnika. Na razie polskiego rolnika nic nie wspiera. Weźmy na ten przykład dostawy nawozów. Nawozy są najtańsze zimą gdy rolnik ich nie potrzebuje. Są tańsze wtedy o ponad 40% od ceny wiosennej. Gdyby tak kupować zimą nawozy od producentów i dostarczać je rolnikowi po cenie zimowej na wiosnę- byłby to dla rolnika dobry interes. Podobnie jest z innymi środkami produkcji. Ale rolnik ma pieniądze dopiero po sprzedaży zbiorów. Sprzedaje swoje zbiory w momencie gdy ich cena jest najniższa, po żniwach. Wielu pośredników, dzięki zmowie cenowej, na tym zarabia skupując zboża zaraz po żniwach, gdy mają najniższą cenę a sprzedając je na wiosnę gdy ceny są najwyższe. Powstaje więc problem kredytowania rolnika aby mógł osiągać większe zyski ze swej działalności. Powinna istnieć na wsi lokalna instytucja kredytowa. Podobnie jest z gromadzeniem płodów rolnych, z ich przechowywaniem, ich przetwórstwem. Za mało jest na polskiej wsi zakładów zajmujących się magazynowaniem i przetwórstwem żywności. Trzeba je utworzyć bo to wpłynie na wzrost zysków polskiego rolnika. Kiedyś w Polsce przedwojennej zajmowała się tym szlachta ale teraz jej nie ma i nie ma komu jej zastąpić.

Innym sposobem na zwiększenie popytu na produkty rolnictwa jest utworzenie biogazowni w każdej parafii. Produkcja biogazu jest bardzo opłacalna, szczególnie gdy ceny paliw rosną. Do produkcji biogazu można używać odpadów roślinnych- liści buraczanych, wysłodków, odpadów owocowych, ziemniaków, serwatki itp. Niemcy w ciągu kilkunastu ostatnich lat zbudowali w swoim kraju 6800 biogazowni  o potencjale energii dwóch elektrowni atomowych i planują budowę następnych.

Polska ma bardzo duży potencjał produkcji biogazu i prawdopodobnie moglibyśmy całkowicie zaspokoić potrzeby energetyczne kraju wykorzystując to paliwo. Wymagałoby to intensyfikacji produkcji rolnej w Polsce-wzrósłby popyt na pracę rolników. Rolnicy mieliby dodatkowe i niemałe dochody i zapewniony zbyt na swoją produkcję. Biogazownia w każdej parafii oznacza duży i ciągły popyt na produkty rolne. Oznacza to prosperity dla polskiego rolnictwa. Jest jednakże jeden warunek tego rozwoju i zwiększonej produkcji rolnej – zwiększenie zatrudnienia w rolnictwie polskim. Polsce rolnicy starzeją się i wymierają i nie ma komu ich zastąpić. Należy sprowadzić do Polski doświadczonych i młodych rolników  i wydzierżawić im ziemię. Wspomagać ich pracę bo  bez nich nie damy sobie rady.

Zasoby węgla i ropy wkrótce się wyczerpią i biogaz jest prawdopodobnie jedyną naszą alternatywą, która przyniesie rozkwit polskiemu rolnictwu. Bez kwitnącego rolnictwa Polska nie przetrwa. Rozwój biogazowni w Polsce wymaga stworzenia odpowiednich struktur naukowo-ekonomicznych, które będą prowadziły i nadzorowały budowę i eksploatację biogazowni w Polsce. Nie powinno to być puszczone na wolny rynek bo to przyniesie same straty. Musi powstać w Polsce nowoczesne centrum strategii rozwojowych dla rolnictwa i gospodarki uznające zasadę zrównoważonego rozwoju za najważniejszą. Potencjał polskiego rolnictwa jest niewykorzystany i należy przede wszystkim zapewnić mu rozwój. To przyniesie bogactwo naszemu krajowi i zapewni warunki do rozwoju kultury polskiego społeczeństwa.

Warszawa, Jakuszowice 23 czerwca -23 lipca 2011

9.2.1.11. Parafie a nowoczesny system turystyczny. Jak odbudować synagogi?

Mogłaby powstać polska sieć parafialnych tanich hoteli i restauracji (szczególnie restauracji o menu wegetariańskim dla ograniczenia spożycia mięsa, bo polska kuchnia jest wbrew pozorom bardzo wegetariańska, co należy promować w świecie). Mogłyby powstać lokalne centra usług turystycznych wykorzystujące  walory  środowiska naturalnego naszej pięknej Polski. Turystyka np. konna i sportowa wpłynęła by ożywczo na rozwój usług we wspólnotach parafialnych itp. W kraju w którym rozwija się turystyka muszą być atrakcje turystyczne. Proponuje uczynić z Polski centrum kulturalne i duchowe świata. Studia nad systemami religijnymi, powszechne uprawianie medytacji, tai-chi i jogi pozwoli utworzyć ośrodki tych sztuk dla turystów i mieszkańców Polski. Studia nad światowymi i narodowymi systemami etycznymi byłyby wspierane przez POL-CAT. Można by wtedy odbudować i przywrócić do życia setki zniszczonych synagog  i reanimować żydowskie gminy.

Festiwale, koncerty, występy artystów z całego świata trwające przez cały rok przyciągną do naszego kraju tłumy. Folklor, awangarda, występy uliczne itp. Można będzie u nas obejrzeć cały świat w pigułce. To będzie nieustająca inspiracja dla naszych artystów. Do tego dodałbym marihuanę, liście koki  w wolnej sprzedaży a może i inne używki?

Przecież naukowcy amerykańscy udowodnili, że marihuana nie jest tak szkodliwa jak tytoń, a sprzedaż tytoniu jest legalna.

Wykorzystajmy naszych znakomitych lekarzy i  promujmy Polskę jako kraj dobrego i taniego leczenia. Wg. Izby Gospodarczej Turystyki Medycznej tylko Brytyjczycy wydają rocznie na zagraniczne usługi medyczne 648 mln zł.

9.2.1.11.1. Parafie a zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie popytu wewnętrznego.

Zlikwidujmy normatyw minimalnej płacy.  Zwiększy to zatrudnienie w społecznościach wiejskich. Wspólnota parafialna, gminna wzięła by na siebie opiekę nad osobami w starszym wieku oraz np. weryfikowałaby świadczenia rentowe oraz zasiłki pobierane od państwa. Pozwoliłoby to na  aktywną politykę  na rzecz zmniejszenia kosztów opieki społecznej i zdrowotnej. Zwiększyło by to polski kapitał społeczny rozumiany jako zdolność do współpracy i pozwoliłoby na nawiązanie kontaktu wspólnotom miejskim i wiejskim.

Program dla parafii miejskich to działania na rzecz poprawy transportu publicznego w ramach aglomeracji miejskich. Fatalnie działający system komunikacyjny to powszechna bolączka polskich miast. Koordynacją działań ogólnopolskich w zakresie poprawy transportu publicznego zajmowałby się POL-CAT- np. kupując centralnie autobusy i tramwaje dla wszystkich polskich ośrodków miejskich.

Parafie miejskie aktywnie włączyłyby się w dystrybucję płodów rolnych i tworzenie parafialnych targowisk i centrów usługowych.

Wzrost produkcji rolnej i tani lotniczy transport wpłynął by na wzrost eksportu przetworzonej żywności polskiej, której dobra jakość byłaby najlepszą reklamą Polski. Eksport byłby zwiększony dzięki nowym i tanim polskim powietrznym środkom masowego transportu. Rozwój tego przemysłu w Polsce byłby wspierany  przez POL-CAT.

Sądzę, że UE i sąsiedzi z zadowoleniem przyjęliby taki kierunek rozwoju Polski jako zgodny z priorytetami europejskimi oraz zgodny z tradycjami Polski. Na pewno uzyskamy kredyty na rozwój od państw dostarczających imigrantów a także państw-importerów żywności. Dodatkowo  konkurencja z rolnictwem innych krajów UE nie byłaby zbyt dotkliwa dla ich rynków pracy jako, że rolnictwo w UE daje pracę tylko 3% ogółu zatrudnionych. Dobra prosperity gospodarujących parafii wiejskich wpłynęła by na zwiększenie popytu wewnętrznego. Jak obliczyli amerykańscy ekonomiści 1 dolar popytu rolniczego (wydatki na ciągniki, nawozy itp.) wytwarza 2,73 dolara DOCHODU NARODOWEGO. 1 mld dolarów popytu rolniczego tworzy 36000 miejsc pracy w gospodarce narodowej. Inwestycje w zwiększenie produktywności wsi przyniosą więc bogactwo krajowi i wzrost zatrudnienia w przemyśle.

Jednym ze źródeł polskich problemów jest zbyt mała do obszaru kraju populacja. Należy zacząć prowadzić ze światem przemyślaną politykę imigracyjną mogącą wzmocnić nasze społeczeństwo dopływem ludzi z wiedzą i z mądrą tradycją społeczną. Urozmaici to polskie społeczeństwo i da światu dobry przykład wyjścia z problemów społecznych świata.

Zorganizowanie migracji z przeludnionych rejonów globu do państw Europy wyeliminuje zagrożenie kryzysem demograficzno-gospodarczym w Unii Europejskiej. Niezbędna jednak będzie naukowa dyskusja nad różnicami kulturowymi pomiędzy narodami świata w celu stworzenia uniwersalnego systemu etycznego, którego brak dzieli dziś narody. Proponuję aby ten nowy system religijno-etyczny był oparty na uniwersalnej zasadzie oszczędzania wszelkich energii. To energia daje życie i kreuje światy. Należy jednak zachować i pielęgnować stare systemy religijne i zapewnić godziwe życie ich duchownym i wyznawcom.

9.2.1.11.1. Zapewnić  w Polsce rozwój wszystkim mniejszościom

Polacy powinni zacząć doceniać mniejszości, które przecież wzbogacają życie społeczne i narodowe wtedy, gdy mają dobre warunki do rozwoju. Nie było z tym najlepiej w minionych wiekach i to dlatego II Rzeczypospolita była bardzo skonfliktowanym narodowościowo państwem. Sztuka rządzenia polega na stwarzaniu ludziom warunków do rozwoju ich najlepszych cech i umiejętności. Polacy mogą stworzyć wzorcowy system społeczny w którym wszystkie nacje miałyby możliwość pielęgnowania swoich narodowych tradycji w kulturze i sztuce, handlu i produkcji. Przecież widzimy wyraźnie, że polskie społeczeństwo nie przetrwa, a na pewno nie rozwinie się bez silnego dopływu pracowników z innych krajów. Stwórzmy prawne i podatkowe preferencje dla specjalistów ze świata, którzy pragnęli by się osiedlić w Polsce. Przemyślana akcja osiedleńcza zasili polski przemysł i rolnictwo doświadczonymi pracownikami. Zwiększy to produktywność polskiego przemysłu i rolnictwa, obniży koszty pracy, zwiększy popyt wewnętrzny, zwiększy dochód narodowy, wykorzysta szkoły i system służby zdrowia,. Przybyli nowi obywatele polscy pochodzący z przeludnionych krajów będą nam wdzięczni za stworzenie im lepszych warunków do życia i odpłacą się wydajną pracą zwiększającą bogactwo polskiego państwa  oraz zainspirują ożywienie polskiej kultury.

Akcja osiedleńcza zwiększy w perspektywie wpływy podatkowe, uratuje polski system emerytalny. Same plusy wynikają ze sprowadzenie do Polski nowych narodowości. Każda z nich ma jakaś narodową specjalizację. Hindusi to super  specjaliści w rolnictwie i produkcji stali, Japończycy w rzemiośle i technologiach robotów, Turcy budują w górach świetne zbiorniki retencyjne i tamy, Rosjanie – starowiercy to mistrzowie w budowie drewnianych domów, Rosjanie-mistrzowie tanich technologii kosmicznych, Żydzi to artyści w przemyśle budowlanym, Chińczycy to restauratorzy i mistrzowie w nawadnianiu, Niemcy-budowniczowie biogazowi, mormoni to elita hotelarzy, Romowie to artyści i handlowcy, Szwedzi to   Ikea  i wielkoprzemysłowy przemysł meblowy itd. Itd.

Wszyscy ci ludzie mogą stworzyć nową jakość w Polsce, nowe wielonarodowe społeczeństwo do którego Polacy na pewno się przekonają, jeżeli polskie elity dadzą narodowi przykład zgodnego współżycia z obcokrajowcami. Specjaliści z innych krajów jeżeli napłyną do Polski to stworzą tysiące miejsc pracy dla Polaków, wzbogacą krajową ofertę handlu, produkcji i usług, uczynią życie Polaków ciekawszym bez konieczności wyjazdów turystycznych za granicę, wzbogacą ciekawą inspiracją kulturę narodową Polski, uczynią nasze życie milszym, wygodniejszym i dostatniejszym.

Polacy są narodem ciekawym świata i chętnie przyjmują nowe zwyczaje podpatrywane podczas zagranicznych wojaży. Narodowy marketing umiejętnie przeprowadzony zachęci Polaków do przemyślanego eksperymentu otwarcia na świat naszego rynku pracy. Musimy ufnie otworzyć się na świat, ale wpierw musimy porozumieć się co do pryncypiów w ustroju wewnętrznym naszego kraju.

W Polsce musi zapanować wewnętrzna zgoda elit co do przeszłości i przyszłości kraju. Współczesne polityczne elity polskie są podzielone, wręcz skłócone, co obserwujemy cały czas w krajowej polityce. Nie są w stanie wypracować spójnej polityki dla Polski, która mogłaby wykorzystać wszystkie nasze atuty, których jest niemało. Nie brak w Polsce ludzi mądrych, lecz oni stoją z dala od polityki nie chcąc się ubrudzić w jej bagnie. Od 20 lat piszę program polityczny- Program Partii Dekalogu, który wprowadzi w polskiej tradycji służby narodowi nową jakość opartą na najlepszych światowych  i polskich wzorcach. Jestem pewien, że realizacja Programu Partii Dekalogu zapewni pomyślną przyszłość Ojczyźnie i wszystkim Polakom. Według słów Jana Pawła II przeszłość świata zależy od rozwoju kultury i dlatego apeluję do wszystkich Polaków – zjednoczmy się i zbudujmy w Polsce nową otwartą dla świata kulturę na miarę tradycji naszych przodków. Szukajmy inspiracji w świecie aby należycie zrozumieć narodowe bogactwo – umiejętność zgodnego współżycia kobiet i mężczyzn, która jest przyrodzona wszystkim rdzennym Polkom i Polakom. Jest to podstawa naszej narodowej kultury, która wyróżnia Polskę wśród innych krajów świata i z czego powinniśmy być dumni. Na takiej podstawie polegającej na równouprawnieniu kobiet i mężczyzn zbudujmy nasz świat szczęśliwej dla innych nacji i dla nas Polski.

Warszawa, 31 lipca 2013

9.2.1.12. JAKA PIĘKNA MOŻE BYĆ POLSKA !!!

Samorządność we wspólnotach parafialnych, gminach innych wyznań zwiększyłaby aktywność polityczną Polaków i pozwoliłaby na wykreowanie miejscowych liderów. Tak wykreowani przywódcy pełniliby z powodzeniem funkcje reprezentantów w  organach samorządowych i w Sejmie. Sejm składający się z kompetentnych i sprawdzonych posłów (wybranych w jedno mandatowych większościowych okręgach wyborczych) stanowiłby dobre prawo, które umacniałoby rozwijającą się Ojczyznę. W takim bogacącym się kraju wszyscy byliby dla siebie życzliwi. Taką reformą kraju zajmie się organizowana przeze mnie Partia Dekalogu .

Polacy i polscy Żydzi razem z innymi nacjami  dokonają cudów przy upiększaniu Polski. Dzielą nas jednak wieki różnych doświadczeń widocznych w sposobie kształtowania narodowych zwyczajów i tradycji. Musimy różnice pokonać i zbudować w Partii DEKALOGU nową narodową tradycję, która wyprowadzi nas z kryzysu.

Proponuję także przenieść urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polski do Krakowa, miasta najmniej zagrożonego ochłodzeniem i posiadającego silne środowisko niezależnych intelektualistów. Istotne jest zwrócenie uwagi na problem, że dzisiejsi politycy głównie zajmują się tym jak wydać budżetowe pieniądze, których ciągle za mało. Mój program to sposób na powiększenie produktywności Polski przez lepszą organizację kraju i społeczeństwa, zwiększenie przestrzegania etyki, zwiększenie budżetu i szansa na godne życie dla Polaków i napływających przybyszów. Stworzenie płaskiej dwuszczeblowej ( POL-CAT jako centrum, parafie i gminy wyznaniowe bezpośrednio z nim związane jako drugi szczebel) struktury organizacyjnej kraju uczyni je efektywną biznesowo i etycznie.

Oszczędzajmy wszelkie energie, w tym  energię społeczną – oszczędzać to znaczy optymalnie wykorzystywać. Unikajmy wojen i ogłośmy neutralność. Nie unikajmy cierpienia, bo gdy jest dobrowolne to uszlachetnia. Uczmy się, bo rozwój wiedzy umożliwia zrozumienie świata i współczucie dla innych istot. Doskonalmy się w sportach i medytujmy. Bądźmy ludźmi wolnymi ale współpracujmy, aby umacniać chroniące nas społeczeństwo. Wolność niesie odpowiedzialność. Zmieńmy mechanizmy dziedziczenia – niech dziedziczy społeczeństwo, to rozwinie naszą cywilizację. Nasze zachowania są efektem ewolucyjnego rozwoju, nauczmy się je kontrolować, aby  instynkty nie dominowały w naszym życiu.

Żyjmy w tradycji dostojnego patriarchatu, choć DEKALOG każe czcić zarówno ojca swego jak i matkę swoją, czyli szanować i mężczyznę i kobietę. Kształtujmy  mężczyzn w  odpowiedzialności za rodzinę, a kobiety niech będą jej klejnotem.

Skoncentrujmy narodowe pieniądze w jednej działającej bez zysku perfekcyjnie zarządzanej firmie POL-CAT. Niech wspomaga wolnorynkowe działania gospodarnych, innowacyjnych jednostek. Niech przeznacza wypracowane środki na finansowanie badań naukowych w Polsce. Stwarzajmy warunki do rozwoju ludziom twórczym aby mogli służyć sobie i społeczeństwu.

Kierujmy się odtąd Dekalogiem, lecz napiszmy go na nowo aby przystawał do naszych czasów. Wolność to swoboda  w rozumieniu Dekalogu, wspomagana w razie wątpliwości mądrą miłością do innych istot.  Przestrzegajmy prawa rzymskiego, kultywujmy demokrację i tolerujmy inne kultury. Zachowujmy stoicki spokój. Kochajmy wrogów  i dzielmy się  chlebem jak pokazał Jezus Chrystus. Zbawmy się.

Podstawą duchową rozwoju Polski niech będzie następujące przesłanie:

Celem życia na Ziemi jest nieustanne przekształcanie się w globalne społeczeństwo szczęśliwych stworzeń, które wykorzystując energię Układu Słonecznego, tj. komputera kwantowego, zbudują nowy komputer kwantowy i jego oprogramowanie tj. nowy Układ Słoneczny, w którym pojawi się na nowo nasz świat i życie. Naszym przeznaczeniem jest narodzić się na nowo. Czy nam się to uda?

Warszawa-Jakuszowice 2002-2022                       Bogdan Jacek Góralski

Co przyniesie Ameryce wojna w Europie??? napisałem to w 2016 roku

 Add Account

Co przyniesie Ameryce wojna w Europie? Napisałem to w 2016 roku

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 23h · edited: 10mPublic  EditNapisałem to w 2016 roku Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

Co przyniesie Ameryce wojna w Europie?

Eksport artykułów rolnych i przemysłowych w latach wojen europejskich także przyniósł krocie gospodarce USA. Czy te fakty mówią coś Europejczykom o obecnej polityce USA????

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 15 maj 2016Public  Edit

Eksport artykułów rolnych i przemysłowych w latach wojen europejskich także przyniósł krocie gospodarce USA. Czy te fakty mówią coś Europejczykom o obecnej polityce USA????

Co przyniesie Ameryce wojna w Europie?

2016-05-11__4__small.png

Rysunek powyższy pochodzi z mojej książki zatytułowanej “Historia naturalna i zmiany klimatu” dostępnej na portalu Researchgate

i w Portfolio mojej strony internetowej link: http://bogdangoralski.manifo.com.

2016-05-11__5__small.png

Powyższy rysunek pochodzi z pracy “USA farms 1900-1950” link: https://www2.census.gov/prod2/decennial/documents/41667073v5p6ch4.pdf

Obie wojny europejskie i rewolucja w Rosji przyniosły USA ogromny wzrost eksportu eksportu żywności i produktów rolnych. Prawdopodobnie eksport amerykańskich artykułów rolnych i przemysłowych w latach wojen europejskich także przyniósł krocie gospodarce USA. Czy te fakty mówią coś Europejczykom o obecnej polityce USA????  USA muszą wywołać kolejną wojnę w Europie aby uniknąć kryzysu wewnętrznego w latach 2019-2040. To określa ich globalną politykę. Obecna Polska z PiS u władzy to koń trojański USA wśród Europejczyków. Dlatego obecna polityka polskich władz tak oburza Europejczyków i Rosjan. Wiedzą co się święci!!!

2016-05-15__3__small.png

http://www.j-bradford-delong.net/movable_type/2003_archives/001993.html

2016-05-15_small.png

Warszawa, dnia 15 maja 2016 roku, godzina 11:20                                Bogdan Góralskinauka767 visits · 1 online ShareVote: 4 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

24 visits · 3 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

To those who believe

 Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

To those who believe

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 1sPublic  Edit

To those who believe

There is no need to wait for what God will do, because God, whoever he is, has given us free will. In other words, our fate depends on us and our actions. The great figures who showed us the way of development is enough yet, and now it’s time to implement their postulates. The world is full of violence and oppression. The mighty of this world have taken away our free will from given by God and the time has come to regain it. The people of this world regain their free will in revolutions that destroy the old order and establish a new order. It’s time for a change because the old is cruel and unfair. The tormentors and cruel people who rule us must be thrown off their thrones. It’s time for a new order and I wonder if it will be my order in which quiet and ordinary people regain their God-given subjectivity.
Warsaw, January 8, 2022, 5:48 am                                                      Bogdan Jacek Góralski

Do tych co wierzą

Nie ma co czekać na to co Bóg zrobi, bo Bóg kimkolwiek by był dał nam wolną wolę. Inaczej mówiąc, nasz los zależy od nas i od naszych działań. Dość było w historii wielkich postaci, które wskazywały nam drogę rozwoju i teraz czas na realizację ich postulatów. Świat jest pełen przemocy i ucisku. Możni tego świata odebrali nam wolną wolę daną od Boga i przyszedł czas aby ją odzyskać. Lud tego świata odzyskuje wolną wolę w rewolucjach burzących stary porządek i ustanawiających nowy ład. Już czas na zmiany bo to stare jest okrutne i niesprawiedliwe. Trzeba zrzucić oprawców i okrutników, którzy nami władają,  z tronów. Czas na nowy porządek i ciekawe czy to będzie mój porządek w którym cisi i zwykli ludzie odzyskują podmiotowość daną od Boga.
Warszawa, dnia 8 Stycznia 2022 roku, 5:48                                       Bogdan Jacek Góralski1 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

Etyka a środowisko. Rozważania o etyce.

https://justpaste.it/cu9zn

 Add Account

Etyka a środowisko. Rozważania o etyce.

Liczne cytaty i moje rozważania na temat etyki pozwalają stwierdzić, że mądra miłość między ziemskimi istotami pozwoli nam zbudować nasz świat na nowo i powtórzyć nasze życie.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 15 gru 2012

Liczne cytaty i moje rozważania na temat etyki pozwalają stwierdzić, że mądra miłość między ziemskimi istotami pozwoli nam zbudować nasz świat na nowo i powtórzyć nasze życie.

Etyka a środowisko
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.” (Ewangelia Jana 16:12-14)
Człowiek istnieje po to, „ by poznał prawa wszechświata, aby ukochał jego piękność i podziwiał jego ogrom”- Pico della Marandola
„Myśl jest przejawem energii Słońca” Bogdan Góralski
‘Nie o to chodzi by złowić króliczka ale by gonić go’ Agnieszka Osiecka
„Jeżeli chcesz człowieka unieszczęśliwić spełnij jego wszystkie marzenia”
„Przeznaczeniem każdej istoty jest dao – wieczna pogoń za szczęściem w harmonii ze światem” Bogdan Góralski
„Całe zło wynika z niewiedzy” Sokrates
„Zło istnieje po to aby docenić dobro” Heraklit z Efezu
„Znaczenie życia ludzkiego polega na doskonaleniu siebie. To wymaga mniej energii niż doskonalenie świata. Ulepszając siebie widzimy świat coraz doskonalszym” Bogdan Góralski.
„Najłatwiej i najpiękniej nie gnębić drugich, ale samemu nad sobą pracować, żeby być
możliwie jak najlepszym ” Platon
„Rozumiej świat, kontroluj siebie” Tadeusz Kotarbiński
„Cierpienie jest nauką” Ajschylos
„Dla głupich nauczycielem jest nie słowo, lecz nieszczęście” Demokryt
„Społeczność ludzka trwa tylko przez sprawiedliwość. Wierzę, że nienawiści umilkną” Eliza Orzeszkowa
„Być po stronie biednych i niewykształconych – to pomoc im, by przestali być biednymi i niewykształconymi, a nie sprawienie, żeby zaczęli się czuć dobrze w tej sytuacji” prof. Krzysztof Michalski
“I’m so glad that he let me try it again
Cause my last time on earth I lived a whole world of sin
I’m so glad that I know more than I knew then
Gonna keep on tryin’
Till I reach my highest ground…Whew!” Stevie Wonder Higher Ground

16 lutego 2012 o godzinie 3:05 roku nasza kotka Skradka odeszła do innego świata.
O tym, że te inne światy istnieją, dowodzę w dalszym ciągu niniejszego wywodu.

Czy kamień ma świadomość?
Trwająca wiele miliardów lat ewolucja materii doprowadziła do powstania na Ziemi (a może nie tylko?) życia i świadomości. Jeżeli takie małe nagromadzenie materii jak człowiek dysponuje świadomością to bardzo możliwe, że materia Kosmosu wykształciła w procesie ewolucji potężną nadświadomość. Jeżeli tak jest, to jesteśmy cząstką tej nadświadomości, bo jesteśmy cząstką tworzącej ją materii. W takim razie „Czy kamień ma świadomość?” zapytał mnie jeden z filozofów. Udzieliłem mu takiej odpowiedzi:
” Czy potrafimy odpowiedzieć na pytanie: „Co to jest świadomość ?”
Ja nie potrafię, ale domyślam się, że jest to wiedza, która mówi osobnikowi, jak się rozwijać
, jak żyć. U ludzi ta wiedza jest przekazywana genowo i pozagenowo. Tak jest prawdopodobnie i u innych istot żywych. Życie jest procesem czerpania energii (w różnych postaciach) ze środowiska. Środowisko podtrzymuje świadomość, stwarzając jej odpowiednie warunki, albo też świadomość dopasowuje się do swojego środowiska.
Jak jest w świecie tzw. materii nieożywionej?
Taki kamień, na przykład, ten spotykany najczęściej na polach Polski północnej, skandynawski granit rapakiwi, jest tak naprawdę zbiorem minerałów powstałych w głębi Ziemi. Rozpalona płynna magma jest środowiskiem w którym „rodzą” się minerały. Magma stygnąc zaczyna krystalizować-tworzą się kryształy minerałów. Minerał to taki osobnik, który ma zawsze ten sam skład chemiczny i często tworzy kryształy. Tworzą się w środowisku magmowym tysiące różnych minerałów-kryształów. Każdy z nich ma inną, charakterystyczną postać i cechy. Każdy z nich ma wiedzę jak się rozwijać, jak rosnąć ! Kryształy rosnąc, czerpią energię (ciepło) i środki odżywcze (substancje mineralne) ze środowiska, a w sprzyjających warunkach środowiskowych potrafią urosnąć do ogromnych rozmiarów(kilka metrów)! Kryształy można unicestwić, roztopić je po prostu i zamienić znowu w płynną magmę! Gdzież wtedy podziewa się ich wiedza umożliwiająca im ponowną krystalizację w sprzyjających warunkach?
Czy ta wiedza jest zawarta w środowisku, które tworzy kryształy, czy w nich samych?
Można powiedzieć ,że minerały żyją. Powstają z zarodków krystalizacji, rozwijają się rosnąc, i umierają zamieniając się w inne formy. Są w stanie ,z tej samej materii, narodzić się ponownie, jeżeli trafią na odpowiednie środowisko. Powstaje więc pytanie, czy kryształy minerałów posiadające wiedzę jak żyć, mają nieśmiertelną świadomość, która umożliwia im reinkarnację? Czy kamień złożony z nieśmiertelnych minerałów posiada świadomość?”.
Heraklit z Efezu był zapewne pierwszym filozofem, który mówił o rozumie działającym we wszechświecie. Rozum, o którym mówił, jest wieczny jak świat: jest jego czynnikiem nieodłącznym. A jest jego czynnikiem najdoskonalszym, boskim .
Ten kamień jest przecież zapisem wiedzy o środowisku. Zapisem wiedzy o procesach, które doprowadziły do powstania minerałów, wyerodowania ich ze skał, powtórnym zlepieniu (jeżeli są skałami osadowymi). Kamień jest taką kością pamięci o ziemskich procesach, którą może odczytać geolog, archeolog, którzy mogą odtworzyć te procesy kluczem swej wiedzy.
Materia jest obrazem świadomości środowiska. Ono wie jak się rozwijać, czyli jest w nim zawarta świadomość. Czas może się powtarzać, tak jak mogą się powtarzać procesy gwiazdotwórcze, planetotwórcze. Życie może się powtarzać, jeżeli odtworzymy jego środowisko.
…według R.A.Schwaller de Lubicza starożytni Egipcjanie uważali wszechświat za jedną całość, której każda część była powiązana ze wszystkimi pozostałymi częściami. Ponadto wszechświat był dla nich całkowicie wypełniony świadomością, choć manifestowała się ona na różnych poziomach: to co uważa się za „materię” uznawane było za formę świadomości, a kategoria zwana „umysłem” to również manifestacja świadomości, lecz na wyższym poziomie .
Również fakt, iż w De Revolutionibus…powołuje się na Hermesa (czyli pisma hermetyczne) jako autorytet, stawia postać Kopernika w nieco innym świetle: pokazuje, że w gruncie rzeczy był on hermetystą. Aby udowodnić światu prawdziwość tradycji pitagorejsko-hermetycznej (która w Słońcu widziała przyczynę i źródło istnienia oraz widzialną reprezentację Boga) wykazał, w ściśle naukowy sposób, że właśnie Słońce a nie Ziemia zajmuje uprzywilejowaną pozycję w centrum wszechświata (za który ówcześnie uważano Układ Słoneczny) .


Życie i katastrofy środowiskowe

Na Ziemi świat żywy reprezentowany jest przez liczne społeczności. Najliczniejsza jest gromada zmienno cieplnych owadów. Niektóre gatunki owadów tworzą bardzo liczne wspólnoty mające ogromne znaczenie dla stabilności środowiska przyrodniczego. Na jednego człowieka przypada około miliard owadów i ich istnienie warunkuje w ogromnym stopniu nasze życie. Co zrobilibyśmy bez pszczół zapylających nasze sady? Co zrobilibyśmy bez dżdżownic użyźniających nasze pola? Jak przeniesiemy je na saharyjskie pola uprawne, gdy nastąpi zmiana klimatu i przesuniemy do Afryki nasze siedziby? Można stwierdzić, że ludzkie trwanie jest uzależnione od istnienia innych gatunków ziemskiego ekosystemu a wyginięcie części tego ekosystemu może poważnie zagrozić istnieniu naszego gatunku i jego cywilizacji. Trzeba wiedzieć, że nagłe kataklizmy środowiskowe, prawdopodobnie klimatyczne, powtarzające się co sześćdziesiąt milionów lat, radykalnie redukowały liczebność populacji roślin i zwierząt na Ziemi. Najlepiej przystosowane do katastrofalnych zmian osobniki (lub te znajdujące się w korzystnej strefie środowiskowej) dawały początek rosnącym populacjom o nowych cechach. Proces ewolucji przebiegał więc od kryzysu środowiskowego do następnego kryzysu. Te wielkie wymierania obrazuje tzw. krzywa Johna Sepkoskiego .
Jak dowodzi moja praca o klimacie Ziemi , kryzysy klimatyczne powtarzają się, również współcześnie, w różnym natężeniu, co kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset lat i one również wpływają na ewolucję gatunków, w tym na ewolucję homo sapiens i jego cywilizacji.
Ewolucja człowieka i jego społeczeństwa
Przez procesy przystosowywania gatunków do zmieniającego się środowiska życiowego (cierpienie, stres jest procesem życiowym wywołującym dostosowywanie się organizmu do środowiska), natura doprowadziła min. do udoskonalenia mózgu człowieka i jego zachowań oraz do utworzenia społeczeństwa i cywilizacji homo sapiens. Ludzkie społeczeństwo zaś, przez swoje zespołowe działania, wyzwoliło człowieka spod całkowitego panowania natury. Można powiedzieć ,że nasz świat jest doskonały, ponieważ w procesie ewolucji dzięki plastyczności przyrody DOSKONALE się do niego przystosowujemy. Ludzkość wykształciła, uniezależniające od środowiska przyrodniczego, umiejętności produkowania żywności i wykorzystywania energii. Jednakże zmiany środowiskowe np. zmiany klimatu powodowały okresowo spadki podaży żywności co przekraczało czasami zdolności adaptacyjne populacji ludzi. Prowadziło to zróżnicowane grupy ludzkie, kierujące się instynktem (popędem), do wojen o tereny zasobne w żywność. Rozwój cywilizacji, w tym sposobów produkcji żywności przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł energii, pozwolił na skokowy rozwój populacji człowieka. Dzięki temu, oprócz natury, środowiskiem dla człowieka stało się społeczeństwo, zapewniające mu wszelkie potrzebne do życia środki i możliwości indywidualnego rozwoju. Wszelkie indywidualne działania człowieka w obrębie społeczności wynikają z naszej wiedzy o potrzebach zbiorowości. Wszelkie działania człowieka w środowisku przyrodniczym muszą wynikać z wiedzy o nim. Społeczeństwo przez rozwój specjalizacji osobniczej i wymianę informacji rozwija wiedzę potrzebną do panowania nad środowiskiem. Niezbędne stały się jednak nowe umiejętności służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb społecznych. Specjalizacja jest więc przystosowaniem do wymagań środowiskowych i gdy jest potrzebna to jest przez społeczeństwo nagradzana. Pieniądz wyraża skalę zapotrzebowania społecznego na daną działalność. Pieniądz jest więc kreowany przez społeczeństwo. Mierzy on zdolności przystosowawcze jednostki do społeczeństwa tj. mierzy jej zdolność do zaspokajania potrzeb społecznych (W ciągu życia twórcza jednostka zdobywa bogactwo. To społeczeństwo obdarza bogactwem jednostkę. Wróci ono przecież do społeczeństwa. Zdobyte w ciągu życia bogactwo powinno wystarczyć na godziwą emeryturę. Sprzedajmy więc społeczeństwu nasz dorobek-naszą firmę stworzoną podczas życia a zarobione pieniądze przeznaczmy na szczęśliwą i dostatnią starość). Wszelkie ludzkie działanie jest nastawione na zaspokajanie społecznych potrzeb. Celem indywidualnych pragnień ludzi (pomijając dewiacje) jest zawsze jakieś dobro społeczne. Celem i najwyższym dobrem dla człowieka jest zatem harmonijne istnienie w społeczeństwie. Celem społeczeństwa jest harmonijne istnienie w środowisku przyrodniczym i rozwój wiedzy o nim. Wiedza jest potrzebna do stworzenia nowego środowiska życia.
Wolna wola i stwarzanie światów
Można stwierdzić, że przyczyną cywilizacyjnych, materialnych zmian środowiska, jest zawsze czyjeś pragnienie, czyjaś wola. Pragnienie wynika z niezaspokojenia, z odczuwania niedoskonałości, jakiegoś braku przeżywanego świata. Pragnienie musi być zaspokojone (np. pragnienie energii) , więc jest motorem postępu cywilizacyjnego, napędem służącym doskonaleniu środowiska życiowego. Pragnienie wyraża wolną wolę, która skłania nas do niezależnego formułowania życzeń. Zatem można stwierdzić, że to wolna ludzka wola będąca produktem świadomości jest sprawcą rozwoju cywilizacji. Wolna wola jednostki wyrażona w pragnieniu musi jednak uzyskać społeczną akceptację, aby stała się katalizatorem postępu. Nasza wolna wola jest zatem ograniczona przez społeczeństwo-nasze środowisko. Społeczeństwo zaś jest ograniczone przez warunki środowiskowe, przez świat materialny. Ten nasz materialny świat (jak każda materialna rzecz ) przed powstaniem musiał być pomyślany, tzn. też musiał być efektem czyjegoś pragnienia, które zyskało akceptację społeczną. Pragnienie stworzenia materialnego świata było wynikiem potrzeby, a potrzeba pokusy. Nasz świat służy zatem jakiemuś celowi, jest potrzebny. Nasz świat jest efektem czyjejś woli i jest przez nią ograniczony. Efektem takiego myślenia jest koncepcja nieskończoności bytów społecznych. Koncepcja taka pojawia się w pracach współczesnych fizyków: Innymi słowy, fizycy w coraz większym stopniu akceptują koncepcję nieskończonej liczby rzeczywistości przesuwających się równolegle jak strony niekończącej się książki. I nieskończonej liczby wersji każdego z nas, przeżywających nieskończoną liczbę różnych osobistych historii w nieskończonej liczbie równoległych rzeczywistości .
Świadomość tworzy byt, który tworzy nową świadomość, a ta nowo utworzona świadomość tworzy nowy, doskonalszy (?) byt. I tak bez końca. A co było na początku, tego nie wiem, ale być może to była buddyjska pustka wypełniona niezmąconą, niczego nie pragnącą wieczną świadomością. Prawdę mówiąc, jeżeli coś nie ma początku ani końca, to jest kołem.
Nasz świat to perpetum mobile, poruszane przez kolejne byty.
Mówi o tym Heraklit z Efezu:
Wszechświata nie stworzył żaden bóg ani żaden człowiek, lecz był on zawsze, jest i będzie zawsze żywym ogniem (prawdopodobnie chodziło mu o energię).
Hierarchiczna piramida pożerających się organizmów (zbudowanych ze stałej liczby ziemskich atomów) świadczy o tym, że materia ewoluuje tworząc z tych samych atomów coraz bardziej złożone organizmy i świadomości, co raz bardziej przekształcające środowisko. Jaka świadomość powstanie na końcu łańcucha ewolucji ziemskiej materii? Wszystko jest uwarunkowane, wszystko ma swoją przyczynę. Nasz świat powstał z jakiejś przyczyny. Nasza dobra i zła wola wynika z pierwotnej przyczyny- powstania świata i nie powinna podlegać ocenie. Dobra wola umacnia jednak społeczeństwo i usprawnia jego działanie- gdzie jest granica owej sprawności ludzkiego społeczeństwa? -w doskonałości??? A co jest doskonałe? To co trwa wiecznie. Dobra wola człowieka uczyni go nieśmiertelnym.
Czym jest nasze Ja? Jest efektem doświadczeń wynikających z sumy wydarzeń, sumy uwarunkowań od początku naszego świata. Jeżeli ten świat nie ma początku tzn. istnieje nieprzerwany ciąg wzajemnie uwarunkowanych wydarzeń, nasze Ja jest wieczne, bo odtwarza się wraz ze światem. Nasze Ja, jego dobra lub zła wolna wola, wnosi zmiany w ciągu przyczyn i skutków świata, kreuje więc świat i pozostaje w nim zapisane przez swoje działania. Nasza wola w świecie bez początku kreuje przeszłość i przyszłość-czyli to coś, co stoi pomiędzy nimi-teraźniejszość. W takim razie wszystko jest teraźniejszością, nie ma czasu przeszłego i przyszłego, skoro wszystko odnosi się do teraźniejszości. Czymże jest czas? Pojęcie Czasu jest efektem przemijania odczuwanego przez istoty żywe. Dzięki przemijaniu trwa Ewolucja. Dnie mijają bo Ziemia obraca się wokół swojej osi i wokół Słońca. To wyznacza nam upływ czasu. Tymczasem materia jest w ciągłej przemianie. Powstają nowe systemy gwiezdne i czas zaczyna się od narodzin gwiazdy, a przecież ona umrze i narodzi się na nowo w innej formie. Czas jest ludzkim pojęciem i oznacza przemijanie. Coś co jest wieczne nie przemija i nie wie czym jest czas. Materia jest formą energii i kreuję świadomość , a wiedza tej świadomości kreuje nowe materialne światy, które tworzą nowe Ja. Jeżeli czas nie istnieje to i przestrzeń nie istnieje. Droga S=Vt (iloczyn prędkości i czasu), gdy „t” nie istnieje, to nie ma drogi. Wszystko jest w jednym punkcie, wszystko dzieje się w jednym punkcie i w jednej chwili . Nasz świat jest punktową projekcją innego świata. Jeżeli ten nasz punkt, nasz świat, wytworzy nowy świat, to wniesie nową energię, która podtrzyma ten poprzedni byt – stworzy się perpetum mobile, które podtrzymuje dobra wola. Wolna wola jest funkcją świadomości, musi więc istnieć ciągłość strumienia świadomości, aby tworzenie się światów było ponawiane, aby odtwarzała się energia, która podtrzymuje życie w kolejnych światach.
Od Heraklita renesansowi filozofowie przyrody (min. Bruno i Della Porta) przyjęli dialektyczną wizję świata, pojęcie continuus fluxus, ujęcie rzeczywistości jako „strumienia” ciągłych zmian, jako procesu nieustannego przepływania. Z filozofii przyrody Parmenidesa brali monizm materialistyczny, myśl, że „wszystko jest jednością”, a od Anaksagorasa-jakościową teorię przyrody (że rzeczywistość ma nie cztery składniki, lecz tyle, ile jest odrębnych jakości) i myśl, że ze wszystkiego może powstać wszystko” (omnia ex omnibus)
Pozornie, wydaje się, że przestrzeń można zdefiniować jedynie za pomocą terminów dotyczących objętości zajmowanej przez ciała. W braku ciał materialnych nie istnieje nic, za pomocą czego można by zdefiniować przestrzeń. Wydaje się, że nie może ona istnieć sama przez się. Materia i przestrzeń są nierozłączne. Przestrzeń nie może istnieć bez materii.
Teza Arystotelesa brzmiała: Skoro miejsce rzeczy jest powierzchnią tego, co obejmuje, i skoro nie ma powierzchni obejmującej punkt, wobec tego punkt nie ma miejsca, chociaż ma je ciało.
Koncepcja wypełnionego wszechświata: Przyroda działa zawsze tak aby nie dopuścić do powstania próżni.
Nieskończona przestrzeń nie ma środka.
Wszystkie punkty niczym się od siebie nie różnią. Cała Arystotelesowska koncepcja –teoria ruchu –jest nierozerwalnie związana z koncepcją skończonej wypełnionej przestrzeni. Jeżeli przestrzeń jest nieskończona i nie istnieje punkt centralny, to nie widać uzasadnienia, dlaczego cała Ziemia, woda ogień i powietrze we wszechświecie miałyby skupić się w jednym i tylko jednym punkcie. Gdyby wszechświat był nieskończony to w sposób naturalny
nie istnieje jego punkt centralny.
Atomiści-próżnia, nieskończony wszechświat, wiele światów.
Arystoteles-skończona, wypełniona przestrzeń.
Jednym z podstawowych założeń magicznej koncepcji rzeczywistości była słynna teza –głoszona zarówno w wiekach średnich, jak i w epoce renesansu-o powszechnym powiązaniu wszystkiego ze wszystkim i że wszystkie rzeczy przenikają dwie przeciwne właściwości „okultystyczne”- sympatia i antypatia, zgoda i niezgoda (niezgodę, antypatię, nazywano zamiennie „zgubną nienawiścią”) .
Ogrom świata zdumiewał tych, którzy się nad nim zastanawiali: chodziło o genezę ruchu przenikającego wszechświat. Zgodnie z arystotelesowskim modelem świata, wszelki ruch w makrokosmosie ma genezę ”z zewnątrz”. Pierwszy poruszyciel-Bóg- znajduje się poza światem i wprawia (pośrednio) w ruch całą machinę kosmosu, poruszając bezpośrednio primum mobile, najbardziej zewnętrzną ruchomą sferę świata. Inaczej przedstawia się sprawa ruchu we wszechświecie w perspektywie koncepcji platońskiej. Tutaj fakt ruchu w świecie ma swoje źródło w nim samym, w jego naturze, która zespala dwie przeciwstawne sobie tendencje-do spoczynku i do poruszania się. Świat jako całość, podobnie jak znajdujące się w jego obrębie jestestwa, wykazuje ruch i spoczynek, przejawy prawdziwego życia .
Integralnym składnikiem neoplatońskiej koncepcji świata jako „zwierzęcia o wymiarach kosmicznych” była teoria duszy świata, która nabierała nowej aktualności i znaczenia, ilekroć ożywiała się refleksja filozoficzno-przyrodnicza podejmowana w duchu platońskim. Myślicieli wychowanych na Timajosie, przepojonych zawartą w tym dialogu pitagorejsko-platońską filozofią przyrody, mały tylko krok dzielił od tego motywu makro i mikrokosmosu, od tezy panwitalistycznej przyjmującej, że życie rozlane jest w całym kosmosie i w każdej jego czastce .
Filozofowie zaprzyjaźnieni z Della Portą (Bruno i Campanella) utrzymywali, że Natura będąc tożsama z Bogiem jest twórcą samej siebie, jest jakby samokonstruującą się z „łona materii” machiną .Człowiek przez rozwój świadomości tj. wiedzy o prawach rozwoju (materia wie jak się rozwijać, bo możliwości rozwoju są dyktowane przez środowisko a środowisko jest ukształtowane przez poprzedzającą świadomość), zwiększa swą moc (energię). Energia włożona w kształtowanie świata musi być zwrócona przez ten świat. Energia jest równoważna pracy, wykonuje więc pracę przekształcającą materię, tworzy żywy świat, który przetwarza materię i który powinien tę energię oddać. Tzn. energia tworzy świadomość, która będzie w stanie stworzyć energię, aby świat mógł nadal istnieć, aby bilans energii pozostał bez zmian. Czyli świadomość jest przynależna do materialnego świata.
Mózg składa się z cząsteczek i rejestruje fale pochodzące z innych kombinacji cząsteczek. Jeśli atomy wykształciła ewolucja, to siły ewolucji pojawiły się wcześniej niż atomy. Coś, co postało przed atomem, nie może być zbudowane z atomów, a więc, niezależnie od znaczenia, nie może być zarejestrowane przez ludzki mózg .


Wszystko jest przyczyną, wszystko jest skutkiem
Życie to rozwój, kontakt sąsiadujących w społeczeństwie świadomości, wywierających swój wpływ na bieg wydarzeń. Każda świadomość tworzy swoją rzeczywistość, jednak te rzeczywistości zazębiają się przez zdarzenia wspólne. Nasze działania, fakty przez nas tworzone, wywołują wpływ na inne światy, powinny z innymi światami harmonizować, przez poddanie się tym samym regułom postępowania. Musimy zrozumieć tę harmonię, aby się do niej dostosować.
Człowiek i świat współczesny podlega nieustannym przemianom, proza narracyjna musi znaleźć nowe środki wyrazu, umożliwiające nadanie artystycznego kształtu ciągłej metamorfozie zdarzeń ludzi i rzeczy. Tej złożoności nie jest w stanie oddać fabuła typu linearnego-ujmująca wszystko w nieskomplikowany schemat przyczyn i skutku. Życie bowiem nie składa się tylko z prostych opowieści, które mają początek i koniec, ale także z fragmentów, drobin, historii niedokończonych, przerwanych, nakładających się na siebie i przecinających się wzajemnie. Kalejdoskopowa struktura współczesnego świata, w którym znikły punkty osiowe , a różne poglądy stały się równowartościowe, czyni w prozie postać wszechwiedzącego narratora anachroniczną, podobnie rzecz się ma ze spójną, dokończoną opowieścią. Zmienność rytmu, przemienność obrazów, przyspieszenia i zwolnienia prędkości, zbliżenia i dalekie plany, cofnięcia się w czasie i wyjścia w przyszłość, technika strumienia świadomości, która pozwala wniknąć w psychikę postaci, wszystko to może i powinno być wykorzystywane przez współczesną prozę o ile ni chce ona stracić kontaktu z odbiorcami wychowanymi w innej rzeczywistości – rzeczywistości migotliwych, intensywnych obrazów, wielodźwiękowej, takiej w której statyczny, rozwlekły opis, uładzona narracja nie są już w cenie .

1.1.Źródła etyki
Współcześnie znajdujemy się w okresie przełomowym. Ludzkość poszukuje nowych źródeł energii ,której brak stanowi barierę rozwoju cywilizacji. Przykładem społeczeństwa z deficytem energii jest USA. W kraju tym rozwinął się najbardziej energochłonny, zmechanizowany przemysł rolniczy. Jak wszędzie, stanowi on podstawę egzystencji społeczeństwa i jego gospodarki. Wobec tego USA są zmuszone do walki o źródła energii. Określa to globalną politykę tego kraju. Nowe źródła energii można jednak odnaleźć wyłącznie przez rozwój nauki, co wymaga koncentracji sił i środków a także globalnego rozwoju systemu oświatowego nastawionego na wyławianie wybitnie uzdolnionych jednostek. Wymaga to jednak współpracy a ta zależy od etyki wyrażającej zdolność ludzi do współdziałania. Rozwój wiedzy, coraz trudniejszej do opanowania przez jednostkę, wpływał na konieczność jej specjalizacji . Postępowanie specjalizacji powodowało coraz większe uzależnienie jednostek od siebie, co wpływało na rozwój więzi społecznych. To rozwój wiedzy o środowisku i postępująca specjalizacja umiejętności jest odpowiedzialna za przyrost etyki umożliwiającej współpracę wśród członków społeczeństw. To rozwój wiedzy chroniącej społeczeństwo przed wrogim środowiskiem sprzyja wzrostowi etyki. Im większe zagrożenie środowiskowe tym wymagania wobec wiedzy rosną, powodując przez specjalizację wzrost etyki w społeczeństwie. Już Sokrates twierdził, że całe zło (świata?), (zła wola?) wynika z niewiedzy. Trzeba się z nim zgodzić.

KOŁO ŻYCIA =>Funkcją zagrożenia jest wiedza. =>Funkcją wiedzy jest etyka.=>Funkcją etyki jest energia.=> Funkcją energii jest życie.=> Funkcją życia jest zagrożenie.

Kalaćakra, czyli koło czasu, osadzone jest na kole powozu Surji, boga słońca. Koło to jest zwane Samwatsarą. Siedem koni ciągnących powóz słońca znanych jest pod imionami; Gayatri, Brhati, Usnik, Jagati, Tristup, Anustup i Pankti. Zaprzężone są one przez półboga Arunadewę do jarzma szerokiego na 900 000 jodźanów. W ten sposób powóz unosi Aditjadewę, boga słońca. Przed bogiem słońca zawsze stoi i ofiarowuje mu modlitwy 60 000 mędrców zwanych Valikhilyami. Jest też tam 14 gandharwów, apsar i innych półbogów, którzy podzieleni są na 7 grup i którzy każdego miesiąca wielbią Duszę Najwyższą – Paramatmę – przez boga słońca, odpowiednio do różnych imion. Bóg słońca podróżuje poprzez wszechświat przemierzając odległość 95 100 000 jodźanów (760 800 000 mil) z prędkością 16 004 mil w jednej chwili.[1]
Kategoria „kołowrotu zmian” (vicissitudo) rozumiana jako prawo powszechnej zmienności rzeczy (rerum vicissitudinis lex) była jedną z centralnych kategorii filozoficznych myślicieli Odrodzenia ( A. Nowicki , Centralne kategorie filozofii Giordana Bruno , s.149-169, Centralne kategorie filizofii Vaniniego, s.95). W 1575 roku ukazało się jedno z głównych dzieł filozoficznych XVI wieku De la vicissitude ou variette des choses ( polski przekład fragmentu tego dzieła ukazał się w: A. Nowicki, Filozofia francuskiego odrodzenia, Warszawa 1973, s.308-339.por też tamże, s.13-14, 53-54, 68-69. Patrz także na dzieło Campanelli Ateismus Triumphatus o trzech głównych religiach :chrześcijańskiej, mahometańskiej, mojżeszowej fragmentarycznie wydrukowane w A. Nowicki, Filozofowie o religii, t.1, Warszawa 1960, s.36-77)
Autor, francuski filozof Loys Le Roy (Regius) (1510-1577)przedstawił kołowrót (viccissitude) jako najbardziej uniwersalne prawo przyrody, które przejawia się we wszystkich dziedzinach , również w historii ludzkości. Kołowrotowa zmienność dotyczy nie tylko istot żywych ( narodziny, dojrzałość, śmierć). Prawu temu podlegają wszelkie sprawy ludzkie: literatura, języki, sztuka, prawa i obyczaje, państwa, które nie przestają rozwijać się i upadać, doskonalić się i pogrążać w odmętach chaosu, w którym zostaną zaprzepaszczone osiągnięcia kultury .
Według Bruna-nawiązującego do antyfeudalnej tradycji wczesnorenesansowej (Pico della Mirandola, Pomponacjusz i inni)-człowiek sam jest twórcą swego losu (los daje mu tylko wiele możliwości do wyboru a on sam wybiera swoją drogę) i własną dzielnością może poprawiać błędy „FORTUNY”( fortuna nie błądzi tylko stwarza różnorodne możliwości, które różnie wykorzystujemy np. da biedakowi fortunę, którą on utraci bo nie ma umiejętności zarządzania pieniędzmi), czyli ślepego przypadku, który „czyni czcigodnym tego, kto na to nie zasługuje, obdarza pięknym polem tego, który nie sieje, i pięknym ogrodem tego, kto go nie uprawia; daje wiele pieniędzy temu, kto ich nie potrafi wydawać, i dobry apetyt temu, kto nie ma co jeść. A skuteczność działalności ludzkiej, skuteczność owej „działalności, która zwycięża zły los” i sprawia, że zdobywamy rzeczy pożądane, jest zagwarantowana przez obiektywne prawo kołowrotu: czas bowiem nie tylko wszystko zabiera, ale też wszystko daje .
Prawa przyrody działają odwiecznie: działanie ich objawia się w czasie; stąd nazwa aevi leges- pomost do identyfikacji potęgi przyrody z potęgą czasu.(…) wobec tej fatalnej potęgi czasu nawet bogowie są bezsilni: świadczą o tym ruiny świątyń.(…)” Siły przyrody nie liczą się z ludźmi; przyrody nie stworzyli bogowie; przyroda nie była stwarzana dla ludzi, i nie ulega wątpliwości, że przyroda swoją potęgą doprowadziłaby do zagłady gatunku ludzkiego, gdyby siła ludzka nie stawiła jej oporu. W poemacie Lukrecjusza ludzkość jest godnym partnerem sił przyrody. Istnieje „siła ducha”(vis animi) i dzielność ducha (animi virtus), i „potęga ludzkiego rozumu” (rationis potestas), potęga umysłu, serca (ingenium, cor), i pilnej myśli (impigra mens). Istnieje potęga ludzkiej pracy (labor), która zwycięża przyrodę .

Średniowieczna wiara w „tamten świat” i nieziemska piękność „królestwa niebieskiego” prowadziła do poniżenia „tego świata”. Jednym z przejawów renesansowego przewrotu światopoglądowego było odkrycie piękna „tego świata”-przygotowane częściowo w średniowieczu przez Franciszka z Asyżu i nawiązujące do tradycji starożytnej .
A Pico della Mirandola pisał, że człowiek istnieje po to, „ by poznał prawa wszechświata, aby ukochał jego piękność i podziwiał jego ogrom” .

Życie się odradza, energia jest równoznaczna z życiem, jest jedna substancja-energia, która przybiera różne materialne postacie. Materia jest wizualizacją energii. Materię widzimy dzięki oczom, zmysłowi wzroku dostarczającemu bodźce mózgowi. Mózg jest produktem środowiska naszego życia i odbiera za pomocą zmysłów tylko tę cząstkę istniejącej rzeczywistości, która jest potrzebna do podtrzymania funkcji życia. Do podtrzymania funkcji życiowych niezbędna jest energia gwiazdy, w związku z czym możliwe jest twierdzenie, że jest tyle bytów ile gwiazd na niebie. Ale widzialny świat to tylko cząstka świata, który pozostaje poza naszymi zmysłami-świata niewidzialnych dla nas subtelnych energii.
Materia-forma energii, przeobraża się w życie przy wykorzystaniu energii Słońca, a życie przez kołowrót dziejów odtwarza energię gwiazdy, tworząc nowy świat i życie.
Jeżeli ludzkość zrozumie swoje przeznaczenie i stworzy nowy świat, zasoby energii w Wszechświecie powiększą się. Powiększą się zasoby wiedzy, dobra i życia. Nasza świadomość trwa w stworzonych dziełach.
Jednym z pierwszych myślicieli renesansowych , którzy dostrzegali społeczną funkcję religii, był polski humanista, Grzegorz z Sanoka, który określił religię, jako „jedyną i najbardziej skuteczną więź dla przestrzegania praw” i jako ” najbardziej skuteczny środek rządzenia ludem” .
Giordano Bruno był świadom, że zdrowy rozsądek mamiony zmiennością świata, wielokrotnie wprowadza nas w błąd. Obowiązkiem naszym jest wątpić i sprawdzać wszystko siłą własnego rozumu. Przyzwyczajenie do wierzenia jest największą przeszkodą poznawania.
Kto chce być prawdziwym człowiekiem, ten –według Bruna- musi zdecydować się na wybór pomiędzy filozofią a wiarą i wybrać filozofię przeciwko wierze .
Filozofia prowadzi do prawdziwej wiary i daje wszystkim niezłomną nadzieję na jutro.
Obiektywna hierarchia wartości to dla Bruna „prawo naszej matki przyrody”, dla której dobrami są piękno, szczęście, heroizm, rozum, aktywność naukowo-badawcza .
W podobny sposób przeciwstawiał postawie średniowiecznej postawę renesansową Lorenzo Valla pisząc: „Oni mówią, że trzeba pragnąć cierpień, my mówimy, że trzeba pragnąć rozkoszy, , oni-że trzeba pragnąć śmierci, my, że trzeba pragnąć życia; ”oni” uważali wszystko to co „naturalne”, za złe, Valla –utożsamiając przed Brunem „naturę” z „Bogiem” -uważał to, co „naturalne” za dobre i „boskie”.
„Mniemam zgodnie z Epikurem” pisał Mantaigne, że trzeba życie kształtować tak rozumnie, aby dawało jak najwięcej radości. Przeciwstawiając się chrześcijańskiej gloryfikacji cierpień
Montaigne powiadał, że „ trzeba rozprzestrzeniać radość” .
Należy jednak wspomnieć, że filozofię chrześcijańską stworzyły lata niedostatku, a filozofię
Odrodzenia czasy niezwykle pomyślne dla ludzi.
Wieczność zdobywa się tworzeniem doskonałych dzieł-mówi Bruno Latini w Boskiej komedii Dantego.” Niechże owładnie naszą duszą, święta ambicja –pisał Pico della Mirandola- abyśmy niezadowoleni z tego, co przeciętne, dążyli do tego, co najwyższe, wytężając w tym celu wszystkie siły”.” Jeżeli będziemy rozpraszać się na wiele spraw-pisał w innym dziele-zamiast zebrać nasze siły i skierować je na jeden cel, nie damy życia dziełom godnym naszej boskości” .
Dla Bruna istnienie polega na działaniu. Jedność filozofii Bruna polega na nowożytnym dążeniu do praktycznego opanowania przyrody i na wynikającym z tego dążenia podstawowym pytaniu: „ W jaki sposób?”.
„Łaska Boża”, zmienność przyrody, stwarzają człowiekowi możliwości działania stawiając przed nim wolny wybór drogi, którą będzie podążał. Podobnie i my powinniśmy naszej młodzieży stwarzać możliwości do działania pozostawiając im wolny wybór drogi.


Funkcją wiedzy jest czas.
To co wieczne jest niezmienne i doskonałe. Kreuje to doskonałą, absolutną wiedzę
podmiotu obserwującego, który też jest niezmienny(?) Jeżeli podmiot obserwujący jest zmienny, to i zmienna jest jego wiedza (wiedza rośnie gdy podmiot dojrzewa) a także obserwowany świat zmienia swą doskonałość. Świat staje się doskonalszy gdy wiedza zmiennego podmiotu o nim rośnie.
Jeżeli wiedza rośnie, to wydłuża się perspektywa czasowa obserwacji. Czas jest funkcją wiedzy. Gdy zdobędziesz całkowitą wiedzę, staniesz się wieczny i będziesz mógł wchodzić w dowolne miejsce łańcucha przyczyn- tzw. czasu. Jeżeli podmiot wiedzy (świadomość) nie zmienia się, przedmiot wiedzy (świat) też jest niezmienny. Jeżeli podmiot wiedzy zmienia się, dojrzewa tak jak człowiek, przedmiot jego wiedzy także zmienia się wraz z wiedzą o nim. Jeżeli podmiot ma pełną wiedzę o świecie, zna przeszłość i przyszłość, które stają się teraz teraźniejszością. Tzw. czas jest funkcją wiedzy. Jeżeli świat jest zmienny to nie jest wieczny, chyba, że będzie się nieustannie rozwijał. Jeżeli świat jest zmienny to i zmienna jest wiedza podmiotu wiedzy i wtedy celem jest rozwój. Świat może się zmieniać w kierunku rosnącej lub malejącej energii, wtedy wpływa to na charakter gromadzonej wiedzy. Przyrost energii świata daje pozytywną wiedzę . Zmniejszanie energii świata daje negatywną wiedzę . Przyrost energii świata powoduje tworzenie nowych światów co jest zależne od dobrej woli. I odwrotnie.

6.1. Wielość systemów etycznych i konflikty pomiędzy nimi.

Ewolucja społeczeństw ludzkich odbywająca się w różnych środowiskach przyrodniczych spowodowała powstanie w krainach świata odmiennych systemów etycznych i wynikających z nich systemów religijnych. Różnią się one przede wszystkim stosunkami społecznymi pomiędzy mężczyzną i kobietą, a przecież jedno bez drugiego nie może istnieć. System etyczny i religijny wynika z przystosowania społeczeństwa do danych warunków przyrodniczo-społecznych, jednakże migracje narodów i ich kultur, przemieszczających się w wyniku zmian klimatu w różnych czasach na różne strony świata, doprowadziły do ogromnej mozaiki wierzeń. Procesy globalizacji, umożliwione postępem technologicznym w środkach łączności i transportu, skutkują postępującym ujednoliceniem obyczajów społecznego środowiska światowego. Powoduje to presję na kształt światowej kultury, której częścią są systemy etyczne i wynikające z nich systemy religijne i ideologiczne. Logiczne jest twierdzenie, że dalszy rozwój środków komunikacji międzyludzkiej, którymi są internet i transport międzykontynentalny ,wymusi postępującą unifikację światowego systemu etycznego, co pozwoli na przełamanie wielu uprzedzeń między narodami i zorganizowanie działań dla zaprowadzenia pokoju światowego. Przeszkodą w tym procesie będą prawdopodobnie duchowni (ideolodzy), utrzymujący się z nauczania różnych religii. Należy zapewnić im utrzymanie i nakłonić do porozumienia.
Biorąc pod uwagę ogromne środki przeznaczane na zbrojenia (ok.850 mld dolarów rocznie w 1986r. (Józef Pajestka 1990 str.195), ok.1100mld dolarów w 2008r. wg Wikipedii ), można stwierdzić, że działania w kierunku ujednolicenia globalnego systemu etycznego i zjednoczenia ludzi, mogą być dla ludzkości najbardziej zyskownym przedsięwzięciem przyszłości. Zaprzestanie zbrojeń i skierowanie tak ogromnych środków na rozwój edukacji i nauki musi przynieść postęp w rozwoju cywilizacji człowieka. Moje badania nad różnymi systemami etycznymi umożliwiają stwierdzenie, że oszczędzanie energii społecznej (nie powodowanie konfliktów) i wszelkich form energii jest uniwersalnym dla wszystkich istot przesłaniem etycznym. Etyka ma wymiar fizyczny i jest nim zdolność społeczeństw do oszczędzania i dobrego wykorzystania wszelkich form energii. Można zatem budować światowy system etyczny w oparciu o jedną zasadę zrozumiałą dla wszystkich i optymalizującą wszelkie ludzkie działania. Zastosowanie tej uniwersalnej etyki umożliwi pełne wykorzystanie zasobów intelektualnych społeczności ludzkich i zrównoważony rozwój naszej cywilizacji w chronionym środowisku naturalnym planety. Musimy mieć świadomość, że przetrwamy jako jeden z wielu gatunków naszej planety , jeśli nie naruszymy jej ekosystemu. Zasada oszczędzania energii musi znaleźć zastosowanie również w ekonomii.

Znakomity polski ekonomista Józef Pajestka pisał: Zasadnicza koncepcja ekonomii klasycznej-oparcia wartości na pracy-miała antropocentryczną orientację i mogła mieć sens tylko przy ignorowaniu środowiska bądź przy założeniu nieograniczoności jej zasobów .
W dzisiejszym świecie powinniśmy oprzeć system ekonomiczny na koszcie energii i surowców jako uniwersalnym mierniku wartości wszystkiego. Ich zasoby są ograniczone i powinniśmy je jak najlepiej wykorzystywać czyli ich nie marnować. Wartościowanie oparte na koszcie pracy jest zwodnicze i czasami prowadzi do produkcji bubli i do marnotrawienia surowców. Praca ma różną cenę w zależności od jej podaży, a energia i surowce kosztują wszędzie podobnie i dlatego mogą być uniwersalnym miernikiem wartości. Zresztą we współczesnym globalnym środowisku powinniśmy zwiększyć przepływy sił pracy, aby nowoczesnym strukturom gospodarczym Zachodu dać zastrzyk świeżej krwi w postaci pracowitych mieszkańców wschodu. Ograniczy to konkurencyjność gospodarczą Wschodu, wspomoże siły produkcji Zachodu i rozwiąże problemy społeczne krajów przyrównikowych. Wg. Williama Stanleya Jevonsą miarą wartości jest użyteczność. Zresztą w dalszym wywodzie proponuję przesuwanie zasobów pracy z kraju do kraju czyli po prostu umożliwienie swobodnej imigracji ludzi.

Potrzeba etyki
Wśród ludzi istnieje wielka potrzeba istnienia i funkcjonowania systemu etycznego wynikająca z wielu zagrożeń środowiskowych. To dlatego tak chętnie płacimy różnym organizacjom (np. Kościołom, klasztorom) na cele związane z krzewieniem etyki. Na świecie jest wiele krajów stosujących w praktyce rozmaite systemy etyczne.
Rozbudowanym systemem etycznym był egipski kult boginii Maat.
The 42 Divine Principles of the Goddess Maat http://www.nubeing.com/unblind2/42.htm

Przykładem są Chiny w których rozwinęły się skrajnie przeciwne systemy konfucjanizmu i taoizmu. Opisuje to przytoczony cytat:
Myśl Konfucjusza zrodziła ziemia dość surowa. W jego ojczyźnie, niewielkim księstwie Lu, położonym w środkowej, kontynentalnej części dzisiejszej prowincji Szantung, mógł on od najmłodszych swych lat obserwować zmagania człowieka z nieprzyjazną mu przyrodą, nieustanne boje z powodziami i wszelkim wód nadmiarem. Kamienista ziemia wyżej położonych części Szantungu niewiele i niechętnie rodzi. Wszelka uprawa wymaga tam zharmonizowania wysiłków, wspólnego, to jest społecznego działania. Niełatwo władać krainą, w której głód nie należał do rzadkości, a której lud skory jest do buntu. Takie myśli musiały skierować uwagę Konfucjusza ku społeczeństwu, ku szukaniu odpowiedzi na pytanie, jakie jest nasze w społeczeństwie miejsce, jak tym społeczeństwem winien władca rządzić i jaki ma być części jego poddanych w tych rządach udział.
Myśl Lao-tsego zrodzić się miała w południowych regionach ówczesnego świata chińskiego, czyli gdzieś w dorzeczu Jangtsy, wielkiej rzeki, która prawie nigdy nie wylewa, lecz płynie wśród żyznych pól dających po dwa zbiory rocznie. W krainie ciepłej, łagodnej, w której nie potrzebne zdają się wysiłki społeczne, a ideałem musi być cicha samotnia zagubiona wśród gór, życie tak blisko przyrody jak tylko można, wytwarzanie wszystkiego, co trzeba, na własny użytek i spędzanie czasu na błogiej bezczynności – niedziałaniu – z dala od gwaru świata. Toteż taoizmu społeczeństwo programowo nie interesuje, głosi on bowiem indywidualną potrzebę osiągnięcia cnoty właściwą ku temu drogą, czyli tao .

Taoizm filozoficzny (道家, daojia) to jeden z głównych (obok konfucjanizmu i buddyzmu) kierunków klasycznej filozofii chińskiej. Związany jest nierozerwalnie z pojęciem dao- (uważam, że termin dao oznacza stawanie się, proces stawania się doskonałym, dążenie do doskonałej harmonii ze światem, doskonałość jest wiecznym bytem, doskonałość to niebyt. Najpiękniejsze jest życie – proces stawania się doskonałą istotą, bo jak mówią słowa piosenki Agnieszki Osieckiej „Nie o to chodzi by złowić króliczka ale by gonić go”, to wieczna pogoń za szczęściem jest sensem naszego życia) .
Dao (pogoń za szczęściem) jest esencją wszechświata, stanowiącą podłoże wszelkich zmian. Nie może być opisane słowami (a jeżeli – jak głosił Zhuangzi – to tylko za pomocą paradoksów), gdyż ciągle się zmienia, ponadto każdy opis jest jedynie przybliżeniem rzeczywistości. Można jednak poprzez rozwój duchowy osiągnąć stan mędrca taoistycznego i tym samym harmonię z dao. (Można rozumiejąc proces stawania się świata, zharmonizować swoje działanie z tym procesem, iść drogą dao, to jest najważniejsze dla człowieka zharmonizować swoje życie z życiem świata, nie szukać swego miejsca w świecie wymuszając cierpienia innych, odnaleźć swoje miejsce w świecie cierpliwie goniąc za szczęściem –iść drogą dao).
Innym ważnym pojęciem w taoizmie filozoficznym jest wu wei. Dosłowne tłumaczenie to niedziałanie, a raczej działanie bez wysiłku, działanie w harmonii z dao. Jest to proces akceptowania i harmonizowania swego działania z nurtem wszechświata. Doświadczając dao i w ten sposób poznając je człowiek nabywa naturalnej cnoty de, która pozwala na osiągnięcie harmonii wu wei. (Rozumiejąc świat, proces jego stawania się, podejmujemy jedynie te działania, które są zgodne z logiką dziejów, które podpowiada nam intuicja, harmonizują z rzeczywistością, nie krzywdzą innych istot, spełniamy oczekiwania innych, odczytujemy najskrytsze potrzeby świata, doskonalimy się i przekazujemy swoją wiedzę o świecie, szukamy zrozumienia i miłości i nią się kierujemy, ofiarujemy światu siebie i swoje umiejętności aby znaleźć w nim spełnienie naszych życiowych oczekiwań, goniąc za szczęściem zbudujemy nowy świat).
Pod tym względem taoizm jest podobny do filozofii głoszonej przez stoików, owa zasada wu wei polega na tym, iż istnieje jakiś plan (wg stoików był to plan boski, wg taoistów było to Dao). Stąd też niechęć do ingerencji w odwieczne prawa świata, gdyż takowa byłaby sprzeczna z Dao.( Świat to nieustanne stawanie się według odwiecznego porządku, odradzanie się według planu zgodnego z regułą oszczędzania energii lub regułą jej ciągłego pomnażania, co mnoży życia. A życie to pogoń za szczęściem prowadząca w efekcie do przebudzenia czyli starań o ponowne odrodzenie świata w którym żyjemy, świata który jest cudem, świata który nas stworzył. Mamy szansę zaistnieć ponownie, mamy szansę zmartwychwstać i zależy to od nas i naszej duchowej doskonałości).
Innym niezwykle ważnym pojęciem jest pu (nieociosany kloc, pu w języku chińskim oznacza uczciwy, prosty) – własna, naturalna moc, którą posiadają rzeczy, w swym pierwotnym stanie. Jest ona niebywale krucha i delikatna. Odnalezienie w sobie tej mocy daje radość i szczęście, gdyż odnajdujemy rzeczy takimi jakie one są w rzeczywistości, czyli jaka jest ich prawdziwa natura. Jest to także powiązane z zasadą wu wei, gdyż nie działamy, czyli nie szukamy innej drogi zastosowania danego przedmiotu, a wykorzystujemy jego naturalne właściwości. Zobaczmy świat jako harmonijne środowisko odtworzone po to abyśmy ponownie przeżyli życie zmierzając do pełnej harmonii z naszym otoczeniem naturalnym i społecznym. Smakujmy to życie, delektujmy się każdą chwilą bo już może się nie powtórzyć.
Taoizm lekceważył drobiazgowość konfucjanizmu i państwowotwórcze wysiłki legistów, głosząc prostotę, pozorną słabość i ograniczenie porządku władzy i roli państwa do minimum. Sławne cytaty z Daodejing głoszą: Im więcej ustaw i przepisów tym więcej przestępstw i Im mniej rządzi władca, tym lepiej powodzi się jego krajowi. Taoizm filozoficzny miał również duży wpływ na rozwój chanu .
Działać w harmonii z dao oznacza działać w zgodzie z sobą, intuicją, nie pochopnie, nie tracić energii na działania wymuszone, nie zbadane wcześniej. Iść drogą dao to, w sposób naturalny, bez wymuszonego wysiłku zdobywać wiedzę, która da zrozumienie świata i jego mechanizmów.
Taoizm jest również demokratyczny. W czasach cesarstwa wierni sami wybierali sobie kapłanów, a obieralni przywódcy taoistycznych stowarzyszeń byli urzędnikami dbającymi o porządek i dobrobyt. W XIX wieku, w zamorskich koloniach Chin, w szczególności na Borneo, taoistyczne stowarzyszenia przekształciły się w demokratyczne republiki. Holendrzy, którzy skolonizowali wyspę zniszczyli nieszczęsnych taoistów, gdyż ci nie chcieli się podporządkować władcom. Taoiści stanowili przeciwieństwo tego stereotypu, w jakim pragnął uwięzić Chińczyków konfucjańsko-jezuicki alians. Świątynie taoistyczne były wysepkami społeczeństwa obywatelskiego sprzeciwiającego się oficjalnej rządowej administracji. Były także- a w zamorskich Chinach są nadal- miejscami, gdzie kwitnie solidarność i przedsiębiorczość. Kiedyś (a na Taiwanie również dzisiaj) za wieloma chińskimi przedsiębiorstwami stały stowarzyszenia typu taoistycznego, które je finansowały. Większość z dziesięciu tysięcy chińskich restauracji w Stanach Zjednoczonych powstała dzięki funduszom zebranym przez stowarzyszenia taoistyczne.(…) Taoizm jest tolerancyjny. To pod jego wpływem Chińczycy wymieszali praktyki religijne, podali chińskim wpływom obce wierzenia. W Indiach buddystami zostawali mnisi którzy wyrzekli się świata, natomiast w Chinach buddystą może zostać każdy. Wystarczy czcić Buddę i przestrzegać jego wskazówek. Chiński Budda stał się Bogiem pośredniczącym, na podobieństwo taoistycznych nieśmiertelnych, natomiast taoizm wzbogacili o współczucie właściwe buddyzmowi. Lecz od taoistów wszyscy Chińczycy zapożyczyli geomancję i kult przodków. Wszystkie te religie wraz z chrześcijaństwem i islamem żyły w zadziwiającej zgodzie, jakby zawarły rodzaj konkordatu, twierdzi socjolog taoizmu Kristofer Schipper; w miastach i na wsi wierni od zawsze mieszali się bez najmniejszych zastrzeżeń .
Japończycy z epoki Tokugawa tak rozumieli konfucjanizm:
Zakładał on, że we wszechświecie istnieje rozumna przyczyna (ri), która oddziałując na materię (ki) tworzy świat człowieka i rzeczy. Przyczyna i ład istnieją także w strukturze społeczeństwa i trzeba tylko je pojąć. Ów ład ma charakter porządku moralnego. Doniosłość
konfucjańskiego posłannictwa polegała na tym, że proponowało ono nowy rodzaj jedności myśli i czynu, filozofii i systemu politycznego. Poznawania podstawowych zasad (gakumon) prowadzące do wiedzy (bun) pozwala człowiekowi na dotarcie do istoty ładu moralnego, a więc stwarza człowieka moralnego. Rządzenie miało sprowadzać się w zasadzie do ułatwienia ludziom osiągnięcia owego porządku moralnego . I dalej: Prezentowany przezeń ideał porządku społecznego miał formę naturalnej hierarchii klas, w której każda jednostka zajmowała określone miejsce i starała się wypełniać swe zadania życiowe (…) Władza mogła być w zasadzie absolutna, lecz musiała znajdować uzasadnienie w poczuciu odpowiedzialności i humanitaryzmie wobec rządzonych .
Trzeba nam współcześnie czerpać ze skarbnicy konfucjanizmu do czego przekonuje następujący fragment: Konieczność stworzenia wymarzonej wspólnoty dla całego gatunku ludzkiego jest głębokim pragnieniem coraz liczniejszej grupy intelektualistów. Oczywiste jest, że podstawowa jednostka, jaką we wszystkich, dawnych i obecnych, społecznościach jest rodzina, wiele straciła przez współczesne trendy polityczne. Idea globalnego przywództwa , wynikająca z tej linii myślenia, wymaga nowej etyki zasadniczo różnej od oświeceniowych koncepcji.
Z konfucjańskiej perspektywy wymaga to, jako minimum, zastąpienia zasady zysku, nieważne jak szeroko definiowanej, złotą zasadą zawartą w przestrodze” nie czyń drugiemu tego, czego nie chciałbyś by ktoś tobie czynił”. Uznanie, że to, co my uważamy za najlepszy styl życia, niekoniecznie musi mieć zastosowanie w konkretnym położeniu naszych sąsiadów, jest pierwszym krokiem do empatycznego uznania integralności innych. Ponieważ ta wersja złotej zasady przedstawiona jest w formie przeczącej, to warto ją wzmocnić formą pozytywną: ”Chcąc samodzielnie stanowić o sobie, musimy pomagać innym decydować o sobie, chcąc byśmy sami mieli więcej, musimy pomagać innym, by i oni mieli więcej”. Powinien być kultywowany wspólnotowy sens społeczności, oparty bardziej na wzajemnych korzyściach i owocnej wymianie, niż na grze o zerowej sumie ekonomicznych kalkulacji” .

Współczucie jest zaczątkiem humanitarności. Wstyd z powodu złych uczynków jest zaczątkiem prawości. Skromność i ustępliwość są zaczątkiem właściwego zachowania . Poczucie dobra i zła jest zaczątkiem mądrości. Człowiek posiada te cztery zaczątki tak jak posiada cztery kończyny…[…] Skoro każdy człowiek posiada w sobie te cztery zaczątki, niechaj wie, jak je powiększać i rozwijać do końca. Jest to jak ogień, który zaczyna się rozpalać, i jak źródło, które daje początek strumieniowi. Komu uda się rozwinąć je do końca, ten będzie w stanie chronić wszystko pośród czterech mórz. Komu się to nie uda, nie będzie mógł nawet służyć swym rodzicom .
Chińczycy, niestety, stworzyli też maoizm, który wyznawał następujące zasady:
Ponieważ wierzyła w rewolucję, nagięła się do trzech maoistycznych wymogów: każdy intelektualista jest narzędziem partii, osoba Mao jest święta, ludzki los jest wytworem walki klas. Ta maoistyczna ideologia w każdym punkcie była przeciwieństwem ideologii konfucjańskiej , według konfucjanizmu istnieje jakaś natura ludzka, najważniejszym obowiązkiem jest synowski szacunek, człowiek wykształcony powinien napomnieć cesarza, jeśli ten występuje przeciwko moralności. Mao Zedong przeczył istnieniu natury ludzkiej, zniewolił inteligencję, nastawił dzieci przeciwko rodzicom, wymagał, żeby na nich donosiły, a także aby małżonkowie denuncjowali się wzajemnie .
Polacy ( niestety, nie wszyscy) w połowie XX wieku tak myśleli o sensie chrześcijaństwa:
Psychologicznym fundamentem moralności chrześcijańskiej jest przeświadczenie, wedle którego skłonność ku dobremu i do złego oraz popędy zarówno altruistyczne jaki i egoistyczne właściwe są wszystkim ludziom. Przewaga jednych nad drugimi jest wynikiem swobodnej decyzji ludzkiej. Człowiek jest istotą ułomną, ale zdolną wznieść się na wyżyny doskonałości moralnej wysiłkiem swojej woli. Moralność chrześcijańska przeciwstawia obowiązek miłości bliźniego i panowania nad sobą, przezwyciężającego skłonności ujemne, niewątpliwej pochopności ludzi do złego i do nadmiernego egoizmu. Indywidualny wysiłek wewnętrzny skierowany ku doskonaleniu właściwości duchowych i moralnych stanowi istotę prawdziwego
postępu, a zarazem podstawę naprawy współżycia ludzi ze sobą .
Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że miłość bliźniego nie jest celem samym w sobie. Jest tylko środkiem do celu jakim jest rozwój społeczeństwa. Miłość bliźniego pełni rolę utylitarną i aby była pielęgnowana musi przynosić ludziom korzyści a nie tylko wyrzeczenia. Kochajmy innych dlatego aby samemu żyć lepiej. Ludzie się przecież odwzajemnią.
Podział wyznaniowy Niemców sięga XVI wieku. Protestantyzm (w Prusach) jest pojęciem zbiorowym obejmującym wiele niekatolickich wyznań chrześcijan. Zdaniem protestantów kapłan nie jest koniecznym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem, warunkiem zaś zbawienia nie jest udział w sakramentach udzielanych przez Kościół, lecz-wg. Lutra-silna wiara w zasługi Chrystusa opisane w ewangeliach. Tym samym protestanci mogli się uwolnić od duchowej i materialnej zależności od duchowieństwa, które w kościołach protestanckich zajmuje się wyłącznie kaznodziejstwem w celu umoralnienia ludzi, podczas gdy w katolicyzmie jego głównym zadaniem jest udzielanie sakramentów .
Żydzi twierdzą, że na początku było Słowo. A przecież słowo to język, a język jest produktem społecznym zatem na początku istniało społeczeństwo żyjące w jakimś świecie, środowisku.
W judaizmie tak rozumiano etykę: Centralna pozycja doktryny głoszącej, że istoty ludzkie zostały stworzone na obraz Boga (podstawa-jak wskazano wcześniej- nakazu naśladowania Boga) zostały podkreślone w debacie (dobrze znanej) pomiędzy dwoma rabinami z Miszny, Akiwą i Ben Azajem. Ich debata skoncentrowała się na pytaniu: „Jaka maksyma Tory jest największa?”. Rabin Akiwa wysuwał maksymę:” Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego”, podczas gdy Ben Azaj opowiadał się za:” Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go”.
Obaj rabini, Akiwa i Ben Azaj, zgodzili się, że doktryna ludzkości stworzonej na obraz Boga to centralne nauczanie Tory; Ben Azaj cytuje samą tę doktrynę, Akiwa – jej najjaśniejszą implikację moralną. Wziąwszy żydowską tradycję stawiania praktyki nad kaznodziejstwem, nie dziwi, że przynajmniej dla potocznej umysłowości żydowskiej zwyciężyła maksyma rabiego Akiwy . Czasami prowadzi to w złą stronę, bo są ludzie którzy nienawidzą samych siebie.

W etyce żydowskiej jednak następował postęp:
Pietystyczna literatura etyczna jest związana z kręgiem żydowskich mistyków i pietystów zwanych chasydami aszkenazyjskimi, którzy działali w XII i XIII wieku w Niemczech. Odznacza się głęboką pobożnością, przesądami typowymi dla żydowskiego ludu- w przeciwieństwie do religii elit- oraz naciskiem na wysiłek wkładany w wykonywanie zadań moralnych , religijnych; im zadanie trudniejsze do wykonania, tym jest ono wartościowsze. Idea ta oraz pokrewna jej koncepcja, że pietystę (chasyda) cechuje stosowanie się do prawa nieba, bardziej srogiego i wymagającego niż „prawo Tory”, do którego stosują się inni, może nie było całkowicie nowe w judaizmie, ale chasydzi aszkenazyjscy na nowo wypowiadali je z dużym naciskiem. To wezwanie do nadobowiązkowego działania etycznego miało znaczący wpływ na dalszy rozwój europejskich żydów .W książce Martina Bubera „Problem człowieka” przetłumaczonej przez Jana Doktóra wydanej przez Wydawnictwa Naukowe PWN w 1993 r. na stronie XIII-XIV wstępu znajduje się fragment mówiący o poglądach Marina Bubera: ”Wrażenie szczególne zrobiła na nim chasydzka nauka, według której człowiek obcuje z Bogiem wyłącznie za pośrednictwem świata i dialog ten stanowi istotę dziejów.(…) Ważne jest, że sam Buber czuł się zainspirowany nauką chasydzką i że pod jej wpływem dokonał wielkiego zwrotu w swoim myśleniu. Był to zwrot ku światu i odrzucenie ekstatycznego doświadczenia mistycznego na rzecz „cichego objawienia codzienności”, a pasywnej kontemplacji na rzecz czynu..” I dalej na stronie XVI: ” Świat nie jest przeciwieństwem Boga, lecz, jak uczyła tradycja kabalistyczna i chasydzka, „boskim zamieszkaniem”, „bramą do Boga””
Idąc dalej tym tokiem myślenia musimy rozważyć znaczenie symbolu jakim była ofiara Chrystusa. Jeżeli, według chasydów, dialog z Bogiem trwa w zwykłej codzienności, to i Święta Wielkanocne powinny do nas przemawiać. Zgodnie z nauką Dalajlamy należy oddzielić czyn od sprawcy. Prześladowania Żydów zawinione przez błędne odczytanie nauk Chrystusa są czynem. Sprawcą są omylni ludzie kierujący się niskimi pobudkami i niewiedzą o motywach czynu Chrystusowego. A czy dzisiaj w Polsce rozważamy nauki chasydów i dziejową wymowę Chrystusowej ofiary? Czy wiemy co czynimy?
Baal Szem Tow był jak gdyby odpowiednikiem Marcina Lutra w chrześcijaństwie, gdyż uważał pośrednictwo rabinów w kontaktach z Bogiem i zagłębianie się w tajniki i zawiłości Talmudu za zbędne. Za to spotkał się z krytyką ortodoksów żydowskich. Głosił zwalczanie zła nie złem, ale dobrem, które należy dostrzec jako aspekt boskości i sprowadzenia go następnie ku dobru. Każdy mógł liczyć na oczyszczenie i nagrodę, gdyż człowiek (a w zasadzie jego dusza) jest złączony z Bogiem miłością (hebr. dewekut – “przylgnięcie”, “zespolenie się”). Złączenie się z Bogiem było osią intelektualną chasydyzmu. BeSzT nauczał, że Boga należy chwalić nie poprzez umartwianie się i ascezę, ale raczej poprzez mądre i radosne korzystanie z życia i darów, jakie z sobą niesie. Pobożność w tym ujęciu była afirmacją życia.
Żyd zawodowo niesprawny był skazany na całkowite upośledzenie. Walcząc o dorównanie lub nawet przewyższenie otaczającej ich chrześcijańskiej większości, Żydzi wytworzyli między sobą silną więź solidarności, prowadzącą w niektórych dziedzinach do powstania mafii zmierzających do wzajemnego wspierania się i eliminacji chrześcijan .
Buddyzm naucza, że między człowiekiem a naturą jest stosunek wzajemnej zależności. Stosunek ten wyraża termin eshõ funi. Shõ oznacza shõhõ, samoistną istotę żywą, e oznacza ehõ, otoczenie podtrzymujące tę istotę przy życiu. Ponieważ życie ludzkie wpływa na swoje otoczenie i od niego zależy, oba te czynniki eshõ są nierozerwalne: funi .
Grecki poeta Ajschylos w lapidarnych słowach stwierdził, że cierpienie jest jedyną drogą mądrości .
Świat Buddy można pokrótce objaśnić następująco; jest to mądrość, która określiła ostateczną naturę wszechświata i siły życiowej. Jest to byt zawierający nieograniczoną siłę życiową, która stanowi jedność z ze zindywidualizowanym życiem. Buddyzm przyjmuje, że życie istnieje przez całą przeszłość , teraźniejszość i przyszłość podobnie jak karma. Cierpienie nie kończy się ze śmiercią, lecz ucieleśnione w karmie istnieje nadal po śmierci. Karma nigdy się nie zmienia, jeżeli jednostka nie zmieni jej własnym wysiłkiem.
Cierpienie człowieka pozostawia ślad w świecie w postaci owoców tego cierpienia i nadaje specyficzny bieg sprawom np. swoje cierpienie przekazujemy potomstwo w dziele ich wychowania a one przekazują je światu co oznacza ciągłość jednostkowego cierpienia w świecie.
Toynbee: Postawa hinduska i wschodnioazjatycka (panteizm), w przeciwieństwie do judaistycznego monoteizmu, to panteizm. Zgodnie z poglądem panteistycznym boskość zawiera się we wszechświecie i przenika cały wszechświat. Według poglądu monoteistycznego, boskość jest poza wszechświatem i jest uznawana za zewnętrzną wobec niego; to znaczy boskości nadaje się charakter transcendentny(…)Ten historyczny fakt sugeruje, że teraz, gdy już stali się świadomi złych konsekwencji monoteistycznego braku szacunku do przyrody (człowiek panem i użytkownikiem wszystkiego), rysuje się jakaś nadzieja na powrót do postawy panteistycznej. Zachłanności monoteistycznej cywilizacji nie hamował pogląd, że pozaludzka natura jest święta i że ma ona- jak sam człowiek- godność zasługującą na szacunek .
Mimansa, jak zresztą większość systemów bramińskich, nie przyjmuje istnienia postaci niezależnego, nadrzędnego stworzyciela, według niej świat nie powstaje w wyniku aktu stwórczego, tylko jest procesem stałego stwarzania i rozkładu .
Afgańscy muzułmanie tak myślą o sobie i zachodniej cywilizacji:
Nie chcemy żyć tak jak wy, nie chcemy oglądać waszej telewizji, waszych filmów. Nie chcemy waszej wolności. Chcemy, żeby nasze społeczeństwo było rządzone przez szariat, prawo koraniczne, i żeby nasza gospodarka nie kierowała się prawem zysku. Kiedy ja pod koniec dnia sprzedam wystarczająco dużo na swoje potrzeby, to następnego klienta, który do mnie przychodzi, wysyłam do sąsiada, bo widziałem, że on nic nie sprzedał .
W mojej teorii świat sam się stwarza według odwiecznej mądrości zawartej w konstrukcji naszego świata. Istnieje wiele rożnych światów.
. Co stanie się z kosmosem na końcu świata? Rz 8,18-23; 2 P 3,10-13; Ap 21.1-5
Koniec świata nie musi oznaczać całkowitego (kresu?) kosmosu, lecz zakończenie jego teraźniejszej formy istnienia i początek nowej, wiecznej. Św. Piotr pisze: „Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość” (2 P 3,13). http://www.teologia.pl/m_k/zag08-7.htm#1
Cel dialogu pomiędzy religiami nie polega po prostu na zniszczeniu „naukowego” materializmu i destrukcyjnego światopoglądu materialistycznego. To sama natura religii domaga się takiego dialogu. Judaizm, chrześcijaństwo i islam, a nawet hinduizm i inne religie światowe akceptują to samo źródło inspiracji, a włączając w to buddyzm – dążą do tego samego celu. Jako muzułmanin, uznaję wszystkich proroków i księgi zesłane różnym ludom w ciągu dziejów oraz traktuję wiarę w nie jako fundamentalną zasadę bycia muzułmaninem. Muzułmanin jest prawdziwym zwolennikiem Abrahama, Mojżesza, Dawida, Jezusa i wszystkich innych proroków. Niewiara choćby w jednego proroka lub księgę jest tożsama z odrzuceniem przez daną osobę islamu w ogóle. Stąd też uznajemy zasadniczą Jedność religii, która jest symfonią boskiego błogosławieństwa i łaski oraz oznacza uniwersalność wiary religijnej. Religia jako taka stanowi system obejmujący wszystkie rasy i wszystkie wyznania, jest drogą prowadzącą wszystkich do braterstwa. Bez względu na to, jak wyznawcy wcielają w życie swą wiarę, to z reguły uznają wartości takie jak miłość, szacunek, tolerancję, przebaczenie, miłosierdzie, prawa człowieka, pokój, braterstwo i wolność, głoszone przez religię. Większość z tych wartości znalazło swój wspaniały wyraz w posłannictwach Mojżesza, Jezusa i Muhammada a także w naukach Buddy i Zaratusztry, Lao-tsy, Konfucjusza i myślicieli hinduskich.
Tradycja proroka Muhammada (pokój z nim) niemal jednomyślnie wspomina, że Jezus powróci przed końcem świata na Ziemię. Nie wiemy, czy on rzeczywiście pojawi się fizycznie, lecz to, co z tych przekazów pojmujemy oznacza, że w pobliżu końca czasów wartości takie jak miłość, pokój, braterstwo, przebaczenie, altruizm, miłosierdzie i oczyszczenie duchowe będą mieć pierwszeństwo, tak jak miały podczas posługi Jezusa. Ponadto, ponieważ Jezus został posłany do żydów, i ponieważ wszyscy prorocy hebrajscy głosili te wartości, konieczną rzeczą stanie się ustanowienie dialogu z żydami, jak również nawiązanie ściślejszych relacji i współpracy pomiędzy islamem, chrześcijaństwem i judaizmem.
Napisał Fetullah Gulen w Potrzebie dialogu międzyreligijnego http://pl.fgulen.com/content/view/6/13/
W innym dziele traktującym o islamie znajdujemy kwintesencję nauk Jezusa: ”Ewangelia Św.Jana (8,31-32) mówi o prawdzie, która nas wyzwoli, lecz jedynie wtedy, gdy przyjmie się warunki Chrystusa:” Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy mu uwierzyli:” Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli””. W Ewangelii Św. Mateusza czytamy:” Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”(Mt 16, 24)
.Seyyed Hossein Nasr, Istota islamu. Trwałe wartości dla ludzkości., Przeł. Katarzyna Pachniak, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2010, str.244.
Powyższe cytaty wskazują, że aby być uczniem Chrystusa należy stosować jego nauki (wybaczać, nawet nieprzyjaciołom i dzielić się chlebem) oraz nieść swój krzyż tzn. dobrowolnie przyjmować cierpienie. Jak daleko odeszło nauczanie Kościoła od tych prostych prawd? Jeżeli chcemy pokoju na świecie musimy wcielić te nauki w nasze życie.
Technologia przetrwania

Współcześnie, w erze globalizacji, kiedy padają kolejne bariery dzielące narody, aby się porozumieć i współistnieć musimy wypracować pewien światowy standard norm etycznych. Barierą rozwojową, zagrożeniem dla ludzkiej zbiorowości stał się brak skutecznego globalnego systemu regulacji zachowań jednostek i społeczeństw. Do tej pory, ludzie wykształceni ze zwierząt, kierowali się instynktem, wzorcami zachowań wynikającymi z przystosowania do życia na łonie natury. Przed wiekami, w różnych cywilizacjach, pojawiły się zalążki etyki, nowego sposobu przystosowania człowieka do powiększającego się środowiska społecznego. Etyka, kanon zachowań jednostki w społeczeństwie, jest reakcją żyjących populacji organizmów na zagrożenie płynące ze środowiska przyrodniczego i społecznego. Zagrożenie płynące ze środowiska musi być usunięte i to wyzwala mechanizmy dostosowawcze w zagrożonym społeczeństwie. Jednym z tych mechanizmów jest gromadzenie wiedzy o środowisku i współpraca w jej wykorzystaniu w celu opracowania technologii przetrwania.
Co to jest technologia przetrwania?
Technologia to sposób realizacji założonego celu uwarunkowany stanem wiedzy i sprawności społecznej . Naszym celem jest przetrwanie nadciągającego kryzysu klimatycznego, dlatego musimy zdobywać wiedzę i sprawność społeczną. Co to znaczy zdobywać wiedzę – rozumiemy, ale co to znaczy być sprawnym społecznie? Społeczeństwo sprawne społecznie musi zgodnie współdziałać, aby nie marnotrawić swoich sił (energii) i skutecznie realizować cel przetrwania. To społeczeństwo o wysokiej zdolności do współdziałania, społeczeństwo etyczne. Zatem sprawność społeczna polega na więziach społecznych. Polega na etyce, która oszczędza energię społeczną w realizacji celu przetrwania. Etyka społeczeństwa jest funkcją jego wiedzy. Społeczeństwo statyczne, nie przeciwdziałające kryzysom, jest narażone na rewolucje. Każda rewolucja wygląda tak samo – bunt obywateli przeciwko pogarszającym się warunkom życia. Trzeba znaleźć winnego sytuacji kryzysowej – ofiarę agresji- zawsze były to najlepiej wykształcone elity społeczne.
Każdorazowo zagłada elit powodowała wieki ciemne w życiu społeczności. Wypływa z tego wniosek – to współczesne elity powinny tworzyć mechanizmy kształcenia i bogacenia się biednych mas, aby zapobiec przewidywanym kryzysom.
Naszą Nowoczesną Technologię Przetrwania (NTP) określi wykorzystanie całego dorobku naszej cywilizacji i będzie ona wyglądała następująco:
1. mechanizmy zapewniające każdemu możliwość zdobywania wiedzy i bogactwa,
2. zorganizowanie pokojowej migracji narodów z przeludnionych krain,
3. opracowanie jednolitego systemu etycznego.
Widzimy, że musimy rozwijać wiedzę o mechanizmach społecznych i masowych środkach transportu, aby opracować politykę realizacji pierwszych dwóch postulatów. Jednakże bez jednolitej etyki, zapewniającej zgodne współdziałanie globalnej społeczności, nic nie zdziałamy. Musi powstać dla całej światowej społeczności jednolity system etyczny, oparty na uniwersalnej zasadzie oszczędzania wszelkich energii, który umożliwi ścisłą międzynarodową współpracę.
Globalne zmiany klimatu zawsze powodowały konflikty społeczne i masowe migracje. Zapobiec im może jedynie konsekwentna realizacja NTP- nowoczesnej technologii przetrwania, wyrażonej równaniem:
WIEDZA+ETYKA=ENERGIA=ŻYCIE

Zastosowanie wiedzy i etyki da skuteczność (energię) naszym globalnym działaniom. Granicą wiedzy jest mądrość, a granicą etyki – miłość. Niech mądra miłość między ludźmi zapewni nam najwyższą skuteczność w przezwyciężeniu nadciągającego kryzysu klimatycznego. Zapewni to spokojne życie przyszłym pokoleniom.
Obecnie trwa ocieplenie, co powoduje narastanie agresji w Azji i Afryce, agresji z powodu spadku produkcji rolnej i pogarszających się warunków życiowych. Rośnie migracja z tych kontynentów do USA i Europy. Jednocześnie w krajach G-8 występuje zjawisko nadprodukcji rolnej przy spadku wielkości populacji. Wszystko to razem powoduje kryzys finansowo-gospodarczy. Logika dziejów pozwala oczekiwać pojawienia się wybitnej postaci, twórcy nowego ładu i powszechnego systemu etycznego, jednoczącego ludzkość na drodze wyjścia z kryzysu. Przywódca ten będzie musiał zastosować przesłanie Jezusa Chrystusa, który powiedział przecież: ”Dzielcie się chlebem na moją pamiątkę” (Łk 22,19), bo na tym polega miłość bliźniego. Jeżeli ocieplenie będzie nadal trwało, pogorszy sytuację w krajach przyrównikowych. Wzmoże się fala migracji do krajów zasobnych w żywność. Jeżeli nadejdzie ochłodzenie, przyniesie klęskę dla cywilizacji białego człowieka, migracje z G-8 (lub rewolucje?) i gwałtowny wzrost zaludnienia w krajach przyrównikowych. Takiego biegu wypadków świat nie przetrzyma i sytuacja zacznie się destabilizować. Nie możemy do tego dopuścić.


Potrzeba etyki
Religia bierze początek z wiary człowieka w istnienie świata nadprzyrodzonego oraz z jego oraz jego przekonania o możliwości utrzymywania z nim kontaktów użytecznych dla ludzi, polega zaś na zorganizowaniu tychże kontaktów tudzież ich wyzyskania dla celów ludzkich. Definicja wykazuje trzy człony: 1) TEORETYCZNE PRZEKONANIE CZŁOWIEKA O ISTNIENIU ŚWIATA NADPRZYRODZONEGO, 2) teoretyczne przekonanie człowieka o możliwości korzystnej dla niego relacji między światem nadprzyrodzonym i przyrodzonym, 3) Faktyczne nawiązanie przez człowieka stosunku ze światem nadprzyrodzonym znajdujące wyraz w organizowaniu kultu i odpowiednich reakcjach intelektualnych i emocjonalnych(kult bohaterów, twórców, wodzów Henryk Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek, PWN, Warszawa 1986 str.12).
Zasadniczy kompleks wierzeń stanowiła u Słowian polidoksja (wierzenia ludów przedpiśmiennych złożone z czterech podstawowych form: magia, wiara w dusze zmarłych, kult przyrody oraz forma wtórna-demonologia), którą poznajemy dość dokładnie na podstawie średniowiecznych źródeł, zwłaszcza ruskich, a także czeskich i polskich ilustrujących walkę, jaką z nią toczyło chrześcijaństwo, które pod pewnymi względami wbrew swym założeniom podsycało tradycje pogańskie, mianowicie kult zmarłych, głosząc własną koncepcję eschatologiczną, a także wiarę w demony, które ono degradowało do roli „mocy nieczystych”, nie przecząc ich istnieniu. (…) Szczytowy element polidoksji, prototeizm(kult nieba materialnego przemieniający się w kult bóstwa), został odziedziczony po epoce indoeuropejskiej przez Słowian, którzy nadali niebu jako przedmiotowi kultu nazwę Swaroga, przejętą zapewne od ludności staroeuropejskiej (Neurów i Wenetów), na jaką się oni nawarstwili po przybyciu ze wschodu ( Łowmiański str.398-399).
Potrzeba etyki, zasad społecznego współdziałania, wyłaniająca się w różnych cywilizacjach, musiała być zaspokajana, dlatego charakterystyczne jest pojawianie się w okresach społecznego chaosu powodowanego przez globalne zmiany klimatu, wybitnych jednostek rozumiejących konieczność kontynuacji i ewolucji dobrych dla społeczeństwa wzorców ludzkiego postępowania. Wszyscy wielcy twórcy systemów etycznych np. staroegipski twórca postaci bogini Maat- symbolu harmonii i sprawiedliwości we wszechświecie, twórcy braminizmu i hinduizmu, Zaratusztra (1400-1200 p.n.e.), Mojżesz (1300-1200 r. p.n.e.), Budda (560 lat p.n.e.), Lao-tsy i Konfucjusz (ok.550 p.n.e), Sokrates, Hillel i jego uczeń Jezus Chrystus, Mahomet (571-632 n.e.) , Mahatma Ghandi (1868-1948), Nelson Mandela pojawiali się w okresach rozchwiania ludzkich postaw wywołanych kryzysem gospodarczym spowodowanym przez zmiany klimatu . Ich naukę można sprowadzić do wspólnego mianownika – przez swoje postępowanie oszczędzaj energię społeczną, nie trać jej w konfliktach, generalnie dobrze wykorzystuj i oszczędzaj energię własną i tą będącą w dyspozycji społeczeństwa!
Owocem moich przemyśleń jest teoria, że uniwersalna etyka ma wymiar fizyczny. Miarą etyki jest zdolność jednostek i społeczeństw do oszczędzania wszelkich form energii w tym energii społecznej. Skuteczny system etyczny czyni społeczeństwo sprawniejszym i bardziej dynamicznym. Etycznym jest ten człowiek, który żyje kosztem zużycia jak najmniejszej ilości energii. Etyka to sztuka oszczędzania energii.
Środowisko społeczne powstawało jako forma obrony przed niesprzyjającym środowiskiem przyrodniczym. Pojawienie się systemów etycznych regulujących zachowania jednostek w środowisku społecznym jest więc mechanizmem dostosowawczym do środowiska otaczającego. Brak skutecznego systemu etycznego jest zatem oznaką braku przystosowania do środowiska. Inaczej mówiąc, normy etyczne potrzebne człowiekowi, są wynikiem reakcji na środowisko przyrodnicze. Świat w którym żyjemy nieustannie nas ulepsza, czyni bardziej etycznymi. Lepsi ludzie tworzą coraz doskonalszy świat. Nasz świat się rozwija. Zatem prawdopodobnie celem świata jest rozwój. Etyka jest efektem ewolucji zbiorowej świadomości ludzi reagujących na zagrożenia płynące ze środowiska otaczającego. Prawdopodobnie etyka , jako nasze ograniczenie wobec środowiska społecznego, zastąpi coraz mniej potrzebne pierwotne instynkty, które we wcześniejszych etapach ewolucji wyznaczały nasze reakcje wobec natury. Globalny rozwój jednolitego systemu etycznego usunie bariery rozwojowe stojące przed ludzkością i wpłynie na rozwój cywilizacji. Rozwijający się Internet usuwający bariery w dostępie do wiedzy jest nową formą świadomości zbiorowej ludzkości. Jest to nowe środowisko w którym uczymy się żyć. Prawdopodobnie w tym nowym środowisku internetowym, które zbliża ludzi, powstanie
nowa, ujednolicona etyka. Ujednolicona etyka umożliwi pokojową współpracę światowej społeczności i wykorzystanie ,dzięki Internetowi, całej wiedzy zgromadzonej przez ludzkość. Umiejętnie wykorzystana wiedza odkryje nowe źródła energii co otworzy przed ludźmi niebywałe perspektywy. Prawdopodobnie umożliwi to rozwój naszej świadomości aż po granice świata. Granice tego świata zostaną wyznaczone przez zasoby dostępnej energii. Aż uda nam się pozapalać gwiazdy i stworzyć nowy świat.
Oto co mówi o potrzebie nowej religii buddysta Daisaku Ikeda:
Jestem przekonany, że tylko nowa religia będzie w stanie objąć funkcję przywódczą w cywilizacji, która połączy naukę i filozofię na wyższej płaszczyźnie. Jednakże religia, jakiej potrzebujemy, będzie musiała inspirować ducha naukowego i filozoficznego ludzkości oraz będzie musiała podołać potrzebom nowej epoki. Musi być to religia, która zdoła wykroczyć poza różnice między Wschodem a Zachodem i –wiążąc całą ludzkość w jeden organizm-wybawić Zachód od jego obecnego kryzysu, a Wschód od jego obecnych trudności. Odkrycie tego rodzaju religii jest najważniejszym zadaniem, jakie stoi obecnie przed ludzkością .

„Ziemia jest naszym jedynym domem. Według dzisiejszego stanu wiedzy naukowej może to być jedyna planeta, na której powstało życie. Widokiem, który wywarł na mnie chyba największe w życiu wrażenie, było pierwsze zdjęcie Ziemi widzianej z kosmosu. Obraz unoszącego się w nieograniczonej przestrzeni błękitnego globu, jaśniejącego niczym księżyc w pełni na tle czystego nocnego nieba, uzmysłowił mi z wielką mocą, że w istocie jesteśmy jedną rodziną zamieszkującą mały dom. Wyraźnie poczułem, jak śmieszne są te wszystkie różnice poglądów i spory w naszej ludzkiej rodzinie. Dostrzegłem bezsens uporczywego obstawania przy tym , co nas dzieli. Z tej kosmicznej perspektywy widać kruchość i wrażliwość naszej planety krążącej po ograniczonej orbicie, wciśniętej między Wenus i Marsa w nieskończonym ogromie przestrzeni. Jeśli nie dbamy o nasz dom, cóż innego ma sens?nauka2,231 visits · 1 online ShareVote: 1 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

HAS HISTORY LEARNED ANYTHING TO THE JEWS?

 Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you bogdangoralski

HAS HISTORY LEARNED ANYTHING TO THE JEWS?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 1sPublic  Edit

HAS HISTORY LEARNED ANYTHING TO THE JEWS?

Two thousand years ago, the Jewish elite contributed to the death of Jesus Christ. Christianity arose to blame the Jews for Christ’s death, which contributed to the persecution of Jews in the Diaspora. The Jews had to PAY the money to the Christian torturers to avoid persecution , and therefore Jewish oral law was established. This law allows killing Jewish men who would not be able to earn the money. The principle of business profit was created, which allowed Jews to accumulate capital for redemption at the hands of Christian torturers. A derivative of Jewish law was the principle that business incapacitated Jews could not have children. So the Jewish community evolved so that inherited traits made it easier to earn money. Today, Jews control the money of the Western world and apply inhuman Jewish law in business operations. Christian churches today are money-making machines used by the Jewish mafias. How to get out of this vicious circle that makes Jews amass the wealth that is their persecution-inducing curse. Communism was a failed attempt to get out of this vicious circle, but my law of the third way between capitalism and communism is the optimal solution for Jews, because it allows them to get rich, but in a civilized way that is socially acceptable. It is my law that will save them, and I know how to implement it. The only question is whether the Jews are ready to apply my law based on the law of Christ? DID THE HISTORY TEACH THEM ANYTHING?

CZY HISTORIA CZEGOŚ ŻYDÓW NAUCZYŁA?

Dwa tysiące lat temu żydowskie elity przyczyniły się do śmierci Jezusa Chrystusa. Powstało chrześcijaństwo, które obwiniało Żydów za śmierć Chrystusa, co przyczyniło się do prześladowań Żydów w diasporze. Żydzi musieli się wykupywać z rak chrześcijańskich oprawców i dlatego powstało żydowskie ustne prawo. Prawo to pozwala zabijać żydowskich mężczyzna nie potrafiących zarabiać pieniędzy. Powstała zasada biznesowego zysku, która pozwalała Żydom gromadzić kapitał na wykup z rąk chrześcijańskich oprawców. Pochodną żydowskiego prawa była zasada, że biznesowo niesprawni Żydzi nie mogą mieć potomstwa. Społeczność żydowska ewoluowała więc tak, aby dziedziczone cechy ułatwiały zarabianie pieniędzy. Dziś Żydzi kontrolują kapitał zachodniego świata i stosują nieludzkie żydowskie prawo w operacjach biznesowych.  Kościoły chrześcijańskie obecnie to maszynki do zarabiania pieniędzy wykorzystywanych przez żydowskie mafie. Jak wyjść z tego zaklętego koła, która każe Żydom gromadzić bogactwo, które jest ich przekleństwem powodującym prześladowania. Komunizm był nieudaną próbą wyjścia z tego zaklętego koła, ale moje prawo trzeciej drogi pomiędzy kapitalizmem i komunizmem jest optymalnym rozwiązaniem dla Żydów, bo pozwala się bogacić ale w cywilizowany sposób akceptowany społecznie. To jest moje prawo, które ich uratuje, a ja wiem w jaki sposób można je wdrożyć w życie. Powstaje tylko pytanie, czy Żydzi dojrzeli do stosowania mojego prawa opartego na prawie Chrystusowym? CZY HISTORIA ICH CZEGOŚ NAUCZYŁA?

                                                                                                                         Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 12-13 lutego 2022 roku, godzina 19:21-2:07

Evolution among the Jews

In my previous work, I wrote about the extraordinary business resourcefulness of Jews that arose evolutionarily during the Jewish people’s diaspora during the last 2,000 years. Contributing to this evolution was a fundamental Jewish law stating that a man who does not earn money has no right to sex and life. This legal provision mobilizes Jews to be active in business because only having money gives access to sex and live. If a Jewish man has children and has lost the ability to earn money, he is killed according to Jewish law, it is not a crime, and his property is taken over by the family. And if he cannot be killed, he is forcibly sterilized in a psychiatric institution. I was told about this Jewish law by a desperate Warsaw Orthodox Jew, a bachelor who, he told me, was satisfying his sex drive with prostitutes.

He thus escaped from having children and the death threats from a greedy wife and family. So the mysteries of the Rainbow Movement are easy to explain once you know it all – this threat from women and families drives Jewish men into homosexuality. Homosexual men free from families have sex without the danger of Jewish law. The phenomenon of a male Jewish mafia of men who support each other in this insane Jewish world is explainable under the assumption that there is a ruthless female mafia.

The Jewish custom of circumcision stemmed from the fact that a circumcised man was capable of a longer sexual act and of satisfying a woman. The Holocaust resulted in the abandonment of circumcision and the sexual handicap of Jewish men, who were unable, without being circumcised, to engage in prolonged sexual acts with women. This is why they escaped into homosexual relationships that ensured them a safe life free from the threat of women. Communism promoted by the Jews was supposed to be an escape from doing business, and therefore it lost to capitalism based on free enterprise. How in such a world governed by wolf Jewish laws to talk about love between a woman and a man? My appeal for human rights in our civilization is described in work “The Third Way between capitalism and communism” available on the Internet, including on Google Play. This work was created thanks to my comprehensive knowledge about the functioning of our world and the desire to improve it.

Warsaw, May 22, 2021, 6:10 am                                                          Bogdan Góralski

Ewolucja wśród Żydów

W mojej poprzedniej pracy pisałem o niezwykłej zaradności biznesowej wśród Żydów. Powstała ona ewolucyjnie w czasie diaspory narodu żydowskiego podczas ostatnich 2000 lat. Do tej ewolucji przyczyniło się bezwzględne żydowskie prawo stanowiące, że mężczyzna który nie zarabia pieniędzy dla rodziny nie ma prawa do seksu i życia. Ten przepis prawny mobilizuje Żydów do aktywnej działalności biznesowej bo tylko posiadanie pieniędzy daje dostęp do seksu i prawo do życia. Jeżeli mężczyzna żydowski ma dzieci i utracił zdolność zarabiania pieniędzy to jest zabijany i według żydowskiego prawa nie jest to zbrodnią, a jego majątek przejmuje rodzina. A jak nie można go zabić to jest przymusowo sterylizowany w zakładzie psychiatrycznym. O tym żydowskim prawie powiedział mi zdesperowany warszawski ortodoksyjny Żyd, kawaler, który, jak mi powiedział, zaspokajał popęd seksualny z prostytutkami.

Uciekał w ten sposób od posiadania dzieci i groźby śmierci ze strony chciwej żony i rodziny. Tak więc tajemnice tęczowego ruchu są łatwe do wytłumaczenia jak się to wszystko wie- to zagrożenie ze strony kobiet i rodzin wpędza żydowskich mężczyzn w homoseksualizm. Homoseksualni mężczyźni wolni od rodzin uprawiają seks bez zagrożenia ze strony żydowskiego prawa. Zjawisko męskiej żydowskiej mafii mężczyzn, którzy się wzajemnie wspierają w tym obłąkanym żydowskim świecie jest wytłumaczalne przy założeniu, że istnieje bezwzględna kobieca mafia.

Żydowski obyczaj obrzezania brał się z faktu, że obrzezany mężczyzna jest zdolny do dłuższego aktu seksualnego i do zaspokojenia kobiety. Holokaust spowodował rezygnację z obrzezania i upośledzenie seksualne żydowskich mężczyzn, niezdolnych już bez obrzezania, do długotrwałych aktów seksualnych z kobietami. To dlatego też uciekali oni w związki homoseksualne zapewniające im bezpieczne życie wolne od zagrożenia ze strony kobiet. Komunizm lansowany przez Żydów miał być ucieczką od uprawiania biznesu i dlatego przegrał z kapitalizmem opartym na biznesie i wolnej przedsiębiorczości. I jak tu w takim świecie w którym rządzą wilcze żydowskie prawa mówić o miłości między kobietą a mężczyzną. Mój apel o ludzkie prawa w naszej cywilizacji jest opisany w pracy „The Third Way between capitalism and communism” dostępnej w Internecie min. na Google Play. Praca ta powstała dzięki mojej kompleksowej wiedzy o funkcjonowaniu naszego świata i chęci jego udoskonalenia.

The causes of the Holocaust

The greed for money, the rush for business and domination enforced by Jewish law was direct to the Holocaust as I describe below. Jewish law was the result of the 2000 years of persecution of Jews. German Jews gained access to American capital from the Dawes plan, which resulted in their quick enrichment during the rule of the Weimar Republic. The envy of the (poor after the war) Native Germans seeing German Jews getting rich quickly resulted in the adoption of Adolf Hitler’s political plan and the electoral victory of the Nazis from the NSDAP party. One of the demands of the NSDAP was to liquidate the economic hegemony of German Jews and cause them to emigrate. Unfortunately, the world did not want to take emigrating German Jews, which later turned into a Nazi policy leading to the Holocaust.

Przyczyny Holokaustu

Chciwość pieniędzy, pęd do biznesu i dominacji wymuszony przez żydowskie prawo był bezpośrednią Holokaustu co opisuję poniżej. Żydowskie prawo jest efektem 2000 lat prześladowań Żydów. Żydzi niemieccy uzyskali dostęp do amerykańskich kapitałów z planu Dawesa co spowodowało ich szybkie wzbogacenie się w czasie rządów Republiki Weimarskiej. Zawiść (ubogich po wojnie) rdzennych Niemców widzących szybko bogacących się niemieckich Żydów spowodował przyjęcie planu politycznego Adolfa Hitlera i zwycięstwo wyborcze nazistów z partii NSDAP. Jednym z postulatów NSDAP było zlikwidowanie gospodarczej hegemoni niemieckich Żydów i spowodowanie ich emigracji. Niestety świat nie chciał przyjąć emigrujących niemieckich Żydów, co przerodziło się później w nazistowską politykę prowadzącą do Holokaustu.

The causes of II World War

We are witnessing a growing war between the world of women leading the US and the world of men ruling Russia, China, and Europe. This ruthless war is ruining our world and must be stopped as soon as possible. It is very possible that with the help of the virtual world above us, I will be able to finish it. The European wars described below were caused by the struggle of the sexes to rule the world, but we cannot allow another war. Let us read below about the secrets of the history of mankind described in my publications on Google Books.

Jewish solidarity knows no bounds

A leading large-scale financier associated with the railroad, American Jewish citizen Jacob Henry Schiff (1847-1920) of the Kuhn, Loeb and Company investment house granted bank guarantees thanks to which Japan obtained loans from various institutions on very favorable terms in the amount of $ 200 million to wage war with Russia. Neither the Rothschild bank nor Jacob.H.Schiff supported Russia (Joanna M. Guzik, Japan’s Attitude to the Jewish Question in 1932-1945, Google Books).

It is necessary to mention here the enormous international solidarity of Jews, which for the first time showed aid for Russian Jews in the fight against tsarism. Thanks to the help of American Jews, Japan obtained loans for the war with Tsarist Russia, and Russia did not obtain any loans. The tsarist regime failed in the war with Japan and this was precisely the goal of the Jews seeking to weaken the tsarist rule. The solidarity of American Jews with German Jews resulted in the Dawes Plan and the redirection of American capital to German Jews in the Weimar Republic. The likely goal of the Americans was to stop the communist revolt promoted in the Weimar Republic and to stop the expansion of Bolshevism into Western Europe. As I know from my work The Russian Revolution and Climate, the Jewish community saw communism as an opportunity to stop anti-Semitism, and in order to stop the influence of communism among German Jews, the Americans gave them money at their disposal. In the feudal German empire, the German Jews were of little importance, but putting at their disposal the money from the Dawes Plan gave them great economic power. The quick enrichment of German Jews resulted in the anti-Semitism of impoverished Germans in the Weimar Republic, which was ruined by war reparations. It must be said here that the tremendous solidarity of the Jews (their tribal ethical ties) resulted from their life in a hostile and cruel Christian environment, which was induced to persecute Jews by the Gospels of the Holy Scriptures presenting the untrue story of the life of Jesus Christ.

Jews have experienced during the Exodus by suffering in the history of the last 2,000 years have become people evolutionarily better adapted to life than other nations, and due to their resourcefulness and prudence, and knowledge of the world, they make better use of capital than other nations, and they support each other. To whom, then, were American Jews to donate capital for the development of the humanitarian project of the Weimar Republic, if not German Jews? But ignorance of the rules of the historical mechanism was common among Jews, therefore their reform efforts ended in the Holocaust. One has to learn a lesson from history not to repeat mistakes such as promoting American policy in Poland. For Europe to be peaceful, Poland should follow its own path and pursue a policy of ideological and economic compromise, the assumptions of which I have described in the works available on Google Books entitled: Historia naturalna i zmiany klimatu, More science, ethics, culture for the modern and future world “and” The Third Way between capitalism and communism “.

Jakuszowice, 8 czerwca 2021, godzina 4:49           Bogdan Góralski

Elity przyszłej rewolucji

Pozostało niewiele czasu do światowej rewolucji. Wystarcza go jednak do przeprowadzenia szybkich zmian w kształcie świata aby jej zapobiec. Co zrobią obecne elity aby przeżyć nadchodzącą rewolucję?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 5 kwi 2013Public  Edit

Pozostało niewiele czasu do światowej rewolucji.Wystarcza go jednak do przeprowadzenia szybkich zmian w kształcie świata aby jej zapobiec. Co zrobią obecne elity aby ją przeżyć ?

Elity przyszłej rewolucji

W rewolucji, oprócz zdesperowanych mas, biorą udział elity rewolucyjne. Należą do nich ludzie, którym poprzedni system polityczny nie dawał prawa głosu i uniemożliwiał ich nobilitację. Podczas rewolucji francuskiej doszły do głosu elity burżuazyjne, niedoceniane w poprzednim systemie premiującym szlachetnie urodzonych. W zbuntowanej burżuazji prawdopodobnie niemały udział stanowili przedstawiciele prześladowanych protestantów i żydów będący prawdopodobnie elitą z elit rewolucyjnych. Obawiali się oni bankructwa monarchii i wprowadzili przemocą nowy porządek zgodny z ich rzeczywistą siłą polityczną wynikającą ze znacznej liczebności i bogactwa. Wprowadzenie nowego porządku było możliwe dzięki ludowej rewolucji wynikającej z protestów przeciwko pogarszającym się gwałtownie warunkom życia spowodowanym kryzysem klimatyczno-gospodarczym.Burżuazyjne elity wykorzystały tę powszechną rewoltę do obalenia monarchii i wyniszczenia poprzednich elit związanych z monarchicznym i katolickim państwem. W podłożu przyczyn  konfliktu widzimy zatem antagonizmy religijne, światopoglądowe i głodujące masy. Protestanci i żydzi zyskali dzięki rewolucji równe prawa w społeczeństwie francuskim.

Rewolucja rosyjska, będąca pochodną rewolucji francuskiej, w której konflikt przebiegał pod koniec  na linii prawosławie-judaizm. Żydzi znali przebieg rewolucji francuskiej i wyczekiwali korzystnego biegu wydarzeń aby obalić prześladujący ich carat. Protesty głodowe chłopstwa i mieszczaństwa rosyjskiego wynikające z kryzysu klimatycznego oraz wywołanej przez europejskie elity arystokratyczne wojny światowej doprowadziły do przejęcia władzy rewolucyjnej przez zdesperowanych Żydów pragnących równouprawnienia i poprawy swego losu. Powstało państwo komunistyczne, które miało doprowadzić do powstania idealnego społeczeństwa bezklasowego według koncepcji Karola Marksa.

Miało nie być religii dzielącej narody i własności będącej źródłem rozwarstwienia klasowego.

Tak wiec widzimy znowu, że stosunek do religii prawosławia powodował antagonizm elit i mas.

Powstał konflikt pomiędzy świadomą celu elitą rewolucyjną i stłamszoną ideologicznie większością narodu. Naród chciał jak dotąd gromadzić własność i oddawać cześć Chrystusowi a elita systemu na to nie pozwalała bo podważało to jego podstawy. Sprzeczność ta była jedną z przyczyn rewolucji Solidarności w Polsce, która ponownie doprowadziła do ogromnego rozwarstwienia społecznego względem bogactwa materialnego i przywróciła wpływy Kościoła Katolickiego. Widzimy więc, że w tle wszelkich konfliktów społecznych przewija się problem stosunku do religii, który dzieli ludzi. Wydaje się celowe działanie w kierunku ujednolicenia postaw religijnych w ramach chrześcijaństwa a następnie działanie w kierunku dialogu z innymi religiami by wypracować porozumienie, które przyniesie spokój na tym konfliktowym polu. Pole to jest pretekstem do artykułowania agresji pojawiającej się wśród ludzi wyłącznie z powodu pogorszenia się warunków życia spowodowanego rosnącymi cenami żywności. Chrystus to rozumiał i dlatego pozostawił nam  przesłanie aby dzielić się chlebem na jego pamiątkę. Jest to najbardziej humanitarny apel  jaki wystosowano do nas w dziejach. Ludzie głodni są skłonni do wszelkich bezeceństw aby zaspokoić swoje potrzeby. W rewolucji wycinają aktualne elity obwiniając je za kryzys i nic im w tym nie przeszkodzi. Dlatego słowa Jezusa Chrystusa o dzieleniu się chlebem powinny stać się jedyną religią elit światowych jeżeli chcą one pozostać przy życiu gdy wybuchnie rewolucja. Jedyną polityką elit powinno być przyjęcie rozwiązań prowadzących do  zwiększenia światowej produkcji żywności, aby było się czym dzielić gdy przyjdzie kryzys klimatyczny i drożyzna żywności. Jest to jedyna droga prowadząca do pokoju światowego zapewniająca rozwój naszej cywilizacji. Musi powstać nowa elita uznająca ponadczasową wymowę nauk Chrystusa i stosująca je w praktyce. Elita ta poprowadzi społeczność światową w kierunku nowej rewolucji, która wtedy  odbędzie się tylko na polu duchowości i kultury.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 roku             Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, 22 maja 2021 roku, godzina 6:10                                        Bogdan Góralski1 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

 Add Account

Historia Żydów by Bogdan Góralski

jest tylko jedna droga ucieczki- przyznanie przez żydowskie elity, że Chrystus i jego prawo są jedyną alternatywą dla świata.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 6 mar 2015

jest tylko jedna droga ucieczki- przyznanie przez żydowskie elity, że Chrystus i jego prawo są jedyną alternatywą dla świata.

Historia Żydów by Bogdan Góralski

Piszę w piątkowy poranek, jest 1:45, aby dokonać mojego życiowego rozrachunku z żydostwem. Jego losy splotły się z historią naszej cywilizacji i stanowią przykład niezwykłej ludzkiej determinacji. U jej podstaw leży doktryna narodu wybranego przez jedynego Boga, który został stworzony na boskie podobieństwo. Tymczasem naród ten przybierał cechy różnych nacji, bowiem córy żydowskie dawały dzieci swoim licznym wybitnym prześladowcom aby uniknąć upokorzeń losu wygnańca. Było to tajną bronią żydowskich przywódców za pomocą której realizowano politykę utrzymania się przy życiu i władzy. Tak kształtował się genetycznie naród żydowski, który obecnie zawiera wybitne cechy wielu narodów.

Wygnanie Izraelitów z ojczyzny rozpoczęło się podczas panowania Rzymian i zaczęło się od żydowskich powstań sygnalizujących światowe ocieplenie klimatu i brak opadów deszczu w Północnej Afryce. Pogorszenie warunków klimatycznych trwające nieprzerwanie kilka wieków upośledziło rolnictwo i gospodarkę Izraela i spowodowało migracje narodu żydowskiego do Europy i na cały świat. Łączyło się to z koniecznością wielowiekowej wędrówki w celu osiągnięcia upragnionego spokoju we wrogim min. chrześcijańskim otoczeniu, które rozrastało się szybko na całym świecie. Potrzeba jest matką wynalazków więc żydowscy przywódcy szybko odkryli sposób uniknięcia prześladowań i ugruntowania swojej władzy w żydowskim społeczeństwie. Ewolucja prawa żydowskiego, tworzonego przez rabinów, dawała władzę kobietom nad mężczyznami, prawdopodobnie w celu biologicznego zachowania narodu w warunkach diaspory. Władza ta polegała na truciu niezaradnych mężczyzn żydowskich nie potrafiących zarabiać pieniędzy na utrzymanie rodzin. Pieniądze te były często potrzebne na wymuszany przez chrześcijan okup dla uniknięcia prześladowań i pogromów, których stale doznawali Żydzi od czasów diaspory.

Rabini dzięki kobietom sprawowali władzę nad żydowskim społeczeństwem zorganizowanym w rozproszone gminy w których obowiązywała solidarność dla obrony przed chrześcijańskim głównie wrogiem. Zaradność zagrożonych śmiercią z ręki kobiet mężczyzn powodowała ich solidarność wewnątrz narodu żydowskiego, która doprowadziła do powstania męskiej żydowskiej mafii w celu wyeliminowania chrześcijańskiej konkurencji utrudniającej przeżycie. W ciągu diaspory w Europie Żydzi osiągnęli znaczne wpływy w chrześcijańskim świecie z uwagi na symbiozę z chrześcijanami. Żydowskie gminy brały pożyczki od Kościoła katolickiego i za pomocą swoich członków pomnażały żydowskie pieniądze wykorzystując chrześcijański kapitał. Prawdopodobnie było to powszechne w całej Europie skąd rozprzestrzeniło się na cały świat.

Diaspora w Europie trwała, prześladowani z uwagi na swoje bogactwo Żydzi migrowali ku wschodowi Europy i znaleźli w dawnej Polsce spokojną przystań dla zachowania swoich tradycji i zwyczajów. W krótkim czasie wkomponowali się w strukturę społeczną Polski i zapełnili ją przyjmując głównie rolę mieszczan i bardzo rozwijając się liczebnie.

Tymczasem Mała Epoka Lodowa trwająca od 1350 roku upośledzała rolnictwo i powodowała w Europie społeczne rozruchy z uwagi na postępującą drożyznę żywności i związany z nią kryzys gospodarczy. Trudne warunki bytowe doprowadziły najpierw do rewolucji angielskiej a potem francuskiej co zakończyło się upadkiem feudalnych rządów w Francji. Żydzi prawdopodobnie wzięli aktywny udział w rewolucji i zniesieniu katolickiego porządku w Francji, bowiem w efekcie rewolucji przyznano im we Francji równouprawnienie. Prawdopodobnie rewolucyjne żydowskie doświadczenia wykorzystano potem w rewolucji rosyjskiej będącej dziełem rosyjskiej mafii wspomaganej przez cały żydowski świat.

Solidarność żydowskich mężczyzn przyjmująca kształt przestępczej bezwzględnej mafii doprowadziła do opanowania przez Żydów w Europie prawie całego handlu hurtowego, bankowości i przemysłu. Było to solą w oku dominującej liczebnie i upośledzonej w ten sposób chrześcijańskiej klasy przedsiębiorców. Konflikty społeczne i upadek feudalizmu w Europie przyspieszony przez pojawienie się konkurenta gospodarczego w postaci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, spowodował postępujący europejski kryzys gospodarczy, który doprowadził do I wojny światowej i rewolucji rosyjskiej.

Pojawienie się Hitlera i przyznanie mu społecznego poparcia było efektem powszechnej nienawiści do   Żydów, którzy opanowali prawie wszystkie strategiczne sfery niemieckiej gospodarki i zniszczyli, przez opracowane przez nich warunki pokoju wersalskiego, cesarstwo niemieckie. Cesarstwo niemieckie było głównym konkurentem gospodarczym dla anglosaskiej cywilizacji euroamerykańskiej w której Żydzi pełnili rolę finansowej elity.

 Od czasu wprowadzenia celibatu w Kościele katolickim mężczyźni żydowscy poszukiwali w nim schronienia przed zagrożeniem ze strony kobiet. Jest prawdopodobne, że obecnie pełnią w nim rolę ukrytej elity kierującej ogromnymi kościelnymi bogactwami. Powojenny kryzys gospodarczy, który powoli objął świat chrześcijańskich demokracji, spowodował wzrost postaw homoseksualnych w żydowskich elitach, którym coraz trudniej sprostać wymaganiom Żydówek. Homoseksualizm jest postawą obronną mężczyzn zagrożonych przez rosnące prawa kobiet i postępujący kryzys gospodarczy wywołany czynnikami strukturalnymi.

Związek Radziecki był dla żydowskiej światowej społeczności próbą ucieczki przed prześladowaniami chrześcijan, prześladowaniem mężczyzn przez żydowskie prawo, mizerią życia gospodarczego Europy utrudniającą realizowanie wielkich planów sprawiedliwego państwa, był niespełnioną nadzieją na pozbawione odwiecznych utrapień życie.

Upadek Związku Radzieckiego był szokiem dla żydowskiej męskiej społeczności bowiem wraz z nim nikła szansa na godne dla nich życie. To co się obecnie dzieje na świecie jest wypadkową żydowskich rozczarowań i walką poszczególnych ideologicznych żydowskich ośrodków o dominację w świecie. Tymczasem rosną nowe potęgi- azjatycka   i afrykańska, które walczą o swoje prawa dla niezależnego bytu. W   społecznościach tych demograficznych potęg Żydzi nie będą mogli pełnić roli ukrytej, tajemnej elity. Byt społeczeństw azjatyckich i afrykańskich może zostać ograniczony przez nadchodzący kryzys klimatyczny, który wywoła kolejną drożyznę żywności na świecie. Od tego wojenno-rewolucyjnego scenariusza upadku   żydowskiego świata jest tylko jedna   droga ucieczki- przyznanie przez żydowskie elity, że Chrystus i jego   prawo są jedyną alternatywą dla świata.

Zniknie wtedy żydowski konflikt z naszym i nadprzyrodzonym światem. Zapanuje pokój.

 Warszawa, dnia 6 marca 2015 roku, godzina 4:35                     Bogdan Góralskinauka750 visits · 1 online ShareVote: 2 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

 Add Account

Żydzi a rewolucja rosyjska. Reasons for the outbreak of the Russian Revolution

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 6 sty 2023Public  Edit

Żydzi a rewolucja rosyjska

Tragiczne losy Żydów skłoniły mnie do napisania tej historii. Moja obiektywna opowieść zmierza do uzdrowienia relacji pomiędzy tą wybitną społecznością a resztą ludzi. Pokój Wam. Rozdział ten jest częścią polskojęzycznej książki “Historia naturalna i zmiany klimatu” dostępnej w wolnym dostępie na Google Books -link: https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_Historia_naturalna_i_zmiany_klimat?id=fRa_DwAAQBAJ . Tłumaczenie angielskie poniższego fragmentu książki znajdziesz w pracy “Revolution of Russia and the climate: Reasons for the outbreak of the Russian Revolution”-link: https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_Revolution_of_Russia_and_the_clima?id=ccDKDwAAQBAJ

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 10 lut 2013 · edited: 6 mar 2017

Tragiczne losy Żydów skłoniły mnie do napisania tej historii. Moja obiektywna opowieść zmierza do uzdrowienia relacji pomiędzy tą wybitną społecznością a resztą ludzi. Pokój Wam.


3.3. Żydzi a rewolucja rosyjska.
Elitą bolszewików byli rewolucjoniści pochodzący z narodu żydowskiego zamieszkującego Rosję. Również inne odłamy rewolucjonistów były kierowane przez Żydów. Żydzi rosyjscy w dążeniu do zdobycia władzy w Rosji byli popierani przez całą światową społeczność żydowską. Ciekawy jest proces prowadzący do przekształcenia ofiar trwających wieki prześladowań w przywódców rewolucji i katów ofiar rewolucji. Opisuję ten proces poniżej.
Diaspora żydowska w Rosji liczy obecnie 800000 ludzi ale wielu Żydów rosyjskich wyemigrowało do Izraela i do USA. Prawdopodobnie w Rosji carskiej Żydzi byli liczniejsi bo od wieków uciekali na wschód przed pogromami w zachodniej Europie
Populacja żydowska w 1864 roku, bez Polski, liczyła półtora miliona ludzi. Natomiast razem z Polską było ich: w1850 roku – 2 350 000, w 1880 roku – już 3 980 000. Od początkowej około milionowej grupy przy pierwszych rozbiorach Polski doszli do 5 175 000 przy spisie w 1897 roku . .
Żydzi rosyjscy mogli być też potomkami dawnego społeczeństwa państwa Chazarów. Tak czy inaczej tworzyli zgodnie ze swoją tradycją zwarte samorządne gminy będące ostoją dla swoich członków. Wieki trudów, wędrówek i bolesnych zmagań z losem uczyniły ich ludźmi przedsiębiorczymi, ale wrażliwymi społecznie. Cechowała ich niezwykła solidarność bowiem nauczyli się, że w zwartej grupie łatwiej przeżyć.
Żyd zawodowo niesprawny był skazany na całkowite upośledzenie. Walcząc o dorównanie lub nawet przewyższenie otaczającej ich chrześcijańskiej większości, Żydzi wytworzyli między sobą silną więź solidarności, prowadzącą w niektórych dziedzinach do powstania mafii zmierzających do wzajemnego wspierania się i eliminacji chrześcijan .
O Żydach na ogół nie pisze się w książkach historycznych toteż informacje o ich losach w carskiej Rosji zaczerpnąłem z artykułu „Strefa osiedlenia – ojczyzna środkowoeuropejskiego antysemityzmu” autorstwa Anny Pawlikowskiej –link: http://www.znak.org.pl/?page1=sylwa&subpage1=sylwa00&infopassid1=758&scrt1=sn ,który ukazał się na łamach biuletynu internetowego Forum Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie -link do strony Forum http://www.znak.org.pl/ . Cytuję:
Do strefy osiedlenia weszły tworzone po kolejnych rozbiorach Polski zachodnie gubernie rosyjskie, a także gubernie położone nad Morzem Czarnym. Ukaz oznaczał de facto wysiedlenie Żydów z Rosji. Zasady dotyczące osiedlania się Żydów w Rosji i w dozwolonej dla nich strefie były na mocy owego ukazu niesłychanie surowe i restrykcyjne. Zakazano im zamieszkiwania na wsi (prowadzili tam produkcję alkoholu i wyszynk czyli rozpijali chłopów-przypisek autora) i nabywania ziemi, zakaz obejmował też większe miasta. Spowodowało to ogromne przeludnienie w małych miasteczkach, pociągające za sobą brak pracy, nędzę mieszkańców i gwałtowne narastanie antagonizmów narodowościowych. Dziennikarz „Gazety Łódzkiej” zauważa wprawdzie w 1915 r., że „ustawy jednak rosyjskie są podobne do słynnych mostków, które podróżni muszą po obu stronach objeżdżać. Omijanie prawa jest taką samą specyficznie. rosyjską instytucją, jak »samodzierżawie”, „obszczina” i „knut”. Jednak aby ominąć prawo trzeba było dysponować jakimiś przeliczalnymi „argumentami”, co oznacza, że ogromnej masy Żydów nie było stać na to, aby zdobyć konieczne zezwolenia. Pewne rozluźnienie restrykcyjnych zasad dopuścił w 1810 car Aleksander I. Wielu bogatych żydowskich kupców i wojskowych znalazło się wówczas w Petersburgu czy w Moskwie. Ubożsi zasiedlali coraz liczniej wsie, w których można było rozwijać handel. Coraz bardziej przez palce patrzono też na narastającą liczbę żydowskich studentów na rosyjskich uczelniach. W końcu jednak rosyjskie władze edukacyjne znalazły oryginalne rozwiązanie: minister Oświaty Tołstoj wprowadził kwoty, znane potem jako „numerus clausus” – do gimnazjów nie wolno było przyjmować więcej niż 3 do 6 procent uczniów żydowskich. Nawet jednak ten niewielki napływ Żydów wywołał w rdzennej Rosji silny odruch antysemicki. W roku 1882, podczas wielkiej fali pogromów, car Aleksander III zaostrzył rygory strefy osiedlenia. Podpisane przez niego „Ustawy majowe” zabraniały Żydom osiedlania się na wsiach i w miasteczkach poniżej 1000 mieszkańców. Zakazano też Żydom pełnienia zawodu adwokata. W ramach realizacji carskiego prawa wypędzono ludność żydowską z Sankt Petersburga i Moskwy do strefy osiedlenia. Kolejna fala pogromów miała miejsce w latach 1903-1906. Odpowiedzialność za nie spada na władze Rosji, które inspirowały do nich ludność. Potężną i złowrogą rolę odegrał w trakcie pogromów Związek Ludu Rosyjskiego, osławiona Czarna Sotnia. Był to potężny cios dla żydowskich struktur gminnych, najczęściej pozbawianych wszelkich majętności i możliwości organizowania życia żydowskiego.
Jedynymi większymi grupami ludności opuszczającymi Rosję byli nie-Rosjanie z guberni zachodnich: na 3026000 carskich poddanych, którzy wyemigrowali w latach 1897-1916, ponad 70% stanowili Żydzi i Polacy .
Emigracja żydowska do USA była prawdopodobnie selektywna. Emigrowały prawdopodobnie rodziny żydowskie uznające dominację Talmudu ustnego a pozostawały rodziny poddane władzy Talmudu pisanego. Różnica między nimi polega na tym, że wtedy kiedy obowiązuje Talmud ustny i rodzina zabije nieudolnego biznesowo syna, męża, ojca to według tego żydowskiego prawa nie ma zbrodni. W Talmudzie pisanym przepis ten prawdopodobnie nie występuje. Te różnice w prawie opracowanym przez rabinów ukształtowały całą kulturę żydowską. Dowiedziałem się o tym od pewnego zdesperowanego ortodoksyjnego Żyda warszawskiego. Tak więc widzimy, że w społeczeństwie emigrujących do USA rodzin żydowskich dominowały rodziny stosujące Talmud ustny i ten fakt ukształtował kulturę biznesową Stanów Zjednoczonych, podczas gdy w Rosji sowieckiej pozostała społeczność żydowska stosująca bardziej ludzki, ukształtowany przez mężczyzn Talmud pisany. Późniejsza wrogość pomiędzy Związkiem Radzieckim a USA wynikała z różnych taktyk społecznych, określonych prawem, stosowanych przez elity tych państw. Istnieją prawdopodobnie dwie światowe mafie żydowskie stosujące w praktyce wyznawane przez siebie prawa. Kapitał żydowski powstaję dzięki podatkowi 10% od obrotu płaconego przez członków gminy. Powoduje to zasadę popierania przez tę społeczność lokowania się Żydów na stanowiskach o wysokich dochodach zapewniających wysokie podatki. Wykorzystuje się wszelkie metody aby umieścić członków gmin żydowskich na stanowiskach w administracji państwowej, miejskiej i biznesowej- wszędzie tam gdzie dysponuje się pieniędzmi do wydania. Pieniądze te wtedy wydaje się w firmach władanych przez Żydów.

Na przykład w końcowej fazie rządów Edwarda Gierka w Polsce, w polskim przemyśle państwowym, wszystkie działy zaopatrzenia wielkich przedsiębiorstw zostały opanowane przez tzw. moczarowców- żydowską mafię męską. Mafia ta, po upadku PRL-u, popierała zakupy zaopatrzeniowe lokowane w „swoich” przedsiębiorstwach prowadzonych przez Żydów, którzy opanowali w ten sposób polski handel artykułami przemysłowymi.
Trudno się zatem dziwić, że Żydzi odegrali w ruchu rewolucyjnym tak dużą i znaczącą rolę. Nawet Witte po pogromie żydowskim w Kiszyniowie w 1903r. był zmuszony przyznać, że skoro Żydzi „ stanowią 50% członków partii rewolucyjnych”, to jest to” winą naszego rządu. Żydzi są zbyt mocno represjonowani” . Car uważał, że 90% Żydów to rewolucjoniści i że pogromy są zasłużone .
W przedrewolucyjnej Rosji miał miejsce ogromny, pięciokrotny w ciągu 100 lat wzrost żydowskiej populacji, a jednocześnie:
największa z Aleksandrowskich reform, dziejowo najbardziej istotna, punkt zwrotny w rosyjskiej historii-wyzwolenie chłopów, zniesienie prawa pańszczyźnianego w 1861 roku-okazała się dla Żydów w Rosji nader niekorzystna, a dla wielu z nich nawet rujnująca. Powszechne zmiany społeczno-ekonomiczne zachodzące w związku ze zlikwidowaniem zależności pańszczyźnianej chłopów […] znacznie pogorszyły w tym okresie przejściowym sytuację materialną szerokich mas żydowskich. Zmiana społeczna polegała na tym, że przestawała istnieć wielomilionowa, pozbawiona praw i możliwości przemieszczania się, klasa chłopstwa, a przez to relatywnie spadało znaczenie licznych swobód żydowskich. Natomiast zmiana ekonomiczna wyrażała się tak, […] że uwolniony z zależności chłop […] mniej potrzebował usług Żyda […], to znaczy nie musiał już przestrzegać surowego zakazu sprzedawania swoich produktów i kupowania towarów inaczej niż przez wyznaczonego pośrednika (w zachodnich guberniach prawie zawsze Żyda […]Poza tym obecnie właściciele ziemscy, straciwszy darmową pracę pańszczyźnianą, żeby nie zbankrutować, […]byli zmuszenie osobiście zająć się swoim gospodarstwem, w którym wcześniej ważna rola przypadała Żydom- dzierżawcom i pośrednikom w różnorodnych sprawach handlowo-przemysłowych. Odnotujmy, że wprowadzany w tych latach kredyt rolny wypierał Żyda […] jako organizatora finansowej podstawy ziemiańskiej egzystencji. Rozwój klienckich i kredytowych stowarzyszeń prowadził do wyzwolenia ludzi od tyranii lichwy co podcinało korzenie egzystencji żydowskich mas w Rosji i wywoływało ich niezadowolenie z rządów. Carat bezskutecznie wzywał Żydów do: osiedlania się na roli przydzielając im żyzne ziemie, do kształcenia się i asymilacji w społeczeństwie rosyjskim. Dopiero po wydaniu nowego regulaminu wojskowego w 1874 roku pozwalającego osobom wykształconym na ulgi w służbie wojskowej, nastąpił okres napływu Żydów do szkół powszechnych- średnich i wyższych po to, aby skrócić okres służby, ale także otrzymać stopnie oficerskie . W latach siedemdziesiątych XIX wieku ogromnie wzrósł na uniwersytetach odsetek uczących się (pochodzących z burżuazji i inteligencji) Żydów do 9%, a nawet do 31% w Odessie i 42% w Charkowie, co wywoływało niechęć w elitach rosyjskich. Masy żydowskie pozostały wierne chederom i jesziwom . Po skutecznym zamachu i śmierci Aleksandra II, w sześć tygodni później doszło do pogromów Żydów, jednocześnie na całym obszarze Rosji, co wyklucza raczej inspirację rządu rosyjskiego. Taka akcja byłaby bardzo trudna do zorganizowania w tak krótkim czasie. Żydów przeważnie rabowano.
Wiosną 1881 roku także Łoris-Mielnikow meldował Wladcy: U podstaw obecnych zamieszek leży głęboka nienawiść miejscowej ludności do zniewalających ją Żydów wywołana prowadzoną przez Żydów lichwą, dzierżawą majątków rolnych, masową sprzedażą alkoholu.
Jednakże obecne antyżydowskie rozruchy […] niezbicie dowodzą że, pomimo wszelkich starań władz, nienormalność stosunków pomiędzy żydowską a rodowitą ludnością tych miejscowości istnieje jak dawniej. Od czasów złagodzenia prawnych ograniczeń, wykorzystując warunki ekonomiczne, Żydzi wzięli w swe ręce nie tylko handel i przemysł, ale nabyli też znaczne własności ziemskie, ”przy czym, dzięki zwartości i solidarności, niemal wszyscy oni, z niewielkimi wyjątkami, skierowali swe wysiłki nie ku zwiększeniu sił wytwórczych państwa , lecz ku eksploatacji głównie najbiedniejszych warstw okolicznej ludności .
Porewolucyjne szacunki wskazują, że na wsiach żyła jedna trzecia żydowskiej populacji, w miasteczkach także trzecia cześć, 29% w średnich miastach a 5% w dużych. Restrykcje w ograniczeniu zaludnienia wsi pogarszały warunki bytowe dużej części Żydów. Spowodowało to emigrację.
Na początku 1883 Aleksander III zatwierdził powstanie najwyższej komisji do spraw praw Żydów w Rosji. Brali w niej udział wybitni przedstawiciele rosyjskiego i żydowskiego społeczeństwa. Efektem była konkluzja: istnieje tylko jedno wyjście i jedna droga- to droga wyzwoleńcza i jednocząca Żydów z całą ludnością pod osłoną jednych i tych samych praw .
Oferowano wykształconym Żydom stanowiska w administracji carskiej, szczególnie w polskich guberniach co wzbudzało niechęć do nich wśród Polaków. Żydowska wykształcona młodzież w Rosji pragnęła przerwać ten zaklęty krąg niechęci, przeradzającej się momentami w nienawiść do Żydów, i zwróciła się ku służbie ludowi rosyjskiemu aby ulżyć jego doli. Ideały narodnictwa sprzyjały asymilacji i przyswajania rosyjskiego ducha jednakże młodzi rewolucjoniści napotkali wśród ludu mur niezrozumienia. Pogromy w Rosji w 1881 roku spowodowały przełom w żydowskiej inteligenckiej świadomości i dalsze postępujące zespolenie młodych rewolucjonistów z żydowskimi masami.
Istnieje taki pogląd , że jeśliby w ramach reformy z lat 1861-1863 zlikwidowano strefę osiedlenia, to wszystko w naszej historii potoczyłoby się inaczej […] Zniósłby Aleksander II te granice i nie byłoby Bundu albo trockizmu! .
Jednakże napływ socjalistycznych idei, marksizmu z zachodu, spowodował, że młodzi żydowscy rewolucjoniści nie walczyli o zniesienie strefy osiedlenia lecz marzyli o obaleniu caratu. Młodość jest niecierpliwa i działa nierozważnie, chce burzyć i budować od nowa. Ewolucja carskiego systemu władzy ku oświeconej monarchii władającej zespolonym narodem była wbrew ideologii marksistowskiej wzywającej do burzenia starego porządku.
Ideologia marksistowska oparta na fałszywych podstawach teorii Marksa doprowadziła młodych rewolucjonistów żydowskich w zaułek historii, w sytuację bez wyjścia. Dopiero upadek Związku Radzieckiego i upadek komunizmu pokazał prawdę historyczną- droga, którą skierowali się młodzi wykształceni Żydzi była fałszywa, okrutna i nieefektywna. Pokazuje to wagę badań procesu historycznego i niezafałszowanego dyskursu naukowego o naszej przeszłości i przyszłości. Propaganda żydowska w zachodniej Europie zakrzyczała inaczej myślących naukowców i powszechnie przyjęto teorię Marksa o walce klas będącej sprężyną historii. Tymczasem okazuje się, że permanentne kryzysy polityczno-gospodarczo-społeczne wynikają z powodu oddziaływania Słońca i planet na ziemskie środowisko, wywołującego okresowe zmniejszenie produkcji roślinnej na naszej planecie. Następujące w wyniku tego zjawiska permanentne głody wymuszają na ludzkiej populacji agresywne zachowania prowadzące do rewolucji. To zmiany klimatu i wynikający z nich brak żywności są odpowiedzialne za wybuchy rewolucji. Aby uniknąć nieszczęść w rozwoju naszej cywilizacji należy ostatecznie rozprawić się z teorią Marksa przyjętą przez żydowską społeczność i potwierdzić badaniami naukowymi, że byt kształtuję świadomość a świadomość kształtuje nowy byt, które to stwierdzenie jest efektem moich wieloletnich badań. Należy przyznać, że pokojowa ewolucja systemu społeczno-gospodarczego jest jedyną drogą prowadzącą do wzrostu cywilizacyjnego, rozwoju kultury i społeczeństwa światowego.
Aleksander III po 1887 roku energicznie skierował się w stronę hamowania rosyjskiego żydostwa przez ograniczenia obywatelskie i polityczne, co kontynuował aż do śmierci. Uzasadnione to było udziałem Żydów w ruchu rewolucyjnym i ich antypaństwową postawą. Wyznaczono limity przyjęć Żydów do szkół, które były zwykle rozsadnikiem rewolucji . Car uznawał wyższość intelektualną Żydów nad Rosjanami i limitami wyrównywał szansę gorzej uczącej się młodzieży rosyjskiej. W praktyce nie przestrzegano limitów przyjęć do szkół np. w szkołach żeńskich, specjalistycznych, artystycznych, handlowych, felczerskich, prywatnych. Limity przyjęć do szkół państwowych były jednak dotkliwym ciosem dla pragnącej się kształcić młodzieży żydowskiej. Dyplom uniwersytecki był przepustką do osiedlenia się w guberniach poza strefą osiedlenia. Urzędowo ograniczono także kariery Żydów w adwokaturze, do której byli wyjątkowo uzdolnienie dzięki dobrej pamięci wiekami ćwiczonej na nauce i zapamiętywaniu Talmudu. W carskiej Rosji gnębiono mniejszości religijne czego przykładem są okrutne prześladowania staroobrzędowców, duchoborców, mołokan. Jednocześnie przyznawano Żydom tytuły szlacheckie dziedziczne (196 szlachciców w 1897 roku) oraz niedziedziczne (3371 szlachciców osobistych) . W 1890 roku odsunięto Żydów od uczestnictwa w samorządach ziemskich, a 1892 od stanowisk administracyjnych w miastach gubernii wewnętrznych. Według spisu z 1897 roku poza strefą osiedlenia mieszkało 9% populacji Żydów rosyjskich (315 000 osób) nie licząc przebywających tam nielegalnie. Dla porównania w Wielkiej Brytanii było dwieście tysięcy a we Francji sto piętnaście tysięcy Żydów . Warunki przyrodniczo-geograficzne czyniły ziemie rosyjskie trzy razy uboższymi od ziem zachodniej Europy, dlatego Żydom żyło się w Rosji ciężko i niedostatnio w porównaniu z bogatym żydostwem zachodnioeuropejskim. Winą za to obarczano rząd i cara tym bardziej, że wewnątrzżydowska zbyt duża konkurencja powiększała się w strefie osiedlenia w miarę przyrostu populacji. Cesarstwo Rosyjskie posiadało zbyt małe środki aby dobrze zorganizować sprawną administrację państwa, dlatego niezrozumiałe jest dlaczego nie rozwinął się szerzej sprawny lokalny samorząd?
Ani finansowa, ani wykształcona żydowska górna warstwa społeczna ograniczeń strefy nie odczuwała, swobodnie rozlokowując się w wewnętrznych guberniach. 14% żydowskiej ludności miało wolne zawody. W 1905 roku w całej Rosji ponad milion trzysta tysięcy Żydów zajmowało się pracą rzemieślniczą, to znaczy, że mogli mieszkać poza strefą i prowadzić tam także działalność handlową.
Ograniczenia praw osiedlania się Żydów w Rosji zawierało w sobie nader „humanitarną” myśl zabezpieczenia ciemnych chłopów rosyjskich przed wyzyskiem ze strony Żydów, sprytniejszych i posiadających większą wiedzę handlową i kontakty ze światem. Jednak trzeba dostrzec i jasną stronę tego „wyzysku”- to rosyjscy Żydzi zorganizowali eksport jajek, drewna (w latach 1813-1913 wzrósł 140 razy), zboża (milion Żydów rosyjskich zajmował się handlem zbożem) do zachodniej Europy, czym wspierali państwo rosyjskie. Na początku XX wieku Żydzi stanowili 35% kupieckiej klasy Rosji . Banki prywatne w Rosji były przeważnie w rękach żydowskich.
W 1896 roku wprowadzono monopol państwa na handel alkoholem usuwając prywatnych szynkarzy (głównie Żydów) i dochody Rosji z tego tytułu wyniosły 285 mln rubli podczas gdy podatki bezpośrednie od ludności wyniosły 98 mln rubli. W wyniku państwowego monopolu alkoholowego sto tysięcy Żydów utraciło źródło znacznych zarobków .
W 1903 roku wydano zakaz dla Żydów kupowania nieruchomego mienia poza granicami miast i miasteczek. W 1908 roku Żydzi posiadali lub dzierżawili dwa miliony dziesięcin ziemi, a uprawiali w koloniach żydowskich sto trzynaście tysięcy dziesięcin. Reformy agrarne Stołypina przekazujące ziemię wyłącznie w ręce tych, którzy je obrabiają własnymi rękami naruszyły interesy pewnej wpływowej części Żydów . Stołypina zastrzelił żydowski rewolucjonista Bogrow, którego ojciec był bogatym przedsiębiorcą.
Tymczasem rosyjskie żydostwo właśnie w tych dziesięcioleciach, od lat 70.XIX wieku do początku XX wieku , przeżywało przyspieszony rozwój, niewątpliwy rozkwit swych elit umysłowych, dla których za ciasna stawała się już nie tylko strefa osiedlenia, ale i granice rosyjskiego imperium . Przewaga intelektualna i biznesowa Żydów rosyjskich nad rdzennie rosyjską elitą podsunęła im myśl o przejęciu władzy w imperium rosyjskim. Myśl ta była konsekwentnie realizowana przy pomocy europejskiego i amerykańskiego żydostwa. Trzeba było najpierw skończyć z caratem a potem zabrać się do eliminacji elit rosyjskich. Zadanie to wykonano kosztem milionów ofiar. Powstało państwo według Żydów idealne- Związek Radziecki. Historia jednak płata figle i przyszedł czas eliminacji rewolucyjnych elit żydowskich niszczonych przez Stalina i jego kompanię. Myśl o opanowaniu Rosji była też spowodowana nasilającym się w Europie zachodniej i Stanach Zjednoczonych antysemityzmem wywołanym postępującą pod koniec XIX wieku ( i na początku XX wieku) drożyzną żywności i opanowaniem przez Żydów najbardziej dochodowych profesji. Zjawisko biznesowej dominacji Żydów było spowodowane ich niezwykłą solidarnością w tworzeniu grup zakupowych dla wynegocjowania korzystnych cen u dostawców ( w tym celu jeden wybrany kupował dla innych Żydów), następnie kontrolowanie sprzedaży wybranego przedsiębiorstwa, przejmowanie tego dostawcy i opanowywanie w ten sposób całych gałęzi przemysłu, handlu i usług. Sytuowało to Żydów na szczycie drabiny społecznej i spychało na margines rodzime elity co wywoływało niechęć i samoobronę w postaci antysemityzmu. Było to ilustracją kolejności procesów koła życia odkrytego przeze mnie, w którym zagrożenie powoduje przyrost wiedzy a potem wzrost etyki-solidarności międzyludzkiej, która daje siłę-energię życiu. Żydzi byli zagrożeni rosnącymi prześladowaniami, spowodowało to ich pęd do wykształcenia zapewniającego pozycję społeczną co zaowocowało silniejszym poczuciem więzi pomiędzy młodą inteligencją a masami żydowskimi. Dało to niesamowitą siłę narodowi żydowskiemu, który zbudował nowe, sprawiedliwe w ich mniemaniu, państwo. Wzrost żydowskich przewag był spowodowany nieustannym zagrożeniem ze strony chrześcijańskich prześladowców i był reakcją na antysemityzm. W ciągu wieków prześladowań Żydzi aby przetrwać biologicznie utworzyli restrykcyjny dla żydowskich mężczyzn system społeczny. Mężczyzna żydowski niezdolny do utrzymania rodziny był truty na rozkaz rabina czy kahału przez matkę, żonę lub córkę. Mężczyźni żydowscy broniąc się, utworzyli męską światową mafię dla wspierania się w biznesie, co pozwalało im zachować życie. Byli zmuszeni do bogacenia się pod groźbą śmierci z rak kobiet żydowskich. Aby to osiągnąć truli, zabijali swych konkurentów lub przejmowali ich majątki za pomocą małżeństw.
Żyd zawodowo niesprawny był skazany na całkowite upośledzenie. Walcząc o dorównanie lub nawet przewyższenie otaczającej ich chrześcijańskiej większości, Żydzi wytworzyli między sobą silną więź solidarności, prowadzącą w niektórych dziedzinach do powstania mafii zmierzających do wzajemnego wspierania się i eliminacji chrześcijan .
Teoria rewolucyjna Marksa, ustanawiająca własność państwową zamiast prywatnej, zwalniała mężczyzn żydowskich z szaleńczej walki o majątek i obiecywała im bezpieczne państwowe pensje. Żydzi rosyjscy po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej mieli dość władzy w Rosji aby zorganizować państwowy przemysł służący wszystkim Rosjanom oraz uczynić świeckim państwo. Ofiarowali swoją niezwykłą przedsiębiorczość swemu wymarzonemu państwu i zbudowali w krótkim czasie prawdziwą przemysłową potęgę. Brak jednak było mechanizmów rywalizacji w sowieckim systemie gospodarczym co przyniosło technologiczne zacofanie. Rosja jednak nadal ma solidne podstawy do tego aby szybko wkroczyć na ścieżkę innowacji i zreformować swój system społeczno- gospodarczy. Trzeba docenić to, że Żydzi tworząc Związek Sowiecki porzucili rolę bogacącej się kosztem społeczeństwa warstwy społecznej na rzecz służby swoimi umiejętnościami narodowi rosyjskiemu. Osiągnęli wielkie sukcesy w cywilizowaniu tego ogromnego, ale bardzo biednego państwa. Mogą je osiągać dalej, ale trzeba im w tym dopomóc. Ich państwo dające bezpieczeństwo socjalne narodowi upada bo okazało się niewydolne. Przywrócono więc z konieczności w Rosji dawny system gospodarczy dający władzę oligarchii i mafii żydowskiej. Ja proponuję zmienić w tym systemie tylko zasady dziedziczenia, żeby dziedziczyła po tych mafijnych dorobkiewiczach wspólnota lokalna lub społeczeństwo rosyjskie jako ogół. Inaczej mówiąc chwalebne jest wzbogacić się, ale wszystko co się w życiu zdobyło trzeba zwrócić społeczeństwu zyskując odpowiednią rentę bądź emeryturę. Pozwoli to na stworzenie cywilizowanego i efektywnego systemu społeczno-gospodarczego w Rosji.
Z tego płynie wniosek, że zwrócenie się ze zrozumieniem i miłością do Żydów pozbawi ich tendencji do alienacji ze społeczeństwa otaczającego. Zwrócenie się z miłością do wrogów wypływa z nauk Jezusa Chrystusa i jest podstawą chrześcijaństwa, zatem: Chrześcijanie!!! Kochajcie Żydów, jeżeli chcecie ich nawrócić!!!!.
Żydzi już wcześniej mogliby przyjąć chrześcijaństwo i wtopić się w społeczeństwo rosyjskie. Było to dla nich niemożliwe ze względu na to, że nikt w tym społeczeństwie nie przestrzegał nauk Chrystusa będących podstawą chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo rosyjskie polegało na kultywowaniu ceremoniału, było formą kultu bóstwa bez obowiązujących wymogów stosowania w codziennym życiu nakazów Jezusa. Tymczasem Żydzi mieli swój własny system etyczny-Torę i Talmud wymuszające powszechne cnotliwe codzienne życie. Jak porzucić taki system na korzyść nie przestrzeganego systemu chrześcijaństwa? Jak żyć w niemoralnym rosyjskim społeczeństwie korzystającym z nieskutecznego ( w tym biznesowo!!!) systemu etycznego chrześcijaństwa? Żydzi widzieli w chrześcijaństwie duży potencjał. Wyrósł on przecież z ewolucji judaizmu. Narodnicy żydowscy nieśli Ewangelie w lud rosyjski ale ten ruch zamarł po pogromach w 1881 roku. Rosjanie nie potrafili wybaczać Żydom wbrew naukom Cerkwi. Cała sztuka polega na tym, żeby zwykłych ludzi przekonać do stosowania nauk Chrystusa. Do tej pory to się nie udawało. Zaproponowałem dla Polski Program Partii Dekalogu, który może pozwolić na usprawnienie chrześcijaństwa, i może on służyć praktycznie każdemu społeczeństwu, również rosyjskiemu. Jestem przekonany, że program ten uczyni prawdziwie chrześcijańskimi narody Europy, Rosji i świata. Można go znaleźć na Portfolio mojej strony internetowej : http://bogdangoralski.manifo.com
W czasie gdy trwał rozkwit żydowskich rosyjskich elit intelektualnych wzrastała żydowska emigracja do Stanów Zjednoczonych do których przybyło w latach 1881-1914 78,6% Żydów (około półtora miliona osób) opuszczających Rosję . Emigracja był spowodowana postępującym ubożeniem ludu rosyjskiego wynikającym z kryzysu klimatycznego powodującego małe plony i drożyznę żywności. Ubożenie ludu rosyjskiego przyniosło kryzys gospodarczy rujnujący żydowskie interesy oraz wzrost poziomu agresji chłopstwa na przeludnionej wsi rosyjskiej. Kryzys klimatyczny potęgował się ku przełomowi wieków i na początku XX wieku i zaznaczał się również w Europie zachodniej drożyzną żywności. Skutkowało to rosnącą inflacją, wzrostem napięcia i agresji w społeczeństwach europejskich objawiających się rosnącym antysemityzmem, co w efekcie doprowadziło do I wojny światowej.
Istotne dla ustalenia przyczyn prześladowania Żydów w Rosji jest ustalenie zasięgu wpływów Cerkwi prawosławnej. Cerkiew utraciła w drugiej połowie XVIII wieku sporą część swoich ziem na rzecz państwa a armia 100000 parafialnych duchownych i ich rodzin była utrzymywana przez państwo .Widać z tego cytatu, że Cerkiew miała największy aparat propagandowy i najlepszy dostęp do ludu ze wszystkich carskich instytucji. Ten sojusz cara i jego potężnej tuby propagandowej -Cerkwi odegrał swoją rolę w prześladowaniu zaradnych zorganizowanych w samorządne gminy Żydów. Cerkiew uczyła przecież, że Żydów należy winić za śmierć Chrystusa. To oni byli tą solą w oku, obcym, który dlatego, że bardziej zaradny od przeciętnego Rosjanina, był często obiektem niechęci ludu. Żydzi sądzili, że pogromy były wywoływane przez carski aparat w czasach kryzysu, gdy był potrzebny kozioł ofiarny dla odwrócenia uwagi ludu od socjalno-ekonomicznych problemów, że wywoływano pogromy żydowskie dla rozładowania agresji tłumów. Mając wewnętrznego wroga na którym może się skupić agresja tłumów łatwiej jest rządzić. Jednak to nie jest przypadek, że fale pogromów występowały w latach kryzysów klimatycznych, które przeradzały się w kryzysy głodowe i wzrastała liczba zamieszek. Pogromy zawsze wybuchały na południowym-zachodzie Rosji a nigdy w północnej, środkowej i wschodniej Rosji. Przykładem może być Holokaust polsko-żydowski podczas powstania Chmielnickiego, które wybuchło prawdopodobnie z powodu gwałtownych susz na Ukrainie w tamtym okresie. Przecież tam nie było prześladowcy, nie było caratu, a Polacy byli tak samo mordowani przez mieszkańców Ukrainy jak Żydzi.
Żydzi nie mieli dokąd uciekać bo wszędzie byli prześladowani. Nie chcieli żyć w takim upodleniu na jakie skazywało ich carskie państwo. Jedyną radą było zmienić system społeczny. Ewolucyjna droga wymagała czasu a oni nie chcieli już czekać. Rewolucja Francuska była dla nich wzorem. Nic dziwnego, że wśród Żydów było tak wielu rewolucjonistów zwalczających system carski. Oni byli elitą bolszewików i nie wahali się stanąć na czele rewolucji porzucając swoją żydowską tożsamość. Nie bali się terroru rewolucji tylko stanęli na jego czele. Nie mieli nic do stracenia a wszystko do wygrania. Mieli motywację.
Pogrom w Kiszyniowie w 1903 spowodował przełom w świadomości żydowskiej i zainicjował utworzenie uzbrojonych grup samoobrony. Wywołało to prowokującą lud rosyjski zmianę postawy Żydów wobec państwa rosyjskiego. Cara i rząd obwiniano o prześladowanie i prowokowanie incydentów antyżydowskich i otwarcie wzywano do ich obalenia. Wywoływało to wrogą reakcję praworządnego ludu rosyjskiego widzącego w carze obrońcę przed żydowskim przemożnym uciskiem. W tamtym okresie rząd rosyjski starał się o duże pożyczki w międzynarodowych bankach opanowanych przez żydowską finansjerę. Zatem trudno go oskarżyć o bezmyślność i jednoczesne organizowanie pogromów żydowskich na terenie Rosji, które uniemożliwiały zaciągnięcie pożyczek u żydowskich bankierów. Carska siła wewnątrz Rosji była zbyt słaba by opanować nielicznych rewolucjonistów i zdecydowanie zbyt słaba by zapanować nad agresją ludu rosyjskiego wynikającą z kryzysu żywnościowego i gospodarczego. Lud rosyjski sam z siebie bronił się przed agresją rewolucjonistów żydowskich niszczących odwieczny porządek carskiego państwa i wywoływał pogromy Żydów. W 1905 roku w ciągu trzech dni fala pogromów przeszła przez strefę osiedlenia .
Lew Tołstoj powiedział: Nie wierzę, że policja podburza ludzi [do pogromów]. I o Kiszyniowie i o Baku tak mówili[…]. To było brutalne wyrażenie woli narodu[…].Naród widzi przemoc rewolucyjnej młodzieży i przeciwdziała jej .
Podobnie tłumaczył Szulgin w Dumie Państwowej: Ludowy samosąd jest bardzo rozpowszechniony w zarówno w Rosji jaki i w innych krajach[…]. Pouczający obraz prezentuje pod tym względem […]Ameryka, gdzie samosąd występuje pod nazwą „sądu Lyncha” […]. Ale jeszcze groźniejsze zjawisko zaistniało w ostatnim czasie u nas na Rusi – to ten samosąd, który określa się jako żydowskie pogromy! Kiedy władza zastrajkowała, kiedy najbardziej oburzające zbrodnie przeciwko uczuciom narodowym i narodowym świętościom pozostawały całkowicie bezkarne, wtedy ludzie pod wpływem żywiołowego gniewu sami zabrali się do sądzenia. Rozumie się samo przez się, że , jak to bywa w takich przypadkach, naród nie jest w stanie oddzielić winnych od niewinnych i, przynajmniej w naszych krajach, wszystko zwalił na Żydów. Spośród nich ucierpiało niewielu winowajców, ponieważ ci akurat nader sprytnie uciekali za granicę, skrzywdzono natomiast całą rzeszę zupełnie niewinnych osób .
W.Szulgin proponował, w 1907 roku, z trybuny Dumy Państwowej, by stwierdzić w uchwale, że […] zachodnia połowa Rosji , od Besarabii do Warszawy, kipi nienawiścią do Żydów, których uważa za głównych sprawców wszystkich nieszczęść .
Prawosławne duchowieństwo było słabe i dawno stłamszone przez władzę i nie potrafiło przeciwstawić się pogromom:
Duchowieństwo nie potrafiło nawet doprowadzić do tego by na przedzie tłumów gromiących Żydów nie chwiały się krucyfiksy i kościelne chorągwie .
W latach 1905-1907 do samych Stanów Zjednoczonych wyemigrowało z Rosji 235 tysięcy Żydów . Jednocześnie żydowska młodzież kształciła się na potęgę próbując uzyskać szansę na wydostanie się z zagrożenia w strefie osiedlenia.
W 1905 roku żydowskich studentów było w Rosji 2247 (9.2%), w 1906 roku było ich 3702 (11,6%), a w 1907 roku-4266 (12%) .
Trzeba jednak pamiętać, że w latach 1905-1907 w Rosji masowo odbywały się także okrutne pogromy szlachty i było ich więcej niż żydowskich. Agresja ludu zwracała się przeciwko wszystkim ciemięzcom.
Żydzi wspierali wszystkich wrogów Rosji, w tym Japonię w wojnie 1905 roku. Żydowski najpotężniejszy amerykański bankier Jakub Schiff udzielił Japonii 200 mln dolarów kredytu na potrzeby wojenne, gwarantował japońskie zobowiązania zaciągane w Europie i w tym samym czasie torpedował starania Rosjan o kredyt . Finansował także ruch rewolucyjny w Rosji. Rosyjskie żydostwo w ścisłym porozumieniu z międzynarodowym organizowało światowe kampanie prasowe dyskredytujące cara i rząd rosyjski. Nowe zlaicyzowane wykształcone pokolenie żydowskich rewolucjonistów ujawniło się na przełomie wieków. Tworzono nową siatkę organizacyjną i grupy bojowe prowadzące terror wobec organów państwa. Działania te były wspierane przez Austro-Węgry, Niemcy, Stany Zjednoczone, Japonię, Turcję w celu osłabienia władzy cara i doprowadzenia do wewnętrznych zamieszek osłabiających silne wtedy jeszcze państwo rosyjskie. Lenin i grupa rewolucjonistów rosyjskich została przewieziona do Rosji przez niemieckie władze, dla zorganizowania rewolucji i sabotowania działań władz caratu, co zmierzało do ustanowienia pomiędzy Rosją a Niemcami separatystycznego pokoju. Hasła pokojowe Lenina z którymi kierował się do mas były wtedy populizmem, lecz jednak miały wielki humanistyczny sens w zaprzestaniu okrutnej wojny.
W marcu 1917 roku znany adwokat O.O.Gruzenberg z pasją i zaangażowaniem wypowiedział przed przywódcami Rządu Tymczasowego oraz Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich słowa: Hojnie oddaliśmy rewolucji ogromny „procent” naszego narodu, prawie cały jego kwiat, prawie wszystką młodzież […] I kiedy w 1905 roku rewolucyjny lud powstał, w jego szeregi z niepohamowaną siłą popłynęli niezliczeni żydowscy bojownicy .
Nikt nie umie zbić twierdzenia, że Żydzi istotnie dopomogli Leninowi w zorganizowaniu rosyjskiego proletariatu i w doprowadzeniu go do zagarnięcia władzy. Dowodzą tego nazwiska pierwszych komisarzy naczelnych oraz statystyka administracji bolszewickiej w r.1917-18: 448 Żydów, 30 Rosjan, 34 Łotyszów, 22 Ormian, 12 Niemców, 3 Finnów, 2 Polaków, 1 Czech, 2 Gruzinów, 1 Madjar.
Później obraz się zmienił i obecnie na miejscu Żydów widzimy tubylców z Kaukazu (pisane w 1930 roku).Wiemy, że Żydzi dopomogli Leninowi swemi pieniędzmi lecz wiemy też, że zamachy na Lenina, Trockiego, Urickiego, Wołodarskiego i Joffego były zorganizowane i wykonane przez Żydów. Wiemy, też o wyklęciu, rzuconym przez rabinów na Trockiego, Zinowiewa, Kamieniewa, Urickiego, Wołodarskiego, Parnusa-Gelfanda. Tego faktu nie mogłem przemilczeć, bo dowodził on bierności Rosjan i ruchliwości oraz silnej organizacji wewnętrznej żydowskiej „diaspory”, która obecnie ścigana jest i tępiona przez nowe czynniki, wchodzące w skład rządu Rosji sowieckiej (…) Istotnie, bolszewicki sztab otrzymał przez Szwecję od nijakiej Sumenson znaczne sumy w złocie, co zostało stwierdzone przez komisję śledczą gen. Riezanowa i o czem pisały wszystkie gazety rosyjskie, francuskie, angielskie. Śledztwo wykryło, że sumy te wychodziły z kasy spartakusowców, kierowanych przez Liebknechta, z którym mieli stosunki tajemne Jakub Schiff, Kuhn, Loeb, Maks Warburg, i inni bankierzy, należący do wszechświatowej finansjery żydowskiej. Natomiast na związek tych żydowskich działaczy ze sztabem Wilhelma II nie wskazywali ani gen. Riazanow, ani Milukow, Nabokow czy Kierenskij .
Polityka carska wobec Żydów miała ogromny wpływ na wzrost antysemityzmu na ziemiach polskich, które stawały się terenem ostrej walki ekonomicznej między uciekającymi od prześladowań Żydami a rdzenną ludnością. Zasady strefy osiedlenia, wprowadzone przez Katarzynę II i twórczo rozwinięte przez jej następców, obowiązywały aż do rewolucji lutowej 1917 r.
Litwacy – Żydzi rosyjscy przybyli do Polski, byli wrodzy Państwu Polskiemu . Pewne wytłumaczenie tej wrogości wynika z traktowania polskich Żydów w Polsce. Byli oni zatrudniani do pomnażania pieniędzy Kościoła Katolickiego i zabijani gdy ponosili finansowe straty zubażające polski Kościół. Litwacy wiedzieli o tym i nienawidzili Państwa Polskiego za tolerowanie takich praktyk. Były one możliwe dlatego, że były wygodne dla kahałów dysponujących ogromnym majątkiem kościelnym i dla hierarchii Kościoła Katolickiego osiągającego ogromne dochody z pożyczania pieniędzy gminom żydowskim. Praktyki te trwają po dziś dzień nie tylko w Polsce.
Powyższe informacje są wyjaśnieniem dlaczego na czele rewolucji bolszewickiej stanęli ludzie genetycznie wywodzący się z narodu żydowskiego, wykreowani przez wieki prześladowań i antysemityzmu chrześcijan nie umiejących w praktyce stosować nauk Chrystusa, pozbawieni złudzeń co do natury ludzkiej i oddaleni od Boga, któremu nie umieli wybaczyć nieustannej od wieków udręki, pragnący wziąć swój los w swoje ręce, bezlitośni i inteligentni w posługiwaniu się terrorem, aby tylko wyzwolić się od panowania znienawidzonego caratu. Losy Żydów w tym Żydów rosyjskich są przykładem antagonizmów
między ludźmi wynikających z istnienie różnych religii tworzonych przez elity narodów.
Wzywam te elity do dialogu, który na pewno doprowadzi do ustanowienia nowej uniwersalnej religii światowej. Mój głos w tej bardzo ważnej sprawie zawarłem w krótkim tekście pt. Nowa etyka umieszczonym na portalu Eioba.pl-link: http://www.eioba.pl/a/43bg/nowa-etyka

Bogdan Góralski

Warszawa, dnia 10 lutego 2013 roku, godzina 8:3025 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

Naród wybrany dopiero się pojawi

Wszystkie narody pretendują do grona narodów wybranych. Każdy ma szczególne cechy wyróżniające go spośród innych ale wszystkim wspólna jest etyka-zasady społecznej współpracy.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 13 sty 2015 · edited: 13 sie 2016

Wszystkie narody pretendują do grona narodów wybranych. Każdy ma szczególne cechy wyróżniające go spośród innych ale wszystkim wspólna jest etyka-zasady społecznej współpracy.

Naród wybrany dopiero się pojawi

Wszystkie narody pretendują do grona narodów wybranych. Każdy ma jakieś szczególne cechy wyróżniające go spośród innych ale wszystkim wspólna jest etyka – zasady społecznej współpracy.

Podstawy etyki są różne w poszczególnych systemach religijnych łączących narody, co ogólnie opisałem w rozdziale pt. Etyka a środowisko w książce pt. Człowiek i klimat. Jednak daje się zauważyć, że brak uniwersalnej etyki, która mogłaby połączyć wszystkie narody, jest coraz bardziej dojmujący i powoduje w globalnym świecie coraz większe konflikty.

Znawcy religii światowych mówią, że potrzebna jest synteza wierzeń, która stworzy nowy globalny system religijny umożliwiający ludziom porozumienie i ponadnarodową współpracę, a także umożliwiający rozwój nauki.

Naród który pierwszy przystąpi do takiego tytanicznego wysiłku stworzenia ogólnoświatowej religii, będącej pełną szacunku do narodowych odmienności syntezą, będzie narodem wybranym. Jest prawdopodobne, że tym wybranym narodem zostanie polskie społeczeństwo, któremu ofiarowałem wstęp do dyskusji – studium podstawowych problemów światowych- książkę pt. Człowiek i klimat- link: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4855 wraz z artykułami ją uzupełniającymi opublikowanymi na portalu Eioba.pl-link: http://www.eioba.pl/bogdangoralski/articles.

Warunkiem tego jest rozpoczęcie przez polskie środowisko naukowe dyskusji nad tezami  zaprezentowanymi w moich pracach, które są propozycjami w kierunku ustanowienia nowego i umożliwiającego powszechny pokój światowego ładu.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 godzina 6:13                       Bogdan Góralski

Sources of Russophobia

 Add Account

Sources of Russophobia

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 19m · edited: 12mPublic  Edit

Thie control of the displaced aggression and inducing the feeling of being threatened by an external enemy protects the lying elites against the internal revolution, which is undoubtedly will come soon.

Sources of Russophobia

Fear of punishment for overt aggression or unavailability of a source of frustration are moderators that inhibit aggression. Such intermediary variables may also explain the often observed phenomenon of “displaced” aggression – from a source of frustration to a more accessible or less fearful target. (Krahe 2005:38).

The difficulties of life in Poland, resulting from the lack of knowledge among the lying elites who are unable to prevent it, cause increasing social aggression. Due to ignorance about the mechanisms of democracy and propaganda, contemporary Polish society is unable to free itself from the elites imposed by the interests of foreign countries. As dissatisfaction with life’s difficulties continues, so does the aggression that the current Polish elites skillfully direct with the help of their power over the publishers nd media. Because the Polish lying elites are practically irremovable, there is a phenomenon of aggression displaced to the target suggested by the propaganda  controlled by the lying elite’s. This target of displaced aggression is Russia and the Russians. It also results from historical and cultural events. After all, Russia led the partitions and then imposed it on Poland communist system. Polish lying elites have questioned the undoubted achievements of the communist system in the country’s infrastructural development. In addition, in Russian society male dominate, and in Poland Polish women are in power now and have dominating positions. Wee need Polish males that  rulling the Poland. We need modern feudal system in Poland. Besides, the Russians now arouse less fear because we are defended by NATO and the USA. All this causes a lack of respect among Poles for Russia and Russians, but in the end  we should admire them. After all, they created and they are defending the largest country on Earth in terms of area, and this is admirable. The Russian policy and mentality of the Russian people probably stem from the existence of a huge state and the need to defend it. This is why the Russian economy is dominated by the arms sector and why Russians cultivate military traditions.

The world’s lying elites steer the displaced aggression of their societies by sustaining international conflicts that distract attention from the systemic difficulties of free market economies.

It is the control of displaced aggression directed at foreign targets and inducing the feeling of being threatened by an external enemy that protects them against an internal revolution. Within Western countries last a systematic concentration of ownership in the hands of a small group of people. This limits free competition that kills human entrepreneurship, which is the engine of economic and cultural progress. In order to prevent this, the principle of inheritance of property by the society from which the entrepreneurial individual arose must be introduced. This will prevent the accumulation of ownership concentration and will energize youth enterpreners and the global economy. This principle of inheritance by the local community was characteristic of the Slavic nations that cultivated it, and now it needs to be disseminated in the world. The principle of inheritance of property by the local community will change the world. Let us introduce this, and then new progressive elites will arise all over the world and the longed-for peace will prevail.

Jakuszowice, on August 11, 2014, Bogdan Góralski

Literature:

Krahé, Barbara (2005), Aggression, Translated by Jacek Suchodolski, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.21 visits · 20 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it

Źródła rusofobii

To sterowanie agresją przemieszczoną i wywoływanie uczucia zagrożenia zewnętrznym wrogiem zabezpiecza łże elity przed wewnętrzną rewolucją, która niewątpliwie szybko nadciąga.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 12 sie 2014

To sterowanie agresją przemieszczoną i wywoływanie uczucia zagrożenia zewnętrznym wrogiem zabezpiecza łże elity przed wewnętrzną rewolucją, która niewątpliwie szybko nadciąga.

Źródła rusofobii

. Strach przed karą za jawną agresję lub niedostępność źródła frustracji są moderatorami hamującymi agresję. Takie zmienne pośredniczące mogą również wyjaśniać obserwowane często zjawisko agresji ” przemieszczonej ”- ze źródła frustracji na cel bardziej dostępny lub budzący mniejszy lęk. (Krahé 2005:38).

Trudności życia w Polsce, wynikające z braku wiedzy u elit nie potrafiących temu zapobiec, powodują narastającą agresję społeczną. Z uwagi na niewiedzę  o mechanizmach demokracji i propagandy, społeczeństwo Polski współczesnej nie potrafi uwolnić się od narzuconych  interesami obcych państw elit. Ponieważ niezadowolenie z trudności życiowych trwa, trwa również agresja, którą obecne polskie elity umiejętnie kierują przez władzę nad publikatorami. Ponieważ elity polskie są praktycznie nieusuwalne, występuje zjawisko agresji przemieszczonej na cel podpowiedziany przez publikatory sterowane przez łże elity. Tym celem agresji przemieszczonej jest Rosja i Rosjanie. Wynika to też z zaszłości historycznych i kulturowych. Rosja kierowała przecież zaborami a potem narzuciła Polsce

system komunistyczny. Łże elity polskie zakwestionowały niewątpliwe osiągnięcia ustroju komunistycznego w rozwoju infrastrukturalnym kraju. Poza tym w społeczeństwie rosyjskim dominują mężczyźni a w polskim kobiety są równoprawne. Rosjanie poza tym budzą obecnie mniejszy lęk bowiem broni nas NATO i USA. Wszystko to powoduje brak szacunku u Polaków do Rosji i Rosjan a przecież powinniśmy ich podziwiać. Stworzyli  i obronili przecież największe obszarowo państwo na Ziemi i jest to godne podziwu. Rosyjska polityka i mentalność narodu rosyjskiego prawdopodobnie wynika z faktu istnienia ogromnego państwa  i z konieczności jego obrony. To dlatego w gospodarce Rosji dominuje sektor zbrojeniowy a Rosjanie kultywują tradycje wojskowe.

Światowe łże elity sterują agresją przemieszczoną swoich społeczeństw podtrzymując konflikty międzynarodowe, które odwracają uwagę od systemowych trudności wolnorynkowych gospodarek.

To sterowanie agresją przemieszczoną skierowaną na cele zagraniczne  i wywoływanie uczucia zagrożenia zewnętrznym wrogiem zabezpiecza ich przed wewnętrzną rewolucją. Wewnątrz ich krajów następuje  systematyczna koncentracja własności w rękach małej grupy ludzi. Ogranicza to wolną konkurencję zabijającą ludzką przedsiębiorczość będącą motorem postępu gospodarczego i kulturowego. Żeby temu zapobiec trzeba wprowadzić zasadę dziedziczenia własności przez społeczeństwo z którego wyrosła przedsiębiorcza jednostka. Zapobiegnie to narastaniu koncentracji własności i zdynamizuje młodzież do działania oraz światową gospodarkę. Taka zasada dziedziczenia przez lokalną społeczność była charakterystyczna dla kultywujących ją  narodów słowiańskich i teraz trzeba ją upowszechnić na świecie. Zasada dziedziczenia własności przez lokalną społeczność  odmieni świat. Wprowadźmy ją a powstaną wtedy na całym świecie nowe postępowe elity i zapanuje upragniony pokój.

Jakuszowice, dnia 11 08 2014 rok                                                                   Bogdan Góralski

Literatura:

Krahé Barbara (2005), Agresja, Przekład Jacek Suchodolski, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

The elites of the future revolution

 Add Account

The elites of the future revolution

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 51mPublic  Edit

Here is little time left until the world revolution. But there is enough time to carry out rapid changes in the shape of the world to prevent it. What will the current elites do to survive?

The elites of the future revolution

In addition to the desperate masses, revolutionary elites are involved in the revolution. These include people whom the previous political system did not give the right to vote and prevented their ennoblement. During the French Revolution, bourgeois elites came to the fore, underestimated in the previous system that favored the nobles. Representatives of the persecuted Protestants and Jews, who were probably the elite of the revolutionary elite, probably made up a significant share of the rebellious bourgeoisie. They feared the bankruptcy of the monarchy and introduced by force a new order consistent with their real political power resulting from their great numbers and wealth. The introduction of the new order was possible thanks to the popular revolution resulting from protests against the rapidly deteriorating living conditions caused by the climate and economic crisis. The bourgeois elites used this widespread revolt to overthrow the monarchy and destroy the previous elites associated with the monarchical and Catholic state. Therefore, we see religious antagonisms, ideological antagonisms and starving masses in the background of the causes of the conflict. Protestants and Jews gained equal rights in French society thanks to the revolution.

In The Russian Revolution, which was a derivative of the French Revolution, the conflict was on the line between Orthodoxy and Judaism towards the end. The Jews knew the course of the French Revolution and waited for a favorable course of events to overthrow the tsarism that persecuted them. The hunger protests of the Russian peasantry and bourgeoisie resulting from the climate crisis and the world war caused by the European aristocratic elites led to the takeover of revolutionary power by desperate Jews who wanted equal rights and improved their lot. A communist state was established, which was to lead to the creation of an ideal classless society according to the concept of Karl Marx.

There was to be no religion separating nations and property being the source of class stratification. So we see again that the attitude towards the Orthodox religion caused the antagonism of the elites and the masses.

A conflict arose between the goal-conscious revolutionary elite and the ideologically suppressed majority of the nation. The nation wanted to accumulate property and worship Christ, and the elite of the system did not allow it because this undermined its foundations. This contradiction was one of the causes of the Solidarity revolution in Poland ruling by Jews, which again led to a huge social stratification in terms of material wealth and restored the influence of the Catholic Church. So we can see that in the background of all social conflicts there is the problem of attitude towards religion, which divides people. It seems advisable to act towards the unification of religious attitudes within Christianity, and then to act towards dialogue with other religions in order to work out an agreement that will bring peace to this conflict area. This field is a pretext for articulating aggression appearing among people solely due to the deterioration of living conditions caused by rising food prices. Christ understood this and therefore left us a message to share bread in his memory. This is the most humane appeal ever made to us. Hungry people are willing to go to any extreme to satisfy their needs. In the revolution, they cut out the current elites, blaming them for the crisis, and nothing will stop them from doing so. Therefore, the words of Jesus Christ about the sharing of bread should become the only religion of the world’s elite if they want to stay alive when the revolution breaks out. The only policy of the elites should be to adopt solutions leading to an increase in global food production, so that there would be something to share when the climate crisis and food prices become more expensive. This is the only road leading to world peace, ensuring the development of our civilization. A new elite must be formed that recognizes the timeless meaning of Christ’s teachings and puts them into practice. This elite will lead the world community towards a new revolution, which will then take place only in the field of spirituality and culture.

Warsaw, April 5, 2013                                                                     Bogdan Jacek Góralski21 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2022 JustPaste.it