Skutkie starzenia się społeczeństwa Zachodu i droga wyjścia

Skutki starzenia się społeczeństwa i droga wyjścia

W zachodnich gospodarkach występuje problem starzejącego się społeczeństwa spowodowany postępem cywilizacyjnym. W zachodnich społeczeństwach ubywa młodzieży bo maleje przyrost naturalny i przybywa ludzi w starszym wieku w związku z wydłużaniem się życia. Skutkuje to zmniejszeniem bezrobocia w związku z małą podażą nowych sił roboczych i zmniejszeniem popytu konsumpcyjnego w gospodarkach. Powoduje to konieczność przeciwdziałania w celu utrzymania poziomu wytwórczości i popytu wewnętrznego zachodnich gospodarek. Mój system gospodarczy opisany w dokumencie „The Third Way between capitalism and communism” przewiduje rozwiązanie tego problemu przez wynagradzanie wydajności pracy i import młodej siły roboczej z azjatyckich rolniczych społeczeństw. W moim systemie gospodarczym siła i zapał młodych wykształconych pracowników spowoduje wzrost ich zarobków do poziomu starszych bardziej doświadczonych pracowników przez co młodzież zyska silny bodziec do tworzenia rodzin i utrzymywania przyrostu naturalnego na korzystnym dla społeczeństwa poziomie. Jednocześnie mój system gospodarczy będzie silnie stymulował biznesmenów do tworzenie nowych efektywnych miejsc pracy w nowych biznesach co będzie jedyną drogą do powiększania zarobków biznesmenów.

Współcześni  młodzi pracownicy są wykorzystywani przez zachodni biznes jako tania siła robocza przez co nie mają warunków do zakładania rodzin ale mój system gospodarczy i wynagradzanie efektów pracy w przedsiębiorstwie POL-CAT S.A. da przykład biznesowi w nowoczesnym kształtowaniu bodźców materialnych zachęcających do rozsądnej i etycznej konsumpcji młode pokolenie Polaków i obywateli Zachodu.

Warszawa, 2 września 2020, godzina 20:10                             Bogdan Góralski

Na co czeka Polska?

Na co czeka Polska?

Polska czeka na zmianę systemu psychologiczno- społeczno-politycznego.  Sprzeczne uczucia Polaków wynikają z rozdarcia pomiędzy kulturą lansowaną przez Kościół Katolicki a kulturą lansowaną przez media pozostające w większości w rękach obcych ośrodków władzy. Stłumienie psychologiczne  Polaków wynika też z wiedzy o powszechnej niemoralności sług Kościoła Katolickiego, który przestał pełnić rolę instytucji zaufania publicznego. Jednocześnie walka polityczna w Polsce podsycana przez media prowadzi do utraty autorytetu  demokratycznie wybieranej władzy, która jest zdobywana za pomocą obwiniania o nieuczciwość przeciwników politycznych.

 Z tego chaosu wyłania się  silna potrzeba Polaków do zawierzenia komuś, kto powie prawdy niepodważalne budujące społeczny porządek i wzajemne zaufanie umożliwiające umocnienie wiary w sens naszego świata i spokojną wydajną pracę dla dobra wszystkich w Polsce.

Potrzebny jest przywódca z autorytetem moralnym, który przywróci porządek w Polsce i pogodzi sprzeczne interesy różnych grup społecznych. Potrzebna jest też nowoczesna etyczna instytucja w Polsce  ( i niech to będzie POL-CAT S.A. grupujący wykształconych i etycznych ludzi), która zacznie przemianę polskiego piekła społecznego w harmonijnie działającą wieloetniczną wspólnotę otwartą na wszystkie kultury.

Warszawa, 28 sierpnia 2020 roku, godzina 6;30                                               Bogdan Góralski

Analiza prawa Chrystusowego

Analiza prawa Chrystusowego

Trudno jest na podstawie wycinkowej analizy dokonać oceny całości nauki prawnej Jezusa Chrystusa. Tak jak powiedziałem prawo Chrystusa było wypadkową dorobku etycznego Wschodu i Zachodu, chociaż Zachód nie był w czasach Chrystusa w pełni ukształtowany. Dopiero porównanie dzisiejszej rzeczywistości prawnej z tą, która się wyłania z prawa Chrystusowego ukazuje prawdziwą ponadludzką wielkość Jago nauczania. Wydobył On wszystkie humanistyczne treści z dorobku etycznego antycznych ludzkich cywilizacji i podał je w przystępnej zrozumiałej formie obiecując, że stosowanie ich przyniesie ludziom Królestwo Niebieskie. W toku wieloletnich studiów zrozumiałem, że stosowanie prawa Chrystusowego przyniesie ludzkiej cywilizacji niesamowity postęp kulturowy i cywilizacyjny, który umożliwi stworzenie przez ludzkość nowego świata i przejście do wieczności. Potrzeba zatem jakiejś siły, która wprowadzi prawo Chrystusowe w życie. Zaiste musi być to boska siła tak trudne jest to zadanie. Tą siłą będzie przedsiębiorstwo usługowe POL-CAT S.A., którego zasady działania oparte na etyce Chrystusowej opisałem w moich pracach dostępnych w Internecie. Przyniesie ono wszystkim ludziom możliwość realizacji wolnej woli danej nam przez Boga.

Moim zadaniem na tym świecie jest uruchomienie działania POL-CAT S.A. a dalej wszystko potoczy się zgodnie z planem Bożym. Wszystko jak do tej pory wskazuje, że mi się to uda i oczyszczę świat z marnotrawstwa ludzkiej energii i marnotrawstwa energii świata.

Warszawa, 25 sierpień 2020, godzina 3:34        Bogdan Góralski

Wizja nowoczesnej Polski by Bogdan Góralski

Wizja nowoczesnej Polski by Bogdan Góralski

Moja propozycja polskiej racji stanu przedstawiona poniżej likwiduje zagrożenie wojenne w Europie i zapewnia warunki do osiągniecia pokoju społecznego w Polsce i w krajach na wschód od Polski podczas nadchodzącego kryzysu klimatyczno-gospodarczego w razie rozpowszechnienia polskiego eksperymentu biznesowo-społecznego.

Osiedlenie osadników chińskich w Polsce i na zachód od Polski wpłynie na rozładowanie napięcia społecznego w Chinach i presji eksportowej tego kraju zagrażającej zmniejszeniem sprzedanej produkcji krajów Zachodu. Chińscy rolnicy swoja pracą pozwolą zwiększyć ekologiczną produkcję roślinną Polski co wpłynie na dobrobyt Polaków i społeczeństw sąsiednich krajów. Młodzież chińska osiedlona w Polsce znajdzie warunki do kształcenia się i asymilacji w sprawiedliwym systemie społecznym nastawionym na międzynarodową równoprawną współpracę. USA nie będą się musiały angażować w zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i zachodniej Europie a polskie ziemie zachodnie zostaną zaludnione i należycie zagospodarowane przez osadników chińskich.

Zostanie zatrzymana ekspansja dzikiego i nieetycznego kapitalizmu w krajach reformujących się po upadku despotyzmu postkomunistycznego i zostanie osiągnięty ład społeczny umożliwiający każdemu wolne bogacenie się za pomocą swojej pracy i wrodzonych zdolności. Powstanie system społeczny będący syntezą kapitalizmu i komunizmu i pozbawiony wad tych systemów.

Postuluję zatem wprowadzenie mojej wersji polskiej racji stanu w życie i obserwowanie rozwoju sytuacji w Polsce, która zmusza do szybkich politycznych działań reformujących polski system społeczno-biznesowy i łagodzących międzynarodowe napięcia grożące globalnym konfliktem.

Jakuszowice, 16 sierpnia 2020, godzina 6:35         Bogdan Góralski

Polska racja stanu

Pogłębiający się kryzys gospodarczy doprowadzi wkrótce do zapaści polskiego systemu polityczno-społeczno-gospodarczego. Obecny rząd ratuje się zaciąganiem coraz to nowych kredytów i rozdawnictwem pieniędzy. Brak spójnego programu gospodarczego, który zmotywuje Polaków do efektywnej pracy doprowadzi wkrótce do upadku Polski. Mafie polskie związane z PIS i PO walczą o władzę i dostęp do przywilejów i skarbu Polski. W takiej sytuacji musi wyłonić się trzecia siła polityczna oparta o polską rację stanu – Partia Dekalogu grupująca etycznych  Polaków.

Poniżej przedstawię moją wizję polskiej racji stanu:

 1. Zostanie przeprowadzona pełna rehabilitacja szlachty i ziemian polskich i zostaną wypłacone odszkodowania w obligacjach skarbu państwa dla wywłaszczonych przez carat i sowieckie władze patriotów polskich.
 2. Zostanie przeprowadzona  likwidacja Kościołów działających w Polsce oraz wprowadzona pełna wolność duchowa i gospodarcza parafii i gmin wyznaniowych działających zgodnie z polską racją stanu. Zapewni to możliwość wprowadzenia ludzkiej cywilizacji do wieczności i ponowne odtworzenie naszego świata. Duchowni i siostry zakonne wszystkich kościołów będą prowadzili nauczanie nowocześnie rozumianej etyki Chrystusowej dostosowanej do wymogów naszych czasów i będą wynagradzani stosownie do efektów tego nauczania w postaci wzrostu kultury parafian. Parafie i gminy wyznaniowe będą wspierane biznesowo i naukowo przez POL-CAT S.A.
 3. Będzie wprowadzona pełna jawność życia politycznego i gospodarczego centrum władzy i organizacji samorządu.
 4. Najniższą komórką samorządu będzie parafia bądź gmina wyznaniowa.
 5. Zostanie utworzona Partia Dekalogu realizująca program Partii Dekalogu dostępny w Internecie.
 6. Zostanie zawarty strategiczny partnerski sojusz z państwem chińskim.
 7. Rolnicy chińscy zasiedlą ziemię będącą własnością Skarbu Państwa na zasadach nowoczesnego systemu feudalnego i wieloletnich dzierżawach zasilając populację polską oraz system rolny i żywnościowy Polski.
 8. Maksymalna wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego osiągnie 300 hektarów zgodnie z przedwojennymi przepisami.
 9. Skup płodów rolnych i obrót nimi oraz przetwórstwo będzie prowadzony przez spółdzielnie zorganizowane przez parafie i gminy wyznaniowe.
 10. Życie gospodarcze i polityczne będzie prowadzone przez następujące dobrowolne zasady:
 11. politycy będą otrzymywali zarobki w wysokości średniej krajowej zarobków.
 12. Feudałowie będą zarabiali średnie dochody swoich dzierżawców.
 13. Właściciele i członkowie zarządów przedsiębiorstw będą zarabiali średnią pensję swoich pracowników zatrudnionych na prowizji od efektów pracy.
 14. Dziedziczenie własności prywatnej na zasadzie dobrowolności będzie oparte na dziedziczeniu przez lokalna społeczność wyznaniową lub POL-CAT S.A..
 15. Działalność naukowa, zaopatrzeniowa, usługowa będzie prowadzona i wspierana przez przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. na zasadach określonych w dokumencie zatytułowanym The Third Way between capitalism and communism, dostępnym w Internecie.
 16. Proszę o  uwagi i propozycje udoskonalenia przedstawionej Polskiej racji Stanu.

Jakuszowice, 7 Lipca 2020, godzina 5:17                                            Bogdan Góralski

        Warszawa, 23 Sierpnia 2020, godzina 12:56 modyfikacje

Co zrobić z armią księży, zakonników i sióstr zakonnych po likwidacji kościołów chrześcijańskich?

Co robić z armią księży, zakonników i sióstr zakonnych?

Po rozwiązaniu kościołów chrześcijańskich powstanie problem co zrobić  z armią księży, zakonników i sióstr zakonnych? W samej Polsce jest to około 60 000 osób, które znajdą zatrudnienie w samorządnych strukturach parafialnych ( jest ich ponad 10 000) Państwa Polskiego wspieranych przez POL-CAT S.A. Wynagrodzenie byłych członków kościołów będzie w wysokości średniej zarobków parafian. Zarobki parafian z pewnością będą zależały od wykształcenia i kultury osobistej każdego z nich a za szerzenie nowoczesnej etyki kultury i etyki będą odpowiedzialni byli księżą i pracownicy kościołów i nowo zatrudnieni w parafiach księża. Ci nowi księżą nowocześnie wykształceni wiedzą o ziemskich systemach etycznych będą zobowiązani do 10 letniego obowiązkowego celibatu podczas posługi parafialnej po czym będą mogli dobrowolnie wstąpić w związek małżeński i służyć swoją wiedzą parafianom. Wpłynie to na poziom wykształcenia parafian oraz umożliwi ich otwarcie na wszystkie ziemskie kultury i ich sposoby radzenia sobie z życiem. Problemy powyższe opisałem w Programie Partii Dekalogu dostępnym w Internecie.

Jakuszowice, 21 Sierpnia 2020 roku, godzina 4:53                        Bogdan Góralski

Dlaczego likwidować kościoły chrześcijańskie?

Dlaczego likwidować kościoły chrześcijańskie?

Kościół Chrystusowy powołany został dla bezinteresownej realizacji ideologii zawartej w naukach Jezusa Chrystusa.

Chrystus umierając na krzyżu dał pierwszy znak, że dla wcielania tej ideologii w życie warto umierać, taka jest ważna i cenna dla ludzkiej cywilizacji. Początkowa wiara pierwszych chrześcijan w prawdy zawarte w Chrystusowym nauczaniu została zastąpiona kultem religijnym i ubóstwieniem Chrystusa propagowanym przez kościoły chrześcijańskie. Dlaczego tak się stało?

Chrystus powiedział: „Bierz swój krzyż i idź za mną” co moim zdaniem oznacza „Swoje cierpienie traktuj jako naukę i naśladuj Mnie w pokornym znoszeni cierpienia w służbie bliźnim”. Realizacja tej zasady jest trudna w codziennym życiu bo nasze Ego  się jej przeciwstawia. Dlatego w praktyce  medytacyjnej Wschodu jest przyjęta zasada : „Musisz sam zniszczyć własne Ego by żyć harmonijnie w społeczeństwie”. W kulturze Zachodu tej zasady nie przyjęto i dlatego ta i inne Chrystusowa Nauki została praktycznie odrzucone i zastąpione kultem religijnym. Kościół Chrystusowy podzielił się na odłamy i przekształcił się w świeckie instytucje służące pomnażaniu bogactwa materialnego. Te kościelne instytucje stały się ostoją dla mężczyzn uciekających przed trudami zwykłego rodzinnego życia w chroniony celibatem stan kapłaństwa opływającego w materialne luksusy.

Chrystusowa zasada służenia ludziom i pozbywania się własnego ego została przez Zachód odrzucona i przemieniona w łatwy do kultywowania bo przynoszący materialne korzyści kult religijny z Chrystusem jako bogiem.

Dlatego mój postulat likwidacji kościołów chrześcijańskich jest wołaniem o przywrócenie w kulturze Zachodu tradycji bezinteresownej efektywnej kulturowo służby ludzkiemu społeczeństwu opartej na porzuceniu własnego EGO.

Moim zdaniem powołanie globalnej instytucji usługowo-naukowej POL-CAT S.A. według zasad opartych na nauczaniu Jezusa Chrystusa pozwoli na praktyczne wcielenie Jego Nauk w codzienne życie i umożliwi zjednoczenie kulturowe Wschodu i Zachodu. Dlatego potrzebna jest jednoczesna Likwidacja kościołów chrześcijańskich i powołanie w to miejsce przedsiębiorstwa POL-CAT S.A. etycznie służącego wszystkim ludziom i światu.

Musimy porzucić Ego wrośnięte w zachodnią kulturę by bronić szansy na osiągnięcie syntezy ludzkiej etyki w zasadzie niewywoływania konfliktów – kompromisie różnych kultur w wiecznej zasadzie oszczędzania wszelkich form energii obowiązującej dlatego aby chronić nasz największy skarb- otaczający nas świat.

Jakuszowice, 20 Sierpnia 2020, godzina 5:43-9:45         Bogdan Góralski

Likwidacja Kościoła Katolickiego

Likwidacja Kościoła Katolickiego

Trzeba wiele wiedzy i taktu aby pomóc polskiej kobiecie i mężczyźnie być szczęśliwymi. Wydaje się, że Kościół Katolicki prowadzony przez ułomnych mężczyzn okazał się niezdolny do takiego zadania. W związku z tym proponuję zastąpienie go inną prawdziwie etyczną instytucją zaufania publicznego, która  będzie prowadzona wspólnie przez kobiety i mężczyzn. Taką etyczną instytucją może być naukowo-biznesowa organizacja POL-CAT S.A. , która wprowadzi nowoczesną etykę w życie Polski i spełni postulaty Jezusa Chrystusa o których zapomniał Kościół Katolicki. Zacznie się era panowania prawa Chrystusowego na którą wszyscy czekamy. Jezus Chrystus wróci między nas.

Jakuszowice, 16 sierpnia 2020, godzina 7:55                             Bogdan Góralski

Zalety mojej propozycji polskiej racji stanu

Zalety mojej propozycji polskiej racji stanu

Moja propozycja polskiej racji stanu przedstawiona w poprzednich tekstach na portalu Eioba likwiduje zagrożenie wojenne na wschodzie Europy i zapewnia warunki do osiągniecia pokoju społecznego w Polsce i w krajach na wschód od Polski podczas nadchodzącego kryzysu klimatyczno-gospodarczego w razie rozpowszechnienia polskiego eksperymentu biznesowo-społecznego.

Osiedlenie osadników chińskich w Polsce i na zachód od Polski wpłynie na rozładowanie napięcia społecznego w Chinach i presji eksportowej tego kraju zagrażającej zmniejszeniem sprzedanej produkcji krajów Zachodu. Chińscy rolnicy swoja pracą pozwolą zwiększyć ekologiczną produkcję roślinną Polski co wpłynie na dobrobyt Polaków i społeczeństw sąsiednich krajów. Młodzież chińska osiedlona w Polsce znajdzie warunki do kształcenia się i asymilacji w sprawiedliwym systemie społecznym nastawionym na międzynarodową równoprawną współpracę. USA nie będą się musiały angażować w zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i zachodniej Europie a polskie ziemie zachodnie zostaną zaludnione i należycie zagospodarowane przez osadników chińskich.

Zostanie zatrzymana ekspansja dzikiego i nieetycznego kapitalizmu w krajach reformujących się po upadku despotyzmu postkomunistycznego i zostanie osiągnięty ład społeczny umożliwiający każdemu wolne bogacenie się za pomocą swojej pracy i wrodzonych zdolności. Powstanie system społeczny będący syntezą kapitalizmu i komunizmu i pozbawiony wad tych systemów.

Postuluję zatem wprowadzenie mojej wersji polskiej racji stanu w życie i obserwowanie rozwoju sytuacji w Polsce, która zmusza do szybkich politycznych działań reformujących polski system społeczno-biznesowy i łagodzących międzynarodowe napięcia grożące globalnym konfliktem.

Jakuszowice, 16 sierpnia 2020, godzina 6:35         Bogdan Góralski

Polska nie ma szczęścia do elit politycznych

Polska nie ma szczęścia do elit politycznych

Na zachodzie Europy ugruntowała się opinia, że Polska nie ma szczęścia do elit politycznych.

Ostatnie głosowanie w Sejmie pokazało, że celem obecnych elit jest wygodne dostatnie życie kosztem narodu. Rząd i posłowie przyznali sobie znaczne podwyżki zarobków nie przejmując się biedą społeczeństwa. Wzbudziło to poważne oburzenie społeczne, które prawdopodobnie przeminie I społeczeństwo kolejny raz przywyknie do tej sytuacji. Tymczasem dawno temu opracowałem plan przywrócenia polskiego establishmentu politycznego i gospodarczego do pełnej służebności polskiemu społeczeństwu. Plan ten opiera się na wprowadzeniu dobrowolnej zasady wynagradzania polityków i biznesmenów od efektów ich pracy. Miarą efektywności polityka jest bogacenie się wszystkich członków społeczeństwa któremu on służy. Wprowadzenie zasady, że zarobkiem polityka jest średnia pensja obywatele Polski szybko wprowadzi porządek. Wprowadzenie zasady, że zarobkiem właściciela firmy i jej zarządu jest średnia pensja podwładnego szybko unormuje życie biznesowe. Jednocześnie kreatywni biznesmeni będą mogli się bogacić zakładając kolejne firmy i tworząc nowe miejsca pracy. Wprowadzenie systemu feudalnego w rolnictwie i dobrowolnej zasady, że pensja feudała polskiego będzie równa średniemu zarobkowi jego dzierżawców szybko postawi na nogi polskie rolnictwo.  

Pracownicy polscy będą wynagradzani stosownie do efektów ich pracy. Nie będzie pracy etatowej płatnej za godzinę pracy co wymusi efektywność zatrudnianych wynagradzanych prowizją od efektów pracy.

Na straży uczciwości polskiego systemu politycznego będzie społeczeństwo głosujące na polityka, który dobrowolnie przyjmie powyższe zasady porządku społecznego. Na straży uczciwości gospodarczej będzie stało przedsiębiorstwo biznesowo-naukowe POL-CAT grupujące uczciwych profesjonalistów z całego świata i wspierające biznesmenów przestrzegających powyższych i poniższych zasad. Pisałem o tym ostatnio w tekście zatytułowanym Polska racja stanu, który przytaczam poniżej i deklaruję, że będę przestrzegał zawartych w nim zasad.

Jakuszowice, 15 sierpnia 2020, godzina 5:40                   Bogdan Góralski

Polska racja stanu

Pogłębiający się kryzys gospodarczy doprowadzi wkrótce do zapaści polskiego systemu polityczno-społeczno-gospodarczego. Obecny rząd ratuje się zaciąganiem coraz to nowych kredytów i rozdawnictwem pieniędzy. Brak spójnego programu gospodarczego, który zmotywuje Polaków do efektywnej pracy doprowadzi wkrótce do upadku Polski. Mafie polskie związane z PIS i PO walczą o władzę i dostęp do przywilejów i skarbu Polski. W takiej sytuacji musi wyłonić się trzecia siła polityczna oparta o polską rację stanu – Partia Dekalogu grupująca uczciwych Polaków.

Poniżej przedstawię moją wizję polskiej racji stanu:

 1. Zostanie przeprowadzona pełna rehabilitacja szlachty i ziemian polskich i zostaną wypłacone odszkodowania w obligacjach skarbu państwa dla wywłaszczonych przez carat i sowieckie władze patriotów polskich.
 2. Zostanie wprowadzona pełna kontrola Państwa Polskiego nad finansami  Kościołów i gmin wyznaniowych działających w Polsce oraz pełna wolność ich działania zgodna z racją stanu.
 3. Będzie wprowadzona pełna jawność życia politycznego i gospodarczego centrum władzy.
 4. Najniższą komórką samorządu będzie parafia bądź gmina wyznaniowa.
 5. Zostanie utworzona Partia Dekalogu realizująca program Partii Dekalogu dostępny w Internecie.
 6. Zostanie zawarty strategiczny partnerski sojusz z państwem chińskim.
 7. Rolnicy chińscy zasiedlą ziemię będącą własnością Skarbu Państwa na zasadach nowoczesnego systemu feudalnego i wieloletnich dzierżawach zasilając populację polską oraz system rolny i żywnościowy Polski.
 8. Maksymalna wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego osiągnie 300 hektarów zgodnie z przedwojennymi przepisami.
 9. Skup płodów rolnych i obrót nimi oraz przetwórstwo będzie prowadzony przez spółdzielnie zorganizowane przez parafie i gminy wyznaniowe.
 10. Życie gospodarcze i polityczne będzie prowadzone przez następujące dobrowolne zasady:
 11. politycy będą otrzymywali zarobki w wysokości średniej krajowej zarobków.
 12. Feudałowie będą zarabiali średnie dochody swoich dzierżawców.
 13. Właściciele i członkowie zarządów przedsiębiorstw będą zarabiali średnią pensję swoich pracowników zatrudnionych na prowizji od efektów pracy.
 14. Dziedziczenie własności prywatnej na zasadzie dobrowolności będzie oparte na dziedziczeniu przez lokalna społeczność wyznaniową lub POL-CAT S.A..
 15. Działalność naukowa, zaopatrzeniowa, usługowa będzie prowadzona i wspierana przez przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. na zasadach określonych w dokumencie zatytułowanym The Third Way between capitalism and communism, dostępnym w Internecie.
 16. Proszę o  uwagi i propozycje udoskonalenia przedstawionej Polskiej racji Stanu.

Jakuszowice, 7 Lipca 2020, godzina 5:17            Bogdan Góralski

The new ethics

The New Ethics

North-East Russia and Asia are threaten by the cooling of the climate, southern Asia is dangered by droughts, what is  a result of my comprehensive research, which I run independently for 16 years. This climatechanges will increase the demand for energy. Nobody can explain the sudden changes in climate and the greenhouse effect caused by carbon dioxide is a fallacy invented by the ignorant scientists. Climate change is perfectly explains in my theory, even those the cycliccooling caused by the  full moon.

98% of the Earth’s CO2 is contained in the oceans and only 2% in the atmosphere. Those gravity driven oceanic processes are responsible for the increase of CO2 in the atmosphere and periodic changes in climate.

Permits for CO2 emissions for Poland will cost more than 4.5 mld EUR per year. I need one percent of that sum, to prove  on the basis my theory on climate, that permitions to emit CO2 are unfounded.Let’s spend the money saved, 45 billion EUR over 10 years, for the needed investments in the Polish power industry. For the 25 years we only have enough available resources of the Polish coal and after this period we are dangered by reducing the supply of electricity and heat by 50%. For Import probably we will not have funds. Available Oil and gas resources on Earth to last for 40 years. Global stocks of nuclear fuel sufficient for 50 years. Meanwhile, our energy needs increase. It is now more favorable to bet on renewable energy – water power, wind and biogas. In Europe, renewable energy has more than 12.8% yield. Currently, energy production, taking into account the future, you should invest more in biogas plants and water plants. The cost of a megawatt biogas plant is currently about 2 – EUR 3.5 mln with the inexhaustible resources of fuel and the cost of nuclear power around 2.5-4.5 million EUR per MW in the near exhaustion of fuel resources. In addition, biogas plants purify the environment, ensure the conditions for agricultural development (fuel supply), which stimulates the economy. Agricultural development increases the amount of energy required to increase employment in rural areas (in the meantime the Polish countryside is dying and we need 15 mln  of peasant migrants) and increased water supply. This forces the creation of reservoirs, the development of which will result from the construction of small hydro. The small hydro megawatt cost of approximately EUR 2.5 million. Wind turbines are cheap but not very productive and also often need to be regenerated. Local small hydropower will reduce transmission costs now amounting to 15% of energy prices.

It should also work on technology for energy yield of the underground off-balance sheet deposits of energy resources, without requiring the construction of mines, which requires research.

All this is not enough, because of the current rules of social  unbridled consumption of raw materials and energy resources. Nothing of that consumption is limiting and yet there is a risk unpredictable consequences of the global economic system collapse due to a deficiency of energy.

We must work towards a global ethical system based on the universal principle of saving any energy. This will reduce the energy needs of our civilization and protect its existence. The principle of conservation of all energy is derived from all ethical systems existing on the planet and synthesizes the thoughts of all religious systems developers.Let’s do not  raise the conflicts,  let’s saveing social energy. Let’s maintain an efficient society in action. Let’s safe all kind of energies. This applies throughout the universe.

Here’s what it says about the need for a new ethical system-a new religion, Buddhist, Daisaku Ikeda:

“I am convinced that only a new religion will be able to embrace a leadership role in the civilization that combines science and philosophy at a higher level. But religion, we need, will have to inspire the spirit of scientific and philosophical humanity and will have to cope with the needs of the new era. This must be a religion that manages to transcend the differences between East and West and-linking all of humanity in a single organism – save the West from its current crisis, and East from its current difficulties. The discovery of this kind of religion is the most important task that now faces humanity”.

Another problem is ensuring the continuity of civilization by the succession of generations, providing the vital energy for our civilization. Civilized societes, the most developed countries are aging, dying. This is a big business problem because the more expensive labor (their products become uncompetitive) and the demand dies down. Who will take over the succession after them? Polish poet Adam Mickiewicz said:

Europe is based on the foundation on the freedom. If European countries want to delete this foundation, Europe’s building will be in ruin, because freedom will move its headquarters elsewhere.


The growth of world population occurred in developing countries and this raises social issues that we see recently in North Africa-riots and revolutions. There is an excess of young men which do not have opportunities for a decent life. The only advice is for us to open borders and allowing the free movement of people from poorer countries to richer and more civilized. Europe can restore their former liberty to settle and open borders. For to it brought success and not chaos and problems, you should step up efforts to develop a universal system of religious ethics, which will break the barrier of civilization and religious divide different peoples.

 So we see that the need for development of a universal ethical system of the world due to many reasons. This new system will eliminate the source of ethical and religious conflicts will contribute to easy adaptation migrants, the poor less-educated immigrants, in the rich  countries which are members of the G-20. Influx of poor people in rich countries can populated the countries which desire a new impetus for development-give them new energy. This will provide cheap labor and increased demand for economies that are currently unused capacity. Thus we see that salvation for the world of our civilization is essentially a new system of ethics and religion based on the principle of saveing of all energy – the most important principle of the Universe.

In principle, any energy saving is apparent the need to respect all life. This results in a requirement for an ethical approach to all aspects of life.

It should base on  the development of our civilization on base of the humanitarian agriculture with useing solar energy. In modern agriculture will find employment hundreds milions of migrantsin  flowing into the ground of Europe. This will ensure the harmonious development of our economies because according to World Bank, investments in agriculture, provide five times more efficient in the removal of poverty than investments in other sectors of the economy.Food plants  production requires eight times less energy and raw materials than production of meat. The principle of conservation of energy will therefore help to eliminate the biggest problem of our civilization-I have to kill other creatures to live. If we become vegetarians will live more ethically-will save the Earth’s energy resources for future generations. They will recreate our world and we will be born again.

Warszawa, May 2011                                           Bogdan Góralski

Energia a społeczeństwo i nowe etyka.

Energia a społeczeństwo i nowe etyka.

Bogdan Góralski

Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Europie grozi zmiana klimatu na zimniejszy, co wynika z moich kompleksowych badań, które prowadzę samodzielnie od 18 lat. Nadejście oziębienia spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię. Nikt nie potrafi wytłumaczyć nagłych zmian klimatu a efekt cieplarniany wywołany dwutlenkiem węgla to bzdura wymyślona przez niedouczonych lub nieuczciwych naukowców. Zmiany klimatu doskonale tłumaczy moja teoria objaśniona w książkach opublikowanych w Google Books, nawet te cykliczne ochłodzenia wywoływane pełnią Księżyca.
98% ziemskiego CO2 zawarte jest w oceanach a tylko 2% w atmosferze. To procesy oceaniczne stymulowane grawitacją są odpowiedzialne za wzrost zawartości CO2 w atmosferze i cykliczne zmiany klimatu. Zresztą wzrost temperatury na świecie wyprzedza wzrost zawartości w atmosferze dwutlenku węgla co przeczy teorii IPCC.
Zezwolenia na emisję CO2 będą kosztowały Polskę ponad 4.5mld EUR (w 2011r) rocznie. Ja potrzebuję 1 procent tej sumy, aby udowodnić na gruncie mojej teorii klimatycznej, że zezwolenia na emisję CO2 są bezpodstawne i bezzasadne. Przeznaczmy zaoszczędzone środki, 45 mld EURO w ciągu 10 lat, na potrzebne inwestycje w polski nowoczesny przemysł energetyczny.

Już za 25 lat skończą się polskie dostępne zasoby węgla kamiennego, co ograniczy podaż energii elektrycznej i cieplnej o 50%. Na import najprawdopodobniej nie będziemy mieli środków. Zasoby ropy i gazu na Ziemi wystarczą na 40 lat. Światowe zasoby paliw jądrowych wystarczą na 50 lat. Wyczerpywanie się zasobów kopalin energetycznych spowoduje lawinowy wzrost cen energetycznych surowców. Tymczasem nasze potrzeby energetyczne wzrosną bo przybędzie ludzi i nadejdzie oziębienie klimatu. Należy postawić na droższą teraz energię odnawialną – siłę wody, wiatru, biogazu. W Europie energia odnawialna stanowi już ponad 12.8% uzysku. W chwili obecnej produkcję energii, biorąc pod uwagę przyszłość, należy lokować raczej w elektrociepłowniach biogazowych i wodnych. Koszt Megawata w elektrociepłowni biogazowej wynosi obecnie około 2- 3.5mln EUR przy niewyczerpanych zasobach paliw zapewnianych przez rozwijające się rolnictwo, zaś koszt elektrowni jądrowej około 2,5-4,5mln EUR/MW przy bliskim wyczerpaniu się zasobów paliwa. Poza tym elektrociepłownie biogazowe oczyszczają środowisko i zapewniają warunki dla rozwoju rolnictwa zapewniając zbyt dla surowców produkowanych przez rolnictwo- paliwa dla biogazowni, co stymuluje rozwój reszty gospodarki. Rozwój rolnictwa podwajający produkcję surowców energetycznych -biomasy, wymaga zwiększenia zatrudnienia na wsi. Tymczasem polska wieś wymarła i potrzeba co najmniej 15mln imigrantów chłopskich do wykorzystania opustoszałych ziem i zwiększenia produkcji rolnej. Podobna sytuacja panuje w całej UE co umożliwia wchłonięcie kilkuset milionów chłopskich imigrantów z przeludnionych państw Azji i Afryki. Zwiększenie produkcji rolnej wymaga zwiększonych dostaw wody. Wymusza to powstanie zbiorników retencyjnych, których rozwój będzie efektem budowy małych elektrowni wodnych. W małych elektrowniach wodnych koszt megawata wynosi około 2,5mln EUR. Elektrownie wiatrowe są tanie ale mało produktywne i trzeba je także często regenerować. Lokalne małe elektrownie zmniejszą koszty przesyłania energii  wynoszące teraz 15% ceny energii.
Należy także pracować nad technologiami uzysku energii z pozabilansowych podziemnych złóż węgli, bez konieczności budowy kopalń, co wymaga badań. Unowocześniajmy tym czasem wysokosprawne elektrownie węglowe, których koszt za megawat mocy wynosi obecnie 1,5mln EUR.

Wszystko to jednak nie wystarczy, bo obecnie obowiązujące zasady społeczne pochwalają niepohamowaną konsumpcję zasobów surowców i energii. Nic tej konsumpcji nie ogranicza a przecież grozi to nieobliczalnymi konsekwencjami krachu światowego systemu gospodarczego spowodowanego niedoborem energii i surowców.
Trzeba pracować nad wdrożeniem światowego systemu etycznego opartego o uniwersalną zasadę oszczędzania wszelkich energii. To ograniczy potrzeby energetyczne naszej cywilizacji i zabezpieczy jej dalsze istnienie.

Zasada oszczędzania wszelkich energii jest pochodną wszystkich systemów etycznych istniejących na naszej planecie i syntetyzuję myśli twórców wszelkich systemów religijnych. Nie wzbudzaj konfliktów-oszczędzaj energię społeczną. Zachowaj społeczeństwo sprawnym w działaniu a znajdziesz w nim swoje miejsce. Oszczędzaj i dobrze wykorzystuj wszelkie energie. Zasada ta obowiązuje w całym wszechświecie.
Oto co mówi o potrzebie nowego systemu etycznego -nowej religii, buddysta Daisaku Ikeda:


Jestem przekonany, że tylko nowa religia będzie w stanie objąć funkcję przywódczą w cywilizacji, która połączy naukę i filozofię na wyższej płaszczyźnie. Jednakże religia, jakiej potrzebujemy, będzie musiała inspirować ducha naukowego i filozoficznego ludzkości oraz będzie musiała podołać potrzebom nowej epoki. Musi być to religia, która zdoła wykroczyć poza różnice między Wschodem a Zachodem i –wiążąc całą ludzkość w jeden organizm-wybawić Zachód od jego obecnego kryzysu, a Wschód od jego obecnych trudności. Odkrycie tego rodzaju religii jest najważniejszym zadaniem, jakie stoi obecnie przed ludzkością.

Innym problemem jest zapewnienie ciągłości rozwoju cywilizacji przez odpowiednie następstwo pokoleń dostarczających naszej cywilizacji energii życiowej. Społeczeństwa najbardziej rozwiniętych cywilizacyjnie krajów świata starzeją się i wymierają. Stanowi to wielki problem gospodarczy bo drożeje siła robocza ( ich produkty stają się niekonkurencyjne) a także zamiera popyt. Kto przejmie po nich sukcesję? Adam Mickiewicz mówił:

Fundamentem Europy jest wolność. Jeśli europejskie państwa zechcą usunąć ten fundament, kamień na kamieniu nie pozostanie z tej budowli, gdyż wolność przeniesie gdzie indziej swoją siedzibę.

Przyrost światowej populacji nastąpił w krajach rozwijających się i rodzi to problemy społeczne jakie widzimy ostatnio w Afryce Północnej- zamieszki i rewolucje. W krajach rozwijających się jest nadmiar młodych ludzi pozbawionych szans na godne życie. Jedyna dla nas rada to otwarcie granic i zezwolenie na swobodny przepływ ludności z biedniejszych krajów do tych bogatszych i bardziej cywilizowanych. Europa może przywrócić swą dawną wolność osiedlania się i otworzyć granice. Aby to przyniosło sukces a nie chaos i problemy, należy zwiększyć wysiłki w celu opracowania uniwersalnego systemu etycznego, który pozwoli przełamać bariery cywilizacyjne i religijne dzielące różne narody.

Tak więc widzimy, że konieczność prac nad uniwersalnym światowym systemem etycznym wynika z wielu przesłanek. Ten nowy system etyczny zlikwiduje źródła konfliktów religijnych i przyczyni się do łatwej adaptacji mniej wykształconych i ubogich przybyszów w bogatym świecie krajów zrzeszonych w G-20. Napływ ubogiej ludności do wyludnionych bogatych krajów da tym krajom upragniony nowy impuls rozwojowy -da im nową energię. Zapewni tanią siłę roboczą i zwiększony popyt dla gospodarek, które obecnie mają niewykorzystane moce produkcyjne. Widzimy więc, że ratunek dla świata naszej cywilizacji jest przede wszystkim w nowym systemie etyczno-religijnym opartym o zasadę oszczędzania wszelkich energii – najważniejszą zasadę wszechświata.

Największą zbrodnią przeciwko nowemu systemowi etycznemu jest wojna. Niszczy ona bezpowrotnie cywilizację i równowagę społeczeństw, które wymagały ogromnych nakładów
energetycznych. Jeżeli rewolucja to tylko pokojowa, bez przemocy, która niszczy
wspólny dorobek. Nakłady wojenne skierujmy na badania nad zachowaniem społeczności.
Poznajmy te zachowania i nauczmy się je kontrolować-to przyniesie korzyści energetyczne.

W miłości też kierujemy się zasadą zachowania energii. Wybieramy partnera, który zapewni nam najlepsze życie, co pozwoli nam oszczędzać naszą energię życiową.
Zasada oszczędzania energii zoptymalizuje nasze życie, w tym systemy dziedziczenia.
Kiedyś człowiek był wolny od problemów dziedziczenia – dźwigania ciężaru własności.
Człowiek był mobilny, przemieszczał się tam gdzie były lepsze warunki do życia. Posiadał tylko rzeczy osobiste, broń i odzież, skarb był własnością plemienną. Życie osiadłe doprowadziło do pojawienia się mechanizmów dziedziczenia. Zmiany klimatu spowodują wielkie migracje i wraz z nimi stracą sens i wartość nieruchomości. Wiedząc o tym, już teraz możemy zmodyfikować mechanizmy dziedziczenia i uczynić, jak dawniej, spadkobiercą społeczeństwo. To oszczędzi nam kłopotów i usprawni społeczeństwo. Bądź wolny i ciesz się życiem, pracuj gdy sprawia Ci to przyjemność, oszczędzaj swoją energię i dobrze ją wykorzystuj. Znajdź swoje miejsce w społeczeństwie i oddaj swój dorobek życia tam, skąd przyszedł. To oszczędzi i dobrze wykorzysta energię twoich bliskich i rozwinie ludzką cywilizację. Dziedziczenie własności to przeżytek bo zawłaszcza społeczną energię.

Oszczędzać energię to znaczy zachowywać wolność aby nikt nas nie mógł zmusić do łamania zasad nowej etyki.

Z zasady oszczędzania wszelkich energii wynika konieczność poszanowania wszelkiego istnienia. Powoduje to wymóg etycznego podejścia do wszelkich aspektów życia.
Należy oprzeć rozwój naszej cywilizacji na rozwoju humanitarnego rolnictwa bazującego na niewyczerpanych jeszcze długo zasobach energii słonecznej. W nowoczesnym rolnictwie znajdą zatrudnienie napływające do Europy masy. To zapewni harmonijny rozwój naszym gospodarkom bo według Banku Światowego inwestycje w rolnictwo gwarantują pięciokrotnie większą efektywność w usuwaniu biedy niż nakłady na inne sektory gospodarki. Produkcja żywności roślinnej wymaga ośmiokrotnie mniejszych nakładów energii i surowców niż produkcja mięsa. Zasada oszczędzania energii przyczyni się zatem do wyeliminowania największego problemu naszej cywilizacji- muszę zabijać inne istoty, aby żyć. Jeżeli staniemy się wegetarianami będziemy żyć bardziej etycznie- będziemy oszczędzać zasoby energii Ziemi dla przyszłych pokoleń. Wierzę że, jeśli damy im dobry przykład, odtworzą nasz świat i znów narodzimy się.

Jesteśmy Słowianami i musimy ufnie patrzeć w przyszłość, bo czyż nie pogodniej jest wierzyć Opatrzności, a skoro przyszłość zasłonięta, wierzyć wieszczom, aby nie cierpieć dwa razy: już teraz i w przyszłości. Według Mickiewicza dwie cechy Słowian są charakterystyczne: spojrzenie wstecz jako jedność z przodkami i ufne oczekiwanie przyszłości, wiara w ideał najwyższy -ideał człowieka żyjącego w harmonii ze środowiskiem.

Warszawa, maj 2011 r.                                        Bogdan Góralski

Dlaczego POL-CAT S.A. jest potrzebny Polsce i światu?

Dlaczego POL-CAT S.A. jest potrzebny Polsce i światu?

Przez trzynaście lat 91989-2002) prowadziłem firmę handlową zajmującą się hurtową sprzedażą narzędzi i poznałem tajniki handlu w Polsce. Zdobyte informacje wskazują na nieustanną wojnę handlową o rynek sprzedaży pomiędzy producentami a handlowcami. Wojna ta przynosi straty obu walczącym o rynek stronom. Zadaniem obu stron jest sprzedać dużo i jak najdrożej co często jest okupione łapówkami wypłacanymi kupującym.

Producenci krajowi tworzą swoje sieci handlowe udzielając niewielkich upustów cenowych zaufanym pośrednikom, którzy walczą o lokalny rynek zbytu. Ogranicza to pośrednikom możliwości zwiększenia sprzedaży i powiększania upustów handlowych w miarę wzrostu sprzedaży produktów danego producenta. Pośrednicy handlowi tworzą więc swoje sieci sprzedaży które przekształcają się w grupy zakupowe w których jeden handlowiec zakupuje u producenta towary dla grupy handlowców udzielając im odpowiednich do sprzedaży upustów. Producenci bronią się przed grupami zakupowymi bo kupują one towary producenta za niższą cenę negocjując wyższe upusty handlowe co pozwala na większe zyski i przejmowanie w efekcie rynku zbytu. Przejęcie przez handlowców całego rynku zbytu jest zagrożeniem dla producenta bo może się skończyć przejęciem producenta.

Od 2000 roku rósł w Polsce import chińskich towarów ( często niskiej jakości) wypierających z rynku polskie produkty. Działo się to z powodu wysokiej zyskowności przy sprzedaży chińskich towarów i niskiej zyskowności przy sprzedaży towarów polskich producentów. Handlowcom po prostu bardziej opłaca się sprzedawać chińskie towary (tańsze i gorsze) niż lepsze i droższe polskie produkty.

Taka sytuacja powoduje spadek krajowej produkcji i złe zaopatrzenie polskiego rynku. Przyjazna dla producenta pozwala na rozwijanie wielkości i jakości produkcji i utrzymywanie wysokiego stanu magazynowego dla zaopatrzenia sieci handlowej. Sieć handlowa wroga dla producenta powoduje odwrotne zjawiska. Na wojnie handlowej o polski rynek zbytu traci polski konsument bo maleje polska (dobrej jakości) produkcja a obce towary niskiej jakości zalewają polski rynek.

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe POL-CAT S.A. stworzy sieć handlową przyjazną polskim producentom i importowi dobrej jakości towarów, których brakuje na polskim rynku. POL-CAT S.A. dzięki notarialnym umowom handlowym zagwarantuje producentom rozwój produkcji i niezależność oraz zastąpi stopniowo ich działy handlowe w rozwoju sprzedaży towarów na rynku krajowym i zagranicznym.

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne i handlowe rozwija działy handlowe i marketingu co jest przykładem marnowania energii społecznej bowiem gdy powstanie POL-CAT to rozpocznie działanie  ogólnopolskie centrum handlowo marketingowe wspierające każdą dobrej jakości produkcję i usługi potrzebne polskiemu i nie tylko polskiemu rynkowi. Firmy produkcyjne oddadzą się tylko produkcji i usługom a firmy handlowe poświęcą czas na penetrowanie światowego rynku w poszukiwaniu wartościowych i konkurencyjnych produktów i usług. POL-CAT S.A. będzie prowadziło ogólnopolską dystrybucję towarów i usług najpierw w Polsce a potem globalnie. Pomoże to producentom i handlowcom  zmniejszyć koszty własne i udzielać większych marż handlowych w sieci Pol-CAT S.A..

POL-CAT S.A. będzie prowadziło promocję polskich towarów w kraju i zagranicą skupiając się wyłącznie na sprzedaży dobrej jakości produktów, usług i uczciwej współpracy z producentami i handlowcami. POL-CAT S.A. będzie pobierał stałą marże 10% od wartości sprzedaży. Marżą ta będzie w połowie przeznaczona na prowizję dla handlowców POL-CAT S.A. a w połowie na rozwój badań naukowych prowadzonych przez naukowców POL-CAT S.A. wynagradzanych 5% prowizji od efektów sprzedaży osiągnięć naukowo-technologicznych. Stworzy to każdemu pracownikowi POL-CAT S.A. (w połowie kobietom i w połowie mężczyznom) jednakowe warunki do osiągania zarobków i prowadzenia wolnego życia.

Jakuszowice, 11 sierpnia 2020, godzina 10:1o -15:00          Bogdan Góralski   

Jak pogodzić Żydów i Chińczyków?

Etyka i kultura polskiej szlachty pogodzi zwaśnione nacje. Polska pod rządami polskiej szlachty będzie upragnionym mediatorem dla zwaśnionych narodów. Polska kultura dialogu zwycięży w walce o wolność dla wszystkich ludzi.

moich artykułach i książkach zgromadziłem całą moją wiedzę o naszym naturalnym środowisku i jego wpływie na zachowania ludzi. Jesteśmy biologicznymi istotami kierowanymi w swojej nieświadomej masie przez zmiany środowiskowe. Swą wiedzę przekazuję elitom i pragnę stanąć na ich czele w drodze do reformy ludzkiego środowiska społecznego. O aktualnym globalnym kryzysie ostrzegałem 15 lat temu ale moje prace były lekceważone i pomijane i są na cenzurowanym aż do dziś. Huragan mechanizmu historycznego wyzwolonego globalnym kryzysem zmiecie współczesne elity i zastąpi je nowymi pokornymi wobec otaczającego świata ludźmi i zapoczątkuje nowy świat pozbawiony wyzyskiwaczy i oszustów wszelkich  nacji. Kłamstwo ma krótkie nogi a oliwa (zbawcza wiedza) na wierzch wypływa. 

Jakuszowice, 31 lipca 2020 roku, godzina 6:22. Bogdan Góralski

Pisane na chińskim smartfonie Xiaomi

Wolność ekonomiczna dla kobiet a nie konwencja stambulska

Wolność ekonomiczna dla kobiet a nie konwencja stambulska

W procesie ewolucji człowieka ukształtowały się zachowania mężczyzn ukierunkowane na wykorzystanie przemocy dla zaspokojenie seksualnych roszczeń wobec kobiet. Kobiety przyjęły taktykę obronna polegającą na truciu egoistycznych seksualnie męskich partnerów, unikania uczuciowego angażowania się w związki z egoistycznymi mężczyznami niezdolnymi do trwałej miłości i wybieranie związków małżeńskich dających materialne korzyści. Takie dysfunkcje losu kobiet zostały zauważone w wielu cywilizacjach i wskutek tego powstały kulturowe sankcje dla mężczyzn rekompensujące egoistyczne zachowania. Muszę z przykrością przyznać, że i ja byłem w młodości egoistycznym samcem i dlatego doświadczyłem w późniejszym życiu dotkliwych sankcji ze strony kobiet. Bogatszy o te doświadczenia i pragnąc zapewnić kobietom i mężczyznom lepszy los optuję za powstaniem niezależnego przedsiębiorstwa usługowo-handlowego POL-CAT S.A., którego właścicielami będą w równym stopniu tylko aktualni pracownicy POL-CATS.A.. Przedsiębiorstwo to wynagradzające pracowników prowizją od efektów pracy zapewni kobietom i mężczyznom szansę na osiąganie równych zarobków, które dadzą im swobodę wyboru drogi życia wolnego od przymusów kulturowych. Sądzę, że dobrowolna likwidacja instytucji małżeństwa przyniesie zwiększenie wzajemnego szacunku płci do siebie i wpłynie na partnerskie związki kobiet i mężczyzn. Czyli jestem zdania, że tylko wolność ekonomiczna zapewni równouprawnienie kobiet i mężczyzn w przyszłym świecie i przyniesie wzrost kultury w społeczeństwach ludzkich.

Jakuszowice, 28 lipca 2020, 9:51                              Bogdan Góralski

Optymalne kształtowanie kosztów produkcji zależących od ceny i efektywności siły roboczej

Optymalne kształtowanie kosztów produkcji zależących od ceny i efektywności siły roboczej

Bogdan Góralski

Ludzie od zarania dziejów produkowali narzędzia pracy. Początkowo to był zwykły kij, kawałek drzewa, potem kamień a później obłupany kawałek krzemienia, który był nożem siekierą. Potem pojawiły się narzędzia z brązu, żelaza, stali stopowych, maszyny, obrabiarki numeryczne, maszyny cyfrowe, komputery osobiste i oprogramowanie komputerowe, drukarki 3D. W miarę jak rosła liczba ludzi na świecie pojawiało się coraz więcej narzędzi pracy i kwitł handel nimi. W produkcji narzędzi każdy kraj rozwijał własną produkcję stosownie do potrzeb rynku. Wraz z rozwojem transportu morskiego kwitł export nadwyżek wyprodukowanych towarów i pojawiły się bariery handlowe chroniące lokalne rynki przed tanim importem. Potem w ramach World Trade Organization rządy państw negocjowały warunki dla otwartego handlu międzynarodowego. Jest nieomal pewne, że polityka handlowa jest narzędziem rządów potężnych państw dla uzyskania dominacji na globalnym rynku. Polityka państw jest pod wpływem silnych wewnętrznych lobby kierujących strategią państw. W chwili obecnej istnieją wyspecjalizowane przedsiębiorstwa sprzedające globalnie swoją produkcję narzędzi pracy i rozrywki i konkurują o panowanie nad globalnym rynkiem w tym również nad rynkiem surowców. Na rynkach wewnętrznych państw pojawiły się krajowe struktury handlowe organizujące dystrybucję towarów. W miarę jak rozwija się globalny handel pojawia się nowe zagrożenie- rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Powoli światowi gracze handlowi zaczynają rozumieć, że wraz z towarami wędrują zarazki chorobotwórcze.

Rodzi to konieczność uporządkowania światowego handlu i konieczność zapewnienia zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się chorób. Pojawiła się potrzeba ujednolicenia technologii handlowej dla zabezpieczenia przed chorobami zakaźnymi i może jej sprostać tylko ponadnarodowa organizacja POL-CAT S.A.  sprzedająca towary i usługi w bezpieczny sposób. Organizacja ta stosująca stałą marżę za swe usługi będzie obiektywnym narzędziem popierającym bezpieczny handel wysokiej jakości towarów i usług.

Powstanie POL-CAT S.A. zapewni bezpieczny przepływ siły roboczej pomiędzy krajowymi rynkami dlatego, że i wysoka jakość towarów będzie wybierana przy najniższej cenie a cena towarów zależy od ceny siły roboczej na lokalnym rynku. Przy globalnych cenach surowców i energii i ujednoliceniu technologii to cena siły roboczej będzie decydowała o koszcie produkcji towarów. Istnienie i obiektywny handel prowadzony przez POL-CAT S.A. spowoduje naturalną potrzebę globalnych przepływów siły roboczej z Azji na Zachód. Wzbudzi to ponownie produkcję Zachodu potrzebną dla jego lokalnego rynku i ograniczy ekspansję eksportową krajów azjatyckich. W ten sposób rozładujemy napięcia społeczne w Azji, które mogą być przyczyną globalnej wojny i zlikwidujemy stagnację w zachodnich gospodarkach. POL-CAT S.A. Będzie prowadziło etyczny, obiektywny i bezpieczny handel światowy zabezpieczając warunki do prosperity wszystkich narodów.

Jakuszowice, 26 lipiec 2020, godzina 7:22       Bogdan Góralski