The convergence of political systems will create an ideal social system

 Add Account

The convergence of political systems will create an ideal social system

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 13h · edited: 1sPublic  Edit

The convergence of political systems will create an ideal social system

Improved May 26, 2023

In my student days, I learned about the theory of convergence of economic systems – political systems. According to the convergence theory, political systems converge in the future in an ideal socio-economic-political order.

In my political, socio-economic program, I aim to establish a new Kingdom of Poland, the assumptions of which are based on a comprehensive analysis of the advantages and disadvantages of all systems of governing people.

The Slavic system of values based on the freedom of the individual within the community was based on a common treasure and no inheritance of property – especially land ownership. In the Slavic system of values, land belonged to no one and was only used by the host.

From the tribal system, I adopted the tribal organization of a local community that manages in an optimal way (resulting from the sum of its skills) on the area of land assigned to it.

From the feudal system, I adopted the principle of royal power resulting from the comprehensive knowledge of the king supported by a national council formed of people of knowledge, and I also accepted the division of arable land into small leased plots cultivated by free peasants organized into free local communities, but with the reservation that it would be an egalitarian system . The central trade and service monopoly of the king will support the self-government of local communities.

  From the capitalist system I took the principle of free enterprise, aiming at the freedom to get rich by creating jobs, but devoid of the need to make a profit at any cost.

From the Marxist system I took the recommendation to use innate human talents and social use of unlimited drive to meet one’s individual needs.

From the philosophical systems of East and West, North and South, I have created an ethical thinking base on consisting restraining selfishness and pursuing one’s goals in harmony with the superior community and natural surroundings. Man should not avoid life’s difficulties because suffering in overcoming them brings him knowledge. Since ignorance is the root of all evil, we must remove it from our lives through critical thinking and continuous learning.

From these above properties, in my opinion, I created an ideal farming system devoid of the disadvantages of previous systems – I created a project for the future Kingdom of Poland which is based on the harmonious cooperation of women and men in our evolution purpose realizing.

Warsaw, May 25, 2023, 19:53 Bogdan Jacek Góralski

Inspiration taken from:

The Foulness of “Social Emotional Learning” by John Droz jr.

https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F786088ae-3fc8-46f3-b7e4-31be6148d8a3_800x400.png?utm_source=substack&utm_medium=email

Zbieżność systemów politycznych wykreuje idealny system społeczny

W moich studenckich czasach pobrałem naukę o teorii konwergencji systemów gospodarowania-systemów politycznych. W myśl teorii konwergencji systemy polityczne zbiegają się w przyszłości w idealnym porządku społeczno-gospodarczym-politycznym.

W moim programie polityczno-społeczno-gospodarczym zmierzam do ustanowienia nowego Królestwa Polskiego, którego założenia są oparte na wszechstronnej analizie wad i zalet wszystkich systemów rządzenia ludźmi.

Słowiański system wartości oparty na wolności jednostki w ramach wspólnoty był oparty na wspólnym skarbie i braku dziedziczenia własności- szczególnie własności ziemi. W słowiańskim systemie wartości ziemia należała do nikogo a jedynie była użytkowana przez gospodarza.

Z systemu plemiennego przyjąłem organizację plemienną wspólnoty lokalnej gospodarującej w sposób optymalny ( wynikający z sumy posiadanych umiejętności) na przydzielonym jej obszarze ziemi.

Z systemu feudalnego przyjąłem zasadę władzy królewskiej wynikającej z wszechstronnej wiedzy króla wspomaganego przez radę krajową utworzoną z ludzi wiedzy, a także przyjąłem podział ziemi uprawnej na małe dzierżawione działki uprawiane przez wolnych kmieci zorganizowanych w wolne społeczności lokalne, ale z zastrzeżeniem, że będzie to system egalitarny. Centralny monopol handlowo-usługowy króla będzie wspierał samorządność lokalnych społeczności.

 Z systemu kapitalistycznego pobrałem zasadę wolnej przedsiębiorczości zmierzającej do wolności bogacenia się przez tworzenie miejsc pracy, ale pozbawionej konieczności osiągania zysku za wszelką cenę.

Z systemu marksistowskiego pobrałem zalecenie wykorzystania wrodzonych uzdolnień ludzkich i społecznego wykorzystania nieograniczonego pędu do zaspokajania swoich indywidualnych potrzeb.

Z systemów filozoficznych Wschodu i Zachodu, Północy i Południa utworzyłem etyczną syntezę opartą na powstrzymaniu egoizmu i realizowaniu własnych celów w harmonii z nadrzędną społecznością i naturalnym środowiskiem. Człowiek nie powinien  unikać życiowych trudności bo cierpienie w ich przezwyciężaniu przynosi mu wiedzę. Ponieważ przyczyną wszelkiego zła jest niewiedza musimy ją usuwać z naszego życia przez krytyczne myślenie i ciągłą naukę.

Z tych powyższych właściwości utworzyłem moim zdaniem idealny system gospodarowania pozbawiony wad poprzednich systemów- utworzyłem projekt przyszłego Królestwa Polskiego opartego na harmonijnej współpracy kobiet i mężczyzn w realizacji celu naszej ewolucji.  

Warszawa, dnia 25 Maja 2023 roku, godzina 19:53                      Bogdan Jacek Góralski28 visits · 2 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

The convergence of political systems will create an ideal social system

In my student days, I learned about the theory of convergence of economic systems – political systems. According to the convergence theory, political systems converge in the future in an ideal socio-economic-political order.

In my political, socio-economic program, I aim to establish a new Kingdom of Poland, the assumptions of which are based on a comprehensive analysis of the advantages and disadvantages of all systems of governing people.

The Slavic system of values based on the freedom of the individual within the community was based on a common treasure and no inheritance of property – especially land ownership. In the Slavic system of values, land belonged to no one and was only used by the host.

From the tribal system, I adopted the tribal organization of a local community that manages in an optimal way (resulting from the sum of its skills) on the area of land assigned to it.

From the feudal system, I adopted the principle of royal power resulting from the comprehensive knowledge of the king supported by a national council formed of people of knowledge, and I also accepted the division of arable land into small leased plots cultivated by free peasants organized into free local communities, but with the reservation that it would be an egalitarian system . The central trade and service monopoly of the king will support the self-government of local communities.

  From the capitalist system I took the principle of free enterprise, aiming at the freedom to get rich by creating jobs, but devoid of the need to make a profit at any cost.

From the Marxist system I took the recommendation to use innate human talents and social use of unlimited drive to meet one’s individual needs.

From the philosophical systems of East and West, North and South, I have created an ethical thinking base on consisting restraining selfishness and pursuing one’s goals in harmony with the superior community and natural surroundings.

From these above properties, in my opinion, I created an ideal farming system devoid of the disadvantages of previous systems – I created a project for the future Kingdom of Poland which is based on the harmonious cooperation of women and men in our evolution purpose realizing.

Warsaw, May 25, 2023, 19:53 Bogdan Jacek Góralski

Zbieżność systemów politycznych wykreuje idealny system społeczny

W moich studenckich czasach pobrałem naukę o teorii konwergencji systemów gospodarowania-systemów politycznych. W myśl teorii konwergencji systemy polityczne zbiegają się w przyszłości w idealnym porządku społeczno-gospodarczym-politycznym.

W moim programie polityczno-społeczno-gospodarczym zmierzam do ustanowienia nowego Królestwa Polskiego, którego założenia są oparte na wszechstronnej analizie wad i zalet wszystkich systemów rządzenia ludźmi.

Słowiański system wartości oparty na wolności jednostki w ramach wspólnoty był oparty na wspólnym skarbie i braku dziedziczenia własności- szczególnie własności ziemi. W słowiańskim systemie wartości ziemia należała do nikogo a jedynie była użytkowana przez gospodarza.

Z systemu plemiennego przyjąłem organizację plemienną wspólnoty lokalnej gospodarującej w sposób optymalny ( wynikający z sumy posiadanych umiejętności) na przydzielonym jej obszarze ziemi.

Z systemu feudalnego przyjąłem zasadę władzy królewskiej wynikającej z wszechstronnej wiedzy króla wspomaganego przez radę krajową utworzoną z ludzi wiedzy, a także przyjąłem podział ziemi uprawnej na małe dzierżawione działki uprawiane przez wolnych kmieci zorganizowanych w wolne społeczności lokalne, ale z zastrzeżeniem, że będzie to system egalitarny. Centralny monopol handlowo-usługowy króla będzie wspierał samorządność lokalnych społeczności.

 Z systemu kapitalistycznego pobrałem zasadę wolnej przedsiębiorczości zmierzającej do wolności bogacenia się przez tworzenie miejsc pracy, ale pozbawionej konieczności osiągania zysku za wszelką cenę.

Z systemu marksistowskiego pobrałem zalecenie wykorzystania wrodzonych uzdolnień ludzkich i społecznego wykorzystania nieograniczonego pędu do zaspokajania swoich indywidualnych potrzeb.

Z systemów filozoficznych Wschodu i Zachodu, Północy i Południa utworzyłem etyczną syntezę opartą

na powstrzymaniu egoizmu i realizowaniu własnych celów w harmonii z nadrzędną społecznością.

Z tych powyższych właściwości utworzyłem moim zdaniem idealny system gospodarowania pozbawiony wad poprzednich systemów- utworzyłem projekt przyszłego Królestwa Polskiego opartego na harmonijnej współpracy kobiet i mężczyzn w realizacji celu naszej ewolucji.  

Warszawa, dnia 25 Maja 2023 roku, godzina 19:53                            Bogdan Jacek Góralski

Obstacles are cause of developing of the wise loving to others

 Add Account

Obstacles are cause of developing of the wise loving to others

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 6mPublic  Edit

How boring would be life without obstacles?

The road to fulfillment is full of demanding and I think better not to be not fulfill the dissappointment on the end that all is done and we are not needed at all. Fulfillment is like dead. Let’s  leave something to be done to others and becomes  controlers them because maybe they doing right. Will we let’s the others enyoy the life? That is the way to be the best teacher to let the others enyoy the life – life without orders but only with wise clues. 
Obstacles are cause of developing of the wise loving to others.
Warsaw, May 20, 2023, time 19:25     Bogdan Jacek Góralski     18 visits · 18 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

The times of mass human migrations are coming

 Add Account

The times of mass human migrations are coming

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 3mPublic  Edit

The times of mass human migrations are coming

The future Kingdom of Poland is an organization of local communities (such as former tribes) using only  the settled land and united by a common treasure and a central advisory and business body, POL-CAT joint-stock company. 
It is likely that times of mass migration of people are coming. Well-organized local communities able to optimally develop the inhabited land will be prepared to wander in search of favorable living conditions and welcomed with joy by the natives as a saving army capable of producing food that is necessary for us to live.

The Kingdom of Poland will teach us that we are not owners, but only users of the land on which we live and we must be able to use it effectively for the common good of our civilization.

From hostility to compromise and harmony between the sexes in the future Kingdom of Poland

My social system based on knowledge and creating the Kingdom of Poland assumes the existence of a compromise of hostile forces fighting for power over the world, i.e. women and men. Both of these forces have controlled only parts of the globe (women in the West and men in the East) and are far from a compromise, as evidenced by the bloody war in Ukraine. The Kingdom of Poland is to be created at the junction of areas occupied by hostile forces and will be a neutral area under the influence of a deeply thought-out social experiment bringing equal chances for happiness in life for women and men. The open participation of women in the government of the Kingdom of Poland and full gender equality in business and private life will probably bring harmony to the relations between the sexes, which have so far been fighting each other. The successful social experiment of the Kingdom of Poland will then be able to voluntarily extend to the rest of the world and bring peace. My ignorance of the conflict between the sexes was the cause of the life failure from which I am recovering after gaining knowledge about the complexity of the world.
The solutions I propose are a synthesis of social, natural, economic and political sciences and are proof that ignorance causes people to spontaneously seek knowledge, which brings social and technological progress. We need to create conditions for people to acquire knowledge on their own, so that the progress of civilization can continue. Such conditions will be created for all citizens of the Kingdom of Poland, so that they can be guided in their lives by wise love, which will bring harmony between men and women and further peaceful development of our world.


Warsaw, May 16, 2023, 2:20-11:45 am                                          Bogdan Jacek Góralski

Nadchodzą czasy masowych migracji ludności

Przyszłe Królestwo Polskie to organizacja wspólnot lokalnych (takich jak dawne plemiona) tylko użytkujących zasiedloną ziemię i zespolonych wspólnym skarbem i centralnym organem doradczo-biznesowym POL-CAT joint-stock company. Jest prawdopodobne, że nadchodzą czasy masowych wędrówek ludzi. Dobrze zorganizowane wspólnoty lokalne potrafiące optymalne zagospodarować zasiedloną ziemię będą przygotowane do wędrówki w poszukiwaniu korzystnych warunków do życia i przyjmowane z radością przez tubylców jako zbawcza armia potrafiąca produkować żywność, która jest nam niezbędna do życia.

Królestwo Polskie nauczy nas, że nie jesteśmy właścicielami, a jedynie użytkownikami ziemi na której żyjemy i musimy potrafić efektywnie ją wykorzystywać dla wspólnego dobra naszej cywilizacji.

Od wrogości do kompromisu i harmonii między płciami w przyszłym Królestwie Polskim

Mój system społeczny oparty na wiedzy i tworzący Królestwo Polskie zakłada zaistnienie kompromisu wrogich sił walczących o władzę nad światem czyli kobiet i mężczyzn. Obie te siły opanowały tylko części globu (kobiety Zachód a mężczyźni Wschód) i są dalekie od kompromisu czego dowodem jest krwawa wojna w Ukrainie. Królestwo Polskie ma powstać na styku obszarów zajętych przez wrogie siły i będzie stanowiło obszar neutralny będący pod wpływem głęboko przemyślanego eksperymentu społecznego przynoszącego równe szanse na szczęście w życiu dla kobiet i mężczyzn. Jawne uczestnictwo kobiet w rządach nad Królestwem Polskim i pełne równouprawnienie płci w biznesie i życiu prywatnym przyniesie prawdopodobnie harmonię w stosunkach między płciami, które  do tej pory zwalczały się. Udany eksperyment społeczny Królestwa Polskiego będzie wtedy mógł się dobrowolnie rozszerzyć na resztę świata i przyniesie pokój. Moja niewiedza o konflikcie pomiędzy płciami była przyczyną porażki życiowej z której wychodzę po zdobyciu wiedzy o złożoności świata.
Zaproponowane przeze mnie rozwiązania są syntezą nauk społecznych, przyrodniczych, ekonomicznych i politycznych i są dowodem na to, że ignorancja powoduje u ludzi samoistny pęd do wiedzy, który przynosi postęp społeczny i technologiczny. Musimy stworzyć ludziom warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy, tak aby postęp cywilizacyjny mógł być kontynuowany. Takie warunki będą stworzone dla wszystkich obywateli Królestwa Polskiego, po to aby mogli się kierować w życiu mądrą miłością, która przyniesie harmonię między kobietami i mężczyznami i dalszy pokojowy rozwój naszego świata. 

Przyszłe Królestwo Polskie to organizacja wspólnot lokalnych (takich jak dawne plemiona) tylko użytkujących zasiedloną ziemię i zespolonych wspólnym skarbem i centralnym organem doradczo-biznesowym POL-CAT joint-stock company. Jest prawdopodobne, że nadchodzą czasy masowych wędrówek ludzi. Dobrze zorganizowane wspólnoty lokalne potrafiące optymalne zagospodarować zasiedloną ziemię będą przygotowane do wędrówki w poszukiwaniu korzystnych warunków do życia i przyjmowane z radością przez tubylców jako zbawcza armia potrafiąca produkować żywność, która jest nam niezbędna do życia.

Królestwo Polskie nauczy nas, że nie jesteśmy właścicielami, a jedynie użytkownikami ziemi na której żyjemy i musimy potrafić efektywnie ją wykorzystywać dla wspólnego dobra naszej cywilizacji.


Warszawa, dnia 16 maja 2023, godzina 2:20-11:45                                     Bogdan Jacek Góralski

Project of the modern Kingdom of Poland

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 5 maj 2023 · edited: 8 maj 2023

Project of the modern Kingdom of Poland

The future Kingdom of Poland will have a single-level organizational structure based on the business and scientific center of POL-CAT joint-stock company grouping people of knowledge who will advise local religious and non-denominational communities on how to develop in the modern world. POL-CAT joint-stock company will not be inherited.

The king will be the person forming the majority in disputes between members of POL-CAT joint-stock company in equal numbers of women and men. In the Kingdom of Poland, a common 10% turnover tax is levied on gainful activity.

Local self-governing and egalitarian religious and non-denominational communities will be the basis of the Kingdom of Poland, collecting taxes, half of which will remain in the treasury of the local community. The other half of the taxes forms the treasury of the king managed by POL-CAT joint-stock company.

The Polish population will be supplied with whole local communities-vilages,  imported from Asia and the Middle East, which will be settled on the  free arable area at the disposal of the Treasury of the Kingdom of Poland. The fixed assets of the members of the local community will be administered by a council of people of knowledge drawn from the local community and will be allocated to its members according to the needs and possibilities of these members. Assets acquired during life by members of the local community will be repurchased by the local community in exchange for a pension or pension. You will be able to go on retirement at any age, depending on your accumulated assets. The local community will grant returnable scholarships for the education of young people in professions useful to local communities. The local community will decide on its size and the admission of new members with the necessary skills. Community clergy and ethicisists will be required to be celibate for 10 years before marrying. The local community will be guided by the ethics taught by the local community religious and ethical center run by specialized community members. Asocial deviations in the life of local communities will be eliminated by stopping business services from POL-CAT SA until the social situation in the local community is improved. POL-CAT SA will be guided by the universal ethical principle of saving all energy, including social energy, and by the statute of POL-CAT SA. The egalitarianism of the local community will consist in an equal, proportionate to the achieved effects division of the developed wealth of the local community. The local council of people of knowledge, in which gender parity will apply, will be elected democratically by members of the local community and dismissed by them. Local security services will be created by the local community, which will be responsible for all offenses against the rules of social life in its area.

The local community will be responsible for training the forces of the popular mobilization to defend the Kingdom of Poland. 

The Kingdom of Poland and the policy of neutrality will ensure peace for its citizens and reduce defense spending. Taxes will be limited to 10% of GDP (Currently, PiS collects 18% of GDP in taxes from citizens, and Vladimir Putin 17%), and self-government will reduce the costs and inertia of bureaucracy. Useful government and lower-level officials will be absorbed by the POL-CAT joint-stock company and a large number of self-governing local communities.

The Kingdom of Poland, open to a positive world, will develop dynamically. Only such an evolutionarily formed Kingdom of Poland and its free citizens are needed by the world.

Jakuszowice, May 2-5, 2023,                                    Bogdan Jacek Góralski

Projekt nowoczesnego Królestwa Polskiego

Przyszłe Królestwo Polskie będzie miało jednoszczeblową strukturę organizacyjną opartą na  biznesowo-naukowym centrum POL-CAT S.A. grupującym ludzi wiedzy, którzy będą doradzali lokalnym społecznościom religijnym i bezwyznaniowym jak się rozwijać we współczesnym świecie. POL-CAT SA nie będzie podlegał dziedziczeniu.

Król będzie  osobą tworzącą większość  w sytuacjach spornych pomiędzy członkami POL-CAT SA w równej liczbie kobietami i mężczyznami. Na terenie Królestwa Polskiego jest pobierany powszechny 10% podatek obrotowy od działalności zarobkowej.

Lokalne samorządne i egalitarne społeczności religijne i bezwyznaniowe będą  podstawą Królestwa Polskiego pobierającą podatki, których połowa pozostanie w skarbie lokalnej społeczności. Druga połowa podatków tworzy skarb króla zarządzany przez POL-CAT SA. Populacja polska będzie zasilana sprowadzanymi z Azjii i Bliskiego Wschodu całymi spełecznościami lokalnymi np. wioskami, którymi będą zasiedlane wolne ziemie w dyspozycji Skarbu Królestwa Polskiego. Majątek trwały członków lokalnej społeczności bedzie pod zarządem rady ludzi wiedzy wyłonionej z lokalnej społeczności i będzie przydzielany jej członkom stosownie do potrzeb i możliwości tych członków. Majątek zdobyty w czasie życia przez członków społeczności lokalnej będzie odkupywany przez lokalną społeczność w zamian za emeryturę lub rentę. Na emeryturę można będzie przejść w każdym wieku stosownie do zgromadzonego majątku. Lokalna społeczność ufunduje stypendia na kształcenie się młodzieży w zawodach przydatnych społeczności lokalnych. Wspólnota lokalna zdecyduje o swojej liczebności i przyjmowaniu nowych członków o potrzebnych umiejętnościach. Duchowni, etycy z lokalnej społeczności będą podlegali obowiązkowi 10 lat celibatu przed zawarciem ewentualnego małżeństwa. Społeczność lokalna będzie kierowana etyką nauczaną przez centrum religijno-etyczne lokalnej społeczności prowadzone przez wyspecjalizowanych członków społeczności. Aspołeczne dewiacje w życiu lokalnych społeczności będą eliminowane przez wstrzymanie obsługi biznesowej ze strony POL-CAT SA do czasu naprawy sytuacji społecznej w lokalnej społeczności. POL-CAT SA będzie kierowany uniwersalną zasadą etyczną polegającą na oszczędzaniu wszelkich energii w tym energii społecznej oraz statutem POL-CAT SA. Egalitaryzm społeczności lokalnej będzie polegał na równym, proporcjonalnym do osiąganych efektów podziale wypracowanego bogactwa społeczności lokalnej.  Lokalna rada ludzi wiedzy w której będzie obowiązywał parytet płci będzie wyłaniana demokratycznie przez członków wspólnoty lokalnej i przez nich odwoływana. Lokalne służby porządkowe będą tworzone  są przez lokalną społeczność, która będzie odpowiedzialna za wszystkie wykroczenia przeciwko zasadom życia społecznego na jej terenie.

Lokalna społeczność będzie odpowiedzialna za szkolenie sił pospolitego ruszenia służącego obronie Królestwa Polskiego. Królestwo Polskie i polityka neutralności zapewni obywatelom pokój i zmniejszenie wydatków na obronność. Podatki będą ograniczone do 10% PKB (Aktualnie PiS pobiera od obywateli 18% PKB w podatkach, a Władimir Putin 17%), a samorządność zmniejszy koszty i bezwładność biurokracji. Przydatni urzędnicy  administracji rządowej i niższych szczebli administracji zostaną wchłonięci przez POL-CAT joint-stock company  i wielką liczbę samorządnych lokalnych społeczności. Królestwo Polskie otwarte na pozytywny świat będzie się dynamicznie rozwijało.

Tylko takie ewolucyjnie uformowane Królestwo Polskie i jego wolni obywatele są potrzebni światu.

Jakuszowice, dnia 2 -5 Maja 2023                                    Bogdan Jacek Góralski57 visits · 1 online© 2023 JustPaste.it

58 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

26 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

13 visits · 13 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

There is no sin. Nie ma grzechu

 Add Account

There is no sin. Nie ma grzechu

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 10mPublic  Edit

There is no sin

If I cannot be responsible for the sins of my father and mother, then I cannot be responsible for the acts that I committed under the influence of the karma passed on to me by my parents. So it is logical that I cannot be responsible for my own actions, and only by understanding the law of karma can I try to fix them in my life so as not to burden my children with negative karma. In other words, I must break free from the chain of causes and experience nirvana-liberation. Observing my life, I must say that my overriding goal is not to burden my children Bartłomiej and Justyna with my negative karma imposed on me by others. In other words, in order to accomplish this, I must accomplish nirvana.

Warsaw, May 13, 2023, 6:22 am Bogdan Jacek Góralski

what inspired me:

John Droz Jr., Critically Thinking about Reparations, https://criticallythinking.substack.com/p/critically-thinking-about-reparations?utm_source=substack&utm_medium=email

Buddha’s Teaching,

Jarzy A. Janik, ON CAUSE/EFFECT CHAIN

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/157455/janik_o_lancuchu_przyczyna_skutek_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y,

Nie ma grzechu

Jeżeli nie mogę odpowiadać za grzechy ojca, matki to także nie mogę odpowiadać za czyny, które popełniłem pod wpływem przekazanej mi przez rodziców karmy. Logiczne jest więc, że nie mogę odpowiadać za moje własne czyny, a jedynie rozumiejąc prawo karmy mogę próbować ją w życiu naprawić, aby nie obciążać negatywną karmą moich dzieci. Innymi słowy muszę się wyrwać z łańcucha przyczyn i doznać nirwany -wyzwolenia. Obserwując moje życie muszę stwierdzić, że moim nadrzędnym celem jest to, aby nie obciążyć moich dzieci Bartłomieja i Justyny moją negatywną karmą narzuconą mi przez innych. Innymi słowy aby tego dokonać muszę dokonać nirwany.

Warszawa, 13 Maja 2023 roku, godzina 6:22   Bogdan Jacek Góralski

What inspired me:

John Droz jr., Critically Thinking about Reparations, https://criticallythinking.substack.com/p/critically-thinking-about-reparations?utm_source=substack&utm_medium=email 

Nauka Buddy,

Jarzy A. Janik, O ŁAŃCUCHU PRZYCZYNA/SKUTEK

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/157455/janik_o_lancuchu_przyczyna_skutek_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y ,20 visits · 20 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

My vision of future Kingdom of Poland

My vision of the Kingdom of Poland

improved version from May 4, 2023

The future Kingdom of Poland will have a single-level organizational structure based on the business and scientific center of POL-CAT joint-stock company grouping people of knowledge who will advise local religious and non-denominational communities on how to develop in the modern world. POL-CAT joint-stock company will not be inherited.

The king will be the person forming the majority in disputes between members of POL-CAT joint-stock company in equal numbers of women and men. In the Kingdom of Poland, a common 10% turnover tax is levied on gainful activity.

Local self-governing and egalitarian communities will be the basis of the Kingdom of Poland, collecting taxes, half of which will remain in the treasury of the local community. The other half of the taxes forms the treasury of the king managed by POL-CAT joint-stock company.

The Polish population will be supplied with whole local communities-vilages,  imported from Asia and the Middle East, which will be settled on the  free arable area at the disposal of the Treasury of the Kingdom of Poland. The fixed assets of the members of the local community will be administered by a council of people of knowledge drawn from the local community and will be allocated to its members according to the needs and possibilities of these members. Assets acquired during life by members of the local community will be repurchased by the local community in exchange for a pension or pension. You will be able to go on retirement at any age, depending on your accumulated assets. The local community will grant returnable scholarships for the education of young people in professions useful to local communities. Community clergy will be required to be celibate for 10 years before marrying. The local community will be guided by the ethics taught by the local community religious and ethical center run by specialized community members. Asocial deviations in the life of local communities will be eliminated by stopping business services from POL-CAT SA until the social situation in the local community is improved. POL-CAT SA will be guided by the universal ethical principle of saving all energy, including social energy, and by the statute of POL-CAT SA. The egalitarianism of the local community will consist in an equal, proportionate to the achieved effects division of the developed wealth of the local community. The local council of people of knowledge, in which gender parity will apply, will be elected democratically by members of the local community and dismissed by them. Local security services will be created by the local community, which will be responsible for all offenses against the rules of social life in its area.

The local community will be responsible for training the forces of the popular mobilization to defend the Kingdom of Poland.

The local community will decide on its size and the admission of new members with the necessary skills.

Jakuszowice, May 2-4, 2023,                                    Bogdan Jacek Góralski

Moja wizja Królestwa Polskiego

Przyszłe Królestwo Polskie będzie miało jednoszczeblową strukturę organizacyjną opartą na  biznesowo-naukowym centrum POL-CAT S.A. grupującym ludzi wiedzy, którzy będą doradzali lokalnym społecznościom religijnym i bezwyznaniowym jak się rozwijać we współczesnym świecie. POL-CAT SA nie będzie podlegał dziedziczeniu.

Król będzie  osobą tworzącą większość  w sytuacjach spornych pomiędzy członkami POL-CAT SA w równej liczbie kobietami i mężczyznami. Na terenie Królestwa Polskiego jest pobierany powszechny 10% podatek obrotowy od działalności zarobkowej.

Lokalne samorządne i egalitarne społeczności będą  podstawą Królestwa Polskiego pobierającą podatki, których połowa pozostanie w skarbie lokalnej społeczności. Druga połowa podatków tworzy skarb króla zarządzany przez POL-CAT SA. Populacja polska będzie zasilana sprowadzanymi z Azjii i Bliskiego Wschodu całymi spełecznościami lokalnymi np. wioskami, którymi będą zasiedlane wolne ziemie w dyspozycji Skarbu Królestwa Polskiego. Majątek trwały członków lokalnej społeczności bedzie pod zarządem rady ludzi wiedzy wyłonionej z lokalnej społeczności i będzie przydzielany jej członkom stosownie do potrzeb i możliwości tych członków. Majątek zdobyty w czasie życia przez członków społeczności lokalnej będzie odkupywany przez lokalną społeczność w zamian za emeryturę lub rentę. Na emeryturę można będzie przejść w każdym wieku stosownie do zgromadzonego majątku. Lokalna społeczność ufunduje stypendia na kształcenie się młodzieży w zawodach przydatnych społeczności lokalnych. Duchowni z lokalnej społeczności będą podlegali obowiązkowi 10 lat celibatu przed zawarciem ewentualnego małżeństwa. Społeczność lokalna będzie kierowana etyką nauczaną przez centrum religijno-etyczne lokalnej społeczności prowadzone przez wyspecjalizowanych członków społeczności. Aspołeczne dewiacje w życiu lokalnych społeczności będą eliminowane przez wstrzymanie obsługi biznesowej ze strony POL-CAT SA do czasu naprawy sytuacji społecznej w lokalnej społeczności. POL-CAT SA będzie kierowany uniwersalną zasadą etyczną polegającą na oszczędzaniu wszelkich energii w tym energii społecznej oraz statutem POL-CAT SA. Egalitaryzm społeczności lokalnej będzie polegał na równym, proporcjonalnym do osiąganych efektów podziale wypracowanego bogactwa społeczności lokalnej.  Lokalna rada ludzi wiedzy w której będzie obowiązywał parytet płci będzie wyłaniana demokratycznie przez członków wspólnoty lokalnej i przez nich odwoływana. Lokalne służby porządkowe będą tworzone  są przez lokalną społeczność, która będzie odpowiedzialna za wszystkie wykroczenia przeciwko zasadom życia społecznego na jej terenie.

Lokalna społeczność będzie odpowiedzialna za szkolenie sił pospolitego ruszenia służącego obronie Królestwa Polskiego.

Wspólnota lokalna zdecyduje o swojej liczebności i przyjmowaniu nowych członków o potrzebnych umiejętnościach.

Did Polish Jews steal from Poland?

Did Polish Jews steal from Poland?

Did Polish Jews steal from Poland?

Maybe they didn’t steal, but they appropriated Poland’s production and trade potential.

During and after the war, the Soviets destroyed the former Polish elites so that Joseph Stalin could hand over power over Poland to Jewish communists of Polish descent after World War II. Their work was the Polish People’s Republic – a self-sufficient ideological and economic entity based mainly on cooperation with Soviet Russia and other communist countries. The Polish People’s Republic developed based on its own capital, which was not an easy task. Industry, education and state agriculture were developed, which were the backbone of the great export of food to Russia. Widespread employment limited wages in the state economy, but social consumption continued to develop under the social pressure of Poles. Thanks to this, Edward Gierek, a Polish communist formed in Western Europe, came to power. He was a supporter of opening up to Western technologies and Western capital.

The People’s Republic of Poland took out Western loans to purchase Western technologies for the Polish economy, which were to be repaid by the growing export of Polish products sold in Western countries. Credits were issued for supply imports from the West, which also supplied the import needs of the Soviet economy, including military needs. The global economic crisis came at the end of the 1970s and the economic Polish Eldorado based on Western credits ended. The economic maneuver of Edward Gierek, which was supposed to give work to the baby boom generation from the 1950s, collapsed. Interest on loans skyrocketed in the West and the People’s Republic of Poland had to pay them back. There were no funds for supply imports and Polish exports to the West collapsed. Inflation and food prices rose in Poland, which was forced by long-term contracts to export food to Soviet Russia.

In the People’s Republic of Poland, an economic collapse began, which brought about a revolution of SOLIDARITY – a trade union that was opposed to the communists. It was led by pro-Western Polish Jews, under whose leadership Poland merged economically and politically with the West and broke off cooperation with Russia. When Russia lacked Polish exports, the Russian economic structure collapsed and the modernization of the Soviet economy began. It was based on the development of production and growing exports of fossil fuels and mineral resources. The West’s reaction to this direction of Russia’s economic development was the propaganda campaign launched in England under Margaret Thatcher, which blamed the burning of fossil fuels as the cause of global warming. This scientific falsehood is the basis of the West’s political-economic doctrine {also taken up later by the US} aimed at destroying the economy of Russia, which is run by men. Western political circles are dependent on the women’s mafia led by American and European Jewish women.

This is how Poland found its way to the western wing of humanity, run by the female mafia.

The capitalist reforms initiated in Poland by Leszek Balcerowicz quickly led to the emergence of an economic oligarchy in Poland. The post-communists enfranchised state property and the rest of the economy was taken over by an oligarchy financed by the Catholic Church. The Catholic Church and other chistian churches  is very rich because it sells the teachings of Jesus Christ for money. It is almost certain that as a result of Polish capitalist reforms, power over the Polish economy passed into the hands of an oligarchy formed by Polish Jews disguised under Polish names and led by Polish Jewish women.

I wonder how the fate of Poland will be affected by the global economic crisis that has just begun in the world?

  So far, the China-Russia tandem with the countries led by men is shaking the world and the Western female mafia is doing everything not to lose the global competition for power over human civilization. The conflict described above is part of my political thought based on cooperation and harmony between people in the Kingdom of Poland governed by wise love.

It is wonder who win that competition?

It’s fun to watch because the stakes are high and the players are fierce.

Jakuszowice, May 1, 2023, 2:57 am                                                  Bogdan Jacek Góralski

Czy polscy Żydzi okradli Polskę?

Może nie okradli, ale zawłaszczyli potencjał produkcyjny i handlowy Polski. 

W czasie wojny i po wojnie Sowieci wyniszczali dawne polskie elity po to by Józef Stalin po drugiej wojnie światowej mógł przekazać władzę nad Polską żydowskim komunistom polskiego pochodzenia. Ich dziełem była Polska Republika Ludowa – samowystarczalny twór ideologiczno-gospodarczy oparty na współpracy głównie z sowiecką Rosją i innymi komunistycznymi państwami. PRL rozwijał się w oparciu o kapitały własne co nie było łatwym zadaniem. Rozwijano przemysł, oświatę i rolnictwo państwowe będące zapleczem wielkiego eksportu żywności do Rosji. Powszechne zatrudnienie ograniczało płace w państwowej gospodarce ale i tak rozwijała się konsumpcja społeczna pod presją społeczną Polaków. Dzięki temu do władzy doszedł Edward Gierek- ukształtowany na Zachodzie Europy polski komunista. Był on zwolennikiem otwarcia na zachodnie technologie i zachodni kapitał.

PRL zaciągnęło zachodnie kredyty na zakup zachodnich technologii dla polskiej  gospodarki, które miały być spłacone rosnącym eksportem polskiej produkcji sprzedawanej w krajach zachodnich. Wydawano kredyty na import zaopatrzeniowy z Zachodu, który zasilał również potrzeby importowe gospodarki sowieckiej w tym potrzeby militarne. Przyszedł globalny kryzys gospodarczy pod koniec lat 70.XX wieku i skończyło się gospodarcze polskie Eldorado oparte na zachodnich kredytach. Gospodarczy manewr Edwarda Gierka, który miał dać pracę wyżowemu pokoleniu z lat 50.XX wieku załamał się. Odsetki od kredytów niebotycznie wzrosły na Zachodzie i PRL musiał je spłacać. Nie było środków na import zaopatrzeniowy i załamał się polski eksport na Zachód. Rosła inflacja i ceny żywności w Polsce zmuszonej umowami długoterminowymi do eksportu żywności do Rosji sowieckiej.

W PRL rozpoczęła się zapaść gospodarcza, która przyniosła rewolucję SOLIDARNOŚCI-opozycyjnego do komunistów związku zawodowego. Kierowali nim prozachodni polscy Żydzi, pod których kierownictwem Polska połączyła się gospodarczo i politycznie z Zachodem i zerwała współpracę z Rosją. Gdy w Rosji zabrakło polskiej eksportu załamała się rosyjska struktura gospodarcza i zaczęła się modernizacja gospodarki sowieckiej. Oparto ją na rozwoju produkcji i rosnącym eksporcie paliw kopalnych i surowców mineralnych. Reakcją zachodu na taki kierunek rozwoju gospodarczego Rosji była kampania propagandowa rozpoczęta w Anglii za rządów Margaret Tatcher, która obwiniała spalanie paliw kopalnych jako przyczynę globalnego ocieplenia klimatu. Ten fałsz naukowy jest podstawą doktryny polityczno-gospodarczej Zachodu {podjętą również później przez USA} skierowanej na zniszczenie gospodarki Rosji, która jest kierowana przez mężczyzn. Zachodnie kręgi polityczne są zależne od kobiecej mafii w której wiodą prym amerykańskie i europejskie Żydówki.

W taki sposób polska trafiła do zachodniego skrzydła ludzkości kierowanego przez kobiecą mafię.

Reformy kapitalistyczne rozpoczęte w Polsce przez Leszka Balcerowicza doprowadziły szybko do powstania oligarchii gospodarczej w Polsce. Postkomuniści uwłaszczyli się na majątku państwowym a resztę gospodarki przejęła oligarchia finansowana przez Kościół katolicki. Kościół katolicki jest bardzo bogaty bo sprzedaje bowiem za pieniądze naukę Jezusa Chrystusa. Jest niemalże pewne, że w wyniku kapitalistycznych reform polskich władza nad polską gospodarką przeszła w ręce oligarchii uformowanej przez polskich Żydów ukrytych pod polskimi nazwiskami i kierowanych przez polskie Żydówki.

Ciekawe jak na losy Polski wpłynie globalny kryzys gospodarczy, który właśnie się rozpoczął na świecie?

 Jak dotąd tandem Chiny-Rosja wraz z krajami kierowanymi przez mężczyzn trzęsie światem a zachodnia kobieca mafia robi wszystko aby nie przegrać globalnych zawodów  o władzę nad ludzką cywilizacją. W opisany powyżej konflikt wpisuje się moja myśl polityczna oparta na współpracy i harmonii między ludźmi w kierowanym przez mądrą miłość Królestwie Polskim.

Ciekaw kto wygra te zawody???

Stawka w nich jest wysoka a gracze zawzięci.

Jakuszowice,  1 Maja 2023, godzina 2:45                             Bogdan Jacek Góralski

Be user, not possessor

 Add Account

Be user, not possessor

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 21mPublic  Edit

Be user, not possessor


Women want to have to free themselves from the domination of men. Men do not want the possession to free themselves from the domination of women. The solution is to create a world that we will use, and it will not be owned by anyone. Such a world will be the future Kingdom of Poland in which there will be no inheritance because there will be no property. Poland will be organized in such a way that we can achieve wealth and prosperity in life thanks to our own will and work, so that in old age we can enjoy the fruits of a rational life.
It will be a world of the free will of a woman and the free will of a man who will join in a free relationship and create a new being, a new being, and preferably a pair of beings, so that the world can continue to exist and develop. The creation of new beings is possible thanks to the rational love for the world, for our creators, our ancestors, who gave us the possibility of free existence in a world that we only use, and in no way are its owners. To be only a user, not an owner, is an ideal in experiencing our world. The user-only principle will save our world.
I have nothing but personal possessions and I don’t want any permanent possessions. I don’t want to have power over people, I just want to recreate for them an environment in which they will be fully free and accountable to the world. My purpose is  to live my life again so I can make it better. This is the purpose of our world – its continuous development. Let’s just look around us, the world is moving in this direction whether we like it or not. The convergence theory says that everything is moving in the same direction because the world is governed by one law – the law of conserving all energy, the law of lovingly using all energy so that the world can continue to exist.
So let’s use wise love in our lives because thanks to it we exist and build a new world.
Warsaw, April 25, 2023, 4:09 am Bogdan Jacek Góralski

Bądź użytkownikiem, nie posiadaczem


Kobiety chcą mieć by uwolnić się od dominacji mężczyzn. Mężczyźni nie chcą mieć by uwolnić się od dominacji kobiet. Wyjściem jest stworzenie świata, który będziemy użytkowali, a nie będzie on czyjąś własnością. Takim światem będzie przyszłe Królestwo Polskie w którym nie będzie dziedziczenia bo nie będzie własności. Polska będzie tak zorganizowana abyśmy mogli osiągać w życiu bogactwo i pomyślność dzięki tylko własnej woli i pracy by na starość korzystać z owoców rozumnego życia.
Będzie to świat wolnej woli kobiety i wolnej woli mężczyzny, którzy połączą się w wolnym związku i stworzą nowy byt, nową istotę, a najlepiej parę istot, aby świat mógł istnieć dalej i rozwijać się. Stworzenie nowych istot możliwe dzięki rozumnej miłości do świata, do naszych stwórców, naszych przodków, którzy ofiarowali nam możliwość wolnej egzystencji w świecie, który jedynie użytkujemy, a w żaden sposób nie jesteśmy jego właścicielami. Być tylko użytkownikiem, a nie właścicielem to ideał w przeżywaniu naszego świata. Zasada bycia tylko użytkownikiem ocali nasz świat. 
Ja nie mam nic oprócz rzeczy osobistego użytku i nie chcę mieć trwałego majątku. Nie chcę mieć władzy nad ludźmi, chcę tylko odtworzyć im środowisko w którym będą w pełni wolni i odpowiedzialni przed światem. Chcę tylko przeżyć moje życie jeszcze raz by móc je ulepszyć. Taki jest cel naszego świata -ciągły jego rozwój. Spójrzmy tylko wokół siebie, świat zmierza w tym kierunku czy chcemy tego czy nie chcemy. Teoria konwergencji mówi, że wszystko dąży w tym samym kierunku bo światem kieruje jedno prawo- prawo oszczędzania wszelkich energii, prawo miłosnego używania wszelkich energii, by świat mógł dalej istnieć. 
Używajmy więc mądrej miłości w naszym życiu bo dzięki niej istniejemy i budujemy nowy świat.
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2023 roku, godzina 4:09                                           Bogdan Jacek Góralski 21 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

The reneved Polish Kingdom is needed in the future world

 Add Account

The reneved Polish Kingdom is needed in the future world

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 1mPublic  Edit
 Add AccountImproved text

The reneved Polish Kingdom is needed in the future world

Poland needs a leadership that implements an independent domestic and foreign policy aimed at economic independence. Poland freed itself from Soviet domination by becoming dependent on the USA. The Americans are currently draining the Polish market of money through large corporations monopolizing the supply of goods to the Polish market. The US sells weapons to Poland for crazy money, raising a threat from Russia. American companies buy goods from the Chinese and sell them in Poland with a profit of several hundred percent. Meanwhile, both Russia and the US are powers long gone. The world is developing and changing, and Poland needs alliances with modern dynamic countries. Polish trading companies are in a state of collapse and unable to oppose American hegemony. If Polish trading companies compete with American ones, it is only in the sale of Chinese goods. For 20 years after closing my trading company, I studied Polish and global political and economic problems. There is a chance for Poland to gain full economic and political independence provided that my economic and political strategy described in the Program of the Decalogue Party -link: https://justpaste.it/81ypn and in the text entitled The Third Way Between Capitalism and Communism is implemented. The implementation of my political and economic demands and the replacement of the income tax with the turnover tax together with the transfer of the capital from Warsaw to Krakow will allow Poland to fully regain its political and economic independence and cooperate with the whole world. The world needs a free Poland and Poland needs a world that is open and free from imperialism.

My postulates, in short, are the restoration of the election of royal power and a modern egalitarian feudal system based on non-hereditary nobility and long-term lease of agricultural land. Nobility would now be awarded for actions for the benefit of the Polish nation. Restoring the king’s power would mean continuing the reforms of the Constitution of May 3 and freedom of settlement in the territory of the Republic of Poland for all newcomers who respect the Polish legal order. Polish legal order will be  based on global ethical achievements and providing Polish citizens with full freedom in shaping their fate. Full compensation would be introduced for the heirs of Polish citizens deprived of their property by the invaders. The compensation would be paid in shares of the Polish Treasury. The establishment of a royal commercial monopoly and the introduction of a 10% turnover tax on PKB and salaries will modernize the Polish tax system. The trade monopoly would be implemented by the POL-CAT joint-stock company providing profitable work in trade and science for both women and men. The POL-CAT joint-stock company would support local self-governing religious and non-denominational communities where taxes would be collected, half of which would remain in the local community. Such a tax system would make it possible to tax agricultural production with a 10% turnover tax. Half of the royal budget of approximately PLN 450 billion would have supported development local communities. This would make Poland a self-governing, effective  and cheap country. Only an increase in GDP would mean an increase in the income of the king and subjects. Poland would be defended by a wise foreign and domestic policy as well as a modern professional army supported by a common defense movement. My work is a tribute to my compatriots murdered in Katyn and other places of execution of the former elites of the Polish nation. Only a strong and wise Poland will protect Polish citizens.

Jakuszowice, April 12-13, 2023, 2:00-4:17                                              Bogdan Jacek Góralski

Odrodzone Królestwo Polskie jest potrzebne światu

Polska potrzebuje kierownictwa realizującego niezależną politykę wewnętrzną i zagraniczną nakierowaną na niezależność ekonomiczną. Polska wyzwoliła się spod dominacji sowieckiej uzależniając się od USA. Amerykanie drenują obecnie polski rynek z pieniędzy przez wielkie korporacje monopolizujące dostawy towarów na rynek polski. USA sprzedają Polsce broń za bajońskie pieniądze wzbudzając zagrożenie ze strony Rosji. Amerykańskie firmy kupują towary u Chińczyków i sprzedają je w Polsce z kilkusetprocentowym zyskiem. Tymczasem i Rosja i USA to dawno przebrzmiałe potęgi. Świat się rozwija  i zmienia, a Polsce potrzebne są sojusze z nowoczesnymi dynamicznymi krajami. Polskie firmy handlowe są w stanie upadku i nie potrafią się przeciwstawić amerykańskiej hegemonii. Jeżeli polskie firmy handlowe konkurują z amerykańskimi to tylko w sprzedaży chińskich towarów.
Przez 20 lat po zamknięciu mojej firmy handlowej studiowałem polskie i światowe problemy polityczne i gospodarcze. Istnieje szansa uzyskania dla Polski pełnej niezależności ekonomicznej i politycznej pod warunkiem zrealizowania mojej strategii gospodarczej i politycznej opisanej w Programie Partii Dekalogu-link: https://justpaste.it/81ypn  oraz w tekście zatytułowanym Trzecia droga pomiędzy kapitalizmem i komunizmem. Realizacja moich postulatów politycznych i gospodarczych oraz zastąpienie podatku dochodowego podatkiem obrotowym wraz przeniesieniem stolicy z Warszawy do Krakowa pozwoli Polsce na pełne odzyskanie niezależności politycznej i gospodarczej i współpracę z całym światem.
Świat potrzebuje wolnej Polski a Polska potrzebuje otwartego i wolnego od imperializmu świata.

Moje postulaty w skrócie to przywrócenie elekcji władzy królewskiej i nowoczesnego egalitarnego systemu feudalnego opartego na niedziedzicznym szlachectwie i wieloletniej dzierżawie gruntów rolnych.. Szlachectwo byłoby teraz przyznawane za działania na rzecz narodu polskiego. Przywrócenie władzy króla oznaczałoby kontynuację reform Konstytucji 3 Maja i wolności osadzania się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wszystkim przybyszom respektującym polski porządek prawny oparty na światowym dorobku etycznym i zapewniający obywatelom Polski pełną wolność w kształtowaniu swego losu. Wprowadzono by pełne odszkodowanie dla spadkobierców obywateli polskich pozbawionych własności przez zaborców. Odszkodowanie wypłacono by w akcjach Skarbu Polskiego. Ustanowienie królewskiego monopolu handlowego i wprowadzenie 10 % podatku obrotowego od PKB i wynagrodzeń  unowocześni polski system podatkowy. Monopol handlowy byłby realizowany przez firmę POL-CAT joint-stock company zapewniającej zyskowną pracę w handlu i nauce zarówno kobietom i mężczyznom. POL-CAT joint-stock company wspierałby lokalne samorządne wspólnoty religijne i bezwyznaniowe w których pobierano by podatki, których połowa pozostawała by we wspólnocie lokalnej. Taki system podatkowy umożliwiałby opodatkowanie produkcji rolnej podatkiem obrotowym 10%. Połowa budżetu królewskiego wynoszącego około 450 mld PLN wspierałaby lokalne wspólnoty. Czyniłoby to Polskę samorządnym, efektywnym i tanim państwem. Tylko wzrost PKB oznaczałby wzrost dochodów króla i poddanych.  Obronę Polski stanowiłaby mądra polityka zagraniczna i wewnętrzna oraz nowoczesna zawodowa armia wspomagana pospolitym ruszeniem. Moja praca to hołd dla moich rodaków pomordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni dawnych elit narodu polskiego. Tylko silna i mądra Polska ochroni polskich obywateli.


Jakuszowice, 12-13  Kwietnia 2023 roku, godzina 2:00-4:17     Bogdan Jacek Góralski48 visits · 1 online© 2023 JustPaste.it

56 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

2 visits · 2 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

King of the Polish society

 Add Notes Messages Subscribed 47 Shared with you bogdangoralski

Król polskiego społeczeństwa. King of the Polish society

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 1sPublic  Edit

King of the Polish society

The fate of the Polish nation is as complicated as the history of Polish royal power.

I will briefly present a synthesis of the history of the formation of power in Poland.

At the beginning of Polish society, there were Slavic tribes inhabiting the territory of Poland, which spread in the west to the territory of modern Germany and the eastern steppes. The Slavic tribes fought for living space with the Germanic tribes and their initial expansion was directed towards the south of Europe, i.e. to the areas of the Western Roman Empire. In the Middle Ages of Europe, the expansion of the Germans towards the east of Europe was marked, which pushed the Slavic tribes further away from the ocean.

The leader of the Slavic tribe was chosen by the tribe-council of elderly people with knowledge about the world, the heads of family clans. The tribal chief was responsible to the tribal society for ensuring the conditions of its existence.

This shaped the foundations of Polish statehood and royal power. The king was elected by the council of elders and was responsible for the prosperity of the country with the help of the King’s Council. The king was responsible to and dependent on a nation of free men. The nation represented by the Council of Elders could deprive the king of power.

The Polish tradition, in which the king was elected by warriors-nobility, differed from the tradition of Western Europe, which shaped the absolute royal power.

Later European socio-economic processes enriched the Kingdom of Poland with the export of goods and food directed to the west of Europe. Western Europe was mired in religious wars caused by the climate and economic crisis of the Little Ice Age. Poland was then a power from the Baltic Sea to the Black Sea and its area reached a million square kilometers. The nobility was rich and numerous, and the Polish army based on the nobility was invincible. The nobility imposed laws on the Polish king, establishing its dominant position in Polish society at the expense of peasants and townspeople.

Then came the collapse of Polish food exports because the crisis in Western Europe ended and it became self-sufficient. Polish agriculture collapsed and landed property was concentrated in the hands of the magnates, and the nobility’s democracy was disappearing along with the agricultural estates of the nobility. The nobility’s democracy and the Polish army disappeared as a result of the concentration of agricultural property in the hands of the magnates. Now magnates decided about the election of the Polish king and sought to weaken his power in order to increase their power in Poland. The royal rule was weakening, the royal treasury was decreasing, the Polish lands were depopulated and the European position of Poland determined by the strength of the army was weakening.

The climate crisis – drought in Russia caused an agreement between the neighbors of weak Poland and its partitions. Foreign powers took over the Polish lands and the tsar of populous Russia became the king of Poland.

Centuries passed and another climate crisis came and World War I broke out. Thanks to her and the political will of Polish advisors, the Polish State was reborn. World War II, which was the result of the Peace of Versailles imposed by the USA, resulted in the occupation of Poland by Soviet Russia and the imposition of Jewish communist rule on Poland by Joseph Stalin. They brought Poland socio-economic development in the basic areas of the economy, but another global economic crisis ended the period of Poland’s planned development. Poland has entered the capitalist path of development. The king of the free market economy, i.e. the USA, lost the economic rivalry with the economies of China and Russia, which are managed centrally, which makes us think about the direction of Poland’s development. The socio-political antagonisms present in the USA, China, Russia and Poland, as well as the Russia-Ukraine war, drew attention to the problem of the role of women and men in the economies of countries. The global conflict of the sexes affects the conflict of political systems. Capitalism distinguishes women socially and the system of state economy is dominated by men. Everything is determined by the mechanisms of inheritance. I propose a libertarian anarchic socio-economic system for Poland. The basis will be local self-governing religious or atheist communities supported by a strong advisory and business center supporting these communities. Private property acquired by Polish citizens would be repurchased by the local community providing funds for retirement, which would abolish the inheritance mechanism. Half of the taxes would stay in the local community. The members of the advisory and business center would be chosen by useful knowledge serving the Polish society. Members of the advisory and business center would choose the King of Poland – the person responsible for implementing the anarchic-libertarian legal system of Poland. The seat of the King of Poland will be the Wawel Royal Castle in Krakow.

Król polskiego społeczeństwa

Losy narodu polskiego są skomplikowane podobnie jak historia polskiej władzy królewskiej.

Pokrótce przedstawię syntezę dziejów kształtowania się władzy w Polsce.

Na początku społeczeństwa polskiego były plemiona słowiańskie zasiedlające tereny Polski, które rozprzestrzeniały się na zachodzie na tereny współczesnych Niemiec i na wschodnie stepy. Plemiona słowiańskie biły się o przestrzeń do życia z plemionami germańskimi i ich początkowa ekspansja była skierowana  na południe Europy tj. na tereny zachodniego cesarstwa rzymskiego. W średniowieczu Europy zaznaczyła się ekspansja Germanów ku wschodowi Europy, która spychała plemiona słowiańskie dalej od oceanu.

Wodza plemienia słowiańskiego wybierał wiec plemienia-rada ludzi starszych posiadających wiedzę o świecie, naczelnicy klanów rodzinnych. Wódz plemienia był odpowiedzialny przed społeczeństwem plemienia za zapewnienie warunków jego egzystencji.

To ukształtowało zręby polskiej państwowości i władzy królewskiej. Król był wybierany przez radę starszych i odpowiadał za pomyślność kraju korzystając z pomocy Rady Królewskiej. Król był odpowiedzialny przed narodem wolnych ludzi i zależał od niego. Naród reprezentowany przez Radę Starszych mógł pozbawić króla władzy.

Tradycja polska w której król był wybierany przez wojowników- szlachtę, różniła się od tradycji zachodniej Europy, która ukształtowała królewską władzę absolutną.

Późniejsze europejskie procesy społeczno-gospodarcze wzbogaciły Królestwo Polskie eksportem dóbr i żywności skierowanym na zachód Europy. Europa zachodnia była  pogrążona w wojnach religijnych wywołanych kryzysem klimatycznym i gospodarczym Małej Epoki Lodowej. Polska wówczas była potęgą od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego a jej obszar sięgał miliona kilometrów kwadratowych. Szlachta była bogata i liczna a polska armia opierająca się na pospolitym ruszeniu była niepokonana. Szlachta narzuciła królowi polskiemu prawa gruntującą jej dominującą pozycję w polskim społeczeństwie kosztem chłopów i mieszczan.

Potem przyszło załamanie polskiego eksportu żywności bo kryzys w Europie zachodniej zakończył się i stała się ona samowystarczalna. Nastąpił upadek rolnictwa i własność ziemska koncentrowała się w rękach magnatów a demokracja szlachecka zanikała wraz z majątkami rolnymi szlachty. Demokracja szlachecka i polska armia zanikła wskutek koncentracja własności rolnej w rękach magnatów. Teraz oni decydowali o wyborach polskiego króla i dążyli do osłabienia jego władzy aby powiększyć swoją władzę w Polsce.  Rządzy królewskie słabły, skarb królewski malał, polskie ziemie wyludniły się i słabła europejska pozycja Polski wyznaczana siłą armii.

Kryzys klimatyczny- susza w Rosji spowodowały porozumienie sąsiadów słabej Polski i jej rozbiory.

Na ziemiach polskich zapanowały obce mocarstwa a królem Polski został car ludnej Rosji.

Mijały wieki i przyszedł kolejny kryzys klimatyczny i wybuchła I wojna światowa. Dzięki niej i woli politycznej autorytetów polskich odrodziło się Państwo Polskie. II wojna światowa, która była rezultatem Pokoju Wersalskiego narzuconego przez USA spowodowała zajęcie Polski przez Rosję sowiecką i narzucenie Polsce przez Józefa Stalina rządów żydowskich komunistów. Przyniosły one Polsce rozwój społeczno-gospodarczy  w podstawowych dziedzinach gospodarki ale kolejny światowy kryzys gospodarczy zakończył okres planowego rozwoju Polski. Polska wkroczyła na kapitalistyczną drogę rozwoju. Król wolnorynkowej gospodarki czyli USA przegrały rywalizację gospodarczą z gospodarkami Chin i Rosji kierowanym centralnie co każe zastanowić się nad kierunkiem rozwoju Polski. Antagonizmy społeczno-polityczne  obecne w USA, Chinach, Rosji i Polsce w także wojna Rosja -Ukraina zwróciły uwagę nad problem roli kobiet i mężczyzn w gospodarce krajów. Światowy konflikt płci rzutuje na konflikt systemów politycznych. Kapitalizm wyróżnia społecznie kobiety a system państwowej gospodarki jest zdominowany przez mężczyzn. O wszystkim decydują mechanizmy dziedziczenia. Proponuję dla Polski dla polski wolnościowy anarchiczny system społeczno- gospodarczy. Podstawą będą lokalne samorządne wspólnoty religijne lub ateistyczne wspierane przez silne centrum doradczo-biznesowe wspomagające te wspólnoty. Prywatną własność zdobytą przez obywateli Polski odkupywałaby wspólnota lokalna zapewniając środki na emeryturę co zniosłoby mechanizm dziedziczenia. Połowa podatków zostawałaby we wspólnocie lokalnej. Członków centrum doradczo -biznesowego kreowała by użyteczna wiedza służąca polskiemu społeczeństwu. Członkowie centrum doradczo-biznesowego wybierali by Króla Polski-osobę odpowiedzialną za wdrożenie anarchiczno-wolnościowego systemu prawnego Polski. Siedzibą Króla Polski będzie Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2023 roku, godzina 4:04

Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Why the capitalist system is heading towards oligarchy

 Add Notes Messages Subscribed 47 Shared with you bogdangoralski

Why the capitalist system is heading towards oligarchy

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 2sPublic  Edit

Why the capitalist system is heading towards oligarchy


Let’s define the meaning of the term oligarchy. Wikipedia oligarchy is the rule of the few:
Oligarchy (Greek ὀλιγαρχία “rule of the few”, from the words ὀλίγος oligos “few” + ἀρχή arche “power”) – a form of government based on the exercise of power by a small group of people[1]. Most often, these people came from aristocracy or wealthy families.
Generally speaking, an oligarchy is a government that can resemble a dictatorial one, which is characterized by the appropriation of a sovereign role in the state by a fairly narrow group, e.g. The ruling group is closed and all the most important positions in the state and real power are held by its members. Even if there is a more or less behind-the-scenes struggle for power within the power elite, the oligarchy on the outside is definitely a united front, trying to prevent other social groups from taking power.
As I said earlier in the capitalist system, women are privileged because through marriage or inheritance systems they gain rights to the property of their husbands, fathers, brothers, etc.
Under the state property system, women cannot appropriate property.
How is an oligarchy formed? Women’s collusion or women’s mafia works as follows. When one of the mafia girls gets married, her husband receives a lucrative business proposal. When he uses it, his business is supported by the mafia in order to grow as much as possible. He receives lucrative orders and assignments as he control his business. Then he is killed and there are many ways to kill – poisoning or an accident or a botched operation.
A woman takes over the property of her husband, father, etc. This is how oligarchic fortunes are created because it is the way a small number of initiated women take power over the largest part of the wealth of a country. That is why Leszek Balcerowicz privatized the Polish economy so that the resulting oligarchy (fortunes such as Kulczyk’s) appropriated as much of Poland’s wealth as possible. The female mafia controll Poland’s finances and reached power with the help of PiS. The same pattern of oligarchic rule is being replicated in Ukraine now and that is why Vladimir Putin is destroying Ukraine.
My idea of establishing a non-hereditary POL-CAT joint-stock company, which cannot be taken over by mafia methods, gives a chance to block the activities of the female mafia not only in Poland. The POL-CAT company, which will develop thanks to the honest work of its employees, both men and women, will take control of the economies of the countries in which it will operate. The POL-CAT enterprise will eliminate the oligarchy and make our life and work pleasant. Since the business idea of the POL-CAT joint-stock company is my property, I hereby offer it to the Polish youth and Polish society.

Warsaw, April 22, 2023, 5:46 am Bogdan Jacek Góralsk

Dlaczego system kapitalistyczny zmierza ku oligarchii


Ustalmy znaczenie terminu oligarchia bo wg. Wikipedii oligarchia to panowanie nielicznych:
Oligarchia (gr. ὀλιγαρχία „panowanie nielicznych”, od wyrazów ὀλίγος oligos „nieliczny” + ἀρχή arche „władza”) – forma rządów, polegająca na sprawowaniu władzy przez niewielką grupę ludzi[1]. Najczęściej ludzie ci wywodzili się z arystokracji lub bogatych rodzin.
Najogólniej rzecz ujmując, oligarchia to rządy mogące upodabniać się do dyktatorskich, które cechują się przywłaszczeniem suwerennej roli w państwie przez dość wąską grupę, np. wyodrębnioną ze starszyzny rodowej lub elit majątkowych. Grupa rządząca jest zamknięta i wszystkie najważniejsze stanowiska w państwie oraz realna władza jest sprawowana przez jej członków. Nawet jeśli w obrębie elity władzy toczy się mniej lub bardziej zakulisowa walka o władzę, to oligarchia na zewnątrz występuje zdecydowanie jednolitym frontem, starając się nie dopuścić do władzy innych grup społecznych.
Tak jak powiedziałem wcześniej w systemie kapitalistycznym uprzywilejowane są kobiety bo przez małżeństwa lub systemy dziedziczenia zyskują prawa do majątku mężów, ojców, braci itp.
W systemie własności państwowej kobiety nie mogą zawłaszczać majątku.
Jak powstaje oligarchia?  Zmowa kobiet inaczej kobieca mafia działa następująco. Kiedy jedna z mafiosek wychodzi za mąż, jej mąż otrzymuje propozycję lukratywnego biznesu. Kiedy ją wykorzysta jego biznesem jest wspierany przez mafioski po to by się rozrastał jak najbardziej. Otrzymuje lukratywne zamówienia i zlecenia aż do momentu, kiedy jeszcze panuje nad biznesem. Potem jest zabijany a sposobów zabijania jest bardzo wiele-trucie bądź wypadek albo nieudana operacja.
Kobieta przejmuje majątek męża, ojca itp. W ten sposób powstają oligarchiczne fortuny bo jest to sposób w jaki niewielka liczba wtajemniczonych kobiet przejmuje władzę nad największą częścią majątku danego kraju. Dlatego  Leszek Balcerowicz sprywatyzował gospodarkę Polski aby powstała oligarchia (fortuny takie jak Kulczyka) zawłaszczyła jak największą część majątku Polski. Kobieca mafia opanowała finanse Polski i sięgnęła po władzę za pomocą PiS-u. Ten sam schemat oligarchicznych rządów jest teraz powielany na Ukrainie i to dlatego Władimir Putin niszczy Ukrainę.
Mój pomysł powołanie niedziedzicznego przedsiębiorstwa POL-CAT joint-stock company, którego nie będzie można przejąć mafijnymi metodami daje szansę na zablokowanie działań kobiecej mafii nie tylko w Polsce. Przedsiębiorstwo POL-CAT, które będzie się rozwijało dzięki uczciwej pracy jego pracowników, zarówno mężczyzn jak i kobiet przejmie kontrolę nad gospodarkami krajów w których będzie działać. Przedsiębiorstwo POL-CAT wyeliminuje oligarchię i uczyni przyjemnym nasze życie i pracę. Ponieważ pomysł biznesowy POL-CAT joint-stock company jest moją własnością niniejszym ofiarowuję go polskiej młodzieży i polskiemu społeczeństwu.

Warszawa, dnia 22 Kwietnia 2023 roku, godzina 5:46                                       Bogdan Jacek Góralski1 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Only a strong Kingdom of Poland gives Jews a chance to live a happy life

 Add Account

Only a strong Kingdom of Poland gives Jews a chance to live a happy life

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 9mPublic  Edit

Why am I writing about Jews?

In the 1,000-year history of Poland, the fates of Poles and Jews were closely intertwined. In former royal Poland there was a self-government of Polish Jews = Sejm of Four Lands.

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. Please help to improve this article by introducing more precise citations. (October 2016) (Learn how and when to remove this template message)

An exhibit at the Diaspora Museum, Tel Aviv, depicting the meeting of the leaders of the Council of Four Lands

The Council of Four Lands (Hebrew: ועד ארבע ארצות, Va’ad Arba’ Aratzot) was the central body of Jewish authority in the Polish–Lithuanian Commonwealth from the second half of the 16th century to 1764, located in Lublin. The Council’s first law is recorded as having been passed in 1580.[1] Seventy delegates from local kehillot met to discuss taxation and other issues important to the Jewish community. The “four lands” were Greater PolandLittle PolandGalicia (with Podolia) and Volhynia.[2] The earliest form of the Council was organized in 1514 by Sigismund I the Old and Abraham of Bohemia was put in charge of it.[3]

In Polish it was referred to as the Jewish Sejm (PolishSejm Żydowski).[4] In Latin it was referred to as the Jewish General Congress (LatinCongressus Generalis Iudaicus, or Congressus Generalis Iudaeorum).[5]

The terms “Council of Three Lands” and “Council of Five Lands” and more have also been used for the same body. In 1623 the Jewish communities from the Grand Duchy of Lithuania withdrew from the “Council of Four Lands” and established the “Council of the Land of Lithuania” (Va’ad Medinat Lita, sometimes translates simply as “the Council of Lithuania”.[1])

Place in Jewish European life[edit]

Page from the minute-book of the Council (obverse and reverse), once in the possession of Simon Dubnow.

The great number of the Jewish population of Poland, its importance in the industrial life of the country, and the peculiarities of the political and class organization of the Polish–Lithuanian Commonwealth were the reasons why the Jews of Poland formed a separate class enjoying liberal autonomy within the sphere of their communal and spiritual interests, the outcome of which was their exemplary communal organization. A Jewish community, with its administrative, judicial, religious, and charitable institutions, constituted a unit of self-government. The term Kahal denoted both the community (a community was also known as a Kahilah Kadisha or Holy Community) and the autonomous communal administration, the two concepts being identical. The administrative functions: the assessment of state and communal taxes, the supervision of charitable institutions, etc. of the Kahal were performed by elective Kahal elders, while its rabbis (“doctores Judæorum”) had charge of religious and judicial affairs.

Number of delegates and frequency of meetings[edit]

During the second half of the seventeenth century the sessions of the Council occurred once or twice a year, more frequently at Yaroslav than at Lublin. The number of delegates cannot be exactly ascertained. One source notes that one representative to the Council was elected from each Kahal, and that to these Kahal delegates were added the six leading rabbis of Poland. It appears from the Kahal pinkeses that only the most important Kahals of each region sent their delegates to the Council.

The capitals (PoznańKrakówLwów, and Ostrog) of the “four lands” each sent two or even more delegates. The signatures of fifteen to twenty-five delegates—-though often the signatures of the six rabbis only-—are usually found attached to the extant decisions of the wa’ads. The total number of delegates, together with the rabbis, evidently reached thirty.

In the eighteenth century the operations of the Council became more and more limited; its sessions took place less regularly, mostly at Jaroslaw. One of the last important congresses was that held at Jaroslaw in the fall of 1753. Among other matters considered was the famous dispute between the rabbis Jacob Emden and Jonathan Eybeschutz over the Shabbethaian movement, resulting in the latter’s acquittal on the charge of heresy in 1753. However, this ruling was later overturned by the Council in 1756, when Eybeschutz was placed under ban.[6]

Rabbi Eliyahu Ben Shmuel of Lublin[7] states in the introduction to his book Yad Eliyahu[8] that he remembers attending meetings of the Council of Four Lands as a child. He writes, “During my youth I was raised among many people of our nation, within the holy community of Lublin. In my days there was a meeting of scholars, the wise men of Yisrael, during the Gramitz Fairs every year… I imbibed their words thirstily…”[9]

In 1764 the Polish Diet ordered the discontinuation of Jewish general congresses (Vol. Legum, vii. 50) and the activity of the Council of Four Lands came to an end. The reason for the Diet’s decision was that the Council had failed to deliver the taxes it had collected. The subsequent partition of Poland among RussiaAustria, and Prussia, changing, as it did, the whole Kahal system, was unfavorable to the existence of such central autonomous bodies as the Council.

Activity[edit]

Its activity may be divided into four branches:

 1. Legislative
 2. Administrative
 3. Judicial
 4. Spiritual and cultural.

The era of anti-Jewish persecution in Europe began with the expulsion of the Jews from Spain.It was related to the economic crisis caused by the climate crisis called the Little Ice Age. During this crisis, there was an exodus of European Jews to the east, to the lands of the Kingdom of Poland, which thus achieved strong economic development thanks to the export of Polish food to the west of Europe. The period of economic prosperity of Poland ended together with the Little Ice Age because Western Europe regained food independence.

The Kingdom of Poland and Polish Jews experienced an economic crisis during which Polish anti-Semitism grew and royal power weakened. The partitions of Poland began.

After the partitions of Poland by Russia, Prussia and Austria at the end of the 18th century, Polish Jews found themselves mostly under the jurisdiction of, among others, the Russian’s tsar. The business vigor of the Jews, known to the tsars, resulted in their persecution in tsarist Russia. The tsars were afraid of Jewish dominance in business and that they would eliminate the indigenous Russian merchant stratum, which is why the settlement of Jews in Russia was limited to the former Polish lands taken from Poland. In the 19th and 20th centuries, the Russian population grew strongly and with it the Jewish population that was  inherited after Poland. Among the Jews there was overpopulation and the tsarist restrictions that limited them economically increased. Polish Jews, supported by the entire Jewish world, caused the Russian Revolution in Russia to remove the rule of the tsarism they hated. In the Russian Revolution, the Bolshevik faction led by the ideology of Karl Marx won, and a bloody proletarian revolution began. Indigenous Russians were removed from power in Russia and former Russian elites were murdered. In XX century formerly poor Russia developed strongly economically under Jewish rule and with them Poland, which became a Soviet vassal. Jews settled in Poland were decimated by the Holocaust during World War II. Joseph Stalin, the dictator of Soviet Russia, handed over the rule over Poland to Jewish communists. In the short period of existence of People’s Poland, thanks to Jewish business talents, significant economic and cultural development was achieved. But the development barriers of communism and the global economic crisis in the late 1970s caused an economic crisis in Poland and the outbreak of the Solidarity revolution. Polish Jews were surprised by the revolutionary movement in Poland directed against the communists. After all, they put a lot of work into the development of People’s Poland and were embittered by its collapse. Among them was the slogan: “You have to rob Poland” (a Warsaw Orthodox Jew told me this during the capitalist reforms in Poland. The same Jew told me about the Jewish law allowing a family to kill a business-inept Jewish man with impunity).

So, during the free market reforms, Jews robbed Poland and I tried to make a business in it by trading Polish goods. During my thirteen-year career as a Polish trader, I gained knowledge about the functioning of trade in Poland and Europe. I closed a trading company and after retiring I took up scientific activity to understand that without the participation of Jews, Polish economic, administrative and religious reforms will not succeed. I have described my reform plans on the Internet and they briefly restore the former royal Poland and give Jews hope that such a royal Poland will create a homeland where everyone will find an open and friendly home that will ensure a prosperous and humanistic life.

Warsaw, April 19, 2023, 4:31 am                               Bogdan Jacek Góralski

 Tylko silne Królestow Polskie daje Żydom szansę szcześliwego życia

Dlaczego piszę o Żydach?

W 1000 letniej historii Polski losy Polaków i Żydów ściśle się splotły. W dawnej królewskiej Polsce istniał samorząd Żydów Polskich =Sejm Czterech Ziem,

Fragment z Wikipedii poniżej:

 Sejm Czterech Ziemstw (hebr. ‏ועד ארבע ארצות‎, Wa‘ad Arba‘ Aracot), pierwotnie Sejm Trzech Krajów (Waad Szalosz Medinot) lub Sejm Trzech Ziem (Waad Szalosz Aracot) – centralny organ samorządu Żydów Korony Królestwa Polskiego I Rzeczypospolitej istniejący w latach 1580–1764. Powstał jako miejsce spotkań Żydów trzech głównych kahałów Rzeczypospolitej. Nazywał się wtedy Sejmem Trzech Krajów lub Trzech Ziem. Pod koniec XVI w. zmienił nazwę na Sejm Czterech Ziem[1]. Były na nim obecne przedstawicielstwa kahałów MałopolskiWielkopolskiLitwy i Rusi[2].

W 1623 wyodrębnił i uniezależnił się Sejm Żydów Litwy. Sejm Czterech Ziem utrzymał nazwę, a reprezentowanymi ziemiami stały się Małopolska (ze stolicą w Krakowie), Wielkopolska (Poznań), Ruś (Lwów) i Wołyń (Ostróg)[2].

Używanie przez Żydów nazwy „sejm” było negatywnie oceniane przez szlachtę. W 1756 i 1764 sejmik województwa lubelskiego domagał się jej zmiany, ponieważ w odróżnieniu od sejmików i sejmów szlacheckich, stanowiących instytucje demokracji szlacheckiej, Sejm Czterech Ziem był niewybieralną reprezentacją żydowskiej oligarchii[3].

Kompetencje[edytuj | edytuj kod]

Początkowo jego kompetencje nie były uregulowane. Był on wtedy organizacją podobną do zjazdów żydowskich w Europie Zachodniej[1]. Obradował, podobnie jak centralny sąd rabiniczny, w Lublinie, przy okazji odbywania się jarmarków lubelskich[2].

W 1581 „starsi żydowscy” otrzymali od sejmu kompetencje fiskalne – mieli zbierać pogłówne od wszystkich Żydów i przekazywać zebrane kwoty podskarbim koronnym i litewskim. Sejm nie określił, w jaki sposób starsi mieli realizować ten obowiązek. Przypuszcza się, że do tego powołali Sejm Czterech Ziem[2]. Został on stabilną organizacją ze stałym finansowaniem i odróżnił się od żydowskich samorządów z innych krajów Europy[1].

Ściągał wyższe kwoty niż te wymagane przez władze Rzeczypospolitej, a nadwyżkę przeznaczał na własne cele. Przy tym wiedza o jego działalności nie była powszechna. Nie prowadzono scentralizowanej dokumentacji[3].

Pierwotnie składał się z siedemdziesięciu delegatów kahałów. Obradował zazwyczaj dwa razy do roku w czasie jarmarków w Lublinie i Jarosławiu. Później stał się ciałem samorządowym, miejscem gdzie rozstrzygano sprawy sporne pomiędzy kahałami, uzgadniano wspólne działanie przeciwko zagrożeniom żydowskiej autonomii[potrzebny przypis]. Obradom Sejmu w latach 1581–1764 przewodniczyli rabini Kalisza[4].

W 1764 sejm konwokacyjny zlikwidował Sejm Czterech Ziem, który nie był w stanie uporać się ze ściąganiem podatków od Żydów[5]

Od wygnania Żydów z Hiszpanii rozpoczęła się era prześladowań antyżydowskich w Europie.

Była ona związana z kryzysem gospodarczym wywołanym kryzysem klimatycznym nazwanym Małą Epoką Lodową. Podczas tego kryzysu nastąpił exodus Żydów europejskich na wschód, na ziemie  Królestwa Polskiego, które dzięki temu osiągnęło silny rozwój ekonomiczny dzięki eksportowi polskiej żywności na zachód Europy. Okres prosperity ekonomicznej Polski skończył się wraz z Małą Epoką Lodową bo Europa zachodnia odzyskała niezależność żywnościową.

Królestwo Polskie i polscy Żydzi doznali kryzysu ekonomicznego podczas którego narastał polski antysemityzm i osłabła królewska władza. Zaczęły się rozbiory Polski.

Żydzi Polscy po rozbiorach Polski dokonanych pod koniec XVII wieku przez Rosję, Prusy i Austrię trafili przeważnie pod między innymi jurysdykcję carską. Znana carom prężność biznesowa Żydów spowodowała ich prześladowanie w carskiej Rosji. Carowie obawiali się żydowskiej dominacji w biznesie i tego, że wyeliminują rdzennie rosyjską warstwę kupiecką dlatego osiedlanie się Żydów w Rosji było ograniczone do dawnych polskich ziem odebranych Polsce. W XIX i XX wieku populacja rosyjska silnie wzrastała a wraz z nią populacja żydowska odziedziczona po Polsce. Wśród Żydów doszło do przeludnienia i wzrosły ograniczające ją ekonomicznie carskie restrykcje. Żydzi polscy wspierani przez cały żydowski świat wywołali w Rosji rewolucję rosyjską aby usunąć rządy znienawidzonego przez nich caratu. W rewolucji rosyjskiej wygrała frakcja bolszewicka kierowana ideologią Karola Marksa i zaczęła się krwawa rewolucja proletariacka. Odsunięto od władzy w Rosji rdzennych Rosjan i wymordowano dawne elity rosyjskie. Biedna dawniej Rosja silnie rozwinęła się ekonomicznie pod rządami Żydów

A wraz z nimi Polska, która została sowieckim wasalem. Żydzi osiedleni w Polsce byli zdziesiątkowani Holokaustem w czasie II wojny światowej. Józef Stalin, dyktator Rosji sowieckiej przekazał rządy nad Polską żydowskim komunistom. W krótkim czasie istnienia Polski ludowej dzięki żydowskim talentom biznesowym  osiągnięto znaczny rozwój ekonomiczny i kulturalny ale bariery rozwojowe komunizmu i światowy kryzys ekonomiczny pod koniec lat 70. XX wieku spowodowały kryzys gospodarczy w Polsce i wybuch rewolucji Solidarności. Żydzi polscy byli zaskoczeni ruchem rewolucyjnym w Polsce skierowanym przeciwko komunistom. Włożyli przecież ogrom pracy w rozwój Polski ludowej i byli rozgoryczeni jej upadkiem. Wśród nich padło hasło:” Trzeba okraść Polskę” (powiedział mi to warszawski ortodoksyjny Żyd podczas trwania kapitalistycznych reform w Polsce. Ten sam Żyd powiedział mi o żydowskim prawie zezwalającym rodzinie bezkarnie zabić nieudolnego biznesowo mężczyznę żydowskiego).

Tak więc podczas wolnorynkowych reform Żydzi okradali Polskę a ja próbowałem zrobić w niej biznes na handlu polskimi towarami. Podczas mojej trzynastoletniej kariery polskiego handlowca zdobyłem wiedzę o funkcjonowaniu handlu w Polsce i Europie. Zamknąłem firmę handlową i po przejściu na rentę zająłem się działalnością naukową aby zrozumieć to, że bez udziału Żydów nie udadzą się polskie reformy ekonomiczne, administracyjne i religijne. Moje plany reform opisałem w Internecie i w skrócie przywracają one dawną królewską Polskę oraz dają nadzieję Żydom, że taka królewska Polska stworzy im ojczyznę w której wszyscy znajdą otwarty i przyjazny dom zapewniający dostatnie i pełne humanizmu życie.

Warszawa, dnia 19 Kwietnia 2023, godzina 3:56                    Bogdan Jacek Góralski    21 visits · 21 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

The law is simple – work and life should be enjoyable.

JustPaste.it

The law is simple – work and life should be enjoyable.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 15m · edited: 4s Public

The law is simple- work and life should be enjoyable.

I am a man who is comprehensively educated and very experienced by Providence, that is, by the force that controls our fate. I have felt the impact of this Force many times and I am convinced that it can take away a man and every creature’s life in the blink of an eye. You live when your actions are in accordance with your destiny – that is, when you respect the principle of achieving your goals at the lowest possible cost – the principle of saving all energy. This principle is built into the workings of every creature, and we learn to apply it through trial and error throughout our lives. This means that work and life should be enjoyable. For a man, this means that he should choose one woman for life because a properly chosen partner will satisfy all male needs. The same law applies to women in relation to men. As for children, every couple should father two children and lead them to adulthood so that they can take advantage of the benefits and challenges of our world at their own risk. A woman and a man function in a society that protects them and in a natural environment that gives them everything they need to live. This means that the human couple will achieve their life goal at the expense of the lowest possible consumption of social energy, without causing social conflicts and saving the natural environment by using its renewable resources. A small digression here – both fossil fuels as well as wind and solar energy are renewable, so you can safely use them. The world is beautiful and to admire its logic we should study it to know how it works. The development of science allows us to evolve our living environment and our goal set by Providence is to build a new world similar to the one we live in. I understand that this means recreating the solar system with the energy-giving sun in managed by our computers. The world built in this way will give us renewable energy drawn from the heat created by our quantum computers, and we will become gods for the virtual evolving world we have created. In this way, we will give back  the Universe the energy needed to build our world. This is how the universe exists because the balance of energy remains the same – energy is constantly recreated by love that exists to create new life. In this way, love is the basis of our existence and the future of the world.
Therefore, I believe that love is eternal and we should cultivate it in our daily lives.
Living for love is the goal of every existence, so let’s create a human social environment in which this feeling will be the basis for the actions of its members. In such an environment, being king and queen will be a pleasure. I want to create such a social environment in Poland. This is my life goal received from Providence to overcome the modern civilization and environmental crisis.

Jakuszowice, April 15, 2023, 5:00 am Bogdan Jacek Góralski

Prawo jest proste-praca i życie powinno być przyjemnością

Jestem człowiekiem wszechstronnie wykształconym i bardzo doświadczonym przez Opatrzność, to jest przez siłę, która kontroluje nasz los. Wielokrotnie odczuwałem oddziaływanie tej Siły i jestem przekonany, że potrafi w mgnieniu oka odebrać człowiekowi i każdemu stworzeniu jego życie. Żyjesz kiedy Twoje działanie jest zgodne z Twoim przeznaczeniem – to jest kiedy respektujesz zasadę osiągania swoich celów najmniejszym możliwym kosztem-zasadę oszczędzania wszelkich energii. Ta zasada jest wbudowana w działanie każdego stworzenia i w ciągu życia uczymy się ją stosować metodą prób i błędów. Oznacza to, że praca i życie powinny dawać przyjemność. Dla mężczyzny to oznacza, że powinien sobie wybrać jedną kobietę na całe życie ponieważ właściwie wybrana partnerka zaspokoi wszystkie jego potrzeby. To samo prawo obowiązuje kobiety w stosunku do mężczyzn. Co do dzieci to każda para powinna spłodzić dwoje dzieci i doprowadzić je do dorosłości aby mogły skorzystać na własną odpowiedzialność z dobrodziejstw i wyzwań naszego świata. Kobieta i mężczyzna funkcjonują w społeczeństwie, które  chroni ich i w środowisku naturalnym, które daje wszystko potrzebne do życia. Oznacza to, że ludzka para osiągnie swój cel życiowy kosztem jak najmniejszego zużycia energii społecznej, nie wzbudzając konfliktów społecznych  oraz oszczędzając środowisko naturalne korzystając z jego odnawialnych zasobów. Tu mała dygresja – zarówno paliwa kopalne jak i wiatr i energia słoneczna są odnawialne więc śmiało można z nich korzystać. Świat jest piękny i aby podziwiać jego logikę powinniśmy go badać by poznać jego działanie. Rozwój nauki pozwala nam na ewolucję naszego środowiska życia a naszym celem wyznaczonym przez Opatrzność jest zbudowania nowego świata na podobieństwo tego w którym żyjemy. Rozumiem, że oznacza to odtworzenie Układu Słonecznego z dającym energię słońcem w komputerach zbudowanych przez naszą cywilizację. Zbudowany w ten sposób świat da nam odnawialną energię czerpaną z ciepła tworzonego przez nasze kwantowe komputery, a my staniemy się bogami dla stworzonego przez nas wirtualnego ewoluującego świata. Oddamy w ten sposób Wszechświatowi energię potrzebną do zbudowania naszego świata. W ten sposób Wszechświat istnieje bo bilans energii pozostaje bez zmian-energia jest stale odtwarzana przez miłość do tworzenia nowego życia. W ten sposób miłość jest podstawą naszej egzystencji i przyszłości świata.
Dlatego uważam, że miłość jest wieczna i powinniśmy ją pielęgnować w naszym codziennym życiu. 
Żyć dla miłości to cel każdego istnienia a więc stwórzmy ludzkie środowisko społeczne w którym to uczucie będzie podstawą działania jego członków. W takim środowisku bycie królem i królową będzie przyjemnością. Takie środowisko społeczne pragnę wykreować w Polsce. Jest to mój życiowy cel otrzymany od Opatrzności dla przełamania współczesnego kryzysu cywilizacyjnego i środowiskowego.

Jakuszowice, 15 Kwietnia 2023, godzina 5:00                                         Bogdan Jacek Góralski  25 visits · 4 online © 2023 JustPaste.it

The reneved Polish Kingdom is needed in the world

JustPaste.it

The reneved Polish Kingdom is needed in the world

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 12 kwi 2023 · edited: 2s Public

The reneved Polish Kingdom is needed in the world

Poland needs a leadership that implements an independent domestic and foreign policy aimed at economic independence. Poland freed itself from Soviet domination by becoming dependent on the USA. The Americans are currently draining the Polish market of money through large corporations monopolizing the supply of goods to the Polish market. The US sells weapons to Poland for crazy money, raising a threat from Russia. American companies buy goods from the Chinese and sell them in Poland with a profit of several hundred percent. Meanwhile, both Russia and the US are powers long gone. The world is developing and changing, and Poland needs alliances with modern dynamic countries. Polish trading companies are in a state of collapse and unable to oppose American hegemony. If Polish trading companies compete with American ones, it is only in the sale of Chinese goods. For 20 years after closing my trading company, I studied Polish and global political and economic problems. There is a chance for Poland to gain full economic and political independence provided that my economic and political strategy described in the Program of the Decalogue Party -link: https://justpaste.it/81ypn and in the text entitled The Third Way Between Capitalism and Communism is implemented. The implementation of my political and economic demands and the replacement of the income tax with the turnover tax together with the transfer of the capital from Warsaw to Krakow will allow Poland to fully regain its political and economic independence and cooperate with the whole world. The world needs a free Poland and Poland needs a world that is open and free from imperialism.

My postulates, in short, are the restoration of the election of royal power and a modern egalitarian feudal system based on non-hereditary nobility and long-term lease of agricultural land. Nobility would now be awarded for actions for the benefit of the Polish nation. Restoring the king’s power would mean continuing the reforms of the Constitution of May 3 and freedom of settlement in the territory of the Republic of Poland for all newcomers who respect the Polish legal order. Polish legal order will be  based on global ethical achievements and providing Polish citizens with full freedom in shaping their fate. Full compensation would be introduced for the heirs of Polish citizens deprived of their property by the invaders. The compensation would be paid in shares of the Polish Treasury. The establishment of a royal commercial monopoly and the introduction of a 10% turnover tax on profits and salaries will modernize the Polish tax system. The trade monopoly would be implemented by the POL-CAT joint-stock company providing profitable work in trade and science for both women and men. The POL-CAT joint-stock company would support local self-governing religious and non-denominational communities where taxes would be collected, half of which would remain in the local community. Half of the royal budget of approximately PLN 350 billion would have supported development local communities. This would make Poland a self-governing and cheap country. Only an increase in GDP would mean an increase in the income of the king and subjects. Poland would be defended by a wise foreign and domestic policy as well as a modern professional army supported by a common defense movement. My work is a tribute to my compatriots murdered in Katyn and other places of execution of the former elites of the Polish nation. Only a strong and wise Poland will protect Polish citizens.

Jakuszowice, April 12-13, 2023, 2:00-4:17                                              Bogdan Jacek Góralski

Odrodzone Królestwo Polskie jest potrzebne światu

Polska potrzebuje kierownictwa realizującego niezależną politykę wewnętrzną i zagraniczną nakierowaną na niezależność ekonomiczną. Polska wyzwoliła się spod dominacji sowieckiej uzależniając się od USA. Amerykanie drenują obecnie polski rynek z pieniędzy przez wielkie korporacje monopolizujące dostawy towarów na rynek polski. USA sprzedają Polsce broń za bajońskie pieniądze wzbudzając zagrożenie ze strony Rosji. Amerykańskie firmy kupują towary u Chińczyków i sprzedają je w Polsce z kilkusetprocentowym zyskiem. Tymczasem i Rosja i USA to dawno przebrzmiałe potęgi. Świat się rozwija  i zmienia, a Polsce potrzebne są sojusze z nowoczesnymi dynamicznymi krajami. Polskie firmy handlowe są w stanie upadku i nie potrafią się przeciwstawić amerykańskiej hegemonii. Jeżeli polskie firmy handlowe konkurują z amerykańskimi to tylko w sprzedaży chińskich towarów.
Przez 20 lat po zamknięciu mojej firmy handlowej studiowałem polskie i światowe problemy polityczne i gospodarcze. Istnieje szansa uzyskania dla Polski pełnej niezależności ekonomicznej i politycznej pod warunkiem zrealizowania mojej strategii gospodarczej i politycznej opisanej w Programie Partii Dekalogu-link: https://justpaste.it/81ypn  oraz w tekście zatytułowanym Trzecia droga pomiędzy kapitalizmem i komunizmem. Realizacja moich postulatów politycznych i gospodarczych oraz zastąpienie podatku dochodowego podatkiem obrotowym wraz przeniesieniem stolicy z Warszawy do Krakowa pozwoli Polsce na pełne odzyskanie niezależności politycznej i gospodarczej i współpracę z całym światem.
Świat potrzebuje wolnej Polski a Polska potrzebuje otwartego i wolnego od imperializmu świata.

Moje postulaty w skrócie to przywrócenie elekcji władzy królewskiej i nowoczesnego egalitarnego systemu feudalnego opartego na niedziedzicznym szlachectwie i wieloletniej dzierżawie gruntów rolnych.. Szlachectwo byłoby teraz przyznawane za działania na rzecz narodu polskiego. Przywrócenie władzy króla oznaczałoby kontynuację reform Konstytucji 3 Maja i wolności osadzania się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wszystkim przybyszom respektującym polski porządek prawny oparty na światowym dorobku etycznym i zapewniający obywatelom Polski pełną wolność w kształtowaniu swego losu. Wprowadzono by pełne odszkodowanie dla spadkobierców obywateli polskich pozbawionych własności przez zaborców. Odszkodowanie wypłacono by w akcjach Skarbu Polskiego. Ustanowienie królewskiego monopolu handlowego i wprowadzenie 10 % podatku obrotowego od zysków i wynagrodzeń  unowocześni polski system podatkowy. Monopol handlowy byłby realizowany przez firmę POL-CAT joint-stock company zapewniającej zyskowną pracę w handlu i nauce zarówno kobietom i mężczyznom. POL-CAT joint-stock company wspierałby lokalne samorządne wspólnoty religijne i bezwyznaniowe w których pobierano by podatki, których połowa pozostawała by we wspólnocie lokalnej. Połowa budżetu królewskiego wynoszącego około 350 mld PLN wspierałaby lokalne wspólnoty. Czyniłoby to Polskę samorządnym i tanim państwem. Tylko wzrost PKB oznaczałby wzrost dochodów króla i poddanych.  Obronę Polski stanowiłaby mądra polityka zagraniczna i wewnętrzna oraz nowoczesna zawodowa armia wspomagana pospolitym ruszeniem. Moja praca to hołd dla moich rodaków pomordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni dawnych elit narodu polskiego. Tylko silna i mądra Polska ochroni polskich obywateli.


Jakuszowice, 12-13  Kwietnia 2023 roku, godzina 2:00-4:17     Bogdan Jacek Góralski 48 visits · 1 online © 2023 JustPaste.it

The Resurrection

 Add Account

The Resurrection

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 4mPublic  EditThe Resurrection.Jesus Christ still finding followers. This is real resurrection because His teaching is still brilliant, alive and develop with the understanding the laws of our world. The Time for Jesus Christ thoughtsIdeology of Jesus Christ


The problems of the quantum world-world of pulsating energy have been pondered for centuries. Coincidence or determinism? Man’s free will? Christ is the Savior? He is Savior for sure!!!

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski   15 Dec 2013

Christmas and New Year 2013 Wishes.

How many roads each of us must go through to be able to become a human … Bob Dylan sang over 30 years ago. The road to humanity is not simple and before love for the world is born …. we grope in the dark when we do not believe in religions ….

Not all religions lead us to admire our reality, but many of them make us worship its Creator. Every human view of the world is burdened with a limited, due to the knowledge possessed, view of reality. As my knowledge deepens, my admiration for our world grows. How logical and inscrutable, how simple and yet complex, how many roads lead to the desired goal … fulfillment???

What is our individual and social goal in the face of the enormity of the Universe that we get to know?

Should we focus on our mundane matters?

Or rather fly up creating a divine and all-human reality?

My life paths have led me to the conclusion that we will rise to the heights if we will share bread and love our enemies – if we are disciples of Christ.

Then a new God will be born – a human society that loves itself and the world.

Merry Christmas and a Happy New Year 

                     Bogdan Jacek Góralski


Free thoughts of Bogdan Jacek Góralski:

We cannot be free with limited knowledge of the world – knowledge limits our freedom. We are left to voluntarily rely on God’s grace, on the free development of the world, of which we become a compassionate and educating observer. This allows the will of the Creator and the observer to merge, who becomes an adept at recreating the world.

The basic human goal is to pass on the knowledge about the functioning of the world to the next generations. It is therefore important to ensure the succession of generations and their physical existence.

In this context, it is crucial to provide people and the world with biological existence – that is, bread, which was indicated by Christ in his timeless teaching.Zmartwychwstanie.Jezus Chrystus wciąż znajduje naśladowców. To jest prawdziwe zmartwychwstanie, bo Jego nauczanie jest wciąż genialne, żywe i rozwija się wraz ze zrozumieniem praw naszego świata.
Czas na myśli Jezusa Chrystusa
Ideologia Jezusa Chrystusa

Problemy kwantowego świata-świata pulsującej energii są rozważane od wieków. Przypadek czy determinizm? Wolna wola człowieka??? Chrystus jest Zbawcą? Jest Nim z całą pewnością!!!

Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2013.

Jak wiele dróg musi przejść każdy z nas by móc człowiekiem się stać….śpiewał Bob Dylan ponad 30 lat temu. Droga do człowieczeństwa nie jest prosta i zanim narodzi się miłość do świata….błądzimy po omacku gdy nie wierzymy religiom….

Nie wszystkie religie wiodą nas do podziwu naszej rzeczywistości, ale wiele z nich każe wielbić jej  Stwórcę. Każde ludzkie spojrzenie na świat obarczone jest ograniczonym, ze względu na posiadaną wiedzę, oglądem rzeczywistości. W miarę pogłębiania się mojej wiedzy rośnie mój podziw dla naszego świata. Jaki jest logiczny a nieodgadniony, jaki prosty a jednocześnie złożony, jak wiele dróg prowadzi do upragnionego celu …spełnienia ???

Jaki jest nasz cel jednostkowy i społeczny wobec ogromu Wszechświata, który poznajemy?

Czy powinniśmy skupiać się na naszych przyziemnych sprawach?

Czy raczej wzlatywać w górę kreując boską i wszechludzką rzeczywistość?

Moje drogi życiowe doprowadziły mnie do wniosków, że wzniesiemy się na wyżyny jeżeli

będziemy dzielili się chlebem i miłowali nieprzyjaciół-jeżeli będziemy uczniami Chrystusa.

Narodzi się wtedy nowy Bóg- miłujące siebie i świat  ludzkie społeczeństwo.

Wesołych Świąt Oczekiwanego Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

                                                życzy                       Bogdan Jacek Góralski

Wolne myśli Bogdana Jacka Góralskiego:

Nie możemy być wolni posiadając ograniczoną wiedzę o świecie-wiedza ogranicza naszą wolność. Pozostaje nam dobrowolne zdanie się na łaskę Bożą, na swobodne dzianie się świata, którego stajemy się współczującym i kształcącym się obserwatorem. Pozwala to na zespolenie się woli Stwórcy i obserwatora, który staje się adeptem sztuki odtworzenia świata.

Podstawowym ludzkim celem jest przekazywanie wiedzy o funkcjonowaniu świata kolejnym pokoleniom. Ważne jest zatem zapewnienie następstwa pokoleń i ich fizycznej egzystencji.

W tym kontekście kluczowe jest zapewnienie ludziom i światu biologicznej egzystencji-czyli chleba co wskazywał Chrystus w swojej ponadczasowej nauce.

When will be the real Christmas – God’s birthday

Over two thousand years ago, Jesus Christ preached God’s message, which was then so beautiful, seductive and liberating for the people of Palestine that the elites of that world killed him so that he would not rebel the people. Implementation of Christ’s teachings today will bring peace to the world and liberation of ordinary people from the oppression of the rich who rule our world. Today the teaching of Christ is addressed to the elites of our world to come to their senses and then avoid the extinction in future revolutions. When nowadays elites to come to their senses then a new God will be born, a society composed of people who mutual love each other will be created. The solution for the elite is simple – you need to fully apply the recommendations of Jesus Christ, which introduced today will save the world.

Ponad dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus głosił Boże przesłanie, które było wtedy tak piękne, uwodzicielskie i wyzwalające dla ludu Palestyny, że  elity tamtego świata zgładziły go by nie buntował ludzi. Zrealizowanie nauk Chrystusa dziś przyniesie pokój światu i wyzwolenie zwykłych ludzi z ucisku bogaczy kierujących naszym światem. Dziś nauka Chrystusa jest skierowana do elit naszego świata by opamiętały się i wtedy unikną zagłady w przyszłych rewolucjach. Narodzi się wtedy nowy Bóg, powstanie społeczeństwo złożone z miłujących się wzajemnie ludzi. Rozwiązanie jest dla elit proste-trzeba całkowicie zastosować zalecenia Jezusa Chrystusa, które dziś wprowadzone ocalą świat.

Learn how to use free choice, free will. The powerful of this world impose their will on you. They tell you to live as it suits them to get rich and rule over you. Aeschylus, Buddha, Christ have told you – knowledge is the basis and suffering leads to knowledge. You must learn to control your own fate. You must learn to manage your own destiny and not waste your life energy and the energy of other beings. You have received the right of free will from Heaven and do not give it to anyone. Free will determines the beauty of life. Let your conscience be your only judge. So learn to make good choices in your life. Suffer of your own free will and learn. Love, Suffer and Learn and you will gain eternity.

Warsaw, December 5, 2022, 16:40      Bogdan Jacek Góralski   

Kochaj, Cierp i Ucz się, a zdobędziesz wieczność.  

Ucz się jak korzystać z wolnego wyboru, wolnej woli.

Możni tego świata narzucają Tobie swoją wolę. Każą Tobie żyć tak jak im to odpowiada by bogacić się i władać Tobą.
Ajschylos, Budda, Christ powiedzieli Tobie- wiedza to podstawa, a cierpienie prowadzi do wiedzy. Musisz uczyć się by kierować samodzielnie Twoim losem i nie tracić, marnować  Twojej życiowej energii i energii innych istot. Prawo wolnej woli  otrzymałeś od Niebios i nie oddawaj  go nikomu. Wolna wola decyduje o pięknie życia.  Niech Twoje sumienie będzie Twoim jedynym sędzią. Zdobywaj więc wiedzę by dokonywać w swoim życiu dobrych wyborów. Cierp z własnej woli  i ucz się. Kochaj, Cierp i Ucz się, a zdobędziesz wieczność.

The short story of religious systems versus climate changes

b38a0713325f4bbf084c3ea998bb436a.png

Figure 49‑1 Earthquakes in the Mediterranean and Poland in the years 750 BC to 2000 AD. Earth gravitational-seismic-climatic-social cycle. Author of the graph Bogdan Jacek Góralski

Source of earthquakes data:

(Guidoboni et al.,1994),  

(Guterch, Lewandowska-Marciniak, 2002)

The gravitational-seismic-climatic-social cycle presented in Fig.49-1  describes of our civilization development phases over the centuries. All the great leaders and ethicians appeared in a similar period of the material cycle (Asian ethics appeared in the reverse phase, which is explainable and in line with my theory due to climatic inversion between West and East Eurasia). It was the result of subsequent climate crises defined by cyclical changes geometry of the solar system.
Each cycle had a similar natural and social events scenario and a similar ethical-ideological system, creating social relationships between people and expanding the ideological movement base, expanding the social revolution base. According to the logic of history in the 21st century, the material world crisis, which has begun to grow, will also emerge a new, universal ethical system – new ideas that will probably include the entire global community.

The first known ethical system originated in Egypt and was recorded in the goddess Maat 42 commandments. It was an expression of the development of a prosperous state social order in the Nile outbreaks rhythm. A derivative of Egyptian ethics was the ethical system of Moses, educated in Egypt. The moral systems of Budda, Laotsy, and Confucius appeared at the end of the period of Asian society’s growth. Overpopulation increased during the period of adequate hydration of Asia and led to a socio-economic crisis resulting from a lack of food. Asian communities have reached a critical population density, forcing a new ethical system to regulate social relations. In the sixth century, before Christ is the peak of China’s power. The beginnings of building the Chinese wall for defense against Mongol invasions, significant territorial development in the north and south, population growth to 25 million are examples of this power. Significant Greek colonization in the period of VIII-VI centuries BC  proves that during this period in Greece, and in the equatorial world, environmental conditions conducive to population growth prevailed. These data allow us to suppose that the tropical world population is increasing in the eighth-seventh century BC. After a period of population growth, the climate is drastically dry and cold (especially North of China) (a decrease in earthquakes in the seventh century BC, see Fig.49-1, 49-2), causing overpopulation and conflicts. It results in the almost simultaneous emergence of Buddha ethical systems, Lao Tse, Confucius, which prevent the emergence of social conflicts in overpopulated India and China.

Excerpt from Wikipedia

“Ashoka (Sanskrit अशोक मौर्य lived in the years [approx.] 269–232 B.C.E. [1]) – the ruler of the Indian Mauryan Empire, reigning according to various arrangements, between 274–264 B.C.E. a 239–226 B.C.E. Buddhism during his reign was in a similar situation to Christianity under Constantine. Religion enjoying the favor of the newly converted ruler could count on state support, privileges, and could become entangled in the structure of power.  Ashoka himself traveled a lot, reaching the farthest corners of the Indian subcontinent, preaching the doctrine of liberation from suffering. The codices were fixed on rock blocks or columns. At the time when Ashoka ruled India, Antiochus II ruled Syria, and Ptolemy II Philadelphus ruled Egypt. Ashoka established diplomatic contacts with them”.

Thanks to this, Buddhism was known in Egypt and the Middle East, and thanks to this, Jesus Christ learned the secrets of Buddhism.

Aśoka (sanskryt अशोक मौर्य żył w latach [ok.] 269–232 p.n.e.[1]) – władca indyjskiego imperium Maurjów, panujący według różnych ustaleń, między 274264 r. p.n.e. a 239226 r. p.n.e.

Buddyzm za jego panowania był w podobnej sytuacji, co chrześcijaństwo za Konstantyna. Religia ciesząca się przychylnością świeżo nawróconego władcy mogła liczyć na państwowe wsparcie, przywileje, wpleść się w strukturę władzy. Sam Aśoka wiele podróżował docierając do najdalszych zakątków subkontynentu indyjskiego, głosząc naukę o wyzwoleniu z cierpień. Kodeksy utrwalane były na skalnych blokach lub kolumnach. 

W czasie, kiedy w Indiach panował Aśoka, w Syrii rządził Antioch II, a w Egipcie Ptolemeusz II Filadelfos. Z nimi to Aśoka nawiązał kontakty dyplomatyczne. Buddyzm poznano dzięki temu w Egipcie i Bliskim Wschodzie i dzięki temu Jezus CHRYSTUS poznał tajniki buddyzmu.

The large amount of rainfall accompanies the phase of earthquakes growth in the period 200 years before Christ, because of the shift of climatic ( rainfall) zones connected to the Earth coating movement. This confirms the research on Nile floods and wet years in Rome  (Lamb 1977, 426-427 graphs 17.1 and 17.2).  Those studies indicate strong humidification of Africa climate in the region of Egypt and the climate of Italy at that time. It had promoted the growth of agricultural production and the resulting adequate supply of food to the population. During the reign of Herod the Great (73-4 BC), Palestine’s successful economic development continues, as evidenced by the growth of cities and the ruler’s richness. Economic development is an indication of a large population (Theissen, 2004, 60). The abundance of food is conducive to population growth in well-watered areas. After developing the Palestinian society, there is rapid regional warming and drying of the climate from 0-10 AD (Bao et al., 2002, Kobashi et al., .2011, Lamb, 1977, 426-427), which reduced agricultural production and food supply, causing the overpopulation of Palestine. The immediate socio-economic crisis resulting from drought (Lamb, 1977, 426-427 graphs 17.1 and 17.2) caused frustrations of the population (mostly rural), looking for a way out of the crisis. The socially rooted groups tested various ways out of the trouble. The starving rural masses needed a plan of action to alleviate the supply problems common at that time. Many leaders appear, among them Jesus Christ, who has a dream of anti-crisis action. He creates his commune (Acts of the Apostles describe several thousand people (Bible 1998, Acts 2:41, 4,4)) acting like communes. To join them, you must give all your possessions. The municipality (commune), efficiently managing the riches offered, constituted protection against hunger and lawlessness prevailing in Palestine. There were numerous gangs of brigands at that time. Many farmers were hopelessly in debt (Johnson 1993, 146). Christ feeding the masses of the poor, becomes a threatening leader of the crowds. His economic and social program is radical and unacceptable to the then Judei- Romans and pro-Roman elites. Jesus Christ’s ideological system was the crowning of ancient ethical ideas development and was probably inappropriate to Judeo-Roman elites. Christ, the peaceful peasant movement leader, was killed, and further Jewish protests against Roman oppression did not have a charismatic calm leader. In the first century BC until the 1st century AD, there was a substantial density of Judea and Samaria farms. This testifies to the climatic conditions conducive to farms shredding – adequate hydration during the first century BC. The violent drought at the beginning of the early century AD caused the collapse of these small farms and the crisis. The uprising in Palestine in the years 66-74 is a social rebellion against the rich. The rebellion began with the burning of the Rome tax registration offices in Jerusalem (Sartre 1991, 403). The cataclysm of Jewish revolts revealed ongoing overpopulation, and their consequence was the destruction of the country. There was a mass migration of Jews. These above-described facts result from the  Earth coating movement  (movement of climatic zones over Palestine territory), which caused the Palestine area aridification. Since the beginning of the 7th century AD, there has been strong global warming – signaled by a drop in the number of earthquakes, which caused the transfer of civilization centers from the Middle East to, among others, colder Europe and Mesopotamia. Warming and drought caused regression in the development of equatorial populations. These above-described facts result from the Earth coating movement (movement of climatic zones over Arabian Peninsula territory), which caused the Arabian area aridification. Overpopulation occurred on the Arabian Peninsula before the victory of Muhammad. The Arabian Peninsula’s population growth probably took place in the fourth, fifth, and sixth centuries AD.  During cooling and increased climate irrigation of the Arabian area had lasted a parallel decline of the Western Roman Empire. Western Roman Empire collapsed because of the conquest of barbarian tribes from northern, overpopulated regions of Europe. They migrated because of unfavorable weather conditions while cooling the climate of Northern Europe.  (Barbarian populations in Northern Europe probably increased in the IV to VI centuries, .which was the result of the Earth coating movement (movement of climatic zones over barbarian tribes territory which was caused by the warming and well irrigation of the Northern Europe area). Under the pressure of this tremendous barbaric exodus to the south, the western Roman Empire collapsed. At the time of the Western Roman Empire crisis, the triumph of the socially and economically well-organized Christian communities was celebrated, which led to the success of Christianity and the consolidation of their power. The Eastern Roman Empire prospered in the meantime. The Arabian Peninsula was probably experienced by drought and social crises in the VII century. There was an escalation of aggression and the fratricidal struggle between Arabian tribes  (the drought is the result of the Earth’s coating movement (the movement of climatic rainfall zones over Arabian peninsula territory which caused the aridification of the Arabian land). The Civil War prompted Muhammad to reflect on the causes of this state of affairs. Muhammad rejected the old elite’s social order, introduced a new religious community- the umma (the commune), the obligation of alms – the redistribution of goods to the poor. Fighting with other leaders, he united all Arab tribes. He broke with the family system. However, his economic program could not remedy the overpopulation (Hrbek, Petráček, 1971, 139-140), which is why later the war expansion of the Arabs took place. It was possible because in the seventh century, the Roman Empire’s power decreased, and the strength of Arabs united by the ethical system (created by Muhammad) increased. Warming and drought since the 7th century caused regression in the development of equatorial populations and their displacement towards the north. At the same time, societies in the northern hemisphere began to civilize in a warm climate. In favorable conditions of the warm climate (the third so-called sub Atlantic period (Samsonowicz, 1990, 8)), there was a dynamic development of European civilization, development of Germanic and Slavic tribes. Europe’s population grew from 1700, but bad weather and population growth in the 17th and 18th centuries worsened England and France’s situation. England, however, had a security vent in the form of emigration to the colony. The feeding of French society has deteriorated since 1700 AD (Livi-Bacci 1991, 82). The French saved themselves from hunger by establishing several hundred thousand small farms (Taine 1881, 337).  Before the French Revolution, there was a significant cooling (and probably drying) of the climate (Bradley, Jones, 1993), which had brought France high prices of food (Góralski, 2012, 28), famine, and the outbreak of the revolution (These above-described facts are the result of the movement of Earth’s coating (movement of climatic zones over Europe territory) which caused the cooling and bad weather conditions of the European area). The revolution lasted, and the problems of overpopulation did not pass because of the further cooling of the climate. Another revolutionary leader, Napoleon, led the French to conquer Europe, which solved the problem of the surplus of single men who had no conditions in France to establish a family in those days. Since 1815, the climate has warmed and dried (These facts are the result of the movement of Earth’s coating (movement of climatic zones over European territory) which caused the favorable climatic conditions of the Europe area), which means that the population of Europe grew in the 19th century from 203 to 408 million and in 1950 to 547 million. There has been a massive increase in the German and Russian populations. At the beginning of the 20th century, Russia and Germany were heavily overcrowded, which led to the I World War and, after that, the catastrophic development of totalitarian systems centralizing communities around new leaders. The overpopulation, masculinization of the population, high prices of food caused by the drying of the climate in the early twentieth century (Góralski, 2012, 8) and the inability peacefully resolve of economic problems caused the First World War, the Russian Revolution, and the war expansion of communist Russia directed to Western Europe in 1920 year( Góralski, 2012). World War II as a consequence of the First World War and the conditions of the Versailles Treaty. The high prices of food in China at the beginning of the 20th century were the result of the movement of Earth’s coating (movement of climatic zones over Chinese territory), which caused the unfavorable climatic conditions of the China area, caused the Chinese revolution, which later used Marxism caused the collapse of the huge landowners who had previously taken over most of the arable land. From 1960 to 1990 years, during the short-term cooling and moistening of the climate (Bradley, Jones, 1993), Africa’s population grew from 282 to 637 million. The Chinese population multiplied from 583 million in 1953 to 1008 million in 1982. At that time, in the northern hemisphere, there have been economic difficulties resulting from cooling, excessive rainfall, and dropping agricultural production, which led, among others, to the collapse of the Soviet empire and almost revolution in China (Gang 2001, 37-38, Gawlikowski 2001, 388). The riots in China broke out because of the enormous population growth and food prices rising. It consisted of resolving peasant communes and assigning land to individual families. This has resulted in a vast increase in agricultural production and China’s and current self-sufficiency in nutrition.

9f1073cafcd0215888632e0cd6bb8910.png

Figure 49‑2 World seismic activity was characterized by earthquakes magnitude M = 7 and higher in the years 1900-2005 (five-year periods). Source (Góralski 2009). (author of the drawing Bogdan Góralski)

Chart Fig.49-3 confirms the occurrence of cooling in the 60-90.XX century because it is accompanied by an increase in the number of significant earthquakes.

Currently, the warming continues (the number of earthquakes has decreased), which causes aggression in Asia and Africa to grow, aggression due to the decline in per capita agricultural production in young male populations (with a predominance of male individuals) and deteriorating living conditions resulting from the increase in global food prices. Migration from these continents to the USA and Europe is growing. At the same time, in the G-8 countries, there is the phenomenon of agricultural overproduction with a decrease in population size. For this overproduction, there is no profitable sale due to the misery of the rest global population. All this together causes the financial and economic crisis. The logic of history allows us to expect the emergence of an outstanding figure, the creator of a new order, and a universal ethical system that will unite humanity on the way out of the crisis. This leader will have to apply the message of Jesus Christ, who said: “Share bread for My remembrance” (Bible 1998, Luke 22:19) and love your enemies because this is the love of your neighbor.

If the warming continues, it will worsen the situation in tropical countries. There will be a wave of migration to food-rich countries (in 2011 year, there was a wave of riots and revolutions in North Africa and the Middle East caused by food prices resulting from the cooling of the global climate in 2010 year ( http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ graphs_v3 / Fig.C.gif  ).

Currently, the Earth’s coating rotates south in the US region and to the north in eastern Russia. This is causing the warming and drying of the climate in the US South and climate change in the US-North. This carries the threat of reducing food production in the US. The northward movement of eastern Russia and northern China will cool and dry this world site climate. Suppose cooling and drought come (as a result of the continuous movement of Earth coating and climatic zones)  in the East of Russia and Northern China. In that case, it will bring disaster (reduction of food production in Asia) for the man’s civilization.  In such an event, the world will not survive, and the situation will start to destabilize. We cannot allow this.

Conclusion

As a global civilization, we must take radical steps to overcome the impending crisis and global war threat. The activities stabilizing the world situation I described in my work above are available in Google Books and other websites on the Internet. Below is an excerpt from my work entitled More science, ethics, culture for the modern and future world, published in open access on Google Books (https://play.google.com/store/books/author?id=Bogdan+G%C3%B3ralski).

Climate change and people migrations

Climate change has triggered migrations of peoples whose chronology is a record of Earth’s climate cycles. Here is a history of the crises that ended in movements:

 • -Approx. 12th century BCmarked the migration of people, which ended the reign of Mycenaean civilization and began the so-called dark ages. As a result, the Etruscans appeared in Italy, Egypt and Palestine were attacked by the so-called peoples of the sea.
 • -In the VIII, VII century BC, during the drought in the Asian steppes, the Scythians occupied eastern Europe. Simultaneously, the Great Greek colonization marked out, which expelled the Greek population to emigrate.
 • -Approx. 4th century BCthe journey of the Celts from northwestern Europe towards the Adriatic Sea, the Black Sea began, which indicates a growing cooling.
 • -At the beginning of our era in Palestine has marked itself the significant socio-economic crisis that provoked the civil war in Galilee, Judea (which was called the War of Varus), and the uprising in 66 and 132 AD. It testifies to a crisis (rapid drying of the climate) that caused the exodus of Jews from Palestine to all world.
 • The next migration of peoples began in the 4th century CE Huns invasion of Europe. Germanic peoples migrated south to the lands of the Roman Empire, leading to its downfall.
 • In the VIII-IX centuries, the Viking expansion continued towards the south of Europe, which may indicate problems with feeding the population of Northern Europe and the climate crisis.
 • In the 12th century, Mongols arrived in Europe because of the drought in the Asian steppes.

In the fourteenth century, it got cold, and in Europe were epidemics, hunger, and peasant uprisings.

 • The extinction of the Vikings in Greenland since 1400. The Little Ice Age lasted until the 19th century. The peak of chilling in Europe was in the 17th century. It resulted in the great migration Europeans to the continents of both the Americas and Asia continued at the time. The great State of Poles-the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire collapsed then.

Climate disaster in the years 2013-2100

By the geophysical and historical data (migrations of people are indicative of climate crises), we know that the climate cycle repeats every 400 years. We can, therefore, expect that another major crisis will occur in 2013-2100. We should prepare for it. It will be a climate disaster – a sharp change in the distribution of climate zones, which will drastically reduce global food production. It will bring revolutions, wars, and supra-regional population migrations. There is still time to protect yourself against this. It requires knowledge and ethics on a global scale. Otherwise, dark ages will come. In October 2020 I read in Academia.edu the articles on the upcoming GRAND SOLAR MINIMUM and its results. Those articles confirm my opinion that a climatic cataclysm will appear.

Conclusions IIWe must adapt to regional climate change and, like our ancestors, migrate to climate-friendly regions of the globe. To do this, we must open borders and modify state systems to accept migrants and establish a new ethical and economical system uniting all beings. We must introduce a modern feudal production system in Western agriculture based on humane principles. Only a feudal system of agricultural production will enable Western economies to absorb millions of peasant migrants from Asia and Africa and deal with the crisis of Western economies. The development of feudal agriculture will increase the demand in the entire Western economy because As calculated by American economists, $ 1 of agricultural demand (expenses for tractors, fertilizers, etc.) produces $ 2.73 of NATIONAL INCOME (Tomczak 2004). Thus, growing farmer demand will produce an economic boom, while falling demand causes a downturn. We need to create the technology of surviving the contemporary global crisis.Warsaw, October 8, 2020                                                            Bogdan Jacek Góralski 

Rozdział 1 THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND FALL OF EMPIRES VERSUS CLIMATE CHANGE

Introduction

The history of the development and fall of successive empires has intrigued researchers for a long time, and this work makes an essential contribution to solving this puzzle. The logical concept of regional climate change related to the Earth coating displacement allows for explaining each empire’s development and defeat. The realm has been developing during favorable environmental changes in the region, which was a kingdom cradle. It grew during conquests, dependent on the empire elite and the conquered nations. Usually, great human migrations related to regional climate change marked the end of a given empire. To avoid the collapse of our human civilization in the coming global climate crisis and a possible devastating global war, we must open all borders and allow people free movement. It will focus the attention of politicians on economic life inside countries with the masses of migrants and reduce the pressure on foreign expansion. These changes should be preceded by a global agreement defining goals and rules for the worldwide migration of people and goods. In the course of my life, I developed the principles of a new international economic and political order and presented them in the works entitled “The Third Way between capitalism and communism”,  and “More science, ethics, culture for the modern and future world”. I hope that reading these works published in free access in Google Books will allow you to understand our history logic, which will result in the further global evolutionary development of our civilization. The terrestrial globe is divided into two hemispheres: northern and southern. The northern hemisphere is made up of more thick continental plates and is heavier than the southern hemisphere, mostly made up of thin ocean plates. The Earth globe is affected by the cosmic gravity and more strongly pulls the northern hemisphere with a variable force causing it to move to the ecliptic plane. It is possible due to the liquid intermediate layer between the rigid coating and the solid Earth core. The Earth coating slides over the liquid middle layer under the influence of the attraction of gravity alternating forces. The Earth climatic zones are immobile to the ecliptic plane because they depend on the balance of solar radiation falling on the surface at various angles. As a result, the earth’s coating movement in relation to climatic zones causes regional climate changes in different parts of the globe. The Earth coating movement causes varying stresses in the crust as it approaches the equator and then moves away from it. These variable stresses cause earthquakes, the distribution of which was investigated in the Mediterranean Basin and Poland during the 750 BC-AD 2000 period. Almost the sinusoidal distribution of earthquakes with maxima and minima every 400 years was found. That is, every 400 years or so, the area adjacent to the Mediterranean Sea approaches the equator and then moves away from it, with different effects in different parts of the globe. The movement of the earth coating under stationary climatic zones causes changes in precipitation zones and drought zones on the earth area, bringing specific social effects and the occurrence of the cosmic-social cycle illustrated in the figure below.

Great religious leaders appear in times of socio-economic crisis caused by droughts resulting from the Earth’s coating movements towards the equator. In the ages of Christ and Muhammad, Palestine and the Arabian Peninsula probably entered, after a period of increased rains favoring population growth, in a year-round drought zone between the parallels of 20-30 degrees of latitude due to the Earth coating movement towards the equator (confirmed in the graph above Fig.35-1 by earthquakes maximum of the earthquakes). It is worth mentioning here the credible research showing that the Iranian area has shifted in the last 5,000 years from the climatic rainfall zone in summer to the rainfall zone in winter. It corresponds to the Earth linear movement of the coating towards the equator in the Iran region by about 25 degrees latitude, i.e., from the rainfall zone in summer between the 5-20 parallel to the winter rainfall zone the 30-50 parallel. The area of ​​Iran is now between 30-40 parallel, which means a shift to the equator over the last 5000 years by about 25 degrees latitude or about 3000 km. The Earth coating in the Iranian region has shifted southward by about 3,000 km in the previous 5,000 years, but this movement is likely to have had different phases in the north-south and east-west directions. The idea of changing the Iranian area comes from the study of the north magnetic pole apparent positions, which continually changes its apparent location on the globe surface. The magnetic north pole changeable position results from the Earth coating continuous movement relative to the ecliptic plane.

During the Arab Empire rising, the Western Roman Empire fell, devastated by the invasion of the Germans tribes, who were driven out of northern Europe by the cold and the Mongol invasion. A similar phenomenon of earthquakes growth took place gradually in the period of AD 1250-1800 in Poland territory, which means that the area of ​​Anatolia was also approaching the equator at that time. It probably told Anatolia and the Mediterranean area to transition into a climatic zone drought all-year-round. It had specific economic and social consequences for the Ottoman Empire, such as the internal crisis related to the lack of food, the disintegration of the empire, and the appearance of Mustafa Kemal Atatürk, the Turkish social reformer at the end of the crisis. The crisis of the Ottoman Empire was caused by a drought (which was found in numerous works on the climate of Anatolia) and was interfaced with the entry of the Russian area into the year-round rainfall zone between the parallels 50-60, which caused the Russian imperial expansion and its development also towards the west, which resulted in the partitions of the Republic of Poland Both Nations.

Thus, we see that the influence of the Cosmos on the terrestrial natural environment causes specific psychological and social effects that end the duration of successive empires and the formation of new ones. With this knowledge, we should notice that ​​North America again approaching the equator (which causes the effects called global warming) because of the number of earthquakes in the Mediterranean region observed by seismological observatories around the globe is increasing. On the other side of the world, in East Russia, Earth coating goes to the North direction. Therefore, we should prepare for the change in the distribution of biological forces on our planet related to climate zones displacement.

An explanation of the above-described phenomena can be found in my books published in open acces on Google Books-link https://play.google.com/store/books/author?id=Bogdan+G%C3%B3ralski .
 Add Account

Can we develop a harmonious global ethical system  based on the philosophical achievements of Jesus Christ?

The presence of elements of European, Asian, African philosophies in the ideology of Jesus Christ

Project goal:

Working out the foundations of the global system of ethic .

Explanation:

I my opinion Jesus Christ was born as a human being and became God.

Jesus Christ had been meting the culture of many civilizations and his teaching was a synthesis of these cultures. We should find the sources of this synthesis.

Nauczanie Jezusa a globalny system etyczny

14 grudnia 2017

Czy możemy stworzyć harmonijny globalny system etyczny oparty na filozoficznych osiągnięciach Jezusa Chrystusa stanowiących syntezę kultury wielu cywilizacji? Myślę dziś, że tak.

Czy możemy stworzyć harmonijny globalny system etyczny oparty na filozoficznych osiągnięciach Jezusa Chrystusa?

Obecność elementów filozofii europejskiej, azjatyckiej i afrykańskiej w ideologii Jezusa Chrystusa

Cel projektu:

Wypracowanie podstaw globalnego systemu etyki.

Wyjaśnienie:

W mojej opinii Jezus Chrystus narodził się jako człowiek i stał się Bogiem.

Jezus Chrystus spotykał się z kulturą wielu cywilizacji, a jego nauczanie było syntezą tych kultur. Trzeba nam znaleźć źródła tej syntezy.

Nauczanie Jezusa Chrystusa nie jest religią, jest to ideologia, która prowadzi nas do lepszej przyszłości, lepszego wykorzystania naszych możliwości, do życia w pięknie naszego świata. Potrzebujemy ideologii Jezusa Chrystusa w naszym codziennym życiu, aby stać się mędrcami, ludźmi kochającymi nasz cały świat.

Can we develop a harmonious global ethical system  based on the philosophical achievements of Jesus Christ?

The presence of elements of European, Asian, African philosophies in the ideology of Jesus Christ

Project goal:

Working out the foundations of the global system of ethic .

Explanation:

I my opinion Jesus Christ was born as a human being and became God.

Jesus Christ had been meting the culture of many civilizations and his teaching was a synthesis of these cultures. We should find the sources of this synthesis.

Jesus Christ teaching is not a religion, this is an ideology that lead us to better future, to better use of our abilities, to lives in a beauty of our world. We need ideology of Jesus Christ in our everyday life to become wise men, a men loving our all world.

O pochodzeniu Jezusa Chrystusa

About the origin of Jesus Christ

During the radio lecture entitled Historical Jesus-Pharisee from a wealthy family the dean of the Faculty of History at the University of Warsaw, Prof. Łukasz Niesiołowski-Spano expressed the view that Christ was a representative of educated Jewish elites, that is, he came from a wealthy family. Link to the lecture:

Historical Jesus – Pharisee from a good home [E75] – Scientific Radio

Another historian from the Faculty of History of the University of Warsaw, Prof. Paweł Janiszewski in the book Panthera – the father of Jesus, (excerpts of which were presented by Piotr Głuchowski in the article entitled Was the Father of Jesus a Panther, whose tombstone was discovered in Germany? In Wyborcza.pl in the Ale Historia section on December 17, 2021), asks:

Could the biological father of Jesus be Tiberius Julius Abdes Panther of Sidon, the ensign of the first archer cohort whose tombstone was discovered in Germany?

The idea that Jesus was the illegitimate child of a Roman legionnaire conceived after the rape of a young Jewish woman is psychologically more likely to me than that Jesus came from a good Jewish home. A child born as a result of the rape done by a non-Jewish father and without marriage had to be despised from conception by religiously and morally rigorous Jews.
As such, it grew up with the stigma of contempt, and transgression among members of the Galilean community. The feeling of contempt and social rejection that accompanied Jesus from childhood could have caused his psychological reaction to the struggle for social appreciation, which was caused by his drive for self-education. After all, he saw that the Jewish elite consisted of scholars educated in Jewish law. This drive for self-education may have resulted in the knowledge and assimilation of the philosophical content of Hindu and Chinese works present in the Middle East since the invasion of India by Alexander of Macedon. It was from these works that Jesus took new philosophical content of Buddhism, Taoism, Confucianism, and Jainism, which he incorporated into his philosophy. The content of those philosophies was innovative and dazzlingly seductive to the poor from Galilee and Palestine subject to the rigorous and cruel Jewish law promoted by Jewish intellectuals. Jesus, as an illegitimate child of an officer in the Roman legions, had the genes of a leader, and so he became a leader for the poor of Galilee and  Palestinian suffering from drought and hunger. The fishermen of Galilee probably followed him because the Sea of ​​Galilee was dried up and the fish were extinct in it. Jesus and his humanist philosophy and the revolutionary socio-economic program were a threat to both the Roman and Jewish elites of the time, and so he was killed by them. It was done in order to continue living with impunity in degenerate barbarism until today.

Warsaw, December 31, 2021, 7:00 am Bogdan Jacek Góralski

Modified January 6, 2022, 5:28 am
Translated June 27, 2022, 7:44

O pochodzeniu Jezusa Chrystusa

Podczas radiowego wykładu pt. Historyczny Jezus-faryzeusz z dobrego domu dziekan Wydziału Historycznego UW Prof. Łukasz Niesiołowski-Spano wyraził pogląd, że Chrystus był przedstawicielem wykształconych elit żydowskich czyli pochodził z dobrego domu. Link do wykładu:

Historyczny Jezus – faryzeusz z dobrego domu [E75] – Radio Naukowe

Inny historyk z Wydziału Historii UW Prof. Paweł Janiszewski w książce Panthera-ojciec Jezusa, ( z której fragmenty przedstawił Piotr Głuchowski w artykule zatytułowanym Czy ojcem Jezusa był Pantera, którego nagrobek odkryto w Niemczech? w Wyborcza.pl  w dziale Ale Historia w dniu 17 grudnia 2021 roku), pyta:

Czy biologicznym ojcem Jezusa mógł być Tyberiusz Juliusz Abdes Pantera z Sydonu, chorąży pierwszej kohorty łuczników, którego nagrobek odkryto w Niemczech?

Pogląd, że Jezus był nieślubnym dzieckiem rzymskiego legionisty poczętym po zgwałceniu młodej Żydówki jest dla mnie bardziej prawdopodobny psychologicznie niż ten, że Jezus pochodził z dobrego żydowskiego domu. Dziecko zrodzone w wyniku gwałtu z ojca nie Żyda i bez ślubu musiało być pogardzane od poczęcia przez rygorystycznych religijnie i obyczajowo Żydów. Jako takie wyrastało na napiętnowanego występkiem członka społeczności Galilei. Uczucie pogardy i odrzucenia społecznego towarzyszące Jezusowi od dzieciństwa mogło spowodować u niego psychologiczną reakcję walki o dowartościowanie społeczne, które spowodowało u niego pęd do samokształcenia. Widział przecież, że elity żydowskie składały się z wykształconych w prawie żydowskim uczonych. Ten pęd do samokształcenia mógł zaowocować poznaniem i przyswojeniem treści filozoficznych dzieł hinduskich i chińskich obecnych na Bliskim Wschodzie od czasu najazdu na Indie Aleksandra Macedońskiego. To z tych dzieł Jezus zaczerpnął nowe treści filozoficzne buddyzmu, taoizmu, konfucjanizmu, dżinizmu, które włączył do swej filozofii. Treści te były nowatorskie i olśniewająco uwodzicielskie  dla biedoty z Galilei, Palestyny poddanej oddziaływaniu rygorystycznego i okrutnego prawa żydowskiego lansowanego przez intelektualistów żydowskich. Jezus jako nieślubne dziecko oficera rzymskich legionów miał geny przywódcy i takim się stał dla biedoty z Galilei, Palestyny cierpiącej z powodu suszy i głodu. Rybacy z Galilei poszli za nim prawdopodobnie dla tego, że Jezioro Galilejskie wyschło i ryby w nim wyginęły. Jezus i jego humanistyczna filozofia oraz rewolucyjny program społeczno-gospodarczy były zagrożeniem zarówno dla rzymskich jak i żydowskich elit tamtych czasów i dlatego go zgładzono aby dalej żyć bezkarnie w wynaturzonym barbarzyństwie aż do dzisiaj.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2021 roku, godzina 7:00                                   Bogdan Jacek Góralski

Zmodyfikowano 6 stycznia 2022 roku, godzina 5:28

Cokolwiek możemy powiedzieć o doktrynie Jezusa Chrystusa, ideologii, nauczaniu, musimy myśleć o Jego nauce jako o ciągłości nauczania dawnych proroków z naszej Historii. Jezus Chrystus był ostatnim w długiej serii Wielkich Filozofów i zrozumiał, że nie powinniśmy mówić tylko o zachowaniu ludzi. Nie mów tylko o tym, jak żyć, ale żyj zgodnie z twoją nauką. Jezus Chrystus ukazuje nam sam siebie jako granicę świadomej, jednostkowej miłości – poświęcając się dla dobra innych. Nie mamy innego wyboru w naszym życiu, ponieważ cokolwiek robimy, podążamy za Jezusem Chrystusem i musimy to zrozumieć. Jego nauczanie było pełne ludzkiej wiedzy, nic więcej nie można było dodać. Musimy zastosować to w naszym codziennym życiu. Ale problemem jest pokazanie, w jaki sposób Jezus Chrystus użył nauczania dawnych proroków z Europy, Azji i Afryki? Myślę, że powinniśmy wspólnie rozważyć proces przenikania kultur w starożytności. Uważam, że wielkim wyzwaniem dla współczesnej nauki jest pokazanie, że nasze myślenie zmierza do syntezy ludzkiej wiedzy – nauki o poświęcaniu naszych słabości na wspólną lepszą przyszłość. Prorok Mahomet był także wielkim filozofem, który rozumiał prawdziwość każdej religii i nauczał oddawać cześć wszystkim religiom.

Whatever we can say of Jesus Christ doctrine, ideology, teaching we need to think about His teaching as continuity of teaching the former Prophets from our History. Jesus Christ was last one in long series of Great Philosophers and he understood that we do not should only speak about people behavior. Not just talk about how to live, but live according to  learning of yours. Jesus Christ show us by yourself as the border of conscious entity love – sacrificing ourselves for the good of others. We do not have any other choice in our life because whatever we do we follow Jesus Christ and we need to understand it. His teaching was full of human knowledge, nothing more could be added. We need to apply it in our daily life. But the problem is to show how Jesus Christ used the teaching the former Prophets from Europe, Asia and Africa? I think we should together consider the process of penetration of cultures in antiquity. I think it is a great challenge for modern science to show that our thinking is going to the synthesis of human knowledge – the science of sacrificing our weaknesses for a common better future. Prophet Mohammad was also the great philosopher who understood rightfulness of every religion and he taught to worship to all religions.

Sprawa jest prosta: jeśli potrafisz kochać swoich wrogów, możesz osiągnąć wszystko jako istota ludzka, ponieważ jesteś chrześcijaninem i możesz uniknąć niepotrzebnego cierpienia. Minęła długa droga ewolucji filozofii, a Chrystus dokonał syntezy wielu filozofii i doprowadził do rewolucji, która trwa do dziś. Jestem uczestnikiem tej rewolucji.

Ideologia Chrystusa idzie do uczciwego życia, do uczciwego systemu politycznego z przywódcami świadomymi naszych celów.

Jezus Chrystus przekształcił nauczanie Buddy o bólu, cierpieniu. Jezus Chrystus nauczał, że nie powinieneś unikać cierpienia, powinieneś cierpieć dobrowolnie iw ten sposób osiągniesz szczęście. Jezus Chrystus pokazuje nam przez własny przykład drogę do ziemskiego i wiecznego szczęścia. Podążam Jego drogą.

Ostatnio wyznałem, że myślę, że całe moje cierpienie, które miałem w moim życiu, zawdzięczam tylko sobie i mojej ignorancji. Nie wiedziałem, co robię w moim życiu. W ten sposób przyznaję rację nauczaniu Sokratesa i Buddy oraz Jezusa Chrystusa. Jednak moje cierpienia zmotywowały mnie do samokształcenia i rozwoju ducha i etyki, więc moje cierpienie wywołało pozytywny efekt. To potwierdza słuszność nauczania Jezusa Chrystusa.

The case is simple: If you can love your enemies you can achieve  everything as a human being because you are a Christian and you can  avoid unnesessery suffering. It took a long road of evolution of philosophy and Christ made a synthesis of many philosophy and to bring about a revolution that continues today. I am a participant of this revolution.

Christ ideology ig going to honest life, to honest political system with leaders conscious the our purposes….

Jesus Christ has transformed Buddha teaching of pain, suffering. Jesus Christ taught that you should not avoid suffering, you should suffer voluntarily and  in this way you will reach the happiness. Jesus Christ show us by own example us the way to the earthly and eternal happiness. I follow His road.

Recently I confessed that I think all my suffering that I had in my life owe only to myself and to my ignorance. I did not know what I was doing i my life. In this way, I admit the reason to teaching the Socrates and Buddha and Jesus Christ. However, my sufferings motivated me to pursue self-education and spirit and ethics development, so my suffering caused a positive effect. This confirms the rightfulness of the teaching of Jesus Christ.

Nie wiedziałem, co robię. Każdy może to powiedzieć. Nasza historia to długi łańcuch aktów ignorancji. Im wyższa pozycja ignoranta w hierarchii społecznej, tym większa szkoda wyrządzona społeczeństwu. Jest tylko jeden sposób, aby przełamać ignorancję – rozwój wiedzy wśród całego społeczeństwa, a zwłaszcza wśród elit politycznych …

Ajschylos (525-456 pne) był starożytnym greckim tragediem. Często opisuje się go jako ojca tragedii. Twierdził, że cierpienie jest nauką.

Jest fragment z polskiej wersji Wikipedii:

Azyjski model rzeczywistości jest zatem podporządkowany ideom etyczno-religijnym. Ten model opiera się na przekonaniu, że światem rządzi boska sprawiedliwość, a głównymi bóstwami, które go tworzą, są Zeus, Mojra i Dike. Bóg i ludzka sprawiedliwość są tutaj w bliskim związku. Obaj polegają na wierze w porządek, który można kontrolować tylko przez cierpienie …

Jezus Chrystus wypełnił przesłanie Ajschylosa i naśladował postać Hioba (w języku polskim) z hebrajskiego Starego Testamentu.

System praw Dekalogu Mojżesza był prawdopodobnie skrótem 42 praw egipskiej bogini Maat (http://maatlaws.blogspot.com/). Mojżesz, który został wychowany i ukształtowany przez kulturę starożytnego Egiptu, uprościł egipskie prawo, aby nadmiar zakazów nie uniemożliwiał Izraelitom korzystania z ich praw. Prawo musi być proste i zrozumiałe do wykonania. Jezus Chrystus został ukształtowany przez Dekalog Mojżesza, którego źródłem był starożytny Egipt. Ponadto społeczeństwo starożytnego Izraela zostało zorganizowane w małe społeczności lokalne, których tradycja organizacji pochodziła z niewoli babilońskiej.

I did not know what I was doing. Everyone can say this. Our story is a long chain of acts of ignorance. The higher position of the ignoramus in the social hierarchy is, the higher the damage is done to the society. There is only one way to break the ignorance- development of knowledge among all society and especialy ameng the political elites…

Aeschylus ( 525-456 BC) was an ancient Greek tragedian. He is often described as the father of tragedy. He claimed that suffering is a teaching.

There is an excerpt from Polish version of Wikipedia:

The Aeschylian model of reality is therefore subordinate to ethical-religious ideas. This model is based on the belief that the world is governed by divine justice, and the key deities that form it are Zeus, Mojra, and Dike. God and human justice are here in close relationship. Both of they  rely on faith in order, which can only be controlled through suffering…

Jesus Christ fulfilled the message of Aeschylus and imitated the figure of Job (in Polish HIOB) from Hebrew Old Testament.

The system of laws of the Decalogue of Moses was probably an abbreviation of the 42 laws of the Egyptian goddess Maat (http://maatlaws.blogspot.com/). Moses, who was brought up and shaped by the culture of ancient Egypt, simplified the Egyptian law so that the excess of prohibitions would not prevent the Israelites from exercising their rights. The law must be simple and understandable to be performed. Jesus Christ was shaped by the Decalogue of Moses, the source of which was ancient Egypt. In addition, the society of ancient Israel was organized into small local communities, whose tradition of organization came from the Babylonian captivity.

Podczas życia Chrystusa zatłoczona Judea doznała wielkiej suszy. Jego ideologia była reakcją na potrzeby społeczne, które były wynikiem kryzysu w rolnictwie i społeczeństwie.

Systemy filozoficzno-religijne powstawały w zależności od środowiska naturalnego kraju. Przykładem są Chiny, w których rozwinęły się ekstrema konfucjanizmu i taoizmu. Jest to opisane w cytowanym cytacie:

Myśl Konfucjusza narodziła się z raczej ubogiej ziemi. W swojej ojczyźnie, małym księstwie Lu, położonym w centralnej, kontynentalnej części dzisiejszej prowincji Shandong, był w stanie obserwować walki człowieka z nieprzyjazną przyrodą od najmłodszych lat, ciągłe walki z powodziami i nadmiar wody. Skalista kraina wyższych części Shandong jest mało płodna i niechętnie daje plony. Każda kultywacja wymaga harmonizacji wysiłków, wspólnym jest działanie społeczne. Niełatwo jest władać krajem, w którym głód nie był rzadki, a ludzie są gotowi do buntu. Takie myśli musiały skierować uwagę Konfucjusza na życie społeczne, szukać odpowiedzi na pytanie, jakie jest nasze miejsce w społeczeństwie, jak władca powinien rządzić i jaka część jego poddanych powinna być zaangażowana w te rządy.  

Taoiści twierdzą, że im mniej rządzi księstwo, tym lepszy stan społeczeństwa. Ideałem taoistów jest samorządność małych lokalnych społeczności, a Jezus Chrystus bierze przykład z nauczania taoistów i tworzy swoje małe społeczności, co ułatwia życie biednym ludziom z Judei.

During Christ’s life, overcrowded Judea has suffered a great drought. His ideology was a reaction to the social needs which was the result of the crisis in agriculture and society.

Philosophical-religious systems have been creating depending on the natural environment of the country. An example is China in which the extremes of Confucianism and Taoism have developed. This is described in the quote quoted:

Confucius’s thought was born of a rather poore land. In his homeland, the small principality of Lu, located in the central, continental part of today’s Shandong province, he was able to observe the struggles of man with unfriendly nature from his youngest years, constant fights with floods and any excess water. The rocky land of the higher parts of Shandong is little fertile and reluctantly give crop. Every cultivation requires harmonization of efforts, in common, it is social action. It is not easy to wield a land where hunger was not uncommon and whose people are ready for rebellion. Such thoughts had to direct Confucius’s attention to the social life, to seek answers to the question of what our place in society is, how the ruler should rule and what part of his subjects should be involved in these governments.

Taoists claim that the less govern, ingerence of the  prince the better condition of society. Taoists ideal is self governents of small local communities and Jesus Christ take en examples from taoists teaching and creates his small  communities, which makes the lives of poor people easier from  Judea.

Can we develop a harmonious global ethical system based on the philosophical achievements of Jesus Christ?

Filozofia – (starożytna grecka φιλοσοφία od: starogrecki φίλος – miłość i starożytne greckie οοφία – mądrość, tłumaczona jako “miłość do mądrości”) – systematyczne i krytyczne refleksje na temat podstawowych problemów i idei, dążenie do poznania ich istoty, a także kompleksowe zrozumienie świata.

WISE LOVE = ENERGY = LIFE

Mądra miłość da nam energię, która zapewni nam życie wieczne dla nas i przyszłych pokoleń.

Philosophy – (ancient Greek φιλοσοφία from: ancient Greek φίλος – love and ancient greek σοφία – wisdom, translated as “love of wisdom”) – systematic and critical reflections on basic problems and ideas, striving to know their essence, as well as a comprehensive understanding of the world.

WISE LOVE= ENERGY = LIFE

Wise love will give us energy that will ensure eternal life for us and for future generations

Zoroastrianizm i wierzenia Jezusa Chrystusa

Fragment polskiej Wikipedii:

Zoroastrianizm wywodzi się z pierwotnych wierzeń ludów indoeuropejskich zamieszkujących obszar obecnego północnego Iranu. Muzułmanie nazywają jej wyznawców czcicielami ognia. Świętą księgą Zoroastrianina jest Awesta, której najważniejszą częścią jest Gaty, zgodnie z wierzeniami napisanymi przez samego Zoroastra (patrz: język Aestean). Zoroastrianizm był religią państwową w istniejącym imperium Sasanidów we współczesnym Iranie i Iraku. Wywarł znaczny wpływ na judaizm, a przez niego także na chrześcijaństwo i islam, a według niektórych uczonych religijnych istnieją poważne przesłanki do twierdzenia, że takie podstawowe zasady religii jak Sąd Ostateczny, dusza wędruje po śmierci do piekła lub nieba, wiara w istnienie diabła i nadejście mesjasza powstały pod silnym wpływem zaratusztrianizmu.

Zoroaster twierdził, że jeśli mamy dobre myśli, dobrą mowę, dobre uczynki, to daje nam szczęśliwe życie.

Zoroastrianism and Jesus Christ beliefs

An excerpt from Polish Wikipedia:

Zoroastrianism is derived from the original beliefs of Indo-European peoples living in the area of present northern Iran. Muslims call her followers the worshipers of the fire. The Holy Book of Zoroastrian is Awesta, the most important part of which is Gaty, according to the beliefs written by Zoroaster himself (see: Aestean language). Zoroastrianism was a state religion in the existing Sassanid empire in contemporary Iran and Iraq. He exerted a significant influence on Judaism, and through him also on Christianity and Islam, and according to some religious scholars there are serious premises to claim that such basic principles of religion as the Last Judgment, the soul’s wandering after death to hell or heaven, faith in the existence of the devil and the arrival of the messiah arose under the strong influence of Zoroastrianism.

Zoroaster claimed that if we have good thoughts, good speach, good deeds this give us a happy life.

Idee Konfucjusza a pokój na Ziemi

Józef Marzęcki, Systemy religijno-filozoficzne Wschodu, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1999, str.140, cytuję:

Kontynuator myśli Konfucjusza, Zeng Shen (505-437 p.n.e.), zwany Zengzi, uważany za autora Wielkiej Nauki (DAXUE – datowanej faktycznie na przełom III i II wieku przed Chrystusem), będącej częścią Czteroksięgu (Sishu), tak przedstawia drogę człowieka do doskonałości:

Wielkiej nauki droga prowadzi ku oświeceniu. Oświecona cnota polega na serdeczności wobec ludzi przez powstrzymanie się od pragnień i dóbr. Mądre powstrzymanie się prowadzi do posiadania pewności. Pewność prowadzi do stanu spokoju. Spokój prowadzi do stanu pokoju. Pokój prowadzi do stanu skupienia. Skupienie prowadzi do pomyślności. Rzeczy mają korzenie i wierzchołki, sprawy mają początek i koniec. Znajomość tego,  co wcześniej i co później, jest regułą bliską tao. Starożytni pragnęli oświecenia. Oświecona cnota pragnie wielkości. Najwięksi najpierw rządzą własnym państwem. Pragnący rządzić własnym państwem najpierw osiągają pomyślność własnej rodziny.  Pragnący dobra własnej rodziny najpierw naprawiają siebie samego. Pragnący naprawić samego siebie najpierw poprawiają własny umysł. Pragnący poprawić własny umysł najpierw kontrolują własne myśli.  Pragnący kontrolować własne myśli najpierw rozszerzają własną wiedzę. Rozszerzona wiedza polega na rozpoznaniu rzeczy. Rozpoznanie rzeczy prowadzi do wiedzy najwyższej. Wiedza najwyższa prowadzi do myśli pewnej.  Myśl pewna prowadzi do umysłu zreformowanego. Zreformowany umysł prowadzi do poprawienia nas samych. My poprawieni doprowadzamy do pomyślności rodziny. Pomyślność rodziny doprowadza do państwa praworządnego. Państwo praworządne doprowadza do nieba wprowadzającego równowagę. Począwszy od cesarza, aż schodząc w dół do zwykłych ludzi, umysły muszą brać pod uwagę dbałość o korzenie. Nie można niszczyć korzeni, lecz trzeba się troszczyć, aby rosnące drzewo było dobrze kultywowane. Nie może być tak, aby to co ważne, było zaniedbane, a  równocześnie to co, co mało ważne, aby było zadbane. To się nazywa poznaniem korzeni, to się nazywa najwyższym poznaniem.

Prawy książe, prawy król, pomazaniec Boży, wybraniec niebios, powinien zapewnić harmonię i współdziałanie wszystkich społeczności świata i wszystkich religii zaprowadzając na Ziemi Porządek na wzór odkrytych praw Kosmosu, które zapewnią harmonijny rozwój ziemskim społecznościom aż do osiągnięcia Absolutu.

Confucius thought and peace

Józef Marzęcki, Religious-Philosophical Systems of the East, Scholar, Warszawa 1999, p.140, quote:

Zeng Shen, the continuity of Confucius’ thought, considered to be the author of the Great Science (DAXUE, actually dated at the turn of the third and second centuries before Christ), is part of the Siddhya (Sishu), thus portraying a way a man to perfection:

Great learning path leads to enlightenment. Enlightened virtue consists in the affection of the people, by refraining from desires and goods. The wise refrain leads to having confidence. Confidence leads to calm. Calm leads to peace. Peace leads to a state of concentration. Focus brings prosperity. Things have roots and vertices, things have a beginning and an end. Knowing what was before and after, is a rule close to Tao. The ancients wished enlightenment. Enlightened virtue desires greatness. The largest ones first rule their own state. Desiring to govern their own country, they first achieve the prosperity of their own family.The desires of the good of the family first fix themselves. Those who want to fix themselves first improve their minds. Those who want to improve their mind first control their own thoughts. Wanting to control their own thoughts first expand their own knowledge. Enhanced knowledge consists in recognizing things. Recognition of things leads to the highest knowledge. The highest knowledge leads to a certain thought. A certain thought leads to the reformed mind. Reformed mind leads to improving ourselves. We corrected we bring to the prosperity of the family. The prosperity of the family leads to the rule of law. A law-governed state leads to the heavens that bring balance. Starting from the emperor until down to the ordinary people, minds must take care of the roots. You can not destroy the roots, but you have to take care that the growing tree is well cultivated. It can not be so that what is important is neglected, and at the same time what is not important to be taken care of. This is called learning the roots, it is called the highest knowledge.

I said : “The righteous prince, the righteous king, the elect of the heavens, should ensure the harmony and co-operation of all communities and all religions by bringing to Earth the Order in the pattern of the established laws of the Universe, which will ensure the harmonious development of the earthly communities to the attainment of the Absolute.

Źródła idei pokoju w nauczaniu Jezusa Chrystusa

Grecki myśliciel i rolnik Hezjod (VII p.n.e.) wychwalał  pokój i pracę w rolnictwie a ganił wojnę.

Religie szukają pokoju w Asyżu

“Nigdy więcej nienawiści! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej terroryzmu! Niech każda religia w imię Boga daje ziemi sprawiedliwość i pokój, przebaczenie i życie, miłość!” (Papież Jan Paweł II).

ASSIS, 24 stycznia 2002 r. Przedstawiciele różnych religii z całego świata gromadzili się, by wspólnie modlić się o pokój – pokój, który zagraża terroryzmowi, nietolerancji i niesprawiedliwości. Spotkanie zostało ogłoszone przez Papieża około dwa miesiące po upadku słynnych bliźniaczych wież w Nowym Jorku. Wielu przywódców religijnych z entuzjazmem przyjęło zaproszenie Watykanu.

Wcześniej, dwukrotnie – w 1986 i 1993 r. – z inicjatywy papieża w tym samym włoskim mieście zorganizowano dzień modlitwy o pokój. * W 2002 roku ponad tysiąc dziennikarzy z wielu krajów obserwowało kongres. W modlitwach uczestniczyli przedstawiciele różnych religii: chrześcijaństwo (w tym katolicy, luteranie, anglikanie, ortodoksi, metodyści, baptyści, zielonoświątkowcy, menonici i kwakrzy), a także islam, hinduizm, konfucjanizm, sikhizm, dżinizm, ruch tenri-kyo, i buddyzm, judaizm, tradycyjne religie afrykańskie, szintoizm i zoroastrianizm. Byli także delegaci innych religii i przedstawiciel Światowej Rady Kościołów.

Love of enemies and peace in teaching of Jesus Christus

The Greek thinker and farmer Hezjod (VII century BC) already praised peace and agricultural struggle before the war.

Religions are looking for peace in Assisi

“No more hate! No more war! No more terrorism! Let every religion in the name of God give the earth justice and peace, forgiveness and life, love! “(Pope John Paul II).

ASSIS, January 24, 2002. Representatives of various religions from around the world gathered to jointly pray for peace – a peace that threatens terrorism, intolerance and injustice. The meeting was announced by the Pope some two months after the collapse of the famous twin towers in New York. Many religious leaders enthusiastically accepted the invitation of the Vatican.

Earlier, twice – in 1986 and 1993 – at the initiative of the Pope, a day of prayer for peace was organized in the same Italian city. * In 2002, more than a thousand journalists from many countries watched the congress. The prayers were attended by representatives of various religions: Christianity (including Catholics, Lutherans, Anglicans, Orthodox, Methodists, Baptists, Pentecostals, Mennonites and Quakers), as well as Islam, Hinduism, Confucianism, Sikhism, Jainism, tenri-kyo movement, and Buddhism, Judaism, traditional African religions, Shintoism and Zoroastrianism. There were also delegates of other religions and a representative of the World Council of Churches.

14.4.1. Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół

Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.(Mt 5,43-48)

Tekst Ewangelii był dla mnie zbyt radykalny gdy byłem młodszy. Miłować nieprzyjaciół???…  Jednak po latach przyznałem i w tym rację Chrystusowi. Dzięki nieprzyjaciołom stajemy się lepsi. Dlaczego…??? Dzięki nieprzyjaciołom mamy motywację do życia, walki. Nieprzyjaciel znaczy konflikt, który wymusza tok przygotowań do finalnego starcia.  Poznajemy wtedy przeciwnika, udoskonalamy się aby stawić mu czoła. Jeżeli mamy wygrać musimy go przewyższyć. Zaczynamy się kształcić aby zrozumieć wroga, aby zrozumieć otaczajacy wrogi świat. Gromadzimy o nim informacje i tą drogą dowiadujemy się o przyczynach konfliktu. Zaczynamy rozumieć postępowanie wroga i zaczynamy mu współczuć. Stajemy się doskonalsi niż gdy nie mieliśmy wroga i gnuśnieliśmy w samozadowoleniu. A jak już jesteśmy lepsi czyli silniejsi od wroga to litujemy się nad nim i wyciągamy rękę do zgody. Widzimy bezsens ofiar walki i dostrzegamy możliwość pokojowego wyjścia z konfliktu. Porozumienie i tak jest wymuszone naszą przewagą. Wygrywamy więc wojnę w ogóle jej nie wszczynając. Tak radzili starożytni Chińczycy. Najmądrzej jest wygrać wojnę wcale jej nie wszczynając.

Miłujmy naszych nieprzyjaciół bo dzięki nim stajemy się doskonalsi.

Zawdzięczamy im naszą doskonałość zdobytą dzięki konfliktowi.

Bądźmy im wdzięczni i miłujmy ich za to co nam uczynili.

Tak radził Chrystus 2000 lat temu. Jaki byłby świat gdyby Go posłuchano…???

Love Your Enemies

Jesus said to his disciples: You have heard that it was said, You will love your twin, and you will hate your enemy. And I say to you, Love your enemies, and pray for those who persecute you; So you will be the sons of your Father who is in heaven; Because He causes His sun to rise above the evil and the good, and He sends rain on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward will you have? Do tax collectors do not do it? And if you only greet your brethren, what special do you do? Do not the heathen do it? So be perfect, how perfect is your heavenly Father (Mt 5,43-48).

The text of the Gospel was too radical for me when I was younger. Love your enemies? … But after years I confessed to Christ. Thanks to our enemies we become better. Why…??? Thanks to our enemies we have the motivation to live and fight. Enemy means a conflict that forces the preparation for the final battle. We know the enemy then, we are perfect to face him. If we have to win we must outdo the enemy. We begin to educate ourselves to understand the enemy in order to understand the hostile world around us. We collect information about him and this way we learn about the causes of the conflict. We begin to understand the behavior of the enemy and start to sympathize with him. We become more perfect than when we did not have the enemy and were sluggish in complacency. And as we are better or stronger than the enemy then we pity on him and we reach for his consent. We see the nonsense of victims of the struggle and see the possibility of peaceful exit from conflict. The agreement is still enforced by our advantage. We win the war without launching it. So did the ancient Chinese. It is wise to win the war without launching it. Let’s love our enemies because they make us perfect.

Let’s love our enemies because they make us perfect.

We owe them our perfection achieved through conflict.

Let us be grateful and love them for what they did to us.

This was taught by Christ 2,000 years ago. What would the world be if they listened to Him … ???

God is perfect but does it mean that He has an enemy too???

Warsaw, 2013 -2017 Bogdan Góralski

W jaki sposób Jezus Chrystus rozwiązał problem dziedziczenia własności?

Według listów apostolskich wczesne wspólnoty chrześcijańskie przyjmowały nowych wierzących, gdy oddawali całą swoją własność społeczności. Wspólnoty chrześcijańskie zapewniały członkom ochronę przed głodem i bezprawiem, które panowały w Judei w tym czasie. Prawdopodobnie przeniesienie całego majątku do wspólnoty chrześcijańskiej było nowym rozwiązaniem problemu dziedziczenia własności, co powoduje dzisiaj tak wiele problemów. Myślę, że globalna firma POL-CAT, której nikt nie odziedziczy, rozwiąże wiele problemów współczesnego świata i stanie się wspólną własnością globalnej społeczności.

POL-CAT nie może zostać przejęty przez mafie.

Harmonia między mężczyzną i kobietą nastąpi, gdy zmienimy mechanizmy dziedziczenia własności. POL-CAT Global Enterprise proponuje zmianę systemu dziedziczenia.

Globalna pokojowa rewolucja

W tekście “Tryb działania POL-CAT” piszę, że pracownicy tej firmy będą mieli równy udział w zyskach. Czemu? Ponieważ zmusi to wszystkich do ciężkiej pracy, aby zwiększyć dochody firmy. W tym przedsięwzięciu nie będzie elity finansowej. To jest rewolucja. Albo równe bogactwo, albo równe ubóstwu …

Podążam za Jezusem Chrystusem, tworząc tryb działania POL-CAT.

Jezus Chrystus powiedział: “Wiecie, że władcy uciskają lud, a wielcy dają ludowi odczuć swoją przewagę, nie powinno tak być między wami, jeśli ktoś z was chce być wielki, niech będzie waszym sługą. Jeśli jeden z was chce być pierwszym spośród was, niech będzie waszym niewolnikiem (Mateusza 20: 25-27).

 Podążam za Jezusem Chrystusem, tworząc sposób działania POL-CAT.

How did Jesus Christ solve the problem of inheriting property ???

According to the Apostolic Letters, early Christian communities were accepting new believers when they offered all their property to the community. Christian communities were providing members with protection against hunger and lawlessness that prevailed in Judea at that time. Probably the transfer of all property to the Christian community was a new solution to the problem of property inheritance, which causes so many problems today. I think that a global company POL-CAT, which no one will inherit, will dispel many problems of the modern world and become a common property of the global community.

POL-CAT can not be taken over

The harmony between man and woman will occur when we change the mechanisms of inheritance of property. The POL-CAT Global Enterprise is proposing to change the inheritance system. POL-CAT can not be taken over.

Global peaceful revolution

In the text “Mode of operation of POL-CAT” I write that employees of this company will have equal share in profits. Why? Because it will force everyone to work hard to increase the company’s income. There will be no financial elite in this enterprise. This is revolution. Either equal wealth or equal to poverty…

I follow Jesus Christ creating the mode of operation of POL-CAT.

Jesus Christ said, “You know that the rulers oppress the people, and the great ones let them feel their advantage. It should not be between you. If any one of you wants to be great, let him be your servant. And if any one of you wants to be first among you, let him be your slave. (Matthew 20: 25-27). I follow Jesus Christ creating the mode of operation of POL-CAT.

Jesus Christ teaching is not a religion, this is an ideology that lead us to better future, to better use of our abilities, to lives in a beauty of our world. We need ideology of Jesus Christ in our everyday life to become wise and loving men, a men loving our all world.

Musisz iść za Jezusem Chrystusem, aby być szczęśliwym

Jezus Chrystus przez swoje nauczanie przywrócił wiarę w doskonałość naszego świata i swoją ofiarą pokazał nam drogę do szczęścia, wymazał pierwotny grzech Adama i Ewy. Sięgnęli po owoce z drzewa poznania dobra i zła, wątpili w dany świat i zaczęli dostrzegać w nim dobre i złe strony. Tymczasem są one istotnym elementem naszego świata i prowadzą nas w procesie ewolucji do doskonałości podobnej do doskonałości twórców naszego środowiska życia. Ofiara cierpienia i życia Chrystusa jest komentarzem jego doskonałej filozofii – dobrowolne cierpienie przynosi wieczne szczęście. Jego ostatnia lekcja: dzielenie się chlebem dla Jego pamięci (Biblia 1998: Ew. Łukasza 22:19), zawiera ostateczną mądrość jego przesłania, ponieważ 15 lat moich studiów doprowadziło mnie do tego samego wniosku, że tylko obfitość pożywienia pozwala uniknąć wojen i rewolucje i zapewnia harmonijny rozwój społeczeństw i ich kultury. Inni ewangeliści cytują słowa Chrystusa. Dzielcie się chlebem i winem na moją pamiątkę – to wezwanie do wegetarianizmu, jak dotąd pomijanego w nauczaniu Chrystusa. Dość chleba oznacza godne życie, wino oznacza życie pełne dobrej zabawy. Dzielenie się chlebem i winem zapewni godne i szczęśliwe życie.

Sens naszego życia polega na dobrowolnym cierpieniu dla dobra innych i jest w nim pełnią radości istnienia. Chrystusowe nauczanie i ofiara pokazały nam nieograniczoną wiarę w doskonałość naszego świata przeciwko wątpliwościom Adama. Chrystus był obojętny na groźbę śmierci na krzyżu. Wypełnił swoją misję i całkowicie zaufał Bogu.

You have to follow Jesus Christ now to be happy

Jesus Christ, by his teaching, restored faith in the perfection of our world and with his sacrifice showed us the way to happiness, erased the original sin of Adam and Eve. They reached for fruit from the tree of knowledge of good and evil, they doubted the given world and began to perceive good and bad sides in it. Meanwhile, they are an essential element of our world and lead us in the process of evolution to perfection similar to the perfection of creators of our living environment. The sacrifice of suffering and the life of Christ is a commentary of his perfect philosophy – voluntary suffering brings eternal happiness. His last lesson: Share bread for His memory (Bible 1998: Luke 22:19), contains the final wisdom of his message, because 15 years of my studies led me to the same conclusion that only the abundance of food allow to avoid wars and revolutions and ensures harmonious development of societies and their culture. Other evangelists quote the words of Christ. Share bread and wine for my remembrance – this is a call to vegetarianism so far overlooked in the teaching of Christ. Enough of bread means a worthy life, wine means life full of good fun. Sharing bread and wine will ensure a dignified and happy life.

The meaning of our life is in voluntary suffering for the benefit of others and it is in it the fullness of the joy of existence. Christ’s teaching and sacrifice showed us unbounded faith in the perfection of our world against Adam’s doubt. Christ was indifferent to the threat of death on the cross. He fulfilled his mission and trusted God completely.

Chrystus wskazał, że służba rabinów nie jest już konieczna i On ustanowił swoich przedstawicieli wśród prostych ludzi – Apostołów Nowej Wiadomości: Prawo jest proste i zrozumiałe – Kochajcie swoich wrogów i dzielcie się chlebem i winem – cierpcie dobrowolnie dla dobra innych.

Podobnie jak idea wegetarianizmu, Chrystus czerpał z hinduizmu i buddyzmu, więc idea dobrowolnego cierpienia mogła zostać zapożyczona z taoizmu. Jedną z zasad taoizmu jest zalecanie istotom dobrowolnego umniejszania siebie. Chrystus doprowadził tę zasadę do granic ludzkich możliwości, poświęcając godność i nienaruszalność swojej osoby dla dobra wszystkich istot. Pokornie uniżył się i przyłączył się do Absolutu dzięki temu czynowi.

Chrystus był ideałem, doskonałym, ale niezrozumiałym filozofem i nauczycielem. Podniósł na piedestał pogardzane kobiety, co było niemal świętokradztwem w tamtym czasie. Kobiety ocaliły pamięć o nim i zachowały w pamięci pokoleń kult Nauczyciela. Kobiety niosły swój krzyż i były najsilniejszym wsparciem Kościoła Chrystusowego.

Był z nami 2000 lat temu, kiedy kryzys klimatyczny zubożył mieszkańców Judei, ale nie był wtedy zrozumiany, więc musicie iść za Nim teraz, aby być szczęśliwymi, gdy nadejdzie globalny kryzys klimatyczny, ekonomiczny i społeczny.

Jezus Chrystus przez swoje nauczanie przywracał podstawy porządku społecznego w Judei zgodnie z zasadami Nieba, które nakazują oszczędzać energię społeczną i wszystkie energie. Niebiosa nakazują oszczędzać energię społeczną i wszystkie energie.

Christ pointed out that the service of the rabbis is no longer necessary and He has established His representatives among the simple people – the Apostles of the New News: the Law is simple and understandable – Love your enemies and share your bread and wine – suffer voluntary for the good of others.

Like the idea of vegetarianism, Christ drew from Hinduism and Buddhism, so the idea of voluntary suffering could have been borrowed from the Taoism. One of principles of Taoism is to recommend to creatures voluntarily to belittle itself. Christ has brought this principle to the limits of human possibilities, sacrificing the dignity and inviolability of his person for the good of all beings. He humbly humbled himself and joined with the Absolute by this deed.

Christ was an ideal, a perfect but incomprehensible philosopher and teacher. He raised to the pedestal a despised women, which was almost a sacrilege. The women saved the memory of him and preserved in the memory of generations the worship of the Teacher. The women have been carried their cross and were the strongest support of the Church of Christ.

He was with us 2,000 years ago when the climatic crisis impoverished the people of  Judea, but  He was not understood then, so  you have to follow Him now, to be happy when global crisis will come. Jesus Christ by his teaching have been restoring  bases of social order in Judea according to principles of Heaven, which prescribe to save of social energy and all energies. Heaven prescribe  to save of social energy and all energies.

Warsaw, 8-14 December 2017, 5:27                              Bogdan Jacek Góralskinauka521 visits · 

The short story of religious systems versus climate changes

b38a0713325f4bbf084c3ea998bb436a.png

Figure 49‑1 Earthquakes in the Mediterranean and Poland in the years 750 BC to 2000 AD. Earth gravitational-seismic-climatic-social cycle. Author of the graph Bogdan Jacek Góralski

Source of earthquakes data:

(Guidoboni et al.,1994),  

(Guterch, Lewandowska-Marciniak, 2002)

The gravitational-seismic-climatic-social cycle presented in Fig.49-1  describes of our civilization development phases over the centuries. All the great leaders and ethicians appeared in a similar period of the material cycle (Asian ethics appeared in the reverse phase, which is explainable and in line with my theory due to climatic inversion between West and East Eurasia). It was the result of subsequent climate crises defined by cyclical changes geometry of the solar system.
Each cycle had a similar natural and social events scenario and a similar ethical-ideological system, creating social relationships between people and expanding the ideological movement base, expanding the social revolution base. According to the logic of history in the 21st century, the material world crisis, which has begun to grow, will also emerge a new, universal ethical system – new ideas that will probably include the entire global community.

The first known ethical system originated in Egypt and was recorded in the goddess Maat 42 commandments. It was an expression of the development of a prosperous state social order in the Nile outbreaks rhythm. A derivative of Egyptian ethics was the ethical system of Moses, educated in Egypt. The moral systems of Budda, Laotsy, and Confucius appeared at the end of the period of Asian society’s growth. Overpopulation increased during the period of adequate hydration of Asia and led to a socio-economic crisis resulting from a lack of food. Asian communities have reached a critical population density, forcing a new ethical system to regulate social relations. In the sixth century, before Christ is the peak of China’s power. The beginnings of building the Chinese wall for defense against Mongol invasions, significant territorial development in the north and south, population growth to 25 million are examples of this power. Significant Greek colonization in the period of VIII-VI centuries BC  proves that during this period in Greece, and in the equatorial world, environmental conditions conducive to population growth prevailed. These data allow us to suppose that the tropical world population is increasing in the eighth-seventh century BC. After a period of population growth, the climate is drastically dry and cold (especially North of China) (a decrease in earthquakes in the seventh century BC, see Fig.49-1, 49-2), causing overpopulation and conflicts. It results in the almost simultaneous emergence of Buddha ethical systems, Lao Tse, Confucius, which prevent the emergence of social conflicts in overpopulated India and China. The large amount of rainfall accompanies the phase of earthquakes growth in the period 200 years before Christ, because of the shift of climatic ( rainfall) zones connected to the Earth coating movement. This confirms the research on Nile floods and wet years in Rome  (Lamb 1977, 426-427 graphs 17.1 and 17.2).  Those studies indicate strong humidification of Africa climate in the region of Egypt and the climate of Italy at that time. It had promoted the growth of agricultural production and the resulting adequate supply of food to the population. During the reign of Herod the Great (73-4 BC), Palestine’s successful economic development continues, as evidenced by the growth of cities and the ruler’s richness. Economic development is an indication of a large population (Theissen, 2004, 60). The abundance of food is conducive to population growth in well-watered areas. After developing the Palestinian society, there is rapid regional warming and drying of the climate from 0-10 AD (Bao et al., 2002, Kobashi et al., .2011, Lamb, 1977, 426-427), which reduced agricultural production and food supply, causing the overpopulation of Palestine. The immediate socio-economic crisis resulting from drought (Lamb, 1977, 426-427 graphs 17.1 and 17.2) caused frustrations of the population (mostly rural), looking for a way out of the crisis. The socially rooted groups tested various ways out of the trouble. The starving rural masses needed a plan of action to alleviate the supply problems common at that time. Many leaders appear, among them Jesus Christ, who has a dream of anti-crisis action. He creates his commune (Acts of the Apostles describe several thousand people (Bible 1998, Acts 2:41, 4,4)) acting like communes. To join them, you must give all your possessions. The municipality (commune), efficiently managing the riches offered, constituted protection against hunger and lawlessness prevailing in Palestine. There were numerous gangs of brigands at that time. Many farmers were hopelessly in debt (Johnson 1993, 146). Christ feeding the masses of the poor, becomes a threatening leader of the crowds. His economic and social program is radical and unacceptable to the then Judei- Romans and pro-Roman elites. Jesus Christ’s ideological system was the crowning of ancient ethical ideas development and was probably inappropriate to Judeo-Roman elites. Christ, the peaceful peasant movement leader, was killed, and further Jewish protests against Roman oppression did not have a charismatic calm leader. In the first century BC until the 1st century AD, there was a substantial density of Judea and Samaria farms. This testifies to the climatic conditions conducive to farms shredding – adequate hydration during the first century BC. The violent drought at the beginning of the early century AD caused the collapse of these small farms and the crisis. The uprising in Palestine in the years 66-74 is a social rebellion against the rich. The rebellion began with the burning of the Rome tax registration offices in Jerusalem (Sartre 1991, 403). The cataclysm of Jewish revolts revealed ongoing overpopulation, and their consequence was the destruction of the country. There was a mass migration of Jews. These above-described facts result from the  Earth coating movement  (movement of climatic zones over Palestine territory), which caused the Palestine area aridification. Since the beginning of the 7th century AD, there has been strong global warming – signaled by a drop in the number of earthquakes, which caused the transfer of civilization centers from the Middle East to, among others, colder Europe and Mesopotamia. Warming and drought caused regression in the development of equatorial populations. These above-described facts result from the Earth coating movement (movement of climatic zones over Arabian Peninsula territory), which caused the Arabian area aridification. Overpopulation occurred on the Arabian Peninsula before the victory of Muhammad. The Arabian Peninsula’s population growth probably took place in the fourth, fifth, and sixth centuries AD.  During cooling and increased climate irrigation of the Arabian area had lasted a parallel decline of the Western Roman Empire. Western Roman Empire collapsed because of the conquest of barbarian tribes from northern, overpopulated regions of Europe. They migrated because of unfavorable weather conditions while cooling the climate of Northern Europe.  (Barbarian populations in Northern Europe probably increased in the IV to VI centuries, .which was the result of the Earth coating movement (movement of climatic zones over barbarian tribes territory which was caused by the warming and well irrigation of the Northern Europe area). Under the pressure of this tremendous barbaric exodus to the south, the western Roman Empire collapsed. At the time of the Western Roman Empire crisis, the triumph of the socially and economically well-organized Christian communities was celebrated, which led to the success of Christianity and the consolidation of their power. The Eastern Roman Empire prospered in the meantime. The Arabian Peninsula was probably experienced by drought and social crises in the VII century. There was an escalation of aggression and the fratricidal struggle between Arabian tribes  (the drought is the result of the Earth’s coating movement (the movement of climatic rainfall zones over Arabian peninsula territory which caused the aridification of the Arabian land). The Civil War prompted Muhammad to reflect on the causes of this state of affairs. Muhammad rejected the old elite’s social order, introduced a new religious community- the umma (the commune), the obligation of alms – the redistribution of goods to the poor. Fighting with other leaders, he united all Arab tribes. He broke with the family system. However, his economic program could not remedy the overpopulation (Hrbek, Petráček, 1971, 139-140), which is why later the war expansion of the Arabs took place. It was possible because in the seventh century, the Roman Empire’s power decreased, and the strength of Arabs united by the ethical system (created by Muhammad) increased. Warming and drought since the 7th century caused regression in the development of equatorial populations and their displacement towards the north. At the same time, societies in the northern hemisphere began to civilize in a warm climate. In favorable conditions of the warm climate (the third so-called sub Atlantic period (Samsonowicz, 1990, 8)), there was a dynamic development of European civilization, development of Germanic and Slavic tribes. Europe’s population grew from 1700, but bad weather and population growth in the 17th and 18th centuries worsened England and France’s situation. England, however, had a security vent in the form of emigration to the colony. The feeding of French society has deteriorated since 1700 AD (Livi-Bacci 1991, 82). The French saved themselves from hunger by establishing several hundred thousand small farms (Taine 1881, 337).  Before the French Revolution, there was a significant cooling (and probably drying) of the climate (Bradley, Jones, 1993), which had brought France high prices of food (Góralski, 2012, 28), famine, and the outbreak of the revolution (These above-described facts are the result of the movement of Earth’s coating (movement of climatic zones over Europe territory) which caused the cooling and bad weather conditions of the European area). The revolution lasted, and the problems of overpopulation did not pass because of the further cooling of the climate. Another revolutionary leader, Napoleon, led the French to conquer Europe, which solved the problem of the surplus of single men who had no conditions in France to establish a family in those days. Since 1815, the climate has warmed and dried (These facts are the result of the movement of Earth’s coating (movement of climatic zones over European territory) which caused the favorable climatic conditions of the Europe area), which means that the population of Europe grew in the 19th century from 203 to 408 million and in 1950 to 547 million. There has been a massive increase in the German and Russian populations. At the beginning of the 20th century, Russia and Germany were heavily overcrowded, which led to the I World War and, after that, the catastrophic development of totalitarian systems centralizing communities around new leaders. The overpopulation, masculinization of the population, high prices of food caused by the drying of the climate in the early twentieth century (Góralski, 2012, 8) and the inability peacefully resolve of economic problems caused the First World War, the Russian Revolution, and the war expansion of communist Russia directed to Western Europe in 1920 year( Góralski, 2012). World War II as a consequence of the First World War and the conditions of the Versailles Treaty. The high prices of food in China at the beginning of the 20th century were the result of the movement of Earth’s coating (movement of climatic zones over Chinese territory), which caused the unfavorable climatic conditions of the China area, caused the Chinese revolution, which later used Marxism caused the collapse of the huge landowners who had previously taken over most of the arable land. From 1960 to 1990 years, during the short-term cooling and moistening of the climate (Bradley, Jones, 1993), Africa’s population grew from 282 to 637 million. The Chinese population multiplied from 583 million in 1953 to 1008 million in 1982. At that time, in the northern hemisphere, there have been economic difficulties resulting from cooling, excessive rainfall, and dropping agricultural production, which led, among others, to the collapse of the Soviet empire and almost revolution in China (Gang 2001, 37-38, Gawlikowski 2001, 388). The riots in China broke out because of the enormous population growth and food prices rising. It consisted of resolving peasant communes and assigning land to individual families. This has resulted in a vast increase in agricultural production and China’s and current self-sufficiency in nutrition.

9f1073cafcd0215888632e0cd6bb8910.png

Figure 49‑2 World seismic activity was characterized by earthquakes magnitude M = 7 and higher in the years 1900-2005 (five-year periods). Source (Góralski 2009). (author of the drawing Bogdan Góralski)

Chart Fig.49-3 confirms the occurrence of cooling in the 60-90.XX century because it is accompanied by an increase in the number of significant earthquakes.

Currently, the warming continues (the number of earthquakes has decreased), which causes aggression in Asia and Africa to grow, aggression due to the decline in per capita agricultural production in young male populations (with a predominance of male individuals) and deteriorating living conditions resulting from the increase in global food prices. Migration from these continents to the USA and Europe is growing. At the same time, in the G-8 countries, there is the phenomenon of agricultural overproduction with a decrease in population size. For this overproduction, there is no profitable sale due to the misery of the rest global population. All this together causes the financial and economic crisis. The logic of history allows us to expect the emergence of an outstanding figure, the creator of a new order, and a universal ethical system that will unite humanity on the way out of the crisis. This leader will have to apply the message of Jesus Christ, who said: “Share bread for My remembrance” (Bible 1998, Luke 22:19) and love your enemies because this is the love of your neighbor.

If the warming continues, it will worsen the situation in tropical countries. There will be a wave of migration to food-rich countries (in 2011 year, there was a wave of riots and revolutions in North Africa and the Middle East caused by food prices resulting from the cooling of the global climate in 2010 year ( http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ graphs_v3 / Fig.C.gif  ).

Currently, the Earth’s coating rotates south in the US region and to the north in eastern Russia. This is causing the warming and drying of the climate in the US South and climate change in the US-North. This carries the threat of reducing food production in the US. The northward movement of eastern Russia and northern China will cool and dry this world site climate. Suppose cooling and drought come (as a result of the continuous movement of Earth coating and climatic zones)  in the East of Russia and Northern China. In that case, it will bring disaster (reduction of food production in Asia) for the man’s civilization.  In such an event, the world will not survive, and the situation will start to destabilize. We cannot allow this.

Conclusion

As a global civilization, we must take radical steps to overcome the impending crisis and global war threat. The activities stabilizing the world situation I described in my work above are available in Google Books and other websites on the Internet. Below is an excerpt from my work entitled More science, ethics, culture for the modern and future world, published in open access on Google Books link: https://play.google.com/store/books/author?id=Bogdan+G%C3%B3ralski  .

Climate change and people migrations

Climate change has triggered migrations of peoples whose chronology is a record of Earth’s climate cycles. Here is a history of the crises that ended in movements:

 • -Approx. 12th century BCmarked the migration of people, which ended the reign of Mycenaean civilization and began the so-called dark ages. As a result, the Etruscans appeared in Italy, Egypt and Palestine were attacked by the so-called peoples of the sea.
 • -In the VIII, VII century BC, during the drought in the Asian steppes, the Scythians occupied eastern Europe. Simultaneously, the Great Greek colonization marked out, which expelled the Greek population to emigrate.
 • -Approx. 4th century BCthe journey of the Celts from northwestern Europe towards the Adriatic Sea, the Black Sea began, which indicates a growing cooling.
 • -At the beginning of our era in Palestine has marked itself the significant socio-economic crisis that provoked the civil war in Galilee, Judea (which was called the War of Varus), and the uprising in 66 and 132 AD. It testifies to a crisis (rapid drying of the climate) that caused the exodus of Jews from Palestine to all world.
 • The next migration of peoples began in the 4th century CE Huns invasion of Europe. Germanic peoples migrated south to the lands of the Roman Empire, leading to its downfall.
 • In the VIII-IX centuries, the Viking expansion continued towards the south of Europe, which may indicate problems with feeding the population of Northern Europe and the climate crisis.
 • In the 12th century, Mongols arrived in Europe because of the drought in the Asian steppes.

In the fourteenth century, it got cold, and in Europe were epidemics, hunger, and peasant uprisings.

 • The extinction of the Vikings in Greenland since 1400. The Little Ice Age lasted until the 19th century. The peak of chilling in Europe was in the 17th century. It resulted in the great migration Europeans to the continents of both the Americas and Asia continued at the time. The great State of Poles-the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire collapsed then.

Climate disaster in the years 2013-2100

By the geophysical and historical data (migrations of people are indicative of climate crises), we know that the climate cycle repeats every 400 years. We can, therefore, expect that another major crisis will occur in 2013-2100. We should prepare for it. It will be a climate disaster – a sharp change in the distribution of climate zones, which will drastically reduce global food production. It will bring revolutions, wars, and supra-regional population migrations. There is still time to protect yourself against this. It requires knowledge and ethics on a global scale. Otherwise, dark ages will come. In October 2020 I read in Academia.edu the articles on the upcoming GRAND SOLAR MINIMUM and its results. Those articles confirm my opinion that a climatic cataclysm will appear.

Conclusions IIWe must adapt to regional climate change and, like our ancestors, migrate to climate-friendly regions of the globe. To do this, we must open borders and modify state systems to accept migrants and establish a new ethical and economical system uniting all beings. We must introduce a modern feudal production system in Western agriculture based on humane principles. Only a feudal system of agricultural production will enable Western economies to absorb millions of peasant migrants from Asia and Africa and deal with the crisis of Western economies. The development of feudal agriculture will increase the demand in the entire Western economy because As calculated by American economists, $ 1 of agricultural demand (expenses for tractors, fertilizers, etc.) produces $ 2.73 of NATIONAL INCOME (Tomczak 2004). Thus, growing farmer demand will produce an economic boom, while falling demand causes a downturn. We need to create the technology of surviving the contemporary global crisis.Warsaw, October 8, 2020                                                            Bogdan Jacek Góralski 

Rozdział 1 THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND FALL OF EMPIRES VERSUS CLIMATE CHANGE

Introduction

The history of the development and fall of successive empires has intrigued researchers for a long time, and this work makes an essential contribution to solving this puzzle. The logical concept of regional climate change related to the Earth coating displacement allows for explaining each empire’s development and defeat. The realm has been developing during favorable environmental changes in the region, which was a kingdom cradle. It grew during conquests, dependent on the empire elite and the conquered nations. Usually, great human migrations related to regional climate change marked the end of a given empire. To avoid the collapse of our human civilization in the coming global climate crisis and a possible devastating global war, we must open all borders and allow people free movement. It will focus the attention of politicians on economic life inside countries with the masses of migrants and reduce the pressure on foreign expansion. These changes should be preceded by a global agreement defining goals and rules for the worldwide migration of people and goods. In the course of my life, I developed the principles of a new international economic and political order and presented them in the works entitled “The Third Way between capitalism and communism”,  and “More science, ethics, culture for the modern and future world”. I hope that reading these works published in free access in Google Books will allow you to understand our history logic, which will result in the further global evolutionary development of our civilization. The terrestrial globe is divided into two hemispheres: northern and southern. The northern hemisphere is made up of more thick continental plates and is heavier than the southern hemisphere, mostly made up of thin ocean plates. The Earth globe is affected by the cosmic gravity and more strongly pulls the northern hemisphere with a variable force causing it to move to the ecliptic plane. It is possible due to the liquid intermediate layer between the rigid coating and the solid Earth core. The Earth coating slides over the liquid middle layer under the influence of the attraction of gravity alternating forces. The Earth climatic zones are immobile to the ecliptic plane because they depend on the balance of solar radiation falling on the surface at various angles. As a result, the earth’s coating movement in relation to climatic zones causes regional climate changes in different parts of the globe. The Earth coating movement causes varying stresses in the crust as it approaches the equator and then moves away from it. These variable stresses cause earthquakes, the distribution of which was investigated in the Mediterranean Basin and Poland during the 750 BC-AD 2000 period. Almost the sinusoidal distribution of earthquakes with maxima and minima every 400 years was found. That is, every 400 years or so, the area adjacent to the Mediterranean Sea approaches the equator and then moves away from it, with different effects in different parts of the globe. The movement of the earth coating under stationary climatic zones causes changes in precipitation zones and drought zones on the earth area, bringing specific social effects and the occurrence of the cosmic-social cycle illustrated in the figure below.

Great religious leaders appear in times of socio-economic crisis caused by droughts resulting from the Earth’s coating movements towards the equator. In the ages of Christ and Muhammad, Palestine and the Arabian Peninsula probably entered, after a period of increased rains favoring population growth, in a year-round drought zone between the parallels of 20-30 degrees of latitude due to the Earth coating movement towards the equator (confirmed in the graph above Fig.35-1 by earthquakes maximum of the earthquakes). It is worth mentioning here the credible research showing that the Iranian area has shifted in the last 5,000 years from the climatic rainfall zone in summer to the rainfall zone in winter. It corresponds to the Earth linear movement of the coating towards the equator in the Iran region by about 25 degrees latitude, i.e., from the rainfall zone in summer between the 5-20 parallel to the winter rainfall zone the 30-50 parallel. The area of ​​Iran is now between 30-40 parallel, which means a shift to the equator over the last 5000 years by about 25 degrees latitude or about 3000 km. The Earth coating in the Iranian region has shifted southward by about 3,000 km in the previous 5,000 years, but this movement is likely to have had different phases in the north-south and east-west directions. The idea of changing the Iranian area comes from the study of the north magnetic pole apparent positions, which continually changes its apparent location on the globe surface. The magnetic north pole changeable position results from the Earth coating continuous movement relative to the ecliptic plane.

During the Arab Empire rising, the Western Roman Empire fell, devastated by the invasion of the Germans tribes, who were driven out of northern Europe by the cold and the Mongol invasion. A similar phenomenon of earthquakes growth took place gradually in the period of AD 1250-1800 in Poland territory, which means that the area of ​​Anatolia was also approaching the equator at that time. It probably told Anatolia and the Mediterranean area to transition into a climatic zone drought all-year-round. It had specific economic and social consequences for the Ottoman Empire, such as the internal crisis related to the lack of food, the disintegration of the empire, and the appearance of Mustafa Kemal Atatürk, the Turkish social reformer at the end of the crisis. The crisis of the Ottoman Empire was caused by a drought (which was found in numerous works on the climate of Anatolia) and was interfaced with the entry of the Russian area into the year-round rainfall zone between the parallels 50-60, which caused the Russian imperial expansion and its development also towards the west, which resulted in the partitions of the Republic of Poland Both Nations.

Thus, we see that the influence of the Cosmos on the terrestrial natural environment causes specific psychological and social effects that end the duration of successive empires and the formation of new ones. With this knowledge, we should notice that ​​North America again approaching the equator (which causes the effects called global warming) because of the number of earthquakes in the Mediterranean region observed by seismological observatories around the globe is increasing. On the other side of the world, in East Russia, Earth coating goes to the North direction. Therefore, we should prepare for the change in the distribution of biological forces on our planet related to climate zones displacement.

An explanation of the above-described phenomena can be found in my books published in open acces on Google Books-link: https://play.google.com/store/books/author?id=Bogdan+G%C3%B3ralski .

Christmas message for 2022.

It is no coincidence that one man, Jesus Christ, in his short life uttered the two most important human principles: love of enemies and sharing bread and wine. After all, he saw that from the moment of birth, a person fights for life and for social recognition. These principles, spoken by Christ, lead our lives, from the brutal world of biological instincts, to the conscious experience of wise love that protects us.

Biological instincts tell us to fight for dominance, while Christ’s wisdom demands cooperation and reconciliation, even with enemies. Loving enemies and sharing bread and wine is the crowning achievement of ethical principles resulting from the command to save all energy.

The command to save all energy, including the energy of human societies, will unite the followers of all religions. Christ will be the King for everyone, because his principles practically implement the most important principle of the Universe – saving and good, ie for the benefit of all, the principle of the spare use of all energies.

The struggle for life and a dominant social position takes place primarily between a man and a woman in every family. This is due to the different sex characteristics that encourage women to take care of their offspring and men to fight for their survival. Sometimes the struggle for one’s rights between the sexes in the family takes the drastic form of murdering husbands and fathers or killing women and conceived or newborn children. In order for man and woman not to become mortal enemies, they should apply the Christ principle of love of enemies in their lives. Below I quote what I wrote about it in chapter 14.4.1. Love Your Enemies in the book Natural History and Climate Change available online:

14.4.1. Love Your Enemies

Jesus said to his disciples: You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you: Love your enemies and pray for those who persecute you; so you will be sons of your Father who is in heaven; because He makes His sun rise on the evil and on the good, and He sends rain on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward will you have? Don’t tax collectors do the same? And if you greet only your brethren, what special do you do? Do not even the heathen do the same? Therefore, be perfect as your heavenly Father is perfect. (Mt 5:43-48)

The Gospel text was too radical for me when I was younger. Love your enemies???… However, after many years, I admitted that Christ was right. Our enemies make us better. Why…??? Thanks to our enemies, we have motivation to live, to fight. The enemy means a conflict that forces preparations for the final clash. We get to know the enemy then, we improve ourselves to face him. If we are to win, we must surpass him. We begin to educate ourselves to understand the enemy, to understand the hostile world around us. We collect information about it and this way we learn about the causes of the conflict. We begin to understand the enemy’s behavior and we begin to sympathize with him. We become more perfect than when we had no enemy and languished in complacency. And when we are better or stronger than the enemy, we pity him and reach out to reconcile. We see the senselessness of the victims of the fight and we see the possibility of a peaceful exit from the conflict. The agreement is forced by our advantage anyway. So we win the war without starting it at all. That’s what the ancient Chinese did. The smartest thing is to win the war without starting it.

Let us love our enemies, because they make us perfect.

We owe them our excellence gained through conflict.

Let us be grateful to them and love them for what they have done for us.

This is what Christ advised 2000 years ago. What would have been the world be if we had listened Him then?
 …end of quote.

The course of life’s events brought a dramatic conflict with my wife into my family. Since I was not blameless, I applied Christ’s principle of love of enemies. Family conflict turned into harmony and mutual love. If we apply this effective Christlike principle universally to family life, our lives will be transformed by mutual understanding of our strengths and weaknesses into harmony between man and woman, husband and wife. 

This harmony will make us joyful and transform us into better relations in society and show the way for our children. Perhaps then we will learn to solve the most important human problem of the lack of bread for everyone. The principle of sharing bread and wine with one’s neighbors was preached by Christ at the end of his journey, which indicates its importance. The abundance of bread determines peace between people. So maybe in the future our (wisely loving ourselves and others) Polish society will apply this principle and then we will be worthy of being called Christ’s disciples and being called true Christians. Then a new God will be born – it will be a real Christmas of a perfect society of people who love each other, able to recreate our world and go to eternity.

Sharing wine is just as important. Wine introduces an element of entertainment into our lives, a stimulus to play. Bread is security, wine is carefree and may they always be in excess in our homeland so that we can share them with our neighbors from other countries. Let the principles of Christ apply from today in global life. Salvation in them.

Kiedy będzie prawdziwe Boże NarodzeniePonad dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus głosił Boże przesłanie, które było wtedy tak piękne, uwodzicielskie i wyzwalające dla ludu Palestyny, że  elity tamtego świata zgładziły go by nie buntował ludzi. Zrealizowanie nauk Chrystusa dziś przyniesie pokój światu i wyzwolenie zwykłych ludzi z ucisku bogaczy kierujących naszym światem. Dziś nauka Chrystusa jest skierowana do elit naszego świata by opamiętały się i wtedy unikną zagłady w przyszłych rewolucjach. Narodzi się wtedy nowy Bóg, powstanie społeczeństwo złożone z miłujących się wzajemnie ludzi. Rozwiązanie jest dla elit proste-trzeba całkowicie zastosować zalecenia Jezusa Chrystusa, które dziś wprowadzone ocalą świat.mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 20 gru 2018

Narodzi się Bóg-będzie wtedy prawdziwe Boże Narodzenie doskonałego społeczeństwa miłujących się wzajemnie ludzi, zdolnego do odtworzenia naszego świata i przejścia do wieczności.

Przesłanie na Święta Bożego Narodzenia 2018 roku.

To nie przypadek, że jeden człowiek, Jezus Chrystus,  w swym krótkim życiu wypowiedział dwie najważniejsze ludzkie zasady: miłości nieprzyjaciół i dzielenia się chlebem i winem. Widział przecież, że od momentu przyjścia na świat człowiek toczy swoją walkę o życie i o uznanie społeczne. Zasady te, wypowiedziane przez Chrystusa, sprowadzają nasze życie, z brutalnego świata biologicznych instynktów, do świadomego przeżywania chroniącej nas mądrej miłości.

Biologiczne instynkty każą walczyć o dominację, a tymczasem Chrystusowa mądrość nakazuje współpracę i pojednanie, nawet z wrogami. Miłość nieprzyjaciół i dzielenie się chlebem i winem to ukoronowanie zasad etycznych wypływających z nakazu oszczędzania wszelkich energii.

Nakaz oszczędzania wszelkich energii, w tym energii ludzkich społeczeństw, zjednoczy wyznawców wszelkich religii. Chrystus będzie Królem dla wszystkich, bo jego zasady praktycznie wprowadzają w życie najważniejszą zasadę Wszechświata- oszczędzanie i dobre tzn. z korzyścią dla wszystkich, wykorzystywanie wszelkich energii.

Walka o życie i dominującą pozycję społeczną toczy się przede wszystkim między mężczyzną i kobietą w każdej rodzinie. Wynika to z odmiennych cech płci skłaniających kobietę do opieki nad potomstwem a mężczyznę do walki o ich przeżycie. Czasami walka o swoje prawa pomiędzy płciami przybiera w rodzinie drastyczne formy zabójstw mężów i ojców lub zabójstw kobiet i poczętych lub nowo narodzonych dzieci. Aby mężczyzna i kobieta nie stali się swoimi śmiertelnymi wrogami powinni stosować w życiu Chrystusową zasadę miłości nieprzyjaciół. Poniżej cytuję co napisałem o niej w rozdziale 14.4.1. Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół w książce pt. Historia naturalna i zmiany klimatu dostępnej w Internecie:

14.4.1. Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół

Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.(Mt 5,43-48)

Tekst Ewangelii był dla mnie zbyt radykalny gdy byłem młodszy. Miłować nieprzyjaciół???…  Jednak po latach przyznałem i w tym rację Chrystusowi. Dzięki nieprzyjaciołom stajemy się lepsi. Dlaczego…??? Dzięki nieprzyjaciołom mamy motywację do życia, walki. Nieprzyjaciel znaczy konflikt, który wymusza tok przygotowań do finalnego starcia.  Poznajemy wtedy przeciwnika, udoskonalamy się aby stawić mu czoła. Jeżeli mamy wygrać musimy go przewyższyć. Zaczynamy się kształcić aby zrozumieć wroga, aby zrozumieć otaczający wrogi świat. Gromadzimy o nim informacje i tą drogą dowiadujemy się o przyczynach konfliktu. Zaczynamy rozumieć postępowanie wroga i zaczynamy mu współczuć. Stajemy się doskonalsi niż gdy nie mieliśmy wroga i gnuśnieliśmy w samozadowoleniu. A jak już jesteśmy lepsi czyli silniejsi od wroga to litujemy się nad nim i wyciągamy rękę do zgody. Widzimy bezsens ofiar walki i dostrzegamy możliwość pokojowego wyjścia z konfliktu. Porozumienie i tak jest wymuszone naszą przewagą. Wygrywamy więc wojnę w ogóle jej nie wszczynając. Tak radzili starożytni Chińczycy. Najmądrzej jest wygrać wojnę wcale jej nie wszczynając.

Miłujmy naszych nieprzyjaciół bo dzięki nim stajemy się doskonalsi.

Zawdzięczamy im naszą doskonałość zdobytą dzięki konfliktowi.

Bądźmy im wdzięczni i miłujmy ich za to co nam uczynili.

Tak radził Chrystus 2000 lat temu. Jaki byłby świat gdyby Go

posłuchano…???   …koniec cytatu.

Bieg wypadków życia wprowadził do mojej rodziny dramatyczny konflikt z żoną. Ponieważ nie byłem bez winy zastosowałem wtedy Chrystusową zasadę miłości nieprzyjaciół. Rodzinny konflikt przemienił się w harmonię i wzajemną miłość. Jeżeli tę skuteczną Chrystusową zasadę wprowadzimy powszechnie do życia w rodzinie, to nasze życie przemieni się w dzięki wzajemnemu zrozumieniu naszych zalet i słabości w harmonię pomiędzy kobietą i mężczyzną, mężem i żoną. Ta harmonia uczyni nas radosnymi i przemieni na lepsze stosunki w  społeczeństwie oraz wskaże drogę naszym dzieciom. Być może wtedy nauczymy się rozwiązywać najważniejszy ludzki problem braku chleba dla wszystkich. Zasadę dzielenia się chlebem i winem z bliźnimi głosił Chrystus na końcu swojej drogi, co wskazuje na jej wagę. Dostatek chleba decyduje bowiem o pokoju między ludźmi. Może zatem w przyszłości nasze (mądrze miłujące siebie i innych) polskie społeczeństwo zastosuje tę zasadę i będziemy wtedy godni miana Chrystusowych uczniów i miana prawdziwych chrześcijan. Narodzi się wtedy nowy Bóg- będzie wtedy prawdziwe Boże Narodzenie doskonałego społeczeństwa miłujących się wzajemnie ludzi, zdolnego do odtworzenia naszego świata i przejścia do wieczności.

Dzielenie się winem jest równie ważne. Wino wprowadza w nasze życie element rozrywki, podniety do zabawy. Chleb to bezpieczeństwo, wino to beztroska i oby zawsze były w nadmiarze w naszej Ojczyźnie abyśmy mogli się nimi dzielić z bliźnimi z innych krajów. Niech Chrystusowe zasady obowiązują od dziś w globalnym życiu. W nich zbawienie.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 godzina 3:17 Bogdan Góralski

119 visits · 1 online14 visits · 14 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Take advantage of all the ethical achievements of mankind. Korzystaj z całego etycznego dorobku ludzkości

 Add Account

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 12mPublic  Edit

Take advantage of all the ethical achievements of mankind. Korzystaj z całego etycznego dorobku ludzkości

My studies on the ethical achievements of humanity led me to the postulate of ethical synthesis. philosophical systems emerging in various societies under the pressure of the natural environment and presented in teachings of great lawmakers from our history: Egyptian sages, Zoroaster, Moses, Aeschylus, Socrates, Buddha, Lao Tse, Jesus Christ, Haoponopono system creators, Mohammed, Karol Marx, John Lenon. 
Saving all energy, saving social energy, avoiding conflicts, voluntarily getting rid of your ego to achieve the goals of the society in which we live are the results of this synthesis. All this was created so that we could realize the purpose of our existence, the purpose of evolution. Our goal is to create a new world so that the energy of the Sun can be reborn, to create a new virtual evolving world in the likeness of our world, to sustain the existence of the Universe, which is our God. Therefore, I am calling you to voluntarily submit to the natural law of our world and save the energies of the societies in which you live. 
We should nip any conflicts in the bud. Study the all philosophical systems of humanity and do not break  the door that are open open for us  if you  would like to live in eternity.

Warszawa, April 1, 2023, time 2:54      Bogdan Jacek Góralski

Korzystaj z całego etycznego dorobku ludzkości

Moje studia nad etycznym dorobkiem ludzkości doprowadziły mnie do postulatu etycznej syntezy. systemów filozoficznych powstających w różnych społeczeństwach pod naciskiem środowiska naturalnego i przedstawionych w teachings of great lawmakers from our history: Egyptian sages, Zoroaster, Moses, Aeschylus, Socrates, Buddha, Lao Tse, Jesus Christ, Haoponopono system creators, Mohammed, Karol Marx, John Lenon. Oszczędzanie wszelkich energii, oszczędzanie energii społecznej, unikanie konfliktów, dobrowolne pozbywanie się swojego ego aby realizować cele społeczeństwa w którym żyjemy to rezultaty tej syntezy. Wszystko to powstało byśmy mogli realizować cel naszego istnienia, cel ewolucji. Naszym celem jest stworzenie nowego świata by energia Słońca mogła się odrodzić, by powstał nowy wirtualny ewoluujący świat na podobieństwo naszego świata, by podtrzymać istnienie Wszechświata, który jest naszym Bogiem. Dlatego wzywam Was abyście dobrowolnie podporządkowali się naturalnemu prawu naszego świata i oszczędzali energie społeczeństw w których żyjecie. Likwidujcie w zarodku wszelkie konflikty. Studiujcie systemy filozoficzne ludzkości i nie wyważajcie otwartych do wieczności drzwi.
Warszawa, April 1, 2023, time 2:46    Bogdan Jacek Góralski21 visits · 13 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it