About Bogdan Góralski

Historia mego życia naukowego
Urodziłem się 6 sierpnia 1956r. w Warszawie. Ukończyłem warszawskie Technikum Geologiczne w specjalności wiertnictwo poszukiwawcze a potem studiowałem na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH w Krakowie. Studia zakończyłem obroną pracy magisterskiej pt.” Ocena dojrzałości rop naftowych akumulowanych w utworach dolomitu głównego. Analiza warunków akumulacji ropy naftowej Wysokiej Kamieńskiej, Błotna, Wapnicy, Daszewa” napisanej pod kierunkiem dr Kazimierza Słupczyńskiego. Po ukończeniu studiów pracowałem trzy lata w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Warszawie gdzie zajmowałem się kartowaniem czwartorzędu na Niżu Polskim. Potem pracowałem w Dziale Geoelektrycznym Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych w Warszawie gdzie zajmowałem się rozpoznaniem geofizycznym (metoda elektrooporowa) utworów polodowcowych Polski. W roku 1989r. założyłem wraz ze wspólnikiem Wojciechem Fabirkiewiczem firmę geofizyczną „GEO-AQUA” a wkrótce potem własne przedsiębiorstwo POL-CAT zajmujące się hurtową sprzedażą narzędzi. Po 13 latach pełnej sukcesów działalności handlowej zadarłem z wszystkimi mafiami działającymi w mojej branży na terenie Polski. Musiałem zamknąć moją firmę i zacząć nowe życie. Wolny czas przeznaczyłem na działalność naukową poświęconą klimatowi i jego zmianom. Od ponad ośmiu lat prowadzę przez Internet akcję informującą naukowców o wynikach moich studiów nad zmiennością klimatu w latach 750 r. p.n.e. do dziś.
W marcu 2005 roku rozesłałem pocztą elektroniczną pierwszą wersję mojej pracy. Skierowałem ją do wszystkich naukowców (znalezionych w Internecie) mogących się interesować tą problematyką. W dniu 4.04.2005 odpowiedział ma mój e mail jedynie prof. Wacław Zuberek, Przewodniczący Komitetu Geofizyki PAN. W odpowiedzi przesłałem mu rozszerzoną wersję mojej pracy. Poradził mi on zamieścić pracę w Przeglądzie Geofizycznym. 14.11.2005 r. dostałem odpowiedź na e maila od prof. Zbigniewa Jaworowskiego. Niestety zawierała krytykę mojej koncepcji. Podobnie było po kontakcie z prof. Sławomirem Gibowiczem z Instytutu Geofizyki PAN. Dr Barbara Guterch z IG PAN uznała moją pracę za bardzo interesującą, a prof. Roman Teisseyre z tegoż Instytutu poradził mi, abym się zgłosił do Komitetu Geofizyki PAN. Wysłałem list do Komitetu Geofizyki PAN i osobno do każdego z jego członków, w tym do dr hab. Szymona Malinowskiego z Instytutu Geofizyki UW. List pozostał bez odpowiedzi. Prof. zw. Alojzy Woś z Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii Fizycznej UAM uznał moją koncepcję za bardzo logiczną i interesującą. Prof. AGH dr hab. Wiktoria Sobczak z Krakowa uznała moją pracę za ważną dla nauki. Poznała ją bardzo dobrze, gdyż pomagała mi dokonując jej wielokrotnej korekty. W styczniu 2006r. wysłałem swoją skróconą pracę dr Piotrowi Wężowi z Centrum Astronomii UMK. Odpowiedział mi, że jeszcze nikt nie policzył zmian potencjałów grawitacyjnych wokół Ziemi. Dnia 04.02.2006r.wysłałem skróconą wersję pracy pt. „Klimat i człowiek” do prof. Zdzisława Mikulskiego, redaktora „Przeglądu Geofizycznego”. Nie dostałem odpowiedzi. Podobnie bez odpowiedzi były moje kontakty z prof. Haliną Lorenc z IMiGW w Warszawie od której otrzymałem wcześniej cenne materiały naukowe. Bezskutecznie próbowałem zainteresować moją pracą Instytut Oceanologii PAN z Sopotu, a prof. Jan Marcin Węcławski skrytykował moją teorię. Na początku sierpnia 2006 r. umieściłem swoją pracę na bezpłatnej stronie internetowej (link http://republika.pl/zmiany_klimatu/ ). Na początku września roku 2006 wysłałem link do strony dr Markowi Kaczorowskiemu z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. W listopadzie skrócona wersja mojej pracy pt.” Człowiek i klimat” ukazała się w czasopiśmie świeckich intelektualistów RES HUMANA. W dniu 1 lutego 2006r. rozpocząłem pracę w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Poświęciłem się badaniom wpływu zmian klimatu na bieg historii. W listopadzie i grudniu przekazałem informacje o swojej pracy historykom Instytutu Historii UW , kolejno dr Urszuli Kosińskiej i prof. dr hab. Zofii Zielińskiej oraz Kierownikowi Biblioteki IH UW mgr Tomaszowi Morawskiemu. 21 grudnia 2006 r. skierowałem do prof. dr hab. Michała Tymowskiego Dyrektora Instytutu Historii UW prośbę dotyczącą wsparcia moich badań przez Uniwersytet Warszawski. Jednocześnie kopię tego pisma przekazałem dr hab. Szymonowi Malinowskiemu, Kierownikowi Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki UW. Do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi. Kilka dni później miałem spotkanie z prof. zw. dr hab. Franciszkiem Tomczakiem z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, który zainteresował się moją pracą. W styczniu 2007 otrzymałem od Zakładu Klimatologii SGGW propozycję umieszczenia mojej pracy w wydawnictwach SGGW. Na początku lutego 2007 r. historyk z IH UW,. dr hab. Michał Kopczyński uznał moją pracę za interesującą. W dniu 26 lutego 2007r. dostałem odpowiedź na wysłany list od Przewodniczącego Rady Nauki przy Rządzie RP prof. dr hab. Michała Szulczewskiego, geologa z UW. W liście Prof. Szulczewski piszę, że kwestie którymi się zajmuje są bardzo ważne, ale w pojedynkę twórcze ich rozwinięcie jest bardzo trudne.
Od roku 2003 cały czas udoskonalam swoją pracę, która dziś liczy ponad 100 stron tekstu, kilkanaście wykresów, map ,tabel. Przedstawiłem i udowodniłem w niej oryginalną hipotezę objaśniającą mechanizm klimatyczny prowadzący do cyklicznych glacjacji i deglacjacji. Pomimo zaangażowania skromnych środków i dzięki dużemu szczęściu w zbieraniu materiałów (w dużym stopniu wykorzystałem amerykańskie rządowe źródła internetowe), otrzymałem bardzo interesujące rezultaty. Wiedza, którą posiadam umożliwia mi stwierdzenie, że w bieżącym stuleciu nastąpi wielka katastrofa klimatyczna mogąca zagrozić naszej cywilizacji. Mam bardzo małe szanse na kontynuowanie swoich badań, dlatego kontaktuję się z naukowcami z różnych dziedzin nauki, próbując zainteresować ich problematyką poruszoną w mojej pracy. Sądzę, że jest to jeden z bardzo ważnych i ciekawych tematów współczesnej nauki.
Dokonując samooceny swoich działań, uważam, że w niczym nie uchybiłem dyscyplinie naukowej podczas tworzenia pracy. Uważam, że weryfikacja mojej hipotezy może przyczynić się do rozwoju nauki polskiej i integracji polskiego środowiska naukowego poprzez stworzenie interdyscyplinarnego zespołu, który rozwiąże omawiane przeze mnie zagadnienie. Na rozstrzygnięcie problemu zmienności klimatu czeka cała społeczność światowa.
Dalszy ciąg z dnia 6 czerwca 2007.
W dniu 5.06.2007r. wygłosiłem wykład na temat zmian klimatu na XI Warsztatach Górniczych organizowanych przez Wyższy Urząd Górniczy i Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Przedstawiłem w nim niezbite dowody, że czynniki antropogeniczne są nieznaczące w ziemskim mechanizmie klimatycznym. Wskazałem także na wielkie prawdopodobieństwo nadejścia kolejnego wielkiego oziębienia jeszcze w XXI wieku. Mój wykład spotkał się z wielkim zainteresowaniem słuchaczy i zdobył II miejsce w plebiscycie słuchaczy. Dzisiaj otrzymałem też informację o zakwalifikowaniu mojego referatu na Konferencję Naukową z okazji 60-ciolecia Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednak z powodu braku funduszy musiałem zrezygnować z udziału w Konferencji. 20 lipca 2007r. redaktor Adam Maksymowicz z kwartalnika KOPALINY poinformował mnie o umieszczeniu mojej pracy w numerze listopadowym kwartalnika. Adam Maksymowicz zamieścił w Internecie (w redagowanych przez siebie czasopismach) informacje o moich badaniach.
Dalszy ciąg dnia 3 listopada 2007r.
Prof. .zw. dr hab. Jerzy Kolendo, emerytowany pracownik Instytutu Archeologii UW uznał moją pracę za ważną dla archeologii. Uznał, że moje koncepcje klimatyczne tłumaczą generalne procesy migracji narodów. Przez cały rok 2006-2007 wysyłałem na wszystkie strony świata maje prace o przyczynach zmian klimatu. W ciągu roku 2007 od marca do września pisałem rozdział pod roboczym tytułem „Przyczyny wojen” ,który złożyłem na ręce prof. Mirosława Nagielskiego i prof. Zofii Zielińskiej dnia 4 grudnia 2007r. . Przedstawiłem w nim mechanizm prowadzący do kolejnych wojen i rewolucji w populacjach ludzkich. Wskazałem zmiany klimatu jako czynnik odpowiedzialny za kolejne kryzysy społeczne. W rozdziale tym prognozowałem, że wkrótce nastąpi światowy kryzys gospodarczy, co sprawdziło się rok później. Prof. Klaus Ziemer Dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego uznał moje prace za interesujące i życzył mi dalszych sukcesów w pracy naukowej.
Dnia 26 02 2008 Prof. Nagielski z IH UW stwierdził, że moja praca jest ciekawa i warta publikacji w czasopismach historycznych. Pod koniec lutego 2008 przesłałem moją pracę o przyczynach wojen dr hab. Michałowi Kopczyńskiemu, który uznał ją za interesującą. Spotkałem się z prof. Włodzimierzem Lengauerem Dziekanem Wydziału Historycznego próbując zainteresować go wynikami moich prac. Dziekan odesłał mnie do prof. Kazimierza Lewartowskiego Dyrektora Instytutu Archeologii, któremu przekazałem wszelkie materiały o moich pracach. W dniu 5 05 2008r. oddał mi je po miesiącu bez komentarza. Prof. Urszula Augustyniak z Instytutu Historycznego UW włączyła do polecanej studentom historii bibliografii moje prace o klimacie. Dnia 12 lipca 2008 Prof. Izabella Rusinowa z IH UW uznała moje prace za bardzo interesujące i stwierdziła, że powinienem dostać środki na dalsze badania naukowe. Dnia 5 września 2008r. Prof. Mirosław Nagielski zaproponował mi dalsze konsultacje dotyczące złożonej u niego mojej pracy. Dnia 21 X 2008r. prof. Sławomir Gawlas z IH UW zasugerował mi, abym starał się zdobyć na promotora mojej przyszłej pracy doktorskiej prof. Krzysztofa Mikulskiego z UMK . Prof. Gawlas złożył w moim imieniu tę propozycję prof. Mikulskiemu jednak ten odmówił. W dniu 4 grudnia 2008r. prof. Janusz Mucha z Wydziału Humanistycznego AGH zainteresował się moimi pracami. Złożyłem Profesorowi wizytę w dniu 14 styczniu 2009 w czasie której prof. Mucha zachęcał mnie do wytrwałości i publikowania moich prac. W lutym 2009r. otrzymałem od prof. Janusza Muchy zaproszenie do wzięcia udziału w Konferencji „Społeczeństwo kultura technologie w XXI wieku” organizowanej przez Wydział Humanistyczny AGH z okazji 90-lecia założenia AGH w Krakowie. Wysłałem abstrakt pracy, który został przyjęty i w dniu 22 maja mam wygłosić wykład pod tytułem „Wpływ kryzysów klimatycznych na przeszłe i przyszłe zachowanie ludzkich populacji”.
W dniu 20 kwietnia 2009r. Prof. Maria Koczerska Dyrektor IH UW poinformowała mnie
o przyznaniu dofinansowania na opłacenie wpisowego (400zł) na powyższą Konferencję.
W dniu 9 maja 2009 Mariusz Żurawek z międzynarodowego portalu EIOBA poprosił mnie o zgodę na przedruk prac z mojej strony internetowej na stronach EIOBA na co wyraziłem zgodę (link do EIOBA http://www.eioba.pl/u12102/mgr_inz_bogdan_goralski ). W dniu 25 maja 2009r. Prof. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wyraził zainteresowanie moimi pracami, które niezwłocznie mu przesłałem. Prof. Henryk Samsonowicz z Instytutu Historycznego UW zaakceptował moją pracę przygotowaną na Konferencję SCT, wskazał kilka nieścisłości i polecił mi przesłać moją pracę do Redakcji „Mówią wieki”. W roku 2010 wziąłem udział w Konferencji Naukowej Warsztaty Górnicze 2010 o temacie” Zagrożenia naturalne w górnictwie” zorganizowanej przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Wyższy Urząd Górniczy i Południowy Koncern Węglowy S.A. Wygłosiłem tam półgodzinny referat „Zmiany kształtu Ziemi a klimat i zagrożenia w górnictwie”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wyjaśnia on moją koncepcję ziemskiego mechanizmu klimatycznego a także wskazuje na jedność przyczyn zmian klimatu i zagrożeń w górnictwie. Moim zdaniem wnosi on nowe wartości do geologii, geofizyki, górnictwa i klimatologii. W tym roku ukazał się też mój artykuł „Wpływ kryzysów klimatycznych na przeszłe i przyszłe zachowanie się ludzkich populacji. Technologia przetrwania” w książce pod redakcją prof. Janusza Muchy „ Nie tylko Internet. Przyroda i nowe technologie a życie społeczne”. Artykuł ten jest efektem mojego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej socjologów, która odbyła się z okazji jubileuszu 90-lecia założenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniach 21-22 maja 2009 r. pt.: „Społeczeństwo – kultura – technologia na początku XXI wieku”.
Jednocześnie nadmieniam, że z okazji jubileuszu 80-lecia Instytutu Historycznego przygotowałem artykuł pod tytułem ”Koncentracja i dekoncentracja własności ziemskiej jako wskaźnik zmian klimatu. Dole i niedole nie tylko polskiego szlachcica i chłopa”. Artykuł ten przygotowałem aby zwrócić uwagę kadry naukowej Instytutu Historycznego na możliwość i celowość badań historycznych nad klimatem. Prof. Tomasz Kizwalter z IH UW uznał ten artykuł za znakomity. Opublikowałem go w Internecie. Na prośbę dr Michała Kopczyńskiego przygotowałem także dla redakcji „Mówią Wieki” artykuł traktujący o Witoldzie Zglenickim „Polskim Noblu” i jego czasach z uwzględnieniem historii przemysłu naftowego. W maju 2011 przyjęto mój abstrakt pt „Energia a społeczeństwo” i zaproszono mnie do udziału w Kongresie Energetyki Jądrowej odbywającym się na Politechnice Warszawskiej. Abstrakt ten będący podsumowaniem moich interdyscyplinarnych badań opublikowałem w Internecie. W międzyczasie, od 2000 roku, studiowałem polską sytuację społeczno-polityczną co zaowocowało Programem Partii Dekalogu – programem rozwoju Polski, opublikowanym w sieci. Mój tekst pt. ”Etyka a środowisko” opublikował we wrześniu 2011 portal Wirtulandia. Opublikowano jednocześnie w tym portalu moją pracę pt. „Energia a społeczeństwo”. Umieściłem też w Internecie mój esej pt.” Wola”. W czerwcu-lipcu 2011 napisałem „List do Grzegorza”, polskiego rolnika z podwarszawskiej wsi Krusze, omawiający perspektywy polskiego rolnictwa. W lipcu 2011 r. napisałem pierwszy projekt badań nad klimatem pt.” Wniosek o grant na badania przebiegu zmienności opadów atmosferycznych w Polsce w miesiącach marzec-lipiec w okresie lat 1200-1865 na podstawie rejestrów dziesięciny zbożowej zapisanych w tysiącach polskich parafii i klasztorów ” – wniosek o grant na finansowanie  badań nad klimatem Polski z wykorzystaniem polskich archiwów historycznych, który przekazałem 27 lipca 2001 na ręce prof. Mirosława Nagielskiego, dyrektora ds. naukowych Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. We wrześniu rozesłałem projekt badań do wielu naukowców IH UW ale nikt nie był skłonny włączyć się do badań. Projekt badań został pozytywnie oceniony przez Panią Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. KatarzynęChałasińską-Macukow, która jako fizyk i geofizyk zna się na problemach klimatu, i skierowany przez nią do Biura Obsługi Badań na UW. W październiku 2011 napisałem tekst pt. Konflikt systemów-uwagi o przyczynach kryzysu światowego” i rozesłałem go pocztą elektroniczną. W dniu 15 stycznia 2012 r. ukończyłem pracę pt. ”Rewolucja rosyjska a klimat” i przesłałem ją prof. Jerzemu Kochanowskiemu z IH UW licząc na jej publikację w Przeglądzie Historycznym. Niestety odmówiono jej publikacji. W chwili obecnej napisałem książkę tłumaczącą przyczyny wybuchu I , II wojen światowych, rewolucji francuskiej i rosyjskiej oraz współczesnych rewolucji w Afryce Północnej, i wiążącą te zjawiska ze zmianami klimatu. Jestem również przygotowany do pokierowania badaniami nad ziemskim mechanizmem klimatycznym w celu sprawdzenia mojej logicznej koncepcji tłumaczącej nieustanne zmiany ziemskiego klimatu. W dniach 22-24 maja 2012 wziąłem udział w II International Nuclear Energy Congres, gdzie zaprezentowałem moją pracę “Cykl grawitacyjno-sejsmiczny a zagrożenia w energetyce jądrowej”. Mój udział w tym kongresie opłacił Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego z inicjatywy i grantu  prof. Marii Koczerskiej. Przedstawiłem metodę prognozowania trzęsień ziemi w oparciu o analizę prognozy zmian długości dnia ziemskiego -LOD- length of day. W roku 2012 i 2013 opublikowałem szereg artykułów na portalu EIOBA.pl. Przygotowywałem się do finalizacji prac nad moją książką pt. Mechanizm klimatyczny Ziemi i społeczne skutki zmian klimatu, którą ukończyłem dnia 17 sierpnia 2013 roku.
W dniu 2 września 2013r. Repozytorium CEON-Centrum Otwartej Nauki opublikowało moją książkę-link do niej: http://www.depot.ceon.pl/handle/123456789/2272/statistics .
W październiku br. moją książkę opublikowała Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.

Dnia 25 września 2013r. Repozytorium CEON opublikowało mają pracę z dziedziny geologii i geofizyki pt. Nowa tektonika płyt litosfery Ziemi-link:

 

http://www.depot.ceon.pl/handle/123456789/2476

 

Tłumaczę w niej mechanizm powodujący cykliczny ruch płyt litosfery po powierzchni Ziemi.

W dniu 23 listopada 2013 r. ukończyłem pracę nad artykułem pt. “Geneza węglowodorów – nowe perspektywy prospekcji złóż ropy i gazu”. W artykule z dziedziny geologii i geochemii naftowej przedstawiam nowe spojrzenie na proces generowania węglowodorów, które może spowodować wzrost wydobycia ropy i gazu w Polsce i na świecie. Pracę tą dedykowaną górnikom naftowym z okazji Święta Barbórki postaram się opublikować w Repozytorium CEON w dniu 4 grudnia 2013r.

 

W 2014 roku pracowałem nad nową wersją mojej książki zatytułowanej teraz CZŁOWIEK I KLIMAT I 24 listopada 2014 roku umieściłem ją w Portfolio mojej strony wraz z artykułem pt. “Zbliża się globalna wojna”. Mam nadzieję, że moje prace przyczynią się do postępu w nauce. Artykuły uzupełniające książkę pt. Człowiek i klimat, znajdują się na stronie portalu EIOBA.pl pod linkiem:

http://www.eioba.pl/bogdangoralski/articles 

 

Dnia 7 kwietnia 2015 roku powstała moja nowa praca – The Solar Wind and Earthquakes – mieści się ona na zaledwie jednej stronie ale jest kwintesencją i podsumowaniem moich wieloletnich badań nad ziemskim środowiskiem – dotyczy przyczyn trzęsień ziemi, które ja wiążę ze zmiennym wiatrem słonecznym. Polecam ją uwadze wszystkich badaczy Ziemi i Układu Słonecznego.

Dnia 16 lipca 2015 roku powstała moja nowa praca – “Synteza religii”, którą niniejszym publikuje w swoim portfolio.

Dnia 24 sierpnia 2015 roku powstała moja kolejna publikacja – “POL-CAT – Polska anty -mafia”, którą niniejszym udostępniam w moim portfolio.

Dnia 2 listopada 2015 roku napisałem tekst o rozwoju Europy i Azji w latach 1600-2015, który jest kamieniem milowym moich badań historycznych i klimatyczno-geofizycznych. Tekst ma tytuł roboczy ” Rozwój Europy i Azji w LIA” – niniejszym udostępniam go w moim portfolio.

Dnia 8 kwietnia 2016r publikuję w Portfolio ostateczną wersję mojej książki pt. “Historia naturalna i zmiany klimatu”, w wersji WORD 97 i PDF.

W styczniu 2017 roku zacząłem publikować na portalu ResearchGate mój dorobek naukowy przetłumaczony na język angielski. Do tej pory opublikowałem 74 artykuły będące w większości fragmentami mojej książki pt. Historia naturalna i zmiany klimatu oraz 22 projekty. Mój profil uzyskał przez rok 119 000 czytań i 2190 rekomendacji, z czego 63500 czytań i 633 rekomendacji uzyskał projekt zatytułowany Does human evolution have a purpose?
Warszawa, dnia 21 luty 2018r.                                    Bogdan Góralski