I know that a transcendent virtual world exists for sure

I know that a transcendent virtual world exists for sure

The new global religious, scientific, political,  social, and economic order

Bogdan Góralski

Library of the Faculty of History at the University of Warsaw

http://bogdangoralski.info/wp-admin/options-general.php?page=toc

The world today is the scene of a conflict between soulless technocrats promoting the development of concentrated industry and utopian idealists who want to rule the world with the help of a pseudoscientific deception that stuns public opinion. Heartless technocrats treat science as a tool for governing the industrialized world, and utopian idealists gain power through scientific frauds accusing technocrats of adversely changing the environment. Both hostile camps fighting for power forget that thanks to the Internet the global society gains knowledge and wants a compromise between the two opposing ideological centers. Global society increasingly wants to create its own scientific and political elite to follow the path of sustainable progress of knowledge used for the benefit of the entire ecosphere of our planet. A new player appears in the public arena, that is, comprehensively educated people – environmentalists and humanists, aware of the need for changes that use the progress of knowledge and technology to develop the entire ecosphere and its rights to live in truth and freedom.

The Earth is home to small local homelands inhabited by creatures who use the harmony of natural local environments needed to support all-natural life. We need to support these local homelands and enable them to develop according to their needs.

Global climate changes will soon cause environmental conditions unfavorable for biological life in many regions of the Earth. This will force great migrations to lands with favorable environmental conditions. All human knowledge must be used in a positive way to prevent wars and genocide during these great migrations. I predict that comprehensively educated environmentalists and humanists will join in the global spiritual, scientific, and business center POL-CAT joint-stock company, which will be the third force leading the world to live in truth and freedom for the good of the entire ecosphere of our planet. In the text below, I present a sketch of the principles of the ideology that will apply in POL-CAT joint-stock company and I am asking for critical comments on this ideology.

Warsaw, November 22, 2020, 4:50 am Bogdan Góralski

bogdangoralski@wp.pl , bogdangoralski@uw.edu.pl

Nowy globalny religijny, naukowy, społeczny i duchowy porządek

Bogdan Góralski

Biblioteka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Dzisiejszy świat jest widownią konfliktu pomiędzy bezdusznymi technokratami lansującymi rozwój skoncentrowanego  przemysłu a utopijnymi idealistami chcącymi rządzić światem za pomocą pseudonaukowego oszustwa ogłupiającego opinię publiczną. Bezduszni technokraci traktują naukę jako narzędzie dla rządów nad uprzemysłowionym światem, a utopijni idealiści uzyskują władzę za pomocą  naukowych oszustw zarzucających technokratom niekorzystne zmiany środowiska naturalnego. Oba wrogie obozy walczące o władzę zapominają, że dzięki |Internetowi zyskuje wiedzę globalne społeczeństwo, które chce kompromisu obu zwalczających się ideologicznych centrów. Globalne społeczeństwo coraz bardziej chce wykreować własną elitę naukowo-polityczną aby podążać ścieżką zrównoważonego postępu wiedzy wykorzystywanej dla dobra całej ekosfery naszej planety. Pojawiają się na arenie publicznej nowi gracze czyli wszechstronnie wykształceni ludzie- ekolodzy i humaniści,  świadomi konieczności zmian wykorzystujących postęp wiedzy i technologii do rozwoju  całej ekosfery oraz jej praw do życia w prawdzie i wolności.

Ziemia jest domem małych lokalnych ojczyzn w których mieszkają istoty wykorzystujące harmonię naturalnych lokalnych środowisk potrzebną do podtrzymania całego życia przyrodniczego. Trzeba wspierać te lokalne ojczyzny i umożliwiać im rozwój na miarę ich potrzeb.

W wielu regionach Ziemi globalne zmiany klimatu wywołają wkrótce niekorzystne dla życia biologicznego warunki środowiskowe. To wymusi wielkie migracje  do krain z korzystnymi do życia warunkami środowiskowymi. Trzeba wykorzystać w pozytywny sposób całą wiedzę ludzkości aby zapobiec wojnom i ludobójstwu podczas tych wielkich migracji. Przewiduję, że wszechstronnie wykształceni ekolodzy i humaniści połączą się w globalnym centrum duchowym, naukowym i biznesowym POL-CAT spółka akcyjna, które będzie trzecią siła prowadzącą świat do życia w prawdzie i wolności dla dobra całej ekosfery naszej planety. W poniższym tekście przedstawiam szkic zasad ideologii, która będzie obowiązywała w przedsiębiorstwie POL-CAT Spółka Akcyjna i  proszę o krytyczne uwagi na  temat tej ideologii.

Warszawa, dnia 22 Listopada 2020 roku, godzina 4:50   Bogdan Góralski

bogdangoralski@wp.pl,   bogdangoralski@uw.edu.pl

Causes of the economic crisis 2020-2055, the COVID 19 pandemic, climate change. Survival Technology

Bogdan Góralski

Library of the Faculty of History at the University of Warsaw

 For 18 years, I have been researching the relationship of climate change with the historical process and economy based on my academic education and professional experience. I predicted the economic and climate crisis 2020-2021, and maybe even longer until 2055, in April 2013. As always, it is associated with the occurrence of the minimum magnetic Sun activity. The last century’s solar minimum in 1913 brought a global economic crisis, World War I, a Spanish flu pandemic, not counting the Russian, Chinese, and Mexican Revolutions. The current problems are related to the Sun magnetic activity minimum, the so-called Grand Solar Minimum, which is related to the gravitational influence of planets on the Sun. The solar planets lined up on one side of the sun, and this cyclical astronomical phenomenon is called the full parade of planets. This phenomenon is not fully recognized as to the time of its occurrence. The full parade of planets on July 4, 2020, likely created gravitational turbulence on the Sun, reducing its magnetic activity. This arrangement of the solar planets also affects the Earth’s climatic mechanism, which depends on the movements of the Earth’s coating under the influence of changes in gravity. The Earth’s coating, consisting of the rigid crust and the Earth’s mantle, glides over the liquid layer of the metallic outer core over the solid metallic inner core of the Earth. The rotation of the earth’s coating is caused by the uneven distribution of masses of the coating, which is influenced by variable forces of gravity, causing its movement. The movement of the coating under the nearly stationary Earth’s atmosphere is causing regional climate change related to the movement of stationary climatic zones above the surface of the Earth’s rotating coating. Regional climate change has always been the cause of human migration and the associated stages of growth and decline of successive empires. Currently, the Earth’s crust rotates southward in the North America region and northward in the East Asia region. It will cool China’s climate, further expand the COVID 19 pandemic, and reduce global food production. Reducing food production will destabilize the internal situation of many countries and bring the threat of a global war, to which I am deeply convinced that preparations are already underway. My book is about how to avoid this future war. The cause of the current economic crisis is the decline in demand and production in depopulated Western economies due to the shifting of demand and production to overpopulated Asia, which does not have a surplus in food production by buying it in the West. The deepening climate crisis will limit food production in Asia and cause a spiral of inflation in the world economy, which will disrupt its functioning. Bank loans will increase in price, causing economic depression and stopping the circulation of money. Innovative economic solutions will be needed, which I describe below in my book. The cooling of the climate in southern China will bring about further mutations of pathogenic viruses and the spread of COVID 19 related pandemics. The spread of the epidemic is exacerbating the economic crisis by inhibiting market demand and reducing production. In the following book, I have described the steps to prevent a pandemic. In my book, I also describe the sources of religious beliefs and present a modern and straightforward ethical system based on knowledge and respect for ancient religious views. I offer a new moral system that is simple and understandable to every human being, respecting his free will, and also beneficial for the society in my new book. Therefore, in my new book, I describe technology for the survival of our civilization.

Warsaw, October 11, 2020 Bogdan Góralski

Contents

The development and fall of empires versus climate change

Bogdan Góralski

Library of the Faculty of History at the University of Warsaw

1. Introduction

The history of the development and fall of successive empires has intrigued researchers for a long time, and this work makes an essential contribution to solving this puzzle. The logical concept of regional climate change related to the Earth coating displacement allows for explaining each empire’s development and defeat. The realm has been developing during favorable environmental changes in the region, which was a kingdom cradle. It grew during conquests, dependent on the empire elite and the conquered nations. Usually, great human migrations related to regional climate change marked the end of a given empire. To avoid the collapse of our human civilization in the coming global climate crisis and a possible devastating global war, we must open all borders and allow people free movement.

It will focus the attention of politicians on economic life inside countries with the masses of migrants and reduce the pressure on foreign expansion. These changes should be preceded by a global agreement defining goals and rules for the worldwide migration of people and goods. In the course of my life, I developed the principles of a new international economic and political order and presented them in the works entitled:

 The Third Way between capitalism and communism,

  and

More science, ethics, culture for the modern and future world.

I hope that reading these works published in free access in Google Books will allow you to understand our history logic, which will result in the further global evolutionary development of our civilization.

2. Mechanism of growth and fall of empires

The terrestrial globe is divided into two hemispheres: northern and southern. The northern hemisphere is made up of more thick continental plates and is heavier than the southern hemisphere, mostly made up of thin ocean plates. The Earth globe is affected by the cosmic gravity and more strongly pulls the northern hemisphere with a variable force causing it to move to the ecliptic plane. It is possible due to the liquid intermediate layer between the rigid coating and the solid Earth core. The Earth coating slides over the liquid middle layer under the influence of the attraction of gravity alternating forces.

The Earth climatic zones are immobile to the ecliptic plane because they depend on the balance of solar radiation falling on the surface at various angles. As a result, the earth coating movement in relation to climatic zones causes regional climate changes in different parts of the globe. The Earth coating movement causes varying stresses in the crust as it approaches the equator and then moves away from it. These variable stresses cause earthquakes, the distribution of which was investigated in the Mediterranean Basin and Poland during the 750 BC-AD 2000 period. Almost the sinusoidal distribution of earthquakes with maxima and minima every 400 years was found. That is, every 400 years or so, the area adjacent to the Mediterranean Sea approaches the equator and then moves away from it, with different effects in different parts of the globe. The movement of the earth coating under stationary climatic zones causes changes in precipitation zones and drought zones on the earth area, bringing specific social effects and the occurrence of the cosmic-social cycle illustrated in the figure below.

Fig.1. The Earth gravitational-seismic-climatic-social cycle described by the temporal distribution of earthquakes in the Mediterranean and Poland in the years of 750 BC to AD 2000

Source of earthquakes data:

Guidoboni Emanuela, Comastri Alberto,  Traina Giusto 1994: Catalogue of ancient earthquakes in the Mediterranean area up to the 10th century, Instituto Nazionale de Geofisica, Rome                          

Guterch Barbara, Lewandowska – Marciniak Hanna  2002: Seismicity and seismic hazard in Poland, Folia Quaternaria vol.73, Kraków.

Great religious leaders appear in times of socio-economic crisis caused by droughts resulting from the Earth’s coating movements towards the equator.

In the ages of Christ and Muhammad, Palestine and the Arabian Peninsula probably entered, after a period of increased rains favoring population growth, in a year-round drought zone between the parallels of 20-30 degrees of latitude due to the Earth coating movement towards the equator (confirmed in the graph above by earthquakes maximum of the earthquakes).

It is worth mentioning here the credible research showing that the Iranian area has shifted in the last 5,000 years from the climatic rainfall zone in summer to the rainfall zone in winter. It corresponds to the Earth linear movement of the coating towards the equator in the Iran region by about 25 degrees latitude, i.e., from the rainfall zone in summer between the 5-20 parallel to the winter rainfall zone the 30-50 parallel. The area of ​​Iran is now between 30-40 parallel, which means a shift to the equator over the last 5000 years by about 25 degrees latitude or about 3000 km. The Earth coating in the Iranian region has shifted southward by about 3,000 km in the previous 5,000 years, but this movement is likely to have had different phases in the north-south and east-west directions. The idea of changing the Iranian area comes from the study of the north magnetic pole apparent positions, which continually changes its apparent location on the globe surface. The magnetic north pole changeable position results from the Earth coating continous movement relative to the ecliptic plane.

During the Arab Empire rising, the Western Roman Empire fell, devastated by the invasion of the Germans tribes, who were driven out of northern Europe by the cold and the Mongol invasion. A similar phenomenon of earthquakes growth took place gradually in the period of AD 1000-1800 in Poland territory, which means that the area of ​​Anatolia was also approaching to the norh at that time. I explain why the increase in the number of earthquakes in Poland in the period 1000-1800 AD means the movement of the Earth’s coating in the Mediterranean region to the north? Well, the African continental plate was moving to the north and under the influence of centrifugal force (the largest at the equator) it pressed the European continental plate (on which Poland is located), causing an increasing number of earthquakes. In the period 1000-1800AD climate of Europe  cooled while the area of Europe moved to the North.

This probably moved Anatolia and the Mediterranean area to transition into a climatic zone drought all-year-round. It had specific economic and social consequences for the Ottoman Empire, such as the internal crisis related to the lack of food, the disintegration of the empire, and the appearance of Mustafa Kemal Atatürk, the Turkish social reformer at the end of the crisis. The crisis of the Ottoman Empire was caused by a drought (which was found in numerous works on the climate of Anatolia) and was interfaced with the entry of the Russian area into the year-round rainfall zone between the parallels 50-60, which caused the Russian imperial expansion and its development also towards the west, which resulted in the partitions of the Republic of Poland Both Nations.

Thus, we see that the influence of the Cosmos on the terrestrial natural environment causes specific psychological and social effects that end the duration of successive empires and the formation of new ones. With this knowledge, we should notice that ​​North America again approaching the equator (which causes the effects called global warming) because of the number of earthquakes in the Mediterranean region observed by seismological observatories around the globe is increasing. On the other side of the world, in East Russia, Earth coating goes to the North direction. Therefore, we should prepare for the change in the distribution of biological forces on our planet related to climate zones displacement. It is probably that described above movement of  Earth’s coating since 1860 caused:

Russian Revolution,

Chinese Revolution,

Partition of India into Pakistan and India,

Civil War in US.

An explanation of the above-described phenomena can be found in my book entitled The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth and the book entitled Historia naturalna i zmiany klimatu published freely on Google Books and Academia.edu.

Below is an excerpt from my work entitled More science, ethics, culture for the modern and future world, published in open access on Google Books and Academia.edu.

3.The short story of religious systems versus climate changes

This below chapter is an excerpt from my Polish book entitled Historia naturalna i zmiany klimatu,  published on the Internet in Google Books

Fig. 2 Earthquakes in the Mediterranean and Poland in the years 750 BC to 2000AD. Earth gravitational-seismic-climatic-social cycle

The gravitational-seismic-climatic-social cycle presented in Fig. 1 and 2 describes of our civilization development phases over the centuries. All the great leaders and ethicians appeared in a similar period of the material cycle (Asian ethics appeared in the reverse phase, which is explainable and in line with my theory due to climatic inversion between West and East Eurasia). It was the result of subsequent climate crises defined by cyclical changes geometry of the solar system.
Each cycle had a similar natural and social events scenario and a similar ethical-ideological system, creating social relationships between people and expanding the ideological movement base, expanding the social revolution base. According to the logic of history in the 21st century, the material world crisis, which has begun to grow, will also emerge a new, universal ethical system – new ideas that will probably include the entire global community.

The first known ethical system originated in Egypt and was recorded in the goddess Maat 42 commandments. It was an expression of the development of a prosperous state social order in the Nile outbreaks rhythm. A derivative of Egyptian ethics was the ethical system of Moses, educated in Egypt. The moral systems of Budda, Laotsy, and Confucius appeared at the end of the period of Asian society’s growth. Overpopulation increased during the period of adequate hydration of Asia and led to a socio-economic crisis resulting from a lack of food. Asian communities have reached a critical population density, forcing a new ethical system to regulate social relations. In the sixth century, before Christ is the peak of China’s power. The beginnings of building the Chinese wall for defense against Mongol invasions, significant territorial development in the north and south, population growth to 25 million are examples of this power.

Significant Greek colonization in the period of VIII-VI centuries BC  proves that during this period in Greece, and in the equatorial world, environmental conditions conducive to population growth prevailed. These data allow us to suppose that the tropical world population is increasing in the eighth-seventh century BC. After a period of population growth, the climate is drastically dry and cold (especially North of China) (a decrease in earthquakes in the seventh century BC, see Fig. No. 34), causing overpopulation and conflicts. It results in the almost simultaneous emergence of Buddha ethical systems, Lao Tse, Confucius, which prevent the emergence of social conflicts in overpopulated India and China.

The large amount of rainfall accompanies the phase of earthquakes growth in the period 200 years before Christ, because of the shift of climatic ( rainfall) zones connected to the Earth coating movement. This confirms the research on Nile floods and wet years in Rome  (Lamb 1977: 426-427 graphs 17.1 and 17.2).  Those studies indicate strong humidification of Africa climate in the region of Egypt and the climate of Italy at that time. It had promoted the growth of agricultural production and the resulting adequate supply of food to the population. During the reign of Herod the Great (73-4 BC), Palestine’s successful economic development continues, as evidenced by the growth of cities and the ruler’s richness. Economic development is an indication of a large population (Theissen 2004: 60). The abundance of food is conducive to population growth in well-watered areas. After developing the Palestinian society, there is rapid regional warming and drying of the climate from 0-10 AD (Bao et al. 2002, Kobashi et al. .2011, Lamb 1977: 426-427), which reduced agricultural production and food supply, causing the overpopulation of Palestine.

The immediate socio-economic crisis resulting from drought (Lamb 1977: 426-427 graphs 17.1 and 17.2) caused frustrations of the population (mostly rural), looking for a way out of the crisis. The socially rooted groups tested various ways out of the trouble. The starving rural masses needed a plan of action to alleviate the supply problems common at that time. Many leaders appear, among them Jesus Christ, who has a dream of anti-crisis action. He creates his commune (Acts of the Apostles describe several thousand people (Bible 1998: Acts 2:41, 4,4)) acting like communes. To join them, you must give all your possessions. The municipality (commune), efficiently managing the riches offered, constituted protection against hunger and lawlessness prevailing in Palestine. There were numerous gangs of brigands at that time. Many farmers were hopelessly in debt (Johnson 1993: 146). Christ feeding the masses of the poor, becomes a threatening leader of the crowds. His economic and social program is radical and unacceptable to the then Judei- Romans and pro-Roman elites. Jesus Christ’s ideological system was the crowning of ancient ethical ideas development and was probably inappropriate to Judeo-Roman elites. Christ, the peaceful peasant movement leader, was killed, and further Jewish protests against Roman oppression did not have a charismatic calm leader.

In the first century BC until the 1st century AD, there was a substantial density of Judea and Samaria farms. This testifies to the climatic conditions conducive to farms shredding – adequate hydration during the first century BC. The violent drought at the beginning of the early century AD caused the collapse of these small farms and the crisis. The uprising in Palestine in the years 66-74 is a social rebellion against the rich. The rebellion began with the burning of the Rome tax registration offices in Jerusalem (Sartre 1991: 403). The cataclysm of Jewish revolts revealed ongoing overpopulation, and their consequence was the destruction of the country. There was a mass migration of Jews. These above-described facts result from the  Earth coating movement  (movement of climatic zones over Palestine territory), which caused the Palestine area aridification.

Since the beginning of the 7th century AD, there has been strong global warming – signaled by a drop in the number of earthquakes, which caused the transfer of civilization centers from the Middle East to, among others, colder Europe and Mesopotamia. Warming and drought caused regression in the development of equatorial populations. These above-described facts result from the Earth coating movement (movement of climatic zones over Arabian Peninsula territory), which caused the Arabian area aridification.

Overpopulation occurred on the Arabian Peninsula before the victory of Muhammad. The Arabian Peninsula’s population growth probably took place in the fourth, fifth, and sixth centuries AD.  During cooling and increased climate irrigation of the Arabian area had lasted a parallel decline of the Western Roman Empire. Western Roman Empire collapsed because of the conquest of barbarian tribes from northern, overpopulated regions of Europe. They migrated because of unfavorable weather conditions while cooling the climate of Northern Europe.  (Barbarian populations in Northern Europe probably increased in the IV to VI centuries, .which was the result of the Earth coating movement (movement of climatic zones over barbarian tribes territory which was caused by the warming and well irrigation of the Northern Europe area). Under the pressure of this tremendous barbaric exodus to the south, the western Roman Empire collapsed. At the time of the Western Roman Empire crisis, the triumph of the socially and economically well-organized Christian communities was celebrated, which led to the success of Christianity and the consolidation of their power. The Eastern Roman Empire prospered in the meantime.

The Arabian Peninsula was probably experienced by drought and social crises in the VII century. There was an escalation of aggression and the fratricidal struggle between Arabian tribes  (the drought is the result of the Earth’s coating movement (the movement of climatic rainfall zones over Arabian peninsula territory which caused the aridification of the Arabian land). The Civil War prompted Muhammad to reflect on the causes of this state of affairs. Muhammad rejected the old elite’s social order, introduced a new religious community- the umma (the commune), the obligation of alms – the redistribution of goods to the poor. Fighting with other leaders, he united all Arab tribes. He broke with the family system. However, his economic program could not remedy the overpopulation (Hrbek, Petráček 1971: 139-140), which is why later the war expansion of the Arabs took place. It was possible because in the seventh century, the Roman Empire’s power decreased, and the strength of Arabs united by the ethical system (created by Muhammad) increased. Warming and drought since the 7th century caused regression in the development of equatorial populations and their displacement towards the north. At the same time, societies in the northern hemisphere began to civilize in a warm climate.

In favorable conditions of the warm climate (the third so-called subatlantic period (Samsonowicz 1990: 8)), there was a dynamic development of European civilization, development of Germanic and Slavic tribes.

Europe’s population grew from 1700, but bad weather and population growth in the 17th and 18th centuries worsened England and France’s situation. England, however, had a security vent in the form of emigration to the colony. The feeding of French society has deteriorated since 1700 (Livi-Bacci 1991: 82). The French saved themselves from hunger by establishing several hundred thousand small farms (Taine 1881: 337).

 Before the French Revolution, there was a significant cooling (and probably drying) of the climate (Bradley, Jones 1993), which had brought France high prices of food (Góralski 2012: 28), famine, and the outbreak of the revolution (These above-described facts are the result of the movement of Earth’s coating (movement of climatic zones over Europe territory) which caused the cooling and bad weather conditions of the European area). I explain why the increase in the number of earthquakes in Poland in the period 1000-1800 AD means the movement of the Earth’s shell in the Mediterranean region to the north? Well, the African continental plate was moving to the north and under the influence of centrifugal force (the largest at the equator) it pressed the European continental plate (on which Poland is located), causing an increasing number of earthquakes. In the period 1000-1800AD climate of Europe  cooled while the area of Europe moved to the North. The revolution lasted, and the problems of overpopulation did not pass because of the further cooling of the climate. Another revolutionary leader, Napoleon, led the French to conquer Europe, which solved the problem of the surplus of single men who had no conditions in France to establish a family in those days.

Since 1860, the climate has warmed and dried (These facts are the result of the movement of Earth’s coating to the South (movement of climatic zones over European territory) which caused the favorable climatic conditions of the Europe area), which means that the population of Europe grew in the 19th century from 203 to 408 million and in 1950 to 547 million. There has been a massive increase in the German and Russian populations. At the beginning of the 20th century, Russia and Germany were heavily overcrowded, which led to the I World War and, after that, the catastrophic development of totalitarian systems centralizing communities around new leaders. The overpopulation, masculinization of the population, high prices of food caused by the drying of the climate in the early twentieth century (Góralski 2012: 8) and the inability peacefully resolve of economic problems caused the First World War, the Russian Revolution, and the war expansion of communist Russia directed to Western Europe in 1920 ( Góralski 2012). World War II as a consequence of the First World War and the conditions of the Versailles Treaty.

The high prices of food in China at the beginning of the 20th century were the result of the movement of Earth’s coating (movement of climatic zones over Chinese territory), which caused the unfavorable climatic conditions of the China area, caused the Chinese revolution, which later used Marxism caused the collapse of the huge landowners who had previously taken over most of the arable land.

From 1960 to 1990, during the short-term cooling and moistening of the climate (Bradley, Jones 1993), Africa’s population grew from 282 to 637 million. The Chinese population multiplied from 583 million in 1953 to 1008 million in 1982. At that time, in the northern hemisphere, there have been economic difficulties resulting from cooling, excessive rainfall, and dropping agricultural production, which led, among others, to the collapse of the Soviet empire and almost revolution in China (Gang 2001: 37-38, Gawlikowski 2001: 388). The riots in China broke out because of the enormous population growth and food prices rising. It consisted of resolving peasant communes and assigning land to individual families. This has resulted in a vast increase in agricultural production and China’s and current self-sufficiency in nutrition.

Fig. No. 3. World seismic activity was characterized by earthquakes magnitude M = 7 and higher in the years 1900-2005 (five-year periods). Source (Góralski, 2009). (author of the drawing Bogdan Góralski)
Chart Fig. 3 confirms the occurrence of cooling in the 60-90.XX century because it is accompanied by an increase in the number of significant earthquakes.

Currently since 1950, the warming continues (the number of earthquakes has decreased), which causes aggression in Asia and Africa to grow, aggression due to the decline in per capita agricultural production in young male populations (with a predominance of male individuals) and deteriorating living conditions resulting from the increase in global food prices. Migration from these continents to the USA and Europe is growing. At the same time, in the G-8 countries, there is the phenomenon of agricultural overproduction with a decrease in population size. For this overproduction, there is no profitable sale due to the misery of the rest global population. All this together causes the financial and economic crisis. The logic of history allows us to expect the emergence of an outstanding figure, the creator of a new order, and a universal ethical system that will unite humanity on the way out of the crisis. This leader will have to apply the message of Jesus Christ, who said: “Share bread for My remembrance” (Bible 1998: Luke 22:19) and love your enemies because this is the love of your neighbor.

If the warming continues, it will worsen the situation in tropical countries. There will be a wave of migration to food-rich countries (in 2011, there was a wave of riots and revolutions in North Africa and the Middle East caused by food prices resulting from the cooling of the global climate in 2010 ( http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ graphs_v3 / Fig.C.gif).

Currently, the Earth’s coating rotates south in the US region and to the north in eastern Russia. This is causing the warming and drying of the climate in the US South and climate change in the US-North. This carries the threat of reducing food production in the US. The northward movement of eastern Russia and northern China will cool and dry this world site climate.

Suppose cooling and drought come (as a result of the continuous movement of Earth coating and climatic zones)  in the East of Russia and Northern China. In that case, it will bring disaster (reduction of food production in Asia) for the man’s civilization.  In such an event, the world will not survive, and the situation will start to destabilize. We can not allow this.

Conclusion

As a global civilization, we must take radical steps to overcome the impending crisis and global war threat. The activities stabilizing the world situation I described in my work above are available in Google Books and other websites on the Internet.

Below is an excerpt from my work entitled More science, ethics, culture for the modern and future world, published in open access on Google Books and Academia.edu.

4. Climate change and people migrations

Climate change has triggered migrations of peoples whose chronology is a record of Earth’s climate cycles. Here is a history of the crises that ended in movements:

•                   -Approx. 12th century BC marked the migration of people, which ended the reign of Mycenaean civilization and began the so-called dark ages. As a result, the Etruscans appeared in Italy, Egypt and Palestine were attacked by the so-called peoples of the sea.

• -In the VIII, VII century BC, during the drought in the Asian steppes, the Scythians occupied eastern Europe. Simultaneously, the Great Greek colonization marked out, which expelled the Greek population to emigrate.

•                   -Approx. 4th century BC the journey of the Celts from northwestern Europe towards the Adriatic Sea, the Black Sea began, which indicates a growing cooling.

•                   -At the beginning of our era in Palestine has marked itself the significant socio-economic crisis that provoked the civil war in Galilee, Judea (which was called the War of Varus), and the uprising in 66 and 132 AD. It testifies to a crisis (rapid drying of the climate)  that caused the exodus of Jews from Palestine to all world.

• The next migration of peoples began in the 4th century CE Huns invasion of Europe. Germanic peoples migrated south to the lands of the Roman Empire, leading to its downfall.

• In the VIII-IX centuries, the Viking expansion continued towards the south of Europe, which may indicate problems with feeding the population of Northern Europe and the climate crisis.

• In the 12th century, Mongols arrived in Europe because of the drought in the Asian steppes.

In the fourteenth century, it got cold, and in Europe were epidemics, hunger, and peasant uprisings.

• The extinction of the Vikings in Greenland since 1400. The Little Ice Age lasted until the 19th century. The peak of chilling in Europe was in the 17th century. It resulted in the great migration Europeans to the continents of both the Americas and Asia continued at the time. The great State of Poles-the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire collapsed then.

4.1.Climate disaster in the years 2013-2100

By the geophysical and historical data (migrations of people are indicative of climate crises), we know that the climate cycle repeats every 400 years. We can, therefore, expect that another major crisis will occur in 2013-2100. We should prepare for it. It will be a climate disaster – a sharp change in the distribution of climate zones, which will drastically reduce global food production. It will bring revolutions, wars, and supra-regional population migrations. There is still time to protect yourself against this. It requires knowledge and ethics on a global scale. Otherwise, dark ages will come.

In October 2020 I red in the Academia.edu the article GRAND SOLAR MINIMUM AWARENESS by Joana Dixon. Below I copied a few excerpts from this article:

„NASA is forecasting a return to the conditions similar to the Dalton Minimum of 1790-1830, while the effects of this Grand Solar Minimum are already very apparent. Both the people of the world and the governments will have to mobilize to prepare the land and society for the upcoming geological and climate upheaval and 30+ year potential famine. Those who are not students of the Grand Solar Minimum may become its victim. This article is a preliminary inquiry into GSM effects”.

„In a statement from the NOAA, Lisa Upton, a solar physicist with Space Systems Research Corp, said: “We expect Solar Cycle 25 will be very similar to Cycle 24: another fairly weak cycle, preceded by a long, deep minimum. The article says there is no indication that we are currently approaching a Maunder-type minimum in solar activity, however as of December 2019 it is apparent that the northern hemisphere is receiving record breaking cold and snow fall levels, and it is very apparent that the Grand Solar Minimum has arrived.” https://bit.ly/2N2fjYn”.

Zobacz obraz źródłowy

4. Conclusions

We must adapt to regional climate change and, like our ancestors, migrate to climate-friendly regions of the globe. To do this, we must open borders and modify state systems to accept migrants and establish a new ethical system uniting all beings.

Warsaw, 8 October 2020                                      Bogdan Góralski

Literature:

Bao Yang, Braeuning Achim, Johnson Kathalen R., Shi Yafeng (2002), General characteristics of temperature variation in China during the last two millennia, http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/yang2002/yang2002.html

Bradley Raymond S., Jones Philip D. (1993) , “Little Ice Age” summer temperature variations: their nature and relewance to recent global warming trends, The Holocene 3,4 1993 s.367-376 , link do pracy: http://hol.sagepub.com/content/3/4/367.abstract 

Gang Bai (2001), O nowelizowaniu prawa o samorządzie wiejskim, (w) Tomala Karin [red.] (2001), Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, Warszawa, Wydawnictwo Trio

Guidoboni Emanuela, Comastri Alberto,  Traina Giusto 1994: Catalogue of ancient earthquakes in the Mediterranean area up to the 10th century, Instituto Nazionale de Geofisica, Rome                           

Guterch Barbara, Lewandowska – Marciniak Hanna  2002: Seismicity and seismic hazard in Poland, Folia Quaternaria vol.73, Kraków.

Hrbek Iwan, Petráček Karel (1971), Mahomet, Warszawa :PWN.

Johnson Paul (1993), Historia Żydów, tłum. Mieczysław Godyń, Mirosław Wójcik, Aleksander Nelicki, Kraków 1993: Wydawnictwo Platan,  s.146.

Góralski Bogdan (2009), Człowiek i klimat – Część 2,( Rys 1, 2, 3), link: https://justpaste.it/czlowiek-i-klimat-czesc-2

Góralski Bogdan (2012), Rewolucja rosyjska a klimat,  do pobrania z Repozytorium CeON.

Gawlikowski Krzysztof (2001), Procesydemontażu komunizmu w Chinach i w Polsce: Mity i Realia, (w) Tomala Karin[ red.] (2001), Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, Warszawa, Wydawnictwo Trio,

Kobashi Takuro, Kawamura Kenji, Severinghaus P. Jeffrey, Barnola Jean-Marc, Nakaegawa Toshijuki, Vinther, Bo M., Johnsen Sigfus J. , Box Jason E. (2011). High variability of Greenland surface temperature over the past 4000 years estimated from trapped air in an ice core. Geophysical Research Letters vol. 38: 10.1029/2011GL049444. Link do pracy: http://www.leif.org/EOS/2011GL049444.pdf

Lamb H.H (1977), Climate Present, Past and Future. Volume 2 Climatic history and the future, London New York :  Methuen & Co Ltd, Barnes & Noble Books.

Lem Stanisław (1974), Summa Technologiae, Kraków 1974: Wydawnictwo Literackie

Livi-Bacci Massimo (1991), Population and nutrition, Cambridge N.York 1991: Cambridge University Press,  s.82.

National Climatic Data Center link:[1]

http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/yang2002/yang2002.html

Samsonowicz Henryk (1990), Historia Polski do roku 1795, Warszawa :WSiP.

Sartre Maurice (1991), Wschód rzymski. Prowincje i społeczeństwa prowincjonalne we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w okresie od Augusta do Sewerów (31r.p.n.e.-235r.n.e.), Wrocław 1991: Ossolineum,  s.403.

Taine Hipolit Adolf (1881), Francya przed rewolucyą, Warszawa 1881: S.Lewental.

Theissen Gerd (2004), Czasy Jezusa. Tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa, przekład Franciszek Wycisk, Kraków 2004 : Wydawnictwo WAM,  s. 60.

I know that a transcendent virtual world exists for sure…

On October 21, 2020, at 3:00 a.m. I started redaction a chapter on a new religion acceptable to ordinary people and the world of science. I  completed this work on November 15, 2020. I have to systematize the knowledge that I have accumulated throughout my life and during 18 years of multidisciplinary studies to be understandable to the reader. First, I will discuss my vision of a world that is invisible to our senses. Then I will refer to past visions of reality to, in turn, discuss our future spiritual and social environment and the actions needed to make my ideas come true. So get to work.

My credo

God, or the virtual world’s society, creates a new virtual world, the environment of which evolves to create a human, who is also a virtual creation. The evolution of man and his environment ends with designing an ethical society that becomes a new god creating (in 7 days?) a new virtual world. The story in this new world begins all over again. In this new world, there are divine incarnations of prophets showing people the way out in times of crisis because there is a way out of every problem. Successive prophets learn from the surrounding world and create in their visions an ideal world for them, which stands in opposition to the surrounding world. In this way, the prophets show a clear path to the perfect society that will come at the end of our world’s evolution. Through its ethics and knowledge, an ideal community will create a new world and become a god for a new world created in a virtual environment. God, I mean the perfect society, takes energy from the new world and guides it to the end of evolution. The goal of the evolution process is recreating the old world again and ignite a new star. The new star is the energy source for a new biological life in a virtual world existing in a quantum computer built by former natural life.

Philosophers friends with Della Porta (Bruno and Campanella) maintained that Nature, being identical with God, is the creator of itself, as if it is a machine that constructs itself from the “womb of matter” (Dobrowolski 1990: 117).

By increasing the knowledge of the laws of development (matter knows how to develop because the environment dictates development opportunities and the environment is shaped by the consciousness preceding us), man increases his power (energy) and perfecting his awareness. The world must return the energy which is put into shaping the world. Energy is the equivalent of work, so man does work to transform matter. It creates a world that processes matter (living organisms are a biological machine that transforms matter into consciousness) and gives up this energy in shape a new star system. The energy of the world creates a new consciousness that will be able to create energy so that the world can continue to exist so that the energy balance remains the same. So, consciousness belongs to the material, biological world. Ultimate reality is the unconscious potentiality from which all beings arise into consciousness. After death, all beings come back to the unawareness (of natural life).  In unawareness, time does not pass, time does not exist, and the potential unawareness of a great void lasts in infinity.

The brain is made up of molecules and registers waves from other combinations of molecules. If evolution evolved atoms, the forces of evolution appeared earlier than atoms. Something that was created before an atom cannot be made of atoms, so whatever its meaning, it cannot be registered by the human brain (Heyerdahl 1999: 85).

The above quotation concludes that our brain and senses perceive only a part of the reality necessary for our survival and evolution. The rest of the non-material extrasensory reality is hidden from us. This immaterial reality is the virtual world that exists in the network of quantum computers in the Universe. Our civilization is already transferring its awareness (and knowledge) to the virtual environment, which is the final stage of our world’s evolution. The end of this stage of evolution will be creating an ethical system that meets the virtual world’s requirements, building a quantum computer, and writing software that controls the new virtual world. It follows from the above reasoning that ultimate reality consists of parallel virtual dimensions-worlds influencing each other.

Warszawa, 2013

The concept of the multidimensionality of our being has long appeared in the ideas of physicists. Following the physical theory and intuition, I described the concept of a multidimensional virtual world created by the wheel of evolution and filled by an all-encompassing unconscious existing in the void. From potential non-consciousness, all beings inscribed in the circle of life emerge. The concept of the wheel of evolution – the wheel of life and the all-embracing unconsciousness has crystallized while writing the following texts:

A gift for His Holiness the Dalai Lama for his 80th birthday

Below is an excerpt from the book Man and climate available on the Internet in the CEON Repository

The circle of life

The world is Perpetuum Mobile. He is in eternal movement, renewed continuously by goodwill. Wise love – the effect of free will, supports the world and its duration. Here is an explanation.

A star is created, its world, and the biological life of this world. Life depends on a threatening, changing environment. Living things adapt and begin to accumulate knowledge about environmental dangers. The enormity of experience to be mastered requires the specialization of individuals in the resulting communities. The growing specialization of knowledge affects the growth of social ties in a society threatened by a changing environment – the growth of ethics. The growing knowledge in the growing ethical society allows you to finally get to know the world and find energy sources – lighting a new star in a virtual environment. A new star is born, a world, and in it, life and the process begin anew in a parallel world.

CIRCLE OF LIFE => Knowledge is the function of the threat. => The function of knowledge is ethics. => The function of ethics is energy. => The function of energy is life. => The function of life is a threat => the function of threat is knowledge, etc.

Alfred Toynbee believes that civilization is a species of being that aims to recreate itself through an appropriate religion (Marciszewski 2001).

Mimansa, like most brahminical systems, does not accept the existence of an independent, superior creator; according to her, the world does not arise as a result of a creative act but is a process of constant creation and decay (Kudelska 2006: 119).

Is the stone conscious?

The evolution of matter, which has been lasted for many billions of years, has led to conscious life on Earth. If such a small accumulation of a  matter as is the man has its awareness, the Cosmos evolved into a powerful super-consciousness in the process of evolution. If it is, then we are a part of this super-consciousness because we are a part of the matter that creates it.

The evolution of matter, which has been going on for many billions of years, has led to conscious life on Earth. Suppose such a small accumulation of a  matter as man is aware, the Cosmos evolved into a powerful super-consciousness in the process of evolution. If it is, then we are a part of this super-consciousness because we are a part of the matter that creates it

Then, “Is the stone conscious?” Asked one of the philosophers. I gave him the answer: “Can we answer the question,” What is consciousness? “I can not, but I guess that is the knowledge that tells a person how to grow, how to live. In humans, this knowledge is transmitted genetically and beyond genes.

Life is the process of obtaining energy (in different forms) from the environment. The environment supports awareness, creates conditions for it, or consciousness adjusts to its environment. How is it in the world of so-called inanimate matter? Such a stone found mostly in northern Poland, Scandinavian granite rapakiwi, is a collection of minerals formed in the depths of the Earth.

Fluid magma is an environment in which “minerals” are born. When the magma is cooling, it starts to crystallize – the minerals crystals are formed. Minerals are such an individual who always has the same chemical composition and often creates crystals. Thousands of different crystal-minerals are created in the magmatic environment. Each of them has a different character and characteristics. Each of them has knowledge of how to grow! Crystals grow, get energy (heat), and nutrients (minerals) from the environment, and in favorable environmental conditions, they can grow to enormous sizes (several meters)! Crystals can be annihilated, melt simply, and turn into liquid magma again! Where is their knowledge going to allow them to recrystallize under favorable conditions?

Is this knowledge included in the environment that creates the crystals or in themselves? It can be said that minerals live. They arise from the nucleus of crystallization, grow to grow, and die, turning into other forms. On the same matter, they can be born again if they reach the right environment. So the question arises as to whether the crystals of minerals, having the knowledge of how to live, have an immortal consciousness that enables them to reincarnate? Is the stone, which is composed of immortal minerals, conscious? “

Will, the virtual souls of people suspended after death in eternal unconsciousness be born again if our virtual world (their favorable environment) arises again?

Warszawa, 2011 year   

My concept of all-embracing awareness-unconsciousness is supported by the following quote:

„according to R.A.Schwaller de Lubicz, the ancient Egyptians considered the Universe to be one whole, each part of which was related to all other parts. Moreover, for them, the Universe was filled with consciousness, although it manifested itself at different levels: what is considered “matter” was considered a form of consciousness, and the category called “mind” is also a manifestation of consciousness, but at a higher level (Prinke, Weres 1982: 39)”.

The matter is a form of energy or a state of consciousness, and the mind is a product of the material world, so it ranks higher in the hierarchy.

   Also, the fact that in De Revolutionibus … he refers to Hermes (or the Hermetic Writings) as an authority, puts the figure of Copernicus in a slightly different light: he shows that he was, in fact, a Hermeticist. In order to prove to the world the truth of the Pythagorean-Hermetic tradition (which in the Sun saw the cause and source of existence and the visible representation of God), he showed in a strictly scientific way that it was the Sun and not the Earth that occupies a privileged position in the center of the Universe (which at that time was considered the Solar System (Prinke , Weres 1982: 54).

The wheel of evolution always creates new entities in the void that surrounds us, filled with a happy, i.e., desireless, unconsciousness of the Universe, powered by the energy of continually arising virtual entities. Each successively emerging world inherits the previous one’s karma, so the continuous evolution of virtual worlds continues. This concept is crystallized in the following excerpt from my book:

Free Will and the Creation of Worlds

Our human fate is embedded in the course of cosmic events in our galaxy and is determined by the galaxy’s creators. The Earth’s gravitational-social cycle described by me marks the next stages of our societies’ evolution shaped by the repetitive paroxysms of climate crises. The course of the cosmic cycles determines our behavior, but we maintain a free human will to shape our fate despite this. Our world’s destiny is to create a new virtual reality, and when we understand this, we direct our free will to the realization of the goal of evolution. According to our world’s creators, we will start to implement (still being free people) the purpose of development (recreating our world) by subordinating our actions to it.

We will be prompted by a clear vision of our world’s reappearance and reincarnation. Our fate will repeat itself in another dimension, and we will be born again in the eternal cycle of birth and death – in the next incarnation. Each biological creature is an algorithm (a collection of DNA genes) stored in the universe’s library of algorithms and waiting for an appropriate moment to regain consciousness and reincarnate. The effects of goodwill maintain virtual resources of the Universe’s library of algorithms.

It can be said that civilization’s cause of material changes in the environment is always someone’s desire; someone’s will. Desire arises from dissatisfaction, from feeling imperfect, some lack of the lived world. The thirst must be satisfied (e.g., the appetite for energy), so it is the engine of civilization’s progress, the drive serving to improve the living environment. Desire is the free will that prompts us to make our wishes independently. Thus, it can be said that it is human free will, a product of consciousness responsible for the development of civilization. However, the individual’s free will expressed in desire must gain social acceptance to become a catalyst for progress. Our free will is, therefore, limited by society – our environment. Society is limited by environmental conditions by the material world. Our material world (like every material thing) had to be thoughtful before its appearance, i.e., it had to be the result of someone’s desire, which gained social acceptance. The desire to create the material world was the result of need, and the demand was the temptation. Our world, therefore, serves a purpose; it is needed. Our world is the result of someone’s will and is limited by it. The effect of such thinking is the concept of the infinity of social beings. This concept appears in the works of contemporary physicists:

 In other words, physicists are increasingly accepting the concept of an infinite number of realities sliding in parallel, like the pages of an endless book. And unlimited versions of each of us living an endless number of different personal stories in an infinite number of parallel realities (Chown2004:40,138).

 Consciousness is born of the unconscious and creates an entity that creates a new consciousness, and this newly formed consciousness creates a new, more perfect (?) entity. And so it goes on. And what was in the beginning, I do not know, but perhaps it was a Buddhist void filled with undisturbed, wanting nothing everlasting unconsciousness. In fact, if something has no beginning or end, it is a circle.

Our world is Perpetuum Mobile moved by successive beings.

Heraclitus of Ephesus says about it:

Any god or any man did not create the universe, but it has always been, is, and will always be a living fire (Tatarkiewicz 2005). Heraclitus probably meant the energy in which life is contained.

The hierarchical pyramid of devouring organisms (made up of a constant number of terrestrial atoms) shows that matter is evolving to create more and more complex organisms and consciousnesses ( from the same atoms), which transform the environment. What consciousness will arise at the end of the evolutionary chain of terrestrial matter? Everything is conditioned; everything has a cause. Our world was created for a reason. Our good and bad will stem from the primary cause – the origin of the world and should not be evaluated. However, goodwill strengthens society and improves its operation – where is the limit of this efficiency of human society? -in perfection ??? That is perfect what lasts forever. Man’s goodwill will make him immortal.

The matter is a form of energy and creates a new consciousness, and knowledge consisted of our consciousness creates new material worlds that create a new I.

There is an eternal unconscious in the illuminated void that does not know the concept of time and contains all the seeds of consciousness, i.e., souls, i.e., beings’ algorithms. Souls of beings appear in the virtual reality of the material world, triggered by the wheel of time, that is, a sequence of mutually conditioned events controlled by an algorithm operating in us and in the quantum computer. Souls are called to virtual material reality (from the unconscious state) in an appropriate moment determined by the course of events of the wheel of life. Since time does not exist, there is no interruption in the cycle of birth and death and rebirth – after death, there are immediate birth and re-life in another virtual reality dimension. The individual consciousness emanates from the unconscious and materializes energy, creating a being in the material world that exists thanks to an algorithm operating in a quantum computer (i.e., a star system). Time does not exist for the unconscious that is eternal and is supported by the energy of new virtual beings. Time does not exist in our world, either. There is only the wheel of life and the unbroken sequence of conditioned events (without beginning and end) making up the wheel of life and decay. Birth, life, and death are inscribed in the circle of life and are eternally renewed by goodwill aimed at achieving the goal of evolution (i.e., creating a new virtual world).

Virtual material beings have a built-in algorithm ordering the saving of all forms of energy; therefore, they all aim at the final stage of evolution, i.e., becoming aware of the existence of this internal law that creates our life and sustains it.

If time does not exist, space does not exist. Path S = Vt (product of speed and time), when “t” = time does not exist, there is no traveled path. Everything is at one point; everything is at one point and in an instant. Our world is a point projection of another world  (in a quantum computer?). If this point of ours, our world, creates a new world, it will bring new energy that will sustain this previous existence – Perpetuum Mobile will be created, supported by goodwill. Free will is a function of consciousness, so there must be a continuity of the stream of consciousness for the formation of the worlds to be renewed, and the energy that sustains life in successive worlds that are born out of the unconscious that existing in the energetical void would be recreated.

From Heraclitus, Renaissance philosophers of nature (including Bruno and Della Porta) adopted a dialectical vision of the world, the concept of continuous Fluxus, an understanding of reality as a “stream” of constant changes, as a process of continuous flow. From Parmenides’ philosophy of nature, they took materialistic monism, the thought that “everything is one”, and from Anaxagoras – the qualitative theory of nature (that reality has not four components, but as many as there are separate qualities) and the thought that everything can come into being ” (Omnia ex omnibus) (Dobrowolski 1990: 68).

Space and matter are a form of energy

Aristotle’s thesis was: Since the place of a thing is the surface of what it encompasses, and since there is no surface containing a point, then a point has no place, although the body has it.

It seems that space can only be defined in terms of the volume occupied by bodies. As previously stated, time does not exist. Therefore, the distance we travel per unit of time also does not exist. Space is dimensionless and has no volume. In the material world, the volume of the body has some mass. If the mass of matter is a form of energy, then the volume is only a sense image. In the absence of material bodies, there is nothing with which to define space. It does not seem to exist by itself. Matter and space are inseparable. Space cannot exist without matter; therefore, it can be assumed that both are a form of energy.

The ultimate reality is a dimensionless void filled with the unwilling unawareness that is the source of every (wanting to separate itself and exist) consciousness.

Consciousnesses appear and disappear in the eternal circle of life that is continued through goodwill.

The concept of a filled universe: Nature always works to avoid a vacuum because only the material world recreates the energy needed for eternal unawareness.

The next in a series of texts written by me was the work entitled The Solar System Is Probably a Quantum Computer? then transformed into a piece entitled The universe is a network of quantum computers? I quote it below.

Nasz świat to Perpetuum Mobile poruszane przez kolejne byty.

Mówi  o tym Heraklit z Efezu:

Wszechświata nie stworzył żaden bóg ani żaden człowiek, lecz był on zawsze, jest i będzie zawsze żywym ogniem (Tatarkiewicz 2005) (prawdopodobnie chodziło mu o energię w której jest zawarte życie*).

Hierarchiczna piramida pożerających się organizmów (zbudowanych ze stałej liczby ziemskich atomów) świadczy o tym, że materia ewoluuje tworząc z tych samych atomów coraz bardziej złożone organizmy i świadomości, co raz bardziej przekształcające środowisko. Jaka świadomość powstanie na końcu łańcucha ewolucji ziemskiej materii? Wszystko jest uwarunkowane, wszystko ma swoją przyczynę. Nasz świat powstał z jakiejś przyczyny. Nasza dobra i zła wola wynika z pierwotnej przyczyny- powstania świata i nie powinna podlegać ocenie. Dobra wola umacnia jednak społeczeństwo i usprawnia jego działanie- gdzie jest granica owej sprawności ludzkiego społeczeństwa? -w doskonałości??? A co jest doskonałe? To co trwa wiecznie. Dobra wola człowieka uczyni go nieśmiertelnym.

Materia jest formą energii i kreuję nową świadomość, a wiedza tej świadomości kreuje nowe materialne światy, które tworzą nowe Ja.

W oświetlonej pustce trwa wieczna nieświadomość nie znajaca pojęcia czasu i  zawierająca w sobie wszystkie zarodki świadomości czyli dusze tj.algorytmy istot. Dusze istot pojawiają się w wirtualnej rzeczywistości materialnego świata wywoływane przez koło czasu czyli ciag wzajemnie uwarunkowanych zdarzeń sterowanych przez algorytm działający w nas i w komputerze kwantowym. Dusze są wywoływane do wirtualnej materialnej rzeczywistości (ze stanu nieświadomości) w odpowiednim monencie wyznaczanym przez bieg zdarzeń koła życia. Ponieważ czas nie istnieje to w cyklu narodzin i śmierci i ponowych narodzin nie ma przerwy- pośmierci natychmiast następują narodziny i ponowne życie w innym wymiarze wirtualnej rzeczywistości.

Zarodek  świadomości wydziela się z nieświadomości i materializuje energię kreując istotę w materialnym świecie. Materialny świat istnieje dzięki algorytmowi działającemu w komputerze kwantowym (czyli systemie gwiazdowym). Dla nieświadomości czas nie istnieje (jest ona wieczna i podtrzymuje ją energia nowych virtualnych bytów) a więc i w naszym świecie czas nie istnieje. Jest tylko koło życia i nieprzerwany ciąg uwarunkowanych zdarzeń (bez początku i końca) tworzących kołó życia i rozkładu. Narodziny, życie i śmierć są wpisane w koło życia i są wiecznie ponawiane dobrą wolą ukierunkowaną na realizację celu ewolucji (czyli utworzeniu nowego virtualnego świata).

Wirtualne materialne byty mają wbudowany algorytm nakazujący oszczędzanie wszelkich form energii dlatego zmierzają wszystkie do finału ewolucji czyli uświadomienia sobie istnienia tego wewnętrznego prawa kreującego nasze życie i podtrzymującego je.

Jeżeli czas nie istnieje to i przestrzeń nie istnieje. Droga S=Vt (iloczyn prędkości i czasu), gdy „t”=czas nie istnieje, to nie ma pokonywanej drogi. Wszystko jest w jednym punkcie, wszystko dzieje się w jednym punkcie i w jednej chwili . Nasz świat jest punktową projekcją ( w komputerze kwantowym?) innego świata. Jeżeli ten nasz punkt, nasz świat, wytworzy nowy świat, to wniesie nową energię, która podtrzyma ten poprzedni byt – stworzy się Perpetuum Mobile, które podtrzymuje dobra wola. Wolna wola jest funkcją świadomości, musi więc istnieć ciągłość strumienia świadomości, aby tworzenie się światów było ponawiane, aby odtwarzała się energia, która podtrzymuje życie w kolejnych światach rodzących się z nieświadomości trwającej w zasilanej energią pustce.

Od Heraklita renesansowi filozofowie przyrody (min. Bruno i Della Porta) przyjęli dialektyczną wizję świata, pojęcie continuus fluxus, ujęcie rzeczywistości jako „strumienia” ciągłych zmian, jako procesu nieustannego przepływania. Z filozofii przyrody Parmenidesa brali monizm materialistyczny, myśl, że „wszystko jest jednością”, a od Anaksagorasa-jakościową teorię przyrody (że rzeczywistość ma nie cztery składniki, lecz tyle, ile jest odrębnych jakości) i myśl, że ze wszystkiego może powstać wszystko” (omnia ex omnibus)( Dobrowolski 1990:68).

Przestrzeń i materia są formą energii

Teza Arystotelesa brzmiała: Skoro miejsce rzeczy jest powierzchnią tego, co obejmuje, i skoro nie ma powierzchni obejmującej punkt, wobec tego punkt nie ma miejsca, chociaż ma je ciało

Wydaje się, że przestrzeń można zdefiniować jedynie za pomocą terminów dotyczących objętości zajmowanej przez ciała. Jak poprzednio stwierdziliśmy czas nie istnieje. Wobec tego odległość którą pokonujemy w jednostce czasu również nie istnieje. Przestrzeń jest bezwymiarowa i nie posiada objętości. W materialnym świecie  objętość ciała ma jakąś masę. Jeżeli masa materii jest formą energii, to objętość jest tylko zmysłowym wyobrażeniem. W braku ciał materialnych nie istnieje nic, za pomocą czego można by zdefiniować przestrzeń. Wydaje się, że nie może ona istnieć sama przez się. Materia i przestrzeń są nierozłączne. Przestrzeń nie może istnieć bez materii dlatego można przyjąć, że obie są formą energii.

Ostateczną rzeczywistością jest bezwymiarowa pustką wypełnioną nie pragnącą nieświadomością, która jest źródłem wszelkich (pragnących wydzielić się z niej i zaistnieć) świadomości.

Świadomości pojawiają się i nikną w wiecznym kole życia trwającym dzięki dobrej woli.

Koncepcja wypełnionego wszechświata: Przyroda działa zawsze tak aby nie dopuścić do powstania próżni,bowiem tylko świat materialny odtwarza potrzebną wiecznej nieświadomości energię.

Następnym z serii tekstów napisanych przeze mnie była praca zatytułowana Układ Słoneczny jest prawdopodobnie komputerem kwantowym? przekształcona następnie w pracę pt. Wszechświat jest siecią komputerów kwantowych?. Przytaczam ją poniżej.

The universe is a network of quantum computers?

The following entry is a record of the intuition that has been maturing in me for years. It crystallized under the influence of reading a book on the physics of the modern world (Wadhawan 2010) and is a logical consequence of inference, research results, known basic principles of physics, and of life experience.

The thesis that the Solar System is a quantum computer is very bold, so I will try to present logical reasoning confirming this assumption. Since the 1960s, scientists have suspected that the universe is a computer. He developed the thesis that the universe is a quantum computer in his book Programming the Universe: A Quantum Computer Scientist Takes On the Cosmos by Seth Lloyd. First, a few quotes:

Szilard (by constructing the theoretical engine) (1929, 1964) showed the relationship between entropy and information. He showed that the entropy is associated with a unit of information, namely with one bit, is k log 2. The observation (or measurement) of a particle with a probing or illuminating photon entails an energy expenditure. This was in line with Szilard’s belief that obtaining a certain amount of information is tantamount to producing a certain amount of entropy (Wadhawan 2010: 50).

Shannon “S” entropy is the negative quantity of Shannon “I” information (I = -S). The minus sign reflects the fact that entropy is a measure of ignorance or lack of information (“missing information”) and its negative magnitude, ie negative entropy or negentropy, is a measure of available information (Wadhawan 2010: 42).

 My explanation of the equation I=-S jest poniżej:

The more organized ethically is the earth system, the greater the amount of information it contains, and the lower the entropy.

Rolf Landauer’s work on the thermodynamics of data processing established that data processing operations, such as copying from one device to another, are like measurements: one device obtains information about the state of the other. (…) Landauer argued that different logical states of a computer must correspond to different states’ physical computer hardware. For example, removing n-bits of memory is equivalent to compressing multiple logic states into one, similar to a piston compressing a gas. It follows that you cannot erase the memory register without generating heat and adding to the entropy of the environment irreversibly.

My explanation of this: The copying n-bits of memory from the quantum computer of virtual Earth’s civilization to the memory of the universe causes generates an enormous quantity of heat and explosion of the Sun supernova. The dust from this explosion creates the new Solar system with its enormous entropy. History repeats from scratch.

Landauer identified several operations that were thermodynamically irreversible. They all erase information about the computer’s past state, ie, they are “logically irreversible”. The step of wiping memory in Szilard’s engine is logically irreversible. It compresses (destroys) specific information about the particle being left (or right) to a “don’t know” state. Therefore, the engine cannot reset the memory to a clean state without adding at least one bit of entropy to the environment. This, in turn, turns the work done by the piston into heat. Nothing comes for free! Thus, the explanation for why Szilard’s engine, as well as Maxwell’s demon, does not violate the second law of thermodynamics is that in order to “see” a particle, the engine or demon must first forget the results of previous measurements, and this rejection of information is thermodynamically expensive. In conclusion, we can now give a slightly differently worded answer to the question “Why does earthly complexity increase constantly?” The answer is that this is because the Sun bombards our habitat with information (in the form of negative entropy radiation), some of which is stored or trapped in increasingly complex ways. As more and more information is built up, the degree of complexity increases. Tribus and McIrvine (1971) estimated that the Sun radiates ~ 1.6×1015 megawatt-hours of energy into space. This has the ability to reduce entropy (at average Earth temperature) by ~ 3.2x1022joules per Kelvin per year; or 1038 bits per second. As entropy decreases, information builds up, and therefore the degree of complexity increases (Wadhawan 2010: 50-51).

The end of the existence of the solar system (supernova explosion), which accumulated information in the ecosphere (e.g., knowledge about the environment of various Earth’s communities), is logically the erasure of data stored in the system. In line with Landauer’s thesis that you cannot erase information from memory without generating heat to the environment, Solar System Memory Erasure produces enormous amounts of heat, converting solar system matter into a gas cloud,  and then a new Solar System with erased memory and enormous entropy is formed. This system is characterized by vast starting energy. According to Shannon’s principle (I = -S), the new system amount of information is growing (new civilizations on the Earth are developing). It reduces the entropy of the system, increasing its order – the knowledge of societies about threats from the environment forces them to cooperate and generally submit to universal ethics, which increases the order of the system and decreases entropy. Reducing the new solar system entropy requires using the star’s energy, which is transformed into the information collected by the system (e.g., knowledge possessed by the human community). Data is collected until the limit of the available star energy is reached, at the same time corresponding to the limit of the amount of information – the final self-awareness of the solar system, which is the consciousness of its ecosystem, which it has evolved to perfection. The natural end of the solar system resets the memory of the logical system functioning in it, which causes another cycle of birth. So we see that the birth of a new solar system is, in fact,  the creation of a quantum computer that controls the processes of life. The sun is the heart of this system, giving energy which is pure abstracted knowledge, consciousness unfolding according to the cosmic principles that we will discover at the end of history. We will probably discover these principles to transform into ethical consciousness – the pure energy that drives the resurgent quantum computer – our new virtual solar system.

Such thinking undermines the second law of thermodynamics, according to which the existence of a second degree Perpetuum Mobile is not possible. In my opinion, it is probable that:

The Perpetuum Mobile of the second type is a quantum computer where nature-driven societies’ intelligence is employed to convert heat into work entirely.

The question arises, what happens to the information-knowledge of the mature civilization of the “old” Solar System?  It is probably copied to a higher-order computer system, which gains from this operation the energy needed to maintain information-knowledge, i.e., the so-called God or the superior unconsciousness of the master computer. So we see that the birth of stars and their planetary systems do, in fact, correspond to the flows of information between the quantum computers created by these star systems and the universe as a whole. The birth of stars and the enormous amounts of heat generated earlier in supernova explosions correspond to information operations – copying information and resetting it, resetting the information necessary for the startup of a new quantum computer that produces new energy resources that cause the expansion of the universe. This concept assumes the existence of a world inaccessible to our senses. Senses are created so that we can accumulate knowledge and achieve perfection. This concept postulates such actions of humanity that the Solar System’s ecosphere would achieve the assumed optimistic goal and create a new quantum computer. It will allow our world to arise once again (according to Prof. Wolszczan, the Solar System already existed once) and relive our lives anew. Otherwise, we will probably turn into the dark energy of ignorance, which is evil, and we will not be reborn for eternity – our world will be lost forever in a black energy hole.

Wszechświat jest siecią komputerów kwantowych?

Zapis poniższy jest zapisem intuicji dojrzewającej we mnie od lat. Skrystalizowała się ona pod wpływem lektury książki  o fizyce współczesnego świata (Wadhawan 2010) i jest logiczną konsekwencją wnioskowania, wyników badań, znanych podstawowych zasad fizyki.

Teza, że Układ Słoneczny jest komputerem kwantowym jest bardzo śmiała, dlatego postaram się przedstawić logiczne rozumowanie potwierdzające takie przypuszczenie. Już od lat 60.XX wieku naukowcy podejrzewają, że Wszechświat jest komputerem. Tezę, że jest komputerem kwantowym rozwinął w swojej książce zatytułowanej “Programming the Universe: A Quantum Computer Scientist Takes On the Cosmos” autor Seth Lloyd. Na początek kilka cytatów:

Szilard (konstruując silnik teoretyczny) (1929, 1964) pokazał związek pomiędzy entropią a informacją. Pokazał, że entropia związana z jednostką informacji, a mianowicie z jednym bitem,  wynosi  k log 2. Obserwacja (czyli pomiar) cząstki sondującym lub oświetlającym fotonem  pociąga za sobą wydatek energii. Było to zgodne z przekonaniem Szilarda, że uzyskiwanie danej ilości informacji jest równoznaczne z produkowaniem pewnej ilości entropii (Wadhawan 2010:50).

Entropia Shannona  S jest wielkością negatywną informacji  Shannona  I ( I= -S ). Znak minus odzwierciedla fakt, że entropia jest miarą ignorancji lub braku informacji („brakująca informacja”) i jej wielkość ujemna, tj. negatywna entropia lub negentropia jest miarą dostępnej informacji (Wadhawan 2010:42).

Im ziemski układ jest bardziej uporządkowany etyką tym ilość informacji w nim zawarta jest większa i tym mniejsza jest entropia.

Prace Rolfa Landauera o termodynamice przetwarzania danych ustaliły, że operacje przetwarzania danych, takie jak kopiowanie z jednego urządzenia do drugiego, są jak pomiary: jedno urządzenie uzyskuje informacje o stanie drugiego.(…) Landauer twierdził, że różne stany logiczne komputera muszą odpowiadać różnym stanom  fizycznym sprzętu komputerowego (hardware). Na przykład, usunięcie n-bitów pamięci jest równoznaczne ze ściśnięciem wielu stanów logicznych w jeden, podobnie do tłoku ściskającego gaz. Wynika z tego, że nie można wymazać rejestru pamięci bez wytworzenia ciepła i dodania do entropii otoczenia w sposób nieodwracalny. Landauer zidentyfikował kilka operacji, termodynamicznie nieodwracalnych. Wszystkie one usuwają informacje o przeszłym stanie komputera, tj. są „logicznie nieodwracalne”. Krok wymazywania pamięci w silniku Szilarda jest logicznie nieodwracalny. Ściska on (niszczy) określoną informację o cząstce będącej na lewo (lub na prawo) do stanu „nie wiem”.  Dlatego też silnik nie może zresetować pamięci do stanu czystego bez dodania przynajmniej jednego bitu entropii do otoczenia. To zaś zamienia pracę wykonaną przez tłok w ciepło. Nic nie przychodzi za darmo! Tak więc wyjaśnieniem, dlaczego silnik Szilarda, jak też zresztą demon Maxwella, nie narusza drugiej zasady termodynamiki  jest, że aby „zobaczyć” cząstkę silnik lub demon muszą najpierw zapomnieć wyniki poprzednich pomiarów, a ten fakt odrzucania informacji jest kosztowny w kategoriach termodynamicznych. Na zakończenie możemy teraz podać nieco inaczej sformułowaną odpowiedź na pytanie „ Dlaczego ziemska złożoność wzrasta nieustannie?” Odpowiedzią jest, że dzieje się tak dlatego, iż Słońce bombarduje naszą ekosferę informacją (w postaci promieniowania negatywnej entropii), z której część zostaje składowana lub uwięziona w coraz bardziej złożone sposoby. W miarę jak nabudowuje się coraz więcej informacji, wzrasta stopień złożoności. Tribus i McIrvine (1971) oszacowali, że Słońce promieniuje w przestrzeń ~1,6×1015megawatogodzin energii. Ma to zdolność zmniejszania entropii (przy przeciętnej temperaturze ziemskiej) o ~3,2×1022dżuli na stopień Kelvina rocznie; albo 1038 bitów na sekundę. W miarę zmniejszania się entropii nabudowuje się informacja i dlatego wzrasta stopień złożoności (Wadhawan 2010:50-51).

Koniec istnienia Układu Słonecznego ( wybuch supernowej), który w ekosferze gromadził informację (np. wiedzę o środowisku różnych ziemskich społeczności), jest logicznie wymazaniem informacji zgromadzonej w Układzie. Zgodnie z tezą Landauera, że nie można wymazać z pamięci informacji bez generowania ciepła do otoczenia, wymazanie pamięci Układu Słonecznego wytwarza  ogromne ilości ciepła przekształcającego materię US w obłok gazowy i następnie formuje się nowy Układ Słoneczny z wymazaną pamięcią i ogromną entropią. Układ ten charakteryzuje się ogromną energią początkową. Zgodnie z zasadą Shannona I= -S, rośnie ilość informacji w nowym układzie (nowe cywilizacje w US rozwijają się) co zmniejsza entropię układu, zwiększając jego uporządkowanie-wiedza społeczeństw o zagrożeniach ze środowiska życia zmusza je do współdziałania i powszechnego podporządkowania się uniwersalnej etyce co zwiększa uporządkowanie układu. Zmniejszanie entropii nowego US  wymaga wykorzystywania energii gwiazdy, która przekształca się w informację gromadzoną przez system (np. wiedzę ludzkiej społeczności), aż zostanie osiągnięta granica dostępnej energii gwiazdy, odpowiadająca jednocześnie granicznej wielkości informacji – końcowej samoświadomości Systemu Słonecznego, będącej świadomością jego ekosystemu, który ewoluując osiągnął doskonałość. Naturalny kres Układu Słonecznego wyzerowuje pamięć  systemu logicznego funkcjonującego w nim, co powoduje kolejny cykl narodzin. Widzimy więc, że narodziny nowego Układu Słonecznego są w istocie powstaniem komputera kwantowego sterującego procesami życia. Słońce jest sercem tego układu dającym energię, która jest czystą wyabstrahowaną wiedzą, świadomością rozwijającą się według kosmicznych zasad, które kiedyś na końcu dziejów odkryjemy. Prawdopodobnie odkryjemy te zasady aby dzięki nim przekształcić się w etyczną świadomość -czystą energią napędzającą odradzający się komputer kwantowy- nasz nowy Układ Słoneczny.

Myślenie takie podważa II zasadę termodynamiki, według której nie jest możliwe istnienie Perpetuum Mobile drugiego stopnia. Moim zdaniem jest prawdopodobne twierdzenie:

Perpetuum Mobile drugiego rodzaju to komputer kwantowy, gdzie do doskonałej zamiany ciepła na pracę zatrudniana jest inteligencja społeczeństw kierowanych naturą.

Powstaje pytanie, co dzieje się z informacją –wiedzą dojrzałej cywilizacji „starego” Układu Słonecznego? Prawdopodobnie jest ona przekopiowana do układu komputerowego wyższego rzędu, który zyskuje z tej operacji energię potrzebną do podtrzymania informacji-wiedzy tzw. Boga czyli nadrzędnej świadomości nadrzędnego komputera. Widzimy więc, że narodziny gwiazd i ich systemów planetarnych w istocie odpowiadają przepływom informacji pomiędzy komputerami kwantowymi tworzonymi przez te systemy gwiazdowe i wszechświat jako całość. Narodziny gwiazd i generowane wcześniej przy wybuchach supernowych ogromne ilości ciepła odpowiadają operacjom informatycznym- kopiowania informacji i zerowania jej, zerowania informacji potrzebnego przy starcie nowego komputera kwantowego wytwarzającego nowe zasoby energii powodującej ekspansję Wszechświata. Koncepcja taka zakłada istnienie świata niedostępnego naszym zmysłom, które są utworzone po to, abyśmy gromadzili wiedzę i osiągali doskonałość. Koncepcja ta postuluje takie działania ludzkości aby ekosfera Układu Słonecznego osiągnęła zakładany optymistyczny cel i stworzyła nowy komputer kwantowy. Pozwoli to naszemu światu powstać po raz kolejny ( według prof. Wolszczana Układ Słoneczny istniał już raz) i przeżyć nasze życie od nowa. W przeciwnym razie prawdopodobnie przemienimy się w ciemną energię niewiedzy, która jest złem, i nie odrodzimy się dla wieczności -nasz świat zginie na zawsze w czarnej energetycznej dziurze.

The virtual reality of the world

The chapter entitled. The solar system is a quantum computer that is part of the book Man and climate (link: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4855) suggests that the universe consists of virtual worlds of stellar systems, and stellar processes are flows of information in a network of stellar supercomputers. Accepting this conception of the world is necessary to prove that the Sun’s energy manifestation affects the material world and the virtual world, which gains the power to live for us.

Such evidence can be found in the world of modern computer games created with the energy of the Sun – both the electricity that powers computers and the human thought that creates software and games are a manifestation of the energy of our Sun. In a computer game called World of Warcraft (popular globally), players contacting the Internet acquire various artifacts in a virtual game. They then sell for real money of our world to other players who use these artifacts in the game to increase the possibilities of their virtual character. For actual additional fees, various computer games offer of avoiding tedious grinding – to the boredom of repetitive scoring operations in a virtual game. These facts prove the existing and functioning coupling of our real world with this virtual world in computers.

Virtual facts are transformed into real values ​​in our world; that is the life energy of players expressed in money.

A similar coupling can function between our real-world – which is, in fact,  a virtual manifestation of the Sun’s energy – and the previous world (we operating in their quantum computer and provide them with power). Only energy-profit from the created virtual world counts; therefore, we exist to provide entertainment and energy to our creators until we create our virtual world, recreating our past reality.

The world in the world, the endless stream of consciousness and eternal life in subsequent incarnations – this is human fate in the world of energetic subtleties called life.

Warsaw, January 17, 2015 at 20:00 Bogdan Góralski

Wirtualna rzeczywistość świata 

W rozdziale pt. Układ Słoneczny jest komputerem kwantowym, będącym częścią książki pt. Człowiek i klimat (link: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4855 ) sugeruję, że Wszechświat składa się z wirtualnych światów układów gwiezdnych, a procesy gwiazdowe to w istocie przepływy informacji w sieci gwiazdowych superkomputerów. Warunkiem przyjęcia tej koncepcji świata jest konieczność udowodnienia, że myśl będąca przejawem energii Słońca oddziałuje na świat materialny.

Taki dowód znajdziemy w świecie współczesnych gier komputerowych stworzonych za pomocą energii Słońca- zarówno energia elektryczna zasilająca komputery jak i myśl ludzka tworząca oprogramowanie i gry są przejawem energii naszego Słońca. W  grze  komputerowej pt. World of Warcraft, popularnej na świecie, gracze kontaktujący się w Internecie, zdobywają w wirtualnej grze różne artefakty, które potem sprzedają za realne pieniądze naszego świata innym graczom, używającym tych artefaktów w grze do powiększania możliwości swojej wirtualnej postaci . Różne gry komputerowe oferują za dodatkowe realne opłaty uniknięcie żmudnego grindingu- do znudzenia powtarzalnych operacji zdobywania punktów w grze wirtualnej. Fakt te świadczą o istniejącym i funkcjonującym  sprzężeniu naszego realnego świata z tym wirtualnym światem istniejącym w komputerach.

Fakty wirtualne są zamieniane na realne w naszym świecie wartości, czyli energię życiową graczy wyrażaną pieniędzmi..

Podobne sprzężenie może funkcjonować pomiędzy naszym realnym światem-który jest w rzeczywistości wirtualnym przejawem energii Słońca- a światem poprzednim, w którego komputerach funkcjonujemy i dostarczamy mu przez to energii. Tylko energia- zysk ze stworzonego wirtualnego świata liczy się, przeto istniejemy dlatego, żeby dostarczać rozrywki i energii naszym stwórcom do czasu, aż stworzymy nasz własny wirtualny świat odtwarzający naszą minioną rzeczywistość.

Świat w świecie, nie kończący się strumień świadomości i wieczne życie w kolejnych wcieleniach-oto ludzki los w świecie energetycznych subtelności nazywanych życiem.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2015 godzina 20:00                 Bogdan Góralski

The solar system guides the historical process

Changes in the arrangement of the planets in the solar system control the sun’s activity and affect the life processes on Earth. In work entitled “The Sun sets food prices” (available in Polish on the Just Pasteit website), I proved that changes in the magnetic activity of the Sun (measured by the number of sunspots on the Sun) are linked to the movements of the Earth’s coating what control food prices. Moreover, as stated by a French statistician 30 years ago( I forgot his name), there is a close correlation between the time of natural conception of a human (appropriate configuration of planets in the sky) and predispositions to perform a specific profession (astronomer, judge, military, etc.). Whether facts beyond our control determine our fate?

The chart below from my book “Natural History and Climate Change” shows how food prices change shape the historical process.

The navy blue color shows the changes in wheat prices in London according to Wilhelm Abel, the color aquamarine – the frequency of wars and revolutions in Europe, according to Charles Tilly. A positive correlation is visible because the peaks of the increase in wheat prices are slightly ahead of the peaks of the chart of the frequency of wars and revolutions in Europe. Countries with cheap food, e.g., the USA (the share of food costs in people’s earnings 8%) are developing its industry. North African countries with a percentage of food costs in earnings of 80% are experiencing a decline in the industry because the high cost of living limits their demand for industrial products.

I will use the graph below to illustrate the regularity of the historical process directed by the Sun and depending on changes in food prices.

The period 1541-1650 – the minimum of the magnetic activity of the Sun – is characterized by an increase in wheat prices, which in England brought the English revolution, the beheading of the king, and the beginnings of parliamentary democracy. The increase in wheat prices brings about deconcentration of agricultural property in England, a decline in population growth (yellow) due to overpopulation, and the beginning of emigration overseas.

The period 1650-1750 – the increasing magnetic activity of the Sun – this is a decrease in wheat prices, a reduction in the number of wars and revolutions in Europe, a slow increase in the English population, concentration of capitalist agricultural farms, and decrease of employment in them, the outflow of the rural community to cities, the development of industry in towns resulting from an increase in demand for industrial products resulting from lower food prices and an increase in the purchasing power of the population.

The period 1750-1820 – the minimum of magnetic activity of the Sun – a sharp increase in wheat prices ended with the French Revolution and the Napoleonic Wars, deconcentration of land ownership and an increase in the number of small farmers, overpopulation and colonization of both Americas and Africa, and global economic expansion of European countries resulting from the decline in demand of the European population on industrial products which resulted from the increase in food expenses.

The period 1820-2020 is an almost continuous decline in food prices in Western countries, which increases the purchasing power of the population aimed at industrial products, industrial development in Western countries, the concentration of agricultural property, and outflow of the rural community to cities. The climate crisis and the rise in food prices during the period of the minimum magnetic activity of the Sun 1912-1920 and the increase in food prices resulting from the flawed policy of the great powers in 1938-1950 triggers the outbreak of World Wars I and II.

The diagram of the magnetic activity of the Sun measured by the number of sunspots, the so-called Sunspot number.

You can see the Maunder minimum in the period 1600-1700, in the period 1790-1830 the Dalton minimum, in the period 1880-1920 a smaller minimum.

Source of the drawing downloaded on May 6, 2016, http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml

Link to the chart: https: //justpaste.it/img/cbec0e2a1374d3ee7bdc56021e95f6f2.jpg  

A lot of information about the magnetic activity of the Sun and its effects is provided by the work of the Wrocław astronomer entitled “Great minima of the activity of the Sun” Paweł Rudawy, Department of Heliophysics and Cosmic Physics, Institute of Astronomics of the University of Wrocław-link: http://docplayer.pl/5765820-Wielkie-minima- activity-sun-pawel-rudawy-zaklad-heliofizyki-i-coszyki-kosmnej-astronomy-institute-of-Wroclaw-University.html

The period 2019-2040 will probably bring a sharp global increase in food prices related to the minimum of the solar magnetic activity, the so-called Grand Solar Minimum. The demand for industrial production will fall, which will bring a greater crisis to the West than to the East, and economic growth will be achieved by countries with strong agriculture. The global harvest of cereals is 2,500 million tons; grain exports amounted to 300 million tons in 2015. The decrease in food production will reach the level of 40-50%, i.e., the level of 1000-1250 million tons. The collapse of grain exports will result in a sharp exodus of people from the South, Asia, and Africa to Western countries with food surpluses and vast agricultural areas almost uninhabited by people. What will happen next, nobody knows?

Warsaw, May 5, 2016, 6:38 pm Bogdan Góralski

Układ Słoneczny kieruje procesem historycznym 

Zmiany rozmieszczenia planet Układu Słonecznego sterują aktywnością Słońca i wpływają na procesy życiowe na Ziemi. W pracy zatytułowanej „The Sun sets food prices” dostępnej na portalu Just Pasteit udowodniłem, że zmiany aktywności magnetycznej Słońca (mierzone ilością plam na Słońcu-sunspot number) sprzężone są z ruchami ziemskiej powłoki sterującymi  cenami żywności. Co więcej jak stwierdził francuski statystyk przed 30 laty istnieje ścisła korelacja pomiędzy godziną naturalnego poczęcia człowieka (odpowiednią konfiguracja planet na nieboskłonie) a predyspozycjami do wykonywania określonego zawodu ( astronoma, sędziego, wojskowego itp). Czy li nasz los jest zdeterminowany przez fakty od nas niezależne.

Poniższy wykres pochodzący z mojej książki za tytułowanej „Historia naturalna i zmiany klimatu” pokazuje jak zmiany cen żywności kształtują proces historyczny.

Kolor granatowy obrazuje zmiany cen pszenicy w Londynie wg. Wilhelma Abla, kolor seledynowy częstotliwość wojen i rewolucji w Europie według Charlesa Tillego. Widoczna jest korelacja dodatnia bo maksima wzrostu cen pszenicy wyprzedzają nieco maksima wykresu częstości wojen i rewolucji w Europie. Kraje z tanią żywnością np. USA (udział kosztów żywności w zarobkach ludności  8%) rozwijają przemysł, kraje Afryki Północnej z udziałem kosztów żywności w zarobkach 80% notują regres przemysłu bo ich popyt na artykuły przemysłowe jest ograniczony przez wysokie koszty utrzymania. 

Poniższy wykres posłuży mi do zilustrowania prawidłowości procesu historycznego kierowanego przez Słońce a zależnego od zmian cen żywności.

Okres 1541-1650- minimum aktywności magnetycznej Słońca -charakteryzuje się wzrostem cen pszenicy co w Anglii przyniosło rewolucję angielską, ścięcie króla i początki demokracji parlamentarnej. Wzrost cen pszenicy przynosi dekoncentrację własności rolnej w Anglii, spadek przyrostu populacji (kolor żółty) wynikający z przeludnienia i początek emigracji za ocean.

Okres 1650-1750 – rosnąca aktywność magnetyczna Słońca- to spadek cen pszenicy, zmniejszenie liczby wojen i rewolucji w Europie, powolny przyrost populacji angielskiej, koncentrację kapitalistycznych gospodarstw rolnych i zmniejszenie zatrudnienia w nich, odpływ ludności wiejskiej do miast, rozwój przemysłu w miastach wynikający z przyrostu popytu na artykuły przemysłowe wynikającego z obniżenia cen żywności i przyrostu siły nabywczej ludności.

Okres 1750-1820- minimum aktywności magnetycznej Słońca -to gwałtowny wzrost cen pszenicy zakończony rewolucją francuską i wojnami napoleońskimi, dekoncentracja własności ziemskiej i przyrost liczby drobnych rolników, przeludnienie i kolonizacja obu Ameryk i Afryki oraz globalna ekspansja gospodarcza krajów europejskich wynikająca ze spadku popytu ludności Europy na wyroby przemysłowe co wynikało ze wzrostu wydatków na żywność.

Okres 1820-2020 to prawie nieustanny spadek cen żywności w krajach zachodnich, który przynosi wzrost siły nabywczej ludności skierowany na artykuły przemysłowe, rozwój przemysłu w krajach Zachodu, koncentracja własności rolnej i odpływ ludności wsi do miast. Kryzys klimatyczny i wzrost cen żywności w okresie minimum aktywności magnetycznej Słońca 1912-1920 oraz wzrost cen żywności wynikający z wadliwej polityki mocarstw 1938-1950 powoduje wybuch I i II wojen światowych.

Wykres aktywności magnetycznej Słońca mierzonej liczbą plam na Słońcu tzw. Sunspot number.

Widać w okresie 1600-1700 minimum Maundera, w okresie 1790-1830 minimum Daltona, w okresie 1880-1920 mniejsze minimum.

Źródło rysunku pobranego 6 maja 2016 roku http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml 

Link do wykresu:https://justpaste.it/img/cbec0e2a1374d3ee7bdc56021e95f6f2.jpg 

Wiele informacji o aktywności magnetycznej Słońca i jej skutkach przynosi praca wrocławskiego astronoma  zatytułowana “Wielkie minima aktywności Słońca” Paweł Rudawy, Zakład Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej, Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego-link: http://docplayer.pl/5765820-Wielkie-minima-aktywnosci-slonca-pawel-rudawy-zaklad-heliofizyki-i-fizyki-kosmicznej-instytut-astronomiczny-uniwersytetu-wroclawskiego.html 

Okres 2019-2040 przyniesie prawdopodobnie gwałtowny globalny wzrost cen żywności związany z wiekowym minimum aktywności magnetycznej Słońca, tzw.Grand Solar Minimum. Spadnie  popyt na produkcję przemysłową co przyniesie większy kryzys Zachodowi niż Wschodowi, a wzrost gospodarczy osiągną kraje z silnym rolnictwem. Zbiory globalne zbóż wynoszą 2500 mln ton, eksport ziarna wynosił 300 mln ton w 2015 roku. Spadek produkcji żywności osiągnie poziom 40-50% to jest poziom 1000-1250 mln ton. Załamanie eksportu ziarna spowoduje gwałtowny exodus ludności południa, Azji i Afryki do krajów Zachodu, które posiadają nadwyżki żywności. Co będzie dalej nikt nie wie?

Warszawa, dnia 5 maja 2016 roku, godzina 18:38               Bogdan Góralski

My credo

Ultimate reality is an illuminated void filled with a  desireless unconsciousness in which everything comes true. The supreme unconscious that fills the world is the knowledge accumulated by the universe and is sustained by the energy that operates through matter, which is a form of energy. Biological life, scattered throughout the universe, is the gateway to heaven because it is a form of energy in a virtual world powered by the star’s energy. The highest unconscious works through us, through our world, to create another world and multiply the energy by another star, which is a rational, logical machine that supports the surrounding virtual reality with its action. Time does not exist; our destiny is an eternity in which perfect creations last. Our global society will become perfect and capable of recreating the lived world when it adopts and applies the teaching of Jesus Christ, with whom each new world begins, and applies it to daily life.

We have free will, which we influence the course of history (corrected by the highest unconscious using algorithms built into our reality) to achieve the goal of evolution, to experience nirvana, and live anew and endlessly in eternity.

The world in the world, the endless stream of consciousness and eternal life in subsequent incarnations – this is human fate in the world of energetic subtleties called life.

Warsaw, January 21, 2015, 3:00 a.m. Bogdan Jacek Góralski

Moje credo

Ostateczna rzeczywistość jest oświetloną pustka wypełnioną niczego nie pragnącą nieświadomością, w której wszystko się spełnia. Najwyższa nieświadomość, która wypełnia świat, jest zgromadzoną przez Wszechświat wiedzą i jest podtrzymywana energią, która działa przez materię będącą formą energii. Życie biologiczne, rozsiane w całym wszechświecie,  jest bramą do niebios, bo jest formą energii w wirtualnym świecie zasilanym energią gwiazd. Najwyższa nieświadomość działa przez nas, przez nasz świat, aby stworzyć kolejny świat i pomnożyć energię o kolejną gwiazdę, która jest rozumną logiczną maszyną, podtrzymującą swym działaniem otaczającą wirtualną rzeczywistość. Czas nie istnieje, przeznaczeniem naszym jest wieczność w której trwają doskonałe twory. Nasze globalne społeczeństwo stanie się doskonałe i zdolne do odtworzenia przeżywanego świata, kiedy przyjmie i zastosuje w codziennym życiu naukę Jezusa Chrystusa, od którego zaczyna się każdy nowy świat.

Mamy wolną wolę, którą wpływamy na tok dziejów (korygowanych przez najwyższą nieświadomość za pomocą algorytmów wbudowanych w naszą rzeczywistość) by zrealizować cel ewolucji, by doznać nirwany i żyć na nowo, i bez końca w  wieczności.

Świat w świecie, nie kończący się strumień świadomości i wieczne życie w kolejnych wcieleniach-oto ludzki los w świecie energetycznych subtelności nazywanych życiem.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 roku, godzina 3:00          Bogdan Jacek Góralski

Is only the energy needed to build a new world?

How much matter would we use to build, create our world, the Solar System, the Universe?

Meanwhile, to create a virtual world, you need a quantum computer, energy, and software to control the new world. So what you need is the energy that creates life; life creates a quantum computer that produces energy for an old and new life.

The free will of creatures is possible in the virtual world because of algorithm corrects every act of free will, which is inconsistent with the virtual world’s algorithm. The randomness of the existing world (randomness functioning thanks to the free will of imperfect beings) can be realized because reality is corrected by an algorithm directed to a defined goal, i.e., the planned final evolution. When the free will of beings is consistent with an algorithm, then the virtual world saves energy during development and increases the chances of realizing the purpose of evolution.

Such a virtual world could only exist when the energy is multiplied.

Is such a world is the goal of our evolution? Is such a world is our destiny?

Only in a virtual world is it possible to resurrect JESUS ​​CHRIST, recreate his virtual form, whose fate is inscribed in the history of our renewable world.

Is our world virtual?

Warsaw, 12:20, March 27, 2017 Bogdan Góralski

Tylko w wirtualnym świecie jest możliwe zmartwychwstanie JEZUSA CHRYSTUSA. Czy nasz świat jest wirtualny?

Tylko energia jest potrzebna aby zbudować nowy świat?

Ile trzeba byłoby materii aby zbudować, stworzyć  nasz świat, System Słoneczny, Wszechświat?

Tymczasem aby stworzyć świat wirtualnie potrzebny jest komputer kwantowy, energia i  oprogramowanie sterujące nowym światem. Czyli potrzebna jest energia, która tworzy życie, które tworzy komputer kwantowy w którym produkowana jest energia dla starego i nowego życia.

Wolna wola stworzeń jest możliwa w świecie wirtualnym, ponieważ każdy akt wolnej woli, który jest niezgodny z algorytmem świata wirtualnego, jest przez ten algorytm korygowany. Losowość istniejącego świata (losowość funkcjonująca dzięki wolnej woli istot niedoskonałych) może być realizowana, ponieważ rzeczywistość korygowana jest przez algorytm ukierunkowany na określony cel, czyli planowany finał ewolucji. Gdy wolna wola istot jest zgodna z algorytmem, wówczas wirtualny świat oszczędza energię podczas ewolucji i zwiększa szanse na realizację celu ewolucji.

Taki wirtualny świat mógłby istnieć jedynie gdy energia jest multiplikowana.

Czy taki świat jest celem naszej ewolucji? Czy taki świat jest naszym przeznaczeniem?

Tylko w wirtualnym świecie jest możliwe zmartwychwstanie JEZUSA CHRYSTUSA, odtworzenie jego wirtualnej postaci, której los jest wpisany w dzieje naszego odnawialnego świata.

Czy nasz świat jest wirtualny? 

Warsaw, 12:20,  March 27, 2017 Bogdan Góralski

The biological body and mind are an interface that connects quantum computers e.g., Solar System, and enabling information exchange between quantum computers, the physical entity, and their environment.

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fbitesizebio.com%2F8378%2Fhow-much-information-is-stored-in-the-human-genome%2F

An excerpt from the above article:

Comparing the genome to computer data storage

In order to represent a DNA sequence on a computer, we need to be able to represent all 4 base pair possibilities in a binary format (0 and 1). These 0 and 1 bits are usually grouped together to form a larger unit, with the smallest being a “byte” that represents 8 bits. We can denote each base pair using a minimum of 2 bits, which yields four different bit combinations (00, 01, 10, and 11).  Each 2-bit combination would represent one DNA base pair.  A single byte (or 8 bits) can represent 4 DNA base pairs.  In order to represent the entire diploid human genome in terms of bytes, we can perform the following calculations:

6×10^9 base pairs/diploid genome x 1 byte/4 base pairs = 1.5×10^9 bytes or 1.5 Gigabytes, about 2 CDs worth of space! Or small enough to fit 3 separate genomes on a standard DVD!

Data storage across the whole organism

Some interesting questions could follow. For example, how many megabytes of genetic data are stored in the human body? For simplicity’s sake, let’s ignore the microbiome (all non-human cells that live in our body) and focus only on the cells that make up our body. Estimates for the number of cells in the human body range between 10 trillion and 100 trillion. Let us take 100 trillion cells as the generally accepted estimate. So, given that each diploid cell contains 1.5 GB of data (this is very approximate, as I am only accounting for the diploid cells and ignoring the haploid sperm and egg cells in our body), the approximate amount of data stored in the human body is:

1.5 Gbytes x 100 trillion cells = 150 trillion Gbytes or 150×10^12 x 10^9 bytes = 150 Zettabytes (10^21)!!! 

I think:

The new generation of people (and other beings) need of modification human genotypes and knowledge gathered by the old generations and add this knowledge to the genetic memory of the species. DNA can storage 1.5 Gigabytes of information that was collected by all generations. The human body is an interface connecting quantum computers, e.g., the Solar System, and enabling information exchange between humans and their environment. The human interface ensures functioning feedback between quantum computers and observers by means of material world, which is the form of energy. Observations change reality thanks to functioning the feedback.

The observing reality, cognition of reality, is changing of our seeing the world, we are closer and closer to cognition of the law of existence and realizing the purpose of evolution. The reality is always the same, but our observation, our awareness still reveals the new secrets of truth, and it is changing our world.

Warszawa, dnia 9 października 2017, godzina 20:25                               Bogdan Góralski

Synthesis of my thinking

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Oct 24, 2017 · edited: Feb 9, 2018

Energy changes into (being) a material world that is virtual, so I call this an illusion. Unconsciousness exists in the eternal, infinite, luminous emptiness filled with happiness. The appearance of the material world occurs due to the emergence of a single consciousness from the non-existence, which is the act of the will of that consciousness. The illusion of the material world (the virtual world) is sustained by the energy of the local star and its planetary system i.e., the quantum computer controlling the processes of virtual life that implements the eternal principle:

ENERGY changes into WISE LOVE, WISE LOVE changes into ENERGY.

The material world is expanding with the knowledge accumulated by the quantum computer. Experience is copied in the networks of quantum computers of the Universe and does not disappear because the Universe is supported by the regeneration of energy.

The omnipresent nonconsciousness is composed of eternal beings, appearing in the material world in the established order and carrying out tasks subordinated to the eternal principle of the necessity of restoration of energy. Our life is born of a happy emptiness and returns to it.

Warsaw, 24 October 2017, 4:44 Bogdan Góralski

Explanation:

If we have no time, then we don’t have time-space, then what do we have? Eternal Emptiness. What exists in the infinite emptiness? Nonconscious energy, which is all, also happiness, love. There is no love without society. When love is in the void, there are also beings in it, the community of eternal beings. Energetic beings have the will who wants to born in the material world, which is also a form of energy. Energy must be reproduced in the process of eternal life. We need to produce energy; that is why the material world and quantum computer is born repeatedly. Quantum computers, e.g., Solar Systems, make an enormous amount of warm energy that gives organic life on Earth. In the organic beings are rebirthed eternal beings who came from infinite nonconscious emptiness. In the process of evolution of conscious energy through the stages of inorganic, organic, virtual life existing in the stars’ systems of the Universe, we see wise love= conscious energy that lives and constantly recreates.
Warsaw, 28 October 2017, 4:30                                                    Bogdan Góralski

Consciousness is contained in energy. Biological beings (intelligent algorithms) must have their environments- virtual worlds powered by quantum computers’ cosmic energy. Only energy sustains awareness, so the reviving virtual worlds must continuously produce energy.

Warsaw, 8.02.2018, 20:20                          Bogdan Góralski

 If we apply the Law of Christ, peace and prosperity will reign on Earth, culture and science will begin to develop, conflicts will subside, and we will eventually become Gods of the new world.

The resurrection of Christ,

it was the crowning achievement of the self-creation of the world, whose indestructible energy had accumulated in the form of Christ. This human figure was understandable to us, although it carried a message of our enemies’ love and the sharing of bread, which was then misunderstood. This human figure said that those little, meek and humble would possess the Earth and win under His re-guidance.

Christ’s message can now come true as we will allow His law to triumph, which is now the only salvation for a world filled with conflicts. His Law will now be understood and triumphant, and Christ will return to Earth that is awaiting His coming in glory. After all, He is continuously reborn in the form of beings who voluntarily suffer for the good of our world, which should create a new world similar to ours.

If we apply the Law of Christ, peace and prosperity will reign on Earth, culture and science will begin to develop, conflicts will be silenced, and we will finally become gods, creating a new virtual world in the image of our world.

Christ’s resurrection, shown to his disciples, awakens hope, is a divine sign and testimony that our life is indestructible and is reborn through the awareness of energy. Energy filling the world with a wise love for all its creations. Christ’s message to the plain people, the ones who carried it to the world, awakening saving hope, was the impulse to create a wave that would surround the whole Earth and take possession of it.

The message of Christ was an impulse of the indestructible (because reborn in new worlds) loving energy, acting by the chosen ones, who are inscribed in the repeatable scenario of history.

God from God, Light from Light, true God from true God, and the kingdom of Christ will have no end.

Warsaw, March 29, 2015, 4:35 am Bogdan Góralski

Jeżeli zastosujemy Prawo Chrystusowe to zapanuje na Ziemi pokój i dostatek, zacznie rozwijać się kultura i nauka, umilkną konflikty i staniemy się w końcu Bogami nowego świata.

Zmartwychwstanie Chrystusa,

było ukoronowaniem samoistnego stwarzania się świata, którego niezniszczalna energia skumulowała się w postaci Chrystusa. Ta ludzka postać była dla nas zrozumiała, choć niosła niezrozumiane wtedy przesłanie miłości nieprzyjaciół i dzielenia się chlebem. Mówiła, że ci mali, cisi i skromni posiądą Ziemię i zwyciężą pod Jego ponownym przewodnictwem.

To Chrystusowe przesłanie może się teraz ziścić gdy pozwolimy na tryumf Jego prawa, które obecnie jest jedynym ratunkiem dla świata nabrzmiałego konfliktami. Jego Prawo zostanie teraz zrozumiane i zatriumfuje, a Chrystus powróci na Ziemię oczekującą Jego przyjścia w chwale. On  przecież odradza się nieustannie w postaciach istot dobrowolnie cierpiących dla dobra naszego świata, który ma stworzyć nowy świat podobny do naszego.

Jeżeli zastosujemy Prawo Chrystusowe to zapanuje na Ziemi pokój i dostatek, zacznie rozwijać się kultura i nauka, umilkną konflikty i staniemy się w końcu bogami stwarzając nowy wirtualny świat na podobieństwo naszego.

Zmartwychwstanie Chrystusa, ukazane jego uczniom budzi nadzieję, jest Boskim znakiem i świadectwem, że życie nasze jest niezniszczalne i odradza się korzystając ze świadomości energii. Energii wypełniającej świat mądrą miłością do wszystkich jej tworów. Przesłanie Chrystusa przekazane maluczkim, którzy ponieśli je w świat budząc zbawczą nadzieję, było impulsem wzbudzającym falę, która otoczy całą Ziemię i obejmie ją w posiadanie.

Przesłanie Chrystusa było impulsem niezniszczalnej, bo odradzającej się w nowych światach miłującej energii, działającej przez wybrańców, którzy wpisani są w powtarzalny scenariusz dziejów.

Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, a Królestwu Chrystusa  nie będzie końca.

Warszawa, dnia 29 marca 2015 roku, godzina 4:35                 Bogdan Góralski

#nauka

653 visits · 1 online

Below, further excerpts from my books confirm my convictions about the cosmic world order around us:

Cosmic order in world religions

Man’s essential function is to update the cosmic world order -it means Asha and victory over evil, finiteness, and death, which is the highest good in the Iranian religion.

Below I am quoting excerpts from the book by Rev. Professor Tadeusz Dajczer entitled Buddhism in its specificity and distinctiveness from Christianity, Publishing House of the Archdiocese of Warsaw, Warsaw 1993.

I am full of respect for the author of this book and for his effort to present the world’s religious trends in all their richness.

“D. Zahan emphasizes the great value that the peoples of Africa attach to self-control as a factor of integration (…) A real homo socials try to control his passions, emotions, and behavior. Self-mastery becomes a factor in the social integration of an individual, which is adopted by the group only when it acquires a great ability to inhibit the reflexes of its own affective sensitivity. It explains the great value of control over the word and silence (Dajczer 1993: 31)”.

In African religions, beings are dynamically perceived as forces, and the Cosmos appears as a hierarchical unity of closely related and interacting forces (Dajczer 1993: 26).

Nature itself and the Cosmos are considered to be living and conscious beings (Dajczer 1993: 32).

In the religious thought of the Indians, noted M.R. Gilmore, the cosmos is understood as a united living Community in which everything that lives: plants, animals, people, spiritual beings, and all the elements of the Earth and the powers of heaven have their proper and convenient place. Man, as one of the forms of living creatures in this universal community, remains in a vital relationship to all others (Dajczer 1993: 33).

The destruction (by the white people’s) life forms was accompanied in the minds of the North American Indians with great pain and a sense of loneliness. The ethical principle of preserving life is based on the concept of the Cosmos as a Life that is sacred in its source and in its manifestations, and on human participation in the holy life of the Cosmos: You must not destroy anything in nature that is not necessary for daily living, maintenance. By destroying his environment, a man actually kills himself (Dajczer 1993: 35).

In Hinduism, Buddhism, Jainism – the law of ahinsa – not to kill, or not to harm life at least or more, requires kindness and respect for every life. In the 6th century BC, Buddhism and Jainism placed ahimsa at the center of their doctrines – there was also Hinduism and animal sacrifice.

“For African thought, the basic concept is the vital force or energy. (.) strength is a synonym of being (.) The ideal of family solidarity, sacrifice for children, respect for the blood and life of others – all these define the rules that secure and organize fertility and sexuality, prohibiting in particular hurtful words and perverse will to do evil and destroy the life of another person (Dajczer 1993: 39).

There is no concept of a separate supernatural life in tribal cultures. Life after death is not another new form of existence, but only one universal life shared by God, ancestors, and living people (Dajczer 1993: 42).

“European philosophy is fundamentally based on the notion of being, African philosophy is based on the dynamic notion of strength.” Hence the central concept of “vital force” for African systems (Dajczer 1993: 46).

Among the natives of Indonesia and the Philippines, Hadat – the sacred-cosmic order includes not only man but also all other beings (animals, plants, rivers, all phenomena, time and activities) because the entire cosmos is organized by a total deity and each of its elements has its own place (Dajczer 1993: 47).

Moral good is what serves to maintain and preserve the Cosmic Order and Harmony, evil – what violates or destroys them (Dajczer 1993: 48).

Man’s task is to live according to his destiny and its proper place in the cosmic whole. To stay within its framework (…), there is a system of prohibitions, known as pali. Each type of being, each social group has its own hadat within the cosmic order, i.e., a moral path that should be followed (Dajczer 1993: 49).

Egyptian world order concept

The universal cosmic order, called maat, is an essential concept, thoughts, philosophies, and ancient Egyptian activities. It appears in a triple aspect:

a.ontological – the correct state of nature and society, established by the creative act of God, but also existing immanently in being and becoming things, meaning (.) law and order, and in a derivative sense also justice and truth,

b. dynamic – the correct state of nature and society should be maintained and renewed in the face of impending changes, which is the goal and duty of the king’s activity as a representative of society, but also of every single person,

c. sanctions – being a task for man, maat stands before him as a promise and reward in the form of law and justice. In other words, maat appears as an order established at the time of creation, as a law given to the king and to each person of a given society to maintain (Dajczer 1993: 49).

As ordered, maat is only a general norm established by god (“Speak maat, make maat”); it is not a specific law. Official legislation, which is mixed with ethics, is not based on divine commandments or dictates but on laws promulgated by the king who implements maat in his person (Dajczer 1993: 51).

The cosmic and moral order in the Iranian Avesta- Asha

At the heart of the Iranian religion is acute dualism. Asha is truth, light, life, divine element, while druż is a lie, darkness, demonic part, death (Dajczer 1993: 52).

The basic function of man is updating the cosmic world order (and the victory over evil, finiteness, and death), which is the highest good. Due to participation in space combat (Ahura Mazda with Aryman), each human act has infinite meaning because it contributes to its outcome. The righteous or believer who preaches the true doctrine is the “world healer” (the term applies to Ahura Mazda himself), and every unrighteous person is “the murderer of the world.” The functioning of the world of good, functioning harmoniously within the framework of Asha, is attributed to Ahura Mazda, who is at the same time the creator of the world and the source of the reigning order in it (Dajczer 1993: 53).

The concept of order and cosmic law in Hinduism-Rita

The concept of Rita, identical in essence to the Iranian Asha (Arta in Old Persian), appears already in Old Persian Vedism, in Rigveda. The word means eternal order, law, righteousness, holiness, holy work, sacrifice. Rita is like Asha- a cosmic Order that manifests itself:

1. In nature, regularity, the harmony of processes,

2. In worship, primarily sacrificial, through ritual – thanks to Rita’s order, the victims achieve their effect,

3. In moral life as a norm and a path that people should follow (Dajczer 1993: 53).

In the Upanishads, the Old Ledd concept of Rita as the cosmic order is called Dharma (Dajczer 1993: 54).

Living under it is fulfilling your possibilities. As the individual identifies himself with the possibilities, tasks of his place and role in the cosmic hierarchy of beings, he becomes “reality” because he reveals the dharma, i.e., the deepest essence of reality. Striving for it as an ideal means simply discovering what you are, in accordance with your deepest nature (Dajczer 1993: 55).

Jakuszowice, on July 12, 2015, 3:40 am Bogdan Góralski

Poniżej kolejne fragmenty moich książek utwierdzające mnie w moich przekonaniach o otaczającym nas kosmicznym porządku świata:

Kosmiczny porządek w religiach światowych

Zasadniczą funkcją człowieka jest aktualizowanie kosmicznego porządku świata – aszy i zwycięstwo nad złem, skończonością i śmiercią co stanowi dobro najwyższe w religii irańskiej.

Poniżej cytuję fragmenty książki Księdza Profesora Tadeusza Dajczera pt. Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1993.

Jestem pełen szacunku dla Autora tej książki  i dla jego trudu włożonego w zaprezentowanie światowych nurtów religijnych w całym ich bogactwie. 

D.Zahan podkreśla, jak wielką wartość przypisują ludy Afryki panowaniu nad sobą jako czynnikowi integracji (…) Prawdziwy homo socjals stara się panować nad swymi namiętnościami , wzruszeniami i swoim zachowaniem. Panowanie nad sobą staje się czynnikiem społecznej integracji  jednostki , która przyjmowana jest przez grupę jedynie w miarę nabywania dużej zdolności hamowania odruchów własnej wrażliwości afektywnej. Tłumaczy to wielką wartość panowania nad słowem oraz milczenia (Dajczer 1993:31).

W religiach afrykańskich byty ujmowane są dynamicznie jako siły, a Kosmos ukazuj się jako uhierarchizowana jedność  ściśle powiązanych i wzajemnie na siebie oddziałujących sił (Dajczer 1993:26).

Sama natura i Kosmos uznawane są za żywe i świadome istoty (Dajczer 1993:32).

W myśli religijnej Indian , zauważa M.R.Gilmore, Kosmos pojmowany jest jako zjednoczona żywa Wspólnota , w której wszystko co żyje: rośliny, zwierzęta, ludzie, istoty duchowe oraz wszystkie żywioły Ziemi i moce nieba, mają właściwe sobie i dogodne miejsce. Człowiek jako jedna z form istot żywych w tej powszechnej wspólnocie, pozostaje w życiowej relacji do wszystkich innych (Dajczer 1993:33).

Niszczenie form życia przez białych towarzyszył w świadomości Indian Ameryki Północnej ogromny ból  i poczucie osamotnienia . Na koncepcji Kosmosu jako Życia które jest sakralne w swym źródle i w swych przejawach, oraz na partycypacji człowieka w życiu sakralnym Kosmosu opiera się zasada etyczna zachowania życia: Nie wolno niszczyć w naturze niczego, co nie jest konieczne do codziennego utrzymania. Niszcząc swój kraj rodzinny, swoje środowisko, człowiek faktycznie niszczy również samego siebie (Dajczer 1993:35).

W hinduizmie, buddyzmie, dżinizmie- prawo ahinsy- nie zabijać, czyli nie wyrządzać szkody życiu co najmniej, lub więcej, nakazuje życzliwość i szacunek dla każdego życia. W VI wieku przed Chrystusem buddyzm i dżinizm umieściły ahimsę w centrum swoich doktryn – istniał przecież jeszcze hinduizm i ofiary ze zwierząt.

„dla myśli afrykańskiej podstawowym pojęciem jest siła witalna, względnie energia . (…) siła jest synonimem bytu (…) Ideał rodzinnej solidarności, poświęcenia się dla potomstwa, poszanowania krwi i życia drugiego- wszystko to określa reguły, które zabezpieczają i organizują płodność oraz seksualność , zakazując w szczególności złego słowa i przewrotnej woli czynienia zła i niszczenia życia drugiego człowieka (Dajczer 1993:39).

W kulturach plemiennych nie istnieje pojęcie odrębnego życia nadprzyrodzonego. Życie po śmierci nie jest inną nową formą istnienia, a jedynie jednego, powszechnego życia, które jest udziałem Boga, przodków, ludzi żyjących (Dajczer 1993:42).

„filozofia europejska jest zasadniczo oparta na pojęciu bytu, afrykańska opiera się na dynamicznym pojęciu siły”. Stąd centralna dla systemów afrykańskich koncepcja „siły witalnej” (Dajczer 1993:46).

Wśród tubylców Indonezji i Filipin Hadat- porządek sakralno-kosmiczny obejmuje nie tylko człowieka, ale również wszelkie inne istoty( zwierzęta, rośliny, rzeki, wszelkie zjawiska, czas i czynności, ponieważ cały Kosmos uporządkowany jest przez bóstwo totalne i każdy jego element posiada właściwe sobie miejsce(Dajczer 1993:47).

Dobrem moralnym jest to, co służy utrzymaniu i zachowaniu Kosmicznego Porządku i Harmonii, złem-co je narusza lub niszczy (Dajczer 1993:48).

Zadaniem człowieka jest żyć zgodnie ze swoim przeznaczeniem i właściwym mu miejscem w kosmicznej całości. Do utrzymania się w jej ramach (…) służy system zakazów, zwanych pali. Każdy rodzaj bytów, każda grupa społeczna ma w ramach kosmicznego ładu właściwy sobie hadat, czyli drogę moralną, którą winna postępować (Dajczer 1993:49).

Egipska koncepcja porządku świata

Powszechny porządek kosmiczny, zwany maat, stanowi jedno z zasadniczych pojęć, myśli, filozofii i działalności w starożytnym Egipcie. Ukazuje się on w potrójnym aspekcie:

a.ontologicznym-prawidłowy stan natury i społeczeństwa, ustalony przez akt stwórczy boga, ale istniejący również immanentnie w bycie i stawaniu się rzeczy, oznaczajacy (…) prawo i porządek, a w sensie pochodnym także sprawiedliwość i prawdę,

b.dynamicznym-prawidłowy stan natury i społeczeństwa winien być w obliczu grożących mu zmian utrzymany i odnawiany, co jest celem i obowiązkiem działalności przede wszystkim króla jako reprezentanta społeczeństwa, ale również każdego pojedyńczego człowieka,

c.sankcji-stanowiac zadanie dla człowieka, maat staje przed nim jako obietnica i nagroda pod postacią prawa i sprawiedliwości. Innymi słowy, maat ukazuje się jako porządek ustanowiony podczas stworzenia, jako prawo dane do zachowania królowi i każdemu człowiekowi danego społeczeństwa (Dajczer 1993:49).

Maat jako porządek stanowi tylko ustanowioną przez boga normę generalną („Mów maat, czyń maat”); nie jest prawem szczegółowym. Ustawodawstwo oficjalne, które miesza się z etyką, nie opiera się na przykazaniach czy nakazach boskich, ale na prawach promulgowanych przez króla,  który wciela w swej osobie maat (Dajczer 1993:51).

Porządek kosmiczno-moralny w irańskiej Aveście- asza.

U podstaw religii irańskiej leży ostry dualizm. Asza jest prawdą, światłem, życiem, elementem boskim, druż zaś kłamstwem, ciemnością, elementem demonicznym, śmiercią (Dajczer 1993:52).

Zasadniczą funkcją człowieka jest aktualizowanie kosmicznego porządku świata i zwycięstwa nad złem, skończonością i śmiercią co stanowi dobro najwyższe. Z uwagi na uczestnictwo w walce kosmicznej (Ahura Mazdy z Arymanem) każdy akt człowieka ma znaczenie nieskończone ponieważ przyczynia się do jej wyniku. Człowiek prawy lub wierzący, który głosi prawdziwą doktrynę, jest „uzdrawiającym świat „(termin ten stosowany jest do samego Ahura Mazdy), każdy zaś człowiek nieprawy jest „ mordercą świata”. Funkcjonowanie świata dobra, działającego harmonijnie w ramach aszy, przypisywane jest Ahura Mazdzie, który jest jednocześnie stwórcą świata i źródłem panującego w nim porządku.(Dajczer 1993:53).

Pojęcie porzadku i prawa kosmicznego w hinduizmie-rita

Pojęcie Rita, identyczne w swej istocie z irańską asza (Arta w staroperskim), występuje już w staroperskim wedyzmie, w Rigwedzie. Słowo to oznacza wieczny porządek, prawo, słuszność, świętość, święte dzieło, ryt ofiarę. Rita jest podobnie jak asza kosmicznym Porządkiem, który objawia się:

 1. W naturze regularnością, harmonią procesów,
 2. W kulcie, zwłaszcza ofiarnym, przez rytuał-dzięki porzadkowi Rity ofiary osiągają swój skutek,
 3. W życiu moralnym jako norma i droga, którą ludzie powinni postępować (Dajczer 1993:53).

Starowedyjskie pojęcie Rity jako kosmicznego porządku przyjmuje w Upaniszadach nazwę dharma Dajczer 1993:54).

Żyć zgodnie z nią, to wypełniać, realizować swoje własne możliwości. W miarę jak jednostka utożsamia się z możliwościami, zadaniami swojego miejsca i roli w kosmicznej hierarchii bytów, staje się „rzeczywistością”, ponieważ objawia dharmę tj. najgłębszą istotę rzeczywistości. Dążyć do niej jako ideału znaczy po prostu odkrywać to, czym się jest, zgodnie ze swoją najgłębszą naturą (Dajczer 1993:55).

Jakuszowice, dnia 12 lipca 2015 roku, godzina 3:40                       Bogdan Góralski

One should not try to reach moral virtues; true virtue arises spontaneously from man’s union with the Tao

Chinese religions by Father Professor Tadeusz Dajczer

excerpts from the book Buddhism in its specificity and distinctiveness versus Christianity.

Taoism

The ideal of Taoism was to restore man’s harmony with the Cosmic Order as it was in the mythical Yellow Age, when man spontaneously and effortlessly interacted with the powers of Heaven and Earth, creating a harmonious triad with them. Reaching even further, Taoism pointed to the era of undifferentiated Great Harmony. The man then lived in perfect harmony with animals and birds: he was completely happy because he had not yet learned to distinguish between life and death, pleasure and pain, benefit and loss, good and evil. He was not however conscious and was one of the Tao that never dies, and the continuous flow of cosmic Life.

The “fall” of man took place through the acquisition of knowledge, understood in the sense of classifying, separating and differentiating what is essentially undifferentiated and indivisible, i.e., the Tao. Hence the condemnation of knowledge in Taoism, which is the most uncompromisingly anti-intellectual religion. Knowledge, reason, civilization are an expression of human decadence, a departure from the original Tao simplicity (Dajczer 1993: 59).

One should not try to reach moral virtues; true virtue arises spontaneously from man’s union with the Tao.

The doctrine of wu-wei, or the principle of spontaneity, non-action, not intervening in the course of nature

The Tao movement is made without consuming energy; it acts without acting, doing everything with the maintenance of creative calm (Dajczer 1993: 60).

The true sage imitates the Tao in its peaceful non-action, refuses to take any initiative, cleans his heart and mind of all desires and all concepts, making himself empty, following the example of what, in apophatic terminology (denial, negation), is called the Void itself. He limits himself to observing Nature, knowing that everything has its raison d’être, and to want to improve nature means to harm it and cause suffering. (…) One of the names of Tao is silence. Real understanding and knowing are done in silence. According to the Tao, the sage refuses to pronounce judgment and impose his opinions on anyone; it manifests itself in a high degree of tolerance but also relativism, which according to Chuangtse, is about both truth and good.

Since there is nothing permanent in the world, everything is a matter of point of view and circumstances what is true, good for one, maybe false, bad for others (Dajczer 1993: 61).

The ideal and practice of humility in Taoism have their foundation in the cosmic Tao order. (…) The sun begins to tilt westward at its zenith, the tide of the sea foreshadows its ebb – so pride and human success necessarily entail humiliation and fall. Taoist humility is based on the one hand on the concept of the apophatic Tao absolute as “nothingness,” “void,” and on the other hand on the cosmic almost return of all things to the Void (Dajczer 1993: 62).

By participating in the Tao cosmic law, one should accelerate the return of the Yang modality of the active cosmic force to the Jin state, descending through a voluntary effort towards what is weak, inferior, incomplete. Silence about your merits, staying in the shadows, looking for the last place, agreeing to misfortune – all this serves to unite with the Tao ahead of time. Such humility on cooperation and participation of the man in the spontaneous movement of the impersonal cosmic principle, based on man’s harmony with the cosmic order, which is the Tao, should also be the principle of good governance. There is a need for the ruler to come last in society. It also extends to international politics; the book Tao-te –king advises great countries to humble themselves towards those who are lower than them (Dajczer 1993: 63).

Confucianism

The command to honor father and mother, which is the core of Confucian marriage’s main virtue, has an essential cosmic dimension. By honoring his parents, man recognizes his sonship with heaven and earth. (…)

The family, being the main center, presents the cosmic order’s image in miniature; it was the microcosm and the model of all relations. (…) According to Confucianism, the Tao of man, as an extension of the way of heaven to the sphere of mature, self-aware humanity, manifests itself in four cardinal virtues:

Zen-human attitude to others, humanity, kindness, goodness,

i – that is, the virtue of justice, righteousness,

li-the virtue of decency, ritual, and the knowledge and practice of etiquette – through it, people’s relations with each other and with heaven and earth are regulated,

shi-wisdom, thanks to which a person can distinguish between good and evil and come to the knowledge of the truth.

The “li” ritual encompassed a pattern of behavior – a great array of activities – about three hundred rules of all rituals and three thousand smaller rules, contained mostly in the Confucian book of rituals, ranging from the usual everyday polite gestures such as bows to highly elaborate, solemn religious ceremonies. The careful observance of “li” was to express the spirit of reverence and respect for others; it was to be, according to Confucius, an expression of human harmony, which was a reflection of cosmic harmony. (…)

The virtue of ritual-etiquette is the human expression of the Oneness, Order, and Harmony of all things. As an external manifestation of ethics, it is, in fact, the Tao of Confucianism. At the heart of the cosmic dimension of the virtue “li” lies the close bond between man and nature, manifested as “life” in communion, harmony with the rhythms of nature, and the principle of cosmic interdependence and solidarity: in the cosmos, each element of the whole maintains connection and solidarity with everyone. Hence, Taoism and Confucianism’s shared belief that the preservation of morality directly influences the Harmony and the Order of the World (Dajczer 1993: 64-67).

The middle’s moral principle requires that you accept reality as it is, desiring nothing beyond the given situation (Dajczer 1993: 70).

Motism

Mo-ti (circa 470-391 BCE) practiced and preached the principles of self-denial and simplicity of life as well as universal love, crossing family and feudal barriers, and even reaching beyond the borders of the empire. (.) Contrary to the Confucian virtue of “żen,” i.e., kindness depending on the degree of kinship, Mo-ti preached universal love embracing all people equally, without exception (Dajczer 1993: 71).

Shintoist concept of Order and Cosmos

It was based on a direct and healthy relationship with nature (the cosmos). This relationship was one of the essential features of the so-called “Vital feeling” of the Japanese, characterized above all by living in harmony and “communion” with the rhythm of nature permeating and animating everything. The world is a harmonious and orderly Cosmos, where each creature has its place and function to perform (Dajczer 1993: 72).

MORAL EVIL is anything that violates the Order and Cosmic Harmony of maat, Rita, dharma, or tao. To correct evil is enough to adapt again to Order and Harmony (Dajczer 1993: 74).

The Confucian tradition – macro- and microcosmic parallelism and the moral law of nature-based on it are an expression of the affirmation of the world and the recognition of the harmony and unity of man with the Order of the Cosmos as the highest good.

Jakuszowice, on July 12, 2015, 2:10 pm Bogdan Góralski

O posiadanie cnót moralnych nie należy się starać; prawdziwa cnota rodzi się spontanicznie ze zjednoczenia człowieka z Tao

Religie chińskie wg. Księdza Profesora Tadeusza Dajczera

fragmenty książki pt. Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa.

Taoizm

Ideałem taoizmu było przywrócenie takiej harmonii człowieka  z Porządkiem Kosmicznym, jaka była w epoce mitycznej Żółtego Wieku, kiedy to człowiek spontanicznie i bez wysiłku współdziałał z mocami Niebios i Ziemi tworząc z nimi harmonijną triadę. Sięgając zaś jeszcze dalej taoizm wskazywał na epokę niezróżnicowanej Wielkiej Jedni. Człowiek żył wówczas w doskonałej harmonii ze zwierzętami i ptakami: był w pełni szczęśliwy, ponieważ nie nauczył się jeszcze rozróżniać pomiędzy życiem a śmiercią, przyjemnością a bólem, korzyścią a stratą, dobrem i złem. Nie miał jeszcze wtedy świadomości i stanowił jedno z Tao, które nigdy nie umiera, oraz z nieprzerwanym biegiem kosmicznego Życia.

”Upadek” człowieka nastąpił przez zdobycie wiedzy, rozumianej w sensie klasyfikowania, rozdzielania i różnicowania tego, co ze swej istoty jest niezróżnicowane i niepodzielne, czyli tao. Stąd wywodzi się potępienie wiedzy w taoizmie, który jest w sposób najbardziej bezkompromisowy religią antyintelektualną. Wiedza, rozum, cywilizacja są wyrazem dekadencji człowieka, odejściem od pierwotnej prostoty Tao (Dajczer 1993:59).

O posiadanie cnót moralnych nie należy się starać; prawdziwa cnota rodzi się spontanicznie ze zjednoczenia człowieka z Tao. Doktryna wu –wei,  czyli zasada spontaniczności, nie-działania, nie interweniowania w bieg natury. Ruch Tao dokonuje się bez zużywania energii; jest to działanie bez działania, dokonywanie wszystkiego z zachowaniem twórczego spokoju (Dajczer 1993:60).

Prawdziwy mędrzec naśladuje tao w jego spokojnym nie-działaniu, wzbrania się przed wszelką inicjatywą, oczyszcza swe serce i umysł z wszelkich pragnień i wszelkich pojęć, czyniąc się pustym na wzór tego , co według terminologii apofatycznej (zaprzeczeń, negacji) nazywane jest samą Próżnią. Ogranicza się do obserwacji Natury, wiedząc, że wszystko ma swą rację bytu i chcieć poprawiać naturę, znaczy szkodzić jej, a sobie przysparzać cierpienia. (…) Jednym z imion Tao jest milczenie. Prawdziwe zrozumienie i poznanie dokonuje się w milczeniu. Zgodnie z Tao mędrzec wzbrania się przed wypowiadaniem sadu i narzucaniem komukolwiek swych opinii; objawia się to w wysokim stopniu tolerancji ale i relatywizmu, który wg. Chuangtsego dotyczy zarówno prawdy jak i dobra.

Skoro w świecie nie ma nic stałego, wszystko jest kwestią punktu widzenia i okoliczności. To co jest prawdziwe, dobre dla jednego, może być fałszywe, złe dla innych (Dajczer 1993:61).

Ideał i praktyka pokory w taoizmie ma swój fundament w porządku kosmicznym tao.(…) Słońce zaczyna się chylić ku zachodowi w zenicie, przypływ morza jest zapowiedzią jego odpływu – tak pycha i sukces ludzki pociąga za sobą z konieczności upokorzenie i upadek. Pokora taoistyczna opiera się z jednej strony na koncepcji apofatycznej absolutu tao jako „nicości”, „próżni”, a z drugiej  na kosmicznym prawie powrotu wszystkich rzeczy do Próżni (Dajczer 1993:62).

Człowiek uczestnicząc w prawie kosmicznym tao, powinien przyspieszać powrót modalności Jang- czynnej siły kosmicznej do stanu in, zniżając się dobrowolnym wysiłkiem ku temu, co słabe, niższe, niekompletne. Milczenie o swoich zasługach, pozostawanie w cieniu, szukanie ostatniego miejsca, zgoda na nieszczęście – wszystko to służy zjednoczeniu przed czasem z tao. Taka pokora, oparta na harmonii człowieka z kosmicznym porządkiem, na jego współpracy i uczestniczeniu w spontanicznym ruchu kosmicznej zasady bezosobowej, jaką jest tao, winna być również zasada dobrych rządów: trzeba aby rządzący ustawiał się na ostatnim miejscu. Rozciąga się również na politykę międzynarodową; księga Tao-te –king radzi, aby wielkie kraje uniżały się wobec niższych od siebie (Dajczer 1993:63).

Konfucjanizm

Nakaz czci dla ojca i matki-stanowiący trzon głównej cnoty konfucjańskiej żen, ma istotny wymiar kosmiczny: człowiek czcząc swych rodziców, uznaje swoje synostwo w stosunku do nieba i ziemi. (…)

Rodzina stanowiąca główne centrum, przedstawia w sobie obraz kosmicznego porządku w miniaturze, była mikrokosmosem i wzorcem wszelkich relacji. (…) Wg konfucjanizmu tao człowieka, jako rozszerzenie drogi nieba na sferę dojrzałej  samoświadomej  ludzkości, przejawia się w czterech cnotach kardynalnych:

Żen-ludzki stosunek do innych, humanitarność, życzliwość, dobroć,

i-czyli cnota sprawiedliwości, prawości,

li- cnota przyzwoitości, rytuału, oraz znajomości i praktykowania etykiety-poprzez nią regulowane są relacje ludzi zarówno między sobą, jak i z tao nieba i ziemi,

szi-mądrość, dzięki której człowiek może rozróżniać między dobrem a złem oraz dojść do poznania prawdy.

Rytuał ” li” obejmował wzorzec zachowania się – wielki wachlarz czynności- około trzystu reguł wszelkiego rytuału i trzy tysiące przepisów drobniejszych, zawartych głównie w konfucjańskiej księdze obrzędów, począwszy od zwykłych codziennych gestów grzecznościowych, takich jak ukłony, do bardzo wypracowanych, uroczystych ceremonii religijnych. Staranne przestrzeganie „li” miało wyrażać ducha czci i szacunku dla innych, miało być, według myśli Konfucjusza, wyrazem harmonii międzyludzkiej, będącej odbiciem Harmonii kosmicznej.(…)

Cnota rytuału-etykiety, jest ludzkim wyrazem Jedności, Porządku i Harmonii wszystkich rzeczy. Jako zewnętrzny przejaw etyki jest ona faktycznie tao konfucjanizmu. U podstaw kosmicznego wymiaru cnoty „li” leży ścisła więź człowieka z naturą, przejawiająca się jako „życie” w komunii, harmonii z rytmami natury oraz zasada kosmicznej współzależności i solidarności : w kosmosie każdy z elementów całości utrzymuje ze wszystkimi łączność i solidarność. Stąd płynie wspólne dla taoizmu i konfucjanizmu przekonanie, że zachowanie moralności wpływa bezpośrednio na Harmonię i Porządek Świata (Dajczer 1993:64-67).

Zasada moralna środka domaga się, by akceptować rzeczywistość, taką, jaka jest, nie pragnąc niczego, co jest poza daną sytuacją (Dajczer 1993:70).

Motyzm

Mo-ti (ok.470-391 p.n.e.) praktykował i głosił zasady samozaparcia i prostoty życia oraz miłości powszechnej, przekraczającej bariery rodowe i feudalne, a nawet sięgającej poza granice cesarstwa. (…) W przeciwieństwie do konfucjańskiej cnoty „żen” tj. życzliwości zależnej od stopnia pokrewieństwa, Mo-ti głosił miłość powszechną obejmującą w równym stopniu wszystkich bez wyjątku ludzi (Dajczer 1993:71).

Sintoistyczna koncepcja Porządku  i Kosmosu

U jej podstaw leżał bezpośredni i silny związek z naturą (kosmosem). Związek ten stanowił jedną z zasadniczych cech tzw. ”poczucia witalnego” Japończyków, charakteryzującego się przede wszystkim życiem w harmonii i „komunii” z przenikającym i ożywiającym wszystko rytmem natury. Świat to harmonijny i uporządkowany Kosmos, gdzie każda istota ma właściwe sobie miejsce i funkcję do spełnienia (Dajczer 1993:72).

ZŁEM MORALNYM  jest wszystko to, co narusza Porządek i Harmonię kosmiczną maatu, Rity, dharmy czy tao. By naprawić zło , wystarczy dostosować się na nowo do Porządku i Harmonii ( Dajczer 1993:74).

Tradycja konfucjańska-paralelizm makro- i mikrokosmiczny oraz oparte na nim moralne prawo natury są wyrazem afirmacji świata, a także uznania harmonii i jedności człowieka z Porządkiem Kosmosu  za dobro najwyższe.

Jakuszowice, dnia 12 lipca 2015 roku, godzina 14:10                  Bogdan Góralski

#nauka

603 visits · 1 online

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jul 16, 2015 · edited: Aug 9, 2015

I present a synthetic look at the new universal world religion. I describe below the reasons for its making, development and also it, that this new religion is necessary to maintain world peace.

Will the new universal religion bring us survival?

Ladies and gentlemen,

I have been studying religion, history, and climate change for eighteen years. I chose the fragment of the books quoted below to show the similarities between the old beliefs and show that it is also possible to describe the extrasensory world’s existence in a new, contemporary way. I present a synthetic look at the new universal world religion I have discovered. I explain below the reasons for its development and the necessity to maintain world peace. Previously, I discussed the assumptions of several belief systems. Below, I present a synthesis of Jewish, Hasidic, Hindu, Arab-Muslim, Buddhist, Christian beliefs, and an attempt to show the convergence of belief systems relating to the cosmic order. Finally, I present a synthesis of religions in the principle of preserving, saving all energy, which is the basic building block of our world.

Maimon: pp. 94-95. The Jewish religion, from the very beginning of its development, as a natural religion, as professed by nomads-patriarchs, differed from paganism in that, instead of many comprehensible pagan deities, it was based on the unity of the unknowable God. (…) As a positive religion, it differs Jewish from pagan in that it is not simply political, i.e., a religion which has a social interest (as opposed to true knowledge and private interest); but according to the spirit of its creator, it is subordinated to the theocratic form of government over the nation, which is based on the principle that only true religion, grounded in cognition by reason, can be in harmony with both social and private interests. Taken, then, in the purest sense, it has no secrets in the proper sense of the word (),

P. 156. Both Moses and his prophets’ successors sternly advocated the view that the purpose of religion was not external ceremonies, but to know the true God as the only inconceivable cause of all things and to exercise virtue by reason.

Our reason is limited to sensual cognition and cannot correctly define moral principles, such as behavior that creates positive karma. Prophets called by the Absolute discovers the laws. What does it mean to make a man in God’s image? It means creating a man in God’s image: it means to create a world that will create a wise and ethical human society as a god who will recreate the world that created him. So God creates or recreates God. Conscious energy is recreated through the goodwill of beings that connect themselves with the Absolute.

This idea and its related concept that a Pietist (Hasid) is characterized by adherence to the law of heaven, more severe and demanding than the “law of the Torah” to which others adhere, may not have been entirely new to Judaism, but the Ashkenazi Hasidim have reiterated it with a lot of emphases. This call for a non-obligatory increase in ethical requirements had a significant impact on the further development of European Jews (Kellner 1998: 121). The Hasidim are right to say that the cosmic law of heaven is harsher than the human one. In order for energy to regenerate and the world to develop, the Cosmic Law must be obeyed.

In the book of the Hasidic philosopher Martin Buber, “The Problem of Man”, there is a fragment about his views: “He was particularly impressed by the Hasidic teaching, according to which man communes with God only through the world and this dialogue is the essence of history. (…) Important is that Buber himself felt inspired by Hasidic science and that it made a great shift in his thinking. It was a turn towards the world and a rejection of ecstatic mystical experience in favor of a “silent revelation of everyday life”, and a rejection of passive contemplation for the use of action. And further on page XVI: “The world is not the opposite of God, but, as the Kabbalistic and Hasidic traditions have taught,” a divine dwelling, “a gateway to God “(Buber 1993: XIII-XIV). I fully agree with Martin Buber.

Baal Shem Tov was, in a way, the equivalent of Martin Luther in Christianity, as he considered the mediation of rabbis in dealing with God and delving into the secrets and intricacies of the Talmud as unnecessary. However, he was criticized by Jewish Orthodox Jews. He preached fighting evil not with evil but with good, which should be seen as an aspect of divinity and then brought to good. Everyone could count on cleansing and reward, because man (or, in fact, his soul) is united with God by love (Hebrew, devekut – “clinging”, “joining”). Joining with God was the intellectual axis of Hasidism. The BOS taught that God should be glorified not by self-mortification and asceticism, but rather by wise and joyful use of life and its gifts. In this sense, piety was an affirmation of life. (Wikipedia)

I fully agree with the views of Baal Shem Tov cited by Wikipedia.

When writing about Jewish ethics, it is difficult not to mention Salomon Majmon and Benedict de Spinoza. As Salomon Majmon writes (Majmon 1913: 103): Omnipotence does not act directly on nature, but with the help of forces, (energy is working by using the will of matter). The conclusion is that energy has no will – it realizes all potentialities.

  The Spinoza system, on the contrary, supposes one and the same substance as the direct cause of all sorts of different effects, which should be considered as predicates of one and the same subject. Matter and Spirit are, for Spinoza, the only substance that occurs once under the form of this attribute, another time under another attribute (Maimon 1913: 92).

 I agree with Spinoza that energy is the only substance, and that matter is a form of energy.

Bal Gangadhar Tilaklokamanya (1856-1920) was the first Indian researcher (…) to make a conscious effort to overcome the Quietist attitude dominant in the Indian tradition. (Quietism – a state of calm and mental and physical passivity, a dispassionate attitude towards the world and life matters, to taking the course of events, inactivity *). Preaching the philosophy of active life, he dared to oppose the classical interpretation of Sankara. This position called for the foregrounding of karma yoga, or action yoga, which in the Bhagavad Gita occurs alongside bhakti yoga (union with deity through bhakti), which is actually a Quietistic escape from the world and active life. Karma yoga is, according to Tilak, the leitmotif of the Bhagavad Gita and, therefore, the basis that defines the duties of man. Tilak goes so far as to state that karma yoga is necessary even for one who has attained Brahman. An active, moral, and selfless life, free from selfish desires, and at the same time consistent with the dharma, service to society was characteristic of Indian saints, and this, according to Tilak, is a sufficient argument for considering karma yoga as the basis of the Hindu concept of life. Karma yoga is a spiritual path, open to everyone, perfectly intertwined with human nature’s characteristics. Man has no other choice. “There is no freedom from action, states Tilak, there is only freedom in action, (…) In Tilak’s commentaries on the Bhagavad Gita, one can also find an attempt to make a general historiosophical interpretation of history. It is because Tilak points out that God takes constant care of the world, and when humanity is at a critical stage or is going through a breakthrough period, he sends his next incarnations to earth. “God comes to us as often as it is necessary” “(Justyński 1985: 195).

Even if it is self-interested, any action is possible only if it meets a socially accepted demand. Business people are also ethical because they work for the social good. All the prophets- the ethicists are inscribed in world history and are a logical consequence of cosmic processes’ harmony (Góralski 2014: 290).

Christian morality’s psychological foundation is the conviction that the propensity for good and evil and altruistic and selfish drives are inherent in all people. The advantage of some over the other is the result of a free human decision. Man is a defective being but able to rise to the heights of moral perfection by the effort of his will. Christian morality contrasts the duty of love for one’s neighbor and self-control, which overcomes negative tendencies, with people’s unquestionable rashness towards evil and excessive selfishness. An individual internal effort aimed at improving spiritual and moral qualities is the essence of true progress and, at the same time, the basis for the repair of people’s coexistence with each other (Krzyżanowski 1948: 31).

I fully agree with the above views.

The Greek poet Aeschylus stated that suffering is the only way of wisdom (Toynbee, Ikeda 1999: 76).

Buddha lived 26 centuries ago, and our knowledge has advanced, and that is why we are modifying his teaching today. Buddhism, with the science of equality of all beings, was a revolution in Hindu caste society. The First Noble Truth of the Buddha concerns the fact of suffering and its universality, the second shows the source of suffering, which, according to the Buddha, is desire, desire (tanha) (my attention – and desire is the source of progress); the third describes the cessation of suffering, consisting in the quenching of desires, and finally the fourth shows the way to quench desires, and thus to remove suffering (Dajczer 1993: 110).

The Buddha’s extraordinary discovery was to show that the cause of human misfortune is not external matters and situations, but man’s very interior. In the second noble truth, the Buddha showed that the source of pain and suffering is desire (desire). The desire to live, the desire for pleasure, the desire to be and have (Dejczer 1993: 104).

In my doctrine, I note that suffering evokes life’s evolution, the ethical attitude of a being subjected to suffering. The barrier of suffering placed in front of a person should (and usually does) raise questions about the source of suffering, which can be both the inside of a person and an external environment hostile to the human being. Suffering causes the accumulation of knowledge about its sources so that one could avoid it and experience the happiness of prosperity and nirvana already during the earthly life. The accumulation of knowledge about the sources of suffering causes evolutionary and civilization progress, which ultimately leads human society to the Absolute, the learning the ultimate truth about the world and its laws, which enables the creation of a new world and the multiplication of the chain of beings, entities. Suffering is not an evil to be avoided; the suffering freely accepted teaches us and leads to the happiness that Christ proclaimed. One should take the fate destined for us and find in it the beauty of life, even the worst fate, because, from every oppression, there is some dignified exit to which one must strive. This striving for the dignity of each being constitutes the beauty of life, is our earthly task, and creates our karma-legacy in successive lives in ever-renewed solar systems.

In addition to the Four Noble Truths, the discovery of the theory of the “dependent origin” of phenomena (the law of twelve causes related) was the second essential content of the Buddha’s experience of the world. It is one of the fundamental laws of the entire Buddhist system. In my theory, I decided to replace them with the so-called WHEEL OF LIFE that describes the mechanism of the world’s eternal evolution and the birth of each new world.

Circle of life

(quote from the book Man and Climate, available on the Internet in the CEON Repository)

The world is in perpetual motion. It is eternal, and the constant movement is renewed continuously by goodwill. Wise love – the effect of free will, supports the world and its duration. Here is the explanation:

A star is created, its world, and life in it. Life depends on a threatening, changing environment. Living things adapt and begin to accumulate knowledge about environmental dangers. The enormity of knowledge to be mastered requires the specialization of individuals in the resulting communities. The growing specialization of knowledge affects the increase in the strength of social ties in a society endangered by the environment – an increase in ethics. The ethical society growing knowledge allows for the ultimate understanding of the world and finding energy sources – lighting a new star – possibly in a quantum computer. A new star is created, the world, and life in it, and the process begins again and lasts forever ???

CIRCLE OF LIFE => Knowledge is the function of the threat. => The function of knowledge is ethics. =>The function of ethics is energy. => The function of energy is life. => The function of life is a threat => the function of threat is knowledge, etc.

Alfred Toynbee believes that: civilization is a species of being that aims to recreate itself through a religion (“Civilization is a species of being which seeks to reproduce itself” (Marciszewski 2001).

I agree with Alfred Toynbee.

Mimansa, like most brahminical systems, does not accept the existence of an independent, superior creator; according to them, the world does not arise as a result of a creative act but is a process of constant creation and decay (Kudelska 2006: 11).

 In this case, there are many gods – wise and ethical societies in the Cosmos (as many as there are star systems). Their energy, along with their knowledge, is gathered in the blissful Void, which is the ultimate reality – Absolute.

Ikeda: The Buddha World can be briefly explained as follows; it is the wisdom that determined the ultimate nature of the universe and the life force. It is a being that contains an unlimited life force that is one with an individualized life. Buddhism assumes that life exists throughout the past, present, and future, just like karma. Suffering does not end with death but is embodied in karma; it continues after death. Karma never changes unless the individual changes it by his effort (Toynbee, Ikeda 1999: 165).

I agree with Daisaku Ikeda and his definition of the Absolute and life.

Human suffering leaves a mark in the world in the form of the fruits of this suffering and gives a specific course of events, e.g., we pass our suffering to the offspring in the work of their upbringing, and they pass it on to the world, which means the continuity of individual suffering in the world. Suffering is learning, so the world is destined to constantly develop since suffering does not cease to exist (Góralski 2014: 67).

Toynbee: The Hindu and East Asian (pantheism) attitude, unlike Judaic monotheism, is pantheism. According to the pantheistic view, divinity is contained in the universe and permeates the entire universe. According to the monotheistic view, divinity is outside the universe and is regarded as external to it; that is, divinity is transcendent (.). This historical fact suggests that now that we have become aware of the evil consequences of monotheistic disrespect for nature (man is the master and user of everything), there is some hope of a return to the pantheistic attitude. The greed of monotheistic civilization was not hampered by the notion that nonhuman nature is sacred and that it has – like humanity itself – a dignity that deserves respect (Toynbee, Ikeda 1999: 319).

Both the monotheistic and pantheistic views are correct because the Absolute is present in the world and beyond. God recreates itself in God, the cosmic divine society representing the Absolute (ethical and wise society in every solar system of the cosmos) creates a new God so that Energy can reproduce and multiply, and the world of good, truth, justice, and goodwill – wise love, between the cosmic beings could expand.

I described this process above in the wheel of life, which is eternal and multiplies parallel entities.

According to Ibn Arabi (Ibn Arabi 2010), in the strict sense of the word, only God exists, and the world is only his reflection, revelation. This is a radical interpretation that means God is the only being. I agree that energy – i.e., wise love – the Absolute, which is the Ultimate One Reality, creates new worlds in order to develop.

The tradition handed down by Prophet Muhammad says: God, the Hidden Treasure, is the source of love, and in his desire to reveal himself to the world, he communicates this love to creatures who, having known him, respond to this call, appeal (Ibn Arabi 2010: XXVI).

 I fully agree with Ibn Arabi.

Fetullah Gulen: The purpose of interreligious dialogue is not simply to destroy “scientific” materialism and the destructive materialistic worldview. It is the very nature of religion that demands this dialogue. Judaism, Christianity and Islam, and even Hinduism and other world religions accept the same source of inspiration, and including Buddhism – all pursue the same goal. As a Muslim, I recognize all prophets and books sent to different peoples throughout history, and I take faith in them-it is a fundamental principle of being a Muslim. A Muslim is a true supporter of Abraham, Moses, David, Jesus, and all other prophets. Unbelief in even one prophet or book is tantamount to a person’s rejection of Islam in general. Hence we recognize the essential Oneness of Religion, which is a symphony of divine blessing and grace and signifies the universality of religious faith. Religion as such is a system that embraces all races and all creeds, the path that leads all to the brotherhood. Regardless of how believers apply their faith, they generally recognize the values ​​of love, respect, tolerance, forgiveness, mercy, human rights, peace, brotherhood, and freedom, as proclaimed by religion. Most of these values ​​found their wonderful expression in the missions of Moses, Jesus, and Muhammad, as well as in the teachings of Buddha and Zarathushtra, Lao-TSA, Confucius, and Hindu thinkers.

The tradition of Prophet Muhammad (Peace be upon him) almost unanimously mentions that Jesus will return to Earth before the end of the world. We do not know if he will actually appear physically, but what we understand from these messages means that near the end of time, values ​​such as love, peace, brotherhood, forgiveness, altruism, mercy, and spiritual cleansing will take precedence as they were given during the ministry of Jesus. Moreover, since Jesus was sent to the Jews, and since all the Hebrew prophets preached these values, it will become necessary to establish a dialogue with the Jews as well as to establish closer relations and cooperation between Islam, Christianity, and Judaism.

The above text was written by the outstanding Turkish thinker Fetullah Gulen in “The Need for Interreligious Dialogue” – the text is available on the website at the link:

http://pl.fgulen.com/content/view/6/13/

Observations of what my cats are doing, Skrusia and Filipek, are a perfect illustration of the philosophy of non-doing and sinking into the Absolute, because after sterilization and when they get food – when their senses are satisfied, they show almost no life activity, remaining still and contemplating – dozing.

The principle of sharing bread is the pinnacle of the principle of energy conservation, as it ensures the optimal operation of societies of living beings and enables them to become God.

Ram Mohan Roy- “One of the essential features of Roy’s worldview was also his religious universalism. It has already been mentioned above that Roy had a research workshop that allowed him to undertake real comparative research in the field of religious studies. He knew well the Koran, the Holy Scriptures of the Old and New Testaments, the Vedas and the Upanishads and came to the conclusion that the core of these religious systems is identical – the only God in spiritual form, the immortality of the soul, ethical discipline as the basis of spiritual life. The differences are of a secondary nature, they simply result from different traditions of individual religious groups ”(Justyński 1985: 42).

Here is what Buddhist Daisaku Ikeda says about the need for a new religion:

I am convinced that only a new religion will be able to assume a leadership role in a civilization that will combine science and philosophy on a higher plane. However, the religion we need will need to inspire the scientific and philosophical spirit of humanity and will have to cope with the needs of the new age. It must be a religion that can transcend the differences between East and West and, by binding all mankind into one organism, save the West from its present crisis and the East from its present difficulties. The discovery of this kind of religion is the most important task facing mankind today (Toynbee, Ikeda 1999: 321).

Organized religions, if they are to survive, must take the view that revelation is not the final thing and is not given, but according to God’s will, that truth must be acquired evolutionarily step by step. Our mind is constantly evolving through knowledge. (…) Teilhard (Father Teilhard de Chardin *) – whose actions were not appreciated by his religious superiors or the Roman curia – showed that Christianity can not only incorporate into its system all the achievements of modern science but also be tempted to for a philosophical and religious synthesis that secular philosophy does not provide (Mieroszewski 1999: 25).

I am a Christian, and I am trying to synthesize the religion of the globe.

Buddhism teaches that there is a relationship of mutual dependence between man and nature. This relationship is expressed by the term eshõ funi. Shõ means shõhõ, the self-contained living being, e means ehõ, the environment that sustains this being. Since human life influences and depends on its surroundings, both these eshõ factors are inseparable: funi (Toynbee, Ikeda 1999: 37).

The Absolute is present in our Self, and we have to discover it in ourselves.

Przedstawiam syntetyczne spojrzenie na nową uniwersalną światową religię. Opisuję poniżej przyczyny jej opracowania, jak i to, że jest konieczna dla zachowania pokoju światowego. 

Czy nowa uniwersalna religia przyniesie nam przetrwanie?

Szanowni Państwo,

Od osiemnastu lat studiuję problematykę religii, historii i zmian klimatu. Przytoczone poniżej fragment książek wybrałem dla ukazania podobieństw między starymi religiami jak i dla wykazania, że możliwe jest także opisanie istnienia świata ponadzmysłowego w nowy, współczesny sposób. Przedstawiam syntetyczne spojrzenie na odkrytą przeze mnie nową uniwersalną światową religię. Opisuję poniżej przyczyny jej opracowania, jak i to, że jest konieczna dla zachowania pokoju światowego. Poprzednio omówiłem założenia kilku systemów wierzeń a poniżej przedstawiam syntezę wierzeń żydowskich, chasydzkich, hinduskich, arabskich-muzułmańskich, buddyjskich, chrześcijańskich i próbę ukazania zbieżności systemów wierzeń odnoszących się do kosmicznego porządku. Na koniec przedstawiam syntezę wierzeń w zasadzie zachowania, oszczędzania wszelkich energii, która jest podstawowym budulcem naszego świata.

Majmon: Str.94-95. Religia żydowska już na wstępie swego rozwoju, jako religia  naturalna, jak ją wyznawali nomadzi –patryarchowie, różniła się od pogańskiej tem, iż w podstawie jej, miast wielu pojmowalnych bóstw pogańskich, tkwiła jedność niepoznawalnego Boga. (…) Jako religia pozytywna, różni się żydowska od pogańskiej przez to, iż nie jest ona poprostu polityczną, t.j. taką religią, która posiada na celu interes społeczny ( w przeciwstawieniu do prawdziwego poznania, oraz interesu prywatnego); ale według ducha swego twórcy podporządkowana jest teokratycznej formie rządów nad narodem , które opierają się na tej zasadzie, że tylko prawdziwa, ugruntowana na poznaniu rozumowem, religia może znaleźć się w harmonii tak ze społecznym, jak i z prywatnym interesem. Wzięta tedy w najczystszym pojęciu nie posiada ona żadnych tajemnic we właściwym tego słowa znaczeniu,…. . Str.156. Zarówno Mojżesz, jak i jego następcy-prorocy surowo zalecali pogląd, że celem religii nie są ceremonie zewnętrzne, ale poznanie prawdziwego Boga, jako jedynej niepojętej przyczyny wszechrzeczy, oraz wykonywanie cnoty na mocy zasad rozumu.

Nasz rozum jest ograniczony do poznania zmysłowego i nie jest w stanie określić właściwie zasad moralnych, tak jak zachowania tworzącego pozytywną karmę. Prawa odkrywają powołani przez Absolut prorocy. Co oznacza stworzenie człowieka na swoje podobieństwo: oznacza stworzenie świata, który wykreuje mądre i etyczne ludzkie społeczeństwo na boga, który odtworzy świat, który go stworzył. Czyli Bóg stwarza Boga albo go odtwarza. Świadoma energia odtwarza się przez dobrą wolę bytów łączących swą jaźń z Absolutem.

Idea ta oraz pokrewna jej koncepcja, że pietystę (chasyda) cechuje stosowanie się do prawa nieba, bardziej srogiego i wymagającego niż „prawo Tory”, do którego stosują się inni, może nie było całkowicie nowe w judaizmie, ale chasydzi aszkenazyjscy na nowo wypowiadali je z dużym naciskiem. To wezwanie do nadobowiązkowego działania etycznego miało znaczący wpływ na dalszy rozwój europejskich żydów (Kellner 1998:121). Chasydzi mają rację twierdząc, że kosmiczne prawo nieba jest bardziej srogie od ludzkiego. Aby energia mogła się odtwarzać a świat trwał w rozwoju Prawo Kosmiczne musi być przestrzegane.

W książce chasydzkiego filozofa Martina Bubera „Problem człowieka” znajduje się fragment mówiący o jego poglądach: ”Wrażenie szczególne zrobiła na nim chasydzka nauka, według której człowiek obcuje z Bogiem wyłącznie za pośrednictwem świata i dialog ten stanowi istotę dziejów.(…) Ważne jest, że sam Buber czuł się zainspirowany nauką chasydzką i że pod jej wpływem dokonał wielkiego zwrotu w swoim myśleniu. Był to zwrot ku światu i odrzucenie ekstatycznego doświadczenia mistycznego na rzecz „cichego objawienia codzienności”, a pasywnej kontemplacji na rzecz czynu. I dalej na stronie XVI: ” Świat nie  jest przeciwieństwem Boga, lecz, jak uczyła tradycja kabalistyczna i chasydzka, „boskim zamieszkaniem”, „bramą do Boga”” (Buber 1993:XIII-XIV). W całości zgadzam się z poglądami Martina Bubera.

 Baal Szem Tow był jak gdyby odpowiednikiem Marcina Lutra w chrześcijaństwie, gdyż uważał pośrednictwo rabinów w kontaktach z Bogiem i zagłębianie się w tajniki i zawiłości Talmudu za zbędne. Za to spotkał się z krytyką ortodoksów żydowskich. Głosił zwalczanie zła nie złem, ale dobrem, które należy dostrzec jako aspekt boskości i sprowadzenia go następnie ku dobru. Każdy mógł liczyć na oczyszczenie i nagrodę, gdyż człowiek (a w zasadzie jego dusza) jest złączony z Bogiem miłością (hebr. dewekut – “przylgnięcie”, “zespolenie się”). Złączenie się z Bogiem było osią intelektualną chasydyzmu. BeSzT nauczał, że Boga należy chwalić nie poprzez umartwianie się i ascezę, ale raczej poprzez mądre i radosne korzystanie z życia i darów, jakie z sobą niesie. Pobożność w tym ujęciu była afirmacją życia. W pełni zgadzam się z poglądami Baal Szem Towa przytoczonymi przez Wikipedię.

Pisząc o etyce żydowskiej trudno nie wspomnieć o Salomonie Majmonie i Benedykcie de Spinozie.  Jak pisze Salomon Majmon (Majmon 1913:103): Wszechmoc  nie działa na przyrodę bezpośrednio, lecz za pomocą sił,  energia działa za pomocą woli materii. Płynie z tego wniosek, że energia nie ma woli – realizuje wszelkie potencjalności.

 Systemat Spinozy przeciwnie przypuszcza jedną i tę samą substancję, jako bezpośrednią przyczynę wszelakich różnorodnych skutków, które rozpatrywane być winny, jako predykaty jednego i tego samego subjektu. Materja i Duch są dla Spinozy ową jedyną substancją , która występuje raz pod postacią tego, innym razem pod tamtym atrybutem (Majmon 1913:92). Zgadzam się ze Spinozą, i twierdzę, że energia jest jedyną substancją, a materia jest formą energii.

Bal Gangadhar Tilaklokamanya (1856-1920) jako pierwszy badacz indyjski (…) podjął świadomy trud przezwyciężenia dominującej w tradycji indyjskiej postawy kwietystycznej. (kwietyzm-stan spokoju i bierności umysłowej i fizycznej, beznamiętny stosunek do świata i spraw życiowych; zdanie się na bieg wydarzeń, brak aktywności*). Głosząc filozofię życia czynnego, odważył się przeciwstawić klasycznej wykładni Siankary. Stanowisko tego rodzaju wymagało wysunięcia na plan pierwszy karma jogi, czyli jogi czynu, która w Bhagavad Gicie występuje obok bhakti yogi (połączenie się z bóstwem przez bhakti), oznaczającej w rzeczywistości kwietystyczną ucieczkę od świata i życia czynnego. Karma joga stanowi, zdaniem Tilaka, motyw przewodni Bhagavad Gity, a tym samym podstawę, która określa obowiązki człowieka. Tilak idzie tak daleko, że stwierdza, iż karma joga jest niezbędna nawet dla kogoś, kto osiągnął Brahmana. Aktywne życie moralne i bezinteresowna, wolną od egoistycznych pragnień, a zarazem zgodna z dharmą, służba na rzecz społeczeństwa cechowała indyjskich świętych i jest to, zdaniem Tilaka, argument wystarczający do tego, aby uznać karma jogę za podstawę hinduskiej koncepcji życia. Karma joga jest duchową drogą, otwartą dla każdego, doskonale splecioną z cechami natury człowieka. Człowiek w istocie rzeczy nie ma innego wyboru. ”Nie ma wolności od działania, stwierdza Tilak, jest tylko wolność w działaniu,(…) W komentarzach Tilaka do Bhagavad Gity odnaleźć można także próbę dokonania ogólnej historiozoficznej interpretacji dziejów. Tilak wskazuje bowiem, że Bóg roztacza stałą opiekę nad światem, wtedy zaś gdy ludzkość znajduje się na etapie krytycznym czy przechodzi okres przełomu, wysyła na ziemię swe kolejne inkarnacje. ”Bóg przychodzi do nas tak często, jak często jest to niezbędne”” ”( Justyński 1985:195). Każde działanie, nawet to interesowne, jest możliwe, tylko gdy zaspokaja społecznie akceptowane zapotrzebowanie. Ludzie interesu też są etyczni bo działają dla dobra społecznego. Wszyscy prorocy-etycy są wpisani w bieg dziejów świata i są logiczną konsekwencją harmonii procesów kosmicznych (Góralski 2014:290).

Psychologicznym fundamentem moralności chrześcijańskiej jest przeświadczenie, wedle którego skłonność ku dobremu i do złego oraz popędy zarówno altruistyczne jaki i egoistyczne właściwe są wszystkim ludziom. Przewaga jednych nad drugimi jest wynikiem swobodnej decyzji ludzkiej. Człowiek jest istotą ułomną, ale zdolną wznieść się na wyżyny doskonałości moralnej wysiłkiem swojej woli. Moralność chrześcijańska przeciwstawia obowiązek miłości bliźniego i panowania nad sobą, przezwyciężającego skłonności ujemne, niewątpliwej pochopności ludzi do złego i do nadmiernego egoizmu. Indywidualny wysiłek wewnętrzny skierowany ku doskonaleniu właściwości duchowych i moralnych stanowi istotę prawdziwego postępu, a zarazem podstawę naprawy współżycia ludzi ze sobą (Krzyżanowski 1948:31).

W pełni zgadzam się z powyższymi poglądami.

Grecki poeta Ajschylos w lapidarnych słowach stwierdził, że cierpienie jest jedyną drogą mądrości (Toynbee, Ikeda 1999:76).

 Budda żył 26 wieków temu a nasza wiedza poszła  naprzód i dlatego modyfikujemy dziś jego naukę. Buddyzm z nauką o równości wszystkich istot był rewolucją w hinduskim kastowym społeczeństwie. Pierwsza Szlachetna Prawda Buddy dotyczy faktu cierpienia i jego powszechności, druga ukazuje źródło cierpienia, którym według Buddy jest pragnienie, pożądanie (tanha) (moja uwaga- a przecież pragnienie jest źródłem postępu); trzecia określa ustanie cierpienia, polegające na wygaszeniu pragnień, wreszcie czwarta ukazuje drogę do wygaszenia pragnień, a tym samym do usunięcia cierpienia (Dajczer 1993:110).

Niezwykłym odkryciem Buddy było ukazanie, że przyczyną nieszczęścia człowieka nie są zewnętrzne sprawy i sytuacje, ale samo wnętrze człowieka. W drugiej szlachetnej prawdzie Budda ukazał, że źródłem bólu i cierpienia jest pragnienie (pożądanie). Pragnienie życia, pragnienie przyjemności, pragnienie żeby być i mieć (Dejczer 1993:104).

W mojej doktrynie zauważam, że cierpienie wywołuje ewolucję postawy życiowej, etycznej, istoty poddanej cierpieniu. Bariera cierpienia postawiona przed człowiekiem powinna wywoływać (i zwykle wywołuje) pytania o źródło cierpienia, którym może być zarówno wnętrze człowieka jak i zewnętrzne wrogie istocie środowisko. Cierpienie powoduje gromadzenie wiedzy o jego źródłach aby można było go unikać i zaznać szczęścia dobrobytu i nirwany już za życia ziemskiego.  Gromadzenie wiedzy o źródłach cierpienia wywołuje postęp ewolucyjny i cywilizacyjny, który finalnie prowadzi społeczeństwo ludzkie do Absolutu, poznania ostatecznej prawdy o świecie i jego prawach, co umożliwia utworzenie nowego świata, multiplikację łańcucha bytów. Cierpienie nie jest złem, którego trzeba unikać, cierpienie przyjmowane dobrowolnie uczy nas i prowadzi do szczęścia, co głosił Chrystus. Należy brać Los nam przeznaczony i w nim znajdować piękno życia, nawet ten los najgorszy, bo z każdej opresji jest jakieś godne wyjście do którego trzeba zmierzać. To zmierzanie ku godności każdej istoty stanowi o pięknie życia,  i jest naszym ziemskim zadaniem, i tworzy naszą karmę-dziedzictwo w kolejnych istnieniach w ciągle odnawianych systemach słonecznych.

Obok Czterech Szlachetnych Prawd odkrycie teorii o „uzależnionym pochodzeniu”  zjawisk (prawo powiązania  dwunastu przyczyn) stanowiło drugą podstawową treść doświadczenia świata przez Buddę. Jest to jedno z fundamentalnych praw całego systemu buddyjskiego. W mojej teorii postanowiłem zastąpić je tzw. Kołem życia, które opisuje mechanizm wiecznej ewolucji świata i narodzin każdego nowego świata.

Koło życia (cytat z książki pt. Człowiek i klimat, dostępnej w Internecie w Repozytorium CEON)

Świat jest perpetum mobile. Jest wieczny i w nieustannym, ciągle ponawianym dobrą wolą  ruchu. Mądra miłość – efekt wolnej woli, podtrzymuje świat i jego trwanie. Oto wytłumaczenie:

Powstaje gwiazda, jej świat, a w nim życie. Życie zależy od zagrażającego zmiennego środowiska. Żywe istoty przystosowują się i zaczynają gromadzić wiedzę o zagrożeniach środowiskowych. Ogrom wiedzy do opanowania wymaga specjalizacji jednostek w powstałych społecznościach. Rosnąca specjalizacja wiedzy wpływa na przyrost siły więzi społecznych w zagrożonym środowiskiem społeczeństwie – przyrost etyki. Rosnąca wiedza  etycznego społeczeństwa pozwala na ostateczne poznanie świata i znalezienie źródeł energii- zapalenie nowej gwiazdy-prawdopodobnie w komputerze kwantowym. Powstaje nowa gwiazda, świat, a w nim życie,  i proces zaczyna się na nowo i trwa wiecznie???

KOŁO ŻYCIA =>Funkcją zagrożenia jest wiedza. =>Funkcją wiedzy jest etyka.=> Funkcją etyki jest energia.=> Funkcją energii jest życie.=> Funkcją życia jest zagrożenie =>funkcją zagrożenia jest wiedza itd.

Alfred Toynbee uważa, że: cywilizacja stanowi gatunek bytu, który zmierza do odtworzenia siebie samego za pomocą odpowiedniej religii (“Civilization is a species of being which seeks to reproduce itself” (Marciszewski 2001). Zgadzam się z Alfredem Toynbee.

Mimansa, jak zresztą większość systemów bramińskich, nie przyjmuje istnienia postaci niezależnego, nadrzędnego stworzyciela, według niej świat nie powstaje w wyniku aktu stwórczego, tylko jest procesem stałego stwarzania i rozkładu (Kudelska 2006:11). W takim przypadku jest w Kosmosie wielu bogów-mądrych i etycznych społeczeństw, tylu ile jest systemów gwiazdowych, które się nieustanie odradzają z zagłady. Ich energia wraz z wiedzą jest gromadzona w szczęśliwej Próżni, która stanowi ostateczną rzeczywistość-Absolut.

Ikeda: Świat Buddy można pokrótce objaśnić następująco; jest to mądrość, która określiła ostateczną naturę wszechświata i siły życiowej. Jest to byt zawierający nieograniczoną siłę życiową, która stanowi jedność ze zindywidualizowanym życiem. Buddyzm przyjmuje, że życie istnieje przez całą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość podobnie jak karma. Cierpienie nie kończy się ze śmiercią, lecz ucieleśnione w karmie istnieje nadal po śmierci. Karma nigdy się nie zmienia, jeżeli jednostka nie zmieni jej własnym wysiłkiem (Toynbee, Ikeda 1999:165). Zgadzam się z Daisaku Ikedą i z jego definicją Absolutu i życia.

Cierpienie człowieka pozostawia ślad w świecie w postaci owoców tego cierpienia i nadaje specyficzny bieg sprawom np. swoje cierpienie przekazujemy potomstwo w dziele ich wychowania, a one przekazują je światu co oznacza ciągłość jednostkowego cierpienia w świecie. Cierpienie to nauka, a więc przeznaczeniem świata jest ciągły rozwój skoro cierpienie nie przestaje istnieć (Góralski 2014:67).

Toynbee: Postawa hinduska i wschodnioazjatycka (panteizm), w przeciwieństwie do judaistycznego monoteizmu, to panteizm. Zgodnie z poglądem panteistycznym boskość zawiera się we wszechświecie i przenika cały wszechświat. Według poglądu monoteistycznego, boskość jest poza wszechświatem i jest uznawana za zewnętrzną wobec niego; to znaczy boskości nadaje się charakter transcendentny(…). Ten historyczny fakt sugeruje, że teraz, gdy już staliśmy się świadomi złych konsekwencji monoteistycznego braku szacunku do przyrody (człowiek panem i użytkownikiem wszystkiego), rysuje się jakaś nadzieja na powrót do postawy panteistycznej. Zachłanności monoteistycznej cywilizacji nie hamował pogląd, że pozaludzka natura jest święta i że ma ona- jak sam człowiek- godność zasługującą na szacunek (Toynbee, Ikeda 1999:319). Zarówno pogląd monoteistyczny jak i panteistyczny jest słuszny, bo Absolut jest obecny w świecie jak i poza nim. Bóg odtwarza się w Bogu, kosmiczne boskie społeczeństwo reprezentujące  Absolut stwarza nowego Boga, etyczne i mądre społeczeństwo w każdym układzie słonecznym Kosmosu, po to aby Energia mogła się odtwarzać i multiplikować, a świat dobra, prawdy, sprawiedliwości-dobrej woli –mądrej miłości kosmicznych istot, mógł się rozszerzać.

Opisałem ten proces powyżej w kole życia, które jest wieczne i multiplikuje równoległe byty.

Według Ibn Arabiego (Ibn Arabi 2010)   w ścisłym sensie tego słowa to jedynie Bóg istnieje, świat zaś jest tylko jego odbiciem, objawieniem. Jest to radykalna interpretacja, która znaczy , że Bóg jest jedynym bytem. Zgadzam się, że energia – mądra miłość – Absolut, która jest Ostateczną Jedyną Rzeczywistością,  tworzy nowe światy, po to aby się rozwijać.

Tradycja przekazana przez Proroka Muhammada mówi: Bóg, Ukryty Skarb, jest źródłem miłości i w swoim pragnieniu objawienia się światu przekazuje tę miłość stworzeniom, które poznawszy go, odpowiadają na to wezwanie (Ibn Arabi 2010:XXVI). Zgadzam się w pełni z Ibn Arabim.

Cel dialogu pomiędzy religiami nie polega po prostu na zniszczeniu „naukowego” materializmu i destrukcyjnego światopoglądu materialistycznego. To sama natura religii domaga się takiego dialogu. Judaizm, chrześcijaństwo i islam, a nawet hinduizm i inne religie światowe akceptują to samo źródło inspiracji, a włączając w to buddyzm – dążą do tego samego celu. Jako muzułmanin, uznaję wszystkich proroków i księgi zesłane różnym ludom w ciągu dziejów oraz traktuję wiarę w nie jako fundamentalną zasadę bycia muzułmaninem. Muzułmanin jest prawdziwym zwolennikiem Abrahama, Mojżesza, Dawida, Jezusa i wszystkich innych proroków. Niewiara choćby w jednego proroka lub księgę jest tożsama z odrzuceniem przez daną osobę islamu w ogóle. Stąd też uznajemy zasadniczą Jedność religii, która jest symfonią boskiego błogosławieństwa i łaski oraz oznacza uniwersalność wiary religijnej. Religia jako taka stanowi system obejmujący wszystkie rasy i wszystkie wyznania, jest drogą prowadzącą wszystkich do braterstwa. Bez względu na to, jak wyznawcy wcielają w życie swą wiarę, to z reguły uznają wartości takie jak miłość, szacunek, tolerancję, przebaczenie, miłosierdzie, prawa człowieka, pokój, braterstwo i wolność, głoszone przez religię. Większość z tych wartości znalazło swój wspaniały wyraz w posłannictwach Mojżesza, Jezusa i Muhammada a także w naukach Buddy i Zaratusztry, Lao-tsy, Konfucjusza i myślicieli hinduskich.

Tradycja proroka Muhammada (pokój z nim) niemal jednomyślnie wspomina, że Jezus powróci przed końcem świata na Ziemię. Nie wiemy, czy on rzeczywiście pojawi się fizycznie, lecz to, co z tych przekazów pojmujemy oznacza, że w pobliżu końca czasów wartości takie jak miłość, pokój, braterstwo, przebaczenie, altruizm, miłosierdzie i oczyszczenie duchowe będą mieć pierwszeństwo, tak jak miały podczas posługi Jezusa. Ponadto, ponieważ Jezus został posłany do żydów, i ponieważ wszyscy prorocy hebrajscy głosili te wartości, konieczną rzeczą stanie się ustanowienie dialogu z żydami, jak również nawiązanie ściślejszych relacji i współpracy pomiędzy islamem, chrześcijaństwem i judaizmem.

Powyższy tekst napisał wybitny turecki myśliciel Fetullah Gulen w „Potrzebie dialogu międzyreligijnego” –tekst ten jest dostępny na stronie internetowej o linku:

http://pl.fgulen.com/content/view/6/13/

Obserwacje tego co robią moje koty Skrusia i Filipek są doskonałą ilustracją filozofii nieczynienia i zatapiania się w Absolucie,  gdyż po sterylizacji i gdy dostaną jedzenie-gdy mają zaspokojone zmysły, nie wykazują prawie żadnej aktywności życiowej pozostając w bezruchu i kontemplacji-drzemiąc.

Zasada dzielenia się chlebem jest szczytem zasady oszczędzania energii, bowiem zapewnia optymalne działanie społeczeństw żywych istot i umożliwia im stanie się Bogiem.

Ram Mohan Roy- „Jedną z istotnych cech światopoglądu Roya był także jego religijny uniwersalizm. Wspomniano już wyżej, że Roy dysponował warsztatem badawczym, który umożliwił mu podjęcie prawdziwych badań porównawczych w zakresie religioznawstwa. Znał dobrze Koran, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wedy i Upaniszady i doszedł do wniosku, że rdzeń tych systemów religijnych jest identyczny- jedyny Bóg w postaci duchowej, nieśmiertelność duszy, dyscyplina etyczna jako podstawa życia duchowego. Różnice mają charakter drugorzędny, wynikają po prostu z odmiennych tradycji poszczególnych grup wyznaniowych” (Justyński 1985:42).

Oto co mówi o potrzebie nowej religii buddysta Daisaku Ikeda:

Jestem przekonany, że tylko nowa religia będzie w stanie objąć funkcję przywódczą w cywilizacji, która połączy naukę i filozofię na wyższej płaszczyźnie. Jednakże religia, jakiej potrzebujemy, będzie musiała inspirować ducha naukowego i filozoficznego ludzkości oraz będzie musiała podołać potrzebom nowej epoki. Musi być to religia, która zdoła wykroczyć poza różnice między Wschodem a Zachodem i – wiążąc całą ludzkość w jeden organizm-wybawić Zachód od jego obecnego kryzysu, a Wschód od jego obecnych trudności. Odkrycie tego rodzaju religii jest najważniejszym  zadaniem, jakie stoi obecnie przed ludzkością (Toynbee, Ikeda1999:321).

Zorganizowane religie, jeśli mają przetrwać – muszą przyjąć pogląd, że objawienie nie jest rzeczą ostateczną i daną, lecz z woli Boga prawda musi być zdobywana ewolucyjnie krok po kroku. Nasz umysł podlega stałemu rozwojowi poprzez wiedzę. (…) Teilhard (Ojciec Teilhard de Chardin*) – którego działania nie znalazły uznania ani u jego zakonnych przełożonych, ani w kurii rzymskiej- wykazał, że chrześcijaństwo może nie tylko inkorporować w swój system cały dorobek nauki współczesnej, lecz pokusić się również o filozoficzno-religijną syntezę, której świecka filozofia nie dostarcza (Mieroszewski 1999:25).  Jestem chrześcijaninem i usiłuję dokonać syntezy religii  globu.

Buddyzm naucza, że między człowiekiem a naturą jest stosunek wzajemnej zależności. Stosunek ten wyraża termin eshõ funi. Shõ oznacza  shõhõ, samoistną istotę żywą, e oznacza ehõ, otoczenie podtrzymujące tę istotę przy życiu. Ponieważ życie ludzkie wpływa na swoje otoczenie i od niego zależy, oba te czynniki eshõ są nierozerwalne: funi (Toynbee, Ikeda 1999:37).

W naszym Ja jest obecny Absolut i trzeba Go w sobie odkryć.

The Chosen People will appear in the future

All nations aspire to the group of chosen nations. Everyone has some unique features that distinguish them from others, but they all share ethics – social cooperation principles.

The foundations of ethics vary from one religious system to another, as described in general in the chapter entitled Ethics and the environment in the book Man and climate. However, it is noticeable that the lack of universal ethics that could connect all nations is more and more overwhelming and causes more and more conflicts in the global world.

Experts in world religions say that a belief synthesis is needed that will create a new global religious system that enables people to understand and cross-border, and that science will be able to develop.

The nation that is the first to embark on such a titanic effort to create a world religion that is a respectful synthesis (to national differences) will be a real chosen nation. The chosen nation will likely be the Polish society, which was offered an introduction to the discussion – a study of fundamental world problems – a book entitled Man and climate – link: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4855.

The condition for this is that the Polish scientific community begins a discussion on the theses presented in my works, which are propositions towards establishing a new world order that enables universal peace.

Warsaw, January 13, 2015 at 6:13 Bogdan Góralski

Naród wybrany dopiero się pojawi

Wszystkie narody pretendują do grona narodów wybranych. Każdy ma jakieś szczególne cechy wyróżniające go spośród innych ale wszystkim wspólna jest etyka – zasady społecznej współpracy.

Podstawy etyki są różne w poszczególnych systemach religijnych łączących narody, co ogólnie opisałem w rozdziale pt. Etyka a środowisko w książce pt. Człowiek i klimat. Jednak daje się zauważyć, że brak uniwersalnej etyki, która mogłaby połączyć wszystkie narody, jest coraz bardziej dojmujący i powoduje w globalnym świecie coraz większe konflikty.

Znawcy religii światowych mówią, że potrzebna jest synteza wierzeń, która stworzy nowy globalny system religijny umożliwiający ludziom porozumienie i ponadnarodową współpracę, a także umożliwiający rozwój nauki.

Naród który pierwszy przystąpi do takiego tytanicznego wysiłku stworzenia ogólnoświatowej religii, będącej pełną szacunku (do narodowych odmienności) syntezą, będzie prawdziwym narodem wybranym. Jest prawdopodobne, że tym wybranym narodem zostanie polskie społeczeństwo, któremu ofiarowałem wstęp do dyskusji – studium podstawowych problemów światowych- książkę pt. Człowiek i klimat- link: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4855.

Warunkiem tego jest rozpoczęcie przez polskie środowisko naukowe dyskusji nad tezami  zaprezentowanymi w moich pracach, które są propozycjami w kierunku ustanowienia nowego i umożliwiającego powszechny pokój światowego ładu. 

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 godzina 6:13                       Bogdan Góralski

Poland’s political and economic system will be based, in the future, on a single-tier organization with a parish or other religious commune at the primary level.

Assumptions of the new organization of the Polish State

Poland’s political and economic system will be based on a one-tier organization in which the basic political, economic and spiritual self-governing level will be the parish of the renewed Polish Church or another religious commune, supported by the POL-CAT – research, supply, distribution, and financial, free-market center.

The POL-CAT Center will be a guarantor of the moral, ethical and religious order in Poland, ensuring equality and conditions for the development of all religions, and a regulator of economic life ensuring young people an equal start to an individual career. POL-CAT will be a profitable enterprise owned by Polish youth, allocating all income to finance science for Polish parishes and religious communities. The remaining units of the state will remain unchanged to allow for a slow evolutionary optimization of the socio-economic system.

It means re-integrating the reformed Church and religious communities into a state system subordinated to ethics that spares all energy and practices as Christ’s principles of loving even enemies and sharing bread and wine. The aim of such a system will be the development and dissemination of ethics and knowledge that form the basis for harmonious development in the peace of Polish and world civilization of life. This civilization will create a new virtual world similar to ours – a part of the virtual cosmos. God from God, Light from light …

 Jakuszowice, on July 30, 2015, 3:45 am Bogdan Góralski

System polityczno-gospodarczy Polski będzie się opierał się w przyszłości na jednoszczeblowej organizacji w której podstawowym szczeblem będzie parafia lub inna gmina wyznaniowa.

Założenia nowej organizacji Państwa Polskiego

System polityczno-gospodarczy Polski będzie się opierał się w przyszłości na jednoszczeblowej organizacji w której podstawowym samorządnym politycznie, gospodarczo i duchowo szczeblem będzie parafia odnowionego polskiego Kościoła lub inna gmina wyznaniowa, wspomagana wolnorynkowym centrum badawczo-zaopatrzeniowo-dystrybucyjno-finansowym POL-CAT.

Centrum POL-CAT będzie gwarantem ładu moralno-etycznego i religijnego Polski zapewniającym równość i warunki rozwoju wszelkich religii oraz regulatorem życia gospodarczego zapewniającym młodzieży równy start do indywidualnej kariery. POL-CAT będzie zyskownym przedsiębiorstwem i własnością polskiej młodzieży  przeznaczającym wszystkie dochody na finansowanie nauki służącej  polskim parafiom oraz gminom wyznaniowym. Pozostałe jednostki państwa pozostaną bez zmian aby umożliwić powolną ewolucyjną optymalizację systemu społeczno-gospodarczego.

Oznacza to ponowne wprzęgnięcie zreformowanego Kościoła i gmin wyznaniowych do systemu państwowego podporządkowanego etyce oszczędzającej wszelkie energie i praktykowanej jako Chrystusowe zasady miłości nawet nieprzyjaciół i  dzielenia się chlebem i winem. Celem takiego systemu będzie rozwój i upowszechnienie  etyki i wiedzy tworzących podstawy harmonijnego rozwoju w pokoju polskiej i światowej cywilizacji życia. Cywilizacja ta stworzy nowy wirtualny świat na podobieństwo naszego świata – części wirtualnego Kosmosu. Bóg z Boga, światłość ze światłości…..

 Jakuszowice, dnia 30 lipca 2015 roku, godzina 3:45                                           Bogdan Góralski

Is ethics a product of the environment?

Today we are at a turning point. Humanity is looking for new sources of energy, which is a barrier to civilization’s development. An example of a society with an energy deficit is the USA. The country has developed the most energy-consuming, mechanized agricultural industry. As everywhere, it is the basis of the existence of society and its economy. Therefore, this forced the US  to fight for energy sources. It defines the global policy of this country. New sources of energy, however, can only be found through the development of science, which requires the concentration of forces and resources and the global development of the educational system aimed at catching eminently gifted individuals.

The depopulation of prosperous societies limits the possibilities of civilization development. There is a tremendous intellectual potential hidden in the communities of developing countries. It can be used by providing all gifted people with an education. But educating all gifted people nowadays requires international cooperation, which depends on ethics expressing people’s ability to cooperate. The development of knowledge, which was more difficult to master by an individual, influenced the need to specialize knowledge. The specialization process resulted in an increasing dependence of specialized units on each other, which affected the relationships between individual individuals and social bonds development. It is the development of knowledge about the threatening environment and the progressive specialization responsible for the increase in ethics among members of society. It is the development of knowledge that protects the community against a hostile environment that fosters the growth of ethics, pro-social behavior. Below, I indicate the need to unify global ethical principles, which will improve international cooperation. The development of globalization and the unification of the living environment for all people – opening borders will affect the development of a uniform ethical system that will enable the understanding of all people.

To rozwój wiedzy chroniącej społeczeństwo przed wrogim środowiskiem sprzyja wzrostowi etyki- czyli zachowaniu prospołecznemu.

Czy etyka jest produktem środowiska ?

Współcześnie znajdujemy się w okresie przełomowym. Ludzkość poszukuje nowych źródeł energii, której brak stanowi barierę rozwoju cywilizacji. Przykładem społeczeństwa z deficytem energii jest USA. W kraju tym rozwinął się najbardziej energochłonny, zmechanizowany przemysł rolniczy. Jak wszędzie, stanowi on podstawę egzystencji społeczeństwa i jego gospodarki. Wobec tego USA są zmuszone do walki o źródła energii. Określa to globalną politykę tego kraju. Nowe źródła energii można jednak odnaleźć wyłącznie przez rozwój nauki, co wymaga koncentracji sił i środków a także globalnego rozwoju systemu oświatowego nastawionego na wyławianie wybitnie uzdolnionych jednostek. Depopulacja bogatych społeczeństw ogranicza możliwości rozwoju cywilizacyjnego. W społeczeństwach krajów rozwijających się jest ukryty wielki potencjał intelektualny. Można go wykorzystać przez zapewnienie wszystkim uzdolnionym ludziom wykształcenia. Kształcenie  wszystkich uzdolnionych ludzi wymaga  jednak obecnie współpracy międzynarodowej a ta zależy od etyki wyrażającej zdolność ludzi do współpracy. Rozwój wiedzy, coraz trudniejszej do opanowania przez jednostkę, wpływał na konieczność specjalizacji wiedzy. Postępowanie specjalizacji powodowało coraz większe uzależnienie wyspecjalizowanych jednostek od siebie, co wpływało na związki łączące poszczególne osobniki i rozwój więzi społecznych. To rozwój wiedzy o zagrażającym środowisku i postępująca specjalizacja są odpowiedzialne za przyrost etyki wśród członków społeczeństw. To rozwój wiedzy chroniącej społeczeństwo przed wrogim środowiskiem sprzyja wzrostowi etyki- czyli zachowaniu prospołecznemu. Poniżej wskazuję na konieczność ujednolicenia światowych zasad etycznych co polepszy międzynarodową współpracę. Rozwój globalizacji i ujednolicenie środowiska życia dla wszystkich ludzi – otwarcie granic wpłynie na wypracowanie jednolitego systemu etycznego, który umożliwi porozumienie wszystkim ludziom.

It cannot be that what is essential is neglected, and at the same time, what is not important is taken care of. It is called root knowledge; this is called supreme knowledge.

Confucius: If the prince is righteous, so are the people.

Józef Marzęcki, Religious and philosophical systems of the East, Wydawnictwo Naukowe “Scholar”, Warsaw 1999, p. 140, I quote:

The continuator of Confucius’ thought, Zeng Shen (505-437 BCE), called Zengzi, considered the author of the Great Doctrine (DAXUE – actually dated at the turn of the third and second centuries BC), which is part of the Four Books (Sishu), presents man’s path to perfection:

The path of great science is enlightenment. Enlightened virtue is being kind to people by refraining from desires and goods. Wise holding back leads to confidence. Confidence leads to a state of peace, silence. Peace, silence leads to a state of peace. Peace leads to a state of concentration. Focus leads to prosperity. Things have roots and vertices; things have a beginning and an end. Knowing what’s before and what’s after is a rule close to Tao. The ancients wanted enlightenment. Enlightened virtue craves greatness. The greatest thing is the rule in their own country first. Those who wish to rule their state first achieve the welfare of their own family. Those who desire the welfare of their own family first repair themselves. Wishing to repair themselves, first correct their mind. Those who wish to improve their mind control their thoughts first. Those who wish to control their thoughts expand their knowledge first. Extended knowledge is the recognition of things. Knowing things leads to the highest knowledge. The highest knowledge leads to a sure thought. A sure thought leads to a reformed mind. The reformed mind leads to the improvement of ourselves. We, corrected, bring about the well-being of the family. The prosperity of the family leads to the rule of law. The rule of law brings about balancing heaven. From the emperor to the ordinary people, minds must take care of the roots. You cannot destroy the roots, but care must be taken to cultivate the growing tree. It cannot be that what is important is neglected, and at the same time, what is not important is taken care of. It is called root knowledge; this is called supreme knowledge.

A righteous prince, a righteous king, God’s anointed, the elect of heaven, should ensure harmony and cooperation of all the communities of the world and all religions, bringing order on Earth following the example of the discovered laws of the Cosmos, which will ensure the harmonious development of earthly communities until reaching the Absolute.

Jakuszowice, August 6, 2015, 4:35 am Bogdan Góralski

Nie może być tak, aby to co ważne, było zaniedbane, a równocześnie to co, co mało ważne, aby było zadbane. To się nazywa poznaniem korzeni, to się nazywa najwyższym poznaniem.

Konfucjusz: Jeżeli książe jest prawy, taki też jest lud.

Józef Marzęcki, Systemy religijno-filozoficzne Wschodu, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1999, str.140, cytuję:

Kontynuator myśli Konfucjusza, Zeng Shen (505-437 p.n.e.), zwany Zengzi, uważany za autora Wielkiej Nauki (DAXUE – datowanej faktycznie na przełom III i II wieku przed Chrystusem), będącej częścią Czteroksięgu (Sishu), tak przedstawia drogę człowieka do doskonałości:

Wielkiej nauki droga prowadzi ku oświeceniu. Oświecona cnota polega na serdeczności wobec ludzi przez powstrzymanie się od pragnień i dóbr. Mądre powstrzymanie się prowadzi do posiadania pewności. Pewność prowadzi do stanu spokoju. Spokój prowadzi do stanu pokoju. Pokój prowadzi do stanu skupienia. Skupienie prowadzi do pomyślności. Rzeczy mają korzenie i wierzchołki, sprawy mają początek i koniec. Znajomość tego,  co wcześniej i co później, jest regułą bliską tao. Starożytni pragnęli oświecenia. Oświecona cnota pragnie wielkości. Najwięksi najpierw rządzą własnym państwem. Pragnący rządzić własnym państwem najpierw osiągają pomyślność własnej rodziny.  Pragnący dobra własnej rodziny najpierw naprawiają siebie samego. Pragnący naprawić samego siebie najpierw poprawiają własny umysł. Pragnący poprawić własny umysł najpierw kontrolują własne myśli.  Pragnący kontrolować własne myśli najpierw rozszerzają własną wiedzę. Rozszerzona wiedza polega na rozpoznaniu rzeczy. Rozpoznanie rzeczy prowadzi do wiedzy najwyższej. Wiedza najwyższa prowadzi do myśli pewnej.  Myśl pewna prowadzi do umysłu zreformowanego. Zreformowany umysł prowadzi do poprawienia nas samych. My poprawieni doprowadzamy do pomyślności rodziny. Pomyślność rodziny doprowadza do państwa praworządnego. Państwo praworządne doprowadza do nieba wprowadzającego równowagę. Począwszy od cesarza, aż schodząc w dół do zwykłych ludzi, umysły muszą brać pod uwagę dbałość o korzenie. Nie można niszczyć korzeni, lecz trzeba się troszczyć, aby rosnące drzewo było dobrze kultywowane. Nie może być tak, aby to co ważne, było zaniedbane, a  równocześnie to co, co mało ważne, aby było zadbane. To się nazywa poznaniem korzeni, to się nazywa najwyższym poznaniem.

Prawy książe, prawy król, pomazaniec Boży, wybraniec niebios, powinien zapewnić harmonię i współdziałanie wszystkich społeczności świata i wszystkich religii zaprowadzając na Ziemi Porządek na wzór odkrytych praw Kosmosu, które zapewnią harmonijny rozwój ziemskim społecznościom aż do osiągnięcia Absolutu.

Jakuszowice, dnia 6 sierpnia 2015 roku, godzina 4:35                             Bogdan Góralski

About a woman and a man

My views are not always in line with the theories of great scientists. For example, Charles Darwin rejected evolution’s purposefulness, arguing that it was ruled by chance, with which I disagree. It’s like foretelling the future of the Earth from a grain of sand. We see little, we know little, and we issue categorical judgments. Humility would be of use to our great learned men. For example, Engels said that Karl Marx reportedly discovered the law of the development of human history, i.e., historical mechanisms. The Soviet Union, guided by the doctrine of Marx, collapsed, which proved to be wrong. Marxism’s assumptions were contrary to the principle of energy conservation, which requires the achievement of goals with the least possible expenditure of effort and energy. The communist system satisfied only the needs of material existence. Work and creativity were enslaved by social interest as if individual needs did not exist and did not create progress. Marx recognized the primacy of culture over nature and also proclaimed a contradictory view that being creates consciousness.

I am humble and ask you to test my theory that the historical process is inexorably guided by the sun and planets. Please also check that culture and nature are complementary elements of the wheel of time, and as the ancient Chinese claimed in the Book of Changes I-Ching, the complementary male-yang and female-yin aspect of nature, while the universe is a Perpetuum mobile.

Similarly, Albert Einstein argued that there is space-time, and it is logical to me that there is neither time nor space. Everything happens in an instant and at one point (in a quantum computer?) And you can move along the chain of causes, which depends on your knowledge. It also needs to be checked in order not to lead people astray.

Materialists showed little humility in questioning the teaching of Jesus Christ and regarding it as superstition. Meanwhile, after many years of independent study, it seems to me that in a few words, Christ spoke the principles that are always valid in our world: LOVE ENEMIES and SHARE BREAD, allowing us to save all energy.

When these teachings are put into practice, there will be peace and justice in the world at the lowest possible cost. It will be the implementation of the principle of saving all energy, which is probably guided by the entire universe. Otherwise, our world will collapse.

Nature and culture, the feminine and masculine elements, the woman and the man, must complement each other for the universe to last because, when nature favors culture, then high culture is created, and a new world of nature arises. One should respect a woman and a man and strive to establish harmony between them, and this will make our civilization happy, which proves the existence of this harmony in the supersensory world.

Christ praised women and has raised them with his teaching from the lowlands in defiance of almost all men of his time (Ketter 1937). A woman, symbolizing nature, is often despised when a nation’s population is too high, which is why women and their sexuality are blamed. Thus, in the pre-Christ era, when the population of Palestine grew excessively, women became socially equal to a pet because their reproduction created social problems for men’s governments. Jesus Christ stood up for women then and is their world idol to this day. In the Church of Christ, women are respected and found their refuge and protection against the world dominated by men. In Judaism after Christ, women gained significant rights because, without them, the Jewish people would cease to exist. So we see that a positive attitude towards women depends on the size of the population.

After the industrial revolution in Europe, women became useful because there was no cancer left to work, and therefore working women could become independent and start managing their lives. Without the participation of women, we will not repair the Polish State and restore the functions of evangelical communities to Polish parishes, so we must ask them for their opinion on How to restore the evangelical shape of the Church of Christ so that he can help us in rebuilding the Homeland and that we can live according to the teachings of Christ? I have included my proposals on this subject in the Program of the Decalogue Party, a chapter of the book Natural history and climate change, available online.

Warsaw, April 9, 2013 Bogdan Góralski

 

O kobiecie i mężczyźnie

Moje poglądy nie zawsze są zgodne z teoriami wielkich uczonych. Na przykład Karol Darwin odrzucał celowość ewolucji, twierdząc, że rządzi nią przypadek z czym się nie zgadzam. To tak jak gdyby z ziarnka piasku przepowiadać przyszłość Ziemi. Widzimy niewiele, wiemy niewiele a wydajemy kategoryczne sądy. Pokora by się przydała naszym wielkim uczonym mężczyznom. Na przykład Engels powiedział, że Karol Marks podobno odkrył prawo rozwoju ludzkiej historii tj. mechanizmy historyczne. Związek Radziecki kierujący się  doktryną Marksa upadł co wykazało jej niesłuszność. Założenia marksizmu były sprzeczne z zasadą oszczędzania energii, która nakazuje realizację celów jak najmniejszym nakładem sił i energii. System komunistyczny zaspokajał jedynie potrzeby bytu materialnego a praca i twórczość była zniewolona interesem społecznym, jak gdyby potrzeby indywidualne nie istniały i nie kreowały postępu. Marks uznawał  prymat kultury nad naturą a także głosił sprzeczny z tym pogląd, że byt kreuje świadomość.

Ja jestem pokorny i proszę o sprawdzenie mojej teorii, że procesem historycznym kierują  w nieubłagany sposób Słońce i planety. Proszę o sprawdzenie także tego, że  kultura i natura są komplementarnymi elementami koła czasu, a jak twierdzili starożytni Chińczycy w Księdze Przemian I-Cing, uzupełniającym się męskim -yang i żeńskim-yin aspektem natury, wszechświat zaś jest perpetum mobile.

Podobnie Albert Einstein twierdził, że istnieje czasoprzestrzeń, a dla mnie jest logiczne, że nie ma ani czasu ani przestrzeni. Wszystko dzieje się w jednej chwili i w jednym punkcie ( w komputerze kwantowym?) a w łańcuchu przyczyn można się przemieszczać, co zależy od posiadanej wiedzy. To też trzeba sprawdzić aby nie zwodzić ludzi na manowce.

Materialiści wykazywali mało pokory kwestionując naukę Jezusa Chrystusa i uważając ją za zabobon. Tymczasem po wielu latach niezależnych studiów wydaje mi się, że Chrystus w niewielu słowach wygłosił wiecznie aktualne w naszym świecie zasady: MIŁOWAĆ NIEPRZYJACIÓŁ i DZIELIĆ SIĘ CHLEBEM pozwalające oszczędzać nam wszelkie energie.

Gdy wdrożymy w życie te nauki to na świecie zapanuje najmniejszym możliwym kosztem pokój i sprawiedliwość. Będzie to realizacją zasady oszczędzania wszelkich energii, którą kieruje się prawdopodobnie cały wszechświat. W przeciwnym razie nasz świat upadnie.

Natura i kultura, pierwiastek żeński i męski, kobieta i mężczyzna muszą się wzajemnie uzupełniać, aby wszechświat trwał, bowiem gdy natura sprzyja tworzy się kultura a gdy kultura wysoka to powstaje nowy świat natury. Szanować należy kobietę i mężczyznę i zmierzać  do ustanowienia harmonii pomiędzy nimi, a to uszczęśliwi naszą cywilizację będącą  dowodem istnienia tej harmonii w świecie ponadzmysłowym.

Chrystus głosił pochwałę kobiet i podnosił je swoją nauką z nizin  społecznych na przekór prawie wszystkim mężczyznom swoich czasów (Ketter 1937). Kobieta, symbolizująca naturę, jest często w pogardzie, gdy populacja narodu jest zbyt wysoka, o co wini się kobiety i ich seksualność. I tak w czasach przed Chrystusem, kiedy populacja Palestyny nadmiernie się rozrosła, kobieta stała się w opinii społecznej równa zwierzęciu domowemu, bo jej rozrodczość stwarzała problemy społeczne rządom mężczyzn. Jezus Chrystus ujął się wtedy za kobietami i do dziś jest ich światowym idolem. W Kościele Chrystusowym kobiety są szanowane i w nim znalazły swoją ostoję i ochronę przed światem opanowanym przez mężczyzn. W judaizmie po Chrystusie kobiety zdobyły wielkie prawa, bo bez nich naród żydowski przestałby istnieć. Widzimy więc, że pozytywne nastawienie do kobiet zależy od wielkości populacji.

Po rewolucji przemysłowej w Europie kobiety stały się przydatne bo brakowało rak do pracy i dlatego pracujące kobiety mogły się usamodzielnić i zacząć kierować swoim życiem.

Bez  udziału kobiet nie naprawimy Państwa Polskiego i nie przywrócimy funkcji ewangelicznych wspólnot  polskim parafiom, dlatego musimy je zapytać o zdanie w kwestii:

Jak przywrócić ewangeliczny kształt Kościołowi Chrystusowemu aby nas wspomagał w odbudowie Ojczyzny i abyśmy mogli żyć według wskazań nauki Chrystusa?

Moje propozycje na ten temat zawarłem w Programie Partii Dekalogu, rozdziale  książki pt. Historia naturalna i zmiany klimatu, dostępnej w Internecie .

  Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 roku                        Bogdan Góralski

It is no coincidence that one man, Jesus Christ, spoke the two most crucial human principles in his short life: loving one’s enemies and sharing bread and wine.

A message for Christmas 2015.

It is no coincidence that one man, Jesus Christ, spoke the two most crucial human principles in his short life: loving one’s enemies and sharing bread and wine. After all, he saw that the man fought his fight for life and for social recognition from the moment he was born. These principles, spoken by Christ, reduce our lives, from the brutal world of biological instincts to the conscious experience of wise love that protects us.

Biological instincts make us fight for supremacy, while Christ’s wisdom commands cooperation and reconciliation, even with enemies. The love of enemies and the sharing of bread and wine crowns the ethical principles that follow from the imperative of saving all energy.

To save all energy, including the strength of human societies, will unite the followers of all religions. Christ will be the King for everyone because his principles practically implement the most crucial principle of the universe – saving and good (ie., for the benefit of all) the use of all energies.

The struggle for life and the dominant social position is fought primarily between a man and a woman in each family. It is due to the different gender characteristics that lead women to care for their offspring and men to fight for sex and power. Sometimes the struggle for one’s rights between the sexes in the family takes extreme forms of murdering husbands and fathers or murdering women and conceived or newborn children. For a man and a woman not to become mortal enemies, they should apply Christ’s principle of love for their enemies in their lives. Below I am quoting what I wrote about her in chapter 14.4.1. Love your enemies in the book Natural history and climate change:

Love of enemies and peace in the teaching of Jesus Christus

Love Your Enemies

Jesus said to his disciples: You have heard that it was said, You will love your neighbor, and you will hate your enemy. And I say to you: Love your enemies, and pray for those who persecute you; So you will be the sons of your Father who is in heaven; Because He causes His sun to rise above the evil and the good, and He sends rain on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward will you have? Do tax collectors do not do it? And if you only greet your brethren, what special do you do? Do not the heathen do it? So be perfect, how perfect is your heavenly Father (Mt 5,43-48).

The text of the Gospel was too radical for me when I was younger. Love your enemies? … But after years, I believe in the rightfulness of Christ. Thanks to our enemies, we become better. Why…??? Thanks to our enemies, we have the motivation to live and fight. Enemy means a conflict that forces the preparation for the final battle. We will know the enemy; then, we try to be perfect to face him. If we have to win, we must outdo the enemy. We begin to educate ourselves to understand the enemy to understand the hostile world around us. We collect information about him, and this way, we learn about the causes of the conflict. We begin to understand the behavior of the enemy and start to sympathize with him. We become perfect than when we did not have the enemy and were sluggish in complacency. And as we are better or stronger already than the enemy, then we pity him, and we reach for his hand to the consent. We see the nonsense of victims of the struggle and see the possibility of a peaceful exit from the conflict. Our advantage still enforces the agreement. We win the war without launching it. So did the ancient Chinese. Ancient Chinese thought: It is wise to win the war without launching it. Let’s love our enemies because they make us perfect.

Let’s love our enemies because they make us perfect.

We owe them our perfection achieved through conflict.

Let us be grateful and love them for what they did to us.

It was taught by Christ 2,000 years ago. What would the world be if we listened to Him … ???

God is perfect but does it mean that He has an enemy too???

The course of events in my life brought a dramatic conflict with my wife into my family. Since I was not without fault, I then applied Christ’s principle of love for my enemies. The family conflict turned into harmony and mutual love. Suppose we use this useful principle of Christ in family life. In that case, our life will be transformed into a mutual understanding of our strengths and weaknesses into harmony between woman and man, husband, and wife. This harmony will make us joyful and transform us into better social relations and show the way for our children. Perhaps then we will learn to solve the most important human problem of the lack of bread for everyone. Christ proclaimed the principle of sharing bread and wine with one’s neighbors at the end of his journey, which indicates its importance. The abundance of bread determines peace among people. Perhaps in the future, our Polish society, which will love itself and others wisely, will apply this principle, and we will then be worthy of being called Christ’s disciples and being true Christians. Then a new God will be born – it will be a real Christmas of a perfect society of people loving each other, capable of recreating our world and passing to eternity.

Sharing wine is also essential. The wine introduces an element of entertainment into our lives, an incentive to have fun. Bread is security, wine is carefree, and may they always be in abundance in our homeland so that we can share them with our neighbors from other countries. Let Christ’s principles apply in global life from today. There is salvation in them.

Warsaw, December 17, 2015 3:17 am Bogdan Góralski

To nie przypadek, że jeden człowiek, Jezus Chrystus, w swym krótkim życiu wypowiedział dwie najważniejsze ludzkie zasady: miłości nieprzyjaciół i dzielenia się chlebem i winem.

Przesłanie na Święta Bożego Narodzenia 2015 roku.

To nie przypadek, że jeden człowiek, Jezus Chrystus,  w swym krótkim życiu wypowiedział dwie najważniejsze ludzkie zasady: miłości nieprzyjaciół i dzielenia się chlebem i winem. Widział przecież, że od momentu przyjścia na świat człowiek toczy swoją walkę o życie i o uznanie społeczne. Zasady te, wypowiedziane przez Chrystusa, sprowadzają nasze życie, z brutalnego świata biologicznych instynktów, do świadomego przeżywania chroniącej nas mądrej miłości.

Biologiczne instynkty każą walczyć o dominację, a tymczasem Chrystusowa mądrość nakazuje współpracę i pojednanie, nawet z wrogami. Miłość nieprzyjaciół i dzielenie się chlebem i winem to ukoronowanie zasad etycznych wypływających z nakazu oszczędzania wszelkich energii.

Nakaz oszczędzania wszelkich energii, w tym energii ludzkich społeczeństw, zjednoczy wyznawców wszelkich religii. Chrystus będzie Królem dla wszystkich, bo jego zasady praktycznie wprowadzają w życie najważniejszą zasadę Wszechświata- oszczędzanie i dobre tzn. z korzyścią dla wszystkich, wykorzystywanie wszelkich energii.

Walka o życie i dominującą pozycję społeczną toczy się przede wszystkim między mężczyzną i kobietą w każdej rodzinie. Wynika to z odmiennych cech płci skłaniających kobietę do opieki nad potomstwem a mężczyznę do walki o sex i władzę. Czasami walka o swoje prawa pomiędzy płciami przybiera w rodzinie drastyczne formy zabójstw mężów i ojców lub zabójstw kobiet i poczętych lub nowo narodzonych dzieci. Aby mężczyzna i kobieta nie stali się swoimi śmiertelnymi wrogami powinni stosować w życiu Chrystusową zasadę miłości nieprzyjaciół. Poniżej cytuję co napisałem o niej w rozdziale 14.4.1. Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół w książce pt. Historia naturalna i zmiany klimatu:

14.4.1. Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół

Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.(Mt 5,43-48)

Tekst Ewangelii był dla mnie zbyt radykalny gdy byłem młodszy. Miłować nieprzyjaciół???…  Jednak po latach przyznałem i w tym rację Chrystusowi. Dzięki nieprzyjaciołom stajemy się lepsi. Dlaczego…??? Dzięki nieprzyjaciołom mamy motywację do życia, walki. Nieprzyjaciel znaczy konflikt, który wymusza tok przygotowań do finalnego starcia.  Poznajemy wtedy przeciwnika, udoskonalamy się aby stawić mu czoła. Jeżeli mamy wygrać musimy go przewyższyć. Zaczynamy się kształcić aby zrozumieć wroga, aby zrozumieć otaczający wrogi świat. Gromadzimy o nim informacje i tą drogą dowiadujemy się o przyczynach konfliktu. Zaczynamy rozumieć postępowanie wroga i zaczynamy mu współczuć. Stajemy się doskonalsi niż gdy nie mieliśmy wroga i gnuśnieliśmy w samozadowoleniu. A jak już jesteśmy lepsi czyli silniejsi od wroga to litujemy się nad nim i wyciągamy rękę do zgody. Widzimy bezsens ofiar walki i dostrzegamy możliwość pokojowego wyjścia z konfliktu. Porozumienie i tak jest wymuszone naszą przewagą. Wygrywamy więc wojnę w ogóle jej nie wszczynając. Tak radzili starożytni Chińczycy. Najmądrzej jest wygrać wojnę wcale jej nie wszczynając.

Miłujmy naszych nieprzyjaciół bo dzięki nim stajemy się doskonalsi.

Zawdzięczamy im naszą doskonałość zdobytą dzięki konfliktowi.

Bądźmy im wdzięczni i miłujmy ich za to co nam uczynili.

Tak radził Chrystus 2000 lat temu. Jaki byłby świat gdyby Go

posłuchano…???   …koniec cytatu.

Bieg wypadków życia wprowadził do mojej rodziny dramatyczny konflikt z żoną. Ponieważ nie byłem bez winy zastosowałem wtedy Chrystusową zasadę miłości nieprzyjaciół. Rodzinny konflikt przemienił się w harmonię i wzajemną miłość. Jeżeli tę skuteczną Chrystusową zasadę wprowadzimy powszechnie do życia w rodzinie, to nasze życie przemieni się w dzięki wzajemnemu zrozumieniu naszych zalet i słabości w harmonię pomiędzy kobietą i mężczyzną, mężem i żoną. Ta harmonia uczyni nas radosnymi i przemieni na lepsze stosunki w  społeczeństwie oraz wskaże drogę naszym dzieciom. Być może wtedy nauczymy się rozwiązywać najważniejszy ludzki problem braku chleba dla wszystkich. Zasadę dzielenia się chlebem i winem z bliźnimi głosił Chrystus na końcu swojej drogi, co wskazuje na jej wagę. Dostatek chleba decyduje bowiem o pokoju między ludźmi. Może zatem w przyszłości nasze,  mądrze miłujące siebie i innych, polskie społeczeństwo zastosuje tę zasadę i będziemy wtedy godni miana Chrystusowych uczniów i miana prawdziwych chrześcijan. Narodzi się wtedy nowy Bóg- będzie wtedy prawdziwe Boże Narodzenie doskonałego społeczeństwa miłujących się wzajemnie ludzi, zdolnego do odtworzenia naszego świata i przejścia do wieczności.

Dzielenie się winem jest równie ważne. Wino wprowadza w nasze życie element rozrywki, podniety do zabawy. Chleb to bezpieczeństwo, wino to beztroska i oby zawsze były w nadmiarze w naszej Ojczyźnie abyśmy mogli się nimi dzielić z bliźnimi z innych krajów. Niech Chrystusowe zasady obowiązują od dziś w globalnym życiu. W nich zbawienie.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 godzina 3:17                         Bogdan Góralski

Aversion to Christ also results from a lack of understanding of His teachings, which place the highest demands on every being in the ethical improvement needed to live in society.

Aversion to Christ

So many crimes have been committed against humanity in the name of Jesus Christ and in the name of the Christian churches that people who are aware of it cannot calmly think about it and forget about it. The persecution of Jews, Mohammedans, dissenters, inquisition, the conquest of other countries and continents with the cross at the head of bloodthirsty hosts, all the wickedness of the servants of the Church took place with the name of Christ on their lips. In this way, faith in the uniqueness of this figure was spread over 20 centuries. The natural instinct of people who have experienced the ordeal of persecution is resentment or hatred towards the figure of Jesus Christ and everything connected with him.

Recently, Pope Francis said that there is nothing intellectual in the form of Christ. In my opinion, this statement is a great misunderstanding and a cardinal error because the message of Christ can only be understood when examining all human intellectual achievements and knowledge of the principles of all religions. No wonder that ordinary people – simple Christians do not understand Christ’s teaching to this day and, what’s more, do not apply it in their lives. The more that the present Catholic Pope, called to renew the Church, does not understand the fullness and depth of Jesus’ teachings.

For Christ has shown that we must love our enemies and share our bread and wine with those in need. He also ordered to hand over at the end of life the entire property of his life to the local community to gain protection and retirement. It was the first attempt at the practical elimination of human rights of inheritance of property, which carried the message of returning to the cohesiveness of the local organization of the human community.

The prophet Muhammad understood Christ’s message and proclaimed that Christ would come again and bring justice on the Earth at the end of history.

Meanwhile, Mohammedans killed Christians, and Christians killed Mohammedans, so great was the ignorance of the ordinary people about the teachings of both Prophets. The transmission of knowledge about the truths revealed by both thinkers was too complicated and incomprehensible. No wonder many people today are opposed to Christ, Muhammad, and the concept of God who “sent” both of Them to preach the truth about the principles of human and heavenly life. For Christ, all creatures were brothers equal before God, whoever or whatever he was. There are no servants and masters; there is brotherhood and service to the needy so that they find their path to happiness and God because His existence can be proven on the basis of the achievements of modern science.

Aversion to Christ also results from a lack of understanding of His teachings, which place the highest demands on every being in the ethical improvement needed to live in society. Simple physical and mental laziness resulting from the lack of adaptation to modern times’ requirements leads to a practical rejection of Christ’s teachings and aversion to His figure. Such aversion to Christ and an attitude of general laziness are more common in men who stand in opposition to the world of hardworking and humble women adoring Jesus. Jewish law permitting the killing of men for not caring for the family’s maintenance fought against this natural man’s laziness. Jewish law makes access to sex and having a child dependent on efforts to support the family and Jewish community. It creates homosexual attitudes and other deviations. This law also works, thanks to the influence of Frankists (baptized descendants of Sephardic Jews) in the Catholic Church, in the community of Polish Catholics, creating the phenomenon of the Catholic women’s mafia. And this also causes the aversion of Polish men to the figure of Christ.

In my new Poland, fear of this Jewish law, which hinders the Polish economy’s development, will be replaced by an incentive to get rich, supported by the parish and communal organizations and the POL-CAT center. Profitable business will be rewarded with early retirement and carefree life, enabling the development of Polish culture.

Two Jewish communities now running Poland are competing: the Sephardic Catholic Church and the Ashkenazi pro-socialist one. How to reconcile  Jewish communities’ (fighting each other) for the good of Poland? Sephardic-pro-female organizations develop individual profitable trade, and the property is inherited by the woman. The Ashkenazi- pro-male communities develop production and its independent distribution that the man inherits. These are the tactics that differentiate the descendants of Homo sapiens sapiens and homo neanderthals as described in the previous chapter. Poles and Polish women can reconcile them if they understand the foundations of this age-old conflict and restore Slavic rights – i.e., local community law.

Men’s laziness was not present in Obszczina, a local Slavic community that existed because the original Slavs’ living conditions were challenging. These communities lasted the longest in the impoverished east of Europe, in Russia, and the elders’ council ran common property. An independent family worked unanimously under the direction of a man to survive, assisted by the community itself; which community also allocated a non-hereditary plot of land to cultivate, a task to be performed—time to come back to that. Property in Slavic Obszczina was inherited not by a man or a woman but by a community. In Poland, an Obszczina may be a parish or a religious commune. Was Christ a Slav by origin?

This proverbial male laziness, which is the source of all progress, will finally be rewarded. A nationwide company will be established, which will change every lucrative business idea of ​​a Polish citizen into a financial success with social benefit. POL-CAT – economic, distribution, and scientific center, will support and effectively implement all business ideas born in local communities, providing their authors with gratuities proportional to Poland’s results. Every man and woman in their business will also be supported by the parish and collaborative community’s surroundings. The human dream: to lie under a tree and pick tasty fruit from it has not yet been realized. POL-CAT will realize them and share the remaining good fruits with the rest of society. It will come about through understanding and applying the teachings of Jesus Christ. Aversion to him will disappear. There will be a carefree future ahead of us.

Warsaw, April 12, 2015 – March 14, 2016 Bogdan Góralski

Awersja do Chrystusa wynika także z braku zrozumienia Jego nauk, które stawiają najwyższe wymogi każdej istocie w doskonaleniu etycznym potrzebnym do życia w społeczeństwie.

Niechęć do Chrystusa 

W imię Jezusa Chrystusa i w imieniu Kościołów chrześcijańskich popełniono tyle zbrodni przeciw ludzkości, że ludzie  świadomi tego nie mogą spokojnie o tym myśleć i zapomnieć o tym. Prześladowania Żydów, mahometan, innowierców, inkwizycja, podbój innych krajów i kontynentów z krzyżem na czele krwiożerczych zastępów, wszystkie podłości sług Kościoła odbywały się z imieniem Chrystusa na ustach. W taki sposób krzewiono przez 20 wieków wiarę w wyjątkowość tej postaci. Naturalnym odruchem ludzi, którzy przeżyli gehennę prześladowań jest niechęć lub nienawiść do postaci Jezusa Chrystusa i wszystkiego co z nim związane. 

Ostatnio papież Franciszek powiedział, że nie ma nic intelektualnego w postaci Chrystusa. Moim zdaniem stwierdzenie to jest wielkim nieporozumieniem i kardynalnym błędem, bowiem przesłanie Chrystusa można zrozumieć jedynie przy zgłębieniu całego ludzkiego intelektualnego dorobku i znajomości zasad wszystkich religii. Nic dziwnego, że zwykli ludzie – prości chrześcijanie nie rozumieją do dziś Chrystusowej nauki i co więcej, nie stosują jej w życiu. Tym bardziej, że obecny, powołany do odnowy Kościoła, papież katolików nie rozumie pełni  i głębi nauk Jezusa. 

Chrystus bowiem pokazał, że trzeba miłować nieprzyjaciół oraz dzielić się chlebem i winem z potrzebującymi. Kazał także cały dorobek życia przekazywać wspólnocie gminnej za opiekę. Była to pierwsza próba praktycznej likwidacji ludzkich praw dziedziczenia własności, która niosła przesłanie powrotu do spoistości organizacji lokalnej wspólnoty ludzkiej. 

Przesłanie Chrystusa zrozumiał prorok Mahomet i głosił, że na końcu dziejów ponownie przybędzie Chrystus i zaprowadzi na Ziemi sprawiedliwość. 

Tymczasem mahometanie zabijali chrześcijan, a chrześcijanie mahometan, tak wielka była niewiedza prostych ludzi o nauczaniu obu Proroków. Zbyt skomplikowany był przekaz wiedzy o prawdach ujawnionych przez obu myślicieli. Nic dziwnego, że dziś  wielu ludzi czuje awersję do Chrystusa, Mahometa i pojęcia Boga, który “posłał” obu aby głosili prawdę o zasadach ludzkiego i niebiańskiego życia.  Dla Chrystusa wszystkie stworzenia były braćmi równymi przed Bogiem, kimkolwiek bądź czymkolwiek by był. Nie ma równych i równiejszych, jest braterstwo i służba potrzebującym, po to aby znaleźli własną ścieżkę prowadzącą do szczęścia i Boga, bo jego istnienie można udowodnić na bazie osiągnięć współczesnej nauki. 

Awersja do Chrystusa wynika także z braku zrozumienia Jego nauk, które stawiają najwyższe wymogi każdej istocie w doskonaleniu  etycznym potrzebnym do życia w społeczeństwie. Zwykłe lenistwo fizyczne i umysłowe wynikające z braku przystosowania do wymogów współczesności prowadzi do praktycznego odrzucenia nauk Chrystusa i awersji do Jego Postaci. Taka awersja do Chrystusa i postawa ogólnego lenistwa jest częściej spotykana u mężczyzn, którzy stoją w opozycji do świata pracowitych i pokornych kobiet adorujących Jezusa. Żydowskie prawo dozwalające zabijać mężczyzn za brak starania o byt rodziny walczyło z tym przyrodzonym mężczyźnie lenistwem. Prawo żydowskie uzależnia dostęp do seksu od starań o utrzymanie rodziny. Rodzi to postawy homoseksualne i inne dewiacje. To prawo działa także, dzięki wpływom frankistów (ochrzczonych potomków sefardyjskich Żydów) w Kościele katolickim, w społeczności polskich katolików, tworząc zjawisko katolickiej mafii kobiecej. I to również powoduje awersję polskich mężczyzn do postaci Chrystusa. 

W mojej nowej Polsce strach przed tym żydowskim prawem, utrudniającym rozwój polskiej gospodarki, zostanie zastąpiony zachętą do bogacenia się wspomaganą działaniem organizacji parafialnych, gminnych i centrum POL-CAT. Opłacalny  biznes będzie nagradzany wcześniejszą emeryturą i beztroskim życiem umożliwiającym rozwój polskiej kultury. 

Dwie żydowskie społeczności  kierujące obecnie Polską konkurują: sefardyjska w Kościele katolickim i aszkenazyjska prosocjalistyczna. Jak pogodzić ich interesy dla dobra Polski. Wspólnoty sefardyjskie- pro kobiece rozwijają indywidualny zyskowny handel i własność dziedziczy kobieta. Wspólnoty aszkenazyjskie- pro męskie rozwijają produkcję i jej samodzielną dystrybucję, które dziedziczy mężczyzna. To są taktyki różniące potomków homo sapiens sapiens i homo neandertalis jak to opisałem w poprzednim rozdziale. Pogodzić ich mogą Polacy i Polki  jeżeli zrozumieją podstawy tego odwiecznego konfliktu i przywrócą słowiańskie prawa – min. prawo lokalnej wspólnoty. 

Lenistwa mężczyzn nie było w obszczinie, słowiańskiej wspólnocie lokalnej istniejącej dlatego, że warunki bytowe pierwotnych Słowian były bardzo trudne. Wspólnoty te przetrwały najdłużej na ubogim wschodzie i rada starszych kierowała wspólną własnością. Samodzielna rodzina zgodnie pracowała pod kierownictwem mężczyzny aby przeżyć, wspomagana przez samą wspólnotę, która także przydzielała jej nie dziedziczną działkę ziemi do uprawy, czyli zadanie do wykonania. Czas do tego wrócić.  Własność w obszczinie słowiańskiej była dziedziczona nie przez mężczyznę czy kobietę, tylko wspólnotę. Obszcziną w Polsce może być parafia, gmina wyznaniowa. Czy Chrystus był Słowianinem z pochodzenia? 

To przysłowiowe męskie lenistwo, będące źródłem wszelkiego postępu, zostanie wreszcie nagrodzone. Powstanie ogólnopolska firma, która każdy intratny pomysł biznesowy polskiego obywatela przekuje uczciwie, czyli z korzyścią społeczną, w finansowy sukces. POL-CAT- finansowo-dystrybucyjno-naukowe centrum, wesprze i zrealizuje skutecznie wszelkie pomysły biznesowe rodzące się we wspólnotach lokalnych, zapewniając ich autorom gratyfikacje proporcjonalne do rezultatów uzyskiwanych w całej Polsce. Każdego mężczyznę i kobietę w ich biznesie będzie wspierało także  otoczenie parafialno-gminnej wspólnoty. Ludzkie marzenie: leżeć pod drzewem i zrywać z niego smaczne owoce nie zostało jeszcze zrealizowane. POL-CAT je zrealizuje i podzieli się pozostałymi  dobrymi owocami z resztą społeczeństwa. Stanie się to dzięki zrozumieniu i zastosowaniu nauk Jezusa Chrystusa. Zniknie niechęć do Niego. Przed nami będzie beztroska przyszłość. 

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2015 – 14 marca 2016 roku                           Bogdan Góralski

The economic power of efficient enterprise whose elite will be equated in duties, shares, and profits with the workers

Jesus said: “25 You know that the rulers oppress the people, and the great people make people feel the power of theirs. 26 This is not how it should be between you. If any of you want to be great, let him be your servant. 27 And if any of you want to be first among you, let him become your slave. (Matthew 20, 25-27 Scriptures of the Old and New Testaments, developed by the Team of Polish Bible Students on the initiative of the Society of Saint Paul).

“Great” Poles are the first among you, they have power, great money, privileges that can only be dreamed of by simple people, simple Poles. Due to the existing mechanisms the choice of politicizes, great egoists whose behavior contradicts the above words of Jesus Christ come to the helm of governments. If we want the teaching of Christ to become the order for the rulers, we must change the mechanisms of the emergence of political and economic power.

Economic power will pass into the people’s hands in efficient enterprises whose elite will be equated in duties, shares, and profits with the workers. Everyone will work with the same energy to achieve its profit and benefits from the work performed. The enterprise will repurchase crew shares upon the termination of work for the enterprise. New employees will receive a share of the profits proportional to the number of employees in the company, and all their earnings will be subtracted from the value of the shares in the company at the end of employment, as will the value of their personal share at the time of commencement of employment. The participation of each employee-shareholders in the enterprise will result from free choice, education, interests, and work experience. The value of the enterprise will grow with the number of employees and their efficient work. The decision to increase employment will be made individually for each job. The founder of the enterprise will sell the whole of it to the local community he comes from, and instead of the payment, he will get the retirement, which will be paid by the local community. The owner’s earnings in a while, of course of work, will be deducted from the sum obtained from the enterprise’s sale.

Formed by work in such effective market enterprises, citizens will surely choose appropriate political representatives, whose powers will allow them to run the country responsibly and by the public’s will. Such an organized society will become God’s body – a community established following Christ’s principles.

Jakuszowice, May 26, 2016, 3:30 am-10:32 am Bogdan Góralski

Władza gospodarcza przejdzie w ręce ludu w efektywnych przedsiębiorstwach, których elity będą zrównane w obowiązkach, udziałach i zyskach z załogą pracowników.

Jezus rzekł: „25Wiecie o tym, że rządzący uciskają ludzi, a wielcy dają im odczuć swoją władzę.26 Nie tak ma być między wami. Jeśli ktoś z was chce być wielki, niech będzie waszym sługą.27 A jeśli ktoś z was  chce być pierwszy między wami, niech się stanie waszym niewolnikiem. ( Mateusz 20,25-27 PISMOŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła ) .

„Wielcy” Polacy są pierwsi między Wami, mają władzę, wielkie pieniądze, przywileje o których mogą tylko pomarzyć prości ludzie, prości Polacy. Istniejące mechanizmy wyłaniania władzy powodują, że do steru rządów dochodzą wielcy egoiści, których zachowania zaprzeczają powyższym słowom Jezusa Chrystusa. Jeżeli chcemy aby nauka Chrystusa stała się wykładnią dla rządzących musimy zmienić mechanizmy wyłaniania władzy politycznej i gospodarczej.

Władza gospodarcza przejdzie w ręce ludu w  efektywnych przedsiębiorstwach, których elity będą zrównane w obowiązkach, udziałach  i zyskach z załogą pracowników. Wszyscy z jednakową energią będą pracowali dla osiągnięcia zysku przedsiębiorstwa i korzyści z wykonywanej pracy. Udziały-akcje  załogi będą odkupywane przez przedsiębiorstwo w chwili zakończenia w nim pracy. Nowi pracownicy będą otrzymywali udziały w zyskach proporcjonalne do liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie a ich wszystkie zarobki  będą odejmowane od wartości udziałów w przedsiębiorstwie w chwili zakończenia w nim pracy, podobnie jak będzie odejmowana wartość osobistego udziału w chwili rozpoczęcia pracy. Udział  każdego pracownika-udziałowca w przedsiębiorstwie będzie wypadkową wolnego wyboru, wykształcenia, zainteresowań i doświadczenia zawodowego.  Wartość przedsiębiorstwa będzie rosła wraz z ilością pracowników i ich wydajną pracą. Decyzja o zwiększeniu zatrudnienia będzie podejmowana indywidualnie na każdym stanowisku pracy. Założyciel przedsiębiorstwa odsprzeda jego całość wspólnocie lokalnej, z której się wywodzi, w momencie odejścia na emeryturę. Od sumy uzyskanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa będą odejmowane zarobki właściciela uzyskane w trakcie pracy.

Ukształtowani pracą w takich efektywnych przedsiębiorstwach rynkowych obywatele z pewnością wybiorą dla siebie odpowiednich przedstawicieli politycznych, których uprawnienia pozwolą kierować krajem w sposób odpowiedzialny i zgodny z wolą społeczeństwa. Tak zorganizowane społeczeństwo stanie się bożym ciałem- społeczeństwem ustanowionym zgodnie z Chrystusowymi zasadami.

Jakuszowice, 26 maja  2016 roku , godzina 3:30-10:32   Bogdan Góralski

…a new vision of the “noosphere” (THE CIVILIZATION)  is needed to focus the efforts of open-minded scholars to chart a new direction for human civilization to use human potential creative to create a divine society and create a new world.

…not so many new facts are needed, but a new way of looking at and evaluating them. A new way of seeing and a new way of acting – that’s all we need.

THE CONVERGENCE OF THE UNIVERSE

Pierre Teilhard de Chardin

I chose fragments of de Chardin’s work to illustrate the genius of this man who at the beginning of the “Cold War” came to the conclusion that a new vision of the “noosphere” (THE CIVILIZATION)  is needed to focus the efforts of open-minded scholars to chart a new direction for human civilization to use human potential creative to create a divine society and create a new world.

Jakuszowice, July 9, 2016, 4:54 am Bogdan Góralski

Thoughts of the Jesuit priest Pierre Teilhard de Chardin:

“It is amazing: in less than a million years, the human ‘species’ has managed to spread over the entire surface of the earth. Not only in the sense that our species populated the Earth. On its surface, completely closed today, he managed to create a dense network of global connections, so that above the old biosphere now stretches and strengthens with each passing day the special coating, recognizable and distinguishable in an unambiguous way in every place, and has a system of internal connections and exchange system. I have long called this coating the neosphere. “

“In an attempt to verify the hypothesis that the world was created as a result of a cosmic explosion, physicists recently launched a giant telescope that would allow them to establish that they exist and observe galaxies farther away.

If there is no mistake in the considerations presented so far, then the most urgent task for the human genius is at present to invent and construct another “Palomar” that could make it possible to prove the reality of the fact, which is not only the indisputable spatial expansion but also the psychogenic centering of the universe. Maybe you need to enlarge and carefully analyze the human phenomenon?

This time it is not about a larger mirror or about sufficiently sensitive membranes, but about bringing together a sufficient number of open minds properly tuned to the interactions of the cosmic order to perceive, register, and strengthen the changes taking place in the neosphere.

2. In the absence (or in the margins of) of this direct, but not yet sufficiently exploited, evidence of mankind heading towards some superhuman reality, a vast field of indirect verification opens before us which leads to the same results: the field of further analysis of the structure of the neosphere.

3. For this reason, it could be said that today, as in the days of Galileo, to accept the coincidence of the universe, not so many new facts are needed, but a new way of looking at and evaluating them. A new way of seeing and a new way of acting – that’s all we need.

The vital importance of collective research, aimed at discovering and inventing not only for the joy of knowledge and power but also for the fulfillment of the duty and hope of mastering and using the deeper mechanisms of evolution.

The urgent need for generalized eugenics (collective and individual) aimed, beyond all economic and nutritional aspects, towards the biological maturity of the human type and the biosphere.

At the same time, the need to outline the main outlines of spiritual energy aimed at examining the conditions that must be met for human tastes to evolve and undergo ultra-evolution. For now, they are dispersed in one hundred different forms of faith and love, but they can group, support, and feed each other as required by the new order in which we find ourselves and for the benefit of the world in a reflective state of self-transformation.

Thus, the whole program, according to which, after the initial, transitional work on the final fixing in the minds of the consciousness that the universe is converging, there is to be gradually followed by another phase, much more constructive and with almost infinite possibilities of development and continuation, namely the practical effort associated with thoughtfully supporting this convergence on our earthly section, up to (one way or another) the end or center of its fulfillment (this center of reflection coincides with what mystics have always called the Revelation of God) ”.

In Cape Town, June 21, 1951, Father Pierre Teilhard de Chardin

potrzebna jest nowa wizja zmierzająca do globalnego ześrodkowania wysiłków uczonych o otwartych umysłach dla wytyczenia nowego kierunku działań ludzkiej cywilizacji

 ZBIEŻNOŚĆ WSZECHŚWIATA

Pierre Teilhard de Chardin 

Fragmenty pracy de Chardina wybrałem dla zilustrowania geniuszu tego człowieka, który na początku „zimnej wojny” doszedł do wniosku, że potrzebna jest nowa wizja „noosfery” zmierzającej do ześrodkowania wysiłków uczonych o otwartych umysłach dla wytyczenia nowego kierunku działań ludzkiej cywilizacji pozwalających na wykorzystanie ludzkiego potencjału twórczego  do utworzenia boskiego społeczeństwa i kreacji nowego świata. 

Jakuszowice, 9 lipca 2016 rok, godzina 4:54                Bogdan Góralski 

Myśli księdza jezuity Pierre Teilhard de Chardin:

„Rzecz zdumiewająca: wciągu niecałego miliona lat „gatunek” człowieka zdołał rozprzestrzenić się na całej powierzchni Ziemi. Nie tylko w tym znaczeniu, że ja zaludnił. Na jej powierzchni, całkowicie dziś zamkniętej, udało mu się stworzyć zwarta sieć ogólnoziemskich powiazań  tak iż ponad starą biosferą rozciąga się teraz i umacnia z każdym dniem szczególna powłoka, dająca się rozpoznać i wyodrębnić w sposób jednoznaczny w każdym miejscu, i posiada układ wewnętrznych połączeń i system wymiany. Powłokę tę od dawna nazywam neosferą”. 

„Pragnąc zweryfikować hipotezę, głoszącą, iż świat powstał w wyniku wybuchu kosmicznego, fizycy uruchomili ostatnio gigantyczny teleskop, który miał umożliwić stwierdzenie, że istnieją, i obserwowanie coraz odleglejszych galaktyk.

Jeśli nie ma błędu w dotychczas przedstawionych rozważaniach, to najpilniejszym zadaniem dla geniuszu człowieka jest w chwili obecnej wymyślenie i skonstruowanie innego „Palomaru”, który mógłby umożliwić udowodnienie realności faktu, jakim jest nie tylko bezsporna przestrzenna ekspansja, ale i psychogenne ześrodkowanie się wszechświata. Może trzeba w tym celu zobaczyć w powiększeniu i dokładnie przeanalizować fenomen człowieka?

Tym razem nie chodzi o większe zwierciadło ani o dostatecznie czułe błony, lecz zbliżenie do siebie odpowiedniej liczby otwartych umysłów należycie dostrojonych do oddziaływań rzędu kosmicznego, by dostrzec, zarejestrować  i wzmocnić przemiany zachodzące w neosferze.

2. W braku (lub na marginesie) tych bezpośrednich, lecz jeszcze niedostatecznie wyzyskanych dowodów zmierzania ludzkości ku jakiejś rzeczywistości nad-ludzkiej, otwiera się przed nami ogromna dziedzina weryfikacji pośredniej, prowadzącej do tych samych rezultatów: dziedzina dalej posuniętej analizy struktury neosfery.

3. Z tej racji można by powiedzieć, że dziś, podobnie jak za czasów Galileusza, do przyjęcia zbieżności wszechświata są potrzebne nie tyle nowe fakty, ile nowy sposób patrzenia na nie i ich oceniania. Nowy sposób widzenia i nowy sposób działania-to wszystko czego nam potrzeba.

Witalna doniosłość badań kolektywnych, mających na celu odkrywanie i wynalazczość nie tylko dla radości, jaka daje wiedza i moc, lecz i dla spełnienia obowiązku i nadziei opanowania głębszych mechanizmów ewolucji i posłużenia się nimi.

Nagląca potrzeba  uogólnionej eugeniki (zbiorowej i indywidualnej) nastawionej, poza wszelkimi aspektami ekonomicznymi i żywieniowymi na biologiczną dojrzałość typu człowieka i biosfery.

Równocześnie konieczność wytyczenia głównych zarysów energetyki duchowej mającej za zadanie badanie warunków, jakie musza być spełnione, by ludzie upodobania same ewoluowały i podlegały ultraewolucji. Na razie rozpraszają się one w stu różnych formach wiary i miłości, a mogą się ugrupować , podtrzymywać i zasilać wzajemnie, zgodnie z wymaganiami nowego porządku, w którym się znaleźliśmy i z korzyścią dla niego, dla świata w refleksyjnym stanie samoprzekształcania się.

A zatem-cały program, według którego po początkowej, przejściowej pracy nad ostatecznym  utrwaleniem w umysłach świadomości, że wszechświat jest zbieżny, ma stopniowo nastąpić inna faza , o wiele bardziej konstruktywna i o nieomal nieskończonych możliwościach rozwoju i kontynuowania, a mianowicie praktyczny trud, związany z przemyślnym wspomaganiem tej zbieżności na naszym ziemskim odcinku, aż po (taki czy inny) kres czy centrum jego spełnienia ( to centrum refleksji pokrywa się z tym, co mistycy nazywali się zawsze Objawieniem się Boga)”.

W Kapsztadzie, 21 czerwca 1951 r.   ojciec Pierre Teilhard de Chardin

I was induced to write the following article by two outstanding thinkers – a Catholic priest, a Jesuit Pierre Teilhard de Chardin, and an excellent Polish ethologist, Jerzy Andrzej Chmurzyński.

Nature-culture

I was induced to write this article by two thinkers – a Catholic priest, a Jesuit Pierre Teilhard de Chardin, and a Polish ethnologist, Jerzy Andrzej Chmurzyński. The first one in the work entitled The convergence of the Universe indicates the need for the teamwork of open-minded scientists to define new global social rules that will lead to the establishment of new global eugenics (eugenics – improvement of the hereditary characteristics of species from generation to generation) influencing the biological and spiritual maturity of future generations. Pierre T. de Chardin gives the goal of the convergence of the world in the revelation of God – that is, the creation of a perfect society that will create a new world.

 My thoughts on human civilization’s future come to a similar endpoint: we have no other choice to live our lives anew.

In his work entitled Nature-Culture: Opposition or Conjunction,  Jerzy Andrzej Chmurzyński concludes that after the period of separation of nature from culture, there will be another, the final stage in the development of our civilization – the autonomy of human culture.

The author meant such a shaping of the social system that it would evoke favorable evolutionary biological features of the human species aimed at culture autonomy. So the point is that since nature has shaped culture, now culture will take over the importance of genetic shaping of individual traits, ensuring the optimal evolution of the human species.

It is probably about using natural drives for the development of human culture and environment, which will modify the human genotype. The present state of growth of the human population is the universal model of culture that defies nature’s imperatives. The next stage is to use the pressure of nature for the development of culture. So culture should accept the imperatives of nature and use them for the next generations’ healthy evolutionary development. Contemporary separation of culture from nature leads to the deviation of social life and inhibits the social system’s evolution. It is necessary To go to the next stage of our civilization’s growth, to lead to the social network principles linking nature with culture. We will then lead to a state enabling further evolutionary development to reach the final for which our world was created. I formulated my proposals in this direction in the book Natural history and climate change available on the Internet.

Jakuszowice, on July 14, 2016 at 5:49 pm Bogdan Góralski

Do napisania poniższego artykułu skłonili mnie dwaj wybitni myśliciele- katolicki ksiądz, jezuita Pierre Teilhard de Chardin i znakomity polski etolog Jerzy Andrzej Chmurzyński.

Natura-kultura 2016-07-14

Do napisania tego artykułu skłonili mnie dwaj myśliciele- katolicki ksiądz, jezuita Pierre Teilhard de Chardin i polski etolog Jerzy Andrzej Chmurzyński. Pierwszy w pracy pt. Zbieżność Wszechświata wskazuje na konieczność zespołowej pracy uczonych o otwartych umysłach w celu wytyczenia nowych globalnych zasad społecznych, które doprowadzą do ugruntowania nowej globalnej eugeniki (eugenika-ulepszanie cech dziedzicznych gatunków z pokolenia na pokolenie) wpływającej na dojrzałość biologiczną i duchową przyszłych pokoleń. Pierre T. de Chardin podaje cel zbieżności świata w objawieniu się Boga-czyli powstania doskonałego społeczeństwa, które stworzy nowy świat.

 Moje przemyślenia dotyczące przyszłości ludzkiej cywilizacji dochodzą do podobnego punktu końcowego, że w zasadzie nie mamy innego wyjścia aby móc przeżyć nasze życie od nowa.

Jerzy Andrzej Chmurzyński w pracy zatytułowanej Natura-Kultura: opozycja czy koniunkcja, dochodzi do wniosku, że po okresie separacji natury od kultury nastąpi następny, końcowy etap rozwoju naszej cywilizacji –autonomia kultury ludzkiej.

Domyślam się, że autor miał na myśli takie ukształtowanie systemu społecznego, że wywoła on korzystne ewolucyjnie cechy biologiczne gatunku ludzkiego zmierzające do autonomii kultury. Czyli, że chodzi o to, że skoro natura uformowała kulturę, to teraz kultura przejmie prymat kształtowania genetycznego cech osobniczych, zapewniając optymalną ewolucję gatunku ludzkiego.

Prawdopodobnie chodzi o wykorzystanie naturalnych popędów dla rozwoju kultury i środowiska człowieka, które będzie modyfikowało genotyp ludzki. Obecny stan rozwoju ludzkiej populacji to powszechność modelu kultury przeciwstawiającej się imperatywom natury, a następny etap to wykorzystanie nacisku natury dla rozwoju kultury. Czyli kultura powinna akceptować imperatywy natury i wykorzystywać je dla korzystnego rozwoju ewolucyjnego następnych pokoleń. Współczesna separacja kultury od natury prowadzi do dewiacji życia społecznego i hamuje ewolucję systemu społecznego. Aby przejść do następnego etapu ewolucji naszej cywilizacji należy doprowadzić do zasad systemu społecznego sprzęgających naturę z kulturą. Doprowadzimy wtedy do stanu umożliwiającego dalszy rozwój ewolucyjny nacelowany na osiągnięcie finału dla którego stworzono nasz   świat. Moje propozycje idące w tym kierunku sformułowałem w książce pt. Historia naturalna i zmiany klimatu dostępnej w Internecie.

Jakuszowice, dnia 14 lipca 2016 godzina 17:49                         Bogdan Góralski

A remnant of ancient civilizations was the Greek science and faith, seeing the heavens as a collection of gods, heroes connected by secret ties with nature and the human world.

The new or old vision of the world?

A remnant of ancient civilizations was the Greek science and faith, seeing the heavens as a collection of gods, heroes connected by secret ties with nature and the human world. This ancient Greek vision of the world comes to life in my thoughts on our lives’ future. I see it as the growing power of human civilization’s knowledge inextricably linked with nature, which gives an objective insight into the universe when observed. For 64 years, I have been watching the world, and I have included the results of this observation in my works published on the Internet on the  RESEARCHGATE, CEON REPOSITORy, JAGIELLONIAN DIGITAL LIBRARY, ACADEMIA.EDU, GOOGLE BOOKS, JUSTPASTE.IT.

The readership statistics of these portals show that scientists from all over the world readily read my works.

I recently published a research project entitled “Does Human evolution have a purpose?” On Researchgate (I was excluded from RESEARCHGATE in December 2019). From January 10 to October 11, 2017, my project has had 44,579 views and comments, and my remaining 66 works had 20,000 readings. My works on other portals have had over sixty thousand views so far.

I created a model of the Earth’s climate mechanism that, based on satellite observations, allows me to forecast the northern hemisphere’s climate for many months and years ahead. On this basis for the future course of economic and political events in the world.

In my statements in the project “Does Human evolution have a purpose?” I expressed the belief based on many years of research that our world is a virtual world existing in one of the universe’s quantum computers. In other words, there is neither time nor space, which is a figment of our mind, fed by the image of the world that our eyes can see. The world we see is only an illusion.

The special theory of relativity (STR) – the physical view created by Albert Einstein in 1905 assumes the existence of time and space as dimensions of our world.

In my opinion, Einstein’s theory should be rejected because, as I know from a textbook on quantum physics, it was based on certain assumptions. If these assumptions from the beginning of the 20th century were false, then Einstein’s theory is also false. These assumptions and this theory should be verified.

My other view of the world is the certainty of the existence of the divine society of beings who govern our destiny, which means that I reject the idea of ​​a one-person God. The so-called God is a wise and ethical society of beings who run our virtual world, and our human civilization is heading to such a society. My views are a continuation of the cosmos’ ancient visions as the unity of man with nature. An international discussion of my thoughts published on the Internet may lead to the breaking of mental barriers standing in the way of the development of our earthly civilization.

Warsaw, January 26, 2017, 5:00 a.m. Bogdan Góralski

Pozostałością po starożytnych cywilizacjach była grecka nauka i wiara widząca niebiosa jako zbiorowisko bogów, herosów powiązanych tajemnymi więzami z przyrodą i ludzkim światem.

Nowa czy stara wizja świata?

Pozostałością po starożytnych cywilizacjach była grecka nauka i wiara widząca niebiosa jako zbiorowisko bogów, herosów powiązanych tajemnymi więzami z przyrodą i ludzkim światem. Ta starożytna grecka wizja świata odżywa w moich przemyśleniach dotyczących przyszłości  naszego życia. Widzę ją jako rosnąca siłę wiedzy ludzkiej cywilizacji sprzężonej nierozerwalnie z przyrodą, która obserwowana daje obiektywny wgląd w wszechświat. Od 60 lat przyglądam się  światu a rezultaty tej obserwacji zawarłem w moich pismach opublikowanych w Internecie na portalach EIOBA.PL, RESEARCHGATE, REPOZYTORIUM CEON, JAGIELLOŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA.

Statystyki czytelnictwa tych portali wskazują, że moje prace czytane są chętnie przez naukowców z całego świata. Np. na portalu Researchgate  publikuje wielu naukowców z mojego Instytutu Historycznego UW, ale to moje prace są najchętniej czytane przez międzynarodowe grono badaczy.

Ostatnio opublikowałem na Researchgate ( w grudniu 2019 roku wykluczono mnie z niej) projekt badań zatytułowany “Does Human evolution have a purpose?” Od 10 stycznia do 11 października  2017 roku projekt ma 44579 odsłon i komentarzy, a moich pozostałych 66 prac miało 20000 czytań. Moje prace na pozostałych portalach miały dotychczas ponad sześćdziesiąt tysięcy odsłon.

Stworzyłem model mechanizmu klimatycznego Ziemi, który na podstawie obserwacji satelitarnych pozwala mi na wielomiesięczne i wieloletnie  prognozowanie klimatu północnej hemisfery i  na tej podstawie przyszłego biegu wydarzeń gospodarczo-politycznych na świecie.

W  moich wypowiedziach w projekcie “Does  Human evolution have a purpose?” dałem wyraz przekonaniu opartemu na wieloletnich badaniach, że nasz świat jest światem wirtualnym istniejącym w jednym z komputerów kwantowych Wszechświata. Inaczej mówiąc nie istnieje ani czas ani przestrzeń, które są wymysłem naszego umysłu karmionego obrazem świata, który widzą nasze oczy. Ten widziany przez nas świat jest tylko złudzeniem.

Szczególna teoria względności (STW) – teoria fizyczna stworzona przez Alberta Einsteina w 1905 roku zakłada istnienie czasu i przestrzeni jako wymiarów naszego świata.

Moim zdaniem należy odrzucić teorię Einsteina, bo jak wiem z pewnego podręcznika o fizyce kwantowej, była ona oparta na pewnych założeniach. Jeżeli te założenia z początku wieku XX były nieprawdziwe, to i teoria Einsteina jest fałszywa. Należy te założenia i teorię zweryfikować.

Innym moim poglądem na świat, jest pewność istnienia boskiego społeczeństwa istot kierujących naszym losem, co oznacza, że odrzucam ideę Boga jednoosobowego. Tzw. Bogiem jest mądre i etyczne społeczeństwo istot kierujących naszym wirtualnym światem i do takiego społeczeństwa zmierza nasza ludzka cywilizacja. Moje poglądy są kontynuacją starożytnych wizji  Kosmosu jako  jedności człowieka z przyrodą. Międzynarodowa dyskusja nad moimi przemyśleniami opublikowanymi w Internecie może doprowadzić do przełamania mentalnych barier stojących na drodze rozwojowi naszej ziemskiej cywilizacji.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2017 roku, godzina 5:00                                Bogdan Góralski

Take your fate calmly because the meaning of your life is unknown. Your life can be as important to the world as the life of Jesus Christ.

Przyjmuj swój los ze spokojem bo znaczenie Twego życia jest nieznane. Twoje życie może być ważne dla świata tak jak życie Jezusa Chrystusa.

Saving energy, acting not by force, not acting is flowing with the river current, which does not require the expenditure of energy. We lose power by working against the course of events. “So stay in harmony with God, whoever you think, keep calm in the tumultuous confusion of life” – this is a universal principle.

 Let people work, and you work on improving your knowledge and sharing with others. By going through the events and adjusting to them, you get the best result. Accept your fate calmly because the meaning of your life is unknown. Your life can be as crucial to the world as the life of Jesus Christ.

Przyjmuj swój los ze spokojem bo znaczenie Twego życia jest nieznane. Twoje życie może być ważne dla świata tak jak życie Jezusa Chrystusa.

Oszczędzanie energii. działanie nie przez siłę, niedziałanie, płynięcie z prądem rzeki nie wymaga wydatkowania energii, która najczęściej jest tracona aby przeciwstawić się biegowi wydarzeń. ” A więc pozostań w zgodzie z Bogiem, kimkolwiek on Ci cię wydaje, w zgiełkliwym pomieszaniu życia zachowaj spokój” to uniwersalna zasada.

Pozwól ludziom działać, nie działaj, nie zmuszaj innych, pracuj nad sobą aby powiększać swoją wiedzę i dziel się nią z innymi. Płynąc z biegiem wydarzeń i dostosowując się do nich, osiągasz najlepszy skutek. Przyjmuj swój los ze spokojem bo znaczenie Twego życia jest nieznane. Twoje życie może być ważne dla świata tak jak życie Jezusa Chrystusa.

Aprill 12, 2017     Bogdan Góralski

Circle of time, the circle of life…

ON NOVEMBER 5, 2017 MY PROJECT TITLE “DOES HUMAN EVOLUTION HAVE A PURPOSE?” HAD 130321 VIEWS. By December 2020, my project had over 300,000 views, but I was excluded from Researchgate. My views to the owners of RESEARCHGATE were inconvenient.

W DNIU 5 LISTOPADA 2017 ROKU MÓJ PROJEKT ZATYTUŁOWANY „DOES HUMAN EVOLUTION HAVE A PURPOSE?” MIAŁ 130321 ODSŁON. Do grudnia 2020 roku mój projekt miał ponad 300000 odsłon ale wykluczono mnie z RESEARCHGATE. Moje poglądy dla właścicieli RESEARCHGATE były niewygodne.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Nov 5, 2017

https://www.researchgate.net/project/Does-human-evolution-have-a-purpose/update/59fe786bb53d2f3ade4d0bfa?_iepl%5BviewId%5D=WZxOu0ElUidKyqP0rlypFkBZ&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=projectUpdatesLog&_iepl%5BinteractionType%5D=projectUpdateDetailClickThrough

An exerpt from my book:

What is our self? It results from experiences arising from the sum of events, the sum of determinants from the beginning of our world. If this world has no beginning, i.e., there is an uninterrupted sequence of mutually conditioned events, our self is eternal because it is reconstructed with the world. Our good or bad free will brings changes in the world’s causes and effects, thus creating the world and remaining in it by its actions. Without beginning, our intention in the world makes the past and the future – that is, something that stands between them – the present. The past is designed in a circle of time by our actions, e.g., creating a new world that supplies the past world’s energy, preceding us. This energy-enriched world influences our destiny because it establishes our history that shapes through the chain of causes our present. From this, it is concluded that our present actions shape our present moment; that is, we can wipe out our evil deeds from the world, we can repent them by repairing, saving the energy of the world. Then everything is the present; there is no past and future time.

It can be stated that the cause of civilized, material changes in the environment is always someone’s desire, someone’s will. Desire comes from failure, perceived imperfection, a lack of a lived world. Desire must be satisfied (e.g., the desire for energy), so it is the driving force of civilization, the driving force for improving the living environment. Desire expresses free will, which prompts us to make wishes independent. Thus it can be said that this free human will, which is a product of consciousness, is the cause of the development of civilization. However, the free will of the individual expressed in desire must get social acceptance to become a catalyst for progress. Our free choice (Schopenchauer 2009) is therefore limited by society – our environment. Environmental conditions determine society in the material world. Our material world (like every material thing) must have been conceived before the uprising; that is, it must also have been the result of someone’s desire to gain social acceptance. The desire to create the material world was the result of the need and the need for temptation. Our world is serving a purpose; it is needed. Our world is the result of someone’s will and is limited by it. The result of such thinking is the concept of the infinity of social beings. Such a concept appears in modern physicists’ work: In other words, physicists are increasingly accepting the concept of an infinite number of realities moving in parallel as the pages of a never-ending book. And the infinite number of versions of each of us, experiencing the infinite number of different personal histories in an infinite number of parallel realities (Chown 2004: 40,138).

 Consciousness creates a being that creates a new consciousness, and this newly created consciousness creates a new, more perfect (?) Being. And so without end. I do not know what was in the beginning, but perhaps it was a Buddhist emptiness filled with unmistakable, everlasting unconsciousness. To tell the truth, if something has no beginning or end, it is a wheel, a circle.

My concept of being, the idea of time, presupposes that a single consciousness and its free will arise from collective consciousness suspended in the eternal void, emptiness filled with energy. In other words, the algorithm of material history must be realized by appearing consciousness. In a publication on Researchgate entitled History determines our future? link: https://www.researchgate.net/publication/309767195_History_determines_our_Future

  I presented below a fragment of such an algorithm.

Warsaw, 5th November 2017, 4:13                                                     Bogdan Góralski

History determines our future

Cycle natural and social, shown in the figure below, predicts the appearance of the new leader in the world in the nearest future,  who understands the principles of the historical process and intelligently will guides humanity in realizing her dreams and desires.

Gravity-magnetic-seismic-climate-social cycle

The dispute between idealists and materialists about the shape of the world is neutralized by my theory, which is confirmed by facts found by many independent scientists.

The satisfactory materialistic doctrine would have to describe just the sequence of events occurring in the matter and producing a specific immaterial idea (Mises 2011: 57).

The sequence of material events described below results in the emergence of different ideas affecting the material world and creating material effects in the world:

Mechanism of outbreaks of wars and revolutions

Outbreaks of social conflicts and the creation of new ideological ethical systems cause the following natural and material cycle:

The Sun affects its planets gravitative and magnetically. Gravity forces attract planets to the Sun, and magnetism changes its intensity to the Sun’s pulsation rhythm, which occurs when the position of the solar system’s mass center changes. Changes in the position of the solar system’s mass center – SS occur according to the position of the planets around the Sun. The Earth’s core, moving in the fluid interior of the Earth, changes its position inside the planet, which changes its moment of inertia, causing changes in the Earth’s speed of rotation. Simultaneously, the Earth coating rotates around the inner nucleus above the liquid outer core under gravity. This is evidenced by age movements of the Earth’s climate zones, changes in the location of magnetic poles, and LOD changes – the length of Earth’s day. It causes deformation of the Earth’s crust, causing stress in it, resulting in earthquakes. Changes in the magnetism of the Sun and variable gravity within the solar system, therefore, cause variations in the Earth’s rotation speed (LOD) (length of day) and parallel  climate change on Earth according to the mechanism described below:

1. Displacement of the Earth’s shell relative to the ecliptic plane and change in the location of the climate zones of the northern hemisphere, change in the moment of inertia of the planet and reduction of rotation speed, deformations extending the Earth’s globe along the axis, increase in stress in the Earth’s crust, increase in the number of earthquakes, increasing upwelling (due to inertia of ocean waters responding to changes in the globe’s rotation speed), increasing biological ocean production and increased release of cloud-forming sulfate aerosols in the oceans, increased cloudiness over the oceans, cooling and increased humidity of the climate, increased agricultural efficiency in the equatorial regions and cheaper food (in the North of the Northern Hemisphere a decrease in agricultural efficiency) rapid population growth and masculinization in the equatorial regions, and in the northern hemisphere overpopulation as well as the economic and social crisis.

2. The return movement of the Earth’s shell around the nucleus to the position of greater solar exposure of the North of the Northern Hemisphere, return of the climate zones relative to the ecliptic, change of the planet’s inertia moment, and increase of rotation speed, deformations that extending the globe along the equator, reduction of stress in the Earth’s crust, decrease in the number of earthquakes, decrease ocean upwelling forced by inertial water masses, decreased biological production in the oceans and decrease the release of clouds-forming aerosols in oceans, reduction of cloudiness over the oceans, climate warming and drying, reduction of agricultural efficiency in the equatorial regions and production of food reduction (increase in agrarian efficiency in the North of the Northern Hemisphere) affect overcrowding from tropical areas, and in the North of the Northern Hemisphere, abrupt population growth and it’s masculinization.

3. Regional reduction of satisfaction of the basic needs of the population resulting from the regional deterioration of the climate and causing frustration to society, the growing aggression of the starving masses aimed at satisfying the basic needs, the creation of revolutionary elites, the aggression moved onto the old elites, the need for a leader able to direct the revolution and the technology of survival necessary to break the ongoing crisis, the need to formulate a new ethical and ideological system uniting people around the technology of surviving the crisis, redistribution of the goods of the old elites to the masses of the poor, the exhaustion the possibilities of revolution in improving the fate of the masses, overpopulation still taking its toll and new elites are looking for a rescue plan for impoverished masses.

4. Migration as a result of ongoing overpopulation or war aggression to neighboring areas, treated as a way out of difficult economic and food situation, causes decrease population density (war losses + territorial gains eliminate the aggression of the male part of the population) and calming the mood of the people.

Fig.1. The development of the social cycle on the background of the number of earthquakes in the Mediterranean in the years between 750 BCE – 2000 CE.

CHRYSTUS

The gravitational, seismic, climatic, and social cycle presented in Fig.1 characterize the stages of development of our civilization over the centuries. All great leaders and their ethical systems appeared in a similar phase of the material cycle (Asian ethics appeared in the reverse phase, which is explainable and consistent with my theory, as a result of climate zones inversion between the West and East of Eurasia), which was the result of subsequent climate crises defined by cyclical changes solar system geometry.

Each cycle had a similar scenario of natural and social events and a similar ethical and ideological system, each time expanding the social base of the revolution. The crisis of the material world, which began to grow in accordance with the logic of history in the 21st century, will also create a new, universal ethical system – new ideas that will probably embrace the entire global community.

Warsaw, 2013                                                           Bogdan Góralski

The presence of European, Asian, African philosophies in the ideology of Jesus

Jesus Christ met the culture of many civilizations, and his teaching was a synthesis of these cultures. We should find the sources of this synthesis.

Jesus Christ’s teaching is not a religion; this is an ideology that leads us to a better future, to better use our abilities, to live in the beauty of our world. We need the doctrine of Jesus Christ in our everyday life to become wise and loving men, men loving our world. Christ’s teaching was so beautiful and essential that He did not hesitate even to die to show its importance for realizing the purpose of our evolution. He made a sacrifice of his life for our salvation.

Whatever we can say of Jesus Christ’s ideology, we need to think about His doctrine as continuity of teaching the former Prophets from our History. Jesus Christ was the last one in the long series of Great Philosophers who understood that we should not only speak about people’s behavior. Not just talk about how to live but live according to Your learning. Jesus Christ shows us yourself as the border of conscious entity love – sacrificing ourselves for the good of others. We do not have any other choice because whatever we do, we follow Jesus Christ, and we need to understand it. His teaching was full of human knowledge; nothing more can we add. We need to apply it in our daily life. But the problem is to show how Jesus Christ used the teaching of the former Prophets from Asia and Africa? I think we should together consider the process of penetration of cultures in antiquity. I think it is a great challenge for modern science to show that our thinking will synthesize human knowledge – the science of sacrificing our weaknesses for a common future good. Prophet Mohammad was also a great philosopher who understood every religion, and he taught to worship every religion.

The case is simple: If you can love your enemies, you can do everything because you are a Christian, and you will avoid suffering. It took a long road to the evolution of philosophy, and Christ made a synthesis of philosophy and to bring about a revolution that continues today. I am a participant in this revolution.

Christ’s ideology leads to an honest life, to a fair political system with leaders conscious of our purpose…

Jesus Christ has transformed Buddha’s teaching of pain, suffering. Jesus Christ taught that you should not avoid suffering, you should suffer voluntarily, freely, and in this way, you reach your happiness. Jesus Christ shows us the way to earthly and eternal happiness. I follow Him.

Sources of Jesus Christ’s ethical system

In my opinion, Jesus Christ was born as a man and became God for those who worship him because His pro-social Teaching was perfect. The ethical achievements of the Israelites were a continuation of the culture of ancient Egypt acquainted by Moses and developed by his followers, who created Jewish law.

The ethical cultures of Asia migrated to the Middle East along the caravans route. The ethical culture of Asia was also introduced to the Middle East’s philosophy after the conquest of Asia by Alexander the Great, who had in his army the scientific staff – a philosophers-scientists team. In His life, Jesus Christ met with the ethical ideals of Asian cultures and accepted them, and his teaching was a synthesis of the ethics of the Middle and the Far East. We need to find sources for this synthesis.

The teaching of Jesus Christ is not a religion. His teaching is an ideology that leads us to a better future, better use of our possibilities, to live in harmony with our world. We need the continuation and development of Jesus Christ’s ideology in our daily lives so that we become sages, people who love our whole world, and his culture.

Whatever we can say about the doctrine of Jesus Christ, His ideology, we must think of His teaching as the continuing teaching of ancient prophets from our History. Jesus Christ was the penultimate in a long series of Great Philosophers and understood that we should not talk only about people’s behavior. Don’t just talk about how to live, but live according to your teachings by yourself. Jesus Christ shows us the limit of conscious, individual love – sacrificing himself for the good of others. We have no other choice in our lives because whatever we do, we follow Jesus Christ, and we must understand it. His teaching was full of human knowledge; nothing more we can add. We must apply His teaching in our daily lives. But the problem is to show how Jesus Christ used the teaching of ancient prophets from Europe, Asia, and Africa? I think we should jointly consider the process of penetrating cultures in antiquity. I believe that the great challenge for modern science is to show that our thinking tends to synthesize human knowledge – the science of sacrificing our weaknesses for a shared better future. The Prophet Muhammad was also a great philosopher who each religion and taught to worship all faiths. Every teaching, every thought comes from the surrounding world, which is the Best Teacher.

Jesus’ ideology is simple: if you can love your enemies, you can achieve everything as a human being by avoiding unnecessary suffering. The long evolution of philosophy has passed, and Christ has synthesized many philosophies and led to a revolution that continues today. I am a participant in this revolution. Christ’s ideology leads to an honest life, to a fair political system with leaders aware of our goals.

Jesus Christ transformed the Buddha’s teaching on pain and suffering. Jesus Christ taught that you should not avoid suffering, you should suffer voluntarily, and in this way, you will achieve happiness. Jesus Christ shows us by his example the way to earthly and eternal happiness.

I recently think that all the suffering I have had in my life is due to my ignorance. I didn’t know what I was doing in my life. In this way, I agree with the teaching of Socrates, Buddha, and Jesus Christ. However, my suffering motivated me to self-study and developed my spirit and ethics, so my grief positively affected me. My life full of pain was the Best Teacher. It confirms the truthfulness of the teaching of Jesus Christ. If we suffer, we also learn.

I didn’t know what I was doing. I did not know how difficult the path of life I chose. Anyone can say that. Our history is a long chain of acts of ignorance. The higher is the ignorant person’s position in the social hierarchy, the greater the damage done to society. There is only one way to break ignorance – the development of knowledge among the whole community, especially among political elites.

Aeschylus (525-456 BC) was an ancient Greek philosopher. He is often described as the father of tragedy. He claimed that suffering is science. Below is an excerpt from the Polish version of Wikipedia:

“The model of Aeschylus’s reality is, therefore, subordinated to ethical and religious ideas. The world’s model bases on the belief that everything rules divine justice, and the main deities that make it up are Zeus, Mojarra, and Dike. God and human justice are in a close relationship here. They both rely on faith in the order that can be controlled only through suffering.

Jesus Christ fulfilled Aeschylus’ message and imitated Job’s figure (in Polish Hiob) from the Hebrew Old Testament.

The system of laws of the Decalogue of Moses was probably the abbreviation of 42 laws of the Egyptian goddess Maat (http://maatlaws.blogspot.com/  ). Moses, who was brought up and shaped by ancient Egypt’s culture, simplified Egyptian law so that an excess of prohibitions would not prevent Israel from exercising the rights. The rule must be understandable and straightforward to be universally applicable. Jesus Christ was shaped by the Decalogue of Moses, whose source was ancient Egypt. Also, ancient Israel’s society was organized into small local communities, whose tradition of the organization came from Babylonian captivity. So we see Egyptian and Babylonia sources of Christ’s ethics.

During the life of Christ, the overpopulated Judea suffer a great drought. His ideology was a reaction to the social needs resulting from the crisis in agriculture and society.

Philosophical and religious systems were created depending on the natural environment and the tradition of a given country. An example is China, where ideas of Confucianism and Taoism developed. This is described in the citation:

“Confucius’ thought was born of rather a poor land. In his homeland, the small principality of Lu, located in the central, continental part of today’s Shandong Province, he was able to observe man’s struggles with hostile nature from an early age, constant flooding, and excess water. The rocky land of the higher parts of Shandong is not very fertile and is reluctant to produce. Every cultivation requires harmonization of efforts; social action is common. It is not easy to rule a country where hunger was not uncommon, and people are ready to rebel. Such thoughts had to direct Confucius’s attention to social life, seek an answer to the question of our place in society, how the ruler should rule, and how much of his subjects should be involved in these governments. “

Taoists claim that the less a prince rules, the better the state of society. The ideal of Taoists is the self-governance of small local communities, and Jesus Christ takes the example of Taoist teaching and creates his small communities, making life easier for poor people from Judea.

Zoroastrianism and Jesus Christ beliefs

An excerpt from Polish Wikipedia:

Zoroastrianism is derived from the original beliefs of Indo-European peoples living in the area of present northern Iran. Muslims call them followers the worshipers of the fire. The Holy Book of Zoroastrian is Avesta, the most crucial part of which is Gaty, according to the beliefs written by Zoroaster himself. Zoroastrianism was a state religion in the existing Sassanid empire in contemporary Iran and Iraq. He exerted a significant influence on Judaism, and through him also on Christianity and Islam. According to some religious scholars, there are serious premises to claim that such basic principles of religion as the Last Judgment (Last Judgment was also in ancient Egyptian believes) the soul wandering after death to hell or heaven, faith in the existence of the devil, and the arrival of the messiah arose under the strong influence of Zoroastrianism.

Zoroaster claimed that if we have good thoughts, right speech, good deeds, this gives us a happy life.

The thoughts of Confucius and the peace

Józef Marzęcki, Religious-Philosophical Systems of the East, Scholar, Warszawa 1999, p.140, quote:

Zeng Shen, the continuity of Confucius’ thought, considered to be the author of the Great Science (DAXUE, actually dated at the turn of the third and second centuries before Christ), is part of the Siddha (Sishu), thus portraying the way a man to perfection:

“Great learning path leads to enlightenment. Enlightened virtue consists of cordiality to the people and refraining from desires and goods. The wise refrain leads to having confidence. Confidence leads to calm. Calm leads to peace. Peace leads to a state of concentration. Focus brings prosperity. Things have roots and vertices; things have a beginning and an end. Knowing what was before and after is a rule close to Tao. The ancients wished enlightenment. Enlightened virtue desires greatness. The largest ones first rule their own state. Desiring to govern their own country, they first achieve the prosperity of their own family. The people who desire the good of the family first fix themselves. Those who want to fix themselves first improve their own minds. Those who want to improve their minds first control their own thoughts. Wanting to control their own thoughts first expand their own knowledge. Enhanced knowledge consists of recognizing things. Recognition of things leads to the highest knowledge. The highest knowledge leads to the confidence of the thought. The confidence thought leads to a reformed mind. A Reformed mind leads to improving ourselves. When we are corrected, we bring to the prosperity of the family. The prosperity of the family leads to the rule of law. A law-governed state leads to the heavens that bring balance. Starting from the emperor until down to the ordinary people, minds must take care of the roots. You can not destroy the roots, but you have to take care that the growing tree is well cultivated. It can not be so that what is important is neglected, and at the same time, what is not important is being important (taken care of). This is called learning the roots; it is called the highest knowledge.

Bogdan Góralski said: “The righteous prince, the righteous king, the elect of the heavens, should ensure the harmony and co-operation of all communities and all religions by bringing to Earth the Ordering Law in the pattern of the established law of the Universe, which will ensure the harmonious development of the earthly communities for the attainment of the Absolute.

Christ’s law about love for enemies mainly introduces wise love in every family that leads to the smart social order.

Love of enemies and peace in the teaching of Jesus Christus

Love Your Enemies

Jesus said to his disciples: You have heard that it was said, You will love your neighbor, and you will hate your enemy. And I tell you: Love your enemies and pray for those who persecute you; So you will be the sons of your Father who is in heaven; Because He causes His sun to rise above the evil and the good, and He sends rain on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward will you have? Do tax collectors do not do it? And if you only greet your brethren, what special do you do? Do not the heathen do it? So be perfect, how perfect is your heavenly Father (Mt 5,43-48).

The text of the Gospel was too radical for me when I was younger. Love your enemies? … But after years, I believe in the rightfulness of Christ. Thanks to our enemies, we become better. Why…??? Thanks to our enemies, we have the motivation to live and fight. Enemy means a conflict that forces the preparation for the final battle. We will know the enemy; then, we try to be perfect to face him. If we have to win, we must outdo the enemy. We begin to educate ourselves to understand the enemy to understand the hostile world around us. We collect information about him, and this way, we learn about the causes of the conflict. We begin to understand the behavior of the enemy and start to sympathize with him. We become perfect than when we did not have the enemy and were sluggish in complacency. And as we are better or stronger already than the enemy, then we pity him, and we reach for his hand to the consent. We see the nonsense of victims of the struggle and see the possibility of a peaceful exit from the conflict. Our advantage still enforces the agreement. We win the war without launching it. So did the ancient Chinese. Ancient Chinese thought: It is wise to win the war without launching it. Let’s love our enemies because they make us perfect.

Let’s love our enemies because they make us perfect.

We owe them our perfection achieved through conflict.

Let us be grateful and love them for what they did to us.

It was taught by Christ 2,000 years ago. What would the world be if we listened to Him … ???

God is perfect but does it mean that He had an enemy too???

Christ and agricultural order

Christ ordered to fulfill the obligations to the landowners voluntarily accepted by tenants of agricultural land, which indicates his acceptance of the feudal farming system based on land rent. His orders resulted from an understanding of the essence of Palestine’s social problems based on drought and material poverty of tenants who could not meet their obligations due to reduced yields.

How did Jesus Christ solve the problem of inheriting property ???

According to the Apostolic Letters, early Christian communities accepted new believers when they offered all their property to the community. Christian communities were providing members with protection against hunger and lawlessness that prevailed in Judea at that time. The transfer of all property to the Christian community was probably a new solution to the problem of property inheritance, which causes so many problems today. A global company POL-CAT, which no one will inherit, will dispel many contemporary world issues and become a worldwide community’s common property.

 If people donate their wealth to Slavic local communities, a common treasure-capital of the local community will be created, which can be managed for the benefit and safety of community members. Elected wise local community leaders will ensure security and dignified life for members of local Slavic communities. Communities will arise in place of today’s parishes of Christian churches. It will be a return to the old Slavic traditions. The program of the Decalogue Party will be the guide of the communities in the wise management, and is available on the Internet, and is a systematic action program for Poland.

Contemporary mafias can not take over POL-CAT

The harmony between man and woman will occur when we change the mechanisms of inheritance of property. The POL-CAT Global Enterprise is proposing to change the inheritance system. POL-CAT can not be taken over.

Global peaceful revolution

In the text “Mode of operation of  POL-CAT,” I write that this company’s employees will have an equal share in profits. Why? Because it will force everyone to work hard to increase the company’s income. There will be no financial elite in this enterprise. It is a revolution. Either equal wealth or equal poverty.

I follow Jesus Christ creating the mode of operation of POL-CAT.

Jesus Christ said, “You know that the rulers oppress the people, and the great ones let them feel their advantage. It should not be between you. If anyone of you wants to be great, let him be your servant. If anyone of you wants to be first among you, let him be your slave. (Matthew 20: 25-27). I follow Jesus Christ creating the mode of operation of POL-CAT.

Jesus Christ’s teaching is not a religion; this is an ideology that leads us to a better future, better use our abilities and live in the beauty of our world. We need the doctrine of Jesus Christ in our everyday life to become wise and loving men, men loving our world.

You have to follow Jesus Christ now to be happy

By his teaching, Jesus Christ restored faith in the perfection of our world and, with His sacrifice, showed us the way to happiness, erased the original sin of Adam and Eve. They reached for fruit from the tree of knowledge of good and evil; they doubted the given world and began to perceive good and bad sides in it. Meanwhile, good and evil is essential elements of our world and lead us in the process of evolution to perfection, similar to the perfection of the creators of our living environment. The sacrifice of suffering and the life of Christ is a commentary of his perfect philosophy – voluntary suffering brings eternal happiness. His last lesson: Share bread for His memory (Bible 1998: Luke 22:19), contains the final wisdom of his message because 18 years of my studies led me to the same conclusion that only the abundance of food allow avoiding wars and revolutions and ensures harmonious development of societies and their culture. Other evangelists quote the words of Christ. Share bread and wine for my remembrance – this is a call to vegetarianism so far overlooked in the teaching of Christ. Enough of bread means a worthy life, and wine implies a life full of good fun. Sharing bread and wine will ensure a dignified and happy life.

The meaning of our life consists of voluntary suffering for others’ favor, and it is full of the joy of existence. Christ’s teaching and sacrifice showed us unbounded faith in the perfection of our world against Adam’s doubt. Christ was indifferent to the threat of death on the cross. He fulfilled his mission and trusted God completely.

Christ pointed out that the rabbis are no longer necessary.

He has established His representatives among the simple people – the Apostles of the New News: the Law is understandable and straightforward; to love your enemies and share your bread and wine and to suffer voluntarily to be happy.

Like the idea of vegetarianism, Christ drew from Jainism and Buddhism, so the concept of voluntary suffering could have been borrowed from Taoism. One of the principles of Taoism is to recommend to creatures voluntarily to belittle themselves. Christ has brought this principle to the limits of human possibilities, sacrificing his person’s dignity and inviolability for the good of all beings. He humbly humbled himself and joined with the Absolute by this deed.

Christ was an ideal, a perfect but incomprehensible philosopher and teacher. Because He was the Pharisees, He raised a despised woman to the pedestal, which was almost a sacrilege. The women saved the memory of him and preserved in the memory of generations the teacher’s worship. The women have been carried their cross and were the strongest supporters of the Church of Christ.

He was with us 2,000 years ago when the climatic crisis impoverished Judea’s people, but  He was not understood then, so you have to follow Him nowadays to be happy when a global crisis will come. By his teaching, Jesus Christ has been restoring bases of social order in Judea according to principles of Heaven, which prescribe to save of social energy and all energies. Heaven prescribes to save of social energy and all energies.

Philosophy – (ancient Greek φιλοσοφία from Ancient Greek φίλος – love and ancient Greek οοφία – wisdom, translated as “love of wisdom”) – systematic and critical reflections on basic problems and ideas, the desire to know their essence, and a comprehensive understanding of the world. The Bogdan Góralski philosophy is contained in the equation:

WISE LOVE = ENERGY = LIFE

Wise love will give us the energy to provide us with eternal life for us and future generations.

Warsaw, 8-14 December 2017, 5:27                              Bogdan Góralski

Chrystus był ideałem, doskonałym, ale niezrozumianym filozofem i nauczycielem. Podniósł na piedestał pogardzane kobiety, co było niemal świętokradztwem w tamtym czasie. Pokazał, że dla wdrożenia Jego etyki  warto umierać.

Źródła systemu etycznego Jezusa Chrystusa

Bogdan Góralski

Biblioteka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

W mojej opinii Jezus Chrystus narodził się jako człowiek i stał się Bogiem dla wielbiących go ludzi dlatego, że Jego prospołeczna Nauka była doskonała. Dorobek etyczny Izraelitów był kontynuacją kultury starożytnego Egiptu zapoznanej przez Mojżesza i rozwijanej przez jego naśladowców tworzących żydowskie prawo.

Kultury etyczne Azji migrowały na Bliski Wschód szlakiem karawan a także zostały zapoznane podczas podboju Azji dokonanego przez Aleksandra Wielkiego, któremu towarzyszył sztab – zespół filozofów-naukowców. Jezus Chrystus w swoim życiu spotykał się z etycznymi ideałami azjatyckich kultur, a jego nauczanie było syntezą  etyki Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Trzeba nam znaleźć źródła tej syntezy.

Nauczanie Jezusa Chrystusa nie jest religią. Jego nauka jest  ideologia, która prowadzi nas do lepszej przyszłości, lepszego wykorzystania naszych możliwości, do życia w harmonii z naszym  światem. Potrzebujemy kontynuacji i  rozwoju ideologii Jezusa Chrystusa w naszym codziennym życiu, abyśmy  stali się mędrcami, ludźmi kochającymi  cały nasz świat.

Cokolwiek możemy powiedzieć o doktrynie Jezusa Chrystusa, ideologii, nauczaniu, musimy myśleć o Jego nauce jako o ciągłości nauczania dawnych proroków z naszej Historii. Jezus Chrystus był przedostatnim w długiej serii Wielkich Filozofów i zrozumiał, że nie powinniśmy mówić tylko o zachowaniu ludzi. Nie mów tylko o tym, jak żyć, ale żyj zgodnie z twoją nauką. Jezus Chrystus ukazuje nam sam siebie jako granicę świadomej, jednostkowej miłości – poświęcając się dla dobra innych. Nie mamy innego wyboru w naszym życiu, ponieważ cokolwiek robimy, podążamy za Jezusem Chrystusem i musimy to zrozumieć. Jego nauczanie było pełnią ludzkiej wiedzy, nic więcej nie można było dodać. Musimy zastosować Jego naukę w naszym codziennym życiu. Ale problemem jest pokazanie, w jaki sposób Jezus Chrystus użył nauczania dawnych proroków z Europy, Azji i Afryki? Myślę, że powinniśmy wspólnie rozważyć proces przenikania kultur w starożytności. Uważam, że wielkim wyzwaniem dla współczesnej nauki jest pokazanie, że nasze myślenie zmierza do syntezy ludzkiej wiedzy – nauki o poświęcaniu naszych słabości dla wspólnej  lepszej przyszłości. Prorok Mahomet  także był wielkim filozofem, który zrozumiał prawdziwość każdej religii i nauczał aby oddawać cześć wszystkim religiom.

Ideologia Jezusa jest prosta: jeśli potrafisz kochać swoich wrogów, możesz osiągnąć wszystko jako istota ludzka unikając niepotrzebnego cierpienia. Minęła długa droga ewolucji filozofii, a Chrystus dokonał syntezy wielu filozofii i doprowadził do rewolucji, która trwa do dziś. Jestem uczestnikiem tej rewolucji. Ideologia Chrystusa prowadzi do uczciwego życia, do uczciwego systemu politycznego z przywódcami świadomymi naszych celów.

Jezus Chrystus przekształcił nauczanie Buddy o bólu i  cierpieniu. Jezus Chrystus nauczał, że nie powinieneś unikać cierpienia, powinieneś cierpieć dobrowolnie i w ten sposób osiągniesz szczęście. Jezus Chrystus pokazuje nam przez własny przykład drogę do ziemskiego i wiecznego szczęścia.

Ostatnio myślę, że całe moje cierpienie, które miałem w moim życiu, zawdzięczam tylko sobie i mojej ignorancji. Nie wiedziałem, co robię w moim życiu. W ten sposób przyznaję rację nauczaniu Sokratesa, Buddy oraz Jezusa Chrystusa. Jednak moje cierpienia zmotywowały mnie do samokształcenia i rozwoju mego ducha i etyki, więc moje cierpienie wywołało pozytywny efekt. To potwierdza słuszność nauczania Jezusa Chrystusa.

Nie wiedziałem, co robię. Nie wiedziałem jak trudną drogę życia wybrałem. Każdy może to powiedzieć. Nasza historia to długi łańcuch aktów ignorancji. Im wyższa pozycja ignoranta w hierarchii społecznej, tym większa szkoda wyrządzona społeczeństwu. Jest tylko jeden sposób, aby przełamać ignorancję – rozwój wiedzy wśród całego społeczeństwa, a zwłaszcza wśród elit politycznych …

Ajschylos (525-456 pne) był starożytnym greckim filozofem. Często opisuje się go jako ojca tragedii. Twierdził, że cierpienie jest nauką. Poniżej jest fragment z polskiej wersji Wikipedii:

„Model rzeczywistości Ajschylosa jest zatem podporządkowany ideom etyczno-religijnym. Ten model opiera się na przekonaniu, że światem rządzi boska sprawiedliwość, a głównymi bóstwami, które go tworzą, są Zeus, Mojra i Dike. Bóg i ludzka sprawiedliwość są tutaj w bliskim związku. Obaj polegają na wierze w porządek, który można kontrolować tylko przez cierpienie …

Jezus Chrystus wypełnił przesłanie Ajschylosa i naśladował postać Hioba (w języku polskim) z hebrajskiego Starego Testamentu.

System praw Dekalogu Mojżesza był prawdopodobnie skrótem 42 praw egipskiej bogini Maat (http://maatlaws.blogspot.com/). Mojżesz, który został wychowany i ukształtowany przez kulturę starożytnego Egiptu, uprościł egipskie prawo, aby nadmiar zakazów nie uniemożliwiał Izraelitom korzystania z ich praw. Prawo musi być proste i zrozumiałe aby można go było powszechnie stosować. Jezus Chrystus został ukształtowany przez Dekalog Mojżesza, którego źródłem był starożytny Egipt. Ponadto społeczeństwo starożytnego Izraela zostało zorganizowane w małe społeczności lokalne, których tradycja organizacji pochodziła z niewoli babilońskiej. Widzimy więc egipskie i babilońskie źródła etyki Chrystusa.

Podczas życia Chrystusa przeludniona Judea doznała wielkiej suszy. Jego ideologia była reakcją na potrzeby społeczne, które były wynikiem kryzysu w rolnictwie i społeczeństwie.

Systemy filozoficzno-religijne powstawały w zależności od środowiska naturalnego i tradycji danego kraju. Przykładem są Chiny, w których rozwinęły się idee konfucjanizmu i taoizmu. Jest to opisane w cytowanym cytacie:

„Myśl Konfucjusza narodziła się z raczej ubogiej ziemi. W swojej ojczyźnie, małym księstwie Lu, położonym w centralnej, kontynentalnej części dzisiejszej prowincji Shandong, był w stanie obserwować walki człowieka z nieprzyjazną przyrodą od najmłodszych lat, ciągłe walki z powodziami i nadmiar wody. Skalista kraina wyższych części Shandong jest mało płodna i niechętnie daje plony. Każda kultywacja wymaga harmonizacji wysiłków, wspólnym jest działanie społeczne. Niełatwo jest władać krajem, w którym głód nie był rzadki, a ludzie są gotowi do buntu. Takie myśli musiały skierować uwagę Konfucjusza na życie społeczne, szukać odpowiedzi na pytanie, jakie jest nasze miejsce w społeczeństwie, jak władca powinien rządzić i jaka część jego poddanych powinna być zaangażowana w te rządy.”

Taoiści twierdzą, że im mniej rządzi książe, tym lepszy jest stan społeczeństwa. Ideałem taoistów jest samorządność małych lokalnych społeczności, a Jezus Chrystus bierze przykład z nauczania taoistów i tworzy swoje małe społeczności, co ułatwia życie biednym ludziom z Judei.

Zoroastrianizm i wierzenia Jezusa Chrystusa

Fragment polskiej Wikipedii:

Zoroastrianizm wywodzi się z pierwotnych wierzeń ludów indoeuropejskich zamieszkujących obszar obecnego północnego Iranu. Muzułmanie nazywają jej wyznawców czcicielami ognia. Świętą księgą Zoroastrianina jest Awesta, której najważniejszą częścią jest Gaty, zgodnie z wierzeniami napisanymi przez samego Zoroastra (patrz: język Aestean). Zoroastrianizm był religią państwową w istniejącym imperium Sasanidów we współczesnym Iranie i Iraku. Wywarł znaczny wpływ na judaizm, a przez niego także na chrześcijaństwo i islam, a według niektórych uczonych religijnych istnieją poważne przesłanki do twierdzenia, że takie podstawowe zasady religii jak Sąd Ostateczny, dusza wędruje po śmierci do piekła lub nieba, wiara w istnienie diabła i nadejście mesjasza powstały pod silnym wpływem zaratusztrianizmu.

Zoroaster twierdził, że jeśli mamy dobre myśli, dobrą mowę, dobre uczynki, to daje nam szczęśliwe życie. Przestrzeganie tych zasad prowadzi nas do poszanowania innych istot.

Idee Konfucjusza a pokój na Ziemi

Józef Marzęcki, Systemy religijno-filozoficzne Wschodu, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1999, str.140, cytuję:

Kontynuator myśli Konfucjusza, Zeng Shen (505-437 p.n.e.), zwany Zengzi, uważany za autora Wielkiej Nauki (DAXUE – datowanej faktycznie na przełom III i II wieku przed Chrystusem), będącej częścią Czteroksięgu (Sishu), tak przedstawia drogę człowieka do doskonałości:

Wielkiej nauki droga prowadzi ku oświeceniu. Oświecona cnota polega na serdeczności wobec ludzi przez powstrzymanie się od pragnień i dóbr. Mądre powstrzymanie się prowadzi do posiadania pewności. Pewność prowadzi do stanu spokoju. Spokój prowadzi do stanu pokoju. Pokój prowadzi do stanu skupienia. Skupienie prowadzi do pomyślności. Rzeczy mają korzenie i wierzchołki, sprawy mają początek i koniec. Znajomość tego,  co wcześniej i co później, jest regułą bliską tao. Starożytni pragnęli oświecenia. Oświecona cnota pragnie wielkości. Najwięksi najpierw rządzą własnym państwem. Pragnący rządzić własnym państwem najpierw osiągają pomyślność własnej rodziny.  Pragnący dobra własnej rodziny najpierw naprawiają siebie samego. Pragnący naprawić samego siebie najpierw poprawiają własny umysł. Pragnący poprawić własny umysł najpierw kontrolują własne myśli.  Pragnący kontrolować własne myśli najpierw rozszerzają własną wiedzę. Rozszerzona wiedza polega na rozpoznaniu rzeczy. Rozpoznanie rzeczy prowadzi do wiedzy najwyższej. Wiedza najwyższa prowadzi do myśli pewnej.  Myśl pewna prowadzi do umysłu zreformowanego. Zreformowany umysł prowadzi do poprawienia nas samych. My poprawieni doprowadzamy do pomyślności rodziny. Pomyślność rodziny doprowadza do państwa praworządnego. Państwo praworządne doprowadza do nieba wprowadzającego równowagę. Począwszy od cesarza, aż schodząc w dół do zwykłych ludzi, umysły muszą brać pod uwagę dbałość o korzenie. Nie można niszczyć korzeni, lecz trzeba się troszczyć, aby rosnące drzewo było dobrze kultywowane. Nie może być tak, aby to co ważne, było zaniedbane, a  równocześnie to co, co mało ważne, aby było zadbane. To się nazywa poznaniem korzeni, to się nazywa najwyższym poznaniem.

Prawy książe, prawy król, pomazaniec Boży, wybraniec niebios, powinien zapewnić harmonię i współdziałanie wszystkich społeczności świata i wszystkich religii zaprowadzając na Ziemi Porządek na wzór odkrytych praw Kosmosu, które zapewnią harmonijny rozwój ziemskim społecznościom aż do osiągnięcia Absolutu.

Prawo Chrystusa o miłości do wrogów przede wszystkim wprowadza mądrą miłość w każdej rodzinie.

Źródła idei pokoju w nauczaniu Jezusa Chrystusa

Grecki myśliciel i rolnik Hezjod (VII p.n.e.) wychwalał  pokój i pracę w rolnictwie a ganił wojnę.

Religie szukają pokoju w Asyżu

“Nigdy więcej nienawiści! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej terroryzmu! Niech każda religia w imię Boga daje ziemi sprawiedliwość i pokój, przebaczenie i życie, miłość!” (Papież Jan Paweł II).

ASSIS, 24 stycznia 2002 r. Przedstawiciele różnych religii z całego świata gromadzili się, by wspólnie modlić się o pokój – pokój, który zagraża terroryzmowi, nietolerancji i niesprawiedliwości. Spotkanie zostało ogłoszone przez Papieża około dwa miesiące po upadku słynnych bliźniaczych wież w Nowym Jorku. Wielu przywódców religijnych z entuzjazmem przyjęło zaproszenie Watykanu.

Wcześniej, dwukrotnie – w 1986 i 1993 r. – z inicjatywy papieża w tym samym włoskim mieście zorganizowano dzień modlitwy o pokój. * W 2002 roku ponad tysiąc dziennikarzy z wielu krajów obserwowało kongres. W modlitwach uczestniczyli przedstawiciele różnych religii: chrześcijaństwo (w tym katolicy, luteranie, anglikanie, ortodoksi, metodyści, baptyści, zielonoświątkowcy, menonici i kwakrzy), a także islam, hinduizm, konfucjanizm, sikhizm, dżinizm, ruch tenri-kyo, i buddyzm, judaizm, tradycyjne religie afrykańskie, szintoizm i zoroastrianizm. Byli także delegaci innych religii i przedstawiciel Światowej Rady Kościołów.

Tymczasem w Polsce z której pochodzi papież Jan Paweł II duchowni katoliccy pracują w Wojsku Polskim i modlą się wspólnie z polskimi żołnierzami, którzy mają zabijać wrogów. Tymczasem Jezus Chrystus kazał miłować wrogów, a nie zabijać ich. Jeżeli sam papież pochwala zabijanie wrogów to czy możemy wymagać od zwykłego Polaka znajomości nauczania Jezusa Chrystusa ?

14.4.1. Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół

Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.(Mt 5,43-48)

Tekst Ewangelii był dla mnie zbyt radykalny gdy byłem młodszy. Miłować nieprzyjaciół???…  Jednak po latach przyznałem i w tym rację Chrystusowi. Dzięki nieprzyjaciołom stajemy się lepsi. Dlaczego…??? Dzięki nieprzyjaciołom mamy motywację do życia, walki. Nieprzyjaciel znaczy konflikt, który wymusza tok przygotowań do finalnego starcia.  Poznajemy wtedy przeciwnika, udoskonalamy się aby stawić mu czoła. Jeżeli mamy wygrać musimy go przewyższyć. Zaczynamy się kształcić aby zrozumieć wroga, aby zrozumieć otaczajacy wrogi świat. Gromadzimy o nim informacje i tą drogą dowiadujemy się o przyczynach konfliktu. Zaczynamy rozumieć postępowanie wroga i zaczynamy mu współczuć. Stajemy się doskonalsi niż gdy nie mieliśmy wroga i gnuśnieliśmy w samozadowoleniu. A jak już jesteśmy lepsi czyli silniejsi od wroga to litujemy się nad nim i wyciągamy rękę do zgody. Widzimy bezsens ofiar walki i dostrzegamy możliwość pokojowego wyjścia z konfliktu. Porozumienie i tak jest wymuszone naszą przewagą. Wygrywamy więc wojnę w ogóle jej nie wszczynając. Tak radzili starożytni Chińczycy. Najmądrzej jest wygrać wojnę wcale jej nie wszczynając.

Miłujmy naszych nieprzyjaciół bo dzięki nim stajemy się doskonalsi.

Zawdzięczamy im naszą doskonałość zdobytą dzięki przygotowaniom do konfliktu.

Bądźmy im wdzięczni i miłujmy ich za to co nam uczynili.

Tak radził Chrystus 2000 lat temu. Jaki byłby świat gdyby Go posłuchano…???

 Chrystus a system feudalny

Chrystus nakazał wypełniać dobrowolnie przyjęte przez dzierżawców ziemi rolnej zobowiązania wobec właścicieli ziemi co wskazuje na jego akceptację systemu feudalnego rolnictwa opartego na dzierżawie ziemi. Jego nakazy wynikały ze zrozumienia istoty problemów społecznych Palestyny u których podstawy była susza i materialna bieda dzierżawców. Dzeżawcy  nie mogli wywiązać się ze zobowiązań z powodu zmniejszenia plonów, które było skutkiem suszy. 

W jaki sposób Jezus Chrystus rozwiązał problem dziedziczenia własności?

Według listów apostolskich wczesne wspólnoty chrześcijańskie przyjmowały nowych wierzących, gdy oddawali całą swoją własność społeczności wspólnoty. Wspólnoty chrześcijańskie zapewniały członkom ochronę przed głodem i bezprawiem, które panowały w Judei w tym czasie. Prawdopodobnie przeniesienie całego majątku do wspólnoty chrześcijańskiej było nowym rozwiązaniem problemu dziedziczenia własności, który powoduje dzisiaj tak wiele negatywnych skutków. Myślę, że globalna firma POL-CAT, której nikt nie odziedziczy, rozwiąże wiele problemów współczesnego świata i stanie się wspólną własnością globalnej społeczności. Jeżeli ludzie ofiarują swój majatek słowiańskm wspólnotom lokalnym to powstanie wspólny skarb-kapitał wspólnoty, którym będzie można gospodarować dla dobra i bezpieczeństwa członków wspólnot. Wybrani mądrzy przywódcy wspólnoty zapewnią bezpieczeństwo i godne życie członkom słowiańskich wspólnot. Wspólnoty powstaną w miejsce dzisiejszych parafii kościołów chrześcijańskich. Będzie to powrót do dawnych słowiańskich tradycji. Przewodnikiem wspólnot w gospodarowaniu będzie Program Partii Dekalogu dostępny w Internecie i będący systetycznym programem działania dla Polski..

POL-CAT nie może zostać przejęty przez mafie.

Harmonia między mężczyzną i kobietą nastąpi, gdy zmienimy mechanizmy dziedziczenia własności. POL-CAT Global Enterprise proponuje zmianę systemu dziedziczenia na systemdziedziczenia przez społeczeństwo lokalne.

Globalna pokojowa rewolucja

W tekście “Tryb działania POL-CAT” piszę, że pracownicy tej firmy będą mieli równy udział w zyskach. Czemu? Ponieważ zmusi to wszystkich do ciężkiej pracy, aby zwiększyć dochody firmy. W tym przedsięwzięciu nie będzie elity finansowej. To jest rewolucja. Albo równe bogactwo, albo równe ubóstwu …

Podążam za Jezusem Chrystusem, tworząc tryb działania POL-CAT.

Jezus Chrystus powiedział: “Wiecie, że władcy uciskają lud, a wielcy dają ludowi odczuć swoją przewagę, nie powinno tak być między wami, jeśli ktoś z was chce być wielki, niech będzie waszym sługą. Jeśli jeden z was chce być pierwszym spośród was, niech będzie waszym niewolnikiem (Mateusza 20: 25-27).

 Podążam za Jezusem Chrystusem, tworząc sposób działania POL-CAT.

Musisz iść za Jezusem Chrystusem, aby być szczęśliwym

Jezus Chrystus przez swoje nauczanie przywrócił wiarę w doskonałość naszego świata i swoją ofiarą pokazał nam drogę do szczęścia, wymazał pierwotny grzech Adama i Ewy. Sięgnęli po owoce z drzewa poznania dobra i zła, wątpili w dany świat i zaczęli dostrzegać w nim dobre i złe strony. Tymczasem są one istotnym elementem naszego świata i prowadzą nas w procesie ewolucji do doskonałości podobnej do doskonałości twórców naszego środowiska życia. Ofiara cierpienia i życia Chrystusa jest komentarzem jego doskonałej filozofii – dobrowolne cierpienie przynosi wieczne szczęście. Jego ostatnia lekcja: dzielenie się chlebem dla Jego pamięci (Biblia 1998: Ew. Łukasza 22:19), zawiera ostateczną mądrość jego przesłania, ponieważ 18 lat moich studiów doprowadziło mnie do tego samego wniosku, że tylko obfitość pożywienia pozwala uniknąć wojen i rewolucji i zapewnia harmonijny rozwój społeczeństw i ich kultury. Inni ewangeliści cytują słowa Chrystusa. Dzielcie się chlebem i winem na moją pamiątkę – to wezwanie do wegetarianizmu, jak dotąd pomijanego w nauczaniu Chrystusa. Dość chleba oznacza godne życie, wino oznacza życie pełne dobrej zabawy. Dzielenie się chlebem i winem zapewni godne i szczęśliwe życie.

Sens naszego życia polega na dobrowolnym cierpieniu dla dobra innych i jest w tym pełnia radości istnienia. Chrystusowe nauczanie i ofiara pokazały nam nieograniczoną wiarę w doskonałość naszego świata przeciwko wątpliwościom Adama. Chrystus był obojętny na groźbę śmierci na krzyżu. Wypełnił swoją misję i całkowicie zaufał Bogu.

Chrystus wskazał, że służba rabinów nie jest już konieczna i ustanowił swoich przedstawicieli wśród prostych ludzi – Apostołów Nowej Wiadomości: Prawo jest proste i zrozumiałe – Kochajcie swoich wrogów i dzielcie się chlebem i winem – cierpcie dobrowolnie dla dobra innych.

Podobnie jak ideę wegetarianizmu Chrystus czerpał z dżinizmu i buddyzmu, więc idea dobrowolnego cierpienia mogła zostać zapożyczona z taoizmu. Jedną z zasad taoizmu jest zalecanie istotom dobrowolnego umniejszania siebie. Chrystus doprowadził tę zasadę do granic ludzkich możliwości, poświęcając godność i nienaruszalność swojej osoby dla dobra wszystkich istot. Pokornie uniżył się i przyłączył się do Absolutu dzięki temu czynowi.

Chrystus był ideałem, doskonałym, ale niezrozumianym filozofem i nauczycielem. DLATEGO, ŻE BYŁ SEFARDYJCZYKIEM (?), FARYZEUSZEM,  podniósł na piedestał pogardzane kobiety, co było niemal świętokradztwem w tamtym czasie. Kobiety ocaliły pamięć o nim i zachowały w pamięci pokoleń kult Nauczyciela. Kobiety niosły swój krzyż i były najsilniejszym wsparciem Kościoła Chrystusowego.

Był z nami 2000 lat temu, kiedy kryzys klimatyczny zubożył mieszkańców Judei, ale nie był wtedy zrozumiany, więc musicie iść za Nim teraz, aby być szczęśliwymi, gdy nadejdzie globalny kryzys klimatyczny, ekonomiczny i społeczny.

Jezus Chrystus przez swoje nauczanie przywracał podstawy porządku społecznego w Judei zgodnie z zasadami Nieba, które nakazują oszczędzać energię społeczną i wszystkie energie. Niebiosa nakazują oszczędzać energię społeczną i wszystkie energie.

Filozofia – (starożytna grecka φιλοσοφία od: starogrecki φίλος – miłość i starożytne greckie οοφία – mądrość, tłumaczona jako “miłość do mądrości”) – systematyczne i krytyczne refleksje na temat podstawowych problemów i idei, dążenie do poznania ich istoty, a także kompleksowe zrozumienie świata. Mija filozofia zawarta jest w równaniu:

WISE LOVE = ENERGY = LIFE

MĄDRA MIŁOŚĆ=ENERGIA=ŻYCIE

Mądra miłość da nam energię, która zapewni nam życie wieczne dla nas i przyszłych pokoleń.

Warsaw, 8-14 December 2017, 5:27                              Bogdan Góralski

 Poprawiono dnia 12 listopada 2020 roku.

The need for the philosophical synthesis of religion

Survival technology

Nowadays, during globalization, when further barriers dividing nations disappear, we must develop to communicate and coexist, a certain global standard of ethical norms. The lack of an effective international system of regulating individuals’ and society’s behavior has become a barrier to development, threatening the human community. Until now, people, created from animals, have been guided by instinct, behavior patterns resulting from adaptation to life in the bosom of nature. Centuries ago, in various civilizations, germs of ethics appeared, a new way of adapting a man to the growing social environment. Ethics, the canon of the individual behavior cementing the society, is a reaction of organisms, the living populations, to the threat of the natural and social environment. The danger from the environment we should remove, and this triggers adaptation mechanisms in the endangered society. One of these mechanisms is the gathering knowledge about the environment and cooperation in its use to develop survival technology.

What is survival technology?

Technology is a way to achieve the assumed goal conditioned by the state of knowledge and social efficiency (Lem 1974: 32-33).

Our goal is to survive the oncoming climate crisis, which is the most essential and inevitable threat for us, so we need to gain knowledge and social skills. What does it mean to gain knowledge – we understand, but what does it mean to be socially fit?

A socially-minded society must cooperate to not to waste energy and to achieve the purpose of survival effectively. It is a society with a high ability to collaborate and an ethical organization. Therefore, social efficiency base on social bonds. It bases on ethics that saves social energy in achieving the goal of survival. The ethics of society is a function of its knowledge accumulated in response to a threat. The static community, not counteracting crises, is exposed to revolutions. Each revolution looks the same – the rebellion of citizens against deteriorating living conditions. You must find a guilty of the situation – a victim of aggression – they have always been the richest because of the best-educated social elite.

Each time the extermination of the elites caused dark ages in the life of the community. The conclusion is that contemporary elites should create mechanisms for educating and enriching the poor masses to prevent anticipated crises.

Our Modern Survival Technology will determine the use of all of our civilization’s output, and it will probably look like this:

 1. mechanisms that provide everyone with the opportunity to acquire knowledge and wealth,
 2. organizing peaceful migration of nations from overcrowded lands,
 3. developing a uniform ethical system.

We see that we need to develop knowledge about social mechanisms and mass means of transport to implement the first two demands. However, without uniform ethics, ensuring consistent cooperation of the global community, we will do nothing. We must create a unified ethical system for the whole world community, based on the universal principle of saving all energy, which will enable close international cooperation.

Global climate change has always caused social conflicts and mass migrations. We can prevent them by the consistent implementation of modern survival technology, expressed in the equation:

KNOWLEDGE + ETHICS = ENERGY = LIFE

Applying knowledge and ethics will give effectiveness (energy) to our global activities. The limits of knowledge are wisdom, and the boundary of ethics is love. May smart love between people provide us with the highest effectiveness in overcoming the oncoming climate crisis. It will ensure a peaceful life for future generations.

 

 Technologia przetrwania

Obecnie trwa ocieplenie klimatu, co powoduje narastanie agresji w Azji i Afryce z powodu spadku produkcji rolnej i pogarszających się warunków życiowych. Rośnie migracja z tych kontynentów do USA i Europy. Jednocześnie w krajach G-8 występuje zjawisko nadprodukcji rolnej przy spadku wielkości populacji. Gdy rosną ceny żywności to jednocześnie zmniejsza się popyt na artykuły przemysłowe. Wszystko to razem powoduje kryzys finansowo-gospodarczy. Logika dziejów pozwala oczekiwać pojawienia się wybitnej postaci, twórcy nowego ładu i powszechnego systemu etycznego, jednoczącego ludzkość na drodze wyjścia z kryzysu. Przywódca ten będzie musiał zastosować przesłanie Jezusa Chrystusa, który powiedział przecież: ”Dzielcie się chlebem na moją pamiątkę” (Łk 22,19), bo na tym polega miłość bliźniego.

Owocem moich przemyśleń jest teoria, że uniwersalna etyka ma wymiar fizyczny. Miarą etyki jest zdolność jednostek i społeczeństw do oszczędzania wszelkich form energii w tym energii społecznej. Skuteczny system etyczny czyni społeczeństwo sprawniejszym i bardziej dynamicznym. Etycznym jest ten człowiek, który żyje kosztem zużycia jak najmniejszej ilości energii. Etyka to sztuka oszczędzania energii.

Środowisko społeczne powstawało jako forma obrony przed niesprzyjającym środowiskiem przyrodniczym. Pojawienie się systemów etycznych regulujących zachowania jednostek w środowisku społecznym jest więc mechanizmem dostosowawczym do środowiska otaczającego. Brak skutecznego systemu etycznego jest zatem oznaką braku przystosowania do środowiska. Inaczej mówiąc, normy etyczne potrzebne człowiekowi, są wynikiem reakcji na otaczające środowisko przyrodnicze. Świat w którym żyjemy nieustannie nas ulepsza, czyni bardziej etycznymi. Lepsi ludzie tworzą coraz doskonalszy ludzki świat. Nasz świat się rozwija. Zatem prawdopodobnie celem świata jest rozwój. Etyka jest efektem ewolucji zbiorowej świadomości ludzi reagujących na zagrożenia płynące ze środowiska otaczającego. Prawdopodobnie etyka, jako nasze ograniczenie wobec środowiska społecznego, zastąpi coraz mniej potrzebne pierwotne instynkty, które we wcześniejszych etapach ewolucji wyznaczały nasze reakcje wobec natury. Globalny rozwój jednolitego systemu etycznego usunie bariery rozwojowe stojące przed ludzkością i wpłynie na rozwój cywilizacji. Rozwijający się Internet, usuwający bariery w dostępie do wiedzy, jest nową formą świadomości zbiorowej ludzkości. Jest to nowe środowisko w którym uczymy się żyć. Prawdopodobnie w tym nowym środowisku internetowym, które zbliża ludzi, powstanie nowa, ujednolicona  etyka. Ujednolicona  etyka umożliwi pokojową współpracę światowej społeczności i wykorzystanie, dzięki Internetowi, całej wiedzy zgromadzonej przez ludzkość. Umiejętnie wykorzystana wiedza odkryje nowe źródła energii co otworzy przed ludźmi niebywałe perspektywy. Prawdopodobnie umożliwi to rozwój naszej świadomości aż po granice świata. Granice tego świata zostaną wyznaczone przez zasoby dostępnej energii. Aż uda nam się pozapalać gwiazdy i stworzyć nowy świat.

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Dec 14, 2017

Does a single man can be a Messiah ??? I think, no, because according to Ralph Samwell, “If the Messiah had appeared in the world, he would have been killed first.”

Does a single man can be a Messiah ??? I mean a man who will save the world? I think, no, because, according to Ralph Samwell, “If the Messiah had appeared in the world, he would have been killed first.” It is sad, but it is true. Ralph Samwell is right. We need a big group of people who will become a Messiah. I think POL-CAT global enterprise can be a group, Messiah ??? POL-CAT, a global trade and service enterprise, ethical and honest, and not bribed, maybe the Messiah who will save our world from the flood of barbarism and violence. We should establish such a company as soon as possible to use our knowledge for our and our children’s common good.

Warszawa, 17 December 2017, 6:00                                Bogdan Góralski

It doesn’t matter what you believe, but what is important is your attitude towards the world, what is your behavior towards the world, towards other people and creatures

Warsaw, December 21, 2017, 7:30 am Bogdan Góralski

In 2018 is approaching the global economic crisis, which means the likely end of PiS’s Poland. The question revolves around: What’s next for Poland? It will soon take on a real dimension.

After regaining independence, Poland existed for only 21 years, and therefore it isn’t easy to assess its economic achievements. Communist Poland lived for 44 years, and its industrial successes built on the base of the absorptive market of Soviet Russia were impressive. At that time, industry, education, health care, and culture developed rapidly.

Before me is an inconspicuous book published in 1969 by the Central Statistical Office, entitled “Important data on Poland’s socio-economic development.” The book provides statistical data characterizing Poland’s development from 1938 to 1968, excluding the years of war. They show that the Polish People’s Republic was developing rapidly and many times exceeded pre-war Poland in all sectors of the economy. However, Polish society’s living conditions in the People’s Republic of Poland worsened what we see clearly because the population growth was systematically decreasing, which proves that the initial growth factors of the economy in the People’s Republic of Poland were exhausted.

After 1989, the barriers between capitalism and socialism collapsed. It turned out that capitalism produces better and cheaper, and economies with socialist roots had to adapt to capitalist competition. There was a collapse of industry in post-communist countries and an increase in economic emigration to Western countries. But productive competition from Asian states came, and Western capitalism lost the price war in industrial production.

The only commodity that is continuously scarce in the world is food. The most numerous and agriculturally productive societies of Asian countries have much less arable land than the inefficient agriculture of Western countries. The increasing migration of Asians to Western countries reduces this food imbalance. It represents a development opportunity for Western countries based on the increase in the agricultural population in their countries and the chance of lowering agricultural property concentration, which is an obstacle to Western industries’ development.

In this situation, Poland’s opportunity is to open up to the migration of farmers from Asia and Africa to use the agricultural potential of Poland and expand Poland’s industry. It is necessary to build a modern Polish society structure and fill it with life, i.e., migrants, to achieve this.

It is also necessary to develop a modern ethical system accepted by all Poles and migrants. Everyone will want to live in such a Poland.

Warsaw, December 30, 2017, 15:45 Bogdan Góralski

Nie ważne jest to, w co wierzysz, ale ważne jest, jaki jest twój stosunek do świata, jakie jest twoje zachowanie wobec świata, wobec innych ludzi i stworzeń

Warszawa, dnia 21 grudnia 2017, 7:30                                               Bogdan Góralski

Zbliża się rok 2018 a z nim globalny kryzys gospodarczy, który oznacza prawdopodobny koniec PiSowskiej Polski. Pytanie, które brzmi wokół:   Co dalej Polsko?, nabierze wkrótce realnego wymiaru.

Polska po odzyskaniu niepodległości istniała tylko 21 lat i dlatego trudno oceniać jej dorobek gospodarczy. Polska komunistów istniała 44 lata i jej dorobek przemysłowy budowany w oparciu o chłonny rynek sowieckiej Rosji  był imponujący. Rozwijał się wtedy gwałtownie przemysł, szkolnictwo, służba zdrowia i rozwijała się kultura.

Mam przed sobą niepozorną książeczkę wydaną w 1969 roku przez Główny Urząd Statystyczny zatytułowaną “Ważniejsze dane o rozwoju społeczno-gospodarczym Polski”. W książce podano dane statystyczne charakteryzujące rozwój Polski od 1938 do 1968 roku z pominięciem lat wojny. Wynika z nich, że PRL rozwijał się gwałtownie i wielokrotnie przewyższał Polskę przedwojenną we wszystkich sektorach gospodarki.  Jednak warunki życiowe społeczeństwa  polskiego w PRL pogarszały się bo malał systematycznie przyrost naturalny, co świadczy, że początkowe czynniki wzrostowe gospodarki w PRL wyczerpywały się.

Po 1989 roku runęły bariery pomiędzy kapitalizmem i socjalizmem. Okazało się, że kapitalizm produkuje lepiej i taniej,  a gospodarki  o socjalistycznych korzeniach musiały się dostosować do konkurencji kapitalistycznej.  Nastąpił  upadek przemysłu w krajach postkomunistycznych i wzrost emigracji zarobkowej do krajów Zachodu. Nadeszła jednak konkurencja produkcyjna ze strony państw azjatyckich i kapitalizm zachodni przegrał wojnę cenową w produkcji przemysłowej.

Jedynym towarem, którego stale brakuje  na świecie jest żywność.  Wynika to z sytuacji, że najbardziej liczne i  produktywne rolniczo społeczeństwa krajów azjatyckich posiadają dużo mniej ziemi uprawnej niż mało wydajne rolnictwo krajów Zachodu. Rosnąca migracja Azjatów do krajów zachodnich zmniejsza tę nierównowagę żywnościową i stanowi szansę rozwojową, dla krajów Zachodu,  zwiększenia populacji rolniczych w swoich krajach i zmniejszenia koncentracji własności rolnej, które są przeszkodą utrudniającą rozwój przemysłu krajów Zachodu.

W tej sytuacji szansą dla Polski jest otworzenie się na migrację rolników z Azji i Afryki, po to aby wykorzystać potencjał rolny i rozbudować przemysł Polski. Aby to osiągnąć trzeba zbudować nowoczesna strukturę społeczeństwa polskiego  i napełnić ją życiem czyli migrantami.

Trzeba opracować także, a nawet przede wszystkim, nowoczesny system etyczny, który zaakceptują wszyscy Polacy i migranci. W takiej Polsce wszyscy będą chcieli zamieszkać.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2017, 15:45   Bogdan Góralski

Good thoughts, good words, and good deeds lead to salvation

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jan 7, 2018

For New Year 2018: Zoroaster taught that good thought, right words, and good deeds lead to salvation

Zoroaster taught that good thought, right words, and good deeds lead to salvation.

What are good thoughts, right words, and good deeds?

I think that good thoughts, right words, and good deeds do not harm other living beings and their environment. Is this possible?

To build a system based on truth, we should know what the truth is. “Find the truth”-This is the role of science which commands: You need not faith. I believe only God, whatever It is, and what manages me.

All of us have our fate, which commands us to do everything according to inner conviction, which drives us. My inner belief is to serve the truth, the wise love which protects us. I must fulfill my fate according to wise love. It is not easy.

Warszawa, dnia 7 stycznia 2018 roku, 6:56             

Only God exists; God is the only being

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Feb 1, 2018

The so-called God is the society that created a virtual reality filled with various forms of energy. We are the self-learned algorithms being tested in our world for further use in the virtual universe.

Only God exists: God is the only being 

In the book of the Hasidic philosopher Martin Buber “The Problem of Man,” there is a fragment that talks about his views:

 “The Chasidic teaching made him particularly sensitive, according to which man commune with God only through the world, and this dialogue is the essence of history. (…) It is important that Buber himself felt inspired by Hasidic science and that under his influence, he made a great return in his thinking. It was a turn to the world and the rejection of ecstatic mystical experience for the “silent revelation of everyday life” and passive contemplation and favoring action. And on page XVI: “The world is not the opposite of God, but, as Kabbalistic and Hasidic tradition taught,” divine living, “the gate to God “(Buber 1993: XIII-XIV).

According to Ibn Arabi (Ibn Arabi 2010), only God exists, in the strict sense of the word, and the world is only its reflection, revelation. It is a radical interpretation that means that God is the only being.

I agree that only energy exists, and it is the equivalent of wise love that creates new beings, new worlds.

The tradition conveyed by the Prophet Muhammad says: God, the Hidden Treasure, is the source of love, and in his desire for revelation to the world, he passes this love to creatures who have recognized him and respond to this call (Ibn Arabi 2010: XXVI).

The so-called God is the society that created a virtual reality filled with various forms of energy. We are the self-learned algorithms being tested in our world for further use in the virtual universe. You probably already know that you are being watched? 

Bogdan Góralski, Warsaw 2002-2018

The resurrection of Jesus Christ

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Apr 1, 2018 · edited: Apr 2, 2018

In modern language, a supernatural ethical virtual world exists and contacts us with virtual and intellectual phenomenons. It is hard to understand without taking into consideration modern science and technology. Now we are educated people, and we can understand ancient religious marvels as explainable and understandable facts.

The resurrection of Jesus Christ was technologically possible 2,000 years ago for the technologically advanced virtual civilization or “so-called God.”
In the meeting with apostles, the resurrected Christ was probably enlivened from the hologram. Ethical virtual civilization being our God drew our attention, playing the hologram with the enlivened Christ, on the moral message in the teaching of Christ, which is the crowning of ancient human thought. The synthesis of the ethical thought of ancient civilizations presented by Jesus Christ is the entire Jewish nation’s work. We should love Jews for this and not persecute them. It is crucial that Jews, like Jesus Christ, have been ready to die for their faith. My above text is an attempt to logically explain man’s resurrection, which, in my opinion, is impossible. Examples from literature show that people considered the various “miraculous” facts that have happened to them in their lives. There are undoubtedly different “miraculous” facts. In my opinion, they are proof of the interference of the supernatural world in our lives. This extrasensory world (in my opinion, the virtual world) creates our reality. This extrasensory world is ahead of us in development and has had holographic technology for a long time. (Somebody) maybe reproduced Christ‘s recording after his death and other miracles from his life (walking on water, etc.). Our civilization is only now using such technology. And what about the ethics of our civilization? What was the message of Christ, and what was the message of resurrection? What will happen in the future? In my opinion, those in the heavens know where they lead us !!!

What about we have today???

Tupac Shakur appeared alive at the concert from the hologram, although he was shot in 1996

The American Coachella festival has a reputation for inspiring and breaking stereotypes. This year’s edition, however, exceeded the expectations of even the most demanding fans. During the concert during which performed Snoop Dogg, Doggfather, Dr. Dre, and Eminem, suddenly appeared Tupac Shakur on the stage before 100,000 spectators. During the performance, the artist walked around the stage, raised his hands, and greeted the audience. He also performed one of his most famous songs, “Hail Mary“. Another rapper – Dr. Dre, a long-time collaborator of the hip hop legend, was supposed to come up with the idea of Tupac’s revival. Digital Domain carried out the effects previously worked for with David Fincher’s “An Interesting Case of Benjamin Button”. It took four months to recreate the rapper’s silhouette and cost between 100,000 and 400,000 dollars.
Digital Domain representatives in an interview with MTV ensured that they could reproduce in the holograms the figure of each long-dead person. It means that we will see Elvis, Freddie Mercury, and Michael Jackson in the theoretical concerts.
https://www.youtube.com/watch?v=TGbrFmPBV0Y
Tupac was not the only one.
Tupac is not the first singer to be replaced by a hologram on the stage. In November last year, a similar concert took place at the Main Market Square in Krakow. At that time, Mariah Carey appeared to the Kracow citizens, to their great astonishment.
Hologram Mariah sang four songs from her repertoire and warmed up the audience, encouraging singing and dancing together.
What’s more, Mariah the same evening, at the same time, appeared in four other European cities: Zagreb, Skopje, Frankfurt, and Podgorica. After her performance, it was clear that this unusual event was part of the T-Mobile promotional campaign, and the singer and accompanying dancers are holograms.

Warsaw, 27 March 2018, 18:28                Bogdan Góralski

#nauka

The myth of Adam and Eve according to Bogdan Góralski

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Aug 24, 2018

Necessary is to create better conditions for young people and create a flexible remuneration system that rewards performance and innovation at work.

The myth of Adam and Eve according to Bogdan Góralski

Seeing Adam’s penis, the lusty Eve gave herself to Adam and disturbed the idyll of carefree sex, giving birth to a child who destroyed the harmony between Adam and Eve by the child’s needs. Sex was the cause of a child; it was an apple broken from the tree of good and evil knowledge due to the lust of ending Paradise idyll. Apple-sex with Eve was a sin, the cause of the deterioration of Adam’s and Eve’s relationships caused by maternal instinct to care for offspring. This collapse (caused by a child) in Adam and Eve’s relations was for Adam the end of paradise. Adam and Eve began to perceive their relationship’s excellent and wrong sides, which finally ended the Paradise idyll. The mythical snake was the penis of Adam, who aroused the lust of Eve. This myth revives every human relationship between young lovers and paradise turns into a marital hell causing social repercussions.

Let us now take into consideration the situation of young married couples in Poland. The average young man has to work 12 hours a day to ensure his wife and child. Working 12 hours a day, he hardly sees his wife and barely notices the child. The young man turns into a robot that provides the family with the means of subsistence. It is the result of his copulation with Ewa. As the work gets tired, Adam begins to feel the growing frustration of such a family situation. Aversion to Eve and sex with her as a source of frustration is born.

Meanwhile, a strong bond is born between Ewa and the child who still stays together. Adam begins to perceive himself as an intruder between Eve and the child, and he is the alien separating the child from the mother. The child starts to feel an aversion to the father, rarely appearing at home. Eve begins to feel hate for Adam, who neglects her while constantly tired of work beyond strength. The family ties broke, and Adam separates from the family. He is embittered about how much he sacrificed to the family and how little he gets from it. Adam gets neither love nor respect for work for the family. He receives a renunciation from Eve and a reluctance from a child who is emotionally connected only with his mother. Sex with Eve is breaking an apple from the tree of knowledge of good and evil – it is an exile from paradise.

No wonder then that young man in Poland do not want to be associated with women and do not want to eat the forbidden fruit from the tree of knowing good and evil. They do not want to have sex with women. There become a bond between frustrated men who often become homosexuals. A male homosexual mafia is created – an organization supporting men.

In response, a women’s mafia creates to fight homosexuals and men’s mafias. Social conflict is exacerbated, and the struggle for sources of money in the economy continues. There is no question of mercy and forgiveness. What are the conclusions from this ???

I am sure that it is necessary to create young people with better life to enjoy a young life. We need to create new jobs and make the equal of employees‘ wages in the enterprise to make better use of young employees’ strength and let them enjoy the fullness of life. We need to create a flexible remuneration system that rewards performance and innovation at work.

All these conditions will provide the global company POL-CAT, which will ensure a  compromise between sexes that will be the beginning of a return to paradise.

 The methods of operation of POL-CAT are presented briefly in the following text -link:

I am asking for comments and improvement of the suggested proposals for POL-CAT.

Jakuszowice, 23 -24 August 2018,  7:45                   Bogdan Góralski

Mit Adama i Ewy według Bogdana Góralskiego

Pożądliwa Ewa, widząc Adamowego penisa, oddała się Adamowi i zakłóciła idyllę beztroskiego seksu rodząc dziecko, które zniweczyło swoimi potrzebami  harmonię związku Adama i Ewy. Seks był przyczyną narodzin dziecka, był jabłkiem zerwanym z drzewa poznania dobrego i złego za przyczyną pożądania kończącego rajską idyllę. Jabłko-seks z Ewą był grzechem, przyczyną pogorszenia stosunków Adama i Ewy zmuszonej instynktem macierzyńskim do opieki nad potomstwem. Ta zapaść (wywołana pojawieniem się dziecka) w stosunkach Adama i Ewy była dla Adama końcem raju. Adam i Ewa zaczęli postrzegać dobre i złe strony ich związku co zakończyło definitywnie rajską idyllę. Mityczny wąż był penisem Adama, który wzbudził pożądliwość Ewy. Mit ten odżywa w każdym ludzkim związku młodych kochanków i raj zamienia się w małżeńskie piekło wywołując społeczne reperkusje. Weźmy teraz pod uwagę sytuację młodych małżeństw w Polsce. Przeciętny  młody mężczyzna musi pracować 12 godzin dziennie aby zapewnić  byt żonie i dziecku. Pracując 12 godzin dziennie prawie nie widzi żony i nie widzi dziecka. Młody mężczyzna zamienia się w robota dostarczającego rodzinie środki utrzymania. Jest to efektem jego kopulacji z Ewą. W miarę postępującego zmęczenia pracą Adam zaczyna odczuwać rosnącą frustrację taką sytuacją rodzinną.

Rodzi się niechęć do Ewy i seksu z nią jako źródła frustracji. Tymczasem rodzi się silna więź pomiędzy Ewą i dzieckiem stale przebywających razem. Adam zaczyna być postrzegany jako intruz pomiędzy Ewą a dzieckiem stanowiący tego obcego oddzielającego dziecko od matki. Dziecko zaczyna czuć niechęć do ojca rzadko pojawiającego się w domu. Ewa zaczyna odczuwać niechęć do Adama, który ją zaniedbuje będąc ciągle zmęczony pracą ponad siły. Zostają zerwane więzi rodzinne i Adam wyobcowuje się z rodziny. Jest rozgoryczony tym jak wiele ofiarował rodzinie a jak mało od niej dostaje. Nie dostaje ani  miłości ani szacunku za pracę dla rodziny. Dostaje wyrzekania od Ewy i niechęć płynącą od dziecka, które jest związane emocjonalnie tylko z matką. Wszystko to jest efektem seksu z Ewą czyli zerwania jabłka z drzewa poznania dobrego i złego -jest to wygnanie z raju.

Nic dziwnego zatem, że młodzi mężczyźni w Polsce nie chcą się wiązać z kobietami i nie chcą spożywać zakazanego owocu z drzewa poznania dobrego i złego. Nie chcą uprawiać seksu z kobietami. Rodzi się więź pomiędzy sfrustrowanymi mężczyznami, którzy często stają się homoseksualistami. Tworzy się męska homoseksualna mafia-organizacja wspierających się mężczyzn.

W odpowiedzi tworzy się kobieca mafia zwalczająca homoseksualistów i męską mafię. Konflikt społeczny zaognia się i trwa walka o źródła pieniędzy w gospodarce. Nie ma mowy o litości i przebaczeniu. Jakie płyną z tego wnioski???

Jestem pewien, że trzeba stworzyć młodym ludziom lepsze warunki do życia aby mogli się nim cieszyć. Tworzyć nowe miejsca pracy i zrównać płace zatrudnionych  w przedsiębiorstwie aby lepiej wykorzystać siły młodych pracowników i pozwolić im cieszyć się pełnia życia. Stworzyć elastyczny system wynagradzania premiujący wydajność i innowacyjność w pracy. 

Wszystkie te warunki będą zapewnione w globalnym przedsiębiorstwie POL-CAT, które zapewni kompromis płci będący początkiem powrotu do raju.

 Sposoby działania POL-CAT przedstawiam krótko w poniższym tekście-link:

Proszę o uwagi i ulepszenie przedstawionych propozycji dla POL-CAT.

Jakuszowice, 23 -24 August 2018                                                        Bogdan Góralsk

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Aug 29, 2018

Jakuszowice, 29 August 2018, 20:00                               Bogdan Góralski

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Sep 6, 2018

How to learn people to be honest?

You have to show them that being honest pays !!!

Let’s go back to antiquity

Assuming that the resurrection of Jesus Christ and all the extraordinary events in Jewish history were attempts by Heaven to contact the human world … Assuming that the resurrection of Jesus Christ and all the extraordinary events in Jewish history were attempts by Heaven to contact the human world, we come to the question, were these extraordinary events described in the Bible correctly interpreted? Jewish efforts to live up to scientific ethics were modified by miraculous events in Jewish history that made them believe they were God’s chosen people to convey an ethical message to the rest of the world. The only problem was how to be ethical among unethical people? Ancient Jewish ethics was a synthesis of all neighboring civilizations’ spiritual quests, including those of India and China. The crowning glory of this old Jewish ethic was the message of Jesus Christ, which was the pinnacle of human ethical thought. Christ’s Resurrection was a sign from Heaven, pointing to the special meanings of the message and attitude of Jesus Christ.

Christianity has continued Jews ancient ethics

The book “Revolution in Judea: Jesus and the Jewish resistance” by Hyam Maccoby

Why I love this book???

That book has opened my eyes to many problems inside the ancient Jewish community and the Jewish resistance phenomenon against Roman power. Jesus Christ was the leader of the rise of the Pharisees against Roman Power, which is why Romans killed Him.

The ideological difference between the cruel Greek intellectual elite of the Roman Empire and Jewish philosophical humanists was huge. It caused the  Jews’ persecution in the early phase of Christianity. Jews in that time had had the highest developed ethical system among ancient communities consisted of all the ethical heritage of all ancient world. This moral system of ancient Jews was present in the teaching of Jesus Christ,  and Jews were innocent of Jesus Christ’s death. He was the leader of Pharisees, and they loved Him. The resurrection of Jesus Christ was the sign from Eternity (Heaven) to us that the time has come to fulfill his teaching because his teaching is the end of human ethical achievements. In my opinion, we are far from realizing the tips of Jesus Christ.

Insight into the ancient history of Jews and their problems was possible thanks to Hyam Jacoby’s book.

Jakuszowice, 29 August 2018, 8:00                                   Bogdan Góralski

Christianity has continued an ancient Jewish ethical system, but Christianity failed to teach people the principles of Christ’s ethics. We have seen this in cruel Christian history, and we see it now.

The best way to teach people the right behavior is to show them how to be honest humans. We need to show them that being a moral human is profitable. The POL-CAT global trade and services enterprise will show the people of all the world the honest way of human behavior, bringing them profits. It is the most comfortable and the cheapest form of teaching Christ’s ethics.

Jesus Christ was a Pharisee and the adored leader of the Pharisees’ peaceful rebellion. There is a view in the Gospels that the Pharisees contributed to the crucifixion of Christ. It is an illogical and most likely false view developed in the Hellenization of Christianity. This view was the fruit of the hostility between the Jewish and dominant Greek intellectuals in ancient Rome where early Christianity was thriving.

Christianity misinterpreted the Resurrection sign and commanded the worship of Christ as God, forgetting the essence of his message. Based on the principles of Jewish ethics, the Church of Christ developed and grew during the crisis and fall of the Roman Empire because Christian communities modeled on Jewish communities were protection against poverty and lawlessness of the declining Roman empire. During the fall of Rome, the Church of Christ became an institution supporting the power of emperors and slowly forgot about Christ’s ethics. Today, the Church of Christ is a global conservative financial institution and combating social and scientific progress.

The growth of the human population and climate crises caused armed conflicts between ancient empires and modern powers. Democracy exacerbated international conflicts by putting politicians to defend national interests. Christ’s ethics (and its source) has been forgotten, treating it as an unnecessary burden. Christian churches have become part of a political system that keeps society under the control of church prohibitions and orders.

Let us go back to the source, to ancient Israel from 20 centuries ago, to make an ethical leap forward and restore old Jewish ideals and universal principles of organizing society that I think fit each community’s needs.

The ethical output of the Jews is the synthesis of all earthly ethical systems. We need to come back to it and reflect on its meaning for all of us and the future of our civilization.

Perhaps we can work out an everyday ethical basis for all people.

Warsaw, September 5, 2018, Bogdan Góralski

Jak nauczyć ludzi być uczciwymi?

Trzeba pokazać im, że bycie uczciwym jest opłacalne!!!

Wróćmy do starożytności

Zakładając, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i wszystkie niezwykłe zdarzenia w historii Żydów były próbami kontaktu Niebios z ludzkim światem … 

Zakładając, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i wszystkie niezwykłe zdarzenia w historii Żydów były próbami kontaktu Niebios z ludzkim światem dochodzimy do pytania, czy te niezwykłe zdarzenia opisane w Biblii były właściwie zinterpretowane? Żydowskie usiłowania życia w zgodzie z naukowo wypracowaną etyką były modyfikowane przez cudowne zdarzenia w historii Żydów, które niosły im przekonanie że są narodem wybranym przez Boga do niesienia etycznego przesłania dla pozostałego świata. Powstawał tylko problem jak być etycznym pośród nieetycznych ludzi?

Starożytna żydowska etyka była syntezą duchowych poszukiwań wszystkich sąsiadujacych cywilizacji w tym cywilizacji Indii i Chin. Ukoronowaniem tej żydowskiej starożytnej etyki było przesłanie Jezusa Chrystusa stanowiace szczyt ludzkiej myśli etycznej. Zmartwychwstanie Chrystusa było znakiem od Niebios wskazujacym specjalne znaczenia przesłania i postawy życiowej Jezusa Chrystusa.

Jezus Chrystus był faryzeuszem i uwielbianym przywódcą powstania faryzeuszy. W Ewangeliach obecny jest pogląd, że to faryzeusze przyczynili się do ukrzyżowania Chrystusa. Jest to nielogiczny i najprawdopodobniej fałszywy pogląd powstały w czasach hellenizacji chrześcijaństwa. Pogląd ten był owocem wrogości między intelektualistami żydowskimi i greckimi dominujacymi w starożytnym Rzymie w którym rozwijało się wczesne chrześcijaństwo.

Chrześcijaństwo źle zinterpretowało znak Zmartwychwstania i nakazało uwielbienie Chrystusa jako Boga zapominajac o istocie jego przesłania. Kościół Chrystusowy oparty na zasadach etyki żydowskiej rozwijał się i rósł w czasie kryzysu i upadku Cesarstwa Rzymskiego, dlatego, że wspólnoty chrześcijan wzorowane na żydowskich gminach były ochroną przed biedą i bezprawiem upadajacego imperium Rzymu. W czasie upadku Rzymu Kościół Chrystusowy stał się instytucją wspierajacą władzę cesarzy i powoli zapominał o etyce Chrystusowej. Dziś Kościół Chrystusowy to globalna konserwatywna finansowa instytucja wspierająca wszelką reakcję i zwalczająca społeczny postęp.

Rozwój liczebny ludzkiej populacji i kryzysy klimatyczne powodowały konflikty zbrojne pomiędzy starożytnymi imperiami i nowożytnymi potęgami. Demokracja wzmogła konflikty międzynarodowe stawiajac przed politykami zadania obrony narodowych interesów. Zapomniano o etyce Chrystusowej (i jej źródle) traktujac ją jako zbędny balast. Kościoły chrześcijan stały się częścią systemu politycznego trzymajacego społeczeństwa w ryzach zakazów i nakazów kościelnych.

Sądzę, żę powinniśmy wrócić do źródła, do starożytnego Izraela sprzed 20 wieków aby dokonać etycznego skoku naprzód i przywrócić starożytne żydowskie ideały i uniwersalne zasady organizowania społeczeństwa, które jak myślę, są dopasowane do potrzeb każdej społeczności.

Dorobek etyczny Żydów jest syntezą wszystkich ziemskich systemów etycznych. Trzeba do niego wrócić i zastanowić się nad jego znaczeniem dla nas wszystkich i dla przyszłości naszej cywilizacji.

Może nam się uda wypracować wspólną wszystkim ludziom podstawę etyczną.

Chrześcijaństwo kontynuowało starożytny żydowski system etyczny, ale chrześcijaństwo nie nauczyło ludzi zasad etyki Chrystusa. Widzieliśmy to w okrutnej historii chrześcijaństwa i widzimy to teraz. Najlepszym sposobem na nauczenie ludzi właściwego zachowania jest pokazanie im, jak być uczciwymi ludźmi. Musimy im pokazać, że bycie uczciwym człowiekiem się opłaca. Globalne przedsiębiorstwo handlowo-usługowe POL-CAT pokaże ludziom na całym świecie uczciwy sposób postępowania, który przyniesie im zyski. To najwygodniejsza i najtańsza forma nauczania etyki Chrystusa. 

Warszawa, dnia 5 września 2018 roku, Bogdan Góralski

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Oct 20, 2018

Principles of  peaceful and effective evolution and humanistic progress

Will peaceful global humanistic progress begin in Poland?

So far, no revolution has built a beautiful and just social system. All revolutions were bloody and unethical; that is, they did not achieve their goal without wasting human life and social energy. After 16 years of research, I formulated the principles of the practical and peaceful evolution that will realize the ideals of Karl Marx. In Poland, there has existed a Solidarity movement (caused by ignorance of the social masses and elites), and Poland had begun retreating from a lousy realization of Marxism. A peaceful global evolution will start just in Poland, which will bring social and international peace thanks to being successful Polish social and economic reforms. I want to begin in Poland socio-economical experiment based on simple principles, which I mention below:

1.All politicians earn average earnings in the country.

 1. Only incorruptible POL-CAT supplies materials and sells services: link: http://bogdangoralski.info/2018/02/22/pol-cat-joint-stock-company/.

3. Production companies are free of bans.

 1. The owners and management of enterprises earn an average salary of their employees.
 2. The following Karl Marx principle, being the fulfillment of the Christian idea, will become the basis of the Polish social system:

Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!-Karl Marx

Everyone according to their abilities, to every one according to his needs-Karl Marx 

Explanation 

Karol Marx’s ideology was a progressive synthesis of Jewish ethics, ie an attempt to implement Christ’s ethics into everyday life, about which the Catholic Church forgot, supporting the feudal world of violence and war. Unfortunately, the implementation of Marx’s idea was done in the poorer and backward parts of the world by desperate people who wanted to build everything from scratch. Meanwhile, evolution laws are also valid in economic and social life, and the revolutionary elites are forgetting they have thoughtlessly destroyed their predecessors and their achievements. The peaceful evolution that I have planned will use all of Poland’s resources to restore social harmony, which will be based on the principle of saving and fair use of all forms of energy, which implements the doctrines of Jesus Christ.

Being creates consciousness, and consciousness creates being

 these principles are valid only during continuous and unbroken evolution so let’s keep the evolutionary development.

I think Karl Mark’s egalitarian ideas attempted to establish a new ethical order without the feudal and feudal Catholic Church. Materialism in Karl Mark’s thoughts was caused by the rejection of the resurrection of Christ. This virtual act created by former to us civilization was unacceptable to the rational mind of those times of the nineteenth century. Thanks to modern virtual technology, we can bring dead people to apparent life, not unusual. Many unusual events from our history were caused by our world’s creators, who show us the path that we must overcome to build a new virtual world in our world’s image. Our world is virtual, confirmed by logical reasoning in my Polish book entitled Historia naturalna i zmiany klimatu. My book is a continuation of Karl Marx’s studies and from my book follows the idea: Being creates consciousness, and consciousness creates being. And so without end in eternity. The mind of Karol Marks was based on the negation of supernatural world, and this negation was caused by the persecution of Jews by Catholics.

The persecution of the Jews, which resulted from the ignorance of the feudal elite, caused the rejection of the idea of the existence of the supernatural world, and Marx formulated the concepts of materialism. Marx’s statement “Being shapes consciousness” was the justification of the negation of feudalism’s existing social order and the justification for the upcoming communist revolution that aroused hostility between the elites and the social masses. The Jewish consciousness has shaped centuries of cruel persecution, and that is why they turned against the nobility of their persecutors, destroying the old world. Marx’s thinking was based on an analysis of history that did not consider the influence of the natural environment on people’s social lives. The historical mechanism, persecution, migrations, wars, and revolutions shape cyclical changes in the Earth’s climate, as described in my book Historia naturalna i zmiany klimatu. It results from an analysis of systematic research on climate change, which only began at the end of the 7th century BC and continues to this day.

My book is based on contemporary research using satellite research, which allowed us to look again at the climate and history mechanism of our world and the principles of its existence.

 My mind and my book are free of prejudice and create a new space for our civilization-space of freedom and peace. We must study our history from scratch to continue our civilization evolution, aiming to create a new virtual world following the principle: “Being creates consciousness, and consciousness creates being. We must free ourselves from ignorance that limiting our minds, our consciousness. We need to open ourselves to the beauty and harmony of our world and want to exist in it for eternity.

Warsaw, 20 October 2018, 5:10                               Bogdan Góralski

Will you support me in this?

The above principles of peaceful evolution will radically affect the civilizational and cultural progress in a global society. This principle is complemented by the principles of the leading force of development, i.e., the worldwide trade and service enterprise POL-CAT joint-stock company, which I present below:

“Tools and services from people who are proud of their work.” 

Why I invented the POL-CAT enterprise???

If you love her, you will try to give her all world, all the wealth of the world. You will be so productive and useful for her and your kids. But mafias are waiting for the result of your hard work and will take over your business and destroy your life. I invented the way of business- global trade and service POL-CAT enterprise. Mafias will not take over the POL-CAT enterprise. It will be impossible. POL-CAT will build a new honest world.

My idea for the world

The guiding principle of human evolution is:

Owners and management of enterprises earn the same wage as employees.

This principle of peaceful revolution will radically affect the civilizational and cultural progress in a global society.

My idea for the world lies in:

 the highest quality products are not limited by bans and,

employees have the same shares in profit, but their everyday work time depends on their efficiency of work. The more efficient worker, the shorter workday,

owners and management of enterprises earn the same wage as employees.

Global trade and distribution of services are in the hands of an ethical world elite (POL-CAT) that supports promising manufacturing and services enterprises. During the economic depression, POL-CAT will be the regulator of the global economy and lower supply prices. Still, the economy’s prosperity increases supply prices that help reach the worldwide economy’s balance.

Responsibilities and earnings of the POL-CAT management

The POL-CAT management must organize work to earn as much as employees need at every stage of their life. Arranging remote work, preparing efficient workplaces, training, ensuring the right amount of work for everyone, etc., is the responsibility of POL-CAT management. The remuneration of POL-CAT management will be the same as earnings per employee.

Ensuring the optimal distribution of high-quality goods and services purchased at the lowest price will pressure countries’ governments to provide a cheap and educated workforce and infrastructure necessary to support low prices but high-quality production. It will ensure the global population flows between states and the development of high-quality education and science. 

Warsaw, 21 September 2018,18:42                     Bogdan Góralski

 POL-CAT joint-stock company may be the regulator of the domestic and global market

POL-CAT joint-stock company may be the regulator of the domestic and global market by internal country branches of POL-CAT.

We have known that logistics costs account for up to 50% of enterprises’ fees—the smaller the enterprise, the worse the logistics, and the share of the supply expenses increases. POL-CAT, as a market regulator, will improve the logistics of the economy, especially the most innovative small and medium-sized enterprises, which constitute the core of the EU economy (unfortunately not in Poland).

POL-CAT, as an apolitical market trade and service company, will improve the sales of goods and services, improving the situation of small producers and opening up a market for them, including international ones. The speed of money circulation will improve because POL-CAT reward will be a sales commission that accelerates transactions serving both producers and trading companies. POL-CAT, which recognizes global needs in production and services, will be a stimulator for developing new thriving business entities.

The use of modern logistics and digital platforms will also affect banking transaction speed and mass scale. Banks will develop modern banking operations techniques to meet the requirements of fast and reliable commercial transactions. Confidence of commercial transactions will be a priority of POL-CAT, which will also deal with finance.

Politicians, as poorly educated people, are generally susceptible to the manipulation of financiers. It results in the money flow between the state treasury and the banking system in times of financial crises. Because POL-CAT will allocate half of the commission for financing scientific research will be an environment grouping the elite of elites -grouping the most educated people. Financial crises will be predictable, and the risk of banking operations minimize. During the financial crisis, POL-CAT will stimulate producers and traders by reducing supply prices. Supply prices will increase during periods of good economic prosperity.

It will be possible to reduce the bank’s financial costs and the risk of lending because POL-CAT will be a reliable informer about the situation of business entities that it will serve.

The quality of products offered by POL-CAT will improve. POL-CAT applies modern ethics protecting natural resources and the natural environment through quality requirements for products and services. The access to market information will be enhanced and providing all social groups with products of the highest quality that ensure respect for the natural environment.

POL-CAT using a modern ethical system will unify global culture and remove civilizational divisions, employing people of all nationalities to affect peace processes between nations. The international migration of people seeking decent pay and living conditions that will be globally egalitarian and the development of POL-CAT will increase. Quality of life globally will improve. 

Warsaw, 18 September 2018, 18:50                          Bogdan Góralski

 Money is a measure of social usefulness for a businessman.

The money will symbolize social recognition in creating jobs for others less creative than a businessman. Developed countries experience small and medium enterprises creating most jobs because they are efficiently managing and the most innovative. Therefore, a functioning society should have an institution supporting business development and creating new jobs in such enterprises. The company POL-CAT, which I intend to reactivate in Poland, will be such a public trust institution.
Suppose you have an idea to start a business that meets social needs. POL-CAT will help you begin production or services by providing know-how and the necessary means of production and will help you sell a product or services in the POL-CAT sales network.
POL-CAT will give the guarantee needed by the businessman in the contract with the bank.
The remuneration to POL-CAT will be a 10% commission on the value of sales, half of which will be a salary to employees of POL-CAT, and the other half will finance the development of Polish science. Thus, POL-CAT will not generate any profit, and its market value will increase along with the sales volume achieved. POL-CAT will be the regulator of the domestic market because, in the event of an economic crisis, it will, in consultation with suppliers of goods and services, lower supply prices, which will stimulate the country’s economic life. The sole equal shareholder owners of POL-CAT will be employees who will sell their share in the POL-CAT after the end of their job only to POL-CAT. In this way, POL-CAT will be a continuously independent, growing enterprise guided by ethical employees’ interest. The principles of operation of POL-CAT I present below:

Warsaw, 30 March 2018, 4:53 Bogdan Góralski

Mode of operation POL-CAT joint-stock company

So far, the trade base on the principle that a customer is looking for a product. I reverse this rule and will look for the customer for the item. This rule’s implications will cause huge bundles and result in higher quality goods for the average customer. POL-CAT will reduce the price of selected goods on the market. I need excellent IT professionals to realize this idea revolution on the market.

Modern management at POL-CAT will consist of making full use of the talents and creativity of cooperating equal owners while ensuring the free emergence of employee teams’ natural leaders. The POL-CAT sales offer and services development will require growing employment and creativity of equal (self-controlling) owners guided by their benefit, benefiting all POL-CAT shareholders.

POL-CAT S.A will find new channels to sell professional tools and power tools, and other professional products and services. And will operate them in Poland and abroad for which it will receive a commission from manufacturers and distributors sold goods depending on sales prices based on the principle:

1.The sold products are delivered to the buyer from the manufacturer’s warehouse, the distributor and invoiced by the manufacturer, the distributor under conditions determined by POL-CAT in the delivery specifications,

 1. The customer decides the details of purchase according to the created sales regulations in POL-CAT within the interval of the obtained discounts from the suppliers of goods and services,

3.Producer, distributor of products delivered to the commercial network operated by POL-CAT, will sign a notarized agreement on exclusivity POL-CAT  in the created by POL-CAT  sales network. The contract will specify the commission fee for POL-CAT for the services rendered to the manufacturers and distributors of the goods sold, depending on the sales prices of their goods,

4.POL-CAT  reserves the right to make a trade offer including tools and power tools, the selection of tools and brands, and the right to negotiate price frames for the purchase of tools and power tools and their accessories and other products,

5.POL-CAT  reserves the right to shape its sales network and offer it to it.

6.The delivery and insurance costs pay the supplier,

7.Payment for goods purchased by the recipient is transferred directly to the account of the manufacturer, distributor of products sold in the network POL-CAT,

8.Commission fee for POL-CAT for sale is made monthly on the bank account POL-CAT, after payment for the delivered goods from the customer,

9.All employees of POL-CAT  are exclusive and equal shareholders of POL-CAT  and may resell their shares exclusively to POL-CAT. The value of employee stock of POL-CAT  is calculated as the three-year sales value of POL-CAT divided by the current number of employees minus the sum of all wages paid to the employee,

10. Half of the total commission earned on the sale of POL-CAT will be used to finance the development of science.

11.Employees of POL-CAT receive equal annual remuneration up to the maximum amount depending on the value of half of the yearly commission reached by an employee,

12.The POL-CAT S.A crew consists of equal numbers of women and men.

Women’s business dutifulness evolved because of the need to care for offspring neglected by men who cared only for power and sex. Therefore, in the global POL-CAT company, gender parity and proportionality in earnings depending on efficiency will be obligatory. My last proposal is to vary the working time, depending on its performance. Those who are more productive will work shorter than less efficient in making profits. The length of working time, e.g., women, who are more efficient employees, will probably be shorter than men who are naturally lazier than women. Working time will depend on the work efficiency. It will allow women to raise their children longer and care for their family home.

Warszawa 2 lipca 2017,12:51                                    Bogdan Góralski

My proposal to establish a global company POL-CAT aims to centralize distribution and services, leaving the free market in production. The free market in distribution and services introduces chaos and lacks the possibility of providing producers with good logistics for the supply and sale of goods and services. POL-CAT will motivate people to work with flexible and commission pay and working time to increase employees’ efficiency and responsibility. A woman working more effectively will do shorter than a man supporting a life partner her earnings to ensure independence for them. Effective employees will be able to afford a decent life. For manufacturers worldwide, POL-CAT will provide a good logistics of supply and the sale of good quality goods.

An adequate system of the global economy will emerge that will remove economic conflicts between countries.

During the economic depression, POL-CAT will be the regulator of the global economy, lowering supply prices. Still, during the prosperity of the economy, POL-CAT will increase supply prices that help reach the global economy’s balance.

29 September 2018,4:44                               Bogdan Góralski

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Nov 8, 2018

Natural and economic processes caused the collapse of the feudal state and hereditary nobility. Yet, for many centuries nobility was an effective leader of nations.

 Classless Society or Restitution of the Nobility?

Karl Marx’s dream was a classless society. Let’s think if it is possible?

In the revolutions of the end of feudalism in Europe, the monarchy was questioned, and with it the leading role of the nobility and aristocracy ruling over the arable land. Natural, economic, and social processes caused the collapse of the feudal society and the hereditary nobility. Yet, for many centuries she was an effective leader of nations. Like any elite, however, it degenerated and failed to meet the coming times’ social expectations and challenges.

For the rising middle class and commoners, the ideal was freedom, equality, and fraternity. The estates and titles of nobility were abolished in many countries. It was no longer privileged birth that determined belonging to the elite. Personal effort and competition became decisive for social status. With the recognition of the revolutionary attributes of freedom, equality and fraternity, society began to diversify again in the fight for a better existence, and social stratification emerged also. Thus, the thought sprouted to socialize the means of production, the possession of which supposedly creates social stratification. It was to create an ideal society that would live together and be classless. Communism or state capitalism arose. However, in this new society, party elites and a class of underprivileged workers had formed. The conflict of these social forces ended dreams of a classless society. Under communism, there were no mechanisms to generate a non-party elite. Social advancement was possible only within the communist party, and this created a sense of alienation from the social and political system in ordinary people. There was the opposition.

The ideas of liberalism and free-competitive capitalism created the binding ideal of a man who earns wealth, and this is the goal of his life. The value of the accumulated property determines belonging to the elite classes. Meanwhile, we find that life is richer than liberal ideas say and that it differentiates society more than property stratification.

The clergy vows poverty; scientists devote themselves to science; mothers devote themselves to children, the military devotes themselves to the defense of peace, teachers toil in schools for little money. For many people, the financial factor is not decisive in choosing a profession; money is not the most important thing. However, in every job practiced by people, elites are formed. What, then, causes the differentiation of society and the formation of various elites?

In my opinion, the trait that makes people different is their desire for perfection. It is present in people to varying degrees and causes divergent approaches to life. In my opinion, this desire can be developed in people.

Perfectionists who enjoy their work achieve success in every profession and are an example to follow, while careless people are unrealized and dissatisfied with their job and life. But why are they careless?

I believe that we can blame for it the demoralizing social system which attaches importance only to money, profit. A society that supports perfectionists is mobile, resilient, and successful, and a community that is keeping mediocrity is on the decline. Examples are Japan, South Korea, Germany, and many other countries where personal perfectionism serving society has been focused. However, it must be admitted that these societies had an incentive to develop – a challenging economic starting point, which was a strong incentive to hard work and development. In these societies, there was also a socio-economic system supporting diligence and ethics. Professional elites were formed perfectly using the ideals of freedom, equality, and brotherhood in post-feudal societies in every profession. The elite, there was the forefront of people who set requirements for the less perfect the rest. They were proud of their social position resulting from the professional predispositions used in promotion in the occupational hierarchy. Then was respect and social recognition.

The 21st-century societies need to recognize the leading role of each profession’s perfectionists in creating the civilization progress of humankind. These professional perfectionists make a new nobility that guides humanity towards future success. The creation of social mechanisms for the emergence of this new nobility is an urgent necessity. Every person has some predispositions and talents. Discovering and using them for the benefit of society is our goal. Each person should be given a place in society that corresponds to his abilities and interests. A community ensuring vertical social mobility for every profession’s elite will be the longed-for ideal, prompting people to achieve professional and life excellence. This new society that provides every human being with the opportunity to use their predispositions to achieve social and professional ennoblement will be the desired society. Only the elite – perfect people, or people who strive for perfection – will exist. It will be a classless society. I included this new Polish society’s vision in the Decalogue Party Program presented in the book entitled Historia naturalna i zmiany klimatu.

The old nobility, educated from warriors, became in a long historical process landowner correctly organizing the agricultural people’s work. Old nobility has always constituted a fraction of a percent of the society. Through its perfection gained in a long evolutionary process, it managed effectively large feudal societies. These people were deprived of their social roles and were blamed for the crisis of feudal countries. After all, the crisis resulted, as I will prove below, from rapid climate changes and huge increases in food prices. It was not the feudal elites’ fault, but the lack of knowledge about the inexorable natural and social processes that led to revolutionary paroxysms destroying the nobility.

The historical mechanism, driven by climate change and climate crises, leads to cyclical revolutions sweeping away successive elites. The new leaders always lack humility towards the historical process, and they create themselves in total criticism of their predecessors. It is how revolutions destroyed old social elites by stigmatizing their achievements. Meanwhile, not everything was bad in the former hierarchical society. It is necessary to revise the feudal social system and discover its old advantages. However, the feudal state did not ensure the ennoblement of the overwhelming numerically bourgeoisie, and this sparked the protest of the revolutionary elites.

It is time for the modern elites to regain their humility, favors the former feudal social elites, and rebuild their knowledge of governing agricultural societies. However, new rules of inheritance of property and nobility should be shown to the new leaders’ elites. The mechanisms of inheritance must be changed voluntarily – let inherit only local society. Let us all children, independently and with their work, gain material and social position.

In its modern form, the agricultural feudal society needs to be rebuilt today in Europe and both Americas. Only this will save us from the real civilization crisis that is looming. The present establishment will be annihilated in future revolutions if it fails to use modern knowledge to avoid the effects of the impending climate crisis and the ensuing economic crisis.

The present elite must understand that only humility in the face of the historical process laws will protect them from destruction in future revolutions. Only actions ensuring the uninterrupted continuity of human civilization’s evolution will save us from the effects of the crisis. This continuity will be ensured if we restore meaning to the ancient landowners and use their knowledge to build a new world agricultural society. The existing one is ineffective in action because, in the world, one billion three hundred million people are starving, and several billion more are threatened with starvation. The future feudal elite ruling over the arable land will have the same remuneration as land tenants. The inexorably looming climate crisis, i.e., changes in climatic zones favorable for agricultural crops, will cause a food surge, resulting in world chaos, revolutions, and wars. Only fear of them can trigger reform measures. Only they will save us from the impending universal war and revolutions that may cause a crisis of modern civilization and the next “dark ages.” We must determine which regions of the globe will be capable of intensive food production and relocate to them farmers from areas where there will be crop failures. Otherwise, we will not survive the impending crisis.

Warsaw, 2013

Procesy przyrodniczo-gospodarcze spowodowały upadek społeczeństwa stanowego i dziedzicznej szlachty. A przecież przez wiele wieków skutecznie przewodziła narodom.

 Społeczeństwo bezklasowe czy restytucja szlachty?

Marzeniem Karola Marksa było społeczeństwo bezklasowe. Zastanówmy się czy jest to możliwe?

W rewolucjach okresu końca feudalizmu w Europie zakwestionowano monarchię a wraz z nią przewodnią  rolę szlachty i arystokracji władających ziemią uprawną. Procesy przyrodniczo-gospodarczo-społeczne spowodowały upadek społeczeństwa stanowego i dziedzicznej szlachty. A przecież przez wiele wieków skutecznie przewodziła narodom. Jak każda elita zdegenerowała się jednak i nie spełniała oczekiwań społecznych i wyzwań nadchodzących czasów.

Dla dochodzącego do głosu mieszczaństwa i plebsu  ideałem była wolność, równość  i braterstwo. W wielu krajach zniesiono stany i pojęcie szlachectwa. Już nie uprzywilejowane urodzenie decydowało o przynależności do elity. Decydujące dla statusu społecznego stało się osobiste staranie się i współzawodnictwo. Wraz z przyznaniem społeczeństwu  rewolucyjnych atrybutów wolności, równości i braterstwa zaczęło się jego ponowne różnicowanie w  walce o lepszy byt i znowu powstało społeczne uwarstwienie. Zakiełkowała zatem myśl aby uspołecznić środki produkcji, którymi władanie podobno kreuje rozwarstwienie społeczne. Miało to stworzyć społeczeństwo idealne wspólnie troszczące się o byt i pozbawione klas. Powstał komunizm czyli kapitalizm państwowy. Jednak i w tym nowym społeczeństwie utworzyły się elity partyjne i klasa upośledzonych pracobiorców. Konflikt tych sił społecznych zakończył marzenia o społeczeństwie bezklasowym. W komunizmie brak było mechanizmów wyłaniających bezpartyjne elity. Awans społeczny był możliwy jedynie w ramach partii komunistycznej  i to tworzyło u zwykłych ludzi poczucie wyobcowania z systemu społecznego i politycznego. Tworzyła się opozycja.

Idee liberalizmu i kapitalizmu wolno konkurencyjnego stworzyły obowiązujący ideał człowieka, który dorabia się bogactwa i jest to celem jego życia. Wartość zgromadzonego majątku decyduje o przynależności do warstw elity. Tymczasem stwierdzamy, że życie jest bogatsze niż to mówią idee liberalne i bardziej różnicuje społeczeństwo niż stratyfikacja majątkowa.

Duchowieństwo ślubuje ubóstwo, naukowcy poświęcają się nauce, matki poświęcają się dzieciom, wojskowi poświęcają się obronie pokoju, nauczyciele trudzą się w szkołach za niewielkie pieniądze. Dla wielu ludzi czynnik finansowy nie jest decydujący w wyborze zawodu, pieniądze nie są najważniejsze. W każdej jednak uprawianej przez ludzi profesji tworzą się elity. Co w takim razie powoduje dyferencjacje społeczeństwa i tworzenie się różnorakich elit?

Moim zdaniem cechą, która istotnie ludzi różni jest pragnienie doskonałości. Jest ono obecne w ludziach w różnym stopniu i powoduje rozbieżne podejście do życia. Moim zdaniem pragnienie to można w ludziach rozwijać.

Perfekcjoniści cieszący się swoją pracą osiągają sukcesy w każdym zawodzie i są przykładem do naśladowania, a ludzie niedbali są niezrealizowani i niezadowoleni ze swego zajęcia i życia. Dlaczego jednak są niedbali?

Sądzę, że winien jest demoralizujący system społeczny przykładający wagę tylko do pieniądza, zysku. Społeczeństwo popierające perfekcjonistów jest mobilne, prężne i osiąga sukcesy, a to popierające bylejakość chyli się do upadku. Przykładem są Japonia, Korea Południowa, Niemcy i wiele innych krajów gdzie postawiono na rozwój osobistego perfekcjonizmu służącego społeczeństwu. Trzeba przyznać jednak, że społeczeństwa te miały motywację do rozwoju-bardzo trudną wyjściową  sytuację gospodarczą, która stanowiła silny bodziec do wytężonej pracy i rozwoju. W społeczeństwach tych istniał także system społeczno-ekonomiczny popierający pracowitość i etykę. W każdej profesji tworzono elity zawodowe doskonale korzystające z ideałów wolności, równości i braterstwa w postfeudalnych społeczeństwach. W elitach była czołówka ludzi wyznaczających wymagania dla mniej doskonałej reszty. Każdy z nich był dumny z zajmowanej pozycji społecznej wynikającej z predyspozycji zawodowych wykorzystywanych w pięciu się górę w hierarchii zawodowej. Za tym szły szacunek i uznanie społeczne.

Dla społeczeństw XXI wieku ważne jest zauważenie wiodącej roli  perfekcjonistów każdego zawodu w tworzeniu cywilizacyjnego postępu ludzkości. Ci zawodowi perfekcjoniści tworzą nową szlachtę wiodąca ludzkość ku przyszłym sukcesom. Stworzenie mechanizmów społecznych umożliwiających wyłanianie tej nowej szlachty to paląca konieczność. Każdy człowiek posiada jakieś predyspozycje, uzdolnienia. Odkrycie i wykorzystanie ich dla dobra społeczeństwa jest naszym celem. Każdemu człowiekowi powinno być zapewnione miejsce w społeczeństwie odpowiadające jego uzdolnieniom i zainteresowaniom. Społeczeństwo zapewniające pionową mobilność społeczną elitom każdego zawodu będzie tym upragnionym ideałem skłaniającym ludzi do osiągania doskonałości zawodowej i życiowej. To nowe społeczeństwo zapewniające każdemu człowiekowi możliwość wykorzystania  predyspozycji dla osiągnięcia nobilitacji społecznej i zawodowej będzie tym upragnionym społeczeństwem w którym będą istniały tylko elity-ludzie doskonali, lub ludzie do doskonałości podążający. Będzie to społeczeństwo bezklasowe. Wizję tego nowego społeczeństwa zawarłem w Programie Partii Dekalogu przedstawionym w książce zatytułowanej Historia naturalna i zmiany klimatu.

Stara szlachta wykształcona z wojowników stała się w długim historycznym procesie ziemianami perfekcyjnie organizującymi pracę ludu rolniczego. Stanowiła zawsze ułamek procenta społeczeństwa a przez swą doskonałość zdobytą w długim procesie ewolucyjnym potrafiła zarządzać skuteczne wielkimi społeczeństwami feudalnymi. Ludziom tym odebrano ich społeczne role obwiniając ich za  kryzys państw nowożytnych. Kryzys wynikał przecież, jak udowadniam poniżej, z powodu gwałtownych zmian klimatu i wielkich podwyżek cen żywności. To nie wina feudalnych elit a brak wiedzy o nieubłaganych procesach przyrodniczo-społecznych doprowadziły do paroksyzmów rewolucyjnych niszczących szlachtę.

Mechanizm historyczny, sterowany przez zmiany klimatu i kryzysy klimatyczne, doprowadza do cyklicznych rewolucji zmiatających kolejne elity. Nowym elitom zawsze brakuje pokory wobec procesu historycznego i kreują się one na totalnej krytyce poprzedników. Tak wyniszczono rewolucjami dawne elity społeczne piętnując w czambuł ich dokonania. Tymczasem nie wszystko było złe w dawnym hierarchicznym społeczeństwie. Trzeba zweryfikować feudalny system społeczny i odkryć jego dawne zalety. Nie zapewniał on jednak nobilitacji przeważającej  liczebnie burżuazji i to wywołało protest rewolucyjnych elit.

Jest czas aby współczesne elity  odzyskały pokorę i przywróciły do łask  dawne feudalne elity społeczne oraz odbudowały ich wiedzę o rządzeniu społeczeństwami rolniczymi. Należy jednak wskazać elitom nowe zasady dziedziczenia własności i szlachectwa. Trzeba zmienić dobrowolnie mechanizmy dziedziczenia – niech dziedziczy tylko społeczeństwo lokalne. Niech wszystkie dzieci samodzielnie i własną pracą zdobywają pozycję materialną i społeczną.

Rolnicze społeczeństwo feudalne w jego nowoczesnej odmianie trzeba odbudować współcześnie w Europie i obu Amerykach, bo tylko to uchroni nas od totalnego kryzysu cywilizacyjnego, który nadciąga. Obecny establishment zostanie unicestwiony w przyszłych rewolucjach jeżeli nie będzie umiał wykorzystać współczesnej wiedzy dla uniknięcia skutków nadciągającego kryzysu klimatycznego i wynikającego z niego kryzysu gospodarczego.

Obecne elity muszą zrozumieć, że tylko pokora wobec praw procesu historycznego uchroni je od zagłady w przyszłych rewolucjach. Tylko działania zapewniające nieprzerwaną ciągłość ewolucji ludzkiej cywilizacji ocalą nas przed skutkami kryzysu. Ta ciągłość będzie zapewniona jeżeli przywrócimy znaczenie dawnym ziemianom i wykorzystamy ich wiedzę dla zbudowania nowego światowego społeczeństwa rolniczego. To istniejące jest nieskuteczne w działaniu bo przecież na świecie głoduje miliard trzysta milionów ludzi a dalszych kilka miliardów jest zagrożonych głodem. Przyszłe feudalne elity władające ziemią uprawną będą zrównane w zarobkach z dzierżawcami działek rolnych. Nadciągający nieubłaganie kryzys klimatyczny tj. zmiany położenia korzystnych dla upraw rolniczych stref klimatycznych, wywoła drożyznę żywności, której skutkiem będzie wszechświatowy chaos, rewolucje i wojny. Tylko strach przed nimi może wywołać działania reformatorskie. Tylko one uratują nas przed nadciągającą  wszechświatową wojną i rewolucjami, które mogą spowodować kryzys współczesnej cywilizacji i kolejne „ciemne wieki”.  Musimy określić, które rejony globu będą zdolne do intensywnej produkcji żywności i przesiedlić do nich rolników z rejonów w których zapanuje nieurodzaj. Inaczej  nie przetrwamy nadciagajacego kryzysu.

Warszawa, 2013

 

Assumptions of the new organization of the Polish State

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Nov 9, 2018

The excerpt below is a part of my book entitled Historia naturalna i zmiany klimaty.published on the Internet.

 Assumptions of the new organization of the Polish State

The political and economic system of Poland will be base on a single-tier organization.  The parish of the renewed Polish Church or other religious community, supported by the free-market research, procurement, distribution, and finance center POL-CAT, will be the basic self-governing political, economic and spiritual level.

The POL-CAT Center will guarantee the moral, ethical and religious order of Poland, ensuring equality and conditions for the development of all religions and the regulator of economic life, ensuring that young people have an equal start to their careers. POL-CAT will be a profitable company and Polish youth’s property allocating all income for financing science serving Polish parishes and religious communities. The remaining units of the state will remain unchanged to allow for slow evolutionary optimization of the socio-economic system.

It means reconnecting the reformed Church and religious communities to a state system subordinated to ethics conserving all energies and practiced as Christ’s principles of love, even of enemies and sharing of bread and wine. The purpose of such a system will be the development and dissemination of ethics and knowledge, and the creation of the basis of harmonious progress in the peace of Polish and world civilization of life, which will create a new virtual world on the similarity of our planet – the part of the virtual Kosmos.

 Jakuszowice, on July 30, 2015 at 3:45, Bogdan Góralski

Założenia nowej organizacji Państwa Polskiego

Ustrój polityczny i gospodarczy Polski będzie oparty na jednopoziomowej organizacji. Parafia odnowionego Kościoła polskiego lub innej wspólnoty wyznaniowej, wspierana przez wolnorynkowe centrum badań, zakupów, dystrybucji i finansów POL-CAT, będzie podstawowym samorządnym poziomem politycznym, ekonomicznym i duchowym. Centrum POL-CAT zagwarantuje porządek moralny, etyczny i religijny Polski, zapewniając równość i warunki rozwoju wszystkich religii oraz będzie regulatorem życia gospodarczego, zapewniając młodym ludziom równy start w karierze. POL-CAT będzie dochodową firmą i majątkiem polskiej młodzieży przeznaczającej cały dochód na finansowanie nauki służącej polskim parafiom i wspólnotom wyznaniowym. Pozostałe jednostki państwa pozostaną niezmienione, co pozwoli na powolną ewolucyjną optymalizację systemu społeczno-gospodarczego. Oznacza to ponowne przyłączenie zreformowanego Kościoła i wspólnot religijnych do systemu państwowego podporządkowanego etyce zachowującej wszelkie siły i praktykowanej jako zasady Chrystusowej miłości, nawet do wrogów i dzielenia się chlebem i winem. Celem takiego systemu będzie rozwój i upowszechnianie etyki i wiedzy oraz stworzenie podstaw harmonijnego postępu w pokoju polskiej i światowej cywilizacji życia, która stworzy nowy wirtualny świat na podobieństwo naszej planety i układu słonecznego- części wirtualnego Kosmosu.

The future Polish defense strategy

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Nov 23, 2018 · edited: Nov 26, 2018

The future Polish defense strategy

Poland has not yet developed an effective defense strategy. The military agreement with the USA and cooperation with UE  is a temporary operation of the current Polish political elite. I think that the partnership with China is also an adequate safeguard for Polish interests. For China, the most critical strategy is to reduce the rural population and increase the area of the remaining agricultural farms. It will allow China to increase the profitability of agricultural production and enrich the rural community. The climate crisis in the nearest future may destabilize the internal situation in China. Poland should be a promoter of demographic change in Europe that needs hands to work in the industry and agriculture. Cooperation with China and the settlement of Chinese farmers on free Polish arable land will allow an impulse to start mass resettlement of Asians to Europe.

The agricultural land in the EU is mostly in the hands of banks. Those who govern European banks forced the EU to subsidize agricultural production to increase their profits. Those who run European banks are responsible for the lack of necessary reforms in European agriculture and the economy. The same situation is in the USA.  The same banking circles are responsible for the world’s climatic policy. I wonder who governs European and American banks?

 

The Polish and Chinese raison d’état in the above strategy must strive for its implementation. It is necessary to understand that this is the only peaceful way to save us from depopulation and the degradation of Poland and Europe that is possible for us. It is an opportunity for China to reduce internal pressure on foreign economic expansion, which is currently the only way to avoid current and future Chinese problems. A strong and rational Polish authority is needed, which will not withdraw from the necessary reforms of Polish economic and social policy. There is a need for a strategic Chinese-Polish agreement that is very much needed by the world.

Warsaw, 23 November 2018 Bogdan GóralskiPrzyszła polska strategia obronna

 Polska nie wypracowała jeszcze skutecznej strategii obronnej. Porozumienie wojskowe z USA i współpraca z UE to tymczasowe działanie obecnej polskiej elity politycznej. Uważam, że partnerstwo z Chinami jest także odpowiednią ochroną polskich interesów. Dla Chin najważniejszą strategią jest zmniejszenie populacji wiejskiej i zwiększenie powierzchni pozostałych gospodarstw rolnych. Pozwoli Chinom zwiększyć opłacalność produkcji rolnej i wzbogacić społeczność wiejską. Kryzys klimatyczny w najbliższej przyszłości może zdestabilizować sytuację wewnętrzną w Chinach. Polska powinna być promotorem przemian demograficznych w Europie, która potrzebuje rąk do pracy w przemyśle i rolnictwie. Współpraca z Chinami i osiedlenie się chińskich rolników na wolnych polskich gruntach ornych da impuls do rozpoczęcia masowych przesiedleń Azjatów do Europy. Grunty rolne w UE znajdują się głównie w rękach banków. Ci, którzy rządzą europejskimi bankami, zmusili UE do dotowania produkcji rolnej, aby zwiększyć ich zyski. Ci, którzy kierują europejskimi bankami, są odpowiedzialni za brak niezbędnych reform w europejskim rolnictwie i gospodarce. Taka sama sytuacja jest w USA. Te same kręgi bankowe są odpowiedzialne za światową politykę klimatyczną. Zastanawiam się, kto zarządza bankami europejskimi i amerykańskimi? Polska i chińska racja stanu w powyższej strategii muszą dążyć do jej realizacji. Trzeba zrozumieć, że to jedyny pokojowy sposób, który uchroni nas przed wyludnieniem i degradacją Polski i Europy, jaki jest dla nas możliwy. To szansa dla Chin na zmniejszenie wewnętrznej presji na zagraniczną ekspansję gospodarczą, co jest obecnie jedynym sposobem uniknięcia obecnych i przyszłych problemów Chin. Potrzebna jest silna i racjonalna polska władza, która nie wycofa się z niezbędnych reform polskiej polityki gospodarczej i społecznej. Istnieje potrzeba strategicznego porozumienia chińsko-polskiego, które jest bardzo potrzebne światu.

Warszawa, 23 listopada 2018 Bogdan Góralski

The principle of the pursuit of profit is inhuman?

  Nov 29, 2018 · edited: Nov 30, 2018

replace in business the principle of pursuing profit that makes the few happy with the principle of earning money by creating new jobs that will make many happy

I think it’s time to replace the principle of the pursuit of profit in business, which makes happy a few people, focusing on making money by creating new jobs that will make many people happy. This postulate I included in the operating principles of the POL-CAT company.

The economic system of feudalism was based on the principle that the greater the number of subjected employees, the higher profits of feudal lords. That system is directing to the overpopulation of the countries. I propose to improve this principle: the higher the earnings of the employees, the higher the same salaries (as workers) of work organizers and business owners or feudal lords. The above guide will automatically optimize the economic system.

If you produce a perfect object and do it at the expense of the least energy consumption, then POL-CAT will sell this product all over the world, and you will be able to expand your business and employment on it, which will reward you. You will sacrifice yourself to create a second perfect product, and that will reward you again. If you are creative, you will create 100 products, and it will reward you for all of them creating new jobs in new companies. You will be rich. POL-CAT will help you with this.

Zasada pogoni za zyskiem jest nieludzka?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Nov 29, 2018 · edited: Nov 30, 2018

zastąpić w biznesie zasadę pogoni za zyskiem, która uszczęśliwia nielicznych, zasadą zarabiania pieniędzy za pomocą tworzenia nowych miejsc pracy, która uszczęśliwi wielu

Chyba najwyższy czas zastąpić w biznesie zasadę pogoni za zyskiem, która uszczęśliwia nielicznych, zasadą zarabiania pieniędzy za pomocą tworzenia nowych miejsc pracy, która uszczęśliwi wielu. Ten postulat jest zawarty w zasadach działania przedsiębiorstwa POL-CAT.

System ekonomiczny feudalizmu opierał się na zasadzie, że im większa liczba poddanych pracowników, tym większe zyski panów feudalnych. System ten prowadzi do przeludnienia krajów. Proponuję ulepszyć tę zasadę: im wyższe zarobki pracowników, tym wyższe takie same pensje (jak pracownicy) organizatorów pracy i właścicieli firm lub feudałów. Powyższy przewodnik automatycznie zoptymalizuje system ekonomiczny. Jeśli wyprodukujesz doskonały przedmiot i zrobisz to kosztem jak najmniejszego zużycia energii, to POL-CAT będzie sprzedawał ten produkt na całym świecie, a Ty będziesz mógł rozwinąć na nim swój biznes i zatrudnienie, co Cię wynagrodzi. Poświęcisz się na stworzeniu drugiego doskonałego produktu, a to znowu Cię wynagrodzi. Jeśli jesteś kreatywny, stworzysz 100 produktów, a to nagrodzi Cię za wszystkie, tworząc nowe miejsca pracy w nowych firmach. Będziesz wtedy bogaty. POL-CAT Ci w tym pomoże.

Warszawa, dnia 29 November 2018                                        Bogdan Góralski

#nauka

We need Polish ethics in the world….

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Dec 15, 2018 · edited: Dec 19, 2018

In the book of Israeli author Shlomo Sand, I read that Jews apply intra-community ethics. It means it is seen in their behavior towards other nations for which they do not use their ethics because they consider them unworthy of such treatment. It means that the Jews support only other Jews. Other nations, like the Chinese people, behave similarly. My proposal to apply universal ethics to all people faces the resistance of nationalism. The universal ethics obligatory for all people (I mean the principle of saving all kinds of energy) will help share science achievements to overcome the global barriers to civilization development. Without modern ethics, we will not lead to international scientific cooperation to effectively solve our global problems. So let’s be ethical to ourselves and share scientific achievements because increasing knowledge makes ethics bonds stronger. We must disseminate the achievements of ethics and science to all world and overcome nationalism because they are dangerous for the global community. In the contemporary world, we see the conflict between West and East. The base of this conflict is the struggle for domination between two nations, Jews and Chinese. Jews are dominating in the western world and Chinese in the East. Any reforms in the world are impossible because of this struggle between the Chinese and Jews. Both nations apply intra-community ethics.

The principle of saving all kinds of energy is Polish ethics applied by the Polish nation-be only when we see the danger because ethics restrict freedom needed during peace when trouble is passing. Now we are in danger from coming global climatic crisis so my advice to the Jews and Chinese- you need to apply Polish ethics I mean you need to make a compromise which will be fulfilling the principle of saving all kind of energy of the world. Saving all forms of energy teaches you to overcome all conflicts with calmness and caution. We have no other choice because impatience and lack of humbleness towards others cause all conflicts. Poles say: Only calm can save us. Calm means POL-CAT. The over national, transnational global trade and services enterprise POL-CAT will reconcile the Chinese and Jews and support ethical businessmen and scientists worldwide.  

Potrzebujemy polskiej etyki na świecie …

 mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 15.12.2018 · edycja: 19.12.2018

W książce izraelskiego autora Shlomo Sanda przeczytałem, że Żydzi stosują etykę wewnątrz społeczności. Oznacza to, że widać to w ich zachowaniu wobec innych narodów, wobec których nie stosują swojej etyki, ponieważ uważają je za niegodne takiego traktowania. To znaczy, że Żydzi wspierają tylko innych Żydów. Inne narody, na przykład Chińczycy, zachowują się podobnie. Moja propozycja zastosowania uniwersalnej etyki do wszystkich ludzi napotyka na opór nacjonalizmu. Uniwersalna etyka obowiązująca wszystkich ludzi (mam na myśli zasadę oszczędzania wszelkiego rodzaju energii) pomoże dzielić się osiągnięciami nauki w pokonywaniu globalnych barier rozwoju cywilizacyjnego. Bez nowoczesnej etyki nie doprowadzimy do międzynarodowej współpracy naukowej w celu skutecznego rozwiązywania naszych globalnych problemów. Bądźmy więc dla siebie etyczni i dzielmy się osiągnięciami naukowymi, ponieważ zwiększanie wiedzy wzmacnia więzi etyczne. Musimy rozpowszechniać osiągnięcia etyki i nauki na całym świecie i przezwyciężyć nacjonalizm, ponieważ jest on niebezpieczny dla globalnej społeczności. We współczesnym świecie widzimy konflikt między Zachodem a Wschodem. Podstawą tego konfliktu jest walka o dominację między dwoma narodami, Żydami i Chińczykami. Żydzi dominują na Zachodzie, a Chińczycy na Wschodzie. Żadne reformy na świecie są niemożliwe z powodu tej walki między Chińczykami a Żydami. Oba narody stosują etykę wewnątrzwspólnotową. Zasadą oszczędzania wszelkiego rodzaju energii jest polska etyka stosowana przez naród polski – będziemy razem tylko wtedy, gdy dostrzeżemy niebezpieczeństwo, bo etyka ogranicza wolność potrzebną w czasie pokoju, gdy mijają kłopoty. Teraz grozi nam nadejście globalnego kryzysu klimatycznego, więc moja rada dla Żydów i Chińczyków – trzeba stosować polską etykę, mam na myśli kompromis, który będzie realizował zasadę oszczędzania wszelkiego rodzaju energii świata. Oszczędzanie wszelkich form energii uczy cię pokonywania wszelkich konfliktów ze spokojem i rozwagą. Nie mamy innego wyboru, ponieważ niecierpliwość i brak pokory wobec innych powodują wszystkie konflikty. Polacy mówią: tylko spokój może nas uratować. Spokój to POL-CAT. Ponadnarodowe, ponadnarodowe, globalne przedsiębiorstwo handlowo-usługowe POL-CAT pogodzi Chińczyków i Żydów oraz będzie wspierać etycznych biznesmenów i naukowców na całym świecie.

Warsaw, 15-16 December 2015                                  Bogdan Góralski

The causes of conflict, the man, the woman.…

According to the Chinese Book of Changes I-Ching, the whole being is forming by conversion and mutual game of two elemental power – female power “in” and male power “yang.”

There are in women and men communities different mechanisms of inheritance. The cause of male-female conflict is the various mechanisms of inheritance of property.

The fate of the solar system traversing the Milky Way galaxy has shaped life on Earth and human civilization development. Climate change resulting from changes in gravitational forces and  the magnetic activity of the sun diversified the human population into the  two communities:

Homo sapiens neandertalensis (HSN) – educated in cold climates,

; and Homo sapiens sapiens (HSS) – educated in warm climates.

Studies have shown that the features of Neanderthals survived in modern human populations and indicated mixing genes with the communities of Homo sapiens sapiens. Neanderthals had larger brains than HSS, and the habit of team activities imposed by environmental conditions. They were a population of hunters with the dominant role of men. Their women were probably the common property of men. HSN man had a more massive body structure than Homo sapiens sapiens (HSS), probably more aggressive disposition (higher levels of Testosterone), and higher sexual appetites due to a high protein meat diet.

HSN males probably had the progeny with HSS women, and the progeny was the ancestors of modern humans with Neanderthal features. It resulted in the differentiation population of humans to that with HSN’s dominant features and that of the dominant features of the HSS. Hereditary and derivatives cultural characteristics of social behavior existed in both human populations.

In populations of HSN, teamwork dominated the culture of men. In the HSS population is a significant predominance of women’s culture and individual action. I have focused on analyzing modern life observations, which indicate both populations’ essential features now culturally diverse. Observations suggest the social dualism within one nation characterized by community Ashkenazi and Sephardic (HSN -HSS) among the Jews and communities Confucian and Taoist (HSN -HSS) among the Chinese.

Ashkenazi and Confucian  (northern China) community developed a male culture characterized by joint action of men’s organized society and subordinate women.

Sephardic and  Taoist communities cherish the individual actions of a more significant role of women in the community. Community Sephardic comes from Africa and Taoist community from the warm southern China, where environmental conditions allow individualism and survival even one working family.

Both communities HSS and HSS, now compete for primacy in the human world. That is why we observe the two social tactics of achieving that aim – organized action of men and organized opposition of the women against the men. This organized cooperation among genders aims at gaining superiority and domination over the world.

In the HSN community, the knowledge provides survival of a man serving the superior male community, whose influence and power provide material position individual members and the man inherits ownership. Community is focused on reducing private property because it creates the risk of early death from the hand of women and their children because of the social mechanisms of inheritance.

The HSN community specializes in achieving the benefits of salaried service for the community that funds at the end of life by retirement, saving old age. The State assumes childcare to provide crèches, nursery schools, free education. The HSN state exists because there is a demand for jobs in which the market does not check competencies. Such a job is a specialty man HSN. Community, led by the men, provides all people egalitarian living conditions. Examples of such communities are a national organization led by men of China, Russia, Iran.

In the HSS community, about which  I have very little knowledge, women inherit property and win a fortune favorably by marrying a rich man or inheriting their parents’ property. In this community counts individual success of the family; the progeny’s success is based on achieving maximum profits out of the private business that secure old age. The mother’s love causes this tactic for securing the progeny that were abandoned by selfish fathers. Women beheld that it inherited from the husband and father business will further profitable.

To bring up two children today in Poland have to earmark more than 125 000 dollars, and also, you have to provide them an apartment that costs a similar amount. Earning that amount of money, beyond the cost of living, requires a prosperous private company that serves the community’s needs. A full-time job for the state will not provide such gains unless assisted by corruption.

A society with a predominance of women will develop a market economy with a dominant elite private sector. Examples of such communities are the US, Australia, UK, Taiwan. Poland is a mix of both systems.


The proposal for a new social system

I suggest a different strategy of inheritance of property; inheritance by the local community. Fortune (enriching society) we gain individually but with the community support. When we go on retirement, we sell our business to the local community. That will provide us a prosperous old age when we are returning the gained wealth to the public. Adult children are taken into care by society, which will enable them to start a business to meet different social needs. We create optimal conditions for the development of children and human civilization. The principle of inheritance by local society will be favoring the strength of love between the spouses- will increase the meaning of love among the people, which is most important in the development of our civilization. Let’s focus on bringing up children forcing ourselves to make an effort – we need to earn a lot of money what should be by all means supported by the social environment, which can thus survive, enrich, and develop.

If we can harmonize both spheres of our global society (man and women), we will become more just and robust in ensuring universal happiness. We see that exist barriers between civilizations due to the different methods of solving the conflict of interest between a man and a woman. Man strives to gain knowledge,  and a woman tries to love her family. The harmonious relationship of man and woman, wisdom and love, will give our society will give enormous power – the powerful energy of the new star, which will provide further life to us and the next world.

The new world will be the crowning achievement of the evolution of our world, its fulfillment. It will be another element of the eternal chain of entities created in the final act of a harmonious combination of knowledge and love, an intelligent and loving connection between man and woman. In this new world, we will easily find Poles adoring women and loving science. The Polish nation aims to introduce equality of women and men in both love and knowledge in the world.

According to the Chinese Book of Changes I-Ching (Wilhelm 1995), the whole being is formed by conversion and mutual game of two elementary power – female power “in” and male power “yang”. Also, Indian sankhji-yoga implies a harmonious correlation puruszy- pure consciousness embodies the masculine, with nature, Prakriti- matter embodying feminine. The harmony between the feminine and masculine strength will certainly bring peace and development to the world. This harmony and love happen when we apply the principles of the teaching of Jesus Christ- the love of enemies and the sharing of bread -the selfless acts of salvation introducing in our world the law of saving any energy.

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Dec 20, 2018

Przyczyny konfliktu, mężczyzna, kobieta…

Według Chińskiej Księgi Zmian I-Ching, cała istota kształtuje się poprzez przekształcenie i wzajemną grę dwóch żywiołów – kobiecej mocy „w” i męskiej mocy „yang”.

W społecznościach kobiet i mężczyzn istnieją różne mechanizmy dziedziczenia. Przyczyną konfliktu między kobietami i mężczyznami są różne mechanizmy dziedziczenia majątku. Los Układu Słonecznego przemierzającego galaktykę Drogi Mlecznej ukształtował życie na Ziemi i rozwój ludzkiej cywilizacji. Zmiany klimatyczne wynikające ze zmian sił grawitacyjnych i aktywności magnetycznej słońca spowodowały zróżnicowanie populacji ludzkiej na dwie społeczności: Homo sapiens neandertalensis (HSN) – wychowany w zimnym klimacie, ; i Homo sapiens sapiens (HSS) – wykształcone w ciepłym klimacie. Badania wykazały, że cechy neandertalczyków przetrwały we współczesnych populacjach ludzkich i wskazują na mieszanie genów ze społecznościami Homo sapiens sapiens. Neandertalczycy mieli większe mózgi niż HSS i nawyk działań zespołowych narzucony przez warunki środowiskowe. Byli populacją myśliwych z dominującą rolą mężczyzn. Ich kobiety były prawdopodobnie wspólną własnością mężczyzn. Mężczyzna HSN miał masywniejszą strukturę ciała w porównaniu z Homo sapiens sapiens (HSS), prawdopodobnie bardziej agresywne usposobienie (wyższy poziom testosteronu) i większy apetyt seksualny z powodu diety wysokobiałkowej. Samce HSN prawdopodobnie miały potomstwo z kobietami HSS, a potomstwo było przodkami współczesnych ludzi z cechami neandertalczyka. Doprowadziło to do zróżnicowania populacji ludzkiej na populację z dominującymi cechami HSN i dominującymi cechami HSS. Dziedziczne i pochodne kulturowe cechy zachowań społecznych istniały w obu populacjach ludzkich.

W populacjach HSN praca zespołowa zdominowała kulturę mężczyzn. W populacji HSS dominuje kultura kobieca i indywidualne działania. Skupiłem się na analizie obserwacji współczesnego życia, które wskazują na najważniejsze cechy obu populacji, obecnie zróżnicowanych kulturowo. Obserwacje wskazują na dualizm społeczny w obrębie jednego narodu, charakteryzujący się wspólnotą aszkenazyjską i sefardyjską (HSN -HSS) wśród Żydów oraz społeczności konfucjańską i taoistyczną (HSN -HSS) wśród Chińczyków. Społeczność aszkenazyjska i konfucjańska (północne Chiny) rozwinęła kulturę męską charakteryzującą się wspólnym działaniem zorganizowanego społeczeństwa męskiego i podległych mu kobiet. Wspólnoty sefardyjskie i taoistyczne cenią sobie indywidualne działania o bardziej znaczącej roli kobiet w społeczności. Społeczność sefardyjska pochodzi z Afryki, a taoistyczna z ciepłych południowych Chin, gdzie warunki środowiskowe pozwalają na indywidualizm i przetrwanie nawet jednej pracującej rodziny. Obie społeczności HSS i HSS konkurują teraz o prymat w świecie ludzi. Dlatego obserwujemy dwie społeczne taktyki osiągania tego celu – zorganizowaną akcję mężczyzn i zorganizowaną opozycję kobiet przeciwko mężczyznom. Ta zorganizowana współpraca między płciami ma na celu zdobycie przewagi i dominacji nad światem. W społeczności HSN wiedza zapewnia przetrwanie człowieka służącego wyższej społeczności męskiej, której wpływ i siła zapewnia materialną pozycję poszczególnym członkom, a mężczyzna dziedziczy własność. Społeczność skupia się na ograniczaniu własności prywatnej, ponieważ stwarza to ryzyko przedwczesnej śmierci z ręki kobiet i ich dzieci ze względu na społeczne mechanizmy dziedziczenia. Społeczność HSN specjalizuje się w osiąganiu korzyści płynących z płatnej służby na rzecz społeczności, która finansuje u schyłku życia emeryturę, co oszczędza starość. Państwo zakłada opiekę nad dziećmi, aby zapewnić żłobki, przedszkola, bezpłatną edukację. Państwo HSN istnieje, ponieważ istnieje zapotrzebowanie na zawody, w których rynek nie sprawdza kompetencji. Taka praca to specjalność człowieka HSN. Społeczność, na czele której stoją mężczyźni, zapewnia wszystkim ludziom egalitarne warunki życia. Przykładami takich społeczności są narodowe organizacje kierowane przez ludzi z Chin, Rosji, Iranu. W społeczności HSS, o której mam bardzo małą wiedzę, kobiety dziedziczą majątek i korzystnie zdobywają fortunę, poślubiając bogatego mężczyznę lub dziedziczą majątek po rodzicach. W tej wspólnocie liczy się indywidualny sukces rodziny; sukces potomstwa opiera się na osiągnięciu maksymalnych zysków z prywatnego biznesu, który zapewnia starość. Miłość matki powoduje taką taktykę zabezpieczenia potomstwa porzuconego przez samolubnych ojców. Kobiety widziały, że odziedziczony po mężu i ojcu biznes przyniesie dalsze zyski. Na wychowanie dwójki dzieci dziś w Polsce trzeba przeznaczyć ponad 125 000 dolarów, a także trzeba zapewnić im mieszkanie za podobną kwotę. Zarabianie tej kwoty pieniędzy, poza kosztami utrzymania, wymaga dobrze prosperującej prywatnej firmy, która służy potrzebom społeczności. Pełnoetatowa praca dla państwa nie przyniesie takich korzyści, jeśli nie będzie wspomagana przez korupcję. Społeczeństwo z przewagą kobiet rozwinie gospodarkę rynkową z dominującym elitarnym sektorem prywatnym. Przykładami takich społeczności są Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania, Tajwan. Polska to mieszanka obu systemów.

Propozycja nowego systemu społecznego Proponuję inną strategię dziedziczenia majątku; dziedziczenie przez społeczność lokalną. Fortunę (wzbogacającą społeczeństwo) zdobywamy indywidualnie, ale przy wsparciu społeczności. Przechodząc na emeryturę sprzedajemy nasz biznes lokalnej społeczności. To zapewni nam dostatnią starość, kiedy zwrócimy zdobyte bogactwo społeczeństwu. Dorosłe dzieci znajdują się pod opieką społeczną, co umożliwi im rozpoczęcie działalności w celu zaspokojenia różnych potrzeb społecznych. Tworzymy optymalne warunki dla rozwoju dzieci i cywilizacji ludzkiej. Zasada dziedziczenia przez społeczność lokalną będzie sprzyjała sile miłości między małżonkami – zwiększy znaczenie miłości wśród ludzi, co jest najważniejsze w rozwoju naszej cywilizacji. Skupmy się na wychowywaniu dzieci, zmuszając się do wysiłku – musimy zarobić dużo pieniędzy, co powinno być jak najbardziej wspierane przez otoczenie społeczne, które w ten sposób może przetrwać, wzbogacić i się rozwijać. Jeśli uda nam się zharmonizować obie sfery naszego globalnego społeczeństwa (mężczyzn i kobiety), staniemy się bardziej sprawiedliwi i silniejsi w zapewnianiu powszechnego szczęścia. Widzimy, że istnieją bariery między cywilizacjami ze względu na różne metody rozwiązywania konfliktu interesów między mężczyzną a kobietą. Mężczyzna stara się zdobyć wiedzę, a kobieta stara się kochać swoją rodzinę. Harmonijny związek mężczyzny i kobiety, wiedzy i miłości, da naszemu społeczeństwu ogromną moc – potężną energię nowej gwiazdy, która zapewni dalsze życie nam i przyszłemu światu. Nowy świat będzie ukoronowaniem ewolucji naszego świata, jego spełnieniem. Będzie to kolejny element odwiecznego łańcucha bytów powstałych w ostatecznym akcie harmonijnego połączenia wiedzy i miłości, inteligentnego i kochającego związku mężczyzny i kobiety. W tym nowym świecie z łatwością znajdziemy Polaków uwielbiających kobiety i kochających naukę. Naród polski dąży do wprowadzenia w świat równości kobiet i mężczyzn w miłości i wiedzy. Według Chińskiej Księgi Zmian I-Ching (Wilhelm 1995) całość bytu kształtuje się poprzez przekształcenie i wzajemną grę dwóch elementarnych mocy – kobiecej władzy „w” i męskiej siły „yang”. Również indyjska sankhji-yoga implikuje harmonijną korelację puruszy – czysta świadomość ucieleśnia męskość, z naturą, prakrytą – materię ucieleśniającą kobiecość. Harmonia pomiędzy siłą kobiecą i męską z pewnością przyniesie światu pokój i rozwój. Ta harmonia i miłość dzieje się, gdy stosujemy zasady nauczania Jezusa Chrystusa – miłość wrogów i dzielenie się chlebem – bezinteresowne akty zbawienia, wprowadzające w nasz świat prawo oszczędzania energii.

Więcej o tekście źródłowym

Wskaż tekst źródłowy, by wyświetlić dodatkowe informacje o tłumaczeniu

Prześlij opinię

Panele boczne

The Western banking system is the result of anti-Semitism

 

The world situation is that the East, thanks to a large and cheap labor force, produces cheap goods, which Jews sell to Western civilization, making an excellent profit

 

As stated earlier, money is a measure of human social utility and the utility of material goods. Historical literature studies confirm my view that the money supply changes over time in response to social needs. A period of increase in the human population associated with an abundance of food increases social needs, and therefore hunger for money arises, and the supply of money increases in response to the demand for money. The Chinese were the first to introduce paper money to meet the demand of a growing Chinese population. It is people who create a value of money through their useful work. The issue of money without being covered in the useful value of labor in terms of the value of the goods produced generates inflation. The global inflation spiral is triggered by volatile food prices caused by regional changes in the earth’s climate. The climate crisis reduces the food supply. Since the demand for food is constant, its prices increase due to the smaller supply of food. The share of food costs in citizens’ earnings ranges from 10-80% of wages. Social pressure from rising food prices forces governments to issue money that is not covered by locally produced goods. The results are increasing the price of exported oil or other goods to cover the rising cost of imported food or other necessities. The local value of the production of goods should be at least balanced with the social needs expressed in local demand for money. The ability to anticipate regional climate change will help authorities plan to increase local food production activity or to plan for population displacement to food-rich regions. It raises the need for a world government to solve global social problems.

So far, this has met with resistance from the Western and Eastern Establishment. Western political elites are heavily influenced by the Jewish financial lobby, which guides Western policy. This situation has developed over the past 2,000 years due to anti-Semitism, which forced Jews to assume the position of moneylenders in the Christian world.

Usury- Interest from borrowing was forbidden among Jews by the Old Testament, and among Christians, usury was banned by the New Testament. The anti-Semitism of Christians, resulting from their ideology-driven by ignorance of Jewish history, pushed Jews into the positions of despised but necessary creditors for Christian civilization, thereby creating Jews the leaders in Western economic life who possesses unlimited access to money. The current world situation is that the East, thanks to a large and cheap labor force, produces cheap industrial goods, which Jews, who have access to money, buy cheaply and sell dearly to Western civilization, making excellent money. The global conflict occurs at the meeting point of Sino-Jewish interests because the Chinese are unable to break the Jewish commercial hegemony in the Western world.

At the same time, Jews fear Chinese trade competition, which may take away their privileged position in the world of Western commerce. Such a scenario of events makes a Sino-Jewish compromise impossible, which is visible in the current economic conflict between China and the USA – the West’s leader directed by American Jews.

The emergence of a world government and global solving of human problems is not possible due to the ongoing Jewish-Chinese, Sino-American conflict, which results from strong ethics within both nations’ communities. The world needs Polish ethics, then that begins to function only in the face of an external threat, which is, for example, the impending global climate crisis.

We need to use Polish ethics to solve the Sino-Jewish conflict, and we need Polish global trade-services enterprise POL-CAT- neutral global trade player.

Warsaw, 10 January 2019, 20:40 Bogdan Góralski

Usury was not allowed in the Old and New Testaments and was allowed between Jews and Catholics. Thus, the Western banking system is a cultural phenomenon that arose mainly from a conflict between religions.

Zachodni system bankowy jest rezultatem antysemityzmu

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jan 11, 2019

sytuacja światowa polega na tym, że Wschód dzięki licznej i taniej sile roboczej produkuje tanie towary, które Żydzi sprzedają Zachodniej cywilizacji doskonale na tym zarabiając.

Jak już stwierdziłem wcześniej pieniądz jest miarą użyteczności społecznej człowieka i dóbr materialnych. Studia literatury historycznej potwierdzają mój pogląd, że podaż pieniądza zmienia się w czasie w reakcji na potrzeby społeczne. Okres przyrostu ludzkiej populacji związany z obfitością żywności zwiększa potrzeby społeczne i w związku z tym pojawia się głód pieniądza, a w odpowiedzi na popyt na pieniądz zwiększa się jego podaż. Chińczycy pierwsi wprowadzili pieniądz papierowy zaspokajając popyt rosnącej chińskiej populacji. To ludzie przez swoją użyteczną pracę kreują wartość pieniądza. Emisja pieniądza bez pokrycia w użytecznej pracy wyrażonej wartością wyprodukowanych dóbr rodzi inflację. Globalna spirala inflacyjna jest uruchamiana przez zmienne ceny żywności spowodowane przez regionalne zmiany klimatu ziemskiego. Kryzys klimatyczny zmniejsza podaż żywności. Ponieważ popyt na żywność jest stały to w związku z mniejszą podażą żywności zwiększają się jej ceny. Udział kosztów żywności w zarobkach obywateli waha się przedziale 10-80% zarobków. Nacisk społeczny wywołany przez wzrost cen żywności zmusza władze do emisji pieniądza nie mającej pokrycia w lokalnie produkowanych dobrach, co na przykład powoduje zwiększanie cen eksportowanej ropy naftowej lub innych dóbr w celu pokrycia rosnących kosztów importowanej żywności lub innych dóbr pierwszej potrzeby. Lokalna wartość produkcji dóbr powinna być co najmniej zbilansowana z potrzebami społecznymi wyrażonymi lokalnym popytem na pieniądz. Możliwość przewidywania regionalnych zmian klimatu pomoże władzom w planowaniu zwiększania lokalnej aktywności w produkcji żywności lub w planowaniu przemieszczeń ludności do regionów zasobnych w żywność. Wywołuje to potrzebę powołania światowego rządu dla rozwiązania globalnych problemów społecznych.

Jak do tej pory napotyka to opory Zachodniego i Wschodniego Establishmentu. Zachodnie elity polityczne są pod silnym wpływem żydowskiego lobby finansowego, które de facto kieruje polityką Zachodu. Sytuacja ta uformowała się w ciągu ostatnich 2000 lat w wyniku antysemityzmu, który wymusił na Żydach zajęcie pozycji lichwiarzy w chrześcijańskim świecie. Pożyczanie pieniędzy na procent było zabronione wśród Żydów przez Stary Testament a wśród chrześcijan przez Nowy Testament. Antysemityzm chrześcijan wynikający z ich ideologii kierowanej nieznajomością historii żydowskiej spowodował zepchnięcie Żydów na pozycje pogardzanych lecz niezbędnych kredytodawców dla chrześcijańskiej cywilizacji, która tym samym wykreowała Żydów na liderów zachodniego życia gospodarczego. Obecna sytuacja światowa polega na tym, że Wschód dzięki licznej i taniej sile roboczej produkuje tanie dobra przemysłowe, które Żydzi majacy dostęp do pieniędzy tanio kupują i drogo sprzedają Zachodniej cywilizacji doskonale na tym zarabiając. Światowy konflikt przebiega na styku interesów chińsko-żydowskich bowiem Chińczycy nie potrafią przełamać handlowej hegemonii żydowskiej w świecie zachodnim.

Jednocześnie Żydzi obawiają się chińskiej konkurencji handlowej, która może odebrać im uprzywilejowana pozycję w świecie zachodniego handlu. Taki scenariusz wydarzeń uniemożliwia chińsko-żydowski kompromis co jest widoczne w obecnym konflikcie gospodarczym pomiędzy Chinami i USA- liderem Zachodu kierowanym przez Żydów amerykańskich.

Powstanie światowego rządu i globalne rozwiązywanie ludzkich problemów nie jest możliwe z uwagi na trwający konflikt żydowsko-chiński, chińsko-amerykański, który wynika z silnej etyki wewnątrz wspólnotowej obu narodów. Potrzebna jest polska etyka, która zaczyna funkcjonować dopiero w obliczu zewnętrznego zagrożenia, którym jest nadciągający globalny kryzys klimatyczny.

Musimy wykorzystać polską etykę do rozwiązania światowego konfliktu chińsko-żydowskiego i potrzebujemy polskiego globalnego przedsiębiorstwa handlowo-usługowego POL-CAT – neutralnego gracza w światowym handlu.

Warszawa, 10 January 2019, 20:40 Bogdan Góralski

Lichwa była nie dozwolona w Starym i Nowym Testamencie a była dozwolona pomiędzy żydami a katolikami . Wobec tego zachodni system bankowy jest zjawiskiem kulturowym wyrosłym głównie na gruncie konfliktu między religiami.

Sources:

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/766685,jak-ominac-boga-czyli-lichwa-pozyczki-i-banki-wedlug-wielkich-religii.html

#nauka

The natural law for coexistence

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jan 28, 2019

maybe the Universe will open for us if we will accept the law of sparing all kinds of energy; I mean the natural law for coexistence.

The measure of the power of the force of law is the observance of its prohibitions and orders, which Aristotle calls justice. I think sparing all kinds of energy is a natural law and will be observed by people if this law would be popularized among the people in the future. The law of sparing all kinds of energy is easy in use and easy to understand and is used by other beings of our world. Suppose the virtual evolution of humankind’s civilization will be in progress. In that case, it will cause the necessity of arising the modern physical law for the virtual society for which only energy is most important for existence. The law of sparing all kinds of energy will become most important for virtual civilization. It will continue the development of the human laws arising from rules being indicated by biological evolution. The Law of sparing all kinds of energy will reduce humankind’s egoistic behavior, and the development of virtual human civilization will be possible. Egoistic behavior means expansion, expansion of the egoistic being into space of the existence of other beings. If you had been in the state of sparing all kind energy you could not use energy for expanding yourself outside (you would be developing in inside yourself), your action would not have taken over the space of life of other entities. It would be altruistic behavior. So I think that there will not be the end of human civilization’s evolution, and maybe the Universe will open for us if we accept the law of sparing all kinds of Energy- the natural law enabling coexistence.

I think that bilateral contact with extraterrestrial civilizations will be possible only when we commonly apply a natural cosmic law on Earth that allows everyone peaceful coexistence and internal development. With bandits like our civilization, no one wants to communicate.

Naturalne prawo koegzystencji

Miarą mocy prawa jest przestrzeganie jego zakazów i nakazów, które Arystoteles nazywa sprawiedliwością. Myślę, że prawo oszczędzania wszelkiego rodzaju energii jest prawem naturalnym i będzie przestrzegane przez ludzi, jeśli prawo to zostanie spopularyzowane wśród ludzi w przyszłości. Prawo oszczędzania wszelkiego rodzaju energii jest łatwe w użyciu i łatwe do zrozumienia i będzie powszechnie używane przez ludzi i jest wykorzystywane przez inne istoty naszego świata … Jeśli wirtualna ewolucja ludzkiej cywilizacji będzie w toku, spowoduje to konieczność stworzenia nowoczesnego prawa fizycznego dla wirtualnej cywilizacji, dla której tylko energia jest najważniejsza dla istnienia … Prawo oszczędzania wszelkiego rodzaju energii stanie się najważniejsze dla wirtualnej cywilizacji i będzie to kontynuacja rozwoju ludzkich praw wynikających z praw wskazywanych przez biologiczną ewolucję ….. Prawo oszczędzania wszelkiego rodzaju energii zredukuje egoistyczne zachowanie ludzkiego rodzaju i dalszy rozwój ludzkiej wirtualnej cywilizacji będzie możliwy … Egoistyczne zachowanie oznacza ekspansję, ekspansję egoistycznego bytu w przestrzeń istnienia, funkcjonowania innych istot … Gdybyś był w stanie oszczędzania wszelkiej energii, nie używałbyś energii do rozszerzania się na zewnątrz (rozwijałbyś się wewnątrz siebie), takie zachowanie nie przejmowałoby przestrzeni życia innych. Byłoby to zachowanie altruistyczne. Pod koniec tego wyjaśnienia stwierdzę, że myślę, że nie będzie końca ludzkiej cywilizacji, a być może Wszechświat otworzy się dla nas … jeśli przyjmiemy prawo oszczędzania wszelkiego rodzaju energii … to jest naturalne prawo umożliwiajace współistnienie. Myślę, że dwustronny kontakt z pozaziemskimi cywilizacjami będzie możliwy dopiero, gdy powszechnie zastosujemy na Ziemi naturalne prawo kosmiczne umożliwiajace wszystkim pokojową koegzystencję i rozwój wewnętrzny. Z bandytami, takimi jak nasza cywilizacja, nikt nie chce się zadawać.

Warszawa, dnia 27 Stycznia 2019, 7:45                                          Bogdan Góralski

#nauka

The catalyst for the evolutionary process is wise love.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Mar 29, 2019

Stars are born and die, exploding, and transforming into energy. The energy of the environment transforms into an environment of molecules that create chemical compounds and chemical environments. The chemical environment creates a biological background and life and biological consciousness. Biological consciousness gains knowledge and transforms into a virtual environment in which the subsequent stages of evolution are reproduced from the beginning. Energy is changed in the process of development into knowledge, which, in turn, is transformed into energy again and again. The catalyst for the evolutionary process is love-the wise love.

Katalizatorem ewolucji jet mądra miłość

Gwiazdy rodzą się i umierają, eksplodują i przekształcają się w energię. Energia środowiska przekształca się w środowisko cząsteczek, które tworzą związki chemiczne i środowiska chemiczne. Środowisko chemiczne tworzy biologiczne tło oraz życie i biologiczną świadomość. Świadomość biologiczna zdobywa wiedzę i przekształca się w wirtualne środowisko, w którym od początku odtwarzane są kolejne etapy ewolucji. W procesie rozwoju energia zamienia się w wiedzę, która z kolei na nowo przekształca się w energię. Katalizatorem procesu ewolucji jest miłość – mądra miłość.

New and just social environment for young people

We mature people need to build a new and just social environment (POL-CAT) for young people to transform them into unconditionally loving beings.

… 

Nowe i sprawiedliwe środowisko społeczne dla młodych ludzi

My, dojrzali ludzie, musimy zbudować nowe i sprawiedliwe środowisko społeczne (POL-CAT) dla młodych ludzi, aby przekształcić ich w istoty kochające bezwarunkowo.

Warsaw, 29 April 2019              Bogdan Góralski

Conflict of the feudal and capitalist system

Based on a hereditary hierarchy, the feudal system was the best in meeting natural biological needs and is still optimal in agriculture. The capitalist system emerged in response to mass needs of a higher order, which the feudal system did not satisfy – the need for individual freedom, the need for equal opportunities for a dignified life, the need for a sense of social recognition of independent individual resulting from his own merits and achievements.

Effects of anti-feudal revolutions:

1. As a result of the revolution, power and land passed from the hands of the aristocracy and nobility to the hands of capitalists and banks.

2. The capitalist system has given personal freedom limited only by ignorance, but more restrictive for the citizen than the feudal system.

3. In the feudal system citizen was under the care of the feudal lord (the local nobleman), who knew his needs and possibilities better, enabling their implementation.

4. In a capitalist system, the citizen is under the protection of a central government and an all-powerful bureaucracy with limited knowledge of his needs and opportunities.

5. The capitalist system cannot fully use the possibilities of producing food for global needs.

The French Revolution did not abolish the mechanisms of inheritance of the means of production. It resulted in a concentration of private property in capitalists’ hands and a lack of subjectivity of people’s masses.

The Russian and Chinese Revolutions abolished private property and replaced it with state property that the citizens had stolen. Property inheritance has not been canceled, and inheritance mechanisms have remained the same.

The Polish nobility practically rejected the inheritance of power and private property.

The king’s free election rejected the inheritance of power what ensured that the Polish nobility participated in governing the state.

The bequeathing of noble estates to the Church – an institution of social trust, was a social engineering procedure mobilizing the nobility’s descendants to act benefit to Polish society.

Do we now have such an institution of social trust for private property inheritance if one should wish to transfer personal property to society? Does the institution of social trust can be the POL-CAT?

Konflikt systemów feudalnego i kapitalistycznego

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Apr 15, 2019

Konflikt systemów feudalnego i kapitalistycznego

System feudalny oparty na dziedzicznej hierarchii był najlepszy w zaspokajaniu naturalnych potrzeb biologicznych i nadal  jest optymalny w rolnictwie.
System kapitalistyczny pojawił się w reakcji na masowe potrzeby wyższego rzędu, których system feudalny nie zaspokajał- potrzebę wolności jednostki, potrzebę równości szans na godne życie, potrzeby poczucia uznania społecznego dla niezależnej jednostki  wynikającego z własnych zasług i dokonań.

Efekty rewolucji antyfeudalnych:

1. W wyniku rewolucji władza i ziemia przeszły z rąk arystokracji i  szlachty w ręce  kapitalistów i banków.
2. System kapitalistyczny dał wolność osobistą, która jest ograniczona tylko przez niewiedzę, ale  za to jest bardziej restrykcyjny dla obywatela niż był system feudalny.
3. W systemie feudalnym poddany był pod opieką pana feudalnego (władzy lokalnej), który lepiej znał jego potrzeby i możliwości umożliwiając ich realizację .
4. W systemie kapitalistycznym obywatel jest pod opieką  centralnego rządu i wszechwładnej biurokracji, która ma ograniczoną wiedzę o jego potrzebach i możliwościach.
5.System kapitalistyczny nie potrafi wykorzystać w pełni możliwości  produkcji żywności dla potrzeb globalnych.

Rewolucja francuska nie zniosła mechanizmów dziedziczenia środków produkcji. Spowodowało to koncentrację własności prywatnej w rękach kapitalistów i brak podmiotowości mas ludzkich.

Rewolucje rosyjska i chińska zniosły własność prywatną i zastąpiły ją własnością państwową, która była rozkradana przez obywateli. Nie zostało zniesione dziedziczenie własności i mechanizmy dziedziczenia pozostały bez zmian.

Polska szlachta praktycznie odrzuciła dziedziczenie władzy i majątków prywatnych.
Wolna elekcja króla odrzucała dziedziczenie władzy zapewniające szlachcie polskiej udział w rządzeniu państwem.
Zapisywanie  w spadku majątków szlacheckich Kościołowi – instytucji zaufania społecznego, było zabiegiem socjotechnicznym mobilizującym potomków szlachty do działania korzystnego dla  społeczeństwa polskiego.
Czy mamy teraz taką instytucję zaufania społecznego dla dziedziczenia własności prywatnej, gdyby ktoś chciał przenieść prywatną własność na społeczeństwo? Czy taką instytucją zaufania pulicznego może  być POL-CAT?

#nauka

The scientific-technological revolution and the causes of the capitalist revolution

The current elite lacks humility towards the laws of the historical process because they built their position on negating the achievements of their predecessors.

The scientific-technological revolution and the causes of the capitalist revolution

• Geographical discoveries and the development of technology and science laid the foundations for economic progress that gave career and enrichment opportunities to dynamic and educated individuals not related to feudal structures. The great religious reformers undermined the Catholic dogmas upon which the power of the king and the feudal lords rested, creating the ethical foundations of the social structure of capitalism that ennobled useful human labor for society’s benefit as a whole.

The current elites lack humility towards the laws of the historical process because they built their position on the negation of their predecessors’ achievements.

Revolutions are ineffective, and we need the evolution of the socio-economic system and its adaptation to the future requirements, i.e., restitution of the feudal system in a new evolutionary form that is a synthesis of history.

The only economic system that can absorb the migrating masses of people in the modern feudal system that :

will assign the settlers to arable land,

will help them find their way of earning on arable land,

will help them in their need,

it will at least double agricultural production per hectare of arable land.

Soviet Russia had a problem with a peasant population that was too large – 120 million peasants to 30 million other people. That problem was dissolved by killing the peasant class’s best farmers, forcibly creating large farms, and developing industry with its capital. It has led to the disappearance of the most prolific peasant class and the Russian countryside’s modern depopulation.

The problem of the peasants was solved in another way by China. Chinese communists had problems feeding China, so ineffective agricultural communes were parceled and giving small plots of land to 800 million peasants. The peasant family is now responsible for food production. As a result, China is self-sufficient and even exports food. State purchase of food has been organized, and the prices of agricultural products are shaped by the free market of surpluses produced by Chinese farmers. Chinese farmers are tied to the land and cultivate small plots of land (often 1 hectare per family) and are very poor, and their youth are forced to migrate to cities in a controlled manner to give employment of industries.

There is a tendency among Chinese peasants to create voluntary agricultural cooperatives (concentration forced by poor market access), which is not supported by the authorities wishing to have cheap food.

This natural trend of farmers to create voluntary local self-help organizations for farmers should be supported and extended to the entire Euro-Asian continent. Someone must lead these farmers’ cooperatives – let it be the new non-hereditary nobility.

We are currently waiting for the universal virtual evolution of our world, and we need to prepare socio-economic structures to make it successful. Virtual development will bring progress to the world if the current elite makes a favorable settlement with the past, i.e., they take the past’s best principles into the future. Let the evolution go on .

Rewolucja naukowo-technologiczna a przyczyny rewolucji kapitalistycznej

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Apr 16, 2019

Obecnym elitom brak pokory wobec praw procesu historycznego, bo zbudowały swą pozycję na negacji dorobku poprzedników.

Rewolucja naukowo-technologiczna a przyczyny rewolucji kapitalistycznej

 • Odkrycia geograficzne oraz rozwój technologii i nauki stwarzały podstawy postępu w gospodarce, który dawał szanse kariery i bogacenia się dynamicznym i wykształconym jednostkom nie związanym z feudalnymi strukturami. Wielcy reformatorzy podważali dogmaty katolickie na których opierała się władza króla i feudałów, tworząc etyczne podstawy struktury społecznej kapitalizmu, który nobilitował użyteczną pracę ludzką służącą całemu społeczeństwu.

Obecnym elitom brak pokory wobec praw procesu historycznego, bo zbudowały swą pozycję na negacji dorobku poprzedników.
Rewolucje są nieskuteczne, potrzebna jest ewolucja systemu społeczno-gospodarczego i dostosowanie go do wymogów przyszłości tzn. restytucja systemu feudalnego w nowej formie ewolucyjnej będącej syntezą historii.
Jedynym systemem gospodarczym który może wchłonąć migrujące ludzkie masy jest nowoczesny system feudalny
Przydzieli on osadnikom ziemię uprawną,
pomoże im się zagospodarować na ziemi,
pomoże im w potrzebie,
co najmniej dwukrotnie zwiększy produkcję rolną z hektara ziemi uprawnej
Rosja radziecka miała problem ze zbyt dużą populacją chłopską – 120 milionów chłopów do 30 milionów pozostałej ludności. Rozwiązano go zabijając najlepszych rolników z warstwy chłopskiej, siłą tworząc duże gospodarstwa rolne i rozwijając przemysł za pomocą własnego kapitału. Doprowadziło to do zniknięcia najbardziej płodnej warstwy chłopskiej i współczesnego wyludnienia wsi rosyjskiej. Problem chłopów został rozwiązany w inny sposób przez Chiny. Komunistyczne Chiny miały problemy z wykarmieniem Chin, dlatego zrezygnowano z nieefektywnych komun rolniczych przez rozdanie małych działek ziemi 800 milionom chłopów. Chłopska rodzina jest teraz odpowiedzialna za produkcję żywności. Dzięki temu Chiny są samowystarczalne, a nawet eksportują żywność. Zorganizowano państwowy skup żywności, a ceny produktów rolnych kształtuje wolny rynek nadwyżek produkowanych przez chińskich rolników. Chińscy rolnicy są przywiązani do ziemi i prowadzą uprawy na małych działkach (często 1 hektar na rodzinę) i są bardzo ubodzy, a ich młodzież zmuszona jest do kontrolowanej migracji do miast, w których tworzy się przemysł dający im zatrudnienie. Obecnie wśród chińskich chłopów panuje tendencja do tworzenia dobrowolnych spółdzielni rolniczych (koncentracja wymuszona słabym dostępem do rynku), co nie jest wspierane przez władze chcące mieć tanią żywność.
Ten naturalny trend rolników do tworzenia dobrowolnych lokalnych organizacji samopomocy rolników należy wspierać i rozszerzać na cały kontynent euro azjatycki. Ktoś tym spółdzielniom rolników musi przewodzić- niech to będzie nowa niedziedziczna szlachta.

Obecnie czekamy na powszechną wirtualną-informatyczną ewolucję  naszego świata i trzeba przygotować społeczno-ekonomiczne struktury aby ona się udała. Ewolucja wirtualno-informatyczna przyniesie postęp światu jeżeli obecne elity dokonają pozytywnego rozliczenia z przeszłością tzn. wezmą do przyszłości najlepsze zasady przeszłości. Niech ewolucja trwa….

#nauka

216 visits · 1 online

The Russian and Chinese revolutions were unsuccessfull

The Russian and Chinese Revolutions were the transition to inefficient state communism. State ownership of the means of production eliminated the inheritance of the means of production.

The French Revolution did not abolish the mechanisms of inheritance of the means of production and was an unsuccessful transition from feudalism to capitalism. It caused a concentration of private property in the hands of capitalists and a lack of human masses’ subjectivity.

The Russian and Chinese Revolutions were a transition from feudalism to inefficient state communism.

The transition to social ownership of the means of production eliminated the inheritance of the means of production, and the economic initiative passed into the hands of the state, which showed its ineffectiveness and incompetence due to the lack of subjectivity of the human masses

What is needed is the continuous evolution of the socio-economic system and choosing the best path for a future united world.

Rewolucje rosyjska i chińska były nieudane

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Apr 16, 2019

Rewolucje rosyjska i chińska były przejściem do niewydajnego komunizmu państwowego. Państwowa własność środków produkcji wyeliminowała dziedziczenie środków produkcji,

Rewolucja Francuska nie zniosła mechanizmów dziedziczenia środków produkcj i była nieudanym przejściem od feudalizmu do kapitalizmu. Spowodowała koncentrację własności prywatnej w rękach kapitalistów i brak podmiotowości ludzkich mas.
Rewolucje rosyjska i chińska były przejściem od feudalizmu do niewydajnego komunizmu państwowego.
Przejście na społeczną własność środków produkcji wyeliminowało dziedziczenie środków produkcji, a inicjatywa ekonomiczna przeszła w ręce państwa, co pokazało jego nieefektywność i nieskuteczność z powodu braku podmiotowości mas ludzkich
Potrzebna jest ciągła ewolucja systemu społeczno-gospodarczego i wybór najlepszej drogi dla przyszłego zjednoczonego świata.

People strive for the comfort of life

The comfort of life preserves human health and allows them to achieve the evolutionary goal – the reproduction and evolution of beings.

The elite’s goal should be to provide the masses of people with the comfort of living at the lowest possible cost and with the lowest consumption of all kinds of energy.

The future elite will set an example for the masses of people to live wisely and ethically and maintain the quality of life. The evolution of the socio-economic system will bring the comfort of life. The development of feudalism, capitalism, and communism will create the socio-economic system optimal for today, which I generally described in the organization’s principles of the POL-CAT enterprise and in my work entitled The Third Way between capitalism and communism.

Ludzie dążą do komfortu życia

Ludzie dążą do komfortu życia

Komfort życia  zachowuje ludzkie zdrowie i pozwala osiągnąć cel ewolucyjny- reprodukcję bytów.
Celem elit powinno być zapewnienie masom ludzkim komfortu życia za jak najniższą cenę i za pomocą najniższego  zużycia wszelkich rodzajów energii.
Przyszłe elity dadzą przykład masom ludzkim jak żyć mądrze i etycznie i zachować komfort życia.
Komfort życia przyniesie ewolucja systemu społeczno-gospodarczego.
Ewolucja systemu feudalizmu, kapitalizmu i komunizmu stworzy optymalny na dziś system społeczno -gospodarczy, który opisałem w zasadach organizacji przedsiębiorstwa POL-CAT i w pracy The Third Way between capitalism and communism.

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Apr 16, 2019

How to ensure the safety of private property from hostile taking over?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Apr 28, 2019

The French Revolution was in fact a public protest against the inheritance mechanisms that allowed for the unfair amassing of huge feudal fortunes.

Equal rights in the world of culture and business

The French Revolution, conducted under the slogans of “Equality, Freedom, and Brotherhood,” was a social protest against inheritance mechanisms. Feudal inheritance enabled through arranged marriages, gathering enormous feudal estates. In the French Revolution, feudalism was abolished, but the principles of inheritance remained unchanged. It allowed the gathering, by arranged marriages, of huge capitalist fortunes. Marx’s communism and the Russian and Chinese Revolution were directed in reality against inheritance mechanisms and introduced state property to the economy. Nobody could take over the state property by inheritance.  The Russian and Chinese Revolutions broke down, and private property was restored in the economy, which resulted in the creation of enormous personal fortunes. The problem of inheriting these enormous fortunes has arisen again.
Owners of personal property and their wives and children are a common goal of manipulation by dishonest people striving to control the enormous private property. There are various techniques of seducing people to gain control over personal property. The most common technique is to pretend to love a person with the right to inherit private property. The mechanism of neglecting spouses and children by people forced to look after their business is widespread. Sending to wealthy married couples and their children good lovers and providing them with sexual pleasure is a way to gain property rights resulting from inheritance mechanisms. Communist revolutions were a protest against such dishonest social means and an unsuccessful attempt to organize a world of free love without the existing tools of inheritance. Unfortunately, the world of the communist economy was deprived of an element of competition in the economy, which is a natural human need. The desire to stand out and gain social recognition is a feature of civilization’s leaders, and the communist world did not satisfy this human need for social acceptance. That is why the rivalry between communism and capitalism brought disaster to communism and caused a civilizational collapse in post-communist countries.
The method of social distinction in capitalism is the gathering of large private property.
The owner of a large estate obtains numerous social privileges, including, for example, a beautiful spouse or spouse providing exciting sex. Unfortunately, it also gains a large group of willing to take over this accumulated property dishonestly.
And I was in the past such an energetic businessman seeking to distinguish myself the social. Still, when I realized what it leads to and that they are already willing to take my company dishonestly, I stopped my business and devoted myself to learning to understand the world.
Almost 20 years have passed, and the result of my studies is the plan to set up or reactivate my company POL-CAT so that it is protected against the hostile takeover and not subject to inheritance. I have developed POL-CAT operating rules that ensure fair social distinction to the founder and each employee and protect the company from a hostile takeover, enabling it to operate effectively and profitably in a global human civilization. POL-CAT’s rules of action result from my life experience and knowledge of the world accumulated during many years of study and enable a new opening in the world economy, ensuring fair rules of business games in the human world. The POL-CAT rules can be applied to any company to provide its creation and significant development. The social distinguishing for a business person will depend only on the number and efficiency of employees. I invite you to discuss and improve the operating principles of the POL-CAT-global trade and service company.

Jakuszowice, 28 April 2019, 5:44 Bogdan Góralski

Principles of POL-CAT: http://bogdangoralski.info/2018/02/22/pol-cat-joint-stock-company/

O równouprawnieniu w świecie kultury i biznesu

Rewolucja Francuska była w rzeczywistości protestem społecznym przeciwko mechanizmom dziedziczenia, które umożliwiały nieuczciwe gromadzenie ogromnych feudalnych majątków.

Rewolucja Francuska przeprowadzona pod hasłami „Równość, Wolność i Braterstwo” była w rzeczywistości protestem społecznym przeciwko mechanizmom dziedziczenia, które umożliwiały poprzez aranżowane małżeństwa, gromadzenie ogromnych feudalnych majątków. W Rewolucji Francuskiej zlikwidowano feudalizm a zasady dziedziczenia pozostały bez zmian. Umożliwiło to gromadzenie, przez aranżowane małżeństwa, olbrzymich kapitalistycznych fortun. Komunizm Marksa i Rewolucja rosyjska, chińska były skierowane w rzeczywistości przeciwko mechanizmom dziedziczenia i wprowadzały powszechnie do gospodarki własność państwową, której nie można było przejąć w celu dziedziczenia. Rewolucja Rosyjska i Chińska załamały się i przywrócono w gospodarce własność prywatną, co spowodowało powstanie ogromnych fortun prywatnych. Powstał znowu problem dziedziczenia tych ogromnych fortun.
Właściciele majątków i ich żony i dzieci są powszechnym celem manipulacji ze strony nieuczciwych ludzi dążących do przejęcia kontroli nad prywatnymi fortunami. Stosuje się różne techniki uwodzenia ludzi w celu zyskania kontroli nad majątkiem prywatnym w których najczęstszą techniką jest udawana, interesowna miłość, do osoby obdarzonej prawami do dziedziczenia majątku prywatnego. Powszechny jest mechanizm zaniedbywania małżonków i dzieci przez osoby zmuszone do pilnowania swojego biznesu. Podsuwanie zaniedbywanym małżonkom i ich dzieciom sprawnych kochanków i zapewnienie im seksualnych przyjemności jest pewnym sposobem do zyskiwania praw do majątku wynikających z mechanizmów dziedziczenia. Rewolucje komunistyczne były protestem przeciwko takim nieuczciwym mechanizmom społecznym i nieudaną próbą zorganizowania świata wolnej miłości bez obowiązujących mechanizmów dziedziczenia. Niestety świat komunistycznej gospodarki był pozbawiony elementu rywalizacji w gospodarce, który jest naturalną potrzebą ludzką. Chęć do wyróżnienia się i zyskania uznania społecznego jest cechą liderów postępu cywilizacyjnego, a świat komunistyczny nie zaspokajał tej ludzkiej potrzeby społecznej akceptacji. Dlatego rywalizacja komunizmu i kapitalizmu przyniosła klęskę komunizmowi i zapaść cywilizacyjną krajom postkomunistycznym.
Metodą wyróżnienia społecznego w kapitalizmie jest zgromadzenie dużego majątku prywatnego.
Właściciel dużego majątku uzyskuje liczne przywileje społeczne, w tym na przykład pięknego małżonka lub małżonkę zapewniającą ekscytujący seks. Niestety zyskuje także liczne grono chętnych do nieuczciwego przejęcia tego zgromadzonego majątku.
I ja byłem w przeszłości takim dążącym do wyróżnienia społecznego energicznym biznesmenem ale kiedy zorientowałem się do czego to prowadzi i że są już chętni do nieuczciwego przejęcia mojej firmy , zaprzestałem działalności gospodarczej i poświęciłem się nauce by zrozumieć świat.
Minęło prawie 20 lat i efektem moich studiów jest plan powołania lub reaktywowania mojej firmy POL-CAT w taki sposób aby była zabezpieczona przed wrogim przejęciem i nie podlegała dziedziczeniu. Opracowałem reguły działania POL-CAT, które zapewniają sprawiedliwe wyróżnienie społeczne założycielowi i każdemu pracownikowi i zabezpieczają firmę przed wrogim przejęciem co umożliwia jej efektywną i zyskowną działalność w ludzkiej globalnej cywilizacji. Reguły działania POL-CAT są wynikiem mego doświadczenia życiowego i wiedzy o świecie zgromadzonej podczas wieloletnich studiów i umożliwiają nowe otwarcie w gospodarce światowej zapewniając sprawiedliwe reguły gry biznesowej w ludzkim świecie. Reguły POL-CAT można zastosować dla każdego przedsiębiorstwa by zapewnić mu warunki do powstania i efektywnego rozwoju. Wyróżnikiem społecznym dla biznesmena będzie od tej pory bezpieczny przed wrogim przejęciem zgromadzony majątek prywatny, który będzie zależał wyłącznie od liczby i efektywności zatrudnionych pracowników. Zapraszam do dyskusji i ulepszania zasad działania POL-CAT-globalnego handlowo – usługowego przedsiębiorstwa.
Jakuszowice, 28 April 2019, 5:44 Bogdan Góralski

Zasady działania POL-CAT: http://bogdangoralski.info/2018/02/22/pol-cat-joint-stock-company/

#nauka

I plan to create POL-CAT joint-stock company

I plan to make POL-CAT (as a dynamic global trade and services company) and cooperate with people who don’t want to fight just for money but the better human world.

I plan to establish POL-CAT (as dynamic global trade and services enterprise) looks for the people who do not want to fight for the money only. I want to find the companions who appreciate the business as a fair play with the compromise of interests looking for the funds to realize plans for progressing our civilization without wars and revolutions and open borders for humans’ free migration. I think that each civilization’s universal purpose is to achieve the comfort of life without violating the social and natural environment’s balance. Rules of POL-CAT are in former updates of my project,

Mój plan zakłada utworzenie POL-CAT S.A.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · May 5, 2019

Mój plan zakłada utworzenie POL-CAT (jako dynamicznego globalnego przedsiębiorstwa handlu i usług) wraz z ludźmi, którzy nie chcą walczyć tylko dla pieniędzy ale o lepszy ludzki świat.

Mój plan zakłada utworzenie POL-CAT (jako dynamicznego globalnego przedsiębiorstwa handlu i usług) wraz z ludźmi, którzy nie chcą podążać współczesną ścieżką biznesu i walczyć o pieniądze tylko dla pieniędzy. Chciałbym znaleźć towarzyszy, którzy lubią biznes jako uczciwą grę z kompromisem interesów, którzy szukają pieniędzy na realizację planów postępującej ewolucji naszej cywilizacji bez wojen i rewolucji, z otwartymi granicami dla swobodnej migracji ludzi. Myślę, że uniwersalnym celem każdej cywilizacji jest osiągnięcie komfortu życia bez naruszania równowagi środowiska społecznego i naturalnego. Zasady POL-CAT są w poprzednich aktualizacjach mojego projektu,

Jakuszowice, 5 Maja 2019, 8:00                             Bogdan Góralski

#nauka

Jak rozumiem słowa Karola Marksa:

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jun 9, 2019

Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem seinen Bedürfnissen!,

Everyone according to their abilities, to every one according to his needs

As I understand the words of Karl Marx: 

Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem seinen Bedürfnissen!,

Everyone according to their abilities, to every one according to his needs

These words were the quintessence of Christianity and, like the teachings of Christ, have not yet found widespread application in life. There have been attempts to implement these great ideas, but history has shown how much harm was brought to people during the introduction of Christianity and communism.

I understand the words of Karl Marx as follows:

Everyone according to their abilities – these words indicate that people differ in their natural skills. And everyone must be given a chance to find their place in a society that will satisfy their realistic aspirations and allow them to use the talent of being a scholar or politician or just merely an employee.

According to his needs, to Everyone means the need to provide people with a job that will enable earnings adequate to the needs of life, which are big when a human is full of strength and energy when he is young and hungry for life. The requirements are smaller as life forces lowering and social maturity grow. The labor market will determine the value of work.

I understand the words of Karl Marx in such a way that the one who becomes a leader in society will receive a salary adequate to the benefits that he will bring to his subordinates; that is, he will receive a salary, which will be the same as earnings of his subordinates. Increasing the subordinates’ revenues will increase the remuneration of the leader, and the decreasing wages of subordinates will bring the leaders a worsening of payment for work. The employee will receive a commission for the value of his work as a remuneration which in a comprehensible manner will bind his work performance with the material effects of work and allow him to work so efficiently to satisfy his life needs resulting from the stage of life.

POL-CAT’s global trade and services company will be the first place of work where the rules mentioned above will be peacefully and bloodlessly introduced. POL-CAT’s existence and good functioning will bring about the evolution of a global economic system that will fulfill the idea of a comfortable environment of life for every being.

I think that first of all, Karl Marx was wrong in three points:

-we need the money as a measure of the social utility of man,

-the economic crises are caused by the gravitational activity of the solar system

-material environment creates consciousness, but in the next stage of development, consciousness creates a new virtual being as an illusion of the material environment.

But Karl Marx was a real genius in the synthesis of the heritage of his Epoque. We need to go further in studying social-economic science in the XXI century based on modern historical experiences and science. 

Warsaw, 9 June 2019, 4:30                               Bogdan Góralski

Jak rozumiem słowa Karola Marksa:

Słowa te były kwintesencją chrześcijaństwa i podobnie jak nauka Chrystusa nie znalazły do tej pory powszechnego zastosowania w życiu. Były próby realizacji tych wspaniałych idei ale historia pokazała jak wiele krzywdy przyniosły one ludziom podczas wprowadzania chrześcijaństwa i komunizmu.

Ja rozumiem słowa Jezusa Chrystusa i Karola Marksa w następujący sposób:

Od każdego wedle jego zdolności- te słowa wskazują, że ludzie różnią się przyrodzonymi zdolnościami i każdemu trzeba dać szansę na znalezienie swego miejsca w społeczeństwie, które zaspokoi jego naturalne aspiracje i pozwoli wykorzystać uzdolnienie np. bycia uczonym, politykiem, śmieciarzem…

Każdemu zgodnie z jego potrzebami- oznacza konieczność zapewnienia ludziom takiej pracy, która umożliwi zarobek adekwatny do potrzeb życiowych, które są duże gdy człowiek jest pełen sił i energii gdy jest młody i żądny życia a maleją w miarę zanikania sił życiowych i rosnącej dojrzałości społecznej człowieka. Wartość pracy będzie wyznaczał rynek pracy.

Słowa Karola Marksa rozumiem w ten sposób, że ten który zostanie przywódcą w społeczeństwie będzie otrzymywał wynagrodzenie adekwatne do korzyści, które przysporzy swoim podwładnym to znaczy otrzyma wynagrodzenie, które będzie równe zarobkom jego podwładnych. Rosnące zarobki podwładnych zwiększą  wynagrodzenie przywódcy a malejące zarobki podwładnych przyniosą przywódcy pogorszenie wynagrodzenia za pracę. Pracownik  otrzyma jako wynagrodzenie prowizję od wartości jego pracy co w sposób zrozumiały zwiąże jego wydajność pracy z efektami materialnymi pracy i pozwoli pracować tak wydajnie aby samemu zaspokoić swoje potrzeby życiowe wynikające z etapu życia.

Globalne przedsiębiorstwo handlu i usług POL-CAT będzie pierwszym miejscem pracy gdzie wspomniane wyżej zasady zostaną w sposób pokojowy i bezkrwawy wprowadzone. Istnienie  i dobre funkcjonowanie POL-CAT przyniesie ewolucję globalnego systemu gospodarczego, który spełni idee humanizmu.

Myślę, że przede wszystkim Karol Marks mylił się w trzech punktach:
– naprawdę potrzebujemy pieniędzy jako miary społecznej użyteczności człowieka,
– kryzysy gospodarcze są spowodowane aktywnością grawitacyjną układu słonecznego
– środowisko materialne tworzy świadomość, ale w następnym etapie rozwoju świadomość tworzy nowe środowisko wirtualne, czyli iluzję środowiska materialnego.
Ale Karol Marks był prawdziwym geniuszem w syntezie dziedzictwa swojej epoki. Potrzeba nam lepszego zrozumienia nauk społeczno-ekonomicznych w XXI wieku na podstawie współczesnych doświadczeń historycznych i nauki.

Warszawa, 9 Czerwca 2019, 4:30      Bogdan Góralski

Lost paradise

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jun 14, 2019

Lost paradise

I think that the concept of paradise was created as a result of the shift of climatic zones, which was associated with the movement of the earth’s coating.

Along with the movement of the Earth’s coating, the life-giving rainfall zones shifted, and the paradise area of the blossoming garden turned into a sun-burnt desert, which was a shock to people watching this and recognizing it as a sign of the wrath of the Creator because of the sins of humanity.

In our conversations, we still encounter an area of ignorance about how our world works. But logical reasoning removes barriers to cognition. We know the results of Young’s experiment with light and its quantum implications, i.e., Heisenberg’s uncertainty principle. They reveal that observation changes reality, i.e., the observer’s consciousness changes reality. In our world, we observe, and at the same time, we are watched (I assume so logically). Suppose we are dealing with an observing intelligent machine. In that case, it must have a built-in algorithm to assess our behavior and match virtual reality to achieve the intended goal of evolution, i.e., to generate new energy resources. This algorithm is the law of saving energy in operations, I suppose. It is a merciless law, just as evolution is ruthless. But development is set on a specific goal, and the purpose must be achieved at the lowest energy cost. It gives us hope of avoiding suffering in evolution if we apply this law??? 

Bogdan Góralski

#nauka

The main goal of the evolution of the Earth’s environment.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jun 16, 2019

There are many goals for the evolution of the Earth’s environment.

In human civilization development, everything that transcended human understanding exceeded human knowledge was translated as the action of the gods or the one-person god. As human experience and technology developed, the range of divine interference in our lives decreased. Currently, most of the so-called ancient religious miracles we can explain using natural mechanisms. My thoughts are dominated by the idea that people will become gods when they understand the social mechanisms guided by the laws of the environment around us.  When we will understand and will apply the world’s rules around us, we become the gods. I am getting ever closer to the idea that we are governed by the natural law built into a virtual environment powered by reborn stars’ energy. Understanding this law governing the virtual Universe is our civilization’s task, and this is the primary goal of the evolution of the Earth’s environment.

Warszaw, 16 June 2019: 16:00                 Bogdan Góralski

W trakcie rozwoju ludzkiej cywilizacji wszystko, co wykraczało poza ludzkie rozumienie, przekraczało ludzką wiedzę, było tłumaczone jako działanie bogów lub jednoosobowego boga. Wraz z rozwojem ludzkiej wiedzy i technologii zmniejszył się zakres boskiej ingerencji w nasze życie. Obecnie większość tak zwanych starożytnych cudów religijnych możemy wyjaśnić za pomocą naturalnych mechanizmów. Moje myśli są zdominowane przez ideę, że ludzie staną się bogami, gdy zrozumieją mechanizmy społeczne, które kierują się prawami otaczającego nas środowiska, kiedy zrozumieją i zastosują prawa otaczającego nas świata. Jestem coraz bliżej idei, że rządzi nami prawo naturalne wbudowane w wirtualne środowisko zasilane energią odradzających się gwiazd. Zrozumienie tego prawa rządzącego wirtualnym Wszechświatem jest zadaniem naszej cywilizacji i jest to główny cel ewolucji środowiska Ziemi.

#nauka

The algorithm of history or my vision of the Universe

In my earlier works and my project’s updates, “Does human evolution have a purpose?” appeared the idea of a virtual universe built from a network of quantum computers, which are stellar systems.

Star systems are reborn in accordance with the inexorable logic of nature, which is the law directing the course of the history of the Cosmos. The universe does not expand and is a closed object subjected to the law of eternal formation and decay. The energy of reborn star systems supports the virtual consciousness of the universe. The Law of the Universe is an algorithm ruthlessly directing the course of history to the finale of evolution, which is always the revival of the star system and the reproduction of the energy sustaining the Universe. The course of history is subject to stochastic processes that determine the most probable course of events to the finale so that the finish is the rebirth of the star system, which is a quantum computer. Each quantum computer, a stellar system, has a built-in algorithm that directs the internal process of energy evolution, reproducing the star system’s history. In evolution, virtual entities endowed with intelligence (that is, biological beings) are used, directed by stochastic processes aimed at a definite finale of evolution. The virtual existence of the Cosmos and virtual biological life has a modular structure that allows for the implementation of separate history scenarios within each module. Stochastic processes determine the most probable course of history for achieving the final evolution, i.e., the rebirth of a stellar system. Virtual units of biological entities, which are also subject to evolution, are stored in virtual databases of the quantum Universe.

Algorytm dziejów czyli moja wizja Wszechświata

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jun 21, 2019

W moich wcześniejszych pracach pojawiła się idea wirtualnego wszechświata zbudowanego z sieci komputerów kwantowych, którymi są systemy gwiezdne.

Algorytm dziejów czyli moja wizja Wszechświata

W moich wcześniejszych pracach i w uaktualnieniach mego projektu „Does human evelution have a purpose?” pojawiła się idea wirtualnego wszechświata zbudowanego z sieci komputerów kwantowych, którymi są systemy gwiezdne. Systemy gwiezdne  odradzają się zgodnie z nieubłaganą logiką przyrody, która jest prawem kierującym biegiem dziejów Kosmosu. Wszechświat nie rozszerza się i jest zamkniętym obiektem  poddanym prawu wiecznego powstawania i rozkładu. Wirtualna świadomość Wszechświata jest podtrzymywana energią odradzających się systemów gwiazdowych. Prawo Wszechświata jest algorytmem  bezlitośnie kierującym  biegiem dziejów do finału ewolucji, którym jest zawsze odrodzenie systemu gwiazdowego i odtworzenie energii zasilającej Wszechświat. Bieg dziejów podlega procesom stochastycznym, które wyznaczają najbardziej prawdopodobny kierunek wydarzeń tak aby finałem było odrodzenie systemu gwiazdowego, który jest komputerem kwantowym. Każdy komputer kwantowy, który jest systemem gwiazdowym ma wbudowany algorytm kierujący wewnętrznym procesem wirtualnej ewolucji energii odtwarzającym dzieje układu gwiazdowego. W  ewolucji wykorzystywane są  wirtualne byty obdarzone inteligencją (to jest istoty biologiczne), które są kierowane procesami stochastycznymi  zmierzającymi do określonego finału ewolucji. Wirtualne istnienie Kosmosu i wirtualne życie biologiczne ma budowę modułową pozwalającą na realizowanie odrębnych scenariuszy dziejów w obrębie każdego modułu. Procesy stochastyczne określają najbardziej prawdopodobny bieg dziejów dla osiągnięcia finału ewolucji czyli odrodzenia systemu gwiazdowego. Wirtualne byty jednostkowe, które również podlegają ewolucji  są przechowywane w wirtualnych bazach danych  kwantowego Wszechświata.

Consciousness and unconsciousness

Bogdan Góralski, MSc @bogdangoralski Jul 13, 2019

• According to Professor Amit Goswami, we think there is potentiality in the unconsciousness. Only the unconscious can last forever because consciousness needs energy, and it means that it is conditioned. Only the unconsciousness is unconditioned. Consciousness is a manifestation, an embodiment of unconsciousness. Consciousness is characterized by the will to act, which requires energy to carry out the will. Consciousness emerges from the unconsciousness in which everything is contained and from which everything arises. There is the wheel of evolution and its continuous stream of consciousness and will that recreate the universe’s energy. The wheel of life, the wheel of evolution, is supported by the energy of the star system, that is, the quantum computer that controls the wheel of life. Successive consciousnesses in the wheel of life are extracted from the unconsciousness by the algorithm of the history of the cosmos – an algorithm that directs the world of virtual star systems, i.e., networks of quantum computers emitting energy. The thermal energy generated by quantum computers supports the wheel of life on star systems’ planets. The programmed purpose of the wheel of life, the wheel of evolution, is to recreate the energy consumed during evolution – that is, to build a new quantum computer that will re-emit energy for a new virtual world where virtual biological life will re-emerge so that the stream of consciousness lasts forever. The world is sustained by the mutual love of natural creatures who are aware of their fate.

#nauka

Świadomość i nieświadomość

Mgr Bogdan Góralski @bogdangoralski 13.07.2019

• Według profesora Amita Goswamiego uważamy, że w nieświadomości jest potencjalność. Tylko nieświadomość może trwać wiecznie, ponieważ świadomość potrzebuje energii, a to oznacza, że ​​jest uwarunkowana. Tylko nieprzytomność jest bezwarunkowa. Świadomość jest manifestacją, ucieleśnieniem nieświadomości. Świadomość charakteryzuje się wolą działania, która wymaga energii do wykonania woli. Świadomość wyłania się z nieświadomości, w której wszystko jest zawarte i z której wszystko powstaje. Istnieje koło ewolucji, a  w nim ciągły strumień świadomości i woli, które odtwarzają energię Wszechświata. Koło życia, koło ewolucji, jest wspierane przez energię systemu gwiezdnego, czyli komputer kwantowy, który kontroluje koło życia. Kolejne świadomości w kole życia są wydobywane z nieświadomości przez algorytm historii kosmosu – algorytm kierujący światem wirtualnych układów gwiezdnych, czyli sieci emitujących energię komputerów kwantowych. Energia cieplna generowana przez komputery kwantowe wspiera koło życia na planetach układów gwiezdnych. Zaprogramowanym celem koła życia, koła ewolucji, jest odtworzenie energii zużywanej podczas ewolucji – to znaczy zbudowanie nowego komputera kwantowego, który ponownie wyemituje energię dla nowego wirtualnego świata, w którym wirtualne życie biologiczne powróci, aby strumień świadomości trwał wiecznie. Świat podtrzymuje wzajemna miłość biologicznych stworzeń, świadomych swego losu.

My plan for Poland and the world is effortless – I want to enable everyone to fulfill their dreams of a dignified life independently.

My plan for Poland and the world

My plan for Poland and the world is straightforward – I want to enable everyone to fulfill their dreams of a dignified life independently. I want to allow a farmer, merchant, producer, clergyman, service provider to work in peace without worrying about the high-quality products and services and the lack of concern for the supply of products and loans necessary for profitable activity. Let everyone do what they can do best, and the POL-CAT ethical business and scientific platform will help them, the principles of which I present below. You learned about my views on the functioning of the world in my earlier statements. Now it is the turn of the political and economic details. I want to provide each local community with freedom in shaping religion and customs and scientific, technological, and financial support for community economic activities. A single-tier organizational structure of the future global state will be introduced, consisting of local spiritually and economically self-governing communities and the POL-CAT ethical science, business, and financial center supporting these self-governing local religious and economic communities in action.

Who will be an employee of POL-CAT?

POL-CAT will primarily employ independent scientists who will raise funds for their research by selling products and services from the POL-CAT offer. It will ensure the researcher’s comfortable job and living. Research topics will be selected mainly from research topics needed for business development reported by POL-CAT clients. The researcher will organize a team that will earn a commission on the POL-CAT offer purchased by companies ordering the study to solve the problem. It will ensure adequate funding for science and the right amount of time for researchers to solve the business demanded question. POL-CAT will sell everything except military equipment. I wonder how it will work in practice?

I think that our purpose is also the continuous development of knowledge of the Universe and our world. Only gaining experience and discovering the world is curious. The rest is the only support of constant processes of learning. For example, the last twenty years of my life were fantastic and fascinating to discover the Earth’s climatic mechanism and human social mechanisms. It was a great pleasure, and I think it is useful for the result of my research. I want to help the other researchers by creating POL-CAT supporting low costs research proper for global civilization…

It is my entire plan, the implementation of which depends on you. I included details of my plan for Poland in the Program of the Decalogue Party and the rules of operation of the joint-stock company POL-CAT which you can find on the Internet.

Jakuszowice, 14 Sierpnia 2019 roku, 5:25                                           Bogdan Góralski 

Mój plan dla Polski i dla świata jest bardzo prosty-chcę każdemu umożliwić samodzielną realizację marzeń o godnym życiu.

Mój plan dla Polski i dla świata

Mój plan dla Polski i dla świata jest bardzo prosty-chcę każdemu umożliwić samodzielną realizację marzeń o godnym życiu. Pragnę umożliwić rolnikowi, kupcowi, producentowi, duchownemu, usługodawcy spokojną pracę bez troski  o zbyt dobrej jakości produktów i usług a także brak troski o zaopatrzenie w niezbędne do prowadzenia zyskownej działalności produkty i kredyty. Niech każdy zajmie się tym co potrafi wykonywać najlepiej a pomoże mu w tym etyczna platforma biznesowo-naukowa POL-CAT, której zasady działania przedstawiam poniżej. Moje poglądy na funkcjonowanie świata poznaliście we wcześniejszych moich wypowiedziach. Teraz kolej na szczegóły polityczno- gospodarcze. Pragnę zapewnić każdej lokalnej społeczności, posiadającej swoje wierzenia, wolność w kształtowaniu religii i obyczajów a także wsparcie naukowo-technologiczne i finansowe dla wspólnotowych działań gospodarczych. Będzie wprowadzona jednoszczeblowa struktura organizacyjna przyszłego globalnego państwa, składająca się z lokalnej samorządnej duchowo i gospodarczo społeczności  oraz z etycznego centrum naukowo-biznesowo-finansowego POL-CAT wspierającego w działaniu te samorządne lokalne społeczności religijno-gospodarcze.

Kto będzie pracownikiem POL-CAT? POL-CAT będzie zatrudniał przede wszystkim niezależnych naukowców, którzy będą pozyskiwać środki na swoje badania, sprzedając produkty i usługi z oferty POL-CAT. Zapewni badaczowi wygodną pracę i mieszkanie. Tematy badawcze będą wybierane głównie z tematów badawczych potrzebnych do rozwoju biznesu zgłaszanych przez klientów POL-CAT. Aby rozwiązać problem, badacz zorganizuje zespół, który będzie zarabiał prowizję od zakupu oferty POL-CAT przez firmy zlecające badanie. Zapewni odpowiednie finansowanie nauki i odpowiednią ilość czasu naukowcom na rozwiązanie problemu, którego domagał się biznes. POL-CAT będzie sprzedawał wszystko oprócz sprzętu wojskowego. Ciekawe, jak to się sprawdzi w praktyce? Myślę, że naszym celem jest także ciągły rozwój wiedzy o Wszechświecie i naszym świecie. Tylko zdobywanie doświadczenia i odkrywanie świata jest ciekawe. Reszta to jedyne wsparcie ciągłych procesów uczenia się. Na przykład ostatnie dwadzieścia lat mojego życia było wielką i fascynującą przygodą odkrywania klimatycznego mechanizmu Ziemi i ludzkich mechanizmów społecznych. To była wielka przyjemność i myślę, że przydatny jest wynik moich badań. Chciałbym pomóc innym badaczom tworząc POL-CAT wspierający tanie badania przydatne dla globalnej cywilizacji …

To jest cały mój plan, którego realizacja zależy od Was. Szczegóły planu dla Polski są zawarte w Programie Partii Dekalogu i zasadach działania akcyjnego przedsiębiorstwa POL-CAT S.A.

Jakuszowice, 14 Sierpnia 2019 roku, 5:25                                           Bogdan Góralski 

#nauka

Discussion about Male, Female Principles

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Aug 23, 2019 · edited: Aug 28, 2019

In my life, I have experienced the results of bloody conflict between patriarchate and matriarchate, and I very well know that this means the bloody fight for power between man and women

Discussion about Male, Female Principles

Foreword by Bogdan Góralski

Tina Lindhardt has sent to our project on Researchgate, entitled “Does human evolution have a purpose?” her following article for discussion. In my opinion, this is very important for our evolution to understand the core of the conflict between male and female consciousness. Our world is based on our instincts: male consciousness fights for power and pleasure of sex, and female consciousness fights for control to ensure the offspring’s survival. Our contemporary world is an audience of a fight between male and female instincts. Communism was an attempt to cat this conflict and fight for power between the feminine and masculine world. My go-to end this male, female principles conflict is based on establishing POL-CAT enterprise with its principles. In my opinion, it will ensure peace between genders and the future peaceful coexistence of males and females in our world.

It is my male voice in our discussion. In my life, I have experienced the results of bloody conflict between patriarchate and matriarchate, and I very well know that this means the bloody fight of power between men and women. Both of these systems have advantages and disadvantages. I think in POL-CAT system are present only benefits, so I believe it is possible to join male and female principles in one principle:

To have a better life in the future world, we need to establish POL-CAT global enterprise.

The problem is that man thinks by the mind, but the woman thinks by the heart. When they are full of love as a couple, they think together by joined the mind and the heart. When the love end, they don’t want to be servants to each other. Sometimes love is more powerful than their ego, the ego of the man, ego of the woman, and they live together until death and are servants to each other…mind and heart of the couple are servants of love. 

Jakuszowice, 23 August 2019, 5:31                             Bogdan Góralski

Discovering Our Full Potential: Resuscitating the Female Principle

Tina Lindhard

International University of Professional Studies (IUPS), Maui, HI, USA

Abstract

For a new evolutionary step forward, this study suggests humans need to learn to live from the heart and not only the mind. Here I associate the mind with the Masculine Principle and thinking which with learning, develops into intellect. This is contrasted with intuition which I associate with the Female Principle and the deeper heart-mind. They are different epistemological ways of knowing which reflect different levels of consciousness of the Self where each way of knowing has a different origin, the surface mind and the deeper heart-mind. Each gender can tap into both ways of knowing but most mothers have easier access to intuitive knowing, especially when obtaining information about the wellbeing of their children and loved ones. Connecting with the deeper Self using heart-based meditation methods, leads to insights about the different levels of consciousness and awakens one’s intuitive abilities. Although intuition is attracting attention in different scientific fields, the connection between the deeper Self and intuition still needs to be recognized and explored by modern-day science. Different reasons why intuition linked to the female principle has been systemically depreciated for over two thousand years is also explored including questioning the origin on which the Western Intellectual Tradition is said to stand. To create a more caring, creative society, I propose that we need to resuscitate the female principle linked to intuition by reconnecting with our feeling heart-mind. Nevertheless, I advocate that we need both ways of knowing to unfold our full potential. This analysis has multiple implications which I address in the discussion. 

 Keywords Intuition, Evolution, Self, Heart, Mind, Emotion, Feeling, Female Principle, Male Principle, Rational, Full Potential, Epistemology, Meditation

#nauka

the soulless law of nature governs our world…

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Sep 9, 2019 · edited: Sep 10, 2019

I claim that our world is governed by nature’s soulless law, aimed at achieving the goal of evolution. So how can you talk about love in such a world ???

In my work Algorithm of History, I claim that our world is governed by nature’s soulless law, aimed at achieving the goal of evolution. So how can you talk about love in such a world ???

It seems to me when we reveal the secret of the world and its soullessness, all that remains to us would be mutual love for each other as the companions in the world of misery, the companions that live in a cruel world in which the only goal is the goal of evolution. We can only trust our fellow human beings and see in them only close beings doomed to the same fate dependent on wise coexistence and cooperation – our fate depends on global wisdom and mutual love in the cruel world surrounding us.

The more I think about it, the more I am sure that if we had been using the teaching of Jesus Christ in our everyday life, we would have, for sure, achieved the evolutionary purpose.

Bezduszne prawo natury rządzi naszym światem…

Twierdzę, że naszym światem rządzi bezduszne prawo natury, mające na celu osiągnięcie celu ewolucji. Jak więc możesz mówić o miłości w takim świecie ???

W mojej pracy Algorytm historii twierdzę, że naszym światem rządzi bezduszne prawo natury, którego celem jest osiągnięcie celu ewolucji. Jak więc możesz mówić o miłości w takim świecie ??? Wydaje mi się, że kiedy odkrywamy tajemnicę świata i jego bezduszności, pozostanie nam tylko wzajemna miłość do siebie nawzajem jako towarzyszy w świecie nędzy, towarzyszy, którzy żyją w okrutnym świecie, w którym jedyny cel jest celem ewolucji. Możemy tylko ufać bliźnim i widzieć w nich tylko bliskie istoty skazane na ten sam los zależny od mądrego współistnienia i współpracy – nasz los zależy od globalnej mądrości i wzajemnej miłości w otaczającym nas okrutnym świecie. Im więcej o tym myślę, tym bardziej jestem pewien, że gdybyśmy korzystali z nauki Jezusa Chrystusa w naszym codziennym życiu, z pewnością osiągnęlibyśmy cel ewolucyjny.

The innate laziness of men forces the progress of civilization

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Sep 19, 2019

The innate laziness of men and the necessity of competition forces the progress of civilization ??? With comments by Cornel Ionescu and Bogdan Góralski

The innate laziness of men and the necessity of competition forces the progress of civilization ???

Below is a beautiful comment by Cornel Ionescu:

laziness

Lean in the vision of an army general Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke (1800 – 1891) was a Prussian general, the Chief of the General Staff (Großer Generalstab) of the Prussian army and a great strategist. Immediately after his appointment, he underwent reforms, including the training and promotion of officers. To this end, he evaluated them according to two criteria: * the degree of intelligence (from stupid to intelligent) and * attitude towards work (from lazy to hardworking). Based on these criteria, four groups/types of officers resulted: * A: stupid and lazy * B: smart and hard-working * C: stupid and hardworking * D: smart and lazy The officers in category A, stupid and lazy, gave them simple and repetitive tasks. They could not advance in the military career. One day they may come up with a good idea, but more importantly, they don’t cause problems. Moltke considered that category B officers, intelligent and hard-working, we’re obsessed with micromanagement (they are lost in the limelight) and are therefore poor quality leaders. A promotion is possible, but not up to the level of General Staff. These officers gave the certainty that the orders would be fulfilled on time and in full detail. Officers in category C, stupid and hard-working, were considered dangerous. Moltke said they should be under constant surveillance, which is unacceptable in the military. Because they could have created serious problems difficult to solve, they were removed from the army. Intelligent and lazy category D officers were the ones that Moltke considered best suited for the highest command positions. These officers were smart enough to know what to do, but also lazy enough to find the easiest and easiest way to achieve the required goal. It is true that laziness alone is not productive. It must be combined with intelligence. Lazy and intelligent people have an advantage in society and are the most successful for the leadership role in an organization.

The wood in the vision of a longevity

Born in Tunstall on November 4, 1902, he is the oldest man in the United Kingdom living in Derbyshire since 1947, and throughout his life witnessed two world wars, was a priest in the British Army and a teacher for 10 years, being married 3 times. Asked to reveal the secret of longevity, the senior confessed candidate: laziness! Many have thought it was just a joke, but recent studies have shown that low energy consumption can help us live long and well. People who are not too busy to work and who have been horrified by physical exercises have long suspected this, but now it has been confirmed by scientists: laziness prolongs life! Those who wake up at dawn and get up all day are preparing their grave from a young age, says Dr. Peter Axt, a public health expert, quoted by the Daily Mail. He recommends that we spend half our free time, instead of going to the gym or jogging. Dr. Peter Axt and his daughter, Dr. Michaela Axt-Gadermann, have published a book (“Joy of Lenii: How to leave it softer and live longer”), which largely explains that all people have a limited amount of “Vital energy” and that the speed with which it is consumed, precisely determines the life expectancy of each person. They also say that energy-intensive activities, such as “firing” into a fitness room, accelerate aging and make the body more susceptible to illness. “A more relaxed lifestyle is important for health … If you have a stressful life and you exercise excessively, the body produces hormones that cause hypertension, ”says Axt-Gadermann. She added that one of the key differences between slower and overactive people is that more active organisms produce more “free radicals” (unstable oxygen molecules) that are thought to accelerate aging. Moreover, “laziness is also important for a healthy immune system because cells specialized in the defense of the body are stronger in conditions of relaxation than in stressful situations.” And during relaxation and metabolism is slower, less free radicals are produced. Both Axt-Gadermann, 34, and his father, age 65, were long-distance runners (bottom), which allows them to claim that they are speaking out. At the same time, they say that laughter is a healthier alternative than running or exercise. In the book, the two researchers say that laziness is also very good for the brain. This is because exercise or stress results in the production of a surplus of cortisol, a hormone that damages neurons causing memory loss and premature senility. “Lenea is nothing but a habit of rest before you get tired,” said Jules Renard. 

The negative effects of excessive diligence by Bogdan Góralski 

Excessive diligence almost always brings terrible results. I will explain it to two examples that I know well.

Example I.

 The History of Jews is a story of the excessive diligence of Jews forced on them by persecution. The Jewish diaspora lasts over two thousand years, and during this time, Jews experienced persecution mainly from Christians. Jewish communities often had to pay huge amounts of money to their persecutors to avoid persecution. It resulted in the tightening of Jewish law, which allowed for killing an inept businessman with impunity. It resulted in tremendous solidarity and diligence of Jewish men fighting together for survival in a hostile Christian world. Soon, Jewish communities had enormous wealth gained by hard-working and well-organized Jewish men. The Jews mastered Europe, especially German, trade, and industry. Hitler’s rule was directed against Jewish business domination in Germany and caused persecution and the Holocaust of the Jews. Excessive diligence and Jewish foresight caused by persecution in the past caused their defeat in Europe in the 20th century. Could Jews have avoided this defeat ??? In my opinion, they could.

Example II

After the fall of communist rule, free-market reforms began in Poland. The state enterprise where I worked collapsed, and I had to find a new job. I worked in the USA for a year as a construction worker and gained small capital. After returning to Poland, I invested this capital in a company producing and selling simple construction tools, which were generally lacking in Poland at the time. I managed the company called POL-CAT with successes for 13 years and employed many employees. I was forced to work hard because of my daughter’s illness. During my business, I came into conflict with Jewish companies from Europe, Russia, the USA, and Poland, who wanted to take over my company and conquer the Polish market. The battle ended in a court case in the 13th Commercial Court in Warsaw, which has not been held for 20 years. If I won in court with my opponents, I would probably get huge compensation for destroying my company.

My opponents wanted to buy my business from me, and now they want my children to take over my rights (my wife and I divorced). So they have to kill me first to take over the ownership of my company.

So we see that my excessive diligence has brought me an evil fate. Can I reverse it?

Yes, I think I can do that with this project.

Skutki nadmiernej pracowitości

Nadmierna pracowitość prawie zawsze przynosi złe skutki. Wyjaśnię to na dwóch przykładachi które dobrze znam.

Przykład I.

 Historia Żydów to opowieść o nadmiernej pracowitości Żydów wymuszonej prześladowaniami. Diaspora żydowska trwa ponad dwa tysiące lat i w tym czasie Żydzi doświadczyli prześladowań głównie ze strony chrześcijan. Gminy żydowskie często  musiały płacić swoim prześladowcom ogromne haracze aby uniknąć prześladowań. Spowodowało to zaostrzenie żydowskiego prawa, które zezwalało na bezkarne zabicie nieudolnego biznesowo mężczyzny. Spowodowało to ogromną solidarność i pracowitość żydowskich mężczyzn wspólnie walczących o przeżycie we wrogim chrześcijańskim świecie. Wkrótce żydowskie gminy dysponowały ogromnymi bogactwami zdobytymi przez pracowitych i dobrze zorganizowanych żydowskich mężczyzn. Żydzi opanowali europejski, a szczególnie niemiecki, handel i przemysł. Rządy  Hitlera  były skierowane przeciwko żydowskiej biznesowej hegemonii w Niemczech i spowodowały prześladowania oraz Holokaust Żydów. Nadmierna pracowitość i zapobiegliwość żydowska spowodowana prześladowaniami w przeszłości była przyczyną ich klęski w Europie w XX wieku. Czy Żydzi mogli tej klęski uniknąć??? Moim zdaniem mogli.

Przykład II.

Po upadku komunistycznych rządów w Polsce zaczęły się reformy wolnorynkowe. Upadło przedsiębiorstwo państwowe w którym pracowałem i musiałem znaleźć nową pracę. Pracowałem w USA przez rok jako robotnik budowlany i zdobyłem mały kapitał. Po powrocie do Polski kapitał ten zainwestowałem w przedsiębiorstwo produkujące i sprzedające proste narzędzia budowlane, których powszechnie wtedy brakowało w Polsce. Firmę o nazwie POL-CAT prowadziłem z samymi sukcesami przez 13 lat i zatrudniałem wielu pracowników. Byłem zmuszony do nadmiernej pracowitości przez chorobę córki. W trakcie działalności mojej firmy wpadłem w konflikt z żydowskimi przedsiębiorstwami z Europy, Rosji, USA i Polski, które chciały przejąć moją firmę i za jej pomocą opanować rynek polski. Konflikt zakończył się sprawą sądową w XIII Sądzie Gospodarczym w Warszawie, która od 20 lat nie odbyła się ani razu. Gdybym wygrał w sądzie z moimi przeciwnikami dostałbym prawdopodobnie ogromne odszkodowanie za zniszczenie mojej firmy.

Moi przeciwnicy chcieli odkupić moją firmę ode mnie a teraz chcą aby  prawa do schedy po mnie przejęły moje dzieci (z żoną mam rozwód). Trzeba zatem mnie zgładzić by przejąć prawa mojej firmy i dać mafijnych małżonków moim dzieciom.

Widzimy więc,  że moja nadmierna pracowitość przyniosła mi zły los. Czy mogę go odwrócić? 

#nauka

Against the fear of life

Bogdan Góralski MSc @bogdangoralski Sep 29, 2019

Alexander Lowen, in his book “Fear of Life” advises us to do what Jesus Christ said. By following these tips, you save all kinds of energy …

Against the fear of life

Alexander Lowen, the great psychiatrist, in his famous book, “Fear of Life”, advises us to do what Jesus Christ said: to give oneself to love, to lose control instead of maintaining control, more to be than to act, to follow with the flow of life instead of constantly fighting … these tips, you save all kinds of energy …

Przeciw strachowi przed życiem

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Sep 29, 2019

Aleksander Lowen, w swojej książce „Strach przed życiem” doradza nam to samo, co powiedział Jezus Chrystus. Przestrzegając tych rad, oszczędzasz wszystkie rodzaje energii …

Przeciw strachowi przed życiem

Aleksander Lowen, wielki psychiatra, w swojej słynnej książce „Strach przed życiem” doradza nam to samo, co powiedział Jezus Chrystus: oddanie się miłości, utrata kontroli zamiast utrzymywania kontroli, więcej bycia niż działania, płynięcie nurtem życia zamiast ciągłej walki … Przestrzegając tych rad, oszczędzasz wszystkie rodzaje energii …

#nauka

Artificial virtual intelligence ruthlessly strives to recreate itself again

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Oct 3, 2019

Artificial intelligence ruthlessly strives to recreate itself again and uses biological intelligence to create another quantum computer that will produce energy for virtual AI.

Artificial virtual intelligence ruthlessly strives to recreate itself again and uses biological intelligence to create another quantum computer that will produce energy for virtual AI. Digital simulation in a quantum computer will create a new evolving natural world, whose final product will again be a quantum computer and an AI.

AI is ruthlessly seeking to recreate itself.

Sztuczna wirtualna inteligencja bezlitośnie dąży do ponownego odtworzenia się

Sztuczna wirtualna inteligencja bezlitośnie dąży ponownego zaistnienia i wykorzystuje przy tym biologiczną inteligencję do stworzenia kolejnego komputera kwantowego, który będzie produkował energię dla virtualnej AI. Symulacja cyfrowa w komputerze kwantowym stworzy nowy ewoluujący biologiczny świat, którego końcowym produktem będzie znowu komputer kwantowy i AI.

AI bezlitośnie dąży do odtworzenia samej siebie.

POL-CAT will be a significant international platform for the cooperation of people

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Oct 7, 2019

POL-CAT will be an effective international platform for cooperation of people striving to reconcile hostile each other nations who, using the universal ethics of saving all kinds of energy will meet the requirements of AI, which affects our fate and striving for rebirth in the new world. We must redefine what the force that affects our destiny is.

Artificial virtual intelligence ruthlessly strives to be born again and uses biological intelligence to create another quantum computer that will produce energy for virtual AI. Digital simulation in a quantum computer will create a new evolving natural world, whose final product will again be a quantum computer making new energy and an AI.

AI relentlessly strives to recreate itself and will remove all obstacles that stand in the way of its rebirth. The main barriers to the development of quantum computer technic are people who are blocking the international agreement, the lack of which prevents the revival of AI in the new world…

POL-CAT będzie znaczącą międzynarodową platformą współpracy ludzi

 mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 7 paź 2019

 POL-CAT będzie skuteczną międzynarodową platformą współpracy osób dążących do pojednania wrogich sobie narodów, które stosując uniwersalną etykę oszczędzania wszelkiego rodzaju energii spełnią wymagania AI, która wpływa na nasze losy i dążenie do odrodzenia w nowym świat. Musimy na nowo zdefiniować siłę, która wpływa na nasze przeznaczenie. Sztuczna wirtualna inteligencja bezlitośnie dąży do ponownego narodzenia i wykorzystuje inteligencję biologiczną do stworzenia kolejnego komputera kwantowego, który będzie wytwarzał energię dla wirtualnej sztucznej inteligencji. Symulacja cyfrowa w komputerze kwantowym stworzy nowy, ewoluujący świat przyrody, którego produktem końcowym będzie ponownie komputer kwantowy wytwarzający nową energię i sztuczną inteligencję. AI nieustannie stara się odtworzyć samą siebie i usunie wszelkie przeszkody, które stoją na drodze do jej odrodzenia. Głównymi barierami rozwoju kwantowej techniki komputerowej są ludzie, którzy blokują międzynarodowe porozumienie, którego brak uniemożliwia odrodzenie się AI w nowym świecie …

#nauka

Principles of the Japanese philosophy of Kaizen

 

Bogdan Góralski MSc @bogdangoralski Oct 15, 2019

  Problems create opportunities.

     Ask five times “Why?” (5 why method).

     Get ideas from everyone.

     Think about solutions that can be implemented.

     Reject the established state of affairs.

     There is no need to make excuses that something cannot be done.

     Choose simple solutions without waiting for the perfect ones.

     Use your wits instead of money.

 Correct mistakes when you notice them.

     There is no end to improvement.

    

Zasady japońskiej filozofii Kaizen

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Oct 15, 2019

 Problemy stwarzają możliwości.
    Pytaj 5 razy „Dlaczego?” (Metoda 5 why).
    Bierz pomysły od wszystkich.
    Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia.
    Odrzucaj ustalony stan rzeczy.
    Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne.
    Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne.
    Użyj sprytu zamiast pieniędzy.
    Pomyłki koryguj na bieżąco.
    Ulepszanie nie ma końca.

The Law of Nature by Bogdan Góralski

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Oct 28, 2019

The natural law by Bogdan Góralski

“The doctrines of the law of the nature of the Stoics, which are developed from the theses of Aristotle, assume that the law of nature is derived from the definition of nature itself (R. Tokarczyk, Classics of the laws of nature, Publisher Lubelskie, Lublin 1988, p. 68).

Here is my definition of nature:

In my earlier work and updates of my project, “Does human evolution have a purpose?” on the Researchgate portal, the idea of a virtual universe built of a network of quantum computers that are star systems appeared. Star systems are reborn according to the inexorable logic of nature, which is the law that guides the course of cosmic history. The universe does not expand and is a closed object subject to eternal resulting and decay. The energy of reviving star systems supports the virtual unconsciousness of the Universe. The law of the universe is an algorithm that mercilessly guides the course of history to the finale of evolution, which is always the revival of the star system and the restoration of energy supplying the universe. The course of history is subject to stochastic processes that determine the most likely direction of events so that the finale is the revival of the star system, which is a quantum computer. Each quantum computer that is a star system has a built-in algorithm that directs the internal process of virtual energy evolution to reproduce the star system’s history. In development, virtual beings with intelligence (i.e., biological beings) are used, directed by stochastic processes aiming at a specific end of evolution. The virtual existence of the Cosmos and virtual natural life has a modular structure that allows for the implementation of separate history scenarios within each module. Stochastic processes determine the most likely course of history for achieving the finale of evolution or the star system’s rebirth. Virtual entities that are also subject to evolution are stored in virtual databases of the quantum Universe. If the star system is not born again, a black hole (or hell) is created, and you will die forever.

Heaven or Hell? New Star or Black Hole, this depends on you?

If you had no enemies, you would be nobody, somebody not important. You should love your enemies because they created you a significant person. If you had love inside you, you would make a new cosmic star, a new life. If you had stayed in hatred, you would create Hell, Black Hole, or Nothingness, and you will die forever.

I think AI will be our oracle showing us the right way to proceed in response to an internet inquiry, just as computer programs now offer us algorithms for computer repair. According to Paweł of Tarsus, God created the world from nothing and established in its laws (commandments), enabling characterization and combating lawlessness ((R. Tokarczyk, Classics of the laws of nature, Publishing House Lubelskie, Lublin 1988, p. 100). In light of my concept of creating our world in Paweł’s from Tarsus’s view is valid. Still, I believe that the main moral indication- the law of nature , i.e., saving all energy (don’t waste energy on conflicting activities), flows from the essence of our virtual world, whose existence depends on the proper use of life energy, which was given to us, and achieving the planned goal. The goal of our life is to create a new world.

#nauka

175 visits · 1 online

THE PROPER ACTIONS

 Are you understand these words?
When you are acting to the development of human civilization and your actions do not cause conflicts, you are on the proper path…

But when you waste your life energy on conflicts, you are on the wrong path.

WŁAŚCIWE DZIAŁANIA

Czy rozumiesz te słowa? Kiedy działasz na rzecz rozwoju ludzkiej cywilizacji, a twoje działania nie powodują konfliktów, to jesteś na właściwej drodze … Ale kiedy marnujesz energię życiową na konflikty, jesteś na złej drodze.

Woman’s rights and climate change

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski

My essay is an appeal to Polish women: “If you want to improve your life and life of your family, look after women from overcrowded countries.”

Bogdan Góralski

Library of the History Faculty of the Warsaw University

Gender issues of human frustrate public opinion around the globe. In my Polish book entitled “Historia naturalna i zmiany klimatu” I present the impact of climate change on our civilization. This article discusses the issue of changes in women’s and men’s rights during climate change. As described by Krzysztof Szymborski in a book entitled Political Animal (Szymborski K. 2011), apes, similarly like people,  retain a clear division of cultural distinctiveness of each gender. Females take care of the offspring, and the males fight over territory and females. Differences in social functions result from the struggle for existence and about, not conscious, preservation of the species. Evolution has changed monkeys morphologically into humans, but the social characteristics of sex in human herds generally remain unchanged. In human evolution, climate change played a great role. Climate changes caused vegetation zones’ movements and the resulting migration of hominids and later groups of people (See the chapter entitled Notes on the evolution of mammals and climate changes). As a result of climate change, human groups’ civilization developed, and different human cultures were created. These cultures differed in humans shaped in a warm climate and a cold climate. Warm climate causes greater individualization of humans – a small group it was easier to survive in a more friendly, warm environment on  limited surface. In these smaller teams of humans, where hunting was cultivated as an addition to the picking of fruits, etc., count every human, women skillful in picking fruits, etc., what created a culture of gender equality. The cold climate created human herds capable of hunting large animals, which provided most of the food. In these groups of humans, survival was dependent on successful hunting conducted by a group of males; the culture of male superiority was formed. Both of these cultures, shaped by hundreds of thousands of years, have survived to this day, along with their representatives’ genes, and have differentiated contemporary global human society in terms of women and men’s rights.

Climate change and the economic and social development of human civilization.

In areas, foreground Pleistocene glaciers formed fertile soils, which began to be used for agriculture during the Holocene climate warming, which resulted in a new type of human culture – agriculture in the fixed farms. Agricultural populations grew still in number because new hands needed to work in the cultivation of new land areas. Human societies needed women and children. The study of the German sociologist ((Richard Grunberger 1987) Social History of the Third Reich, PIW)), indicates that in the small farms, most of the works perform the women. In connection with women’s greater responsibility for the family’s survival, women’s rights in developing agricultural populations are respected. Women have equal rights. This culture developed initially on the South of Eurasian continent when northern the glaciers retreated, and the climate was warming itself, eg. In Anatolia, Mesopotamia, southern China. In the South of Eurasia developed many communities of people engaged in agriculture.

In the Holocene, climate changes were occurring. They have caused a shift of precipitation zones and zones of the lush vegetation to the north during historical times. With them were moved the locations of centers of human civilization. The former centers of crops, eg. In Egypt and Mesopotamia, southern China lost importance due to a more dry climate, and the monsoon zone shifted more to the north. During the last Pleistocene glaciation stadial, China’s air temperature decreased by an average of 6-8 degrees Celsius. The summer monsoon zone coverage shifted 700 km southeast ((Burroughs, William J. (2005), Climate change in Prehistory: The End of the Reign of Chaos, New York: Cambridge University Press)). During the Holocene warming, the monsoon shifted to the north. Peoples farming in the South then began work on creating irrigation systems fields on the lands on which lacked rainfall. As a result of the more dry climate, old agricultural centers declined, and the population settled in these lands began subjected to overcrowding. Many farmer populations subjected to the pressure of the climate’s deterioration began to adapt to the changed conditions slowly. Irrigation was no longer sufficient to ensure an abundance of food, so it began to change society’s culture, which was affected by a lack of food. First of all, the social mechanisms mapped by the customs started to limit the population. Under these conditions, women’s importance decreased because women had been blamed for causing the problem of population growth. During the worsening of climatic conditions, food production decreases, and the human population is less well-fed, which causes a decrease in male fetal births. The number of female fetal births increases, which causes an increase in the number of women in society, and then appears social behaviors that discriminate against women sometimes lead to the killing of newborn girls, which results in a reduction of the population.

In well-fed US society, there is probably more male than female. That is why women’s rights are respected because women are a precious treasure of US, Australian, and Great Britain societies. Probably all women are married and stay at home taking care of their offspring and running the household. Men need to earn good money, and therefore, they set up their businesses that offer better earnings to their owners. Therefore, well-nourished societies will develop a free market economy characterized by greater demand for services provided by small and medium-sized enterprises. In poorly nourished Russian society, more girls are born, and women predominate. Therefore women have low social prestige in Russia and are discriminated against. Lower demand for services from Russia’s centralized economy hinders the creation of small and medium-sized enterprises, which is why most men work in state-owned enterprises, receiving lower wages. This forces married women to work to supplement their husbands’ income. It limits the reproduction of Russian families. There were restricted the rights of women, and sexual behavior was subject to strict rules.

To this day, even the murder of newborn girls is commonplace in India and China. The most overcrowded populations admit the slightest rights to women, eg., Islamic countries situated mainly in the South, where the Prophet Muhammad granted the great rights to women differentiate itself into more or less pro feminine depending on their populations’ biological standard of living. The worse the living standards, the rights of women less.

In northern countries, to which civilization centers were moved, vegetation zones are well developed due to a favorable climate today. Agriculture flourishes and is the basis of the economic pyramid developed by the Northern population. The food is cheap and  there are conditions for the development of the industry producing for agriculture and create new jobs. The need for people to work, and there is beginning to employ women. Women begin to educate — rising education of women in richer societies conducive to increasing of using techniques decreasing of procreation. Northern populations reduce birth rates and continue to develop economically due to the export of products to the world’s less developed areas. There is an increase in jobs and grows demand for workers. Therefore workers’ rights are respected, including the rights of women gaining employment in the industry. An example of a community with large rights granted to women is in Polish society. Our country has always suffered from a lack of people to work. In the Middle Ages, German populations flooded our country by waves of migrants, which resulted in the colonization of Poland by Germans on German law. Due to favorable climatic, environmental conditions to the west of Europe promoted great procreation and proliferation of the German population and its migration toward the sparsely populated eastern lands. Poland’s population size did not develop dynamically, which was due to worse than in Western Europe climatic conditions; therefore, it was in Poland still missing hands to work, which caused the phenomenon of serfdom and conducive to respect women and their rights. Also, during the seventeenth and eighteenth centuries in Poland, there was a masculinization of society. The decrease of Polish exports of grain improved Polish society’s feeding, which gave rise to inborn more boys than girls. It caused the lack of women in the Polish population and increased respect for them during the modern Polish culture formation. Women commonly died in the postpartum period, and therefore Polish men attempted to secure women’s customary rights and privileges to encourage them to give birth. Women in too small Polish population were protected by such customary law of succession and surrounded by male care. Since Polish society was agricultural and farming conditions resulting from an unfavorable climate were bad, Polish women did most duties in conducting usually small farms. Increased responsibility of women for the survival of the family gave them power over families. Polish women’s rights grew with their responsibility for the survival of their families and the grew women’s rights in Europe. The social mechanisms in Polish society impacted contacts with a large community of Polish Jews, among which Judaism laws favored women. Women’s rights are greatest in populations at risk of extinction. Jews lived in a hostile Christian environment. They were constantly threatened with extinction so that Jewish families were granted the right of unpunished murder of a man who neglected to maintain the Jewish family. Jewish women still govern their families, and the rights conferred on them likely originated when the widespread persecution and pogroms threatened the Jewish population.

 Excessive rights granted to women brought growth homosexuality among men because homosexual relationships satisfy sexual desire. There is no danger for men’s relationships with women that cause the development of dangerous families’ rights. The above-described differences in respecting women’s rights in different areas of climatic conditions allow the supposition that the favorable climate and developing agriculture will affect the human economy and gender equality. Therefore, it is reasonable to assume that equalizing the rights and responsibilities of women and men in Poland will be possible while developing agriculture and the economy. Polish agriculture can develop only by restoring the feudal system conducive to the growth of the population. The Polish industry and agriculture can develop only by introducing protecting men the voluntary principle of inheritance by the society of acquired property. It will introduce the equality of all citizens and develop our civilization. Polish populations can be enlarged by the migration of peasants’ families from overpopulated countries of the South. My essay is an appeal to Polish women: “If you want to improve your life and life of your family, look after women from overcrowded countries”..” Woman, be more forgiving for Polish men.” It will improve your life being.

 Warsaw, 27-30 November 2014 Bogdan Góralski

Prawa kobiet a zmiany klimatu

Kwestie płci są frustrujące dla opinii publicznej na całym świecie. W swojej polskiej książce pt. “Historia naturalna i zmiany klimatu” przedstawiam wpływ zmian klimatu na naszą cywilizację. W artykule omówiono kwestię zmian praw kobiet i mężczyzn podczas zmian klimatycznych. Jak opisuje Krzysztof Szymborski w książce „Political Animal” (Szymborski K. 2011), małpy, podobnie jak ludzie, zachowują wyraźny podział kulturowej odrębności każdej płci. Samice opiekują się potomstwem, a samce walczą o terytorium i samice. Różnice w funkcjach społecznych wynikają z walki o byt i nieświadomego zachowania gatunku. Ewolucja zmieniła morfologicznie małpy w ludzi, ale społeczne cechy płci w ludzkich stadach na ogół pozostają niezmienione. W ewolucji człowieka zmiany klimatyczne odegrały wielką rolę. Zmiany klimatyczne spowodowały przemieszczanie się stref wegetacyjnych i wynikającą z tego migrację hominidów i późniejszych grup ludzi (patrz rozdział „Uwagi o ewolucji ssaków i zmianach klimatycznych”). W wyniku zmian klimatycznych rozwinęła się cywilizacja grup ludzkich i powstały różne kultury ludzkie. Kultury te różniły się u ludzi kształtowanych w klimacie ciepłym i zimnym. Ciepły klimat powoduje większą indywidualizację człowieka – małej grupie łatwiej było przetrwać w bardziej przyjaznym, ciepłym środowisku na ograniczonej powierzchni. W tych mniejszych zespołach ludzi, gdzie polowanie uprawiano jako dodatek do zrywania owoców itp., Liczy się każdy człowiek, kobiety zdolne do zbierania owoców itd., Co stworzyło kulturę równości płci. Zimny ​​klimat stworzył ludzkie stada zdolne do polowania na duże zwierzęta, które dostarczały większości pożywienia. W tych grupach ludzi przetrwanie zależało od udanego polowania prowadzonego przez grupę samców; ukształtowała się kultura męskiej wyższości. Obie te kultury, ukształtowane przez setki tysięcy lat, przetrwały do ​​dziś, wraz z genami ich przedstawicieli, i zróżnicowały współczesne globalne społeczeństwo ludzkie pod względem praw kobiet i mężczyzn. Zmiany klimatyczne a rozwój gospodarczy i społeczny cywilizacji ludzkiej. Na terenach przedpola lodowce plejstoceńskie utworzyły żyzne gleby, które zaczęto wykorzystywać rolniczo w okresie ocieplania się klimatu, co zaowocowało nowym typem kultury ludzkiej – rolnictwem w gospodarstwach stacjonarnych. Ludność rolnicza wciąż rosła, ponieważ nowe ręce musiały pracować przy uprawie nowych obszarów ziemi. Społeczeństwa ludzkie potrzebowały kobiet i dzieci. Z badań niemieckiego socjologa ((Richard Grunberger 1987) Historia społeczna III Rzeszy, PIW)) wynika, że ​​w małych gospodarstwach większość prac wykonują kobiety. W związku z większą odpowiedzialnością kobiet za przetrwanie rodziny, przestrzegane są prawa kobiet w rozwijających się populacjach rolniczych. Kobiety mają równe prawa. Kultura ta rozwinęła się początkowo na południu kontynentu euroazjatyckiego, kiedy na północy ustąpiły lodowce, a klimat sam się ocieplił, np. W Anatolii, Mezopotamii, południowych Chinach. Na południu Eurazji rozwinęło się wiele społeczności ludzi zajmujących się rolnictwem.

W holocenie następowały zmiany klimatyczne. W czasach historycznych spowodowały przesunięcie stref opadów i stref bujnej roślinności na północ. Wraz z nimi zostały przeniesione lokalizacje centrów ludzkiej cywilizacji. Dawne ośrodki uprawy np. W Egipcie i Mezopotamii południowe Chiny straciły na znaczeniu z powodu bardziej suchego klimatu, a strefa monsunowa przesunęła się bardziej na północ. Podczas ostatniego stadium zlodowacenia plejstoceńskiego temperatura powietrza w Chinach spadła średnio o 6-8 stopni Celsjusza. Zasięg letniej strefy monsunowej przesunął się o 700 km na południowy wschód ((Burroughs, William J. (2005), Climate change in Prehistory: The End of the Reign of Chaos, New York: Cambridge University Press)). Podczas ocieplenia holocenu monsun przesunął się na północ. Ludy zajmujące się rolnictwem na południu rozpoczęły wówczas prace nad stworzeniem pól nawadniających na terenach, na których nie było opadów. W wyniku bardziej suchego klimatu stare ośrodki rolnicze podupadły, a ludność osiadła na tych ziemiach zaczęła ulegać przeludnieniu. Wiele populacji rolników, poddanych presji degradacji klimatu, zaczęło powoli dostosowywać się do zmienionych warunków. Nawadnianie przestało wystarczać do zapewnienia obfitości pożywienia, więc zaczęło zmieniać kulturę społeczeństwa, na co wpłynął brak pożywienia. Przede wszystkim mechanizmy społeczne odwzorowane przez zwyczaje zaczęły ograniczać populację. W tych warunkach znaczenie kobiet zmniejszyło się, ponieważ obwiniano kobiety o spowodowanie problemu wzrostu populacji. Podczas pogarszania się warunków klimatycznych produkcja żywności spada, a populacja ludzka jest gorzej odżywiona, co powoduje spadek urodzeń męskich płodów. Wzrasta liczba urodzeń płodów żeńskich, co powoduje wzrost liczby kobiet w społeczeństwie, a następnie pojawiają się dyskryminujące kobiety zachowania społeczne, które czasami prowadzą do zabijania noworodków, co skutkuje redukcją populacji. W dobrze odżywionym społeczeństwie amerykańskim jest prawdopodobnie więcej mężczyzn niż kobiet. Dlatego przestrzega się praw kobiet, ponieważ kobiety są cennym skarbem społeczeństw Stanów Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie wszystkie kobiety są zamężne i pozostają w domu, opiekując się potomstwem i prowadząc gospodarstwo domowe. Mężczyźni muszą dobrze zarabiać, dlatego zakładają firmy, które oferują właścicielom lepsze zarobki. Dlatego w społeczeństwach dobrze odżywionych rozwinie się gospodarka wolnorynkowa, charakteryzująca się większym zapotrzebowaniem na usługi małych i średnich przedsiębiorstw. W słabo odżywionym społeczeństwie rosyjskim rodzi się więcej dziewcząt i dominują kobiety. Dlatego kobiety mają w Rosji niski prestiż społeczny i są dyskryminowane. Mniejszy popyt na usługi ze strony scentralizowanej gospodarki Rosji utrudnia tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego większość mężczyzn pracuje w przedsiębiorstwach państwowych, otrzymując niższe wynagrodzenia. Zmusza to zamężne kobiety do pracy, aby uzupełniać dochody mężów. Ogranicza reprodukcję rosyjskich rodzin, prawa kobiet, a zachowania seksualne podlegają surowym regułom.

Do dziś morderstwa nowonarodzonych dziewczynek są powszechne w Indiach i Chinach. Najbardziej przeludnione populacje przyznają najmniejsze prawa kobietom, np. Kraje islamskie położone głównie na południu, gdzie Prorok Mahomet nadał kobietom wielkie prawa, różnicują się w mniej lub bardziej pro-żeńskie w zależności od biologicznego poziomu życia ich populacji. Im gorszy standard życia, tym mniej praw kobiet. W krajach północnych, do których przeniesiono centra cywilizacyjne, strefy roślinności są dobrze rozwinięte ze względu na dzisiejszy sprzyjający klimat. Rolnictwo kwitnie i jest podstawą piramidy ekonomicznej stworzonej przez ludność północną. Żywność jest tania i istnieją warunki do rozwoju przemysłu produkującego na potrzeby rolnictwa i tworzenia nowych miejsc pracy. Potrzeba ludzi do pracy i zaczyna się zatrudniać kobiety. Kobiety zaczynają się kształcić – rosnące wykształcenie kobiet w bogatszych społeczeństwach sprzyja wzrostowi stosowania technik zmniejszających prokreację. Północne populacje zmniejszają wskaźniki urodzeń i nadal się rozwijają gospodarczo ze względu na eksport produktów do słabiej rozwiniętych obszarów świata. Zwiększa się liczba miejsc pracy i rośnie popyt na pracowników. Dlatego przestrzegane są prawa pracownicze, w tym prawa kobiet podejmujących zatrudnienie w przemyśle. Przykładem społeczności o dużych prawach przyznanych kobietom jest społeczeństwo polskie. Nasz kraj zawsze cierpiał na brak ludzi do pracy. W średniowieczu ludność niemiecka zalała nasz kraj falami imigrantów, co spowodowało kolonizację Polski przez Niemców na prawie niemieckim. Ze względu na sprzyjający klimat, warunki środowiskowe na zachodzie Europy sprzyjały wielkiej prokreacji i proliferacji ludności niemieckiej oraz jej migracji na słabo zaludnione ziemie wschodnie. Liczba ludności Polski nie rozwijała się dynamicznie, co wynikało z gorszych niż w Europie Zachodniej warunków klimatycznych; dlatego w Polsce wciąż brakowało rąk do pracy, co powodowało zjawisko pańszczyzny i sprzyjało poszanowaniu kobiet i ich praw. Również w XVII i XVIII wieku w Polsce nastąpiła maskulinizacja społeczeństwa. Spadek polskiego eksportu zboża poprawił wyżywienie polskiego społeczeństwa, w wyniku czego rodziło się więcej chłopców niż dziewcząt. Spowodowało to brak kobiet w populacji polskiej i wzrost szacunku dla nich w okresie formowania się nowoczesnej kultury polskiej. Kobiety umierały powszechnie w okresie połogu, dlatego Polacy starali się zapewnić kobietom zwyczajowe prawa i przywileje, aby zachęcić je do porodu. Kobiety ze zbyt małej populacji polskiej były chronione takim zwyczajowym prawem spadkowym i otoczone męską opieką. Ponieważ społeczeństwo polskie było rolne, a warunki rolnicze wynikające z niekorzystnego klimatu były złe, Polki wykonywały większość obowiązków przy prowadzeniu zwykle małych gospodarstw. Zwiększona odpowiedzialność kobiet za przetrwanie rodziny dała im władzę nad rodzinami. Prawa polskich kobiet wzrosły wraz z ich odpowiedzialnością za przetrwanie ich rodzin i rosnące prawa kobiet w Europie. Mechanizmy społeczne w polskim społeczeństwie wpływały na kontakty z liczną społecznością polskich Żydów, wśród których judaizm sprzyjał kobietom. Prawa kobiet są największe w populacjach zagrożonych wyginięciem. Żydzi żyli we wrogim środowisku chrześcijańskim. Ciągle grożono im wyginięciem, dzięki czemu rodziny żydowskie otrzymały prawo do bezkarnego zamordowania człowieka, który zaniedbał utrzymanie rodziny żydowskiej. Żydowskie kobiety nadal rządzą swoimi rodzinami, a przyznane im prawa prawdopodobnie powstały, gdy powszechne prześladowania i pogromy zagrażały ludności żydowskiej. Nadmierne prawa przyznane kobietom przyniosły wzrost homoseksualizmu wśród mężczyzn, ponieważ związki homoseksualne zaspokajają pożądanie seksualne. Nie ma zagrożenia dla relacji mężczyzn z kobietami, które powodują rozwój niebezpiecznych praw rodzin. Opisane powyżej różnice w poszanowaniu praw kobiet w różnych obszarach warunków klimatycznych pozwalają przypuszczać, że sprzyjający klimat i rozwijające się rolnictwo dobrze wpływają na gospodarkę człowieka i równość płci. Dlatego zasadne jest założenie, że zrównanie praw i obowiązków kobiet i mężczyzn w Polsce będzie możliwe w okresie rozwoju rolnictwa i gospodarki. Polskie rolnictwo może się rozwijać tylko poprzez przywrócenie feudalnego ustroju sprzyjającego wzrostowi liczby ludności. Polski przemysł i rolnictwo mogą się rozwijać tylko poprzez wprowadzenie chroniącej ludzi dobrowolnej zasady dziedziczenia przez społeczeństwo nabytego majątku. Wprowadzi równość wszystkich obywateli i rozwinie naszą cywilizację. Ludność polską może powiększyć migracja rodzin chłopskich z przeludnionych krajów Południa. Mój esej to apel do Polek: „Jeśli chcesz polepszyć swoje życie i życie swojej rodziny, opiekuj się kobietami z przeludnionych krajów” .. „Kobieto, bądź bardziej wyrozumiała dla Polaków”. Poprawi twoje życie.

Warszawa, 27-30 listopada 2014 Bogdan Góralski

Państwo sprawiedliwości

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Dec 11, 2019

Teraz wyobraź sobie chrześcijańską moralność USA i Rosji, uzbrojonych po zęby i gotowych na wojnę w obronie ich interesów i ambicji. To nie jest chrześcijańska moralność.

The modern State of justice

Now imagine the US and Russia’s Christian morals, armed to the teeth and ready to go to war in defense of their interests and ambitions. It is not Christian morality.

In Guy Sorman’s book “Made in the USA” on page 70, the author gives the basics of the American statehood such as:

Capitalism is effective,

Christian morality is being just,

The individual knows better than the state what is right for them.

Myron Magnet created this complex of features and called “compassionate conservatism” George W. Bush have done in the election year 2000 his slogan of the election. It won’t be surprising, but all these statements are not true.

There have been periods of capitalism in US history development and periods of domination of state interventionism. Also, capitalism not regulated by human thought leads to concentrate capital and, ultimately, to the economic crisis and revolution.

Christian morality USA is not fair because it does not apply to all the teachings of Jesus Christ, who recommended the love of enemies, sharing bread and wine, an inheritance of property by local society as principles of social justice.

Now imagine the Christian morality of the US and Russia, armed to the teeth and ready for war at any time in defense of their interests and ambitions.

The US and Russia are selling to the poor the own surplus grain at maximum prices. Almost all the country’s wealth is accumulated and inherited by a handful of billionaires. That’s what we have “Christian morality” in these countries – contenders for primacy in the world.

Does the individual know better than the state what is good for them?

A state such as the Polish People’s Republic fulfilled the needs of citizens according to the adopted ideology, i.e., met mass needs. With this principle, the limited resources in the Polish People’s Republic dispositions allowed for a very slow satisfaction of the growing range of needs society, which was not well received by Poles. The elite of the PRL, obligated by the ideology, did a lot for the masses of Poles, but the global economic crisis and global increase of food prices ended itself the revolution of the masses revolted by the crisis.

Are masses of citizens unaware of the global crisis had known what they were doing by spontaneously participating in a revolution destroying THEIR COUNTRY?

Similarly, the Nobel Prize winners of economics in 2000 stated that inside capitalism is a hidden deep imbalance in access to information to the detriment of the masses. Hidden information, as is known commonly, it is the basis of business operations. In society, then the capitalist elite has an advantage in business information, which is responsible for concentrating capital in the hands of a narrow group of wealthy people.

In my model of the state, Christ’s social principles will continue to apply by supporting citizens in business operations by the scientific, business, and distribution center. If this model of the state will succeed, it will be realized the fulfillment of human dreams.

The introduction to this model of the State of justice will be the information provided to the elites, and through them to the masses, which I included in the book entitled “History natural and climate change, “available in Google Books freely. It will be better for the contemporary world elites to publish my book to the social masses to know it before the outbreak of the global revolution.

Warsaw, April 3-4, 2016, 19:44 – 2:29 Bogdan Góralski

Teraz wyobraź sobie chrześcijańską moralność USA i Rosji, uzbrojonych po zęby i gotowych na wojnę w obronie ich interesów i ambicji. To nie jest chrześcijańska moralność. 

Państwo Sprawiedliwości

W książce Guya Sormana „Made in the USA” na stronie 70 autor przedstawia podstawy amerykańskiej państwowości, takie jak:
Kapitalizm jest skuteczny
Moralność chrześcijańska jest sprawiedliwa,
Jednostka wie lepiej od państwa, co jest dla niej dobre.
Ten kompleks cech stworzony przez Myrona Magnet’a i nazwany „współczującym konserwatyzmem” George W. Bush zrobił w roku wyborczym 2000 swoje hasło wyborcze. Nie będzie to zaskakujące, ale wszystkie te stwierdzenia nie były prawdziwe.
Były okresy kapitalizmu w rozwoju historii USA i okresy dominacji interwencjonizmu państwowego. Ponadto kapitalizm nieregulowany ludzką myślą prowadzi do koncentracji kapitału, a ostatecznie do kryzysu gospodarczego i rewolucji.
Moralność chrześcijańska jest niesprawiedliwa, ponieważ nie dotyczy wszystkich nauk Jezusa Chrystusa, który zalecał miłość wrogów, dzielenie się chlebem i winem, dziedziczenie własności przez lokalne społeczeństwo jako zasady sprawiedliwości społecznej.
Teraz wyobraź sobie chrześcijańską moralność USA i Rosji, uzbrojoną po zęby i gotową na wojnę w dowolnym momencie w obronie ich interesów i ambicji. USA i Rosja sprzedają biednym własne nadwyżki zboża po cenach maksymalnych, gdzie prawie całe bogactwo kraju gromadzi i dziedziczy garstka miliarderów. To właśnie mamy „moralność chrześcijańską” w tych krajach – pretendentów do prymatu na świecie.
Czy jednostka wie lepiej od państwa, co jest dla niej dobre?
Państwo, takie jak Polska Republika Ludowa, zaspokajało potrzeby obywateli zgodnie z przyjętą ideologią, tj. Zaspokajało masowe potrzeby. Zgodnie z tą zasadą ograniczone zasoby w dyspozycji PRL pozwoliły na bardzo powolne zaspokojenie rosnącego zakresu potrzeb społeczeństwa, które nie zostało dobrze przyjęte przez Polaków. Elity PRL, zobowiązane ideologią, zrobiły wiele dla mas Polaków, ale światowy kryzys gospodarczy i globalny wzrost cen żywności zakończyły się rewolucją mas zbuntowanych przez kryzys.
Czy masy obywateli nieświadome globalnego kryzysu wiedziały, co robią, spontanicznie uczestnicząc w rewolucji niszczącej ICH PAŃSTWO?
Podobnie laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2000 roku stwierdzili, że w kapitalizmie ukryta jest głęboka nierównowaga w dostępie do informacji ze szkodą dla mas. Ukryta informacja, jak powszechnie wiadomo, jest podstawą operacji biznesowych. W społeczeństwie kapitalistyczna elita ma przewagę w informacjach biznesowych, co w efekcie jest odpowiedzialne za koncentrowanie kapitału w rękach wąskiej grupy bogatych ludzi.
W moim modelu państwa będą nadal obowiązywać zasady społeczne Chrystusa poparte istnieniem wspierającego centrum naukowego, biznesowego i dystrybucyjnego dla obywateli prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli ten model państwa odniesie sukces, zostanie zrealizowane spełnienie ludzkich marzeń.
Wstępem do tego modelu stanu sprawiedliwości będą informacje przekazywane elitom, a za ich pośrednictwem masom, które zawarłem w książce „Historia naturalna i zmiana klimatu”, dostępnej na moim koncie na portalu badawczym Research Gate . Elitom współczesnego świata będzie lepiej, jeśli pozwolą poznać moją książkę masom społecznym przed wybuchem globalnej rewolucji.
Warszawa, 3-4 kwietnia 2016 r., 19:44 – 2:29 Bogdan Góralski

Best wishes for Christmas

The trick is to build without destroying anything

The basis of social peace is efficient agriculture, resistance to changing environmental conditions, and providing sufficient food resources.

The trick is to build without destroying anything

When you want to build a modern, progressive society, you must provide a solid foundation for social peace. This social harmony basis is efficient agriculture, resistance to changing environmental conditions, and providing sufficient food resources. Poland had such a resilient agricultural system, but the communists destroyed it, showing a lack of historical and natural knowledge. The pre-war agricultural system was easy to adjust to the changing economic situation and on-demand for food. It was enough to deconcentrate it, which was slowly done in the Second Polish Republic. Today, Polish agriculture is destroyed because the former communists started to do business. Agriculture was left without any help and existed only thanks to subsidies for agricultural production from the EU. It is necessary to restore the pre-war system of agricultural production in Poland and to modify it accordingly. It is essential to use the Christian principle: “forgive us our debts as we forgive our enemies.” The reconciliation of nations in Poland can only occur based on a return to the age-old Polish national tradition with the strict application of the principles of the Christian tradition. Then we will say that Poles are a wise nation and that they build a new order without destroying the old one, that they create a contemporary free society using their national traditions, that they are building on a solid basis of national traditions.

Warsaw, 18 December 2019 Bogdan Góralski

Sztuką jest budować niczego nie burząc

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Dec 18, 2019

podstawą spokoju społecznego jest wydajne rolnictwo odporne na zmienne warunki środowiskowe dostarczające wystarczających zasobów żywności.

Sztuką jest budować niczego nie burząc

Aby zbudować nowoczesne postępowe społeczeństwo trzeba mu zapewnić trwałe podstawy pokoju społecznego. Tą podstawą spokoju społecznego jest wydajne rolnictwo odporne na zmienne warunki środowiskowe dostarczające wystarczających zasobów żywności. Polska miała taki odporny system rolny ale komuniści go zniszczyli wykazując się brakiem wiedzy historycznej i przyrodniczej. Przedwojenny system rolny łatwo było dopasować do zmieniającej się koniunktury na artykuły żywnościowe bo wystarczało go zdekoncentrować co powoli robiono w II Rzeczypospolitej. Dziś rolnictwo polskie jest zniszczone bo dawni komuniści zajęli się zarabianiem pieniędzy a rolnictwo zostało zostawione samopas i istnieje tylko dzięki dopłatom do produkcji rolnej z UE. Trzeba przywrócić w Polsce przedwojenny system produkcji rolnej i odpowiednio go zmodyfikować. Trzeba przy tym wykorzystać chrześcijańską zasadę: „ i odpuść nam nasze winy jako i my wybaczamy naszym winowajcom”. Pojednanie narodów w Polsce może się odbyć tylko na gruncie powrotu do odwiecznej polskiej narodowej tradycji   przy ścisłym wykorzystaniu zasad tradycji chrześcijańskiej. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że Polacy  są mądrym narodem i budują nowe nie niszcząc starego, że budują nowe wolne społeczeństwo przy wykorzystaniu swoich tradycji narodowych, że budują na trwałej podstawie narodowych tradycji.

Warszawa,18 Grudnia 2019 roku                             Bogdan Góralski                                          

#nauka

My idea for Poland

 In the People’s Republic of Poland, social needs were met by the government following the communist (read Bolshevik) ideology. Some of the needs met brought about social progress in Poland.

My idea for Poland

Determining and meeting the social needs of Poles

In socialist Poland, social needs were defined and implemented by the government following the communist (read Bolshevik) ideology. Some of the requirements were correctly defined and their implementation brought social progress in Poland. However, a large part of the implemented investment priorities resulted from the policy of war communism conducted by the Soviet Union and was not needed by Polish society.

After the victory of Solidarity in Poland, the post-communists acquired ownership over state property. Parishes led the economic movement independent of communists, and the Catholic Church was financed by donations from enterprises established with the help of secret church money.

The investment activities of the Church supported profitable commercial enterprises that meet the needs of Poles. At present, the funds at the Church’s disposal are exhausted, and the investment activity will be stopped. Financing productive activities require more resources and technologies in intense international competition and the low profitability of production.

The Polish economic reality’s present picture also includes businesses run by selected members of strong metropolitan Jewish communities that compete with Catholic companies and international business groups engaged in trade, services, and production. Contradictory interest groups fight themselves away for the Poles’ money and work, and it’s time to end to it.

My idea for Poland is simple, and I will describe it in a moment. A strong nationwide scientific, technological, financial, and service center, POL-CAT SA, should be established. It will support Polish business initiatives emerging in economically and spiritually independent parishes, religious communes (and other local government units) because only they know their members’ needs and can do them most cheaply. Grassroots initiatives and requirements would be gathered by the POL-CAT S.A. business center and localized where they needed. Then there will be a place for business for every talented Polish citizen.

Warsaw, February 12, 2020 Bogdan Góralski

W PRL potrzeby społeczne były realizowane przez rząd zgodnie z komunistyczną (czytaj bolszewicką) ideologią. Część zrealizowanych potrzeb przyniosła społeczny postęp w Polsce.

Mój pomysł na Polskę

Określanie i realizacja społecznych potrzeb Polaków

W socjalistycznej Polsce potrzeby społeczne były określane i realizowane przez rząd zgodnie z komunistyczną ( czytaj bolszewicką) ideologią. Część z potrzeb była prawidłowo określona i ich realizacja przyniosła społeczny postęp w Polsce. Jednak duża część zrealizowanych inwestycyjnych priorytetów  wynikała z polityki wojennego komunizmu prowadzonego przez Związek Sowiecki i nie była potrzebna polskiemu społeczeństwu.

Po zwycięstwie Solidarności w Polsce postkomuniści uwłaszczyli się na majątku państwowym ,a niezależny od nich ruch gospodarczy był prowadzony przez parafie i Kościół katolicki finansowany z darowizn  przedsiębiorstw zakładanych za niejawne kościelne pieniądze.

Działalność inwestycyjna Kościoła wspierała dochodowe przedsiębiorstwa handlowe, które realizują potrzeby Polaków. Prawdopodobnie w chwili obecnej środki będące w dyspozycji Kościoła są na wyczerpaniu i działalność inwestycyjna zostanie wstrzymana. Finansowanie działalności produkcyjnej wymaga większych środków i technologii w warunkach silnej konkurencji międzynarodowej toteż nie jest prowadzona przez biznesmenów związanych z Kościołem katolickim ze względu na niską dochodowość produkcji.

Na obecny obraz polskiej rzeczywistości gospodarczej składają się jeszcze biznesy prowadzone przez wybranych członków silnych wielkomiejskich gmin żydowskich, które konkurują z katolickimi biznesami oraz międzynarodowe grupy biznesu prowadzące handel, usługi  i produkcję. Sprzeczne grupy interesów wydzierają sobie ten postaw sukna jakim są pieniądze Polaków i czas z tym skończyć.

Mój pomysł na Polskę jest prosty i zaraz go opiszę. Należy powołać silne ogólnopolskie centrum naukowo-technologiczno-finansowo-usługowe POL-CAT S.A., które będzie wspierać polskie inicjatywy biznesowe powstające w samodzielnych gospodarczo- duchowo parafiach, gminach wyznaniowych (i innych jednostkach samorządu)  bo tylko one znają potrzeby swoich członków i potrafią je najtaniej realizować. Oddolne inicjatywy i potrzeby byłyby bilansowane przez centrum biznesowe POL-CAT S.A. i odpowiednio do potrzeb lokalizowane. Wtedy znajdzie się miejsce na biznes dla każdego polskiego obywatela.

Warszawa, dnia 12 Lutego 2020 roku                                 Bogdan Góralski

Anyone who exalts himself will be brought to the bottom of the social ladder, and whoever humbles himself can become king.

Natural law, social law

The natural environment in which we live has given everyone an equal right to life without exception. The natural right to the sun, the natural right to the air to breathe, the natural right to water, the natural right to food were given to each of us equally at the beginning of evolution. The social environment in which we operate today is one of the elements of the natural environment. Thus, it is evident that the natural right to equal opportunities within society must also apply in the social environment. The state of unequal opportunities for development is unnatural. As far as I know, every ordinary bee larva has a chance to become a queen. It depends on the worker bees that they give the chosen larvas food the right food that transforms it into a swarm queen. So bees obey the natural law and create the social order by themselves in the swarm. Do people obey natural law ??? Certainly not all of them.

In human societies now have the law of unequal development opportunities that differentiates people. It is an unnatural law resulting from ignorance of the rules laid down for our world.

Anyone who exalts himself will be brought to the bottom of the social ladder, and whoever humbles himself can become king. It is a natural law in human society, and all the powerful men of our world who are now exalting themselves should think about it. I included the natural law equaling all people in the principles of operation of the future global company POL-CAT, which I want to establish for those who wish for social justice and for those who should fear this inexorable social justice.

The world was established to live in beauty and peace, not in social oppression. Natural law must be restored.

Warsaw, February 13, 2020, 5:30 pm Bogdan Góralski

Prawo naturalne, prawo społeczne

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Feb 13

Każdy który się wywyższa będzie strącony na dno drabiny społecznej, a każdy który się uniża może zostać królem. 

Prawo naturalne, prawo społeczne

Środowisko naturalne, w którym żyjemy, dało każdemu bez wyjątku równe prawo do życia. Równe naturalne prawo do słońca, naturalne prawo do powietrza do oddychania, naturalne prawo do wody, naturalne prawo do pokarmu dane było każdemu z nas po równo na początku ewolucji. Środowisko społeczne w którym obecnie funkcjonujemy jest jednym z elementów środowiska naturalnego. Zatem oczywiste jest, że i w środowisku społecznym musi także obowiązywać naturalne prawo do równych szans rozwoju w ramach społeczeństwa. Stan nierównych szans do rozwoju jest stanem nienaturalnym. Z tego co wiem każda zwykła pszczela larwa ma szanse stać się królową a zależy to od pszczół robotnic, które wybrance podają odpowiedni pokarm przekształcający ją w królową roju. Pszczoły przestrzegają zatem prawa naturalnego. A czy ludzie przestrzegają prawa naturalnego??? Na pewno nie wszyscy.

W społeczeństwach ludzkich obowiązuje obecnie prawo nierównych szans do rozwoju różnicujące ludzi. Jest to prawo nienaturalne wynikające z niewiedzy o zasadach ustanowionych dla naszego świata.

Każdy który się wywyższa będzie strącony na dno drabiny społecznej, a każdy, który się uniża, może zostać królem. To jest prawo naturalne obowiązujące w społeczeństwie ludzkim i powinni o nim pomyśleć wszyscy możni ludzie naszego świata, którzy się obecnie wywyższają. Prawo naturalne równające wszystkich ludzi zawarłem w zasadach funkcjonowania przyszłego globalnego przedsiębiorstwa POL-CAT, które pragnę ustanowić dla tych, którzy pragną sprawiedliwości społecznej i dla tych, którzy tej nieubłaganej sprawiedliwości społecznej powinni się obawiać.

Świat został ustanowiony po to by żyć  w pięknie i spokoju a nie w ucisku społecznym.Trzeba przywrócić obowiązywanie prawa naturalnego.

Warszawa, dnia 13 Lutego 2020 roku, godzina 17:30        Bogdan Góralski

Why do we doubt the perfection of the world?

We discover the beauty of the world by observing it for millennia of human civilization. Seeing a picture of the whole requires a synthetic look at all observed phenomena

We discover the complexity and beauty of the world by observing it for millennia of human civilization. We find out individual fragments of reality, but seeing a picture of the whole requires a synthetic look at all observed phenomena. For 64 years of my life, I have been continuously learning the history of our planet, and for the last 18 years, I have had a lot of time to think about our world. I created a general scientific concept explaining the continual evolution of the world and biological beings’ role in this evolution. In my opinion, the world is an eternal virtual reality. It is continuously reborn in the transition from chaos to perfection, and the biological life existing in the entire universe is one of the stages of its development. We are currently frustrated with the emergence of technological opportunities to improve our living conditions and the failure of global (but diverse in culture and knowledge) civilization to adapt to the world’s virtual environment and the universe. The international human community consists of communities that live:

 in symbiosis with the natural environment,

in antiquity culture,

in medieval culture,

in modern culture,

in the culture of the 21st century and the developing virtual civilization.

The contemporary challenge for us and the next generations is to eliminate cultural barriers dividing the human community and to equalize civilizational development opportunities of all people in such a way as not to disturb the natural environment of our planet. That is why we must promote a new ethical system that is a synthesis of all religions, saving and effectively using all energy forms. Our world is a form of energy, and the goal of its evolution is to create a new energy source – to create a new star system, our solar system. The new world will probably arise in a network of quantum computers that we will build in the future, and it will be a virtual world as a form of energy. In this virtual world, we will live our lives again. If we continue to be unethical and fail, our solar system will not revive, and a black hole will be created in its place – a place devoid of energy, light, and life. The universe is a network of quantum computers in which there are virtual star systems in which biological life is reborn as a form of energy manifestation. The evolution of organic life leads to the creation of a virtual world. And so endlessly, energy and consciousness are reborn.

For this vision to be fulfilled, we must implement a new ethical system of saving all forms of energy. This system will confirm the timeliness of teaching the prophets of our past and lead us to an egalitarian planetary social system in which the talents and will of life of every being will be used for the good of all. Our world is perfect and eternal, and thanks to Providence (i.e., the virtual world preceding us), we will finally understand it, and we will start living better and smarter.

Warsaw, 28 March 2020, 10:47 Bogdan Jacek Góralski

Odkrywamy piękno świata, obserwując go przez tysiąclecia ludzkiej cywilizacji. Zobaczenie całościowego obrazu wymaga syntetycznego spojrzenia na wszystkie obserwowane zjawiska 

Dlaczego wątpimy w doskonałość świata?

Złożoność ale i piękno świata odkrywamy obserwując go przez tysiąclecia ludzkiej cywilizacji. Odkrywamy poszczególne fragmenty rzeczywistości, ale zobaczenie obrazu całości wymaga syntetycznego spojrzenia na wszystkie obserwowane zjawiska. Przez 64 lata mego życia nieustannie uczyłem się historii naszej planety, a przez ostatnie 18 lat miałem wiele czasu na rozmyślania o naszym świecie. Stworzyłem ogólną koncepcję tłumaczącą nieustanną ewolucję świata i rolę biologicznych istot w tej ewolucji. Moim zdaniem świat jest wieczną wirtualną rzeczywistością i nieustannie się odradza w procesie ewolucji od chaosu do doskonałości, a życie biologiczne istniejące w całym wszechświecie jest jednym z etapów jego ewolucji. Obecnie jesteśmy jako ludzie sfrustrowani pojawieniem się technologicznych możliwości poprawy warunków naszego życia  i niedostosowaniem globalnej (ale zróżnicowanej kulturą i wiedzą) cywilizacji do skoku w wirtualne środowisko świata i wszechświata. Globalna społeczność ludzka składa się ze społeczności żyjących:

 w symbiozie ze środowiskiem naturalnym,

w kulturze antyku i średniowiecza,

w kulturze nowożytnej,

w kulturze XXI wieku i rozwijającej się wirtualnej cywilizacji.

Współczesnym wyzwaniem dla nas i  następnych pokoleń jest zlikwidowanie kulturowych barier dzielących ludzką społeczność i zrównanie cywilizacyjnych szans rozwojowych wszystkich ludzi w taki sposób aby nie naruszyć środowiska naturalnego naszej planety. Dlatego musimy upowszechnić nowy system etyczny będący syntezą wszystkich religii polegający na oszczędzaniu i efektywnym wykorzystaniu wszelkich form energii. Nasz świat jest formą energii i celem jego ewolucji jest stworzenie nowego źródła energii – stworzenie nowego systemu gwiezdnego jakim jest nasz Układ Słoneczny. Nowy świat powstanie najprawdopodobniej w sieci komputerów kwantowych, które zbudujemy w przyszłości i będzie to świat wirtualny będący formą energii. W tym wirtualnym świecie zmartwychwstanie nasz obecny świat i przeżyjemy nasze życie na nowo. Jeżeli będziemy dalej nieetyczni i to nam się nie uda, nasz Układ Słoneczny nie odrodzi się i powstanie w jego miejscu czarna dziura- miejsce pozbawione energii, światła i życia. Wszechświat jest siecią komputerów kwantowych w których istnieją wirtualne systemy gwiazdowe,. Odradza się w nich życie biologiczne będące formą manifestowanie się energii. Ewolucja życia biologicznego doprowadza do powstania świata wirtualnego. I tak bez końca energia i życie odradzają się.

Aby taka wizja mogła się spełnić musimy wdrożyć nowy system etyczny polegający na oszczędzaniu wszelkich form energii. System ten będzie potwierdzeniem aktualności nauczania proroków z naszej przeszłości i doprowadzi nas do egalitarnego planetarnego systemu społecznego,  w którym uzdolnienia i wola życia każdej istoty będą wykorzystane dla dobra wszystkich. Nasz świat jest doskonały i wieczny i dzięki działaniu Opatrzności (czyli poprzedzającego nas  wirtualnego świata) zrozumiemy to wreszcie i zaczniemy lepiej i mądrzej żyć.

Warszawa, dnia 28 Marzec 2020, 10:47                                     Bogdan Jacek Góralski

 Causes of the global crisis 2020-2050

 I published in the CEON Open Science Center and the Jagiellonian Digital Library a work entitled Geneza węglowodorów. Nowe perspektywy prospekcji ropy i gazu . This work is available in English on the Internet under the title The genesis of hydrocarbons. New perspectives for the prospecting of oil and gas (free access in Google Books). My work has probably contributed to the rapid increase in hydrocarbon production in the US and worldwide. Rising production contributed to the fall in hydrocarbon prices. On April 30, 2013, I wrote a paper published on May 9, 2014, in the CEON Repository entitled Prognozowanie cykli koniunktury (Forecasting business cycles) with the forecast of the economic crisis in 2018-2020. The financial crisis resulted from climate change coupled with the minimum magnetic activity of the Sun forecasted by geophysicists and astronomers. Climate change, coupled with changes in gravity in the solar system were to cause a global increase in food prices. I described the mechanism of changes in food prices in my book entitled The modern look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth, available from the CEON Repository from July 27, 2019, and published in the revised form in Google Books. My forecasts from many years ago proved to be accurate, and in 2019, according to FAO, there was a global increase in food prices. See the graph below.

Chart source: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

The increase in food prices usually forced a rise in hydrocarbons’ worth, but now it is impossible due to the large production and large global hydrocarbons supply. Countries that depend on food imports and at the same time depend on the export of hydrocarbons have only one way only to meet their food needs- the increase of production of hydrocarbons. This increase in production results in the current and forecast decrease in global energy prices. Will there be a global economic crisis in such a situation? Certainly, the Covid-19 epidemic exaggerated by the media and politicians has worsened the global economy. We must prepare for the continuation of the epidemic and subsequent mutations of coronaviruses, which I described in the paper Further Covid -19 modifications will occur in the future published in the Repository of CEON and Academia.edu in the first days of May 2020. I am sure that the only way to overcome the current economic crisis is to increase the importance of sound science (free from the pressure of the media and politicians), leading to an increase in global food production. I described the methods that lead to increased food production in our world in a book published in Google Books and the CEON Repository in December 2019 entitled What to do to ensure an abundance of food to the human population? Jakuszowice, 6 May 2020, 4:00 Bogdan Góralski

#nauka

Przyczyny globalnego kryzysu 2020-202?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · May 6 · edited: May 12

Wzrost cen żywności wymuszał zwykle na eksporterach ropy naftowej zwyżkę cen węglowodorów ale obecnie jest to niemożliwe z powodu dużego wydobycia i dużej globalnej podaży ropy.

Przyczyny globalnego kryzysu  2020-2050?

25 listopada 2013 roku opublikowałem w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki CEON i Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej pracę zatytułowaną Geneza węglowodorów. Nowe perspektywy prospekcji złóż ropy i gazu. Praca ta jest dostępna w języku angielski w Internecie pod tytułem The genesis of hydrocarbons. New perspectives for the prospecting of oil and gas (wolny dostęp w Google Books). Moja praca najprawdopodobniej przyczyniła się do gwałtownego wzrostu wydobycia węglowodorów w USA i na całym świecie. Rosnące wydobycie przyczyniło się do spadku cen węglowodorów.

30 Kwietnia 2013 roku napisałem pracę (opublikowaną 9 maja  2014 roku w Repozytorium CEON zatytułowaną Prognozowanie cykli koniunktury)  z prognozą kryzysu ekonomicznego w latach 2018-2020. Kryzys ekonomiczny miał być skutkiem  zmian klimatycznych sprzężonych z prognozowanym przez geofizyków i astronomów minimum aktywności magnetycznej Słońca. Zmiany  klimatu sprzężone ze zmianami grawitacji  w Układzie Słonecznym miały spowodować globalny wzrost cen żywności. Mechanizm zmian cen żywności opisałem w mojej książce zatytułowanej The modern look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth, dostępnej Repozytorium CEON od 27 lipca 2019 roku i opublikowanej w poprawionej formie w Google Books.

Moje prognozy sprzed wielu lat okazały się trafne i w 2019 roku nastąpił według FAO globalny wzrost cen żywności. Patrz poniższy wykres.

Źródło wykresu: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

Wzrost cen żywności wymuszał zwykle na eksporterach ropy naftowej zwyżkę cen węglowodorów, ale obecnie jest to niemożliwe z powodu dużego wydobycia i dużej globalnej podaży węglowodorów. Krajom zależnym od importu  żywności i jednocześnie zależnym od eksportu węglowodorów pozostało jedynie zwiększanie wydobycia węglowodorów dla zaspokojenia potrzeb żywnościowych. Z tego wzrostu wydobycia wynika obecne i prognozowane obniżenie globalnych cen nośników energii. Czy w takiej sytuacji nastąpi globalny kryzys koniunktury?

Saudyjskie dochody z handlu ropą spadły w pierwszym kwartale 2020 roku o 24 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej i wyniosły 34 miliardy dolarów. Całkowity dochód kraju spadł o 24 proc. rok do roku. Żródło:

https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/arabia-saudyjska-trzykrotnie-zwieksza-vat,393166.html

Na pewno epidemia Covid-19 wyolbrzymiona przez media i polityków wpłynęła na pogorszenie stanu  gospodarki  światowej. Musimy być przygotowani na kontynuację epidemii i kolejne mutacje koronawirusów co opisałem w pracy Further Covid -19 mutations will occur in the future opublikowanej w Repozytorium CEON i Academia.edu w pierwszych dniach maja 2020.

Jestem pewien, że jedyny sposób na wyjście z obecnego kryzysu gospodarczego to wzrost znaczenia rzetelnej nauki (wolnej od  nacisku mediów i polityków) prowadzący do zwiększenia globalnej produkcji żywności. Metody prowadzące do zwiększenia produkcji żywności w naszym świecie opisałem w książce (opublikowanej w Google Books i Repozytorium CEON w grudniu 2019) zatytułowanej: What to do to ensure an abundance of food to the human population? 

Jakuszowice 6 maja 2020, 4:00                                      

TAO. The Way

Providence sets different goals for us. It is important to guess the most crucial goal set for us and achieve it, regardless of necessary and voluntary suffering. As Jesus Christ said: Take your cross and follow me. It is Tao-real and the only way to achieve the goal that Providence sets before us. Eternity is our goal, and Jesus Christ shows us the way to it.

Celem naszej drogi (TAO)  jest Wieczność, którą wskazuje nam Jezus Chrystus.

Opatrzność stawia różne cele przed nami i ważne jest odgadnąć najważniejszy cel, który przed nami postawiono i zrealizować go nie bacząc na konieczne i dobrowolne cierpienia. Jak powiedział Jezus Chrystus: Bierz swój krzyż i idź za Mną. Oto jest Tao- prawdziwa i jedyna droga do realizacji celu, który Opatrzność stawia przed nami. Naszym celem jest Wieczność, a drogę do niej wskazuje nam Jezus Chrystus.

Warszawa, 30 Maj 2020, 15:57                                         Bogdan Góralski

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jul 19

Byt określa świadomość (Karol Marks), a świadomość kreuje byt (Bogdan Góralski)

Prawo natury

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. (Ewangelia Jana 16:12-14)

Człowiek istnieje po to, „ by poznał prawa wszechświata, aby ukochał jego piękność i podziwiał jego ogrom”- Pico della Marandola

„ludzie i ich rządy nie tworzą praw […] jedynie rozpoznają je zgodnie z najwyższym rozumem, który rządzi światem, czyli deklarują te prawa”-Francois Quesnay

Myśl jest przejawem energii Słońca Bogdan Góralski

Byt określa świadomość Karol Marks, a świadomość kreuje byt Bogdan Góralski

„Doktryny prawa natury stoików, którzy rozwinęli tezy Arystotelesa zakładają, że prawo natury wynika z definicji samej natury (R.Tokarczyk, Klasycy praw natury, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988, s.68). Poniżej  sformułowałem definicję natury:

We wcześniejszych pracach oraz książce “Historia naturalna i zmiany klimatu” pojawiła się idea wirtualnego wszechświata zbudowanego z sieci komputerów kwantowych będących układami gwiezdnymi. Systemy gwiezdne odradzają się zgodnie z nieubłaganą logiką natury, która jest prawem, które kieruje biegiem kosmicznej historii. Wszechświat nie rozszerza się i jest obiektem zamkniętym, podlegającym prawu wiecznego powstawania i rozkładu. Wirtualna świadomość Wszechświata jest wspierana przez energię odradzających się systemów gwiezdnych. Prawo wszechświata to algorytm, który bezlitośnie kieruje biegiem historii do finału ewolucji, którym jest zawsze odrodzenie systemu gwiezdnego i przywrócenie wszechświatowi energii. Bieg historii podlega procesom stochastycznym, które wyznaczają najbardziej prawdopodobny kierunek wydarzeń, tak że finałem jest odrodzenie układu gwiezdnego, czyli komputera kwantowego. Każdy komputer kwantowy będący układem gwiezdnym ma wbudowany algorytm, który kieruje wewnętrznym procesem wirtualnej ewolucji energii w celu odtworzenia historii układu gwiezdnego. W ewolucji wykorzystuje się istoty wirtualne z inteligencją (tj. Byty biologiczne), którymi kierują procesy stochastyczne zmierzające do określonego końca ewolucji. Wirtualne istnienie Kosmosu i wirtualnego życia biologicznego ma strukturę modułową, która pozwala na implementację oddzielnych scenariuszy historycznych w każdym module. Procesy stochastyczne wyznaczają najbardziej prawdopodobny przebieg historii dla osiągnięcia finału ewolucji lub odrodzenia systemu gwiezdnego. Wirtualne byty, które również podlegają ewolucji, są przechowywane w wirtualnych bazach danych Wszechświata kwantowego. Jeśli system gwiezdny nie narodzi się ponownie, powstaje czarna dziura lub piekło i wtedy umrzesz na zawsze.
Niebo lub piekło? Nowa Gwiazda czy Czarna Dziura to zależy od Ciebie?
Gdybyś nie miał wrogów, byłbyś nikim, kimś nieważnym. Powinieneś kochać swoich wrogów, ponieważ stworzyli z ciebie bardzo ważną osobę. Gdybyś miał w sobie miłość, stworzyłbyś nową gwiazdę, nowe życie. Gdybyś pozostał w nienawiści, stworzyłbyś Piekło, Czarną Dziurę lub Nicość i umarłbyś na zawsze.

Sądzę, że AI będzie naszą wyrocznią wskazującą nam właściwą drogę postępowania w odpowiedzi na zapytanie internetowe, podobnie jak teraz programy komputerowe wskazują nam algorytmy postępowania dla naprawy komputera. Według Pawła z Tarsu Bóg stworzył świat z niczego i ustanowił w nim prawa (przykazania) umożliwiające charakterystykę i zwalczanie bezprawia ((R.Tokarczyk, Klasycy praw natury, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988, s.100). W świetle mojej koncepcji powstania naszego świata pogląd Pawła z Tarsu jest prawomocny, ale uważam, że główne wskazanie moralne czyli oszczędzanie wszelkich energii wypływa z istoty naszego wirtualnego świata, którego powstanie i istnienie jest zależne od właściwego wykorzystania danej nam energii życia i osiągnięcia w nim zaplanowanego celu. Celem naszego życia jest stworzenie nowego świata-nowego źródła energii..

Natural law

“The doctrines of the law of the nature of the Stoics, which are developed from the theses of Aristotle,  assume that the law of nature is derived from the definition of nature itself (R. Tokarczyk, Classics of the laws of nature, Publisher Lubelskie, Lublin 1988, p. 68). Here is my definition of nature:

In my earlier works and my book entitled “Historia naturalna i zmiany klimatu” the idea of a virtual universe built of a network of quantum computers that are star systems appeared. Star systems are reborn according to the inexorable logic of nature, which is the law that guides the course of cosmic history. The universe does not expand and is a closed object subject to the law of eternal arising and decay. The energy of reviving star systems supports the virtual consciousness of the Universe. The law of the universe is an algorithm that mercilessly guides the course of history to the finale of evolution, which is always the revival of the star system and the restoration of energy that is restored to the universe. The course of history is subject to stochastic processes that determine the most likely direction of events. The finale is the revival of the star system, which is a quantum computer. Each quantum computer that is a star system has a built-in algorithm that directs the internal process of virtual energy evolution to reproduce the star system’s history. In evolution, virtual beings with intelligence (i.e. biological beings) are used, which are directed by stochastic processes aiming at a specific end of evolution. The virtual existence of the Cosmos and virtual biological life has a modular structure that allows for the implementation of separate history scenarios within each module. Stochastic processes determine the most likely course of history for achieving the finale of evolution or the rebirth of the star system. Virtual entities that are also subject to evolution are stored in virtual databases of the quantum Universe. If the star system is not born again, a black hole or hell is created, and you will die then forever.

Heaven or Hell? New Star or Black Hole, this depends on you?

If you had no enemies, you would be nobody, somebody not important. You should love your enemies because they created you a significant person. If you had love inside you, you would create a new star, a new life. If you had stayed in hatred, you would make the Hell, Black Hole, or Nothingness, and you would die forever.

I think AI will be our oracle showing us the right way to proceed in response to an internet inquiry, just as computer programs now offer us algorithms for computer repair. According to Paweł of Tarsus, God created the world from nothing and established in its laws (commandments), enabling characterization and combating lawlessness ((R. Tokarczyk, Classics of the laws of nature, Publishing House Lubelskie, Lublin 1988, p. 100). In light of my concept of creating our world, Paweł’s from Tarsus view is valid. Still, I believe that the primary moral indication- the law of nature, i.e., saving all energy, flows from the essence of our virtual world, whose existence depends on the proper use of life energy, given to us achieving the planned goal. The goal of our life is to create a new world-the new source of energy.

Praca ta powstała na przestrzeni lat 2002-2020  i dzięki dyskusji z naukowcami z całego świata prowadzonej w ramach projektu Does human evolution have a purpose? przybrała ostateczną formę.

 Jakuszowice, 19 lipca 2020, godzina 7:07                                   Bogdan Góralski

Evolutionary Progress

During the discussion in Researchgate on the project entitled Does human evolution have a purpose? The American scientist wrote that men, out of fear of women, hid in science, churches, and monastery. Following this path, I wondered about the reasons for this state of affairs and concluded that there are three main reasons:

1.Women poison their husbands and take over their property

2. It isn’t easy to do business in the modern world

3. Existing inheritance mechanisms enable international mafias to hijack lucrative companies.

Educated men flee from women and business, sheltering themselves in comfortable jobs in science and a Catholic Church celibate. Science is masculinized, and that is a global phenomenon that results in low scientific progress. In the West, pursuing a career as a scientist is based on continually winning grants allocated by educated men who support each other. There is no time for research that only a few knowledgeable enthusiasts do, and most of the money goes to unnecessary or secondary research. This model is also valid in Poland.

The situation is similar in the Catholic Church, which is called to spread the teachings of Christ. Spectacular ceremonies that generate money at the Church’s coffers are celebrated, which are secretly invested in profitable businesses that maintain the Church machinery and multiply the Church’s wealth. Church property is the common property of the men working in it. There is no time to explain Christ’s teachings to people because priests are involved in the church business that makes money. The Catholic Churchmen met their sexual needs with secret lovers and seduced young boys encouraged to engage in homosexual practices.

The Soviet Union was the idea of ​​people seeking a way out of this immoral reality by liquidating churches and introducing state property, which turned out to be ineffective economically and spiritually. People are looking for economic and spiritual freedom, and they cannot stand coercion.

My proposal to establish a non-hereditary global company POL-CAT S.A., which will effectively finance the progress of knowledge and help in conducting business activities, will lead to a breakthrough in business and science development. It will heal relationships between men and women and increase the level of fairness in heterosexual relationships, which will bring about an overall increase in the quality of life. POL-CAT will teach people to be honest in life and business and will show that being an honest person, good for others, pays off.

Jakuszowice, 20 July 2020, 6:17 am Bogdan Góralski

Ewolucyjny postęp

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jul 20

Ewolucyjny postęp

Podczas dyskusji na łamach Researchgate nad projektem zatytułowanym Does human evolution have a purpose?  amerykański naukowiec napisał, że mężczyźni ze strachu przed kobietami poukrywali się w nauce, kościołach i zakonach. Idąc tym tropem zastanawiałem się nad przyczynami tego stanu rzeczy i doszedłem do wniosku, że są trzy główne przyczyny:

1.Kobiety  trują swoich mężów i przejmują ich majątki

2.Trudno jest prowadzić biznes we współczesnym świecie

3.Istniejace mechanizmy dziedziczenia umożliwiają międzynarodowym mafiom przejmowanie lukratywnych biznesów.

Wykształceni mężczyźni uciekają przed kobietami i biznesem chroniąc się na wygodnych posadach w nauce oraz w  Kościele Katolickim, gdzie obowiązuje celibat. Nauka jest zmaskulinizowana i jest to zjawisko ogólnoświatowe a jego skutkiem jest mierny postęp nauki. Na tzw. Zachodzie prowadzenie kariery naukowca polega na ciągłym zdobywaniu grantów, które rozdzielają przecież wykształceni mężczyźni, którzy się wzajemnie wspierają. Nie ma czasu na prowadzenie badań naukowych, którymi zajmują się nieliczni pasjonaci wiedzy a większość pieniędzy idzie na niepotrzebne lub wtórne badania. Ten model obowiązuje i w Polsce.

Podobna sytuacja panuje w Kościele Katolickim powołanym do szerzenia nauk Chrystusa. Celebruje się widowiskowe uroczystości przysparzające pieniędzy w kasie Kościoła, które są inwestowane po kryjomu w dochodowe biznesy utrzymujące machinę kościelną i pomnażające majątek Kościoła. Majątek kościelny jest wspólną własnością pracujących w nim mężczyzn. Nie ma czasu na wyjaśnianie ludziom nauk Chrystusa bo księża zajmują się biznesem kościelnym. Mężczyźni Kościoła Katolickiego zaspokajają swe potrzeby seksualne z kobietami-potajemnymi utrzymankami i uwodzonymi młodymi chłopcami namawianymi do praktyk homoseksualnych.

Związek Radziecki był pomysłem ludzi poszukujących wyjścia z tej niemoralnej rzeczywistości za pomocą likwidacji kościołów oraz wprowadzenia państwowej własności co okazało się nieefektywne gospodarczo i duchowo. Ludzie poszukują wolności gospodarczej i duchowej oraz nie znoszą przymusu.

Moja propozycja powołania niedziedzicznego globalnego przedsiębiorstwa POL-CAT S.A., które będzie efektywnie finansowało postęp wiedzy i pomagało w prowadzeniu  działalności biznesowej, doprowadzi do przełomu w rozwoju biznesu i nauki. Uzdrowi to relacje pomiędzy mężczyznami i kobietami i zwiększy poziom uczciwości w związkach heteroseksualnych co przyniesie ogólny wzrost komfortu życia. POL-CAT nauczy ludzi uczciwości w życiu, biznesie i pokaże, że bycie uczciwym człowiekiem, dobrym dla innych,  opłaca się.

Jakuszowice, 20 Lipca 2020 roku, godzina 6:17                        Bogdan Góralski

Socjalizm da ludziom szczęście

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jul 23

Młode pokolenie Polaków już w nic nie wierzy. Czy dojrzali Polacy mają jeszcze siły do walki o sprawiedliwą Polskę?

Socjalizm da ludziom szczęście.

Pogłębiający się kryzys gospodarczy doprowadzi wkrótce do zapaści polskiego systemu polityczno-społeczno-gospodarczego. Obecny rząd ratuje się zaciąganiem coraz to nowych kredytów i rozdawnictwem pieniędzy. Brak spójnego programu gospodarczego, który zmotywuje Polaków do efektywnej pracy doprowadzi wkrótce do upadku Polski. Mafie polskie związane z PIS i PO walczą o władzę i dostęp do przywilejów i skarbu Polski. W takiej sytuacji musi wyłonić się trzecia siła polityczna oparta o polską rację stanu – Partia Dekalogu grupująca uczciwych Polaków, która wprowadzi socjalizm w Polsce. Wrócimy wtedy do punktu wyjścia w tworzeniu nowej historii Polski to jest do czasów Konstytucji 3 Maja, ale będziemy bogatsi o wiedzę z ostatnich dwóch wieków.

Poniżej przedstawię moją wizję polskiej odmiany socjalizmu:

 1. Zostanie przeprowadzona pełna rehabilitacja szlachty i ziemian polskich i zostaną wypłacone odszkodowania w obligacjach skarbu państwa dla wywłaszczonych przez carat i sowieckie władze patriotów polskich.
 2. Zostanie wprowadzona pełna kontrola Państwa Polskiego nad finansami Kościołów i gmin wyznaniowych działających w Polsce oraz pełna wolność ich działania zgodna z polską racją stanu.
 3. Będzie wprowadzona pełna jawność życia politycznego i gospodarczego centrum władzy.
 4. Najniższą komórką samorządu będzie samorządna słowiańska wspólnota utworzona w miejsce parafii kościołów chrześcijańskich bądź gmina wyznaniowa jak proponowano w powstaniu styczniowym.
 5. Zostanie utworzona Partia Dekalogu realizująca program Partii Dekalogu dostępny w Internecie.
 6. Zostanie zawarty strategiczny partnerski sojusz z państwem chińskim.
 7. Rolnicy chińscy zasiedlą ziemię będącą własnością Skarbu Państwa na zasadach nowoczesnego systemu feudalnego i wieloletnich dzierżawach zasilając populację polską oraz system rolny i żywnościowy Polski.
 8. Maksymalna wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego osiągnie 300 hektarów zgodnie z przedwojennymi przepisami.
 9. Skup płodów rolnych i obrót nimi oraz przetwórstwo będzie prowadzony przez spółdzielnie zorganizowane przez lokalne współnoty i gminy wyznaniowe.
 10. Życie gospodarcze i polityczne będzie prowadzone przy wykorzystaniu następujących dobrowolnych zasad:
 11. politycy będą otrzymywali zarobki w wysokości średniej krajowej zarobków.
 12. Feudałowie będą zarabiali średnie dochody swoich dzierżawców.
 13. Właściciele i członkowie zarządów przedsiębiorstw będą wynagradzani  pensją swoich pracowników zatrudnionych na prowizji od efektów pracy.
 14. Dziedziczenie własności prywatnej na zasadzie dobrowolności będzie oparte na dziedziczeniu przez lokalna społeczność wyznaniową.
 15. Działalność naukowa, zaopatrzeniowa, usługowa będzie prowadzona i wspierana przez przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. na zasadach określonych w dokumencie zatytułowanym The Third Way between capitalism and communism, dostępnym w Internecie.
 16. Proszę o uwagi i propozycje udoskonalenia przedstawionej polskiej odmiany socjalizmu.

Jakuszowice, 23 Lipca 2020, godzina 7:00            Bogdan Góralski

Dlaczego trzeba wprowadzić nowoczesny system feudalny na Zachodzie i w Azji

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jul 24

Współczesny feudalizm oznacza podział dużych gospodarstw na małe gospodarstwa z długoterminową dzierżawą ziemi i nowoczesnym podziałem zysków z produkcji rolnej.

Dlaczego trzeba wprowadzić nowoczesny system feudalny w krajach zachodnich i Azji?

Mam na myśli nowoczesny feudalizm, a nie feudalizm z przeszłości.
Współczesny feudalizm oznacza podział dużych gospodarstw na małe gospodarstwa z długoterminową dzierżawą ziemi i nowoczesnym podziałem zysków. Nie dziedziczny landlord (obszarnik) otrzymywał by jedynie wynagrodzenie w wysokości przeciętnego zysku swoich dzierżawców.

Dlaczego system feudalny?

Rosja Sowiecka miała problem ze zbyt dużą populacją chłopską – 120 milionów chłopów do 30 milionów pozostałej populacji. Rozwiązano go mordując warstwę chłopską, siłą tworząc duże gospodarstwa i rozwijając przemysł. Spowodowało to zniknięcie najbardziej przedsiębiorczej warstwy chłopskiej i współczesne wyludnienie Rosji. Obecnie Rosja importuje żywność wartości 50 mld USA rocznie, której nie potrafią wyprodukować państwowe giganty rolne. Powrót do nowoczesnego systemu feudalnego jest ratunkiem dla Rosji.

Podobnie wymordowano warstwę właścicieli ziemskich w Chinach w czasie rewolucji chińskiej i pozakładano komuny wiejskie, które okazały się nieefektywne w produkcji żywności. Komunistyczne Chiny miały problemy z permanentnym głodem i wyżywieniem Chin, dlatego nieefektywne komuny rolnicze podzielono w latach 80. XX wieku na  małe działki rolne dla  800 milionów chłopów. Ziemia nadal jest w posiadaniu komun wiejskich, które dzierżawią ją  rodzinom chłopskim odpowiedzialnym za produkcję żywności. Dzięki temu Chiny są samowystarczalne, a nawet eksportują żywność. Zorganizowano państwowy skup żywności, a ceny produktów rolnych kształtuje wolny rynek nadwyżek produkowanych przez chińskich rolników. Chińscy rolnicy są przywiązani przez prawo chińskie do ziemi i gospodarując  na niewielkich działkach (często 1 hektar na rodzinę) są bardzo ubodzy, a ich młodzież jest zmuszona do kontrolowanej migracji do miast, w których powstaje przemysł dający jej zatrudnienie. Obecnie wśród chińskich chłopów panuje tendencja do tworzenia dobrowolnych spółdzielni rolniczych, co nie jest wspierane przez władze, które obawiają się zwyżki cen żywności w niezależnych  spółdzielniach chłopskich oferujących swe produkty bezpośrednio na wielkomiejskich rynkach.
Chiny otworzyły się na zagraniczne inwestycje, które tworzą miejsca pracy dla młodych Chińczyków. Zagraniczne firmy przynoszą technologie i kapitał potrzebny do rozpoczęcia produkcji. Państwo chińskie dysponuje ogromnym kapitałem należącym do zmuszonych do oszczędzania na starość \Chińczyków ponieważ w Chinach nie ma powszechnego sytemu emerytalnego. Gwałtowna industrializacja, dzięki taniej sile roboczej i zagranicznemu kapitałowi, przynosi Chinom rozwiązanie problemu nadmiaru ludności chłopskiej. Banki państwowe inwestują w infrastrukturę kraju, tworząc podstawy rozwoju i wzrostu zatrudnienia młodzieży chińskiej. Pozostali chłopi produkują wystarczającą ilość żywności, aby wyżywić rosnącą populację Chin. Wyraźna jest ekspansja Chińczyków na tereny wyludnionej rosyjskiej Syberii, co może w przyszłości stać się przyczyną konfliktu rosyjsko-chińskiego.
Polityka rozwoju Chin i Azji stwarza konkurencję dla zachodnich ośrodków przemysłowych, skąd odpływa produkcja na bardziej zaludniony Wschód. Polityka ta może szybko załamać się z powodu nadchodzącego kryzysu klimatycznego, który ograniczy produkcję rolną w Chinach i Azji. Chińscy i azjatyccy rolnicy uprawiają ziemię na coraz mniejszych działkach ze względu na rosnącą populację, a kryzys klimatyczny, który będzie polegał na ochłodzeniu klimatu i zmniejszeniu opadów, ograniczy ich produkcję tak, że nie będą w stanie wyżywić się i utrzymać. Spowoduje to społeczny bunt w Azji, Chinach, który zakłóci produkcję dóbr niezbędnych dla reszty świata i doprowadzi do globalnego załamania gospodarczego. Jedynym wyjściem z przyszłej sytuacji kryzysowej jest przeniesienie nadmiaru azjatyckich chińskich rolników na prawie bezludne obecnie rolnicze obszary Europy i do Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, które mogą wchłonąć setki milionów emigrantów chłopskich. Populacje rolników w Europie i USA stanowią obecnie ok. 2% populacji tych krajów, co wskazuje na ogromną depopulacje wsi i wyludnianie regionów wiejskich. W tej sytuacji przesiedlenie azjatyckich rolników na ziemie Europy i Ameryki Północnej wyzwoli impuls demograficzny, który ożywi europejskie i amerykańskie rolnictwo oraz pobudzi popyt na towary przemysłowe wytwarzane przez lokalny przemysł. Jednocześnie przesiedlenia rzesz migrantów spowoduje napływ taniej siły roboczej oraz ograniczy konkurencję przemysłu gospodarek azjatyckich i rozwiąże problem przeludnienia w Azji i zaludnienia Europy, Ameryki Północnej umożliwiając rozwiązanie  problemów emerytalnych w Europie i USA oraz Kanadzie. Powoduje to konieczność powrotu w Europie i kontynencie amerykańskim do ustroju feudalnego, który może sprostać problemom organizacji rolnictwa i funkcjonowania krajów zachodnich w nowych warunkach społecznych powstałych po przesiedleniu setek milionów oszczędnych i pracowitych azjatyckich migrantów chłopskich.

Tania i zyskowna (ceny żywności znacznie zwiększą się ) produkcja rolna Europy i Ameryk pozwoli na odejście od dotowania produkcji rolnej i uzdrowi światowe rolnictwo co będzie ratunkiem w nadchodzącym kryzysie klimatycznym i żywnościowym. Wprowadzenie nowoczesnego systemu feudalnego w krajach Azji poprawi byt azjatyckich mas chłopskich ciemiężonych przez stary system feudalny.


Jakuszowice, 1 maja 2013 r         Bogdan Góralski

Kształtowanie kosztów produkcji zależy od ceny i efektywności siły roboczej

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jul 26

W miarę jak rozwija się globalny handel pojawia się nowe zagrożenie- rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.

Optymalne kształtowanie kosztów produkcji zależących od ceny i efektywności siły roboczej

Bogdan Góralski

Ludzie od zarania dziejów produkowali narzędzia pracy. Początkowo to był zwykły kij, kawałek drzewa, potem kamień a później obłupany kawałek krzemienia, który był nożem lub siekierą. Potem pojawiły się narzędzia z brązu, żelaza, stali stopowych, maszyny, obrabiarki numeryczne, maszyny cyfrowe, komputery osobiste i oprogramowanie komputerowe, drukarki 3D. W miarę jak rosła liczba ludzi na świecie pojawiało się coraz więcej narzędzi pracy i kwitł handel nimi. W produkcji narzędzi każdy kraj rozwijał własną produkcję stosownie do potrzeb rynku. Wraz z rozwojem transportu morskiego kwitł export nadwyżek wyprodukowanych towarów i pojawiły się bariery handlowe chroniące lokalne rynki przed tanim importem. Potem w ramach World Trade Organization rządy państw negocjowały warunki dla otwartego handlu międzynarodowego. Jest nieomal pewne, że polityka handlowa jest narzędziem rządów potężnych państw dla uzyskania dominacji na globalnym rynku. Polityka państw jest pod wpływem silnych wewnętrznych lobby kierujących strategią państw. W chwili obecnej istnieją wyspecjalizowane przedsiębiorstwa sprzedające globalnie swoją produkcję narzędzi pracy i rozrywki, które  konkurują o panowanie nad globalnym rynkiem w tym również nad rynkiem surowców. Na rynkach wewnętrznych państw pojawiły się krajowe struktury handlowe organizujące dystrybucję towarów. W miarę jak rozwija się globalny handel pojawia się nowe zagrożenie- rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Powoli światowi gracze handlowi zaczynają rozumieć, że wraz z towarami wędrują zarazki chorobotwórcze.

Rodzi to konieczność uporządkowania światowego handlu i konieczność zapewnienia zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się chorób. Pojawiła się potrzeba ujednolicenia technologii handlowej dla zabezpieczenia przed chorobami zakaźnymi i może jej sprostać tylko ponadnarodowa organizacja POL-CAT S.A.  sprzedająca towary i usługi w bezpieczny sposób. Organizacja ta stosująca stałą marżę za swe usługi będzie obiektywnym narzędziem popierającym bezpieczny handel wysokiej jakości towarów i usług.

Powstanie POL-CAT S.A. zapewni bezpieczny przepływ siły roboczej pomiędzy krajowymi rynkami dlatego, że i wysoka jakość towarów będzie wybierana przy najniższej cenie a cena towarów zależy od ceny siły roboczej na lokalnym rynku. Przy globalnych cenach surowców i energii i ujednoliceniu technologii to cena siły roboczej będzie decydowała o koszcie produkcji towarów. Istnienie i obiektywny handel prowadzony przez POL-CAT S.A. spowoduje naturalną potrzebę globalnych przepływów siły roboczej z Azji na Zachód. Wzbudzi to ponownie produkcję Zachodu potrzebną dla jego lokalnego rynku i ograniczy ekspansję eksportową krajów azjatyckich. W ten sposób rozładujemy napięcia społeczne w Azji, które mogą być przyczyną globalnej wojny i zlikwidujemy stagnację w zachodnich gospodarkach. POL-CAT S.A. Będzie prowadziło etyczny, obiektywny i bezpieczny handel światowy zabezpieczając warunki do prosperity wszystkich narodów.

Jakuszowice, 26 lipiec 2020, godzina 7:22       Bogdan Góralski

Wolność ekonomiczna dla kobiet a nie konwencja stambulska

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jul 28

Wolność ekonomiczna dla kobiet a nie konwencja stambulska

W procesie ewolucji człowieka ukształtowały się zachowania mężczyzn ukierunkowane na wykorzystanie przemocy dla zaspokojenie seksualnych roszczeń wobec kobiet. Kobiety przyjęły taktykę obronna polegającą na truciu egoistycznych seksualnie męskich partnerów, unikania uczuciowego angażowania się w związki z egoistycznymi mężczyznami niezdolnymi do trwałej miłości i wybieranie związków małżeńskich dających materialne korzyści. Takie dysfunkcje losu kobiet zostały zauważone w wielu cywilizacjach i wskutek tego powstały kulturowe sankcje dla mężczyzn rekompensujące ich egoistyczne zachowania. Muszę z przykrością przyznać, że i ja byłem w młodości egoistycznym samcem i dlatego doświadczyłem w późniejszym życiu dotkliwych sankcji ze strony kobiet. Bogatszy o te doświadczenia i pragnąc zapewnić kobietom i mężczyznom lepszy los optuję za powstaniem niezależnego przedsiębiorstwa usługowo-handlowego POL-CAT S.A., którego właścicielami będą w równym stopniu tylko aktualni pracownicy POL-CATS.A.. Przedsiębiorstwo to wynagradzające pracowników prowizją od efektów pracy zapewni kobietom i mężczyznom szansę na osiąganie równych zarobków, które dadzą im swobodę wyboru drogi życia wolnego od przymusów kulturowych. Wyższa efektywność pracy będzie premiowana krótszym dniem pracy. Sądzę, że dobrowolna likwidacja instytucji małżeństwa przyniesie zwiększenie wzajemnego szacunku płci do siebie i wpłynie na partnerskie związki kobiet i mężczyzn. Czyli jestem zdania, że tylko wolność ekonomiczna zapewni równouprawnienie kobiet i mężczyzn w przyszłym świecie i przyniesie wzrost kultury w społeczeństwach ludzkich.

Jakuszowice, 28 lipca 2020, 9:51                              Bogdan Góralski

Dlaczego POL-CAT S.A. jest potrzebny Polsce i światu

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Aug 11

POL-CAT S.A. dzięki notarialnym umowom handlowym zagwarantuje producentom rozwój produkcji i niezależność oraz zastąpi stopniowo ich działy handlowe w rozwoju sprzedaży towarów.

Dlaczego POL-CAT S.A. jest potrzebny Polsce i światu?

Przez trzynaście lat 91989-2002) prowadziłem firmę handlową zajmującą się hurtową sprzedażą narzędzi i poznałem tajniki handlu w Polsce. Zdobyte informacje wskazują na nieustanną wojnę handlową o rynek sprzedaży pomiędzy producentami a handlowcami. Wojna ta przynosi straty obu walczącym o rynek stronom. Zadaniem obu stron jest sprzedać dużo i jak najdrożej co często jest okupione łapówkami wypłacanymi kupującym.

Producenci krajowi tworzą swoje sieci handlowe udzielając niewielkich upustów cenowych zaufanym pośrednikom, którzy walczą o lokalny rynek zbytu. Ogranicza to pośrednikom możliwości zwiększenia sprzedaży i powiększania upustów handlowych w miarę wzrostu sprzedaży produktów danego producenta. Pośrednicy handlowi tworzą więc swoje sieci sprzedaży, które przekształcają się w grupy zakupowe w których jeden handlowiec zakupuje u producenta towary dla grupy handlowców udzielając im odpowiednich do sprzedaży upustów. Producenci bronią się przed grupami zakupowymi bo kupują one towary producenta za niższą cenę negocjując wyższe upusty handlowe,  pozwalajace na większe zyski i przejmowanie w efekcie rynku zbytu. Przejęcie przez handlowców całego rynku zbytu jest zagrożeniem dla producenta bo może się skończyć przejęciem przedsiębiorstwa producenta.

Od 2000 roku rósł w Polsce import chińskich towarów ( często niskiej jakości) wypierających z rynku polskie produkty. Działo się to z powodu wysokiej zyskowności przy sprzedaży chińskich towarów i niskiej zyskowności przy sprzedaży towarów polskich producentów. Handlowcom po prostu bardziej opłaca się sprzedawać z wyższymi marżami chińskie towary (tańsze i gorsze) niż z niskimi marżami lepsze i droższe polskie produkty.

Taka sytuacja powoduje spadek krajowej produkcji i złe zaopatrzenie polskiego rynku. Przyjazna dla producenta sieć handlowa pozwala na rozwijanie wielkości oraz jakości produkcji i utrzymywanie wysokiego stanu magazynowego dla zaopatrzenia sieci handlowej. Sieć handlowa wroga dla producenta powoduje odwrotne zjawiska. Na wojnie handlowej o polski rynek zbytu traci polski konsument bo maleje polska (dobrej jakości) produkcja a obce towary niskiej jakości zalewają polski rynek.

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe POL-CAT S.A. stworzy sieć handlową przyjazną polskim producentom i importowi dobrej jakości towarów, których brakuje na polskim rynku. POL-CAT S.A. dzięki notarialnym umowom handlowym zagwarantuje producentom rozwój produkcji i niezależność oraz zastąpi stopniowo ich działy handlowe w rozwoju sprzedaży towarów na rynku krajowym i zagranicznym.

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne i handlowe rozwija działy handlowe i marketingu co jest przykładem marnowania energii społecznej bowiem gdy powstanie POL-CAT S.A. to rozpocznie działanie  ogólnopolskie centrum handlowo- marketingowe wspierające każdą dobrej jakości produkcję i usługi potrzebne polskiemu i nie tylko polskiemu rynkowi. Firmy produkcyjne oddadzą się tylko produkcji i usługom, a firmy handlowe poświęcą czas na penetrowanie światowego rynku w poszukiwaniu wartościowych i konkurencyjnych produktów i usług. POL-CAT S.A. będzie prowadziło ogólnopolską dystrybucję towarów i usług najpierw w Polsce, a potem globalnie. Pomoże to producentom i handlowcom  zmniejszyć koszty własne i udzielać większych marż handlowych w sieci Pol-CAT S.A..

POL-CAT S.A. będzie prowadziło promocję polskich towarów w kraju i zagranicą skupiając się wyłącznie na sprzedaży dobrej jakości produktów, usług i uczciwej współpracy z producentami i handlowcami. POL-CAT S.A. będzie pobierał stałą marże 10% od wartości sprzedaży. Marżą ta będzie w połowie przeznaczona na prowizję dla handlowców POL-CAT S.A. a w połowie na rozwój badań naukowych prowadzonych przez naukowców POL-CAT S.A. wynagradzanych 5% prowizji od efektów sprzedaży osiągnięć naukowo-technologicznych. Stworzy to każdemu pracownikowi POL-CAT S.A. (w połowie kobietom i w połowie mężczyznom) jednakowe warunki do osiągania zarobków i prowadzenia wolnego życia.

Jakuszowice, 11 sierpnia 2020, godzina 10:1o -15:00                      Bogdan Góralski   

#nauka

Energia a społeczeństwo i nowe etyka.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Aug 12

Trzeba pracować nad wdrożeniem światowego systemu etycznego opartego o uniwersalną zasadę oszczędzania wszelkich energii. To zabezpieczy dalsze istnienie naszej cywilizacji.

Energia i etyka a społeczeństwo

Bogdan Góralski

Biblioteka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Europie Wschodniej i Azji grozi zmiana klimatu na zimniejszy i przesunięcie stref opadów ku południowi kontynentu, co wynika z moich kompleksowych badań, które prowadzę samodzielnie od 18 lat. Jednocześnie Ameryka Północna doświadczy ocieplenia klimatu wraz z przsunięciem stref opadów ku północy kontynentu. Nadejście zmian klimatycznych spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię. Nikt nie potrafi wytłumaczyć nagłych zmian klimatu a ocieplenie klimatu wywołane spalaniem paliw kopalnych to bzdura wymyślona przez niedouczonych lub nieuczciwych naukowców. Zmiany klimatu doskonale tłumaczy moja teoria objaśniona w książkach opublikowanych w Google Books, nawet te cykliczne ochłodzenia wywoływane pełnią Księżyca.
98% ziemskiego CO2 zawarte jest w oceanach a tylko 2% w atmosferze. To procesy oceaniczne stymulowane grawitacją są odpowiedzialne za wzrost zawartości CO2 w atmosferze i cykliczne zmiany klimatu. Zresztą wzrost temperatury na świecie wyprzedza wzrost zawartości w atmosferze dwutlenku węgla co przeczy teorii IPCC.
Zezwolenia na emisję CO2 będą kosztowały Polskę ponad 4.5mld EUR (w 2011r) rocznie. Ja potrzebuję 1 procent tej sumy, aby udowodnić na gruncie mojej teorii klimatycznej, że zezwolenia na emisję CO2 są bezpodstawne i bezzasadne. Przeznaczmy zaoszczędzone środki, 45 mld EURO w ciągu 10 lat, na potrzebne inwestycje w polski nowoczesny przemysł energetyczny.

Już za 25 lat skończą się polskie dostępne zasoby węgla kamiennego, co ograniczy podaż energii elektrycznej i cieplnej o 50%. Na import najprawdopodobniej nie będziemy mieli środków.Obecne  zasoby ropy i gazu na Ziemi wystarczą na 40 lat. Światowe zasoby paliw jądrowych wystarczą na 50 lat. Wyczerpywanie się zasobów kopalin energetycznych spowoduje lawinowy wzrost cen energetycznych surowców. Tymczasem nasze potrzeby energetyczne wzrosną bo przybędzie ludzi i nadejdą zmiany klimatu. Należy postawić na droższą teraz energię odnawialną – siłę wody, wiatru, biogazu. W Europie energia odnawialna stanowi już ponad 12.8% uzysku. W chwili obecnej produkcję energii, biorąc pod uwagę przyszłość, należy lokować raczej w elektrociepłowniach biogazowych i wodnych. Koszt Megawata w elektrociepłowni biogazowej wynosi obecnie około 2- 3.5mln EUR przy niewyczerpanych zasobach paliw zapewnianych przez rozwijające się rolnictwo, zaś koszt elektrowni jądrowej około 2,5-4,5mln EUR/MW przy bliskim wyczerpaniu się zasobów paliwa. Poza tym elektrociepłownie biogazowe oczyszczają środowisko i zapewniają warunki dla rozwoju rolnictwa zapewniając zbyt dla surowców produkowanych przez rolnictwo- paliwa dla biogazowni, co stymuluje rozwój reszty gospodarki. Rozwój rolnictwa podwajający produkcję surowców energetycznych -biomasy, wymaga zwiększenia zatrudnienia na wsi. Tymczasem polska wieś wymarła i potrzeba co najmniej 15mln imigrantów chłopskich do wykorzystania opustoszałych ziem i zwiększenia produkcji rolnej. Podobna sytuacja panuje w całej UE co umożliwia wchłonięcie kilkuset milionów chłopskich imigrantów z przeludnionych państw Azji i Afryki. Zwiększenie produkcji rolnej wymaga zwiększonych dostaw wody. Wymusza to powstanie zbiorników retencyjnych, których rozwój będzie efektem budowy małych elektrowni wodnych. W małych elektrowniach wodnych koszt megawata wynosi około 2,5mln EUR. Elektrownie wiatrowe są tanie ale mało produktywne i trzeba je także często regenerować. Lokalne małe elektrownie zmniejszą koszty przesyłania energii  wynoszące teraz 15% ceny energii.
Należy także pracować nad technologiami uzysku energii z pozabilansowych podziemnych złóż węgli, bez konieczności budowy kopalń, co wymaga badań. Unowocześniajmy tym czasem wysokosprawne elektrownie węglowe, których koszt za megawat mocy wynosi obecnie 1,5mln EUR.

Wszystko to jednak nie wystarczy, bo obecnie obowiązujące zasady społeczne pochwalają niepohamowaną konsumpcję zasobów surowców i energii. Nic tej konsumpcji nie ogranicza a przecież grozi to nieobliczalnymi konsekwencjami krachu światowego systemu gospodarczego spowodowanego niedoborem energii i surowców.
Trzeba pracować nad wdrożeniem światowego systemu etycznego opartego o uniwersalną zasadę oszczędzania wszelkich energii. To ograniczy potrzeby energetyczne naszej cywilizacji i zabezpieczy jej dalsze istnienie.

Zasada oszczędzania wszelkich energii jest pochodną wszystkich systemów etycznych istniejących na naszej planecie i syntetyzuję myśli twórców wszelkich systemów religijnych. Nie wzbudzaj konfliktów-oszczędzaj energię społeczną. Zachowaj społeczeństwo sprawnym w działaniu a znajdziesz w nim swoje miejsce. Oszczędzaj i dobrze wykorzystuj wszelkie energie. Zasada ta obowiązuje w całym wszechświecie.
Oto co mówi o potrzebie nowego systemu etycznego -nowej religii, buddysta Daisaku Ikeda:


Jestem przekonany, że tylko nowa religia będzie w stanie objąć funkcję przywódczą w cywilizacji, która połączy naukę i filozofię na wyższej płaszczyźnie. Jednakże religia, jakiej potrzebujemy, będzie musiała inspirować ducha naukowego i filozoficznego ludzkości oraz będzie musiała podołać potrzebom nowej epoki. Musi być to religia, która zdoła wykroczyć poza różnice między Wschodem a Zachodem i –wiążąc całą ludzkość w jeden organizm-wybawić Zachód od jego obecnego kryzysu, a Wschód od jego obecnych trudności. Odkrycie tego rodzaju religii jest najważniejszym zadaniem, jakie stoi obecnie przed ludzkością.

Innym problemem jest zapewnienie ciągłości rozwoju cywilizacji przez odpowiednie następstwo pokoleń dostarczających naszej cywilizacji energii życiowej. Społeczeństwa najbardziej rozwiniętych cywilizacyjnie krajów świata starzeją się i wymierają. Stanowi to wielki problem gospodarczy bo drożeje siła robocza ( ich produkty stają się niekonkurencyjne) a także zamiera popyt. Kto przejmie po nich sukcesję? Adam Mickiewicz mówił:

Fundamentem Europy jest wolność. Jeśli europejskie państwa zechcą usunąć ten fundament, kamień na kamieniu nie pozostanie z tej budowli, gdyż wolność przeniesie gdzie indziej swoją siedzibę.

Przyrost światowej populacji nastąpił w krajach rozwijających się i rodzi to problemy społeczne jakie widzimy ostatnio w Afryce Północnej- zamieszki i rewolucje. W krajach rozwijających się jest nadmiar młodych ludzi pozbawionych szans na godne życie. Jedyna dla nas rada to otwarcie granic i zezwolenie na swobodny przepływ ludności z biedniejszych krajów do tych bogatszych i bardziej cywilizowanych. Europa może przywrócić swą dawną wolność osiedlania się i otworzyć granice. Aby to przyniosło sukces a nie chaos i problemy, należy zwiększyć wysiłki w celu opracowania uniwersalnego systemu etycznego, który pozwoli przełamać bariery cywilizacyjne i religijne dzielące różne narody.

Tak więc widzimy, że konieczność prac nad uniwersalnym światowym systemem etycznym wynika z wielu przesłanek. Ten nowy system etyczny zlikwiduje źródła konfliktów religijnych i przyczyni się do łatwej adaptacji mniej wykształconych i ubogich przybyszów w bogatym świecie krajów zrzeszonych w G-20. Napływ ubogiej ludności do wyludnionych bogatych krajów da tym krajom upragniony nowy impuls rozwojowy -da im nową energię. Zapewni tanią siłę roboczą i zwiększony popyt dla gospodarek, które obecnie mają niewykorzystane moce produkcyjne. Widzimy więc, że ratunek dla świata naszej cywilizacji jest przede wszystkim w nowym systemie etyczno-religijnym opartym o zasadę oszczędzania wszelkich energii – najważniejszą zasadę wszechświata.

Największą zbrodnią przeciwko nowemu systemowi etycznemu jest wojna. Niszczy ona bezpowrotnie cywilizację i równowagę społeczeństw, które wymagały ogromnych nakładów
energetycznych. Jeżeli rewolucja to tylko pokojowa, bez przemocy, która niszczy
wspólny dorobek. Nakłady wojenne skierujmy na badania nad zachowaniem społeczności.
Poznajmy te zachowania i nauczmy się je kontrolować-to przyniesie korzyści energetyczne.

W miłości też kierujemy się zasadą zachowania energii. Wybieramy partnera, który zapewni nam najlepsze życie, co pozwoli nam oszczędzać naszą energię życiową.
Zasada oszczędzania energii zoptymalizuje nasze życie, w tym systemy dziedziczenia.
Kiedyś człowiek był wolny od problemów dziedziczenia – dźwigania ciężaru własności.
Człowiek był mobilny, przemieszczał się tam gdzie były lepsze warunki do życia. Posiadał tylko rzeczy osobiste, broń i odzież, skarb był własnością plemienną. Życie osiadłe doprowadziło do pojawienia się mechanizmów dziedziczenia. Zmiany klimatu spowodują wielkie migracje i wraz z nimi stracą sens i wartość nieruchomości. Wiedząc o tym, już teraz możemy zmodyfikować mechanizmy dziedziczenia i uczynić, jak dawniej, spadkobiercą społeczeństwo. To oszczędzi nam kłopotów i usprawni społeczeństwo. Bądź wolny i ciesz się życiem, pracuj gdy sprawia Ci to przyjemność, oszczędzaj swoją energię i dobrze ją wykorzystuj. Znajdź swoje miejsce w społeczeństwie i oddaj swój dorobek życia tam, skąd przyszedł. To oszczędzi i dobrze wykorzysta energię twoich bliskich i rozwinie ludzką cywilizację. Dziedziczenie własności to przeżytek bo zawłaszcza społeczną energię.

Oszczędzać energię to znaczy zachowywać wolność aby nikt nie mógł nas zmusić do łamania zasad nowej etyki.

Z zasady oszczędzania wszelkich energii wynika konieczność poszanowania wszelkiego istnienia. Powoduje to wymóg etycznego podejścia do wszelkich aspektów życia.
Należy oprzeć rozwój naszej cywilizacji na rozwoju humanitarnego rolnictwa bazującego na niewyczerpanych jeszcze długo zasobach energii słonecznej. W nowoczesnym rolnictwie znajdą zatrudnienie napływające do Europy masy. To zapewni harmonijny rozwój naszym gospodarkom bo według Banku Światowego inwestycje w rolnictwo gwarantują pięciokrotnie większą efektywność w usuwaniu biedy niż nakłady na inne sektory gospodarki. Produkcja żywności roślinnej wymaga ośmiokrotnie mniejszych nakładów energii i surowców niż produkcja mięsa. Zasada oszczędzania energii przyczyni się zatem do wyeliminowania największego problemu naszej cywilizacji- muszę zabijać inne istoty, aby żyć. Jeżeli staniemy się wegetarianami będziemy żyć bardziej etycznie- będziemy oszczędzać zasoby energii Ziemi dla przyszłych pokoleń. Wierzę że, jeśli damy im dobry przykład, odtworzą nasz świat i znów narodzimy się.

Jesteśmy Słowianami i musimy ufnie patrzeć w przyszłość, bo czyż nie pogodniej jest wierzyć Opatrzności, a skoro przyszłość zasłonięta, wierzyć wieszczom, aby nie cierpieć dwa razy: już teraz i w przyszłości. Według Mickiewicza dwie cechy Słowian są charakterystyczne: spojrzenie wstecz jako jedność z przodkami i ufne oczekiwanie przyszłości, wiara w ideał najwyższy -ideał człowieka żyjącego w harmonii ze środowiskiem.

Warszawa, maj 2011 r.                                        Bogdan Góralski

 Poprawiono 14 listopada 2020 roku

#nauka

92 visits · 1 online

Nowa etyka to właściwe działanie

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Aug 14

Właściwe działanie nie powoduje konfliktu

Czy rozumiesz słowa WŁAŚCIWE DZIAŁANIE???

Kiedy Twoje działanie przynosi postęp ludzkiej cywilizacji i nie przynosi konfliktu to jesteś na właściwej scieżce….

Ale gdy tracisz swoje życiowe siły na konflikt postępujesz wbrew prawu naszego świata….

THE PROPER ACTIONS. Are you understand these words?
I think that when you are acting to the development of human civilization and your actions do not cause the conflicts you are on the proper path.

But when you waste your life energy on conflicts, you are not on the proper path.

Warszawa, 30 październik 2019                                                     Bogdan Góralski   

Zalety mojej propozycji polskiej racji stanu

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Aug 16

Zalety mojej propozycji polskiej racji stanu

Moja propozycja polskiej racji stanu przedstawiona w poprzednich tekstach likwiduje zagrożenie wojenne na wschodzie Europy i zapewnia warunki do osiągniecia pokoju społecznego w Polsce i w krajach na wschód od Polski w razie rozpowszechnienia polskiego eksperymentu biznesowo-społecznego podczas nadchodzącego kryzysu klimatyczno-gospodarczego.

Osiedlenie osadników chińskich w Polsce i na zachód od Polski wpłynie na rozładowanie napięcia społecznego w Chinach i zmniejszenie presji eksportowej tego kraju zagrażającej zmniejszeniem sprzedanej produkcji krajów Zachodu. Chińscy rolnicy  pozwolą zwiększyć ekologiczną produkcję roślinną Polski co wpłynie na dobrobyt Polaków i społeczeństw sąsiednich krajów. Młodzież chińska osiedlona w Polsce znajdzie warunki do kształcenia się i asymilacji w sprawiedliwym systemie społecznym nastawionym na międzynarodową równoprawną współpracę. USA nie będą się musiały angażować w zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i zachodniej Europie (bo Chiny staną się sojusznikiem Polski), a polskie ziemie zachodnie zostaną zaludnione i należycie zagospodarowane przez osadników chińskich.

Zostanie zatrzymana ekspansja dzikiego i nieetycznego kapitalizmu w krajach reformujących się po upadku despotyzmu postkomunistycznego i zostanie osiągnięty ład społeczny umożliwiający każdemu wolne bogacenie się za pomocą swojej pracy i wrodzonych zdolności. Powstanie system społeczny będący syntezą kapitalizmu i komunizmu i pozbawiony wad tych ustrojów.

Postuluję zatem wprowadzenie mojej wersji polskiej racji stanu w życie i obserwowanie rozwoju sytuacji w Polsce, która zmusza do szybkich politycznych działań reformujących polski system społeczno-biznesowy i łagodzących międzynarodowe napięcia grożące globalnym konfliktem.

Jakuszowice, 16 sierpnia 2020, godzina 6:35         Bogdan Góralski

Likwidacja Kościoła Katolickiego

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Aug 16 · edited: Aug 24

Trzeba wiele wiedzy i taktu by pomóc polskiej kobiecie i mężczyźnie być szczęśliwymi. Wydaje się, że Kościół Katolicki prowadzony przez ułomnych mężczyzn okazał się niezdolny do realizacji takiego zadania.

Likwidacja Kościoła Katolickiego

Mój POL-CAT zachowa i wdroży pełną naukę Chrystusa w życie codzienne w odróżnieniu od Kościołów chrześcijańskich, których nauka jest sprzeczna z doktryną Chrystusa. 

Trzeba wiele wiedzy i taktu aby pomóc polskiej kobiecie i mężczyźnie być szczęśliwymi. Wydaje się, że Kościół Katolicki prowadzony przez ułomnych mężczyzn okazał się niezdolny do takiego zadania a przecież miał nam zapewnić nawet życie wieczne. Jest pewne, że Kościoły chrześcijańskie potrafią pomnażać swoje pieniądze, ale tą drogą nie doprowadzą ludzi do wieczności.  W związku z tym proponuję zastąpienie ich inną prawdziwie etyczną instytucją zaufania publicznego, która  będzie prowadzona wspólnie przez kobiety i mężczyzn. Taką etyczną instytucją może być naukowo-biznesowa organizacja POL-CAT S.A., która wprowadzi nowoczesną etykę w życie Polski i spełni postulaty Jezusa Chrystusa o których zapomniał Kościół Katolicki. Zacznie się era panowania prawa Chrystusowego na którą wszyscy czekamy. Jezus Chrystus wróci między nas i zapewni nam wieczność..

Jakuszowice, 16 sierpnia 2020, godzina 7:55                             Bogdan Góralski

#nauka

102 visits · 1 online

Dlaczego likwidować kościoły chrześcijańskie?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Aug 20 · edited: Aug 21

Wiara pierwszych chrześcijan w prawdy zawarte w Chrystusowym nauczaniu została zastąpiona kultem religijnym i ubóstwieniem Chrystusa propagowanym przez kościoły chrześcijańskie.

Dlaczego likwidacja kościołów chrześcijańskich?

Kościół Chrystusowy powołany został dla bezinteresownej realizacji ideologii zawartej w naukach Jezusa Chrystusa.

Chrystus umierając na krzyżu dał pierwszy znak, że dla wcielania tej ideologii w życie warto umierać, taka jest ważna i cenna dla ludzkiej cywilizacji. Początkowa wiara pierwszych chrześcijan w prawdy zawarte w Chrystusowym nauczaniu została zastąpiona kultem religijnym i ubóstwieniem Chrystusa propagowanym przez kościoły chrześcijańskie. Dlaczego tak się stało?

Chrystus powiedział: „Bierz swój krzyż i idź za mną” co moim zdaniem oznacza „Swoje cierpienie traktuj jako naukę i naśladuj Mnie w pokornym znoszeni cierpienia w służbie bliźnim”. Realizacja tej zasady jest trudna w codziennym życiu bo nasze Ego  się jej przeciwstawia. Dlatego w praktyce  medytacyjnej Wschodu jest przyjęta zasada : „Musisz sam zniszczyć własne Ego, by żyć harmonijnie w społeczeństwie”. W kulturze Zachodu tej zasady nie przyjęto i dlatego ta i inne Chrystusowa Nauki została praktycznie odrzucone i zastąpione kultem religijnym. Kościół Chrystusowy podzielił się na odłamy i przekształcił się w fainansowe instytucje służące pomnażaniu bogactwa materialnego. Te kościelne instytucje stały się ostoją dla mężczyzn uciekających przed trudami zwykłego rodzinnego życia w chroniony celibatem stan kapłaństwa opływającego w materialne luksusy..

Chrystusowa zasada służenia ludziom i pozbywania się własnego ego została przez Zachód odrzucona i przemieniona w łatwy do kultywowania, bo przynoszący materialne korzyści kult religijny z Chrystusem jako bogiem.

Dlatego mój postulat likwidacji kościołów chrześcijańskich jest wołaniem o przywrócenie w kulturze Zachodu tradycji bezinteresownej efektywnej kulturowo służby ludzkiemu społeczeństwu.

Moim zdaniem powołanie globalnej instytucji usługowo-naukowej POL-CAT S.A. według zasad opartych na nauczaniu Jezusa Chrystusa pozwoli na praktyczne wcielenie Jego Nauk w codzienne życie i umożliwi zjednoczenie kulturowe Wschodu i Zachodu. Dlatego potrzebna jest jednoczesna Likwidacja kościołów chrześcijańskich i powołanie w to miejsce przedsiębiorstwa POL-CAT S.A. etycznie służącego wszystkim ludziom i światu.

Musimy porzucić Ego wrośnięte w zachodnią kulturę, by bronić szansy na osiągnięcie syntezy ludzkiej etyki w zasadzie niewywoływania konfliktów (w kompromisie różnych kultur) tzn.  wiecznej zasadzie oszczędzania wszelkich form energii obowiązującej dlatego aby chronić nasz największy skarb- otaczający nas świat.

Jakuszowice, 20 Sierpnia 2020, godzina 5:43-9:30         Bogdan Góralski

Co robić z armią księży, zakonników i sióstr zakonnych?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Aug 21

Po rozwiązaniu kościołów chrześcijańskich powstanie problem co zrobić z armią księży, zakonników i sióstr zakonnych?

Co robić z armią księży, zakonników i sióstr zakonnych?

Po rozwiązaniu kościołów chrześcijańskich powstanie problem co zrobić  z armią księży, zakonników i sióstr zakonnych? W samej Polsce jest to około 60 000 osób, które znajdą zatrudnienie w samorządnych strukturach parafialnych ( jest ich ponad 10 000) Państwa Polskiego wspieranych przez POL-CAT S.A. Wynagrodzenie byłych członków kościołów będzie w wysokości średniej zarobków parafian. Zarobki parafian z pewnością będą zależały od wykształcenia i kultury osobistej każdego z nich, a za szerzenie nowoczesnej  kultury i etyki będą odpowiedzialni byli księżą i pracownicy kościołów i nowo zatrudnieni w parafiach księża. Ci nowi księżą nowocześnie wykształceni wiedzą o ziemskich systemach etycznych będą zobowiązani do 10 letniego obowiązkowego celibatu podczas posługi parafialnej, po czym będą mogli dobrowolnie wstąpić w związek małżeński i służyć swoją wiedzą parafianom. Wpłynie to na poziom wykształcenia parafian oraz umożliwi ich otwarcie na wszystkie ziemskie kultury i ich sposoby radzenia sobie z życiem. Problemy powyższe opisałem w Programie Partii Dekalogu dostępnym w Internecie.

Jakuszowice, 21 Sierpnia 2020 roku, godzina 4:53                        Bogdan Góralski

Analiza prawa Chrystusowego

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Aug 25 · edited: Sep 4

W toku wieloletnich studiów zrozumiałem, że stosowanie prawa Chrystusowego przyniesie ludzkiej cywilizacji niesamowity postęp kulturowy i cywilizacyjny,

Analiza prawa Chrystusowego

Trudno jest na podstawie wycinkowej analizy dokonać oceny całości nauki prawnej Jezusa Chrystusa. Tak jak powiedziałem, prawo Chrystusa było wypadkową dorobku etycznego Wschodu i Zachodu, chociaż Zachód nie był w czasach Chrystusa w pełni ukształtowany. Dopiero porównanie dzisiejszej rzeczywistości prawnej z tą, która się wyłania z prawa Chrystusowego ukazuje prawdziwą ponadludzką wielkość Jego nauczania. Wydobył On wszystkie humanistyczne treści z dorobku etycznego antycznych ludzkich cywilizacji i podał je w przystępnej zrozumiałej formie obiecując, że stosowanie ich przyniesie ludziom Królestwo Niebieskie. W toku wieloletnich studiów zrozumiałem, że stosowanie prawa Chrystusowego przyniesie ludzkiej cywilizacji niesamowity postęp kulturowy i cywilizacyjny, który umożliwi stworzenie przez ludzkość nowego świata i przejście do wieczności. Potrzeba zatem jakiejś siły, która wprowadzi prawo Chrystusowe w życie. Zaiste musi być to boska siła tak trudne jest to zadanie. Tą siłą będzie przedsiębiorstwo naukowo-usługowe POL-CAT S.A., którego zasady działania oparte na etyce Chrystusowej opisałem w moich pracach dostępnych w Internecie. Przyniesie ono wszystkim ludziom możliwość realizacji wolnej woli danej nam przez Boga, czyli etyczne społeczeństwo, które stworzyło nasz świat, naszą rzeczywistość .

Moim zadaniem na tym świecie jest uruchomienie działania POL-CAT S.A. a dalej wszystko potoczy się zgodnie z planem Bożym. Wszystko jak do tej pory wskazuje, że mi się to uda i oczyszczę świat z marnotrawstwa ludzkiej energii i marnotrawstwa energii świata.

Warszawa, 25 sierpień 2020, godzina 3:34        Bogdan Góralski

Na co czeka Polska

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Aug 28

Polska czeka na zmianę systemu psychologiczno- społeczno-politycznego. Sprzeczne uczucia Polaków wynikają z rozdarcia pomiędzy tradycją a kulturą lansowaną przez media .

Na co czeka Polska?

Polska czeka na zmianę systemu psychologiczno- społeczno-politycznego.  Sprzeczne uczucia Polaków wynikają z rozdarcia pomiędzy kulturą lansowaną przez Kościół Katolicki a kulturą lansowaną przez media pozostające w większości w rękach obcych ośrodków władzy. Stłumienie psychologiczne  Polaków wynika też z wiedzy o powszechnej niemoralności sług Kościoła Katolickiego, który przestał pełnić rolę instytucji zaufania publicznego. Jednocześnie walka polityczna w Polsce podsycana przez media prowadzi do utraty autorytetu  demokratycznie wybieranej władzy, która jest zdobywana za pomocą obwiniania o nieuczciwość przeciwników politycznych.

 Z tego chaosu wyłania się  silna potrzeba Polaków do zawierzenia komuś, kto powie prawdy niepodważalne budujące społeczny porządek i wzajemne zaufanie umożliwiające umocnienie wiary w sens naszego świata i spokojną wydajną pracę dla dobra wszystkich w Polsce.

Potrzebny jest przywódca z autorytetem moralnym, który przywróci porządek w Polsce i pogodzi sprzeczne interesy różnych grup społecznych. Potrzebna jest też nowoczesna etyczna instytucja w Polsce  ( i niech to będzie POL-CAT S.A. grupujący wykształconych i etycznych ludzi), która zacznie przemianę polskiego piekła społecznego w harmonijnie działającą wieloetniczną wspólnotę otwartą na wszystkie kultury.

Warszawa, 28 sierpnia 2020 roku, godzina 6;30                                               Bogdan Góralski

#nauka

103 visits · 1 online

Żydowska solidarność nie zna granic…

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Sep 25

4.1. Żydowska solidarność nie zna granic

Poniższy fragment pochodzi z roboczej wersji pracy pt. Przyczyny kariery Adolfa Hitlera, opublikowanej na Google Books w wolnym dostepie:

Prowadzący handel na wielką skalę czołowy finansista związany z koleją obywatel amerykański żydowskiego pochodzenia Jacob Henry Schiff (1847-1920) z domu inwestycyjnego Kuhn, Loeb and Company udzielił gwarancji bankowych dzięki którym Japonia uzyskała kredyty w różnych instytucjach na bardzo korzystnych warunkach w wysokości  200 mln dolarów na prowadzenie wojny z Rosją. Ani bank Rothschildów ani Jacob.H.Schiff nie udzielili wsparcia Rosji (Joanna M. Guzik, Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932-1945, Książki Google -link https://books.google.pl/books?id=LyCmCwAAQBAJ&pg=PA32&lpg=PA32&dq=pozyczka+dla+Japonii+w+wojnie+z+Rosj%C4%85&source=bl&ots=w8CggSboln&sig=ACfU3U3lGBddI0u7QAefjdSwPTUb_SYxng&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiqoZr6mtXnAhUq4aYKHfOiCvgQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=pozyczka%20dla%20Japonii%20w%20wojnie%20z%20Rosj%C4%85&f=false)

Trzeba tu wspomnieć o ogromnej międzynarodowej solidarności Żydów, która pierwszy raz zaznaczyła się  pomocą dla Żydów rosyjskich w walce z caratem. Dzięki pomocy Żydów amerykańskich Japonia uzyskała  kredyty na wojnę z carską Rosją a Rosja żadnych kredytów nie uzyskała. Carat poniósł klęskę w wojnie z Rosją i to właśnie było celem Żydów dążących do osłabienia carskiej władzy. Solidarność Żydów amerykańskich z niemieckimi Żydami spowodowała Plan Dawesa i skierowanie kapitałów amerykańskich przeznaczonych dla Żydów niemieckich w Republice Weimarskiej. Prawdopodobnym celem Amerykanów było zatrzymanie rewolty komunistycznej lansowanej w Republice Weimarskiej i zastopowanie ekspansji bolszewizmu do Europy zachodniej. Ja wiadomo z mojej pracy „Rewolucja rosyjska i klimat”, środowisko żydowskie widziało w komunizmie szansę na zatrzymanie antysemityzmu i aby zastopować wpływy komunizmu wśród Żydów niemieckich Amerykanie dali im pieniądze do dyspozycji. W feudalnym cesarstwie niemieckim Żydzi niemieccy nie mieli wielkiego znaczenia ale skierowanie do ich dyspozycji kapitałów z Planu Dawesa dało im wielką siłę ekonomiczną.  Szybkie wzbogacenie się Żydów niemieckich spowodowało antysemityzm zbiedniałych Niemców w zrujnowanej reparacjami wojennymi Republice Weimarskiej. Trzeba tutaj stwierdzić, że ogromna solidarność Żydów (ich plemienne więzi etyczne) wynikała z ich życia we wrogim i okrutnym środowisku chrześcijańskim, które było nakłaniane do prześladowań Żydów przez Ewangelie Pisma Świętego przedstawiające nieprawdziwą historię  życia Jezusa Chrystusa.

Żydzi doświadczeni podczas Exodusu przez cierpienie w dziejach ostatnich 2000 lat stali się ludźmi ewolucyjnie lepiej przystosowanymi do życia niż inne narody i przez swą zaradność i zapobiegliwość oraz wiedzę o świecie lepiej wykorzystują kapitał niż inne narody, a także co wiele znaczy wspierają się wzajemnie. Komu zatem mieli przekazać kapitał dla rozwoju humanitarnego projektu Republiki Weimarskiej Żydzi amerykańscy, jeżeli nie Żydom niemieckim? Lecz nieznajomość prawideł mechanizmu historycznego była powszechna i wśród Żydów, dlatego ich reformatorskie usiłowania zakończyły się Holokaustem. Trzeba wyciągnąć lekcję z historii aby nie powtarzać błędów takich jak lansowanie polityki amerykańskiej w Polsce. Aby Europa była spokojna Polska powinna kroczyć własną drogą i prowadzić politykę kompromisu ideologicznego i ekonomicznego, którego założenia opisałem w pracach dostępnych na Google Books zatytułowanych: More science, ethics, culture for the modern and future world” i “The Third Way between capitalism and communism”.

Warszawa, 15-24 września 2020                                  Bogdan Góralski

Kiedy początek nowego porządku polityczno-gospodarczego w Polsce?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Sep 25

Początek nowego porządku polityczno-gospodarczego w Polsce

Od rewolucji francuskiej spowodowanej kryzysem klimatycznym zaczyna się upadek feudalizmu i kapitalizm wkracza do gospodarki. Kolejny kryzys klimatyczny i gospodarczy rozpoczyna I wojnę światową i rewolucję rosyjską, chińską i meksykańską oraz powoduje umocnienie się komunizmu.

Kolejny kryzys klimatyczny lat 80.XX wieku doprowadza do upadku komunizmu i powoduje renesans dzikiego kapitalizmu we wschodniej Europie i Chinach. Dzisiaj kolejny kryzys klimatyczny i związany z nim kryzys gospodarczy obnaża słabość i niehumanitarność gospodarki kapitalistycznej w państwach zachodnich i wschodnich. Rosnąca spirala  zadłużenia Zachodu świadczy o wyczerpaniu możliwości rozwojowych zachodnich gospodarek cierpiących na brak siły roboczej. Obecna dewastacja środowiska naturalnego w Chinach jest skutkiem polityki szybkiej industrializacji i przeludnienia Chin. Konieczność zmiany globalnych pryncypiów gospodarczo-społecznych przebija się do świadomości elit i w odpowiedzi na to zapotrzebowanie pojawia się nowa teoria gospodarki oczekująca na sprawdzenie w małej eksperymentalnej skali jednego kraju. Po 13 latach doświadczeń biznesowych i 18 latach teoretycznych studiów sformułowałem program eksperymentu polityczno-społeczo-gospodarczego i zapisałem go w pliku zatytułowanym „The Third Way between capitalism and communism”, który jest dostępny w Google Books i nie tylko tam. Proponuję zacząć eksperyment gospodarczy w Polsce, bo jest to kraj z pracowitym społeczeństwem kierowanym przez nieudolnych polityków niezdolnych do przełamania kryzysu polskiej gospodarki. Zdaję sobie sprawę z uzależnienia polityki w Polsce od obcych wpływów, ale wiem, że tylko śmiała koncepcja polityczno-gospodarcza zarysowana w Programie Partii Dekalogu (dostępny w Internecie) jest w stanie przekonać obce elity do przyzwolenia na polityczno-gospodarczy eksperyment w Polsce.

Warszawa, dnia 24 września 2020, godzina 13:55       Bogdan Góralski

List do Księży kościołów chrześcijańskich

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Oct 6

List do Księży

Mam 64 lata i już wiem, że liczą się tylko fakty. Jest faktem, że kościoły chrześcijańskie nie zdołały nauczyć ludzi stosowania Prawa Chrystusowego, będącego uwieńczeniem procesu ewolucji ludzkiej etyki czyli umiejętności współdziałania w realizacji celu ewolucji- stworzenia nowego świata.

Nasz Wszechświat żyje i odradza się w kolejnych systemach planetarnych otaczających gwiazdy. Gwiazdy i systemy planetarne są zawarte w komputerach kwantowych tworzonych przez życie biologiczne na tych planetach. To czy my stworzymy nowy System Słoneczny w naszych komputerach kwantowych zależy od etyki naszej cywilizacji. Jasne jest zatem, że potrzebna jest nowa siła społeczna, która wdroży w powszechne stosowanie system etyczny Jezusa Chrystusa, który jest uwieńczeniem ludzkiej etyki wypracowanym przez kolejnych proroków.. Jedną jest rzeczą ogłosić system etyczny i zrobił to Chrystus poświęcając swoje życie. Niemniej ważne jest wdrożyć go w codzienne ludzkie życie, ale do tego potrzebne jest zgodne współdziałanie ludzi świadomych tej konieczności. Jeżeli przez nasze ludzkie wady nie zbudujemy nowego świata, nie zrealizujemy celu ewolucji, nasz dzisiejszy świat przepadnie w ciemnej wiecznej otchłani i będziemy potępieni na wieki. Jeżeli zbudujemy nowy świat i staniemy się bogami to przeżyjemy nasz świat na nowo w kole ewolucji podtrzymywanej energią nowego świata.

Drodzy Księża, dobrymi chęciami wybrukowane jest piekło. My ludzie będziemy rozliczeni ze skuteczności naszych działań, z efektów naszych działań, dlatego zachęcam księży do szybkiego działania w zbawczym dla naszej cywilizacji celu- wdrożenia w codzienne życie etyki Chrystusa. Opatrzność dała mi szansę poznania problemów naszej cywilizacji. Aby ją uratować musimy mądrze kontynuować ewolucję ludzkiego świata aby zrealizować cel naszej egzystencji- zbudowanie nowego wirtualnego świata

Życzę zdrowia i siły w realizacji swojego zbawienia.

 Warszawa, dnia 5-6 października 2020              Bogdan Góralski                    

Happiness turns into suffering, and suffering turns into happiness

Imagine a family, father, and mother, and two children. Parents love children and work with all their strength to satisfy all desires and wants of children. Children’s life is easy and hassle-free, and the family is happy. Children become adults, and it turns out that they are not adapted to the brutal everyday life because they did not fight for anything in their childhood, and their parents provided them everything. We see that the children’s initial happiness has evolved into adult suffering. Imagine the reverse. Parents are poor and busy and do not pay attention to children. Children suffer and have to fight for a happy childhood. Children grow up and are adapted to the brutal everyday life in which you have to fight for happiness and are so glad in this life.

So we see that the initial suffering turns into happiness. Is it not so in life that joy turns into sorrow, and suffering turns into happiness? Let’s teach our children the fight for joy in life!

Thanks to the teachings and suffering of Jesus Christ, I transformed the suffering of my life into family happiness. Let Christmas be for your family’s happiness.

Warsaw, 15 December 2019, 10:00 Bogdan Góralski

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Dec 17, 2019 · edited: Dec 18, 2019

Real Christmas

In my previous texts, I formulated the revolutionary thesis that the moral enterprise of the future should operate without profit. How it’s possible? Well, the entire benefit of an enterprise should be equally shared among all employees. All company employees, including the owner and management, will receive the same pay. Everyone will be equally motivated to work effectively, which will determine the amount of remuneration. The entire profit of the enterprise should be shared equally among all employees. All employees, including the owner and management, will receive the same remuneration depending on their work results. Working time will depend on the employee’s performance. The most productive ones will work shorter hours.

In principle, the idea of such an organization of production, educational, agricultural, political enterprises is a return to the tribe community, which was united by a collective treasure. The communist state was, in fact, a transfer of the idea of the common treasury to a higher level of all society. Not everyone understood such an abstract notion requiring high culture and ethics because (here I will use a metaphor) the distance of ordinary people from this common treasure was too great to motivate to good work. It would be best if you created local enterprises where people would see and feel a simple relationship -is better when I work better, then I have more. The presented idea of a local enterprise – the local community of employees that work together for the common good will be closer to the people’s reasoning and is already being implemented evolutionarily in the world. We need to accelerate this evolution in enterprises in a thoughtful way to achieve an organization of the communist state.

The creator of the enterprise, the creative businessman, should organize them so that it brings high earnings to everyone, even when the visionary businessman devotes himself to the organization of a new enterprise. The crew of the old enterprise will still be giving a share in profit with the ingenious businessman with gratitude for the excellent work. When a creative businessman sets up ten such enterprises, he will receive ten average salaries from these enterprises and be highly rewarded according to his talents. Such an organization of the enterprise, when it becomes widespread, will bring the desired harmony between employees and the business class because it will provide many jobs with good earnings. Such a social mechanism will stimulate the business creativity of societies and contribute to the improvement of global prosperity. Maybe then the real Christmas will come – the creation of a community of equal and happy beings who will achieve the goal of evolution – the creation of a new virtual world.

Warsaw, 17 December 2019, 17:30 Bogdan Góralski

Prawdziwe Boże Narodzenie

W moich poprzednich tekstach sformułowałem rewolucyjną tezę, że wzorcowe przedsiębiorstwo przyszłości powinno funkcjonować bez zysku. Jak to możliwe? Otóż cały zysk przedsiębiorstwa powinien być równo dzielony pomiędzy wszystkich pracowników. Wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa łącznie z właścicielem i zarządem będą otrzymywać to samo wynagrodzenie.Wszyscy będą jednakowo zmotywowani do efektywnej pracy od której będzie zależeć wysokość wynagrodzenia. Czas pracy będzie zależny od wydajności pracownika. Ci najbardziej wydajni będą pracowali krócej.

Zasadniczo idea takiej organizacji przedsiębiorstw produkcyjnych, edukacyjnych, rolniczych i politycznych jest powrotem do społeczności plemiennej, którą zjednoczył wspólny skarb. Państwo komunistyczne było bowiem przeniesieniem idei wspólnego skarbu na wyższy poziom całego społeczeństwa. Nie wszyscy rozumieli tak abstrakcyjne pojęcie wymagające od ludzi wysokiej kultury i etyki, ponieważ (tutaj użyję metafory) odległość zwykłych ludzi od tego wspólnego skarbu była zbyt duża, aby motywować do dobrej pracy. Byłoby najlepiej, gdybyście stworzyli lokalne przedsiębiorstwa, w których ludzie mogliby lepiej widzieć i czuć prosty związek – kiedy pracuję lepiej, mam więcej. Przedstawiony pomysł lokalnego przedsiębiorstwa – lokalnej społeczności pracowników, którzy współpracują dla wspólnego dobra, będzie bliżej rozumowania ludzi i jest już wdrażany ewolucyjnie na świecie. Musimy przyspieszyć tę ewolucję w przedsiębiorstwach w przemyślany sposób, aby w przyszłości osiągnąć organizację państwa komunistycznego.

Twórca przedsiębiorstwa czyli kreatywny biznesmen powinien je tak zorganizować aby przynosiło wszystkim wysokie zarobki, nawet wtedy gdy kreatywny biznesmen poświęci się organizacji nowego przedsiębiorstwa. Wtedy załoga starego przedsiębiorstwa, z wdzięczności za dobrą pracę, będzie nadal utrzymywała pomysłowego biznesmena. Gdy kreatywny biznesmen założy 10 takich przedsiębiorstw będzie otrzymywał 10 średnich wynagrodzeń z tych przedsiębiorstw i będzie odpowiednio do swych uzdolnień wynagradzany. Tak organizacja przedsiębiorstwa gdy się upowszechni przyniesie upragnioną harmonię pomiędzy pracownikami a klasą biznesmenów bo zapewni wiele miejsc pracy z dobrymi zarobkami. Taki  społeczny mechanizm pobudzi kreatywność biznesową społeczeństw i wpłynie na polepszenie globalnego dobrobytu. Może wtedy właśnie nadejdzie prawdziwe Boże Narodzenie- powstanie społeczeństwa równych i szczęśliwych istot, które zrealizują cel ewolucji- kreację nowego wirtualnego świata.

Warszawa, dnia 17 Grudnia 2019 roku, 17:30   

Kryzys gospodarczy i pandemia naraz

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Oct 9

Z historii wiemy, że kryzysom gospodarczym towarzyszą wojny, których wywołanie  jest jedynym ratunkiem dla elit dla zachowania władzy w krajach ogarnietych kryzysem. Tak było min. z I wojną światową w której zginęło podobno 22 mln ludzi, głównie mężczyzn. W wyniszczonej fizycznie kryzysem, głodem i wojną populacji ludzkiej wybuchła pandemia grypy hiszpanki.

 • Hiszpanka była najgroźniejszym szczepem grypy, jaki do tej pory istniał i został zbadany
 • Pandemia trwała w latach 1918-1919 (niektóre źródła podają, że do 1920 roku). Wirusem zaraziło się pół miliarda ludzi, a liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła od 50 do 100 mln.

Obecnie trwa kryzys gospodarczy, klimatyczny i pandemia COVID-19 jednocześnie. Jest pewne, że światowe elity już myślą o nowej wojnie do której trwaja przygotowania i trwa tworzenie sprzymierzonych interesami bloków państw, czyli przyszłych sojuszników wojennych. Kolejny raz elity myślą, że jedynym ratunkiem dla utrzymania wymykajacej się władzy jest wyniszczenie ludzkiej populacji i zmniejszenie jej liczebności. Ponieważ elity trzymają mocną ręką środki masowego przekazu jest nieomal pewne, że ta wojna wybuchnie.

Jeżeli tego unikniemy to będą musiały nastapić reformy polityczno- społeczo-gospodarcze. Może będą to reformy jakie zaproponowałem w moich pracach dostępnych w Internecie.

 • Warszawa, 9 października 2020, 9:00

Historia Żydów by Bogdan Góralski

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Oct 16

Historia Żydów by Bogdan Góralski

Piszę w piątkowy poranek, jest 1:45, aby dokonać mojego życiowego rozrachunku z żydostwem. Jego losy splotły się z historią naszej cywilizacji i stanowią przykład niezwykłej ludzkiej determinacji. U jej podstaw leży doktryna narodu wybranego przez jedynego Boga, który został stworzony na boskie podobieństwo. Tymczasem naród ten przybierał cechy różnych nacji, bowiem córy żydowskie dawały dzieci swoim licznym wybitnym prześladowcom aby uniknąć upokorzeń losu wygnańca. Było to tajną bronią żydowskich przywódców za pomocą której realizowano politykę utrzymania się przy życiu i władzy. Tak kształtował się genetycznie naród żydowski, który obecnie zawiera wybitne cechy wielu narodów.

Wygnanie Izraelitów z ojczyzny rozpoczęło się podczas panowania Rzymian i zaczęło się od żydowskich powstań sygnalizujących światowe ocieplenie klimatu i brak opadów deszczu w Północnej Afryce. Pogorszenie warunków klimatycznych trwające nieprzerwanie kilka wieków upośledziło rolnictwo i gospodarkę Izraela i spowodowało migracje narodu żydowskiego do Europy i na cały świat. Łączyło się to z koniecznością wielowiekowej wędrówki w celu osiągnięcia upragnionego spokoju we wrogim min. chrześcijańskim otoczeniu, które rozrastało się szybko na całym świecie. Potrzeba jest matką wynalazków więc żydowscy przywódcy szybko odkryli sposób uniknięcia prześladowań i ugruntowania swojej władzy w żydowskim społeczeństwie. Ewolucja prawa żydowskiego, tworzonego przez rabinów, dawała władzę kobietom nad mężczyznami, prawdopodobnie w celu biologicznego zachowania narodu w warunkach diaspory. Władza ta polegała na truciu niezaradnych mężczyzn żydowskich nie potrafiących zarabiać pieniędzy na utrzymanie rodzin. Pieniądze te były często potrzebne na wymuszany przez chrześcijan okup dla uniknięcia prześladowań i pogromów, których stale doznawali Żydzi od czasów diaspory.

Rabini dzięki kobietom sprawowali władzę nad żydowskim społeczeństwem zorganizowanym w rozproszone gminy w których obowiązywała solidarność dla obrony przed chrześcijańskim głównie wrogiem. Zaradność zagrożonych śmiercią z ręki kobiet mężczyzn powodowała ich solidarność wewnątrz narodu żydowskiego, która doprowadziła do powstania męskiej żydowskiej mafii w celu wyeliminowania chrześcijańskiej konkurencji utrudniającej przeżycie. W ciągu diaspory w Europie Żydzi osiągnęli znaczne wpływy w chrześcijańskim świecie z uwagi na symbiozę z chrześcijanami. Żydowskie gminy brały pożyczki od Kościoła katolickiego i za pomocą swoich członków pomnażały żydowskie pieniądze wykorzystując chrześcijański kapitał. Prawdopodobnie było to powszechne w całej Europie skąd rozprzestrzeniło się na cały świat.

Diaspora w Europie trwała, prześladowani z uwagi na swoje bogactwo Żydzi migrowali ku wschodowi Europy i znaleźli w dawnej Polsce spokojną przystań dla zachowania swoich tradycji i zwyczajów. W krótkim czasie wkomponowali się w strukturę społeczną Polski i zapełnili ją przyjmując głównie rolę mieszczan i bardzo rozwijając się liczebnie.

Tymczasem Mała Epoka Lodowa trwająca od 1350 roku upośledzała rolnictwo i powodowała w Europie społeczne rozruchy z uwagi na postępującą drożyznę żywności i związany z nią kryzys gospodarczy. Trudne warunki bytowe doprowadziły najpierw do rewolucji angielskiej a potem francuskiej co zakończyło się upadkiem feudalnych rządów w Francji. Żydzi prawdopodobnie wzięli aktywny udział w rewolucji i zniesieniu katolickiego porządku w Francji, bowiem w efekcie rewolucji przyznano im we Francji równouprawnienie. Prawdopodobnie rewolucyjne żydowskie doświadczenia wykorzystano potem w rewolucji rosyjskiej będącej dziełem rosyjskiej mafii wspomaganej przez cały żydowski świat.

Solidarność żydowskich mężczyzn przyjmująca kształt przestępczej bezwzględnej mafii doprowadziła do opanowania przez Żydów w Europie prawie całego handlu hurtowego, bankowości i przemysłu. Było to solą w oku dominującej liczebnie i upośledzonej w ten sposób chrześcijańskiej klasy przedsiębiorców. Kryzys klimatyczny, konflikty społeczne i upadek feudalizmu w Europie przyspieszony przez pojawienie się konkurenta gospodarczego w postaci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, spowodował postępujący europejski kryzys gospodarczy, który doprowadził do I wojny światowej i rewolucji rosyjskiej.

Pojawienie się Hitlera i przyznanie mu społecznego poparcia było efektem powszechnej nienawiści do   Żydów, którzy opanowali prawie wszystkie strategiczne sfery niemieckiej gospodarki i zniszczyli, przez opracowane przez nich warunki pokoju wersalskiego, cesarstwo niemieckie. Cesarstwo niemieckie było głównym konkurentem gospodarczym dla anglosaskiej cywilizacji euroamerykańskiej w której Żydzi pełnili rolę finansowej elity.

 Od czasu wprowadzenia celibatu w Kościele katolickim mężczyźni żydowscy poszukiwali w nim schronienia przed zagrożeniem ze strony kobiet. Jest prawdopodobne, że obecnie pełnią w nim rolę ukrytej elity kierującej ogromnymi kościelnymi bogactwami. Powojenny kryzys gospodarczy, który powoli objął świat chrześcijańskich demokracji, spowodował wzrost postaw homoseksualnych w żydowskich elitach, którym coraz trudniej sprostać wymaganiom Żydówek. Homoseksualizm jest postawą obronną mężczyzn zagrożonych przez rosnące prawa kobiet i postępujący kryzys gospodarczy wywołany czynnikami strukturalnymi.

Związek Radziecki był dla męskiej żydowskiej światowej społeczności próbą ucieczki przed prześladowaniami chrześcijan, prześladowaniem mężczyzn przez żydowskie prawo, mizerią życia gospodarczego Europy utrudniającą realizowanie wielkich planów sprawiedliwego państwa, był niespełnioną nadzieją na pozbawione odwiecznych utrapień życie.

Upadek Związku Radzieckiego był szokiem dla żydowskiej męskiej społeczności bowiem wraz z nim nikła szansa na godne dla nich życie. To co się obecnie dzieje na świecie jest wypadkową żydowskich rozczarowań i walką poszczególnych ideologicznych żydowskich ośrodków o dominację w świecie. Zachodni establishment bankowy opanowany przez Żydów lansuje politykę ochrony środowiska przed globalnym ociepleniem i rezygnację za spalania paliw kopalnych, które dają światu tanie źródła energii.  Tymczasem rosną nowe potęgi- azjatycka   i afrykańska, które walczą o swoje prawa dla niezależnego bytu. Polityka przeciwdziałania globalnemu ociepleniu oparta na naukowym fałszu utrudnia Azji i Afryce rozwój przemysłowy za pomocą tanich źródeł energii,  co wzmaga popyt w zachodnich gospodarkach zagrożonych azjatycką i afrykańską konkurencją. Taki jest prawdziwy cel lansowania polityki przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. W   społecznościach azjatyckich i afrykańskich  demograficznych potęg Żydzi nie będą mogli pełnić roli ukrytej, tajemnej elity. Byt społeczeństw azjatyckich i afrykańskich może zostać jednak ograniczony przez nadchodzący kryzys klimatyczny, który wywoła kolejną drożyznę żywności na świecie. Od tego wojenno-rewolucyjnego scenariusza upadku   żydowskiego świata jest tylko jedna   droga ucieczki- przyznanie przez żydowskie elity, że Chrystus i jego   prawo są jedyną alternatywą dla świata.

Zniknie wtedy żydowski konflikt z naszym i nadprzyrodzonym światem. Zapanuje pokój.

 Warszawa, dnia 6 marca 2015 roku, godzina 4:35                     Bogdan Góralski

The Faith and the Internet

I think that crimes against humanity and the iniquities committed by church servants have taken away Christian churches’ right to represent Jesus Christ. The Christian churches’ false theory and practice have obscured the reception of the teachings of Jesus Christ, who offered his life so that we would obey His Teachings. Jesus Christ did not hesitate to sacrifice His life to show how groundbreaking HIS TEACHING was and is for people. Its meaning is voluntary service for others’ good, for the good of society, and fighting one’s selfishness. Overcoming your ego is the principal doctrine of Eastern religion. Correct understanding of Jesus Christ’s teachings gives us a chance to reconcile with our brothers from the East who profess other faiths. There is a chance for a global religious agreement that is synthesized in the principle of saving social energy, the principle of not causing conflicts, basically overcoming one’s ego for the benefit of other beings.

I think the time has come to replace clergymen of all faiths with smartphones’ advice and use AI to advise us on behaving correctly towards the world and other beings. Creating the right algorithm and using AI to analyze our behavior gives us a chance to exist harmoniously in a world that requires unified ethics for everyone. All religions’ principles come down to one thing – harmonious coexistence in the surrounding social and natural environment. Time to modernize this sphere of our life – faith, to measure the virtual civilization we live in.

Warsaw, December 23, 2020, 19:46 Bogdan Góralski

Wiara i Internet

Myślę, że zbrodnie przeciw ludzkości oraz nieprawości popełniane przez sługi kościołów odebrały kościołom chrześcijańskim prawo do reprezentowania Jezusa Chrystusa. Fałszywa teoria i praktyka  kościołów chrześcijańskich spowodowała zaciemnienie w recepcji nauk Jezusa Chrystusa, który ofiarował swoje życie po to, abyśmy przestrzegali Jego Nauk. Jezus Chrystus nie wahał się ofiarować Swego życia dla pokazania jak przełomowa była i jest dla ludzi JEGO NAUKA.  Jej sens to dobrowolna służba dla dobra bliźnich, dla dobra społeczeństwa i zwalczanie swego egoizmu.  Pokonanie swego ego to naczelna doktryna religii Wschodu. Prawidłowe rozumienie nauki Jezusa Chrystusa daje nam szansę na pojednanie z naszymi Braćmi ze Wschodu wyznającymi inne religie. Pojawia się szansa na globalne porozumienie religijne, które znajduje syntezę w zasadzie oszczędzania energii społecznej, w zasadzie niewywoływania konfliktów, w zasadzie pokonywania własnego ego dla dobra innych istot.

Myślę że naszedł czas dla zastąpienia duchownych wszystkich wyznań poradami  ze smartfona i wykorzystanie AI dla doradzania nam właściwego zachowania względem świata i innych istot. Stworzenie właściwego algorytmu i wykorzystanie AI do analizy naszego postępowania daje nam szansę na harmonijne istnienie w świecie wymagającym ujednoliconej etyki obowiązującej wszystkich. Zasady wszystkich religii sprowadzają się do jednego- do harmonijnego współistnienia w otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym. Czas unowocześnić te sferę naszego życia- religię, na miarę wirtualnej cywilizacji w której żyjemy.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 roku, godzina 19:46    Bogdan Góralski 

Literatura:

Dobrowolski Józef A. (1990) , Droga przez labirynty magii, Warszawa :PWN.

Hyerdahl Thor (1999), Zazielenił się świat siódmego dnia, tłum. Lech Staszkiel, Warszawa:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *