Another bogeyman for global civilization

 bogdangoralski 

Another bogeyman for global civilization

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1m · edited: 0s

Public 

 Edit

Another bogeyman for global civilization


Long ago, our leaders, our nowadays elites, discovered that only fear can keep human populations in check. The video I recently posted a link to is a 12-hour pseudo-science thriller designed to keep the global human population in scarying.

Global Crisis. There is a Way Out | International Online Forum | EDITED VERSION

It is proof that there has been appeared an agreement among the international elites ruling individual earthly empires on what to scare average people. The elites have decided that now the new bogeyman is the coming global cataclysm threatening the Earth and caused by cosmic threats to life on earth. Hell no longer threatens us, humans are not responsible for climate change, and only cosmic forces threaten our Earth. The agreement of international elites is to help them stay in power in the face of changes coming to Earth, which I have discussed in my books and publications posted on the Internet for 20 years. The upcoming mass migrations of people caused by regional changes in the Earth’s climate will cause the disruption and later the collapse of the existing empires on Earth – the USA, Russia and China. The agreement of the elites and a new scare for people in the form of the aforementioned film is to help the global elites maintain power over people who will afraid of cosmic destruction. Throughout my life I have studied many disciplines of science and it has allowed me to understand the cause and effect mechanism that governs our life on Earth. We are facing a global revolution caused by the upcoming regional climate changes, which will emerge new elites of our world in which there will be an agreement between women and men. There will be a new global government composed of women and men, which will introduce a new socio-economic order giving people complete freedom to shape their destiny. All previous rules that deprived people of full freedom and equality will be rejected. The future will show whether I was right when I described this new reality in the project of the renewed Kingdom of Poland published on the Internet. I am curious about this upcoming future, despite knowing that I may not live to look for it.


Warsaw, September 5, 2023, 1:47 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Kolejny straszak dla globalnej cywilizacji

Już dawno nasi przywódcy, nasze dotychczasowe elity, odkryli, że tylko strachem można utrzymać w karności ludzkie populacje. Film, do którego link ostatnio opublikowałem, to 12 godzinny pseudonaukowy thriller, który ma utrzymać w posłuchu globalną ludzką populację.

Global Crisis. There is a Way Out | International Online Forum | EDITED VERSION

Jest on dowodem na to, że doszło do porozumienia międzynarodowych elit rządzących poszczególnymi ziemskimi imperiami w kwestii czym trzeba straszyć przeciętnych ludzi. Elity postanowiły, że teraz nowym straszakiem jest nadchodzący globalny kataklizm grożący Ziemi i powodowany przez kosmiczne zagrożenia dla życia na ziemi. Już nie piekło nam zagraża, ludzie nie są odpowiedzialni za zmiany klimatu,  a tylko siły kosmiczne zagrażają naszej Ziemi. Porozumienie międzynarodowych elit ma im pomóc zachować władzę o obliczu zmian nadchodzących na Ziemi, które omawiałem w moich książkach i publikacjach zamieszczanych od 20 lat w Internecie.  Nadchodzące masowe migracje ludzi spowodowane regionalnymi zmianami klimatu ziemskiego spowodują zachwianie, a później upadek istniejących na Ziemi imperiów-USA, Rosji i Chin. Porozumienie elit i nowy straszak dla ludzi w postaci wzmiankowanego filmu ma pomóc globalnym elitom zachować władzę nad przestraszonymi kosmiczną zagładą ludźmi. W ciągu mego życia studiowałem wiele dyscyplin nauki i pozwoliło mi to na zrozumienie mechanizmu przyczynowo-skutkowego kierującego naszym życiem na Ziemi. Czeka nas globalna rewolucja wywołana nadchodzącymi regionalnymi zmianami klimatu, która wyłoni nowe elity naszego świata w którym nastąpi porozumienie kobiet i mężczyzn. Powstanie nowy globalny rząd składający się z kobiet i mężczyzn, który wprowadzi nowy porządek społeczno-gospodarczy dający ludziom pełną wolność w kształtowaniu swego losu. Zostaną odrzucone wszelkie dotychczasowe reguły, które odbierały ludziom pełną wolność i równość. Przyszłość pokażę, czy miałem rację opisując tę nową rzeczywistość w projekcie odnowionego Królestwa Polskiego opublikowanego w Internecie. Ciekaw jestem tej nadchodzącej przyszłości pomimo świadomości, że mogę tego nie doczekać.

Warszawa, dnia 5 września 2023 roku, godzina 13:47       Bogdan Jacek Góralski

2 visits · 2 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it