Globalny pokój to POL-CAT S.A.. Potrzebujemy polskiej etyki na świecie

Globalny pokój   to POL-CAT S.A..  Potrzebujemy polskiej etyki na świecie

W książce izraelskiego autora Shlomo Sanda przeczytałem, że Żydzi stosują etykę wewnątrz swojej społeczności. Oznacza to, że Żydzi wspierają tylko innych Żydów po to aby razem łatwiej przetrwać. Chińczycy zachowują się podobnie i zachowują silne więzi wewnątrz narodu. Żydzi obecnie dominują na Zachodzie w polityce, biznesie i bankowości a Chińczycy na Wschodzie. Współcześnie obie nacje są w konflikcie w walce o dominację na świecie. Nacjonalizmy żydowski i chiński utrudniają osiągnięcie globalnego porozumienia, które teraz jest bardzo potrzebne. Moja propozycja globalnego zastosowania uniwersalnej etyki do wszystkich ludzi napotyka na opór nacjonalizmów. Posługiwanie się uniwersalną etyką obowiązującą wszystkich ludzi oznacza przestrzeganie zasady oszczędzania wszelkiego rodzaju energii, która oznacza dzielenie się osiągnięciami nauki w celu pokonywania globalnych barier rozwoju cywilizacyjnego. Bez nowoczesnej globalnej etyki nie doprowadzimy do międzynarodowej współpracy naukowej, która może skutecznie rozwiązać nasze globalne problemy, więc bądźmy etyczni wobec siebie i dzielmy się osiągnięciami nauki, ponieważ zwiększanie wspólnego zasobu wiedzy wzmacnia więzi etyczne. Musimy rozpowszechniać osiągnięcia etyki i nauki na całym świecie i przezwyciężyć nacjonalizmy … ponieważ są one niebezpieczne dla globalnej społeczności. We współczesnym świecie widzimy konflikt między Zachodem a Wschodem. Podstawą tego konfliktu jest walka o dominację na świecie między dwoma narodami, Żydami i Chińczykami. Żydzi dominują na Zachodzie, a Chińczycy na Wschodzie. Globalne reformy na świecie są niemożliwe z powodu tej walki między Chińczykami a Żydami. Oba narody stosują etykę wewnątrz społeczności. Zasadą oszczędzania wszelkiego rodzaju energii jest polską etyka, która obowiązuje naród polski  w chwili zagrożenia- być razem tylko wtedy, gdy jest niebezpiecznie, bo silne etyka wewnątrz narodu ogranicza wolność potrzebną w czasie pokoju, gdy mija niebezpieczeństwo. Teraz grozi nam nadejście globalnego kryzysu klimatycznego, więc moja rada dla Żydów i Chińczyków – trzeba postępować zgodnie z polską etyką, tzn. Trzeba iść na kompromis, który będzie realizacją zasady oszczędzania wszelkiego rodzaju energii świata. Oszczędzanie wszelkich form energii uczy cię pokonywania wszelkich konfliktów ze spokojem i rozwagą. Nie mamy innego wyjścia, ponieważ przyczyną wszelkich konfliktów jest niecierpliwość i brak pokory wobec innych. Polacy mówią: tylko pokój może nas uratować. Pokój między Żydami i Chińczykami zapewni  POL-CAT S.A.  Ponadnarodowe globalne przedsiębiorstwo biznesowo-naukowe,  handlowo-usługowe POL-CAT S.A. pogodzi Chińczyków i Żydów oraz będzie wspierać etycznych biznesmenów i naukowców z całego świata. Potrzebne jest ono dla osiągnięcia globalnego kompromisu i zapewnienie pokoju na świecie przez prowadzenie neutralnej działalności handlowo-usługowej nastawionej na kooperację i wzajemnie korzystną wymianę. Nadchodzący globalny kryzys klimatyczno-społeczno-gospodarczy zostanie złagodzony gdy powstanie nowy neutralny globalny rozjemca POL-CAT S.A. będący platformą pokojowej współpracy naukowo -biznesowej pomiędzy narodami. POL-CAT S.A. będzie stosował polską etykę-łącz siły społeczności gdy nadchodzi zagrożenie-dobrze wykorzystuj wszelkie formy energii dla zapewnienia globalnego pokoju.

Główne polskie siły polityczne PiS i PO mają żydowskie korzenie. Czy wystarczy im politycznej rozwagi aby pomóc w założeniu POL-CAT S.A. polskiego przedsiębiorstwa naukowo-biznesowego, które przyczyni się do wzrostu siły i znaczenia Polski w świecie dla zabezpieczenia globalnego pokoju?

 
Warszawa, 15-16 grudnia 2015  z modyfikacjami 25 lipca 2020 godzina 3:50                                                               

                                                                                                                                        Bogdan Góralski

Dlaczego trzeba wprowadzić nowoczesny system feudalny w krajach zachodnich i Azji?

Dlaczego trzeba wprowadzić nowoczesny system feudalny w krajach zachodnich i Azji?

Mam na myśli nowoczesny feudalizm, a nie feudalizm z przeszłości.
Współczesny feudalizm oznacza podział dużych gospodarstw na małe gospodarstwa z długoterminową dzierżawą ziemi i nowoczesnym podziałem zysków. Landlord (obszarnik) otrzymywał by jedynie wynagrodzenie w wysokości przeciętnego zysku swoich dzierżawców.

Dlaczego system feudalny?

Rosja Sowiecka miała problem ze zbyt dużą populacją chłopską – 120 milionów chłopów do 30 milionów pozostałej populacji. Rozwiązano go mordując warstwę chłopską, siłą tworząc duże gospodarstwa i rozwijając przemysł. Spowodowało to zniknięcie najbardziej przedsiębiorczej warstwy chłopskiej i współczesne wyludnienie Rosji. Obecnie Rosja importuje żywność wartości 50 mld USA rocznie której nie potrafią wyprodukować państwowe giganty rolne. Powrót do nowoczesnego systemu feudalnego jest ratunkiem dla Rosji.

Podobnie wymordowano warstwę właścicieli ziemskich w Chinach w czasie rewolucji chińskiej i pozakładano komuny wiejskie, które okazały się nieefektywne w produkcji żywności. Komunistyczne Chiny miały problemy z permanentnym głodem i wyżywieniem Chin, dlatego nieefektywne komuny rolnicze podzielono w latach 80. XX wieku na  małe działki rolne dla  800 milionom chłopów. Ziemia nadal jest w posiadaniu komun wiejskich, które dzierżawią ją  rodzinom chłopskim odpowiedzialnym za produkcję żywności. Dzięki temu Chiny są samowystarczalne, a nawet eksportują żywność. Zorganizowano państwowy skup żywności, a ceny produktów rolnych kształtuje wolny rynek nadwyżek produkowanych przez chińskich rolników. Chińscy rolnicy są przywiązani przez prawo chińskie do ziemi i gospodarując  na niewielkich działkach (często 1 hektar na rodzinę) są bardzo ubodzy, a ich młodzież jest zmuszona do kontrolowanej migracji do miast, w których powstaje przemysł dający jej zatrudnienie. Obecnie wśród chińskich chłopów panuje tendencja do tworzenia dobrowolnych spółdzielni rolniczych, co nie jest wspierane przez władze, które obawiają się zwyżki cen żywności w niezależnych  spółdzielniach chłopskich oferujących swe produkty bezpośrednio na wielkomiejskich rynkach.
Chiny otworzyły się na zagraniczne inwestycje, które tworzą miejsca pracy dla młodych Chińczyków. Zagraniczne firmy przynoszą technologie i kapitał potrzebny do rozpoczęcia produkcji. Państwo chińskie dysponuje ogromnym kapitałem należącym do zmuszonych do oszczędzania na starość \Chińczyków. Gwałtowna industrializacja, dzięki taniej sile roboczej i zagranicznemu kapitałowi, przynosi Chinom rozwiązanie problemu nadmiaru ludności chłopskiej. Banki państwowe inwestują w infrastrukturę kraju, tworząc podstawy rozwoju i wzrostu zatrudnienia młodzieży chińskiej. Pozostali chłopi produkują wystarczającą ilość żywności, aby wyżywić rosnącą populację Chin. Wyraźna jest ekspansja Chińczyków na tereny wyludnionej rosyjskiej Syberii, co może w przyszłości stać się przyczyną konfliktu rosyjsko-chińskiego.
Polityka rozwoju Chin i Azji stwarza konkurencję dla zachodnich ośrodków przemysłowych, skąd odpływa produkcja na bardziej zaludniony Wschód. Polityka ta może szybko załamać się z powodu nadchodzącego kryzysu klimatycznego, który ograniczy produkcję rolną w Chinach i Azji. Chińscy i azjatyccy rolnicy uprawiają ziemię ze względu na rosnącą populację na coraz mniejszych działkach, a kryzys klimatyczny, który będzie polegał na ochłodzeniu klimatu i zmniejszeniu opadów, ograniczy ich produkcję tak, że nie będą w stanie wyżywić się i utrzymać. Spowoduje to społeczny bunt w Azji, Chinach, który zakłóci produkcję dóbr niezbędnych dla reszty świata i doprowadzi do globalnego załamania gospodarczego. Jedynym wyjściem z przyszłej sytuacji kryzysowej jest przeniesienie nadmiaru azjatyckich chińskich rolników na prawie bezludne obecnie rolnicze obszary Europy, do Stanów Zjednoczonych, które mogą wchłonąć setki milionów emigrantów chłopskich. Populacje rolników w Europie i USA stanowią obecnie ok. 2% populacji tych krajów, co wskazuje na ogromną depopulacje wsi i wyludnianie regionów wiejskich. W tej sytuacji przesiedlenie azjatyckich rolników na ziemie Europy i USA wyzwoli impuls demograficzny, który ożywi europejskie i amerykańskie rolnictwo oraz pobudzi popyt na towary przemysłowe wytwarzane przez lokalny przemysł. Jednocześnie przesiedlenia rzesz migrantów spowoduje napływ taniej siły roboczej i  ograniczy konkurencję przemysłu gospodarek azjatyckich i rozwiąże problem przeludnienia w Azji i zaludnienia Europy, umożliwiając rozwiązanie  problemów emerytalnych w Europie. Powoduje to konieczność powrotu w Europie i Stanach Zjednoczonych do ustroju feudalnego, który może sprostać problemom organizacji rolnictwa i funkcjonowania krajów zachodnich w nowych warunkach społecznych, powstałych po przesiedleniu setek milionów oszczędnych i pracowitych azjatyckich migrantów chłopskich.

Tania i zyskowna (ceny żywności znacznie zwiększą się ) produkcja rolna Europy i Ameryk pozwoli na odejście od dotowania produkcji rolnej i uzdrowi światowe rolnictwo co będzie ratunkiem w nadchodzącym kryzysie klimatycznym i żywnościowym. Wprowadzenie nowoczesnego systemu feudalnego w krajach Azji poprawi byt azjatyckich mas chłopskich ciemiężonych przez stary system feudalny.


Jakuszowice, 1 maja 2013 r Bogdan Góralski

Jak obniżyć koszty utrzymania w Polsce?

Jak obniżyć koszty utrzymania w Polsce?

Wczoraj agencje internetowe podały, że w Polsce koszty utrzymania liczone według cen ze sklepów o powierzchni do 300 metrów kwadratowych wzrosły w czerwcu 2020 rok do roku o 20%. Jednocześnie inflacja w Polsce jest najwyższa z krajów UE.  Koszty utrzymania w Polsce kształtują się następująco według portalu hintigo.pl link- https://hintigo.pl/koszt-zycia-w-polsce/ :

Analizując koszt życia w Polsce, warto sięgnąć do danych GUS dotyczących struktury przeciętnych miesięcznych wydatków gospodarstw domowych w 2017 roku, które przedstawiały się następująco:

 • 24,3% – wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe,
 • 2,4% – wydatki na wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe,
 • 5,3% – wydatki na odzież i obuwie,
 • 19,5% – wydatki na użytkowanie mieszkania i nośniki energii,
 • 5,2% – wydatki na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego,
 • 5,5% – wydatki na zdrowie,
 • 8,7% – wydatki na transport,
 • 4,7% – wydatki na łączność,
 • 6,9% – wydatki na rekreację i kulturę,
 • 1,0% – wydatki na edukację,
 • 4,6% – wydatki na restauracje i hotele,
 • 6,1% – wydatki na pozostałe towary i usługi,
 • 4,2% – wydatki na wydatki pozostałe,
 • 1,6% – wydatki na kieszonkowe.

Łatwo zauważyć, iż blisko 25% kwoty do dyspozycji wydatkowane jest na żywność i napoje bezalkoholowe. Około 20% wszystkich wydatków stanowią opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości. Zalicza się tutaj zarówno podatki, jak i rachunki za wodę, gaz i energię elektryczną. Te koszty na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrosły o ponad 50%.

Według Businnessinsider.com sytuacja polskich konsumentów jest następujaca:

Nie bez znaczenia jest również sytuacja finansowa konsumentów. Obecnie udział wydatków na żywność w gospodarstwach domowych w Polsce sięga ponownie ok. 25 proc. Dla porównania, w Niemczech wskaźnik ten wynosi ok. 11 proc.

 Siła nabywcza polskiego konsumenta jest ponad dwa razy mniejsza w porównaniu do francuskiego czy niemieckiego. Może to skutkować powszechnym efektem substytucji, czyli przekierowywania popytu na produkty gorszej jakości, ale tańsze. To nie jest dobra wiadomość dla polskich przetwórców i rolników. Prawie 80 proc. konsumentów o niższych dochodach potwierdza, że przy dalszym wzroście cen żywności będzie szukać produktów substytucyjnych – tłumaczy Andrzej Gantner.

Eksperci wskazują też, że w ostatnich latach na branżę nałożono rekordową liczbę danin i obciążeń fiskalnych, m.in.: z tytułu zakazu handlu w niedziele, podatku galeriowego, i od usług niematerialnych, wyższej akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Mają one znaczący wpływ na pogorszenie wyniku finansowego wielu przedsiębiorstw handlowych. Na przykład podatek cukrowy, który ma wejść w życie w kwietniu, wywinduje ceny napojów, w zależności od kategorii, od 30 do nawet 50 proc.

Teoretycznie, według wyników eksportowych za 2019 r., kondycja polskiego sektora spożywczego jest wyśmienita. – Mamy rekordową, wynoszącą ok. 10 mld euro nadwyżkę w handlu zagranicznym. Wysoki udział eksportu w produkcji sprzedanej, przekraczający 30 proc., oznacza, że nasza gospodarka żywnościowa jest ciągle bardzo konkurencyjna – mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Pozycja polskich firm na rynku wewnętrznym jest również silna – ok. 80 proc. wszystkich produktów na półkach polskich sklepów powstaje w kraju.

 link do źródła: https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/ceny-zywnosci-w-polsce-w-2020-r-co-dalej-z-inflacja/d3k2bwz).

– Siła nabywcza polskiego konsumenta jest ponad dwa razy mniejsza w porów bo ponad 30% żywności wywozi się za granicę i z tego wynikają wysokie ceny żywności w Polsce w której powinien być dostatek żywności i niskie (jak w Niemczech) jej ceny.

Niemcy, które mają ponad dwa razy większą produkcję rolną od Polski i tylko o 14% większe terytorium importują z Polski żywność wartości 7,5 mld EUR w 2019 roku. Tak jak za PRL komuniści tak i obecne władze forsują eksport polskiej żywności i co powoduje inflację w Polsce i wzrost cen na polskim rynku. Zmienił się tylko kierunek eksportu ze wschodu na zachód co przynosi większe zyski eksporterom. Nieudolne rządy komunistów i ich następców zależą od eksportu polskiej żywności, który był wart w 2019 roku 34mld EUR.(Link do źródła-http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/Polski%20eksport%20rolno-spo%C5%BCywczy%20w%202019%20r.pdf    

 Analizując powyższe możemy założyć, że od 2017 roku koszty utrzymania w Polsce znacząco wzrosły z powodu najwyższej wśród krajów UE inflacji. Według FAO (patrz wykres poniżej) ceny żywności na świecie obniżyły  się w czerwcu  2020 od  czerwca 2019 ale w Polsce w tym czasie ceny żywności w sklepach wzrosły o 20%. 

Płynie z tego wniosek, że polityka rolna i żywnościowa od 2004 roku powoduje inflację w Polsce i wzrost cen żywności powodując pogorszenie zaopatrzenia polskich konsumentów w żywność. Jak wiadomo rewolucję Solidarności spowodował globalny kryzys klimatyczny i żywnościowy oraz nadmierny i nieopłacalny eksport żywności do Związku Radzieckiego. Czy nadchodzący ponownie kryzys klimatyczny wywoła dalszy wzrost cen żywności w Polsce i na świecie oraz kolejną rewolucję?

A może władze w Polsce zmienią politykę rolną na tą opisaną w Programie Partii Dekalogu opublikowanym przeze mnie w Internecie 15 lat temu-link : http://bogdangoralski.info/2018/02/22/program-partii-dekalogu/  ?

Realizacja Programu Partii Dekalogu umożliwi co najmniej trzykrotne zwiększenie ekologicznej produkcji żywności i pozwoli na zwiększenie eksportu żywności co pozwoli obniżyć jej ceny na polskim rynku wewnętrznym.

Oto poniżej opis sposobu organizacji rolnictwa duńskiego, który Polacy mogą jeszcze udoskonalić. Trzeba tylko zamienić wiejskie parafie Kościoła Katolickiego w rolnicze spółdzielnie produkcyjne oparte na prawie Chrystusowym, które jest nowoczesne i humanitarne i w całości nadaje się do implementacji w parafialnych wspólnotach spółdzielczych realizujących Program Partii Dekalogu. Najwyższy na to czas bo Polska wieś jest bardzo zacofana i trzeba ją wprowadzić w XXI wiek i dać nadzieję na lepsze życie.

Opis organizacji rolnictwa duńskiego:

    Choć Dania już od wielu lat jest krajem zindustrializowanym, to jednak rolnictwo i przemysł z nim związany nadal odgrywają znaczną rolę w gospodarce tego kraju. W Danii użytki rolne obejmują 61,5% powierzchni kraju, na których znajduje się ok. 60 tys. farm (przeciętna pow. 47,1 ha), a przemysł spożywczy zajmuje pierwsze miejsce w gospodarce Danii dostarczając 24,3% produkcji przemysłowej. Duńskie rolnictwo uważane jest za jedno z najbardziej nowoczesnych na świecie. W pełni korzysta ono z możliwości, jakie stwarza Wspólna Polityka Rolna zapewniająca znaczne i stabilne dochody rolnikom. W rolnictwie dominuje hodowla. Produkcja zwierzęca, głównie mięso wieprzowe oraz mleko i jego przetwory to ok. 70% wartości sprzedaży, a produkcja roślinna to pozostałe 30%. Duńskie rolnictwo charakteryzuje trwałe powiązanie rolników z odbiorcami ich produktów, mające korzenie w rozwiniętym jeszcze w XIX wieku ruchu spółdzielczym. W ostatnim czasie po stronie przemysłu spożywczego nastąpiła olbrzymia koncentracja produkcji. Dominują wielkie firmy, powstałe w wyniku wieloletniego procesu fuzji i koncentracji, mające nadal formę prawną spółdzielni. Danish Crown po ostatniej fuzji z Vestjyske Slagteriet dominuje na rynku mięsnym i jest trzecią co do wielkości sprzedaży firmą duńską. Na rynku mlecznym firma Arla, powstała w wyniku fuzji dwóch największych mleczarni duńskich i podobnej (wywodzącej się ze spółdzielczości) firmy szwedzkiej opanowała ponad 90% rynku mleka i jego przetworów. Rynek napojów jest zdominowany przez Carlsberga, który przejął wiele lokalnych browarów. Ta niemal monopolistyczna struktura pozwala na przeznaczanie przez wielkich producentów żywności znacznych środków na prace badawcze i rozwojowe, których wyniki, skoordynowane z wymaganiami firm przetwórczych, są wdrażane przez rolników. Obecnie np. wdraża się normy z serii ISO 9000 dla całego cyklu produkcji i sprzedaży produktów spożywczych – od farmy do lady chłodniczej w sklepie. Taka sytuacja powoduje z jednej strony uzależnienie rolników od firm przetwórczych, dając im z drugiej strony gwarancję odbioru produktów spełniających wymagania przemysłu spożywczego. Rynek produktów spożywczych w Danii jest trudny do przeniknięcia dla dostawców z zewnątrz, zwłaszcza w tradycyjnie duńskich dziedzinach, jak mięso, mleko czy ziemniaki, a także piwo i napoje. Istotne znaczenie ma tu fakt, że oprócz historycznie ukształtowanych powiązań, wywodzących się z ruchu spółdzielczego, wzmocnionych tym, że znaczna część tych powiązań jest wyłączona spod działania ustawy o konkurencji, istnieją silne powiązania producentów żywności z sieciami handlu detalicznego, w tym z największą, wywodzącą się także z ruchu spółdzielczego FDB, piątą co do wielkości sprzedaży firmą duńską. Rynek napojów chroniony jest zakazem sprzedaży napojów w puszkach, wprowadzonym wprawdzie w celu ochrony środowiska, ale skutecznie chroniącym producentów duńskich przed zagraniczną konkurencją -źródło tekstu-link: http://www.exporter.pl/kraje/k_europa/dania_2001.html .

Jakuszowice, 22 lipca 2020, godzina 12:00        Bogdan Góralski

More science, ethics, culture for the modern and future world

                     

More science, ethics, culture for the modern and future world

Bogdan Góralski

bogdangoralski@wp.pl

Library of the Historical Institute of University of Warsaw

Table of content:

1. Chinese revolutions and the authority changes in China during 1361-2020 AD versus rice prices changes

1.1.Introduction                                                                                                               2

1.2. Comparison of grain prices between China and Europe                                          4

1.3. Fertility changes of world human population 1750-1955                                         6

1.4. Authority changes in China versus rice prices changes in period 1361-1901           8

1.5.Summary                                                                                                                     8 

2. What did Karl Marx not know? What to do to ensure the abundance of food for the human population?                                                                                                           8    

2.1.Introduction                                                                                                                   8

2.2.Why deconcentrating of huge farms is needed?                                                            8

2.3.A modern feudal farming system is needed                                                                   

2.4.The technology of surviving the climate crisis is needed                                             11

2.5. What is survival technology?                                                                                       12  

2.6.The crisis means a revolution and revolution is a threat to the lives of the elite          12

2.7.Why the modern feudal system?                                                                                  12     

3. Contemporary  global ideological conflict

3.1.Introduction                                                                                                                                            16

3.2. Environment-human conflict                                                                                                                 17

3.2a. The HSN-HSS conflict                                                                                                                             18

3.3.Climate change and people’s migrations                                                                                              19

3.4.Climate disaster in the years 2013-2100                                                                                               19

3.5. Conclusions                                                                                                                                               20

1. Chinese revolutions and the authority changes in China during 1361-2020 AD versus rice prices changes

1.1. Introduction

Chinese history is written by changes in the price of rice – the basic Chinese cereal. Each major increase in rice prices was preceded by a period of low prices in which agricultural property was concentrated in the hands of huge landowners. Then always followed a price increase causing social discontent and the outbreak of popular uprisings that changing the Chinese authorities. Then happen deconcentrating of land ownership by dividing landowners’ agricultural assets between starving crowds of people and the rule of the new dynasty. And so the elites ruling China change from the rise in rice prices to the next rise. As a result of the recent People’s Revolution in China in the early 1980s, there was another deconcentrating in agricultural ownership due to the global rise in food prices. The land possessed for many years by rural communist communes was transferred to Chinese peasants, and so far there is no shortage of food in China because 800 million producers produce it very effectively. Unfortunately, another global climate change is coming, which will increase global food prices. I am writing below about the causes of this future climate and food disaster.

full-size image

Fig 1  Rice Prices in the Yangzi Delta, 1638–1935 (taels of silver per shi)

Source of the graph: Chinese History in Economic Perspective, Edited By
Thomas G. Rawski and Lillian M. Li,  UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS

Berkeley · Los Angeles · Oxford © 1992 The Regents of the University of California

https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft6489p0n6;brand=ucpress

Chapter One
Secular Trends of Rice Prices in the Yangzi Delta, 1638–1935, by Yeh-chien Wang

An excerpt from the above book:

“In Table 1.1, I have compiled an annual price series for the delta from 1638 through 1935 by combining four shorter series as follows: a Shanghai series for 1638–95, a series for Suzhou City (the capital city of Suzhou Prefecture) covering 1696–1740, a Suzhou Prefecture series for 1741–1910, and a Shanghai series for 1911–35. There are, however, some years for which price data are missing. In such cases, I have filled out the missing data by extrapolation (marked with an asterisk in the third column); for the years 1862–64, when Suzhou was occupied by the Taiping rebels, I have used Shanghai prices.

https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft6489p0n6&chunk.id=d0e2119&toc.depth=1&brand=ucpress

Chapter Six
Land Concentration and Income Distribution in Republican China, by Loren Brandt and Barbara Sands

An excerpt from the above book sixth’s chapter, page 179:

“These remarks by the British historian Richard Tawney typify much of the thinking both in China and in the West about the growing concentration of landholdings in late nineteenth- and early twentieth-century rural China.”

This excerpt from the above-cited book confirms the concentration of agricultural ownership in China in the late nineteenth and early twentieth centuries caused by a reduction in rice prices in the period 1860-1885 caused by a favorable climate. Then followed a climate deterioration and a sharp rise in rice prices (Fig. 1) (and all food?), Which triggered the Chinese Revolution.

1.2. Comparison of grain prices between China and Europe

Fig. 2 Comparison of rice prices in China and wheat in England in the period 1361-1910

Source of China rice prices: Peng Xinwei, p. 459 in Monetary History of China Quanlian Publishing, Shanghai: 1957.

Source of England wheat prices: Wilhelm Abel (1935), Agrarkrisen und Agrarkonjunktur in Mitteleuropa vom 13. bis zum 19. Jahrhundert, Berlin1935,                         Tabelle 1.

The price of grain in China is four times higher than in England for a unit of 100 kg in England – 100 liters in China. A significant increase in food prices in England and China in the seventeenth century is due to the deterioration of the climate and deterioration of the harvest, which causes the expansion of the Manchu to the South and the rise to power the Qing dynasty in China and the religious wars in Europe, the migration of Europeans to other continents and the expansion of the Swedes to the south of the Baltic Sea to Poland so-called Swedish Deluge. The Swedish Deluge resulted from a lack of food caused by an unfavorable climate, which I describe in work entitled Short climatic history of Poland.

16281646Peasant uprising in China under the slogans of equal division of land. Manchurians gain power in China – expansion to the South of the peoples of the north. From 1630 Polish grain exports are falling and it has been rising since 1730.oziębieniehistoryczne

In the period preceding the rule of the Qing dynasty, the agricultural property was concentrated in China, which later resulted in the upraise of Chinese peasants in the period 1628-1646 under the slogans of equal division of land, i.e., deconcentrating of landed land ownership.

1.3. Fertility changes of world human population 1750-1955

In the period 1750-1830 in Europe, there was a great increase in food prices, which caused the French Revolution in overpopulated France and began the process of the enfranchisement of peasants in feudal Europe. Enfranchisement was, in fact, a process of the deconcentrating of agricultural property, which was to improve the feeding of rebellious peasants, i.e., increase food production. Most likely, the processes of enfranchisement were carried out by kings and aristocracy for fear of a revolting peasantry and the urban poor. Protests resulting from high food prices lasted in Europe until the Spring of Nations, i.e., until 1850, that is almost until the improvement of climatic conditions in Europe. After 1830, steamers began to transport American grain to Europe, and wheat prices dropped significantly, which lasted until the 21st century. In China, during the Qing Dynasty (1650-1850), the population increased to 300 million, but another rise in rice prices ended their rule. It is characteristic that at the same time, food prices began to change in England and China from 1880-1890, and in England, prices dropped, and in China soared. It was due to the displacement of the earth’s shell in such a way that in the US and Europe, climatic conditions improved and in China deteriorated, which caused great differences in food prices between England and China. This climate inversion between the West and the East is shown in Figure 3, where between 1921-1925, the fertility of European populations decreases, and the fertility of the Japanese population increases. It indicates better climatic conditions in Japan than in Europe at that time. There is also decreasing fertility of European populations (In France, a decrease in fertility since the French Revolution) and happen an increase in fertility of the Russian population until the Bolshevik revolution. It also proves that climatic conditions are improving from west to east Europe (the amount of precipitation has been increasing in Russia since 1850), which greatly affects the feeding of European populations. After 1935, the living conditions of the population deteriorated because the fertility of European populations dropped dramatically. The decreasing fertility chart for the French population testifies to the disappearance of French life optimism after the French Revolution. It was probably caused by a huge concentration of agricultural and industrial property in France, which prevents small businesses from doing business, causing visible economic stagnation and protests by the impoverished population of France. Rescue for France and Europe in the deconcentrating of agricultural and industrial property, in which case there is a possibility of resettlement of Asian peasants to Europe. This will have beneficial effects on the world and the dying economy of the West.

Fig. 3 Total European and Japanese fertility Data from 1801-1950 from the European part of Russia come from (Glass 1965: 97 tab.20). (author of the drawing Bogdan Góralski). Birth rates (crude birth rate) in populations covered by revolutions and wars from 1750 to 1955. Dark violet -Russia, violet-Germany, dark blue-Austria, brown-Japan, light blue-England, green-Italy, yellow-France.

Data 1750-1840 for France. Dawid Victor Glass, World Population, tab. p. 101

Data 1841-1955 for France, Germany, England, Austria D.V.Glass, World Population, tab. pp. 68-69

Data for Austria-Hungary until 1906.

To calculate the birth rate in the English population, data from the book Wrigley E.A., Schofield R.S., “The Population History of England 1541-1871. A reconstruction. London 1981:

Data from Table 7.8 on pages 208-209 on the size of the population: Quinquennial English population totals 1541-1871

Data from Table A2.3 on pages 496-502 about the number of births.

Data from these two tables above were used to calculate the crude birth rate in England

Data 1801-1950 for the European part of Russia: Dawid Victor Glass, World Population, tab.20, p. 97

Data for Japan: from 1911-1943 from the Statistical Year-Book of the League of Nations, p. 41

Data for Italy: Dawid Victor Glass, World Population, tab. p. 68.

1.4. Authority changes in China versus rice prices changes in period 1361-1901

Fig. 4 Demographics of China (orange dots) against the background of changes in rice prices (blue, we play silver per hectolitre of rice) and changes in Chinese dynasties and governments

Source of China rice prices: Peng Xinwei, p. 459 in Monetary History of China Quanlian Publishing, Shanghai: 1957.

Demographics of China data: https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_China

1.5. Summary

Each increase in rice prices resulted in a decreasing of the Chinese population, and as we said earlier, every major change in rice prices resulted in a change of government in China:

from 1393 MING dynasty,

1650-1850 Qing dynasty,

The 1928-1950 Republic of China,

from 1950- ??? The People’s Republic of China.

Who will rule China after another future rise in rice prices ???

Warsaw, 30 December 2019   

2. What did Karl Marx not know? What to do to ensure the abundance of food for the human population?                

2.1.Introduction

• Certainly, the change in global climate conditions awaiting us in the future and related to the displacement of the Earth’s coating can cause a decrease in cereal yields by at least 50%, which would have unpredictable effects in the form of global famine. As my research indicates, this would lead to a  world war that would probably destroy the culture of human civilization. In this context, priority should be given to measures to increase farm productivity. Such an increase can only take place by deconcentrating agricultural ownership in Western agriculture – dividing large farms into smaller leased and indivisible farms as soon as possible. The organization of African agriculture should also be improved by promoting the agricultural structure of farms in the area of one acre and by improving the supply of agricultural produce. Africa could be turned into a global granary provided that airships and drones are used in African and European-Asian agriculture.

2.2. Why deconcentrating of huge farms is needed?

• As research in agricultural economics shows, small farms have greater pure technical efficiency and make better use of capital (Sulewski 2008). Other surveys (Polish Statistical Yearbook 1967: 256 Table 56) show that small farms with an area below 3 ha have global production per hectare by 81% higher than farms with an area over 15 ha. This is confirmed by the pre-war Swiss profitability research discussed in the book “Chłopi under Bolshevik rule” (Przybyłowski 2001: 29).

2.3.A modern feudal farming system is needed

• What I wrote above indicates the need, wherever possible, to support small family farms and create to them (by organizing the sale of agricultural products and supplying cheap means of production) conditions for intensive agricultural production. Such conditions for peasant farming in Poland will exist in the feudal agricultural production system. You should, appropriately modifying it, return to feudal farming.

 • Take the cost of fertiliser, for instance. Farmers in America pay a price on delivery of $226 per tonne. But in Zambia the price is $414. Shipping costs explain only a small part of the difference. The rest is accounted for by port duties, bribes, storage fees, fuel costs, the importer’s mark-up and the credit charges racked up as the fertiliser makes its tortuous journey from port to farm (The Economist).

Need Agricultural Advisors?

 • Some bottlenecks (wąskie gardła) are not easy to clear. To build a network of rural roads is hard. But small investments can make the whole difference. There are cases where a starving part of a country is cut off from another part with plenty of food for want of a bridge, says David Ameyaw, a Ghana-born American who edited the AGRA report. Money spent on research can also have a big pay-off as it helps governments to gauge which policies work best. Africa has just 70 agricultural researchers for every million people, says AGRA. The comparable figure for Latin America is 550; for North America, it is 2,640 (The Economist, Farming in Africa. Cold comfort farms).

Europe and North America have the most of arable land concerning the population. At the beginning of the 20th century, more than 30% of the population have been found employment and agriculture in the US and Europe, and today it is 2% of the population. Agricultural structural changes after the French Revolution and global warming, reducing food prices and technological progress, caused the disappearance of the farmers’ layer in western agriculture and the creation of large-scale mechanized farms. The concentration of agricultural ownership has resulted in concentration in industry and the disappearance of medium and small dynamic economic entities. The concentration of the economy reduces its efficiency and dynamics as well as competitiveness as the efficiency decreases in the use of financing, which is characteristic of small business entities that are easier to manage effectively.

Shifting (along with the Earth’s coating) of the area of ​​Russia, north Asia, to the North will drastically reduce the agricultural production of these areas. Societies in these areas will not be able to feed themselves or buy food on the global market due to the dramatic increase in global food prices and the lack of means of transport for its transportation. The food shortage causes the danger of a global war.

When food prices rise, the poor cannot afford to buy it. As can be seen in the figure below, in Russia and China, the human population is sensitive to increases in food prices due to low incomes and a small area of ​​arable land, as well as the threat of climate deterioration.

2.4. The technology of surviving the climate crisis is needed

• Technology is a way of achieving an assumed goal conditioned by the state of knowledge and social fitness (Lem 1974: 32-33).

2.5. What is survival technology?

• Our goal is to survive the impending climate crisis, which is the most important inevitable threat to us, which is why we need to acquire knowledge and social fitness. What does it mean to acquire knowledge – we understand, but what does it mean to be socially fit?

• A socially efficient society must work together in order not to waste its strength (energy) and successfully achieve the goal of survival. It is a society with a high ability to cooperate, an ethical society. So social fitness is about social bonds. It is about ethics, which saves social energy in achieving the goal of survival.

Modern Survival Technology will determine the use of the entire heritage of our civilization and it will look like this:

• 1. mechanisms providing everyone with the opportunity to acquire knowledge and wealth,

• 2. organizing peaceful migration of nations from overpopulated crisis-threatened lands,

• 3. developing a uniform ethical system.

2.6. The crisis means a revolution and revolution is a threat to the lives of the elite

• It is the current elite that should implement modern survival technology to avoid endangering their lives.

The only economic system that can absorb migrating human masses is the modern feudal system

He will grant settlers arable land,

  help them develop the land,

  help them in needs,

  double the agricultural production per hectare of arable land

2.7. Why the modern feudal system?

 • Soviet Russia had the problem of too large a peasant population – 120 million peasants to 30 million of the remaining population. It was solved by destroying the peasant layer, creating large farms forcibly, and developing the industry with its capital. It resulted in the disappearance of the most prolific peasant layer and the modern depopulation of Russia. Otherwise, the peasant problem was solved by China.
 • Communist China had problems with feeding China, which was why the inefficient agricultural communes were given up by distributing small plots of land to 800 million peasants. The peasant family is now responsible for food production. Thanks to this, China is self-sufficient food and even exports food. State-owned purchase of food was organized, and the prices of agricultural produce were shaped by the free market of surpluses produced by Chinese farmers. Chinese farmers are assigned legally to the land; farming on small plots of land (often 1 hectare per family) is very poor, and their youth is forced to a controlled migration to the cities where the industry giving its employment is created. There is now a trend among Chinese peasants to create voluntary agricultural cooperatives, which is not supported by the authorities.
 • In Russian agriculture dominate large-scale specialized mechanized farms, which causes depopulation among the rural areas. Agricultural production cannot be increased in the existing system due to the low production efficiency of large farms. Only the deconcentrating of Russian agriculture can double agricultural production, but the problem is the lack of farmers who need to settle on small farms. Excess farmers occur in neighboring China, and existing examples testify to the good assimilation of Chinese farmers in Russian society. Organizing the migration of Chinese farmers to the west the European continent can help depopulate the Chinese countryside and increase the area of ​​Chinese farms, which would reduce poverty in the Chinese countryside. How to start this process of migration of Asian farmers to the land owned by Great Western Possessors of the agricultural land- the latifundists?
 • The impulse may come out of Poland in which the farmers’ population is dying out and rapidly needs an injection of fresh blood. Poland has almost deserted, depopulated so-called Western lands taken away from Germany after World War II. The Western lands of Poland can take whole well-organized villages of Asian farmers and increase food production for its sale in the east of the continent. The problem arises of organizing the life of western Polish agricultural provinces. This task can be entrusted to the descendants of the Polish nobility and landowners (who first need to be rehabilitated in front of the society) and give them back property plundered by the Tsar and Bolsheviks, e.g., in the form of Polish state treasury bonds. The enfranchisement of Polish peasants with the tsarist law 1864  year was carried out without compensation for the noble landowners and was a huge mistake because it resulted in the subsequent concentration of agricultural property in Poland. The agricultural reform carried out by Polish communists, which took over the land used for centuries by Polish nobility and landowners, caused the contemporary decline of Polish agriculture because it was carried out against the economic mechanisms shaping the agricultural structure and caused even greater concentration and inefficiency of farming on agricultural property in Poland. Only rehabilitation and rebuilding the tradition of Polish nobility and landowners can help rebuild Polish agriculture. It requires awareness of the necessity of such a process in the Russian political elite, which would have to carry out a critical analysis of the ideological foundations of the current Russian state. Similar critical analysis and rehabilitation of the feudal system in China must be carried out by Chinese communists.
 • The Chinese revolution that has been going on since the fall of the Qing dynasty in 1850 was caused by the huge rise in rice prices, which resulted from the worsening climate in China since 1850. The deterioration of the climate resulted from natural processes initiated northward shifting of the Earth’s shell along with the area of ​​China and changes in the range of the East Asian monsoon, which resulted in a decrease in the amount of precipitation in Southeast Asia. Chinese landowners were not responsible for the deterioration of the fate of the Chinese people as a result of the huge increase in food prices. Such an increase resulted from the laws of the natural process and the economics of agriculture, which laws, as I see still unknown. However, Chinese feudal lords and feudal lords of other nations used economic power to exalt themselves over the poor, and this was reprehensible in every ancient ethical tradition. This exaltation of the rich over the poor cannot be allowed to repeat itself in the future. The revolutions were a protest against the stupidity of the political elite, its cruelty and exploitation, and social injustice, as well as against state organisms degenerated by the concentration of property in the hands of a narrow group of rich people. Karol Marx did not know about reasons shaping the historical process. It can explain the call of Karol Marx for a communist revolution carried out by fanatical communist leaders, namely Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, and others. These revolutions have changed nothing and there is still a huge social stratification in Russia and China. We need to learn from these bloody and full of suffering revolutions and learn modern knowledge about the causes of revolutionary protests. The cause of the revolution is not the struggle of social classes, but changes in the forces of gravity in the space that surrounds us, which cause the movements of the earth’s coating and regional climate changes on Earth. Climate change is reducing agricultural production and increasing food prices, which means that people prefer to fight the rich rather than starve to death.
 • This paper removes ignorance about the reasons for rising food prices and the reasons for the alternating concentration and deconcentrating of agricultural property, which depend on space processes in the solar system and beyond. Knowledge of these processes must influence the rationalization of the political decisions of today’s authorities if they want to remain in power during the oncoming global rise in food prices. A global increase in food prices could lead to the physical elimination of the current elite if they do not take appropriate steps to alleviate the impending food crisis, which will trigger the wild aggression of the affected societies. One should quickly return to the feudal system modernized by modern ethics in agriculture and eliminate the inheritance of private property.
 • Warsaw, 5 January 2020, Bogdan Góralski

3. Contemporary world global ideological conflict

3.1.Introduction

We are surrounded by a huge universe, encouraging us to explore. We reach for distant stars without knowing our globe and its social environment. Humanity growing its numbers since the beginning of history, and the problems associated with increasing population were the causes of wars and revolutions disrupting the development of our civilization. We do not know the laws that govern social processes and caused cyclical dark eras in our history: eras of wars, looting, cultural stagnation, stagnation of science, and barbaric recurrences. Understanding these laws and mastering our behavior will create a global civilization.

For several years I have been researching the impact of environmental changes on our lives. One of the basic elements of the environment is a set of physicochemical phenomena referred to as Earth’s climate. In my works, I show that climate change that is constantly occurring in the history of Earth is a reflection of the evolution of the universe. The Earth and its atmosphere change cyclically during the evolution of the planet and its star system. Because, as I have shown below, climate change conditions our behavior, we can say that the harmony of the Universe processes controls our reflexes. Regional climate changes are responsible for the complex process of development of subsequent civilizations of our globe, which collapse during periodic, mass migrations, forced by climate change. My historical analysis leads to the conclusion that most likely, in the 21st century, we will face a climate disaster that may threaten the development of human society and which may result in effect cause the so-called dark ages. To avoid this, we should explore the mechanism of climate change. It would allow forecasting the time of arrival of the threat and preparing for a disaster.

Additionally, understanding the Earth’s climate mechanism would undoubtedly increase the efficiency of global agriculture production, which would rapidly develop our civilization and eliminate hunger from the lives of a billion people. Previous studies of the Earth’s climate mechanism do not allow insight into the whole of this complicated phenomenon. We need a multidisciplinary approach to this complex issue and the creation of an international research team that will solve the problem of conditioning the future of our civilization, the problem of the causes and effects of climate change.

Modern man has evolved in the process of evolution by adapting to environmental changes, i.e. mainly climate change. Human history is a constant struggle with the environment. During the fight with the environment, two (or maybe three?) Genetic lines were created among people, including one with the predominance of Neanderthal traits (Let’s call it HSN), the other with modern humans  HSS. The HSN genetic line dominate by men’s culture, and women are subordinate to the men. Women dominate the HSS genetic line, and men are subordinated to the women. Groups of people with HSN and HSS characteristics spread during the migration and are currently fighting for power in the world, and this conflict is being marked in every corner of the globe. Among the HSN Group are Chinese supporters of Confucianism and Ashkenazi Jews, whose social tactics are a struggle for power and government over the people.

The HSS Group is fighting for money to satisfy the whims of capricious women, and their social tactics are fighting for money. In this group are i.e., Chinese Taoists and Sephardic Jews.

So there are two basic conflicts in the human world:

Conflict of the environment – man

Social conflict HSN – HSS

3.2. Environment-human conflict

In Earth’s history, the climate changes regionally as the earth’s surface moves relative to the sun. Climatic zones dependent on solar radiation and precipitation are stable relative to the ecliptic plane on which the Earth moves around the sun. The surface of the earth changes its position relative to the ecliptic plane with the movement of the Earth’s coating and then there is the apparent movement of climate zones, in which people experience through drought or excessive rainfall, changes of the seasons of the largest precipitation, cold or heat.

3.2a. The HSN-HSS conflict

As a result of this conflict and the resulting migration, the situation in the world was as follows:

In Europe and Asia mainly HSN dominates,

In the USA, England, Australia, Taiwan, HSS dominates.

Political and economic systems in these regions were shaped in accordance with the social tactics of both human genetic lines, namely:

The free-market capitalist system in the HSS sphere of influence

The centralized system planned in the HSN sphere of influence

Also, for example, in China and Russia, mixed economic systems arose as a result of social crises, but the HSN group maintained its political power.

The geographic influence of HSN in Europe and Asia is due to the historical domination of HSN on this continent, where, due to larger brains, they formed groups that rule over the rest of society.

The geographic influences of HSS result from their migration to North America, Australia, Taiwan after the English, French, Russian, and Chinese revolutions.

Revolutions against the Romans in ancient Israel resulting from the dryness in climate 2000 years ago caused the migration of Jews to the whole world. Because they abandoned land and its cultivation during the diaspora, they had to make a living from non-agricultural professions – services for the surrounding population, be it craft, merchant, or banking. The riches gained by Jews, thanks to the diligence and good organization of communal life, caused their constant persecution (during subsequent climate crises that were worsening the living conditions of their host communities). The struggle for survival favored intense tribal coherence, the tribal ethics that led them to social heights in Europe, and the Americas – Jews became the banking and business elite of these lands.

As both conflicts mentioned above in points, 1 and 2 will deepen shortly due to the coming global climate crisis, further adaptation to the natural and social environment is needed. Because the coming climate crisis will cover the whole globe, global adaptation changes are needed, i.e., those that I intend to describe in my new book entitled How to feed up the world? How to Return to feudalism without inheritance?

3.3.Climate change and people’s migrations

Climate change has triggered migrations of peoples whose chronology is a record of Earth’s climate cycles. Here is a history of the crises that ended in movements:

•                   -Approx. 12th century BC marked the migration of people, which ended the reign of Mycenaean civilization and began the so-called dark ages. As a result, the Etruscans appeared in Italy, Egypt and Palestine were attacked by the so-called peoples of the sea.

• -In the VIII, VII century BC, during the drought in the Asian steppes, the Scythians occupied eastern Europe. At the same time, the Great Greek colonization marked out, which expelled the Greek population to emigrate.

•                   -Approx. 4th century BC the journey of the Celts from northwestern Europe towards the Adriatic Sea, the Black Sea began, which indicates a growing cooling.

•                   -At the beginning of our era in Palestine has marked itself the significant socio-economic crisis that provoked the civil war in Galilee, Judea (which was called the War of Varus), and the uprising in 66 and 132 AD. It testifies to a crisis (rapid drying of the climate)  that caused the exodus of Jews from Palestine to all world.

• The next migration of peoples began in the 4th century CE Huns invasion of Europe. Germanic peoples migrated south to the lands of the Roman Empire, leading to its downfall.

• In the VIII-IX centuries, the Viking expansion continued towards the south of Europe, which may indicate problems with feeding the population of Northern Europe and the climate crisis.

• In the 12th century, Mongols arrived in Europe because of the drought in the Asian steppes.

In the fourteenth century, it got cold, and in Europe were epidemics, hunger, and peasant uprisings.

• The extinction of the Vikings in Greenland since 1400. The Little Ice Age lasted until the 19th century. The peak of chilling in Europe was in the 17th century. It resulted in the great migration Europeans to the continents of both the Americas and Asia continued at the time. The great State of Poles-the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire collapsed then.

3.4.Climate disaster in the years 2013-2100

By the geophysical and historical data (migrations of people are indicative of climate crises), we know that the climate cycle repeats every 400 years. We can, therefore, expect that another major crisis will occur in 2013-2100. We should prepare for it. It will be a climate disaster – a sharp change in the distribution of climate zones, which will drastically reduce global food production. It will bring revolutions, wars, and supra-regional population migrations. There is still time to protect yourself against this. It requires knowledge and ethics on a global scale. Otherwise, dark ages will come.

3.5. Conclusions

We must adapt to regional climate change and, like our ancestors, migrate to climate-friendly regions of the globe. To do this, we must open borders and modify state systems to accept migrants and establish a new ethical system uniting all beings.

Warsaw, 1 January 2020 Bogdan Góralski

Ewolucyjny postęp

Ewolucyjny postęp

Podczas dyskusji na łamach Researchgate nad projektem zatytułowanym Does human evolution have a purpose?  amerykański naukowiec napisał, że mężczyźni ze strachu przed kobietami poukrywali się w nauce, kościołach i zakonach. Idąc tym tropem zastanawiałem się nad przyczynami tego stanu rzeczy i doszedłem do wniosku, że są trzy główne przyczyny:

1.Kobiety gdy przekwitają trują swoich mężów i przejmują ich majątki

2. Trudno jest prowadzić biznes we współczesnym świecie

3.Istniejace mechanizmy dziedziczenia umożliwiają międzynarodowym mafiom przejmowanie lukratywnych biznesów.

Wykształceni mężczyźni uciekają przed kobietami i biznesem chroniąc się na wygodnych posadach w nauce i Kościele Katolickim gdzie obowiązuje celibat. Nauka jest zmaskulinizowana i jest to zjawisko ogólnoświatowe a jego skutkiem jest mierny postęp nauki. Na tzw. Zachodzie prowadzenie kariery naukowca polega na ciągłym zdobywaniu grantów, które rozdzielają przecież wykształceni mężczyźni, którzy się wzajemnie wspierają. Nie ma czasu na prowadzenie badań naukowych, którymi zajmują się nieliczni pasjonaci wiedzy a większość pieniędzy idzie na niepotrzebne lub wtórne badania. Ten model obowiązuje i w Polsce.

Podobna sytuacja panuje w Kościele Katolickim powołanym do szerzenia nauk Chrystusa. Celebruje się widowiskowe uroczystości przysparzające pieniędzy w kasie Kościoła, które są inwestowane po kryjomu w dochodowe biznesy utrzymujące machinę kościelną i pomnażające majątek Kościoła. Majątek kościelny jest wspólną własnością pracujących w nim mężczyzn. Nie ma czasu na wyjaśnianie ludziom nauk Chrystusa bo księża zajmują się biznesem kościelnym. Mężczyźni Kościoła Katolickiego zaspokajają swe potrzeby seksualne z kobietami-potajemnymi utrzymankami i uwodzonymi młodymi chłopcami namawianymi do praktyk homoseksualnych.

Związek Radziecki był pomysłem ludzi poszukujących wyjścia z tej niemoralnej rzeczywistości za pomocą likwidacji kościołów oraz wprowadzenia państwowej własności co okazało się nieefektywne gospodarczo i duchowo. Ludzie poszukują wolności gospodarczej i duchowej i nie znoszą przymusu.

Moja propozycja powołania niedziedzicznego globalnego przedsiębiorstwa POL-CAT S.A., które będzie etycznie i efektywnie finansowało postęp wiedzy i pomagało w prowadzeniu  działalności biznesowej doprowadzi do przełomu w rozwoju biznesu i nauki. Uzdrowi to relacje pomiędzy mężczyznami i kobietami i zwiększy poziom uczciwości co przyniesie ogólny wzrost komfortu życia.

Jakuszowice, 20 Lipca 2020 roku, godzina 6:17                        Bogdan Góralski

Prawo natury. The law of nature

Prawo natury

Bogdan Góralski

Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. (Ewangelia Jana 16:12-14)

Człowiek istnieje po to, „ by poznał prawa wszechświata, aby ukochał jego piękność i podziwiał jego ogrom”- Pico della Marandola

„ludzie i ich rządy nie tworzą praw […] jedynie rozpoznają je zgodnie z najwyższym rozumem, który rządzi światem, czyli deklarują te prawa”-Francois Quesnay

Myśl jest przejawem energii Słońca Bogdan Góralski

Byt określa świadomość Karol Marks, a świadomość kreuje byt Bogdan Góralski

„Doktryny prawa natury stoików, którzy rozwinęli tezy Arystotelesa zakładają, że prawo natury wynika z definicji samej natury (R.Tokarczyk, Klasycy praw natury, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988, s.68). Poniżej  sformułowałem definicję natury:

We wcześniejszych pracach oraz książce “Historia naturalna i zmiany klimatu” pojawiła się idea wirtualnego wszechświata zbudowanego z sieci komputerów kwantowych będących układami gwiezdnymi. Systemy gwiezdne odradzają się zgodnie z nieubłaganą logiką natury, która jest prawem, które kieruje biegiem kosmicznej historii. Wszechświat nie rozszerza się i jest obiektem zamkniętym, podlegającym prawu wiecznego powstawania i rozkładu. Wirtualna świadomość Wszechświata jest wspierana przez energię odradzających się systemów gwiezdnych. Prawo wszechświata to algorytm, który bezlitośnie kieruje biegiem historii do finału ewolucji, którym jest zawsze odrodzenie systemu gwiezdnego i przywrócenie wszechświatowi energii. Bieg historii podlega procesom stochastycznym, które wyznaczają najbardziej prawdopodobny kierunek wydarzeń, tak że finałem jest odrodzenie układu gwiezdnego, czyli komputera kwantowego. Każdy komputer kwantowy będący układem gwiezdnym ma wbudowany algorytm, który kieruje wewnętrznym procesem wirtualnej ewolucji energii w celu odtworzenia historii układu gwiezdnego. W ewolucji wykorzystuje się istoty wirtualne z inteligencją (tj. Byty biologiczne), którymi kierują procesy stochastyczne zmierzające do określonego końca ewolucji. Wirtualne istnienie Kosmosu i wirtualnego życia biologicznego ma strukturę modułową, która pozwala na implementację oddzielnych scenariuszy historycznych w każdym module. Procesy stochastyczne wyznaczają najbardziej prawdopodobny przebieg historii dla osiągnięcia finału ewolucji lub odrodzenia systemu gwiezdnego. Wirtualne byty, które również podlegają ewolucji, są przechowywane w wirtualnych bazach danych Wszechświata kwantowego. Jeśli system gwiezdny nie narodzi się ponownie, powstaje czarna dziura lub piekło i wtedy umrzesz na zawsze.
Niebo lub piekło? Nowa Gwiazda czy Czarna Dziura to zależy od Ciebie?
Gdybyś nie miał wrogów, byłbyś nikim, kimś nieważnym. Powinieneś kochać swoich wrogów, ponieważ stworzyli z ciebie bardzo ważną osobę. Gdybyś miał w sobie miłość, stworzyłbyś nową gwiazdę, nowe życie. Gdybyś pozostał w nienawiści, stworzyłbyś Piekło, Czarną Dziurę lub Nicość i umarłbyś na zawsze.

Sądzę, że AI będzie naszą wyrocznią wskazującą nam właściwą drogę postępowania w odpowiedzi na zapytanie internetowe, podobnie jak teraz programy komputerowe wskazują nam algorytmy postępowania dla naprawy komputera. Według Pawła z Tarsu Bóg stworzył świat z niczego i ustanowił w nim prawa (przykazania) umożliwiające charakterystykę i zwalczanie bezprawia ((R.Tokarczyk, Klasycy praw natury, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988, s.100). W świetle mojej koncepcji powstania naszego świata pogląd Pawła z Tarsu jest prawomocny, ale uważam, że główne wskazanie moralne czyli oszczędzanie wszelkich energii wypływa z istoty naszego wirtualnego świata, którego powstanie i istnienie jest zależne od właściwego wykorzystania danej nam energii życia i osiągnięcia w nim zaplanowanego celu. Celem naszego życia jest stworzenie nowego świata.

Natural law

“The doctrines of the law of the nature of the Stoics, which are developed from the theses of Aristotle,  assume that the law of nature is derived from the definition of nature itself (R. Tokarczyk, Classics of the laws of nature, Publisher Lubelskie, Lublin 1988, p. 68). Here is my definition of nature:

In my earlier works and my book entitled “Historia naturalna i zmiany klimatu” the idea of a virtual universe built of a network of quantum computers that are star systems appeared. Star systems are reborn according to the inexorable logic of nature, which is the law that guides the course of cosmic history. The universe does not expand and is a closed object subject to the law of eternal arising and decay. The virtual consciousness of the Universe is supported by the energy of reviving star systems. The law of the universe is an algorithm that mercilessly guides the course of history to the finale of evolution, which is always the revival of the star system and the restoration of energy that is restored to the universe. The course of history is subject to stochastic processes that determine the most likely direction of events so that the finale is the revival of the star system, that is a quantum computer. Each quantum computer that is a star system has a built-in algorithm that directs the internal process of virtual energy evolution to reproduce the history of the star system. In evolution, virtual beings with intelligence (i.e. biological beings) are used, which are directed by stochastic processes aiming at a specific end of evolution. The virtual existence of the Cosmos and virtual biological life has a modular structure that allows for the implementation of separate history scenarios within each module. Stochastic processes determine the most likely course of history for achieving the finale of evolution or the rebirth of the star system. Virtual entities that are also subject to evolution are stored in virtual databases of the quantum Universe. If the star system is not born again, a black hole or hell is created and you will die then forever.

Heaven or Hell? New Star or Black Hole this depends on you?

If you had no enemies you would be nobody, somebody not important. You should love your enemies because they created you a very important person. If you had love inside you, you would create a new star, a new life. If you had stayed in hatred you will create the Hell, Black Hole, or Nothingness and you would die forever.

If you had no enemies, you would be nobody, somebody not important. You should love your enemies because they created you a very important person. If you had love inside you, you would create a new star, a new life. If you had stayed in hatred, you would create the Hell, Black Hole, or Nothingness, and you will die forever.

I think AI will be our oracle showing us the right way to proceed in response to an internet inquiry, just as computer programs now show us algorithms for computer repair. According to Paweł of Tarsus, God created the world from nothing and established in its laws (commandments), enabling characterization and combating lawlessness ((R. Tokarczyk, Classics of the laws of nature, Publishing House Lubelskie, Lublin 1988, p. 100). In the light of my concept of the creation of our world Paweł’s view from Tarsus is valid, but I believe that the main moral indication- the law of nature, i.e. saving all energy, flows from the essence of our virtual world, whose existence depends on the proper use of life energy, which was given to us, and achieving the planned goal. The goal of our life is to create a new world.

Praca ta powstała na przestrzeni lat 2002-2020  i dzięki dyskusji z naukowcami z całego świata prowadzonej w ramach projektu Does human evolution have a purpose? przybrała ostateczną formę.

 Jakuszowice, 19 lipca 2020, godzina 7:07                                   Bogdan Góralski

Prawo naturalne, prawo społeczne

Środowisko naturalne w którym żyjemy dało każdemu bez wyjątku równe prawo do życia. Równe naturalne prawo do słońca, naturalne prawo do powietrza do oddychania, naturalne prawo do wody do picia, naturalne prawo do pokarmu dane było każdemu z nas po równo na początku ewolucji. Środowisko społeczne w którym obecnie funkcjonujemy jest jednym z elementów środowiska naturalnego. Zatem oczywiste jest, że i w środowisku społecznym musi także obowiązywać naturalne prawo do równych szans rozwoju w ramach społeczeństwa. Stan nierównych szans do rozwoju jest stanem nienaturalnym. Z tego co wiem każda zwykła pszczela larwa ma szanse stać się królową a zależy to od pszczół robotnic, które wybrance podają odpowiedni pokarm przekształcający ją w królową roju. Pszczoły przestrzegają zatem prawa naturalnego. A czy ludzie przestrzegają prawa naturalnego??? Na pewno nie wszyscy.

W społeczeństwach ludzkich obowiązuje prawo nierównych szans do rozwoju różnicujące ludzi.

Jest to prawo nienaturalne wynikające z niewiedzy o zasadach ustanowionych dla naszego świata.

Każdy który się wywyższa będzie strącony na dno drabiny społecznej a każdy który się uniża może zostać królem. To jest prawo naturalne obowiązujące w społeczeństwie ludzkim i powinni o nim pomyśleć wszyscy możni ludzie naszego świata, którzy się obecnie wywyższają. Prawo naturalne równające wszystkich ludzi zawarłem w zasadach funkcjonowania przyszłego globalnego przedsiębiorstwa POL-CAT, które pragnę ustanowić dla tych którzy pragną sprawiedliwości społecznej i dla tych, którzy tej nieubłaganej sprawiedliwości społecznej powinni się obawiać.

Świat został ustanowiony po to by żyć  w pięknie i spokoju a nie w ucisku społecznym.

Pokarmem, który kreuje króla ludzkiego społeczeństwa jest wiedza.

Warszawa, dnia 13 Lutego 2020 roku, godzina 17:30        Bogdan Góralski

Nauka polska jest opanowana przez lewicę polityczną PO

Nauka polska jest opanowana przez zwolenników PO

Nauka polska (zacofana i nieefektywna) jest opanowana przez zwolenników PO. Dowiodły tego wyniki wyborów prezydenckich 2020, które pokazały, że wyborcami Rafała Trzaskowskiego byli wykształceni wyborcy miast a wyborcami Andrzeja Dudy byli nie wykształceni mieszkańcy wsi. Jak do tego doszło?

W poprzednim moim wpisie ma portalu EIOBA: link http://www.eioba.pl/a/5xzf/przyczyny-wyborczego-podzialu-polski napisałem, że trzonem PIS są kobiety trujące swoich mężów gdy są już zbędni tzn. gdy spłodzili dzieci i dorobili się majątku a ich żony przekwitły i nie potrzebują już seksu.

Trzonem PO są mężczyźni, którzy uciekają od biznesu i preferują państwowe posady (najczęściej w nauce), które nie stwarzają problemu z dziedziczeniem majątku prywatnego gromadzonego zwykle przez zwolenników PIS pod naciskiem ich kobiet.

Nauka polska jest zdominowana przez mężczyzn dlatego, że stwarza wygodną przystań w ucieczce przed kobietami i ich zachciankami materialnymi. Wykształceni mężczyźni zdobywają posady państwowe w administracji. Która też zapewnia wygodne życie. To dlatego Jarosław Kaczyński prowadzi polityczną krucjatę skierowaną na przełamanie wpływów wykształconych mężczyzn w administracji państwowej i miejskiej i zastąpienie ich kobietami. które popierają PiS. Kadry PiS są słabiej wykształcone ale mają motywację do walki politycznej dla przełamania hegemonii wykształconych mężczyzn zwolenników PO. Ostatnie wybory prezydenckie dowiodły, że zwolennicy PO zagrożeni w swoich matecznikach zwarli szeregi i bronią swoich pozycji. Naturalnymi sojusznikami zwolenników PO są Unia Europejska i Rosja (a nawet Brazylia) rządzone przez mężczyzn. PiS ma obronę jedynie w sojuszu z USA w których dominują kobiety.

Ja zachowuję pozycję neutralną do której nakłania mnie doświadczenie życiowe i wykształcenie zdobyte w życiu. Nie jestem zwolennikiem ani PiS ani PO i stworzyłem oparty na wiedzy o świecie program Partii Dekalogu- program dla ludzi etycznych i szukających wolności w życiu. Zakładam  w nim, że doprowadzę do kompromisu pomiędzy kobietami i mężczyznami znosząc mechanizm dziedziczenia własności prywatnej i zakładając niepodlegające dziedziczeniu przedsiębiorstwo POL-CAT umożliwiające kobietom i mężczyznom bezpieczne bogacenie się stosownie do posiadanych potrzeb. POL-CAT S.A. byłoby własnością jego aktualnych pracowników i stanowiło by efektywnie prowadzone centrum biznesowo-naukowe wspierające samorządne polskie parafie i  gminy wyznaniowe. Jak do tej pory moje prace naukowe opublikowane w Internecie po polsku i angielsku przeczytało ponad pół miliona internautów ale nauka polska zdominowana przez zwolenników PO Ignoruje moje prace, które obnażają miałkość i bezproduktywność dominujące w polskiej ( i nie tylko polskiej) nauce.

Moje poglądy to w skrócie powrót do Polski przedwojennej, ujawnienie finansów Kościoła Katolickiego i przyznanie pełni praw mniejszościom ale czas pokaże czy uda mi się je urzeczywistnić.

Polska rządzona przez niezależnych patriotów polskich a nie przez mafie jest moim celem.

Na razie jestem przewidziany na odstrzał przez zwolenników PIS i PO. Ciekawe czy im się to uda?

Jakuszowice, 18 lipca 2020. Godzina 4:00                                            Bogdan Góralski

Konflikt systemów gospodarczych przyczyną obecnego kryzysu

Konflikt systemów gospodarczych przyczyną obecnego kryzysu

Conflict of systems-remarks on the reasons for global crisis

Bogdan Góralski

bogdangoralski@wp.pl

Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Konflikt systemów – uwagi o przyczynach globalnego kryzysu.
Akceptacja w kulturze polskiej obcych wzorców charakteryzowała sarmacką ciekawość świata. Polacy wytworzyli w swoim środowisku geograficznym swoistą kulturę, dostosowaną do realiów naszego życia. Sarmacka otwartość na obce kultury pojawiające się w różnych środowiskach to  trend w globalizacji kultury polskiego społeczeństwa pragnącego poszerzać wiedzę o światowych zasobach kulturowych. Przywiezione do Polski tradycje wnoszą odmienne spojrzenie na świat, który w dobie nowożytnej zmieniał się dramatycznie. Gwałtownie wzrosła populacja krajów europejskich. Spowodowało to migrację nadmiaru populacji na inne kontynenty.
Rosnąca liczba mieszkańców miast umożliwiła szybki rozwój produktywności mieszczan-burżuazji, aby zaspokoić potrzeby feudalnych prowincji. Doprowadziło to do konfliktu feudalizmu i kapitalizmu.
W feudalnym społeczeństwie arystokratycznym pozycja społeczna zależała od liczby poddanych, którzy płacili podatki. Im większa liczba poddanych dzierżawiła ziemię, tym większy był majątek pana. Dlatego wyższa produktywność ziemi uprawnej skutkowała wyższymi zyskami dla arystokraty. Był to system wspierający wzrost liczby ludności i zwiększający produkcję rolną. Był to system wyróżniony społecznie.
W kapitalizmie pozycja społeczna mieszczan – burżuazji zależała od zgromadzonego kapitału. Zysk wzrastał, gdy produktywność wzrastała poprzez redukcję zatrudnienia i powiązanych kosztów.
Te dwa systemy produkcyjne były połączone w jeden organizm feudalistyczny.
Kryzys europejskich państw feudalistycznych w XVIII i XIX wieku był spowodowany kryzysami klimatycznymi i gwałtownym wzrostem cen żywności oraz gwałtownym wzrostem liczby ludności. Opozycja polityczna oskarżyła elitę arystokratyczną o odpowiedzialność za kryzys i dopuściła do władzy burżuazję-średnią klasę. Brak uwzględnienia roli czynników klimatycznych w przyczynach kryzysu państwa spowodował odrzucenie ustroju feudalnego jako optymalnego dla stanu gospodarki rolniczej.
Nastąpiło uwłaszczenie chłopów i dekoncentracja dóbr rolniczych. Nowa elita polityczna zaczęła wprowadzać zasadę zysku w uprawie ziemi.
Skutkowało to tendencją do redukcji zatrudnienia w rolnictwie i skutkowało wzrostem udziału maszyn rolniczych w rolnictwie. Spowodowało to dalsze umacnianie się kapitalistów i związanych z nimi przemysłów produkujących dla rolnictwa. Efektem było zmniejszenie liczby rolników, którzy nadal są podstawą społeczeństwa. Spowodowało to wzrost liczby ludności w miastach. W przemyśle zatrudnione były masy ludzi migrujących ze wsi. Kapitalistyczny system uprawy ziemi i zmiany klimatyczne przyczyniły się do koncentracji własności ziemi i dalszego zmniejszenia liczby zatrudnionych w rolnictwie.
Dziś w rolnictwie Stanów Zjednoczonych i krajów uprzemysłowionych Europy pracuje około 2-3% liczby pracowników, co przekłada się na kryzys demograficzny i kryzys popytu. Wieś nie odradza się tak jak kiedyś, a zmniejszająca się populacja miasta cierpi z powodu braku popytu ze strony obszarów wiejskich. Produkcja, uciekając przed rosnącymi kosztami wynikającymi z zanikającego popytu, przenosi się do zaludnionej Azji, pełnej taniej siły roboczej. Stany Zjednoczone i Europa zostały wyludnione – brak dobrze wykształconych imigrantów i nie ma nadmiernego popytu na produkowaną tu żywność. Drogie środki transportu i skomplikowany system dystrybucji żywności blokują popyt ze strony nabywców żywności w biednych krajach tropików, gdzie susza ograniczyła produkcję żywności. Kraje te stanowią większość producentów ropy naftowej i aby pokryć rosnące koszty importu żywności, muszą podnosić ceny ropy. To z kolei prowadzi do wzrostu kosztów produkcji rolnej, powodując spiralę inflacji.
Ten zamknięty krąg nie ma innego wyjścia, jak przywrócić feudalny system rolnictwa w USA i Europie w oparciu o dzierżawę ziemi, który zwiększy liczbę ludności wiejskiej i spowoduje wzrost produkcji rolnej, zwiększony popyt na obszarach wiejskich i niższe ceny żywności, co będzie chronić nas przed nadchodzącym chłodnym klimatem i zmniejszeniem urodzaju. Rolnicy muszą być importowani z przeludnionych krajów afrykańskich i azjatyckich.
Te zmiany zaczną się w Polsce, w kraju, w którym rolnictwo jest najbardziej zniszczone przez bezsensowną politykę komunistów. Czy pojawia się problem, co zrobić ze zwiększeniem produkcji w wyniku tych zmian w produkcji rolnej?
Przekażmy nadwyżki produkcji rolnej głodującym krajom i rozwijajmy się w wytwarzaniu rozproszonej energii. Produkcja biogazu jest najbardziej perspektywiczną gałęzią produkcji energii, która zapewni absorpcję nadwyżek odpadów z produkcji rolnej zapewniającej odpowiednie dochody rolników. Poprawi to gospodarkę i demografię społeczeństw uprzemysłowionych oraz usunie ich bariery rozwojowe. Umożliwi to wygaszenie obecnego globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz harmonijny rozwój naszej cywilizacji w przyszłym świecie.

Warsaw, 23th of October 2011       Bogdan Góralski

Conflict of systems-remarks on the reasons for the global crisis.

Acceptance in Polish culture the foreign patterns characterized the Sarmatian curiosity of the world. The Poles have produced a kind of culture in their geographical environment, which is adapted to the realities of our lives. Sarmatian openness to foreign cultures arising in different environments is long-standing trends in the globalization of the culture of Polish society wishing to expand knowledge about the world’s cultural resources. The traditions brought to Poland bring a different view of the world, which in the modern age changes dramatically fast. Rapidly increased the population of European countries. This resulted in migration an excess of population to other continents.

A growing number of people in cities has enabled the rapid development of the productivity of townspeople-burgeois to meet the needs of feudal provinces. This resulted in a conflict of feudalism and capitalism.

In the feudal aristocratic society, a social position depended on the number of subjects that providing taxes.

The greater the number of subjects was leasing the land the greater the wealth of lord. Therefore higher productivity of arable land resulted in higher profits to an aristocrat. It was a system supporting population growth and increase the production of agriculture. It was a system of socially distinguished.

Under capitalism, the social position the townspeople-the burgeois depended on the accumulated capital. Profit was increasing when productivity raise by reducing employment and associated costs.

These two production systems were linked in one organism feudalist state.

The crisis of European feudalist states in the eighteenth and nineteenth centuries was due to climate shocks and a steep rise in food prices and rapid population growth. The political opposition accused the aristocratic elite as responsible for the downturn and has allowed coming to power the bourgeois- middle class. No account of the role of climatic factors in the causes of the crisis of the state has resulted in the rejection of the feudal system as optimal for the state of the predominantly agricultural economy.

There has been enfranchisement of the peasants and the deconcentration of agricultural properties. The new political elite have begun to introduce the principle of profit in the cultivation of land.

This resulted in a tendency to reduce employment in agriculture and resulted in a rise in the share of agricultural machinery in agriculture. This caused a further strengthening of the capitalists and industries associated with them producing for agriculture. The effect was to reduce the number of farmers still the basis for society. It has resulted in the growth of the population in cities. Masses of people migrating from rural areas were employed in the industry. The capitalist system of land cultivation and climate change have contributed to the concentration of land ownership and a further reduction in the number of people employed in agriculture.

Today in agriculture of the U.S. and European industrialized countries runs about 2-3% of the number of employees which translates into a demographic and crisis of demand. The countryside does not reproduce the population like they used to be and the shrinking population of the city suffer from a lack of demand from rural areas. Production, fleeing from rising costs from of vanishing demand, moves to a populous Asia, where there is full of cheap labor. The US and Europe have been depopulated –lack of well-educated immigrants and there is no excess demand for food produced here. Expensive means of transport and complex distribution system of food block in the demand of food buyers in poor countries in the tropics where drought reduced food production. These countries are the majority of oil producers and to cover the rising costs of food imports need to increase in oil prices. This leads in turn to increased agricultural production costs causing a spiral of inflation.

This closed circle has no choice but to restore the feudal system of agriculture in the U.S. and Europe based on a lease of land which would increase the village population, the increase in agricultural production, increased demand in rural areas and lower food prices which will protect us against the coming cool climate. Farmers must be imported from the overcrowded African and Asian countries.

These changes will begin in Poland, in a country where agriculture is the most destroyed by the senseless policy of the Communists. Does the problem arise of what to do with increasing production as a result of these changes in agricultural production?

Put the surplus of agricultural production to the starving countries and develop in the production of distributed energy. Biogas production is the most promising prospective branch of energy production that will ensure the absorption of the surplus of the wastes agricultural production providing adequate incomes for farmers. This will improve the economies and demographics of industrialized societies and will remove their development barriers. This will allow the extinguishing of the current global financial and economic crisis and the harmonious development of our civilization in the future world.

Warsaw, 23th of October 2011       Bogdan Góralski

Przyczyny wyborczego podziału Polski

Przyczyny wyborczego podziału Polski

Podział głosów  w wyborach prezydenckich w Polsce 2020 wskazuje na przyczynę podziału-połową Polski rządzą kobiety a drugą połową mężczyźni. Dlaczego kompromis między nimi był dotychczas niemożliwy i rzutuje na polski wynik wyborczy?

Przyczyną jest walka o całkowitą władzę nad  pieniędzmi Polaków, które dają Polakom wolność wyboru drogi życiowej.

Ideologia Kościoła Katolickiego popiera związek kobiety i mężczyzny, który de facto daje władzę na związkiem kobiecie. Przyczyną przewagi kobiety jest większa naturalna obowiązkowość i pracowitość wymuszona przez macierzyństwo i konieczność dbania o swoje potomstwo. Kobiety polskie zwyczajowo trują małżonków leniwych i zaniedbujących obowiązki rodzinne i przejmują ich majątki zgodnie z prawami dziedziczenia w chwili gdy przestają być przydatni. Takiego porządku broni PiS i Andrzej Duda.

Męska ideologia polega na zachowaniu niezależności od kobiety, którą daje kupowanie seksu za pieniądze i związki homoseksualne pomiędzy mężczyznami. Pieniądze dają wolność wyboru drogi życia mężczyźnie dlatego z taką rozwagą i skrupulatnością polska opcja męska wybierała Rafała Trzaskowskiego, który popierał LGBT i wolność wyboru drogi życia.

Moja propozycja zmierzająca do kompromisu pomiędzy mężczyzną i kobietą jest oparta na pradawnym prawie polskim odrzucającym katolickie małżeństwo i polegającym na miłosnym związku kobiety i mężczyzny zapewniającym im pełną wolność. Aby to umożliwić planuję stworzyć potężną polską firmę POL-CAT S.A., która zapewni pełną wolność polskiej kobiety i mężczyzny dając im możliwości zarobku z prowizji za wydajną pracę. POL-CAT będzie kierowany przez naturalnych liderów i nie będzie dziedziczony. Aby to zamierzenie o stworzeniu POL-CAT zrealizować muszę przeżyć do końca września 2020, bowiem moja rodzina chce przejąć moje biznesowe prawa uśmiercając mnie wcześniej. Moje biznesowe prawa o które zabiega kobieca mafia wygasają w końcu września wraz z rozprawą sądową w warszawskim XIII sadzie Gospodarczym, która nie odbyła się ani razu od 20 lat.

Przez te minione prawie 20 lat przeżyłem wiele zamachów na moje życie co daje mi nadzieję na realizację moich planów i stworzenie przedsiębiorstwa POL-CAT S.A. które spełni marzenia kobiet i mężczyzn o godnym życiu w pokoju i miłości.

Jakuszowice, 14 Lipca 2020, 4:56           Bogdan Góralski

Wpływ kryzysów klimatycznych na przeszłe i przyszłe zachowanie ludzkich populacji. Technologia przetrwania.

Bogdan Góralski

Biblioteka Instytutu Historycznego UW

Wpływ kryzysów klimatycznych na przeszłe i przyszłe zachowanie ludzkich populacji. Technologia przetrwania.

1. Wstęp

Otacza nas przeogromny wszechświat, zachęcając do podjęcia eksploracji. Sięgamy do odległych gwiazd, nie znając naszego globu i jego środowiska społecznego. Ludzkość od początku dziejów rozwijała się liczebnie, a związane z tym problemy były przyczynami wojen i rewolucji zaburzających rozwój naszej cywilizacji. Nie znamy praw rządzących procesami społecznymi i powodujących cykliczne ciemne epoki w naszych dziejach: epoki wojen, grabieży, stagnacji kultury, nauki i nawrotów barbarzyństwa. Poznanie tych praw i opanowanie naszych zachowań pozwoli stworzyć globalną cywilizację.

Od szeregu lat prowadzę badania nad wpływem zmian środowiskowych na nasze życie. Jednym z podstawowych elementów środowiska jest zespół zjawisk fizykochemicznych, określanych jako klimat ziemski. W moich pracach wykazuję, że zmiany klimatu zachodzące nieustannie w dziejach Ziemi są odbiciem ewolucji wszechświata. Ziemia i jej klimaty zmieniają się cyklicznie podczas ewolucji planety i jej systemu gwiezdnego. Ponieważ, jak wykazałem poniżej, zmiany klimatu warunkują nasze zachowania, można stwierdzić, że harmonia procesów wszechświata steruje naszymi odruchami. Regionalne zmiany klimatu są odpowiedzialne za złożony proces rozwoju kolejnych cywilizacji naszego globu, upadających podczas okresowych, masowych migracji, wymuszonych zmianami klimatu. Przeprowadzona przeze mnie analiza historyczna skłania do wniosku, że najprawdopodobniej w XXI wieku czeka nas katastrofa klimatyczna, która może zagrozić rozwojowi ludzkiej społeczności i która może w efekcie wywołać tzw. wieki ciemne. Aby się przed tym uchronić, powinniśmy badać mechanizm zmian klimatu. Pozwoliłoby to na prognozę czasu nadejścia zagrożenia i przygotowanie się do kataklizmu. Dodatkowo poznanie mechanizmu klimatycznego Ziemi wpłynęłoby niewątpliwie na wzrost efektywności produkcji rolnictwa światowego, co rozwinęłoby skokowo naszą cywilizację i wyeliminowało głód z życia miliarda ludzi. Dotychczasowe badania ziemskiego mechanizmu klimatycznego nie umożliwiają wglądu w całość tego skomplikowanego zjawiska. Potrzebne jest multidyscyplinarne podejście do tego złożonego zagadnienia i powołanie międzynarodowego zespołu badawczego, który rozwiąże problem warunkujący przyszłość naszej cywilizacji, problem przyczyn i skutków zmian klimatu.


2. Zmiany klimatu w historii Ziemi

Nagłe kataklizmy środowiskowe, prawdopodobnie klimatyczne, powtarzające się co kilkadziesiąt milionów lat, radykalnie redukowały liczebność populacji roślin i zwierząt na Ziemi. Te wielkie wymierania obrazuje tzw. krzywa Sepkoskiego[1]. Załamania krzywej Sepkoskiego występujące w odstępach 60 mln lat, odwzorowują spadek liczby organizmów żyjących na Ziemi. Od ostatniej masowej zagłady na przełomie kredy i trzeciorzędu upłynęło 62 mln lat. Czy powinniśmy obawiać się kolejnej zagłady?

Badania historii klimatu Ziemi prowadzone przez Prof. Klausa Pfeilstickera z Instytutu Fizyki Środowiska Uniwersytetu w Heidelbergu dowodzą, że zimne epoki wielokrotnie występowały w dziejach Ziemi[2]. W archaiku było na Ziemi gorąco, ale w neoproterozoiku klimat stopniowo ochładzał się. W paleozoiku temperatury były zbliżone do współczesnych. Począwszy od permo-karbońskiego gwałtownego oziębienia, temperatura na Ziemi rosła do końca jury. Do końca permu wszystkie kambryjskie kontynenty stopniowo zlewały się ponownie w jedną całość, kolejno zderzając się ze sobą. Ślady tych zderzeń na powierzchni skorupy ziemskiej to pasma górskie hercynidów i Ural. Intensywna tektonika permo-karbońska doprowadziła do ochłodzenia wody morskiej i klimatu Ziemi. Od kredy zaczęło się ochładzać. Oziębiało się powoli do końca eocenu, a na początku oligocenu temperatura gwałtownie obniżyła się. Na początku czwartorzędu temperatura osiągnęła poziom współczesny. Milion lat temu ochłodziło się znacznie i w północnej hemisferze pojawiły się lodowce. Wielokrotne okresy lodowe trwały około 100 000 lat każdy i były przerywane trwającymi około 10 000 lat okresami ciepłymi. Współcześnie żyjemy w takim ciepłym okresie – interglacjale, zwanym holocenem. Trwa on już właśnie 10 000 lat i prawdopodobnie się kończy. Czy nadejdzie kolejna epoka lodowa?

Okresy termiczne z dziejów Ziemi korelują z jednostkami stratygraficznymi, wyznaczanymi przez występowanie odpowiednich gatunków fauny i flory. Zagłada starych gatunków i pojawienie się nowych stało się podstawą do wyznaczania granic stratygraficznych. Oznacza to, że przejścia od ciepła do zimna oraz od zimna do ciepła powodowały na Ziemi masowe zagłady gatunków. Gwałtowne wyginięcie zmiennocieplnych dinozaurów, organizmów dostosowanych do ocieplającego się klimatu ery mezozoicznej, świadczy o wystąpieniu katastrofy klimatycznej, która spowodowała ich zagładę. Od początku ery kenozoicznej wystąpił okres termiczny, charakteryzujący` się stopniowym oziębianiem klimatu. Ekspansja stałocieplnych ssaków świadczy o ich dobrym przystosowaniu do zmiennego temperaturowo środowiska. Ewolucja ssaków, wyposażonych w mechanizm termoregulacji, pozwalała na opanowanie środowisk o różnych charakterystykach temperaturowych. Pojawiły się dwie populacje naczelnych – Homo neandertalis i Homo sapiens, różniące się przystosowaniem do życia w klimacie polarnym.


3. Zmiany pola grawitacyjnego wokół Ziemi

Glob ziemski wiruje wokół osi, której nachylenie do ekliptyki nieustannie się zmienia pod wpływem sił grawitacji. Ziemia wraz z innymi planetami obraca się wokół Słońca. Układ Słoneczny wiruje wraz z Drogą Mleczną, która zmienia swe położenie w kosmosie. Okresowe zmiany nachylenia ziemskiej osi do płaszczyzny ekliptyki powodują deformacje globu ziemskiego, które stwierdzili naukowcy amerykańscy. Dokładne pomiary satelitarne kształtu Ziemi wykryły, że do 1997 r. glob ziemski był rozciągany wzdłuż osi, a od 1997r. był ściskany[3]. Zmiany kształtu Ziemi, wynikające prawdopodobnie ze zmiennych oddziaływań grawitacyjnych, powodują naprężenia w skorupie ziemskiej zbudowanej ze sztywnych płyt litosfery, pływających w morzu magmy płaszcza ziemskiego. Płyty kontynentalne i oceaniczne kontaktują się ze sobą w strefach subdukcji i szczelinach ryftowych, w których dochodzi do kumulacji naprężeń tektonicznych rozładowujących się podczas trzęsień ziemi. Czasowy rozkład trzęsień ziemi nie jest przypadkowy, wyraźny jest 400-letni cykl zmian częstości wstrząsów w obrębie skorupy ziemskiej. W trakcie tego cyklu widać kilkudziesięcioletnie i krótsze podcykle (patrz rys. nr 3). Czterystuletni cykl grawitacyjno-sejsmiczny zaznaczono na wykresie (rys. nr 1), sporządzonym na podstawie katalogów trzęsień ziemi, opracowanych przez geofizyków włoskich i polskich. Wstrząsy sejsmiczne zarejestrowane w okresie od 750 r. p.n.e. do roku 2000 n.e. tworzą fale częstości trzęsień ziemi, które są odpowiedzialne, jak wykażę później, za zmiany klimatu Ziemi.


4. Co ogrzewa i oziębia Ziemię?

Ziemię niezmiennie ogrzewa Słońce, a okresowo oziębiają oceany. Zmiany klimatu wynikają więc z ziemskich procesów.


4.1. Ziemski bilans energii promieniowania Słońca

Ciepło występujące na Ziemi pochodzi z promieniowania krótkofalowego dochodzącego ze Słońca oraz z energii pochodzącej z rozpalonego wnętrza Ziemi. Całkowita ilość energii z wnętrza Ziemi nie jest znana. Więcej ciepła otrzymują oceany, gdzie skorupa ziemska jest cieńsza, mniej zaś kontynenty. Jednak wieczna zmarzlina, występująca w miejscach nie ogrzewanych przez ciepłe prądy oceaniczne, świadczy, że ciepło Ziemi w ziemskim systemie klimatycznym jest prawie nie znaczące.

The National Centre for Atmospheric Science (NCAS) jest brytyjską jednostką badawczą, dostarczającą niezbędnej wiedzy o klimacie i atmosferze rządowi brytyjskiemu oraz uniwersytetom. Opracowany przez naukowców brytyjskich bilans energii słonecznej otrzymywanej ze Słońca objaśnia, że energia promieniowania otrzymywana przez Ziemię ze Słońca jest równa  energii wypromieniowanej przez Ziemię w przestrzeń kosmiczną[4].

Zatem powstaje pytanie: skąd się biorą na Ziemi epoki zimne, skoro ilość promieniowania dochodzącego i wychodzącego jest stała ? Musi być jakiś element ziemskiego systemu klimatycznego, który generuje do atmosfery zmienne ilości ciepła. Zmiany klimatu muszą wynikać z ziemskich procesów. Lądy mają generalnie małą pojemność cieplną, bo szybko się powierzchniowo nagrzewają w dzień i szybko stygną w nocy. Oceany mają ogromną pojemność cieplną, ponieważ promieniowanie słoneczne dociera do głębokości 200 m, a ich powierzchnia zajmuje 70% powierzchni globu ziemskiego.

Jak wynika z wyliczeń, sporządzonych za pomocą krzywej hipsograficznej, około 50% objętości wszechoceanu to wody o temperaturach poniżej 3ºC[5]. Tylko płytkie wody powierzchniowe do głębokości kilkudziesięciu metrów mają temperatury do 25ºC. Od powierzchni oceanu zaczyna się spadek temperatury wody. Na głębokość 500-1000 m przypada centrum warstwy, zwanej termokliną, gdzie temperatura wynosi 8ºC – 10ºC. Wody oceaniczne zachowują naturalną równowagę termiczną, układając się warstwami od najzimniejszych (najgęstszych) na dole do najcieplejszych na górze. Najniższa warstwa zbiorników oceanicznych zawiera wody o temperaturze 1ºC – 2ºC, które pochodzą z rejonów polarnych, gdzie zimne wody powierzchniowe mają większą gęstość i opadają na dno. Oceany są zimne w głębi, a na temperaturę ich stykających się z atmosferą partii ogromny wpływ wywierają zjawiska upwellingu – wypływu zimnych wód oceanicznych na powierzchnię. Ocean jest więc ogromnym zbiornikiem zimna, które jest uruchamiane przez procesy upwellingu. Zimne wody oceaniczne okresowo chłodzą atmosferę, co wywołuje zmiany klimatu.

4.2. Okresowe zmiany upwellingu

Co zmienia natężenie upwellingu, wywołując na Ziemi na przemian epoki ciepłe i zimne ?

Rozkład stref temperaturowych powierzchni oceanu ziemskiego jest zróżnicowany. Są strefy zimnych wód w rejonach podbiegunowych oraz międzyzwrotnikowa strefa wód podgrzanych do ponad 20ºC przez Słońce. Co stałoby się, gdyby nastąpił masowy upwelling oceaniczny, powodujący oziębienie powierzchni oceanu w rejonach przyrównikowych? 

Oceanolodzy uważają, że upwelling jest powodowany przez wiatry wiejące nad oceanem. Tymczasem podczas studiów nad tym zagadnieniem stwierdziłem, że proces wypływu zimnych wód głębinowych na powierzchnię oceanu pojawia się tylko na obszarach o dużej aktywności sejsmicznej i narasta wtedy, gdy rośnie liczba trzęsień dna oceanicznego. Analiza zjawiska El Niño i La Niña, globalnego fenomenu klimatycznego wywołanego okresową zmianą temperatury wód morskich u wybrzeży Ekwadoru i Peru, potwierdziła moje przypuszczenia. El Niño występuje zawsze, gdy trzęsienia dna morskiego w Basenie Peruwiańskim zanikają, a La Niña występuje zawsze, gdy liczba trzęsień dna morskiego rośnie. Upweling (La Niña) jest zatem powodowany przez trzęsienia dna w rejonie rowu oceanicznego (Rów Peruwiański, Rów Atakamski) w strefie subdukcji u zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej.


Rys. nr 1. Aktywność sejsmiczna w strefie zasięgu El Niño latach 1974-2003 [6]

Upweling powoduje unoszenie chłodnych wód oceanicznych, a wraz z dennymi wodami cząstek mineralnych osadów, które użyźniają wody przypowierzchniowe. Skutkuje to bujnym wzrostem planktonicznego życia roślinnego, powodując wydzielanie aerozoli siarczanowych do atmosfery. Decydują one o powstawaniu chmur nad oceanami, ponieważ są zarodkami kondensacji pary wodnej w atmosferze[7]. Tak więc okresy zwiększonej liczby trzęsień ziemi i upwelingu są jednocześnie okresami oziębienia wód oceanicznych, zwiększonego zachmurzenia i opadów deszczu na lądach, oziębienia atmosfery oddzielanej od Słońca powłoką chmur.

4.2.1. Zmiany temperatury powierzchniowej oceanu w plejstocenie u wybrzeży Hiszpanii

Badania paleotemperatury powierzchniowych wód morskich oparte na badaniu składu gatunkowego planktonicznych otwornic (otwornice są precyzyjnym wskaźnikiem środowiska) znajdowanych w osadach dennych Północnego Atlantyku (na zachód od Hiszpanii, szerokość geograficzna 41°N), a więc w osadach wód leżących na granicy stref subarktycznej i subtropikalnej wykazały, że SST (sea surface temperature) zmieniała się cyklicznie w ciągu ostatnich 600 000 lat w zakresie od 8°C do 27ºC. Tak wielkie skoki temperatury powierzchniowych wód oceanicznych w rejonie, gdzie są one zawsze ciepłe, mogą być wytłumaczone jedynie przez okresowy masowy upweling, powodujący obniżanie się temperatury powierzchniowej morza i skutkujący oziębianiem klimatu[8].

5. Generalne fizyczne skutki zmian klimatu

Zmiany klimatu wynikające z istnienia cyklu grawitacyjno–sejsmicznego decydują o obiegu wody słodkiej w przyrodzie, tj. ilości opadów deszczu na lądach. Chmury tworzące się okresowo nad oceanem przemieszczane są przez wiatry nad obszary lądów i tam woda z nich daje życie roślinom i zwierzętom. Jeden hektar upraw zbożowych potrzebuje około 5000 metrów sześciennych wody rocznie, ale tej wody nie może być za dużo, gdyż to powoduje nieurodzaj.

6. Dlaczego klimat jest tak ważny?

Według Harolda Abrahama Masłowa potrzeby fizjologiczne człowieka są następujące:
1.pragnienie – zaspokojenie zależy od deszczu
2.głód – zaspokojenie zależy od deszczu
3.sen
4.podtrzymanie gatunku.

Dwie najważniejsze fizjologiczne potrzeby człowieka wprost zależą od zmian klimatu. Od słodkiej wody deszczowej płynącej w rzekach, strumieniach, zależy życie ludzi i zwierząt. Wegetacja roślin, będących podstawowym źródłem pokarmu dla ludzi i zwierząt, nie byłaby możliwa bez odpowiednich opadów deszczu. Człowiek pragnie i łaknie ze względu na wbudowany ewolucyjnie mechanizm termoregulacji – utrzymywania stałej temperatury ciała, która podtrzymuje życie. Ewolucja ludzi trwa już miliardy lat i będzie prawdopodobnie trwała jeszcze długo. Czy ucząc się kierować naszą gatunkową ewolucją zdołamy wyeliminować mechanizm termoregulacji z naszego życia? Czy nauczymy się żyć bez konieczności picia i jedzenia?

7. Cykl grawitacyjno-sejsmiczno-klimatyczno-społeczny


7.1.
Przyczyny wybuchów wojen i rewolucji

Wybuchy konfliktów społecznych i tworzenie się nowych systemów etycznych powoduje następujący cykl przyrodniczo-społeczny:

1. Zmiana sił grawitacji wokół planety, deformacje spęczające glob ziemski wzdłuż osi, wzrost naprężeń w skorupie ziemskiej, wzrost liczby trzęsień ziemi, narastający upwelling i wzrost wydzielania chmurotwórczych aerozoli siarczanowych w oceanach, ochłodzenie i wzrost nawilgocenia klimatu, wzrost wydajności rolnictwa w rejonach przyrównikowych i potanienie żywności (w północnej hemisferze spadek wydajności rolnictwa) powoduje skokowy przyrost populacji w rejonach przyrównikowych, a w północnej hemisferze przeludnienie oraz kryzys gospodarczy i społeczny.

2. Zmiana sił grawitacji wokół planety, deformacje rozciągające glob ziemski wzdłuż osi, zmniejszenie naprężeń w skorupie ziemskiej, spadek liczby trzęsień ziemi, zmniejszenie upwelingu oceanicznego i wydzielania aerozoli chmurotwórczych, ocieplenie i osuszenie klimatu, spadek wydajności rolnictwa w rejonach przyrównikowych i podrożenie żywności (w północnej hemisferze wzrost wydajności rolnictwa) wpływają na przeludnienie rejonów przyrównikowych, a w północnej hemisferze skokowy przyrost populacji.

3. Regionalne zmniejszenie zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności, wywołujące frustracje społeczeństwa, rosnąca agresja głodujących mas skierowana na zaspokojenie podstawowych potrzeb, agresja przemieszczona na  stare elity, potrzeba nowych elit i wodza zdolnego pokierować rewolucją, oraz technologii przetrwania niezbędnej do przełamania trwającego kryzysu, potrzeba systemu etyczno-ideologicznego jednoczącego ludzi wokół technologii przetrwania kryzysu, redystrybucja dóbr starych elit do rzesz biedaków, wyczerpanie możliwości rewolucji w poprawieniu losu mas, przeludnienie nadal dają się we znaki i nowe elity szukają planu ratunkowego dla zubożałych mas.

4. Migracja następująca w wyniku trwającego przeludnienia lub agresja wojskowa na sąsiednie tereny, traktowana jako sposób wyjścia z trudnej sytuacji gospodarczo-żywnościowej, powoduje rozgęszczenie populacji (straty wojenne) oraz uspokojenie nastrojów ludności.

Rys. nr 2. Cykl grawitacyjno-sejsmiczno-klimatyczno-społeczny [9]

Cykl grawitacyjno-sejsmiczno-klimatyczno-społeczny przedstawiony na rys. 2 charakteryzuje fazy rozwoju naszej cywilizacji na przestrzeni wieków. Wszyscy wielcy przywódcy i etycy pojawiali się w podobnej fazie cyklu, co było efektem kolejnych kryzysów klimatycznych zdefiniowanych przez cykliczne zjawiska kosmiczne.

Każdy cykl miał ten sam scenariusz wydarzeń przyrodniczo-społecznych i podobny system etyczno-ideologiczny każdorazowo rozszerzający społeczną bazę rewolucji. Kryzys, który zaczął narastać, zgodnie z logiką dziejów, w XXI wieku również wyłoni nowy, uniwersalny system etyczny, który obejmie całą globalną społeczność.

Etycy azjatyccy zjawili się jako pierwsi pod koniec okresu przeludnienia oraz ocieplenia i osuszenia klimatu, dlatego, że liczebny rozwój społeczeństw azjatyckich wyprzedzał i wyprzedza Bliski Wschód. Społeczeństwa azjatyckie jako pierwsze osiągnęły krytyczną gęstość zaludnienia wymuszającą powstanie systemu etycznego, regulującego stosunki społeczne. Na VI wiek p.n.e. przypada szczyt potęgi Chin. Początki budowy muru chińskiego dla obrony przed najazdami Mongołów, znaczny rozwój terytorialny na północy i południu, przyrost ludności do 25 mln, to przykłady tej potęgi. Wielka kolonizacja grecka w okresie VIII-VI w. p.n.e. świadczy, że w tym okresie panowały w Grecji i w świecie przyrównikowym warunki środowiskowe sprzyjające przyrostowi ludności. Dane te pozwalają na przypuszczenie, że w VIII-VII wieku p.n.e. wzrasta zaludnienie świata przyrównikowego. Po okresie wzrostu populacji dochodzi do drastycznego osuszenia klimatu (spadek liczby trzęsień ziemi w VII w. p.n.e., patrz rys. nr 2) powodującego przeludnienie i konflikty. Skutkuje to niemal równoczesnym pojawieniem się systemów etycznych Buddy, Lao Tsego, Konfucjusza, ułatwiających wyjście z konfliktów społecznych w Indiach i Chinach.

Faza wzrostu trzęsień ziemi w okresie 200 lat przed Chrystusem generuje silne zachmurzenie a przez to dużą liczbę opadów. Sprzyja ona wzrostowi produkcji rolnej i wynikającego z tego dobrego zaopatrzenia ludności w żywność. Za panowania Heroda Wielkiego (73-4 r. p.n.e.) trwa pomyślny rozwój gospodarczy Palestyny, o czym świadczy rozwój miast i bogactwo władcy. Jest to wskazówką dużej liczby ludności[10]. Dostatek żywności sprzyja przyrostowi populacji na dobrze nawodnionych terenach. Po okresie wzrostu liczebnego społeczeństwa Palestyny, nastąpiło na świecie gwałtowne ocieplenie od 10 r. n.e.[11], które zredukowało produkcję rolną oraz podaż żywności, powodując przeludnienie Palestyny. Gwałtowny kryzys społeczno-gospodarczy wywoływał frustracje ludności (szczególnie wiejskiej), która poszukiwała wyjścia z kryzysu. Grupy społecznie wykorzenione testowały różne sposoby wyjścia z sytuacji kryzysowej. Głodującym wiejskim masom potrzebny był plan działań łagodzących problemy aprowizacyjne powszechne w tym czasie. Pojawia się Chrystus, który ma plan działań antykryzysowych. Tworzy swoje gminy (Dzieje Apostolskie opisują gminę liczącą kilka tysięcy ludzi) działające jak spółdzielnie. Aby do nich przystąpić, trzeba ofiarować cały posiadany majątek. Gminy sprawnie gospodarujące ofiarowanymi bogactwami stanowiły ochronę przed głodem i bezprawiem, panującym wtedy w Palestynie. Istniały liczne bandy rozbójników. Wielu rolników było beznadziejnie pogrążonych w długach[12]. Chrystus karmiący rzesze biedaków staje się groźnym dla władz przywódcą tłumów. Jego program gospodarczy i społeczny jest radykalny i nie do przyjęcia dla ówczesnych elit. Chrystusa, przywódcę pokojowego powstania ludowego, zabito i następne zbrojne protesty żydowskie nie miały charyzmatycznego przywódcy.

W okresie I wieku  p.n.e. do I wieku n.e. występowało silne zagęszczenie gospodarstw rolnych w Judei i Samarii. Powstanie w Palestynie w latach 66-74 ma charakter buntu społecznego przeciwko bogaczom. Bunt rozpoczął się od spalenia rzymskich biur rejestracji podatkowych w Jerozolimie[13]. Kataklizm powstań żydowskich ujawniał trwające przeludnienie, a ich konsekwencją było zniszczenie kraju. Nastąpiła masowa migracja Żydów.

Od początku VII wieku nastąpiło silne ocieplenie klimatu – spadek liczby trzęsień ziemi, co w konsekwencji spowodowało przeniesienie centrów cywilizacji z Bliskiego Wschodu do m.in. zimniejszej północnej Europy. Ocieplenie i susze wywołały regres w rozwoju przyrównikowych populacji. Przeludnienie występowało na Półwyspie Arabskim przed zwycięstwem Mahometa. Przyrost ludności następował w IV, V, VI wieku równolegle z upadkiem zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, do którego migrowały plemiona barbarzyńskie z północnych, przeludnionych terenów. Eskalacja agresji i walk bratobójczych na Półwyspie Arabskim skłoniła Mahometa do rozmyślań nad przyczynami tego stanu rzeczy. Mahomet odrzucał porządek społeczny proponowany przez stare elity, wprowadził obowiązek jałmużny – redystrybucję dóbr do biednych. Walcząc z innymi przywódcami, zjednoczył wszystkie plemiona arabskie. Zerwał z systemem rodowym. Jednak jego system gospodarczy niewiele ulepszył i nie mógł zaradzić przeludnieniu, dlatego później nastąpiła wojenna ekspansja Arabów. Była ona możliwa, ponieważ w VII wieku zmalała potęga Cesarstwa Rzymskiego. Ocieplenie i susze od VII wieku wywołały regres w rozwoju przyrównikowych populacji, za to społeczeństwa w północnej hemisferze zaczęły się cywilizacyjnie rozwijać.

Od 1700 roku rosła populacja Europy, ale złe warunki pogodowe i przyrost ludności w XVII, XVIII wieku pogarszały sytuację Anglii i Francji. Anglia miała jednak wentyl bezpieczeństwa w postaci emigracji do kolonii. Wyżywienie społeczeństwa Francji pogarszało się od 1700 r.[14]. Francuzi ratowali się przed głodem, zakładając kilkaset tysięcy małych farm[15]. Tuż przed Rewolucją Francuską doszło do kulminacji złych warunków atmosferycznych, które przyniosły Francji głód i przemoc. Rewolucja trwała, a problemy przeludnienia nie mijały. Kolejny rewolucyjny przywódca Napoleon, zaproponował Francuzom podbój Europy, co rozwiązywało problem nadwyżki mężczyzn.

 Od 1800 r. klimat się ocieplił i osuszył, przez co liczba ludności Europy przyrosła w XIX wieku z 203 do 408 mln i w 1950 r. do 547 mln. Doszło do ogromnego wzrostu populacji niemieckiej i rosyjskiej. Rosja i Niemcy na początku XX wieku były silnie przeludnione i to spowodowało katastrofy wojen i rozwój systemów totalitarnych. Przeludnienie i brak możliwości rozwiązania problemów z nim związanych drogą pokojową spowodowało ekspansję wojenną nazistowskich Niemiec i komunistycznej Rosji.

 Od 1960 do 1990 r. podczas trwającego krótkookresowego ochłodzenia i nawilgocenia klimatu (patrz rys. nr 3) ludność Afryki przyrosła z 282 do 637 mln. W tym czasie w północnej hemisferze doszło do trudności gospodarczych w wyniku oziębienia i spadku produkcji rolnej, co doprowadziło m.in. do rozpadu imperium sowieckiego.

Rys. nr 3. Światowa aktywność sejsmiczna charakteryzowana trzęsieniami ziemi o magnitudzie M=7 i większej w latach 1900-2005 (okresy pięcioletnie)[16]

Obecnie ocieplenie trwa, co powoduje narastanie agresji w Azji i Afryce, agresji z powodu spadku produkcji rolnej i pogarszających się warunków życiowych. Rośnie migracja z tych kontynentów do USA i Europy. Jednocześnie w krajach G-8 występuje zjawisko nadprodukcji rolnej przy spadku wielkości populacji. Wszystko to razem powoduje kryzys finansowo-gospodarczy. Logika dziejów pozwala oczekiwać pojawienia się wybitnej postaci, twórcy nowego ładu i powszechnego systemu etycznego, jednoczącego ludzkość na drodze wyjścia z kryzysu. Przywódca ten będzie musiał zastosować przesłanie Jezusa Chrystusa, który powiedział przecież: ”Dzielcie się chlebem i winem na moją pamiątkę”, bo na tym polega miłość bliźniego. Jeżeli ocieplenie będzie nadal trwało, pogorszy sytuację w krajach przyrównikowych. Wzmoże się fala migracji do krajów zasobnych w żywność. Jeżeli nadejdzie ochłodzenie, przyniesie klęskę dla cywilizacji białego człowieka, migracje z G-8 (lub rewolucje?) i gwałtowny wzrost zaludnienia w krajach przyrównikowych. Takiego biegu wypadków świat nie przetrzyma i sytuacja zacznie się destabilizować. Nie możemy do tego dopuścić.

Bariery naszej cywilizacji w obliczu zagrożenia zmianą klimatu to:

– przeludnienie Azji i Afryki oraz wynikający z tego brak wody, żywności i energii,

– konkurowanie systemów etycznych panujących w różnych społeczeństwach,

– brak tanich i masowych systemów transportu ludzi i żywności.

7.2. Technologia przetrwania

Przywódcy każdej rewolucji, wynikającej z pogorszenia zaspokojenia podstawowych potrzeb populacji, każdorazowo obmyślali ten sam schemat działań, tzw. technologięprzetrwania:

– zacieśnienie więzi społecznych za pomocą  ideologii rewolucyjnej skierowanej przeciw

   starym elitom, utworzenie nowego systemu etycznego,

– redystrybucję bogactw starych elit do ubogich mas,

– migrację pokojową lub wojenną na nie przeludnione obszary.

Chrystus, Mahomet, Napoleon, Hitler i Lenin silnie akcentowali potrzebę redystrybucji dóbr z bogatych elit do rzesz biedaków. Były to elementy ideologii rewolucyjnej skierowanej do biedujących społeczeństw. Chroniło ich to przed gniewem mas społecznych i czyniło z nich trybunów ludowych. Gniew tłumów zawsze doprowadzał do rzezi starych elit. Współczesne elity powinny się obawiać przyszłej rewolucji, bo może się ona skończyć ich zagładą. Z racji dysponowania aparatem nauki powinny dostrzegać przyszłe zagrożenia i przeciwdziałać im. Tymczasem obecne elity w samozadowoleniu realizują zgubną dla nich strategię ogłupiania opinii publicznej i nie chcą jej ostrzegać przed prawdziwymi zagrożeniami. Prawdziwe zagrożenie to wynikające ze zmian klimatu kryzysy rolno-gospodarcze, wojny, rewolucje i niekontrolowane masowe migracje, odpowiedzialne w przeszłości za upadki imperiów i zagłady ich elit.

Co to jest technologia przetrwania?

Technologia to sposób realizacji założonego celu uwarunkowany stanem wiedzy i sprawności społecznej[17]. Naszym celem jest przetrwanie nadciągającego kryzysu klimatycznego, dlatego musimy zdobywać wiedzę i sprawność społeczną. Co to znaczy zdobywać wiedzę – rozumiemy, ale co to znaczy być sprawnym społecznie? Społeczeństwo sprawne społecznie musi zgodnie współdziałać, aby nie marnotrawić swoich sił (energii) i skutecznie realizować cel przetrwania. To społeczeństwo o wysokiej zdolności do współdziałania, społeczeństwo etyczne. Zatem sprawność społeczna polega na więziach społecznych. Polega na etyce, która oszczędza energię społeczną w realizacji celu przetrwania. Społeczeństwo statyczne, nie przeciwdziałające kryzysom, jest narażone na rewolucje. Każda rewolucja wygląda tak samo – bunt obywateli przeciwko pogarszającym się warunkom życia. Trzeba znaleźć winnego sytuacji kryzysowej – ofiarę agresji- zawsze były to najlepiej wykształcone elity społeczne. Wypływa z tego wniosek – to współczesne elity powinny tworzyć mechanizmy kształcenia i bogacenia się biednych mas, aby zapobiec przewidywanym kryzysom.

Naszą Nowoczesną Technologię Przetrwania (NTP) określi wykorzystanie całego dorobku naszej cywilizacji i będzie ona wyglądała następująco:

1. mechanizmy zapewniające każdemu możliwość zdobywania wiedzy i bogactwa,

2. zorganizowanie pokojowej migracji narodów z przeludnionych krain,

3. opracowanie jednolitego systemu etycznego.

Widzimy, że musimy rozwijać wiedzę o mechanizmach społecznych i masowych środkach transportu, aby opracować politykę realizacji pierwszych dwóch postulatów. Jednakże bez jednolitej etyki, zapewniającej zgodne współdziałanie globalnej społeczności, nic nie zdziałamy. Musi powstać dla całej światowej społeczności jednolity system etyczny, oparty na uniwersalnej zasadzie oszczędzania wszelkich energii, który umożliwi ścisłą międzynarodową współpracę.

Globalne zmiany klimatu zawsze powodowały konflikty społeczne i masowe migracje. Zapobiec im może jedynie konsekwentna realizacja technologii przetrwania, wyrażonej równaniem:

WIEDZA+ETYKA=ENERGIA=ŻYCIE

Zastosowanie wiedzy i etyki da skuteczność (energię) naszym globalnym działaniom. Granicą wiedzy jest mądrość, a granicą etyki – miłość. Niech mądra miłość między ludźmi zapewni nam najwyższą skuteczność w przezwyciężeniu nadciągającego kryzysu klimatycznego. Zapewni to spokojne życie przyszłym pokoleniom.

Warszawa, 31 sierpnia 2009 rok, godz.20:42        Bogdan Góralski

.


[1] http://www.americanscientist.org/template/AssetDetail/assetid/44516?&print=yes

[2] [2]http://www.iup.uni-heidelberg.de/institut/studium/lehre/Uphysik/paleo_climate/paleo_climate.pdf

[3] http://www.gsfc.nasa.gov/topstory/20020801gravityfield.html.

[4] http://badc.nerc.ac.uk/data/erbe/components2.html

[5] Alyn C.Duxbury Alison B.Duxbury, Keith A.Sverdrup, Oceany świata, Warszawa 2002: Wydawnictwo Naukowe PWN

[6] http://www.eioba.pl/a101848/czlowiek_i_klimat_czesc_2

[7] :http://www.atmosphere.mpg.de/enid/4d8f73284ef8b92e5e5cd4f10e99ab50,0/podsta:wy/3__Gazy_i_fitoplankton_46k.html

[8] http://www2.ocean.washington.edu/oc540/lec01-24/

[9] http://www.eioba.pl/a101848/czlowiek_i_klimat_czesc_2

[10] Gerd Theissen, Czasy Jezusa. Tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa, przekład Franciszek Wycisk, Kraków 2004 : Wydawnictwo WAM,  s. 60.

[11] http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/yang2002/yang2002.html

[12] Paul Johnson, Historia Żydów, tłum. Mieczysław Godyń, Mirosław Wójcik, Aleksander Nelicki, Kraków 1993: Wydawnictwo Platan,  s.146.

[13]Maurice Sartre, Wschód rzymski. Prowincje i społeczeństwa prowincjonalne we wschodniej

                          części basenu Morza Śródziemnego w okresie od Augusta do Sewerów (31r.

                          p.n.e.-235r.n.e.), Wrocław 1991: Ossolineum,  s.403.

[14] Massimo Livi-Bacci, Population and nutrition, Cambridge N.York 1991: Cambridge University Press,  s.82.

[15] Hipolit Adolf Taine, Francya przed rewolucyą, Warszawa 1881: S.Lewental.

[16] http://www.eioba.pl/a101848/czlowiek_i_klimat_czesc_2

[17]. Lem Stanisław, Summa Technologiae, Kraków 1974: Wydawnictwo Literackie

Polska racja stanu

Polska racja stanu

Pogłębiający się kryzys gospodarczy doprowadzi wkrótce do zapaści polskiego systemu polityczno-społeczno-gospodarczego. Obecny rząd ratuje się zaciąganiem coraz to nowych kredytów i rozdawnictwem pieniędzy. Brak spójnego programu gospodarczego, który zmotywuje Polaków do efektywnej pracy doprowadzi wkrótce do upadku Polski. Mafie polskie związane z PIS i PO walczą o władzę i dostęp do przywilejów i skarbu Polski. W takiej sytuacji musi wyłonić się trzecia siła polityczna oparta o polską rację stanu – Partia Dekalogu grupująca uczciwych Polaków.

Poniżej przedstawię moją wizję polskiej racji stanu:

 1. Zostanie przeprowadzona pełna rehabilitacja szlachty i ziemian polskich i zostaną wypłacone odszkodowania w obligacjach skarbu państwa dla wywłaszczonych przez carat i sowieckie władze patriotów polskich.
 2. Zostanie wprowadzona pełna kontrola Państwa Polskiego nad finansami  Kościołów i gmin wyznaniowych działających w Polsce oraz pełna wolność ich działania zgodna z racją stanu.
 3. Będzie wprowadzona pełna jawność życia politycznego i gospodarczego centrum władzy.
 4. Najniższą komórką samorządu będzie parafia bądź gmina wyznaniowa.
 5. Zostanie utworzona Partia Dekalogu realizująca program Partii Dekalogu dostępny w Internecie.
 6. Zostanie zawarty strategiczny partnerski sojusz z państwem chińskim.
 7. Rolnicy chińscy zasiedlą ziemię będącą własnością Skarbu Państwa na zasadach nowoczesnego systemu feudalnego i wieloletnich dzierżawach zasilających populację polską oraz system rolny i żywnościowy Polski.
 8. Maksymalna wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego osiągnie 300 hektarów zgodnie z przedwojennymi przepisami.
 9. Skup płodów rolnych i obrót nimi oraz przetwórstwo będzie prowadzony przez spółdzielnie zorganizowane przez parafie i gminy wyznaniowe.
 10. Życie gospodarcze i polityczne będzie prowadzone przez następujące dobrowolne zasady:
 11. politycy będą otrzymywali zarobki w wysokości średniej krajowej zarobków.
 12. Feudałowie będą zarabiali średnie dochody swoich dzierżawców.
 13. Właściciele i członkowie zarządów przedsiębiorstw będą zarabiali średnią pensję swoich pracowników zatrudnionych na prowizji od efektów pracy.
 14. Dziedziczenie własności prywatnej na zasadzie dobrowolności będzie oparte na dziedziczeniu przez lokalna społeczność wyznaniową.
 15. Działalność naukowa, zaopatrzeniowa, usługowa będzie prowadzona i wspierana przez przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. na zasadach określonych w dokumencie zatytułowanym The Third Way between capitalism and communism, dostępnym w Internecie.
 16. Proszę o  uwagi i propozycje udoskonalenia przedstawionej polskiej racji stanu.

Jakuszowice, 7 Lipca 2020, godzina 5:17            Bogdan Góralski

Pełna parada planet i jej gospodarcze efekty

Na stronie internetowej GISMETEO ukazała się informacja o tzw. pełnej paradzie planet w dniu 4 lipca 2020 roku -link: https://www.gismeteo.pl/news/wydarzenia/16927-w-dniu-4-lipca-spodziewane-jest-rzadkie-wydarzenie-astronomiczne-pelna-parada-planet/

Oto cytat z tej wiadomości:

W dniu 4 lipca spodziewane jest rzadkie wydarzenie astronomiczne: pełna parada planet

2 lipca 12:48 Astronomowie przypominają, że w sobotę 4 lipca w Układzie Słonecznym spodziewana jest parada planet. Zakłada się, że wszystkie planety ustawiają się w jednej linii, będąc po tej samej stronie Słońca, co jest imponującym widokiem, informuje The Times Hub. 3ceb2ee9.jpg © Deposit Photos Następujące wydarzenia o tej skali zostaną zaobserwowane w 2161 r. i 2492 r. Parada planet to zjawisko astronomiczne, w którym planety Układu Słonecznego, wszystkie lub tylko niektóre, znajdują się po jednej stronie Słońca i ustawiają się w jednej linii wzrokowej, nawet jeśli nie całkiem prosto. Trzy planety ustawiają się w szeregu dwa razy w roku, raz w roku obserwuje się paradę czterech planet, pięć planet ustawia się co 19 lat, a wszystkie osiem planet — tylko raz na 170 lat. Dla tych, którzy oglądają paradę z Ziemi, ciała niebieskie są wizualnie od siebie oddalone i znajdują się w tej samej części nieba. Czasami czysta pogoda i dobre warunki do obserwacji umożliwiają oglądanie wszystkich planet Układu Słonecznego w ciągu jednej nocy.   Jednocześnie znalazłem informację, że ostatnia pełana parada planet wydarzyła się w 1982 roku -link: https://apa.az/en/social-news/Planet-parade-to-be-on-July-4-324894 .   Sprzeczne informacje o terminach pełnych parad planet każą zastanawiać się nad tym problemem. Jeżeli GISMETEO.PL podaje prawdę to ostatnia pełna parada planet powinna się wydażyć 170 lat temu w roku 1850 tj. w latach tzw. Wiosny Ludów. Tymczasem jak podaje inny serwis ostatnia pełna parada planet PPP miała miejsce w 1982 roku. Z datą PPP w 1982 roku zgodziłbym się bo zapamiętałem, że roku 1982 ( na na pewno lipiec) był bardzo deszczowy co przynisło kryzys rolny na świecie i gwałtowny wzrost cen żywności i inflacji , który doprowadził do upadku PRL Edwarda Gierka. Tegoroczna PPP również przynosi globalne deszczowe lato, które na pewno przyniesie perturbacje na rynku żywnościowym. PPP w 1982 mogło się wydarzyć co sugeruje, że to zjawisko powtarza się cześciej co 38 lat a nie co 170 jak podają serwisy wiadomości. Tegoroczna PPP przynosi deszczowe lato bo jest to wzmożonymi oddziaływaniami grawitacyjnymi na glob ziemski i oceany co skutkuje wzmożonym upwellingiem oceanicznym (obniżenie temperaturu powierzchniowej oceanów) powodujacym większe zachmurzenie i wieksze opady atmosferyczne obserwowane na całym świecie. Zjawski to wyjaśniłem w moich książkach, które mozna czytać bezpłatnei w moich ksiazkach opublikowanych w Google Books. Jest prawdopodobne, że deszczowe lato 2020 podobnie jak deszczowe  lato  1982 doprowadzi do globalnego kryzysu żywnościwego, który spowoduje globalne zmiany polityczno-społeczo-gospodarcze. Pełne Parady Planet są prawdopodobnie związane z pojawianiem się cyklu aktywności magnetycznej Słońca bo obecnie jesteśmy w okresie minimum aktywności magnetycznej Słońca (podobnie jak w 1982-1985 roku). Naszą wiedzę należy zweryfikować aby unikać przyszłych kryzysów.  

Jakuszowice,  5 Lipca 2020 godzina 5:53 Bogdan Góralski

Jakiej Polski broni PiS?

Jakiej Polski broni PIS?

Bogdan Góralski

Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

PIS broni Polski opartej na niejawnej finansowej organizacji Kościoła Katolickiego zbudowanej z nieopodatkowanych danin pieniężnych pobieranych od katolików I Państwa Polskiego. Proboszcz parafii katolickiej pobiera zwyczajowe daniny od wiernych za usługi duchowe świadczone wiernym przez Kościół Katolicki. Ponieważ w Polsce jest około 10 tysięcy parafii i Kościół Katolicki jest instytucją popieraną od wieków przez Państwo Polskie to majątek przezeń zgromadzony jest ogromny i nieopodatkowany.

Proboszcz katolicki (biskup też) zbiera od wiernych daniny pieniężne i w sposób niejawny inwestuje je w przedsiębiorstwa tworzone przez swoich parafian. Pobiera za to podatek w wysokości 10% dochodu od finansowanego przez Kościół Katolicki (KK) przedsiębiorstwa. Dochód ten trafia do KK jako nieopodatkowana darowizna na cele kultu religijnego i prawdopodobnie jest reinwestowany w przedsiębiorstwa parafialne. Przedsiębiorstwa zaufanych parafian (głównie handlowe) eksploatują lokalne społeczności zaspokajając ich potrzeby materialne. Zaufani parafianie ( najważniejsi członkowie PIS) wykorzystujący kościelne pieniądze są lokalnymi bogaczami drenującymi lokalny rynek z pieniędzy i dzielą się nimi z KK. Tak Kościół Katolicki trwałby przez wieki gdyby nie problem starzenia się społeczeństwa i postępującej jego edukacji. Parafialne społeczeństwa (głównie wiejskie) starzeją się i zmniejsza się populacja wiejska oraz daniny pobierane przez KK. Jednocześnie wieśniacy biednieją bo bogacą się ich kosztem lokalni bogacze wspierani przez KK. Grozi to upadkiem machiny finansowej Kościoła Katolickiego, która konkuruje o polski rynek z międzynarodowymi przedsiębiorstwami handlowymi tworzącymi blisko centrów parafialnych swoje agendy handlowe.

Mój pomysł na Polskę polega na ujawnieniu struktury finansowej i sposobu finansowania Kościoła Katolickiego co jest tematem tabu nie podejmowanym przez publikatory. Poddanie finansów KK kontroli Państwa i ujawnienie przepływów kościelnych pieniędzy to konieczność aby Państwo Polskie mogło się bezpiecznie rozwijać wraz z rozwojem duchowym Polaków.

Etyka Jezusa Chrystusa, Izraelity sprzed 20 wieków jest wypadkową rozwoju duchowego i dorobku intelektualnego całej ludzkiej cywilizacji. Dorobek ten został zebrany i opracowany przez Izraelitów w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu i jest niespełnionym przesłaniem starożytnych cywilizacji. Kościół katolicki jest skupiony na osiąganiu wysokich zysków ze swej działalności i zapomniał do czego został powołany. Czas przypomnieć mu, że jego powołaniem jest służba wiernym i dbanie o ich rozwój duchowy a nie tworzenie swojej materialnej potęgi. Nauka Jezusa Chrystusa jest prosta-to Dekalog, Przykazanie Miłości Nieprzyjaciół i dzielenie się chlebem i winem. Reszta jest mniej ważna ale trzeba ją mieć na uwadze bo to nasza kultura. Czas aby Kościół katolicki podzielił się swoim bogactwem z wiernymi i aby służył nie tylko sobie- aby dzielił się z wiernymi chlebem i winem i rozwijał ich duchowo pozwalając na połączenie Polski z całym bogatym intelektualnie światem.

Jakuszowice, 3 lipca 2020, 6:06 Bogdan Góralski

TAO.The Way

TAO. The Way

Bogdan Góralski                                                                                                                                                                        

bogdangoralski@wp.pl

The goal of our path is Eternity, which Jesus Christ shows us.

It is not the goal you achieve that makes us happy, but the path to achieving the goal that makes us happy all the time while completing the stages leading to reach the goal. The goal set before us motivates us to make efforts, the more distant the goal the more we striving for it. The path to the goal shapes our perfection, which we will achieve in fullness at the end of the path.

overcoming our weaknesses will give us the satisfaction that will turn into a frustrating void when we reach the goal and make our dreams come true. We must have a plan for what to do next,  to consume success and be distinguished or continue to work on yourself and remain a modest and hard-working being that sets others an example of perfect self-realization – the example of the perfect way which one gives a chance for self-realization to the others. Providence sets different goals for us and it is important to guess the most important goal that has been set for us and to achieve it, regardless of necessary and voluntary suffering. As Jesus Christ said: Take your cross and follow me. This is Tao-real and the only way to achieve the goal that Providence sets before us.

Eternity is our goal and Jesus Christ shows us the way to it.

Celem naszej drogi jest Wieczność, którą wskazuje nam Jezus Chrystus.

Nie liczy się cel, którego osiągniecie ma nas uszczęśliwić  ale liczy się droga do osiągnięcia celu, która nas uszczęśliwia cały czas podczas pokonywania kolejnych etapów na drodze do osiągnięcia celu. Postawiony przed nami cel motywuje nas do wysiłków tym większych im bardziej odległy jest cel do którego dążymy. Droga do celu kształtuje naszą doskonałość, której pełnię osiągniemy u kresu drogi.

Pokonywanie naszych słabości da nam satysfakcję, która zamieni się we frustrującą pustkę gdy cel osiągniemy i spełnimy nasze marzenia. Musimy mieć plan co robić dalej? Czy konsumować sukces i być wyróżnionym czy dalej pracować nad sobą i pozostać skromną i pracowitą istotą dającą innym przykład doskonałej samorealizacji- przykład doskonałej drogi. Opatrzność stawia różne cele przed nami i ważne jest odgadnąć najważniejszy cel, który przed nami postawiono i zrealizować go nie bacząc na konieczne i dobrowolne cierpienia. Jak powiedział Jezus Chrystus: Bierz swój krzyż i idź za Mną. Oto jest Tao- prawdziwa i jedyna droga do realizacji celu, który Opatrzność stawia przed nami.

Naszym celem jest Wieczność a drogę do niej wskazuje nam Jezus Chrystus.

Warsaw, 30 May 2020, 15:57 Bogdan Góralski

The causes of global crisis 2020-202?

Causes of the global crisis 2020-202?

Bogdan Góralski

bogdangoralski@wp.pl

Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

On November 25, 2013, I published in the Repository of the CEON Open Science Center and the Jagiellonian Digital Library a work entitled Geneza węglowodorów. Nowe perspektywy prospekcji ropy i gazu . This work is available in English on the Internet under the title The genesis of hydrocarbons. New perspectives for the prospecting of oil and gas (free access in Google Books) .My work has probably contributed to the rapid increase in hydrocarbon production in the US and around the world. Rising production contributed to the fall in hydrocarbon prices.

On April 30, 2013, I wrote a paper published on May 9, 2014 in the CEON Repository entitled Prognozowanie cykli koniunktury (Forecasting business cycles) with a forecast of the economic crisis in 2018-2020. The economic crisis was to be the result of climate change coupled with the minimum magnetic activity of the Sun forecasted by geophysicists and astronomers. Climate change coupled with changes in gravity in the solar system were to cause a global increase in food prices. I described the mechanism of changes in food prices in my book entitled The modern look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth, available from the CEON Repository from July 27, 2019 and published in the revised form in Google Books.

My forecasts from many years ago proved to be accurate and in 2019, according to FAO, there was a global increase in food prices. See the graph below.

Chart source: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

The increase in food prices usually forced an increase in the price of hydrocarbons but now it is impossible due to the large production and large global supply of hydrocarbons. Countries that depend on food imports and at the same time depend on the export of hydrocarbons have only one way only to meet their food needs- the increase of production of hydrocarbons. This increase in production results in the current and forecast decrease in global energy prices. Will there be a global economic crisis in such a situation?

Certainly the Covid-19 epidemic exaggerated by the media and politicians has worsened the global economy. We must be prepared for the continuation of the epidemic and subsequent mutations of coronaviruses, which I described in the paper Further Covid -19 mutations will occur in the future published in the Repository of CEON and Academia.edu in the first days of May 2020.

I am sure that the only way to overcome the current economic crisis is to increase the importance of sound science (free from the pressure of the media and politicians) leading to an increase in global food production. I described the methods that lead to increased food production in our world in a book published in Google Books and the CEON Repository in December 2019 entitled What to do to ensure an abundance of food to the human population?

Jakuszowice, 6 May 2020, 4:00 Bogdan Góralski