Understanding the role of tradeoffs in the strategy of Americans

User avatar
Understanding the role of tradeoffs in the strategy of Americans
 
I think that the 2.0 Globalization strategy for the US should be tied to the Technology of Survival (Góralski 2013 link: https://justpaste.it/3yqaq ) and the humanization of the contemporary American economy model (see my work The Third Way between capitalism and communism 2022 link: https://justpaste.it/9bl3n ). The domestic and international politics of the US-directed at post-communist countries should: 
-relieve demographic pressure in China
-strengthen the American economy by the inflow of low-cost workers
-have growth of world agricultural production and reduce global 
inflation.
Warsaw, April 28,2022 , 19:10                              Bogdan Jacek Góralski

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 3sPublic

Is the global revolution coming???

JustPaste.it

Revolution of Russia and the climate by Bogdan Jacek Góralski

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 20m · edited: 6m Public

Okładka

Revolution of Russia and the climate: Reasons for the outbreak of the Russian Revolution by Bogdan Góralski

Bogdan Góralski

https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_Revolution_of_Russia_and_the_clima?id=ccDKDwAAQBAJ


In the above work, which was written before 2013, I analyzed the Russian social forces responsible for the outbreak of the Russian Revolution, which turned into the Bolshevik revolution led by Lenin in 1917. In today’s Russia, revolution is not yet possible, because all potential revolutionary leaders are killed or imprisoned before they manage to lead a rebellion against the post-Soviet regime. In the course of many years of study, when I analyzed the course of the French, Chinese, and Russian Revolutions and the Solidarity Revolution in Poland I have come to the conclusion that the climate crisis causing the rise in food prices is the direct factor behind the revolution. On this basis, I argue that today a general revolution may occur in all countries of the world (including the USA), because the contemporary climate crisis has triggered a spiral of inflation and a global rapid increase in food prices. In the course of 20 years of study, I developed a program of revolutionary changes in the socio-economic system, which is an ideological offer for future global revolutionary forces so that they do not waste time searching for a reform plan and focus on the evolutionary optimization of the socio-economic system in their countries. So, involuntarily, I became the author of the plan for a future global revolution that would restore the cosmic principles of natural law to the functioning of earthly societies.

Jakuszowice, on April 23, 2022, 3:05 am Bogdan Jacek Góralski

W powyższej pracy, która powstała przed 2013 rokiem dokonałem analizy rosyjskich sił społecznych odpowiedzialnych za wybuch rewolucji rosyjskiej, która przekształciła się w rewolucję bolszewicką pod kierownictwem Lenina w 1917 roku. W dzisiejszej Rosji rewolucja jest na razie niemożliwa, bo wszyscy potencjalni przywódcy rewolucji są zabijani bądź więzieni zanim zdołają stanąć na czele buntu przeciw postsowieckiemu reżimowi. W toku wieloletnich studiów gdy analizowałem przebieg rewolucji francuskiej, chińskiej, rosyjskiej i rewolucji Solidarności w Polsce

doszedłem do wniosku, że kryzys klimatyczny powodujacy podwyżkę cen żywności jest bezpośrednim czynnikiem powodującym rewolucję.  Na tej podstawie twierdzę, że współcześnie może dojść do powszechnej rewolucji we wszystkich krajach globu nie wyłączając USA, dlatego, że współczesny kryzys klimatyczny wyzwolił spiralę inflacji i globalny gwałtowny postępujacy wzrost cen żywności. W toku 20 letnich studiów opracowałem program rewolucyjnych zmian w systemie społeczno-ekonomicznym, który jest ideologiczną ofertą dla przyszłych globalnych sił rewolucyjnych aby nie traciły czasu na poszukiwania planu reform i skupiły się na ewolucyjnej optymalizacji systemu społeczno-gospodarczego w swoich krajach. Tak więc mimowolnie stałem się autorem planu dla przyszłej globalnej rewolucji, która przywróci kosmiczne zasady prawa naturalnego  w funkcjonowaniu ziemskich społeczności.

Jakuszowice, dnia 23 kwietnia 2022 roku, godzina 3:05   Bogdan Jacek Góralski 23 visits · 22 online © 2022 JustPaste.it

POL-CAT S.A. mediator between women and men

POL-CAT S.A. mediator between women and men

Global trade and service company POL-CAT S.A. under my leadership will be a mediator between the world of Western women and the world of men of the East. The gender parity in force at POL-CAT S.A., i.e. an equal number of women and men employed in this company, will allow me to play a decisive role in resolving disputes between the sexes that will arise in the course of business. I am a man, but in the process of life, I got to know the problems of men and women, and the desire for sex has died out in me. The desire for sex makes it difficult for a man to befriend a woman. I know that a compromise of interests is difficult to obtain, but I have my life partner Maria Góralska née Zawilińska as my advisor, a very wise, experienced, and educated woman who trusts me. Thanks to the principles of POL-CAT S.A. developed by me in the course of 20 years of research and the life wisdom of the company’s employees, we will work out a compromise between the fighting genders, which will first take place in Poland and then in the rest of the world. This is an evolutionary solution that I have been writing about for many years and that I hope to implement. So I am a diplomat trying with you to resolve the thorny dispute over world leadership.

Jakuszowice, on April 21, 2022, 4:50 am Bogdan Jacek Góralski

POL-CAT S.A. mediatorem pomiędzy kobietami i mężczyznami

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 32mPublic

Globalne przedsiębiorstwo handlowo-usługowe POL-CAT S.A. pod moim przywództwem będzie mediatorem pomiędzy światem kobiet Zachodu, a światem mężczyzn Wschodu. Parytet płci obowiązujący w POL-CAT S.A., czyli równa liczba kobiet i mężczyzn zatrudnionych w tej firmie, pozwoli  mnie odgrywać decydującą rolę w rozstrzyganiu sporów pomiędzy płciami, które pojawią się w trakcie działalności. Jestem co prawda mężczyzną, ale w procesie życiowym poznałem problemy kobiet i mężczyzn i wygasło we mnie pragnienie seksu, które utrudnia mężczyźnie przyjaźń z kobietą. Wiem, że kompromis interesów jest trudno uzyskać, ale mam za doradcę moją życiową partnerkę Marię Góralską z domu Zawilińską, bardzo mądrą, doświadczoną i wykształconą kobietę, która mi ufa. Dzięki zasadom POL-CAT S.A. opracowanym przeze mnie w trakcie  20 letnich badań i mądrości życiowej pracowników przedsiębiorstwa wypracujemy wspólnie kompromis pomiędzy zwalczającymi się płciami, który najpierw nastąpi w Polsce, a potem w reszcie świata. To jest ewolucyjne rozwiązanie o którym piszę od wielu lat i które mam nadzieję wprowadzić w życie. Jestem więc dyplomatą, próbującym razem z Wami rozwiązać drażliwy spór o przywództwo w świecie.

Jakuszowice, dnia 21 kwietnia 2022 roku, godzina 4:50   Bogdan Jacek Góralski

The war between the world of women and the world of men is growing and grows need for a mediator

The war between the world of women and the world of men is growing and an urgent need for a mediator grows


The Russia-Ukraine conflict is a war between Western women and Eastern men. It is a military training ground, which is to demonstrate the military potential of both sides and possibly demonstrate the superiority of one side of the conflict. Only the elite of both sides are aware of what is at stake. And the game is about power over the world for women or men. Cannon fodder has no idea what’s at stake. Because Russian soldiers are stunned by Putin’s propaganda about the so-called fascist threat from Ukraine, they can be persuaded that this war is a continuation of the war with Hitler. For now, Ukrainians, motivated by the fight for independence, are effectively resisting Putin’s troops because they are being armed by the West. Putin’s troops do not have such a motivation, so Putin will change the war goals from conquering all of Ukraine and focusing on victory in the east of Ukraine.

The men of the East control most of the Eurasian continent and its economy because they have control over the available energy resources in the world and fight for control of the food market. Both sides of the global conflict know about the impending summit of the climate downturn and summit of economic crisis, which will weaken both sides of the conflict. There is an ideological offensive by Western women to combat the use of fossil fuels that power the strength of the men’s world. It is for this reason the West lies the public opinion unaware of the truth with an ideological campaign about the causes of global warming. The uneducated masses are being convinced for the threat to the Earth’s climate from the burning of fossil fuels. Meanwhile, global warming began at the end of the 18th century, two centuries before the massive exploitation and burning of fossil fuels. My works published on the Internet bring the truth about the causes of global climate change, but they are inconvenient for both sides of the conflict, so they are hidden from the world public opinion – link to my works:

https://justpaste.it/u/bogdangoralski.

My works reveal the causes of climate change and the causes of the conflict between the world of women and the world of men. I present to them a compromise solution that is based on free world trade that will facilitate the conclusion of peace for the opposing parties of the conflict – the establishment of a global, neutral company POL-CAT S.A. dealing with trade and services. I have presented the development assumptions of this company on the Internet:
The third road between capitalism and communism version 19 January 2022 link: https://justpaste.it/7klbj

Jakuszowice, April 20, 2022, 2:00 p.m.                Bogdan Jacek Góralski

JustPaste.it

Wojna świata kobiet ze światem mężczyzn narasta i potrzeba mediatora

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 5hPublic

Konflikt Rosja -Ukraina to wojna kobiet Zachodu z mężczyznami Wschodu. To poligon wojenny, który ma wykazać potencjał wojskowy obu stron i ewentualnie wykazać wyższość jednej ze stron konfliktu. Tylko elity obu stron są świadome o co toczy się gra. A gra się toczy o władzę nad światem dla kobiet bądź mężczyzn. Mięso armatnie nie ma pojęcia o co toczy się gra. Ponieważ żołnierze rosyjscy są ogłupieni przez propagandę putinowców o tzw. faszystowskim zagrożeniu ze strony Ukrainy, to można im wmawiać że ta wojna to kontynuacja wojny z Hitlerem. Na razie Ukraińcy zmotywowani walką o niepodległość stawiają skuteczny opór wojskom Putina bo są dozbrajani przez Zachód. Wojska Putina nie mają takiej motywacji dlatego Putin zmieni cele wojenne z podbicia całej Ukrainy i skoncentruje się na zwycięstwie na jej wschodzie.

Mężczyźni Wschodu kontrolują większość kontynentu euroazjatyckiego i jego gospodarkę bo mają kontrolę nad dostępnymi zasobami energetycznymi świata i walczą o kontrolę rynku żywnościowego. Obie strony globalnego konfliktu wiedzą o zbliżającym się szczycie kryzysu klimatycznego i ekonomicznego, który osłabi obydwie strony konfliktu. Trwa ideologiczna ofensywa kobiet Zachodu nastawiona na zwalczanie użycia paliw kopalnych, których sprzedaż zasila świat mężczyzn. To z tego powodu Zachód ogłupia nieświadomą prawdy opinię publiczną kampanią ideologiczną o przyczynach globalnego ocieplenia. Wmawia się niewykształconym masom zagrożenie dla klimatu Ziemi ze strony spalania paliw kopalnych. Tymczasem globalne ocieplenie rozpoczęło się pod koniec XVIII wieku,  a więc dwa wieki przed masową eksploatacją i spalaniem paliw kopalnych. Prawdę o przyczynach globalnych zmian klimatu przynoszą moje prace opublikowane w Internecie, ale są one niewygodne dla obu stron konfliktu więc są ukrywane przed światową opinią publiczną-link do moich prac :

 https://justpaste.it/u/bogdangoralski .

Moje prace odsłaniają przyczyny zmian klimatu i przyczyny konfliktu pomiędzy światem kobiet i światem mężczyzn. Przedstawiam w nich kompromisowe rozwiązanie w handlu światowym, które ułatwi zawarcie pokoju zwalczającym się stronom konfliktu- założenie globalnej neutralnej firmy POL-CAT S.A. zajmującej się handlem i usługami. Założenia rozwojowe tej firmy przedstawiłem w Internecie: 

Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem wersja 19 stycznia 2022 r. https://justpaste.it/7klbj

Jakuszowice, 20 kwietnia 2022 roku godzina 14:00                 Bogdan Jacek Góralski 27 visits · 1 online © 2022 JustPaste.it

The resurrection of Christ

The resurrection of Christ

The resurrection of Christ

I believe that Christ’s resurrection was a very strong sign from the virtual world (of which we are a part) that the philosophy of Christ will lead us to the ideal of humanity, which is voluntary service to society. Free will leads us to find a social function in which we will be most useful to society, for which we will be rewarded with social recognition of our excellence. So, following the example of Christ, who gave his life for us, let us be a perfect member of society, realizing our lives in the service of other beings in harmony with our whole world. Then we will align our desires with the will of the Universe, which wants us to become the creators of a new virtual world. I have made this clear in my books and articles on the Internet link: https://justpaste.it/u/bogdangoralski . Christ passed away, but His teaching remained so that we would become his disciples and live in eternal happiness.

Warsaw, April 16, 2022, 3:00 am Bogdan Jacek Góralski

Zmartwychwstanie Chrystusa

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 11m · edited: -1s Public

Sądzę, że zmartwychwstanie Chrystusa było bardzo mocnym znakiem od wirtualnego świata (którego cząstką jesteśmy), że filozofia Chrystusa poprowadzi nas do ideału człowieczeństwa, którym jest dobrowolna służba społeczeństwu. Wolna wola prowadzi nas do znalezienia takiej funkcji społecznej w której jesteśmy najbardziej użyteczni społeczeństwu za co będziemy wynagrodzeni uznaniem społecznym naszej doskonałości. A więc za przykładem Chrystusa, który ofiarował swoje życie dla nas, bądźmy doskonałym członkiem społeczeństwa realizując swoje życie w służbie innym istotom, w harmonii z całym naszym światem. Wtedy zestroimy nasze pragnienia z wolą Wszechświata, który chce abyśmy zostali twórcami nowego wirtualnego świata. Wyjaśniłem to w moich książkach i artykułach dostępnych w Internecie-link: https://justpaste.it/u/bogdangoralski . Chrystus odszedł, ale została Jego nauka po to abyśmy zostali jego uczniami i żyli w wiecznej szczęśliwości .

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2022 roku godzina 3:00               Bogdan Jacek Góralski  2 visits · 1 online

The story of how Asian nomads repeatedly conquered Russia

The story of how Asian nomads repeatedly conquered Russia

https://www.facebook.com/KingsGenerals/videos/715403159600100

The story of how Asian nomads repeatedly conquered Russia in the Middle Ages due to drought and harsh winters in their lands. Such times are likely to come again and the East, Asia already knows about it, and so does Putin. Putin must get food for Asian nomads to stop their future march west to Europe. On the road to Europe lies the Russian state and it is known that no nuclear weapon will stop the march of the masses driven by thirst and hunger. Such times are likely to come.

https://www.facebook.com/KingsGenerals/videos/715403159600100

Watch a movie that tells about a past that could become our future.

Warsaw, 15th April, 2022       Bogdan Jacek Góralski 24 visits · 24 online

Historia o tym jak nomadzi z Azji wielokrotnie podbijali Rosję

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 9 kwi 2022 · edited: 1s Public

The Long Process of the Loss of Russia by the Mongols

Historia o tym jak nomadzi z Azji z powodu suszy i ostrych zim w ich krainach wielokrotnie podbijali Rosję w średniowieczu. Takie czasy prawdopodobnie ponownie nadchodzą  i Wschód, Azja już o tym wie podobnie jak i Putin. Putin musi zdobyć żywność dla azjatyckich nomadów aby powstrzymać ich przyszły pochód na zachód, do Europy. Na drodze do Europy leży państwo rosyjskie i wiadomo, że żadna broń atomowa nie powstrzyma pochodu mas ludzkich kierowanych pragnieniem i głodem. Takie czasy prawdopodobnie nadchodzą.

Patrz na film, który opowiada o przeszłości, która może się stać naszą przyszłością.

https://www.facebook.com/KingsGenerals/videos/715403159600100

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2022 roku                                 Bogdan Jacek Góralski

W zimnych Chinach 2022 COVID-19 wraca tak jak to przewidziałem

W zimnych Chinach 2022 COVID-19 wraca tak jak to przewidziałem

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 0sPublic

W czasie zimowych Igrzysk Olimpijskich w Beijing było zimno ale brakowało śniegu. Patrz artykuł poniżej:

Why Beijing lacks snow, and how climate change has the Winter Olympics on a slippery slope

https://www.washingtonpost.com/weather/2022/02/10/olympics-weather-snow-climate-beijing/

Jest to znak zmian klimatycznych w Azji, które przewidziałem w 2015 roku (Patrz artykuł 

Future Earth’s climate change V , którego istotny fragment napisałem w 2015 roku link: https://justpaste.it/4dqp4).

Mroźna i sucha  zima i wiosna w Chinach 2021/2022 wynika z przesunięcia w ostatnich latach obszaru Chin na północ względem płaszczyzny ekliptyki. Jeżeli to przesunięcie będzie kontynuowane wywoła to katastrofę klimatyczną i gospodarczą w Chinach i na całym świecie. Powracająca w Chinach w 2022 fala COVID-19 jest związana właśnie z mroźnymi warunkami klimatycznymi (patrz 

Shanghai Starts China’s Biggest COVID-19 Lockdown in 2 Years

https://thediplomat.com/2022/03/shanghai-starts-chinas-biggest-covid-19-lockdown-in-2-years/ ).

Powrót fali COVID-19 w Chinach przewidziałem dwa lata temu w kwietniu 2020 (patrz 

Further Covid -19 mutations will probably occur in the future

https://justpaste.it/further-covid-19-mutations-will )

W 2013 roku napisałem plan wyjścia z kryzysowej globalnej sytuacji (patrz

Survival technology https://justpaste.it/3yqaq ) ale nikt nie chciał mnie słuchać. Ciekawe czy teraz posłuchają mnie niedouczeni politycy Zachodu???

                                                                       Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2022 roku godzina 3:57     

Bogowie bądźcie dla nas łaskawi???

https://justpaste.it/1l265

Bogowie bądźcie łaskawi

Podczas lutowego pobytu w Egipcie odwiedziliśmy Luksor, Karnak, duże miasta w dolinie Nilu w którym znajdują się potężne kompleksy świątyń zbudowane dla czczenia bogów.

Cytat z Wikipedii:

Karnak, arab. الكرنك, egip. Ipet-sut – „Najbardziej Dobrane z Miejsc” – miasto w Górnym Egipcie, w muhafazie Luksor, na wschodnim brzegu Nilu, 2,5 km na północ od Luksoru. W starożytności miejscowość była częścią Teb, a obecnie postrzegana jest przez wielu jako część Luksoru, jako że obie miejscowości tworzą zwarty zespół miejski.

W Karnaku znajduje się zespół świątyń wzniesionych w różnym czasie, poświęconych bogom tebańskim. Centralne miejsce zajmuje największa na świecie świątynia z salą kolumnową, tzw. „Wielki Hypostyl” – świątynia Amona-Re. Od północy przylega do niej świątynia Montu – boga wojny, a na południe położone jest sanktuarium bogini Mut, żony Amona. Świątynie te są połączone ze sobą alejami procesyjnymi. W 1979 Karnak został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Podczas zwiedzania świątyni Amona-Re zbudowanej ku czci boga Słońca, egipski przewodnik pięknie mówiący po polsku opowiedział nam o świętej sadzawce, połączonej z Nilem podziemnym kanałem, w której funkcjonował tzw. Nilometr . Święta sadzawka służyła do rytualnych kąpieli faraonowi Ramzesowi II i kapłanom potrzebnym dla oczyszczenia przed odwiedzeniem najświętszego miejsca w świątyni do którego mieli wstęp jedynie faraon i kapłani, i służącego do składania ofiar bogowi Słońca, Amonowi -Ra dla uzyskania jego łaskawości pomocnej w uzyskaniu korzystnych wylewów Nilu. Nilometr wyznaczał poziom Nilu, który decydował o wysokości podatków od rolników egipskich. Wysoki poziom Nilu w Nilometrze oznaczał prosperity rolnictwa w dolinie Nilu i wysokie podatki płacone przez zamożnych w tym roku rolników, i odwrotnie niski poziom Nilu przynosił niskie podatki.

Już wtedy, tysiące lat przed naszą erą, kapłani egipscy przypuszczali, że zmiany poziomu Nilu są zależne od Słońca, dlatego postanowili wznieść świątynię bogowi Słońca , Amonowi -Ra. Mechanizm zmienności poziomów Nilu poznaliśmy dopiero współcześnie ale ta wiedza jeszcze nie jest powszechna. Wylewy Nilu zależą od cykli aktywności grawitacyjnej Układu Słonecznego mierzonej aktywnością magnetyczną Słońca. Dla kapłanów egipskich proces ten był tajemnicą i dlatego wpływali na faraona by składał ofiary Amonowi -Ra dla uzyskania jego łaskawości i korzystnych wylewów Nilu decydujących o pomyślności starożytnego państwa egipskiego. Dziś Egipt importuje pszenicę z Rosji i dary dla Amona-Ra są niepotrzebne, a za to jest potrzebna przychylność Władymira Putina.

Zwiedzając  świątynie Amona-Ra w Karnaku obok Luksoru pomyślałem, że ludzie od tysiącleci składali dary bogom dla uzyskania ich łaskawości, a tymczasem bogowie przysyłając kolejnych proroków mówili nam:” Ludzie, bądźcie łaskawi dla siebie wzajemnie to wtedy będziecie zdrowi, szczęśliwi i bogaci”. Wskazówki te, do dzisiejszego dnia są niezrozumiałe dla ludzi i dlatego wybuchła kolejna wojna Rosja-Ukraina, a świat i wbudowany weń mechanizm wojenny jest dalej niezrozumiały????

Mechanizm wojenny sprzężony z mechanizmem klimatycznym Ziemi, prowadzący do cyklicznych wojen, już dawno opisałem w moich pracach opublikowanych w Internecie,  o których wie nieliczne grono moich czytelników. Moje prace są bowiem bojkotowane przez rządzącą światową nauką męską mafię, której tajemnice odsłaniam w moich kolejnych internetowych publikacjach.

Warszawa, dnia 13 marca 2022 roku, godzina 3:57    Bogdan Jacek Góralski

The drought is spreading over more and more areas of the globe. The battle for food is on…

The drought is spreading over more and more areas of the globe. The battle for food is on

Drought continues in the south of Central Asia and in the USA, and in Portugal in southern Europe. The signal of the drought in Central Asia was the unrest in Kazakhstan, which lacked food. Drought areas will increase, and the current war in Ukraine is caused by Russia’s intention to seize vast areas of Ukraine’s grain crops. Apart from oil and gas reserves, Russia will have one more advantage over the West – huge resources of wheat. This will constitute the strength of Russian diplomacy, which, combined with the alliance with China, will give strength to the world of men. Recently, Putin has made threats against the leadership of Saudi Arabia. He knows what he is doing because Russia has started exporting grain to this country and may threaten with the suspension of this export, which threatens to revolutionize Saudi Arabia. Look below:


Saudi Arabia opens the gates for wheat from Russia -link: https://www.topagrar.pl/articles/rynek-zboz/rosja-ma-otwarte-bramy-na-eksport-pszenicy-do-arabii-saudyjskiej/

In the place of Western media, I would not call Putin fool – he is driven by cold calculation.

If I were to be Russia, I would not be so sure that the occupation of Ukraine would bring about an improvement in the balance of grain resources for a long time. The area of ​​Ukraine is also threatened with drought, which may provoke a revolt within future Russia and the internal problems of the Russian empire. The question is: where will the food-shortage revolution begin the earliest: in the USA, in China, or in Russia ??? Or maybe a revolt will start simultaneously in all countries at once?

And it is interesting how the story unfolds?

Warsaw, March 6, 2022, 4:55 am Bogdan Jacek Góralski

The war in Ukraine exacerbates the conflict between the world of women and the world of men

The war in Ukraine exacerbates the conflict between the world of women and the world of men

The mother land of the world of men is China, Russia, Belarus and Brazil. The rest of the so-called the western world is ruled by women. The war in Ukraine is an introduction to further gameplay, which is likely to worsen. He has caught Tatar’s Cossack, and Tatar is holding his head. I have prepared solutions for the world that will reconcile both sides of the conflict, which are blocking each other. This hampers the development of the world, therefore this blockage must be removed. This is my task or this world will die. Meanwhile, let’s watch the situation develop.
 
Warsaw, March 5, 2022, 3:45 am                                                   Bogdan Jacek Góralski 

Bogdan Góralski versus the Jewish mafias in 2022, the continuation

Bogdan Góralski versus the Jewish mafias in 2022, the continuation

User avatar

As I wrote earlier, I am the son of a baptized Jewish woman and a Polish nobleman, but I believe that I am a well-educated and logically-minded man free from prejudices, a Pole, just like my father Tadeusz. I got involved with a baptized Jewish woman from Lesser Poland, with whom I have a son and a daughter. As a goy, I was needed by my wife, and now my life partner, to beget offspring and maintain them until adulthood. Currently, my wife is obeying the commands of the Jewish mafia, which lure her and her offspring with mirages of wealth in order to achieve mafia goals. So far, there is only one goal: to get money by the help of the death  of Bogdan Jacek Góralski.

My whole life is studying, studying at universities, learning to live, which was a constant struggle with the Jewish mafia that took over Poland and the world thanks to the skill of tricky poisoning. My knowledge allows me to say that I have found a way to thwart Jewish efforts to rule the world and solve global problems that hinder the world from harmonious development in peace.

How do Jews poison?

First of all, they treat their male competitors with coffee or tea, to which they add poison at a favorable moment. The poison reacts with testBogdan Góralski versus the Jewish mafias in 2022 – continued

As I wrote earlier, I am the son of a baptized Jewish woman and a Polish nobleman, but  I am a well-educated and logically-minded man free from prejudices, a Pole, just like my father Tadeusz. I got involved with a baptized Jewish woman from Lesser Poland, with whom I have a son and a daughter. As a goy, I was needed by my wife, and now my life partner, to beget offspring and maintain them until adulthood. Currently, my wife is obeying the commands of the Jewish mafia, which lure her and her offspring with mirages of wealth in order to achieve mafia goals. So far, there is only one goal: to get money by the help the death of Bogdan Jacek Góralski.

My whole life is studying, studying at universities, learning to live, which was a constant struggle with the Jewish mafia that took over Poland and the world thanks to the skill of tricky poisoning. My knowledge allows me to say that I have found a way to thwart Jewish effoosterone and causes a heart attack or stroke. For a poison to work, you need sugar or salt to activate the poison. The Jews serve the poison in a coffee or tea drink and hand a sugar bowl-with an activator of  the poison  which activates the poison. Salt is also an activator, which is served in dishes after giving the poison. Jews believe that if the poisoned dies, there is no murder, because the competitor poisoned himself by useing himself with sugar or salt. The poison works with a delay, because the poisoned can go home and eat sugar or salt there and then get a heart attack or stroke.

Time plays in my favor, but the Jewish mafias have planned how to end my life during my vacation in Egypt at the Marsa Alam resort on February 19-26, 2022. My life partner bought me a trip to Egypt for my 65th birthday, but I know that the plan is for me to come back from vacation in a coffin. How is this going to happen?
Well, the Red Sea is very salty. They will give me the poison in a meal or drink, and I will enter the salty Red Sea during my bath and salt will enter my body through my skin or mouth during a reef dive, and I will have a heart attack and the corpse is ready. According to the Jewish law, there will be no murder because the poisoned he himself gave himself a salt activator – salt from the Red Sea. And they have the commandment in the Decalogue, do not kill. Such poisoning is called cheating God.

 My political plans for Poland published on the Internet and which I want to carry out, are thwarting the Jewish efforts to take Poland into the rule of this insidious minority, hidden under Polish names, which exploit the Polish nation. One of my acquaintances, a Jew from Warsaw, told me that the Jews were cheating on God.

I wonder if the Jewish mafia will manage to cheat Providence, which is clearly in favor of me, and kill me from this world once again?
This disgraceful tribe that slayed Jesus Christ and deceitfully kills for the sake of world power and money the next leaders who threaten him now plan to kill me, the world’s most educated reformer who knows how to save the world from destruction.

HAS HISTORY LEARNED ANYTHING TO THE JEWS?

Two thousand years ago, the Jewish elite contributed to the death of Jesus Christ. Christianity arose to blame the Jews for Christ’s death, which contributed to the persecution of Jews in the Diaspora. The Jews have had to pay the tribute to redeem from the hands of the Christian torturers, and therefore Jewish oral law was established. This law allows killing Jewish men who cannot earn money. The principle of business profit was created, which allowed Jews to accumulate capital for redemption at the hands of Christian torturers. A derivative of Jewish law was the principle that business unable Jews could not have children. So the Jewish community evolved so that inherited traits made it easier to earn money. Large numbers of Jewish men hid themselves enfleeing the  business that thretening the death at the hands of Jewish women in the homosexual relationships, Western science, and Christian churches. Today, Jews control the money of the Western world and apply inhuman Jewish law in business operations. Christian churches are now money-making machines used by the Jewish mafias.

Western science controlled by the Jews is a scientific quagmire that engages in pseudoscience to keep jobs. How to get out of this vicious circle that makes Jews accumulate wealth, which is their persecution curse and hinders the development of the world of science. Communism was a failed attempt to get out of this vicious circle, but my right of the third way between capitalism and communism is the optimal solution for Jews, because it allows them to get rich, but in a civilized way that is socially acceptable. It is my law that will save them, and I know how to implement it. The question is whether the Jews are ready to apply my law based on the law of Christ? DID THE HISTORY TEACH THEM ANYTHING?

Warsaw, March 3, 2022, 1:20 time.

On February 28, 2022, I was forced to leave my job at the University of Warsaw on pain of disciplinary dismissal for spreading anti-Semitic views on the Internet. This is a Jewish campaign against me, a man whom the Jewish mafias tried to poison many times and against whom they sent paid killers.

During 16 years of work at the Library of the History Department of the University of Warsaw, using the extensive book collection, I gained knowledge that allows me to say that due to regional changes in the global climate, we are facing a global war and a global revolution that will change the world order. There will be a total collapse of empires and all global mafias, and power will be seized by the meek and modest people, as Jesus Christ announced 2,000 years ago. This is God’s Plan for our world, and I will be its executor. You will find the outline of this Divine Plan in my writings on the JustPaste.it website link: https://justpaste.it/u/bogdangoralski and my books revealing the secrets of our world published on Google Books.

Warsaw, March 3, 2022, 1: 20-1: 50 Bogdan Jacek Góralski 1 visits · 1 online © 2021 JustPaste.it

Jak godnie w Polsce żyć?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 29 gru 2021 · edited: 30 gru 2021

Po upadku komuny w czasie bandyckiej prywatyzacji majątku PRL postkomuniści utworzyli PO I SLD i przejęli państwowe przedsiębiorstwa a mafia PiS-owska uwłaszczyła się za pomocą pieniędzy Kościoła Katolickiego. Resztę majątku przejęły podmioty zagraniczne. Ostatnio mafia PiS-owska przejęła zarządzanie resztką państwowego majątku. Obecnie Polacy są intensywnie eksploatowanymi pracownikami przez różnej maści kapitalistów. Z tej sytuacji jest proste wyjście-kolejna rewolucja w Polsce i wprowadzenie zasady, że politycy, właściciele i zarządy przedsiębiorstw osiągają zarobki równe zarobkom szeregowych pracowników. Wyzyskiwacze i ich pomocnicy natychmiast zaczną się starać zwiększać zarobki pracowników bo w ten sposób zwiększą swoje zarobki. Spowoduje to uwłaszczenie Polaków na zysku działających w Polsce przedsiębiorstw i usprawni funkcjonowanie gospodarki oraz zwiększy eksport Polski we wszystkich dziedzinach gospodarki. Tylko tyle i aż tyle zwiększy radykalnie szanse Polaków na godne życie.

Jeżeli takie zmiany wprowadzimy w globalnej pokojowej ewolucji w całym świecie kapitaliści nie będą mieli gdzie uciekać w pogoni za zyskiem i staną się naszymi sługami. I oto nam właśnie chodzi aby było godnie i sprawiedliwie już od Nowego Roku 2022.

To jest moje życzenie noworoczne na 2022 rok:

Brońcie swej godności Polacy i pokażcie światu jak bronić swoich praw do lepszego życia bez wyzyskiwaczy wszelkiej maści.

—Bogdan Jacek Góralski

Jak Żydzi trują???

Bogdan Jacek Góralski kontra żydowskie mafie w 2022 roku

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 6 lut 2022 · edited: 5h

Bogdan Góralski kontra żydowskie mafie w  2022 roku

Jak już wcześniej napisałem jestem synem ochrzczonej Żydówki i polskiego szlachcica, ale uważam, że jestem wolnym od przesądów dobrze wykształconym i logicznie myślącym człowiekiem, Polakiem po prostu po ojcu. Związałem się z ochrzczoną Żydówką z Małopolski, z którą mam syna i córkę. Jako goj byłem potrzebny mojej żonie, a teraz partnerce życiowej, do spłodzenia potomstwa i utrzymania go do dorosłości. Obecnie moja żona spełnia posłusznie polecenia żydowskich mafii, które nęcą ją i jej potomstwo mirażami bogactwa aby zrealizować mafijne cele. Cel jest na razie jeden: po trupie Bogdana Jacka Góralskiego dorwać się do pieniędzy.

Całe moje życie to nauka, nauka na uniwersytetach, nauka życia, które było nieustanną walką z żydowskimi mafiami, które opanowały Polskę i świat dzięki umiejętności podstępnego trucia. Moja wiedza pozwala mi stwierdzić, że znalazłem sposób jak zniweczyć żydowskie wysiłki o rządy nad światem i rozwiązać globalne problemy utrudniające światu harmonijny rozwój w pokoju.

W jaki sposób Żydzi trują? Przede wszystkim częstują swoich męskich konkurentów kawą lub herbatką, do której w sprzyjającym momencie dodają trutkę. Trutka reaguje z testosteronem i wywołuje zawał serca lub wylew. Aby trucizna zadziałała potrzebny jest cukier lub sól jako aktywatory trucizny. Żydzi podają trutkę w napoju-kawie lub herbacie i podsuwają cukiernicę, aby truty sam sobie nasypał cukru, który aktywuje truciznę. Aktywatorem jest także sól, którą podaje się w potrawach po uprzednim podaniu trucizny. Żydzi uważają, że jak truty umrze to nie ma zabójstwa, bo konkurent sam się otruł dosypując sobie cukru lub soli. Trutki działają z opóźnieniem, bo truty może wrócić do domu i tam dopiero zjeść cukru lub soli po czym dostanie zawału lub wylewu.

Czas gra na moją korzyść, ale żydowskie mafie zaplanowały jak to moje życie zakończyć podczas mego urlopu w Egipcie w kurorcie Marsa Alam w dniach 19-26 luty 2022. Moja partnerka życiowa zafundowała mi wyjazd do Egiptu na moje 65 urodziny, ale ja wiem, że plan jest taki, żebym wrócił z urlopu w trumnie. Jak to ma się odbyć? Otóż Morze Czerwone jest bardzo słone. Trutkę podadzą mi w posiłku lub napoju, a ja sam wejdę podczas kąpieli do słonego Morza Czerwonego i sól dostanie się do mego organizmu przez skórę bądź usta podczas nurkowania na rafie i dostanę zawału i trup gotowy. W myśl żydowskiego prawa zabójstwa nie będzie bo truty sam sobie podał aktywator trucizny-sól z Morza Czerwonego. A mają w Dekalogu przykazanie nie zabijaj. Takie trucie nazywa się oszukiwaniem Boga.

 Moje plany polityczne dotyczące Polski opublikowane w Internecie -link: https://justpaste.it/u/bogdangoralski

i które chcę zrealizować, niweczą żydowskie wysiłki przejęcia Polski w panowanie tej ukrytej pod polskimi nazwiskami podstępnej mniejszości eksploatującej polski naród. Jeden z moich znajomych, warszawski Żyd powiedział do mnie, że Żydzi oszukują Boga.

Ciekaw jestem, czy żydowskim mafiom po raz kolejny uda się oszukać Opatrzność, która mi wyraźnie sprzyja, i zgładzić mnie z tego świata?

To haniebne plemię, które zgładziło Jezusa Chrystusa i podstępnie zabija dla władzy nad światem i pieniędzy kolejnych grożących mu przywódców teraz planuje zgładzić mnie, najbardziej wykształconego ze światowych reformatorów, który wie jak uratować świat przed zagładą.

                                         Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 6 luty 2022, godzina 0:40

HAS HISTORY LEARNED ANYTHING TO THE JEWS?

Two thousand years ago, the Jewish elite contributed to the death of Jesus Christ. Christianity arose to blame the Jews for Christ’s death, which contributed to the persecution of Jews in the Diaspora. The Jews had to PAY the money to the Christian torturers to avoid persecution , and therefore Jewish oral law was established. This law allows killing Jewish men who would not be able to earn the money. The principle of business profit was created, which allowed Jews to accumulate capital for redemption at the hands of Christian torturers. A derivative of Jewish law was the principle that business incapacitated Jews could not have children. So the Jewish community evolved so that inherited traits made it easier to earn money. Today, Jews control the money of the Western world and apply inhuman Jewish law in business operations. Christian churches today are money-making machines used by the Jewish mafias. How to get out of this vicious circle that makes Jews amass the wealth that is their persecution-inducing curse. Communism was a failed attempt to get out of this vicious circle, but my law of the third way between capitalism and communism is the optimal solution for Jews, because it allows them to get rich, but in a civilized way that is socially acceptable. It is my law that will save them, and I know how to implement it. The only question is whether the Jews are ready to apply my law based on the law of Christ? DID THE HISTORY TEACH THEM ANYTHING?

CZY HISTORIA CZEGOŚ ŻYDÓW NAUCZYŁA?

Dwa tysiące lat temu żydowskie elity przyczyniły się do śmierci Jezusa Chrystusa. Powstało chrześcijaństwo, które obwiniało Żydów za śmierć Chrystusa, co przyczyniło się do prześladowań Żydów w diasporze. Żydzi musieli się wykupywać z rak chrześcijańskich oprawców i dlatego powstało żydowskie ustne prawo. Prawo to pozwala zabijać żydowskich mężczyzna nie potrafiących zarabiać pieniędzy. Powstała zasada biznesowego zysku, która pozwalała Żydom gromadzić kapitał na wykup z rąk chrześcijańskich oprawców. Pochodną żydowskiego prawa była zasada, że biznesowo niesprawni Żydzi nie mogą mieć potomstwa. Społeczność żydowska ewoluowała więc tak, aby dziedziczone cechy ułatwiały zarabianie pieniędzy. Dziś Żydzi kontrolują kapitał zachodniego świata i stosują nieludzkie żydowskie prawo w operacjach biznesowych.  Kościoły chrześcijańskie obecnie to maszynki do zarabiania pieniędzy wykorzystywanych przez żydowskie mafie. Jak wyjść z tego zaklętego koła, która każe Żydom gromadzić bogactwo, które jest ich przekleństwem powodującym prześladowania. Komunizm był nieudaną próbą wyjścia z tego zaklętego koła, ale moje prawo trzeciej drogi pomiędzy kapitalizmem i komunizmem jest optymalnym rozwiązaniem dla Żydów, bo pozwala się bogacić ale w cywilizowany sposób akceptowany społecznie. To jest moje prawo, które ich uratuje, a ja wiem w jaki sposób można je wdrożyć w życie. Powstaje tylko pytanie, czy Żydzi dojrzeli do stosowania mojego prawa opartego na prawie Chrystusowym? CZY HISTORIA ICH CZEGOŚ NAUCZYŁA?

                                                                                                                         Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 12-13 lutego 2022 roku, godzina 19:21-2:07

Program Partii Dekalogu wersja 22 stycznia 2022 roku

Szanowni Internauci,

https://justpaste.it/9otfk

Pracę Program Partii Dekalogu-Program Rozwoju Polski dostępny pod powyższym linkiem pisałem od 2000 roku do dziś. Jest on oparty na podstawowych badaniach w takich dziedzinach jak etyka, klimatologia, ekonomia, socjologia, polityka, biznes które prowadzę od 22 lat. Program Partii Dekalogu wymaga kosmetycznych zmian ale wizja zmian społeczno-gospodarczych w Polsce przedstawiona w nim może być śmiało zastosowana do każdego państwa naszego globu. Oddanie władzy nad sobą każdemu obywatelowi to wizja anarchistyczna, ale jest to wizja na wskroś humanistyczna, która odmieni i ulepszy świat. Bądź wolnym i oszczędzaj wszelkie energie to podstawowa zasada przyszłego świata. Poszukuję chętnych do jego budowy.

Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 22 Stycznia 2022 roku godzina 5;50

https://justpaste.it/9otfk