The truth about the world is passed on by successive prophets

The truth about the world is passed on by successive prophets


Buddha said, get rid of your ignorance and you will understand the world and find your place in it.

Taoists and Confucians said do not impose your will on others and respect tradition and other people.

Christ said “Get rid of your ego and treat suffering as a lesson”

Muhammad said, “Believe in the supersensible world and respect the beliefs of others.”

I have understood these timeless truths proclaimed by all the prophets and I am following the path indicated by them. I want every person to have free will in shaping their own fate. I want to create a social environment that ensures complete freedom of existence for every creature in our world. That’s all and that’s it.


Warsaw, February 20, 2024, 20:33 Bogdan Jacek Góralski

Prawda o świecie jest przekazywana przez kolejnych prorków

Budda mówił pozbądź się swej ignorancji, a zrozumiesz świat i znajdziesz w nim swoje miejsce.

Taoiści i konfucjaniści mówili nie narzucaj swej woli innym oraz szanuj tradycję i innych ludzi.

Chrystus mówił ” Pozbądź się swego ego i cierpienie traktuj jak naukę”

Mahomet mówił ” Wierz w ponadzmysłowy świat i szanuj wierzenia innych”.

Ja zrozumiałem te ponadczasowe prawdy głoszone przez wszystkich proroków i podążam wskazaną przez nich drogą. Pragnę aby kazdy człowiek miał wolną wolę w kształtowaniu swego losu. Pragnę stworzyć środowisko społeczne zapewniajace pełną wolność istnienia każdej istocie naszego świata. Tylko tyle i aż tyle.

Warszawa, dnia 20 lutego 2024 roku, godzina 20:33   Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Conflict between men and women is the cause of the current global crisis

Conflict between men and women is the cause of the current global crisis

The main cause of the global crisis is the conflict between men and women.

Generally, I say that a woman and the man she leads will do everything to ensure the survival of their offspring. This means that they will commit any crime to achieve their goal.

To counterbalance, every independent man will do everything to survive in the modern world and not be dominated by women.

It is for these reasons that the current world situation, marked by conflict between the West and the East, results. The West (mainly the USA), thanks to migration processes, is dominated by women who, thanks to inheritance mechanisms, have gained an advantage in the free market economy.

The East, thanks to state ownership, is not subject to inheritance mechanisms and is therefore a haven for men defending their independence. And that’s all you need to know to understand the current global political, economic and scientific situation.

I started my business almost forty years ago. During my business activities, I received support from Polish and European men who helped me achieve my goal of independence from women. The fight for a business position exhausted my strength and I lost the enthusiasm for exhausting work. I started to close my business, but the women’s world saw its chance in me and supported me to implement women’s policies. I did not take advantage of this support and closed my company and retired. I saw the confusion around my person and business, but I didn’t understand its causes.

I have devoted 22 years of intense study to understanding the modern world.

The result of independent studies is an understanding of the causes of the current world conflict and finding a solution to it. The recipe is the creation of a transnational trade, scientific and business organization POL-CAT joint-stock company, which will not be inherited and which will reward commissions for the work of its employees-shareholders. POL-CAT employees are half of women and half of men.

This is the third path between capitalism and communism and I advise you to choose it.

And all this to provide people with a decent life in the modern world.

Warsaw, February 20, 2024, 9:07 am Bogdan Jacek Góralski

Konflikt między mężczyznami a kobietami przyczyną obecnego globalnego kryzysu

Główną przyczyną globalnego kryzysu jest konflikt pomiędzy mężczyznami a kobietami.

Generalnie stwierdzam, że kobieta i kierowany przez nią mężczyzna zrobią wszystko aby zapewnić przetrwanie swemu potomstwu. To znaczy, że popełnią każdą zbrodnię aby osiągnąć swój cel.  

Dla przeciwwagi, każdy samodzielny mężczyzna zrobi wszystko, aby przetrwać we współczesnym świecie i nie dać się zdominować kobietom.

To z tych przyczyn wynika obecna światowa sytuacja, która zaznacza się konfliktem pomiędzy Zachodem a Wschodem. Zachód (głównie USA) dzięki procesom migracyjnym jest zdominowany przez kobiety, które dzięki mechanizmom dziedziczenia zdobyły przewagę w gospodarce wolnorynkowej. 

Wschód, dzięki własności państwowej, nie podlega mechanizmom dziedziczenia i dlatego jest ostoją dla mężczyzn broniących swej niepodległości. I to wszystko, co trzeba wiedzieć aby zrozumieć obecną światową sytuację polityczną, gospodarczą i naukową.

Prawie czterdzieści lat temu rozpocząłem działalność biznesową. W trakcie działalności biznesowej otrzymałem wsparcie polskich i europejskich mężczyzn, którzy wspomogli mnie abym osiągnął cel czyli niezależność od kobiet. Walka o biznesową pozycję wyczerpała moje siły i straciłem zapał do wyczerpującej pracy. Zacząłem zamykać swój biznes, ale świat kobiet zobaczył we mnie swoją szansę i wsparł mnie abym bym był wykonawcą polityki kobiet. Nie skorzystałem z tego wsparcia i zamknąłem swoją firmę oraz przeszedłem na rentę. Widziałem zamieszanie koło mej osoby i biznesu ale nie rozumiałem jego przyczyn. 

Poświęciłem 22 lata wytężonych studiów aby zrozumieć współczesny świat.

Wynikiem samodzielnych studiów jest zrozumienie przyczyn obecnego światowego konfliktu

i znalezienie recepty na jego rozwiązanie. Recepta to powstanie ponadnarodowej organizacji handlowo-naukowo-biznesowej POL-CAT joint-stock company, która nie będzie dziedziczona i która będzie wynagradzała prowizyjnie za efekt pracy swoich pracowników-udziałowców. Pracownicy POL-CAT to po połowie kobiety i mężczyźni.

Jest to trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem i ja radzę, aby ją wybrać.

I to wszystko po to aby ludziom zapewnić godne życie we współczesnym świecie.

Warszawa, dnia 20 lutego 2024 roku, godzina 9:07   Bogdan Jacek Góralski

Earth still can be the paradise again if we overcome our ignorance

 Add Notes Messages Subscribed 49 Shared with you

 bogdangoralski

Earth still can be the paradise again if we overcome our ignorance

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Public 

 Edit

 Add Account

Earth still can be the paradise again

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 15 paź 2023

Earth still can be the paradise again

According to the Bible, early man lived in paradise, a wonderful place that was a blooming garden. But he sinned and was banished from paradise.

I think that the concept of lost paradise was created as a result of the shift of climatic zones, which was associated with the movement of the earth’s coating.

Along with the movement of the Earth’s coating, the life-giving rainfall zones shifted, and the paradise area of the blossoming garden turned into a sun-burnt desert, which was a shock to people watching this and recognizing it as a sign of the wrath of the Creator because of the sins of humanity.

In our conversations, we still encounter an area of ignorance about how our world works. But logical reasoning removes barriers of cognition. We know the results of Young’s experiment with light and its quantum implications, i.e., Heisenberg’s uncertainty principle. They reveal that observation changes reality, i.e. the observer’s consciousness changes reality. If we increase our knowledge about the world, i.e. our awareness grows, then along with this growing knowledge, the vision of our world changes, the reality of the world changes. In our world, we observe, and at the same time, we are watched (I assume so logically). If we are dealing with an observing intelligent machine, it must have a built-in algorithm to assess our behavior and match virtual reality in order to achieve the intended goal of evolution, i.e. to generate new energy resources. This algorithm is the law of saving energy in operations, I suppose. It is a merciless law just as evolution is ruthless. But evolution is set on a specific goal and the purpose must be achieved at the lowest energy cost. It gives us hope of avoiding suffering in evolution if we apply this law.

Zgodnie z Biblią pierwotny człowiek żył w raju, cudownym miejscu który był kwitnącym ogrodem. Ale zgrzeszył i został wygnany z raju. Myślę, że koncepcja raju powstała w wyniku przesunięcia stref klimatycznych, co wiązało się z ruchem powłoki ziemskiej. Wraz z ruchem powłoki Ziemi przesunęły się życiodajne strefy opadów, a rajski obszar kwitnącego ogrodu zamienił się w wypaloną słońcem pustynię, co było szokiem dla osób obserwujących to i uznających to za znak gniewu Stwórcy z powodu grzechów ludzkości. W naszych rozmowach wciąż napotykamy obszar ignorancji na temat tego, jak działa nasz świat. Ale logiczne rozumowanie usuwa bariery poznawcze. Znamy wyniki eksperymentu Younga ze światłem i jego implikacje kwantowe, czyli zasadę nieoznaczoności Heisenberga. Ujawniają, że obserwacja zmienia rzeczywistość, tj. świadomość obserwatora zmienia rzeczywistość. Jeżeli powiększamy naszą wiedzę na temat świata tj. nasza świadomość rośnie to wraz z tą rosnącą wiedzą zmienia się widzenie naszego świata, rzeczywistość świata zmienia się.   W naszym świecie obserwujemy, a jednocześnie jesteśmy obserwowani (tak logicznie zakładam). Jeśli mamy do czynienia z inteligentną maszyną obserwującą, musi ona mieć wbudowany algorytm oceny naszego zachowania i dopasowania wirtualnej rzeczywistości, aby osiągnąć zamierzony cel ewolucji, czyli generować nowe zasoby energii. Przypuszczam, że ten algorytm jest prawem oszczędzania energii w operacjach. Jest to bezlitosne prawo, tak jak bezlitosna jest ewolucja. Ale ewolucja jest nastawiona na konkretny cel, który musi zostać osiągnięty przy najniższych kosztach energii. Daje nam to nadzieję na uniknięcie cierpienia w ewolucji, jeśli zastosujemy to prawo.

Bogdan Góralski

Rozdział 2 The main goal of the evolution of the Earth’s environment.

There are many goals for the evolution of the Earth’s environment.

In the development of human civilization, everything that transcended human understanding exceeded human knowledge was translated as the action of the gods or the one-person god. As human experience and technology developed, the range of divine interference in our lives decreased. Currently, most of the so-called ancient religious miracles we can explain using natural mechanisms. My thoughts are dominated by the idea that people will become gods when they understand the social mechanisms guided by the laws of the environment around us.  When we will understand and will apply the world’s rules around us, we become the gods. I am getting ever closer to the idea that we are governed by the natural law built into a virtual environment powered by reborn stars’ energy. Understanding this law governing the virtual Universe is our civilization’s task, and this is the primary goal of the evolution of the Earth’s environment.

Warszaw, 16 June 2019: 16:00                 Bogdan Góralski

Chapter 3 The main goal of the evolution of the Earth’s natural environment

During the development of human civilization, everything that was beyond human understanding, beyond human knowledge, was explained away as the action of gods or a one-person god. With the development of human knowledge and technology, the scope of divine interference in our lives has decreased. Nowadays, we can explain most of the so-called ancient religious miracles through natural mechanisms. My thoughts are dominated by the idea that humans will become gods when they understand the social mechanisms which are directed the laws of the environment around us, when they understand and apply the laws of the world around us. I’m getting closer to the idea that we are governed by natural law built into a virtual environment powered by the energy of reborn stars. Understanding this law governing the virtual Universe is the task of our civilization and this is the main goal of the evolution of the Earth’s environment.

Rozdział 3 Główny cel ewolucji ziemskiego środowiska przyrodniczego

W trakcie rozwoju ludzkiej cywilizacji wszystko, co wykraczało poza ludzkie rozumienie, przekraczało ludzką wiedzę, było tłumaczone jako działanie bogów lub jednoosobowego boga. Wraz z rozwojem ludzkiej wiedzy i technologii zmniejszył się zakres boskiej ingerencji w nasze życie. Obecnie większość tak zwanych starożytnych cudów religijnych możemy wyjaśnić za pomocą naturalnych mechanizmów. Moje myśli są zdominowane przez ideę, że ludzie staną się bogami, gdy zrozumieją mechanizmy społeczne, które kierują się prawami otaczającego nas środowiska, kiedy zrozumieją i zastosują prawa otaczającego nas świata. Staję się coraz bliżej idei, że rządzi nas prawo naturalne wbudowane w wirtualne środowisko zasilane energią odradzających się gwiazd. Zrozumienie tego prawa rządzącego wirtualnym Wszechświatem jest zadaniem naszej cywilizacji i jest to główny cel ewolucji środowiska Ziemi.

Rozdział 4 Algorytm dziejów czyli moja wizja Wszechświata

W moich wcześniejszych pracach pojawiła się idea wirtualnego wszechświata zbudowanego z sieci komputerów kwantowych, którymi są systemy gwiezdne.

Algorytm dziejów czyli moja wizja Wszechświata

W moich wcześniejszych pracach i w uaktualnieniach mego projektu „Does human evelution have a purpose?” pojawiła się idea wirtualnego wszechświata zbudowanego z sieci komputerów kwantowych, którymi są systemy gwiezdne. Systemy gwiezdne  odradzają się zgodnie z nieubłaganą logiką przyrody, która jest prawem kierującym biegiem dziejów Kosmosu. Wszechświat nie rozszerza się i jest zamkniętym obiektem  poddanym prawu wiecznego powstawania i rozkładu. Wirtualna świadomość Wszechświata jest podtrzymywana energią odradzających się systemów gwiazdowych. Prawo Wszechświata jest algorytmem  bezlitośnie kierującym  biegiem dziejów do finału ewolucji, którym jest zawsze odrodzenie systemu gwiazdowego i odtworzenie energii zasilającej Wszechświat. Bieg dziejów podlega procesom stochastycznym, które wyznaczają najbardziej prawdopodobny kierunek wydarzeń tak aby finałem było odrodzenie systemu gwiazdowego, który jest komputerem kwantowym. Każdy komputer kwantowy, który jest systemem gwiazdowym ma wbudowany algorytm kierujący wewnętrznym procesem wirtualnej ewolucji energii odtwarzającym dzieje układu gwiazdowego. W  ewolucji wykorzystywane są  wirtualne byty obdarzone inteligencją (to jest istoty biologiczne), które są kierowane procesami stochastycznymi  zmierzającymi do określonego finału ewolucji. Wirtualne istnienie Kosmosu i wirtualne życie biologiczne ma budowę modułową pozwalającą na realizowanie odrębnych scenariuszy dziejów w obrębie każdego modułu. Procesy stochastyczne określają najbardziej prawdopodobny bieg dziejów dla osiągnięcia finału ewolucji czyli odrodzenia systemu gwiazdowego. Wirtualne byty jednostkowe, które również podlegają ewolucji  są przechowywane w wirtualnych bazach danych  kwantowego Wszechświata.

Rozdział 101 The algorithm of history or my vision of the Universe

In my earlier works and my project’s updates, “Does human evolution have a purpose?” appeared my idea of a virtual universe built from a network of quantum computers, which are stellar systems. Star systems are reborn in accordance with the inexorable logic of nature, which is the law directing the course of the history of the Cosmos. The universe does not expand and is a closed object subjected to the law of eternal formation and decay. The virtual consciousness of the universe is supported by the energy of reborn star systems. The Law of the Universe is an algorithm ruthlessly directing the course of history to the finale of evolution, which is always the revival of the star system and the reproduction of the energy sustaining the Universe. The course of history is subject to stochastic processes that determine the most probable course of events to the finale so that the finish is the rebirth of the star system, which is a quantum computer. Each quantum computer, which is a stellar system, has a built-in algorithm that directs the internal process of energy evolution, reproducing the history of the star system. In evolution, virtual entities endowed with intelligence (that is, biological beings) are used, which are directed by stochastic processes aimed at a definite finale of evolution. The virtual existence of the Cosmos and virtual biological life has a modular structure that allows for the implementation of separate scenarios of history within each module. Stochastic processes determine the most probable course of history for achieving the final evolution, i.e., the rebirth of a stellar system. Virtual units of biological entities, which are also subject to evolution, are stored in virtual databases of the quantum Universe.

Chapter 5 Consciousness and unconsciousness

According to Professor Amit Goswami, we think there is potentiality in the unconscious. Only the unconscious can last forever because consciousness needs energy, consciousness is conditioned. Only the unconscious is unconditioned. Consciousness is a manifestation, an embodiment of the unconscious. Consciousness is characterized by the will to act, which requires energy to carry out the will. Consciousness emerges from the unconscious in which everything is contained and from which everything arises. So light = consciousness emerges from dark matter = unconsciousness.

 Rozdział 5 Świadomość i nieświadomość

Zgodnie z profesorem Amit Goswami myślimy, że w nieświadomości kryje się potencjalność.  Tylko nieświadomość może trwać wiecznie bo świadomość potrzebuje energii czyli jest uwarunkowana. Tylko nieświadomość jest nieuwarunkowana. Świadomość to manifestacja, upostaciowienie nieświadomości. Świadomość jest charakteryzowana przez wolę działania, która potrzebuje energii aby realizować wolę. Świadomość wyłania się z nieświadomości w której wszystko jest zawarte i z której wszystko powstaje.

Czyli światło=świadomość wyłania się ciemnej materii=nieświadomości.

 Chapter 6 My plan for Poland and the world

My plan for Poland and the world is very simple – I want to enable everyone to independently realize their dreams of a dignified life. I want to enable the farmer, merchant, manufacturer, clergyman, service provider to work peacefully without worrying about the sales of good quality of products and services, as well as without worrying about the supply of products and loans necessary to run a profitable business. Let everyone do what they do best and the ethical business and science platform POL-CAT will help them, the principles of operation of which are presented below. You have learned my views on the functioning of the world in my previous statements. Now it’s the turn of the political and economic details. I want to provide each local community with its own beliefs with freedom in shaping religion and customs, as well as scientific, technological and financial support for community economic activities. A single-level organizational structure of the future global state will be introduced, consisting of a local spiritually and economically self-governing community and an ethical scientific, business and financial center POL-CAT supporting the activities of these self-governing local religious and economic communities.

My knowledge of the modern world and its balance of power allows me to assume that there is a place in the global system for strong and independent Polish political thought based on the old Polish traditions of independence – The Third May Polish Constitution from the 18th century. I want to unite the Polish multinational diaspora around the idea of a free and knowledge-based Poland, which will support all positive global ideas and open Poland and Europe to migrants from overpopulated countries. The system of organizing the future Polish State that I have prepared will easily absorb a crowd of several million migrants. The Polish statehood system will set an example for reforms for Euro-Asia, which will become home to hundreds of millions of migrants from overpopulated countries. The assumptions of the future Polish foreign policy based on the contemporary Polish raison d’état and the analysis of the balance of power in the world assume close cooperation with overpopulated countries that are threatened by the inevitable global regional climate crisis, which will take place together with using the knowledge (about the world) of the Polish multinational society at home and abroad. My 20 years of research indicate that overpopulated regions of the world are the greatest threat to world peace, and reducing their population through controlled migration gives depopulated Western countries a chance for economic growth. Eliminating regional overpopulation is the most urgent task and future Poland will show how to do it.

Rozdział 6 Mój plan dla Polski i dla świata

Mój plan dla Polski i dla świata jest bardzo prosty-chcę każdemu umożliwić samodzielną realizację marzeń o godnym życiu. 

Mój plan dla Polski i dla świata jest bardzo prosty-chcę każdemu umożliwić samodzielną realizację marzeń o godnym życiu. Pragnę umożliwić rolnikowi, kupcowi, producentowi, duchownemu, usługodawcy spokojną pracę bez troski  o zbyt dobrej jakości produktów i usług a także brak troski o zaopatrzenie w niezbędne do prowadzenia zyskownej działalności produkty i kredyty. Niech każdy zajmie się tym co potrafi wykonywać najlepiej a pomoże mu w tym etyczna platforma biznesowo-naukowa POL-CAT, której zasady działania przedstawiam poniżej. Moje poglądy na funkcjonowanie świata poznaliście we wcześniejszych moich wypowiedziach. Teraz kolej na szczegóły polityczno- gospodarcze. Pragnę zapewnić każdej lokalnej społeczności, posiadającej swoje wierzenia, wolność w kształtowaniu religii i obyczajów a także wsparcie naukowo-technologiczne i finansowe dla wspólnotowych działań gospodarczych. Będzie wprowadzona jednoszczeblowa struktura organizacyjna przyszłego globalnego państwa, składająca się z lokalnej samorządnej duchowo i gospodarczo społeczności  oraz z etycznego centrum naukowo-biznesowo-finansowego POL-CAT wspierającego w działaniu te samorządne lokalne społeczności religijno-gospodarcze.

Moja wiedza o współczesnym świecie i jego układzie sił pozwala przypuszczać, że istnieje w globalnym systemie miejsce na silną i niezależną polską myśl polityczną opartą na dawnych polskich tradycjach niepodległościowych – The Third May Polish Constitution from XVIII century. Pragnę zespolić polską wielonarodową diasporę wokół idei wolnej i opartej na wiedzy Polski, która będzie wspierała wszelkie pozytywne światowe idee i otworzy Polskę i Europę na migrantów z przeludnionych krajów. Przygotowany przeze mnie system organizacji przyszłego Państwa Polskiego z łatwością wchłonie kilkunastomilionową rzeszę migrantów. System polskiej państwowości da przykład reformom w Euro-Azji, która stanie się domem dla setek milionów migrantów z przeludnionych krajów. Założenia przyszłej polskiej polityki zagranicznej opartej na współczesnej polskiej racji stanu i analizie układu sił w świecie zakładają ścisłą współpracę z przeludnionym krajami, którym zagraża nadchodzący nieuchronnie globalny regionalny kryzys klimatyczny co nastąpi przy wykorzystaniu wiedzy o świecie polskiego wielonarodowego społeczeństwa w kraju i za granicą. Moje 20 letnie badania wskazują, że przeludnione regiony świata są największym zagrożeniem dla światowego pokoju, a zmniejszenie ich populacji przez kontrolowaną migrację daje szansę wzrostu gospodarczego wyludnionym krajom Zachodu. Likwidacja regionalnego przeludnienia to najpilniejsze zadanie i przyszła Polska pokaże jak to zrobić.

246 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

The continent of Euro-Asia can be a common home to many nations

 Add Notes Messages Subscribed 49 Shared with you

 bogdangoralski

The continent of Euro-Asia can be a common home to many nations

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 0s

Public 

 Edit

The continent of Euro-Asia can be  a common home to many nations

In one of my old essays, I presented a vision of a common home for many nations in one country stretching from the Pacific to the Atlantic on the Eurasian continent. This is a bold vision assuming the unification of the social system to my vision of a united, reborn Kingdom of Poland. The ethical, knowledge and business center POL-CAT, under the leadership of an enlightened monarch, would support the development of independent local communities according to their needs. Self-governing local communities managed by councils consisting of local wise people of both sexes would benefit from the substantive support of the transnational business and scientific center POL-CAT joint-stock company, which would have been indicating how to implement and finance the development plan of the local community.

Half of the taxes would remain in the local community, helping their development.

Free of bans production entrepreneurship would be organized along the lines of the POL-CAT company, whose employees and management would be remunerated with a 10% commission on the results of their work.

Half of the 10% commission would finance scientific research conducted by scientists employed at POL-CAT.

Trade would remain in the hands of the POL-CAT joint-stock company center consisting of cooperating national branches. The ethical and legal system would be based on the principle of not causing conflicts, i.e. saving all forms of energy.

Borders inhibiting the free movement of people and ideas would be abolished. The monarch managing the POL-CAT joint stock company would have one means of coercion – suspending supplies to the conflict area until it ends. Local communities would organize their own law enforcement services and judiciary.

Jakuszowice, February 10, 2024, time 6:38 Bogdan Jacek Góralski

Kontynent Euro-Azji może być wspólnym domem dla wielu narodów

W jednym  z moich dawnych esejów zaprezentowałem wizję wspólnego domu wielu narodów w jednym państwie rozciągającym się od Pacyfiku do Atlantyku na kontynencie euroazjatyckim. Jest to śmiała wizja zakładająca unifikację systemu społecznego do mojej wizji zjednoczonego odrodzonego Królestwa Polskiego. Etyczne centrum wiedzy i biznesu POL-CAT pod wodzą oświeconego monarchy wspomagało by w rozwoju niezależne lokalne społeczności stosownie do ich potrzeb. Samorządne lokalne społeczności zarządzane przez rady składające się lokalnych ludzi wiedzy obu płci korzystałyby z merytorycznego wsparcia ponadnarodowego centrum biznesowego i naukowego POL-CAT joint-stock company wskazującego sposób wykonania i finansowania planu rozwoju lokalnej społeczności.

Połowa podatków pozostawałaby w lokalnej społeczności pomagając ich rozwojowi.

Wolna przedsiębiorczość produkcyjna zorganizowana byłaby na wzór przedsiębiorstwa POL-CAT, którego pracownicy i zarząd wynagradzani byliby prowizją 10% od efektów pracy.

Połowa 10% prowizji finansowała by badania naukowe prowadzone przez naukowców zatrudnionych w POL-CAT.

Handel pozostawałby w rękach centrum POL-CAT joint-stock company składającego się z współdziałających narodowych oddziałów. System etyczny i prawny oparty by był na zasadzie nie wywoływania konfliktów czyli oszczędzania wszelkich form energii.

Granice hamujące swobodny przepływ ludzi i idei byłyby zniesione. Monarcha kierujący POL-CAT joint stock company miałby jeden środek przymusu -wstrzymanie dostaw zaopatrzenia w rejon objęty konfliktem do czasu jego zakończenia. Lokalne społeczności oraganizowałyby własne służby porządkowe i sądownictwo.

Jakuszowice, dnia 10 lutego 2024 roku, godzina 6:38       Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

How to change the social system in Poland?

https://justpaste.it/ebvhq

How to change the social system in Poland?

The current social system is unethical and unfair and is the result of historical events. Confucians claim that if the prince is ethical and honest, then the people are ethical and honest. Why is it like that?

It is the honest and ethical prince who creates an ethical and honest social system that shapes the honest and ethical behavior of the people.

The Polish people are unethical and dishonest because they were shaped this way by the social system that has been created for centuries in Poland. The result is that all the best-thought-out reforms will founder on the obstacles created by the dishonest Polish princes and the dishonest Polish people depraved by the current social system.

In order to change the social situation in Poland, we first need to teach ethics to the princes of the Catholic Church, who were called to teach people a God-fearing, moral life.

The princes of the Polish Catholic Church – the spiritual rulers of the Polish nation – are depraved for centuries impunity for the immoral lives they have led and continue to lead. The princes of the Polish Catholic Church are servants of Mammon and a homosexual depraved mafia that has lost public trust.

They are unable to teach people the beautiful and simple teaching of Jesus Christ, which is still hope for the world. Therefore, according to the teachings of Christ, they should immediately be deprived of all privileges and ordered to fulfill the Gospel message – to serve the people and teach them Christ’s morality.

Then we need to deal with immoral and uneducated politicians and deprive them of all the privileges resulting from civilian power over people, which the immoral democratic and populist political system gives them. In this system, it has become a rule that during elections people are promised miracles, which are then not fulfilled.

Only enlightened and moral monarchies give the people a moral and fair social system. Power comes from God, and this God is human society, which elects a prince or king responsible for the people whom it rules with the help of men of knowledge.

In my online publications, I described the future Polish social system that will ensure a peaceful future for all citizens of the reborn Kingdom of Poland. This will happen by returning to simple moral, ethical and based on human knowledge principles voluntarily and universally adopted by the people of the Kingdom of Poland.

Jakuszowice, February 9, 2024, 7:51 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Jak zmienić system społeczny w Polsce?

Aktualny system społeczny jest nieetyczny, nieuczciwy i jest to rezultat zaszłości historycznych. Konfucjaniści twierdzą, że jeżeli etyczny, uczciwy  jest książe to etyczny i uczciwy jest lud. Dlaczego tak jest?

To uczciwy i etyczny ksiąze tworzy etyczny i uczciwy system społeczny, który kształtuje uczciwe i etyczne zachowanie ludu. 

Polski lud jest nieetyczny i nieuczciwy bo tak go ukształtował system społeczny tworzący się prze wieki w Polsce. Skutek jest taki, że wszelkie i najlepiej pomyślane reformy rozbiją się na rafach przeszkód stwianych przez nieuczciwych dotychczasowych polskich książąt i nieuczciwy polski lud zdeprawowany przez aktualny system społeczny.

Aby zmienić systuację społeczną w Polsce wpierw trzeba nauczyć etyki książąt Kościoła Katolickiego, który został powołany do nauczania ludzi bogobojnego, moralnego  życia.

Książęta polskiego Koscioła Katolickiego -duchowa władza polskiego narodu-  są zdeprawowani prze wieki bezkarności za niemoralne życie, które prowadzili i prowadzą. Książeta polskiego Kosioła Katolickiego to sługi Mamony i homoseksualna zdeprawowana mafia, która straciła zaufanie społeczne.

Nie są w stanie uczyć ludzi pięknej i prostej nauki Jezusa Chrystusa, która nadal jest nadzieją dla świata. Wobec tego zgodnie z nauką Chrustusa należy natychmiast odebrać im wszelkie przywileje i nakazać im wypełniać Ewangeliczne przesłanie – służyć ludowi i uczyć go Chrystusowej moralności.

Następnie trzeba zrobić porzadek z niemoralnymi i niewykształconymi  politykami i również im odebrać wszelkie przywileje wynikajace z cywilnej władzy nad ludżmi, które daje im niemoralny demokratyczny i populistyczny  system polityczny. W systemie tym stało się regułą, że podczas wyborów obiecuje się ludziom cuda, których się potem nie realizuje.

Tylko oświecone i moralne monarchie monarchie dają ludowi moralny i uczciwy system społeczny. Władza pochodzi od boga, a tym bogiem jest społeczeństwo ludzkie, które wybiera księcia bądż króla odpowiedzialnego za lud którym kieruje z pomocą ludzi wiedzy.

W moich internetowych publikacjach opisałem przyszły polski system społeczny, który zapewni spokojną przyszłość wszystkim obywatelom odrodzonego Królestwa Polskiego. Stanie się to przez powrót do moralnych, etycznych i opartych na ludzkiej wiedzy prostych zasadach dobrowolnie i powszechnie przyjętych przez lud Królestwa Polskiego.

Jakuszowice, dnia 9 lutego 2024 roku, godzina 19:51 Bogdan Jacek Góralski 

The culture of Poles and the environmental conditions of their life

The culture of Poles and the environmental conditions of their life

The culture of Poles and the environmental conditions of their life

Constant armed invasions of neighbors threatening from the west, east, north and south made the Polish nation distrustful and fearful of threats to its independence. The unethical Catholic Church and its policies have obscured the perception of the simple and beautiful teachings of Jesus Christ and the mass of the Polish nation does not know why and for what Christ died on the cross.

Historical events and the spiritually and economically inefficient Polish social system forced 15 million Poles, i.e. one quarter of the nation, to emigrate. Polish emigrants enrich foreign countries with their work and skills, which means that 70% of contemporary Polish entrepreneurs suffer from a lack of workers.

All this allows us to say that contemporary Poles are a xenophobic, culturally and economically backward nation. However, the core of the Polish nation – its Slavic spirit – is beautiful and pure, and is waiting to be freed from xenophobia and superstition. The Polish nation is waiting for awakening and liberation from spiritual and economic slavery.

This liberation will come under the leadership of new and ethical elites who are likely to emerge and take a leadership role soon. Perhaps my studies posted on the Internet will bring this moment closer and shape a new spiritual and economic environment in which Poles will be happy to find themselves. Ruth Benedic (a famous anthropologist), examining various cultures, concluded that cultural patterns have no biological basis, these features are not transferred in any “germ cell”, therefore culture is not transferred at the biological level, but only at the social level. An important consequence of the belief that behavioral patterns are culturally imposed rather than biologically determined is that they can be changed.

To free Poles from xenophobia and backwardness, it is necessary to change their social environment, i.e. its organization and functioning system, in the way I described in my online articles and books. This will allow Poles to show off their resourcefulness and free themselves from the shackles of spiritual and economic slavery into which they have been driven by the barbarism of contemporary Polish spiritual, political and economic elites. The time is coming for the Polish nation to create its own progressive culture and throw off the bonds imposed on it. This will create a chance for Polish emigration to return to their homeland, which will certainly contribute to positive changes in the lands belonging to Poles. Only a modern and progressive Poland under enlighted leadership. is needed by Europe and the world.

Warsaw, January 27-28, 2024, 22:40-7:35 Bogdan Jacek Góralski

Kultura Polaków a warunki środowiskowe ich życia

Ciągłe zbrojne najazdy sąsiadów  zagrażające z zachodu, wschodu, północy i południa uczyniły  naród polski nieufnym i obawiającym się zagrożenia swojej niepodległości . Nieetyczny Kościół Katolicki i jego polityka spowodowały zaciemnienie w odbiorze prostej i pięknej nauki  Jezusa Chrystusa i spowodowało to, że naród polski w swojej masie nie wie dlaczego i za co Chrystus zginął na krzyżu.

Zaszłości historyczne i niewydolny duchowo oraz ekonomicznie  polski system społeczny zmusił do emigracji 15 milionów Polaków tj. jedną czwartą narodu. Polscy emigranci Wzbogacają swoją pracą i zdolnościami obce kraje powoduje, że 70% współczesnych polskich przedsiębiorców cierpi na brak rak do pracy.

Wszystko to pozwala powiedzieć, że współcześni Polacy to ksenofobiczny, zacofany kulturowo i ekonomicznie naród. Jednak jądro polskiego narodu- jego słowiański duch jest piękny i czysty, i czeka na uwolnienie z ksenofobii i zabobonów. Naród polski czeka na przebudzenie i wyzwolenie z niewoli duchowej i ekonomicznej.

To wyzwolenie nastąpi pod kierownictwem nowych i etycznych elit, które prawdopodobnie wkrótce się wyłonią i przejmą przywódczą rolę. Być może moje opracowania umieszczone w Internecie przybliżą ten moment i ukształtują nowe środowisko duchowe i ekonomiczne w którym Polacy z radością się odnajdą. Ruth Benedic (słynna antropolog) badając różne kultury stwierdziła, że  wzorce kulturowe nie mają żadnego umocowania biologicznego, cechy te nie są przenoszone w żadnej „komórce zarodkowej”, kultura nie jest zatem transferowana na poziomie biologicznym, a wyłącznie społecznym. Ważną konsekwencją przekonania, że wzorce zachowania narzucane są kulturowo, a nie determinowane biologicznie, jest to, że można je zmieniać.

Żeby uwolnić Polaków z ksenofobii i zacofania trzeba zatem zmienić ich środowisko społeczne tj. jego organizację i system funkcjonowania na sposób, który opisałem w moich internetowych artykułach i książkach. Pozwoli to zabłysnąć Polakom zaradnością i wyzwolić się z pęt niewoli duchowej i ekonomicznej w którą zostali wpędzeni przez barbarzyństwo współczesnych polskich elit duchowych, politycznych i gospodarczych. Nadchodzi czas aby naród polski sam stworzył swoją własną postępową kulturę i zrzucił narzucone mu więzy. Stworzy to szansę powrotu polskiej emigracji do Ojczyzny co na pewno przyczyni się do pozytywnych zmian na należących do Polaków ziemiach. Tylko nowoczesna i postępowa  Polska pod oświeconym przywództwem jest potrzebna Europie i światu.

Warszawa, dnia 27-28 stycznia 2024 roku godzina 22:40-7:35     Bogdan Jacek Góralski

Gęstość zaludnienia a wzorce społeczne

ALEKSANDRA TŁUŚCIAK-DELIOWSKA* Aleksandra Tłuściak-Deliowska; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa; tel. +48 22 5893600; e-mail: adeliowska@aps.edu.pl

DYSTANS SPOŁECZNY WOBEC INNYCH: ANALIZA POSTAW MŁODZIEŻY WOBEC WYBRANYCH GRUP NARODOWO-ETNICZNYCH

CZŁOWIEK – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – SPOŁECZEŃSTWO” CNS nr 4(26) 2014, 85

ISSN 1734-5537 DOI: 10.5604/17345537.1140751

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Tlusciak-Deliowska/publication/273513904_DYSTANS_SPOLECZNY_WOBEC_INNYCH_ANALIZA_POSTAW_MLODZIEZY_WOBEC_WYBRANYCH_GRUP_NARODOWO-ETNICZNYCH/links/55f65d3c08ae63926cf506fb/DYSTANS-SPOLECZNY-WOBEC-INNYCH-ANALIZA-POSTAW-MLODZIEZY-WOBEC-WYBRANYCH-GRUP-NARODOWO-ETNICZNYCH.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail

Komunikacja międzykulturowa w wielonarodowych jednostkach wojskowych Marek BODZIANY

Wrocław 2012

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2948/komunikacja%20mi%20dzykulturowa%20-%20ca%20o%20%20%20ksi%20%20ki.pdf?sequence=1

Prototypy odnoszące się do kategorii społecznych nazywane są stereotypami (por. Kurcz, 1992, s. 38). Nawet jeśli osobiście nie znamy danej osoby, możemy mieć pewne przekonania o jej prawdopodobnych cechach. Badania nad wrażeniami i sądami na temat innych osób czy grup ludzi (por. Wojciszke, 2011; Pietrzak, Winiewski, 2011) dowodzą, że nasza percepcja bazuje na dwóch podstawowych wymiarach, tj. wspólnotowości i sprawczości. Odpowiadające im cechy, tj. ciepło i kompetencje, pojawiają się w kontekście postrzegania grup. Pierwszy wymiar – ciepło – związany jest z intencjami przypisywanymi grupom względem grupy własnej. Mogą się one wahać od nieprzyjaznych (zimnych) do dobrych (ciepłych) intencji. Drugi wymiar, czyli kompetencje, odnosi się do statusu, który ma dana grupa. Susan Fiske i współpracownicy (cyt. za: Wojciszke, 2011, s. 479) opracowali Model Treści Stereotypu (MTS) uwzględniający wspomniane rodzaje sądów pojawiające się w postrzeganiu innych. W wyniku ich skrzyżowania otrzymujemy cztery rodzaje stereotypów grupowych. Wysoka ocena na obydwu wymiarach – ciepła i kompetencji – charakteryzuje tzw. stereotypy pozytywne. W ten sposób widziane są np. typowe dla danego społeczeństwa grupy odniesienia, do których należy lub aspiruje większość jego przedstawicieli (jak również grupa własna – Polacy). Z kolei niska ocena na obydwu wymiarach (brak ciepła i brak kompetencji) charakteryzuje tzw. stereotypy negatywne. Dwie pozostałe kombinacje tworzą stereotypy ambiwalentne, czyli takie, które charakteryzują się wysoką oceną na wymiarze kompetencji i niską na wymiarze ciepła (tzw. stereotypy zawistne, np. ludzie bogaci, Żydzi, Japończycy) lub odwrotnie – niską oceną na wymiarze kompetencji i wysoką na wymiarze ciepła (tzw. stereotypy paternalistyczne, np. gospodynie domowe, osoby starsze). Treść stereotypów niesie ze sobą konsekwencje, po pierwsze, dla emocji, jakie budzą przedstawiciele stereotypizowanych grup, po drugie zaś – dla zachowań, jakie są wobec nich kierowane (tamże, s. 483). Zachowania wynikające ze stereotypów i emocje budzone przez różne grupy społeczne mogą być przedstawione w postaci mapy uprzedzeń (ang. BIAS map; Cuddy, Fiske, Glick, 2007; Pietrzak, Winiewski, 2011, s. 136). Cztery główne rodzaje emocji związanych ze stereotypami to: (1) litość, która wzbudzana jest przez grupy pozbawione sprawczości, ale wysoko ocenione na wymiarze wspólnotowości (ciepła), (2) zawiść, którą wywołują osoby kompetentne, ale nisko ocenione na wymiarze wspólnotowości, (3) pogarda, która wzbudzana jest przez osoby pozbawione zarówno sprawczości, jak i wspólnotowości oraz (4) podziw, który wzbudzają osoby sprawcze i jednocześnie wspólnotowe.

Joanna Maciątek i Ida Kurcz (1992, s. 201) zwracają uwagę, że stereotyp ma dwa aspekty. Pierwszy nazywany jest przedstawieniowym lub deskryptywnym i odnosi się do treści zawartych w stereotypie. Najczęściej prezentowany jest za pomocą listy cech charakteryzujących przedmiot stereotypu. Drugi aspekt – dystansowy, nazywany także ewaluatywnym, sprowadza się do reakcji afektywnej mierzonej dystansem odczuwanym do przedmiotu stereotypu, pewną gotowo- 88 Aleksandra Tłuściak-Deliowska CNS nr 4(26) 2014, 85–104 ścią lub chęcią kontaktu z nim w różnych sferach lub dziedzinach życia (por. tamże, s. 201). W swoich badaniach uwzględniłam aspekt drugi, czyli dystansowy. Dystans społeczny został określony przez Roberta Parka (1924) jako stopień bliskości i zażyłości w kontakcie społecznym, wobec pewnych zbiorowości czy innych jednostek w grupie. W naukach społecznych i humanistycznych dystans społeczny jest różnie rozumiany. Najogólniej oznacza on poczucie obcości w stosunku do jednostek i/lub grup społecznych różniących się np. wyznaniem, pochodzeniem etnicznym, stylem życia, miejscem w strukturze społecznej (por. Encyklopedia PWN; Chodkowska, 2012, s. 16). W ewaluatywnych metodach badania stereotypów chodzi o ocenę typu stosunku do obiektu, postawy wobec niego, ocenę, na ile pragnie się mieć do czynienia z obiektem, czy jest on pożądany, czy wręcz przeciwnie (Kurcz, 1992, s. 42). Stosowanymi metodami są najczęściej różne skale społecznego dystansu, typową skalą jest zaś skala Emory’ego S. Bogardusa (1925). Koncepcja dystansu społecznego została bowiem po raz pierwszy zastosowana w praktyce właśnie przez Bogardusa (1933), który zbudował skalę mierzącą skłonność lub niechęć do kontaktów z przedstawicielami różnych grup społecznych. Innymi słowy, dystans w tej skali jest miarą prawdopodobieństwa nawiązania kontaktów społecznych między dwiema osobami będącymi przedstawicielami różnych grup społecznych. Problematyka podjęta w artykule jest szczególnie istotna z punktu widzenia socjalizacji i edukacji młodych ludzi. Zróżnicowanie kulturowe będzie się pogłębiać w dobie postępującej globalizacji, dlatego jest ono jednym z wyzwań, zwłaszcza w sferze wychowania. W artykule wykorzystano fragment materiału i część danych empirycznych z rozprawy doktorskiej pt. „Percepcja klimatu szkoły a aprobata przemocy i uprzedzenia etniczne wśród nastolatków” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Frączka, obronionej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w 2012 r.

Konkluzje

Należy pamiętać, że sposób postrzegania rzeczywistości przez młodzież jest wypadkową wielu czynników, niemniej jednak zasadniczą rolę odgrywają tutaj własne doświadczenia oraz przede wszystkim oddziaływania środowiska. W przechowywanym i przekazywanym w kulturze obrazie świata często określa się, kim jesteśmy „my”, kim są „oni”, jacy „oni” są, kto jest „inny”, „obcy”. Często te charakterystyki są uproszczone, zabarwione emocjonalnie i mają niewielki związek z rzeczywistością (Karpiński, 1992, s. 17). W każdym kraju istnieje pewne zróżnicowanie społeczne. Dzieci, poznając świat wokół siebie, nabywają wiedzę również o tym zróżnicowaniu. Nawet jeśli jakieś obiektywne umiejscowienie grupy w społeczeństwie ulegnie z czasem wyraźnej zmianie, raz wytworzone oczekiwania pod adresem tej właśnie grupy mogą się utrzymywać (np. zmiana postrzegania Żydów w zależności od sytuacji polityczno-gospodarczej Polski czy Niemców w okresie powojennym). Społeczne uczenie się może sprzyjać przyjmowaniu błędnych, często krzywdzących przekonań na temat ludzi z różnych grup społecznych. Zachodzenie takiego procesu jest szczególnie prawdopodobne, wówczas gdy osobą, od której dziecko się uczy, jest osoba znacząca, będąca dlań wzorcem identyfikacyjnym (Kofta, 1996, s. 201). Osobami znaczącymi dla dzieci początkowo są rodzice, później nauczyciele, dlatego też niezmiernie istotna staje się tutaj ich postawa. Przekonania na temat inności, odmienności – czy etniczności mogą być obecne w programie ukrytym szkoły, nieobjętym dokumentacją, a regulującym aspekt emocjonalno-motywacyjny ucznia, wartościującym pewne elementy pozytywnie, inne zaś wygaszającym (por. Niemierko, 2008, s. 152). Program ukryty może powstać i funkcjonować wskutek wpływów środowiska, tendencyjności podręczników czy np. tradycji szkoły (Konarzewski, 1991). Uprzedzenia mogą być przekazywane poprzez przypadkowe uwagi czy anegdoty dorosłych. Wystarczą drobne oznaki czyjegoś stosunku (wrogości, podziwu, lekceważenia) do innych, by nie- 102 Aleksandra Tłuściak-Deliowska CNS nr 4(26) 2014, 85–104 świadomie uczeń mógł przejąć je jako podstawę własnej orientacji na temat tego, co jest dobre, a co złe (Jarymowicz, 2001, s. 39). Ograniczyć rolę programu ukrytego może świadomy tego oraz własnych emocji i postaw nauczyciel. Szkoła jest miejscem, w którym jednostka styka się z szerszym światem społecznym, wkracza w obręb interakcji i staje się tym samym jednym z aktorów zinstytucjonalizowanego procesu wychowania i kształcenia. Instytucji szkoły przypisywane jest duże znaczenie dla przyszłości jej wychowanków i całego społeczeństwa. Od szkoły oczekuje się dzisiaj równowagi pomiędzy przekazywaniem obiektywnej i koniecznej wiedzy o świecie a wychowaniem do dojrzałości społecznej, przejawiającej się także w tolerancyjnym współżyciu z „innymi”, „odmiennymi”. Jednakże problem nie zostanie rozwiązany tylko i wyłącznie w szkole za sprawą „świadomych” nauczycieli. Ograniczanie uprzedzeń nie będzie możliwe, dopóki dorośli nie uświadomią sobie, w jakim stopniu przekazują w subtelny sposób dzieciom swoje przekonania i postawy, często nawet bez złych zamiarów.

Wzory kultury według koncepcji Ruth Benedict

https://zpe.gov.pl/pdf/P1HBxBE4b  w Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Źródło: Ruth Benedict, Wzory kultury, dostępny w internecie: artefakt.arnev.net [dostęp 19.02.2020 r.].

Źródło: Michał Buchowski, O niebezpiecznym użyciu pojęcia kultura: przykład „kultury etnicznej”, dostępny w internecie: nck.pl [dostęp 19.02.2020 r.].

Źródło: Zofia Zaleska, Kanada: Wina, prawda i pojednanie, 24.07.2019 r., dostępny w internecie: vogue.pl [dostęp 19.02.2020 r.].

Ruth Benedict i dzieło jej życia Czytając Wzory kultury niemal sto lat po ich publikacji w 1934 roku, czytelnik dostrzeże nieco przestarzały język, ale i zaskakująco aktualne treści. Dla współczesnych praca Ruth Benedict jest wciąż wartościowa, ponieważ postuluje przyglądanie się każdej kulturze przez pryzmat jej wartości i priorytetów, z czym ludzkość nieustannie ma problem, często oceniając inne kultury z punktu widzenia własnej, nie rozumiejąc i nie doceniając ich odmienności. Relatywizm kulturowy wydaje się dziś zdroworozsądkowy, przynajmniej dla kulturoznawców czy antropologów, ale w czasach, kiedy powstawały Wzory kultury, było to podejście zdecydowanie nowatorskie. Nauki społeczne zawdzięczają Ruth Benedict także niezwykle wnikliwe spojrzenie na różnorodne kultury, które autorka badała i drobiazgowo opisywała. Amerykańska antropolog była zwolennikiem holizmu kulturowego – twierdziła, że każda kultura składa się z zależnych od siebie elementów i stanowi spójną całość. Ta spójność wytwarza określone wzorce, które z kolei można śledzić między różnymi kulturami. Warto studiować różne kultury, aby zyskać odpowiedni dystans i punkt odniesienia do oceny własnej kultury, w tym także jej wad. Jednym z największych zagrożeń etnocentryzmu jest bowiem traktowanie wyłącznie własnej kultury jako naturalnej, a wszystkich innych jako odchyleń od normy, czegoś gorszego. Wzory kultury to antropologiczne studium porównawcze trzech społeczeństw: Zuni (Pueblo) z południowo‐zachodnich Stanów Zjednoczonych, Dobu z Malezji oraz kanadyjskich Kwakiutlów. Dogłębne spojrzenie na te kultury i związki pomiędzy nimi pozwoliło autorce ustalić, w jaki sposób kultura kształtuje indywidualne zachowanie. Antropolożka bada wzorce kulturowe występujące w tych społeczeństwach, takie jak poglądy na małżeństwo, wojnę i przemoc, rodzinę i inne społecznie istotne kwestie, i porównuje je, wyciągając wnioski dotyczące tego, że nasze zachowania nie są uwarunkowane biologicznie, a są konsekwencją funkcjonowania w określonej kulturze i przyswajania jej wartości i zwyczajów.

Ruth Benedict dostrzega, że każde z ludzkich zachowań jest naznaczone kulturowo, a wzorce kulturowe rozwijane przez każde społeczeństwo odpowiadają wartościom leżącym u podstaw powstania tej zbiorowości i stają się fundamentem określenia, co dana kultura ocenia jako normalne, „ludzkie”. Co równie istotne, wzorce te nie mają żadnego umocowania biologicznego, cechy te nie są przenoszone w żadnej „komórce zarodkowej”, kultura nie jest zatem transferowana na poziomie biologicznym, a wyłącznie społecznym. Ważną konsekwencją przekonania, że wzorce zachowań narzucane są kulturowo, a nie determinowane biologicznie, jest to, że można je zmieniać. Autorka Wzorów kultury dzieli kultury na dwa dominujące typy – „dionizyjski” dążący do przesytu, ostentacji, oraz „apolliński” charakteryzujący się powściągliwością i umiarem. Opis kultur wspomnianych trzech społeczeństw służy jej do zaprezentowania cech charakterystycznych zbiorowości o mentalności „dionizyjskiej” i „apollińskiej”.

Komunikacja międzykulturowa w wielonarodowych jednostkach wojskowych

Marek BODZIANY

Wrocław 2012

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2948/komunikacja%20mi%20dzykulturowa%20-%20ca%20o%20%20%20ksi%20%20ki.pdf?sequence=1

ROZDZIAŁ 2. Kulturowe uwarunkowania komunikacji między narodami 44 2.1. Kultura – różnorodność pojęciowa 44 2.2. Składniki kultury – typologia 50 2.3. Tożsamość jednostkowa, społeczna i narodowa 56 ROZDZIAŁ 3. Różnorodność i odmienność kulturowa we współczesnym świecie 64 3.1. Typologie kultur i odmienność kulturowa 64 3.2. Wielokulturowość w ujęciu historycznym i współczesnym 83 3.3. Integracja i asymilacja kulturowa 92 3.4. Relatywizm kulturowy i tolerancja w kontaktach kultur 99 3.4.1. Relatywizm kulturowy 99 3.4.2. Tolerancja 102 3.5. Konflikt kultur 107 ROZDZIAŁ 4. Komunikacja międzykulturowa i jej teoretyczne uwarunkowania 118 4.1. Komunikacja społeczna jako, podstawa dialogu kultur 118 4.2. Komunikacja międzykulturowa w ujęciu teoretycznym 128 4.3. Kompetencja kulturowa i komunikacyjna 137 4.3.1. Kompetencja kulturowa i jej zakres pojęciowy 137 4.3.2. Składniki kultury jako, elementy kompetencji kulturowej 140 Marek Bodziany 4 4.3.3. Język etniczny jako składnik kultury 144 4.3.4. Język niewerbalny jako składnik kultury 146 4.3.5. Model komunikacji międzykulturowej 151 4.4. Antropologiczne czynniki komunikacji międzykulturowej 153 4.4.1. Związki antropologicznych czynników komunikacji międzykulturowej ze składnikami kultury 153 4.4.2. Stereotypy jako źródła barier komunikacyjnych 154 4.4.3. Uprzedzenia w komunikacji międzykulturowej 164 4.4.4. Etnocentryzm jako bariera komunikacyjna 167 4.4.5. Stratyfikacja etniczna i dystans etniczny 172 4.4.6. Nietolerancja jako bariera w komunikacji międzykulturowej 175 4.4.7. Antropologiczne czynniki funkcjonowania wielonarodowych struktur wojskowych

ROZDZIAŁ 5. Komunikacja międzykulturowa w wielonarodowych jednostkach wojskowych w świetle badań własnych 188 5.1. Metodologiczne podstawy badań nad komunikacją międzykulturową 188 5.2. Wpływ struktury etnicznej na komunikację międzykulturową 205 5.3. Kompetencja kulturowa żołnierzy wielonarodowych jednostek wojskowych 212 5.4. Wpływ antropologicznych czynników na komunikację międzykulturową 224 5.5. Wpływ składników kultury na komunikację międzykulturową 239 5.6. Wpływ asymilacji kulturowej na komunikację międzykulturową 260 5.7. Wpływ komunikacji międzykulturowej na konflikt kultur

EKOLOGIA KULTUROWA perspektywy i interpretacje

https://sbc.org.pl/Content/218973/ekologia_kulturowa.pdf

Michał Góra Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Środowisko życia człowieka i jego rozwój w kontekście politycznym i ekologicznym

https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ssc_436/c/436-364.pdf

Within-country regional cultural differences and their organizational implications

ZHU Xiumei1(), ZHENG Xuejiao1, XU Hai2, XU Yanmei1()    

ZHU Xiumei, ZHENG Xuejiao, XU Hai, XU Yanmei. Within-country regional cultural differences and their organizational implications[J]. Advances in Psychological Science, 2022, 30(7): 1651-1666.

https://journal.psych.ac.cn/xlkxjz/EN/10.3724/SP.J.1042.2022.01651

A new style of government

https://justpaste.it/dvzem

 Add Notes Messages Subscribed 48 Shared with you

 bogdangoralski

A new style of government

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Public 

 Edit

A new style of government

The democratic system does not work and is being ridiculed, and the climate and economic crisis reveals the ignorance of Western politicians who argue and fight for the presence and votes of voters but at the same time are unable to formulate a recipe for a favorable solution for their countries.
In my opinion, the only possible solution in the current situation is to fully hand over economic, political and judicial power to self-governing local communities that know the needs of their citizens and are able to implement them with the help of the POL-CAT joint-stock company advisory center, which groups people who know everything about the modern world. This is an anarchist vision, but it effectively removes demagogues and careerists from the central and local authorities and allows people to come to power who will serve local communities and who will be able to assess the competences and effectiveness of local leaders and the POL-CAT advisory center, which substantively supports local communities.

Warsaw, January 13, 2024, 5:00 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Nowy styl rządzenia

System demokratyczny nie sprawdza się i ośmiesza się, a kryzys klimatyczno-gospodarczy ujawnia ignorancję polityków Zachodu kłócących się i walczących o zaistnienie i głosy wyborców ale jednocześnie  nie potrafiących sformułować recepty na korzystne rozwiązanie dla swoich krajów.

Moim zdaniem jedyne możliwe w obecnej sytuacji rozwiązanie to pełne oddanie władzy gospodarczej, politycznej, sądowej w ręce samorządnych wspólnot lokalnych znających potrzeby swoich obywateli i potrafiących je realizować przy pomocy doradczego centrum POL-CAT joint-stock company grupującego ludzi wiedzących wszystko o nowoczesnym świecie. Jest to wizja anarchistyczna ale skutecznie odsuwa od władzy centralnej i lokalnej demagogów i karierowiczów i pozwala przyjść do władzy ludziom, którzy będą służyli społecznościom lokalnym potrafiących ocenić  kompetencje i efektywność lokalnych przywódców i centrum doradczego POL-CAT wspomagającego merytorycznie wspólnoty lokalne.

Warszawa, dnia 13 Stycznia 2024 roku, godzina 17:00    Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

My dream from the night of January 3 to 4, 2024

My dream from the night of January 3 to 4, 2024

I had a beautiful dream that I was dressing and decorating a huge Christmas tree with brocades and tulles, and gold and silver scarves, and new gifts were constantly appearing on the tree for people who came to see it. Instead of the gifts that were taken away, new ones and new ones appeared, and these were also fatty carps and all kinds of products that people enjoyed and took with joy. I hope that my dream will materialize and I will be able to run a low-cost trading and service company to offer people cheaply the entire wealth of goods produced around the world in such a way that they can afford it and can cheaply buy the entire offer of the POL-CAT joint company -stock company, whose equal shareholders will be traders, scientists and professionals from around the world.

Warsaw, January 4, 2024, 3:29 am Bogdan Jacek Góralski

Moje senne marzenie z nocy 3 na 4 stycznia 2024 roku

Śniło mi się pięknie, że ubierałem i stroiłem ogromne drzewko bożonarodzeniowe w brokaty i tiule, i szale złote i srebrzyste, a na drzewku pojawiały się ciągle nowe prezenty dla ludzi, którzy przychodzili je oglądać. W miejsce zabieranych prezentów pojawiały się następne i następne, a były to też tłuste karpie i wszelka rozmaitość produktów, którymi ludzie się cieszyli p zabierali z radością. Mam nadzieję, że mój sen się zmaterializuje i będę mógł poprowadzić nisko kosztową firmę handlową i usługową aby oferować ludziom niedrogo całe bogactwo towarów produkowanych przez cały świat w taki sposób aby ich było na to stać, by mogli tanio kupować całą  ofertę firmy POL-CAT joint-stock company, której równymi udziałowcami będą handlowcy, naukowcy i fachowcy z całego świata.

Warszawa, dnia 4 stycznia 2024, godzina 3:29     Bogdan Jacek Góralski

For the New Year 2024 and next years

 Add Account

For the New Year 2024 and next years

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 30m

Public 

 Edit

For the New Year 2024

My pragmatic reforms of Poland

What is pragmatism?
Commonly called pragmatism is also the attitude of realistic and rational assessment of reality, analyzing possibilities and taking actions and decisions that will be effective.

The vision of the modern Kingdom of Poland I have developed will encounter fierce  resistance from the Polish political elites. The Modern Kingdom of Poland is a pragmatic organization that enables business activities for every Pole. Equal access to capital and knowledge will ensure social egalitarianism and deprive the former elites of their privileged position. Therefore, I expect a fierce power struggle ensuring a privileged position for the Polish establishment.
Both Coalition politicians opting for the EU and PiS politicians relying on US support choose development options with little prospects for Poland, because both the EU and the US are declining powers. The Modern Kingdom of Poland, the pragmatic vision of which I included in the Decalogue Party Program and other articles, will be based on cooperation with modern Asian countries and the entire pragmatic world, which will provide Poland with opportunities for development.
The fight for power between the supporters of the Coalition and PiS will lead to a political clinch among the elites, which will grow and cause public impatience causing pragmatic and well-educated elites come to power. Pragmatic action means calmly waiting for the disgrace of the political establishment, which will probably occur in the near future.
Warsaw, December 28, 2023, 4:59 am Bogdan Jacek Góralski
Literature:

Pragmatyzm jako narzędzie komunikacji
w organizacji procesowej
Andrzej J. Olak∗ https://www.ejournals.eu/pliki/art/5304/pl 

Na Nowy Rok

Moje pragmatyczne reformy Polski

Na czym polega pragmatyzm?

Potocznie pragmatyzmem nazywana jest także postawa polegająca na realistycznej i racjonalnej ocenie rzeczywistości, analizowaniu możliwości i podejmowaniu takich działań i decyzji, które będą skuteczne.

Opracowana przeze mnie wizja nowoczesnego Królestwa Polskiego napotka na opór ze strony elit politycznych. Nowoczesne Królestwo Polskie to pragmatyczna organizacja umożliwiająca działanie biznesowe każdemu Polakowi i Polce. Równy dostęp do kapitału i wiedzy zapewni egalitaryzm społeczny i odbierze dotychczasowym elitom ich uprzywilejowaną pozycję. Dlatego spodziewam się zaciekłej walki o władzę zapewniającej uprzywilejowaną pozycję dla polskiego establishmentu.

Zarówno politycy Koalicji optujący za UE jak i politycy PiS bazujący na poparciu USA wybierają mało perspektywiczne opcje rozwoju dla Polski bowiem zarówno UE jak i USA to schyłkowe w rozwoju potęgi. Nowoczesne Królestwo Polskie którego pragmatyczną wizję zawarłem w Programie Partii Dekalogu i innych artykułach będzie oparte na współpracy z nowoczesnymi państwami azjatyckimi

I całym pragmatycznym światem, co zapewni Polsce możliwości rozwoju.

Walka o władzę zwolenników Koalicji i PiS doprowadzi do politycznego klinczu elit, który będzie narastał i wywoła zniecierpliwienie społeczeństwa, które przywoła do władzy nowe pragmatyczne i dobrze wykształcone elity. Pragmatyczne działanie to spokojne oczekiwanie na blamaż politycznego establishmentu, który nastąpi zapewne w nieodległej przyszłości.

Warszawa, dnia 28 Grudnia 2023 roku, godzina 4:59    Bogdan Jacek Góralski

Literatura:

Pragmatyzm jako narzędzie komunikacji
w organizacji procesowej
Andrzej J. Olak∗ https://www.ejournals.eu/pliki/art/5304/pl 

17 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Mutual aid under enlightened leadership as a development factor

Mutual aid as a factor of development under enlightened leadership

For many years I have had the book “Mutual aid as a factor of development” by Pyotr Kropotkin – a Russian prince, intellectual and anarchist from the turn of the 19th and 20th centuries, highly respected in revolutionary Russia for opposing the despotic power of the Bolsheviks. His views are summarized in the slogan: “Anarchy is the mother of order.” Yesterday I started looking through this book again and found the following passage:

”Come together – use mutual aid! These are the most reliable means of ensuring the highest safety for everyone, the surest guarantee of progress, both physical, mental and moral.”

“Come together” – herd and social life dominates in nature, as exemplified by human societies. The principle of mutual aid allows everyone to survive, including physically and intellectually weaker individuals supported by the herd. The modern world is an arena in which national herds fight each other, and the fight for dominance among mammals takes place between males and females of the human race. The world is bipolar – one pole is the men of the human race, who rule it thanks to the mechanisms of state ownership in the countries they run. The second pole is women – dominating in the capitalist system thanks to the mechanisms of inheritance of private property and therefore supporting private property.

My marriage is an example of the evolution of the attitude of a man and a woman. When I was unaware of the existing bipolarity of the world, I developed my individuality, which turned towards private property. Towards the end of my solo business career, which was supported by my wife, I received many offers to join the men’s business world. When, as an individualist and a free person, I rejected this restriction of my free will, I got a great opportunity to develop my business in cooperation with the world of women. I also rejected this offer, exhausted by many years of fighting for survival in the business world. I had two examples of the strong influence of mutual aid in opposing camps of the human sexes. I rejected both promises of help and was left alone. Both sides of the conflict tried to kill me many times. I was finally locked up in a mental institution at my wife’s request, and my wife told me that otherwise I would have been killed. In a psychiatric facility, I was chemically sterilized with drugs, probably to prevent me from fathering children with other women and not giving them the rights I had acquired in my business activities. After leaving the psychiatric facility, I received a pension and continued to live under the care of my wife (my wife from whom I was divorced), my life partner who supported my learning about the secrets of the world. For twenty years, I independently studied climatology, history, astronomy, geology, political science, sociology and religious systems as an employee of the Library of the Faculty of History of the University of Warsaw and using its rich book collection. I was fired from my job two years ago on charges of anti-Semitism. I am now an independent retiree with a wealth of knowledge about our world and the supernatural, and I fight for public recognition of my individual business and scientific achievements. I have become an anarchist like Peter Kropotkin, but thanks to the Internet I have much more knowledge than he, and that is why I opt for world peace and cooperation between the sexes. My sexual instinct has died down and I have become a sex-free person, which allows me to look at the world impartially. My idea for eliminating the conflict between the human sexes is to create a global free-market enterprise (operating according to my principles) dealing in trade and services, which will not be inherited and will be resistant to hostile takeover. I am a free Pole and it is Polish ethics that will prevail in a world threatened by global conflict. This Polish ethic requires choosing a leader and mutual assistance in the event of a threat to social existence. I believe that the current threat of a global war conflict requires us to act according to Polish ethics, that is, mutual assistance under the enlightened leadership of the global trade and services company POL-CAT joint-stock company, of which I will be the first president. I believe this is the only peaceful path to ensure peace and all-round progress in our world.

Warsaw, December 18, 2023, 4:28 am Bogdan Jacek Góralski

Pomoc wzajemna pod światłym kierownictwem jako czynnik rozwoju

Od wielu lat jestem posiadaczem książki „Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju” Piotra Kropotkina-księcia rosyjskiego, intelektualisty i anarchisty z przełomu XIX i XX wieku, wielce szanowanego w rewolucyjnej Rosji za sprzeciwianie się despotycznej władzy bolszewików. Jego poglądy streszcza slogan :”Anarchia matką ładu”. Wczoraj zacząłem  ponownie przeglądać tę książkę i znalazłem następujący fragment:

”Łączcie się-stosujcie pomoc wzajemną! To są najbardziej niezawodne środki zapewnienia każdemu najwyższego bezpieczeństwa, to najpewniejsza gwarancja postępu zarówno fizycznego jak umysłowego i moralnego”.

„Łączcie się”-życie stadne, społeczne dominuje w przyrodzie, czego przykładem są i ludzkie społeczeństwa. Zasada pomocy wzajemnej pozwala przetrwać wszystkim, w tym słabszym fizycznie i intelektualnie jednostkom wspieranym przez stado. Współczesny świat to arena na której narodowe stada zwalczają się wzajemnie, a walka o dominację toczy się wśród ssaków pomiędzy samcami i samicami rodzaju ludzkiego. Świat jest dwubiegunowy- jeden biegun to mężczyźni rodzaju ludzkiego, którzy władają nim dzięki mechanizmom państwowej własności w kierowanych przez nich krajach. Biegun drugi to kobiety-dominujące w systemie kapitalistycznym dzięki mechanizmom dziedziczenia prywatnej własności i dlatego popierające prywatną własność.

Moje małżeństwo jest przykładem ewolucji postawy mężczyzny i kobiety. Gdy byłem nieświadom istniejącej dwubiegunowości świata rozwijałem swoją indywidualność, która  skierowała się w stronę prywatnej własności. Pod koniec mojej indywidualnej działalności biznesowej, która była wspierana przez moją żonę, dostałem wiele propozycji przyłączenia się do biznesu świata mężczyzn. Gdy, jako indywidualista i wolny człowiek odrzuciłem to skrępowanie mojej wolnej woli dostałem znakomitą sposobność rozwijania biznesu we współpracy ze światem kobiet. Tę propozycję też odrzuciłem wyczerpany wieloletnią walką o przetrwanie w świecie biznesu. Miałem dwa przykłady silnego oddziaływania pomocy wzajemnej w przeciwnych sobie obozach płci ludzkich. Odrzuciłem obie obietnice pomocy i zostałem sam. Obie strony konfliktu wielokrotnie próbowały mnie potem zabić. Zamknięto mnie w końcu na wniosek mojej żony w zakładzie psychiatrycznym, a moja żona powiedziała mi, że inaczej by mnie zgładzono. W zakładzie psychiatrycznym wysterylizowano mnie chemicznie za pomocą leków, pewno po to, abym nie spłodził dzieci z innymi kobietami i  nie przekazał im praw, które nabyłem w mojej działalności biznesowej. Po wyjściu z zakładu psychiatrycznego dostałem rentę i dalej żyłem pod opieką mojej (już nie żony z którą się rozwiodłem), tylko partnerki życiowej wspierającej moją naukę o tajemnicach świata. Przez dwadzieścia lat samodzielnie studiowałem  klimatologię, historię, astronomię, geologię, politologię, socjologię i systemy religijne będąc pracownikiem Biblioteki Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i korzystając z jej bogatego księgozbioru. Zwolniono mnie z pracy  2 lata temu pod zarzutem antysemityzmu. Jestem teraz niezależnym emerytem dysponującym ogromną wiedzą o naszym i nadprzyrodzonym świecie i walczę o uznanie społeczne dla moich indywidualnych osiągnięć biznesowych i naukowych. Stałem się anarchistą jak Piotr Kropotkin, ale dysponuję dzięki Internetowi o wiele większą wiedzą niż on, i dlatego optuję za pokojem w świecie oraz współpracą pomiędzy płciami. Mój instynkt seksualny wygasł i stałem się wolnym od spraw seksu człowiekiem, co pozwala mi bezstronnie patrzeć na świat. Mój pomysł na likwidację konfliktu pomiędzy ludzkimi płciami polega na  stworzeniu globalnego przedsiębiorstwa wolnorynkowego (działającego według moich zasad) zajmującego się handlem i usługami, które nie będzie dziedziczone i będzie odporne na wrogie przejęcie. Jestem wolnym Polakiem i to polska etyka zwycięży w zagrożonym globalny konfliktem świecie. Ta polska etyka nakazuje wybranie przywódcy i wzajemną pomoc w razie zagrożenia bytu społecznego. Sądzę, że obecne zagrożenie globalnym konfliktem wojennym nakazuje nam postepowanie według polskiej etyki, to jest wzajemną pomoc pod światłym kierownictwem globalnej firmy handlu i usług POL-CAT joint-stock company, której będę pierwszym prezesem. Sądzę, że jest to jedyna pokojowa droga zapewniająca  pokój i wszechstronny postęp w naszym świecie.

Warszawa, dnia 18  Grudnia 2023 roku, godzina 4:28              Bogdan Jacek Góralski

About the origin of Jesus Christ 2021 years after

 Add Notes Messages Subscribed 48 Shared with you

 bogdangoralski

About the origin of Jesus Christ 2021 years after

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 3m · edited: 1s

Public 

 Edit

About the origin of Jesus Christ 2021 years after

During the radio lecture entitled Historical Jesus-Pharisee from a wealthy family the dean of the Faculty of History at the University of Warsaw, Prof. Łukasz Niesiołowski-Spano expressed the view that Christ was a representative of educated Jewish elites, that is, he came from a wealthy family. Link to the lecture:

Historical Jesus – Pharisee from a good home [E75] – Scientific Radio

Another historian from the Faculty of History of the University of Warsaw, Prof. Paweł Janiszewski in the book Panthera – the father of Jesus, (excerpts of which were presented by Piotr Głuchowski in the article entitled Was the Father of Jesus a Panther, whose tombstone was discovered in Germany? In Wyborcza.pl in the Ale Historia section on December 17, 2021), asks:

Could the biological father of Jesus be Tiberius Julius Abdes Panther of Sidon, the ensign of the first archer cohort whose tombstone was discovered in Germany?

The idea that Jesus was the illegitimate child of a Roman legionnaire conceived after the rape of a young Jewish woman is psychologically more likely to me than that Jesus came from a good Jewish home. A child born as a result of the rape done by a non-Jewish father and without marriage had to be despised from conception by religiously and morally rigorous Jews.
As such, it grew up with the stigma of contempt, and transgression among members of the Galilean community. The feeling of contempt and social rejection that accompanied Jesus from childhood could have caused his psychological reaction to the struggle for social appreciation, which was caused by his drive for self-education. After all, he saw that the Jewish elite consisted of scholars educated in Jewish law. This drive for self-education may have resulted in the knowledge and assimilation of the philosophical content of Hindu and Chinese works present in the Middle East since the invasion of India by Alexander of Macedon. It was from these works that Jesus took new philosophical content of Buddhism, Taoism, Confucianism, and Jainism, which he incorporated into his philosophy. The content of those philosophies was innovative and dazzlingly seductive to the poor from Galilee and Palestine subject to the rigorous and cruel Jewish law promoted by Jewish intellectuals. Jesus, as an illegitimate child of an officer in the Roman legions, had the genes of a leader, and so he became a leader for the poor of Galilee and  Palestinian suffering from drought and hunger. The fishermen of Galilee probably followed him because the Sea of ​​Galilee was dried up and the fish were extinct in it. Jesus and his humanist philosophy and the revolutionary socio-economic program were a threat to both the Roman and Jewish elites of the time, and so he was killed by them. It was done in order to continue living with impunity in degenerate barbarism until today.

Warsaw, December 31, 2021, 7:00 am Bogdan Jacek Góralski

Modified January 6, 2022, 5:28 am
Translated June 27, 2022, 7:44

O pochodzeniu Jezusa Chrystusa

Podczas radiowego wykładu pt. Historyczny Jezus-faryzeusz z dobrego domu dziekan Wydziału Historycznego UW Prof. Łukasz Niesiołowski-Spano wyraził pogląd, że Chrystus był przedstawicielem wykształconych elit żydowskich czyli pochodził z dobrego domu. Link do wykładu:

Historyczny Jezus – faryzeusz z dobrego domu [E75] – Radio Naukowe

Inny historyk z Wydziału Historii UW Prof. Paweł Janiszewski w książce Panthera-ojciec Jezusa, ( z której fragmenty przedstawił Piotr Głuchowski w artykule zatytułowanym Czy ojcem Jezusa był Pantera, którego nagrobek odkryto w Niemczech? w Wyborcza.pl  w dziale Ale Historia w dniu 17 grudnia 2021 roku), pyta:

Czy biologicznym ojcem Jezusa mógł być Tyberiusz Juliusz Abdes Pantera z Sydonu, chorąży pierwszej kohorty łuczników, którego nagrobek odkryto w Niemczech?

Pogląd, że Jezus był nieślubnym dzieckiem rzymskiego legionisty poczętym po zgwałceniu młodej Żydówki jest dla mnie bardziej prawdopodobny psychologicznie niż ten, że Jezus pochodził z dobrego żydowskiego domu. Dziecko zrodzone w wyniku gwałtu z ojca nie Żyda i bez ślubu musiało być pogardzane od poczęcia przez rygorystycznych religijnie i obyczajowo Żydów. Jako takie wyrastało na napiętnowanego występkiem członka społeczności Galilei. Uczucie pogardy i odrzucenia społecznego towarzyszące Jezusowi od dzieciństwa mogło spowodować u niego psychologiczną reakcję walki o dowartościowanie społeczne, które spowodowało u niego pęd do samokształcenia. Widział przecież, że elity żydowskie składały się z wykształconych w prawie żydowskim uczonych. Ten pęd do samokształcenia mógł zaowocować poznaniem i przyswojeniem treści filozoficznych dzieł hinduskich i chińskich obecnych na Bliskim Wschodzie od czasu najazdu na Indie Aleksandra Macedońskiego. To z tych dzieł Jezus zaczerpnął nowe treści filozoficzne buddyzmu, taoizmu, konfucjanizmu, dżinizmu, które włączył do swej filozofii. Treści te były nowatorskie i olśniewająco uwodzicielskie  dla biedoty z Galilei, Palestyny poddanej oddziaływaniu rygorystycznego i okrutnego prawa żydowskiego lansowanego przez intelektualistów żydowskich. Jezus jako nieślubne dziecko oficera rzymskich legionów miał geny przywódcy i takim się stał dla biedoty z Galilei, Palestyny cierpiącej z powodu suszy i głodu. Rybacy z Galilei poszli za nim prawdopodobnie dla tego, że Jezioro Galilejskie wyschło i ryby w nim wyginęły. Jezus i jego humanistyczna filozofia oraz rewolucyjny program społeczno-gospodarczy były zagrożeniem zarówno dla rzymskich jak i żydowskich elit tamtych czasów i dlatego go zgładzono aby dalej żyć bezkarnie w wynaturzonym barbarzyństwie aż do dzisiaj.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2021 roku, godzina 7:00                                   Bogdan Jacek Góralski

Zmodyfikowano 6 stycznia 2022 roku, godzina 5:28

2 visits · 2 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Why liquidate Christian churches?

Why liquidate Christian churches?

The Church of Christ was established for the selfless implementation of the ideology contained in the teachings of Jesus Christ.

By dying on the cross, Christ gave the first sign that putting this ideology into practice is worth dying for, it is so important and valuable to human civilization. The initial faith of the first Christians in the truths contained in Christ’s teaching was replaced by religious cult and deification of Christ propagated by Christian churches. Why did this happen?

Christ said: “Take up your cross and follow me,” which in my opinion means “Treat your suffering as a learning and imitate Me in humbly enduring suffering in the service of others.” Implementing this principle is difficult in everyday life because our Ego opposes it. Therefore, in Eastern meditation practice there is a rule: “You must destroy your own Ego to live harmoniously in society.” This principle was not accepted in Western culture and therefore this and other Christ’s Teachings were practically rejected and replaced by religious cult. The Church of Christ divided into factions and transformed into secular institutions serving to multiply material wealth. These church institutions became a haven for men escaping the hardships of ordinary family life into a state of priesthood protected by celibacy and filled with material luxuries.

Christ’s principle of serving people and getting rid of one’s own ego was rejected by the West and transformed into an easy-to-cultivate religious cult with Christ as god that brings material benefits.

Therefore, my demand for the liquidation of Christian churches is a call to restore in Western culture the tradition of selfless, culturally effective service to human society based on the abandonment of one’s own EGO.

In my opinion, the establishment of a global service and scientific institution POL-CAT joint-stock company according to the principles based on the teachings of Jesus Christ will allow for the practical implementation of His Teachings in everyday life and will enable the cultural unification of the East and the West. Therefore, it is necessary to simultaneously liquidate Christian churches and establish in their place the POL-CAT joint-stock company that will ethically serve all people and the world. We must abandon the Ego embedded in Western culture to defend the chance to achieve a synthesis of human ethics – a compromise of different cultures in the principle of not causing conflicts – in a compromise of different cultures, i.e. in the eternal principle of saving,spareing all forms of energy in order to protect our greatest treasure – the world around us.

Jakuszowice, August 20, 2020, 5:43-9:46 Bogdan Góralski

What to do with an army of priests, monks and nuns?

After the dissolution of Christian churches, the problem will arise: what to do with the army of priests, monks and nuns? In Poland alone, there are approximately 60,000 people who will find employment in self-governing parish structures (over 10,000 of them) of the Polish State supported by the POL-CAT joint-stock company. The remuneration of former church members will be the average earnings of parishioners. The parishioners’ earnings will certainly depend on the education and personal culture of each of them, and former priests and church employees as well as priests newly employed in parishes will be responsible for spreading modern culture and ethics. These new priests, modernly educated in the knowledge of earthly ethical systems, will be obliged to 10 years of compulsory celibacy during parish service, after which they will be able to voluntarily enter into marriage and serve their parishioners with their knowledge. This will influence the level of education of parishioners and enable them to be open to all earthly cultures and their ways of coping with life. I described the above problems in the Decalogue Party Program available on the Internet.

Jakuszowice, August 21, 2020, 4:53 am Bogdan Góralski

Dlaczego likwidować kościoły chrześcijańskie?

Kościół Chrystusowy powołany został dla bezinteresownej realizacji ideologii zawartej w naukach Jezusa Chrystusa.

Chrystus umierając na krzyżu dał pierwszy znak, że dla wcielania tej ideologii w życie warto umierać, taka jest ważna i cenna dla ludzkiej cywilizacji. Początkowa wiara pierwszych chrześcijan w prawdy zawarte w Chrystusowym nauczaniu została zastąpiona kultem religijnym i ubóstwieniem Chrystusa propagowanym przez kościoły chrześcijańskie. Dlaczego tak się stało?

Chrystus powiedział: „Bierz swój krzyż i idź za mną” co moim zdaniem oznacza „Swoje cierpienie traktuj jako naukę i naśladuj Mnie w pokornym znoszeni cierpienia w służbie bliźnim”. Realizacja tej zasady jest trudna w codziennym życiu bo nasze Ego  się jej przeciwstawia. Dlatego w praktyce  medytacyjnej Wschodu jest przyjęta zasada : „Musisz sam zniszczyć własne Ego by żyć harmonijnie w społeczeństwie”. W kulturze Zachodu tej zasady nie przyjęto i dlatego ta i inne Chrystusowa Nauki została praktycznie odrzucone i zastąpione kultem religijnym. Kościół Chrystusowy podzielił się na odłamy i przekształcił się w świeckie instytucje służące pomnażaniu bogactwa materialnego. Te kościelne instytucje stały się ostoją dla mężczyzn uciekających przed trudami zwykłego rodzinnego życia w chroniony celibatem stan kapłaństwa opływającego w materialne luksusy.

Chrystusowa zasada służenia ludziom i pozbywania się własnego ego została przez Zachód odrzucona i przemieniona w łatwy do kultywowania bo przynoszący materialne korzyści kult religijny z Chrystusem jako bogiem.

Dlatego mój postulat likwidacji kościołów chrześcijańskich jest wołaniem o przywrócenie w kulturze Zachodu tradycji bezinteresownej efektywnej kulturowo służby ludzkiemu społeczeństwu opartej na porzuceniu własnego EGO.

Moim zdaniem powołanie globalnej instytucji usługowo-naukowej POL-CAT joint-stock company według zasad opartych na nauczaniu Jezusa Chrystusa pozwoli na praktyczne wcielenie Jego Nauk w codzienne życie i umożliwi zjednoczenie kulturowe Wschodu i Zachodu. Dlatego potrzebna jest jednoczesna likwidacja kościołów chrześcijańskich i powołanie w to miejsce przedsiębiorstwa POL-CAT joint-stock company etycznie służącego wszystkim ludziom i światu. Musimy porzucić Ego wrośnięte w zachodnią kulturę by bronić szansy na osiągnięcie syntezy ludzkiej etyki-kompromisie rożnych kultur w zasadzie niewywoływania konfliktów – w kompromisie różnych kultur tzn. w wiecznej zasadzie oszczędzania wszelkich form energii obowiązującej dlatego, aby chronić nasz największy skarb- otaczający nas świat.

Jakuszowice, 20 Sierpnia 2020, godzina 5:43-9:46         Bogdan Góralski

Co robić z armią księży, zakonników i sióstr zakonnych?

Po rozwiązaniu kościołów chrześcijańskich powstanie problem co zrobić  z armią księży, zakonników i sióstr zakonnych? W samej Polsce jest to około 60 000 osób, które znajdą zatrudnienie w samorządnych strukturach parafialnych ( jest ich ponad 10 000) Państwa Polskiego wspieranych przez POL-CAT joint-stock company. Wynagrodzenie byłych członków kościołów będzie w wysokości średniej zarobków parafian. Zarobki parafian z pewnością będą zależały od wykształcenia i kultury osobistej każdego z nich, a za szerzenie nowoczesnej kultury i etyki będą odpowiedzialni byli księża i pracownicy kościołów i nowo zatrudnieni w parafiach księża. Ci nowi księża nowocześnie wykształceni  w wiedzy o ziemskich systemach etycznych będą zobowiązani do 10 letniego obowiązkowego celibatu podczas posługi parafialnej, po czym będą mogli dobrowolnie wstąpić w związek małżeński i służyć swoją wiedzą parafianom. Wpłynie to na poziom wykształcenia parafian oraz umożliwi ich otwarcie na wszystkie ziemskie kultury i ich sposoby radzenia sobie z życiem. Problemy powyższe opisałem w Programie Partii Dekalogu dostępnym w Internecie.

Jakuszowice, 21 Sierpnia 2020 roku, godzina 4:53                        Bogdan Góralski

How to develop free entrepreneurship and the free market?

How to develop free entrepreneurship and the free market?

In the introduction, I will describe how capitalism in Western and Eastern countries is killing free enterprise. After the collapse of the feudal system in Western and Eastern countries, the era of capitalism came – a system in which the principle was to achieve profit at the lowest possible cost, e.g. by using the smallest number of employees. This was a contradiction of the feudal idea in which the feudal lord was richer when he had a larger number of enterprising subjects who worked for him and themselves and paid him rents and taxes. Agriculture flourished in feudalism and was the basis of existence for over 50% of the population who owned agricultural land, e.g. in feudal France. The needs of peasants and townspeople were met by flourishing handicrafts and trade practiced by 10% of citizens. In feudalism, crafts and handicrafts developed, improving the technical culture of society through a system of vocational education conducted (on the master-apprentice basis) by masters of many production professions that satisfied social needs.

Under capitalism, the peasant layer has almost disappeared because their work is now done by agricultural machines and farmers now constitute about 3% of society, because the rest of the peasants have moved to cities. The demand of this social class, which was the basis for the existence of the craftsmen class, disappeared. In capitalism supported by imperialist states, the ideal was machine mass production minimizing production costs, which killed crafts and allowed the creation of production monopolies. Nowadays, craftsmen have almost completely disappeared, and it was from them that the later monopolistic manufacturers originated. Technical progress and technical culture are now not created in the lowlands of society, but in the laboratories of large corporations, where knowledge is carefully guarded and hidden from the general public. This results in a backwardness of knowledge about technical and technological progress among the general public.

In capitalism, there is the principle of concentration of agricultural and industrial property in the hands of a narrow group of rich people, and free enterprise has almost disappeared because as soon as a profitable company is created, it is immediately taken over by big capital. Historical processes are inexorable and lead to revolutions in concentrated economies so that society as a whole regains its subjectivity and can develop its free enterprise. A new economic idea is needed, and that is the return of the idea of modern feudalism, which gives the dying Western economies a chance to overcome the crisis. A global consulting and business center POL-CAT joint- stock is needed company (run according to the principles developed by me), which will be the driving force of progressive changes throughout the world in which free entrepreneurship of small and medium-sized companies will be reborn together with modern feudalism.

Warsaw, December 9, 2023, 15:17 Bogdan Jacek Góralski

How did the development of capitalism kill free enterprise?

Throughout the 20th and 21st centuries, the dominance of capitalism has led to a huge concentration of agricultural and industrial property in Western economies. At the beginning of the 20th century, there were 9 million farms in the USA and now their number is 1.5 million farms. The same thing happened in Europe and South America. This was related to the continuous decline in prices of agricultural products in the world due to agricultural overproduction resulting from the favorable climatic conditions of the 20th century and the beginning of the 21st century. Small and capital-poor farms went bankrupt and disappeared from the market. The creation of huge agricultural farms, the so-called concentration of agricultural property resulted in concentration in agricultural services. Huge industrial and service companies capable of servicing large agricultural farms were established. This resulted in the collapse of small production and service companies that previously dominated the market. A similar thing happened in large industry, which was also concentrated into huge enterprises. This was related to the decreasing costs of supply and logistics in large enterprises and the increasing share of these costs in small enterprises, which resulted in the concentration of industrial property in large conglomerates. All this resulted in the decline of small free enterprises in the West, which were pushed out of the market by capital-strong large enterprises.

In the 1980s, the rebellion of Chinese farmers resulted in a shift from the idea of large agricultural units to the efficiency of management on small family farms. This was simultaneous with the global agricultural crisis and global inflation caused by rising food prices. As a result of the peasant revolution, China became self-sufficient in food. Now in the 21st century, regional climate change on Earth is causing global food shortages. As a result of the agricultural revolution, large, inefficient farms will collapse. A crisis in global agriculture is approaching, which will trigger a rush in Western economies to return to small family farms. This rush to return to small, productively effective family peasant farms will encounter the barrier of lack of qualified farmers useful for settling small farms. Asia and North Africa have an excess of skilled farmers and will be the first to be hit by the agricultural crisis resulting from regional climate change on Earth. The migration of peasants from Asia and Africa to Western countries will begin . Along with migrating farmers will come craftsmen and small service companies servicing small peasant farms. A layer of free entrepreneurs will be recreated, first in agriculture, and then in trade and industry. I think that then there will be a chance to create a large, profit-free POL-CAT joint- stock company company supporting such transformations of the world economy aimed at creating a modern feudal system in the West and the East.

Warsaw, December 9, 2023, 5:54 am Bogdan Jacek Góralski

Jak rozwijać wolną przedsiębiorczość i wolny rynek?

We wstępie opiszę w jaki sposób kapitalizm w krajach Zachodu i Wschodu zabija wolną przedsiębiorczość. Po załamaniu ustroju feudalnego w krajach Zachodu i Wschodu nastała era kapitalizmu-ustroju w którym zasadą było osiąganie zysku jak najmniejszym kosztem czyli np. za pomocą jak najmniejszej liczby pracowników. Było to zaprzeczeniem idei feudalnej w której pan feudalny był bogatszy gdy miał większą przedsiębiorczych liczbę poddanych, którzy pracowali dla niego i siebie oraz płacili mu czynsze i podatki. W feudalizmie kwitło rolnictwo, które było podstawą egzystencji ponad 50% społeczeństwa, która posiadała ziemię rolną np. w feudalnej Francji. Potrzeby wieśniaków i mieszczan zaspokajało kwitnące rękodzieło i handel uprawianych przez 10% obywateli. W feudalizmie rozwijało się rzemiosło i rękodzieło podnoszące kulturę techniczną społeczeństwa przez system szkolnictwa zawodowego prowadzonego (na zasadzie mistrz-uczeń) przez mistrzów wielu zawodów produkcyjnych zaspokajających potrzeby społeczne.

W kapitalizmie warstwa wieśniaków prawie zanikła bo ich pracę wykonują teraz maszyny rolnicze i rolnicy stanowią teraz około 3% społeczeństwa, bo reszta wieśniaków przesiedliła się do miast. Zanikł popyt tej warstwy społecznej będący podstawą egzystencji warstwy rzemieślników. W kapitalizmie wspieranym przez imperialistyczne państwa ideałem była maszynowa produkcja seryjna minimalizująca koszty produkcji co zabijało rzemiosło i pozwalało tworzyć monopole produkcyjne. Współcześnie rzemieślnicy prawie zupełnie zaniknęli, a to z nich wywodzili się późniejsi monopolistyczni fabrykanci. Postęp techniczny i kultura techniczna nie tworzy się teraz w nizinach społecznych, a w laboratoriach wielkich koncernów, w których wiedza jest pilnie strzeżona i ukrywana przed ogółem społeczeństwa. Powoduje to zacofanie w wiedzy o postępie technicznym i technologicznym wśród ogółu społeczeństwa.

W kapitalizmie panuje zasada  koncentracji własności rolnej i przemysłowej w rękach wąskiej grupy bogaczy, a wolna przedsiębiorczość prawie zanikła bo zaledwie powstanie jakaś dochodowa firma to zaraz jest przejmowana przez wielki kapitał. Procesy historyczne są nieubłagane i prowadzą do rewolucji w skoncentrowanych gospodarkach po to, aby ogół społeczny odzyskał podmiotowość i mógł rozwijać swoją wolną przedsiębiorczość. Potrzebna jest nowa idea gospodarcza i jest nią powrót o idei nowoczesnego feudalizmu, który daje szansę wyjścia z kryzysu zamierającym zachodnim gospodarkom. Potrzebne jest globalne centrum doradczo-biznesowe POL-CAT joint-stock company ( prowadzone według opracowanych przez mnie zasad), które będzie motorem postępowych zmian w całym świecie w którym odrodzi się  wolna przedsiębiorczość małych i średnich firm razem z nowoczesnym feudalizmem.

Warszawa, 9 Grudnia 2023 roku, godzina 15:17    Bogdan Jacek Góralski

Jak rozwój kapitalizmu zabił wolną przedsiębiorczość?

Na przestrzeni XX i XXI wieku dominowania kapitalizmu doszło do ogromnej koncentracji własności rolnej i przemysłowej w gospodarkach Zachodu. Na początku wieku XX w USA było 9 mln farm rolnych a teraz ich liczba wynosi 1,5 mln farm. Podobnie działo się w Europie i Ameryce Południowej. Było to związane z ciągłym zmniejszaniem się cen produktów rolnych na świecie w związku z nadprodukcją rolną wynikającą z korzystnych warunków klimatycznych XX wieku i początku XXI wieku. Małe i ubogie w kapitał farmy upadały i znikały z rynku.  Powstawanie ogromnych farm rolnych tzw. koncentracja własności rolnych powodowało koncentrację w usługach dla rolnictwa. Powstawały ogromne firmy przemysłowe i usługowe zdolne do obsługi wielkich farm rolnych. Spowodowało to upadek małych firm produkcyjnych i usługowych  dominujących poprzednio na rynku. Podobnie się działo w wielkim przemyśle, który również  koncentrował się w ogromne przedsiębiorstwa. Było to związane ze zmniejszaniem się kosztów zaopatrzenia i logistyki w wielkich przedsiębiorstwach i zwiększaniem udziału tych kosztów w małych przedsiębiorstwach, co powodowało koncentrację własności przemysłowej w wielkie konglomeraty. Wszystko to powodowało na Zachodzie upadek drobnej wolnej przedsiębiorczości, która była wypierana z rynku przez silne kapitałowo wielkie przedsiębiorstwa.

W latach 80.XX wieku bunt rolników chińskich spowodował odejście od idei wielkich jednostek rolnych na rzecz efektywności gospodarowania na małych rodzinnych farmach. Było to równoczesne z globalnym kryzysem rolnym i globalną inflacją wywołaną zwyżką cen żywności. W wyniku chłopskiej rewolucji Chiny stały się samowystarczalne żywnościowo. Obecnie w XXI wieku regionalne zmiany klimatu na Ziemi powodują globalny niedobór żywności. Upadną w wyniku rewolucji w rolnictwie wielkie nieefektywne produkcyjnie gospodarstwa rolne. Nadciąga kryzys światowego rolnictwa, który wywoła w gospodarkach Zachodu pęd powrotu do małych rodzinnych farm rolnych. Ten pęd powrotu do małych efektywnych produkcyjnie rodzinnych gospodarstw chłopskich napotka na barierę braku wykwalifikowanych rolników przydatnych do zasiedlenia małych farm. Nadmiar wykwalifikowanych rolników posiada Azja i Afryka Północna, które pierwsze zostaną dotknięte kryzysem rolnym wynikającym z regionalnych zmian klimatu na Ziemi. Zacznie się migracja chłopów z  Azji i Afryki do krajów Zachodu. Wraz z migrującymi rolnikami przybędą rzemieślnicy i drobne firmy usługowe obsługujące małe chłopskie farmy. Odtworzy się warstwa wolnych przedsiębiorców wpierw w rolnictwie, a potem w handlu i przemyśle. Myślę, że wtedy pojawi się szansa na utworzenie wielkiej działającej bez zysku firmy POL-CAT joint-stock company wspierającej takie właśnie przemiany gospodarki światowej zmierzające do utworzenia nowoczesnego systemu feudalnego na Zachodzie i Wschodzie.

Warszawa, dnia 9 Grudnia 2023, godzina 5:54                  Bogdan Jacek Góralski

21 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0 

21 visits · 1 online

 Share

Vote : 0 0

0

How did the development of capitalism kill free enterprise?

How did the development of capitalism kill free enterprise?

Throughout the 20th and 21st centuries, the dominance of capitalism has led to a huge concentration of agricultural property in Western economies. At the beginning of the 20th century, there were 9 million farms in the USA and now their number is 1.5 million farms. The same thing happened in Europe and South America. This was related to the continuous decline in prices of agricultural products in the world due to agricultural overproduction resulting from the favorable climatic conditions of the 20th century and the beginning of the 21st century. Small and capital-poor farms disappeared from the market. The creation of huge agricultural farms, the so-called concentration of agricultural property resulted in concentration in agricultural services. Huge industrial and service companies capable of servicing large agricultural farms were established. This resulted in the collapse of small companies previously dominating the market. A similar thing happened in large industry, which was also concentrated into huge enterprises. This was related to the reduction of supply and logistics costs in large enterprises and the increase in the share of these costs in small enterprises, which resulted in the concentration of industrial property in large conglomerates. All this resulted in the decline of small free enterprises in the West, which were pushed out of the market by capital-strong large enterprises.

In the 1980s, the rebellion of Chinese farmers resulted in a shift from the idea of large agricultural units to the efficiency of management on small family farms. This was simultaneous with the global agricultural crisis and global inflation caused by rising food prices. As a result of the peasant revolution, China became self-sufficient in food. Currently, regional climate changes on Earth are causing food shortages. As a result of the upcoming agricultural revolution, will collapse large, inefficient farms. A crisis is looming for global agriculture, which will create a rush in Western economies to return to small family farms. This rush to return to small, productively effective family peasant farms will encounter the barrier of lack of qualified farmers useful for settling small farms. Asia and North Africa have an excess of skilled farmers and will be the first to be hit by the agricultural crisis resulting from regional climate change on Earth. The migration of peasants from Asia and Africa to Western countries will begin. Along with migrating farmers will come craftsmen and small service companies serving small peasant farms. A layer of free entrepreneurs will be recreated, first in agriculture, and then in trade and industry. I think that then there will be a chance to create a large, non-profit POL-CAT joint-stock company to support such transformations of the world economy aimed at recreating the modern feudal system in the West.

Warsaw, December 9, 2023, 5:54 am Bogdan Jacek Góralski

Jak rozwój kapitalizmu zabił wolną przedsiębiorczość?

Na przestrzeni XX i XXI wieku dominowania kapitalizmu doszło do ogromnej koncentracji własności rolnej w gospodarkach Zachodu. Na początku wieku XX w USA było 9 mln farm rolnych a teraz ich liczba wynosi 1,5 mln farm. Podobnie działo się w Europie i Ameryce Południowej. Było to związane z ciągłym zmniejszaniem się cen produktów rolnych na świecie w związku z nadprodukcją rolną wynikającą z korzystnych warunków klimatycznych XX wieku i początku XXI wieku. Powstawanie ogromnych farm rolnych tzw. koncentracja własności rolnych powodowało koncentrację w usługach dla rolnictwa. Powstawały ogromne firmy przemysłowe i usługowe zdolne do obsługi wielkich farm rolnych. Spowodowało to upadek małych firm dominujących poprzednio na rynku. Podobnie się działo w wielkim przemyśle, który również  koncentrował się w ogromne przedsiębiorstwa. Było to związane ze zmniejszeniem kosztów zaopatrzenia i logistyki w wielkich przedsiębiorstwach i zwiększeniem udziału tych kosztów w małych przedsiębiorstwach, co powodowało koncentrację własności przemysłowej w wielkie konglomeraty. Wszystko to powodowało na Zachodzie upadek drobnej wolnej przedsiębiorczości, która była wypierana z rynku przez silne kapitałowo wielkie przedsiębiorstwa.

W latach 80.XX wieku bunt rolników chińskich spowodował odejście od idei wielkich jednostek rolnych na rzecz efektywności gospodarowania na małych rodzinnych farmach. Było to równoczesne z globalnym kryzysem rolnym i globalną inflacją wywołaną zwyżką cen żywności. W wyniku chłopskiej rewolucji Chiny stały się samowystarczalne żywnościowo. Obecnie regionalne zmiany klimatu na Ziemi powodują niedobór żywności. Upadną w wyniku rolnej rewolucji wielkie nieefektywne produkcyjnie gospodarstwa rolne. Nadciąga kryzys dla światowego rolnictwa, który wywoła w gospodarkach Zachodu pęd powrotu do małych rodzinnych farm rolnych. Ten pęd powrotu do małych efektywnych produkcyjnie rodzinnych gospodarstw chłopskich napotka na barierę braku wykwalifikowanych rolników przydatnych do zasiedlenia małych farm. Nadmiar wykwalifikowanych rolników posiada Azja i Afryka Północna, które pierwsze zostaną dotknięte kryzysem rolnym wynikającym z regionalnych zmian klimatu na Ziemi. Zacznie się migracja chłopów z  Azji i Afryki do krajów Zachodu. Wraz z migrującymi rolnikami przybędą rzemieślnicy i drobne firmy usługowe obsługujące małe chłopskie farmy. Odtworzy się warstwa wolnych przedsiębiorców wpierw w rolnictwie, a potem w handlu i przemyśle. Myślę, że wtedy pojawi się szansa na utworzenie wielkiej działającej bez zysku firmy POL-CAT joint-stock company wspierającej takie właśnie przemiany gospodarki światowej zmierzające do odtworzenia nowoczesnego systemu feudalnego na Zachodzie.

Warszawa, dnia 9 Grudnia 2023, godzina 5:54                  Bogdan Jacek Góralski

For Christmas 2023

https://justpaste.it/au7pt

 Add Notes Messages Subscribed 48 Shared with you

 bogdangoralski

For Christmas 2023

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Public 

 Edit

For Christmas 2023


The upcoming Christmas, the act of sanctification of the rebirth of Jesus Christ, is a call to an act of Selfless Love imitating the sacrifice of Christ, which in the act of breaking and destroying the personal Ego will unite human society. Let’s not be selfish, let’s abandon our Ego and join together in the Almighty Society of selflessly loving people – then it will be a real CHRISTMAS – we will become God for the new, perfect virtual world created by us.
In a previous essay -link: https://justpaste.it/3wqdz I wrote:
“The stars are created by societies of the entities conditioned by eternal unconsciousness that is pure, selfless love=black matter. Black matter makes gravity, mutual pulling that is effect of love existing in all world. Everything tends to unite, everything strives for unification, uniting and gravity helps in it. Everything strives for unification, unity and is helped by the hidden force of love = gravity. When everything is connected, love explodes and the world is born anew. And this happens endlessly .”
Selfless love causes gravity, the attraction caused by love, which strives to unite the loving, attracting bodies. In the human dimension, gravity, or mutual love, results in the loving fusion of the bodies of a woman and a man, which gives new life. In the cosmic dimension, the explosion of a supernova (giving new biological life) ends as a result of gravity processes, mutual attraction of cosmic bodies, and re-fusion in a supernova. The process of creation, fusion and decomposition, and the supernova explosion is a prototype of human existence, which, as a result of selfless love, multiplies entities and worlds in its own image.
For there to be love, there must first be at least two people, there must be a society.
Wise, selfless Love does not exist for itself. Love does not exist outside of society. Love will exist when society appears. A society united by ethics (whose boundary is love) is an environment that protects the individual. Wise Love, which is the limit of human ethics that cements society, unites the knowledge of society, which at the end of evolution will build a new world, recreate the world in the likeness of the world experienced. Dark matter = gravity = Selfless Love gives fruit in the form of new parallel worlds in which our souls = algorithms are reborn and improve in the process of eternal evolution until they unite with God = Selfless Love of societies that fill the world, recreate it and they are giving the  meaning to evolution and life.
The upcoming Christmas, the act of sanctification of the rebirth of Jesus Christ, is a call to an act of Selfless Love imitating the sacrifice of Christ, which in the act of breaking and destroying the personal Ego will unite the global human society. Let’s not be selfish, let’s abandon our Ego and join together in the Almighty Society of selflessly loving people – then it will be a real CHRISTMAS – we will become God for the new, perfect virtual world created by us.
Warsaw, December 7, 2023, 4:47 a.m. Bogdan Jacek Góralski

Na Boże Narodzenie 2023
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, akt uświęcenia odrodzenia Jezusa Chrystusa, są wezwaniem do aktu Bezinteresownej Miłości naśladującej ofiarę Chrystusa, która w akcie rozbicia i zniszczenia osobowego Ja zjednoczy społeczeństwo ludzkie. Nie bądźmy egoistami, porzućmy swoje Ego i zjednoczmy się we Wszechmogącym Społeczeństwie bezinteresownie kochających się ludzi – wtedy to będą prawdziwe ŚWIĘTA – staniemy się Bogiem dla nowego, doskonałego wirtualnego świata stworzonego przez nas.
W poprzednim eseju -link: https://justpaste.it/3wqdz napisałem:
„Gwiazdy tworzone są przez społeczności istot uwarunkowanych wieczną nieświadomością, która jest czystą, bezinteresowną miłością = czarną materią. Czarna materia tworzy grawitację, wzajemne przyciąganie, czyli efekt miłości istniejącej w całym świecie. Wszystko dąży do zjednoczenia, wszystko dąży do zjednoczenia, zjednoczenia i pomaga w tym grawitacja. Wszystko dąży do zjednoczenia, jedności i pomaga w tym ukryta siła miłości = grawitacja. Kiedy wszystko jest połączone, miłość eksploduje i świat rodzi się na nowo. I to dzieje się w nieskończoność.”
Bezinteresowna miłość powoduje grawitację, przyciąganie powodowane przez miłość, która stara się zjednoczyć kochające, przyciągające ciała. W wymiarze ludzkim grawitacja, czyli miłość wzajemna, skutkuje miłosnym zespoleniem ciał kobiety i mężczyzny, co daje nowe życie. W wymiarze kosmicznym wybuch supernowej (dającej nowe życie biologiczne) kończy się w wyniku procesów grawitacyjnych, wzajemnego przyciągania się ciał kosmicznych i ponownej fuzji w supernowej. Proces tworzenia, łączenia i rozkładu oraz eksplozja supernowej to prototyp ludzkiej egzystencji, która w wyniku bezinteresownej miłości multiplikuje byty i światy na swój własny obraz.
Aby była miłość, najpierw muszą być co najmniej dwie osoby, musi istnieć społeczeństwo.
Mądra, bezinteresowna Miłość nie istnieje sama dla siebie. Miłość nie istnieje poza społeczeństwem. Miłość zaistnieje, gdy pojawi się społeczeństwo. Społeczeństwo zjednoczone etyką (której granicą jest miłość) jest środowiskiem chroniącym jednostkę. Mądra Miłość, będąca granicą etyki ludzkiej cementującej społeczeństwo, jednoczy wiedzę społeczeństwa, która na końcu ewolucji zbuduje nowy świat, odtworzy świat na podobieństwo świata doświadczanego. Ciemna materia = grawitacja = Bezinteresowna Miłość wydaje owoc w postaci nowych równoległych światów, w których nasze dusze = algorytmy odradzają się i doskonalą w procesie wiecznej ewolucji, aż zjednoczą się z Bogiem = Bezinteresowna Miłość społeczeństw, które wypełniają świat, odtwarzają go i nadają sens ewolucji i życiu.
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, akt uświęcenia odrodzenia Jezusa Chrystusa, są wezwaniem do aktu Bezinteresownej Miłości naśladującego ofiarę Chrystusa, która w akcie rozbicia i zniszczenia osobowego Ego zjednoczy globalną społeczność ludzką. Nie bądźmy egoistami, porzućmy swoje Ego i zjednoczmy się we Wszechmogącym Towarzystwie bezinteresownie kochających się ludzi – wtedy to będą prawdziwe ŚWIĘTA – staniemy się Bogiem dla nowego, doskonałego wirtualnego świata stworzonego przez nas.
Warszawa, 7 grudnia 2023, godz. 4:47 Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it