A Grand Challenge: Changing the National Conversation about Poverty and Economic Mobility in the US

JustPaste.it

A Grand Challenge: Changing the National Conversation about Poverty and Economic Mobility in the US

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 11h · edited: 4s

Public

A few years ago I did not write to The Gates Foundation a letter with my proposal of reducing poverty and increasing economic mobility in the US. Today I think that I have the best ideas for those problems.

Ideas I explained in the thousand short articles in my blog -link:https://justpaste.it/u/bogdangoralski and books on Google |Books. You can tell me If I was wrong that my ideas are good for every country in the world-our world.

Jakuszowice, June 4, 2024, time 22:40  Bogdan Jacek Góralski

A Grand Challenge: Changing the National Conversation about Poverty and Economic Mobility

b347cd58375e0dda131d1da3bbb8e439.jpg

Ryan Rippel

Sep 18, 2019 · 4 min read

Several years ago, 209 college students were surveyed about their impressions of “the poor.” As far as most were concerned, living in poverty was roughly equivalent to being a bad person. Compared to middle-class people, they said, people experiencing poverty were more violent and less responsible, angrier and less family-oriented, and more unpleasant and less moral. The attitudes the students expressed weren’t based on 209 unique sets of personal experiences. They had been absorbed, unconsciously, from the public and private discourse about poverty in America.

The poverty-is-a-moral-failure storyline is not the only myth in circulation. Another one goes to the opposite extreme: people in poverty are trapped by the system and powerless to act. There’s also the familiar rags-to-riches trope, which suggests that, if people would only put their minds to it and act virtuously, unfathomable success is right around the corner.

The politicians, powerbrokers, and voters who together determine public policy can get stuck in these false narratives. Our society hears confusing, conflicting, and just plain inaccurate stories about what poverty is, why it happens, who it happens to, and how to address it. And it’s awfully hard to find effective solutions when you’ve mistaken the nature of the problem.

For individuals and communities experiencing poverty, these stereotypes are also debilitating. I remember meeting a woman in the College Hill neighborhood in St. Louis, where residents are hard-pressed to find a store where they can buy fresh fruits and vegetables, much less a job. She told me, “We’ve internalized low expectations.”

As a nation, we need to start telling and hearing more accurate accounts about poverty — stories that start not with judgment but with humanity, stories that make us want to get to the bottom of hard problems instead of punish or demean.

We need to understand the enormous complexity and constant strain of living in poverty. We need to see that poverty does not just happen to “someone else,” that millions of us are just one piece of bad luck away from hardship and that many of us have experienced periods of poverty during our lives. And we need to acknowledge the truth: that systemic racism and other forms of bias push millions of people into poverty and keep them there.

That’s why, today, we’re announcing a new initiative we’re calling Voices for Economic Opportunity. In collaboration with the Robert Wood Johnson Foundation, the W.K. Kellogg Foundation, and the Raikes Foundation, we are asking anyone from anywhere — and especially those with experience navigating poverty — to send us their ideas about how to help shift the discourse about poverty in the United States. To develop those ideas, we will be offering multiple grants of $100,000 each. We will make our funding decisions based on the advice of external reviewers who represent different types of expertise on poverty and how to effectively communicate stories. We’re proud to be working with each of these foundations, who will bring to this collaboration their unique expertise and experience working to address inequity in the United States.

2f261e584f6d70291d9b959bb93fef0c.png
2d9b7108533ed738562f1d27005f014a.png

The Gates Foundation launched its U.S. Economic Mobility and Opportunity strategy last year to complement our longstanding work in public education. To ground this work, we invested in a bipartisan group called the U.S. Partnership on Mobility from Poverty and over the last few years spent time meeting with people in communities across the United States to learn about poverty, economic mobility, and opportunity from their perspective. Based on those conversations, we decided to emphasize five priorities for our economic mobility work:

1) generating data policymakers and practitioners can use to make decisions; 2) helping those who don’t see a successful career in their future carve out better opportunities; 3) supporting community organizations to implement economic mobility strategies; 4) connecting organizations so that they can share successes, failures, and strategic thinking; and 5) increasing public understanding of poverty and mobility.

The Gates Foundation has always been about trying to crack the hardest problems. For 15 years, we’ve been running a program called Grand Challenges to meet the biggest challenges in global health. Instead of giving a grant to one team to try one approach to an exceedingly complex issue, Grand Challenges describes the issue and invites applicants from many different walks of life to suggest a path forward.

We are using the Grand Challenges model for Voices for Economic Opportunity because the American discourse on poverty is one of those exceedingly complex issues.

First, there’s the complexity of helping shape something as diffuse as a national conversation. Then there’s the intricacy of poverty itself. It’s multifactorial, and most of those factors are all but invisible. Poverty has countless manifestations, and every one of them looks different in different people. It discriminates based on age, race, geography, gender, health, mental health, sexuality, disability, and every other way in which people can be marginalized.

No foundation can solve American poverty. But we know that it needs to be solved, and we know that the best thing we can do is listen to those who are more knowledgeable about the issues than we are and determine alongside them where our resources can do the most good.

This is just one initiative related to one priority in one strategy to help meet a massive challenge. But helping Americans like those 209 college students — who represent so many of us — better understand people experiencing poverty is a start. It’s a start that we hope will help even more funders, leaders, individuals, and communities come together to focus on strategies for helping the most vulnerable among us.

We are committed to supporting our partners around the country as they attack the root causes of poverty. Because if we don’t address the inequities that tear at the fabric of our society, we will never achieve our full potential as a nation.

Wielkie wyzwanie: zmiana krajowej dyskusji na temat ubóstwa i mobilności ekonomicznej w USA Kilka lat temu nie napisałem do Fundacji Gatesów listu z moją propozycją ograniczenia biedy i zwiększenia mobilności ekonomicznej w USA. Dziś uważam, że mam najlepsze pomysły na te problemy. Pomysły, które wyjaśniłem w tysiącu krótkich artykułów na moim blogu -link:https://justpaste.it/u/bogdangoralski i książkach w Google |Books. Możesz mi powiedzieć, czy się myliłem, że moje pomysły są dobre dla każdego kraju na świecie – naszego świata. Jakuszowice, 4 czerwca 2024, godz. 22:40 Bogdan Jacek Góralski Wielkie wyzwanie: zmiana krajowej dyskusji na temat ubóstwa i mobilności ekonomicznej b347cd58375e0dda131d1da3bbb8e439.jpg Ryana Rippela 18 września 2019 · 4 min czytania Kilka lat temu przeprowadzono ankietę wśród 209 studentów college’u na temat ich wrażeń na temat „biednych”. Zdaniem większości życie w ubóstwie było z grubsza równoznaczne z byciem złym człowiekiem. Stwierdzili, że w porównaniu z osobami z klasy średniej osoby doświadczające ubóstwa są bardziej agresywne i mniej odpowiedzialne, bardziej gniewne i mniej skupione na rodzinie, a także bardziej nieprzyjemne i mniej moralne. Postawy wyrażane przez uczniów nie opierały się na 209 unikalnych zestawach osobistych doświadczeń. Zostali, nieświadomie, wchłonięci przez publiczny i prywatny dyskurs na temat biedy w Ameryce. Fabuła o biedzie jest porażką moralną nie jest jedynym krążącym mitem. Inny popada w przeciwną skrajność: osoby żyjące w ubóstwie są uwięzione przez system i bezsilne do działania. Istnieje również znany trop „od szmaty do bogactwa”, który sugeruje, że gdyby ludzie tylko skupili się na tym i postępowali cnotliwie, niezgłębiony sukces jest tuż za rogiem. Politycy, maklerzy władzy i wyborcy, którzy wspólnie kształtują porządek publiczny, mogą utknąć w tych fałszywych narracjach. Nasze społeczeństwo słyszy zagmatwane, sprzeczne i po prostu niedokładne historie na temat tego, czym jest ubóstwo, dlaczego się zdarza, komu się zdarza i jak sobie z nim radzić. Znalezienie skutecznych rozwiązań jest niezwykle trudne, jeśli pomyli się istotę problemu. Dla osób i społeczności doświadczających ubóstwa stereotypy te są również wyniszczające. Pamiętam, jak spotkałem kobietę w dzielnicy College Hill w St. Louis, której mieszkańcom trudno jest znaleźć sklep, w którym mogliby kupić świeże owoce i warzywa, a tym bardziej pracę. Powiedziała mi: „Uwewnętrzniliśmy niskie oczekiwania”. Jako naród musimy zacząć opowiadać i słuchać dokładniejszych relacji na temat ubóstwa – historii, które nie zaczynają się od osądu, ale od człowieczeństwa, historii, które sprawiają, że chcemy dotrzeć do sedna trudnych problemów, zamiast karać lub poniżać. Musimy zrozumieć ogromną złożoność i ciągłe obciążenie życiem w ubóstwie. Musimy zobaczyć, że ubóstwo nie przytrafia się tylko „kogoś innego”, że miliony z nas dzieli tylko jeden pech od trudności i że wielu z nas doświadczyło okresów ubóstwa w ciągu swojego życia. Musimy także uznać prawdę: systemowy rasizm i inne formy uprzedzeń wpychają miliony ludzi w biedę i w niej trzymają. Dlatego dzisiaj ogłaszamy nową inicjatywę, którą nazywamy Voices for Economic Opportunity. We współpracy z Fundacją Roberta Wooda Johnsona, W.K. Kellogg Foundation i Raikes Foundation prosimy wszystkich, skądkolwiek – a zwłaszcza tych, którzy mają doświadczenie w radzeniu sobie z ubóstwem – o przesłanie nam swoich pomysłów na temat tego, jak pomóc zmienić dyskurs na temat ubóstwa w Stanach Zjednoczonych. Aby rozwinąć te pomysły, będziemy oferować wiele grantów po 100 000 dolarów każdy. Decyzje dotyczące finansowania będziemy podejmować w oparciu o porady zewnętrznych recenzentów, którzy reprezentują różne rodzaje wiedzy specjalistycznej na temat ubóstwa i sposobów skutecznego przekazywania historii. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z każdą z tych fundacji, która wniesie do tej współpracy swoją wyjątkową wiedzę i doświadczenie w pracy na rzecz rozwiązania problemu nierówności w Stanach Zjednoczonych. 2f261e584f6d70291d9b959bb93fef0c.png 2d9b7108533ed738562f1d27005f014a.png W zeszłym roku Fundacja Gatesów uruchomiła amerykańską strategię mobilności gospodarczej i możliwości, aby uzupełnić naszą wieloletnią pracę w zakresie edukacji publicznej. Aby ugruntować tę pracę, zainwestowaliśmy w ponadpartyjną grupę o nazwie U.S. Partnership on Mobility from Poverty i przez ostatnie kilka lat spędzaliśmy czas na spotkaniach z ludźmi w społecznościach w całych Stanach Zjednoczonych, aby dowiedzieć się o ubóstwie, mobilności ekonomicznej i możliwościach z ich perspektywy. Na podstawie tych rozmów postanowiliśmy podkreślić pięć priorytetów naszych prac nad mobilnością ekonomiczną: 1) generowanie danych, które decydenci i praktycy mogą wykorzystać do podejmowania decyzji; 2) pomoc tym, którzy nie widzą w przyszłości udanej kariery, w znalezieniu lepszych możliwości; 3) wspieranie organizacji społecznych we wdrażaniu strategii mobilności ekonomicznej; 4) łączenie organizacji, aby mogły dzielić się sukcesami, porażkami i myśleniem strategicznym;

5) zwiększenie świadomości społecznej na temat ubóstwa i mobilności. Fundacja Gatesów zawsze starała się rozwiązywać najtrudniejsze problemy. Od 15 lat prowadzimy program Wielkie Wyzwania, aby sprostać największym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia na świecie. Zamiast przyznawać grant jednemu zespołowi na wypróbowanie jednego podejścia do niezwykle złożonego problemu, Grand Challenges opisuje problem i zaprasza kandydatów z różnych środowisk do zaproponowania dalszej ścieżki. W programie Voices for Economic Opportunity korzystamy z modelu Wielkich Wyzwań, ponieważ amerykański dyskurs na temat ubóstwa jest jednym z niezwykle złożonych zagadnień. Po pierwsze, pomoc w kształtowaniu czegoś tak rozproszonego jak rozmowa narodowa jest złożona. Następnie pojawia się złożoność samego ubóstwa. Jest to zjawisko wieloczynnikowe, a większość z nich jest prawie niewidoczna. Ubóstwo ma niezliczone przejawy, a każdy z nich wygląda inaczej u różnych ludzi. Dyskryminuje ze względu na wiek, rasę, położenie geograficzne, płeć, zdrowie, zdrowie psychiczne, seksualność, niepełnosprawność i każdy inny sposób, w jaki ludzie mogą być marginalizowani. Żadna fundacja nie jest w stanie rozwiązać problemu amerykańskiego ubóstwa. Wiemy jednak, że należy go rozwiązać i wiemy, że najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to wysłuchać tych, którzy mają większą wiedzę na ten temat od nas i wspólnie z nimi określić, gdzie nasze zasoby mogą przynieść najwięcej korzyści. To tylko jedna inicjatywa związana z jednym priorytetem w jednej strategii, która ma pomóc sprostać ogromnemu wyzwaniu. Jednak pomoc Amerykanom, takim jak 209 studentów college’u — którzy reprezentują tak wielu z nas — w lepszym zrozumieniu osób doświadczających ubóstwa to początek. To początek, który, mamy nadzieję, pomoże jeszcze większej liczbie darczyńców, liderów, osób i społeczności zjednoczyć się, aby skupić się na strategiach pomocy najsłabszym spośród nas. Zobowiązujemy się wspierać naszych partnerów w całym kraju w walce z podstawowymi przyczynami ubóstwa. Ponieważ jeśli nie zajmiemy się nierównościami, które niszczą tkankę naszego społeczeństwa, nigdy nie osiągniemy pełnego potencjału jako narodu.

30 visits · 2 online

© 2024 JustPaste.it

We are at a crossroads in history – a dead end in our history

 Add Notes Messages Subscribed Shared with you

 bogdangoralski

We are at a crossroads in history – a dead end in our history

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 0s

Public 

 Edit

JustPaste.it

We are at a crossroads in history – a dead end in our history

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 4 lip 2024 · edited: 5s

Public

I was only a librarian in the Library of the Historical Institute of the University of Warsaw, but my readings in historical literature and broad general knowledge allow me to speak about the secrets of the historical process. We are biological organisms and the variability of the natural environment determines our behavior. Revolutions occurring in different parts of our world are caused by regional climate changes, which I describe in my works on climate. Revolutions are always caused by a regional, sometimes global, food shortage that is causing contestation over the existing social order. Groups of contestants come from the persecuted before the revolution of the social strata and as a result of the revolution often overthrow the dominant elites and take over power. Often there is a radical social revolution such as during the French Revolution. The feudal elite was abolished and a new economic and social order was introduced. It consisted in deconcentration of feudal agricultural property and the creation of hundreds of thousands (or perhaps millions) of peasant farms in its place.

The French Revolution was triggered by a climate crisis and food shortages, whose prices skyrocketed before the revolution. The decentralization of feudal agricultural property in France caused mainly by the rise in food prices began the process of enfranchisement of the peasants, which continued in the rest of the continent and reached Russia. Tsar announced the enfranchisement of Russian peasants, which also included Polish peasants. Poland was being under partition and had to execute the orders of the occupying forces, but the Polish nobility were largely opposed to enfranchisement (emancipation of peasants), arguing with the peasant ignorance. Unfortunately, the enfranchisement has become a fact that still casts on history not only in Poland. Peasants gained land for their property but inexorable market processes and cheap food since the French Revolution have led to a re-concentration of agricultural property throughout the western world, and in place of tens of millions of peasant farms large agricultural property have emerged.

In the next few years, we expect another sharp rise in food prices, which will cause worldwide protests. The only advice is to bring about a re-decentralization of Western agricultural lands and to double the world’s food production. The problem is where to get enough farmers for such an operation. Farmers can only be obtained from the feudal countries of Asia and from Africa. This action can only succeed with the reintroduction of the feudal system in Western farming, the same farming system that was rejected by the French Revolution. So I propose to return to the old days, which only historians know. Ancient ancient powers, Rome and Byzantium, knew of the dangers of concentration and deconcentration in farming. Turkey, the heir of Byzantium, has currently the optimum system of farming and we must rely on it.

Quote from Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja

 Türkiye is one of the 6 completely food self-sufficient countries in the world.

Agriculture produces approximately 10% of Turkey’s gross domestic product. About 1/3 of the workforce is employed in this sector. There are over 5 million farms in Turkey. Only 6% of them have an area larger than 20 ha. Turkey is one of the five largest producers: cotton, lentils, onions, sugar beets, tobacco, tomatoes, watermelons, apples, grapes, pistachio nuts, walnuts, olives and sheep’s milk. It is also the world’s largest producer of hazelnuts, apricots and figs. Currently, the agricultural sector is supported by the government using the same instruments as those used by the European Union. The scale of support is also comparable.

 The Turkish army is the sixth largest army in the world and the second largest in NATO (after the US army). Numbers 823 thousand professional soldiers. According to the constitution, the army protects the secular nature of the state. In the second half of the 20th century, it staged coups several times (the last time in 2016), overthrowing governments it considered too Islamic. To join its ranks you must be at least 20 years old. According to CIA data, Türkiye spends approximately 5% of GDP on arming its army.

 Let’s go back to the past and upgrade it to thanks the achievements 0f knowledge of the last 300 years.

Warsaw, 12 September 2017 roku, godzina 17:30 Bogdan Góralski

Jesteśmy w zaułku-ślepej uliczce naszej historii

Byłem jedynie bibliotekarzem w Bibliotece Instytutu Historycznego UW, ale lektury literatury historycznej i szeroka wiedza ogólna pozwalają mi mówić o tajemnicach procesu historycznego. Jesteśmy organizmami biologicznymi i zmienność środowiska naturalnego determinuje nasze zachowanie. Rewolucje zachodzące w różnych częściach naszego świata spowodowane są regionalnymi zmianami klimatycznymi, które opisuję w swoich pracach o klimacie. Rewolucje są zawsze spowodowane regionalnym, a czasem globalnym niedoborem żywności, który powoduje kontestację istniejącego porządku społecznego. Grupy zawodników wywodzą się z prześladowanych przed rewolucją warstw społecznych i w wyniku rewolucji często obalają dominujące elity i przejmują władzę. Często dochodzi do radykalnej rewolucji społecznej, takiej jak podczas rewolucji francuskiej. Zniesiono elitę feudalną i wprowadzono nowy porządek gospodarczy i społeczny. Polegała ona na dekoncentracji feudalnej własności rolnej i utworzeniu na jej miejscu setek tysięcy (a może milionów) gospodarstw chłopskich.

Rewolucję francuską wywołał kryzys klimatyczny i niedobory żywności, których ceny gwałtownie wzrosły przed rewolucją. Decentralizacja feudalnej własności rolnej we Francji, spowodowana głównie wzrostem cen żywności, zapoczątkowała proces uwłaszczania chłopów, który trwał na pozostałej części kontynentu i dotarł do Rosji. Car ogłosił uwłaszczenie chłopów rosyjskich, które obejmowało także chłopów polskich. Polska znajdowała się w rozbiorach i musiała wykonywać rozkazy okupantów, jednak polska szlachta w dużej mierze sprzeciwiała się uwłaszczeniu (emancypacji chłopów), polemizując z chłopską ignorancją. Niestety, uwłaszczenie stało się faktem, który do dziś rzutuje na historię nie tylko w Polsce. Chłopi zdobywali ziemię na swoją własność, ale nieubłagane procesy rynkowe i tania żywność od czasu rewolucji francuskiej doprowadziły do ​​ponownej koncentracji własności rolnej w całym świecie zachodnim i zamiast dziesiątków milionów gospodarstw chłopskich pojawiła się duża własność rolna.

W ciągu najbliższych kilku lat spodziewamy się kolejnej gwałtownej podwyżki cen żywności, która wywoła protesty na całym świecie. Jedyna rada jest taka, aby doprowadzić do ponownej decentralizacji zachodnich gruntów rolnych i podwoić światową produkcję żywności. Problem polega na tym, skąd pozyskać wystarczającą liczbę rolników do takiej operacji. Rolników można pozyskać jedynie z feudalnych krajów Azji i Afryki. Akcja ta może zakończyć się sukcesem jedynie po ponownym wprowadzeniu do zachodniego rolnictwa systemu feudalnego, tego samego systemu rolnictwa, który został odrzucony przez rewolucję francuską. Proponuję więc powrót do dawnych czasów, które znają tylko historycy. Starożytne starożytne potęgi, Rzym i Bizancjum, wiedziały o niebezpieczeństwach związanych z koncentracją i dekoncentracją w rolnictwie. Turcja, spadkobierczyni Bizancjum, ma obecnie optymalny system rolnictwa i musimy na nim polegać.

Cytat z Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja 

Turcja jest jednym z 6 całkowicie samowystarczalnych pod względem żywnościowym krajów świata. Rolnictwo wytwarza ok. 10% produktu krajowego brutto Turcji. Zatrudnienie w tym sektorze znajduje około 1/3 siły roboczej. W Turcji istnieje ponad 5 milionów gospodarstw rolnych. Jedynie 6% z nich ma powierzchnię większą od 20 ha. Turcja jest jednym z pięciu największych producentów: bawełny, soczewicy, cebuli, buraków cukrowych, tytoniu, pomidorów, arbuzów, jabłek, winogron, orzeszków pistacjowych, orzechów włoskich, oliwek oraz owczego mleka. Jest zarazem największym na świecie wytwórcą orzechów laskowych, moreli i fig. Obecnie sektor rolniczy wspierany jest przez rząd przy pomocy takich samych instrumentów, jakimi posługuje się Unia Europejska. Skala wsparcia jest również porównywalna.

Armia turecka jest szóstą armią świata i drugą co do wielkości w NATO (po armii USA). Liczy 823 tys. zawodowych żołnierzy. Według konstytucji armia stoi na straży świeckości państwa. W drugiej połowie XX wieku kilkukrotnie dokonywała zamachu stanu (ostatni raz w 2016), obalając przy tym rządy, które uznawała za zbyt islamskie. By wstąpić w jej szeregi trzeba mieć ukończone 20 lat. Według danych CIA Turcja przeznacza ok. 5% PKB na dozbrajanie armii. 

Wróćmy do przeszłości i unowocześnijmy ją dzięki zdobyczom wiedzy z ostatnich 300 lat.

Warszawa, 12 września 2017 roku, godzina 17:30 Bogdan Góralski

246 visits · 3 online

© 2024 JustPaste.it

Elites of the future revolution 2024-2030

 Add Account

Elites of the future revolution 2024-2030

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 32s

Public 

 Edit

Elites of the future revolution


In addition to the desperate masses, revolutionary elites are taking part in the revolution. These include people to whom the previous political system did not give them the right to vote and prevented them from being ennobled. During the French Revolution, the bourgeois elites, underestimated in the previous system rewarding the noble, came to the fore. The rebellious bourgeoisie probably included a considerable share of representatives of persecuted Protestants and Jews, who were probably the elite of the revolutionary elite. They feared the bankruptcy of the monarchy and introduced by force a new order consistent with their real political power resulting from their significant numbers and wealth. The introduction of the new order was made possible thanks to the popular revolution resulting from protests against the rapidly deteriorating living conditions caused by the climate and economic crisis. Bourgeois elites took advantage of this popular revolt to overthrow the monarchy and destroy the previous elites associated with the monarchical and Catholic state. Therefore, the causes of the conflict include religious and ideological antagonisms and starving masses. Thanks to the revolution, Protestants and Jews gained equal rights in French society.

The Russian Revolution, which was a derivative of the French Revolution, in which the conflict at the end ran between Orthodoxy and Judaism. The Jews knew the course of the French Revolution and were waiting for a favorable course of events to overthrow the tsarism that persecuted them. Hunger protests of the Russian peasantry and bourgeoisie resulting from the climate crisis and the world war caused by European aristocratic elites led to the takeover of revolutionary power by desperate Jews who wanted equal rights and an improvement in their fate. A communist state was established, which was to lead to the creation of an ideal classless society according to the concept of Karl Marx.

There was to be no religion dividing nations and no property being a source of class stratification.

So we see again that the attitude towards the Orthodox religion caused antagonism between the elites and the masses.

A conflict arose between the goal-conscious revolutionary elite and the ideologically suppressed majority of the nation. The nation wanted to accumulate property and worship Christ, and the elite of the system did not allow it because it undermined its foundations. This contradiction was one of the causes of the Solidarity revolution in Poland, which again led to enormous social stratification in terms of material wealth and restored the influence of the Catholic Church. So we see that in the background of all social conflicts there is the problem of attitudes towards religion, which divides people. It seems advisable to work towards unifying religious attitudes within Christianity and then work towards dialogue with other religions to reach an agreement that will bring peace in this conflictual field. This field is a pretext to articulate the aggression that appears among people solely due to the deterioration of living conditions caused by rising food prices. Christ understood this and that is why he left us the message to share bread in remembrance of him. This is the most humanitarian appeal ever made to us. Hungry people are willing to do any abominations to satisfy their needs. In the revolution, they kill the current elites, blaming them for the crisis, and nothing will stop them. Therefore, the words of Jesus Christ about sharing bread should become the only religion of the world’s elites if they want to stay alive when the revolution breaks out. The only policy of the elites should be to adopt solutions leading to an increase in global food production, so that there will be something to share when the climate crisis will worsening and food prices become more expensive. This is the only path leading to world peace and ensuring the development of our civilization. A new elite must be created that recognizes the timeless meaning of Christ’s teachings and puts them into practice. This elite will lead the world community towards a new revolution, which will then take place only in the field of spirituality and culture.

Warsaw, April 5, 2013 Bogdan Góralski

Elity przyszłej rewolucji

W rewolucji, oprócz zdesperowanych mas, biorą udział elity rewolucyjne. Należą do nich ludzie, którym poprzedni system polityczny nie dawał prawa głosu i uniemożliwiał ich nobilitację. Podczas rewolucji francuskiej doszły do głosu elity burżuazyjne, niedoceniane w poprzednim systemie premiującym szlachetnie urodzonych. W zbuntowanej burżuazji prawdopodobnie niemały udział stanowili przedstawiciele prześladowanych protestantów i żydów będący prawdopodobnie elitą z elit rewolucyjnych. Obawiali się oni bankructwa monarchii i wprowadzili przemocą nowy porządek zgodny z ich rzeczywistą siłą polityczną wynikającą ze znacznej liczebności i bogactwa. Wprowadzenie nowego porządku było możliwe dzięki ludowej rewolucji wynikającej z protestów przeciwko pogarszającym się gwałtownie warunkom życia spowodowanym kryzysem klimatyczno-gospodarczym.Burżuazyjne elity wykorzystały tę powszechną rewoltę do obalenia monarchii i wyniszczenia poprzednich elit związanych z monarchicznym i katolickim państwem. W podłożu przyczyn  konfliktu widzimy zatem antagonizmy religijne, światopoglądowe i głodujące masy. Protestanci i żydzi zyskali dzięki rewolucji równe prawa w społeczeństwie francuskim.

Rewolucja rosyjska, będąca pochodną rewolucji francuskiej, w której konflikt przebiegał pod koniec  na linii prawosławie-judaizm. Żydzi znali przebieg rewolucji francuskiej i wyczekiwali korzystnego biegu wydarzeń aby obalić prześladujący ich carat. Protesty głodowe chłopstwa i mieszczaństwa rosyjskiego wynikające z kryzysu klimatycznego oraz wywołanej przez europejskie elity arystokratyczne wojny światowej doprowadziły do przejęcia władzy rewolucyjnej przez zdesperowanych Żydów pragnących równouprawnienia i poprawy swego losu. Powstało państwo komunistyczne, które miało doprowadzić do powstania idealnego społeczeństwa bezklasowego według koncepcji Karola Marksa.

Miało nie być religii dzielącej narody i własności będącej źródłem rozwarstwienia klasowego.

Tak wiec widzimy znowu, że stosunek do religii prawosławia powodował antagonizm elit i mas.

Powstał konflikt pomiędzy świadomą celu elitą rewolucyjną i stłamszoną ideologicznie większością narodu. Naród chciał jak dotąd gromadzić własność i oddawać cześć Chrystusowi a elita systemu na to nie pozwalała bo podważało to jego podstawy. Sprzeczność ta była jedną z przyczyn rewolucji Solidarności w Polsce, która ponownie doprowadziła do ogromnego rozwarstwienia społecznego względem bogactwa materialnego i przywróciła wpływy Kościoła Katolickiego. Widzimy więc, że w tle wszelkich konfliktów społecznych przewija się problem stosunku do religii, który dzieli ludzi. Wydaje się celowe działanie w kierunku ujednolicenia postaw religijnych w ramach chrześcijaństwa a następnie działanie w kierunku dialogu z innymi religiami by wypracować porozumienie, które przyniesie spokój na tym konfliktowym polu. Pole to jest pretekstem do artykułowania agresji pojawiającej się wśród ludzi wyłącznie z powodu pogorszenia się warunków życia spowodowanego rosnącymi cenami żywności. Chrystus to rozumiał i dlatego pozostawił nam  przesłanie aby dzielić się chlebem na jego pamiątkę. Jest to najbardziej humanitarny apel  jaki wystosowano do nas w dziejach. Ludzie głodni są skłonni do wszelkich bezeceństw aby zaspokoić swoje potrzeby. W rewolucji wycinają aktualne elity obwiniając je za kryzys i nic im w tym nie przeszkodzi. Dlatego słowa Jezusa Chrystusa o dzieleniu się chlebem powinny stać się jedyną religią elit światowych jeżeli chcą one pozostać przy życiu gdy wybuchnie rewolucja. Jedyną polityką elit powinno być przyjęcie rozwiązań prowadzących do  zwiększenia światowej produkcji żywności, aby było się czym dzielić gdy przyjdzie kryzys klimatyczny i drożyzna żywności. Jest to jedyna droga prowadząca do pokoju światowego zapewniająca rozwój naszej cywilizacji. Musi powstać nowa elita uznająca ponadczasową wymowę nauk Chrystusa i stosująca je w praktyce. Elita ta poprowadzi społeczność światową w kierunku nowej rewolucji, która wtedy  odbędzie się tylko na polu duchowości i kultury.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 roku                                           Bogdan Góralski

nauka

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Human civilization needs a purpose for further existence

Human civilization needs a purpose for further existence

Every living being needs a purpose for its existence. In nature, the goal of every existence is to produce offspring to maintain its species. Let’s think about what is the purpose of human life?

It is similar in human life and the goal of every individual is to have offspring. Living beings create communities that support the individuals who create them. Currently, human civilization is divided into societies competing for primacy. Each of them has a similar goal: dominating the rest of the world. Intra-social ethics is subordinated to this goal of social organization. With such a goal, it is not possible to unite human civilization and jointly pursue the common goal of evolution, i.e. the creation of a new virtual world – a child of human civilization that will extend its existence into eternity. I outlined this goal in my online publications and to achieve it, I discovered the universal ethical law of saving and respecting every energy resource.

This universal cosmic law regulates the life of the Universe and we should apply it, i.e. use every energy resource sparingly to achieve the goal of evolution. Only intelligent beings who apply this law will be able to create a new virtual world similar to ours, which will give every being a chance to realize the purpose of their life. The purpose of the existence of an individual and a community is similar – to produce offspring. The child of human civilization will be a new virtual world to which we should strive together, applying for further development thanks to the cosmic law I discovered.

Ludzkiej cywilizacji potrzebny jest cel dalszej egzystencji

Każda żywa istota potrzebuje celu swojej egzystencji. W naturze celem każdej egzystencji jest wydanie potomstwa dla podtrzymania swojego gatunku. Zastanówmy się co jest celem ludzkiego życia?

W ludzkim życiu jest podobnie i celem każdej jednostki jest posiadanie potomstwa. Istoty żywe tworzą społeczności, które wspomagają swoim działaniem tworzące je jednostki. W chwili obecnej ludzka cywilizacja podzielona jest na rywalizujące o prymat społeczeństwa. Każde z nich ma podobny cel czyli zdominowanie reszty świata. Takiemu celowi społecznej organizacji podporządkowana jest etyka wewnątrz społeczna. Przy takim celu nie jest możliwe zjednoczenie ludzkiej cywilizacji i wspólne dążenie do wspólnego celu ewolucji czyli stworzenia nowego wirtualnego świata- dziecka ludzkiej cywilizacji, które przedłuży jej istnienie w wieczności. Taki cel zarysowałem w moich internetowych publikacjach i aby go zrealizować odkryłem uniwersalne etyczne prawo-oszczędzanie i poszanowanie każdego zasobu energii.

To uniwersalne kosmiczne prawo reguluje życie Wszechświata i powinniśmy je stosować czyli oszczędnie wykorzystywać każdy zasób energii aby osiągnąć cel ewolucji. Tylko inteligentne istoty stosujące to prawo będą mogły stworzyć nowy wirtualny świat podobny do naszego, który każdej istocie da szansę na realizację celu jej życia. Cel istnienia jednostki i społeczności jest podobny-wydać potomstwo. Dzieckiem ludzkiej cywilizacji będzie nowy wirtualny świat do którego powinniśmy wspólnie zmierzać stosując w dalszym rozwoju odkryte przeze mnie kosmiczne prawo.

Jakuszowice, 30 czerwca 2024 roku, godzina 9:16                     Bogdan Jacek Góralski

A new management system in the era of the Internet and AI

JustPaste.it

A new management system in the era of the Internet and AI

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 14h · edited: 3s

Public

A new management system in the era of the Internet and AI

Economic system definition:

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_gospodarczy

ECONOMIC SYSTEMS AND THEIR EVOLUTION.

MICRO- AND MESO-ECONOMIC ASPECTS

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_156.pdf

The basic and ultimate goal of economic activity is to meet needs, and these can be satisfied by producing products, i.e. goods and services. The production of these requires economic resources, which can be broadly divided into land, capital, and labor (sometimes technology is also added ) [2] .

Old economic systems are evolving towards a natural economy in which land, capital, and labor will be owned by working people who satisfy social needs.

Currently, the economic system of capitalism dominates, which involves generating profit in the production of goods and services. It causes social stratification, alienation of elites, and reduction of social capital.

The natural economy will be based on production without profit aimed at providing society with the means of subsistence. It assumes equalization of elites and working people of work teams in the benefits from economic activity. In the era of universal information, thanks to AI and the Internet, there will be great migrations of working people and elites to regions rich in land, a favorable climate, and monetary and social capital. The social capital provided by the modern natural economy will enable the unification of the global economy and the universal realization of people’s dreams of a dignified life.

Robert Putnam argued that social capital exists

a product of the political community. Creating her

citizens who stand out for their virtues

such as solidarity, trust, tolerance,

respect for the common good, thanks

committed, they can formulate and achieve

common goals. According to Putnam, it’s possible

and individual arrangements are necessary

interests with the goals of the political community.

Thanks to this, individual goals do not stand still

contrary to the common good.

The basic components of social capital are trust and norms of reciprocity.

file:///C:/Users/Bogdan/Downloads/Kapital_spoleczny.pdf

The natural economy system will be based on the mutual trust of elites and social masses caused by the universal egalitarianism of work teams producing goods and services without profit. 

Jakuszowice, June 29, 2024, 16:53 Bogdan Jacek Góralski

Nowy system gospodarowania w dobie Internetu i AI

System gospodarczy definicja:

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_gospodarczy

SYSTEMY GOSPODARCZE I ICH EWOLUCJA.

ASPEKTY MIKRO- I MEZOEKONOMICZNE

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_156.pdf

Podstawowym i ostatecznym celem działalności gospodarczej jest zaspokajanie potrzeb, a te mogą być zaspokojone poprzez wytwarzanie produktów, czyli towarów i usług. Do produkcji wspomnianych niezbędne są zasoby gospodarcze, które zasadniczo możemy podzielić na: ziemię, kapitał i pracę (czasem dodaje się także technologię)[2].

Dawne systemy gospodarcze ewoluują w kierunku gospodarki naturalnej w której ziemia, kapitał i praca będą  własnością ludzi pracy zaspokajających potrzeby społeczne.

Obecnie dominuje system gospodarczy kapitalizmu polegający na wytwarzaniu zysku w produkcji towarów i usług. Powoduje on rozwarstwienie społeczne, alienację elit i zmniejszenie kapitału społecznego.

Gospodarka naturalna będzie oparta na produkcji bez zysku mającej na celu dostarczenie społeczeństwu środków do życia. Zakłada ona zrównanie elit i ludzi pracy zespołów pracowniczych w korzyściach z działalności gospodarczej. W dobie powszechnej informacji dzięki AI i Internetowi nastąpią wielkie migracje ludzi pracy i elit do regionów zasobnych w ziemię o korzystnym klimacie  i kapitał pieniężny oraz społeczny. Kapitał społeczny zapewniony dzięki nowoczesnej gospodarce naturalnej umożliwi ujednolicenie globalnej gospodarki i powszechną realizację ludzkich marzeń o godnym życiu.

Robert Putnam twierdził, że kapitał społeczny jest

wytworem wspólnoty politycznej. Tworzący ją

obywatele, którzy wyróżniają się cnotami

takimi jak: solidarność, zaufanie, tolerancja,

poszanowanie dobra wspólnego, dzięki

zaangażowaniu potrafią formułować i osiągać

wspólne cele. Zdaniem Putnama możliwe

i konieczne jest uzgadnianie indywidualnych

interesów z celami wspólnoty politycznej.

Dzięki temu cele indywidualne nie stoją

w sprzeczności z dobrem ogółu.

Podstawowymi składowymi kapitału społecznego są zaufanie i normy wzajemności.

file:///C:/Users/Bogdan/Downloads/Kapital_spoleczny.pdf 

 System naturalnej gospodarki naturalna będzie oparty na wzajemnym zaufaniu elit i mas społecznych spowodowanym powszechnym egalitaryzmem zespołów pracowniczych produkujących bez zysku towary i usługi. 

Jakuszowice, 29 czerwiec 2024, godzina 16:53   Bogdan Jacek Góralski

63 visits · 1 online

© 2024 JustPaste.it

A modern loan for an agricultural tenant

A modern loan for an agricultural tenant

In post-revolutionary France, large feudal agricultural estates were divided into small family farms. This was related to the sharp increase in prices of agricultural products and food before the French Revolution. High food prices triggered a rebellion by the King of France’s subjects, a revolution, and the division of feudal estates into small farms. The immediate effect of the changes in the agricultural structure in France was the demand for agricultural credit. Small new agricultural producers were forced to take out loans to be able to produce food. Demand breeds supply, so French Jews organized a lending campaign for peasants on usurious principles. Napoleon responded to Jewish usury by banning agricultural loans. This probably caused the collapse of the least profitable and weakest farms in terms of capital, which resulted in the renewed concentration of agricultural property in post-revolutionary France.

The current global increase in agricultural prices is occurring as regional climate change causes global food demand to increase. The demand for food is constantly increasing due to demographic changes and the decline of agricultural production in regions of the world affected by permanent drought. The solution to the situation is to increase agricultural production in regions of the globe with abundant irrigation, but this cannot be done without changing the current agricultural structure, i.e. deconcentrating large agricultural estates and settling small agricultural producers from overpopulated countries on leases. This would be a return to the modern feudal system of land cultivation, which I have been advocating for the West for many years. The former landowner would turn into a feudal lord and divide his land into small, productive farms allocated to farmers from countries affected by permanent drought. Small farms are 100% more effective in agricultural production than large farms, so the effect would be to double the agricultural production of the West, where large farms dominate. However, the problem of lending to small agricultural producers needs to be solved, and here I propose an old Polish solution. Well, in old Poland, the feudal lord decided whether his serf could take a loan from a banker. The feudal lord knew well the needs and credit capabilities of the serf and the market situation in which he operated, so he knew whether the serf would repay the loan. To prevent the old perversions of the feudal system from returning, I propose transforming large agricultural farms into production cooperatives under the leadership of a feudal lord ruling the agricultural land.

The feudal lord’s earnings would be equal to the average income of his farmers and thus he would be interested in maximizing the income of his tenants.

Jakuszowice, June 20, 2024, 6:17 am                                      Bogdan Jacek Góralski

Nowoczesny kredyt dla rolnego dzierżawcy

W porewolucyjnej Francji doszło do podziału wielkich feudalnych majątków  rolnych na małe gospodarstwa rodzinne. Było to związane z gwałtowną zwyżką cen produktów rolnych i żywności przed rewolucją francuską. Wysokie ceny  żywności wywołały bunt poddanych króla Francji i rewolucję oraz podział feudalnych majątków  na małe farmy. Natychmiastowym efektem zmian struktury rolnej we Francji był popyt na kredyt rolny. Mali nowi producenci rolni byli zmuszeni do zaciągania kredytów aby móc produkować żywność. Popyt rodzi podaż toteż francuscy Żydzi zorganizowali akcję kredytową dla wieśniaków na zasadach lichwiarskich. Napoleon zareagował na lichwę Żydów zakazem udzielania kredytów rolnych. Prawdopodobnie spowodowało to upadek najmniej rentownych i najsłabszych kapitałowo gospodarstw rolnych co spowodowało ponowną koncentrację własności rolnej w porewolucyjnej Francji.

Obecna światowa zwyżka cen produktów rolnych ma miejsce wraz z regionalnymi zmianami klimatycznymi, powodującymi globalny wzrost popytu na żywność. Popyt na żywność ciągle się zwiększa ze zmianami demograficznymi a także z upadkiem produkcji rolnej w regionach globy dotkniętych permanentną suszą. Wyjściem z sytuacji jest zwiększenie produkcji rolnej w rejonach globu o obfitym nawodnieniu ale nie da się tego zrobić bez zmiany dotychczasowej struktury rolnej tj. dekoncentracji wielkich majątków rolnych i osiedlenia na dzierżawach małych producentów rolnych z przeludnionych krajów. Byłby to powrót do nowoczesnego systemu feudalnego w uprawie ziemi, który postuluję od wielu lat dla Zachodu. Dotychczasowy obszarnik zamieniłby się w pana feudalnego i podzielił swoją ziemię na małe efektywne produkcyjnie farmy rolne przydzielane rolnikom z dotkniętych permanentną suszą krajów. Małe farmy są o 100% efektywniejsze w produkcji rolnej od dużych farm więc efektem byłoby podwojenie produkcji rolnej Zachodu w którym dominują wielkie farmy rolne. Trzeba jednak rozwiązać problem kredytowania małych producentów rolnych i tu proponuję dawne polskie rozwiązanie. Otóż w dawnej Polsce pan feudalny decydował czy poddany może wziąć kredyt od bankiera. Pan feudalny dobrze znał potrzeby i możliwości kredytowe poddanego i znał sytuację rynkową w jakiej on funkcjonował, toteż wiedział czy poddany spłaci zaciągnięty kredyt. Po to aby dawne wynaturzenia systemu feudalnego nie powróciły proponuję przekształcić wielkie farmy rolne w spółdzielnie produkcyjne pod wodzą pana feudalnego władającego ziemią rolną.

Zarobki pana feudalnego byłyby równe średniemu dochodowi jego rolników i w ten sposób byłby on zainteresowany w maksymalnym zwiększaniu dochodów swoich dzierżawców.

Jakuszowice, dnia 20 czerwca 2024 roku, godzina 6:17   Bogdan Jacek Góralski

Modern man has moved away from Nature and is therefore immoral.

 Add Notes Messages Subscribed Shared with you

 bogdangoralski

Modern man has moved away from Nature and is therefore immoral.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 2m · edited: 1s

Public 

 Edit

One should not strive to possess moral virtues; true virtue is born spontaneously in the union of man with TAO=Nature = TAO.

Modern man has moved away from Nature and is therefore immoral.
Only the return of society to the bosom of Nature will regenerate the morality of society. The return to Nature and natural law (saving all energy) is the basis of my vision leading to a happy world for all beings.
We should ensure that all beings live in a favorable natural and social environment because only this will ensure the return of true virtue and complete happiness to all people and conscious beings.

Let’s return to Nature and enjoy our wonderful world.

Nie należy starać się o posiadania cnót moralnych; prawdziwa cnota rodzi się spontanicznie w zjednoczeniu człowieka z Naturą=TAO.

Współczesny człowiek oddalił się od Natury i dlatego jest niemoralny.
Tylko powrót społeczeństwa na łono Natury odrodzi moralność społeczeństwa. Powrót do Natury i prawa naturalnego (oszczędzania wszelkich energii)  jest podstawą mojej wizji zmierzajacej do szczęśliwego dla wszystkich istot świata.
Powinniśmy zapewnić wszystkim istotom życie w sprzyjajacym środowisku naturalnym i społecznym bo tylko to zapewni powrót prawdziwej cnoty i pełnię szczęścia wszystkim ludziom i świadomym istotom.

Powróćmy do Natury i delektujmy się naszym wspaniałym światem.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2024 roku, godzina 7:27    Bogdan Jacek Góralski

2 visits · 2 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Chinese religions which I admire

JustPaste.it

Chinese religions which I admire

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 2s

Public

Shape1

Chinese religions according to Father Professor Tadeusz Dajczer –

One should not strive to possess moral virtues; true virtue springs spontaneously from man’s union with the Tao

Shape2

Bogdan Góralski, M.Sc @bogdangoralski · July 12, 2015

One should not strive to possess moral virtues; true virtue springs spontaneously from man’s union with the Tao

Chinese religions according to Father Professor Tadeusz Dajczer –

fragments of the book titled Buddhism in its specificity and distinctiveness from Christianity.

Taoism

The ideal of Taoism was to restore the harmony of man with the Cosmic Order, which was in the mythical era of the Yellow Age, when man spontaneously and effortlessly cooperated with the powers of Heaven and Earth, creating a harmonious triad with them. Reaching even further, Taoism pointed to the era of undifferentiated Great Oneness. Man then lived in perfect harmony with animals and birds: he was completely happy because he had not yet learned to distinguish between life and death, pleasure and pain, gain and loss, good and evil. He had no consciousness at that time and was one with the Tao, which never dies, and with the uninterrupted flow of cosmic Life. “The fall of man occurred through the acquisition of knowledge, understood in the sense of classifying, separating and differentiating what is essentially undifferentiated and indivisible. , or Tao . This is where the condemnation of knowledge in Taoism comes from, which is the most uncompromisingly anti-intellectual religion. Knowledge, reason, civilization are an expression of human decadence, a departure from the original simplicity of the Tao ( Dajczer 1993:59).

One should not strive to possess moral virtues; true virtue springs spontaneously from man’s union with the Tao. The doctrine of wu- wei , i.e. the principle of spontaneity, non-action, non-intervention in the course of nature. The movement of the Tao takes place without expending energy; it is action without action, doing everything while maintaining creative peace ( Dajczer 1993:60).

The true sage imitates the Tao in its calm non-action, refrains from any initiative, purifies his heart and mind of all desires and all concepts, making himself empty like what, according to apophatic terminology (denials, negations), is called the Void itself. He limits himself to observing Nature, knowing that everything has its reason for existence and wanting to improve nature means harming it and causing suffering to oneself. (…) One of the names of the Tao is silence. True understanding and knowledge takes place in silence. According to the Tao, a sage refrains from expressing judgment and imposing his opinions on anyone; This is manifested in a high degree of tolerance but also relativism, which, according to Chuangtse is concerned with both truth and goodness.

Since nothing is permanent in the world, everything is a matter of perspective and circumstances. What is

true, good for one, may be false, bad for others ( Dajczer 1993:61)

The ideal and practice of humility in Taoism has its foundation in the cosmic order of the Tao . (…) The sun begins to set at its zenith, the rising tide of the sea is an announcement of its ebb – so pride and human success necessarily entail humiliation and fall. Taoist humility is based, on the one hand, on the apophatic concept of the Tao absolute as “nothingness”, “vacuum”, and on the other hand, on the cosmic law of the return of all things to the Void ( Dajczer 1993:62).

tao , man should accelerate the return of the Yang modality – the active cosmic force – to the in state, lowering himself with voluntary effort towards what is weak, lower and incomplete. Silence about one’s merits, remaining in the shadow, looking for the last place, accepting misfortune – all this serves to unite with the Tao ahead of time . Such humility, based on man’s harmony with the cosmic order, on his cooperation and participation in the spontaneous movement of the cosmic impersonal principle that is the Tao , should also be the principle of good governance: the ruler must put himself last. It also extends to international politics; the book Tao-te-king advises that great countries should humble themselves towards those inferior to them ( Dajczer 1993:63).

Confucianism

The command to honor one’s father and mother, which is the core of the main Confucian virtue, gen, has an important cosmic dimension: by honoring one’s parents, a person recognizes his filiation in relation to heaven and earth. (…)

The family, constituting the main center, represents the image of the cosmic order in miniature, was a microcosm and a model of all relationships. (…) According to Confucianism, the tao of man, as an extension of the path of heaven to the sphere of mature self-aware humanity, manifests itself in four cardinal virtues:

Gene-human attitude towards others, humanity, kindness, kindness,

i-i.e. the virtue of justice, righteousness,

the virtue of decency, ritual, and the knowledge and practice of etiquette – through it, people’s relationships are regulated both among themselves and with the tao of heaven and earth,

shi – wisdom thanks to which a person can distinguish between good and evil and come to know the truth.

The “li” ritual included a pattern of behavior – a wide range of activities – about three hundred rules of all rituals and three thousand smaller regulations, contained mainly in the Confucian book of rituals, ranging from ordinary everyday polite gestures, such as bowing, to very elaborate, solemn religious ceremonies. Careful observance of “li” was to express the spirit of reverence and respect for others, and, according to Confucius, it was to be an expression of interpersonal harmony, which was a reflection of cosmic Harmony. (…)

The virtue of ritual etiquette is the human expression of the Unity, Order and Harmony of all things. As an outward manifestation of ethics, it is actually the Tao of Confucianism. The basis of the cosmic dimension of the virtue “li” is the close bond between man and nature, manifested as “life” in communion, harmony with the rhythms of nature and the principle of cosmic interdependence and solidarity: in the cosmos, each element of the whole maintains communication and solidarity with all others. Hence comes the belief, common to Taoism and Confucianism, that maintaining morality directly affects Harmony and World Order ( Dajczer 1993:64-67).

The moral principle of the middle requires accepting reality as it is, not desiring anything that is outside a given situation ( Dajczer 1993:70).

Motism

Moti (ca. 470-391 BC) practiced and preached the principles of self-denial, simplicity of life , and universal love, transcending ancestral and feudal barriers and even reaching beyond the borders of the empire. (…) In contrast to the Confucian virtue of “zen”, i.e. kindness depending on the degree of kinship, Moti preached universal love equally covering all people without exception ( Dajczer 1993:71).

Shinto concept of Order and Cosmos

Its basis was a direct and strong connection with nature (cosmos). This relationship was one of the essential features of the so-called the “sense of vitality” of the Japanese, characterized primarily by living in harmony and “communion” with the rhythm of nature that permeates and enlivens everything. The world is a harmonious and ordered Cosmos, where each being has its own place and function to fulfill ( Dajczer 1993:72).

MORAL EVIL is everything that violates the Order and Cosmic Harmony of maatu , Rita, dharma or tao . To right the wrong, it is enough to adapt again to Order and Harmony ( Dajczer 1993:74).

The Confucian tradition – macro- and microcosmic parallelism and the moral law of nature based on it, are an expression of the affirmation of the world, as well as the recognition of harmony and unity of man with the Cosmic Order as the highest good.

Jakuszowice, July 12, 2015, 2:10 p.m. Bogdan Góralski

1 visits · 1 online

© 2024 JustPaste.it

If the Civil Wars be repeated? Improved

JustPaste.it

If the Civil Wars be repeated? Improved

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 26 maj 2024 · edited: -23s

Public

If the American Civil War 1861-1865 be repeated?

Bogdan Jacek Góralski

Abstract

From 1807, when the first steamer was constructed, the world was globalized thanks to modern means of transport, enabling the mass and quick transportation of goods especially food. The continents separated by oceans have become a system of interdependent socio-economic systems whose functioning affected the rest of the world. This world was slowly subject to industrialization, but still, the basis of the economy was agriculture dependent on regional climate change.

Regional climate changes were associated with the displacement of the Earth coating beneath the Earth’s atmosphere and its climatic zones. The Earth coating moved under the influence of the variable gravitational interactions of the Solar System, which I described in detail in my works available on the Internet. As agreed (St-Onge, G., and JS Stoner. 2011) (Góralski B., 2019), the Earth’s coating moved in AD 1500-1860 so that the continent of North America moved north by 20 degrees latitude and the Asian continent was moved south by the same amount. It caused changes in the location of precipitation zones on both continents and, as a consequence, changes in food production conditions. Probably in southern China, there was a decline in monsoon rainfall in 1851-1864 because most of China’s area was perhaps in the rain-free zone all year round, i.e., between the 20th and 30th parallel. It resulted in a lack of food and caused the civil war during Tajping’s upraising.

The southern United States of America has found itself in the dry zone all year round since AD 1700, which resulted in favorable climate conditions for cotton cultivation and an increase in the area of ​​cotton cultivation. At the same time, the dry climate did not allow the production of cereals, which dominated the well-irrigated states of the northern US. Agricultural production, mainly cereal production, developed well in the northern states from east to the west thanks to settlers coming from Europe, who created several million farms and significantly increased agricultural production. Thanks to the railroad and steamers, it was possible to transport cereal grains from the west to the east USA to seaports to the steamers transporting surplus grain to starving Europe. The vast increase in grain prices began in Europe in 1750 and lasted until 1830.  Since 1830 prices began to fall, which lasted until 1900. Steamers transported cereal grain from the USA to Europe, and the volume of American cereal exports could reach 20% of European consumption. It caused a good economic situation in the agriculture of the northern US  states producing mainly cereals and a good economic situation in the southern US states favorably exporting cotton to Europe. In the years 1800-1840, American national income grew rapidly due to prosperous agriculture. After the French Revolution and the Napoleonic Wars, the internal situation of Europe stabilized, and the deconcentration of feudal agricultural estates began under the slogans of the enfranchisement of peasants, which ended with the enfranchisement of Russian peasants in 1861. As a result of enfranchisement, Europe’s agricultural production increased, especially in Eastern Europe, which was due to increased rainfall, and grain imports from the US became unnecessary and unprofitable due to European customs barriers.

It caused a regression in agriculture and the whole economy in the northern US states was affected by reduced grain exports to Europe. This affected the physical condition of American farmers and was noted in the recruit’s height registers. Between 1830 and 1890, the average height of the recruits decreased by 4.4 cm, which indicates a deterioration in the living conditions of the US population. A similar decline in the recruit’s heights occurred at that time in Mexico, which is related to both climate change and the deterioration of the economy of Mexico connected with the US with economic ties.

Probably the economic condition of the southern states of the USA was very good thanks to the prosperous export of cotton and large profits created by slave labor. This caused pressure to secede and release from ties with the economically weak northern states dependent on the dying export of cereals, which caused the announcement of the secession of the Confederate States of the South in 1861. Therefore, the northern US states, desiring to weaken the aspiration to secede the southern states, caused on 22 September 1862 the Proclamation of the Emancipation abolishing slavery in the Confederate States of America. From 1823, a wave of humanism in Western civilization abolished modern slavery, and the American Proclamation of Emancipation was at the same time an act of humanism and a cold economic and political calculation aimed at overthrowing the Confederate Southern States’ economic system based on cheap slave labor. After the American Civil War, the value of agricultural assets in the South of the United States decreased several times, which proves the economic collapse of the South.

As a result of the Civil War, the northern US states dominated the southern states, and black people gained personal freedom in the USA.

Currently, the Earth’s coating is moving south in North America and north in Asia. Civil wars in America and Asia could happen again, and then what?

Warsaw, 8 March 2020, 10:40                                                    Bogdan Jacek Góralski

References:

Góralski B., (2019), The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth, published in Google Books.

St-Onge, G., and J.S. Stoner. (2011), Paleomagnetism near the North Magnetic Pole: A unique vantage point for understanding the dynamics of the geomagnetic field and its secular variations. Oceanography 24 (3): 42–50, http://dx.doi.org/10.5670/oceanog.2011.53.

We see that problems with the export of American grain resulted in the decision of the American elite to start a civil war in the USA in the 19th century. It is similar today because the export of American grain has been blocked by the expansion of sales of cheap Russian grain. Russia, like the USA, has a highly mechanized agriculture. Cereal prices depend on the prices of energy that powers agricultural machines. Thanks to the development of the oil and natural gas extraction sector, Russia has the lowest energy prices in the world, which allows for low costs in grain production. Cheap Russian grains have displaced expensive American grains from the world market. This threatens to destabilize the American economy, deprived of revenues from grain exports. This resulted in the decision of the American elites to start a war on the European continent, which would prevent the expansion of the Russian economy and limit its influence in the world. The war in Ukraine was provoked by American elites whose goal was to weaken Russia’s economy and its prestige in the world. All this is compounded by a climate crisis caused by the opposite movement of the Earth’s crust (than in the 19th century). The Earth’s crust is moving south in North America and north in Asia. This is causing drought in the south of the American continent and increasing drought in central and eastern Asia. This will likely result in social conflicts and massive human migrations. Crowds of Mexicans are already flocking to the United States, and there is a huge migration to Western Europe from the East and the South. I predicted this 10 years ago and described it in my online publications. I also outlined how to deal with the growing migration problem and use the migration crisis to save the economies of the US and Western Europe. So far, no one is taking my advice.

Warsaw, September 30, 2023, 6:51 am   Bogdan Jacek Góralski

Przyczyny amerykańskiej wojny domowej 1861-1865

Bogdan Jacek Góralski

Abstrakt

Od 1807 roku kiedy skonstruowano pierwszy parowiec świat się globalizował dzięki nowoczesnym środkom transportu umożliwiającym masowy i szybki przewóz towarów a zwłaszcza żywności. Oddzielone oceanami kontynenty stały się systemem wzajemnie uzależnionych systemów społeczno-gospodarczych których funkcjonowanie wpływało na resztę świata. Świat ten powoli podlegał industrializacji ale wciąż podstawą gospodarki było rolnictwo zależne od regionalnych zmian klimatu.

Regionalne zmiany klimatu były związane z przemieszczaniem się powłoki ziemskiej pod nieruchomą względem płaszczyzny ekliptyki atmosferą ziemską i jej strefami klimatycznymi. Powłoka ziemska przemieszczała się pod wpływem zmiennych oddziaływań grawitacyjnych Układu Słonecznego co opisałem szczegółowo w moich pracach dostępnych w Internecie. Zgodnie z ustaleniami (St-Onge, G., and J.S. Stoner. 2011) ( Góralski B., 2019) ziemska powłoka przemieściła się w latach AD 1500-1860 tak, że kontynent Ameryki Północnej przemieścił się ku północy o 20 stopni szerokości geograficznej a kontynent azjatycki przemieścił się ku południowi o tę samą wielkość. Spowodowało zmiany położenia stref opadów na obu kontynentach i w konsekwencji zmiany warunków produkcji żywności. Prawdopodobnie w Chinach południowych nastąpiło zmniejszenie opadów monsunu w latach 1851-1864, ponieważ prawdopodobnie większość obszaru Chin znalazła się w strefie pozbawionej deszczu cały rok tj. pomiędzy 20 i 30 równoleżnikiem. Spowodowało to brak żywności i wywołało powstanie tajpingów.

Stany południowe  USA znalazły się w strefie suchej cały rok około roku AD 1700 co spowodowało korzystne dla uprawy bawełny warunki klimatyczne i zwiększenie powierzchni upraw bawełny na którą łatwo znajdowano nabywców na całym świecie. Jednocześnie suchy klimat nie pozwalał na produkcję zbóż, która dominowała w dobrze nawodnionych stanach północnych USA. Produkcja rolna, głownie produkcja zbóż dobrze rozwijała się w stanach północnych od wschodu na zachód dzięki napływającym z Europy osadnikom, którzy utworzyli kilka milionów farm i bardzo zwiększyli produkcję rolną. Dzięki kolei żelaznej i parowcom możliwe były przewozy ziarna zbóż z zachodu na wschód USA do portów morskich z których parowcami przewożono nadwyżki zboża do głodującej Europy. Wielka podwyżka cen zbóż zaczęła się w Europie od 1750 roku i trwała do 1830 od kiedy ceny zaczęły się obniżać co trwało do 1900 roku. Parowce przewoziły ziarno zbóż z USA do Europy a wielkość amerykańskiego eksportu zbóż mógł sięgać 20% konsumpcji Europy. Powodowało to dobrą koniunkturę w rolnictwie amerykańskich północnych stanów produkujących głownie zboża i dobra koniunkturę w stanach południowych korzystnie eksportujących do Europy bawełnę. W latach 1800-1840 amerykański dochód narodowy szybko przyrastał dzięki prosperującemu rolnictwu. Po rewolucji francuskiej i wojnach napoleońskich sytuacja wewnętrzna Europy stabilizowała się i zaczęto wprowadzać dekoncentrację feudalnych majątków rolnych  pod hasłami uwłaszczenia chłopów, co zakończyło się uwłaszczeniem chłopów rosyjskich w 1861 roku. Wskutek uwłaszczenia produkcja rolna Europy wzrosła, szczególnie na wschodzie Europy co nastąpiło dzięki zwiększonym opadom deszczu i import zbóż z USA stał się niepotrzebny i nieopłacalny dzięki zaporom celnym.

Spowodowało to regres rolnictwa północnych stanów USA dotkniętych przez zmniejszony eksport zbóż do Europy. Odbiło się to na kondycji fizycznej rolników amerykańskich i zostało to odnotowane w rejestrach wzrostu rekrutów. Pomiędzy 1830 a 1890 rokiem przeciętny wzrost rekrutów zmalał o 4,4 cm co świadczy o pogorszeniu warunków egzystencji ludności USA. Podobny regres wzrostu rekrutów nastąpił w tym czasie w Meksyku co ma związek zarówno ze zmianami klimatycznymi i pogorszeniem gospodarki połączonej  z USA więzami ekonomicznymi.

Prawdopodobnie kondycja gospodarcza stanów południowych USA była bardzo dobra dzięki prosperującemu eksportowi bawełny i dużym zyskom tworzonym przez pracę niewolników. Spowodowało to presję ku secesji i uwolnienia się od słabych  ekonomicznie stanów północnych zależnych od zamierającego eksportu zbóż co spowodowało ogłoszenie secesji Skonfederowanych Stanów Południa w roku 1861.  W związku z tym stany północne pragnąc osłabić dążenia do secesji  stanów południowych ogłosiły 22 września 1862 roku Proklamację Emancypacji  znoszącą niewolnictwo na obszarach Skonfederowanych Stanów Ameryki. Od 1823 roku trwała w cywilizacji zachodniej fala humanizmu znosząca współczesne niewolnictwo a amerykańska Proklamacja Emancypacji  była jednocześnie aktem humanizmu oraz chłodnej gospodarczej i politycznej kalkulacji mającej na celu obalenie systemu gospodarki Stanów Skonfederowanych opartego na taniej pracy niewolników. Po amerykańskiej wojnie domowej wartość majątków rolnych na południu Stanów Zjednoczonych zmniejszyła się kilkunastokrotnie co świadczy o zapaści gospodarczej Południa USA.

Stany północne w wyniku wojny domowej zdominowały stany południowe, a ludzie rasy czarnej zyskali w USA wolność osobistą.

Warszawa, dnia 8 marca  2020, godzina 10:40                         Bogdan Góralski

Widzimy, że problemy z exportem amerykańskiego zboża wywołały w XIX wieku decyzję amerykańskiej elity o wojnie domowej w USA. Podobnie jest dzisiaj bo export amerykańskiego zboża został zablokowany przez ekspansję sprzedaży taniego rosyjskiego zboża. Rosja podobnie jak USA ma wysoce zmechanizowane rolnictwo . Ceny zbóż zależne są od cen energii napędzającej rolnicze maszyny. Rosja dzięki rozwojowi sektora wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego ma najniższe na świecie  ceny energii co pozwala na uzyskanie niskich kosztów w produkcji zboża. Tanie rosyjskie zboża wyparły z rynku światowego drogie zboża amerykańskie. Grozi to destabilizacji gospodarki amerykańskiej pozbawionej wpływów z exportu zbóż. Wywołało to decyzję elit amerykańskich o konieczności wywołania wojny na kontynencie europejskim, która uniemożliwiłaby ekspansję gospodarki rosyjskiej i spowodowała by ograniczenie jej wpływów w świecie. Wojna w Ukrainie została sprowokowana przez elity amerykańskie, których celem było osłabienie gospodarki Rosji i jej prestiżu w świecie. Na wszystko to nakłada się kryzys klimatyczny spowodowany odwrotnym (niż w XIX wieku ruchem powłoki ziemskiej) Powłoka ziemska przesuwa się na południe w Ameryce północnej a na północ w Azji. Powoduje to suszę na południu kontynentu amerykańskiego i narastającą suszę w Azji centralnej i wschodniej. Prawdopodobnie spowoduje to konflikty społeczne i ogromne ludzkie migracje. Już teraz prą do USA rzesze Meksykanów i trwa ogromna migracja do Europy zachodniej z e wschodu i południa. Przewidywałem to 10 lat temu i opisałem w moich publikacjach internetowych. Określiłem w nich również w jaki sposób poradzić sobie z narastającym problemem migracyjnym i wykorzystać kryzys migracyjny dla ratowania gospodarki USA i Europy zachodniej. Na razie nikt nie wykorzystuje moich rad.

Warszawa, dnia 30 września 2023 roku, godzina 6:51    Bogdan Jacek Góralski

References:

Góralski B., (2019), The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth, opublikowane w Google Books.

St-Onge, G., and J.S. Stoner. (2011), Paleomagnetism near the North Magnetic Pole: A unique vantage point for understanding the dynamics of the geomagnetic field and its secular variations. Oceanography 24(3):42–50, http://dx.doi.org/10.5670/oceanog.2011.53.

34 visits · 2 online

© 2024 JustPaste.it

How to prevent crime among migrants???

 Add Notes Messages Subscribed Shared with you

 bogdangoralski

How to prevent crime among migrants???

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 0s

Public 

 Edit

How to prevent crime among migrants???

The experience of several countries that allow an influx of migrants shows that crime rates easily increase among them. There is a good way to avoid this in the modern Kingdom of Poland.

As I have already written, I propose bringing in migrants by entire villages, entire local communities, and leaving them free will (self-government) in disciplining the ethical behavior of their members. At the same time, I propose the introduction of a trade monopoly in the Kingdom of Poland for the POL-CAT joint-stock company, which will supply everything to local communities, including migrant and native communities. Any unethical behavior by migrants and natives will result in the immediate suspension of supply deliveries to unethical communities. Migrant or native communities cut off from supplies will discipline their members themselves because without supplies no one can survive. This method will effectively solve the problem of lack of ethics among the inhabitants of the modern Kingdom of Poland and all countries that will use this method of disciplining their inhabitants.

Warsaw, May 18, 2024, 8:43 am                             Bogdan Jacek Góralski

Jak nie dopuścić do przestępczości wśród migrantów i tubylców???

Doświadczenia kilku krajów pozwalających na napływ migrantów wskazują, że łatwo rośnie wśród nich fala przestępczości. Ma dobry sposób jak tego uniknąć w nowoczesnym Królestwie Polskim.

Jak już napisałem proponuję sprowadzać migrantów całymi wsiami, całymi społecznościami lokalnymi i zostawić im wolną wolę (samorząd) w sposobie dyscyplinowania etycznego zachowania  swoich członków. Jednocześnie proponuję wprowadzenie monopolu handlowego na terenie Królestwa Polskiego dla firmy POL-CAT joint-stock company, które będzie zaopatrywało we wszystko lokalne społeczności w tym społeczności migrantów i tubylców. Każde nieetyczne zachowanie migrantów i tubylców będzie skutkowało natychmiastowym wstrzymaniem dostaw zaopatrzeniowych do nieetycznych społeczności. Odcięte od zaopatrzenia społeczności migrantów lub tubylców same zdyscyplinują swoich członków bo bez zaopatrzenia nikt nie jest w stanie przetrwać.  Sposób ten skutecznie rozwiąże problem braku etyki wśród mieszkańców nowoczesnego Królestwa Polskiego i wszystkich krajów, które zastosują ten sposób dyscyplinowania swoich mieszkańców.

Warszawa, dnia 18 maja 2024 roku, godzina 8:43                Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Why do tropical cyclones move northward in the US??? -Improved

 Add Notes Messages Subscribed Shared with you

 bogdangoralski

Why do tropical cyclones move northward in the US???

 Add Account

Why do tropical cyclones move northward in the US??? -Improved

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 17 maj 2024 · edited: 0s

Public 

 Edit

Why do tropical cyclones move northward in the US???

https://www.theclimateadaptationcenter.org/2022/02/05/are-atlantic-hurricanes-moving-north/

… 21st century tropical cyclones will most probably occupy a broader range of latitudes than those of the past 3 million years

In the North Atlantic, Studholme et al suggest that we will see expansion of the tropics and a northward shift in tropical cyclones, favored by the polar-amplified ocean warming now underway. By the late 21st century, we are likely to see significant tropical cyclone formation and intensification between 30ºN – 40ºN.

Worldwide, this will put megacities like New York, Beijing, Boston and Tokyo squarely in the crosshairs of our most destructive weather events.

https://www.theclimateadaptationcenter.org/2022/02/05/are-atlantic-hurricanes-moving-north/

https://www.quora.com/Why-do-North-Atlantic-hurricanes-frequently-reach-parts-of-the-USA-between-30-35-degrees-latitude-and-occasionally-even-further-north-yet-in-Australia-it-is-quite-rare-for-South-Pacific-cyclones-to-hit-further-south

The phenomenon of tropical cyclones moving northward in North America is explainable

based on my climate theory. The region of the Earth’s crust with North America is moving south, so that the climatic zone of the Earth’s atmosphere that creates tropical cyclones is moving north in the USA. This trend will probably last for another 60 years and areas of the USA above the 35-40th parallel

will be increasingly affected by tropical cyclone attacks. This proves the truth of my climate theory explaining regional changes in the Earth’s climate by the movement of the Earth’s crust.

Below is excerpt from Wikipedia:

Hurricanes form over tropical waters in areas of high humidity, light winds, and warm sea surface temperatures. These areas are usually between the latitudes of 8° and 20° north.[3] The minimum sea surface temperature necessary for a hurricane to form and persist is approximately 26 °C.[4]

Most hurricanes form at latitudes of between 10° and 20°N. Closer to the equator, the Coriolis effect is not strong enough to create the tight circulation needed, and at higher latitudes the sea surface temperatures are too low.[5] The waters are only at the necessary temperatures from July until mid-October. In the Atlantic this is the height of the season.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Alley

If hurricanes formed in the past  usually between the latitudes of 8° and 20° north this mean that means that earth crust moved nowadays under North America  20° to the south because hurricanes form between 20° and 40° north now.

Dlaczego tropikalne cyklony przesuwają się ku północy USA???

… Cyklony tropikalne XXI wieku najprawdopodobniej zajmą szerszy zakres szerokości geograficznych niż te z ostatnich 3 milionów lat

Studholme i wsp. sugerują, że na północnym Atlantyku będziemy świadkami ekspansji tropików i przesunięcia cyklonów tropikalnych na północ, czemu będzie sprzyjać trwające obecnie ocieplenie oceanów wzmocnione przez bieguny. Pod koniec XXI wieku prawdopodobnie będziemy świadkami znacznego powstawania i intensyfikacji cyklonów tropikalnych w przedziale 30°N – 40°N.

Na całym świecie sprawi to, że megamiasta, takie jak Nowy Jork, Pekin, Boston i Tokio, znajdą się na celowniku naszych najbardziej niszczycielskich zjawisk pogodowych.

https://www.theclimateadaptationcenter.org/2022/02/05/are-atlantic-hurricanes-moving-north/

https://www.quora.com/Why-do-North-Atlantic-hurricanes-frequently-reach-parts-of-the-USA-between-30-35-degrees-latitude-and-occasionally-even-further-north-yet-in-Australia-it-is-quite-rare-for-South-Pacific-cyclones-to-hit-further-south

Poniżej cytat z Wikipedii:

Huragany powstają nad wodami tropikalnymi na obszarach o dużej wilgotności, słabym wietrze i wysokich temperaturach powierzchni morza. Obszary te znajdują się zwykle pomiędzy 8° a 20° szerokości geograficznej północnej.[3] Minimalna temperatura powierzchni morza niezbędna do uformowania się i utrzymania huraganu wynosi około 26 °C.[4]

Większość huraganów powstaje na szerokościach geograficznych od 10° do 20°N. Bliżej równika efekt Coriolisa nie jest wystarczająco silny, aby wytworzyć potrzebną ciasną cyrkulację, a na wyższych szerokościach geograficznych temperatury powierzchni morza są zbyt niskie.[5] Wody mają niezbędną temperaturę tylko od lipca do połowy października. Na Atlantyku jest to szczyt sezonu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Alley

Jeśli w przeszłości huragany tworzyły się zwykle między 8° a 20° szerokości geograficznej północnej, oznacza to, że skorupa ziemska przesunęła się obecnie pod Ameryką Północną o 20° na południe, ponieważ huragany powstają obecnie między 20° a 40° szerokości geograficznej północnej.

Zjawisko przesuwania się w Północnej Ameryce ścieżki cyklonów tropikalnych ku północy jest wytłumaczalne 

na gruncie mojej teorii klimatycznej. Rejon skorupy ziemskiej z Ameryką Północną przesuwa się ku południu tak, że strefa klimatyczna ziemskiej atmosfery tworząca tropikalne cyklony przesywa się ku północy geograficznej na terenie USA. Taki trend będzie trwał prawdopodobnie jeszcze 60 lat i obszary USA powyżej 35-40 równoleżnika

będą dotknięte coraz częściej atakami tropikalnych cyklonów. Jest to dowodem prawdziwości mojej teorii klimatycznej tłumaczacej regionalne zmiany klimatu Ziemi ruchem skorupy ziemskiej.

Warszawa, dnia 17 maja 2024 roku, godzina 10:25        Bogdan Jacek Góralski

46 visits · 1 online

Women’s rights and Earth’s climate are changible. Why???

https://justpaste.it/euus7

 Add Notes Messages Subscribed Shared with you

 bogdangoralski

Women’s rights and Earth’s climate are changible. Why???

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Public 

 Edit

Women’s rights and climate change

Author Bogdan Góralski

Human gender issues outrage public opinion all over the world. In my book entitled Man and climate, I present the impact of climate change on our civilization. In this article I raise the issue of women’s rights in the context of climate change.

As Krzysztof Szymborski describes in his book entitled Political animal (Szymborski K. (2011), Political animal, Polityka’s Library), great apes maintain a clear cultural division distinguishing the sexes from each other. Females take care of the offspring, and males fight for territories and females.
Differences in social functions result from the struggle for existence and, unacknowledged, behavior
species. Evolution has transformed apes morphologically into humans, but the social sex characteristics of human herds generally remain unchanged. Climate changes, movements of plant vegetation zones and the resulting migrations of anthropoids and later human groups played a major role in human evolution (Góralski B. (2014) Notes on the evolution of mammals in the context of climate change, available at Eioba.pl). As a result, the civilizational framework of human groups developed – human culture. This culture differed between human groups formed in warm and cold climates.
The warm climate promoted greater individuality – it was easier for a small group to survive in the more friendly environment of a limited fishing ground. In these smaller human groups, where, in addition to hunting, gathering was also practiced, every person counted, including women who were skilled at collecting – a culture of gender equality was created.
The cold climate favored larger teams able to hunt large animals that provided most of the group’s food. In these groups, existence depended on the successful hunting of a group of men – a culture of male predominance was created.
Both of these cultures, formed over hundreds of millennia, have survived to this day along with the genes of their representatives and differentiate modern societies in terms of the rights of women and men (Góralski B. (2013), Man and climate, available in the CEON Repository).

Climate change and economic development.

Fertile soils formed in the foreland of Pleistocene glaciers, which began to be used for agriculture during the Holocene climate warming, which resulted in a new type of human culture – life of groups of farmers in permanent residences. Agricultural populations grew in numbers because new workers were constantly needed to cultivate new areas of land. Women giving birth to children were valued. Research by a German sociologist (Richard Grunberger (1987) Social History of the Third Reich, PIW) indicates that in agricultural families cultivating small plots of land, most of the work is done by women. Due to greater responsibility for the well-being of the family, women’s rights in developing agricultural populations were respected. Women had equal rights.
This culture initially developed in the south of the Eurasian continent, where retreating glaciers allowed the climate to warm, e.g. in Anatolia, Mesopotamia, and southern China. In the south of Eurasia, numerous communities of peoples practicing agriculture developed. Climate changes occurring in the Holocene and historical times caused the zones of lush plant vegetation to shift northward and, along with them, the location of the centers of human civilization shifted. The original centers of agricultural cultures, e.g. in Egypt, Mesopotamia and southern China, lost their importance as a result of the drying climate, and the zones of monsoons irrigating them moved northwards. During the last phase of the Pleistocene glaciation in China, air temperatures dropped on average by 6-8 degrees Celsius and the summer monsoon zones moved 700 km to the southeast (Burroughs William J. (2005), Climate change in Prehistory: The End of the Reign of Chaos, New York: Cambridge University Press). During the Holocene warming, the zones of life-giving monsoons moved northwards. Agricultural peoples in the south then began to work on creating irrigation systems for farmlands on lands that lacked rainfall.
As a result of the drying of the climate, the former agricultural centers declined, and the people settled in these lands began to be subject to overpopulation conditions. Formerly numerous farmers’ populations, subjected to the environmental pressure of a climate that was deteriorating over the centuries, slowly began to adapt to the changed conditions. Irrigation was no longer enough to provide enough food, so the culture of life of a society affected by poverty began to change. First of all, social mechanisms reflected in customs began to limit the population. In these conditions, the importance of women decreased because they were held responsible for the problem-causing population growth. Women’s rights were limited and sex was subject to restrictive rules. 

To this day, the most overpopulated populations grant the least rights to women, e.g. in India and China, where even murders of newborn girls are commonplace (contemporary misogyns attitude in Japan are the result of overpopulation in little area of  Japanese islands). Islamic countries located mainly in the south, where the Prophet Muhammad granted great rights to women, are differentiated into more or less pro-women depending on the biological standard of living of their population. The worse these standards, the fewer women’s rights. In the northern countries to which civilization centers have moved, where the plant vegetation is the most abundant as a result of today’s favorable climate, agriculture is flourishing and is the basis of the economic pyramid developed by northern societies. There are conditions for the development of the agricultural industry and new jobs are created. People are needed to work and women are starting to be employed. Women are starting to get educated. The increasing education of women in wealthier societies favors learning techniques limiting procreation. Populations grow less rapidly and continue to develop economically thanks to the export of products to less developed areas of the world. There are more jobs and the demand for employees is growing. Therefore, workers’ rights, including women’s rights, are increasing. Society is an example of a community with great rights granted to women Polish. Our country has always suffered from a lack of people to work, and already in the Middle Ages, the more biologically vibrant German populations flooded our country with waves of immigrants, resulting in colonization under German law. This was due to more favorable climatic environmental conditions towards the west of Europe, favoring the growth of the German population and its migration towards the sparsely populated eastern lands. The Polish population did not develop dynamically, which was due to climatic conditions that were worse than in Western Europe. There was still a shortage of women to work in Poland, which caused the phenomenon of serfdom and promoted respect for women and their rights. Women often died in the postpartum period, so attempts were made to secure their rights and privileges to encourage them to give birth. Women in the stagnating Polish population were protected by, for example, customary inheritance law (?) and provided with male protection. Because Polish society was agricultural and the farming conditions resulting from the unfavorable climate were poor, women were responsible for most of the responsibilities in running usually small farms. Their responsibility for the existence of the family increased and, with it, their authority over their families. The rights of Polish women increased, along with their responsibility for the well-being of their families and the rights of European women. Social mechanisms in Polish society were influenced by contact with the large Polish Jewish community, in which women were privileged by the laws of Judaism. Jewish families were granted the right to kill with impunity a man who neglected to support the family. Jewish women still govern their families, and the rights granted to them were probably created at a time when the existence of the Jewish population was threatened by widespread persecution and pogroms. Excessive rights granted to women result in an increase in homosexuality among men, because the sexual drive is satisfied and there are no family relationships that are dangerous for men. All this resulted in an increase in the rights of Polish women, which was maintained by the great recklessness of Polish men, who often neglected to take care of their families. The differences described above in respecting women’s rights in areas with different climatic conditions allow us to assume that a favorable climate has a positive impact on the human economy and gender equality. Therefore, it is reasonable to assume that complete equality of rights and obligations of women and men in Poland will be possible in the conditions of developing agriculture and economy. We can develop Polish agriculture only by restoring the feudal system that favors population growth. We can develop Polish industry only by introducing protection for men through the voluntary principle of inheritance of acquired property by society. We will increase the Polish population through the migration of peasants from the overpopulated countries of the south, which will influence the respect of women’s rights, previously discriminated against, among the migrating peasant populations. My essay is an appeal to Polish women: “If you want to improve yours and your families’ fate, take care of women in countries overpopulated as a result of climate change.” Be more understanding towards Polish men. This will improve your well-being as well.

Warsaw, November 27-30, 2014 Bogdan Góralski

Szymborski Krzysztof (2011),

Political animal, Warsaw: Biblioteka Polityki.

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Women’s rights and climate change

https://justpaste.it/9q3t7

 Add Account

Women’s rights and climate change

User avatar

@anonymous · 1m · edited: 1s

Hidden 

 Edit

Women’s rights and climate change

Author Bogdan Góralski

Human gender issues outrage public opinion all over the world. In my book entitled Man and climate, I present the impact of climate change on our civilization. In this article I raise the issue of women’s rights in the context of climate change.

As Krzysztof Szymborski describes in his book entitled Political animal (Szymborski K. (2011), Political animal, Polityka’s Library), great apes maintain a clear cultural division distinguishing the sexes from each other. Females take care of the offspring, and males fight for territories and females.
Differences in social functions result from the struggle for existence and, unacknowledged, behavior
species. Evolution has transformed apes morphologically into humans, but the social sex characteristics of human herds generally remain unchanged. Climate changes, movements of plant vegetation zones and the resulting migrations of anthropoids and later human groups played a major role in human evolution (Góralski B. (2014) Notes on the evolution of mammals in the context of climate change, available at Eioba.pl). As a result, the civilizational framework of human groups developed – human culture. This culture differed between human groups formed in warm and cold climates.
The warm climate promoted greater individuality – it was easier for a small group to survive in the more friendly environment of a limited fishing ground. In these smaller human groups, where, in addition to hunting, gathering was also practiced, every person counted, including women who were skilled at collecting – a culture of gender equality was created.
The cold climate favored larger teams able to hunt large animals that provided most of the group’s food. In these groups, existence depended on the successful hunting of a group of men – a culture of male predominance was created.
Both of these cultures, formed over hundreds of millennia, have survived to this day along with the genes of their representatives and differentiate modern societies in terms of the rights of women and men (Góralski B. (2013), Man and climate, available in the CEON Repository).

Climate change and economic development.

Fertile soils formed in the foreland of Pleistocene glaciers, which began to be used for agriculture during the Holocene climate warming, which resulted in a new type of human culture – life of groups of farmers in permanent residences. Agricultural populations grew in numbers because new workers were constantly needed to cultivate new areas of land. Women giving birth to children were valued. Research by a German sociologist (Richard Grunberger (1987) Social History of the Third Reich, PIW) indicates that in agricultural families cultivating small plots of land, most of the work is done by women. Due to greater responsibility for the well-being of the family, women’s rights in developing agricultural populations were respected. Women had equal rights.
This culture initially developed in the south of the Eurasian continent, where retreating glaciers allowed the climate to warm, e.g. in Anatolia, Mesopotamia, and southern China. In the south of Eurasia, numerous communities of peoples practicing agriculture developed. Climate changes occurring in the Holocene and historical times caused the zones of lush plant vegetation to shift northward and, along with them, the location of the centers of human civilization shifted. The original centers of agricultural cultures, e.g. in Egypt, Mesopotamia and southern China, lost their importance as a result of the drying climate, and the zones of monsoons irrigating them moved northwards. During the last phase of the Pleistocene glaciation in China, air temperatures dropped on average by 6-8 degrees Celsius and the summer monsoon zones moved 700 km to the southeast (Burroughs William J. (2005), Climate change in Prehistory: The End of the Reign of Chaos, New York: Cambridge University Press). During the Holocene warming, the zones of life-giving monsoons moved northwards. Agricultural peoples in the south then began to work on creating irrigation systems for farmlands on lands that lacked rainfall.
As a result of the drying of the climate, the former agricultural centers declined, and the people settled in these lands began to be subject to overpopulation conditions. Formerly numerous farmers’ populations, subjected to the environmental pressure of a climate that was deteriorating over the centuries, slowly began to adapt to the changed conditions. Irrigation was no longer enough to provide enough food, so the culture of life of a society affected by poverty began to change. First of all, social mechanisms reflected in customs began to limit the population. In these conditions, the importance of women decreased because they were held responsible for the problem-causing population growth. Women’s rights were limited and sex was subject to restrictive rules. 

To this day, the most overpopulated populations grant the least rights to women, e.g. in India and China, where even murders of newborn girls are commonplace (misogyns in Japan are the result of overpopulation in little area of  Japanese islands). Islamic countries located mainly in the south, where the Prophet Muhammad granted great rights to women, are differentiated into more or less pro-women depending on the biological standard of living of their population. The worse these standards, the fewer women’s rights. In the northern countries to which civilization centers have moved, where the plant vegetation is the most abundant as a result of today’s favorable climate, agriculture is flourishing and is the basis of the economic pyramid developed by northern societies. There are conditions for the development of the agricultural industry and new jobs are created. People are needed to work and women are starting to be employed. Women are starting to get educated. The increasing education of women in wealthier societies favors learning techniques limiting procreation. Populations grow less rapidly and continue to develop economically thanks to the export of products to less developed areas of the world. There are more jobs and the demand for employees is growing. Therefore, workers’ rights, including women’s rights, are increasing. Society is an example of a community with great rights granted to women Polish. Our country has always suffered from a lack of people to work, and already in the Middle Ages, the more biologically vibrant German populations flooded our country with waves of immigrants, resulting in colonization under German law. This was due to more favorable climatic environmental conditions towards the west of Europe, favoring the growth of the German population and its migration towards the sparsely populated eastern lands. The Polish population did not develop dynamically, which was due to climatic conditions that were worse than in Western Europe. There was still a shortage of women to work in Poland, which caused the phenomenon of serfdom and promoted respect for women and their rights. Women often died in the postpartum period, so attempts were made to secure their rights and privileges to encourage them to give birth. Women in the stagnating Polish population were protected by, for example, customary inheritance law (?) and provided with male protection. Because Polish society was agricultural and the farming conditions resulting from the unfavorable climate were poor, women were responsible for most of the responsibilities in running usually small farms. Their responsibility for the existence of the family increased and, with it, their authority over their families. The rights of Polish women increased, along with their responsibility for the well-being of their families and the rights of European women. Social mechanisms in Polish society were influenced by contact with the large Polish Jewish community, in which women were privileged by the laws of Judaism. Jewish families were granted the right to kill with impunity a man who neglected to support the family. Jewish women still govern their families, and the rights granted to them were probably created at a time when the existence of the Jewish population was threatened by widespread persecution and pogroms. Excessive rights granted to women result in an increase in homosexuality among men, because the sexual drive is satisfied and there are no family relationships that are dangerous for men. All this resulted in an increase in the rights of Polish women, which was maintained by the great recklessness of Polish men, who often neglected to take care of their families. The differences described above in respecting women’s rights in areas with different climatic conditions allow us to assume that a favorable climate has a positive impact on the human economy and gender equality. Therefore, it is reasonable to assume that complete equality of rights and obligations of women and men in Poland will be possible in the conditions of developing agriculture and economy. We can develop Polish agriculture only by restoring the feudal system that favors population growth. We can develop Polish industry only by introducing protection for men through the voluntary principle of inheritance of acquired property by society. We will increase the Polish population through the migration of peasants from the overpopulated countries of the south, which will influence the respect of women’s rights, previously discriminated against, among the migrating peasant populations. My essay is an appeal to Polish women: “If you want to improve yours and your families’ fate, take care of women in countries overpopulated as a result of climate change.” Be more understanding towards Polish men. This will improve your well-being as well.

Warsaw, November 27-30, 2014 Bogdan Góralski Szymborski Krzysztof (2011),

Political animal, Warsaw: Biblioteka Polityki.

2 visits · 2 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Are we animals or Christians?

https://justpaste.it/f8pyw

Are we animals or Christians?

In the face of upcoming mass migrations, we Poles must decide whether we are animals defending our territory or Christians helping our neighbors and even our enemies in accordance with the teachings of Christ???

Helping our neighbors should consist in offering hospitality in our land to newcomers from overpopulated countries. So far, the Catholic Church in Poland is against bringing to Poland people who are culturally alien to us, which is contrary to Christ’s teaching on helping others.

So how can we convince the average Pole that the Polish raison d’état is to voluntarily make our land available to foreigners?

Let’s read what the Pole Adam Krzyżanowski wrote about Christian morality in 1948 in a book titled “Christian Political Morality”:

“The psychological foundation of Christian morality is the belief that the inclination towards good and evil, as well as both altruistic and egoistic drives, are inherent in all people. The advantage of some over the other is the result of free human decision. Man is a imperfect being, but capable of rising to the heights of moral perfection through the effort of his will. Christian morality contrasts the obligation to love one’s neighbor and self-control, which overcomes negative tendencies, with the undoubted willingness of people to do evil and excessive selfishness. Individual internal effort aimed at improving spiritual and moral properties is the essence of true progress and at the same time the basis for repairing people’s coexistence with each other (Krzyżanowski 1948:31)”.

Individual, moral human activities should be supported by social institutions. We must realize that love for one’s neighbor is not an end in itself. It is only a means to the goal of developing society. Love of neighbor plays a utilitarian role and in order to be cultivated, it must bring benefits to people, not just sacrifices. Let’s love others so that we can live better ourselves. People will reciprocate. So let us voluntarily invite other nations to live in Poland to developing our State and Polish society. They will definitely reciprocate and bring the best help to us. We just need to prepare the Polish social and economic structure to be ready to welcome other nations to avoid chaos. The basics of this structure can be found in my online publications.

Warsaw, 2013-2024 May 16, 2024, 7:45 am Bogdan Jacek Góralski

Czy jesteśmy zwierzętami czy chrześcijanami?

W obliczu nadchodzących masowych migracji my Polacy musimy zdecydować czy jesteśmy zwierzętami broniącymi swego terytorium, czy chrześcijanami pomagającymi w myśl nauk Chrystusa naszym bliźnim, a nawet naszym wrogom???

Pomoc naszym bliźnim powinna polegać na ofiarowaniu gościny na naszej ziemi przybyszom z przeludnionych krajów. Jak dotąd to Kościół Katolicki w Polsce jest przeciwny sprowadzaniu do Polski ludzi obcych nam kulturowo co jest wbrew nauce Chrystusa o pomocy bliźniemu.

Jak zatem przekonać przeciętnego Polaka o tym, że polska racja stanu to dobrowolne udostępnienie naszej ziemi obcym przybyszom.

Przeczytajmy co pisał o moralności chrześcijańskiej Polak Adam Krzyżanowski  w roku 1948 w książce pod tytułem „Chrześcijańska moralność polityczna”:

Psychologicznym fundamentem moralności chrześcijańskiej jest przeświadczenie, wedle którego skłonność ku dobremu i do złego oraz popędy zarówno altruistyczne jaki i egoistyczne właściwe są wszystkim ludziom. Przewaga jednych nad drugimi jest wynikiem swobodnej decyzji ludzkiej. Człowiek jest istotą ułomną, ale zdolną wznieść się na wyżyny doskonałości moralnej wysiłkiem swojej woli. Moralność chrześcijańska przeciwstawia obowiązek miłości bliźniego i panowania nad sobą, przezwyciężającego skłonności ujemne, niewątpliwej pochopności ludzi do złego i do nadmiernego egoizmu. Indywidualny wysiłek wewnętrzny skierowany ku doskonaleniu właściwości duchowych i moralnych stanowi istotę prawdziwego postępu, a zarazem podstawę naprawy współżycia ludzi ze sobą (Krzyżanowski 1948:31).

Indywidualne, moralne, działania człowieka winny być wspierane przez instytucje społeczne. Musimy  zdawać sobie sprawę z tego, że miłość bliźniego nie jest celem samym w sobie. Jest tylko środkiem do celu jakim jest rozwój społeczeństwa. Miłość bliźniego pełni rolę utylitarną i aby była pielęgnowana musi przynosić ludziom korzyści, a nie tylko wyrzeczenia. Kochajmy innych dlatego aby samemu żyć lepiej. Ludzie się przecież odwzajemnią. Zaprośmy więc dobrowolnie inne narody do zamieszkania w Polsce dla rozwoju naszego państwa i polskiego społeczeństwa. Na pewno się odwdzięczą i przyniosą nam najlepszą pomoc. Musimy tylko przygotować polską strukturę społeczną i ekonomiczną aby była gotowa na przyjęcie innych narodów by uniknać chaosu. Podstawy tej struktury znajdziecie w moich internetowych publikacjach

Warszawa, 2013-2024   16 Maja 2024 roku, godzina 7:58   Bogdan Jacek Góralski              

He wasn’t the Savior?????

Today I found this post on Facebook:

Jesus Christ was not the Savior

Jesus Christ was not the Savior of my people and He did not die on the cross for us. But after 2000 years it is known that your Messiah allowed his Christian followers to rape and murder 100 million of my people and steal our land.

                                                                       Jerry Adams 2017

Yesterday Facebook blocked my post on Facebook titled “The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West”

https://justpaste.it/a99l5

on charges of publishing drastic content.

Let’s consider what drives the owner of Facebook.

Both entries are drastic (but mine is certainly less drastic and warns against what happened during the European invasion of the continents of North and South America caused by the climate crisis of the Little Ice Age. Here, the Christian population of Europe, driven by the famine caused by the Little Ice Age, emigrated in the 17th century to XIX century to other continents and carried out the planned extermination of North American Indians and indigenous people of South America. The extermination of entire nations was carried out under the pretext of spreading the Christian faith. Hundreds of millions of natives were murdered with the name of Christ on their lips, but the real reason was the desire to take over the lands of the natives where they lived. Therefore, in the title I asked the question whether Christ was the Savior, and if so, for whom was He????

  Today the situation is repeating itself, but the West is now threatened by the invasion of hundreds of millions of migrants from Asia and Africa driven by the climate crisis and hunger. Will Asian and African hungry migrants behave during the invasion as the Huns and Germans did during the invasion of Western Rome in the 6th century AD, as Europeans did during the invasion of the Americas in the 17th-19th centuries?

Will they murder the elites and indigenous people of the West like the Huns and Germans did to the Romans and the Europeans to the Indians?

Why did Facebook block my post warning against this future threat of mass extermination of Westerners and proposing countermeasures? Are Western elites afraid of the changes I propose? Certainly yes, because the implementation of my proposals will mean the end of the hegemony of Western elites. Is this end coming inevitably with each passing day???

Warsaw, May 15, 2024, 12:40 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Prześlij opinię

Panele boczne

Historia

Zapisane

On nie był Zbawicielem?????

Dziś nalazłem taki wpis na Facebooku:

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Jezus nie jest zbawicielem JESTEM PRZEPRASZAM een BOŻE. Jezus Chrystus nie był Zbawicielem mojego ludu i nie umarł za nas nas na krzyżu. Ale po 2000 latach wiadomo, że wasz Mesjasz pozwolił swoim chrześcijańskim wyznawcom zgwałcić i zamordować 100 milionów mojego ludu oraz ukraść naszą ziemię. Jerry Adams (2017)”

Facebook wczoraj zablokował mój wpis na Facebooku zatytułowany „The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West”

https://justpaste.it/a99l5

pod zarzutem publikowania treści drastycznych.

Zastanówmy się czym  kieruje się właściciel Facebooka.

Oba wpisy są drastyczne (ale mój na pewno jest mniej drastyczny i ostrzega przed tym co wydarzyło się podczas najazdu Europejczyków na kontynenty Ameryki Północnej i Południowej  spowodowanego kryzysem klimatycznym Małej Epoki Lodowej. Oto chrześcijańska ludność Europy kierowana głodem spowodowanym Małą Epoką Lodową wyemigrowała w wiekach XVII do XIX na inne kontynenty i dokonała planowe eksterminacji Indian północnoamerykańskich i rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej. Eksterminacja całych narodów była prowadzona pod pretekstem szerzenia wiary chrześcijańskiej. Wymordowano setki milionów tubylców z imieniem Chrystusa na ustach, ale prawdziwym powodem była chęć przejęcia  ziem tubylców na których oni żyli. W związku z tym w tytule zadałem pytanie czy Chrystus był Zbawicielem, a jeżeli był to dla kogo Nim był????

 Dzisiaj sytuacja się powtarza, ale to Zachodowi grozi teraz najazd setek milionów migrantów z Azji i Afryki gnanych kryzysem klimatycznym i głodem. Czy azjatyccy i afrykańscy głodni migranci zachowają się podczas najazdu tak jak Hunowie i Germanie podczas najazdu zachodniego Rzymu w VI wieku n.e., jak Europejczycy podczas najazdu  obu Ameryk w XVII-XIX wiekach?

Czy wymordują elity i rdzenną ludność Zachodu tak jak zrobili Hunowie i Germanie z Rzymianami oraz Europejczycy z Indianami?

Czym się kierował Facebook blokując mój wpis ostrzegający przed tą przyszłą groźbą masowej eksterminacji mieszkańców Zachodu i proponujący środki zaradcze? Czy zachodnie elity boją się zmian, które ja proponuje? Z pewnością tak bo realizacja mych propozycji to koniec hegemonii zachodnich elit. Czy koniec ten nadchodzi nieuchronnie z każdym dniem???

Warszawa, dnia 15 maja 2024, godzina 12:40    Bogdan Jacek Góralski

https://justpaste.it/73epr

He wasn’t the Savior?????

Today I found this post on Facebook:

Jesus Christ was not the Savior

Jesus Christ was not the Savior of my people and He did not die on the cross for us. But after 2000 years it is known that your Messiah allowed his Christian followers to rape and murder 100 million of my people and steal our land.

                                                                       Jerry Adams 2017

Yesterday Facebook blocked my post on Facebook titled “The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West”

https://justpaste.it/a99l5

on charges of publishing drastic content.

Let’s consider what drives the owner of Facebook.

Both entries are drastic (but mine is certainly less drastic and warns against what happened during the European invasion of the continents of North and South America caused by the climate crisis of the Little Ice Age. Here, the Christian population of Europe, driven by the famine caused by the Little Ice Age, emigrated in the 17th century to XIX century to other continents and carried out the planned extermination of North American Indians and indigenous people of South America. The extermination of entire nations was carried out under the pretext of spreading the Christian faith. Hundreds of millions of natives were murdered with the name of Christ on their lips, but the real reason was the desire to take over the lands of the natives where they lived. Therefore, in the title I asked the question whether Christ was the Savior, and if so, for whom was He????

  Today the situation is repeating itself, but the West is now threatened by the invasion of hundreds of millions of migrants from Asia and Africa driven by the climate crisis and hunger. Will Asian and African hungry migrants behave during the invasion as the Huns and Germans did during the invasion of Western Rome in the 6th century AD, as Europeans did during the invasion of the Americas in the 17th-19th centuries?

Will they murder the elites and indigenous people of the West like the Huns and Germans did to the Romans and the Europeans to the Indians?

Why did Facebook block my post warning against this future threat of mass extermination of Westerners and proposing countermeasures? Are Western elites afraid of the changes I propose? Certainly yes, because the implementation of my proposals will mean the end of the hegemony of Western elites. Is this end coming inevitably with each passing day???

Warsaw, May 15, 2024, 12:40 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Prześlij opinię

Panele boczne

Historia

Zapisane

On nie był Zbawicielem?????

Dziś nalazłem taki wpis na Facebooku:

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Jezus nie jest zbawicielem JESTEM PRZEPRASZAM een BOŻE. Jezus Chrystus nie był Zbawicielem mojego ludu i nie umarł za nas nas na krzyżu. Ale po 2000 latach wiadomo, że wasz Mesjasz pozwolił swoim chrześcijańskim wyznawcom zgwałcić i zamordować 100 milionów mojego ludu oraz ukraść naszą ziemię. Jerry Adams (2017)”

Facebook wczoraj zablokował mój wpis na Facebooku zatytułowany „The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West”

https://justpaste.it/a99l5

pod zarzutem publikowania treści drastycznych.

Zastanówmy się czym  kieruje się właściciel Facebooka.

Oba wpisy są drastyczne (ale mój na pewno jest mniej drastyczny i ostrzega przed tym co wydarzyło się podczas najazdu Europejczyków na kontynenty Ameryki Północnej i Południowej  spowodowanego kryzysem klimatycznym Małej Epoki Lodowej. Oto chrześcijańska ludność Europy kierowana głodem spowodowanym Małą Epoką Lodową wyemigrowała w wiekach XVII do XIX na inne kontynenty i dokonała planowe eksterminacji Indian północnoamerykańskich i rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej. Eksterminacja całych narodów była prowadzona pod pretekstem szerzenia wiary chrześcijańskiej. Wymordowano setki milionów tubylców z imieniem Chrystusa na ustach, ale prawdziwym powodem była chęć przejęcia  ziem tubylców na których oni żyli. W związku z tym w tytule zadałem pytanie czy Chrystus był Zbawicielem, a jeżeli był to dla kogo Nim był????

 Dzisiaj sytuacja się powtarza, ale to Zachodowi grozi teraz najazd setek milionów migrantów z Azji i Afryki gnanych kryzysem klimatycznym i głodem. Czy azjatyccy i afrykańscy głodni migranci zachowają się podczas najazdu tak jak Hunowie i Germanie podczas najazdu zachodniego Rzymu w VI wieku n.e., jak Europejczycy podczas najazdu  obu Ameryk w XVII-XIX wiekach?

Czy wymordują elity i rdzenną ludność Zachodu tak jak zrobili Hunowie i Germanie z Rzymianami oraz Europejczycy z Indianami?

Czym się kierował Facebook blokując mój wpis ostrzegający przed tą przyszłą groźbą masowej eksterminacji mieszkańców Zachodu i proponujący środki zaradcze? Czy zachodnie elity boją się zmian, które ja proponuje? Z pewnością tak bo realizacja mych propozycji to koniec hegemonii zachodnich elit. Czy koniec ten nadchodzi nieuchronnie z każdym dniem???

Warszawa, dnia 15 maja 2024, godzina 12:40    Bogdan Jacek Góralski