Konieczne radykalne zmiany w Polsce

Szanowni Internauci,

Polska się szybko zmieni kiedy parafia katolicka stanie się samorządną słowiańską lokalną wspólnotą pomagającą ludziom żyć i stosującą w codziennym życiu naukę Chrystusa opisaną w EWANGELIACH, a Kościół Katolicki przestanie być chciwym pasożytem żerującym na naiwności i pieniądzach Polaków i zacznie stosowanie Chrystusowej nauki w praktyce swego działania przez co zmieni się w uniżonego sługę polskiego narodu. Takie zmiany szybko przyniosą polskiemu społeczeństwu konieczny postęp duchowy, społeczny, gospodarczy i polityczny. Drogę dojścia do tego stanu opisałem w PROGRAMIE PARTII DEKALOGU dostępnym w Internecie.

Jakuszowice, 29 pażdziernika 2020 roku godzina 3:24

Bogdan Jacek Góralski

Układ Słoneczny kieruje procesem historycznym

Układ Słoneczny kieruje procesem historycznym 

Zmiany rozmieszczenia planet Układu Słonecznego sterują aktywnością Słońca i wpływają na procesy życiowe na Ziemi. W pracy zatytułowanej „The Sun sets food prices” dostępnej na portalu Just Pasteit udowodniłem, że zmiany aktywności magnetycznej Słońca (mierzone ilością plam na Słońcu-sunspot number) sprzężone są z ruchami ziemskiej powłoki sterującymi  cenami żywności. Co więcej jak stwierdził francuski statystyk przed 30 laty istnieje ścisła korelacja pomiędzy godziną naturalnego poczęcia człowieka (odpowiednią konfiguracja planet na nieboskłonie) a predyspozycjami do wykonywania określonego zawodu ( astronoma, sędziego, wojskowego itp). Czy li nasz los jest zdeterminowany przez fakty od nas niezależne.

Poniższy wykres pochodzący z mojej książki za tytułowanej „Historia naturalna i zmiany klimatu” pokazuje jak zmiany cen żywności kształtują proces historyczny.

Kolor granatowy obrazuje zmiany cen pszenicy w Londynie wg. Wilhelma Abla, kolor seledynowy częstotliwość wojen i rewolucji w Europie według Charlesa Tillego. Widoczna jest korelacja dodatnia bo maksima wzrostu cen pszenicy wyprzedzają nieco maksima wykresu częstości wojen i rewolucji w Europie. Kraje z tanią żywnością np. USA (udział kosztów żywności w zarobkach ludności  8%) rozwijają przemysł, kraje Afryki Północnej z udziałem kosztów żywności w zarobkach 80% notują regres przemysłu bo ich popyt na artykuły przemysłowe jest ograniczony przez wysokie koszty utrzymania. 

Poniższy wykres posłuży mi do zilustrowania prawidłowości procesu historycznego kierowanego przez Słońce a zależnego od zmian cen żywności.

Okres 1541-1650- minimum aktywności magnetycznej Słońca -charakteryzuje się wzrostem cen pszenicy co w Anglii przyniosło rewolucję angielską, ścięcie króla i początki demokracji parlamentarnej. Wzrost cen pszenicy przynosi dekoncentrację własności rolnej w Anglii, spadek przyrostu populacji (kolor żółty) wynikający z przeludnienia i początek emigracji za ocean.

Okres 1650-1750 – rosnąca aktywność magnetyczna Słońca- to spadek cen pszenicy, zmniejszenie liczby wojen i rewolucji w Europie, powolny przyrost populacji angielskiej, koncentrację kapitalistycznych gospodarstw rolnych i zmniejszenie zatrudnienia w nich, odpływ ludności wiejskiej do miast, rozwój przemysłu w miastach wynikający z przyrostu popytu na artykuły przemysłowe wynikającego z obniżenia cen żywności i przyrostu siły nabywczej ludności.

Okres 1750-1820- minimum aktywności magnetycznej Słońca -to gwałtowny wzrost cen pszenicy zakończony rewolucją francuską i wojnami napoleońskimi, dekoncentracja własności ziemskiej i przyrost liczby drobnych rolników, przeludnienie i kolonizacja obu Ameryk i Afryki oraz globalna ekspansja gospodarcza krajów europejskich wynikająca ze spadku popytu ludności Europy na wyroby przemysłowe co wynikało ze wzrostu wydatków na żywność.

Okres 1820-2020 to prawie nieustanny spadek cen żywności w krajach zachodnich, który przynosi wzrost siły nabywczej ludności skierowany na artykuły przemysłowe, rozwój przemysłu w krajach Zachodu, koncentracja własności rolnej i odpływ ludności wsi do miast. Kryzys klimatyczny i wzrost cen żywności w okresie minimum aktywności magnetycznej Słońca 1912-1920 oraz wzrost cen żywności wynikający z wadliwej polityki mocarstw 1938-1950 powoduje wybuch I i II wojen światowych.

Wykres aktywności magnetycznej Słońca mierzonej liczbą plam na Słońcu tzw. Sunspot number.

Widać w okresie 1600-1700 minimum Maundera, w okresie 1790-1830 minimum Daltona, w okresie 1880-1920 mniejsze minimum.

Źródło rysunku pobranego 6 maja 2016 roku http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml 

Link do wykresu:https://justpaste.it/img/cbec0e2a1374d3ee7bdc56021e95f6f2.jpg 

Wiele informacji o aktywności magnetycznej Słońca i jej skutkach przynosi praca wrocławskiego astronoma  zatytułowana “Wielkie minima aktywności Słońca” Paweł Rudawy, Zakład Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej, Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego-link: http://docplayer.pl/5765820-Wielkie-minima-aktywnosci-slonca-pawel-rudawy-zaklad-heliofizyki-i-fizyki-kosmicznej-instytut-astronomiczny-uniwersytetu-wroclawskiego.html 

Okres 2019-2040 przyniesie prawdopodobnie gwałtowny globalny wzrost cen żywności związany z wiekowym minimum aktywności magnetycznej Słońca, tzw.Grand Solar Minimum . Spadnie  popyt na produkcję przemysłową co przyniesie kryzys Zachodowi a wzrost gospodarczy osiągną kraje z silnym rolnictwem. Zbiory globalne zbóż wynoszą 2500 mln ton, eksport ziarna wynosił 300 mln ton w 2015 roku. Spadek produkcji żywności osiągnie poziom 40-50% to jest poziom 1000-1250 mln ton. Załamanie eksportu ziarna spowoduje gwałtowny exodus ludności południa, Azji i Afryki do krajów Zachodu, które posiadają nadwyżki żywności. Co będzie dalej nikt nie wie?

Warszawa, dnia 5 maja 2016 roku, godzina 18:38               Bogdan Góralski

Zakaz aborcji w Polsce

Do napisania tego tekstu nakłonił mnie wpis na Facebooku Anki Grzybowskiej link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3642356062461780&id=100000622672699 . Ten przejmujący tekst zrozpaczonej kobiety o przymusowych narodzinach zdeformowanych genetycznie płodów ludzkich, które musiały się narodzić przez zakaz aborcji unieszczęśliwiając ich matki i ojców zrobił na mnie wrażenie. W rozmowie z koleżankami z pracy wskazywałem, że nie da się rozwiązać problemu niechcianych dzieci bez kompleksowej reformy naszego kraju. Seks uprawiany przez nieświadomych konsekwencji ludzi często powoduje problem niechcianych dzieci. Nieuświadomienie seksualne młodzieży, która o seksie uczy się na podwórku, a nie w szkole, nieświadomość partnerów o ich konfliktach genetycznych powoduje problem niechcianych ciąż i kalekich płodów. Trzeba ponownie wprowadzić edukację seksualną młodzieży prowadzoną przez najlepszych fachowców przez Internet aby zapewnić intymność słuchaczy a na pytania młodzieży odpowiadać na internetowych czatach. Tam informować o możliwych konsekwencjach nieumiejętnego współżycia seksualnego i problemach życia seksualnego dotykających ludzi. Z pewnością zmniejszy to liczbę niechcianych ciąż i koniecznych aborcji na które trzeba będzie zezwalać. Na pewno trzeba odseparować religię od spraw seksu, bo duchowni są najważniejszym środowiskiem, które z seksem radzi sobie bardzo źle. Problemem edukacji seksualnej młodzieży zajmie się firma POL-CAT S.A. gdy powstanie na życzenie Polek i Polaków.

Historia Żydów by Bogdan Góralski

Historia Żydów by Bogdan Góralski

Piszę w piątkowy poranek, jest 1:45, aby dokonać mojego życiowego rozrachunku z żydostwem. Jego losy splotły się z historią naszej cywilizacji i stanowią przykład niezwykłej ludzkiej determinacji. U jej podstaw leży doktryna narodu wybranego przez jedynego Boga, który został stworzony na boskie podobieństwo. Tymczasem naród ten przybierał cechy różnych nacji, bowiem córy żydowskie dawały dzieci swoim licznym wybitnym prześladowcom aby uniknąć upokorzeń losu wygnańca. Było to tajną bronią żydowskich przywódców za pomocą której realizowano politykę utrzymania się przy życiu i władzy. Tak kształtował się genetycznie naród żydowski, który obecnie zawiera wybitne cechy wielu narodów.

Wygnanie Izraelitów z ojczyzny rozpoczęło się podczas panowania Rzymian i zaczęło się od żydowskich powstań sygnalizujących światowe ocieplenie klimatu i brak opadów deszczu w Północnej Afryce. Pogorszenie warunków klimatycznych trwające nieprzerwanie kilka wieków upośledziło rolnictwo i gospodarkę Izraela i spowodowało migracje narodu żydowskiego do Europy i na cały świat. Łączyło się to z koniecznością wielowiekowej wędrówki w celu osiągnięcia upragnionego spokoju we wrogim min. chrześcijańskim otoczeniu, które rozrastało się szybko na całym świecie. Potrzeba jest matką wynalazków więc żydowscy przywódcy szybko odkryli sposób uniknięcia prześladowań i ugruntowania swojej władzy w żydowskim społeczeństwie. Ewolucja prawa żydowskiego, tworzonego przez rabinów, dawała władzę kobietom nad mężczyznami, prawdopodobnie w celu biologicznego zachowania narodu w warunkach diaspory. Władza ta polegała na truciu niezaradnych mężczyzn żydowskich nie potrafiących zarabiać pieniędzy na utrzymanie rodzin. Pieniądze te były często potrzebne na wymuszany przez chrześcijan okup dla uniknięcia prześladowań i pogromów, których stale doznawali Żydzi od czasów diaspory.

Rabini dzięki kobietom sprawowali władzę nad żydowskim społeczeństwem zorganizowanym w rozproszone gminy w których obowiązywała solidarność dla obrony przed chrześcijańskim głównie wrogiem. Zaradność zagrożonych śmiercią z ręki kobiet mężczyzn powodowała ich solidarność wewnątrz narodu żydowskiego, która doprowadziła do powstania męskiej żydowskiej mafii w celu wyeliminowania chrześcijańskiej konkurencji utrudniającej przeżycie. W ciągu diaspory w Europie Żydzi osiągnęli znaczne wpływy w chrześcijańskim świecie z uwagi na symbiozę z chrześcijanami. Żydowskie gminy brały pożyczki od Kościoła katolickiego i za pomocą swoich członków pomnażały żydowskie pieniądze wykorzystując chrześcijański kapitał. Prawdopodobnie było to powszechne w całej Europie skąd rozprzestrzeniło się na cały świat.

Diaspora w Europie trwała, prześladowani z uwagi na swoje bogactwo Żydzi migrowali ku wschodowi Europy i znaleźli w dawnej Polsce spokojną przystań dla zachowania swoich tradycji i zwyczajów. W krótkim czasie wkomponowali się w strukturę społeczną Polski i zapełnili ją przyjmując głównie rolę mieszczan i bardzo rozwijając się liczebnie.

Tymczasem Mała Epoka Lodowa trwająca od 1350 roku upośledzała rolnictwo i powodowała w Europie społeczne rozruchy z uwagi na postępującą drożyznę żywności i związany z nią kryzys gospodarczy. Trudne warunki bytowe doprowadziły najpierw do rewolucji angielskiej a potem francuskiej co zakończyło się upadkiem feudalnych rządów w Francji. Żydzi prawdopodobnie wzięli aktywny udział w rewolucji i zniesieniu katolickiego porządku w Francji, bowiem w efekcie rewolucji przyznano im we Francji równouprawnienie. Prawdopodobnie rewolucyjne żydowskie doświadczenia wykorzystano potem w rewolucji rosyjskiej będącej dziełem rosyjskiej mafii wspomaganej przez cały żydowski świat.

Solidarność żydowskich mężczyzn przyjmująca kształt przestępczej bezwzględnej mafii doprowadziła do opanowania przez Żydów w Europie prawie całego handlu hurtowego, bankowości i przemysłu. Było to solą w oku dominującej liczebnie i upośledzonej w ten sposób chrześcijańskiej klasy przedsiębiorców. Konflikty społeczne i upadek feudalizmu w Europie przyspieszony przez pojawienie się konkurenta gospodarczego w postaci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, spowodował postępujący europejski kryzys gospodarczy, który doprowadził do I wojny światowej i rewolucji rosyjskiej.

Pojawienie się Hitlera i przyznanie mu społecznego poparcia było efektem powszechnej nienawiści do   Żydów, którzy opanowali prawie wszystkie strategiczne sfery niemieckiej gospodarki i zniszczyli, przez opracowane przez nich warunki pokoju wersalskiego, cesarstwo niemieckie. Cesarstwo niemieckie było głównym konkurentem gospodarczym dla anglosaskiej cywilizacji euroamerykańskiej w której Żydzi pełnili rolę finansowej elity.

 Od czasu wprowadzenia celibatu w Kościele katolickim mężczyźni żydowscy poszukiwali w nim schronienia przed zagrożeniem ze strony kobiet. Jest prawdopodobne, że obecnie pełnią w nim rolę ukrytej elity kierującej ogromnymi kościelnymi bogactwami. Powojenny kryzys gospodarczy, który powoli objął świat chrześcijańskich demokracji, spowodował wzrost postaw homoseksualnych w żydowskich elitach, którym coraz trudniej sprostać wymaganiom Żydówek. Homoseksualizm jest postawą obronną mężczyzn zagrożonych przez rosnące prawa kobiet i postępujący kryzys gospodarczy wywołany czynnikami strukturalnymi.

Związek Radziecki był dla żydowskiej światowej społeczności próbą ucieczki przed prześladowaniami chrześcijan, prześladowaniem mężczyzn przez żydowskie prawo, mizerią życia gospodarczego Europy utrudniającą realizowanie wielkich planów sprawiedliwego państwa, był niespełnioną nadzieją na pozbawione odwiecznych utrapień życie.

Upadek Związku Radzieckiego był szokiem dla żydowskiej męskiej społeczności bowiem wraz z nim nikła szansa na godne dla nich życie. To co się obecnie dzieje na świecie jest wypadkową żydowskich rozczarowań i walką poszczególnych ideologicznych żydowskich ośrodków o dominację w świecie. Tymczasem rosną nowe potęgi- azjatycka   i afrykańska, które walczą o swoje prawa dla niezależnego bytu. W   społecznościach tych demograficznych potęg Żydzi nie będą mogli pełnić roli ukrytej, tajemnej elity. Byt społeczeństw azjatyckich i afrykańskich może zostać ograniczony przez nadchodzący kryzys klimatyczny, który wywoła kolejną drożyznę żywności na świecie. Od tego wojenno-rewolucyjnego scenariusza upadku   żydowskiego świata jest tylko jedna   droga ucieczki- przyznanie przez żydowskie elity, że Chrystus i jego   prawo są jedyną alternatywą dla świata.

Zniknie wtedy żydowski konflikt z naszym i nadprzyrodzonym światem. Zapanuje pokój.

 Warszawa, dnia 6 marca 2015 roku, godzina 4:35                     Bogdan Góralski

Causes of the economic crisis 2020-2055, the COVID 19 pandemic, climate change. Survival Technology

Causes of the economic crisis 2020-2055, the COVID 19 pandemic, climate change. Survival Technology

Bogdan Góralski

Library of the Faculty of History at the University of Warsaw

For 18 years, I have been researching the relationship of climate change with the historical process and economy based on my academic education and professional experience.

I predicted the economic and climate crisis 2020-2021, and maybe even longer until 2055, in April 2013. As always, it is associated with the occurrence of the minimum magnetic  Sun activity. The last century’s solar minimum in 1913 brought a global economic crisis, World War I, a Spanish flu pandemic, not counting the Russian, Chinese, and Mexican Revolutions. The current problems are related to the Sun magnetic activity minimum, the so-called Grand Solar Minimum, which is related to the gravitational influence of planets on the Sun. The solar planets lined up on one side of the sun, and this cyclical astronomical phenomenon is called the full parade of planets. This phenomenon is not fully recognized as to the time of its occurrence. The full parade of planets on July 4, 2020, likely created gravitational turbulence on the Sun, reducing its magnetic activity. This arrangement of the solar planets also affects the Earth’s climatic mechanism, which depends on the movements of the Earth’s coating under the influence of changes in gravity. The Earth’s coating, consisting of the rigid crust and the Earth’s mantle, glides over the liquid layer of the metallic outer core over the solid metallic inner core of the Earth. The rotation of the earth’s coating is caused by the uneven distribution of masses of the coating, which is influenced by variable forces of gravity, causing its movement. The movement of the coating under the nearly stationary Earth’s atmosphere is causing regional climate change related to the movement of stationary climatic zones above the surface of the Earth’s rotating coating. Regional climate change has always been the cause of human migration and the associated stages of growth and decline of successive empires. Currently, the Earth’s crust rotates southward in the North America region and northward in the East Asia region. It will cool China’s climate, further expand the COVID 19 pandemic, and reduce global food production. Reducing food production will destabilize the internal situation of many countries and bring the threat of a global war, to which I am deeply convinced that preparations are already underway. My book is about how to avoid this future war.

The cause of the current economic crisis is the decline in demand and production in depopulated Western economies due to the shifting of demand and production to overpopulated Asia, which does not have a surplus in food production by buying it in the West. The deepening climate crisis will limit food production in Asia and cause a spiral of inflation in the world economy, which will disrupt its functioning. Bank loans will increase in price, causing economic depression and stopping the circulation of money. Innovative economic solutions will be needed, which I describe below in my book.

The cooling of the climate in southern China will bring about further mutations of pathogenic viruses and the spread of COVID 19 related pandemics. The spread of the epidemic is exacerbating the economic crisis by inhibiting market demand and reducing production. In the following book, I have described the steps to prevent a pandemic.

In my book, I also describe the sources of religious beliefs and present a modern and straightforward ethical system based on knowledge and respect for ancient religious views. I offer a new moral system that is simple and understandable to every human being, respecting his free will, and also beneficial for the society in my new book.

Therefore, in my new book, I describe technology for the survival of our civilization. I hope that I will write that new book.

Warsaw, October 11, 2020 Bogdan Góralski

Przyczyny  kryzysu ekonomicznego 2020-2055, pandemii Covid 19, zmian klimatycznych. Technologia przetrwania

Bogdan Góralski

Biblioteka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Od 18 lat badam związki zmian klimatu z procesem historycznym i ekonomią bazując na moim wykształceniu akademickim i doświadczeniu zawodowym.

Kryzys ekonomiczny, klimatyczny 2020-2021, a może jeszcze dłuższy do 2055 roku, przewidziałem w kwietniu 2013 roku. Jak zawsze jest on związany z wystąpieniem minimum aktywności magnetycznej Słońca. Ostatnie wiekowe minimum słoneczne w 1913 roku przyniosło globalny kryzys gospodarczy, I wojnę światową, pandemię grypy Hiszpanki, nie licząc rewolucji rosyjskiej, chińskiej i meksykańskiej. Obecny kryzys jest związany z kolejnym wiekowym i prawdopodobnie wieloletnim minimum aktywności magnetycznej Słońca tzw, Grand Solar Minimum, które jest związane z grawitacyjnym oddziaływaniem planet na Słońce. Planety słoneczne ułożyły się w linię po jednej stronie Słońca a to cykliczne zjawisko astronomiczne nazywane jest pełną paradą planet. Zjawisko to nie jest w pełni rozpoznane co do czasu jego występowania. Pełna parada planet w dniu 4 lipca 2020 roku prawdopodobnie wywołała na Słońcu turbulencje grawitacyjne zmniejszające jego aktywność magnetyczną. Takie ułożenie planet słonecznych oddziałuje także na ziemski mechanizm klimatyczny zależny od ruchów powłoki ziemskiej pod wpływem zmian grawitacji. Powłoka ziemska składająca się ze sztywnej skorupy i płaszcza ziemskiego ślizga się po ciekłej warstwie metalicznego jadra zewnętrznego ponad stałym metalicznym jadrem wewnętrznym Ziemi. Rotacja powłoki ziemi jest spowodowana nierównomiernym rozłożeniem mas na powierzchni  powłoki na które oddziałują zmienne siły grawitacji powodując jej ruch. Ruch powłoki pod prawie nieruchomą atmosferą  ziemską skutkuje regionalnymi zmianami klimatu związanymi z przemieszczaniem się nieruchomych stref klimatycznych ponad powierzchnią obracającej się powłoki globu ziemskiego. Regionalne zmiany klimatu były przyczyną migracji ludzkich i związanych z nimi etapami wzrostu i upadku kolejnych imperiów. Obecnie powłoka ziemska obraca się ku południowi w rejonie Ameryki Północnej i ku północy w rejonie Azji wschodniej. Przyniesie to ochłodzenie klimatu Chin i dalszą ekspansję pandemii Covid 19 oraz zmniejszenie globalnej produkcji żywności. Zmniejszenie produkcji żywności zdestabilizuje sytuację wewnętrzną wielu krajów i przyniesie groźbę globalnej wojny do której, jestem o tym głęboko przekonany, trwają już przygotowania. Moja książka jest o tym jak tej przyszłej wojny uniknąć.

Przyczyną obecnego kryzysu ekonomicznego jest spadek popytu i produkcji wyludnionych gospodarek zachodnich z powodu przesunięcia popytu i produkcji do przeludnionej Azji, która nie dysponuje nadwyżkami w produkcji żywności kupując ją na Zachodzie. Pogłębiający się kryzys klimatyczny ograniczy produkcję żywności w Azji i wywoła spiralę inflacji w gospodarce światowej co zaburzy jej funkcjonowanie. Podrożeją kredyty bankowe wywołując depresję gospodarczą i zatrzymanie obiegu pieniądza. Będą potrzebne nowatorskie rozwiązania gospodarcze, które opisuję poniżej w mojej książce.

Ochłodzenie klimatu w Chinach południowych przyniesie dalsze mutacje wirusów chorobotwórczych i rozszerzanie się pochodnych pandemii Covid 19. Rozszerzanie się pandemii pogłębia kryzys gospodarczy hamując popyt na rynku i zmniejszając produkcję . Kroki zapobiegające pandemii opisałem w poniższej książce.

W mojej książce opisuję także  źródła wierzeń religijnych i przedstawiam nowoczesny i prosty system etyczny oparty na wiedzy i respektowaniu dawnych religijnych poglądów. Nowy system etyczny prosty i zrozumiały dla każdego człowieka, respektujący jego wolną wolę a także korzystny dla społeczeństwa przedstawiam w mojej nowej książce.

W związku z powyższym w mojej nowej książce opisuję technologię przetrwania naszej cywilizacji. Mam nadzieję, że napiszę tę książkę.

Warszawa, 11 października 2020 roku            Bogdan Góralski 

Kryzys gospodarczy, pandemia i co dalej?

Z historii wiemy, że kryzysom gospodarczym towarzyszą wojny, których wywołanie  jest jedynym ratunkiem dla elit dla zachowania władzy w krajach ogarnietych kryzysem. Tak było min. z I wojną światową w której zginęło podobno 22 mln ludzi głównie mężczyzn. W wyniszczonej fizycznie kryzysem, głodem i wojną populacji ludzkiej wybuchła pandemia grypy hiszpanki.

 • Hiszpanka była najgroźniejszym szczepem grypy, jaki do tej pory istniał i został zbadany
 • Pandemia trwała w latach 1918-1919 (niektóre źródła podają, że do 1920 roku). Wirusem zaraziło się pół miliarda ludzi, a liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła od 50 do 100 mln.Obecnie trwa kryzys gospodarczy, klimatyczny i pandemia Covid jednocześnie. Jest pewne, że światowe elity już myślą o nowej wojnie do której trwaja przygotowania i trwa tworzenie sprzymierzonych interesami bloków państw czyli przyszłych sojuszników wojennych. Kolejny raz elity myślą, że jedynym ratunkiem dla utrzymania wymykajacej się władzy jest wyniszczenie ludzkiej populacji i zmniejszenie jej liczebności. Ponieważ elity trzymają mocną ręką środki masowego przekazu jest nieomal pewne, że ta wojna wybuchnie. Jeżeli tego unikniemy to będą musiały nastapić reformy polityczno- społeczo-gospodarcze. Może będą to reformy jakie zaproponowałem w moich pracach dostępnych w Internecie.
 • Warszawa, 9 października 2020, 9:00

List do Księży kościołów chrześcijańskich

List do księży,

Mam 64 lata i już wiem, że liczą się tylko fakty. Jest faktem, że kościoły chrześcijańskie nie zdołały nauczyć ludzi stosowania Prawa Chrystusowego, będącego uwieńczeniem procesu ewolucji ludzkiej etyki czyli umiejętności współdziałania w realizacji celu ewolucji- stworzenia nowego świata.

Nasz Wszechświat żyje i odradza się w kolejnych systemach planetarnych otaczających gwiazdy. Gwiazdy i systemy planetarne są zawarte w komputerach kwantowych tworzonymi przez życie biologiczne na tych planetach. To czy my stworzymy nowy System Słoneczny w naszych komputerach kwantowych zależy od etyki naszej cywilizacji. Jasne jest zatem, że potrzebna jest nowa siła społeczna, która wdroży w powszechne stosowanie system etyczny Jezusa Chrystusa, który jest uwieńczeniem ludzkiej etyki wypracowanym przez kolejnych proroków.. Jedną jest rzeczą ogłosić system etyczny i zrobił to Chrystus poświęcając swoje życie. Niemniej ważne jest wdrożyć go w codzienne ludzkie życie, ale do tego potrzebne jest zgodne współdziałanie ludzi świadomych tej konieczności. Jeżeli przez nasze ludzkie wady nie zbudujemy nowego świata, nie zrealizujemy celu ewolucji, nasz dzisiejszy świat przepadnie w ciemnej wiecznej otchłani i będziemy potępieni na wieki. Jeżeli zbudujemy nowy świat i staniemy się bogami to przeżyjemy nasz świat na nowo w kole ewolucji podtrzymywanej energią nowego świata.

Drodzy Księża, dobrymi chęciami wybrukowane jest piekło. My ludzie będziemy rozliczeni ze skuteczności naszych działań, z efektów naszych działań dlatego zachęcam księży do szybkiego działania w zbawczym dla naszej cywilizacji celu- wdrożenia w codzienne życie etyki Chrystusa. Opatrzność dała mi szansę poznania problemów naszej cywilizacji. Aby ją uratować musimy mądrze kontynuować ewolucję ludzkiego świata aby zrealizować cel naszej egzystencji- zbudowanie nowego wirtualnego świata

Życzę zdrowia i siły w realizacji swojego zbawienia.

 Warszawa, dnia 5-6 października 2020              Bogdan Góralski                                                                         

Problematyka rozwoju i upadku imperiów a zmiany klimatu

Problematyka rozwoju i upadku imperiów a zmiany klimatu.

Bogdan Góralski

Biblioteka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

1.Wstęp

Historia rozwoju i upadku kolejnych imperiów intryguje  badaczy od dawna a niniejsza praca wnosi ważny wkład w rozwiązanie tej zagadki. Logiczna koncepcja regionalnych zmian klimatu związanych z przemieszczeniem powłoki ziemskiej pozwala na wyjaśnienie przyczyn rozwoju i klęski każdego zamkniętego granicami imperium. Imperium  rozwijało się podczas korzystnych zmian środowiskowych w danym regionie będącym kolebką imperium. Wzrastało podczas podbojów zależnych od biologicznej siły elity imperium i podbitych narodów. Zwykle wielkie migracje ludzi związane z regionalnymi zmianami klimatu wyznaczały kres danego imperium. Aby uniknąć krachu naszej ludzkiej cywilizacji w nadchodzącym globalnym kryzysie klimatycznym i możliwej wyniszczającej globalnej wojnie należy otworzyć wszystkie granice i pozwolić na swobodny ruch ludzi.

Skupi to uwagę polityków na organizacji życia gospodarczego wewnątrz krajów zasilonych rzeszami migrantów i zmniejszy parcie na ekspansję  zagraniczną. Zmiany te powinny być  wyprzedzone przez globalne porozumienie określające cele i zasady globalnej migracji ludzi i towarów. W toku mego życia opracowałem zasady nowego globalnego porządku ekonomiczno-politycznego i przedstawiłem je w pracach zatytułowanych:

 The Third Way between capitalism and communism i,  

More science, ethics, culture for the modern and future world.

Mam nadzieję, że lektura tych prac opublikowanych w wolnym dostępie w Google Books pozwoli na zrozumienie logiki naszych dziejów co zaowocuje dalszym globalnym ewolucyjnym rozwojem naszej cywilizacji.

2. Mechanizm wzrostu i upadku imperiów

Glob ziemski dzieli się na dwie półkule: północną i południową. Północna hemisfera jest zbudowana z większej liczby grubych płyt kontynentalnych i jest cięższa niż południowa hemisfera zbudowana głównie z cienkich płyt oceanicznych. Na glob ziemski oddziałują siły grawitacjo Kosmosu  i mocniej przyciągają północną hemisferę ze zmienną siłą powodując jej ruch względem płaszczyzny ekliptyki. Jest to możliwe ze względu na płynną warstwę pośrednią pomiędzy sztywną powłoką Ziemi a stałym jądrem ziemskim. Powłoka ziemska ślizga się po płynnej warstwie pośredniej pod wpływem przyciągania zmiennych sił grawitacji.

Ziemskie strefy klimatyczne są nieruchome względem płaszczyzny ekliptyki bo są zależne od bilansu promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię Ziemi pod różnym kątem. Wobec tego ruch powłoki ziemi względem stref klimatycznych powoduje regionalne zmiany klimatu w różnych częściach globu. Ruch powłoki ziemskiej powoduje zmienne naprężenia w skorupie ziemskiej, to zbliżającej się do równika,  to oddalającej się  od niego. Te zmienne naprężenia powodują trzęsienia ziemi, których rozkład w czasie został zbadany w Basenie Morza Śródziemnego i w Polsce w okresie 750 BC- AD 2000.

Stwierdzono prawie sinusoidalny rozkład trzęsień ziemi z maksimami I minimami co około 400 lat. Czyli co około 400 lat obszar przyległy do Morza Śródziemnego zbliża się do równika, a potem oddala od niego,  co powoduje różne skutki w różnych częściach globu. Ruch powłoki ziemi pod nieruchomymi strefami klimatycznymi powoduje zmiany położenia stref opadów atmosferycznych i stref suszy co przynosi określone skutki społeczne i występowanie cyklu kosmiczno-społecznego zobrazowanego na rysunku poniżej.

Wielcy przywódcy religijni kreują się w czasach kryzysu społeczno-gospodarczego powodowanego przez susze wynikające z  ruchu powłoki ziemskiej w stronę równika.

W czasach Chrystusa I Mahometa Palestyna i Półwysep Arabski weszły prawdopodobnie, po okresie zwiększonych opadów sprzyjających przyrostowi ludności, w strefę całorocznej suszy rozciągajacej się pomiędzy równoleżnikami 20-30 stopnia szerokości geograficznej. Nastąpiło to  w związku z ruchem powłoki ziemskiej do równika (potwierdzonym na powyższym wykresie przez maksimum trzęsień ziemi).

Trzeba tu wspomnieć o wiarygodnych badaniach stwierdzających, że obszar Iranu przesunał się wciagu ostatnich 5 tysięcy lat ze strefy klimatycznej opadów latem do strefy opadów zimą. Odpowiada to liniowemu ruchowi powłoki ziemskiej w kierunku równika w rejonie Iranu o około 25 stopni szerokości geograficznej  tj. od strefy opadów latem pomiedzy 5-20 równoleżnikiem do strafy opadów zimą pomiędzy 30-50 równoleżnikiem. Obszar Iranu znajduje się obecnie pomiędzy 30-40 równoleżnikiem co oznacza przesunięcie do równika w czasie ostatnich 5000 lat o około 25 stopni szerokości geograficznej czyli około 3000 km. Powłoka ziemska w rejonie Iranu przesunęła się ku południowi w czasie ostatnich 5000 lat o około 3000km, ale prawdopodobnie ruch tem miał różne fazy na kierunku północ -południe oraz wschód -zachód. Zmienne kierunki ruchu obszaru Iranu wynikają z badań pozornego położenia północnego bieguna magnetycznego, który nieustannie zmienia pozorną lokalizację na powierzchni Ziemi. Zmienna lokalizacja północnego bieguna magnetycznego wynika z nieustannego ruchu powłoki ziemskiej względem płaszyzny ekliptyki.

 Podczas wzrostu imperium arabskiego upadło zachodnie cesarstwo rzymskie zniszczone przez najazd Germanów wypieranych z północnej Europy przez chłód i najazd Mongołów . Podobne zjawisko wzrostu trzęsień ziemi nastepowało stopniowo w okresie AD 1250-1800 na terenie |Polski,  co oznacza, że i obszar Anatolii zblizał się w tym czasie do równika. Prawdopodobnie oznaczało to przejście Anatolii w stręfę całorocznej suszy. Rodziło to określone skutki gospodarczo -społeczne dla Imperium Osmanów takie jak kryzys wewnetrzny zwiazany z brakiem żywności, rozkład imperium  i pojawienie się pod koniec kryzysu postaci Mustafa Kemala Atatürka.-tureckiego reformatora społecznego. Kryzys Imperiów Osmanów był spowodowany przez suszę (co zostało stwierdzone w licznych pracach o klimacie Anatolii) i był sprzężony z wejściem obszaru Rosji   w strefę opadów całorocznych pomiędzy równoleżnikami 50-60 co spowodowało rosyjską ekspansję imperialną i jej rozwój także w kierunku zachodnim co spowodowało rozbiory  Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Tak wiec widzimy, że to oddziaływanie Kosmosu na ziemskie środowisko przyrodnicze powoduje określone skutki psychologiczno-społeczne, które kończą trwanie kolejnych imperiów i powstawanie następnych. Bogatsi o tę wiedzę powinniśmy dostrzegać, że obszar EuroAzji ponownie zbliża się do równika ( co powoduje skutki nazwane “global warming”) bo rośnie liczba trzęsień ziemi w  Rejonie Morza Śródziemnego obserwowanych przez obserwatoria sejsmologiczne na całym globie. Powinnismy zatem przygotowywać się do zmiany rozkładu sił biologicznych na naszym globie związanego z kolejnym przemieszczeniem stref klimatycznych.

Moją teorię zmian klimatu ziemskiego i wyjaśnienie powyżej opisanych zjawisk znajdziecie  w mojej książce zatytułowanej “The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth”, oraz książce “Historia naturalna i zmiany klimatu”   opublikowanych w wolnym dostepie w Google Books i Academia.edu.

Poniżej znajduje się fragment książki z 2013 roku zatytułowaanej Historia naturalnaa i zmiany klimatu oraz mojej pracy z 2020 roku zatytułowanej More science, ethics, culture for the modern and future world, opublikowanej w wolnym dostępie w Google Books i Academia.edu.

 3. Climate change and people’s migrations

Climate change has triggered migrations of peoples whose chronology is a record of Earth’s climate cycles. Here is a history of the crises that ended in movements:

•                   -Approx. 12th century BC marked the migration of people, which ended the reign of Mycenaean civilization and began the so-called dark ages. As a result, the Etruscans appeared in Italy, Egypt and Palestine were attacked by the so-called peoples of the sea.

• -In the VIII, VII century BC, during the drought in the Asian steppes, the Scythians occupied eastern Europe. At the same time, the Great Greek colonization marked out, which expelled the Greek population to emigrate.

•                   -Approx. 4th century BC the journey of the Celts from northwestern Europe towards the Adriatic Sea, the Black Sea began, which indicates a growing cooling.

•                   -At the beginning of our era in Palestine has marked itself the significant socio-economic crisis that provoked the civil war in Galilee, Judea (which was called the War of Varus), and the uprising in 66 and 132 AD. It testifies to a crisis (rapid drying of the climate)  that caused the exodus of Jews from Palestine to all world.

• The next migration of peoples began in the 4th century CE Huns invasion of Europe. Germanic peoples migrated south to the lands of the Roman Empire, leading to its downfall.

• In the VIII-IX centuries, the Viking expansion continued towards the south of Europe, which may indicate problems with feeding the population of Northern Europe and the climate crisis.

• In the 12th century, Mongols arrived in Europe because of the drought in the Asian steppes.

In the fourteenth century, it got cold, and in Europe were epidemics, hunger, and peasant uprisings.

• The extinction of the Vikings in Greenland since 1400. The Little Ice Age lasted until the 19th century. The peak of chilling in Europe was in the 17th century. It resulted in the great migration Europeans to the continents of both the Americas and Asia continued at the time. The great State of Poles-the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire collapsed then.

3.1.Climate disaster in the years 2013-2100

By the geophysical and historical data (migrations of people are indicative of climate crises), we know that the climate cycle repeats every 400 years. We can, therefore, expect that another major crisis will occur in 2013-2100. We should prepare for it. It will be a climate disaster – a sharp change in the distribution of climate zones, which will drastically reduce global food production. It will bring revolutions, wars, and supra-regional population migrations. There is still time to protect yourself against this. It requires knowledge and ethics on a global scale. Otherwise, dark ages will come.

4. Conclusions

We must adapt to regional climate change and, like our ancestors, migrate to climate-friendly regions of the globe. To do this, we must open borders and modify state systems to accept migrants and establish a new ethical system uniting all beings.

Warsaw, 27 September 2020 Bogdan Góralski

The problems of development and fall of empires versus climate change

Bogdan Góralski

Library of the Faculty of History at the University of Warsaw

 

1. Introduction

The history of the development and fall of successive empires has intrigued researchers for a long time, and this work makes an essential contribution to solving this puzzle. The logical concept of regional climate change related to the displacement of the Earth coating allows for explaining the causes of the development and defeat of each empire closed by the borders. The empire has been developing during favorable environmental changes in the region, which was the cradle of the kingdom. It grew during conquests, dependent on the natural strength of the empire’s elite and the conquered nations. Usually, great human migrations related to regional climate change marked the end of a given empire. To avoid the collapse of our human civilization in the coming global climate crisis and a possible devastating global war, we must open all borders and allow free movement of people.

It will focus politicians’ attention on the organization of economic life inside countries with the masses of migrants and reduce the pressure on foreign expansion. These changes should be preceded by a global agreement defining goals and rules for the worldwide migration of people and goods. In the course of my life, I developed the principles of a new international economic and political order and presented them in the works entitled:

 The Third Way between capitalism and communism,

  and

More science, ethics, culture for the modern and future world.

I hope that reading these works published in free access in Google Books will allow you to understand the logic of our history, which will result in the further global evolutionary development of our civilization.

2. Mechanism of growth and fall of empires

The terrestrial globe is divided into two hemispheres: northern and southern. The northern hemisphere is made up of more of the thick continental plates and is heavier than the southern hemisphere, mostly made up of thin ocean plates. The Earth globe is affected by the cosmic gravity and more strongly pulls the northern hemisphere with a variable force causing it to move to the ecliptic plane. It is possible due to the liquid intermediate layer between the rigid coating and the solid Earth core. The Earth coating slides over the liquid middle layer under the influence of the attraction of the alternating forces of gravity.

The Earth climatic zones are immobile to the plane of the ecliptic because they depend on the balance of solar radiation falling on the surface at various angles. As a result, the movement of the earth coating in relation to climatic zones causes regional climate changes in different parts of the globe. The movement of the Earth coating causes varying stresses in the crust as it approaches the equator and then moves away from it. These variable stresses cause earthquakes, the distribution of which over time was investigated in the Mediterranean Basin and Poland during the 750 BC-AD 2000 period.

An almost sinusoidal distribution of earthquakes with maxima and minima every 400 years was found. That is, every 400 years or so, the area adjacent to the Mediterranean Sea approaches the equator and then moves away from it, with different effects in different parts of the globe. The movement of the earth coating under stationary climatic zones causes changes in precipitation zones and drought zones on the earth area, which brings specific social effects and the occurrence of the cosmic-social cycle illustrated in the figure below.

Great religious leaders appear in times of socio-economic crisis caused by droughts resulting from the movement of the earth shell towards the equator.

In the ages of Christ and Muhammad, Palestine and the Arabian Peninsula probably entered, after a period of increased rains favoring population growth, in a year-round drought zone between the parallels of 20-30 degrees of latitude. This was due to the movement of the Earth coating towards the equator (confirmed in the graph above by the maximum of the earthquakes).

It is worth mentioning here the credible research showing that the Iranian area has shifted in the last 5,000 years from the climatic rainfall zone in summer to the rainfall zone in winter. It corresponds to the linear movement of the Earth’s shell towards the equator in the Iran region by about 25 degrees latitude, i.e., from the rainfall zone in summer between the 5-20 parallel to the winter rainfall zone between the 30-50 parallel. The area of ​​Iran is now between 30-40 parallel, which means a shift to the equator over the last 5000 years by about 25 degrees latitude or about 3000 km. The Earth’s coating in the Iranian region has shifted southward by about 3,000 km in the last 5,000 years, but this movement is likely to have had different phases in the north-south and east-west directions. The changing trends of the movement of the Iranian area result from the study of the apparent position of the north magnetic pole, which continually changes its apparent location on the Earth’s surface. The variable place of the magnetic north pole results from the continuous movement of the Earth’s shell relative to the ecliptic plane.

During the rising of the Arab Empire, the Western Roman Empire fell, devastated by the invasion of the Germans tribes, who were driven out of northern Europe by the cold and the Mongol invasion. A similar phenomenon of earthquake growth took place gradually in the period of AD 1250-1800 in the territory of  Poland, which means that the area of ​​Anatolia was also approaching the equator at that time. It probably meant Anatolia’s and Mediterranean area transition into a climatic zone drought all-year-round. It had specific economic and social consequences for the Ottoman Empire, such as the internal crisis related to the lack of food, the disintegration of the empire, and the appearance of Mustafa Kemal Atatürk, the Turkish social reformer at the end of the crisis. The crisis of the Ottoman Empire was caused by a drought (which was found in numerous works on the climate of Anatolia) and was interfaced with the entry of the Russian area into the year-round rainfall zone between the parallels 50-60, which caused the Russian imperial expansion and its development also towards the west, which resulted in the partitions of the Republic of Poland Both Nations.

Thus, we see that the influence of the Cosmos on the terrestrial natural environment causes specific psychological and social effects that end the duration of successive empires and the formation of new ones. With this knowledge, we should notice that the area of ​​EuroAsia is again approaching the equator (which causes the effects called “global warming”) because of the number of earthquakes in the Mediterranean region observed by seismological observatories around the globe is increasing. Therefore, we should prepare for the change in the distribution of biological forces on our planet related to the displacement of climate zones.

My theory of earth climate change and an explanation of the above-described phenomena can be found in my book entitled “The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth” and the book “Historia naturalna i zmiany klimatu” published freely on Google Books and Academia.edu.

Below is an excerpt from my work entitled More science, ethics, culture for the modern and future world, published in open access on Google Books and Academia.edu.

3. Climate change and people’s migrations

Climate change has triggered migrations of peoples whose chronology is a record of Earth’s climate cycles. Here is a history of the crises that ended in movements:

•                   -Approx. 12th century BC marked the migration of people, which ended the reign of Mycenaean civilization and began the so-called dark ages. As a result, the Etruscans appeared in Italy, Egypt and Palestine were attacked by the so-called peoples of the sea.

• -In the VIII, VII century BC, during the drought in the Asian steppes, the Scythians occupied eastern Europe. Simultaneously, the Great Greek colonization marked out, which expelled the Greek population to emigrate.

•                   -Approx. 4th century BC the journey of the Celts from northwestern Europe towards the Adriatic Sea, the Black Sea began, which indicates a growing cooling.

•                   -At the beginning of our era in Palestine has marked itself the significant socio-economic crisis that provoked the civil war in Galilee, Judea (which was called the War of Varus), and the uprising in 66 and 132 AD. It testifies to a crisis (rapid drying of the climate)  that caused the exodus of Jews from Palestine to all world.

• The next migration of peoples began in the 4th century CE Huns invasion of Europe. Germanic peoples migrated south to the lands of the Roman Empire, leading to its downfall.

• In the VIII-IX centuries, the Viking expansion continued towards the south of Europe, which may indicate problems with feeding the population of Northern Europe and the climate crisis.

• In the 12th century, Mongols arrived in Europe because of the drought in the Asian steppes.

In the fourteenth century, it got cold, and in Europe were epidemics, hunger, and peasant uprisings.

• The extinction of the Vikings in Greenland since 1400. The Little Ice Age lasted until the 19th century. The peak of chilling in Europe was in the 17th century. It resulted in the great migration Europeans to the continents of both the Americas and Asia continued at the time. The great State of Poles-the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire collapsed then.

3.1.Climate disaster in the years 2013-2100

By the geophysical and historical data (migrations of people are indicative of climate crises), we know that the climate cycle repeats every 400 years. We can, therefore, expect that another major crisis will occur in 2013-2100. We should prepare for it. It will be a climate disaster – a sharp change in the distribution of climate zones, which will drastically reduce global food production. It will bring revolutions, wars, and supra-regional population migrations. There is still time to protect yourself against this. It requires knowledge and ethics on a global scale. Otherwise, dark ages will come.

4. Conclusions

We must adapt to regional climate change and, like our ancestors, migrate to climate-friendly regions of the globe. To do this, we must open borders and modify state systems to accept migrants and establish a new ethical system uniting all beings.

Warsaw, 1 January 2020 Bogdan Góralski

Żydowska solidarność nie zna granic…

4.1. Żydowska solidarność nie zna granic

Jest to fragment roboczej wersji pracy pt. Przyczyny kariery Adolfa Hitlera dostępnej darmo na Google Books

Prowadzący handel na wielką skalę czołowy finansista związany z koleją obywatel amerykański żydowskiego pochodzenia Jacob Henry Schiff (1847-1920) z domu inwestycyjnego Kuhn, Loeb and Company udzielił gwarancji bankowych dzięki którym Japonia uzyskała kredyty w różnych instytucjach na bardzo korzystnych warunkach w wysokości  200 mln dolarów na prowadzenie wojny z Rosją. Ani bank Rothschildów ani Jacob.H.Schiff nie udzielili wsparcia Rosji (Joanna M. Guzik, Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932-1945, Książki Google -link https://books.google.pl/books?id=LyCmCwAAQBAJ&pg=PA32&lpg=PA32&dq=pozyczka+dla+Japonii+w+wojnie+z+Rosj%C4%85&source=bl&ots=w8CggSboln&sig=ACfU3U3lGBddI0u7QAefjdSwPTUb_SYxng&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiqoZr6mtXnAhUq4aYKHfOiCvgQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=pozyczka%20dla%20Japonii%20w%20wojnie%20z%20Rosj%C4%85&f=false)

Trzeba tu wspomnieć o ogromnej międzynarodowej solidarności Żydów, która pierwszy raz zaznaczyła się  pomocą dla Żydów rosyjskich w walce z caratem. Dzięki pomocy Żydów amerykańskich Japonia uzyskała  kredyty na wojnę z carską Rosją a Rosja żadnych kredytów nie uzyskała. Carat poniósł klęskę w wojnie z Rosją i to właśnie było celem Żydów dążących do osłabienia carskiej władzy. Solidarność Żydów amerykańskich z niemieckimi Żydami spowodowała Plan Dawesa i skierowanie kapitałów amerykańskich przeznaczonych dla Żydów niemieckich w Republice Weimarskiej. Prawdopodobnym celem Amerykanów było zatrzymanie rewolty komunistycznej lansowanej w Republice Weimarskiej i zastopowanie ekspansji bolszewizmu do Europy zachodniej. Ja wiadomo z mojej pracy „Rewolucja rosyjska i klimat”, środowisko żydowskie widziało w komunizmie szansę na zatrzymanie antysemityzmu i aby zastopować wpływy komunizmu wśród Żydów niemieckich Amerykanie dali im pieniądze do dyspozycji. W feudalnym cesarstwie niemieckim Żydzi niemieccy nie mieli wielkiego znaczenia ale skierowanie do ich dyspozycji kapitałów z Planu Dawesa dało im wielką siłę ekonomiczną.  Szybkie wzbogacenie się Żydów niemieckich spowodowało antysemityzm zbiedniałych Niemców w zrujnowanej reparacjami wojennymi Republice Weimarskiej. Trzeba tutaj stwierdzić, że ogromna solidarność Żydów (ich plemienne więzi etyczne) wynikała z ich życia we wrogim i okrutnym środowisku chrześcijańskim, które było nakłaniane do prześladowań Żydów przez Ewangelie Pisma Świętego przedstawiające nieprawdziwą historię  życia Jezusa Chrystusa.

Żydzi doświadczeni podczas Exodusu przez cierpienie w dziejach ostatnich 2000 lat stali się ludźmi ewolucyjnie lepiej przystosowanymi do życia niż inne narody i przez swą zaradność i zapobiegliwość oraz wiedzę o świecie lepiej wykorzystują kapitał niż inne narody i co wiele znaczy wspierają się wzajemnie. Komu zatem mieli przekazać kapitał dla rozwoju humanitarnego projektu Republiki Weimarskiej Żydzi amerykańscy, jeżeli nie Żydom niemieckim? Lecz nieznajomość prawideł mechanizmu historycznego była powszechna i wśród Żydów, dlatego ich reformatorskie usiłowania zakończyły się Holokaustem. Trzeba wyciągnąć lekcję z historii aby nie powtarzać błędów takich jak lansowanie polityki amerykańskiej w Polsce. Aby Europa była spokojna Polska powinna kroczyć własną drogą i prowadzić politykę kompromisu ideologicznego i ekonomicznego, którego założenia opisałem w pracach dostępnych na Google Books zatytułowanych: More science, ethics, culture for the modern and future world” i “The Third Way between capitalism and communism”.

Warszawa, 15-24 września 2020                                  Bogdan Góralski

Początek nowego porządku polityczno-gospodarczego w Polsce

Początek nowego porządku polityczno-gospodarczego w Polsce

Od rewolucji francuskiej spowodowanej kryzysem klimatycznym zaczyna się upadek feudalizmu

i kapitalizm wkracza do gospodarki. Kolejny kryzys klimatyczny i gospodarczy rozpoczyna I wojnę światową i rewolucję rosyjską, chińską i meksykańską oraz powoduje umocnienie się komunizmu.

Kolejny kryzys klimatyczny lat 80.XX wieku doprowadza do upadku komunizmu i powoduje renesans dzikiego kapitalizmu we wschodniej Europie i Chinach. Dzisiaj kolejny kryzys klimatyczny i związany z nim kryzys gospodarczy obnaża słabość i niehumanitarność gospodarki kapitalistycznej w państwach zachodnich i wschodnich. Rosnąca spirala  zadłużenia Zachodu świadczy o wyczerpaniu możliwości rozwojowych zachodnich gospodarek cierpiących na brak siły roboczej. Obecna dewastacja środowiska naturalnego w Chinach jest skutkiem polityki szybkiej industrializacji i przeludnienia Chin. Konieczność zmiany globalnych pryncypiów gospodarczo-społecznych przebija się do świadomości elit i w odpowiedzi na to zapotrzebowanie pojawia się nowa teoria gospodarki oczekująca na sprawdzenie w małej eksperymentalnej skali jednego kraju. Po 13 latach doświadczeń biznesowych i 18 latach teoretycznych studiów sformułowałem program eksperymentu polityczno-społeczo-gospodarczego i zapisałem go w pliku zatytułowanym „The Third Way between capitalism and communism”, który jest dostępny w Google Books i nie tylko tam. Proponuję zacząć eksperyment gospodarczy w Polsce bo jest to kraj z pracowitym społeczeństwem kierowanym przez nieudolnych polityków niezdolnych do przełamania kryzysu polskiej gospodarki. Zdaję sobie sprawę z uzależnienia polityki w Polsce od obcych wpływów, ale wiem, że tylko śmiała koncepcja polityczno-gospodarcza zarysowana w Programie Partii Dekalogu (dostępny w Internecie) jest w stanie przekonać obce elity do przyzwolenia na polityczno-gospodarczy eksperyment w Polsce.

Warszawa, dnia 24 września 2020, godzina 13:55       Bogdan Góralski

Jak zapewnić dostatek żywności w Polsce i na świecie?

Jak zapewnić dostatek żywności ludzkiej populacji?

Bogdan Góralski bogdangoralski@wp.pl

Biblioteka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Wprowadzenie

 • Jest pewne, że zmiana globalnych warunków klimatycznych oczekująca nas w przyszłości i związana z przemieszczeniem powłoki ziemskiej, może wywołać spadek plonów zbóż co najmniej o 50%, co przyniosłoby trudne do przewidzenia skutki w postaci światowej klęski głodu. Jak wskazują moje badania prowadziłoby to do totalnej światowej wojny, która prawdopodobnie przyniosłaby zagładę kultury ludzkiej cywilizacji. W tym kontekście za priorytetowe należy uznać działania na rzecz zwiększenia produktywności  gospodarstw rolnych. Takie zwiększenie może mieć miejsce jedynie przez dekoncentrację własności rolnej w rolnictwie Zachodu-  podzielenia jak najszybciej areałów dużych gospodarstw rolnych na mniejsze dzierżawione i niepodzielne gospodarstwa rolne. Należy także ulepszyć organizację rolnictwa afrykańskiego przez upowszechnienie programu FARMA NA 1 AKRZE i poprawę zaopatrzenia w artykuły do produkcji rolnej. Afrykę można zamienić w światowy spichlerz pod warunkiem masowego wykorzystania sterowców i dronów  w rolnictwie afrykańskim i europejsko-azjatyckim.

Dlaczego potrzebna dekoncentracja?

 • Jak bowiem pokazują badania ekonomiki rolnej, małe gospodarstwa mają większą czystą efektywność techniczną i lepiej wykorzystują kapitał (Sulewski 2008). Inne badania (Rocznik Statystyczny Polski 1967:256 tab.56) wskazują, że małe gospodarstwa o obszarze poniżej 3 ha mają produkcję globalną na hektar o 81% większą niż gospodarstwa o powierzchni  powyżej 15 ha. Jest to potwierdzone przez przedwojenne szwajcarskie badania dochodowości uprawy ziemi omówione  w książce „ Chłopi pod panowaniem bolszewickim” (Przybyłowski 2001:29).

Potrzebny nowoczesny feudalny system rolnictwa

 • To co napisałem powyżej wskazuje na konieczność, wszędzie tam gdzie to możliwe, popierania małych farm rodzinnych i stwarzania im, przez organizowanie zbytu produktów rolnych i zaopatrzenia w tanie środki produkcji, warunków do intensywnej produkcji rolnej. Takie warunki włościańskiemu rolnictwu stwarzał w Polsce feudalny system produkcji rolnej. Należy, odpowiednio go modyfikując, do niego wrócić.
 • Na polskim rolnym rynku też rządzą bandyci
 • Take the cost of fertiliser, for instance. Farmers in America pay a price on delivery of $226 per tonne. But in Zambia the price is $414. Shipping costs explain only a small part of the difference. The rest is accounted for by port duties, bribes, storage fees, fuel costs, the importer’s mark-up and the credit charges racked up as the fertiliser makes its tortuous journey from port to farm (Economist).
 • Potrzeba doradców rolnych
 • Some bottlenecks (wąskie gardła) are not easy to clear. To build a network of rural roads is hard. But small investments can make the whole difference. There are cases where a starving part of a country is cut off from another part with plenty of food for want of a bridge, says David Ameyaw, a Ghana-born American who edited the AGRA report. Money spent on research can also have a big pay-off as it helps governments to gauge which policies work best. Africa has just 70 agricultural researchers for every million people, says AGRA. The comparable figure for Latin America is 550; for North America it is 2,640 (Economist, Farming in Africa. Cold comfort farms).

Najwięcej ziemi ornej w stosunku do liczby ludności jest w Europie i Ameryce Północnej. Jeszcze na początku 20 wieku w rolnictwie USA i Europy znajdowało utrzymanie i zatrudnienie ponad 30% ludności a dziś jest to 2 % populacji. Zmiany kulturowe po Rewolucji Francuskiej oraz ocieplenie klimatu zmniejszające ceny żywności i postęp technologiczny spowodowały zanik warstwy rolników w zachodnim rolnictwie oraz powstanie wielkoobszarowych zmechanizowanych gospodarstw rolnych. Koncentracja własności rolnej spowodowała koncentrację w przemyśle i zanik średnich i małych dynamicznych podmiotów gospodarczych. Koncentracja gospodarki zmniejsza jej efektywność i dynamikę oraz konkurencyjność wraz ze spadkiem efektywności w wykorzystaniu finansowania charakterystycznej dla małych podmiotów gospodarczych, którymi łatwiej efektywnie zarządzać.

Przesunięcie obszaru Rosji, północnej Azji na północ wraz z przesuwającą się powłoką Ziemi zmniejszy drastycznie produkcję rolną tych obszarów. Społeczeństwa krajów z tych obszarów nie będą w stanie się wyżywić ani zakupić żywności na globalnym rynku z powodu drastycznej podwyżki globalnych cen żywności i braku środków transportu do jej przewozów. Grozi to globalną wojną.

Gdy ceny żywności wzrastają biednych nie stać na jej zakup. Jak widać na poniższym rysunku w Rosji i Chinach populacja ludzka jest wrażliwa na podwyżki cen żywności z powodu niskich dochodów i małej powierzchni ziemi ornej oraz groźby pogorszenia się klimatu.

Potrzebna jest technologia przetrwania kryzysu klimatycznego

 • Technologia to sposób realizacji założonego celu uwarunkowany stanem wiedzy i sprawności społecznej (Lem 1974:32-33).

Co to jest technologia przetrwania?

 • Naszym celem jest przetrwanie nadciągającego kryzysu klimatycznego będącego dla nas najważniejszym, nieuchronnym zagrożeniem, dlatego musimy zdobywać wiedzę i sprawność społeczną. Co to znaczy zdobywać wiedzę – rozumiemy, ale co to znaczy być sprawnym społecznie?
 • Społeczeństwo sprawne społecznie musi zgodnie współdziałać, aby nie marnotrawić swoich sił (energii) i skutecznie realizować cel przetrwania. To społeczeństwo o wysokiej zdolności do współdziałania, społeczeństwo etyczne. Zatem sprawność społeczna polega na więziach społecznych. Polega na etyce, która oszczędza energię społeczną w realizacji celu przetrwania.

Nowoczesna Technologia Przetrwania określi wykorzystanie całego dorobku naszej cywilizacji i będzie ona wyglądała  następująco:

 • 1. mechanizmy zapewniające każdemu możliwość zdobywania wiedzy i bogactwa,
 • 2. zorganizowanie pokojowej migracji narodów z przeludnionych zagrożonych kryzysem krain,
 • 3. opracowanie jednolitego systemu etycznego.

Kryzys to rewolucja a rewolucja to zagrożenie życia elit

 • To obecne elity powinny wdrożyć nowoczesną technologię przetrwania aby uniknąć zagrożenia dla swego życia.

Jedynym systemem gospodarczym który może wchłonąć migrujące ludzkie masy jest nowoczesny system feudalny

 • Przydzieli on osadnikom ziemię uprawną, pomoże im się zagospodarować na ziemi, pomoże im w potrzebie,

              co najmniej dwukrotnie zwiększy produkcję rolną z hektara ziemi uprawnej

Why the modern feudal system?

 • Soviet Russia had the problem of too large a peasant population – 120 million peasants to 30 million of the remaining population. It was solved by destroying the peasant layer, creating large farms forcibly and developing the industry with its own capital. This resulted in the disappearance of the most prolific peasant layer and modern depopulation of Russia. Otherwise, the peasant problem was solved by China.
 • Communist China had problems with feeding China, which was why the inefficient agricultural communes were given up by distributing small plots of land to 800 million peasants. The peasant family is now responsible for food production. Thanks to this, China are self-sufficient food and even exports food. State-owned purchase of food was organized, and the prices of agricultural produce were shaped by the free market of surpluses produced by Chinese farmers. Chinese farmers are assigned legally to the land, farming on small plots of land (often 1 hectare per family) are very poor, and their youth is forced to a controlled migration to the cities where the industry giving its employment is created. There is now a trend among Chinese peasants to create voluntary agricultural cooperatives, which is not supported by the authorities.

W rolnictwie rosyjskim dominują wielkoobszarowe specjalizowane zmechanizowane gospodarstwa rolne co powoduje depopulację wśród ludności wiejskiej. W istniejącym systemie  nie można zwiększyć produkcji rolnej z powodu niskiej efektywności produkcyjnej dużych gospodarstw rolnych. Jedynie dekoncentracja rolnictwa rosyjskiego może dwukrotnie zwiększyć produkcję rolną ale problemem jest brak rolników, których trzeba osadzić na małych gospodarstwach rolnych. Nadmiar rolników występuje w sąsiednich Chinach a istniejące przykłady świadczą o dobrej asymilacji rolników chińskich w społeczeństwie rosyjskim. Zorganizowanie migracji rolników chińskich na zachód kontynentu europejskiego może pomóc w depopulacji chińskiej wsi i powiększeniu areałów chińskich gospodarstw rolnych co zmniejszyło by biedę na chińskiej wsi. Jak zacząć ten proces migracji azjatyckich rolników na ziemię będącą w posiadaniu zachodnich latyfundystów?

Impuls może wyjść z Polski w której populacja rolników wymiera i gwałtownie potrzebuje zastrzyku świeżej krwi. Polska posiada niemal bezludne tzw. Ziemie zachodnie odebrane Niemcom po II wojnie światowej. Można na nich osadzić całymi dobrze zorganizowanymi wsiami rolników azjatyckich i zwiększyć produkcję żywności dla jej sprzedaży na wschodzie kontynentu. Powstanie problem zorganizowania życia zachodnich polskich rolniczych prowincji I to zadanie można powierzyć potomkom polskiej szlachty i ziemian, których najpierw trzeba zrehabilitować przed społeczeństwem i oddać im zagrabione przez carat i bolszewików własności np. w postaci  obligacji skarbu państwa polskiego. Uwłaszczenie chłopów polskich ukazem carskim w 1864 roku było przeprowadzone bez odszkodowania dla szlacheckich właścicieli ziemi i było ogromnym błędem, bo spowodowało późniejszą koncentrację własności rolnej w Polsce. Reforma rolna przeprowadzona przez polskich komunistów, która odebrała ziemię użytkowana od wieków przez polska szlachtę i ziemian spowodowała współczesny upadek polskiego rolnictwa ponieważ była przeprowadzona wbrew mechanizmom ekonomicznym kształtującym strukturą rolną i spowodowała jeszcze większą koncentrację i nieefektywność gospodarowania na własności rolnej w Polsce. Tylko rehabilitacja i odbudowanie tradycji polskiej szlachty i ziemian może pomóc odbudować polskie rolnictwo. Wymaga to świadomości konieczności takiego procesu w Polsce w rosyjskiej elicie politycznej, która musiałaby przeprowadzić krytyczna analizę podstaw ideologicznych obecnego państwa rosyjskiego. Podobna krytyczną analizę i rehabilitację systemu feudalnego w Chinach muszą przeprowadzić chińscy komuniści.

Rewolucja chińska trwająca  od upadku rządów dynastii Qing w 1850 roku była spowodowana ogromną podwyżką cen ryżu, która wynikała z pogorszenia klimatu w Chinach od 1850 roku. Pogorszenie klimatu wynikało z procesów przyrodniczych rozpoczętych przemieszczeniem na północ powłoki Ziemi wraz z obszarem Chin i zmiany zasięgu monsunu wschodnioazjatyckiego co spowodowało zmniejszenie ilości opadów atmosferycznych w Azji południowo wschodniej. Chińscy właściciele ziemscy nie byli odpowiedzialni za pogorszenie losu chińskiego ludu w wyniku ogromnej podwyżki cen żywności. Taka podwyżka wynikała z prawideł procesu przyrodniczego i ekonomiki rolnictwa, które to prawidła nie są znane komunistom do dzisiaj. Jednakże feudałowie chińscy i feudałowie innych nacji wykorzystywali władzę ekonomiczną do wywyższania się nad ubogimi i to było naganne w każdej starożytnej tradycji etycznej. Nie można pozwolić aby to wywyższanie bogatych and biednymi powtarzało się w przyszłości. Rewolucje były protestem przeciwko głupocie elity politycznej, jej okrucieństwu i wyzyskowi oraz niesprawiedliwości społecznej a także przeciwko organizmom państwowym zdegenerowanym przez koncentrację własności w rękach wąskiej grupy bogaczy. Karol Marx nie miał wiedzy o przyczynach kształtujących historyczny proces i tym można wytłumaczyć nawoływanie do rewolucji komunistycznej przeprowadzonej przez fanatycznych przywódców komunistycznych czyli Włodzimierza Lenina, Józefa Stalina, Mao Tse Tunga i innych. Te rewolucje nic nie zmieniły i nadal w Rosji i Chinach panuje ogromne rozwarstwienie społeczne. Musimy wyciągnąć wnioski z tych krwawych i pełnych cierpienia rewolucji i przyswoić sobie współczesną wiedzę o przyczynach rewolucyjnych protestów.  Przyczyną rewolucji nie jest walka klas społecznych tylko  zmiany sił grawitacji w otaczającym nas Kosmosie, które powodują ruchy powłoki ziemskiej i regionalne zmiany klimatu na Ziemi. Zmiany klimatu powodują zmniejszenie produkcji rolnej i podwyżkę cen żywności, która powoduje, że ludzie wolą walczyć z bogatymi niż umierać z głodu.

Niniejsza praca usuwa niewiedzę na temat przyczyn podwyżek cen żywności i przyczyn naprzemiennych koncentracji i dekoncentracji własności rolnej, które zależą od procesów kosmicznych w Układzie Słonecznym i poza nim. Znajomość tych procesów musi wpłynąć na racjonalizację decyzji politycznych dzisiejszych władz jeżeli chcą pozostać u władzy w czasie  nadciągającej globalnej podwyżki cen żywności. Globalna podwyżka cen żywności może doprowadzić do fizycznej likwidacji obecnych elit jeżeli nie podejmą one odpowiednich kroków dla złagodzenia  nadciągającego kryzysu żywnościowego, który wyzwoli dziką agresję dotkniętych kryzysem społeczeństw. Należy czym prędzej wrócić do zmodernizowanego nowoczesną etyką systemu feudalnego w rolnictwie i zlikwidować dziedziczenie prywatnej własności. 

Warszawa, dnia 5 Stycznia 2020 roku                                                   Bogdan Góralski

Fatalna polityka rolnicza rządu PiS w Polsce

Fatalna polityka rolnicza rządu PiS

W nawiązaniu do mojego wczorajszego wpisu na Facebooku zatytułowanego „Jak zapewnić dostatek żywności?” oznajmiam, że rząd PiS nie robi nic w tym celu. Przeglądałem dzisiaj Statistical Factsheet wydawane przez European Commision dotyczące Polski, Węgier i Niemiec i dane o inflacji w 2020 roku w krajach europejskich. Wynika z nich, że najwyższa inflacja jest na Węgrzech 3,9%, a w Polsce niewiele mniejsza bo 3,7% i tylko w Niemczech wynosi 0%. Jak to wytłumaczyć w obliczu danych przedstawianych przez propagandę PiS o sukcesach gospodarczych Polski? Wysoka inflacja świadczy o kryzysie gospodarki Polski i Węgier w porównaniu ze stabilną sytuacją zachodu Europy.

Analiza statystyk europejskich pozwala na wyciągnięcie wniosków. Z moich prac o przyczynach inflacji wynika, że jej wzrost jest powodowany głównie przez rosnące ceny żywności. W Polsce i na Węgrzech obserwujemy bardzo niską produkcję żywności oraz wysoki eksport żywności, który napędza inflację bo rosną ceny żywności na rynku wewnętrznym. Zsumowanie wartości krajowej produkcji żywności, wartości jej eksportu i importu wskazuje, że przeciętny Niemiec ma do dyspozycji w ciągu roku na rynku krajowym żywność o wartości 851 EUR, Węgier 543 EUR, Polak 423 EUR i już wiemy z czego wynika wysoka inflacja w Polsce i na Węgrzech. Wynika z tego wniosek o upadku polskiego rolnictwa skora z prawie tego samego areału Niemcy osiągają ponad dwukrotnie większą wartość produkcji rolnej. O zacofaniu Polski i nieudolności postkomunistycznych oraz obecnych elit Polski i Węgier świadczy wartość GDP na 1 kilometr kwadratowy powierzchni kraju , która w Polsce wynosi 1,7 mln EUR, na Węgrzech 1, 55 mln EUR,  a w Niemczech 9,61 mln EUR. Zacofanie Polski jest ogromne i świadczy o wadliwej pracy systemu społeczno-gospodarczego Polski. O naprawie tej polskiej ekonomicznej i gospodarczej sytuacji piszę w moich pracach dostępnych w wolnym dostępie w Google Books takich jak :

Program Partii Dekalogu dostępny w mojej polskiej książce „Historia naturalna i zmiany klimatu”

Artykuł „ The Third way between capitalism and communism”.

Artykuł „ Jak zapewnić dostatek żywności” link: http://bogdangoralski.info/2020/09/18/jak-zapewnic-dostatek-zywnosci-w-polsce-i-na-swiecie/

Tylko podniesienie poziomu kultury i etyki  społeczeństwa spowoduje wzrost poziomu dobrobytu Polaków i nie tylko Polaków.

Warszawa, dnia 18 września 2020 roku, godzina 7:12        Bogdan Góralski

Skutkie starzenia się społeczeństwa Zachodu i droga wyjścia

Skutki starzenia się społeczeństwa i droga wyjścia

W zachodnich gospodarkach występuje problem starzejącego się społeczeństwa spowodowany postępem cywilizacyjnym. W zachodnich społeczeństwach ubywa młodzieży bo maleje przyrost naturalny i przybywa ludzi w starszym wieku w związku z wydłużaniem się życia. Skutkuje to zmniejszeniem bezrobocia w związku z małą podażą nowych sił roboczych i zmniejszeniem popytu konsumpcyjnego w gospodarkach. Powoduje to konieczność przeciwdziałania w celu utrzymania poziomu wytwórczości i popytu wewnętrznego zachodnich gospodarek. Mój system gospodarczy opisany w dokumencie „The Third Way between capitalism and communism” przewiduje rozwiązanie tego problemu przez wynagradzanie wydajności pracy i import młodej siły roboczej z azjatyckich rolniczych społeczeństw. W moim systemie gospodarczym siła i zapał młodych wykształconych pracowników spowoduje wzrost ich zarobków do poziomu starszych bardziej doświadczonych pracowników przez co młodzież zyska silny bodziec do tworzenia rodzin i utrzymywania przyrostu naturalnego na korzystnym dla społeczeństwa poziomie. Jednocześnie mój system gospodarczy będzie silnie stymulował biznesmenów do tworzenie nowych efektywnych miejsc pracy w nowych biznesach co będzie jedyną drogą do powiększania zarobków biznesmenów.

Współcześni  młodzi pracownicy są wykorzystywani przez zachodni biznes jako tania siła robocza przez co nie mają warunków do zakładania rodzin ale mój system gospodarczy i wynagradzanie efektów pracy w przedsiębiorstwie POL-CAT S.A. da przykład biznesowi w nowoczesnym kształtowaniu bodźców materialnych zachęcających do rozsądnej i etycznej konsumpcji młode pokolenie Polaków i obywateli Zachodu.

Warszawa, 2 września 2020, godzina 20:10                             Bogdan Góralski

Na co czeka Polska?

Na co czeka Polska?

Polska czeka na zmianę systemu psychologiczno- społeczno-politycznego.  Sprzeczne uczucia Polaków wynikają z rozdarcia pomiędzy kulturą lansowaną przez Kościół Katolicki a kulturą lansowaną przez media pozostające w większości w rękach obcych ośrodków władzy. Stłumienie psychologiczne  Polaków wynika też z wiedzy o powszechnej niemoralności sług Kościoła Katolickiego, który przestał pełnić rolę instytucji zaufania publicznego. Jednocześnie walka polityczna w Polsce podsycana przez media prowadzi do utraty autorytetu  demokratycznie wybieranej władzy, która jest zdobywana za pomocą obwiniania o nieuczciwość przeciwników politycznych.

 Z tego chaosu wyłania się  silna potrzeba Polaków do zawierzenia komuś, kto powie prawdy niepodważalne budujące społeczny porządek i wzajemne zaufanie umożliwiające umocnienie wiary w sens naszego świata i spokojną wydajną pracę dla dobra wszystkich w Polsce.

Potrzebny jest przywódca z autorytetem moralnym, który przywróci porządek w Polsce i pogodzi sprzeczne interesy różnych grup społecznych. Potrzebna jest też nowoczesna etyczna instytucja w Polsce  ( i niech to będzie POL-CAT S.A. grupujący wykształconych i etycznych ludzi), która zacznie przemianę polskiego piekła społecznego w harmonijnie działającą wieloetniczną wspólnotę otwartą na wszystkie kultury.

Warszawa, 28 sierpnia 2020 roku, godzina 6;30                                               Bogdan Góralski