Jakiej Polski broni PiS?

Jakiej Polski broni PIS?

Bogdan Góralski

Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

PIS broni Polski opartej na niejawnej finansowej organizacji Kościoła Katolickiego zbudowanej z nieopodatkowanych danin pieniężnych pobieranych od katolików I Państwa Polskiego. Proboszcz parafii katolickiej pobiera zwyczajowe daniny od wiernych za usługi duchowe świadczone wiernym przez Kościół Katolicki. Ponieważ w Polsce jest około 10 tysięcy parafii i Kościół Katolicki jest instytucją popieraną od wieków przez Państwo Polskie to majątek przezeń zgromadzony jest ogromny i nieopodatkowany.

Proboszcz katolicki (biskup też) zbiera od wiernych daniny pieniężne i w sposób niejawny inwestuje je w przedsiębiorstwa tworzone przez swoich parafian. Pobiera za to podatek w wysokości 10% dochodu od finansowanego przez Kościół Katolicki (KK) przedsiębiorstwa. Dochód ten trafia do KK jako nieopodatkowana darowizna na cele kultu religijnego i prawdopodobnie jest reinwestowany w przedsiębiorstwa parafialne. Przedsiębiorstwa zaufanych parafian (głównie handlowe) eksploatują lokalne społeczności zaspokajając ich potrzeby materialne. Zaufani parafianie ( najważniejsi członkowie PIS) wykorzystujący kościelne pieniądze są lokalnymi bogaczami drenującymi lokalny rynek z pieniędzy i dzielą się nimi z KK. Tak Kościół Katolicki trwałby przez wieki gdyby nie problem starzenia się społeczeństwa i postępującej jego edukacji. Parafialne społeczeństwa (głównie wiejskie) starzeją się i zmniejsza się populacja wiejska oraz daniny pobierane przez KK. Jednocześnie wieśniacy biednieją bo bogacą się ich kosztem lokalni bogacze wspierani przez KK. Grozi to upadkiem machiny finansowej Kościoła Katolickiego, która konkuruje o polski rynek z międzynarodowymi przedsiębiorstwami handlowymi tworzącymi blisko centrów parafialnych swoje agendy handlowe.

Mój pomysł na Polskę polega na ujawnieniu struktury finansowej i sposobu finansowania Kościoła Katolickiego co jest tematem tabu nie podejmowanym przez publikatory. Poddanie finansów KK kontroli Państwa i ujawnienie przepływów kościelnych pieniędzy to konieczność aby Państwo Polskie mogło się bezpiecznie rozwijać wraz z rozwojem duchowym Polaków.

Etyka Jezusa Chrystusa, Izraelity sprzed 20 wieków jest wypadkową rozwoju duchowego i dorobku intelektualnego całej ludzkiej cywilizacji. Dorobek ten został zebrany i opracowany przez Izraelitów w Paśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu i jest niespełnionym przesłaniem starożytnych cywilizacji. Kościół katolicki jest skupiony na osiąganiu wysokich zysków ze swej działalności i zapomniał do czego został powołany. Czas przypomnieć mu, że jego powołaniem jest służba wiernym i dbanie o ich rozwój duchowy a nie tworzenie swojej materialnej potęgi. Nauka Jezusa Chrystusa jest prosta-to Dekalog, Przykazanie Miłości Nieprzyjaciół i dzielenie się chlebem i winem. Reszta jest mniej ważna ale trzeba ją mieć na uwadze bo to nasza kultura. Czas aby Kościół katolicki podzielił się swoim bogactwem z wiernymi i aby służył nie tylko sobie- aby dzielił się z wiernymi chlebem i winem i rozwijał ich duchowo pozwalając na połączenie Polski z całym bogatym intelektualnie światem.

Jakuszowice, 3 lipca 2020, 6:06 Bogdan Góralski

TAO.The Way

TAO. The Way

Bogdan Góralski                                                                                                                                                                        

bogdangoralski@wp.pl

The goal of our path is Eternity, which Jesus Christ shows us.

It is not the goal you achieve that makes us happy, but the path to achieving the goal that makes us happy all the time while completing the stages leading to reach the goal. The goal set before us motivates us to make efforts, the more distant the goal the more we striving for it. The path to the goal shapes our perfection, which we will achieve in fullness at the end of the path.

overcoming our weaknesses will give us the satisfaction that will turn into a frustrating void when we reach the goal and make our dreams come true. We must have a plan for what to do next,  to consume success and be distinguished or continue to work on yourself and remain a modest and hard-working being that sets others an example of perfect self-realization – the example of the perfect way which one gives a chance for self-realization to the others. Providence sets different goals for us and it is important to guess the most important goal that has been set for us and to achieve it, regardless of necessary and voluntary suffering. As Jesus Christ said: Take your cross and follow me. This is Tao-real and the only way to achieve the goal that Providence sets before us.

Eternity is our goal and Jesus Christ shows us the way to it.

Celem naszej drogi jest Wieczność, którą wskazuje nam Jezus Chrystus.

Nie liczy się cel, którego osiągniecie ma nas uszczęśliwić  ale liczy się droga do osiągnięcia celu, która nas uszczęśliwia cały czas podczas pokonywania kolejnych etapów na drodze do osiągnięcia celu. Postawiony przed nami cel motywuje nas do wysiłków tym większych im bardziej odległy jest cel do którego dążymy. Droga do celu kształtuje naszą doskonałość, której pełnię osiągniemy u kresu drogi.

Pokonywanie naszych słabości da nam satysfakcję, która zamieni się we frustrującą pustkę gdy cel osiągniemy i spełnimy nasze marzenia. Musimy mieć plan co robić dalej? Czy konsumować sukces i być wyróżnionym czy dalej pracować nad sobą i pozostać skromną i pracowitą istotą dającą innym przykład doskonałej samorealizacji- przykład doskonałej drogi. Opatrzność stawia różne cele przed nami i ważne jest odgadnąć najważniejszy cel, który przed nami postawiono i zrealizować go nie bacząc na konieczne i dobrowolne cierpienia. Jak powiedział Jezus Chrystus: Bierz swój krzyż i idź za Mną. Oto jest Tao- prawdziwa i jedyna droga do realizacji celu, który Opatrzność stawia przed nami.

Naszym celem jest Wieczność a drogę do niej wskazuje nam Jezus Chrystus.

Warsaw, 30 May 2020, 15:57 Bogdan Góralski

The causes of global crisis 2020-202?

Causes of the global crisis 2020-202?

Bogdan Góralski

bogdangoralski@wp.pl

Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

On November 25, 2013, I published in the Repository of the CEON Open Science Center and the Jagiellonian Digital Library a work entitled Geneza węglowodorów. Nowe perspektywy prospekcji ropy i gazu . This work is available in English on the Internet under the title The genesis of hydrocarbons. New perspectives for the prospecting of oil and gas (free access in Google Books) .My work has probably contributed to the rapid increase in hydrocarbon production in the US and around the world. Rising production contributed to the fall in hydrocarbon prices.

On April 30, 2013, I wrote a paper published on May 9, 2014 in the CEON Repository entitled Prognozowanie cykli koniunktury (Forecasting business cycles) with a forecast of the economic crisis in 2018-2020. The economic crisis was to be the result of climate change coupled with the minimum magnetic activity of the Sun forecasted by geophysicists and astronomers. Climate change coupled with changes in gravity in the solar system were to cause a global increase in food prices. I described the mechanism of changes in food prices in my book entitled The modern look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth, available from the CEON Repository from July 27, 2019 and published in the revised form in Google Books.

My forecasts from many years ago proved to be accurate and in 2019, according to FAO, there was a global increase in food prices. See the graph below.

Chart source: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

The increase in food prices usually forced an increase in the price of hydrocarbons but now it is impossible due to the large production and large global supply of hydrocarbons. Countries that depend on food imports and at the same time depend on the export of hydrocarbons have only one way only to meet their food needs- the increase of production of hydrocarbons. This increase in production results in the current and forecast decrease in global energy prices. Will there be a global economic crisis in such a situation?

Certainly the Covid-19 epidemic exaggerated by the media and politicians has worsened the global economy. We must be prepared for the continuation of the epidemic and subsequent mutations of coronaviruses, which I described in the paper Further Covid -19 mutations will occur in the future published in the Repository of CEON and Academia.edu in the first days of May 2020.

I am sure that the only way to overcome the current economic crisis is to increase the importance of sound science (free from the pressure of the media and politicians) leading to an increase in global food production. I described the methods that lead to increased food production in our world in a book published in Google Books and the CEON Repository in December 2019 entitled What to do to ensure an abundance of food to the human population?

Jakuszowice, 6 May 2020, 4:00 Bogdan Góralski

Further Covid -19 mutations will probably occur in the future

Bogdan Góralski

Library of the Historical Institut of the University of Warsaw

Further Covid -19 mutations will occur in the near future

Bogdan Góralski

Library of the Historical Institut of the University of Warsaw

1.The cause of the COVID-19 coronavirus epidemic in Wuhan.

Probably the cause of the COVID-19 coronavirus epidemic in Wuhan was a drop in air temperature in central China that occurs during a minimum of solar magnetic activity. The fall in winter temperature in Wuhan in Central China in 2020 caused an outbreak of the coronavirus epidemic, which spread all over the world by the wake of goods exported from China. The last rapid temperature drop in Wuhan occurred around 2011 during the last minimum of solar magnetic activity. We currently have a new minimum of solar activity, and there has probably been a temperature drop in central China, (usually is warm in the  Wuhan) there has been a severe winter that has caused the outbreak of the epidemic of Coronavirus.

In Wall Streat Journal, I found an article explaining why harsh winters are dangerous for southern China’s residents, like Wuhan without heating their homes in the winter. The harsh winter in Wuhan 2019/2020 weakened the resilience of residents and due to the cold, the COVID-19 epidemic broke out. Winter temperatures in Wuhan in January 2020 fluctuated below 10 degrees Celsius during the day and dropped below zero at night. The lack of central heating of houses at such low air temperatures caused an increase in morbidity and an outbreak of an epidemic that spread to China and the whole world. Data on air temperature in Wuhan can be found at:

https://www.accuweather.com/en/cn/wuhan/103847/january-weather/103847?year=2020

Air temperatures in Ulaanbaatar, Mongolia in January 2020 reached -30 degrees Celsius at night and -20 degrees Celsius during the day, which testifies to the cooling of the climate in January 2020 in the entire central part of the Asian continent -link:

https://www.accuweather.com/en/mn/ulan-bator/246421/january-weather/246421?year=2020

Excerpt from the Wall Street Journal article below. Link to the article:

https://www.wsj.com/articles/SB114229343067397083

China’s Winter of Discontent

Mao-Era Policy Provides Heat Up North but None in South; Shivering Citizens Are Fed Up

Mr. Li isn’t the only one asking. Heating systems are one of the last areas that remain under China’s former centrally planned economy, with government regulators still setting the thermostat for homes, classrooms, and offices across the country. Under the policy, which dates back to Mao Zedong in the 1950s, the government provides heat in the northern half of China, and, to save money, it provides no heat in the southern half. As a result, northerners often wilt in steaming apartments, while those in southern provinces shiver through the winter.

Temperature data in Wuhan in the early 21st century and in 2011:

https://www.researchgate.net/publication/329699833_Urban_heat_island_effect_and_its_contribution_to_observed_temperature_increase_at_Wuhan_station_Central_China

Jakuszowice, April 23-24, 2020, Bogdan Góralski

2.Central Asia will be the source of the next Covid -19 epidemics

As the climate of China was warming up in the 20th and 21st centuries, people in China lost their resistance to the climatic conditions of continental winter and during particularly cold summers and winters the viruses were developing in the Chinese population due to overcrowding and lack of the disease resistance.

The 1957–58 influenza pandemic, also known as Asian flu, was a global pandemic of influenza A virus subtype H2N2 which originated in Guizhou, China and killed at least 1 million people worldwide. Source of the above excerpt: https://en.wikipedia.org/wiki/1957%E2%80%9358_influenza_pandemic

The Hong Kong flu (also known as 1968 flu pandemic[1]) was a flu pandemic whose outbreak in 1968 and 1969 killed an estimated one million people all over the world.[2][3][4] It was caused by an H3N2 strain of the influenza A virus, descended from H2N2 through antigenic shift, a genetic process in which genes from multiple subtypes reassorted to form a new virus.Source of the above excerpt: https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_flu

Both epidemics outbraked in the south of China during the years of cooling of the climate ( during solar magnetic activity minimas) as we see on the graph bellow.

Mean air surface temperature in Air surface mean temperature in Hong Kong (South of China) 1885-2018.

Graph comes from Hong Kong Observatory.

Sunspot buterflay diagram describing solar magnetic activity as sunspot.

Source oft he graph:

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cycle#/media/File:Sunspot-bfly.gif

As the climate of Central Asia will be cooler during the coming minimum of solar magnetic activity in the coming future, next winters will generate further mutations of the Covid-19 virus in southern China. This results from my forecast of the Earth’s and Asian climate presented below.

Solar cycle progression with the help of the Sunspot Number. Redline presents the forecast

Source of the graph: Space Weather Prediction Center
National Oceanic and Atmospheric Administration
https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

3. Future Earth’s climate

The apparent, seeming motion of the magnetic pole on the surface of the earth is an indicator of the displacement of the earth’s coating (the crust and upper part of the earth’s mantle) around the liquid interior of the earth. The Earth’s coating, which rotates relative to the ecliptic, note the changes in the sun lighting of the Earth’s surface, and consequently, changes in the location of the climate and precipitation zones. Today the magnetic pole moves eastward to the  Siberia. Its present location near the geographic pole causes that the speed of rotation of the earth increases. It proves the return of the earth’s coating to a position of equilibrium. What will be the further movements of the magnetic pole and the earth’s coating, and what will they bring? If the North Magnetic Pole approaches Siberia, the earth’s coating will move so that Siberia will be close to the axis of rotation of the Earth. The northern part of the Eurasian continent will be in a less sunny and cooler climate, and the southern part will be affected by drought. North America will be in a warmer climate, which in the north of the continent will favor vegetation, and the south of the continent will experience drought. The climatic zones will shift from the current position of about ca. 15 degrees latitude of distance, which will change the spread of vegetation zones. These climate changes will negatively affect food production and human well-being. To prevent the development of an unfavorable global situation, I described in my paper “Survival Technology” link: https://www.academia.edu/35796746/Survival_technology.docx , an action plan that requires international elites cooperation. It is up to the elites to decide if we can realize this plan.

Warsaw, 2015                                 

December 2020

Fires in Australia, Brazil, Israel, and Liban mean that the area of these huge territories moved to the dry climatic zone that extends between the 20  to the 30 parallel.

My well proved climate theory is explained in my book entitled „The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth” which is accessed in the Google Books-link:

https://books.google.pl/books?id=eZu-DwAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=The+new+look+at+the+Earth%27s+climate+mechanism+and+the+Cosmo-geophysical+system+of+the+Earth&source=bl&ots=AtE6uYKBLz&sig=ACfU3U1oDBKGKW4k-8OdXYSDqKo4uiFEvA&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiQrtn_qZfpAhUu06YKHdRKCSkQ6AEwA3oECAoQAQ#v=onepage&q=The%20new%20look%20at%20the%20Earth’s%20climate%20mechanism%20and%20the%20Cosmo-geophysical%20system%20of%20the%20Earth&f=false

Jakuszowice, 3 May 2020                                   Bogdan Góralski

The cause of the COVID-19 coronavirus epidemic in Wuhan.

The cause of the COVID-19 coronavirus epidemic in Wuhan.

Probably the cause of the COVID-19 coronavirus epidemic in Wuhan was a drop in air temperature in central China that occurs during a minimum of solar magnetic activity. The fall in winter temperature in Wuhan in Central China in 2020 caused an outbreak of the coronavirus epidemic, which spread all over the world by the wake of goods exported from China. The last rapid temperature drop in Wuhan occurred around 2011 during the last minimum of solar magnetic activity. We currently have a new minimum of solar activity, and there has probably been a temperature drop in central China, (usually is warm in the Wuhan) there has been a severe winter that has caused the outbreak of the epidemic of Coronavirus.

In Wall Streat Journal, I found an article explaining why harsh winters are dangerous for southern China’s residents, like Wuhan without heating their homes in the winter. The harsh winter in Wuhan 2019/2020 weakened the resilience of residents and due to the cold, the COVID-19 epidemic broke out. Winter temperatures in Wuhan in January 2020 fluctuated below 10 degrees Celsius during the day and dropped below zero at night. The lack of central heating of houses at such low air temperatures caused an increase in morbidity and an outbreak of an epidemic that spread to China and the whole world. Data on air temperature in Wuhan can be found at:

https://www.accuweather.com/en/cn/wuhan/103847/january-weather/103847?year=2020

Air temperatures in Ulaanbaatar, Mongolia in January 2020 reached -30 degrees Celsius at night and -20 degrees Celsius during the day, which testifies to the cooling of the climate in January 2020 in the entire central part of the Asian continent -link:

https://www.accuweather.com/en/mn/ulan-bator/246421/january-weather/246421?year=2020

Excerpt from the Wall Street Journal article below. Link to the article:

https://www.wsj.com/articles/SB114229343067397083

China’s Winter of Discontent
Mao-Era Policy Provides Heat Up North but None in South; Shivering Citizens Are Fed Up

Mr. Li isn’t the only one asking. Heating systems are one of the last areas that remain under China’s former centrally planned economy, with government regulators still setting the thermostat for homes, classrooms, and offices across the country. Under the policy, which dates back to Mao Zedong in the 1950s, the government provides heat in the northern half of China, and, to save money, it provides no heat in the southern half. As a result, northerners often wilt in steaming apartments, while those in southern provinces shiver through the winter.

Temperature data in Wuhan in the early 21st century and in 2011:

https://www.researchgate.net/publication/329699833_Urban_heat_island_effect_and_its_contribution_to_observed_temperature_increase_at_Wuhan_station_Central_China

Jakuszowice, April 23-24, 2020, Bogdan Góralski

Why do we doubt the perfection of the world?

Why do we doubt the perfection of the world?

Bogdan Jacek Góralski

Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

We discover the complexity and beauty of the world by observing it for millennia of human civilization. We find out individual fragments of reality, but seeing a picture of the whole requires a synthetic look at all observed phenomena. For 64 years of my life, I have been continuously learning the history of our planet, and for the last 18 years, I have had a lot of time to think about our world. I created a general scientific concept explaining the continual evolution of the world and the role of biological beings in this evolution. In my opinion, the world is an eternal virtual reality and is continuously reborn in the process of evolution from chaos to perfection, and the biological life existing in the entire universe is one of the stages of its development. We are currently frustrated with the emergence of technological opportunities to improve our living conditions and the failure of global (but diverse in culture and knowledge) civilization to adapt to the virtual environment of the world and the universe. The global human community consists of communities that live:

 in symbiosis with the natural environment,

in antiquity culture,

in medieval culture,

in modern culture,

in the culture of the 21st century and the developing virtual civilization.

The contemporary challenge for us and the next generations is to eliminate cultural barriers dividing the human community and to equalize civilizational development opportunities of all people in such a way as not to disturb the natural environment of our planet. That is why we must promote a new ethical system that is a synthesis of all religions, consisting of saving and effectively using all forms of energy. Our world is a form of energy, and the goal of its evolution is to create a new energy source – to create a new star system, our solar system. The new world will probably arise in a network of quantum computers that we will build in the future, and it will be a virtual world as a form of energy. In this virtual world, we will live our lives again. If we continue to be unethical, and we fail, our solar system will not revive, and a black hole will be created in its place – a place devoid of energy, light, and life. The universe is a network of quantum computers in which there are virtual star systems in which biological life is reborn as a form of energy manifestation. The evolution of organic life leads to the creation of a virtual world. And so endlessly energy and consciousness are reborn.

For this vision to be fulfilled, we must implement a new ethical system of saving all forms of energy. This system will confirm the timeliness of the teaching of the prophets of our past and lead us to an egalitarian planetary social system in which the talents and will of life of every being will be used for the good of all. Our world is perfect and eternal, and thanks to the Providence (i.e., the virtual world preceding us), we will finally understand it, and we will start living better and smarter.

Warsaw, 28 March 2020, 10:47 Bogdan Jacek Góralski

The global economic difference between Europe and Asia 1600-1860, 1860-2020 versus climate inversion.

The global economic difference between Europe and Asia 1600-1860, 1860-2020  versus climate inversion.

Autor: Bogdan Góralski,

Library of Historical Institute of Warsaw University.

bogdangoralski@wp.pl

If we look at the world globally, we see phenomena that are close to invisible. These phenomena shape our lives more that we see in our little human perspective.

Our perspective is prolonged, first for the 30 years of life expectancy, then more and more until today 80-100 years. At the same time, we increase the knowledge accumulated in our civilization, which enables the time overview of the geophysical processes.

Phenomena, about which I write, last for hundreds of years and only now (from today’s perspective) they present an insight into the past reveals their impact on our present life and its culture. Today we know that the universe surrounds us, the Milky Way galaxy, the solar system, and they all affect our lives imperceptibly shaping them.

Sun, the star which provides us with life’s energy, affects the physical environment of the Earth and creates our reality. The metallic core of the Earth is the center of Earth’s magnetic field and is subject to the solar cycle.

From 1500 until 1860, the North magnetic pole moves to the direction from North to South of the geographic pole on the distance of over 3000 km (St-Onge, G, and JS Stoner. 2011). The apparent daily movement of the North Magnetic Pole reaches a length of 8,5km (Starcevic 2008).

It probably means that the coating of the Earth together with the northern hemisphere has tilted outward from the sun(over a liquid nucleus), as it happens during the winter season in the northern hemisphere.  It was simultaneously cooling itself the climate of the north hemisphere (what was called the Little Ice Age) and increasing in seismic activity of the Earth (Góralski 2013:291 Figure 34). It was happening simultaneously with long-term decreased solar activity, measured the number of sunspots, i.e., the Maunder and Dalton Minimum.

Cooling the climate in Europe was accompanied by an increased amount of precipitation (Wirth et al., 2013), whose variability is associated with cyclical astronomical phenomena in the solar system. Cyclic astronomical phenomena are systems of planets that interfere with the activity of the sun, creating the appearance that the Sun and its perturbations are the cause of geophysical changes on Earth.

At the same time in Tibet (Li, X., Liang, JI., Hou, J. and Zhang, W., 2015), we have a period of reduced precipitation, which is due to climatic inversion shaping the Earth’s climate. Changes in the amount of rainfall in Tibet describes the trend of rain across southern and central Asia. Inversion it consists in the fact that with the phases of the cold climate and rainfall in Europe is simultaneous drought in the south, east and central Asia, which is associated shifted north ( in the area of southern Asia) zone of precipitation ITCZ- intertropical convergence zone (Wirth et al. 2013).

Earth’s magnetic field is dependent on the Sun’s magnetic field, which is variable. I accept the assumption that the intense grip Sun’s magnetic field determines the relatively fixed position of the Earth’s core, which is the center of Earth’s magnetic field. The change in the location of the nucleus is affected by the solar wind. The rest of the globe revolves around the stable nucleus, which is reflected by apparent movements of the north magnetic pole around the geographic north pole.

Such a move of the globe around the metallic core of the Earth is possible because the outer core is fluid. The high-temperature interior the Earth probably comes from the friction between the Earth’s coating and the core of the Earth.  The coating of Earth is moved by the gravitational forces of the solar system. The gravitational interaction of the solar system causes a continuous cyclic movement of Earth’s coating and changes in Earth’s spin axis so that the center of mass of the globe is continuously changing its position.

Changes in Earth’s coating location causes movement of climatic zones earth’s atmosphere over the coating, which moves relative to the ecliptic, what changes the positions of the atmosphere and hydrosphere zones over the Earth’s surface. Changes in the Earth’s coating position resulting from the movement of the center of gravity of the Solar System superimposed on nutation, the precession of the Earth’s axis, and changes in the Earth’s orbital parameters as it described Milutin Milankowić. Supplementing the description of the Earth’s climate mechanism is provided in the book entitled “ The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth” published in google Books.

Why European economy developed in the seventeenth to the nineteenth century, the economy of Asia not?

The development of the economies of Europe and Asia resulted from the historical mechanism dependent on the climatic conditions of the Little Ice Age. At the end of the eighteenth century, in Europe, there was vast inflation of money linked to the massive hike in food prices (Góralski 2014 127 Figure 13). After reaching a peak, from 1850, the costs of food began to decline, because of productive agriculture as a result of the enfranchisement of the peasants. Since then, the agriculture small ownership subjected to a process of concentration of land ownership as a result of declining food prices.

The result was a decline in employment in agriculture resulting from improving from year to year climatic conditions in the eighteenth and nineteenth centuries. The reduction of jobs in agriculture with the increasing mechanization of agricultural production caused shift workforce released from agriculture to the emerging European industry. Demand for production of the European industry was due to the rapid growth of the European population, the concentration of agricultural property, the expansion of Europe to the new colony, declining food prices, and the growing consumption of industrial goods, which got cheaper in volume production.

Rapid European population growth and the consequent deterioration of its life conditions influenced the creation of European colonies. The result was to improve conditions for the development of the European industry and the enrichment of overseas countries colonizers by enlarging markets for European goods. It was possible thanks to a favorable trade between Europe and the colonies. The tradition of production of cotton clothes in India, Asia, was exploited by European colonialists and importers who expanded sales of Indian cotton clothes throughout the world.

 The Europeans paid in gold and silver for the Indian, Asian cotton clothing, which influenced the development of cotton production in India and throughout Asia. In the seventeenth and eighteenth centuries on the African market increased the volume of trade in Indian clothes. The Indian garments were slowly replaced the factory cotton clothes manufactured in England (Parthasarathi P.2011 25). African buyers were paying to European intermediaries for the cotton clothing by selling the slaves needed in the European colonies. The growing slave trade and strong demand for clothing demonstrate the increase of the African population in those centuries. Inversion of the climate bringing Europe cold and wet weather in XVII-XIX centuries also brought heavy rainfall in Central Africa (as evidenced by the indication Nilometru (Basurah, HM,2005) and the abundance of food that causes population growth.

Inversion of the climate since around the year 1600 in Europe initially causes a decrease in food production and migration to other continents as well as the crisis of religious wars and the French Revolution. The climatic conditions gradually improved as contrasted with drought in Asia, what resulted in the increase of a good harvest of cotton, because cotton requires a climate of warm, dry and that was the basis for Indian exports of clothing. Due to the high global demand for cotton clothing, which brought considerable profits to producers and processors of cotton, probably occurred in India, the need for small plots of farmland that gave the farmer a reasonable return sufficient to maintain, affecting the deconcentration of agricultural property.

The free workforce of Indian society shifted to agriculture, which caused shortages of productive forces in the craft and industry. This was the beginning of the seventeenth century. From about 1750 British factories increased production of cotton clothing, which gradually replaced the Indian clothing in the world market (Parthasarathi P., 2011: 25). At the same time, the colonizers grow cotton plantations in the European colonies. The result was the deindustrialization of India, as the predominant productive forces were engaged in agriculture and concentrated on the production of cotton and its processing. The drop in demand for Indian clothing (from AD 1750) caused the crisis of the Indian economy and the crisis in Asia.

The next was an inversion of the climate of Europe and Asia, as is evidenced by the apparent movement of the magnetic pole to the north around 1860 to 2020. The northern hemisphere has moved toward the Sun and North America and Europe, and there has been global warming, central Africa returned to the drought and monsoons began to irrigate lands of South Asia. India regained independence in 1947 what allowed the action to break the monoculture of cotton, and the India economy began to grow, which contributed to the growth of the Asian economy and the liberation of Asia from European domination. Unfortunately, the remaining traces of the activities of Europeans in the marketplace and lack of industry is still felt in the Asian reality. Asian agricultural society rapidly developing industry utilizing an excess of the workforce and slowly displace, thanks to low labor costs, European industrial production from the world market.

 It was possible thanks to the favorable climatic conditions in the XX century in Asia, which began to deteriorate recently. The Asian monsoon is weakening, reflecting the upcoming climate inversion. Is coming, a further minimum of solar activity, which will shift climate zones of the Earth in such a way that Europe will experience the cold and rain and Asia and North Africa will be affected by drought. It is associated with movements ITCZ- intertropical Convergence Zone, changing its position in the rhythm of the magnetic activity of the Sun. ITCZ zone is characterized by abundant rainfall. In the cold phase of the Holocene, ITCZ was located south of the Indian subcontinent (Wirth et al. 2013).

The upcoming inversion of the global climate will cause socio-political tension and economic crisis and is likely to reinforce global migration. Will be an Increase in seismic activity of the Earth, which correlates in Europe with a cool and humid climate. I described it together with countermeasures in the Polish book entitled “Historia naturalna i zmiany klimatu”, available on the Internet in Google Books.

Warsaw, 2015                                                  Bogdan Góralski

References:

Basurah, H. M. (2005) Nile Flooding fluctuations and its possible connection to the long solar variability,  Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, Vol. 1, 2005, 1-7. Link:

https://www.google.pl/search?sourceid=chrome-psyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF-8&q=Nile%20Flooding%20fluctuations%20and%20its%20possible%20connection%20to%20the%20long%20solar%20variability&oq=Nile%20Flooding%20fluctuations%20and%20its%20possible%20connection%20to%20the%20long%20solar%20variability&aqs=chrome..69i57.2727j0j8

Góralski B. (2014), Człowiek i klimat, Repozytorium CEON, Link: http://www.depot.ceon.pl/handle/123456789/4855 .

Hansen Truls Lynne (1996) The road to the magnetic north pole,
Tromsø Geophysical Observatory – University of Tromsø, pobrano z internetu listopad 2015 link: http://geo.phys.uit.no/articl/roadto.html

Li, X., Liang, J., Hou, J. and Zhang, W. 2015. Centennial-scale climate variability during the past 2000 years on the central Tibetan Plateau. The Holocene 25: 892-899.

Parthasarathi Prasannan (2011), Why Europe Grew Rich and Asia Did Not. Global Economic Divergence, 1600-1850, Cambridge University Press, New York.

St-Onge, G., and J.S. Stoner. 2011. Paleomagnetism near the North Magnetic Pole: A unique

vantage point for understanding the dynamics of the geomagnetic field and its secular variations. Oceanography 24(3):42–50, http://dx.doi.org/10.5670/oceanog.2011.53.

Miroslav Starcevic (2008), INTERCHANGING THE EARTH’S MAGNETIC POLES, pobrano z Internetu listopad 2015, link: http://www.viviss.si/download/viviss/ZBORNIK%20MGB/Starcevic_paper_1_6.pdf

Wirth S.B, L Glur, A Gilli, FS Anselmetti (2013)   Holocene flood frequency across the Central Alps–solar forcing and evidence for variations in North Atlantic atmospheric circulation

Quaternary Science Reviews 80, 112-128

Edwards, Lin. “Tampa Airport Runways Renumbered Due to Magnetic North Movement.” Tampa Airport Runways Renumbered Due to Magnetic North Movement. Phys.org, 10 Jan. 2011. Web. 03 Jan. 2014.

“Geomagnetism – North Magnetic Pole.” Http://www.nrcan.gc.ca/. Natural Resources Canada, 31 Dec. 2005. Web. 3 Jan. 2014. https://web.archive.org/web/20060304124134/http://gsc.nrcan.gc.ca/geomag/nmp/northpole_e.php .

Mandea, M. and E. Dormy, “Asymmetric behavior of magnetic dip poles“, Earth Planets Space, 55, 153–157, 2003.

Merrill, Ronald T.; McElhinny, Michael W.; McFadden, Phillip L. (1996). “Chapter 8”. The magnetic field of the earth: paleomagnetism, the core, and the deep mantleAcademic PressISBN 978-0-12-491246-5.

National Geophysical Data Center, “Wandering of the Geomagnetic Poles

Newitt et al., “Location of the North Magnetic Pole in April 2007“, Earth Planets Space, 61, 703–710, 2009

Phillips, Tony. “Earth’s Inconstant Magnetic Field.” NASA.gov. NASA, 29 Dec. 2003. Web. 03 Jan. 2014. http://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/29dec_magneticfield.html.

 Changes in earth’s dipole Peter Olson & Hagay Amit

http://pages.jh.edu/~polson1/pdfs/ChangesinEarthsDipole.pdf

Causes of the American Civil War 1861-1865

Causes of the American Civil War 1861-1865

Bogdan Góralski

Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

Abstract

From 1807, when the first steamer was constructed, the world was globalized thanks to modern means of transport, enabling the mass and quick transportation of goods and especially food. The continents separated by oceans have become a system of interdependent socio-economic systems whose functioning affected the rest of the world. This world was slowly subject to industrialization, but still, the basis of the economy was agriculture dependent on regional climate change.

Regional climate changes were associated with the displacement of the Earth coating beneath immobile the Earth’s atmosphere and its climatic zones. The Earth coating moved under the influence of the variable gravitational interactions of the Solar System, which I described in detail in my works available on the Internet. As agreed (St-Onge, G., and JS Stoner. 2011) (Góralski B., 2019), the Earth’s coating moved in AD 1500-1860 so that the continent of North America moved north by 20 degrees latitude and the Asian continent was moved south by the same amount. It caused changes in the location of precipitation zones on both continents and, as a consequence, changes in food production conditions. Probably in southern China, there was a decline in monsoon rainfall in 1851-1864 because most of China’s area was perhaps in the rain-free zone all year round, i.e., between the 20th and 30th parallel. It resulted in a lack of food and caused the civil war during Tajping’s upraising.

The southern United States of America has found itself in the dry zone all year round since AD 1700, which resulted in favorable climate conditions for cotton cultivation and an increase in the area of ​​cotton cultivation. At the same time, the dry climate did not allow the production of cereals, which dominated the well-irrigated states of the northern US. Agricultural production, mainly cereal production, developed well in the northern states from east to the west thanks to settlers coming from Europe, who created several million farms and significantly increased agricultural production. Thanks to the railroad and steamers, it was possible to transport cereal grains from west to the east USA to seaports to the steamers transporting surplus grain to starving Europe. The vast increase in grain prices began in Europe since 1750 and lasted until 1830.  Since 1830 prices began to fall, which lasted until 1900. Steamers transported cereal grain from the USA to Europe, and the volume of American cereal exports could reach 20% of European consumption. It caused a good economic situation in the agriculture of the northern US  states producing mainly cereals and a good economic situation in the southern US states favorably exporting cotton to Europe. In the years 1800-1840, American national income grew rapidly due to prosperous agriculture. After the French Revolution and the Napoleonic Wars, the internal situation of Europe stabilized, and the deconcentration of feudal agricultural estates began under the slogans of the enfranchisement of peasants, which ended with the enfranchisement of Russian peasants in 1861. As a result of enfranchisement, Europe’s agricultural production increased, especially in Eastern Europe, which was due to increased rainfall, and grain imports from the US became unnecessary and unprofitable due to European customs barriers.

It caused a regression in agriculture and the whole economy in the northern US states affected by reduced grain exports to Europe. This affected the physical condition of American farmers and was noted in the recruit’s heights registers. Between 1830 and 1890, the average heights of the recruits decreased by 4.4 cm, which indicates a deterioration in the living conditions of the US population. A similar decline in the recruit’s heights occurred at that time in Mexico, which is related to both climate change and the deterioration of the economy of Mexico connected with the US with economic ties.

Probably the economic condition of the southern states of the USA was very good thanks to the prosperous export of cotton and large profits created by slave labor. This caused pressure to secede and release from ties with the economically weak northern states dependent on the dying export of cereals, which caused the announcement of the secession of the Confederate States of the South in 1861. Therefore, the northern US states, desiring to weaken the aspiration to secede the southern states, caused on 22 September 1862 the Proclamation of the Emancipation abolishing slavery in the Confederate States of America. From 1823, a wave of humanism in Western civilization abolished modern slavery, and the American Proclamation of Emancipation was at the same time an act of humanism and a cold economic and political calculation aimed at overthrowing the Confederate Southern States economy system based on cheap slave labor. After the American Civil War, the value of agricultural assets in the South of the United States decreased several times, which proves the economic collapse of the South.

As a result of the civil war, the northern US states dominated the southern states, and black people gained personal freedom in the USA.

Warsaw, 8 March 2020, 10:40                                                    Bogdan Góralski

References:

Góralski B., (2019), The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth, published in Google Books.

St-Onge, G., and J.S. Stoner. (2011), Paleomagnetism near the North Magnetic Pole: A unique vantage point for understanding the dynamics of the geomagnetic field and its secular variations. Oceanography 24 (3): 42–50, http://dx.doi.org/10.5670/oceanog.2011.53.

The causes of the career of the Adolf Hitler

The causes of the career of the Adolf Hitler

Bogdan Góralski

Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

Adolf Hitler urodził się w Austrii w powiatowym miasteczku Braunau am Inn w pobliżu granicy z Bawarią w czasie silnego rozwoju Cesarstwa Niemieckiego. Europejski kryzys gospodarczy spowodowany kryzysem rolnictwa spowodowanego dotkliwą suszą w latach 1882-1913 doprowadził do wzrostu nastrojów prowojennych w Europie i wybuchu I wojny światowej. Feudalni europejscy monarchowie poprowadzili armie zdesperowanych młodych mężczyzn (pozbawionych przez kryzys szans na szczęśliwe życie) na wyniszczającą i zmniejszającą  populację wojnę.   Przegrana Niemców w wojnie z aliantami spowodowała upadek Cesarstwa Niemiec i Cesarstwa Austro-węgierskiego oraz rozwój demokracji parlamentarnych na terenach niemieckich. Powojenny bezład gospodarczy, konieczność spłat długów wojennych i reparacji  oraz zmiana elit władzy spowodowały pogorszenie warunków bytowych niemieckiej populacji. Napływ kapitałów amerykańskich do Niemic po przyjęciu w 1924 Planu Dawesa dla Republiki Weimarskiej miał złagodzić skutki kryzysu powojennego  ale kryzys żywnościowy i głód spowodowany odebraniem Niemcom urodzajnych terenów upraw zbożowych przyznanych w wyniku Traktatu Wersalskiego Polsce spowodował narastanie nastrojów rewolucyjnych w społeczeństwie niemieckim.  Wzrastające bezrobocie i nędza powojenna sprzyjała karierze populisty niemieckiego Adolfa Hitlera, który utworzył partię dla robotników NSDAP, która w 1933 zdobyła większość parlamentarną i rozpoczęła rządy w Republice Weimarskiej. W krótkim czasie pod przewodnictwem Adolfa Hitlera powstał plan restauracji Cesarstwa Niemieckiego tzw. III Reszy ale warunkiem było zyskanie niezależności finansowej dla rządu hitlerowców. Kontrola finansów w świecie należy do Żydów, w tym głównie amerykańskich, którzy kontrolowali Niemcy za pomocą liczącej 522 tysiące żydowskiej społeczności niemieckiej. Bogactwo niemieckich Żydów uzyskane dzięki łatwemu dostępowi do kapitałów amerykańskim budziło zazadrość zubożałych Niemców co wzmogło antysemityzm. Aby uzyskać niezależność dla realizacji swoich planów poprawy bytu narodu niemieckiego Adolf Hitler postanowił wiec zlikwidować wpływy finansowe i gospodarcze Żydów niemieckich przejmując ich majątki. W styczniu 1937 roku Adolf Hitler ogłosił niezależność finansową III Rzeszy i wypowiedzenie planu Dawesa, która wobec braku napływu do Niemiec kontrolowanych przez Żydów kapitałów, mogła być tylko podtrzymywana kolejnymi podbojami i eksploatacją gospodarczą podbitych krajów.

Wywołało to II wojnę światową oraz exodus i zagładę Żydów europejskich.

Widzimy wiec, że wszelkie próby politycznej gry na nastrojach ludzi dopuszczalne w demokracjach parlamentarnych przynoszą władzę populistom, którzy wykorzystując aparat propagandy naruszają równowagę psychologiczną w społeczeństwach nakierowanych na przetrwanie i przynoszą zaburzenia w światowym systemie gospodarczym, który zmierza do równowagi. Równowagę tę jednak trudno osiągnąć z uwagi na regionalne zmiany klimatu, które pogarszają prosperity biznesy w strefach dotkniętych kryzysem klimatycznym. Przywracanie globalnej równowago może się odbywać jedynie przez międzynarodowy kompromis gospodarczy, ideologiczny i etyczny, który pozwoli wykorzystać atuty wszystkich uczestników globalnego kompromisu.

Warszawa, 16 luty 2020, 7:28 Bogdan Góralski

The causes of the career of the Adolf Hitler

Bogdan Góralski

Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

Adolf Hitler was born in Austria in the county town of Braunau am Inn near the border with Bavaria during the strong development of the German Empire. The European economic crisis caused by the agricultural crisis caused by severe drought in 1882-1913 led to an increase in pro-war sentiment in Europe and the outbreak of World War I. The feudal European monarchs led armies of desperate young men that were deprived of the opportunities for a happy life (by the crisis) to a devastating and population-reducing war. The defeat of the Germans in the war with the Allies caused the collapse of the German Empire and the Austro-Hungarian Empire and the development of parliamentary democracies in German territories. Post-war economic disorder, the necessity of paying off war debts and reparations, and the change of the power elite caused deterioration of the living conditions of the German population. The inflow of American capital to Germany after the adoption of the Dawes’ Plan for the Weimar Republic in 1924 was supposed to alleviate the effects of the post-war crisis, but the food crisis and hunger caused by taking from Germany of the fertile cereal land that was granted (as a result of the Versailles Treaty) to Poland caused a growing revolutionary mood in German society. Increasing unemployment and post-war misery favored the career of the German populist Adolf Hitler, who formed a party for NSDAP workers, who in 1933 won a parliamentary majority and began rule in the Weimar Republic. In a short time under the leadership of Adolf Hitler, a plan was created for the restoration of the German Empire Third Reich, but the condition was to gain financial independence for the Nazi government. The control of finance around the world belongs to Jews, mainly Americans, who controlled Germany through a german Jewish population of 522,000 of person. The wealth of German Jews obtained thanks to easy access to American capital aroused the envy of impoverished Germans, which increased anti-Semitism. To gain independence for the implementation of his plans to improve the livelihood of the German people, Adolf Hitler decided to abolish the financial and economic influence of German Jews by taking over their property. In January 1937, Adolf Hitler announced the financial independence of the Third Reich and the termination of Dawes’s plan, which in the absence of an inflow of capital controlled by Jews to Germany, could only be supported by subsequent conquests and the economic exploitation of the conquered countries.

It caused World War II, as well as the exodus and extermination of European Jews.

So we see that all attempts at political play on people’s moods acceptable in parliamentary democracies bring power to populists who, using the propaganda apparatus, violate the psychological balance in survival-oriented societies and bring disturbances in the global economic system that tends to balance. However, this equilibrium is difficult to achieve due to regional climate changes that worsen the prosperity of businesses in zones affected by the climate crisis. Restoring global balance can only take place through an international economic, ideological, and ethical compromise that will allow the advantages of all participants to the global compromise to be exploited.

Warsaw, 16 February 2020, 7:28 Bogdan Góralski

Natural law, social law

Natural law, social law

The natural environment in which we live has given everyone, without exception, an equal right to live. The equal natural right to the sun, natural right to air for breathing, natural right to drink water, natural right to food was given to each of us equally at the beginning of evolution. The social environment in which we currently operate is one of the elements of the natural environment. Therefore, it is obvious that in the social environment there must also be a natural right to equal opportunities for development within society. The state of unequal development opportunities is an unnatural state. As far as I know, every ordinary worker bee larva has the chance to become a queen and it depends on the worker bees, which give the chosen larva the right food transforming her into the swarm queen. Bees follow natural law. Do people follow natural law ??? Certainly not everyone.
In human societies, there is a law of unequal development opportunities that differentiates people.
It is an unnatural law arising from ignorance of the principles established for our world.
Everyone who exalts himself will be thrown to the bottom of the social ladder, and anyone who humbles himself can become a king. This is a natural law in force in human society and all the powerful people of our world who are currently exalting themselves should think about it. I included this natural law that gives everyone equal rights, in the principles of functioning of the future global enterprise POL-CAT, which I want to establish for those who want social justice and for those who should be afraid of this inexorable social justice.
The world was established to live in beauty and peace and not in social oppression.
Warsaw, February 13, 2020, 17:30 Bogdan Góralski

False foundations of Marxist ideology

The Marxist ideology based on false foundations was the cause II World War and the suffering of the peoples of Europe and the ideological offensive carried out by Soviet Russia around the world. I expose the falsehood of Karl Marx’s ideology and the ideology of his followers in the following work. William Stanley Jevons (1835-1882) shortly before his death formulated theory on the connection between commercial crises and sunspots. He was right what we know now in the XXI century but Karl Marx’s theory about permanent crises of capitalism was widely advertised in the XIX century by scientific circles. Karl Marx was wrong also about the struggle of classes as a  driving force of history because the climate changes are undoubtedly driving force of history (what I shoved in my research). The only excuse of Marx’s theory of the need for revolution is poor knowledge in the XIX century about cosmic reasons earthly historical and economical processes and cruelty of feudal elites in Europe.

I expose the falsehood of Karl Marx’s ideology and the ideology of his followers in the following work.

What did Karl Marx not know?

What to do to ensure the abundance of food for the human population?

Bogdan Góralski bogdangoralski@wp.pl

Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

Introduction

• It is certain that the change in global climate conditions awaiting us in the future and related to the displacement of the Earth’s coating can cause a decrease in cereal yields by at least 50%, which would have unpredictable effects in the form of global famine. As my research indicates, this would lead to a  world war that would probably destroy the culture of human civilization. In this context, priority should be given to measures to increase farm productivity. Such an increase can only take place by deconcentrating agricultural ownership in Western agriculture – dividing large farms into smaller leased and indivisible farms as soon as possible. The organization of African agriculture should also be improved by promoting the agricultural structure of farms in the area of one acre and by improving the supply of agricultural produce. Africa could be turned into a global granary provided that airships and drones are used in African and European-Asian agriculture.

Why deconcentrating of huge farms is needed?

• As research in agricultural economics shows, small farms have greater pure technical efficiency and make better use of capital (Sulewski 2008). Other surveys (Polish Statistical Yearbook 1967: 256 Table 56) show that small farms with an area below 3 ha have global production per hectare by 81% higher than farms with an area over 15 ha. This is confirmed by the pre-war Swiss profitability research discussed in the book “Chłopi under Bolshevik rule” (Przybyłowski 2001: 29).

A modern feudal farming system is needed

• What I wrote above indicates the need, wherever possible, to support small family farms and create to them (by organizing the sale of agricultural products and supplying cheap means of production) conditions for intensive agricultural production. Such conditions for peasant farming in Poland will exist in the feudal agricultural production system. You should, appropriately modifying it, return to feudal farming.

  • Take the cost of fertilizer, for instance. Farmers in America pay a price on delivery of $226 per tonne. But in Zambia, the price is $414. Shipping costs explain only a small part of the difference. The rest is accounted for by port duties, bribes, storage fees, fuel costs, the importer’s mark-up, and the credit charges racked up as the fertilizer makes its tortuous journey from port to farm (Economist).

Need Agricultural Advisors?

  • Some bottlenecks (wąskie gardła) are not easy to clear. To build a network of rural roads is hard. But small investments can make the whole difference. There are cases where a starving part of a country is cut off from another part with plenty of food for want of a bridge, says David Ameyaw, a Ghana-born American who edited the AGRA report. Money spent on research can also have a big pay-off as it helps governments to gauge which policies work best. Africa has just 70 agricultural researchers for every million people, says AGRA. The comparable figure for Latin America is 550; for North America it is 2,640 (Economist, Farming in Africa. Cold comfort farms).

Europe and North America have the most of arable land in relation to the population. At the beginning of the 20th century, more than 30% of the population have been found employment and agriculture in the US and Europe, and today it is 2% of the population. Agricultural structural changes after the French Revolution and global warming reducing food prices and technological progress caused the disappearance of the farmers’ layer in western agriculture and the creation of large-scale mechanized farms. The concentration of agricultural ownership has resulted in concentration in industry and the disappearance of medium and small dynamic economic entities. The concentration of the economy reduces its efficiency and dynamics as well as competitiveness as the efficiency decreases in the use of financing which is characteristic of small business entities that are easier to manage effectively.

Shifting (along with the Earth’s coating) of the area of ​​Russia, north Asia to the North will drastically reduce the agricultural production of these areas. Societies in these areas will not be able to feed themselves or buy food on the global market due to the dramatic increase in global food prices and the lack of means of transport for its transportation. The food shortage causes the danger of a global war.

When food prices rise, the poor cannot afford to buy it. As can be seen in the figure below, in Russia and China, the human population is sensitive to increases in food prices due to low incomes and a small area of ​​arable land, as well as the threat of climate deterioration.

The technology of surviving the climate crisis is needed

• Technology is a way of achieving an assumed goal conditioned by the state of knowledge and social fitness (Lem 1974: 32-33).

What is survival technology?

• Our goal is to survive the impending climate crisis, which is the most important inevitable threat to us, which is why we need to acquire knowledge and social fitness. What does it mean to acquire knowledge – we understand, but what does it mean to be socially fit?

• A socially efficient society must work together in order not to waste its strength (energy) and successfully achieve the goal of survival. It is a society with a high ability to cooperate, an ethical society. So social fitness is about social bonds. It is about ethics, which saves social energy in achieving the goal of survival.

Modern Survival Technology will determine the use of the entire heritage of our civilization and it will look like this:

• 1. mechanisms providing everyone with the opportunity to acquire knowledge and wealth,

• 2. organizing peaceful migration of nations from overpopulated crisis-threatened lands,

• 3. developing a uniform ethical system.

The crisis means a revolution and revolution is a threat to the lives of the elite

• It is the current elite that should implement modern survival technology to avoid endangering their lives.

The only economic system that can absorb migrating human masses is the modern feudal system

He will grant settlers arable land,

  help them develop the land,

  help them in needs,

  double the agricultural production per hectare of arable land

Why the modern feudal system?

  • Soviet Russia had the problem of too large a peasant population – 120 million peasants to 30 million of the remaining population. It was solved by destroying the peasant layer, creating large farms forcibly and developing the industry with its own capital. This resulted in the disappearance of the most prolific peasant layer and the modern depopulation of Russia. Otherwise, the peasant problem was solved by China.
  • Communist China had problems with feeding China, which was why the inefficient agricultural communes were given up by distributing small plots of land to 800 million peasants. The peasant family is now responsible for food production. Thanks to this, China is self-sufficient food and even exports food. State-owned purchase of food was organized, and the prices of agricultural produce were shaped by the free market of surpluses produced by Chinese farmers. Chinese farmers are assigned legally to the land, farming on small plots of land (often 1 hectare per family) is very poor, and their youth is forced to a controlled migration to the cities where the industry giving its employment is created. There is now a trend among Chinese peasants to create voluntary agricultural cooperatives, which is not supported by the authorities.
  • Russian agriculture is dominated by large-scale specialized mechanized farms, which causes depopulation among the rural areas. Agricultural production cannot be increased in the existing system due to the low production efficiency of large farms. Only the deconcentrating of Russian agriculture can double agricultural production, but the problem is the lack of farmers who need to settle on small farms. Excess farmers occur in neighboring China, and existing examples testify to the good assimilation of Chinese farmers in Russian society. Organizing the migration of Chinese farmers to the west the European continent can help depopulate the Chinese countryside and increase the area of ​​Chinese farms, which would reduce poverty in the Chinese countryside. How to start this process of migration of Asian farmers to the land owned by Western great possessors of the agricultural land- the latifundium?
  • The impulse may come out of Poland in which the farmers’ population is dying out and rapidly needs an injection of fresh blood. Poland has almost deserted, depopulated so-called Western lands taken away from Germany after World War II. The Western lands of Poland can take whole well-organized villages of Asian farmers and increase food production for its sale in the east of the continent. The problem arises of organizing the life of western Polish agricultural provinces. This task can be entrusted to the descendants of the Polish nobility and landowners (who first need to be rehabilitated in front of the society) and give them back property plundered by the Tsar and Bolsheviks, e.g. in the form of Polish state treasury bonds. The enfranchisement of Polish peasants with the tsarist law 1864  year was carried out without compensation for the noble landowners and was a huge mistake because it resulted in the subsequent concentration of agricultural property in Poland. The agricultural reform carried out by Polish communists, which took over the land used for centuries by Polish nobility and landowners, caused the contemporary decline of Polish agriculture because it was carried out against the economic mechanisms shaping the agricultural structure and caused even greater concentration and inefficiency of farming on agricultural property in Poland. Only rehabilitation and rebuilding the tradition of Polish nobility and landowners can help rebuild Polish agriculture. This requires awareness of the necessity of such a process in the Russian political elite, which would have to carry out a critical analysis of the ideological foundations of the current Russian state. Similar critical analysis and rehabilitation of the feudal system in China must be carried out by Chinese communists.
  • The Chinese revolution that has been going on since the fall of the Qing dynasty in 1850 was caused by the huge rise in rice prices, which resulted from the worsening climate in China since 1850. The deterioration of the climate resulted from natural processes initiated northward shifting of the Earth’s shell along with the area of ​​China and changes in the range of the East Asian monsoon, which resulted in a decrease in the amount of precipitation in Southeast Asia. Chinese landowners were not responsible for the deterioration of the fate of the Chinese people as a result of the huge increase in food prices. Such an increase resulted from the laws of the natural process and the economics of agriculture, which laws as I see still unknown. However, Chinese feudal lords and feudal lords of other nations used economic power to exalt themselves over the poor, and this was reprehensible in every ancient ethical tradition. This exaltation of the rich over the poor cannot be allowed to repeat itself in the future. The revolutions were a protest against the stupidity of the political elite, its cruelty and exploitation, and social injustice, as well as against state organisms degenerated by the concentration of property in the hands of a narrow group of rich people. Karol Marx did not know about reasons shaping the historical process. It can explain the call of Karol Marx for a communist revolution carried out by fanatical communist leaders, namely Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, and others. These revolutions have changed nothing and there is still a huge social stratification in Russia and China. We need to learn from these bloody and full of suffering revolutions and learn modern knowledge about the causes of revolutionary protests. The cause of the revolution is not the struggle of social classes, but changes in the forces of gravity in the space that surrounds us, which cause the movements of the earth’s coating and regional climate changes on Earth. Climate change is reducing agricultural production and increasing food prices, which means that people prefer to fight the rich rather than starve to death.
  • This paper removes ignorance about the reasons for rising food prices and the reasons for the alternating concentration and deconcentrating of agricultural property, which depend on space processes in the solar system and beyond. Knowledge of these processes must influence the rationalization of the political decisions of today’s authorities if they want to remain in power during the oncoming global rise in food prices. A global increase in food prices could lead to the physical elimination of the current elite if they do not take appropriate steps to alleviate the impending food crisis, which will trigger the wild aggression of the affected societies. One should quickly return to the feudal system modernized by modern ethics in agriculture and eliminate the inheritance of private property.
  • Warsaw, 5 January 2020, Bogdan Góralski

Chinese revolutions and rice prices change

Chinese revolutions and rice prices change

Bogdan Góralski

Library of the Historical Institute of University of Warsaw

Chinese history is written by changes in the price of rice – the basic Chinese cereal. Each major increase in rice prices was preceded by a period of low prices in which agricultural property was concentrated in the hands of huge landowners. Then always followed a price increase causing social discontent and the outbreak of popular uprisings that changing the Chinese authorities. Then happen deconcentrating of land ownership by dividing landowners’ agricultural assets between starving crowds of people and the rule of the new dynasty. And so the elites ruling China change from the rise in rice prices to the next rise. As a result of the recent People’s Revolution in China in the early 1980s, there was another deconcentrating in agricultural ownership due to the global rise in food prices. The land possessed for many years by rural communist communes was transferred to Chinese peasants, and so far there is no shortage of food in China because 800 million producers produce it very effectively. Unfortunately, another global climate change is coming, which will increase global food prices. I am writing below about the causes of this future climate and food disaster.

Fig 1  Rice Prices in the Yangzi Delta, 1638–1935 (taels of silver per shi)

Source of the graph: Chinese History in Economic Perspective, Edited By
Thomas G. Rawski and Lillian M. Li,  UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS

Berkeley · Los Angeles · Oxford © 1992 The Regents of the University of California

https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft6489p0n6;brand=ucpress

Chapter One
Secular Trends of Rice Prices in the Yangzi Delta, 1638–1935, by Yeh-chien Wang

An excerpt from above book:

“In Table 1.1, I have compiled an annual price series for the delta from 1638 through 1935 by combining four shorter series as follows: a Shanghai series for 1638–95, a series for Suzhou City (the capital city of Suzhou Prefecture) covering 1696–1740, a Suzhou Prefecture series for 1741–1910, and a Shanghai series for 1911–35. There are, however, a number of years for which price data are missing. In such cases, I have filled out the missing data by extrapolation (marked with an asterisk in the third column); for the years 1862–64, when Suzhou was occupied by the Taiping rebels, I have used Shanghai prices.

https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft6489p0n6&chunk.id=d0e2119&toc.depth=1&brand=ucpress

Chapter Six
Land Concentration and Income Distribution in Republican China, by Loren Brandt and Barbara Sands

An excerpt from above six chapter ,page 179:

“These remarks by the British historian Richard Tawney typify much of the thinking both in China and in the West about the growing concentration of landholdings in late nineteenth- and early twentieth-century rural China”.

This excerpt from the above-cited book confirms the concentration of agricultural ownership in China in the late nineteenth and early twentieth centuries caused by a reduction in rice prices in the period 1860-1885 caused by a favorable climate. Then followed a climate deterioration and a sharp rise in rice prices (Fig. 1) (and all food?), Which triggered the Chinese Revolution.

Fig. 2 Comparison of rice prices in China and wheat in England in the period 1361-1910

Source of China rice prices: Peng Xinwei, p. 459 in Monetary History of China Quanlian Publishing, Shanghai: 1957.

Source of England wheat prices: Wilhelm Abel (1935), Agrarkrisen und Agrarkonjunktur in Mitteleuropa vom 13. bis zum 19. Jahrhundert, Berlin1935,                         Tabelle 1.

The price of grain in China is four times higher than in England for a unit of 100 kg in England – 100 liters in China. A significant increase in food prices in England and China in the seventeenth century is due to the deterioration of the climate and deterioration of the harvest, which causes the expansion of the Manchu to the South and the rise to power the Qing dynasty in China and the religious wars in Europe, the migration of Europeans to other continents and the expansion of the Swedes to the south of the Baltic Sea to Poland so-called Swedish Deluge. The Swedish Deluge resulted from a lack of food caused by an unfavorable climate, which I describe in ResearchGate in a work entitled Short climatic history of Poland (Góralski B. 2018).

1628 1646 Peasant uprising in China under the slogans of equal division of land. Manchurians gain power in China – expansion to the South of the peoples of the north. From 1630 Polish grain exports are falling and it has been rising since 1730. oziębienie historyczne

In the period preceding the rule of the Qing dynasty, the agricultural property was concentrated in China, which later resulted in the upraise of Chinese peasants in the period 1628-1646 under the slogans of equal division of land, i.e. deconcentrating of landed land ownership. In the period 1750-1830 in Europe, there was a great increase in food prices, which caused the French Revolution in overpopulated France and began the process of the enfranchisement of peasants in feudal Europe. Enfranchisement was, in fact, a process of the deconcentrating of agricultural property, which was to improve the feeding of rebellious peasants, i.e. increase food production. Most likely, the processes of enfranchisement were carried out by kings and aristocracy for fear of a revolting peasantry and the urban poor. Protests resulting from high food prices lasted in Europe until the Spring of Nations, i.e. until 1850, that is almost until the improvement of climatic conditions in Europe. After 1830, steamers began to transport American grain to Europe and wheat prices dropped significantly, which lasted until the 21st century. In China during the Qing Dynasty (1650-1850), the population increased to 300 million, but another rise in rice prices ended their rule. It is characteristic that at the same time food prices began to change in England and China from 1880-1890 and in England prices dropped and in China soared. This was due to the displacement of the earth’s shell in such a way that in the US and Europe climatic conditions improved and in China deteriorated, which caused great differences in food prices between England and China. This climate inversion between the West and the East is shown in Figure 3, where between 1921-1925 the fertility of European populations decreases and the fertility of the Japanese population increases. This indicates better climatic conditions in Japan than in Europe at that time. There is also decreasing fertility of European populations (In France, a decrease in fertility since the French Revolution) and happen an increase in fertility of the Russian population until the Bolshevik revolution. This also proves that climatic conditions are improving from west to east Europe (the amount of precipitation has been increasing in Russia since 1850), which greatly affects the feeding of European populations. After 1935, the living conditions of the population deteriorated because the fertility of European populations dropped dramatically. The decreasing fertility chart for the French population testifies to the disappearance of French life optimism after the French Revolution. This was probably caused by a huge concentration of agricultural and industrial property in France, which prevents small businesses from doing business, causing visible economic stagnation and protests by the impoverished population of France. Rescue for France and Europe in the deconcentrating of agricultural and industrial property, in which case there is a possibility of resettlement of Asian peasants to Europe. This will have beneficial effects on the world and the dying economy of the West.

Fig. 3 Total European and Japanese fertility Data from 1801-1950 from the European part of Russia come from (Glass 1965: 97 tab.20). (author of the drawing Bogdan Góralski). Birth rates (crude birth rate) in populations covered by revolutions and wars in the period of 1750-1955.

Data 1750-1840 for France. Dawid Victor Glass, World Population, tab. p. 101

Data 1841-1955 for France, Germany, England, Austria D.V.Glass, World Population, tab. pp. 68-69

Data for Austria-Hungary until 1906.

To calculate the birth rate in the English population, data from the book Wrigley E.A., Schofield R.S., “The Population History of England 1541-1871. A reconstruction. London 1981:

Data from Table 7.8 on pages 208-209 on the size of the population: Quinquennial English population totals 1541-1871

Data from Table A2.3 on pages 496-502 about the number of births.

Data from these two tables above were used to calculate the crude birth rate in England

Data 1801-1950 for the European part of Russia: Dawid Victor Glass, World Population, tab.20, p. 97

Data for Japan: from 1911-1943 from the Statistical Year-Book of the League of Nations, p. 41

Data for Italy: Dawid Victor Glass, World Population, tab. p. 68.

Fig. 4 Demographics of China (orange dots) against the background of changes in rice prices (blue, we play silver per hectoliter of rice) and changes in Chinese dynasties and governments

Source of China rice prices: Peng Xinwei, p. 459 in Monetary History of China Quanlian Publishing, Shanghai: 1957.

Demographics of China data: https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_China

Summary

Each increase in rice prices resulted in a decreasing of the Chinese population, and as we said earlier, every major change in rice prices resulted in a change of government in China:

from 1393 MING dynasty,

1650-1850 Qing dynasty,

1928-1950 Republic of China,

from 1950- ??? The People’s Republic of China.

Who will rule China after another future rise in rice prices ???

Warsaw, 30 December 2019                       

My advice for the World in the 2020 year

III.3.1. Climate change and people’s migrations
Climate change has triggered migrations of peoples whose chronology is a record of Earth’s climate cycles. Here is a record of the crises that ended in migration:
• -Approx. 12th century BC marked the migration of people, which ended the reign of Mycenaean civilization and began the so-called dark ages. As a result, the Etruscans appeared in Italy, and Egypt and Palestine were attacked by the so-called peoples of the sea.
• -In the VIII, VII century BC, during the drought in the Asian steppes, the Scythians occupied eastern Europe. At the same time, the great Greek colonization marked out, which expelled the Greek population to emigrate.
• -Approx. 4th century BC the journey of the Celts from northwestern Europe towards the Adriatic Sea, the Black Sea began, which indicates a growing cooling.
• -The beginning of our era in Palestine has marked itself the great socio-economic crisis (provoked the civil war in Galilee, Judea which was called the War of Varus and the uprising in 66 and 132 AD), which testifies to a sudden crisis (rapid drying of the climate) and which caused the exodus of Jews from Palestine.
• The next migration of peoples began in the 4th century CE Huns invasion of Europe. Germanic peoples migrated south to the lands of the Roman Empire, leading to its downfall.
• In the VIII-IX centuries, the Viking expansion continued towards the south of Europe, which may indicate problems with feeding the population of Northern Europe and the climate crisis.
• In the 12th century, Mongols arrived in Europe because of the drought in the Asian steppes.
In the fourteenth century, it got cold and in Europe, there were epidemics, hunger and peasant uprisings.
• The extinction of the Vikings in Greenland since 1400. The Little Ice Age lasted until the 19th century. The peak of chilling in Europe was in the 17th century. At that time, a great migration of the white man to the continents of both the Americas and Asia continued. The great State of Poles-the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire collapsed then.

III.3.2. Climate disaster in the years 2013-2030
By the geophysical and historical data (migrations of people are indicative of climate crises), we know that the climate cycle is repeated every 400 years. It can, therefore, be expected that another major crisis will occur in 2013-2100. We should prepare for it. It will be a climate disaster – a sharp change in the distribution of climate zones, which will drastically reduce global food production. This will bring revolutions, wars, and supra-regional population migrations. There is still time to protect yourself against this. This requires knowledge and ethics on a global scale. Otherwise dark ages will come.

We must adapt to regional climate change and, like our ancestors, migrate to climate-friendly regions of the globe. To do this, we must open borders and adapt state systems to accept migrants and establish a new ethical system uniting all beings.
Warsaw, 1 January 2020 Bogdan Góralski

Sources of Jesus Christ’s ethical system

Sources of Jesus Christ’s ethical system

Bogdan Góralski

Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

In my opinion, Jesus Christ was born as a man and became God for those who worship him because His pro-social Teaching was perfect. The ethical achievements of the Israelites were a continuation of the culture of ancient Egypt acquainted by Moses and developed by his followers who created Jewish law.

Ethical cultures of Asia migrated to the Middle East along the caravans route and were also introduced in the philosophy the Middle East after the conquest of Asia by Alexander the Great, who was accompanied by the scientific staff – a team of philosophers-scientists. Jesus Christ in his life met with the ethical ideals of Asian cultures and accepted them and his teaching was a synthesis of the ethics of the Middle and the Far East. We need to find sources for this synthesis.

The teaching of Jesus Christ is not a religion. His teaching is an ideology that leads us to a better future, better use of our possibilities, to live in harmony with our world. We need the continuation and development of Jesus Christ’s ideology in our daily lives so that we become sages, people who love our whole world and his culture.

Whatever we can say about the doctrine of Jesus Christ, His ideology, we must think of His teaching as continuing teaching of ancient prophets from our History. Jesus Christ was the penultimate in a long series of Great Philosophers and understood that we should not talk only about the behavior of people. Don’t just talk about how to live, but live according to your teachings. Jesus Christ shows us the limit of conscious, individual love – sacrificing himself for the good of others. We have no other choice in our lives because whatever we do, we follow Jesus Christ and we must understand it. His teaching was full of human knowledge, nothing more could be added. We must apply His teaching in our daily lives. But the problem is to show how Jesus Christ used the teaching of ancient prophets from Europe, Asia, and Africa? I think we should jointly consider the process of penetrating cultures in antiquity. I believe that the great challenge for modern science is to show that our thinking tends to synthesize human knowledge – the science of sacrificing our weaknesses for a shared better future. The Prophet Muhammad was also a great philosopher who understood the truthfulness of each religion and taught to worship all religions. Every teaching, every thought comes from the surrounding world which is the Best Teacher.

Jesus’ ideology is simple: if you can love your enemies, you can achieve everything as a human being by avoiding unnecessary suffering. The long evolution of philosophy has passed, and Christ has synthesized many philosophies and led to a revolution that continues today. I am a participant in this revolution. Christ’s ideology leads to an honest life, to an honest political system with leaders aware of our goals.

Jesus Christ transformed the Buddha’s teaching on pain and suffering. Jesus Christ taught that you should not avoid suffering, you should suffer voluntarily and in this way, you will achieve happiness. Jesus Christ shows us by his example the way to earthly and eternal happiness.

Recently, I think that all the suffering that I have had in my life is due to my ignorance. I didn’t know what I was doing in my life. In this way, I agree with the teaching of Socrates, Buddha and Jesus Christ. However, my suffering motivated me to self-study and develop my spirit and ethics, so my suffering had a positive effect. My life full of pain was the Best Teacher. This confirms the truthfulness of the teaching of Jesus Christ.

I didn’t know what I was doing. I did not know how difficult the path of life I chose. Anyone can say that. Our history is a long chain of acts of ignorance. The higher is the ignorant person position in the social hierarchy, the greater the damage done to society. There is only one way to break ignorance – the development of knowledge among the whole society, and especially among political elites …

Aeschylus (525-456 BC) was an ancient Greek philosopher. He is often described as the father of tragedy. He claimed that suffering is science. Below is an excerpt from the Polish version of Wikipedia:

“The model of Aeschylus’s reality is therefore subordinated to ethical and religious ideas. This model is based on the belief that the world is ruled by divine justice, and the main deities that make it up are Zeus, Mojarra, and Dike. God and human justice are in a close relationship here. They both rely on faith in the order that can be controlled only through suffering …

Jesus Christ fulfilled the message of Aeschylus and imitated the figure of Job (in Polish) from the Hebrew Old Testament.

The system of laws of the Decalogue of Moses was probably the abbreviation of 42 laws of the Egyptian goddess Maat (http://maatlaws.blogspot.com/  ). Moses, who was brought up and shaped by the culture of ancient Egypt, simplified Egyptian law so that an excess of prohibitions would not prevent Israel from exercising the rights. The law must be simple and understandable to be universally applicable. Jesus Christ was shaped by the Decalogue of Moses, whose source was ancient Egypt. In addition, the society of ancient Israel was organized into small local communities, whose tradition of the organization came from Babylonian captivity. So we see Egyptian and Babylonia sources of Christ’s ethics.

During the life of Christ, the overpopulated Judea suffer a great drought. His ideology was a reaction to the social needs that were the result of the crisis in agriculture and society.

Philosophical and religious systems were created depending on the natural environment and the tradition of a given country. An example is China, where ideas of Confucianism and Taoism developed. This is described in the citation:

“Confucius’ thought was born of rather poor land. In his homeland, the small principality of Lu, located in the central, continental part of today’s Shandong Province, he was able to observe man’s struggles with hostile nature from an early age, constant flooding and excess water. The rocky land of the higher parts of Shandong is not very fertile and is reluctant to produce. Every cultivation requires harmonization of efforts, social action is common. It is not easy to rule a country where hunger was not uncommon and people are ready to rebel. Such thoughts had to direct Confucius’ attention to social life, seek an answer to the question of what our place in society is, how the ruler should rule and how much of his subjects should be involved in these governments. “

Taoists claim that the less a prince rules, the better the state of society. The ideal of Taoists is the self-governance of small local communities, and Jesus Christ takes the example of Taoist teaching and creates his small communities, making life easier for poor people from Judea.

Zoroastrianism and Jesus Christ beliefs

An excerpt from Polish Wikipedia:

Zoroastrianism is derived from the original beliefs of Indo-European peoples living in the area of present northern Iran. Muslims call them followers the worshipers of the fire. The Holy Book of Zoroastrian is Avesta, the most important part of which is Gaty, according to the beliefs written by Zoroaster himself. Zoroastrianism was a state religion in the existing Sassanid empire in contemporary Iran and Iraq. He exerted a significant influence on Judaism, and through him also on Christianity and Islam, and according to some religious scholars, there are serious premises to claim that such basic principles of religion as the Last Judgment, the soul wandering after death to hell or heaven, faith in the existence of the devil and the arrival of the messiah arose under the strong influence of Zoroastrianism.

Zoroaster claimed that if we have good thoughts, good speech, good deeds this gives us a happy life.

The thoughts of Confucius and the peace

Józef Marzęcki, Religious-Philosophical Systems of the East, Scholar, Warszawa 1999, p.140, quote:

Zeng Shen, the continuity of Confucius’ thought, considered to be the author of the Great Science (DAXUE, actually dated at the turn of the third and second centuries before Christ), is part of the Siddha (Sishu), thus portraying the way a man to perfection:

“Great learning path leads to enlightenment. Enlightened virtue consists in the cordiality to the people and refraining from desires and goods. The wise refrain leads to having confidence. Confidence leads to calm. Calm leads to peace. Peace leads to a state of concentration. Focus brings prosperity. Things have roots and vertices, things have a beginning and an end. Knowing what was before and after, is a rule close to Tao. The ancients wished enlightenment. Enlightened virtue desires greatness. The largest ones first rule their own state. Desiring to govern their own country, they first achieve the prosperity of their own family. The people who desire the good of the family first fix themselves. Those who want to fix themselves first improve their own minds. Those who want to improve their minds first control their own thoughts. Wanting to control their own thoughts first expand their own knowledge. Enhanced knowledge consists in recognizing things. Recognition of things leads to the highest knowledge. The highest knowledge leads to the confidence of the thought. The confidence thought leads to a reformed mind. Reformed mind leads to improving ourselves. When we are corrected we bring to the prosperity of the family. The prosperity of the family leads to the rule of law. A law-governed state leads to the heavens that bring balance. Starting from the emperor until down to the ordinary people, minds must take care of the roots. You can not destroy the roots, but you have to take care that the growing tree is well cultivated. It can not be so that what is important is neglected, and at the same time what is not important is being important (taken care of). This is called learning the roots, it is called the highest knowledge.

Bogdan Góralski said: “The righteous prince, the righteous king, the elect of the heavens, should ensure the harmony and co-operation of all communities and all religions by bringing to Earth the Ordering Law in the pattern of the established law of the Universe, which will ensure the harmonious development of the earthly communities for the attainment of the Absolute.

The law of Christ about love for enemies mainly introduces wise love in every family that leads to the wise social order.

Love of enemies and peace in the teaching of Jesus Christus

Love Your Enemies

Jesus said to his disciples: You have heard that it was said, You will love your neighbor, and you will hate your enemy. And I say to you: Love your enemies, and pray for those who persecute you; So you will be the sons of your Father who is in heaven; Because He causes His sun to rise above the evil and the good, and He sends rain on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward will you have? Do tax collectors do not do it? And if you only greet your brethren, what special do you do? Do not the heathen do it? So be perfect, how perfect is your heavenly Father (Mt 5,43-48).

The text of the Gospel was too radical for me when I was younger. Love your enemies? … But after years I believe rightfulness of Christ. Thanks to our enemies we become better. Why…??? Thanks to our enemies we have the motivation to live and fight. Enemy means a conflict that forces the preparation for the final battle. We will know the enemy then, we try to be perfect to face him. If we have to win we must outdo the enemy. We begin to educate ourselves to understand the enemy in order to understand the hostile world around us. We collect information about him and this way we learn about the causes of the conflict. We begin to understand the behavior of the enemy and start to sympathize with him. We become more perfect than when we did not have the enemy and were sluggish in complacency. And as we are better or stronger already than the enemy then we pity him and we reach for his hand to the consent. We see the nonsense of victims of the struggle and see the possibility of a peaceful exit from the conflict. The agreement is still enforced by our advantage. We win the war without launching it. So did the ancient Chinese. Ancient Chinese thought: It is wise to win the war without launching it. Let’s love our enemies because they make us perfect.

Let’s love our enemies because they make us perfect.

We owe them our perfection achieved through conflict.

Let us be grateful and love them for what they did to us.

This was taught by Christ 2,000 years ago. What would the world be if we listened to Him … ???

God is perfect but does it mean that He has an enemy too???

Christ and agricultural order

Christ ordered to fulfill the obligations to the landowners that were voluntarily accepted by tenants of agricultural land, which indicates his acceptance of the feudal farming system based on land rent. His orders resulted from an understanding of the essence of Palestine’s social problems based on drought and material poverty of tenants who could not meet their obligations due to reduced yields.

How did Jesus Christ solve the problem of inheriting property ???

According to the Apostolic Letters, early Christian communities were accepting new believers when they offered all their property to the community. Christian communities were providing members with protection against hunger and lawlessness that prevailed in Judea at that time. Probably the transfer of all property to the Christian community was a new solution to the problem of property inheritance, which causes so many problems today. I think that a global company POL-CAT, which no one will inherit, will dispel many problems of the modern world and become a common property of the global community.

POL-CAT can not be taken over by contemporary mafias

The harmony between man and woman will occur when we change the mechanisms of inheritance of property. The POL-CAT Global Enterprise is proposing to change the inheritance system. POL-CAT can not be taken over.

Global peaceful revolution

In the text “Mode of operation of POL-CAT” I write that employees of this company will have an equal share in profits. Why? Because it will force everyone to work hard to increase the company’s income. There will be no financial elite in this enterprise. This is a revolution. Either equal wealth or equal to poverty…

I follow Jesus Christ creating the mode of operation of POL-CAT.

Jesus Christ said, “You know that the rulers oppress the people, and the great ones let them feel their advantage. It should not be between you. If anyone of you wants to be great, let him be your servant. If anyone of you wants to be first among you, let him be your slave. (Matthew 20: 25-27). I follow Jesus Christ creating the mode of operation of POL-CAT.

Jesus Christ’s teaching is not a religion, this is an ideology that leads us to a better future, to better use our abilities, to live in the beauty of our world. We need the ideology of Jesus Christ in our everyday life to become wise and loving men, men loving our world.

You have to follow Jesus Christ now to be happy

Jesus Christ, by his teaching, restored faith in the perfection of our world and with his sacrifice showed us the way to happiness, erased the original sin of Adam and Eve. They reached for fruit from the tree of knowledge of good and evil, they doubted the given world and began to perceive good and bad sides in it. Meanwhile, good and evil is essential elements of our world and lead us in the process of evolution to perfection similar to the perfection of the creators of our living environment. The sacrifice of suffering and the life of Christ is a commentary of his perfect philosophy – voluntary suffering brings eternal happiness. His last lesson: Share bread for His memory (Bible 1998: Luke 22:19), contains the final wisdom of his message because 18 years of my studies led me to the same conclusion that only the abundance of food allow avoiding wars and revolutions and ensures harmonious development of societies and their culture. Other evangelists quote the words of Christ. Share bread and wine for my remembrance – this is a call to vegetarianism so far overlooked in the teaching of Christ. Enough of bread means a worthy life, wine means a life full of good fun. Sharing bread and wine will ensure a dignified and happy life.

The meaning of our life consists of voluntary suffering for the favor of others and it is full of the joy of existence. Christ’s teaching and sacrifice showed us unbounded faith in the perfection of our world against Adam’s doubt. Christ was indifferent to the threat of death on the cross. He fulfilled his mission and trusted God completely.

Christ pointed out that the rabbis are no longer necessary and He has established His representatives among the simple people – the Apostles of the New News: the Law is simple and understandable; to love your enemies and share your bread and wine and to suffer voluntarily to be happy.

Like the idea of vegetarianism, Christ drew from Hinduism and Buddhism, so the idea of voluntary suffering could have been borrowed from Taoism. One of the principles of Taoism is to recommend to creatures voluntarily to belittle itself. Christ has brought this principle to the limits of human possibilities, sacrificing the dignity and inviolability of his person for the good of all beings. He humbly humbled himself and joined with the Absolute by this deed.

Christ was an ideal, a perfect but incomprehensible philosopher and teacher. Because He was the Pharisee’s He raised to the pedestal a despised women, which was almost a sacrilege. The women saved the memory of him and preserved in the memory of generations the worship of the Teacher. The women have been carried their cross and were the strongest supporters of the Church of Christ.

He was with us 2,000 years ago when the climatic crisis impoverished the people of  Judea, but  He was not understood then, so you have to follow Him nowadays, to be happy when a global crisis will come. Jesus Christ by his teaching was been restoring bases of social order in Judea according to principles of Heaven, which prescribe to save of social energy and all energies. Heaven prescribes to save of social energy and all energies.

Philosophy – (ancient Greek φιλοσοφία from Ancient Greek φίλος – love and ancient Greek οοφία – wisdom, translated as “love of wisdom”) – systematic and critical reflections on basic problems and ideas, the desire to know their essence, and a comprehensive understanding of the world. The Bogdan Góralski philosophy is contained in the equation:

WISE LOVE = ENERGY = LIFE

Wise love will give us the energy that will provide us with eternal life for us and future generations.

Warsaw, 8-14 December 2017, 5:27                              Bogdan Góralski

The concentration and deconcentration of agricultural land ownership as an indicator of climate change.

The concentration and deconcentration of agricultural land ownership as an indicator of climate change.

The good and bad fate not only of the Polish nobleman and peasant.

Below is the chapter of Polish book entitled Historia naturalna i zmiany klimatu

Bogdan Góralski

Library if Historical Institute of University of Warsaw

Table of content:

1.Introduction                                                                                                                                         1.

2.The humidity of the climate and the structure of land ownership                                                  1.

3.The mechanism of changes in the concentration of agricultural land ownership                   4.

4.The agricultural system of Rome, Byzantium, Ottoman Empire                                                8.

5. What to do to prevent changes in the concentration of agricultural property?                      9.

6.The bibliography you can find in my Polish book entitled Historia naturalna i zmiany klimatu on ResearchGate

1.Introduction.

This paper discusses the natural phenomenon of changes in the concentration of landed property occurring under the influence of climate oscillations many times in the history of global agriculture. Climate oscillations resulting in changes in air temperature and the amount of precipitation were affecting the profitability of agricultural production, whose changes were causing an increase in the number of small farms or the disappearance of small farms. This phenomenon, which has not yet been recognized, was affecting cyclical political processes over the centuries. This work is a contribution to explaining the role of climate change in the economic-socio-political process of concentration and deconcentration of landed property in Poland in recent centuries.

2.The humidity of the climate and the structure of land ownership

Poland is under the variable influence of Atlantic and continental climates. The causes of climate type changes in Poland are not studied, and learning them would have a positive impact not only on Polish agriculture. It is assumed that the Elbe line is the limit of the impact of both types of climate in Europe. The Atlantic climate is characterized by greater humidity and smaller differences in winter and summer temperatures. The continental climate brings drier air, short hot summers, and long harsh winters. Periodic and regional changes in climate types were having an impact on the profitability of agricultural production, so then smaller, more efficient farms predominated west of the Elbe line, and in the east historically large land ownership dominated (Krasuski 1978: 91). In Poland, regional climate changes are also marked in the north-south direction. In the south, along with the mountain ranges, there is a zone of increased precipitation (Small Statistical Yearbook 1937: 10) improving the conditions of plant cultivation. In these areas the population density increases (compared to northern Poland) which affect the fragmentation of land ownership.

The zone of increased population density in Europe continues in the zone of influence of oceanic climate, which is characteristic for other continents (see East China and West India). The information presented allows drawing the conclusion that the appropriate amount of precipitation (neither too low nor too high) affects the growing population density, and thus the processes of deconcentration of land ownership. In other words, the amount of rainfall that is too low or too high causes a growing concentration of landed property. Wielkopolska is an example of such a region in Poland with too little rainfall and a high concentration of landed property. In the Prussian partition in Wielkopolska, per 100 ha of land owned belonged to farms:

up to 2 ha -2.1% of the land,

2 to 5 ha –3.4%,

5 to 20 ha – 25.2%,

20 to 100 ha – 19.8%,

100 to 1000 ha – 33.0%,

over 1000 ha – 16.5% (Rogala 1956: 25).

Such concentration did not occur at the same time in Galicia (more rainfall), where land ownership was strongly fragmented, because the water conditions allowed to support a family from a smaller farm. As of November 1, 1786, peasants owned 51.3% of arable land in Galicia, including 2/3 of arable land (Groniowski 1976: 75). The following table gives the stratification of the Galician village according to tax burdens in 1893 (Groniowski 1976: 108):

Size
farms
in morgas
Number of
farms
Percentage
of farms
Income amount of farms in   Rhine zlotys
Do 1,94 756 000 46,60 Do 132
1,94-3,90 338 331 20,83 132-264
3,90-9,95 339 929 20,93 264-660
9,95-39,90 178 879 11,02 660-2643
39,90-99,66 10 102   0,62 2643-6607

An example of the adverse impact of the climate on agriculture is the situation of Russian agriculture. The Russian high-pressure zone, blocking the atmospheric fronts from the Atlantic Ocean periodically carrying life-giving rainfall, is sometimes responsible for the difficult situation of the Russian farmer. Historical literature reported that the productivity of a Russian farmer was usually two (League of Nations 1943: 86-91), three times lower (“Modern German peasant (proudly informed Rudolf Martin)  obtained income three times greater than a Russian peasant from the land. To collect this amount grain that the Russian peasant obtains in a field area of 2.6 tithes, German, French peasant needs only half a tithe (Heller 2000: 683). This was due to more rainfall in western Europe than in Russia. Because of too small plots of farms of Russian peasant’s that were common before and after the enfranchisement in the 19th century, and because of too little rainfall from 1880 to the agrarian crisis before the Russian Revolution (exported 15% of grain production (League of Nations 1943: 9 )) caused that the Russian peasants demanded the dividing of large estates. But as a result of the Bolshevik revolution, there was a concentration of agricultural properties in the form of kolkhozes and sovkhozes in Soviet Russia. This (according to statistics (League of Nations 1943: 9)) improved the supply of basic groceries to the Russian population (after 1920). This improvement was probably due to the modernization of agricultural production and the improvement of climatic conditions, i.e. an increase in the amount of precipitation (see Figure No. 21). Russian agriculture is still very vulnerable to the occurrence of permanent drought characteristics for the cooling of the world climate.

The concentration of land property in Poland in the 16th-18th centuries occurred due to a long-lasting decrease in the profitability of agriculture. The falling Cereal prices on the European market (Abel 1935: 174-175) caused by the stagnation of the European population resulting from the adverse climate of the summit of the Little Ice Age, as well as mass emigration caused the collapse of small farms. Probably similar causes at the same time caused the concentration of landed estates in Japan during the Tokugawa Shogunate (Takahasi 1974: 339-348). At the end of the eighteenth century, the processes of deconcentration of agricultural estates began – first in France, and then in the nineteenth century (enfranchisement of peasants) moved to the east of Europe. The processes of enfranchisement of peasants in Europe were probably caused by the sharp increase in grain prices (Abel 1935: 174-175) in 1750-1850 (probably the social protests of the French Revolution and the Spring of Nations resulted from this cause) and the need to ensure the greater agricultural production in conditions of radical cooling and humidity of the climate i.e. deterioration of weather conditions affected on the decrease in agricultural production on the large noble agricultural estates.

The deconcentration of landed estates, the release and enfranchisement of peasants, and the great profitability of agricultural production have unleashed hidden resources of social energy caused large agricultural production, which led to a rapid decline in cereal prices in Europe and calming social sentiment.

It should also be mentioned that from the Civil War (1861-65) to 1920 in the south of the United States, the division of old latifundia (large agricultural estates) into small plots of land cultivated by shareholders (tenants paying rent for crops) continued. The concentration of landed property began again in 1920 and continues to this day (Tomczak 2004). From 1930 to today, the number of farms in the US has decreased from 6.5 million to 2 million, which means that the demand for industrial goods has decreased significantly, the rural population has decreased, the offer of agriculture has decreased, and the demand for agricultural credit has decreased. This is causing the current crisis in the US.

3.The mechanism of changes in the concentration of agricultural land ownership

Many factors have influenced my understanding of the process of concentration and deconcentration of agricultural property over the centuries:

– studying contemporary agricultural literature

– researching current information on world agriculture

– reading historical literature

– research on the Earth’s climate mechanism

– studying the effects of climate change

– understanding the role of freshwater in nature

Studies of the press and modern agricultural literature have revealed the processes of concentration of agricultural property since the beginning of the 20th century on all continents and also in Poland. This made it possible to understand the causal relationship between the general warming and drying of the global climate since the beginning of the 19th century and large-scale economic processes in agriculture. Knowledge of the history of agriculture over the centuries and the repetition of climatic phenomena have strengthened the view on the decisive role of appropriate atmospheric conditions affecting economic processes conditioning the alternating concentration and deconcentration of agricultural property.

The concentration of agricultural ownership in Europe has always been due to the deterioration of farming conditions resulting from a lack of demand for agricultural products. Lack of demand was most often caused by depopulation or, and poor food transport logistics. At that time, agricultural prices decreased. The progressive decrease in the prices of agricultural products caused a worsening of farming conditions for small farms obtaining less profit from a smaller area. Due to the scale effect, small profit from agricultural production affected smaller farms in the first place and did not allow for maintaining them (taxes, costs) and for maintaining owners’ families, which resulted in premiums for larger farms, generating higher profits and having lower percentage costs due to larger production scale. The economic dependence of small agricultural producers on larger farms resulted in the movement of labor resources to the large and concentrated ownership at the expense of small farms (low prices of agricultural products forced the use of cheap labor) and to cities. Small farms fell and were taken over by larger property. The village then depopulated. Latifundia – the noble agricultural estates created fallow lands and forests (afforestation), hedging against falling food prices, which has caused great social tensions during crop failure. Labor expenditure per unit of production is four times higher on small farms than on large ones (Pepliński et al. 2002), so smaller farms with higher unit costs fall out of the market. Increased management efficiency can be obtained by specializing in production. Specialist farms (large cereal farms), extensive and high-intensity farms show the highest efficiency coefficients in relation to the level of net commodity production (Sawa, Parafiniuk 2010). Small farms have to achieve nutritional self-sufficiency, so they run a varied production that makes impossible specialization and high efficiency.

The persistence of this phenomenon (e.g. concentration of land property in the south of the USA has been going on for over 80 years) causes the formation of great latifundia (large agricultural estates). However, it should be noted that latifundia are more prone to crises, with negative effects during long-term climate deterioration. As a consequence of the worse climate in latifundia, there is a larger (than on small farms) drop in agricultural production per hectare and increase food prices. This is illustrated by the example of PRL agriculture. In 1975, in large-scale socialized agriculture, clean production in PLN per PLN 1 of fixed assets was PLN 0.051, and in crop fall 1980 it fell to PLN 0.009. Accordingly, production in small-scale individual farming amounted to PLN 0.292 in 1975 and PLN 0.210 in 1980 – it was 5.7 times higher in 1975 and 23 times higher in 1980 than in large-scale farms (Woś 1985: 331 Table 3). The climate crisis of 1980 caused a 7-fold decrease in production in state-owned farms and a 1.4-fold decrease in small peasant farms, with small farms being many times more productive.

Small farms use capital much better and are more productive per unit of area (Statistical Yearbook of Poland 1967: 256 table 56), so when the climate crisis comes and food becomes more expensive because of the demand for it, economic and political coercion arises causing distraction of great land ownership and the revival of small agricultural property. The phenomenon of deconcentration of great agricultural property was observed before the French Revolution (Taine 1881: 336) and the Spring of Nations (it is about commencing enfranchisement processes). The deconcentration of agricultural assets in France before the French Revolution was forced by rising food prices (huge fallow areas, harsh climatic conditions, and terrible logistics in food transport) and the proletarianization of rural society, as seen in the statistics below.

The composition of the French population was as follows:

Clergy – 130,000 people – 0.47%

Nobility – 173,000 people-0.63%

Townspeople – 581,000 people -21.09%

Peasants ……. 21,437,000 people-77.81% (Macleod-Machlejd 1934: 59)

A more detailed classification of social composition is as follows:

Higher clergy (archbishops, bishops, abbots, priories, canons, etc. 10,000

Lower clergy (priests, vicars, priests without benefits, etc.) 60,000

Religious clergy 60,000

Nobility (including 40,000 old nobility) 173,000

Townspeople – merchants, industrialists, intelligentsia 500,000

Medium-level craftsmen, small traders, etc. 2 925 000

City proletariat 2,385,000

Farmers, possessors (fermiers), buyers, craftsmen 750,000

Peasants owning lands 15,333,000

Farmless peasants 5,354,000      

Total 27,550,000

                                                                    (Macleod-Machlejd 1934: 63)

Arthur Young in a report on a trip to pre-revolutionary France writes that the poor French invested their savings in the ground (Young 1950: 284), encouraged by probably high food prices. The smallest farms producing food for the needs of the owners were created in this way.

The phenomenon of deconcentration of land agricultural  property is influenced by demographic processes. Well, in times of favorable climatic conditions and low food prices (then there is a concentration of ownership), there is an increase in the fertility of societies and an increase in the population – mainly its male part. Low grain prices increase animal production – meat production, the consumption of which increases the sexual desire of the population and increases the fertility rate. When the climate crisis (cooling down) then comes, food becomes more expensive due to a decrease in production, and the population that has just grown too much begins to protest, causing revolutions. Because society sees that vast tracts of land are not cultivated (before the French Revolution more than a quarter of the land in France lay fallow), social pressure arises that leads to the distraction of great landed property and the creation of hundreds of thousands of small farms in France during the 18th century.

The contemporary concentration of agricultural ownership occurring on all continents is the result of difficulties in obtaining access to the markets for selling for the produced food. Existing means of transport are too expensive to transport food to find buyers for subsidized agricultural production of the white man. Potential buyers are in fact poor societies of the equatorial countries, which cannot afford either intensification of their own agricultural production (it would require intensive irrigation in conditions of prevailing warming and drying of the climate) or importing expensive food from the USA and Europe (additionally food prices are too high because of freight prices). Food producer countries: USA, Europe, Canada, are depopulated and their internal demand is decreasing. The problem of obtaining outlets for surplus food produced is, therefore, a logistic problem (cheap delivery of food to the starving of one billion three hundred million people will enable its sale), economic (reduction of demand) and political (subsidies for agricultural production).

4.The agricultural system of Rome, Byzantium, Ottoman Empire.

Rome’s heir was Byzantium, whose traditions were taken over by the Ottoman Empire. The agricultural system operating in the Ottoman Empire was based on an indivisible family farm, supervised by a class of warriors who were representatives of central power. Arable land was the property of the state. Independent peasant farms paid taxes to the state, which kept farmers healthy. The farms used the land on the basis of an indivisible perpetual lease with the possibility of inheritance by one descendant. The land was allocated in an area ensuring family maintenance and generating surpluses to pay taxes and reproduction costs, depending on its fertility from 5 to 15 hectares. Spah warriors benefited from some state taxes and received plots of land for their livelihood, but these were temporary privileges depending on the effects of military service in the sultan’s army. Spah could not own the land. There were constant clashes between the military and the peasants in which the first arbitration instance was a local judge – kadi, elected by the village community. The unresolved conflict was settled by the Sultan, which laid down specific laws to protect peasants against Spah abuse. The Spah had military strength because their duty was to ensure security and the rule of law among peasants. Private ownership of land arose after the decision of the Sultan allocating immunities for the purposes of society. This system worked well during times of strong central power and ceased to pass the exam when the Ottoman Empire underwent by the processes of feudalization and probably there was a concentration of private agricultural property. The development of the Ottoman state and its duration was based on constant conquests ensuring the inflow of new taxes. The stopping of conquests shook the central authority of the empire and the functioning agricultural system. There are reports that in the 17th and 18th centuries agricultural production in the Empire decreased, there was huge inflation (increase in cereal prices) and a state crisis (Inalcik, Quataert, 2008: 61-161). Inflation reduced the value of taxes usually collected in money, weakening the functioning of the power center, whose costs must have been enormous in such a large state. The weakening of the center resulted in the destabilization of the system of power and the weakening of the agricultural system of the state by the likely transfer of power over the land and the state to the hands of the army and feudal lords.

5. What to do to prevent changes in the concentration of agricultural property?

The agricultural system should be based on an indivisible family farm leased perpetually from the state with the possibility of inheritance by one descendant after providing parent-farmers with a pension. Taxation should depend on the production capacity of the farm. The non-hereditary nobility organizes the supervision of the functioning of the system of production and sale of agricultural products and making its income dependent on production efficiency. As the coming cooling of the climate will increase food prices, it will be profitable to produce it even on small plots. This will provide income to masses of immigrant farmers who will arrive in the fertile plains of Europe and North America as well as the income to the nobility. The main advantages of maintaining land control in the hands of the nation’s elite – the nobility are preventing in the future:

– the dividing of land ownership by family divisions,

– buying land to concentrate land ownership,

and also:

– optimizing the organization and financing of food production and processing.

– ensuring the existence of an elite directly interested in increasing agricultural production

Belonging to the rural nobility will depend on the ethical and social attitude of a member of the modern Polish nation. Nobility will be a reward for an exemplary ethical and social attitude in cultivating Polish culture and developing the Polish state.

Translated in Warsaw, 20-21 December 2019                           Bogdan Góralski

6.Bibliography you can find in my Polish book entitled Historia naturalna I zmiany klimatu