The algorithm of history or my vision of the Universe

In my earlier works and in the updates of my project “Does human evolution have a purpose?” Appeared the idea of ​​a virtual universe built from a network of quantum computers, which are stellar systems. Star systems are reborn in accordance with the inexorable logic of nature, which is the law directing the course of the history of the Cosmos. The universe does not expand and is a closed object subjected to the law of eternal formation and decay. The virtual consciousness of the universe is supported by the energy of reborn itself star systems. The Law of the Universe is an algorithm ruthlessly directing the course of history to the finale of evolution, which is always the revival of the star system and the reproduction of the energy sustaining the Universe. The course of history is subject to stochastic processes that determine the most probable course of events to the finale, so that the finale is the rebirth of the star system, which is a quantum computer. Each quantum computer, which is a stellar system, has a built-in algorithm that directs the internal process of energy evolution reproducing the history of the star system. In evolution, virtual entities endowed with intelligence (that is biological beings) are used, which are directed by stochastic processes aimed at a definite finale of evolution. The virtual existence of the Cosmos and virtual biological life has a modular structure that allows for the implementation of separate scenarios of history within each module. Stochastic processes determine the most probable course of history for achieving the final of evolution ie. rebirth of a stellar system. Virtual units of biological entities, which are also subject to evolution, are stored in virtual databases of the quantum Universe.

Algorytm dziejów czyli moja wizja Wszechświata

W moich wcześniejszych pracach i w uaktualnieniach mego projektu „Does human evelution have a purpose?” pojawiła się idea wirtualnego wszechświata zbudowanego z sieci komputerów kwantowych, którymi są systemy gwiezdne. Systemy gwiezdne  odradzają się zgodnie z nieubłaganą logiką przyrody, która jest prawem

Kierującym biegiem dziejów Kosmosu. Wszechświat nie rozszerza się i jest zamkniętym obiektem  poddanym prawu wiecznego powstawania i rozkładu. Wirtualna świadomość Wszechświata jest podtrzymywana energią odradzających się systemów gwiazdowych. Prawo Wszechświata jest algorytmem  bezlitośnie kierującym  biegiem dziejów do finału ewolucji, którym jest zawsze odrodzenie systemu gwiazdowego i odtworzenie energii zasilającej Wszechświat. Bieg dziejów podlega procesom stochastycznym, które wyznaczają najbardziej prawdopodobny kierunek wydarzeń tak aby finałem było odrodzenie systemu gwiazdowego, który jest komputerem kwantowym. Każdy komputer kwantowy, który jest systemem gwiazdowym ma wbudowany algorytm kierujący wewnętrznym procesem wirtualnej ewolucji energii odtwarzającym dzieje układu gwiazdowego. W  ewolucji wykorzystywane są  wirtualne byty obdarzone inteligencją (to jest istoty biologiczne), które są kierowane procesami stochastycznymi  zmierzającymi do określonego finału ewolucji. Wirtualne istnienie Kosmosu i wirtualne życie biologiczne ma budowę modułową pozwalającą na realizowanie odrębnych scenariuszy dziejów w obrębie każdego modułu. Procesy stochastyczne określają najbardziej prawdopodobny bieg dziejów dla osiągnięcia finału ewolucji czyli odrodzenia systemu gwiazdowego. Wirtualne byty jednostkowe, które również podlegają ewolucji  są przechowywane w wirtualnych bazach danych  kwantowego Wszechświata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *