How to prevent crime among migrants???

 Add Notes Messages Subscribed Shared with you

 bogdangoralski

How to prevent crime among migrants???

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 0s

Public 

 Edit

How to prevent crime among migrants???

The experience of several countries that allow an influx of migrants shows that crime rates easily increase among them. There is a good way to avoid this in the modern Kingdom of Poland.

As I have already written, I propose bringing in migrants by entire villages, entire local communities, and leaving them free will (self-government) in disciplining the ethical behavior of their members. At the same time, I propose the introduction of a trade monopoly in the Kingdom of Poland for the POL-CAT joint-stock company, which will supply everything to local communities, including migrant and native communities. Any unethical behavior by migrants and natives will result in the immediate suspension of supply deliveries to unethical communities. Migrant or native communities cut off from supplies will discipline their members themselves because without supplies no one can survive. This method will effectively solve the problem of lack of ethics among the inhabitants of the modern Kingdom of Poland and all countries that will use this method of disciplining their inhabitants.

Warsaw, May 18, 2024, 8:43 am                             Bogdan Jacek Góralski

Jak nie dopuścić do przestępczości wśród migrantów i tubylców???

Doświadczenia kilku krajów pozwalających na napływ migrantów wskazują, że łatwo rośnie wśród nich fala przestępczości. Ma dobry sposób jak tego uniknąć w nowoczesnym Królestwie Polskim.

Jak już napisałem proponuję sprowadzać migrantów całymi wsiami, całymi społecznościami lokalnymi i zostawić im wolną wolę (samorząd) w sposobie dyscyplinowania etycznego zachowania  swoich członków. Jednocześnie proponuję wprowadzenie monopolu handlowego na terenie Królestwa Polskiego dla firmy POL-CAT joint-stock company, które będzie zaopatrywało we wszystko lokalne społeczności w tym społeczności migrantów i tubylców. Każde nieetyczne zachowanie migrantów i tubylców będzie skutkowało natychmiastowym wstrzymaniem dostaw zaopatrzeniowych do nieetycznych społeczności. Odcięte od zaopatrzenia społeczności migrantów lub tubylców same zdyscyplinują swoich członków bo bez zaopatrzenia nikt nie jest w stanie przetrwać.  Sposób ten skutecznie rozwiąże problem braku etyki wśród mieszkańców nowoczesnego Królestwa Polskiego i wszystkich krajów, które zastosują ten sposób dyscyplinowania swoich mieszkańców.

Warszawa, dnia 18 maja 2024 roku, godzina 8:43                Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Why do tropical cyclones move northward in the US??? -Improved

 Add Notes Messages Subscribed Shared with you

 bogdangoralski

Why do tropical cyclones move northward in the US???

 Add Account

Why do tropical cyclones move northward in the US??? -Improved

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 17 maj 2024 · edited: 0s

Public 

 Edit

Why do tropical cyclones move northward in the US???

https://www.theclimateadaptationcenter.org/2022/02/05/are-atlantic-hurricanes-moving-north/

… 21st century tropical cyclones will most probably occupy a broader range of latitudes than those of the past 3 million years

In the North Atlantic, Studholme et al suggest that we will see expansion of the tropics and a northward shift in tropical cyclones, favored by the polar-amplified ocean warming now underway. By the late 21st century, we are likely to see significant tropical cyclone formation and intensification between 30ºN – 40ºN.

Worldwide, this will put megacities like New York, Beijing, Boston and Tokyo squarely in the crosshairs of our most destructive weather events.

https://www.theclimateadaptationcenter.org/2022/02/05/are-atlantic-hurricanes-moving-north/

https://www.quora.com/Why-do-North-Atlantic-hurricanes-frequently-reach-parts-of-the-USA-between-30-35-degrees-latitude-and-occasionally-even-further-north-yet-in-Australia-it-is-quite-rare-for-South-Pacific-cyclones-to-hit-further-south

The phenomenon of tropical cyclones moving northward in North America is explainable

based on my climate theory. The region of the Earth’s crust with North America is moving south, so that the climatic zone of the Earth’s atmosphere that creates tropical cyclones is moving north in the USA. This trend will probably last for another 60 years and areas of the USA above the 35-40th parallel

will be increasingly affected by tropical cyclone attacks. This proves the truth of my climate theory explaining regional changes in the Earth’s climate by the movement of the Earth’s crust.

Below is excerpt from Wikipedia:

Hurricanes form over tropical waters in areas of high humidity, light winds, and warm sea surface temperatures. These areas are usually between the latitudes of 8° and 20° north.[3] The minimum sea surface temperature necessary for a hurricane to form and persist is approximately 26 °C.[4]

Most hurricanes form at latitudes of between 10° and 20°N. Closer to the equator, the Coriolis effect is not strong enough to create the tight circulation needed, and at higher latitudes the sea surface temperatures are too low.[5] The waters are only at the necessary temperatures from July until mid-October. In the Atlantic this is the height of the season.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Alley

If hurricanes formed in the past  usually between the latitudes of 8° and 20° north this mean that means that earth crust moved nowadays under North America  20° to the south because hurricanes form between 20° and 40° north now.

Dlaczego tropikalne cyklony przesuwają się ku północy USA???

… Cyklony tropikalne XXI wieku najprawdopodobniej zajmą szerszy zakres szerokości geograficznych niż te z ostatnich 3 milionów lat

Studholme i wsp. sugerują, że na północnym Atlantyku będziemy świadkami ekspansji tropików i przesunięcia cyklonów tropikalnych na północ, czemu będzie sprzyjać trwające obecnie ocieplenie oceanów wzmocnione przez bieguny. Pod koniec XXI wieku prawdopodobnie będziemy świadkami znacznego powstawania i intensyfikacji cyklonów tropikalnych w przedziale 30°N – 40°N.

Na całym świecie sprawi to, że megamiasta, takie jak Nowy Jork, Pekin, Boston i Tokio, znajdą się na celowniku naszych najbardziej niszczycielskich zjawisk pogodowych.

https://www.theclimateadaptationcenter.org/2022/02/05/are-atlantic-hurricanes-moving-north/

https://www.quora.com/Why-do-North-Atlantic-hurricanes-frequently-reach-parts-of-the-USA-between-30-35-degrees-latitude-and-occasionally-even-further-north-yet-in-Australia-it-is-quite-rare-for-South-Pacific-cyclones-to-hit-further-south

Poniżej cytat z Wikipedii:

Huragany powstają nad wodami tropikalnymi na obszarach o dużej wilgotności, słabym wietrze i wysokich temperaturach powierzchni morza. Obszary te znajdują się zwykle pomiędzy 8° a 20° szerokości geograficznej północnej.[3] Minimalna temperatura powierzchni morza niezbędna do uformowania się i utrzymania huraganu wynosi około 26 °C.[4]

Większość huraganów powstaje na szerokościach geograficznych od 10° do 20°N. Bliżej równika efekt Coriolisa nie jest wystarczająco silny, aby wytworzyć potrzebną ciasną cyrkulację, a na wyższych szerokościach geograficznych temperatury powierzchni morza są zbyt niskie.[5] Wody mają niezbędną temperaturę tylko od lipca do połowy października. Na Atlantyku jest to szczyt sezonu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Alley

Jeśli w przeszłości huragany tworzyły się zwykle między 8° a 20° szerokości geograficznej północnej, oznacza to, że skorupa ziemska przesunęła się obecnie pod Ameryką Północną o 20° na południe, ponieważ huragany powstają obecnie między 20° a 40° szerokości geograficznej północnej.

Zjawisko przesuwania się w Północnej Ameryce ścieżki cyklonów tropikalnych ku północy jest wytłumaczalne 

na gruncie mojej teorii klimatycznej. Rejon skorupy ziemskiej z Ameryką Północną przesuwa się ku południu tak, że strefa klimatyczna ziemskiej atmosfery tworząca tropikalne cyklony przesywa się ku północy geograficznej na terenie USA. Taki trend będzie trwał prawdopodobnie jeszcze 60 lat i obszary USA powyżej 35-40 równoleżnika

będą dotknięte coraz częściej atakami tropikalnych cyklonów. Jest to dowodem prawdziwości mojej teorii klimatycznej tłumaczacej regionalne zmiany klimatu Ziemi ruchem skorupy ziemskiej.

Warszawa, dnia 17 maja 2024 roku, godzina 10:25        Bogdan Jacek Góralski

46 visits · 1 online

Women’s rights and Earth’s climate are changible. Why???

https://justpaste.it/euus7

 Add Notes Messages Subscribed Shared with you

 bogdangoralski

Women’s rights and Earth’s climate are changible. Why???

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Public 

 Edit

Women’s rights and climate change

Author Bogdan Góralski

Human gender issues outrage public opinion all over the world. In my book entitled Man and climate, I present the impact of climate change on our civilization. In this article I raise the issue of women’s rights in the context of climate change.

As Krzysztof Szymborski describes in his book entitled Political animal (Szymborski K. (2011), Political animal, Polityka’s Library), great apes maintain a clear cultural division distinguishing the sexes from each other. Females take care of the offspring, and males fight for territories and females.
Differences in social functions result from the struggle for existence and, unacknowledged, behavior
species. Evolution has transformed apes morphologically into humans, but the social sex characteristics of human herds generally remain unchanged. Climate changes, movements of plant vegetation zones and the resulting migrations of anthropoids and later human groups played a major role in human evolution (Góralski B. (2014) Notes on the evolution of mammals in the context of climate change, available at Eioba.pl). As a result, the civilizational framework of human groups developed – human culture. This culture differed between human groups formed in warm and cold climates.
The warm climate promoted greater individuality – it was easier for a small group to survive in the more friendly environment of a limited fishing ground. In these smaller human groups, where, in addition to hunting, gathering was also practiced, every person counted, including women who were skilled at collecting – a culture of gender equality was created.
The cold climate favored larger teams able to hunt large animals that provided most of the group’s food. In these groups, existence depended on the successful hunting of a group of men – a culture of male predominance was created.
Both of these cultures, formed over hundreds of millennia, have survived to this day along with the genes of their representatives and differentiate modern societies in terms of the rights of women and men (Góralski B. (2013), Man and climate, available in the CEON Repository).

Climate change and economic development.

Fertile soils formed in the foreland of Pleistocene glaciers, which began to be used for agriculture during the Holocene climate warming, which resulted in a new type of human culture – life of groups of farmers in permanent residences. Agricultural populations grew in numbers because new workers were constantly needed to cultivate new areas of land. Women giving birth to children were valued. Research by a German sociologist (Richard Grunberger (1987) Social History of the Third Reich, PIW) indicates that in agricultural families cultivating small plots of land, most of the work is done by women. Due to greater responsibility for the well-being of the family, women’s rights in developing agricultural populations were respected. Women had equal rights.
This culture initially developed in the south of the Eurasian continent, where retreating glaciers allowed the climate to warm, e.g. in Anatolia, Mesopotamia, and southern China. In the south of Eurasia, numerous communities of peoples practicing agriculture developed. Climate changes occurring in the Holocene and historical times caused the zones of lush plant vegetation to shift northward and, along with them, the location of the centers of human civilization shifted. The original centers of agricultural cultures, e.g. in Egypt, Mesopotamia and southern China, lost their importance as a result of the drying climate, and the zones of monsoons irrigating them moved northwards. During the last phase of the Pleistocene glaciation in China, air temperatures dropped on average by 6-8 degrees Celsius and the summer monsoon zones moved 700 km to the southeast (Burroughs William J. (2005), Climate change in Prehistory: The End of the Reign of Chaos, New York: Cambridge University Press). During the Holocene warming, the zones of life-giving monsoons moved northwards. Agricultural peoples in the south then began to work on creating irrigation systems for farmlands on lands that lacked rainfall.
As a result of the drying of the climate, the former agricultural centers declined, and the people settled in these lands began to be subject to overpopulation conditions. Formerly numerous farmers’ populations, subjected to the environmental pressure of a climate that was deteriorating over the centuries, slowly began to adapt to the changed conditions. Irrigation was no longer enough to provide enough food, so the culture of life of a society affected by poverty began to change. First of all, social mechanisms reflected in customs began to limit the population. In these conditions, the importance of women decreased because they were held responsible for the problem-causing population growth. Women’s rights were limited and sex was subject to restrictive rules. 

To this day, the most overpopulated populations grant the least rights to women, e.g. in India and China, where even murders of newborn girls are commonplace (contemporary misogyns attitude in Japan are the result of overpopulation in little area of  Japanese islands). Islamic countries located mainly in the south, where the Prophet Muhammad granted great rights to women, are differentiated into more or less pro-women depending on the biological standard of living of their population. The worse these standards, the fewer women’s rights. In the northern countries to which civilization centers have moved, where the plant vegetation is the most abundant as a result of today’s favorable climate, agriculture is flourishing and is the basis of the economic pyramid developed by northern societies. There are conditions for the development of the agricultural industry and new jobs are created. People are needed to work and women are starting to be employed. Women are starting to get educated. The increasing education of women in wealthier societies favors learning techniques limiting procreation. Populations grow less rapidly and continue to develop economically thanks to the export of products to less developed areas of the world. There are more jobs and the demand for employees is growing. Therefore, workers’ rights, including women’s rights, are increasing. Society is an example of a community with great rights granted to women Polish. Our country has always suffered from a lack of people to work, and already in the Middle Ages, the more biologically vibrant German populations flooded our country with waves of immigrants, resulting in colonization under German law. This was due to more favorable climatic environmental conditions towards the west of Europe, favoring the growth of the German population and its migration towards the sparsely populated eastern lands. The Polish population did not develop dynamically, which was due to climatic conditions that were worse than in Western Europe. There was still a shortage of women to work in Poland, which caused the phenomenon of serfdom and promoted respect for women and their rights. Women often died in the postpartum period, so attempts were made to secure their rights and privileges to encourage them to give birth. Women in the stagnating Polish population were protected by, for example, customary inheritance law (?) and provided with male protection. Because Polish society was agricultural and the farming conditions resulting from the unfavorable climate were poor, women were responsible for most of the responsibilities in running usually small farms. Their responsibility for the existence of the family increased and, with it, their authority over their families. The rights of Polish women increased, along with their responsibility for the well-being of their families and the rights of European women. Social mechanisms in Polish society were influenced by contact with the large Polish Jewish community, in which women were privileged by the laws of Judaism. Jewish families were granted the right to kill with impunity a man who neglected to support the family. Jewish women still govern their families, and the rights granted to them were probably created at a time when the existence of the Jewish population was threatened by widespread persecution and pogroms. Excessive rights granted to women result in an increase in homosexuality among men, because the sexual drive is satisfied and there are no family relationships that are dangerous for men. All this resulted in an increase in the rights of Polish women, which was maintained by the great recklessness of Polish men, who often neglected to take care of their families. The differences described above in respecting women’s rights in areas with different climatic conditions allow us to assume that a favorable climate has a positive impact on the human economy and gender equality. Therefore, it is reasonable to assume that complete equality of rights and obligations of women and men in Poland will be possible in the conditions of developing agriculture and economy. We can develop Polish agriculture only by restoring the feudal system that favors population growth. We can develop Polish industry only by introducing protection for men through the voluntary principle of inheritance of acquired property by society. We will increase the Polish population through the migration of peasants from the overpopulated countries of the south, which will influence the respect of women’s rights, previously discriminated against, among the migrating peasant populations. My essay is an appeal to Polish women: “If you want to improve yours and your families’ fate, take care of women in countries overpopulated as a result of climate change.” Be more understanding towards Polish men. This will improve your well-being as well.

Warsaw, November 27-30, 2014 Bogdan Góralski

Szymborski Krzysztof (2011),

Political animal, Warsaw: Biblioteka Polityki.

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Women’s rights and climate change

https://justpaste.it/9q3t7

 Add Account

Women’s rights and climate change

User avatar

@anonymous · 1m · edited: 1s

Hidden 

 Edit

Women’s rights and climate change

Author Bogdan Góralski

Human gender issues outrage public opinion all over the world. In my book entitled Man and climate, I present the impact of climate change on our civilization. In this article I raise the issue of women’s rights in the context of climate change.

As Krzysztof Szymborski describes in his book entitled Political animal (Szymborski K. (2011), Political animal, Polityka’s Library), great apes maintain a clear cultural division distinguishing the sexes from each other. Females take care of the offspring, and males fight for territories and females.
Differences in social functions result from the struggle for existence and, unacknowledged, behavior
species. Evolution has transformed apes morphologically into humans, but the social sex characteristics of human herds generally remain unchanged. Climate changes, movements of plant vegetation zones and the resulting migrations of anthropoids and later human groups played a major role in human evolution (Góralski B. (2014) Notes on the evolution of mammals in the context of climate change, available at Eioba.pl). As a result, the civilizational framework of human groups developed – human culture. This culture differed between human groups formed in warm and cold climates.
The warm climate promoted greater individuality – it was easier for a small group to survive in the more friendly environment of a limited fishing ground. In these smaller human groups, where, in addition to hunting, gathering was also practiced, every person counted, including women who were skilled at collecting – a culture of gender equality was created.
The cold climate favored larger teams able to hunt large animals that provided most of the group’s food. In these groups, existence depended on the successful hunting of a group of men – a culture of male predominance was created.
Both of these cultures, formed over hundreds of millennia, have survived to this day along with the genes of their representatives and differentiate modern societies in terms of the rights of women and men (Góralski B. (2013), Man and climate, available in the CEON Repository).

Climate change and economic development.

Fertile soils formed in the foreland of Pleistocene glaciers, which began to be used for agriculture during the Holocene climate warming, which resulted in a new type of human culture – life of groups of farmers in permanent residences. Agricultural populations grew in numbers because new workers were constantly needed to cultivate new areas of land. Women giving birth to children were valued. Research by a German sociologist (Richard Grunberger (1987) Social History of the Third Reich, PIW) indicates that in agricultural families cultivating small plots of land, most of the work is done by women. Due to greater responsibility for the well-being of the family, women’s rights in developing agricultural populations were respected. Women had equal rights.
This culture initially developed in the south of the Eurasian continent, where retreating glaciers allowed the climate to warm, e.g. in Anatolia, Mesopotamia, and southern China. In the south of Eurasia, numerous communities of peoples practicing agriculture developed. Climate changes occurring in the Holocene and historical times caused the zones of lush plant vegetation to shift northward and, along with them, the location of the centers of human civilization shifted. The original centers of agricultural cultures, e.g. in Egypt, Mesopotamia and southern China, lost their importance as a result of the drying climate, and the zones of monsoons irrigating them moved northwards. During the last phase of the Pleistocene glaciation in China, air temperatures dropped on average by 6-8 degrees Celsius and the summer monsoon zones moved 700 km to the southeast (Burroughs William J. (2005), Climate change in Prehistory: The End of the Reign of Chaos, New York: Cambridge University Press). During the Holocene warming, the zones of life-giving monsoons moved northwards. Agricultural peoples in the south then began to work on creating irrigation systems for farmlands on lands that lacked rainfall.
As a result of the drying of the climate, the former agricultural centers declined, and the people settled in these lands began to be subject to overpopulation conditions. Formerly numerous farmers’ populations, subjected to the environmental pressure of a climate that was deteriorating over the centuries, slowly began to adapt to the changed conditions. Irrigation was no longer enough to provide enough food, so the culture of life of a society affected by poverty began to change. First of all, social mechanisms reflected in customs began to limit the population. In these conditions, the importance of women decreased because they were held responsible for the problem-causing population growth. Women’s rights were limited and sex was subject to restrictive rules. 

To this day, the most overpopulated populations grant the least rights to women, e.g. in India and China, where even murders of newborn girls are commonplace (misogyns in Japan are the result of overpopulation in little area of  Japanese islands). Islamic countries located mainly in the south, where the Prophet Muhammad granted great rights to women, are differentiated into more or less pro-women depending on the biological standard of living of their population. The worse these standards, the fewer women’s rights. In the northern countries to which civilization centers have moved, where the plant vegetation is the most abundant as a result of today’s favorable climate, agriculture is flourishing and is the basis of the economic pyramid developed by northern societies. There are conditions for the development of the agricultural industry and new jobs are created. People are needed to work and women are starting to be employed. Women are starting to get educated. The increasing education of women in wealthier societies favors learning techniques limiting procreation. Populations grow less rapidly and continue to develop economically thanks to the export of products to less developed areas of the world. There are more jobs and the demand for employees is growing. Therefore, workers’ rights, including women’s rights, are increasing. Society is an example of a community with great rights granted to women Polish. Our country has always suffered from a lack of people to work, and already in the Middle Ages, the more biologically vibrant German populations flooded our country with waves of immigrants, resulting in colonization under German law. This was due to more favorable climatic environmental conditions towards the west of Europe, favoring the growth of the German population and its migration towards the sparsely populated eastern lands. The Polish population did not develop dynamically, which was due to climatic conditions that were worse than in Western Europe. There was still a shortage of women to work in Poland, which caused the phenomenon of serfdom and promoted respect for women and their rights. Women often died in the postpartum period, so attempts were made to secure their rights and privileges to encourage them to give birth. Women in the stagnating Polish population were protected by, for example, customary inheritance law (?) and provided with male protection. Because Polish society was agricultural and the farming conditions resulting from the unfavorable climate were poor, women were responsible for most of the responsibilities in running usually small farms. Their responsibility for the existence of the family increased and, with it, their authority over their families. The rights of Polish women increased, along with their responsibility for the well-being of their families and the rights of European women. Social mechanisms in Polish society were influenced by contact with the large Polish Jewish community, in which women were privileged by the laws of Judaism. Jewish families were granted the right to kill with impunity a man who neglected to support the family. Jewish women still govern their families, and the rights granted to them were probably created at a time when the existence of the Jewish population was threatened by widespread persecution and pogroms. Excessive rights granted to women result in an increase in homosexuality among men, because the sexual drive is satisfied and there are no family relationships that are dangerous for men. All this resulted in an increase in the rights of Polish women, which was maintained by the great recklessness of Polish men, who often neglected to take care of their families. The differences described above in respecting women’s rights in areas with different climatic conditions allow us to assume that a favorable climate has a positive impact on the human economy and gender equality. Therefore, it is reasonable to assume that complete equality of rights and obligations of women and men in Poland will be possible in the conditions of developing agriculture and economy. We can develop Polish agriculture only by restoring the feudal system that favors population growth. We can develop Polish industry only by introducing protection for men through the voluntary principle of inheritance of acquired property by society. We will increase the Polish population through the migration of peasants from the overpopulated countries of the south, which will influence the respect of women’s rights, previously discriminated against, among the migrating peasant populations. My essay is an appeal to Polish women: “If you want to improve yours and your families’ fate, take care of women in countries overpopulated as a result of climate change.” Be more understanding towards Polish men. This will improve your well-being as well.

Warsaw, November 27-30, 2014 Bogdan Góralski Szymborski Krzysztof (2011),

Political animal, Warsaw: Biblioteka Polityki.

2 visits · 2 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Are we animals or Christians?

https://justpaste.it/f8pyw

Are we animals or Christians?

In the face of upcoming mass migrations, we Poles must decide whether we are animals defending our territory or Christians helping our neighbors and even our enemies in accordance with the teachings of Christ???

Helping our neighbors should consist in offering hospitality in our land to newcomers from overpopulated countries. So far, the Catholic Church in Poland is against bringing to Poland people who are culturally alien to us, which is contrary to Christ’s teaching on helping others.

So how can we convince the average Pole that the Polish raison d’état is to voluntarily make our land available to foreigners?

Let’s read what the Pole Adam Krzyżanowski wrote about Christian morality in 1948 in a book titled “Christian Political Morality”:

“The psychological foundation of Christian morality is the belief that the inclination towards good and evil, as well as both altruistic and egoistic drives, are inherent in all people. The advantage of some over the other is the result of free human decision. Man is a imperfect being, but capable of rising to the heights of moral perfection through the effort of his will. Christian morality contrasts the obligation to love one’s neighbor and self-control, which overcomes negative tendencies, with the undoubted willingness of people to do evil and excessive selfishness. Individual internal effort aimed at improving spiritual and moral properties is the essence of true progress and at the same time the basis for repairing people’s coexistence with each other (Krzyżanowski 1948:31)”.

Individual, moral human activities should be supported by social institutions. We must realize that love for one’s neighbor is not an end in itself. It is only a means to the goal of developing society. Love of neighbor plays a utilitarian role and in order to be cultivated, it must bring benefits to people, not just sacrifices. Let’s love others so that we can live better ourselves. People will reciprocate. So let us voluntarily invite other nations to live in Poland to developing our State and Polish society. They will definitely reciprocate and bring the best help to us. We just need to prepare the Polish social and economic structure to be ready to welcome other nations to avoid chaos. The basics of this structure can be found in my online publications.

Warsaw, 2013-2024 May 16, 2024, 7:45 am Bogdan Jacek Góralski

Czy jesteśmy zwierzętami czy chrześcijanami?

W obliczu nadchodzących masowych migracji my Polacy musimy zdecydować czy jesteśmy zwierzętami broniącymi swego terytorium, czy chrześcijanami pomagającymi w myśl nauk Chrystusa naszym bliźnim, a nawet naszym wrogom???

Pomoc naszym bliźnim powinna polegać na ofiarowaniu gościny na naszej ziemi przybyszom z przeludnionych krajów. Jak dotąd to Kościół Katolicki w Polsce jest przeciwny sprowadzaniu do Polski ludzi obcych nam kulturowo co jest wbrew nauce Chrystusa o pomocy bliźniemu.

Jak zatem przekonać przeciętnego Polaka o tym, że polska racja stanu to dobrowolne udostępnienie naszej ziemi obcym przybyszom.

Przeczytajmy co pisał o moralności chrześcijańskiej Polak Adam Krzyżanowski  w roku 1948 w książce pod tytułem „Chrześcijańska moralność polityczna”:

Psychologicznym fundamentem moralności chrześcijańskiej jest przeświadczenie, wedle którego skłonność ku dobremu i do złego oraz popędy zarówno altruistyczne jaki i egoistyczne właściwe są wszystkim ludziom. Przewaga jednych nad drugimi jest wynikiem swobodnej decyzji ludzkiej. Człowiek jest istotą ułomną, ale zdolną wznieść się na wyżyny doskonałości moralnej wysiłkiem swojej woli. Moralność chrześcijańska przeciwstawia obowiązek miłości bliźniego i panowania nad sobą, przezwyciężającego skłonności ujemne, niewątpliwej pochopności ludzi do złego i do nadmiernego egoizmu. Indywidualny wysiłek wewnętrzny skierowany ku doskonaleniu właściwości duchowych i moralnych stanowi istotę prawdziwego postępu, a zarazem podstawę naprawy współżycia ludzi ze sobą (Krzyżanowski 1948:31).

Indywidualne, moralne, działania człowieka winny być wspierane przez instytucje społeczne. Musimy  zdawać sobie sprawę z tego, że miłość bliźniego nie jest celem samym w sobie. Jest tylko środkiem do celu jakim jest rozwój społeczeństwa. Miłość bliźniego pełni rolę utylitarną i aby była pielęgnowana musi przynosić ludziom korzyści, a nie tylko wyrzeczenia. Kochajmy innych dlatego aby samemu żyć lepiej. Ludzie się przecież odwzajemnią. Zaprośmy więc dobrowolnie inne narody do zamieszkania w Polsce dla rozwoju naszego państwa i polskiego społeczeństwa. Na pewno się odwdzięczą i przyniosą nam najlepszą pomoc. Musimy tylko przygotować polską strukturę społeczną i ekonomiczną aby była gotowa na przyjęcie innych narodów by uniknać chaosu. Podstawy tej struktury znajdziecie w moich internetowych publikacjach

Warszawa, 2013-2024   16 Maja 2024 roku, godzina 7:58   Bogdan Jacek Góralski              

He wasn’t the Savior?????

Today I found this post on Facebook:

Jesus Christ was not the Savior

Jesus Christ was not the Savior of my people and He did not die on the cross for us. But after 2000 years it is known that your Messiah allowed his Christian followers to rape and murder 100 million of my people and steal our land.

                                                                       Jerry Adams 2017

Yesterday Facebook blocked my post on Facebook titled “The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West”

https://justpaste.it/a99l5

on charges of publishing drastic content.

Let’s consider what drives the owner of Facebook.

Both entries are drastic (but mine is certainly less drastic and warns against what happened during the European invasion of the continents of North and South America caused by the climate crisis of the Little Ice Age. Here, the Christian population of Europe, driven by the famine caused by the Little Ice Age, emigrated in the 17th century to XIX century to other continents and carried out the planned extermination of North American Indians and indigenous people of South America. The extermination of entire nations was carried out under the pretext of spreading the Christian faith. Hundreds of millions of natives were murdered with the name of Christ on their lips, but the real reason was the desire to take over the lands of the natives where they lived. Therefore, in the title I asked the question whether Christ was the Savior, and if so, for whom was He????

  Today the situation is repeating itself, but the West is now threatened by the invasion of hundreds of millions of migrants from Asia and Africa driven by the climate crisis and hunger. Will Asian and African hungry migrants behave during the invasion as the Huns and Germans did during the invasion of Western Rome in the 6th century AD, as Europeans did during the invasion of the Americas in the 17th-19th centuries?

Will they murder the elites and indigenous people of the West like the Huns and Germans did to the Romans and the Europeans to the Indians?

Why did Facebook block my post warning against this future threat of mass extermination of Westerners and proposing countermeasures? Are Western elites afraid of the changes I propose? Certainly yes, because the implementation of my proposals will mean the end of the hegemony of Western elites. Is this end coming inevitably with each passing day???

Warsaw, May 15, 2024, 12:40 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Prześlij opinię

Panele boczne

Historia

Zapisane

On nie był Zbawicielem?????

Dziś nalazłem taki wpis na Facebooku:

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Jezus nie jest zbawicielem JESTEM PRZEPRASZAM een BOŻE. Jezus Chrystus nie był Zbawicielem mojego ludu i nie umarł za nas nas na krzyżu. Ale po 2000 latach wiadomo, że wasz Mesjasz pozwolił swoim chrześcijańskim wyznawcom zgwałcić i zamordować 100 milionów mojego ludu oraz ukraść naszą ziemię. Jerry Adams (2017)”

Facebook wczoraj zablokował mój wpis na Facebooku zatytułowany „The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West”

https://justpaste.it/a99l5

pod zarzutem publikowania treści drastycznych.

Zastanówmy się czym  kieruje się właściciel Facebooka.

Oba wpisy są drastyczne (ale mój na pewno jest mniej drastyczny i ostrzega przed tym co wydarzyło się podczas najazdu Europejczyków na kontynenty Ameryki Północnej i Południowej  spowodowanego kryzysem klimatycznym Małej Epoki Lodowej. Oto chrześcijańska ludność Europy kierowana głodem spowodowanym Małą Epoką Lodową wyemigrowała w wiekach XVII do XIX na inne kontynenty i dokonała planowe eksterminacji Indian północnoamerykańskich i rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej. Eksterminacja całych narodów była prowadzona pod pretekstem szerzenia wiary chrześcijańskiej. Wymordowano setki milionów tubylców z imieniem Chrystusa na ustach, ale prawdziwym powodem była chęć przejęcia  ziem tubylców na których oni żyli. W związku z tym w tytule zadałem pytanie czy Chrystus był Zbawicielem, a jeżeli był to dla kogo Nim był????

 Dzisiaj sytuacja się powtarza, ale to Zachodowi grozi teraz najazd setek milionów migrantów z Azji i Afryki gnanych kryzysem klimatycznym i głodem. Czy azjatyccy i afrykańscy głodni migranci zachowają się podczas najazdu tak jak Hunowie i Germanie podczas najazdu zachodniego Rzymu w VI wieku n.e., jak Europejczycy podczas najazdu  obu Ameryk w XVII-XIX wiekach?

Czy wymordują elity i rdzenną ludność Zachodu tak jak zrobili Hunowie i Germanie z Rzymianami oraz Europejczycy z Indianami?

Czym się kierował Facebook blokując mój wpis ostrzegający przed tą przyszłą groźbą masowej eksterminacji mieszkańców Zachodu i proponujący środki zaradcze? Czy zachodnie elity boją się zmian, które ja proponuje? Z pewnością tak bo realizacja mych propozycji to koniec hegemonii zachodnich elit. Czy koniec ten nadchodzi nieuchronnie z każdym dniem???

Warszawa, dnia 15 maja 2024, godzina 12:40    Bogdan Jacek Góralski

https://justpaste.it/73epr

He wasn’t the Savior?????

Today I found this post on Facebook:

Jesus Christ was not the Savior

Jesus Christ was not the Savior of my people and He did not die on the cross for us. But after 2000 years it is known that your Messiah allowed his Christian followers to rape and murder 100 million of my people and steal our land.

                                                                       Jerry Adams 2017

Yesterday Facebook blocked my post on Facebook titled “The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West”

https://justpaste.it/a99l5

on charges of publishing drastic content.

Let’s consider what drives the owner of Facebook.

Both entries are drastic (but mine is certainly less drastic and warns against what happened during the European invasion of the continents of North and South America caused by the climate crisis of the Little Ice Age. Here, the Christian population of Europe, driven by the famine caused by the Little Ice Age, emigrated in the 17th century to XIX century to other continents and carried out the planned extermination of North American Indians and indigenous people of South America. The extermination of entire nations was carried out under the pretext of spreading the Christian faith. Hundreds of millions of natives were murdered with the name of Christ on their lips, but the real reason was the desire to take over the lands of the natives where they lived. Therefore, in the title I asked the question whether Christ was the Savior, and if so, for whom was He????

  Today the situation is repeating itself, but the West is now threatened by the invasion of hundreds of millions of migrants from Asia and Africa driven by the climate crisis and hunger. Will Asian and African hungry migrants behave during the invasion as the Huns and Germans did during the invasion of Western Rome in the 6th century AD, as Europeans did during the invasion of the Americas in the 17th-19th centuries?

Will they murder the elites and indigenous people of the West like the Huns and Germans did to the Romans and the Europeans to the Indians?

Why did Facebook block my post warning against this future threat of mass extermination of Westerners and proposing countermeasures? Are Western elites afraid of the changes I propose? Certainly yes, because the implementation of my proposals will mean the end of the hegemony of Western elites. Is this end coming inevitably with each passing day???

Warsaw, May 15, 2024, 12:40 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Prześlij opinię

Panele boczne

Historia

Zapisane

On nie był Zbawicielem?????

Dziś nalazłem taki wpis na Facebooku:

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Jezus nie jest zbawicielem JESTEM PRZEPRASZAM een BOŻE. Jezus Chrystus nie był Zbawicielem mojego ludu i nie umarł za nas nas na krzyżu. Ale po 2000 latach wiadomo, że wasz Mesjasz pozwolił swoim chrześcijańskim wyznawcom zgwałcić i zamordować 100 milionów mojego ludu oraz ukraść naszą ziemię. Jerry Adams (2017)”

Facebook wczoraj zablokował mój wpis na Facebooku zatytułowany „The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West”

https://justpaste.it/a99l5

pod zarzutem publikowania treści drastycznych.

Zastanówmy się czym  kieruje się właściciel Facebooka.

Oba wpisy są drastyczne (ale mój na pewno jest mniej drastyczny i ostrzega przed tym co wydarzyło się podczas najazdu Europejczyków na kontynenty Ameryki Północnej i Południowej  spowodowanego kryzysem klimatycznym Małej Epoki Lodowej. Oto chrześcijańska ludność Europy kierowana głodem spowodowanym Małą Epoką Lodową wyemigrowała w wiekach XVII do XIX na inne kontynenty i dokonała planowe eksterminacji Indian północnoamerykańskich i rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej. Eksterminacja całych narodów była prowadzona pod pretekstem szerzenia wiary chrześcijańskiej. Wymordowano setki milionów tubylców z imieniem Chrystusa na ustach, ale prawdziwym powodem była chęć przejęcia  ziem tubylców na których oni żyli. W związku z tym w tytule zadałem pytanie czy Chrystus był Zbawicielem, a jeżeli był to dla kogo Nim był????

 Dzisiaj sytuacja się powtarza, ale to Zachodowi grozi teraz najazd setek milionów migrantów z Azji i Afryki gnanych kryzysem klimatycznym i głodem. Czy azjatyccy i afrykańscy głodni migranci zachowają się podczas najazdu tak jak Hunowie i Germanie podczas najazdu zachodniego Rzymu w VI wieku n.e., jak Europejczycy podczas najazdu  obu Ameryk w XVII-XIX wiekach?

Czy wymordują elity i rdzenną ludność Zachodu tak jak zrobili Hunowie i Germanie z Rzymianami oraz Europejczycy z Indianami?

Czym się kierował Facebook blokując mój wpis ostrzegający przed tą przyszłą groźbą masowej eksterminacji mieszkańców Zachodu i proponujący środki zaradcze? Czy zachodnie elity boją się zmian, które ja proponuje? Z pewnością tak bo realizacja mych propozycji to koniec hegemonii zachodnich elit. Czy koniec ten nadchodzi nieuchronnie z każdym dniem???

Warszawa, dnia 15 maja 2024, godzina 12:40    Bogdan Jacek Góralski

The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West

https://justpaste.it/a99l5

 Add Notes Messages Subscribed Shared with you

 bogdangoralski

The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 0s

Public 

 Edit

The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West

The climate catastrophe in Asia, Africa, which I predicted many years ago, is fast approaching. My work published online warned of an impending regional climate catastrophe and proposed countermeasures to avoid its consequences. So far, my work has been overlooked by Western elites, but now the time of truth is coming, who was right?

Are Western scientists deceiving public opinion with the vision of man’s disastrous impact on the climate, or Bogdan Jacek Góralski describing the Earth’s climate mechanism driven by the variable gravitational influence of the Solar System???

And what will you Western elite do now to prevent the effects of mass migrations of people from Asia and Africa to the West? Is this what I have been proposing for several years in my online publications?

Warsaw, May 14, 2024, 9:33 am Bogdan Jacek Góralski

Katastrofa klimatyczna w Azji, Afryce zbliża się wielkimi krokami do Zachodu

Katastrofa klimatyczna w Azji,Africa,  którą przewidziałem kilkanaście lat temu zbliża się wielkimi krokami. Moje prace opublikowane w Internecie ostrzegały przed nadchodzącą regionalną klimatyczną katastrofą  i proponowały kroki zaradcze dla uniknięcia jej skutków. Jak do tej pory moje prace były pomijane przez zachodnie elity, ale teraz nadchodzi czas prawdy, kto miał rację?

Czy zachodni naukowcy oszukujący opinię publiczną wizją zgubnego wpływu człowieka na klimat,  czy Bogdan Jacek Góralski opisujący mechanizm klimatyczny Ziemi kierowany przez zmienny grawitacyjny wpływ Układu Słonecznego ???

I co teraz zrobisz zachodnia elito dla zapobieżenia skutkom masowych migracji ludności Azji, Afryki  na Zachód? Czy to co proponuję od kilkunastu lat w moich internetowych publikacjach?

Warszawa, dnia 14 maja 2024, godzina 9:33          Bogdan Jacek Góralski

 Add Account

Asia is boiling. What will we do if millions of people stand at the borders?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 8 maj 2024

Public 

 Edit

Asia is boiling. What will we do if millions of people stand at the borders?

A very severe heat wave is currently passing through Southeast Asia. Record temperatures are recorded almost every day. It got so hot in the Philippines and Bangladesh that schools were closed. It couldn’t have been otherwise, because in Manila it was almost 30 degrees Celsius even at night. Heat waves are becoming a new norm in this part of the world. And experts announce that if the situation worsens, we will feel it too.

https://www.onet.pl/informacje/smoglabpl/azja-wrze-co-zrobimy-jezeli-miliony-ludzi-stana-na-granicach/dpv8sz3,30bc1058 

Azja wrze. Co zrobimy, jeżeli miliony ludzi staną na granicach?

Przez południowo-wschodnią Azję przechodzi właśnie bardzo ostra fala upałów. Rekordowe temperatury są rejestrowane niemal każdego dnia. Na Filipinach i w Bangladeszu zrobiło się tak gorąco, że zamknięto szkoły. Nie mogło być inaczej, bo w Manili nawet w nocy było prawie 30 st. C. Fale upałów stają się w tym rejonie świata nową normą. A eksperci zapowiadają, że jeżeli sytuacja będzie się pogarszać, odczujemy to i my.

https://www.onet.pl/informacje/smoglabpl/azja-wrze-co-zrobimy-jezeli-miliony-ludzi-stana-na-granicach/dpv8sz3,30bc1058

124 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

“Man needs gardens and libraries to live” Marcus Tullius Cicero

 Add Notes Messages Subscribed Shared with you

 bogdangoralski

“Man needs gardens and libraries to live” Marcus Tullius Cicero

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Public 

 Edit

“Man needs gardens and libraries to live” Marcus Tullius Cicero
“Man needs libraries and gardens to be happy” is the claim of Marcus Tullius Cicero
is my current credo. Trapping this quote, I say that a person needs knowledge, food and ethical work to be happy. It’s hard not to notice that people from the city are especially eager to own a plot of land in the countryside. It is true that they build comfortable houses there, incurring expenses that force them to work hard in the city, which deprives them of the opportunity to permanently enjoy the charms of life in the countryside in the bosom of nature. Because when they build a comfortable house on the plot and fulfill their dreams, they no longer enjoy it and look for other incentives.
Garden and library for happiness. Daily work in your garden, which, when you love it, gives you food and a useful activity as well as time to deepen your knowledge thanks to the Internet. It seems to me that this solution is the optimal solution for modern man.
A garden cultivated using natural methods using modern tools provided cheaply by the POL-CAT joint-stock company, life in a clean and well-developed natural environment, a modern feudal system building infrastructure that facilitates life in the countryside, knowledge provided via the Internet in open access, communication using modern media, remote additional work via the Internet, local government run by the smartest residents – this is what I need today, and probably not only me.
All this can be achieved by consciously striving towards this ideal of human life. Let’s look at today’s world and assess whether the ideals of the wise Roman are fulfilled today???
Warsaw, May 10, 2024, 7:21 p.m. Bogdan Jacek Góralski

„Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek” Marek Tulliusz Cyceron

„Człowiek potrzebuje do szczęścia bibliotek i ogrodów” to twierdzenie Marka Tulliusza Cycerona

jest moim aktualnym credo. Trawestując ten cytat stwierdzam, że człowiekowi do szczęścia potrzeba wiedzy, pożywienia i etycznego zajęcia. Trudno nie zauważyć, że szczególnie ludzie z miasta charakteryzują się pędem do posiadania działki ziemi na wsi. Co prawda budują tam wygodne domy wpędzając się w wydatki, które zmuszają ich do wytężonej pracy w mieści co zabiera im możliwość stałego cieszenia się urokami życia na wsi na łonie natury. Bo kiedy zbudują na działce wygodny dom i spełnią swoje marzenia przestaje ich to cieszyć i szukają innych podniet.

Ogród i biblioteka dla szczęścia. Codzienna praca w swoim ogrodzie, która gdy się ją pokocha, daje pożywienie i pożyteczne zajecie oraz czas na pogłębianie wiedzy dzięki Internetowi. Wydaje mi się, że to rozwiązanie jest optymalnym wyjściem dla współczesnego człowieka.

Ogród uprawiany naturalnymi metodami przy pomocy nowoczesnych narzędzi dostarczanych tanio przez POL-CAT joint-stock company, życie w czystym i dobrze zagospodarowanym naturalnym środowisku, nowoczesny system feudalny budujący infrastrukturę ułatwiającą życie na wsi, wiedza dostarczana przez Internet w wolnym dostępie, komunikacja przy wykorzystaniu nowoczesnych mediów, zdalna dodatkowa praca przez Internet, lokalny samorząd kierowany przez najmądrzejszych mieszkańców to jest to czego mi dzisiaj potrzeba i chyba nie tylko mnie.

To wszystko można osiągnąć zmierzając świadomie do tego ideału życia człowieka. Spójrzmy na dzisiejszy świat i oceńmy czy ideały mądrego Rzymianina są dziś spełnione???

Warszawa, dnia 10 maja 2024, godzina 19:21               Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

“It’s better to be nobody”-true or false???

 Add Notes Messages Subscribed Shared with you

 bogdangoralski

“It’s better to be nobody”-true or false???

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Public 

 Edit

Czesław Niemen recorded an album called “Areolit” a long time ago. This excellent album includes the touching song “Four Walls of the World” with music by Czesław Niemen and lyrics by Jonasz Kofta.

Video thumb


The message of the song’s lyrics is: “It’s better to be nobody” and I dedicate it to my children.

Better to be nobody and have nothing. If you have something, something that you have earned through hard work, sooner or later the mafias will want to take it away from you, often along with your life. This is the view of a Jewish man incapacitated by the cruel Jewish law ordering the killing of men who are incapable of business. In my opinion, it is better to be someone significant and this is the view of a free Polish man struggling with his weaknesses for a better fate for his family.

I have taken on the great burden of the battle for a better world and I must complete it regardless of the circumstances.

This is my earthly task and I must complete it.

This is my earthly task and I must complete it to help you become someone significant to others without the help of the mafia.


Warsaw, May 8, 2024, 7:20 a.m.     Bogdan Jacek Góralski

Lepiej być nikim

Czesław Niemen dawno temu nagrał płytę zatytułowaną “Areolit”. Na tej znakomitej płycie znajduje się przejmujacy utwór “Cztery ściany świata” z muzyką Czesława Niemena i słowami Jonasza Kofty.

Video thumb

Przesłanie  tekstu utworu brzmi: ” Lepiej być nikim” i dedykuję je moim dzieciom.

Lepieć być nikim i nie mieć nic. Jeżeli coś masz, coś co zdobyłeś sam cięzką pracą, to prędzej czy później mafie będą chciały Ci to odebrać często wraz z Twoim życiem. To jest pogląd żydowskiego mężczyzny ubezwłasnowolnionego przez okrutne żydowskie prawo każące zabijać niezaradnych biznesowo mężczyzn. Moim zdaniem lepiej być kimś znaczacym i jest to pogląd wolnego polskiego mężczyzny zmagajacego się ze swoimi słabościami o lepszy los dla własnej rodziny.

Wziąłem na siebie wielki ciężar bitwy o lepszy świat i muszę ją doprowadzić do końca niezależnie od okoliczności.

To jest moje ziemskie zadanie i muszę je wykonać.

To jest moje ziemskie zadanie i muszę je wykonać aby Ci pomóc w stawaniu się kimś znaczacym dla innych bez pomocy mafii.

Warszawa, dnia 8 maja 2024 roku, godzina 7:20     Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Poland is a blank page that must be written down with the best traditions

Poland is a blank page that must be written down with the best traditions

Dear Internet users,

I am almost 68 years old and I am still learning to get closer to perfection. Perfection is an ideal achieved through evolution. I think that Polish openness to the world and drawing the best examples from it can improve Polish society. The best learning is achieved by apprenticeship with masters. So let’s make sure that all Poles can learn from the masters who will come to our country. We have many unused opportunities in Poland, which will be a field of activity for professionals in every profession coming to Poland. Poland’s new leaders will create opportunities for them to act for our and their common good. Our goal is to bring Poland’s natural and social environment as close to perfection as possible, based on the best global traditions. Will Poland be an example for the world?

Warsaw, May 7, 2024, 10:22

Polska jest białą kartą, którą trzeba zapisać najlepszymi tradycjami

Szanowni Internauci,

Mam prawie 68 lat i ciągle się uczę aby zbliżyć się do doskonałości. Doskonałość to ideał osiągany ewolucyjnie. Myślę, że polskie otwarcie na świat i czerpanie z niego najlepszych wzorów może ulepszyć polskie społeczeństwo. Najlepsza nauka jest osiągana przez praktykę u mistrzów. Sprawmy więc aby wszyscy Polacy mogli się uczyć od mistrzów, którzy przyjadą do naszego kraju. Mamy w Polsce wiele nie wykorzystanych możliwości, które będą polem działania dla napływających do Polski profesjonalistów w każdym zawodzie. Nowi przywódcy Polski stworzą im możliwości działania dla naszego i ich wspólnego dobra. Naszym celem jest jak najbliższe doskonałości środowisko naturalne i społeczne Polski oparte na najlepszych światowych tradycjach. Czy Polska będzie przykładem dla świata?

Warszawa, dnia 7 maja 2024 roku, godzina 10:22 Bogdan Jacek Góralski

The lack of housing is a big Polish problem

https://justpaste.it/chdev

 Add Notes Messages Subscribed Shared with you

 bogdangoralski

The lack of housing is a big Polish problem

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · -1s

Public 

 Edit

The lack of housing is a big Polish problem

Someone who plans to bring millions of migrants to Poland must have an idea on how to solve the problem of the lack of apartments and houses in Poland. My idea for the problem of the lack of housing in Poland is the mass construction of wooden houses. Building houses from wood solves the problems of lack of housing in many countries and continents.

North America, Northern Europe, Russia, China and other countries have developed technologies and traditions of building wooden houses and they should be used. Wooden houses are built quickly and cheaply and are durable enough. For this to happen in Poland, it is necessary to ban the export of wood from Polish forests. Moreover, Polish forests must be returned to their former owners because the current owners cannot manage Polish forests efficiently. Changing the ownership structure of Polish forests is an introduction to creating an efficient construction system based on proven technologies for building wooden houses. Creating an efficient financing system for the construction of wooden houses may involve adopting American, Canadian, Norwegian, etc. solutions.

Recreating the modern feudal agricultural system where landowners were responsible for building houses for their tenants will only help with this. I believe that systemic support for wooden construction and its industrial base is certainly the only way to solve the housing problem in Poland.


I recommend the following article published on the Samorzadowy.pl website:

There is no housing policy in Poland. Each government conducts it in its own way, each one fails

https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/polityka-mieszkaniowa-w-polsce-nie-istnieje-kazdy-rzad-prowadzi-ja-po-swojemu-kazdy-ponosi-porazke,541171.html

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

How not to be robbed by Jews???? IMPROVED

 Add Notes Messages Subscribed 50 Shared with you

 bogdangoralski

How not to be robbed by Jews????

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 11s

Public 

 Edit

How not to be robbed by Jews????

My business ideas are a tasty morsel for Jewish mafias, but as long as I live, the copyright to these ideas belongs to me. If I die, my copyright passes to my children. My children are born to a Jewish mother, so according to Jewish laws they are Jews.

The logical conclusion is that Jewish mafias who want to steal my business ideas will want to kill me so that my children can use them.

My death is probably scheduled during my trip to Sweden with my Jewish family this July. The only way to avoid being robbed by the Jews of my ideas and to implement them myself is to simply survive subsequent assassination attempts.

Jakuszowice, May 5, 2024, 3:40 am Bogdan Jacek Góralski

The Jewish mafias hastened the decision on my death, which is to be a gift for the May 11th birthday of a Ukrainian woman, Natasha (my son’s Jevish partner), who is expecting her second child. My son does not work and takes care of his sick son and is on care allowance. When the second child is born, he will need money and the Jews decided that they would poison me and that my business rights would be taken over by the children and they would run the company according to my idea.

I guess they are right that they want to kill me, because if I speak out, the Jewish El Dorado in Poland and the world will end.

This is how we banter with fate, and I will accept what is destined for me with humility. Fate is perverse and the Jews claim that they are cheating God. Meanwhile, it may be the other way around… and the Jewish crap will end.


Warsaw, May 8, 2024, 3:44 am Bogdan Jacek Góralski

https://justpaste.it/b11c7

Jak nie dać się okraść Żydom???

Moje biznesowe pomysły są łakomym kąskiem dla żydowskich mafii ale puki żyję  prawa autorskie do tych pomysłów należą do mnie. Gdybym umarł moje prawa autorskie przechodzą na moje dzieci. Moje dzieci są spłodzone z Żydówką a więc według żydowskich praw są żydami.

Logicznym wnioskiem jest, że żydowskie mafie, które chcą ukraść moje biznesowe pomysły będą mnie chciały zabić aby dzięki moim dzieciom móc się nimi posługiwać.

Moja śmierć jest prawdopodobnie zaplanowana podczas mojego wyjazdu wraz z żydowską rodziną do Szwecji w lipcu tego roku. Jedynym sposobem aby nie dać się Żydom okraść z moich pomysłów i samemu je zrealizować jest po prostu przeżyć kolejne próby zabójstwa.

Jakuszowice, 5 maja 2024 roku, godzina 3:40                                        Bogdan Jacek Góralski

Żydowskie mafie przyspieszyły decyzję o mej śmierci, która ma być prezentem na 11 maja na urodziny Ukrainki Nataszy (partnerki mego syna) spodziewajacej się drugiego dziecka. Mój syn nie pracuje i opiekuje się swym chorym synem i jest na zasiłku opiekuńczym. Jak się urodzi drugie dziecko to będzie potrzebował pieniędzy i Żydzi uznali, że mnie otrują, a moje prawa biznesowe przejmą dzieci i poprowadzą firmę według mego pomysłu.

Chyba maja rację, że chcą mnie zabić bo jak dojdę do głosu to skończy się żydowskie Eldorado w Polsce i na świecie.

Howgh

Takie to mamy przekomarzania z losem, a to co jest mi przeznaczone przyjmę z pokorą. Los jest przewrotny a Żydzi twierdzą, że oszukują Boga. Tymczasem może być odwrotnie…..i żydowski syf się skończy.

Warszawa, dnia 8 maja 2024 roku, godzina 3:44     Bogdan Jacek Góralski 

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

What my new business ideas can do for the world ?

 Add Account

What the new business ideas can do for the world ?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 10 kwi 2023

 Add Account

I do not want talk too much but I need repeat it what is below:

 

Offer of cooperation for world producers

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 22 lip 2022 · edited: 14 mar 2023

Public 

 Edit

Offer of cooperation for the best world producers

I present a new model of business and trade cooperation with the best world producers and I hope that they will accept it. If yes, it will bring development in sales i increase of producers profits. Producers will make progres in manufacturing and traders will make progres in sales the best products. Do what you doing best.

My idea for a new trade and services company POL-CAT joint-stock company is to create near Warsaw a consignment warehouse of products needed in production, trade available immediately, and delivered max 3 days after ordering and at a decent price and good quality. Your competitive advantage will be the wide range of sales and the warehouse operation that ensures low-cost inventory, good quality products prepaid, and delivered instantly throughout the EU in retail and wholesale. My company will provide logistic support for those who start production or services in Poland and reduce operating costs for small, medium, and large companies. POL-CAT SA ( joint-stock company) will provide jobs to tens of thousands of traders from all over Poland employed on the 5% sales commission. POL-CAT SA (joint-stock company) will support and develop Polish science in cooperation with business units and local government units. POL-CAT SA (joint-stock company) will be apolitical and ethical in a modern way and will develop together with Poland and the world. I am surrounded by an educated and ethical family that will help me run my business. I need good suppliers and bank guarantees.

Warsaw, July 21, 2022

Dear producer,

We offer you a distribution service for your products in Poland and around the world in exchange for a 10% commission on the value sold by POL-CAT S.A (joint-stock company). Your products. POL-CAT S.A. being the exclusive property of its employees (and thanks to its statute resistant to hostile takeovers) I will sign a notarial agreement with you on commercial cooperation, guaranteeing you full financial and organizational independence from POL-CAT S.A. . In other words, POL-CAT S.A (joint-stock company). guarantees by means of a notary agreement that he will not seek to take over the shares of your company. Such a guarantee will allow you to focus on improving production and offer without worrying about selling your products.

POL-CAT S.A. (joint-stock company) will establish a consignment warehouse of goods near Warsaw (i.e. it will provide easy access to the entire territory of the country) on the basis of notarial agreements with producers. In this way, a commercial offer of products will be created, which, thanks to its comprehensiveness, will provide a work front for thousands of dynamic traders of POL-CAT SA (joint-stock company) selling these products initially in Poland, and then around the world. The maintenance of the consignment warehouse will take place at the expense of the suppliers of goods and will charge them a fee proportional to the value of the stored goods.

Traders will be remunerated with a 5% commission on the value of sales in all market segments. The remaining 5% of the commercial commission of POL-CA SA (joint-stock company) will be allocated to scientific research supporting technological progress in the production of product suppliers. The achieved synergy effect of a comprehensive offer of mutually supporting products will allow for an increase in sales of these products in the constantly expanding sales network. POL-CAT SA (joint-stock company) will provide free and immediate comprehensive delivery of products and services (thanks to the stock of consignment warehouses) sold to the end customer indicated by the trader and will obtain a prepayment for the goods. POL-CAT SA (joint-stock company) will settle its obligations arising from the sale of goods from the consignment warehouse on a monthly basis, ie the sale achieved in, for example, January will be regulated on January 31, etc. The payment to the producer will be the value of the sales of their products less the POL-CAT SA (joint-stock company) commission.

Warsaw, March 7, 2022 Bogdan Jacek Góralski

Dear trader of POL-CAT S.A.

You will receive one POL-CAT S.A. share after the initial three-year work experience at the time when you sign the obligatory commitment stating that you will sell your POL-CAT SA share only to POL-CAT S.A. after the end of your commercial activity in POL-CAT S.A. for the sum of money equal to the three-year sale of POL-CAT S.A. divided by the current number of POL-CAT SA shareholders, possibly reduced by your liabilities to POL-CAT S.A. When you sell your share to POL-CAT SA-joint-stock company, you will get a decent retirement pension in exchange for many years of efficient work for the POL-CAT SA-joint-stock company.

When working for POL-CAT S.A., you will receive a commission of 5% from the value of your sales in POL-CAT S.A., from which you will pay all your obligations, from the date of commencement of work. It will be possible to obtain an advance payment under special circumstances. You will be assigned to a team of traders servicing the financing of a scientific task paid from the POL-CAT SA commercial commission, which will determine the market segment served. You will be able to earn as much as you need for selling POL-CAT SA products and how much commission you attain on sales in POL-CAT SA.

 Jakuszowice, 22 lipca 2022                                                          Bogdan Jacek Góralski

My short biography:

M.Sc. Bogdan Góralski

03-455 Warszawa,

ul.Namysłowska 6/40

E-mail:bogdangoralski@wp.pl

Education:

1972-1977 – Geological Secondary School in Warsaw.

1977-1983 – AGH University of Science and Technology in Kraków

                     Geological and Exploration Department.

1983-1989 Working as a geological engineer and geophysicist in the exploration of Quaternary deposits

1989-2002 businessman as a wholesaler of construction tools

2002-2022 -I went on pension and  started independent studies on the climatic mechanism of Earth

2002-2022 – Independent studies on the impact of climate change on  the historical mechanism and the study of Earth geophysics

Professional practice:

1983-1986 – work at Geological Enterprise in Warsaw.

1986-1989 – work at Enterprise of Geophysical Research in Warsaw.

1989-2002 – owner of POL-CAT, a wholesaler of tools, power tools and abrasives in Warsaw.

 2006-20022 work at the Library of the History Faculty of the University of Warsaw

Additional skills :

                         – the ability to forecast global climate changes

 – the ability to predict global economic and political conditions.

 – the ability to predict global earthquake threat periods

 – the ability to locate oil and gas zones on the globe

POL-CAT joint-stock company-the mediator between women and men

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 30 wrz 2022

POL-CAT joint-stock company-the mediator between women and men
Human society consists of women fighting for the comfort of living for their offspring and men fighting for the power that gives them access to sex. The contemporary political and social situation consists in dividing the world into zones of a free market economy dominated by women and zones of state ownership and the economy dominated by men. This division occurs due to the existence of property inheritance mechanisms that ensure an advantage for women in a free market economy. There is no inheritance in the state economy because everything is owned by the state, which gives males an advantage. Women commonly poison men to obtain their property, and this will continue to be the case until the mechanisms of inheritance of property change. In previous articles published on the Internet, I have described my method for solving this problem. I proposed mediation between women and men- establishing global trade and service joint-stock company POL-CAT, whose no one will inherit and no one will take over.
POL-CAT joint-stock company-the mediator between women and men
Global trade and service company POL-CAT S.A. under my leadership will be a mediator between the world of Western women and the world of men of the East. The gender parity in force at POL-CAT S.A., i.e. an equal number of women and men employed in this company, will allow me to play a decisive role in resolving disputes between the sexes that will arise in the course of business. I am a man, but in the process of life, I got to know the problems of men and women, and the desire for sex has died out in me. The desire for sex makes it difficult for a man to befriend a woman. I know that a compromise of interests is difficult to obtain, but I have my life partner Maria Góralska née Zawilińska as my advisor, a very wise, experienced, and educated woman who trusts me. Thanks to the principles of the POL-CAT joint-stock company developed by me in the course of 20 years of research and the life wisdom of the company’s future employees, we will work out a compromise between the fighting genders, which will first take place in Poland and then in the rest of the world. This is an evolutionary solution that I have been writing about for many years and that I hope to implement. So I am a diplomat trying together with you to resolve the thorny dispute over world leadership.

Warsaw, September 30, 2022 time 17:40                                            Bogdan Jacek Góralski

POL-CAT Spółka Akcyjna – mediator między kobietami a mężczyznami

Społeczeństwo ludzkie składa się z kobiet walczących o komfort życia dla swojego potomstwa i mężczyzn walczących o władzę, która daje im dostęp do seksu. Współczesna sytuacja polityczno-społeczna polega na podziale świata na strefy gospodarki wolnorynkowej zdominowanej przez kobiety oraz strefy własności państwowej i gospodarki zdominowanej przez mężczyzn. Podział ten następuje ze względu na istnienie mechanizmów dziedziczenia własności, które zapewniają kobietom przewagę w gospodarce wolnorynkowej. W gospodarce państwowej nie ma dziedziczenia, bo wszystko jest własnością państwa, co daje przewagę mężczyznom. Kobiety często trują mężczyzn, aby uzyskać ich własność i tak będzie, dopóki nie zmienią się mechanizmy dziedziczenia własności. W poprzednich artykułach publikowanych w Internecie opisałem moją metodę rozwiązania tego problemu. Zaproponowałam mediację między kobietami i mężczyznami – założenie globalnej handlowo-usługowej spółki akcyjnej POL-CAT, której nikt nie odziedziczy i nikt nie przejmie. POL-CAT Spółka Akcyjna – mediator między kobietami a mężczyznami Globalna firma handlowo-usługowa POL-CAT S.A. pod moim kierownictwem będzie pośrednikiem między światem kobiet Zachodu a światem mężczyzn Wschodu. Obowiązujący w POL-CAT S.A. parytet płci, czyli równa liczba kobiet i mężczyzn zatrudnionych w tej firmie, pozwoli mi odgrywać decydującą rolę w rozwiązywaniu sporów między płciami, które powstaną w toku prowadzenia działalności. Jestem mężczyzną, ale w trakcie życia poznałem problemy mężczyzn i kobiet, a ochota na seks we mnie wymarła. Pragnienie seksu utrudnia mężczyźnie zaprzyjaźnienie się z kobietą. Wiem, że trudno o kompromis interesów, ale moją doradczynią jest moja życiowa partnerka Maria Góralska z Zawilińskich, bardzo mądra, doświadczona i wykształcona kobieta, która mi ufa. Dzięki wypracowanym przeze mnie w ciągu 20 lat badań zasadom spółki akcyjnej POL-CAT oraz mądrości życiowej przyszłych pracowników firmy wypracujemy kompromis między walczącymi płciami, który najpierw nastąpi w Polsce, a potem na świecie. To ewolucyjne rozwiązanie, o którym piszę od wielu lat i które mam nadzieję wdrożyć. Jestem więc dyplomatą, który próbuje wspólnie z wami rozwiązać drażliwy spór o światowe przywództwo. Warszawa, 30 września 2022 godz. 17:40 Bogdan Jacek Góralski

56 visits · 1 online

 Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you

 bogdangoralski

Will everything produced find a buyer?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 6 sty 2023

Public 

 Edit

Will everything produced find a buyer?

The global sale of products and services will be handled by the transnational joint-stock company POL-CAT, which will be owned by the company’s employees. It will replace national trading companies competing on the global market. The sale will be determined by the price and quality of products and services with the neutral attitude of employees of the transnational network of POL-CAT, supported by modern sales software that must be created for individual national sales centers. This will invigorate the development of a well-informed market for products and increase the sale of goods and services in a peaceful way without the interference of individual governments.

Warsaw, January 6, 2023, 6:24                            Bogdan Jacek Góralski

Czy wszystko co wyprodukowano znajdzie nabywcę? 

Globalną sprzedażą produktów i usług zajmie się ponadnarodowa spółka akcyjna POL-CAT, która będzie  własnością pracowników spółki. Zastąpi ona narodowe firmy handlowe konkurujace na globalnym rynku. O sprzedaży zadecyduje cena i jakość produktów i usług przy neutralnej postawie pracowników ponadnarodowej sieci POL-CAT wspomaganych przez nowoczesne oprogramowanie sprzedażowe, które trzeba utworzyć dla poszczególnych krajowych centrów sprzedaży. Wpłynie to ożywczo na rozwój dobrze informowanego on produktach rynku i zwiększenie sprzedaży towarów i usług w pokojowy sposób bez ingerencji rządów poszczególnych państw. 

61 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

 

See my work entitled „Revolution of Russia and the climate”-link:

https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_Revolution_of_Russia_and_the_clima?id=ccDKDwAAQBAJ 
In the above work, which was written before 2013, I analyzed the Russian social forces responsible for the outbreak of the Russian Revolution, which turned into the Bolshevik revolution led by Lenin in 1917. In today’s Russia, revolution is not yet possible, because all potential revolutionary leaders are killed or imprisoned before they manage to lead a rebellion against the post-Soviet regime. In the course of many years of study, when I analyzed the course of the French, Chinese, and Russian Revolutions and the Solidarity Revolution in Poland I have come to the conclusion that the climate crisis causing the rise in food prices is the direct factor behind the revolution. On this basis, I argue that today a general revolution may occur in all countries of the world (including the USA), because the contemporary climate crisis has triggered a spiral of inflation and a global rapid increase in food prices. In the course of 20 years of study, I developed a program of revolutionary changes in the socio-economic system, which is an ideological offer for future global revolutionary forces so that they do not waste time searching for a reform plan and focus on the evolutionary optimization of the socio-economic system in their countries. So, involuntarily, I became the author of the plan for a future global revolution that would restore the cosmic principles of natural law to the functioning of earthly societies.

Jakuszowice, on April 23, 2022, 3:05 am

On changing the inheritance mechanism

The French Revolution, conducted under the slogans of “Equality, Freedom, and Fraternity”, was a public protest against the unfair mechanisms of inheritance which, through arranged marriages, allowed the creation of huge feudal estates. In the French Revolution, feudalism was abolished, and the rules of inheritance remained unchanged. This made it possible to accumulate huge capitalist fortunes through arranged marriages. Marx’s communism and the Russian and Chinese Revolutions were in fact directed against the mechanisms of inheritance and introduced state property into the economy. State property could not be taken over for the purpose of inheritance. The Russian and Chinese revolutions collapsed, and private property was restored in the Russian and Chinese economies, which resulted in the creation of many huge fortunes. The problem of inheriting huge fortunes arose again. Private property owners and their wives and children are a common target of manipulation by dishonest people seeking to seize control of a large private property. There are various techniques for seducing people to gain control over private property, the most common method of which is to pretend to love the person who holds the right to inherit private property. It is common for spouses and children to be neglected by those who are forced to go about their business enterprises. Sending sexually fit lovers to wealthy couples and their children and giving them sexual pleasure is a way to obtain property rights through inheritance mechanisms. The communist revolutions were a protest against this dishonest social mechanism and a failed attempt to organize a world of free love without existing inheritance mechanisms. Unfortunately, the world of the communist economy was deprived of the element of market competition, which is a natural human need. The desire to stand out and gain social recognition is a hallmark of the leaders of civilization progress, and the communist world did not satisfy this human need for social acceptance. Therefore, the rivalry between communism and capitalism brought a catastrophe to communism and caused the collapse of civilization in post-communist countries.

The POL-CAT joint-stock company is the so-called third way between capitalism and communism

The global company POL-CAT is the idea of ​​a Pole, Bogdan Jacek Góralski, a victim of the bloody conflict between capitalism promoted by women and communism supported by men. POL-CAT will be owned by the people currently working in it; will not be inherited and will not be taken over by any mafia. POL-CAT will provide its employees with complete freedom in the ethical shaping of their own lives. The principles of operation of the global company POL-CAT are constantly modified to meet the requirements of the future, modern and fair world. I am convinced that the global POL-CAT company will ensure a balance between the world of women and men and will contribute to the peaceful development of the global economy.

POL-CAT will have commercial exclusivity in the sales network it has created.

POL-CAT will sign notarial agreements with POL-CAT suppliers on the commercial exclusivity of POL-CAT in its sales network. POL-CAT joint-stock company will sign notarial agreements with suppliers that it will not seek to take over their companies. This will provide producers with conditions for the development of production. Notarial agreements will protect the interests of POL-CAT and the benefits of POL-CAT suppliers by dividing their zones of commercial influence. This will increase mutual trust and improve market supply.

 

Who will be an employee of POL-CAT?
POL-CAT will primarily employ independent scientists who will raise funds for their research by selling products and services from the POL-CAT offer. This will provide the researcher with a peaceful job and life. Research topics will be selected mainly from the research topics needed for business development, which will be submitted by POL-CAT clients. The researcher will organize a team of scientists and traders (to manage a business and scientific problem), who will receive a commission on the sale of the POL-CAT offer, which will be purchased by companies commissioning the study. This will ensure adequate funding for science and adequate time for scientists to solve the problem ordered by the companies.


POL-CAT will sell everything except military equipment.

I wonder how it will work in practice?

I think our goal is to continuously develop knowledge about the Universe and our world. I believe that only gaining experience and knowledge and discovering the world is fascinating. The rest is the only support for continuous learning processes. For example, the last twenty years of my life have been a great and fascinating adventure in discovering the Earth’s climatic mechanisms and the social mechanisms of the human world. It was a great pleasure for me and I think that the results of my research are useful for a global society. I would like to help other (low-cost) scientists by creating a POL-CAT that will support low-cost research useful for global civilization …

Providence has given us free will, so don’t take it away from others.
POL-CAT will be an environment in which no one will impose his will on others. POL-CAT will provide participants with the opportunity to pursue their own will without being limited by the applicable rules of behavior. The POL-CAT participant will only be limited by his personal development, thus he will be fulfilling the free will given to us by Providence. We will offer POL-CAT participants a life with one rule- saveing all kind of energy and unlimited personal development in achieving excellence in the art of living. Our goal in life will be to discover the perfection of living in the environment around us. The joy of life will only be limited by our social and natural environment, our god. POL-CAT will give everyone the opportunity to celebrate life without obligations….

The personal shares of memers of POL-CAT will be obligatory bought only by the POL-CAT joint-stock company.

 

My idea for a new world is an evolutionary restriction on the privileges of the elite

My idea for a new social environment is not to increase the privileges of the social masses but to radically and permanently reduce the privileges of the elites in order to motivate them to work effectively to improve their fate (through the feedback mechanism with the improvement of the quality of life of the social masses). If you are a member of the elite, be a so-called servant leader and work for the masses as for yourself.

The founders of the POL-CAT company would each have only one share of POL-CAT and would be ordinary employees. Their remuneration (each separately) would be the average wage of a single POL-CAT employee. I plan to set up POL-CAT (as a dynamic global trade and service company) together with people who do not want to follow the nowadays path of business and do not want to fight for money just for money. I would like to find comrades who love business as a fair play game with a compromise of interests, who are looking for money to implement plans for the progressive evolution of our civilization without wars and revolutions, with open borders for the free migration of people. I think that the universal goal of every civilization is to achieve the comfort of life without disturbing the balance of the social and natural environment.

Principles of global, peaceful, and productive evolution and humanistic progress

 So far, no revolution has built a beautiful and just social system. All revolutions were bloody and unethical; that is, they did not achieve their goal without wasting human life and social energy. After 18 years of research, I have formulated the principles for the next, productive and peaceful evolution that will make human ideals a reality. I am quoting these rules below.

Guiding principles of human evolution:

    All taxes are paid to the local religious community. Local religious communities pay taxes to local and central authorities.

    All politicians in the country earn the average salary in the country. All local officials earn average salaries in the local religious community.

    Only the anti-corruption company POL-CAT provides materials and sells services.

    The production of companies is free from bans.

    The owners and management boards of enterprises earn the average salary of their employees. The principle that business owners earn the average earnings of their employees will force creative people to create new businesses and create new jobs. Opening ten profitable companies will increase the earnings of a creative businessman tenfold.

Using above modern economic and ethical system, POL-CAT will unite global culture and eliminate civilization divisions, employing people of all nationalities. POL-CAT will help on peace processes between nations. The global migration of people looking for decent wages and living conditions that will be globally egalitarian, along with the development of POL-CAT, will increase. The quality of life around the world will increase.

Money is a measure of a businessman’s social utility

 Money will be a symbol of social recognition for creating jobs for others less creative than the businessman. The experience of developed countries shows that small and medium-sized enterprises create the most jobs because they are efficiently managed and the most innovative. Therefore, a functioning society should have an institution supporting business development and creating new jobs in such enterprises. The POL-CAT company, which I intend to reactivate in Poland, will be such an institution of public trust. If you have an idea to start a business that meets social needs, POL-CAT will help you start production or services by providing know-how and necessary production resources, as well as help you sell a product or service in the sales network of POL-CAT.

POL-CAT will provide a surety needed by the entrepreneur in the contract with the bank.

Modern management at POL-CAT will rely on the full use of the talents and creativity of cooperating equal owners while ensuring the free emergence of natural leaders, the so-called servant leader of employee teams. The development of the commercial offer and services of POL-CAT will require an increase in employment and creativity of equal (self-controlling) owners, who are  driven by their own benefit, which will also benefit all POL-CAT shareholders. POL-CAT S.A. will find new sales channels for professional tools and power tools as well as other professional products and services and will serve them in Poland and abroad.

POL-CAT will receive a commission from producers and distributors of the sold goods depending on the selling price, on the basis of:

    The products sold are delivered to the buyer from the POL-CAT consignment warehouse on the terms specified by POL-CAT in the delivery specification,

    The customer decides about the details of the purchase in accordance with the sales regulations created in POL-CAT as part of discounts obtained from suppliers of goods and services,

    The producer and distributor of products supplied to the commercial network operated by POL-CAT will sign a notarial deed – an exclusive POL-CAT agreement in the sales network created by POL-CAT. The agreement specifies a commission for POL-CAT for services provided to producers and distributors of the goods sold, depending on the selling prices of their goods,

  POL-CAT reserves the right to submit a commercial offer including products and services and the right to negotiate the price framework for the purchase of products and services,

  POL-CAT reserves the right to shape its sales network and offers to it.

  The recipient will cover the costs of delivery and insurance,

    Payment for the goods purchased by the recipient is collected in advance and transferred directly to the POL-CAT account,

    The commission for the sale of POL-CAT is charged monthly to the POL-CAT bank account,

    All POL-CAT employees are exclusive and equal shareholders of POL-CAT and may only resell their shares in POL-CAT. The value of POL-CAT employee shares is calculated as the three-year sales value of POL-CAT divided by the current number of employees less the sum of all remuneration paid to the employee,

    Half of the total commission value obtained from the sale of POL-CAT will be allocated to financing the development of science.

    POL-CAT employees receive annual remuneration up to the maximum amount depending on the value of half of the annual commission earned by the employee,

    The crew of POL-CAT S.A. consists of an equal number of women and men.

Shares of POL-CAT owned by employees of  POL-CAT  will be only bought back by the POL-CAT joint-stock company.

Women’s business responsibilities have evolved due to the need to care for their offspring, which was neglected by men who only cared about power and sex. Therefore, in the global POL-CAT company, gender parity and proportionality of earnings depending on efficiency will be mandatory. My last suggestion is to vary the working time depending on its efficiency. Those who are more productive will work less time than those less efficient at achieving sales. For example, the working time of women who are more productive workers will be likely to be shorter than that of men who are inherently lazier than women. The working time will depend on the effect of the work. It will allow women to raise children and take care of the family home for longer.

 

My proposal to create a global POL-CAT company is aimed at centralizing distribution and services, leaving a free market in production

 A free distribution and service market creates chaos and the inability to provide producers with good logistics for the supply and sale of goods and services. POL-CAT will motivate people to work with flexible commission remuneration and working time, which will increase the efficiency and responsibility of employees. A woman (working productively) will work shorter than a man and will support her life partner’s wages to ensure their independence. Efficient workers will be able to afford a decent life. We will provide producers from all over the world with excellent logistics for the supply and sale of good-quality goods. An appropriate system of the world economy will be created that will eliminate economic conflicts between countries. In the period of economic depression, POL-CAT will be a regulator of the global economy, reducing supply prices. However, in times of prosperity, it will raise supply prices that will help achieve balance in the global economy.

 Add Account

I present a new model of business and trade cooperation with the best world producers

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 30 wrz 2022 · edited: 11 paź 2022

Offer of cooperation for the best world producers

User avatar

    

bogdangoralski@wp.pl

Offer of cooperation for the best world producers

I present a new model of business and trade cooperation with the best world producers and I hope that they will accept it. If yes, it will bring development in sales i increase of producers profits. Producers will make progres in manufacturing and traders will make progres in sales the best products. Do what you doing the best.

<a rel=”nofollow” href=”https://justpaste.it/redirect/av7ce/http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F”><img alt=”Licencja Creative Commons” style=”border-width:0″ src=”https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88×31.png” /></a><br />Ten utwór jest dostępny na <a rel=”nofollow” href=”https://justpaste.it/redirect/av7ce/http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F”>licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe</a>.

My idea for a new trade and services company POL-CAT joint-stock company is to create near Warsaw a consignment warehouse of products needed in production, trade available immediately, and delivered max 3 days after ordering and at a decent price and good quality. Your competitive advantage will be the wide range of sales and the warehouse operation that ensures low-cost inventory, good quality products prepaid, and delivered instantly throughout the EU in retail and wholesale. My company will provide logistic support for those who start production or services in Poland and reduce operating costs for small, medium, and large companies. POL-CAT SA ( joint-stock company) will provide jobs to tens of thousands of traders from all over Poland employed on the 5% sales commission. POL-CAT SA (joint-stock company) will support and develop Polish science in cooperation with business units and local government units. POL-CAT SA (joint-stock company) will be apolitical and ethical in a modern way and will develop together with Poland and the world. I am surrounded by an educated and ethical family that will help me run my business. I need good suppliers and bank guarantees.

Warsaw, July 21, 2022

Dear producer,

We offer you a distribution service for your products in Poland and around the world in exchange for a 10% commission on the value sold by POL-CAT S.A (joint-stock company). Your products. POL-CAT S.A. being the exclusive property of its employees (and thanks to its statute resistant to hostile takeovers) I will sign a notarial agreement with you on commercial cooperation, guaranteeing you full financial and organizational independence from POL-CAT S.A. . In other words, POL-CAT S.A (joint-stock company). guarantees by means of a notary agreement that he will not seek to take over the shares of your company. Such a guarantee will allow you to focus on improving production and offer without worrying about selling your products.

POL-CAT S.A. (joint-stock company) will establish a consignment warehouse of goods near Warsaw (i.e. it will provide easy access to the entire territory of the country) on the basis of notarial agreements with producers. In this way, a commercial offer of products will be created, which, thanks to its comprehensiveness, will provide a work front for thousands of dynamic traders of POL-CAT SA (joint-stock company) selling these products initially in Poland, and then around the world. The maintenance of the consignment warehouse will take place at the expense of the suppliers of goods and will charge them a fee proportional to the value of the stored goods.

Traders will be remunerated with a 5% commission on the value of sales in all market segments. The remaining 5% of the commercial commission of POL-CA SA (joint-stock company) will be allocated to scientific research supporting technological progress in the production of product suppliers. The achieved synergy effect of a comprehensive offer of mutually supporting products will allow for an increase in sales of these products in the constantly expanding sales network. POL-CAT SA (joint-stock company) will provide free and immediate comprehensive delivery of products and services (thanks to the stock of consignment warehouses) sold to the end customer indicated by the trader and will obtain a prepayment for the goods. POL-CAT SA (joint-stock company) will settle its obligations arising from the sale of goods from the consignment warehouse on a monthly basis, ie the sale achieved in, for example, January will be regulated on January 31, etc. The payment to the producer will be the value of the sales of their products less the POL-CAT SA (joint-stock company) commission.

Warsaw, March 7, 2022 Bogdan Jacek Góralski

Dear trader of POL-CAT S.A.

You will receive one POL-CAT S.A. share after the initial three-year work experience at the time when you sign the obligatory commitment stating that you will sell your POL-CAT SA share only to POL-CAT S.A. after the end of your commercial activity in POL-CAT S.A. for the sum of money equal to the three-year sale of POL-CAT S.A. divided by the current number of POL-CAT SA shareholders, possibly reduced by your liabilities to POL-CAT S.A. When you sell your share to POL-CAT SA-joint-stock company, you will get a decent retirement pension in exchange for many years of efficient work for the POL-CAT SA-joint-stock company.

When working for POL-CAT S.A., you will receive a commission of 5% from the value of your sales in POL-CAT S.A., from which you will pay all your obligations, from the date of commencement of work. It will be possible to obtain an advance payment under special circumstances. You will be assigned to a team of traders servicing the financing of a scientific task paid from the POL-CAT SA commercial commission, which will determine the market segment served. You will be able to earn as much as you need for selling POL-CAT SA products and how much commission you attain on sales in POL-CAT SA.

 Jakuszowice, 22 lipca 2022                                                          Bogdan Jacek Góralski

My short biography:

M.Sc. Bogdan Góralski

03-455 Warszawa,

ul.Namysłowska 6/40

E-mail:bogdangoralski@wp.pl

Education:

1972-1977 – Geological Secondary School in Warsaw.

1977-1983 – AGH University of Science and Technology in Kraków

                     Geological and Exploration Department.

1983-1989 Working as a geological engineer and geophysicist in the exploration of Quaternary deposits

1989-2002 businessman as a wholesaler of construction tools

2002-2022 -I went on pension and  started independent studies on the climatic mechanism of Earth

2002-2022 – Independent studies on the impact of climate change on  the historical mechanism and the study of Earth geophysics

Professional practice:

1983-1986 – work at Geological Enterprise in Warsaw.

1986-1989 – work at Enterprise of Geophysical Research in Warsaw.

1989-2002 – owner of POL-CAT, a wholesaler of tools, power tools and abrasives in Warsaw.

 2006-20022 work at the Library of the History Faculty of the University of Warsaw

Additional skills :

                         – the ability to forecast global climate changes

 – the ability to predict global economic and political conditions.

 – the ability to predict global earthquake threat periods

 – the ability to locate oil and gas zones on the globe

The natural market niche for POL-CAT joint-stock company

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 19 lis 2022

How to raise the level of culture in the depths of the European continent?


The fact that it is not good with this level of culture is best evidenced by the attitude of countries in Eastern Europe and the current war in Ukraine.

The level of culture decreases gradually as you move away from the ocean. This law is valid everywhere in the world.

Agriculture, powered by life-giving rains, thrives near the ocean. Agricultural conditions deteriorate further into the continent. Together with a flourishing agriculture, the economy, industry, and crafts develop, and in the interior of the continent, along with agriculture, which is dying out due to lack of rain, the material conditions of the societies living there deteriorate. Where people live well (i.e. by the ocean), culture develops and the cultural needs of societies grow. In the interior of the continent, material poverty prevails and societies are oriented towards biological survival, which hinders the development of personal and social culture. In such regions, poor in material wealth, totalitarian states are developing because they ensure equality of poverty for all.

The elites of totalitarian states bask in luxury. How to change this state of affairs and spread material abundance in Eastern Europe ???

My way of solving the poverty problem in Eastern European societies is to align the wages of the Eastern European elites with the wages of their workers and to end corruption by creating a single company to supply the economy and citizens with the products and services they need.  

I think that the best way to develop activity of the global trade and services POL-CAT joint-stock company is providing tool, materials and services needed for surviving and developing local communities on the East and the Middle of the Europe.
The natural market niche for POL-CAT joint-stock company is providing the supply for local religious parishes and communs and  social societes. It is the task of anti-corruption POL-CAT joint-stock company  that it will support the material and cultural development of local societies as it was described in my work entitled The Third Way between Capitalism and Communism – link: https://justpaste.it/9bl3n.

I encourage you to follow this path !!!

Warsaw, May 11, 2022, 7:48                         Bogdan Jacek Góralski

The ideological war is the cheapest way to win over Russian and Chinese post-communism

Experts and politicians on Russian television more and more often, apart from Ukraine, indicate Poland and the Baltic states as potential targets of the attack. Putin wants a new division of Europe. In my opinion, we can only counteract it peacefully by introducing the reform of the socio-economic system in Poland, which I developed in the documents of the Program of the Decalogue Party and the Third Way between capitalism and communism. The reforms I propose introduced in Poland will radically and positively change Polish society and the Polish economy and will make Poland an example for all societies of post-communist countries how to function in a modern symbiosis with other countries. The example of successful future Polish humanist reforms based on scientific foundations will be the greatest threat to the authoritarian systems of post-communist countries now functioning on the principles of predatory capitalism and stupefying their citizens with pro-war propaganda.

Russia’s rulers and vassals are aware that the clock of history is ticking inexorably and that future climate change they will cause an internal crisis in the post-Soviet camp. For Russia and its vassals, war rhetoric is the only panacea for maintaining internal peace. The attention of Russian citizens is focused on the pro-war propaganda against NATO carried out in Russian publications in such a way that they do not see the shortcomings of life in the post-communist system maintained by pro-Kremlin oligarchs and financial magnates. For Russia, whose population is dying out, this is the last chance to expand its area of influence and economic exploitation to the populous and rich areas of Europe adjacent to Russia and Belarus. It is the swan song of a collapsing empire that sees an opportunity for itself only in a war to increase its domination. The global crisis and the stream of money from the sale of oil and gas flowing to Russia offers a chance to finance the war for food-rich areas, which Russia is sorely lacking now, but the coming climate crisis will increase these shortcomings. Salvation from Russian domination is found in the successful Polish reforms and the ideological campaign advertising these reforms in the world of post-communist dictatorships. A fair socio-economic system in Poland is the best defense against Russian aggression. Putin is most afraid of the internal revolt and rebellion of Russian society, which may be stimulated by the successful Polish reforms of the ethical, state, and economic system. The internal revolt is also a threat to authoritarian China. Recently, China spent $ 100 billion on food purchases, and it had to earn it by exporting. Does this look like preparations for a climate crisis or a war between the US and the West? Could this be a Russian-Chinese agreement to win the war with the West in Europe and Asia at the same time?

So war !!! but ideological war, to show post-communist societies that a Polish path to prosperity and freedom is possible, other than unethical post-communism and capitalism. An ideological war is the cheapest way to win in the fight for peace and a just social system. An ideological war to show that criminal bloody revolutions are not effective in introducing social harmony. Only the evolution of the socio-economic system can bring about a just social system. Gentle persuasion and action without coercion are the attributes of a true humanistic force that will bring the world a peaceful solution to global problems in the winning ideological war for peace and global social harmony – the ideological war for a new Polish identity.

Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem wersja 24 kwietnia 2022 r.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski

https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_Revolution_of_Russia_and_the_clima?id=ccDKDwAAQBAJ


In the above work, which was written before 2013, I analyzed the Russian social forces responsible for the outbreak of the Russian Revolution, which turned into the Bolshevik revolution led by Lenin in 1917. In today’s Russia, revolution is not yet possible, because all potential revolutionary leaders are killed or imprisoned before they manage to lead a rebellion against the post-Soviet regime. In the course of many years of study, when I analyzed the course of the French, Chinese, and Russian Revolutions and the Solidarity Revolution in Poland I have come to the conclusion that the climate crisis causing the rise in food prices is the direct factor behind the revolution. On this basis, I argue that today a general revolution may occur in all countries of the world (including the USA), because the contemporary climate crisis has triggered a spiral of inflation and a global rapid increase in food prices. In the course of 20 years of study, I developed a program of revolutionary changes in the socio-economic system, which is an ideological offer for future global revolutionary forces so that they do not waste time searching for a reform plan and focus on the evolutionary optimization of the socio-economic system in their countries. So, involuntarily, I became the author of the plan for a future global revolution that would restore the cosmic principles of natural law to the functioning of earthly societies.

Jakuszowice, on April 23, 2022, 3:05 am Bogdan Jacek Góralski

W powyższej pracy, która powstała przed 2013 rokiem dokonałem analizy rosyjskich sił społecznych odpowiedzialnych za wybuch rewolucji rosyjskiej, która przekształciła się w rewolucję bolszewicką pod kierownictwem Lenina w 1917 roku. W dzisiejszej Rosji rewolucja jest na razie niemożliwa, bo wszyscy potencjalni przywódcy rewolucji są zabijani bądź więzieni zanim zdołają stanąć na czele buntu przeciw postsowieckiemu reżimowi. W toku wieloletnich studiów gdy analizowałem przebieg rewolucji francuskiej, chińskiej, rosyjskiej i rewolucji Solidarności w Polsce

doszedłem do wniosku, że kryzys klimatyczny powodujacy podwyżkę cen żywności jest bezpośrednim czynnikiem powodującym rewolucję.  Na tej podstawie twierdzę, że współcześnie może dojść do powszechnej rewolucji we wszystkich krajach globu nie wyłączając USA, dlatego, że współczesny kryzys klimatyczny wyzwolił spiralę inflacji i globalny gwałtowny postępujacy wzrost cen żywności. W toku 20 letnich studiów opracowałem program rewolucyjnych zmian w systemie społeczno-ekonomicznym, który jest ideologiczną ofertą dla przyszłych globalnych sił rewolucyjnych aby nie traciły czasu na poszukiwania planu reform i skupiły się na ewolucyjnej optymalizacji systemu społeczno-gospodarczego w swoich krajach. Tak więc mimowolnie stałem się autorem planu dla przyszłej globalnej rewolucji, która przywróci kosmiczne zasady prawa naturalnego  w funkcjonowaniu ziemskich społeczności.

Jakuszowice, dnia 23 kwietnia 2022 roku, godzina 3:05   Bogdan Jacek Góralski

O zmianie mechanizmu dziedziczenia

Rewolucja Francuska, prowadzona pod hasłami „Równości, Wolności i Braterstwa”, była społecznym protestem przeciwko niesprawiedliwym mechanizmom dziedziczenia, które poprzez aranżowane małżeństwa umożliwiały tworzenie ogromnych majątków feudalnych. W rewolucji francuskiej zniesiono feudalizm, a zasady dziedziczenia pozostały niezmienione. Umożliwiło to zgromadzenie, poprzez aranżowane małżeństwa, ogromnych kapitalistycznych fortun. Komunizm Marksa oraz rewolucja rosyjska i chińska były w rzeczywistości skierowane przeciwko mechanizmom dziedziczenia i wprowadziły do ​​gospodarki własność państwową. Majątek państwowy nie mógł być przejęty w celu dziedziczenia. Załamały się rewolucje rosyjska i chińska, a w gospodarce Rosji i Chin przywrócono własność prywatną, co zaowocowało powstaniem wielu ogromnych fortun. Ponownie pojawił się problem dziedziczenia ogromnych fortun. Właściciele własności prywatnej oraz ich żony i dzieci są powszechnym celem manipulacji nieuczciwych ludzi dążących do przejęcia kontroli nad dużą własnością prywatną. Istnieją różne techniki uwodzenia ludzi w celu uzyskania kontroli nad własnością prywatną, w których najczęstszą metodą jest udawanie miłości do osoby posiadającej prawo do dziedziczenia własności prywatnej. Powszechne jest zaniedbywanie małżonków i dzieci przez osoby zmuszane do zajmowania się swoim biznesem. Wysyłanie do bogatych małżeństw i ich dzieci podstawionych sprawnych seksualnie kochanków i zapewnienie im przyjemności seksualnej to sposób na uzyskanie praw majątkowych wynikających z mechanizmów dziedziczenia. Rewolucje komunistyczne były protestem przeciwko temu nieuczciwemu mechanizmowi społecznemu i nieudaną próbą zorganizowania świata wolnej miłości bez istniejących mechanizmów dziedziczenia. Niestety, świat komunistycznej gospodarki został pozbawiony elementu rynkowej konkurencji, która jest naturalną ludzką potrzebą. Chęć wyróżnienia się i zdobycia społecznego uznania jest cechą liderów postępu cywilizacyjnego, a komunistyczny świat nie zaspokajał tej ludzkiej potrzeby akceptacji społecznej. Dlatego rywalizacja komunizmu i kapitalizmu przyniosła komunizmowi katastrofę i spowodowała upadek cywilizacyjny w krajach postkomunistycznych.

POL-CAT spółka akcyjna to tzw. trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem

Globalna firma POL-CAT, , to pomysł Polaka Bogdana Jacka Góralskiego, ofiary krwawego konfliktu między kapitalizmem promowanym przez kobiety a komunizmem wspieranym przez mężczyzn. POL-CAT będzie własnością osób aktualnie w nim pracujących; nie zostanie odziedziczony i nie zostanie przejęty przez żadną mafię. POL-CAT zapewni swoim pracownikom pełną swobodę w etycznym kształtowaniu własnego życia. Zasady działania globalnej firmy POL-CAT są nieustannie modyfikowane, aby sprostać wymogom przyszłego, nowoczesnego i sprawiedliwego świata.

Jestem przekonany, że globalna firma POL-CAT zapewni równowagę między światem kobiet i mężczyzn oraz przyczyni się do pokojowego rozwoju światowej gospodarki.

POL-CAT będzie posiadała wyłączność handlowa w stworzonej przez siebie sieci sprzedaży.

POL-CAT podpisze umowy notarialne z dostawcami POL-CAT o wyłączności handlowej POL-CAT w swojej sieci sprzedaży.

 Umowy notarialne będą chronić interesy POL-CAT oraz korzyści dostawców POL-CAT poprzez podział ich stref wpływów handlowych. Zwiększy to wzajemne zaufanie i poprawi zaopatrzenie rynku.

Kto będzie pracownikiem POL-CAT?

POL-CAT zatrudni przede wszystkim niezależnych naukowców, którzy będą pozyskiwać środki na swoje badania poprzez sprzedaż produktów i usług z oferty POL-CAT. Zapewni to badaczowi spokojną  pracę i życie. Tematy badawcze zostaną wybrane głównie z tematów badawczych potrzebnych do rozwoju biznesu, które zostaną zgłoszone przez klientów POL-CAT. Badacz zorganizuje zespół naukowców i  handlowców (do zarządzania problemem biznesowym i naukowym), który otrzyma prowizję od sprzedaży oferty POL-CAT, którą kupią firmy zlecające badanie. Zapewni to odpowiednie finansowanie nauki i odpowiednią ilość czasu dla naukowców potrzebną do rozwiązania zleconego przez firmy problemu.

POL-CAT będzie sprzedawać wszystko oprócz sprzętu wojskowego.

Zastanawiam się, jak to będzie działać w praktyce?

Myślę, że naszym celem jest ciągły rozwój wiedzy o Wszechświecie i naszym świecie. Wierzę, że fascynujące jest tylko zdobywanie doświadczenia i wiedzy i odkrywanie świata. Reszta to jedyne wsparcie ciągłych procesów uczenia się. Na przykład ostatnie dwadzieścia lat mojego życia było wielką  i fascynującą przygodą odkrywania mechanizmów klimatycznych Ziemi i mechanizmów społecznych świata ludzkiego. Była to dla mnie wielka przyjemność i myślę, że wyniki moich badań są przydatne społeczeństwu globalnemu. Chciałbym pomóc innym (nisko kosztowym) naukowcom tworząc POL-CAT, który będzie wspierał niskonakładowe badania przydatne dla globalnej cywilizacji…

Opatrzność dała nam wolną wolę, więc nie odbieraj jej innym.

POL-CAT będzie środowiskiem, w którym nikt nie będzie narzucał swojej woli innym. POL-CAT będzie środowiskiem, w którym nikt nie będzie narzucał swojej woli innym. POL-CAT zapewni uczestnikom możliwość realizacji własnej woli bez ograniczania jej obowiązującymi zasadami zachowania. Uczestnika POL-CAT będzie ograniczać jedynie jego osobisty rozwój, tym samym wypełniając wolną wolę daną nam przez Opatrzność.

Uczestnikom POL-CAT-u zaproponujemy życie bez żadnych reguł, nieograniczony rozwój osobisty w osiąganiu doskonałości w sztuce życia. Naszym celem życiowym będzie odkrycie doskonałości życia w otaczającym nas środowisku. Radość życia będzie ograniczać tylko nasze otoczenie, nasz bóg. POL-CAT da każdemu możliwość celebracji życia bez zobowiązań….

Majątek (mam na myśli udziały POL-CAT) członków POL-CAT odziedziczy wyłącznie przedsiębiorstwo POL-CAT.

Czy potrzeby fizjologiczne człowieka decydują o komforcie życia???

Według Harolda Abrahama Maslowa potrzeby fizjologiczne człowieka (które moim zdaniem decydują o komforcie życia) są następujące:

 1. pragnienie – satysfakcja zależy od deszczu,
 2. głód – satysfakcja zależy od deszczu,
 3. sen – zależy od posiadania bezpiecznego schronienia,
 4. podtrzymanie gatunku – zależy od posiadanej pracy, zatrudnienia (Masłow 2006: 62-84).

Masłow nie wspomina o potrzebie oddychania, która jest niezbędna do utrzymania życia i wymaga czystego środowiska. Ponieważ zaspokojenie tych potrzeb zależy od regionalnie zmieniającego się środowiska, musimy rozważyć możliwość przeniesienia ludzi tam, gdzie warunki środowiskowe są dla nich korzystne. Musimy zapewnić wolność migracji ludzi

Mój pomysł na nowy świat to ewolucyjne ograniczenie przywilejów elity

Mój pomysł na nowe środowisko społeczne nie polega na zwiększeniu przywilejów mas społecznych, ale na radykalnym i trwałym zmniejszeniu przywilejów elit, aby dać im motywację do efektywnej pracy na rzecz poprawy ich losów (poprzez mechanizm sprzężenia zwrotnego z poprawą komfortu życia mas społecznych). Jeśli jesteś członkiem elity, bądź tzw. servant leader i pracuj dla mas społecznych, tak jak dla siebie.

Założyciele spółki POL-CAT mieliby każdy z osobna tylko jeden udział POL-CAT i byliby zwykłymi pracownikami. Ich wynagrodzenie (każde z osobna) byłoby średnią płacą pojedynczego pracownika POL-CAT. Planuję założyć POL-CAT (jako dynamiczne globalne przedsiębiorstwo handlowo-usługowe) wraz z ludźmi, którzy nie chcą podążać współczesną drogą biznesu i nie chcą walczyć o pieniądze tylko dla pieniędzy. Chciałbym znaleźć towarzyszy, którzy kochają biznes jako grę fair play z kompromisem interesów, którzy szukają pieniędzy na realizację planów postępującej ewolucji naszej cywilizacji bez wojen i rewolucji, z otwartymi granicami dla swobodnej migracji ludzi.

Myślę, że uniwersalnym celem każdej cywilizacji jest osiągnięcie komfortu życia bez naruszania równowagi środowiska społecznego i naturalnego.

Zasady globalnej, pokojowej i produktywnej ewolucji oraz postępu humanistycznego

 Jak dotąd żadna rewolucja nie zbudowała pięknego i sprawiedliwego systemu społecznego. Wszystkie rewolucje były krwawe i nieetyczne; to znaczy nie osiągnęły swojego celu bez marnowania ludzkiego życia i energii społecznej. Po 18 latach badań sformułowałem zasady następnej, produktywnej i pokojowej ewolucji, która urzeczywistni ludzkie ideały. Poniżej cytuję te zasady.

Przewodnie zasady ewolucji człowieka:

 1. Wszystkie podatki płaci się w lokalnej gminie wyznaniowej. Miejscowe gminy wyznaniowe płacą podatki władzom lokalnym i centralnym.
 2. Wszyscy politycy kraju zarabiają przeciętne zarobki w kraju. Wszyscy lokalni urzędnicy zarabiają przeciętne zarobki w lokalnej gminie wyznaniowej.
 3. Tylko antykorupcyjna firma POL-CAT dostarcza materiały i sprzedaje usługi.
 4. Produkcja firm jest wolna od zakazów.
 5. Właściciele i zarządy przedsiębiorstw zarabiają przeciętne wynagrodzenie swoich pracowników. Zasada, że ​​właściciele firm zarabiają przeciętne zarobki swoich pracowników, zmusi kreatywnych ludzi do tworzenia nowych firm i tworzenia nowych miejsc pracy. Otwarcie dziesięciu dochodowych firm zwiększy zarobki kreatywnego biznesmena dziesięciokrotnie.

Musi istnieć organizacja (POL-CAT) wspierająca kreatywnych ludzi biznesu i ułatwiająca wejście wartościowych produktów na światowy rynek.

Zasada, że ​​zarządy zarabiają przeciętne zarobki pracowników, którymi zarządzają, spowoduje przesunięcie odpowiedzialności za dochody firmy na wszystkich pracowników i optymalizacja pracy firmy.

Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!-Karl Marx

Każdy według swoich możliwości, każdemu według jego potrzeb – Karol Marks.

Te zasady pokojowej ewolucji radykalnie wpłyną na postęp cywilizacyjny i kulturowy w społeczeństwie globalnym. Uzupełnieniem tych zasad są zasady wiodącej siły ewolucji, czyli światowego przedsiębiorstwa handlowo-usługowego POL-CAT Spółka Akcyjna, które przedstawiam poniżej:

Dlaczego wymyśliłem przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. ???

Jeśli ją kochasz, spróbujesz dać jej cały świat, całe bogactwo świata. Będziesz tak produktywny i użyteczny dla niej i swoich dzieci. Ale mafie czekają na wynik twojej ciężkiej pracy i przejmą twój biznes i zniszczą twoje życie. Wymyśliłem sposób na biznes- globalny handel i usługi przedsiębiorstwa POL-CAT. Przedsiębiorstwa POL-CAT nie przejmą żadne mafie. To będzie niemożliwe. POL-CAT zbuduje nowy uczciwy świat.

Mój pomysł na nowy świat “Narzędzia i usługi od ludzi, którzy są dumni ze swojej pracy”

Mój plan na świat polega na :

Globalny handel i dystrybucja usług znajdują się w rękach etycznej światowej elity (POL-CAT), która wspiera etyczne przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe.

 W okresie depresji gospodarczej POL-CAT będzie regulatorem światowej gospodarki poprzez obniżanie cen dostaw. W okresie prosperity gospodarki, POL-CAT będzie podnosić ceny dostaw, które pomogą osiągnąć równowagę w gospodarce światowej.

Obowiązki i zarobki kierownictwa POL-CAT

Obowiązkiem kierownictwa POL-CAT jest takie zorganizowanie pracy, aby pracownicy na każdym etapie życia mogli zarabiać tyle, ile potrzebują. Zorganizowanie pracy zdalnej, przygotowanie wydajnych miejsc pracy, szkolenia, zapewnienie każdemu odpowiedniego nakładu pracy itp. to obowiązek kierownictwa POL-CAT.

Wynagrodzenie kadry zarządzającej POL-CAT będzie takie samo jak średnie zarobki pracownika. Zapewnienie optymalnej dystrybucji wysokiej jakości towarów i usług kupowanych po najniższej cenie wywrze presję na rządy krajów, aby zapewniły tanią i wykształconą siłę roboczą oraz infrastrukturę niezbędną do wspierania taniej, ale wysokiej jakości produkcji. Zapewni to  globalny przepływ ludności między krajami oraz rozwój wysokiej jakości edukacji i nauki.

 POL-CAT Spółka Akcyjna może być regulatorem rynku krajowego i globalnego

POL-CAT Spółka Akcyjna może być regulatorem rynku krajowego i globalnego przez krajowe oddziały POL-CAT. Wiadomo, że koszty logistyki stanowią do 50% kosztów przedsiębiorstw – im mniejsze przedsiębiorstwo, tym gorsza logistyka, rośnie udział kosztów zaopatrzenia. POL-CAT jako regulator rynku poprawi logistykę gospodarki, szczególnie dla najbardziej innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon unijnej gospodarki (niestety nie w Polsce). POL-CAT jako apolityczna rynkowa firma handlowo-usługowa poprawi sprzedaż towarów i usług, poprawiając sytuację drobnych producentów i otwierając dla nich rynek, także międzynarodowy. Szybkość obiegu pieniądza ulegnie poprawie, ponieważ nagrodzony prowizją od sprzedaży POL-CAT przyspieszy transakcje obsługujące zarówno producentów, jak i firmy handlowe.

POL-CAT (poprzez rozpoznanie globalnych potrzeb w zakresie produkcji i usług) będzie stymulatorem rozwoju nowych, prężnych podmiotów gospodarczych. Wykorzystanie nowoczesnych platform logistycznych i cyfrowych wpłynie również na szybkość i masowość transakcji bankowych. Banki będą rozwijać nowoczesne techniki operacji bankowych, aby sprostać wymogom szybkich i niezawodnych transakcji handlowych. Zaufanie do transakcji handlowych będzie priorytetem POL-CAT, który zajmie się również sprzedażą finansów. Politycy, jako ludzie słabo wykształceni, są generalnie podatni na manipulacje finansistów. To jest przyczyną przepływów pieniędzy między skarbem państwa a systemem bankowym w czasach kryzysów finansowych. Ponieważ POL-CAT przeznaczy połowę prowizji na finansowanie badań naukowych, to POL-CAT będzie środowiskiem grupującym elitę elit – skupiającą osoby najlepiej wykształcone. Kryzysy finansowe będą przewidywalne, a ryzyko działalności bankowej zminimalizowane.

 W czasie kryzysu finansowego POL-CAT będzie stymulował producentów i handlowców poprzez obniżanie cen dostaw. Ceny dostaw wzrosną w okresach dobrej koniunktury gospodarczej. Dzięki temu, że POL-CAT będzie wiarygodnym informatorem o sytuacji obsługiwanych podmiotów gospodarczych, możliwe będzie obniżenie kosztów finansowych banków i ryzyka kredytowego.

Poprawi się jakość produktów oferowanych przez POL-CAT S.A.

 POL-CAT stosując w praktyce nowoczesną etykę chroniącą zasoby naturalne i środowisko naturalne poprzez wymagania jakościowe dla produktów i usług. Poprawi się dostęp do informacji rynkowych dla wszystkich i zapewni wszystkim grupom społecznym produkty najwyższej jakości, zapewniające poszanowanie środowiska naturalnego.

POL-CAT wykorzystując nowoczesny system etyczny zjednoczy kulturę globalną i usunie podziały cywilizacyjne, zatrudniając ludzi wszystkich narodowości, które będą miały wpływ na procesy pokojowe między narodami.

Globalna migracja osób poszukujących godziwych zarobków i warunków życia, które będą globalnie egalitarne, wraz z rozwojem POL-CAT, będzie wzrastać. Jakość życia na całym świecie wzrośnie.

Pieniądze to miara użyteczności społecznej biznesmena.

 Pieniądze będą symbolem społecznego uznania za tworzenie miejsc pracy dla innych mniej kreatywnych niż biznesmen. Doświadczenia krajów rozwiniętych pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą najwięcej miejsc pracy, ponieważ są sprawnie zarządzane i najbardziej innowacyjne. Dlatego funkcjonujące społeczeństwo powinno posiadać instytucję wspierającą rozwój biznesu i tworzenie nowych miejsc pracy w takich przedsiębiorstwach. Taką instytucją zaufania publicznego będzie firma POL-CAT, którą zamierzam reaktywować w Polsce. Jeśli masz pomysł na rozpoczęcie działalności, która wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, to POL-CAT pomoże Ci uruchomić produkcję lub usługi dostarczając know-how i niezbędne środki do produkcji, a także pomoże sprzedać produkt lub usługę w sieci sprzedaży POL-CAT.

POL-CAT udzieli poręczenia potrzebnego przedsiębiorcy w umowie z bankiem.

Wynagrodzenie dla POL-CAT to 10% prowizja od wartości sprzedaży, z czego połowa stanowić będzie wynagrodzenie dla pracowników POL-CAT, a druga połowa sfinansuje rozwój nauki.

Tym samym POL-CAT nie przyniesie żadnego zysku, a jego wartość będzie wzrost wraz z osiągniętym wolumenem sprzedaży. POL-CAT będzie regulatorem rynku krajowego, ponieważ w przypadku kryzysu gospodarczego, w porozumieniu z dostawcami towarów i usług, obniży ceny dostaw, co pobudzi życie gospodarcze kraju. Jedynymi równoprawnymi akcjonariuszami POL-CAT będą pracownicy, którzy po zakończeniu pracy sprzedadzą swój udział w POL-CAT wyłącznie przedsiębiorstwu POL-CAT.

W ten sposób POL-CAT będzie stale niezależnym, rozwijającym się przedsiębiorstwem kierującym się interesem etycznych pracowników.

Poniżej przedstawiamy zasady działania POL-CAT:

 Sposób działania POL-CAT Spółka Akcyjna

Dotychczas handel opierał się na zasadzie, że klient poszukuje produktu. Odwracam tę zasadę i szukam klienta dla produktu. Konsekwencje tej zasady spowodują ogromne zmiany i zaowocują wyższą jakością towarów dla przeciętnego klienta. POL-CAT obniży cenę wybranych towarów na rynku. Potrzebuję dobrych specjalistów IT, aby zrealizować tę ideową rewolucję na rynku.

Nowoczesne zarządzanie w POL-CAT będzie polegało na pełnym wykorzystaniu talentów i kreatywności współpracujących równorzędnych właścicieli przy jednoczesnym zapewnieniu swobodnego wyłaniania się naturalnych liderów tzw. servant leader zespołów pracowniczych. Rozwój oferty handlowej i usług POL-CAT będzie wymagał wzrostu zatrudnienia i kreatywności równych (samokontrolujących się) właścicieli kierujących się własną korzyścią, z czego skorzystają również wszyscy akcjonariusze POL-CAT.

POL-CAT S.A znajdzie nowe kanały sprzedaży profesjonalnych narzędzi i elektronarzędzi oraz innych profesjonalnych produktów i usług i będzie je obsługiwał w Polsce i za granicą.

POL-CAT otrzyma prowizję od producentów i dystrybutorów sprzedanego towaru w zależności od ceny sprzedaży na zasadzie:

 1. Sprzedawane produkty są dostarczane kupującemu z magazynu konsygnacyjnego POL-CAT na warunkach określonych przez POL-CAT w specyfikacji dostawy,
 2. Klient decyduje o szczegółach zakupu zgodnie z utworzonym regulaminem sprzedaży w POL-CAT w ramach uzyskanych rabatów od dostawców towarów i usług,
 3. Producent, dystrybutor produktów dostarczanych do sieci handlowej prowadzonej przez POL-CAT podpisze akt notarialny- umowę na wyłączność POL-CAT w stworzonej przez POL-CAT sieci sprzedaży. Umowa określa prowizję dla POL-CAT za usługi świadczone na rzecz producentów i dystrybutorów sprzedawanych towarów, w zależności od cen sprzedaży ich towarów,

  4.POL-CAT zastrzega sobie prawo do złożenia oferty handlowej obejmującej produkty i usługi oraz prawo do     negocjacji ram cenowych na zakup  produktów i usług,

  5.POL-CAT zastrzega sobie prawo do kształtowania swojej sieci sprzedaży i oferty do niej.

 1. Koszty dostawy i ubezpieczenia pokryje odbiorca,
 2. Płatność za zakupiony przez odbiorcę towar jest pobierana z góry i przekazywana bezpośrednio na konto POL-CAT,
 3. Prowizja za sprzedaż POL-CAT pobierana jest miesięcznie na rachunek bankowy POL-CAT,
 4. Wszyscy pracownicy POL-CAT są wyłącznymi i równymi akcjonariuszami POL-CAT i mogą odsprzedać swoje akcje wyłącznie POL-CAT. Wartość akcji pracowniczych POL-CAT liczona jest jako trzyletnia wartość sprzedaży POL-CAT podzielona przez aktualną liczbę pracowników pomniejszoną o sumę wszystkich wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi,
 5. Połowa całkowitej wartości prowizji uzyskanej ze sprzedaży POL-CAT zostanie przeznaczona na finansowanie rozwoju nauki.
 6. Pracownicy POL-CAT otrzymują roczne wynagrodzenie do maksymalnej wysokości uzależnionej od wartości połowy rocznej prowizji osiągniętej przez pracownika,
 7. Załoga POL-CAT S.A składa się z równej liczby kobiet i mężczyzn.

Obowiązki biznesowe kobiet ewoluowały ewolucyjnie z powodu potrzeby opieki nad potomstwem, którą zaniedbywali mężczyźni dbający tylko o władzę i seks. Dlatego w globalnej firmie POL-CAT obowiązkowy będzie parytet płci i proporcjonalność zarobków w zależności od efektywności. Moja ostatnia propozycja to zróżnicowanie czasu pracy w zależności od jego wydajności. Ci, którzy są bardziej produktywni, będą pracować krócej niż ci mniej wydajni w osiąganiu sprzedaży. Długość czasu pracy np. kobiet, które są bardziej wydajnymi pracownikami, będzie prawdopodobnie krótsza niż mężczyzny, który jest z natury bardziej leniwy niż kobiety. Czas pracy będzie zależał od wydajności pracy. Pozwoli kobietom dłużej wychowywać dzieci i dbać o dom rodzinny.

Moja propozycja utworzenia globalnej firmy POL-CAT ma na celu centralizację dystrybucji i usług, pozostawiając wolny rynek w produkcji.

 Wolny rynek dystrybucji i usług wprowadza chaos i brak możliwości zapewnienia producentom dobrej logistyki dostaw i sprzedaży towarów i usług. POL-CAT zmotywuje ludzi do pracy z elastycznym wynagrodzeniem prowizyjnym i czasem pracy, które podniosą efektywność i odpowiedzialność pracowników. Kobieta (pracująca produktywnie) będzie pracować krócej niż mężczyzna i będzie wspierać swoje zarobki partnera życiowego, aby zapewnić mu niezależność. Wydajni pracownicy będą mogli sobie pozwolić na godne życie. Producentom z całego świata zapewnimy doskonałą logistykę dostaw i sprzedaży towarów dobrej jakości. Powstanie odpowiedni system gospodarki światowej, który usunie konflikty gospodarcze między krajami.

W okresie depresji gospodarczej POL-CAT będzie regulatorem światowej gospodarki, obniżając ceny dostaw. Jednak w okresie prosperity będzie podnosić ceny dostaw, które pomogą osiągnąć równowagę w gospodarce światowej.

Zasady ekspansji globalnej POL-CAT Spółka Akcyjna

Zapewne ciekawi Cię, jak POL-CAT S.A. poprowadzi pokojową ewolucję gospodarczą według zasad opisanych w mojej pracy Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem? Cóż, sprawa jest prosta. Każdy krajowy oddział POL-CAT będzie sprzedawał w sieci handlowej POL-CAT najbardziej konkurencyjne na świecie towary produkowane w swoim kraju (maksymalna marża 10%). Oddział krajowy POL-CAT będzie wyłącznym eksporterem do sieci POL-CAT produktów swojego kraju. Jednocześnie krajowy oddział POL-CAT będzie jedynym importerem towarów z sieci POL-CAT w danym kraju. Będzie obowiązywać zasada, że ​​im większy zakup danego produktu, tym niższa będzie marża sprzedaży. Tym samym sieć handlowa POL_CAT będzie miała najtańszą ofertę produktów handlowych z całego świata. Oddział krajowy POL-CAT czyli nabywca towarów z całego świata będzie dokonywał zakupu produktów krajowych w danym kraju. Dla firm, które przyjmą zasady funkcjonowania przedsiębiorstw opisane w pracy Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem, będą stosowane przez POL-CAT S.A. najniższe ceny, a dla firm stosujących stare formy działania, tj. zasadę zysku, obowiązywać będą najwyższe ceny dostaw, tj. 40% wyższe od najniższych. Krajowy oddział POL-CAT-u będzie kupował rodzime produkty od firm nowocześnie etycznych i sprzedawał je w światowej sieci POL-CAT-u. Produkty firm nieetycznych nie będą kupowane przez POL-CAT.

Działalność POL-CAT rozpocznie się, gdy stworzymy masę krytyczną oferty biznesowej POL-CAT, która umożliwi prowadzenie biznesu.

Na początek potrzebujemy mądrego porozumienia krajowych producentów w każdym kraju. POL-CAT będzie moderował to w każdym kraju, ponieważ POL-CAT stworzy przyjazną dla producentów sieć handlową, która zwiększy ich sprzedaż i bezpieczeństwo ekonomiczne. W ten sposób firmy etyczne stosujące zasadę oszczędzania wszelkich form energii będą promowane na rynku, a firmy nieetyczne będą stopniowo eliminowane, ponieważ nie będą konkurencyjne. Pokojowa ewolucja POL-CAT zawładnie coraz większą liczbą obszarów globalnego rynku. Nowoczesne zasady etyczne będą zyskiwać coraz więcej zwolenników. Zapewniona zostanie kontynuacja pokojowej ewolucji naszej cywilizacji i osiągniemy cel ewolucji – staniemy się twórcami nowego świata.

                                                                     Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2022 roku, godzina 7:15

O tym, że nie jest z tym poziomem kultury najlepiej na wschodzie Europy świadczy postawa społeczeństw na wschodzie Europy i obecna wojna na Ukrainie.

Poziom kultury zmniejsza się stopniowo oddalając się od oceanu. To prawo obowiązuje wszędzie na świecie.

Blisko oceanu kwitnie rolnictwo zasilane przez życiodajne deszcze. Warunki rolne pogarszają się im dalej w głąb kontynentu. W raz z kwitnącym rolnictwem  rozwija się gospodarka, przemysł, rzemiosło a w głębi kontynentu wraz z zamierającym z braku deszczu rolnictwem pogarszają się warunki materialne żyjących tam społeczeństw. Tam gdzie ludzie żyją dostatnio ( czyli nad oceanem)  rozwija się kultura i rosną kulturalne potrzeby społeczeństw. W głębi kontynentu panuje ubóstwo materialne i społeczeństwa nastawione są na biologiczne przetrwanie co utrudnia rozwój kultury osobistej i społecznej. W takich ubogich w bogactwa materialne rejonach rozwijają się państwa totalitarne bo zapewniają wszystkim równość niedostatku.

Elity państw totalitarnych pławią się w luksusie. Jak zmienić ten stan rzeczy i upowszechnić dostatek materialny na wschodzie Europy???

Mój sposób rozwiązania problemu ubóstwa społeczeństw wschodnioeuropejskich polega na zrównaniu płac wschodnioeuropejskich elit z poziomem płac ich pracowników oraz zlikwidowanie korupcji przez powołanie jednego przedsiębiorstwa zapewniającego zaopatrzenie gospodarki i obywateli w potrzebne produkty i usługi. To antykorupcyjne przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. będzie wspomagało rozwój materialny i kulturalny społeczeństw w sposób opisany w mojej pracy zatytułowanej Trzecia droga pomiędzy kapitalizmem i komunizmem- link: https://justpaste.it/9bl3n .

Uważam, że najlepszym sposobem rozwoju działalności globalnej spółki handlowo-usługowej POL-CAT SA jest dostarczanie narzędzi, materiałów i usług potrzebnych do przetrwania i rozwoju społeczności lokalnych na Wschodzie i Środku Europy. Naturalną niszą rynkową dla spółki POL-CAT SA jest zaopatrywanie lokalnych parafii wyznaniowych oraz gmin i towarzystw społecznych. Zadaniem antykorupcyjnej spółki akcyjnej POL-CAT jest wspieranie materialnego i kulturalnego rozwoju społeczności lokalnych, tak jak to opisałem w mojej pracy pt. Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem – link: https://justpaste.it/9bl3n     .

Zachęcam Was do tej drogi!!!

Warszawa, dnia 11 maja 2022 roku, godzina 7:48       Bogdan Jacek Góralski

© 2022 JustPaste.it

243 visits · 2 online

 

 Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you

 bogdangoralski

The global POL-CAT joint-stock company will eliminate the need for the existing of the state

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 14 gru 2022

Public 

 Edit

The global POL-CAT joint-stock company will eliminate the need for the existing of the state-anarchism will triumph

The letter to prof. Richard D. WOLFF :  The role of the state???

In future Poland, the comfort of your life will depend only on your resourcefulness and ethics!!!

A brief synthesis of Polish history

For almost 10 centuries since the baptism of Poland, Polish feudal lords shaped the lives of Poles. The baptism of Poland was the result of the adoption by the Polish elite of Christ’s ethics that was the culmination of Jewish ethics.

Initially, the feudal lords were warriors serving as vassals to the King and they defended Poland against enemy invasions. For their knightly service, they were receiving landed estates as a fief, that they administered to maintain themselves in peacetime. Over time, they evolved into hereditary nobility, which owned the land and was choosing the king in democratic elections. They had an obligation to defend the Country and during peace, they founded cities constituting service centers for rural provinces. Economic processes resulted in the concentration of noble estates that later formed into magnate estates. With the concentration of landed estates and the creation of enormous magnate fortunes, the importance of petty nobility diminished and nobility democracy lost its importance. Polish nobility became a layer of farmers perfectly organizing Polish agriculture.

Magnates ruled Poland directed to their interests. The rulers of neighboring countries were bribing the Polish magnates. Russian, Austrian, and Prussian monarchs wanted to take over control over Poland and, as we know, this ended with the partitions of Poland. Poland regained independence at the beginning of the 20th century and this was the result of taking advantage of the favorable political situation resulting from World War I and the conflict of great powers. As a result of World War II, Poland became a colony of the Soviet Union and began to be ruled by Jewish communists fighting for social recognition. In a short time of the existence of the People’s Poland, the foundations of the Polish economy were increased in a planned manner. Economic progress in Poland resulted from the centuries-old experience and economic knowledge of Polish Jews. Unfortunately, Jews did not have agricultural knowledge and destroyed the centuries-old agricultural tradition of the Polish nobility by taking their lands from them.

Then in the 70s of the 20th century, there was a global agricultural crisis and the Solidarity Revolution in Poland caused a change of power in Poland. Built (on the strong foundations of the industry created in People’s Poland), the Polish free market system used the resources of People’s Poland to create a new and improving Polish economy. Unfortunately, Polish agriculture was destroyed and its bankruptcy was aggravated by the concentration of agricultural property and the inefficiency of the ruling elite in the 20th century. Polish agriculture can only be rebuilt by rehabilitating the Polish nobility and restoring their power over Polish agriculture. This will bring a development impulse to Poland and will close disputes over the shape of the Polish state in which the Polish and the Jewish social layers struggle for power. This will close the historical and full of conflicts history of Poland with a clamp, and allow Polish people to apply Christ’s ethics in the practice of everyday life. For example, I myself was a very bad human before I understood the core of the teaching of Jesus Christ. Thanks to my wife I had time for understanding Jesus Christ’s ethics and improving my behavior. For now, I correct my life mistakes from the past. I am on the way of achieving internal peace and international ethical, economical, and political compromise. Thanks to Christ’s ethics, I gained family happiness and I only lack social recognition for my 35-year efforts to reconcile Polish-Jewish reconciliation. Without this reconciliation, there will be no future peaceful development of Poland.

Warsaw, 15 December 2019, 15:43

Poland for self-governing parishes and religious communes

The idea of ​involving economically and spiritually self-governing parishes and religious communities in the future of Poland is a simple disclosure of their current secret status quo. Polish parishes are secret economic units controlled by Polish women and the Catholic Church collecting tribute from its subordinate parishes. Additionally, there are Jewish communities that are thriving in terms of business, whose finances are hidden from the general public. Leaving half of the taxes due to the state in parishes and religious communes will quickly affect the economic recovery of the Polish province and the drive to increase employment in these self-governing units. After all, each newcomer will bring his work and taxes to the parish, religious commune, which will enrich them and improve their operation. This will affect the demand for migrants in useful professions, which will revive Polish parishes and religious communities, as well as revive the Polish provinces in terms of demographics and business. All members of parish and parish cooperatives will gain support for their business activities needed by the communities. The hitherto ceremonialism of religion, which takes money in exchange for religious rituals, will be relegated to the background, and the ethical elements of religious systems that are necessary and binding to local communities will appear and start to be nurtured. And this is what we want for Polish society to appear responsible for the cultivation of ethical attitudes binding local communities, creating a new Polish reality for people fully responsible for their fate and prosperity, which will depend on the business and ethical efficiency of local religious communities. POL-CAT S.A. through its organizational and business power will provide peaceful social conditions for each local religious (atheistic as well) community, cutting off supplies to any unethical local community as necessary until there is a local community recovery program.                                                                                    

Warsaw, February 9, 2022, 10:45   

A new spiritual, political, social and economic order for Poland-Anarchism again

The tradition of organizing the self-help communities goes back to the old days when wandering tribes settled down and started farming. It first happened in areas rich in water and with fertile soil enabling the development of agriculture, e.g. in the valley of the Tigris and Euphrates rivers. The former Slavic tribes settled on the ground, creating community organizations, e.g. Polish Opole and the Great Russians ‘ obszcziny. They were well-organized communities of tribes that worked together on the land. The feudal system destroyed the local self-help communities managing the land they had settled centuries ago. The feudal lords taxed them and put them under their control. The self-help organization in the Great Russians’ obszcziny survived until the Russian Revolution because there they helped farmers to survive in the most difficult natural conditions in Eastern Europe. Bolsheviks transformed them into kolkhozes and sovkhozes in which the Russians lost their subjectivity and self demoralized.

The influx of Christianity to Polish lands allowed Poles to return to the communal structures, the center of which was always the parish church, usually built by feudal lords in the local economic center. The tithing charged by the churches determined the extent of their influence and authority in the local community. Church influence usually overlapped with the range of the local community related by kinship, acquaintances, and economic ties. Catholic Church destroys a tradition of the cooperative movement in Poland for a long time and I think you need an impulse of help to recreate and nurture it. The churches were rich and had long lent money for local people’s economic activities in return for a share of the profits. Since numerous factions of Polish Jews were baptized, they gradually gained domination in the Catholic Church and took over the management of church money. Since the fall of the People’s Republic of Poland (communism), the Catholic Church has continued to finance the economic activity of Poles by collecting a share in the profits of the financed enterprises. Secret accounts are kept in the parishes, which define the liabilities of credited enterprises towards the parishes. Accounting is run by women and they are responsible for the parish money. My idea to create economically and spiritually independent parish cooperatives are to reveal their secret activities and create legally operating local economic centers in Polish parishes. I am convinced that such a solution will release the business creativity of Poles, which will be supported by the nationwide business and consulting center POL-CAT SA. It will follow the principles set out in my work entitled The Third Way between capitalism and communism. Principles of POL-CAT S.A. will civilize the customs of Poles and improve the Polish economy. Such principles will allow us to come closer to the ideal of freedom of the individual and society in the anarchist model of the state and society. According to Wikipedia anarchy is a form of socio-political structure in which there is no constituted power, and no legal norms are in force. In political terms, anarchism is a structure in which the state is replaced by a non-compulsory and non-centralized organization of society (e.g. a federation of autonomous localities). Anarchist ideas were present in Western and Eastern Europe at the stage of shaping pre-revolutionary societies. Revolutions and post-revolutionary compulsion suppressed the development of anarchism, but it was looking for its proper form and perhaps my proposal for a social order in Poland will fulfill the anarchist ideal. Voluntarily established business and advisory center POL-CAT S.A. and voluntarily created structures of parish cooperatives – based on the teachings of Christ, will create the ideal of an anarchic economic and social system in Poland and promote this system in the post-communistic and capitalist world. All you need is a strong impetus to break the fetters of slavery and shed hope in an economically efficient, fair, and ethical world of free individuals.

Warsaw, September 30, 2021, 5:10 am
     

 Assumptions of the new organization of the Polish State

The political and economic system of Poland will be based on a single-tier organization.  The parish of the renewed Polish Church or other religious community, supported by the free-market research, procurement, distribution, and finance center POL-CAT, will be the basic self-governing political, economic and spiritual level. The POL-CAT Center will guarantee the moral, ethical and religious order of Poland, ensuring equality and conditions for the development of all religions and the regulator of economic life, ensuring that young people have an equal start in their careers. POL-CAT will be a profitable company and Polish youth’s property allocating all income for financing science serving Polish parishes and religious communities. The remaining units of the state will remain unchanged to allow for slow evolutionary optimization of the socio-economic system.

It means reconnecting the reformed Church and religious communities to a state system subordinated to ethics conserving all energies and practiced as Christ’s principles of love, even of enemies, and sharing of bread and wine. The purpose of such a system will be the development and dissemination of ethics and knowledge, and the creation of the basis of harmonious progress in the peace of Polish and world civilization of life, which will create a new virtual world on the similarity of our planet – the part of the virtual Kosmos.

 Jakuszowice, on July 30, 2015 at 3:45,

76 visits · 1 online

 

 Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you

 bogdangoralski

The natural market niche for POL-CAT joint-stock company

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 19 lis 2022

Public 

 Edit

How to raise the level of culture in the depths of the European continent?


The fact that it is not good with this level of culture is best evidenced by the attitude of countries in Eastern Europe and the current war in Ukraine.

The level of culture decreases gradually as you move away from the ocean. This law is valid everywhere in the world.

Agriculture, powered by life-giving rains, thrives near the ocean. Agricultural conditions deteriorate further into the continent. Together with a flourishing agriculture, the economy, industry, and crafts develop, and in the interior of the continent, along with agriculture, which is dying out due to lack of rain, the material conditions of the societies living there deteriorate. Where people live well (i.e. by the ocean), culture develops and the cultural needs of societies grow. In the interior of the continent, material poverty prevails and societies are oriented towards biological survival, which hinders the development of personal and social culture. In such regions, poor in material wealth, totalitarian states are developing because they ensure equality of poverty for all.

The elites of totalitarian states bask in luxury. How to change this state of affairs and spread material abundance in Eastern Europe ???

My way of solving the poverty problem in Eastern European societies is to align the wages of the Eastern European elites with the wages of their workers and to end corruption by creating a single company to supply the economy and citizens with the products and services they need.  

I think that the best way to develop activity of the global trade and services POL-CAT joint-stock company is providing tool, materials and services needed for surviving and developing local communities on the East and the Middle of the Europe.
The natural market niche for POL-CAT joint-stock company is providing the supply for local religious parishes and communs and  social societes. It is the task of anti-corruption POL-CAT joint-stock company  that it will support the material and cultural development of local societies as it was described in my work entitled The Third Way between Capitalism and Communism – link: https://justpaste.it/9bl3n.

I encourage you to follow this path !!!

Warsaw, May 11, 2022, 7:48                         Bogdan Jacek Góralski

O tym, że nie jest z tym poziomem kultury najlepiej na wschodzie Europy świadczy postawa społeczeństw na wschodzie Europy i obecna wojna na Ukrainie.

Poziom kultury zmniejsza się stopniowo oddalając się od oceanu. To prawo obowiązuje wszędzie na świecie.

Blisko oceanu kwitnie rolnictwo zasilane przez życiodajne deszcze. Warunki rolne pogarszają się im dalej w głąb kontynentu. W raz z kwitnącym rolnictwem  rozwija się gospodarka, przemysł, rzemiosło a w głębi kontynentu wraz z zamierającym z braku deszczu rolnictwem pogarszają się warunki materialne żyjących tam społeczeństw. Tam gdzie ludzie żyją dostatnio ( czyli nad oceanem)  rozwija się kultura i rosną kulturalne potrzeby społeczeństw. W głębi kontynentu panuje ubóstwo materialne i społeczeństwa nastawione są na biologiczne przetrwanie co utrudnia rozwój kultury osobistej i społecznej. W takich ubogich w bogactwa materialne rejonach rozwijają się państwa totalitarne bo zapewniają wszystkim równość niedostatku.

Elity państw totalitarnych pławią się w luksusie. Jak zmienić ten stan rzeczy i upowszechnić dostatek materialny na wschodzie Europy???

Mój sposób rozwiązania problemu ubóstwa społeczeństw wschodnioeuropejskich polega na zrównaniu płac wschodnioeuropejskich elit z poziomem płac ich pracowników oraz zlikwidowanie korupcji przez powołanie jednego przedsiębiorstwa zapewniającego zaopatrzenie gospodarki i obywateli w potrzebne produkty i usługi. To antykorupcyjne przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. będzie wspomagało rozwój materialny i kulturalny społeczeństw w sposób opisany w mojej pracy zatytułowanej Trzecia droga pomiędzy kapitalizmem i komunizmem- link: https://justpaste.it/9bl3n .

Uważam, że najlepszym sposobem rozwoju działalności globalnej spółki handlowo-usługowej POL-CAT SA jest dostarczanie narzędzi, materiałów i usług potrzebnych do przetrwania i rozwoju społeczności lokalnych na Wschodzie i Środku Europy. Naturalną niszą rynkową dla spółki POL-CAT SA jest zaopatrywanie lokalnych parafii wyznaniowych oraz gmin i towarzystw społecznych. Zadaniem antykorupcyjnej spółki akcyjnej POL-CAT jest wspieranie materialnego i kulturalnego rozwoju społeczności lokalnych, tak jak to opisałem w mojej pracy pt. Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem – link: https://justpaste.it/9bl3n   .

Zachęcam Was do tej drogi!!!

Warszawa, dnia 11 maja 2022 roku, godzina 7:48       Bogdan Jacek Góralski

46 visits · 1 online

 Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you

 bogdangoralski

INTERNATIONAL ECOLOGICAL TRADE ORGANIZATION

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 21 maj 2022 · edited: 22 maj 2022

Public 

 Edit

INTERNATIONAL ECOLOGICAL TRADE ORGANIZATION –POL-CAT joint-stock company

Russia needs for vegetables


The Russia (because of its geographic location and climatic conditions )  still  have too short plant vegetation period for succesfully growing vegetable.

Favorable climatic condition change for vegetables growth in Russia can be when  Wladimir Putin order to built thousands greenhouses to use the resources oil, gas and coal for heating the greenhouses and growing vegetables in there. He needs for this only  knowledge and work of milions of Chinese workers because the rest of resources he has in his country. POL-CAT can help Russians in it.

The idea of ​​establishing a POL-CAT joint-stock company that is, a global trade organization guided by the principle of saving all energy, is the greenest idea of ​​all time. The principle of not wasting the energy available in our world will bring amazing progress in science and technology aimed at preserving the natural environment of our planet. Above all, it will bring advances in the development of organic farming geared towards the production of vegetables and seeds needed by the global population of vegetarians and vegans, which is constantly growing. A modern organization of ecological agriculture that will be focused on production on small leased farms run by ecologically and ethically aware farmers supported by local POL-CAT branches will bring quantitative and qualitative progress in plant production, which with the help of natural energies which are available in our world and will clean the natural environment of our planet.

The principle of production on small leased farms will bring mass migrations of farmers to the regions of large-scale areas western agriculture, which will bring about the growth of the western economy and will relieve the demographic problems of Asia and Africa, reducing global inflation. Ethical trade and services run by POL-CAT S.A. according to the principles of modern social policy developed by me will bring an increase in the effectiveness of human activities, including an increase in the ecological efficiency of industrial production needed by ecological agriculture.

The principle of saving all energy universally applicable in the natural world will be the only criterion for assessing human behavior, which will bring about the cultural progress of human civilization. Let’s assume POL-CAT S.A. and let’s see what it will bring to Polish and global society. 

Jakuszowice, May 21, 2022, 2:33 am                                          Bogdan Jacek Góralski

Rosja potrzebuje warzyw

Rosja (ze względu na położenie geograficzne i warunki klimatyczne) wciąż ma zbyt krótki okres wegetacji roślin, aby z powodzeniem uprawiać warzywa. Korzystna zmiana warunków klimatycznych dla uprawy warzyw w Rosji może nastąpić, gdy Władimir Putin zbuduje tysiące szklarni, aby wykorzystać zasoby ropy naftowej, gazu i węgla do ogrzewania szklarni i uprawy tam warzyw. Potrzebuje do tego tylko wiedzy i pracy milionów chińskich robotników, bo resztę zasobów posiada w swoim kraju. POL-CAT może w tym pomóc Rosjanom.

Pomysł założenia POL-CAT S.A. czyli globalnej organizacji handlowej kierowanej zasadą oszczędzania wszelkich energii jest najbardziej ekologicznym pomysłem wszechczasów. Zasada nie marnotrawienia energii dostępnej w naszym świecie przyniesie niesamowity postęp nauki i technologii skierowanej w stronę zachowania środowiska naturalnego naszej planety. Przede wszystkim przyniesie to postęp w rozwoju ekologicznego rolnictwa nastawionego na produkcję warzyw i nasion potrzebnych globalnej populacji wegetarian i wegan, która nieustannie rośnie. Nowoczesna organizacja ekologicznego rolnictwa nastawionego na produkcję na małych dzierżawionych farmach prowadzonych przez uświadomionych ekologicznie i etycznie farmerów wspomaganych przez lokalne oddziały POL-CAT , przyniesie postęp ilościowy i jakościowy w produkcji roślinnej, która wykorzystując naturalne energie dostępne w naszym świecie oczyści środowisko naturalne naszej planety.

Zasada produkcji na małych dzierżawionych farmach przyniesie masowe migracje rolników do regionów wielkoobszarowego zachodniego rolnictwa co przyniesie wzrost zachodniej gospodarki i rozładuje demograficzne problemy Azji i Afryki zmniejszając globalną inflację. Etyczny handel i usługi prowadzony przez POL-CAT S.A. według zasad nowoczesnej polityki społecznej opracowanej przeze mnie przyniesie wzrost efektywności ludzkich działań w tym wzrost efektywności ekologicznej  produkcji przemysłowej potrzebnej ekologicznemu rolnictwu.

Zasada oszczędzania wszelkich energii powszechnie obowiązująca w naturalnym świecie będzie jedynym kryterium oceny ludzkiego postępowania co przyniesie postęp kulturowy ludzkiej cywilizacji. Załóżmy POL-CAT S.A. i zobaczmy co przyniesie on polskiemu i globalnemu społeczeństwu.

Jakuszowice, 21 maja 2022 roku, godzina 2:33      Bogdan Jacek Góralski

63 visits · 1 online

 

 Add Notes Messages Subscribed 45 Shared with you

 bogdangoralski

I present a new model of business and trade cooperation with the best world producers

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 30 wrz 2022 · edited: 11 paź 2022

Public 

 Edit

Offer of cooperation for the best world producers

User avatar

    

bogdangoralski@wp.pl

Offer of cooperation for the best world producers

I present a new model of business and trade cooperation with the best world producers and I hope that they will accept it. If yes, it will bring development in sales i increase of producers profits. Producers will make progres in manufacturing and traders will make progres in sales the best products. Do what you doing the best.

<a rel=”nofollow” href=”https://justpaste.it/redirect/av7ce/http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F”><img alt=”Licencja Creative Commons” style=”border-width:0″ src=”https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88×31.png” /></a><br />Ten utwór jest dostępny na <a rel=”nofollow” href=”https://justpaste.it/redirect/av7ce/http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F”>licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe</a>.

My idea for a new trade and services company POL-CAT joint-stock company is to create near Warsaw a consignment warehouse of products needed in production, trade available immediately, and delivered max 3 days after ordering and at a decent price and good quality. Your competitive advantage will be the wide range of sales and the warehouse operation that ensures low-cost inventory, good quality products prepaid, and delivered instantly throughout the EU in retail and wholesale. My company will provide logistic support for those who start production or services in Poland and reduce operating costs for small, medium, and large companies. POL-CAT SA ( joint-stock company) will provide jobs to tens of thousands of traders from all over Poland employed on the 5% sales commission. POL-CAT SA (joint-stock company) will support and develop Polish science in cooperation with business units and local government units. POL-CAT SA (joint-stock company) will be apolitical and ethical in a modern way and will develop together with Poland and the world. I am surrounded by an educated and ethical family that will help me run my business. I need good suppliers and bank guarantees.

Warsaw, July 21, 2022

Dear producer,

We offer you a distribution service for your products in Poland and around the world in exchange for a 10% commission on the value sold by POL-CAT S.A (joint-stock company). Your products. POL-CAT S.A. being the exclusive property of its employees (and thanks to its statute resistant to hostile takeovers) I will sign a notarial agreement with you on commercial cooperation, guaranteeing you full financial and organizational independence from POL-CAT S.A. . In other words, POL-CAT S.A (joint-stock company). guarantees by means of a notary agreement that he will not seek to take over the shares of your company. Such a guarantee will allow you to focus on improving production and offer without worrying about selling your products.

POL-CAT S.A. (joint-stock company) will establish a consignment warehouse of goods near Warsaw (i.e. it will provide easy access to the entire territory of the country) on the basis of notarial agreements with producers. In this way, a commercial offer of products will be created, which, thanks to its comprehensiveness, will provide a work front for thousands of dynamic traders of POL-CAT SA (joint-stock company) selling these products initially in Poland, and then around the world. The maintenance of the consignment warehouse will take place at the expense of the suppliers of goods and will charge them a fee proportional to the value of the stored goods.

Traders will be remunerated with a 5% commission on the value of sales in all market segments. The remaining 5% of the commercial commission of POL-CA SA (joint-stock company) will be allocated to scientific research supporting technological progress in the production of product suppliers. The achieved synergy effect of a comprehensive offer of mutually supporting products will allow for an increase in sales of these products in the constantly expanding sales network. POL-CAT SA (joint-stock company) will provide free and immediate comprehensive delivery of products and services (thanks to the stock of consignment warehouses) sold to the end customer indicated by the trader and will obtain a prepayment for the goods. POL-CAT SA (joint-stock company) will settle its obligations arising from the sale of goods from the consignment warehouse on a monthly basis, ie the sale achieved in, for example, January will be regulated on January 31, etc. The payment to the producer will be the value of the sales of their products less the POL-CAT SA (joint-stock company) commission.

Warsaw, March 7, 2022 Bogdan Jacek Góralski

Dear trader of POL-CAT S.A.

You will receive one POL-CAT S.A. share after the initial three-year work experience at the time when you sign the obligatory commitment stating that you will sell your POL-CAT SA share only to POL-CAT S.A. after the end of your commercial activity in POL-CAT S.A. for the sum of money equal to the three-year sale of POL-CAT S.A. divided by the current number of POL-CAT SA shareholders, possibly reduced by your liabilities to POL-CAT S.A. When you sell your share to POL-CAT SA-joint-stock company, you will get a decent retirement pension in exchange for many years of efficient work for the POL-CAT SA-joint-stock company.

When working for POL-CAT S.A., you will receive a commission of 5% from the value of your sales in POL-CAT S.A., from which you will pay all your obligations, from the date of commencement of work. It will be possible to obtain an advance payment under special circumstances. You will be assigned to a team of traders servicing the financing of a scientific task paid from the POL-CAT SA commercial commission, which will determine the market segment served. You will be able to earn as much as you need for selling POL-CAT SA products and how much commission you attain on sales in POL-CAT SA.

 Jakuszowice, 22 lipca 2022                                                          Bogdan Jacek Góralski

My short biography:

M.Sc. Bogdan Góralski

03-455 Warszawa,

ul.Namysłowska 6/40

E-mail:bogdangoralski@wp.pl

Education:

1972-1977 – Geological Secondary School in Warsaw.

1977-1983 – AGH University of Science and Technology in Kraków

                     Geological and Exploration Department.

1983-1989 Working as a geological engineer and geophysicist in the exploration of Quaternary deposits

1989-2002 businessman as a wholesaler of construction tools

2002-2022 -I went on pension and  started independent studies on the climatic mechanism of Earth

2002-2022 – Independent studies on the impact of climate change on  the historical mechanism and the study of Earth geophysics

Professional practice:

1983-1986 – work at Geological Enterprise in Warsaw.

1986-1989 – work at Enterprise of Geophysical Research in Warsaw.

1989-2002 – owner of POL-CAT, a wholesaler of tools, power tools and abrasives in Warsaw.

 2006-20022 work at the Library of the History Faculty of the University of Warsaw

Additional skills :

                         – the ability to forecast global climate changes

 – the ability to predict global economic and political conditions.

 – the ability to predict global earthquake threat periods

 – the ability to locate oil and gas zones on the globe

84 visits · 1 online

 

 •  

68 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

64 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

146 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

87 visits · 2 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

How to economically revitalize rural communities in the West???

How to economically revitalize rural communities in the West???

A network of local governments of rural communities should be created and they should be supported financially and substantively to invest in the infrastructure needed by local communities. They will receive substantive support from the scientific and business organization POL-CAT joint-stock company operating without profit. Leaving half of the taxes with local governments will activate their investment activities, which will be co-financed by banks. The introduction of a modern feudal system in Western agriculture and the division of large farms into rented small family farms will affect the demand for migrants from overpopulated countries around the world to settle these small farms.

I propose bringing entire villages from overpopulated countries to Western countries so that they can maintain their traditional culture and ethical system disciplining their fellow inhabitants.

This will prevent alienation of the incoming villagers, who are spiritually supported by their etnics local community, which will allow them to evolve in the modern Western civilizational socio-economic system.

The number of jobs in local communities  run by local governments will increase, which will reduce the xenophobia of existing inhabitants of rural areas of the West and increase prosperity and ethics in rural communities.

How to build social trust and jobs for migrants in rural Western communities

The Polish rural areas suffer from a lack of jobs, just like the villiges of other Western countries. Jobs are created when the demand for labor increases, which depends on the use of the development opportunities of a given region. Development opportunities appear with the knowledge of residents and their economic activity. The residents’ knowledge will be supported by the POL-CAT advisory center, which will advise how to use the economic potential of local communities. So far, rural Western communities are against the inflow of migrants because they do not know how to use migrants work and are afraid of their economic competition. This is the reason for stopping the inflow of poorly educated migrants to Western countries. How to overcome the problems of lack of demand for migrants in Western villages?

How to build social trust and jobs for migrants in rural communities in Western countries???

My economic and social plan deals with this problem because it directs large financial resources to the rural areas. It is necessary to create a social organization in the villages that will be able to absorb and make good use of the incoming funds. The rural areas are deprived of educated economic specialists. My idea of creating a substantively strong advisory center for rural areas requires the creation of local governments cooperating with this center. The local government will report investment needs and the advisory center will advise how to implement them. The idea of creating a single-level economic organization in Poland favors the development of local governments created by local communities receiving half of the taxes collected in them. This will increase tax honesty and eliminate illegal work, which is a problem in rural areas. Local governments will immediately use the opportunity to increase employment in local communities because investments will be made to meet their needs. There will be a demand for migrants because the provinces will develop economically and will need cheap workers.

Such changes are not possible with central economic management because the central government does not see the needs of local micro-communities and is unable to implement them. I presented the details of my socio-economic plan in articles published on the Internet. Now is a favorable moment to conduct them in Poland and the countries of white man’s civilization.

Jakuszowice, October 3, 2023, 12:58 Bogdan Jacek Góralski

Modified Jakuszowice May 4, 2024, 9:06 am Bogdan Jacek Góralski

Należy stworzyć sieć samorządów lokalnych społeczności wiejskich i wesprzeć je finansowo i merytorycznie aby inwestowały w infrastrukturę potrzebną społecznościom lokalny. Wsparcie merytoryczne uzyskają z naukowo-biznesowej organizacji POL-CAT joint-stock company działającej bez zysku. Pozostawienie połowy podatków w samorządach społeczności lokalnych uaktywni ich działalność inwestycyjną, która będzie współfinansowana przez banki. Wprowadzenie nowoczesnego systemu feudalnego w rolnictwie Zachodu i podział wielkich farm na dzierżawione małe farmy rodzinne wpłynie na popyt na migrantów z przeludnionych krajów całego świata, którzy zasiedlą te małe farmy.

Proponuję sprowadzać do krajów Zachodu całe wioski z przeludnionych krajów aby utrzymywały swoja tradycyjną kulturę i system etyczny dyscyplinujący współmieszkańców.

Zapobiegnie to wyobcowaniu napływających wieśniaków wspieranych duchowo przez swoją społeczność lokalną co pozwoli im ewoluować w nowoczesnym cywilizacyjnie zachodnim systemie społeczno-gospodarczym.

Wzrośnie liczba miejsc pracy w kierowanych przez samorządy społecznościach lokalnych co ograniczy ksenofobię dotychczasowych mieszkańców wiejskich obszarów Zachodu i zwiększy dobrobyt oraz etykę w społecznościach wiejskich.

Jak budować społeczne zaufanie i miejsca pracy dla migrantów we wiejskich społecznościach  Zachodu

Polska prowincja cierpi na brak miejsc pracy podobni jak prowincje innych zachodnich krajów. Miejsca pracy powstają gdy rośnie popyt na pracę, który zależy od wykorzystania możliwości rozwojowych danego regionu. Możliwości rozwojowe pojawiają się wraz z  wiedzą mieszkańców i ich  aktywności gospodarczą. Wiedza mieszkańców będzie wspomagana przez centrum doradcze POL-CAT, które podpowie jak wykorzystać potencjał gospodarczy lokalnych społeczności. Jak dotąd wiejskie  społeczności Zachodu są przeciwne napływowi migrantów bo nie wiedzą  jak wykorzystać ich pracę i bojąc się ich gospodarczej konkurencji.. Jest to przyczyną wstrzymywania napływu słabo wykształconych migrantów do krajów Zachodu. Jak przezwyciężyć problemy braku zapotrzebowania na migrantów na wsiach Zachodu?

Jak budować zaufanie społeczne i miejsca pracy dla migrantów w społecznościach wiejskich krajów Zachodu???

Mój plan gospodarczo-społeczny radzi sobie z tym problemem bo kieruje duże środki finansowe  na prowincję. Trzeba stworzyć taką organizację społeczną na prowincji, która będzie w stanie zaabsorbować i dobrze wykorzystać napływające środki finansowe. Prowincje są pozbawione wykształconych specjalistów gospodarczych. Mój pomysł stworzenia silnego merytorycznie centrum doradczego dla prowincji wymaga stworzenia lokalnych samorządów współpracujących z tym centrum. Samorząd lokalny zgłosi potrzeby inwestycyjne a centrum doradcze podpowie jak je zrealizować.  Pomysł stworzenia w Polsce jednoszczeblowej organizacji gospodarczej sprzyja rozwojowi samorządów tworzonych przez wspólnoty lokalne otrzymujące do dyspozycji połowę pobieranych w nich podatków. Wpłynie to na zwiększenie uczciwości podatkowej i zlikwiduje pracę na czarno, która jest problemem na prowincji. Samorządy lokalne natychmiast wykorzystają okazję do zwiększania zatrudnienia w społecznościach lokalnych bo będą powstawały inwestycje realizujące ich potrzeby. Powstanie popyt na migrantów bo prowincje będą się rozwijały gospodarczo i będą potrzebowały tanich pracowników.

Takie zmiany nie są możliwe przy centralnym kierowaniu gospodarczym bo centralny rzad nie widzi potrzeb mikrospołeczności lokalnych i nie jest w stanie ich realizować. Szczegóły mojego planu społeczno- gospodarczego przedstawiłem  w artykułach opublikowanych w Internecie. Teraz jest sprzyjający moment aby je w prowadzić w Polsce i krajach cywilizacji białego człowieka.

Jakuszowice, 3 Października 2023 roku, 12:58      Bogdan Jacek Góralski

Zmodyfkowane Jakuszowice 4 maja 2024, godzina 9:06    Bogdan Jacek Góralski

18 visits · 1 online

How do Jewish mafias poison their competitors?

 Add Notes Messages Subscribed 50 Shared with you

 bogdangoralski

How do Jewish mafias poison their competitors?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 53s

Public 

 Edit

 Add Account

Bogdan Jacek Góralski contra the Jewish mafias in 2002-2024

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 20 lip 2022

Bogdan Góralski contra the Jewish mafias in 2002-2024
Bogdan Góralski, MSc 6 Feb 2022

As I wrote earlier, I am the son of a baptized Jewish woman and a Polish nobleman, but I am a well-educated and logically-minded man free from prejudices, a Pole after my father Tadeusz. I got involved with a baptized Jewish woman from Lesser Poland, with whom I have a son and a daughter. As a gentile, I was needed by my wife, and now my life partner, to beget offspring and sustain them to adulthood. Currently, my wife is obediently following the orders of the Jewish mafia, which lure her and her offspring with mirages of wealth in order to achieve mafia goals. So far, there is only one goal: to get money by the help of the death of Bogdan Jacek Góralski.

My whole life is studying, studying at universities, learning to live, which was a constant struggle with the Jewish mafias that took over Poland and the world thanks to the skill of tricky poisoning. My knowledge allows me to say that I have found a way to thwart Jewish efforts to rule the world and solve global problems that hinder the world from harmonious development in peace.

How do Jews poison?
 
First of all, they treat their male competitors with coffee or tea, to which they add poison at a favorable moment. The poison reacts with testosterone and causes a heart attack or stroke. For a poison to work, you need sugar or salt to activate the poison. The Jews serve the poison in a coffee or tea drink and propose a sugar bowl with the activator of the poison (with sugar), which activates the poison. The activator is also salt, which is served in dishes after the administration of poison. Jews believe that if the poisoned dies, there is no murder, because the competitor poisoned himself by sprinkling  with sugar or salt. The poison works with a delay, because the poisoned can go home and eat sugar or salt there and then get a heart attack or stroke.

Time works in my favor, but the Jewish mafias have planned how to end my life during my vacation in Egypt at the Marsa Alam resort on February 19-26, 2022. My life partner funded me a trip to Egypt for my 65th birthday, but I know that the plan is for me to come back from vacation in a coffin. How is this going to happen?
Well, the Red Sea is very salty. They will give me the poison in a meal or drink, and I myself will enter the salty Red Sea during a bath and salt will enter my body through my skin or mouth during a reef dive, and I will have a heart attack and the corpse is ready. According to the Jewish law, there will be no murder because the poisoned gave himself a salt activator – salt from the Red Sea. And in the Decalogue they have the commandment not to kill. Such the poisoning is called cheating God.

HAS HISTORY LEARNED ANYTHING TO THE JEWS?

Two thousand years ago, the Jewish nation contributed to the death of Jesus Christ. Christianity arose to blame the Jews for Christ’s death, which contributed to the persecution of Jews in the Diaspora. The Jews had to redeem themselves from the hands of the Christian torturers, and therefore Jewish oral law was established. This law allows killing Jewish men who cannot earn money. The principle of business profit was created, which allowed Jews to accumulate capital for redemption at the hands of Christian torturers. A derivative of Jewish law was the principle that business incapacitated Jews could not have children. So the Jewish community evolved so that inherited traits made it easier to earn money. Large numbers of Jewish men hid themselves in homosexual relationships, Western science, and Christian churches, fleeing the death-threatening business at the hands of Jewish women. Today, Jews control the finace  of the Western world and apply inhuman Jewish law in business operations. Christian churches are now money-making machines used by the Jewish mafias. Western science under the control of the Jews is a scientific quagmire that engages in pseudoscience to keep jobs at ease. How to get out of this vicious circle that makes Jews amass the wealth that is the cause of their persecution and hinders the development of the world of science. Communism was an unsuccessful attempt to get out of this vicious circle, but my right of the “Third way between capitalism and communism” is the optimal solution for Jews, because it allows them to get rich, but in a civilized way that is socially acceptable. It is my law that will save them, and I know how to implement it. The question is whether the Jews are ready to apply my law based on the law of Christ? DID THE HISTORY TEACH THEM ANYTHING?

Warsaw, March 3, 2022, 1:20 time.

On February 28, 2022, I was forced to leave my job at the University of Warsaw on pain of disciplinary dismissal for spreading anti-Semitic views on the Internet. This is a Jewish campaign against me, a man whom the Jewish mafias have repeatedly tried to poison and to whom they have sent in paid killers.

During 16 years of work at the Library of the History Department of the University of Warsaw, using the extensive book collection, I gained knowledge that allows me to say that due to regional changes in the global climate, we are facing a global war and a global revolution that will change the world order. There will be a total collapse of empires and all global mafias, and power will be seized by the meek and modest people, as Jesus Christ announced 2,000 years ago. This is God’s Plan for our world, and I will be its executor. You can find the outlines of this Divine Plan in my writings on JustPaste.it link: https://justpaste.it/u/bogdangoralski and my books revealing the secrets of our world published on Google Books.

Warsaw, March 3, 2022, 1:20 AM – 1:50 PM Bogdan Jacek Góralski

The criminal female mafia

Today I am going with my life partner Maria Góralska from home Zawilińska to Jakuszowice, a village on the border of the Świętokrzyskie and Małopolskie provinces. Jakuszowice is situated on the road connecting Busko Zdrój with Kraków.

My “wife” has a house there after my parents, in which we often stay and which is close to Kazimierza Wielka, which is the seat of the Kazimierz County. In Kazimierza Wielka exists, the traditional ties with the Kraków community with which the Kazimierz elites are related – read the Jewish mafia in Kraków is strongly connected with the Kazimierza Wielka elites.

My trip is precisely organized for a simple reason. On May 25, I am to receive my first pension, i.e. not the disability pension, which I have received for 19 years, but the old-age pension. This means that I will no longer have to go to a psychiatrist to receive a pension due to my mental illness. This pension, along with a small salary for working at the University of Warsaw, has helped me live with dignity since the closure of my POL-CAT PPHU Bogdan Góralski company. I had to shut down my company because I had a hard time running it because of fight with the female and male mafia fighting for priority in Poland. I was forcibly confined to a psychiatric hospital and chemically sterilized. When I receive a pension and my visits to a psychiatrist are over, my knowledge and information about the secrets of the Polish and global business environment will become credible, because I will be officially sane. The female elites of Kazimierz and Krakow and Poland fear the disclosure of this knowledge. It is for this reason that I am to be murdered during my upcoming stay in Jakuszowice, which was planned in agreement with my entire family, what is proposed by the female mafia with big money for helping in this criminal act. I know how to end the mafia war in Poland and this is another threat to the criminal elite of the female Polish mafia. I wonder if I will get my first retirement? Is this a riddle?

Warsaw, May 18, 2022, 8:00 am Bogdan Jacek Góralski

JustPaste.it

Bogdan Góralski kontra żydowskie mafie w 2022 roku-ciąg dalszy

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 6 lut 2022 · edited: 0s

Jak już wcześniej napisałem jestem synem ochrzczonej Żydówki i polskiego szlachcica, ale uważam, że jestem wolnym od przesądów dobrze wykształconym i logicznie myślącym człowiekiem, Polakiem po prostu po moim ojcu Tadeuszu. Związałem się z ochrzczoną Żydówką z Małopolski, z którą mam syna i córkę. Jako goj byłem potrzebny mojej żonie, a teraz partnerce życiowej, do spłodzenia potomstwa i utrzymania go do dorosłości. Obecnie moja żona spełnia posłusznie polecenia żydowskich mafii, które nęcą ją i jej potomstwo mirażami bogactwa aby zrealizować mafijne cele. Cel jest na razie jeden: po trupie Bogdana Jacka Góralskiego dorwać się do pieniędzy.

Całe moje życie to nauka, nauka na uniwersytetach, nauka życia, które było nieustanną walką z żydowskimi mafiami, które opanowały Polskę i świat dzięki umiejętności podstępnego trucia. Moja wiedza pozwala mi stwierdzić, że znalazłem sposób jak zniweczyć żydowskie wysiłki o rządy nad światem i rozwiązać globalne problemy utrudniające światu harmonijny rozwój w pokoju.

W jaki sposób Żydzi trują?

Przede wszystkim częstują swoich męskich konkurentów kawą lub herbatką, do której w sprzyjającym momencie dodają trutkę. Trutka reaguje z testosteronem i wywołuje zawał serca lub wylew. Aby trucizna zadziałała potrzebny jest cukier lub sól jako aktywatory trucizny. Żydzi podają trutkę w napoju-kawie lub herbacie i podsuwają cukiernicę, aby truty sam sobie nasypał cukru, który aktywuje truciznę. Aktywatorem jest także sól, którą podaje się w potrawach po uprzednim podaniu trucizny. Żydzi uważają, że jak truty umrze to nie ma zabójstwa, bo konkurent sam się otruł dosypując sobie cukru lub soli. Trutki działają z opóźnieniem, bo truty może wrócić do domu i tam dopiero zjeść cukru lub soli po czym dostanie zawału lub wylewu.

Czas gra na moją korzyść, ale żydowskie mafie zaplanowały jak to moje życie zakończyć podczas mego urlopu w Egipcie w kurorcie Marsa Alam w dniach 19-26 luty 2022. Moja partnerka życiowa zafundowała mi wyjazd do Egiptu na moje 65 urodziny, ale ja wiem, że plan jest taki, żebym wrócił z urlopu w trumnie. Jak to ma się odbyć?

Otóż Morze Czerwone jest bardzo słone. Trutkę podadzą mi w posiłku lub napoju, a ja sam wejdę podczas kąpieli do słonego Morza Czerwonego i sól dostanie się do mego organizmu przez skórę bądź usta podczas nurkowania na rafie i dostanę zawału i trup gotowy. W myśl żydowskiego prawa zabójstwa nie będzie bo truty sam sobie podał aktywator trucizny-sól z Morza Czerwonego. A mają w Dekalogu przykazanie nie zabijaj. Takie trucie nazywa się oszukiwaniem Boga.

 Moje plany polityczne dotyczące Polski opublikowane w Internecie -link: https://justpaste.it/u/bogdangoralski

i które chcę zrealizować, niweczą żydowskie wysiłki przejęcia Polski w panowanie tej ukrytej pod polskimi nazwiskami podstępnej mniejszości eksploatującej polski naród. Jeden z moich znajomych, warszawski Żyd powiedział do mnie, że Żydzi oszukują Boga.

Ciekaw jestem, czy żydowskim mafiom po raz kolejny uda się oszukać Opatrzność, która mi wyraźnie sprzyja, i zgładzić mnie z tego świata?

To haniebne plemię, które zgładziło Jezusa Chrystusa i podstępnie zabija dla władzy nad światem i pieniędzy kolejnych grożących mu przywódców teraz planuje zgładzić mnie, najbardziej wykształconego ze światowych reformatorów, który wie jak uratować świat przed zagładą.

                                         Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 6 luty 2022, godzina 0:40

CZY HISTORIA CZEGOŚ ŻYDÓW NAUCZYŁA?

Dwa tysiące lat temu żydowskie elity przyczyniły się do śmierci Jezusa Chrystusa. Powstało chrześcijaństwo, które obwiniało Żydów za śmierć Chrystusa, co przyczyniło się do prześladowań Żydów w diasporze. Żydzi musieli się wykupywać z rak chrześcijańskich oprawców i dlatego powstało żydowskie ustne prawo. Prawo to pozwala zabijać żydowskich mężczyzna nie potrafiących zarabiać pieniędzy. Powstała zasada biznesowego zysku, która pozwalała Żydom gromadzić kapitał na wykup z rąk chrześcijańskich oprawców. Pochodną żydowskiego prawa była zasada, że biznesowo niesprawni Żydzi nie mogą mieć potomstwa. Społeczność żydowska ewoluowała więc tak, aby dziedziczone cechy ułatwiały zarabianie pieniędzy. Wielka ilość żydowskich mężczyzn ukryła się w homoseksualnych związkach, zachodniej nauce i kościołach chrześcijańskich uciekając od biznesu grożącego śmiercią z rąk żydowskich kobiet. Dziś Żydzi kontrolują kapitał zachodniego świata i stosują nieludzkie żydowskie prawo w operacjach biznesowych.  Kościoły chrześcijańskie to obecnie maszynki do zarabiania pieniędzy wykorzystywanych przez żydowskie mafie. Zachodnia nauka opanowana przez Żydów to bagno naukowe uprawiające pseudonaukę umożliwiającą zachowanie wygodnych posad. Jak wyjść z tego zaklętego koła, które każe Żydom gromadzić bogactwo, które jest ich przekleństwem powodującym prześladowania i utrudnia rozwój świata nauki. Komunizm był nieudaną próbą wyjścia z tego zaklętego koła, ale moje prawo trzeciej drogi pomiędzy kapitalizmem i komunizmem jest optymalnym rozwiązaniem dla Żydów, bo pozwala się bogacić, ale w cywilizowany sposób akceptowany społecznie. To jest moje prawo, które ich uratuje, a ja wiem w jaki sposób można je wdrożyć w życie. Powstaje tylko pytanie, czy Żydzi dojrzeli do stosowania mojego prawa opartego na prawie Chrystusowym? CZY HISTORIA ICH CZEGOŚ NAUCZYŁA?

Warszawa, dnia 3 marca 2022 roku, godzina 1:20.

Dnia 28 lutego 2022 roku zostałem zmuszony do odejścia z pracy na Uniwersytecie Warszawskim pod groźbą dyscyplinarnego zwolnienia za szerzenie w Internecie antysemickich poglądów. To żydowska nagonka na mnie, człowieka, którego żydowskie mafie wielokrotnie próbowały otruć i na którego nasyłały płatnych zabójców.

W ciągu 16 lat pracy w Bibliotece Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, korzystając z bogatego księgozbioru zdobyłem wiedzę, która pozwala mi stwierdzić, że z powodu regionalnych zmian  światowego klimatu stoimy przed globalną wojną i globalną rewolucją, która zmieni porządek światowy. Nastąpi totalny upadek imperiów i wszelkich globalnych mafii, a władzę zdobędą cisi i skromni ludzie tak jak to zapowiadał 2000 lat temu Jezus Chrystus. Taki jest Boży Plan dla naszego świata, a ja będę jego wykonawcą. Zarysy tego Bożego Planu znajdziecie w moich pismach na portalu JustPaste.it link: https://justpaste.it/u/bogdangoralski i moich książkach odsłaniających tajemnice naszego świata opublikowanych na Google Books.

Warszawa, dnia 3 marca 2022 roku, godzina 1:20-1:50        Bogdan Jacek Góralski

Dzisiaj jadę z moją partnerką życiową Marią Góralską z domu Zawilińską do Jakuszowic, wsi na pograniczu województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Jakuszowice leżą przy drodze łączącej Busko Zdrój z Krakowem.

Moja “żona” ma tam dom po rodzicach w którym często przebywamy i który stoi blisko Kazimierzy Wielkiej, która jest siedzibą powiatu kazimierskiego. W Kazimierzy Wielkiej zachowano tradycyjną więź ze środowiskiem krakowskim z którym są powiązane elity kazimierskie-czytaj żydowska mafia krakowska jest silnie powiązana z elitami kazimierskimi.

Mój wyjazd jest precyzyjnie zorganizowany z prostego powodu. 25 maja mam otrzymać pierwszą emeryturę czyli już nie rentę z tytułu niezdolności do pracy, którą otrzymywałem od 19 lat, a emeryturę. Oznacza to, że już nie będę musiał chodzić do psychiatry aby otrzymywać rentę z powodu mojej choroby psychicznej. Renta ta wraz z niewielką pensją za pracę na Uniwersytecie Warszawskim pomagała mi godnie żyć od czasu zamknięcia mojej firmy POL-CAT PPHU Bogdan Góralski. Moją firmę musiałem zamknąć bo w trakcie jej prowadzenia ostro zadarłem

z kobiecą i męską mafią walczącymi o pierwszeństwo w Polsce. Siłą zamknięto mnie w szpitalu psychiatrycznym i poddano sterylizacji chemicznej. Gdy będę otrzymywał emeryturę i skończą się moje wizyty u psychiatry, stanie się wiarygodna moja wiedza i informacje o tajemnicach polskiego i światowego środowiska biznesowego, bo będę już oficjalnie zdrowy na umyśle. Ujawnienia tej wiedzy obawiają się kobiece elity kazimierskie i krakowskie. To z tego powodu mam być zgładzony podczas nadchodzącego pobytu w Jakuszowicach, co zostało zaplanowane w uzgodnieniu z całą moją rodziną mamioną przez kobiecą mafię wielkimi pieniędzmi za pomoc w tym zbrodniczym akcie. Wiem jak skończyć wojnę mafii w Polsce i to jest kolejnym zagrożeniem dla elit zbrodniczej kobiecej polskiej mafii. Ciekawe czy dostanę moją pierwszą emeryturę??? A to zagadka???

Warszawa, dnia 18 maja 2022 roku, godzina 8:00     Bogdan Jacek Góralski

                                                                                                                         Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 12-13 lutego 2022 roku, godzina 19:21-2:07

258 visits · 1 online

126 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

2 visits · 2 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it