How to feed up the world? How to Return to feudalism without inheritance?

How to feed up the world? How to Return to feudalism without inheritance?
Author: Bogdan Góralski
Library of the Historical Institute of the University of Warsaw
Introduction.
Modern man has evolved in the process of evolution by adapting to environmental changes, i.e. mainly climate change. Human history is a constant struggle with the environment. During the fight with the environment, two (or maybe three?) Genetic lines were created among people, including one with the predominance of Neanderthal traits (Let’s call it HSN), the other with modern humans HSS. The HSN genetic line is dominated by men’s culture and women are subordinate to the men. The HSS genetic line is dominated by women and men are subordinated to the women. Groups of people with HSN and HSS characteristics spread during the migration and are currently fighting for power in the world and this conflict is being marked in every corner of the globe. Among the HSN Group are Chinese supporters of Confucianism and Ashkenazi Jews, whose social tactics are a struggle for power and government over the people.
The HSS Group is fighting for money to satisfy the whims of capricious women and their social tactics are the fighting for money. In this group are ie Chinese Taoists and Sephardic Jews.
So there are two basic conflicts in the human world:
Conflict of the environment – man
Social conflict HSN – HSS

 1. Environment-human conflict
  In Earth’s history, the climate changes regionally as the earth’s surface moves relative to the sun. Climatic zones dependent on solar radiation and precipitation are stable relative to the ecliptic plane on which the Earth moves around the sun. The surface of the earth changes its position relative to the ecliptic plane with the movement of the Earth’s coating (see Góralski B. 2019) and then there is the apparent movement of climate zones, in which people experience through drought or excessive rainfall, changes of the seasons of the largest precipitation, cold or heat.
 2. The HSN-HSS conflict
  As a result of this conflict and the resulting migration, the situation in the world was as follows:
  In Europe and Asia mainly HSN dominates,
  In the USA, England, Australia, Taiwan, HSS dominates.
  Political and economic systems in these regions were shaped in accordance with the social tactics of both human genetic lines, namely:
  The free-market capitalist system in the HSS sphere of influence
  The centralized system planned in the HSN sphere of influence
  Also, for example in China and Russia, mixed economic systems arose as a result of social crises, but the HSN group maintained its political power.
  The geographic influence of HSN in Europe and Asia is due to the historical domination of HSN on this continent where, due to larger brains, they formed groups that rule over the rest of society.
  The geographic influences of HSS result from their migration to North America, Australia, Taiwan after the English, French, Russian and Chinese revolutions (Góralski B.2013).
  Revolutions against the Romans in ancient Israel resulting from the dryness in climate 2000 years ago caused the migration of Jews to the whole world. Because they abandoned the land and its cultivation during the diaspora, they had to make a living from non-agricultural professions – services for the surrounding population, be it craft, merchant or banking. The riches gained by Jews thanks to the diligence and good organization of communal life caused their constant persecution (during subsequent climate crises that worsening the living conditions of their host communities). The struggle for survival favored intense tribal coherence, the tribal ethics that led them to social heights in Europe and the Americas – Jews became the banking and business elite of these lands.
  As both conflicts mentioned above in points 1 and 2 will deepen in the near future due to the coming global climate crisis, further adaptation to the natural and social environment is needed. Because the coming climate crisis will cover the whole globe, global adaptation changes are needed, i.e. those that I intend to describe in my new book entitled How to feed up the world? How to Return to feudalism without inheritance?
  I need half a year to write this book.

How to feed up the world? Return to modern feudalism without inheritance?
Author: Bogdan Góralski
Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Wstęp.
Człowiek współczesny ukształtował się w procesie ewolucji przystosowując się do zmian środowiska czyli głównie zmian klimatu. Historia człowieka to ciągła walka ze środowiskiem. W trakcie walki ze środowiskiem powstały dwie (a może trzy?) linie genetyczne wśród ludzi, w tym jedna z przewagą cech neandertalczyka (Nazwijmy ją HSN), druga człowieka współczesnego HSS. W linii genetycznej HSN dominuje kultura mężczyzn a kobiety są im podległe. W linii genetycznej HSS dominują kobiety a mężczyźni są podlegli. Grupy ludzi o cechach HSN i HSS rozprzestrzeniały się w trakcie migracji i obecnie walczą w świecie o władzę i konflikt ten zaznacza się w każdym zakątku globu. Grupa HSN to min. Chińscy zwolennicy konfucjanizmu i Żydzi aszkenazyjscy, których taktyka społeczna to walka o władzę i rządy nad ludem.
Grupa HSS walczy o pieniądze dla zaspokojenia zachcianek kapryśnych kobiet a ich taktyka społeczna to walka o pieniądze. W tej grupie są min. Chińscy taoiści i Żydzi sefardyjscy.
Tak więc w ludzkim świecie funkcjonują dwa podstawowe konflikty:
Konflikt środowisko – człowiek
Konflikt społeczny HSN – HSS

 1. Konflikt środowisko- człowiek
  W historii Ziemi klimat zmienia się regionalnie wraz z przemieszczaniem się powierzchni ziemi względem Słońca. Strefy klimatyczne zależne od promieniowania słonecznego i opadów atmosferycznych są stabilne względem płaszczyzny ekliptyki po której porusza się Ziemia wokół Słońca. Powierzchnia ziemi zmienia swoje położenie względem płaszczyzny ekliptyki wraz z ruchem powłoki Ziemi (patrz Góralski B. 2019) i następuje wtedy pozorny ruch stref klimatycznych, który ludzie odczuwają przez susze bądź nadmierne opady, zmiany pory największych opadów atmosferycznych, zimno albo ciepło.
 2. Konflikt HSN-HSS
  W wyniku tego konfliktu i wynikających z niego migracji sytuacja w świecie ukształtowała się następująco:
  W Europie i Azji dominuje głownie HSN,
  W USA, Anglii, Australii, Taiwanie dominuje HSS.
  Systemy polityczno-gospodarcze w tych regionach ukształtowały się zgodnie z taktyką społeczną obu linii genetycznych człowieka czyli:
  System kapitalistyczny wolnorynkowy w strefie wpływów HSS
  System centralistyczny planowy w strefie wpływów HSN
  Powstały też, np. w Chinach i Rosji, w wyniku kryzysów społecznych mieszane systemy gospodarcze ale grupa HSN utrzymała polityczną władzę.
  Geograficzne wpływy HSN w Europie i Azji wynikają z historycznej dominacji HSN na tym kontynencie na którym z powodu większych mózgów utworzyły grupy sprawujące władzę nad resztą społeczeństwa.
  Geograficzne wpływy HSS wynikają z ich migracji do Ameryki Północnej, Australii, Taiwanu po rewolucji angielskiej, francuskiej, rosyjskiej i chińskiej (Góralski B.2013).
  Rewolucje przeciw Rzymianom w starożytnym Izraelu wynikające ze zmian klimatu na suchy 2000 lat temu spowodowały migrację Żydów na cały świat. Ponieważ porzucili oni ziemię i jej uprawę w trakcie trwania diaspory musieli utrzymywać się z zawodów nierolniczych- usług dla otaczającej ich ludności czy to rzemieślniczych, kupieckich czy bankowych. Zdobywane przez Żydów bogactwa osiągane dzięki pracowitości i dobrej organizacji życia gminnego spowodowały ich ciągłe prześladowania w trakcie kolejnych kryzysów klimatycznych pogarszających warunki życia goszczących ich społeczności. Walka o przetrwanie sprzyjała wewnątrz plemiennej silnej spójności- etyce, która zaprowadziła ich na wyżyny społeczne w Europie i obu Amerykach-stali się elitą bankową i biznesową tych krain.
  Ponieważ oba wymienione powyżej w pkt.1 i 2 konflikty pogłębią się w bliskiej przyszłości z powodu nadchodzącego globalnego kryzysu klimatycznego potrzebne jest dalsze przystosowanie do środowiska przyrodniczego i społecznego. Ponieważ nadchodzący kryzys klimatyczny ogarnie cały glob to potrzebne są globalne zmiany przystosowawcze tj. te które zamierzam opisać w mojej nowej książce zatytułowanej How to feed up the world? Return to modern feudalism without inheritance?
  Potrzebuję na napisanie tej książki pół roku czasu.
  Warszawa, 6 grudnia 2019, 20:47 Bogdan Góralski

 1. Warsaw, 6 December 2019, 20:47 Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *