The causes of the career of the Adolf Hitler

The causes of the career of the Adolf Hitler

Bogdan Góralski

Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

Adolf Hitler urodził się w Austrii w powiatowym miasteczku Braunau am Inn w pobliżu granicy z Bawarią w czasie silnego rozwoju Cesarstwa Niemieckiego. Europejski kryzys gospodarczy spowodowany kryzysem rolnictwa spowodowanego dotkliwą suszą w latach 1882-1913 doprowadził do wzrostu nastrojów prowojennych w Europie i wybuchu I wojny światowej. Feudalni europejscy monarchowie poprowadzili armie zdesperowanych młodych mężczyzn (pozbawionych przez kryzys szans na szczęśliwe życie) na wyniszczającą i zmniejszającą  populację wojnę.   Przegrana Niemców w wojnie z aliantami spowodowała upadek Cesarstwa Niemiec i Cesarstwa Austro-węgierskiego oraz rozwój demokracji parlamentarnych na terenach niemieckich. Powojenny bezład gospodarczy, konieczność spłat długów wojennych i reparacji  oraz zmiana elit władzy spowodowały pogorszenie warunków bytowych niemieckiej populacji. Napływ kapitałów amerykańskich do Niemic po przyjęciu w 1924 Planu Dawesa dla Republiki Weimarskiej miał złagodzić skutki kryzysu powojennego  ale kryzys żywnościowy i głód spowodowany odebraniem Niemcom urodzajnych terenów upraw zbożowych przyznanych w wyniku Traktatu Wersalskiego Polsce spowodował narastanie nastrojów rewolucyjnych w społeczeństwie niemieckim.  Wzrastające bezrobocie i nędza powojenna sprzyjała karierze populisty niemieckiego Adolfa Hitlera, który utworzył partię dla robotników NSDAP, która w 1933 zdobyła większość parlamentarną i rozpoczęła rządy w Republice Weimarskiej. W krótkim czasie pod przewodnictwem Adolfa Hitlera powstał plan restauracji Cesarstwa Niemieckiego tzw. III Reszy ale warunkiem było zyskanie niezależności finansowej dla rządu hitlerowców. Kontrola finansów w świecie należy do Żydów, w tym głównie amerykańskich, którzy kontrolowali Niemcy za pomocą liczącej 522 tysiące żydowskiej społeczności niemieckiej. Bogactwo niemieckich Żydów uzyskane dzięki łatwemu dostępowi do kapitałów amerykańskim budziło zazadrość zubożałych Niemców co wzmogło antysemityzm. Aby uzyskać niezależność dla realizacji swoich planów poprawy bytu narodu niemieckiego Adolf Hitler postanowił wiec zlikwidować wpływy finansowe i gospodarcze Żydów niemieckich przejmując ich majątki. W styczniu 1937 roku Adolf Hitler ogłosił niezależność finansową III Rzeszy i wypowiedzenie planu Dawesa, która wobec braku napływu do Niemiec kontrolowanych przez Żydów kapitałów, mogła być tylko podtrzymywana kolejnymi podbojami i eksploatacją gospodarczą podbitych krajów.

Wywołało to II wojnę światową oraz exodus i zagładę Żydów europejskich.

Widzimy wiec, że wszelkie próby politycznej gry na nastrojach ludzi dopuszczalne w demokracjach parlamentarnych przynoszą władzę populistom, którzy wykorzystując aparat propagandy naruszają równowagę psychologiczną w społeczeństwach nakierowanych na przetrwanie i przynoszą zaburzenia w światowym systemie gospodarczym, który zmierza do równowagi. Równowagę tę jednak trudno osiągnąć z uwagi na regionalne zmiany klimatu, które pogarszają prosperity biznesy w strefach dotkniętych kryzysem klimatycznym. Przywracanie globalnej równowago może się odbywać jedynie przez międzynarodowy kompromis gospodarczy, ideologiczny i etyczny, który pozwoli wykorzystać atuty wszystkich uczestników globalnego kompromisu.

Warszawa, 16 luty 2020, 7:28 Bogdan Góralski

The causes of the career of the Adolf Hitler

Bogdan Góralski

Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

Adolf Hitler was born in Austria in the county town of Braunau am Inn near the border with Bavaria during the strong development of the German Empire. The European economic crisis caused by the agricultural crisis caused by severe drought in 1882-1913 led to an increase in pro-war sentiment in Europe and the outbreak of World War I. The feudal European monarchs led armies of desperate young men that were deprived of the opportunities for a happy life (by the crisis) to a devastating and population-reducing war. The defeat of the Germans in the war with the Allies caused the collapse of the German Empire and the Austro-Hungarian Empire and the development of parliamentary democracies in German territories. Post-war economic disorder, the necessity of paying off war debts and reparations, and the change of the power elite caused deterioration of the living conditions of the German population. The inflow of American capital to Germany after the adoption of the Dawes’ Plan for the Weimar Republic in 1924 was supposed to alleviate the effects of the post-war crisis, but the food crisis and hunger caused by taking from Germany of the fertile cereal land that was granted (as a result of the Versailles Treaty) to Poland caused a growing revolutionary mood in German society. Increasing unemployment and post-war misery favored the career of the German populist Adolf Hitler, who formed a party for NSDAP workers, who in 1933 won a parliamentary majority and began rule in the Weimar Republic. In a short time under the leadership of Adolf Hitler, a plan was created for the restoration of the German Empire Third Reich, but the condition was to gain financial independence for the Nazi government. The control of finance around the world belongs to Jews, mainly Americans, who controlled Germany through a german Jewish population of 522,000 of person. The wealth of German Jews obtained thanks to easy access to American capital aroused the envy of impoverished Germans, which increased anti-Semitism. To gain independence for the implementation of his plans to improve the livelihood of the German people, Adolf Hitler decided to abolish the financial and economic influence of German Jews by taking over their property. In January 1937, Adolf Hitler announced the financial independence of the Third Reich and the termination of Dawes’s plan, which in the absence of an inflow of capital controlled by Jews to Germany, could only be supported by subsequent conquests and the economic exploitation of the conquered countries.

It caused World War II, as well as the exodus and extermination of European Jews.

So we see that all attempts at political play on people’s moods acceptable in parliamentary democracies bring power to populists who, using the propaganda apparatus, violate the psychological balance in survival-oriented societies and bring disturbances in the global economic system that tends to balance. However, this equilibrium is difficult to achieve due to regional climate changes that worsen the prosperity of businesses in zones affected by the climate crisis. Restoring global balance can only take place through an international economic, ideological, and ethical compromise that will allow the advantages of all participants to the global compromise to be exploited.

Warsaw, 16 February 2020, 7:28 Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *