The causes of the career of the Adolf Hitler

The causes of the career of the Adolf Hitler

Bogdan Góralski

Library of the Historical Faculty of the University of Warsaw

Adolf Hitler was born on April 20, 1889, in Austria (in the district town of Braunau am Inn near the Bavarian border) after a period of strong quantitative development of the German-speaking population (1876-1900) and the development of the economic power of the German Empire. The European economic crisis caused by the growing drought in 1882-1913 led to an increase in pro-war moods in Europe (and around the world) and the outbreak of World War I.

The crisis also affected the USA from 1895 to 1931, as shown in the figure above, and was exacerbated by European grain import duties – the basis of American exports. The global crisis related to the period of minimum magnetic activity of the Sun lasted in the years 1885-1931 and as usual, it was accompanied by long-term unfavorable climate perturbations causing an increase in inflation and food prices, causing an increase in social aggression around the world.

 (drawing source link: https://www.officialdata.org/us/inflation/1800?amount=1)

Feudal European monarchs led armies of desperate young men born in a prosperous period (deprived of a chance for a happy life by the economic crisis) into a devastating war that reduced the size of the population. The defeat of the Germans in the war with the Allies caused the fall of the German Empire and the Austro-Hungarian Empire and the development of parliamentary democracies on the territory settled by Germans. The post-war economic disorder, the necessity to pay off war debts and reparations as well as the change of the ruling elite caused the living conditions of the German population to deteriorate. The influx of American capital to Germany after the adoption of the Dawes Plan for the Weimar Republic in 1924 was supposed to alleviate the effects of the post-war crisis, but the food crisis and hunger caused by the taking from German of fertile grain lands (granted to Poland as a result of the Versailles Treaty) caused the rise of revolutionary moods in German society. American capital from the Dawes Plan was transferred to the control of German Jews, which gave them wealth and privileges in German society. In a short time, 20 billion Reichsmarks were pumped into the economy of Germany, and during that time Germany only paid 10 billion Reichsmarks in reparations and interest on loans. Rising unemployment and post-war poverty in the German population favored the career of the populist Adolf Hitler, who formed the party defending German workers – the NSDAP, which in 1933 won a parliamentary majority and began to rule in the Weimar Republic. In a short time, under the leadership of Adolf Hitler, a plan was created to restore the German Empire, the III Reszy, but the condition was to gain financial independence for the Nazi government. The control of finances in the Western world belongs to the Jews, mostly American, who controlled Germany with the help of the German Jewish community of 522,000. In order to gain independence for the implementation of his plans to improve the existence of the German nation, Adolf Hitler decided to liquidate the financial and economic influence of German Jews by taking over their property. Taking advantage of his popularity, Hitler started anti-Jewish propaganda, which found a response in the impoverished German society, that had seen the wealth of German Jews. In January 1937, Adolf Hitler announced the financial independence of the Third Reich (and the termination of the Dawes plan), which, with the absence of an influx of Jewish-controlled capital to Germany, could only be sustained by successive conquests and economic exploitation of the conquered countries.

This triggered the Second World War as well as the exodus and extermination of European Jews.

So we see that all attempts to play politically on people’s moods allowed in parliamentary democracies bring power to populists who, by using the propaganda apparatus, violate the psychological balance in societies aimed at survival and bring about disturbances in the global economic system that is tending to the balance. However, this balance is difficult to achieve due to regional climate change, which worsens business prosperity in zones affected by the climate crisis. Restoring global equilibrium can only take place through an international economic, ideological, and ethical compromise that will make use of the strengths of all participants in the global compromise agreement.

I have described the outline of this new international business and political order in my articles published in Google Books entitled “More science, ethics, culture for the modern and future world” and “The Third Way between capitalism and communism”.

Warsaw, February 16 – September 9, 2020 Bogdan Góralski

The causes of the career of the Adolf Hitler

Bogdan Góralski

Library of the Historical Faculty of the University of Warsaw

Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889 roku w Austrii (w powiatowym miasteczku Braunau am Inn w pobliżu granicy z Bawarią) po okresie  silnego rozwoju ilościowego populacji niemieckojęzycznych (1876-1900)  i rozwoju potęgi gospodarczej Cesarstwa Niemieckiego. Europejski kryzys gospodarczy spowodowany  spowodowanego narastającą suszą w latach 1882-1913 doprowadził do wzrostu nastrojów prowojennych w Europie i na świecie i wybuchu I wojny światowej.

Kryzys dotknął również USA od 1895 do 1931roku co widać na powyższym rysunku i był powiększony przez europejskie cła importowe na zboże-podstawę amerykańskiego eksportu. Kryzys globalny związany z wiekowym minimum magnetycznej aktywności Słońca trwał w latach 1885-1931 i jak zwykle towarzyszyły mu długotrwałe niekorzystne dla ludzi perturbacje klimatyczne powodujące wzrost inflacji i cen żywności powodujących wzrost agresji społecznej na całym świecie.

 (źródło rysunku link: https://www.officialdata.org/us/inflation/1800?amount=1)

Feudalni europejscy monarchowie poprowadzili armie zdesperowanych młodych mężczyzn urodzonych w okresie pomyślnego rozwoju  (pozbawionych przez kryzys ekonomiczny szans na szczęśliwe życie) na wyniszczającą wojnę  zmniejszającą wielkość populacji.  Przegrana Niemców w wojnie z aliantami spowodowała upadek Cesarstwa Niemiec i Cesarstwa Austro-węgierskiego oraz rozwój demokracji parlamentarnych na terenach niemieckich. Powojenny bezład gospodarczy, konieczność spłat długów wojennych i reparacji  oraz zmiana elit władzy spowodowały pogorszenie warunków bytowych niemieckiej populacji. Napływ kapitałów amerykańskich do Niemiec po przyjęciu w 1924 Planu Dawesa dla Republiki Weimarskiej miał złagodzić skutki kryzysu powojennego,  ale kryzys żywnościowy i głód spowodowany odebraniem Niemcom urodzajnych terenów upraw zbożowych (przyznanych w wyniku Traktatu Wersalskiego Polsce) spowodował narastanie nastrojów rewolucyjnych w społeczeństwie niemieckim. Kapitały amerykańskie z Planu Dawesa zostały przekazane pod kontrolę Żydów niemieckich co dało im bogactwo i uprzywilejowanie w społeczeństwie niemieckim. W krótkim czasie wpompowano w gospodarkę Niemiec 20 mld reichsmarek a Niemcy zapłaciły w tym czasie tylko 10 mld reichsmarek reparacji i odsetek od kredytów. Wzrastające bezrobocie i nędza powojenna w populacji niemieckiej sprzyjała karierze populisty Adolfa Hitlera, który utworzył partię broniącą robotników niemieckich- NSDAP, która w 1933 zdobyła większość parlamentarną i rozpoczęła rządy w Republice Weimarskiej. W krótkim czasie pod przewodnictwem Adolfa Hitlera powstał plan restauracji Cesarstwa Niemieckiego tzw. III Reszy ale warunkiem było zyskanie niezależności finansowej dla rządu hitlerowców. Kontrola finansów w świecie zachodnim należy do Żydów, w tym głównie amerykańskich, którzy sterowali Niemcami za pomocą liczącej 522 tysiące żydowskiej społeczności niemieckiej. Aby uzyskać niezależność dla realizacji swoich planów poprawy bytu narodu niemieckiego Adolf Hitler postanowił wiec zlikwidować wpływy finansowe i gospodarcze Żydów niemieckich przejmując ich majątki. Korzystając ze swej popularności Hitler rozpoczął propagandę antyżydowską, która znalazła odzew w zbiedniałym społeczeństwie niemieckim widzącym bogactwo Żydów niemieckich. W styczniu 1937 roku Adolf Hitler ogłosił niezależność finansową III Rzeszy (i wypowiedzenie planu Dawesa), która wobec braku napływu do Niemiec kontrolowanych przez Żydów kapitałów, mogła być tylko podtrzymywana kolejnymi podbojami i eksploatacją gospodarczą podbitych krajów.

Wywołało to II wojnę światową oraz exodus i zagładę Żydów europejskich.

Widzimy wiec, że wszelkie próby politycznej gry na nastrojach ludzi dopuszczalne w demokracjach parlamentarnych przynoszą władzę populistom, którzy wykorzystując aparat propagandy naruszają równowagę psychologiczną w społeczeństwach nakierowanych na przetrwanie i przynoszą zaburzenia w światowym systemie gospodarczym, który zmierza do równowagi. Równowagę tę jednak trudno osiągnąć z uwagi na regionalne zmiany klimatu, które pogarszają prosperity biznesu w strefach dotkniętych kryzysem klimatycznym. Przywracanie globalnej równowago może się odbywać jedynie przez międzynarodowy kompromis gospodarczy, ideologiczny i etyczny, który pozwoli wykorzystać atuty wszystkich uczestników globalnego kompromisowego porozumienia.

Zarys tego nowego międzynarodowego ładu biznesowo -politycznego opisałem w moich artykułach opublikowanych w Google Books zatytułowanych „More science, ethics, culture for the modern and future world” I “The Third Way between capitalism and communism”.

Warszawa, 16 luty – 9 września 2020                                                            Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *