Causes of the economic crisis 2020-2055, the COVID 19 pandemic, climate change. Survival Technology

Causes of the economic crisis 2020-2055, the COVID 19 pandemic, climate change. Survival Technology

Bogdan Góralski

Library of the Faculty of History at the University of Warsaw

For 18 years, I have been researching the relationship of climate change with the historical process and economy based on my academic education and professional experience.

I predicted the economic and climate crisis 2020-2021, and maybe even longer until 2055, in April 2013. As always, it is associated with the occurrence of the minimum magnetic  Sun activity. The last century’s solar minimum in 1913 brought a global economic crisis, World War I, a Spanish flu pandemic, not counting the Russian, Chinese, and Mexican Revolutions. The current problems are related to the Sun magnetic activity minimum, the so-called Grand Solar Minimum, which is related to the gravitational influence of planets on the Sun. The solar planets lined up on one side of the sun, and this cyclical astronomical phenomenon is called the full parade of planets. This phenomenon is not fully recognized as to the time of its occurrence. The full parade of planets on July 4, 2020, likely created gravitational turbulence on the Sun, reducing its magnetic activity. This arrangement of the solar planets also affects the Earth’s climatic mechanism, which depends on the movements of the Earth’s coating under the influence of changes in gravity. The Earth’s coating, consisting of the rigid crust and the Earth’s mantle, glides over the liquid layer of the metallic outer core over the solid metallic inner core of the Earth. The rotation of the earth’s coating is caused by the uneven distribution of masses of the coating, which is influenced by variable forces of gravity, causing its movement. The movement of the coating under the nearly stationary Earth’s atmosphere is causing regional climate change related to the movement of stationary climatic zones above the surface of the Earth’s rotating coating. Regional climate change has always been the cause of human migration and the associated stages of growth and decline of successive empires. Currently, the Earth’s crust rotates southward in the North America region and northward in the East Asia region. It will cool China’s climate, further expand the COVID 19 pandemic, and reduce global food production. Reducing food production will destabilize the internal situation of many countries and bring the threat of a global war, to which I am deeply convinced that preparations are already underway. My book is about how to avoid this future war.

The cause of the current economic crisis is the decline in demand and production in depopulated Western economies due to the shifting of demand and production to overpopulated Asia, which does not have a surplus in food production by buying it in the West. The deepening climate crisis will limit food production in Asia and cause a spiral of inflation in the world economy, which will disrupt its functioning. Bank loans will increase in price, causing economic depression and stopping the circulation of money. Innovative economic solutions will be needed, which I describe below in my book.

The cooling of the climate in southern China will bring about further mutations of pathogenic viruses and the spread of COVID 19 related pandemics. The spread of the epidemic is exacerbating the economic crisis by inhibiting market demand and reducing production. In the following book, I have described the steps to prevent a pandemic.

In my book, I also describe the sources of religious beliefs and present a modern and straightforward ethical system based on knowledge and respect for ancient religious views. I offer a new moral system that is simple and understandable to every human being, respecting his free will, and also beneficial for the society in my new book.

Therefore, in my new book, I describe technology for the survival of our civilization. I hope that I will write that new book.

Warsaw, October 11, 2020 Bogdan Góralski

Przyczyny  kryzysu ekonomicznego 2020-2055, pandemii Covid 19, zmian klimatycznych. Technologia przetrwania

Bogdan Góralski

Biblioteka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Od 18 lat badam związki zmian klimatu z procesem historycznym i ekonomią bazując na moim wykształceniu akademickim i doświadczeniu zawodowym.

Kryzys ekonomiczny, klimatyczny 2020-2021, a może jeszcze dłuższy do 2055 roku, przewidziałem w kwietniu 2013 roku. Jak zawsze jest on związany z wystąpieniem minimum aktywności magnetycznej Słońca. Ostatnie wiekowe minimum słoneczne w 1913 roku przyniosło globalny kryzys gospodarczy, I wojnę światową, pandemię grypy Hiszpanki, nie licząc rewolucji rosyjskiej, chińskiej i meksykańskiej. Obecny kryzys jest związany z kolejnym wiekowym i prawdopodobnie wieloletnim minimum aktywności magnetycznej Słońca tzw, Grand Solar Minimum, które jest związane z grawitacyjnym oddziaływaniem planet na Słońce. Planety słoneczne ułożyły się w linię po jednej stronie Słońca a to cykliczne zjawisko astronomiczne nazywane jest pełną paradą planet. Zjawisko to nie jest w pełni rozpoznane co do czasu jego występowania. Pełna parada planet w dniu 4 lipca 2020 roku prawdopodobnie wywołała na Słońcu turbulencje grawitacyjne zmniejszające jego aktywność magnetyczną. Takie ułożenie planet słonecznych oddziałuje także na ziemski mechanizm klimatyczny zależny od ruchów powłoki ziemskiej pod wpływem zmian grawitacji. Powłoka ziemska składająca się ze sztywnej skorupy i płaszcza ziemskiego ślizga się po ciekłej warstwie metalicznego jadra zewnętrznego ponad stałym metalicznym jadrem wewnętrznym Ziemi. Rotacja powłoki ziemi jest spowodowana nierównomiernym rozłożeniem mas na powierzchni  powłoki na które oddziałują zmienne siły grawitacji powodując jej ruch. Ruch powłoki pod prawie nieruchomą atmosferą  ziemską skutkuje regionalnymi zmianami klimatu związanymi z przemieszczaniem się nieruchomych stref klimatycznych ponad powierzchnią obracającej się powłoki globu ziemskiego. Regionalne zmiany klimatu były przyczyną migracji ludzkich i związanych z nimi etapami wzrostu i upadku kolejnych imperiów. Obecnie powłoka ziemska obraca się ku południowi w rejonie Ameryki Północnej i ku północy w rejonie Azji wschodniej. Przyniesie to ochłodzenie klimatu Chin i dalszą ekspansję pandemii Covid 19 oraz zmniejszenie globalnej produkcji żywności. Zmniejszenie produkcji żywności zdestabilizuje sytuację wewnętrzną wielu krajów i przyniesie groźbę globalnej wojny do której, jestem o tym głęboko przekonany, trwają już przygotowania. Moja książka jest o tym jak tej przyszłej wojny uniknąć.

Przyczyną obecnego kryzysu ekonomicznego jest spadek popytu i produkcji wyludnionych gospodarek zachodnich z powodu przesunięcia popytu i produkcji do przeludnionej Azji, która nie dysponuje nadwyżkami w produkcji żywności kupując ją na Zachodzie. Pogłębiający się kryzys klimatyczny ograniczy produkcję żywności w Azji i wywoła spiralę inflacji w gospodarce światowej co zaburzy jej funkcjonowanie. Podrożeją kredyty bankowe wywołując depresję gospodarczą i zatrzymanie obiegu pieniądza. Będą potrzebne nowatorskie rozwiązania gospodarcze, które opisuję poniżej w mojej książce.

Ochłodzenie klimatu w Chinach południowych przyniesie dalsze mutacje wirusów chorobotwórczych i rozszerzanie się pochodnych pandemii Covid 19. Rozszerzanie się pandemii pogłębia kryzys gospodarczy hamując popyt na rynku i zmniejszając produkcję . Kroki zapobiegające pandemii opisałem w poniższej książce.

W mojej książce opisuję także  źródła wierzeń religijnych i przedstawiam nowoczesny i prosty system etyczny oparty na wiedzy i respektowaniu dawnych religijnych poglądów. Nowy system etyczny prosty i zrozumiały dla każdego człowieka, respektujący jego wolną wolę a także korzystny dla społeczeństwa przedstawiam w mojej nowej książce.

W związku z powyższym w mojej nowej książce opisuję technologię przetrwania naszej cywilizacji. Mam nadzieję, że napiszę tę książkę.

Warszawa, 11 października 2020 roku            Bogdan Góralski 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *