Układ Słoneczny kieruje procesem historycznym

Układ Słoneczny kieruje procesem historycznym 

Zmiany rozmieszczenia planet Układu Słonecznego sterują aktywnością Słońca i wpływają na procesy życiowe na Ziemi. W pracy zatytułowanej „The Sun sets food prices” dostępnej na portalu Just Pasteit udowodniłem, że zmiany aktywności magnetycznej Słońca (mierzone ilością plam na Słońcu-sunspot number) sprzężone są z ruchami ziemskiej powłoki sterującymi  cenami żywności. Co więcej jak stwierdził francuski statystyk przed 30 laty istnieje ścisła korelacja pomiędzy godziną naturalnego poczęcia człowieka (odpowiednią konfiguracja planet na nieboskłonie) a predyspozycjami do wykonywania określonego zawodu ( astronoma, sędziego, wojskowego itp). Czy li nasz los jest zdeterminowany przez fakty od nas niezależne.

Poniższy wykres pochodzący z mojej książki za tytułowanej „Historia naturalna i zmiany klimatu” pokazuje jak zmiany cen żywności kształtują proces historyczny.

Kolor granatowy obrazuje zmiany cen pszenicy w Londynie wg. Wilhelma Abla, kolor seledynowy częstotliwość wojen i rewolucji w Europie według Charlesa Tillego. Widoczna jest korelacja dodatnia bo maksima wzrostu cen pszenicy wyprzedzają nieco maksima wykresu częstości wojen i rewolucji w Europie. Kraje z tanią żywnością np. USA (udział kosztów żywności w zarobkach ludności  8%) rozwijają przemysł, kraje Afryki Północnej z udziałem kosztów żywności w zarobkach 80% notują regres przemysłu bo ich popyt na artykuły przemysłowe jest ograniczony przez wysokie koszty utrzymania. 

Poniższy wykres posłuży mi do zilustrowania prawidłowości procesu historycznego kierowanego przez Słońce a zależnego od zmian cen żywności.

Okres 1541-1650- minimum aktywności magnetycznej Słońca -charakteryzuje się wzrostem cen pszenicy co w Anglii przyniosło rewolucję angielską, ścięcie króla i początki demokracji parlamentarnej. Wzrost cen pszenicy przynosi dekoncentrację własności rolnej w Anglii, spadek przyrostu populacji (kolor żółty) wynikający z przeludnienia i początek emigracji za ocean.

Okres 1650-1750 – rosnąca aktywność magnetyczna Słońca- to spadek cen pszenicy, zmniejszenie liczby wojen i rewolucji w Europie, powolny przyrost populacji angielskiej, koncentrację kapitalistycznych gospodarstw rolnych i zmniejszenie zatrudnienia w nich, odpływ ludności wiejskiej do miast, rozwój przemysłu w miastach wynikający z przyrostu popytu na artykuły przemysłowe wynikającego z obniżenia cen żywności i przyrostu siły nabywczej ludności.

Okres 1750-1820- minimum aktywności magnetycznej Słońca -to gwałtowny wzrost cen pszenicy zakończony rewolucją francuską i wojnami napoleońskimi, dekoncentracja własności ziemskiej i przyrost liczby drobnych rolników, przeludnienie i kolonizacja obu Ameryk i Afryki oraz globalna ekspansja gospodarcza krajów europejskich wynikająca ze spadku popytu ludności Europy na wyroby przemysłowe co wynikało ze wzrostu wydatków na żywność.

Okres 1820-2020 to prawie nieustanny spadek cen żywności w krajach zachodnich, który przynosi wzrost siły nabywczej ludności skierowany na artykuły przemysłowe, rozwój przemysłu w krajach Zachodu, koncentracja własności rolnej i odpływ ludności wsi do miast. Kryzys klimatyczny i wzrost cen żywności w okresie minimum aktywności magnetycznej Słońca 1912-1920 oraz wzrost cen żywności wynikający z wadliwej polityki mocarstw 1938-1950 powoduje wybuch I i II wojen światowych.

Wykres aktywności magnetycznej Słońca mierzonej liczbą plam na Słońcu tzw. Sunspot number.

Widać w okresie 1600-1700 minimum Maundera, w okresie 1790-1830 minimum Daltona, w okresie 1880-1920 mniejsze minimum.

Źródło rysunku pobranego 6 maja 2016 roku http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml 

Link do wykresu:https://justpaste.it/img/cbec0e2a1374d3ee7bdc56021e95f6f2.jpg 

Wiele informacji o aktywności magnetycznej Słońca i jej skutkach przynosi praca wrocławskiego astronoma  zatytułowana “Wielkie minima aktywności Słońca” Paweł Rudawy, Zakład Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej, Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego-link: http://docplayer.pl/5765820-Wielkie-minima-aktywnosci-slonca-pawel-rudawy-zaklad-heliofizyki-i-fizyki-kosmicznej-instytut-astronomiczny-uniwersytetu-wroclawskiego.html 

Okres 2019-2040 przyniesie prawdopodobnie gwałtowny globalny wzrost cen żywności związany z wiekowym minimum aktywności magnetycznej Słońca, tzw.Grand Solar Minimum . Spadnie  popyt na produkcję przemysłową co przyniesie kryzys Zachodowi a wzrost gospodarczy osiągną kraje z silnym rolnictwem. Zbiory globalne zbóż wynoszą 2500 mln ton, eksport ziarna wynosił 300 mln ton w 2015 roku. Spadek produkcji żywności osiągnie poziom 40-50% to jest poziom 1000-1250 mln ton. Załamanie eksportu ziarna spowoduje gwałtowny exodus ludności południa, Azji i Afryki do krajów Zachodu, które posiadają nadwyżki żywności. Co będzie dalej nikt nie wie?

Warszawa, dnia 5 maja 2016 roku, godzina 18:38               Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *