Principles of global expansion POL-CAT joint-stock company

Principles of global expansion POL-CAT joint-stock company
 
Dear Internet user,

You are probably curious how POL-CAT S.A. will lead a peaceful economic evolution according to the principles described in my work entitled Third Way between capitalism and communism?

Well, the matter is simple. Each national branch of POL-CAT will sell the most globally competitive goods produced in its home country in the POL-CAT commercial network (with a maximum margin of 10%). The national branch of POL-CAT will be an exclusive exporter to the POL-CAT network for the products of his country. At the same time, the domestic branch of POL-CAT will be the sole importer of goods from the POL-CAT network in a given country. There will be a rule that the greater the purchase of a given product, the lower the sales margin will be applied. Thus, the POL_CAT commercial network will have the cheapest offer of commercial products from all over the world. The domestic branch of POL-CAT ie., the buyer of goods around the world will carry out the purchasing domestic products in the given country. For companies that adopt the principles of operation of enterprises described in the work The Third Way between capitalism and communism, supply prices used by POL-CAT S.A. will be the lowest, and for companies using the old forms of operation, ie the profit principle, the highest supply prices will apply, ie 40% higher than the lowest.
The domestic branch of the POL-CAT will buy the domestic products from modernly ethical companies and will sell them in the world net of POL-CAT. The Products of unethical companies will not be purchased by POL-CAT. The activity of POL-CAT will begin when we created the critical mass of POL-CAT business offer that will enable doing business. We need for this beginning the wise agreement of the domestic producers in each country. POL-CAT will moderate this in each country.
In this way, ethical companies applying the principle of saving all forms of energy will be promoted on the market, and unethical companies will be eliminated step by step because they will not be competitive. The peaceful evolution of POL-CAT will capture more and more areas of the global market. Modern ethical principles will gain more and more supporters. The continuation of the peaceful evolution of our civilization will be ensured and we will achieve the goal of evolution – we will become the creators of the new world.

Warsaw, May 13, 2021, 10:45 am Bogdan Góralski

Zasady globalnej ekspansji POL-CAT Spółka Akcyjna Drogi Użytkowniku Internetu, Jesteście pewnie ciekawi, jak POL-CAT S.A. poprowadzi pokojową ewolucję gospodarczą według zasad opisanych w mojej pracy Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem? Cóż, sprawa jest prosta. Każdy krajowy oddział POL-CAT będzie sprzedawał w sieci handlowej POL-CAT najbardziej konkurencyjne w skali światowej towary wyprodukowane w swoim kraju (z maksymalną marżą 10%). Krajowy oddział POL-CAT będzie wyłącznym eksporterem do sieci POL-CAT produktów swojego kraju. Jednocześnie oddział krajowy POL-CAT będzie jedynym importerem towarów z sieci POL-CAT w danym kraju. Będzie obowiązywała zasada, że ​​im większy zakup danego produktu, tym niższa zostanie zastosowana marża na sprzedaży. Tym samym sieć handlowa POL_CAT będzie miała najtańszą ofertę produktów handlowych z całego świata. Krajowy oddział POL-CAT, czyli nabywca towarów z całego świata, będzie dokonywał zakupów produktów krajowych w danym kraju. Dla firm przyjmujących zasady funkcjonowania przedsiębiorstw opisane w pracy Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem ceny dostaw stosowane przez POL-CAT SA będą najniższe, a dla firm stosujących stare formy działania, czyli zasadę zysku, obowiązywać będą najwyższe ceny dostaw, tj. o 40% wyższe od najniższych. Krajowy oddział POL-CAT będzie kupował rodzime produkty od firm nowocześnie etycznych i sprzedawał je w światowej sieci POL-CAT. Produkty nieetycznych firm nie będą kupowane przez POL-CAT. Działalność POL-CAT rozpocznie się, gdy stworzymy masę krytyczną oferty biznesowej POL-CAT, która umożliwi prowadzenie biznesu. Na początek potrzebujemy mądrego porozumienia krajowych producentów w każdym kraju. POL-CAT będzie to moderować w każdym kraju. W ten sposób etyczne firmy stosujące zasadę oszczędzania wszelkich form energii będą promowane na rynku, a nieetyczne firmy będą sukcesywnie eliminowane, ponieważ nie będą konkurencyjne. Pokojowa ewolucja POL-CAT będzie obejmować coraz więcej obszarów globalnego rynku. Współczesne zasady etyczne będą zyskiwać coraz więcej zwolenników. Zapewniona zostanie kontynuacja pokojowej ewolucji naszej cywilizacji i osiągniemy cel ewolucji – staniemy się twórcami nowego świata.

Warszawa, 13.05.2021 godz.10.45 Bogdan Góralski 15 wizyt · 1 online 16 visits · 1 online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *