Future Earth’s climate change V-November 2021

Future Earth’s climate change V

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · -64s

The apparent, seeming motion of the magnetic pole on the surface of the earth is an indicator of the displacement of the earth’s coating (the crust and upper part of the earth’s mantle) around the liquid interior of the earth. The Earth’s coating, which rotates relative to the ecliptic, note the changes in the sun lighting of the Earth’s surface, and consequently, changes in the location of the climate and precipitation zones. Today the magnetic pole moves eastward to the  Siberia. Its present location near the geographic pole causes that the speed of rotation of the earth increases. It proves the return of the earth’s coating to a position of equilibrium. What will be the further movements of the magnetic pole and the earth’s coating, and what will they bring? If the North Magnetic Pole approaches Siberia, the earth’s coating will move so that Siberia will be close to the axis of rotation of the Earth. The northern part of the Eurasian continent will be in a less sunny and cooler climate, and the southern part will be affected by drought. North America will be in a warmer climate, which in the north of the continent will favor vegetation, and the south of the continent will experience drought. The climatic zones will shift from the current position of about ca. 15 degrees latitude of distance, which will change the spread of vegetation zones. These climate changes will negatively affect food production and human well-being. To prevent the development of an unfavorable global situation, I described in my paper “Survival Technology” link: https://www.academia.edu/35796746/Survival_technology.docx , an action plan that requires international elites cooperation. It is up to the elites to decide if we can realize this plan. 
Warsaw, 2015                                  
December 2020 
Fires in Australia, Brazil, Israel, and Liban mean that the area of these huge territories moved to the dry climatic zone that extends between the 20  to the 30 parallel. Increasing amount of earthquakes in the Mediteranen area tells us that that area is closer to equator now than 100 years ago ( see on the changeable position North Magnetic Pole http://www.geomag.bgs.ac.uk/education/poles.html ).
My well proved climate theory is explained in my book entitled „The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth” which is accessed in the Google Books.
Warsaw, 13 November 2021    Bogdan Jacek Góralski

Przyszłe zmiany klimatu Ziemi

Pozorny ruch bieguna magnetycznego na powierzchni ziemi jest wskaźnikiem przemieszczania się powłoki ziemskiej (skorupy i górnej części płaszcza ziemskiego) wokół płynnego wnętrza Ziemi. Powłoka Ziemi, która obraca się względem ekliptyki, odnotowuje zmiany w oświetleniu słonecznym powierzchni Ziemi, a co za tym idzie, zmiany położenia stref klimatycznych i opadowych. Dziś biegun magnetyczny przesuwa się na wschód, na Syberię. Jej obecne położenie w pobliżu bieguna geograficznego powoduje, że prędkość obrotu Ziemi wzrasta. Świadczy o powrocie powłoki ziemskiej do stanu równowagi. Jakie będą dalsze ruchy bieguna magnetycznego i powłoki Ziemi i co przyniosą? Jeśli Północny Biegun Magnetyczny zbliży się do Syberii, powłoka Ziemi przesunie się tak, że Syberia znajdzie się blisko osi obrotu Ziemi. Północna część kontynentu euroazjatyckiego będzie w mniej słonecznym i chłodniejszym klimacie, a południowa będzie dotknięta suszą. Ameryka Północna będzie w cieplejszym klimacie, który na północy kontynentu będzie sprzyjał wegetacji, a południe kontynentu nawiedzi susza. Strefy klimatyczne przesuną się z aktualnej pozycji o ok. 15 stopni szerokości geograficznej odległości, co zmieni rozmieszczenie stref wegetacyjnych. Te zmiany klimatyczne wpłyną negatywnie na produkcję żywności i dobrostan człowieka. Aby zapobiec rozwojowi niekorzystnej sytuacji na świecie, opisałem w swoim artykule „Survival Technology” link: https://www.academia.edu/35796746/Survival_technology.docx, plan działania, który wymaga współpracy międzynarodowych elit. Od elit zależy, czy uda nam się zrealizować ten plan. Warszawa, 2015 grudzień 2020 Pożary w Australii, Brazylii, Izraelu i Libanie oznaczają, że obszar tych ogromnych terytoriów przeniósł się do suchej strefy klimatycznej, która rozciąga się między 20 a 30 równoleżnikiem. Rosnąca liczba trzęsień ziemi w rejonie Morza Śródziemnego mówi nam, że obszar ten jest bliżej równika niż 100 lat temu (patrz na zmienne położenie Północnego Bieguna Magnetycznego http://www.geomag.bgs.ac.uk/education/poles.html ). Moja dobrze sprawdzona teoria klimatu jest wyjaśniona w mojej książce pt. „Nowe spojrzenie na mechanizm klimatyczny Ziemi i system kosmo-geofizyczny Ziemi” dostępnej w Google Books. Warszawa, 13 listopada 2021 Bogdan Jacek Góralski 1 visits · 1 online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *