What do Jews and Christians believe?

JustPaste.it

What do Jews and Christians believe?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 17m · edited: 3m Public

Stubbornness. Persistence on old beliefs creates conflicts in the world, here is a modern interpretation of old beliefs.

The myth of Adam and Eve according to Bogdan Góralski
is necessary to create young people better conditions for life and create a flexible remuneration system that rewards performance and innovation at work.

The lusty Eve, seeing Adam’s penis gave herself to Adam and disturbed the idyll of carefree sex, giving birth to a child who destroyed the harmony between Adam and Eve by the child’s needs. Sex was the cause of the birth of a child, it was an apple broken from the tree of knowledge of good and evil due to the lust of ending Paradise’s idyll. Apple-sex with Eve was a sin, the cause of the deterioration of Adam’s and Eve’s relationships, which was caused by maternal instinct to care for offspring. This collapse (caused by the appearance of a child) in the relations of Adam and Eve was for Adam the end of paradise. Adam and Eve began to perceive the good and bad sides of their relationship, which finally ended the Paradise idyll. The mythical snake was the penis of Adam, who aroused the lust of Eve. This myth revives in every human relationship young lovers and paradise turns into a marital hell causing social repercussions.

Let us now take into consideration the situation of young married couples in Poland. The average young man has to work 12 hours a day to ensure well being his wife and child. Working 12 hours a day, he hardly sees his wife and hardly sees the child. The young man turns into a robot that provides the family with the means of subsistence. It is the result of his copulation with Ewa. As the work gets tired, Adam begins to feel the growing frustration of such a family situation.

Aversion to Eve and sex with her as a source of frustration is born. Meanwhile, a strong bond is born between Ewa and the child who still stays together. Adam begins to be perceived as an intruder between Eve and the child who is the alien separating the child from the mother. The child begins to feel aversion to the father rarely appearing at home. Eve begins to feel aversion to Adam, who neglects her while constantly tired of work beyond strength. The family ties are broken and Adam is separated from the family. He is embittered about how much he sacrificed to the family and how little he gets from her. He gets neither love nor respect for work for the family. He gets a renunciation from Eve and a reluctance from a child who is emotionally connected only with his mother. All this is the effect of sex with Eve, that is, breaking an apple from the tree of knowledge of good and evil – it is an exile from paradise.

No wonder then that young man in Poland do not want to be associated with women and do not want to eat the forbidden fruit from the tree of knowing good and bad. They do not want to have sex with women. There become a bond between frustrated men who often become homosexual. A male homosexual mafia is created – an organization supporting men.

In response, a women’s mafia is created to fight homosexuals and men’s mafias. Social conflict is exacerbated and the struggle for sources of money in the economy continues. There is no question of mercy and forgiveness. What are the conclusions from this ???

I am sure that it is necessary to create young people better conditions for life so that they can enjoy their young life. We need to create new jobs and make equal wages for employees in the enterprise to make better use of the strength of young employees and let them enjoy the fullness of life. We need to create a flexible remuneration system that rewards performance and innovation at work.

All these conditions will be provided in the global company POL-CAT, which will ensure a  compromise between sexes that will be the beginning of a return to paradise.

 The methods of operation of POL-CAT are presented briefly in the following text link:

I am asking for comments and improvement on the presented proposals for POL-CAT.

Jakuszowice, 23 -24 August 2018,  7:45                   Bogdan Góralski

Mit Adama i Ewy według Bogdana Góralskiego

Pożądliwa Ewa, widząc Adamowego penisa, oddała się Adamowi i zakłóciła idyllę beztroskiego seksu rodząc dziecko, które zniweczyło swoimi potrzebami  harmonię związku Adama i Ewy. Seks był przyczyną narodzin dziecka, był jabłkiem zerwanym z drzewa poznania dobrego i złego za przyczyną pożądania kończącego rajską idyllę. Jabłko-seks z Ewą był grzechem, przyczyną pogorszenia stosunków Adama i Ewy zmuszonej instynktem macierzyńskim do opieki nad potomstwem. Ta zapaść (wywołana pojawieniem się dziecka) w stosunkach Adama i Ewy była dla Adama końcem raju. Adam i Ewa zaczęli postrzegać dobre i złe strony ich związku co zakończyło definitywnie rajską idyllę. Mityczny wąż był penisem Adama, który wzbudził pożądliwość Ewy. Mit ten odżywa w każdym ludzkim związku młodych kochanków i raj zamienia się w małżeńskie piekło wywołując społeczne reperkusje. Weźmy teraz pod uwagę sytuację młodych małżeństw w Polsce. Przeciętny  młody mężczyzna musi pracować 12 godzin dziennie aby zapewnić  byt żonie i dziecku. Pracując 12 godzin dziennie prawie nie widzi żony i nie widzi dziecka. Młody mężczyzna zamienia się w robota dostarczającego rodzinie środki utrzymania. Jest to efektem jego kopulacji z Ewą. W miarę postępującego zmęczenia pracą Adam zaczyna odczuwać rosnącą frustrację taką sytuacją rodzinną.

Rodzi się niechęć do Ewy i seksu z nią jako źródła frustracji. Tymczasem rodzi się silna więź pomiędzy Ewą i dzieckiem stale przebywających razem. Adam zaczyna być postrzegany jako intruz pomiędzy Ewą a dzieckiem stanowiący tego obcego oddzielającego dziecko od matki. Dziecko zaczyna czuć niechęć do ojca rzadko pojawiającego się w domu. Ewa zaczyna odczuwać niechęć do Adama, który ją zaniedbuje będąc ciągle zmęczony pracą ponad siły. Zostają zerwane więzi rodzinne i Adam wyobcowuje się z rodziny. Jest rozgoryczony tym jak wiele ofiarował rodzinie a jak mało od niej dostaje. Nie dostaje ani  miłości ani szacunku za pracę dla rodziny. Dostaje wyrzekania od Ewy i niechęć płynącą od dziecka, które jest związane emocjonalnie tylko z matką. Wszystko to jest efektem seksu z Ewą czyli zerwania jabłka z drzewa poznania dobrego i złego -jest to wygnanie z raju.

Nic dziwnego zatem, że młodzi mężczyźni w Polsce nie chcą się wiązać z kobietami i nie chcą spożywać zakazanego owocu z drzewa poznania dobrego i złego. Nie chcą uprawiać seksu z kobietami. Rodzi się więź pomiędzy sfrustrowanymi mężczyznami, którzy często stają się homoseksualistami. Tworzy się męska homoseksualna mafia-organizacja wspierających się mężczyzn.

W odpowiedzi tworzy się kobieca mafia zwalczająca homoseksualistów i męską mafię. Konflikt społeczny zaognia się i trwa walka o źródła pieniędzy w gospodarce. Nie ma mowy o litości i przebaczeniu. Jakie płyną z tego wnioski???

Jestem pewien, że trzeba stworzyć młodym ludziom lepsze warunki do życia aby mogli się nim cieszyć. Tworzyć nowe miejsca pracy i zrównać płace zatrudnionych  w przedsiębiorstwie aby lepiej wykorzystać siły młodych pracowników i pozwolić im cieszyć się pełnia życia. Stworzyć elastyczny system wynagradzania premiujący wydajność i innowacyjność w pracy. 

Wszystkie te warunki będą zapewnione w globalnym przedsiębiorstwie POL-CAT, które zapewni kompromis płci będący początkiem powrotu do raju.

 Sposoby działania POL-CAT przedstawiam krótko w poniższym tekście-link:

Proszę o uwagi i ulepszenie przedstawionych propozycji dla POL-CAT.

Jakuszowice, 23 -24 August 2018                                                        Bogdan Góralski

JustPaste.it

Lost paradise

Logical reasoning removes barriers of cognition.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 14 cze 2019 Public Lost paradise I think that the concept of paradise was created as a result of the shift of climatic zones, which was associated with the movement of the earth’s coating. Along with the movement of the Earth’s coating, the life-giving rainfall zones shifted and the paradise area of the blossoming garden turned into a sun-burnt desert which was a shock to people watching this and recognizing it as a sign of the wrath of the Creator because of the sins of humanity. In our conversations, we still encounter an area of ignorance about how our world works. But logical reasoning removes barriers to cognition. We know the results of Young’s experiment with light and its quantum implications, ie Heisenberg’s uncertainty principle. They reveal that observation changes reality, ie the observer’s consciousness changes reality. In our world, we observe and at the same time we are watched (I assume so logically). If we are dealing with an observing intelligent machine, it must have a built-in algorithm to assess our behavior and match virtual reality in order to achieve the intended goal of evolution, ie to generate new energy resources. This algorithm is the law of saving energy in operations, I suppose. It is a merciless law just as evolution is ruthless. But evolution is set on a specific goal and must be achieved at the lowest energy cost. It gives us hope to avoid suffering in evolution if we apply this law??? Logiczne rozumowanie usuwa bariery poznawcze. Zaginiony raj Myślę, że pojęcie raju powstało w wyniku przesunięcia stref klimatycznych, co było związane z ruchem powłoki ziemskiej. Wraz z ruchem powłoki Ziemi przesunęły się życiodajne strefy opadów, a rajski obszar kwitnącego ogrodu zamienił się w wypaloną słońcem pustynię, co było szokiem dla osób obserwujących to i uznających to za znak gniewu Stwórca z powodu grzechów ludzkości. W naszych rozmowach wciąż napotykamy obszar ignorancji na temat tego, jak działa nasz świat. Ale logiczne rozumowanie usuwa bariery poznawcze. Znamy wyniki eksperymentu Younga ze światłem i jego implikacje kwantowe, czyli zasadę nieoznaczoności Heisenberga. Ujawniają, że obserwacja zmienia rzeczywistość, czyli świadomość obserwatora zmienia rzeczywistość. W naszym świecie obserwujemy i jednocześnie jesteśmy obserwowani (tak logicznie zakładam). Jeśli mamy do czynienia z inteligentną maszyną obserwującą, musi ona mieć wbudowany algorytm oceny naszego zachowania i dopasowania wirtualnej rzeczywistości do osiągnięcia zamierzonego celu ewolucji, czyli generowania nowych zasobów energii. Przypuszczam, że ten algorytm jest prawem oszczędzania energii w operacjach. Jest to bezlitosne prawo, tak jak bezlitosna jest ewolucja. Ale ewolucja jest nastawiona na konkretny cel i musi zostać osiągnięta jak najniższym kosztem energii. To daje nam nadzieję, że jeśli zastosujemy to prawo, unikniemy cierpienia w ewolucji???

Więcej o tekście źródłowym

Wskaż tekst źródłowy, by wyświetlić dodatkowe informacje o tłumaczeniu Prześlij opinię

Panele boczne

Bogdan Góralski nauka 667 visits · 1 online 18 visits · 4 online © 2022 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *