The beginning of a new political and economic order in Poland

JustPaste.it

The beginning of a new political and economic order in Poland

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 5sPublic The beginning of a new political and economic order in Poland

The collapse of feudalism begins with the French Revolution caused by the climate crisis and capitalism enters the economy. The next climate and economic crisis starts the First World War and the Russian, Chinese, Indian and Mexican Revolutions, and strengthens communism.

Another climate crisis of the 1980s led to the fall of communism and triggered a renaissance of wild capitalism in Eastern Europe and China. Today, another climate crisis and the ensuing economic crisis expose the weakness and inhumanity of the capitalist economy in Western and Eastern countries. The growing Western debt spiral shows that the development opportunities of Western economies suffering from labor shortages are exhausted. The current environmental devastation in China is the result of China’s policy of rapid industrialization and overpopulation. The need to change global economic and social principles is breaking through to the consciousness of the elite, and in response to this demand, a new economic theory appears, waiting to be tested on a small experimental scale of one country. After 13 years of business experience and 18 years of theoretical study, I formulated a program for a socio-economic-political experiment and cover it in a file called “The Third Way between capitalism and communism”, which is available on Google Books and beyond. I propose to start an economic experiment in Poland because it is a country with a hard-working society led by inept politicians unable to overcome the crisis of the Polish economy. I am aware of the dependence of politics in Poland on foreign influences, but I know that only a bold political and economic concept outlined in the Program of the Decalogue Party (available on the Internet) is able to convince foreign elites to consent to a political and economic experiment in Poland.

Warsaw, September 24, 2020, 1:55 pm Bogdan Jacek Góralski

Początek nowego porządku polityczno-gospodarczego w Polsce

Od rewolucji francuskiej spowodowanej kryzysem klimatycznym zaczyna się upadek feudalizmu

i kapitalizm wkracza do gospodarki. Kolejny kryzys klimatyczny i gospodarczy rozpoczyna I wojnę światową i rewolucję rosyjską, chińską i meksykańską oraz powoduje umocnienie się komunizmu.

Kolejny kryzys klimatyczny lat 80.XX wieku doprowadza do upadku komunizmu i powoduje renesans dzikiego kapitalizmu we wschodniej Europie i Chinach. Dzisiaj kolejny kryzys klimatyczny i związany z nim kryzys gospodarczy obnaża słabość i niehumanitarność gospodarki kapitalistycznej w państwach zachodnich i wschodnich. Rosnąca spirala  zadłużenia Zachodu świadczy o wyczerpaniu możliwości rozwojowych zachodnich gospodarek cierpiących na brak siły roboczej. Obecna dewastacja środowiska naturalnego w Chinach jest skutkiem polityki szybkiej industrializacji i przeludnienia Chin. Konieczność zmiany globalnych pryncypiów gospodarczo-społecznych przebija się do świadomości elit i w odpowiedzi na to zapotrzebowanie pojawia się nowa teoria gospodarki oczekująca na sprawdzenie w małej eksperymentalnej skali jednego kraju. Po 13 latach doświadczeń biznesowych i 18 latach teoretycznych studiów sformułowałem program eksperymentu polityczno-społeczo-gospodarczego i zapisałem go w pliku zatytułowanym „The Third Way between capitalism and communism”, który jest dostępny w Google Books i nie tylko tam. Proponuję zacząć eksperyment gospodarczy w Polsce bo jest to kraj z pracowitym społeczeństwem kierowanym przez nieudolnych polityków niezdolnych do przełamania kryzysu polskiej gospodarki. Zdaję sobie sprawę z uzależnienia polityki w Polsce od obcych wpływów, ale wiem, że tylko śmiała koncepcja polityczno-gospodarcza zarysowana w Programie Partii Dekalogu (dostępny w Internecie) jest w stanie przekonać obce elity do przyzwolenia na polityczno-gospodarczy eksperyment w Polsce.

Warszawa, dnia 24 września 2020, godzina 13:55       Bogdan Góralski 1 visits · 1 online © 2022 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *