Poland must regain independence again

JustPaste.it

Poland must regain independence again

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 12 lip 2022Public

Poland must regain independence again

Recent events in Poland have shown the stupidity of the country’s rulers and the stupidity of the so-called democratic opposition, which is incapable of a wise compromise with PiS. As Janusz Korwin Mikke claims in his column entitled What’s the whole thing about? (in ANGORA No. 45 of November 8, 2020) PiS signed contracts with the USA for the construction of nuclear power plants in Poland without tenders. To hide these facts from the public, he sparked an abortion scandal that distracted the public.

The construction of nuclear power plants in Poland is an act hostile to Polish society. Poland is a country at risk of high seismic activity (which will increase in the coming years). Earthquakes pose a huge threat to nuclear power plants. Therefore, they should be abandoned.

So what’s the alternative?

As independent experts say, Poland should develop distributed energy, ie based on local power plants. This will reduce energy consumption by energy transmission losses (15%) and stimulate the economy of local markets. This can be achieved by building SHPs – small hydropower plants that improve Poland’s water balance, power plants based on biogas combustion (there are 10,000 biogas plants in Germany). Such an energy infrastructure will improve the local economy and enable agriculture to sell and use the remains of plant production and breeding. This will bring demand for the entire economy and secure its energy needs.

A false climate policy of the European Union threatens to close mines in Poland and increase electricity prices for Poles. As my many years of research prove, climate change is caused by changes in the forces of gravity in the cosmos that surrounds us. My research is ignored by Polish science dominated by forces hostile to Poland.

Faced with such ineffectiveness of the Polish political and scientific elite, anarchist ideas are reviving in me, opposing the central government and focusing on civil self-government. The present-day Polish society is largely uneducated and overwhelmed by the forces that exploit Poles. It is the Jewish mafias that keep Poles ignorant and ignorant of fundamental topics for us because they have mastered the most important places in Polish science, Polish politics and the Catholic Church. In order to liberate Poland again and make it a truly developing country, it is necessary to lead it to an anarchist order.

How to lead to an anarchist order in Poland and the liberation of creativity and self-government of Poles in shaping the political and economic life in Poland?

It is necessary to lead to the freedom uprising of Poles and to tame the ruling political and religious elites in Poland. Poles are creative and hardworking but they lack wise advisers, i.e. those who do not practice intellectual gibberish and have reliable knowledge useful to Polish society.

I propose to create an advisory center for Poles and the Polish-market and non-profit company POL-CAT S.A., which will advise members of local self-governing community organizations established in place of the parish of the Catholic Church. The advisory center (and not a command center like today’s authorities) will gather a progressive intellectual elite who will strengthen the Polish society developing in local communities with their knowledge and services. The program of activities for these communities has been proposed in the Program of the Decalogue Party, available on the Internet.

When Slavic local communities choose wise leaders, they will provide their members with material security and conditions for full development. Such an anarchist and progressive Polish state will surely fulfill Poles’ need for freedom. Such a Polish State will use the Polish freedom tradition and progressive world ideas for the good of Poles and Polish women. Such a Poland will regain independence.

Warsaw, November 12, 2020, 5:17 pm Bogdan Góralski

Polska musi ponownie odzyskać niepodległość

Ostatnie wydarzenia w Polsce pokazały głupotę rządzących krajem i głupotę tzw. opozycji demokratycznej, która nie jest zdolna do mądrego kompromisu z PiS. Jak utrzymuje Janusz Korwin Mikke w swoim felietonie pt. W czym się rzecz ma cała? (w ANGORZE nr 45 z 8 XI 2020 ) PiS podpisał bez przetargów kontrakty z USA na budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Aby ukryć te fakty przed opinią publiczną wywołał aferę aborcyjną, która odwróciła uwagę społeczeństwa.

Budowa elektrowni jądrowych w Polsce to akt wrogi polskiemu społeczeństwu. Polska jest krajem zagrożonym wysoką aktywnością sejsmiczną (które będzie się zwiększała w nadchodzących latach). Trzęsienia ziemi stanowią ogromne zagrożenie dla elektrowni jądrowych. Wobec tego należy z nich zrezygnować.

Jaka mamy zatem alternatywę?

Jak mówią niezależni fachowcy Polska powinna rozwijać energetykę rozproszoną tzn. oparta o lokalne elektrownie. Zmniejszy to zużycie energii o straty na przesyłanie energii (15%) i pobudzi gospodarkę lokalnych rynków. Można to osiągnąć przez budowę MEW- małych elektrowni wodnych które poprawia bilans wodny Polski, elektrowni opartych na spalaniu biogazu ( w Niemczech jest 10 tysięcy biogazowni). Taka energetyczna infrastruktura poprawi gospodarkę lokalną i umożliwi rolnictwu zbyt i zagospodarowanie resztek z produkcji roślinnej i hodowli. To przyniesie ssanie popytowe dla całej gospodarki i zabezpieczenie jej potrzeb energetycznych.

Fałszywa polityka klimatyczna Unii Europejskiej grozi zamknięciem kopalń w Polsce i zwiększenie cen energii elektrycznej dla Polaków. Jak dowodzą moje wieloletnie badania zmiany klimatu są powodowane przez zmiany sił grawitacji w otaczającym nas Kosmosie. Moje badania są ignorowane przez naukę polska opanowana przez wrogie Polsce siły. 

Wobec takiej nieudolności polskiej elity politycznej i naukowej  odżywają we mnie idee anarchistyczne sprzeciwiające się władzy centralnej i stawiające na samorząd obywatelski. Obecne polskie społeczeństwo jest w swej masie niewykształcone i opanowane przez eksploatujące Polaków siły.  To mafie żydowskie utrzymują Polaków w niewiedzy i ignorancji w tematach podstawowych dla nas  bo opanowały najważniejsze miejsca w nauce polskiej, polskiej polityce i Kościele Katolickim. Aby ponownie wyzwolić Polskę i uczynić z niej kraj który prawdziwie rozwijający się trzeba doprowadzić w niej do anarchistycznego porządku.  

Jak doprowadzić do porządku anarchistycznego w Polsce i wyzwolenia kreatywności  i samorządności Polaków w kształtowaniu życia politycznego i gospodarczego w Polsce?

Trzeba doprowadzić do wolnościowego zrywu Polaków i okiełznać rządzące Polską elity polityczne i religijne. Polacy są kreatywni i pracowici ale brak im mądrych doradców tzn. takich, którzy nie uprawiają bełkotu intelektualnego i posiadają rzetelną wiedzę przydatną polskiemu społeczeństwu.

Proponuję utworzyć centrum doradcze dla Polaków I Polek- wolnorynkowe i działające bez zysku przedsiębiorstwo POL-CAT S.A., które będzie doradzało członkom samorządnych lokalnych organizacji wspólnotowych utworzonych w miejsce parafii Kościoła katolickiego. Centrum doradcze ( a nie nakazowe jak dzisiejsza władza)  zgromadzi postępową elitę intelektualną, które wzmocni swoją wiedzą i usługami rozwijające się we wspólnotach lokalnych polskie społeczeństwo. Propozycje program działań dla tych wspólnot zawarłem w Programie Partii Dekalogu dostępnym w Internecie.

Kiedy słowiańskie wspólnoty lokalne wybiorą mądrych przywódców zapewnią swoim członkom bezpieczeństwo materialne i warunki do pełnego rozwoju.  Takie anarchistyczne i postępowe państwo polskie na pewno spełni potrzebę wolności Polaków. Takie Państwo Polskie wykorzysta polska tradycję wolnościową i postępowe idee światowe dla dobra Polaków i Polek. Taka Polska ponownie odzyska niepodległość.

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 roku, godzina 17:17   Bogdan Góralski 40 visits · 1 online © 2022 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *