Love, Suffer and Learn and you will gain eternity. LSL=eternity

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 0sPublic 

Learn how to use free choice, free will.

The powerful of this world impose their will on you. They tell you to live as it suits them to get rich and rule over you.
Aeschylus, Buddha, Christ have told you – knowledge is the basis and suffering leads to knowledge. You must learn to control your own fate. You have received the right of free will from Heaven and do not give it to anyone. Free will determines the beauty of life. So learn to make good choices in your life. Suffer of your own free will and learn. Love, Suffer and Learn and you will gain eternity.

Warsaw, December 5, 2022, 16:40      Bogdan Jacek Góralski   

Kochaj, Cierp i Ucz się, a zdobędziesz wieczność.  

Ucz się jak korzystać z wolnego wyboru, wolnej woli

Możni tego świata narzucają Tobie swoją wolę. Każą Tobie żyć tak jak im to odpowiada by bogacić się i władać Tobą.
Ajschylos, Budda, Christ powiedzieli Tobie- wiedza to podstawa a cierpienie prowadzi do wiedzy. Musisz uczyć się by kierować samodzielnie Twoim losem. Prawo wolnej woli  otrzymałeś od Niebios i nie oddawaj  go nikomu. Wolna wola decyduje o pięknie życia. Zdobywaj więc wiedzę by dokonywać w swoim życiu dobrych wyborów. Cierp z własnej woli  i ucz się. Kochaj, Cierp i Ucz się, a zdobędziesz wieczność.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *