The law is simple – work and life should be enjoyable.

JustPaste.it

The law is simple – work and life should be enjoyable.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 15m · edited: 4s Public

The law is simple- work and life should be enjoyable.

I am a man who is comprehensively educated and very experienced by Providence, that is, by the force that controls our fate. I have felt the impact of this Force many times and I am convinced that it can take away a man and every creature’s life in the blink of an eye. You live when your actions are in accordance with your destiny – that is, when you respect the principle of achieving your goals at the lowest possible cost – the principle of saving all energy. This principle is built into the workings of every creature, and we learn to apply it through trial and error throughout our lives. This means that work and life should be enjoyable. For a man, this means that he should choose one woman for life because a properly chosen partner will satisfy all male needs. The same law applies to women in relation to men. As for children, every couple should father two children and lead them to adulthood so that they can take advantage of the benefits and challenges of our world at their own risk. A woman and a man function in a society that protects them and in a natural environment that gives them everything they need to live. This means that the human couple will achieve their life goal at the expense of the lowest possible consumption of social energy, without causing social conflicts and saving the natural environment by using its renewable resources. A small digression here – both fossil fuels as well as wind and solar energy are renewable, so you can safely use them. The world is beautiful and to admire its logic we should study it to know how it works. The development of science allows us to evolve our living environment and our goal set by Providence is to build a new world similar to the one we live in. I understand that this means recreating the solar system with the energy-giving sun in managed by our computers. The world built in this way will give us renewable energy drawn from the heat created by our quantum computers, and we will become gods for the virtual evolving world we have created. In this way, we will give back  the Universe the energy needed to build our world. This is how the universe exists because the balance of energy remains the same – energy is constantly recreated by love that exists to create new life. In this way, love is the basis of our existence and the future of the world.
Therefore, I believe that love is eternal and we should cultivate it in our daily lives.
Living for love is the goal of every existence, so let’s create a human social environment in which this feeling will be the basis for the actions of its members. In such an environment, being king and queen will be a pleasure. I want to create such a social environment in Poland. This is my life goal received from Providence to overcome the modern civilization and environmental crisis.

Jakuszowice, April 15, 2023, 5:00 am Bogdan Jacek Góralski

Prawo jest proste-praca i życie powinno być przyjemnością

Jestem człowiekiem wszechstronnie wykształconym i bardzo doświadczonym przez Opatrzność, to jest przez siłę, która kontroluje nasz los. Wielokrotnie odczuwałem oddziaływanie tej Siły i jestem przekonany, że potrafi w mgnieniu oka odebrać człowiekowi i każdemu stworzeniu jego życie. Żyjesz kiedy Twoje działanie jest zgodne z Twoim przeznaczeniem – to jest kiedy respektujesz zasadę osiągania swoich celów najmniejszym możliwym kosztem-zasadę oszczędzania wszelkich energii. Ta zasada jest wbudowana w działanie każdego stworzenia i w ciągu życia uczymy się ją stosować metodą prób i błędów. Oznacza to, że praca i życie powinny dawać przyjemność. Dla mężczyzny to oznacza, że powinien sobie wybrać jedną kobietę na całe życie ponieważ właściwie wybrana partnerka zaspokoi wszystkie jego potrzeby. To samo prawo obowiązuje kobiety w stosunku do mężczyzn. Co do dzieci to każda para powinna spłodzić dwoje dzieci i doprowadzić je do dorosłości aby mogły skorzystać na własną odpowiedzialność z dobrodziejstw i wyzwań naszego świata. Kobieta i mężczyzna funkcjonują w społeczeństwie, które  chroni ich i w środowisku naturalnym, które daje wszystko potrzebne do życia. Oznacza to, że ludzka para osiągnie swój cel życiowy kosztem jak najmniejszego zużycia energii społecznej, nie wzbudzając konfliktów społecznych  oraz oszczędzając środowisko naturalne korzystając z jego odnawialnych zasobów. Tu mała dygresja – zarówno paliwa kopalne jak i wiatr i energia słoneczna są odnawialne więc śmiało można z nich korzystać. Świat jest piękny i aby podziwiać jego logikę powinniśmy go badać by poznać jego działanie. Rozwój nauki pozwala nam na ewolucję naszego środowiska życia a naszym celem wyznaczonym przez Opatrzność jest zbudowania nowego świata na podobieństwo tego w którym żyjemy. Rozumiem, że oznacza to odtworzenie Układu Słonecznego z dającym energię słońcem w komputerach zbudowanych przez naszą cywilizację. Zbudowany w ten sposób świat da nam odnawialną energię czerpaną z ciepła tworzonego przez nasze kwantowe komputery, a my staniemy się bogami dla stworzonego przez nas wirtualnego ewoluującego świata. Oddamy w ten sposób Wszechświatowi energię potrzebną do zbudowania naszego świata. W ten sposób Wszechświat istnieje bo bilans energii pozostaje bez zmian-energia jest stale odtwarzana przez miłość do tworzenia nowego życia. W ten sposób miłość jest podstawą naszej egzystencji i przyszłości świata.
Dlatego uważam, że miłość jest wieczna i powinniśmy ją pielęgnować w naszym codziennym życiu. 
Żyć dla miłości to cel każdego istnienia a więc stwórzmy ludzkie środowisko społeczne w którym to uczucie będzie podstawą działania jego członków. W takim środowisku bycie królem i królową będzie przyjemnością. Takie środowisko społeczne pragnę wykreować w Polsce. Jest to mój życiowy cel otrzymany od Opatrzności dla przełamania współczesnego kryzysu cywilizacyjnego i środowiskowego.

Jakuszowice, 15 Kwietnia 2023, godzina 5:00                                         Bogdan Jacek Góralski  25 visits · 4 online © 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *