The convergence of political systems will create an ideal social system

 Add Account

The convergence of political systems will create an ideal social system

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 13h · edited: 1sPublic  Edit

The convergence of political systems will create an ideal social system

Improved May 26, 2023

In my student days, I learned about the theory of convergence of economic systems – political systems. According to the convergence theory, political systems converge in the future in an ideal socio-economic-political order.

In my political, socio-economic program, I aim to establish a new Kingdom of Poland, the assumptions of which are based on a comprehensive analysis of the advantages and disadvantages of all systems of governing people.

The Slavic system of values based on the freedom of the individual within the community was based on a common treasure and no inheritance of property – especially land ownership. In the Slavic system of values, land belonged to no one and was only used by the host.

From the tribal system, I adopted the tribal organization of a local community that manages in an optimal way (resulting from the sum of its skills) on the area of land assigned to it.

From the feudal system, I adopted the principle of royal power resulting from the comprehensive knowledge of the king supported by a national council formed of people of knowledge, and I also accepted the division of arable land into small leased plots cultivated by free peasants organized into free local communities, but with the reservation that it would be an egalitarian system . The central trade and service monopoly of the king will support the self-government of local communities.

  From the capitalist system I took the principle of free enterprise, aiming at the freedom to get rich by creating jobs, but devoid of the need to make a profit at any cost.

From the Marxist system I took the recommendation to use innate human talents and social use of unlimited drive to meet one’s individual needs.

From the philosophical systems of East and West, North and South, I have created an ethical thinking base on consisting restraining selfishness and pursuing one’s goals in harmony with the superior community and natural surroundings. Man should not avoid life’s difficulties because suffering in overcoming them brings him knowledge. Since ignorance is the root of all evil, we must remove it from our lives through critical thinking and continuous learning.

From these above properties, in my opinion, I created an ideal farming system devoid of the disadvantages of previous systems – I created a project for the future Kingdom of Poland which is based on the harmonious cooperation of women and men in our evolution purpose realizing.

Warsaw, May 25, 2023, 19:53 Bogdan Jacek Góralski

Inspiration taken from:

The Foulness of “Social Emotional Learning” by John Droz jr.

https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F786088ae-3fc8-46f3-b7e4-31be6148d8a3_800x400.png?utm_source=substack&utm_medium=email

Zbieżność systemów politycznych wykreuje idealny system społeczny

W moich studenckich czasach pobrałem naukę o teorii konwergencji systemów gospodarowania-systemów politycznych. W myśl teorii konwergencji systemy polityczne zbiegają się w przyszłości w idealnym porządku społeczno-gospodarczym-politycznym.

W moim programie polityczno-społeczno-gospodarczym zmierzam do ustanowienia nowego Królestwa Polskiego, którego założenia są oparte na wszechstronnej analizie wad i zalet wszystkich systemów rządzenia ludźmi.

Słowiański system wartości oparty na wolności jednostki w ramach wspólnoty był oparty na wspólnym skarbie i braku dziedziczenia własności- szczególnie własności ziemi. W słowiańskim systemie wartości ziemia należała do nikogo a jedynie była użytkowana przez gospodarza.

Z systemu plemiennego przyjąłem organizację plemienną wspólnoty lokalnej gospodarującej w sposób optymalny ( wynikający z sumy posiadanych umiejętności) na przydzielonym jej obszarze ziemi.

Z systemu feudalnego przyjąłem zasadę władzy królewskiej wynikającej z wszechstronnej wiedzy króla wspomaganego przez radę krajową utworzoną z ludzi wiedzy, a także przyjąłem podział ziemi uprawnej na małe dzierżawione działki uprawiane przez wolnych kmieci zorganizowanych w wolne społeczności lokalne, ale z zastrzeżeniem, że będzie to system egalitarny. Centralny monopol handlowo-usługowy króla będzie wspierał samorządność lokalnych społeczności.

 Z systemu kapitalistycznego pobrałem zasadę wolnej przedsiębiorczości zmierzającej do wolności bogacenia się przez tworzenie miejsc pracy, ale pozbawionej konieczności osiągania zysku za wszelką cenę.

Z systemu marksistowskiego pobrałem zalecenie wykorzystania wrodzonych uzdolnień ludzkich i społecznego wykorzystania nieograniczonego pędu do zaspokajania swoich indywidualnych potrzeb.

Z systemów filozoficznych Wschodu i Zachodu, Północy i Południa utworzyłem etyczną syntezę opartą na powstrzymaniu egoizmu i realizowaniu własnych celów w harmonii z nadrzędną społecznością i naturalnym środowiskiem. Człowiek nie powinien  unikać życiowych trudności bo cierpienie w ich przezwyciężaniu przynosi mu wiedzę. Ponieważ przyczyną wszelkiego zła jest niewiedza musimy ją usuwać z naszego życia przez krytyczne myślenie i ciągłą naukę.

Z tych powyższych właściwości utworzyłem moim zdaniem idealny system gospodarowania pozbawiony wad poprzednich systemów- utworzyłem projekt przyszłego Królestwa Polskiego opartego na harmonijnej współpracy kobiet i mężczyzn w realizacji celu naszej ewolucji.  

Warszawa, dnia 25 Maja 2023 roku, godzina 19:53                      Bogdan Jacek Góralski28 visits · 2 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

The convergence of political systems will create an ideal social system

In my student days, I learned about the theory of convergence of economic systems – political systems. According to the convergence theory, political systems converge in the future in an ideal socio-economic-political order.

In my political, socio-economic program, I aim to establish a new Kingdom of Poland, the assumptions of which are based on a comprehensive analysis of the advantages and disadvantages of all systems of governing people.

The Slavic system of values based on the freedom of the individual within the community was based on a common treasure and no inheritance of property – especially land ownership. In the Slavic system of values, land belonged to no one and was only used by the host.

From the tribal system, I adopted the tribal organization of a local community that manages in an optimal way (resulting from the sum of its skills) on the area of land assigned to it.

From the feudal system, I adopted the principle of royal power resulting from the comprehensive knowledge of the king supported by a national council formed of people of knowledge, and I also accepted the division of arable land into small leased plots cultivated by free peasants organized into free local communities, but with the reservation that it would be an egalitarian system . The central trade and service monopoly of the king will support the self-government of local communities.

  From the capitalist system I took the principle of free enterprise, aiming at the freedom to get rich by creating jobs, but devoid of the need to make a profit at any cost.

From the Marxist system I took the recommendation to use innate human talents and social use of unlimited drive to meet one’s individual needs.

From the philosophical systems of East and West, North and South, I have created an ethical thinking base on consisting restraining selfishness and pursuing one’s goals in harmony with the superior community and natural surroundings.

From these above properties, in my opinion, I created an ideal farming system devoid of the disadvantages of previous systems – I created a project for the future Kingdom of Poland which is based on the harmonious cooperation of women and men in our evolution purpose realizing.

Warsaw, May 25, 2023, 19:53 Bogdan Jacek Góralski

Zbieżność systemów politycznych wykreuje idealny system społeczny

W moich studenckich czasach pobrałem naukę o teorii konwergencji systemów gospodarowania-systemów politycznych. W myśl teorii konwergencji systemy polityczne zbiegają się w przyszłości w idealnym porządku społeczno-gospodarczym-politycznym.

W moim programie polityczno-społeczno-gospodarczym zmierzam do ustanowienia nowego Królestwa Polskiego, którego założenia są oparte na wszechstronnej analizie wad i zalet wszystkich systemów rządzenia ludźmi.

Słowiański system wartości oparty na wolności jednostki w ramach wspólnoty był oparty na wspólnym skarbie i braku dziedziczenia własności- szczególnie własności ziemi. W słowiańskim systemie wartości ziemia należała do nikogo a jedynie była użytkowana przez gospodarza.

Z systemu plemiennego przyjąłem organizację plemienną wspólnoty lokalnej gospodarującej w sposób optymalny ( wynikający z sumy posiadanych umiejętności) na przydzielonym jej obszarze ziemi.

Z systemu feudalnego przyjąłem zasadę władzy królewskiej wynikającej z wszechstronnej wiedzy króla wspomaganego przez radę krajową utworzoną z ludzi wiedzy, a także przyjąłem podział ziemi uprawnej na małe dzierżawione działki uprawiane przez wolnych kmieci zorganizowanych w wolne społeczności lokalne, ale z zastrzeżeniem, że będzie to system egalitarny. Centralny monopol handlowo-usługowy króla będzie wspierał samorządność lokalnych społeczności.

 Z systemu kapitalistycznego pobrałem zasadę wolnej przedsiębiorczości zmierzającej do wolności bogacenia się przez tworzenie miejsc pracy, ale pozbawionej konieczności osiągania zysku za wszelką cenę.

Z systemu marksistowskiego pobrałem zalecenie wykorzystania wrodzonych uzdolnień ludzkich i społecznego wykorzystania nieograniczonego pędu do zaspokajania swoich indywidualnych potrzeb.

Z systemów filozoficznych Wschodu i Zachodu, Północy i Południa utworzyłem etyczną syntezę opartą

na powstrzymaniu egoizmu i realizowaniu własnych celów w harmonii z nadrzędną społecznością.

Z tych powyższych właściwości utworzyłem moim zdaniem idealny system gospodarowania pozbawiony wad poprzednich systemów- utworzyłem projekt przyszłego Królestwa Polskiego opartego na harmonijnej współpracy kobiet i mężczyzn w realizacji celu naszej ewolucji.  

Warszawa, dnia 25 Maja 2023 roku, godzina 19:53                            Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *