Human influence on the Earth’s climate is nonsense

Human influence on the Earth’s climate is nonsense

Western science promotes a lot of nonsense that stupefies public opinion and one of them is the thesis about the human impact on the climate. I have published many works on the Internet that strongly refute this thesis, but the Western media, which are in the hands of Jews, keep silent about my works. The East has accepted my work and rated it well, so it doesn’t care about the West’s stupid policy of discriminating against fossil fuels.

Today I will present to you one more irrefutable proof that my thesis about the influence of gravity from the solar system on the earth’s climate is true. For almost 10 years, I have been running a public Facebook group called “Long-Term Weather Forecast”, which currently has 5,800 members.

Link to the group: https://www.facebook.com/groups/1851840285061938

I publish in it, based on my knowledge, weather and climate forecasts of the Earth six months or even years in advance. Recently, on June 7, I published a forecast that after a prolonged drought from the end of May 2023, from June 9 to June 26, heavy rains will fall. This was related to the strong gravitational interactions of solar system objects from June 9, 2023 on the Earth’s climate mechanism described in my works published on the Internet. Numerous conjunctions of the planets and the Moon observed during this period each time caused waves of torrential rains on the days of the conjunctions. Today, i.e. June 27, 2023, the first quarter of the Moon passes and also causes a rainy wave. The described climatic phenomena are proof of the correctness of my climatic theory and the strong influence of gravity on the Earth’s climate system, which makes it possible to forecast the weather and changes in the Earth’s climate. Such predictions are not made possible by the nonsense about the human impact on the Earth’s climate promoted by Western media and supported by Jewish capital.

Only the subsidy support of this scientific nonsense allows the Western Jews to fool the public opinion of the world for so long. They probably need it to maintain control over the Western world.

Jakuszowice, June 27, 2023, 4:08 am Bogdan Jacek Góralski

Wpływ człowieka na klimat Ziemi to bzdura

Zachodnia nauka lansuje wiele bzdur ogłupiających opinię publiczną a jedną z nich jest teza o wpływie człowieka na klimat. Opublikowałem w Internecie wiele prac, które stanowczo obalają tę tezę, ale zachodnie media będące  w ręku Żydów przemilczają moje prace. Wschód przyjął moje prace i dobrze je ocenił dlatego nie przejmuje się głupią polityką Zachodu dyskryminującą paliwa kopalne.

Dziś przedstawię Wam jeszcze jeden niezbity dowód, że moja teza o wpływie grawitacji z Układu Słonecznego na klimat ziemski jest prawdziwa. Od prawie 10 lat prowadzę na Facebooku publiczną grupę o nazwie polskiej „Długoterminowa prognoza pogody”, która liczy obecnie 5800 członków.

Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/1851840285061938

Publikuję w niej na podstawie mojej wiedzy prognozy pogody i klimatu  Ziemi z półrocznym,  a nawet wieloletnim wyprzedzeniem. Ostatnio w dniu 7 czerwca opublikowałem prognozę, że po długotrwałej suszy od końca maja 2023 od 9 czerwca do 26 czerwca będą padały ulewne deszcze. Było to związane z  silnymi oddziaływaniami grawitacyjnymi obiektów Układu Słonecznego od 9 czerwca 2023 na Ziemski mechanizm klimatyczny opisany w moich pracach opublikowanych w Internecie. Liczne koniunkcje planet i Księżyca obserwowane w tym okresie powodowały każdorazowo fale ulewnych deszczy w dniach zachodzących koniunkcji. Dziś tj. 27 czerwca 2023 mija pierwsza kwadra Księżyca i też powoduje deszczową falę. Opisane zjawiska klimatyczne są dowodem poprawności moje teorii klimatycznej i silnego oddziaływania grawitacji na system klimatyczny Ziemi co umożliwia prognozowanie pogody i zmian klimatu Ziemi. Takich prognoz nie umożliwia bzdura o wpływie człowieka na klimat Ziemi lansowana przez zachodnie media i wspierana przez żydowski kapitał.

Tylko wsparcie dotacjami tej naukowej bzdury pozwala zachodnim Żydom tak długo ogłupiać opinię publiczną świata. Zapewne jest to im potrzebne do zachowania kontroli nad Zachodnim światem.

Jakuszowice, dnia 27 czerwca 2023, godzina 4:08      Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *