What does the implementation of my plans to establish a POL-CAT joint-stock company mean for the world???

 Add Notes Messages Subscribed 48 Shared with you

 

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 3m

Public 

 Edit

What does the implementation of my plans to establish a POL-CAT joint-stock company mean???

The implementation of my plans to establish the POL-CAT joint-stock company means the end of the soulless rule of the Sephardic Jewish oligarchy in Poland and the end of the mafia interests of the Catholic Church. It also means the end of aggressive American policy aimed at conflict with Russia and China, because my political initiative to establish a renewed Kingdom of Poland is in fact a far-reaching project to unite all the countries of the Eurasian continent into one organization. So Sephardic American and Polish Jews have an interest in me ending my life as soon as possible and for this purpose they ordered to my Jewish family to kill me – they want to get rid of me at all costs and take over my property and intellectual rights through inheritance mechanisms. So is my fate sealed?
Warsaw, September 2, 2023, 2:33 a.m. Bogdan Jacek Góralski

Co oznacza realizacja moich planów powołania do życia POL-CAT joint-stock company???

Realizacja moich planów powołania do życia POL-CAT joint-stock company oznacza koniec bezdusznych rządów sefardyjskiej oligarchii żydowskiej w Polsce i koniec mafijnych interesów Kościoła Katolickiego. Oznacza to także koniec realizacji przez Polskę agresywnej polityki amerykańskiej nakierowanej na konflikt z Rosją i Chinami ponieważ moja inicjatywa polityczna powołania do życia odnowionego Królestwa Polskiego to w istocie dalekosiężny projekt zjednoczenia w jedną organizację wszystkich państw kontynentu euroazjatyckiego. Tak więc sefardyjscy Żydzi amerykańscy i polscy mają interes w tym abym zakończył życie jak najprędzej i w tym celu napuścili na mnie moją żydowską rodzinę- chcą za wszelką cenę pozbyć się mnie i poprzez mechanizmy dziedziczenia przejąć moje prawa majątkowe i intelektualne. Czy zatem moje losy są przesądzone?  


Warszawa, dnia 2 września 2023 roku, godzina 2:33     Bogdan Jacek Góralski

10 visits · 10 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *