Multiplicity of religious, ethical systems and conflicts between them

10. Multiplicity of religious, ethical systems and conflicts between them

A chapter of  book titled Natural history and climate change.

The evolution of human societies take place in various natural environments has caused the emergence of different ethical systems and resulting religious systems in the world’s realms. They differ primarily with social relations between a man and a woman, and  the one can not exist without the other. The ethical and religious system results from the adaptation of the society to the given natural and social conditions, but migrations of nations and their cultures, moving as a result of climate change at different times on different sides of the world, have led to a huge mosaic of beliefs. The processes of globalization, made possible by technological progress in means of communication and transport, result in progressive unification of the customs of the social world environment. This puts pressure on the shape of world culture, part of which are ethical systems and the resulting religious and ideological systems. This is illustrated by the following quote:

Western philosophers see two main differences between their own and eastern thought (…). First, the rejection of the subject, for in various ways Buddhism, Taoism, and Hinduism deny what for the West is the basic obviousness, namely “I”, whose illusory character are trying to show the mentioned doctrines. For them, every being is only a temporary system of biological and mental phenomena deprived of a permanent element, of any “self”: impermanent appearance, inevitably doomed to disintegration. The second rejection concerns discourse. Since the Greeks, the West believes that man has the ability to understand the world using a language subordinated to reason: a well-constructed discourse is consistent with reality, arrives at things and reflects it. Meanwhile, according to the Eastern concept, all speech is inevitably inadequate to reality. The ultimate nature of the world, assuming that such a concept makes sense, eludes us. Exceeds our ability to reflect and express. We can not find out anything about it and we can not say anything about it (Lévi-Strauss 2013: 42-43).

Each “I” is an integral part of the community. Destination of the “I” is  to melt in society, harmonizing “I”  efforts with society as a living environment. “I” can survive in its works and become eternal. “I” is an intelligently variable algorithm conditioned by the environment and as such it can exist eternally with this renewed environment.

My concept of the time wheel, assuming the existence of an infinite number of parallel realities, confirms the adequacy of speech, which develops along with civilization and its concepts, achieving at the end of the history of each world divine precision and perfection.

It is logical to say that the further development of the means of interpersonal communication, which are the Internet and intercontinental transport, will force the progressive unification of the global ethical system, which will allow us to overcome many prejudices between nations and organize activities for global peace. The obstacle in this process will probably be clerics (ideologues), persisting in teaching different religions. Give them means of living and make  friendly for the others.

Warsaw, 2011                     Bogdan Góralski

10. Wielość systemów etycznych i konflikty pomiędzy nimi


Fragment książki zatytułowanej Historia naturalna i zmiany klimatu.

Ewolucja społeczeństw ludzkich odbywająca się w różnych środowiskach przyrodniczych spowodowała powstanie w krainach świata odmiennych systemów etycznych i  wynikających z nich systemów religijnych. Różnią się one przede wszystkim stosunkami społecznymi pomiędzy mężczyzną i kobietą, a przecież jedno bez drugiego nie może istnieć. System etyczny i  religijny wynika z przystosowania społeczeństwa do danych warunków przyrodniczo-społecznych, jednakże migracje narodów i ich kultur, przemieszczających się w wyniku zmian klimatu w różnych czasach na różne strony świata, doprowadziły do ogromnej mozaiki wierzeń. Procesy globalizacji, umożliwione  postępem technologicznym w środkach łączności i transportu, skutkują postępującym ujednoliceniem obyczajów społecznego środowiska światowego. Powoduje to presję na kształt światowej kultury, której częścią są systemy etyczne i wynikające z nich systemy religijne i ideologiczne. Ilustruje to następujący cytat:

Zachodni filozofowie postrzegają dwie główne różnice między myślą własną a wschodnią.(…). Po pierwsze, odrzucenie podmiotu, albowiem na różny sposób buddyzm, taoizm, hinduizm negują to, co dla Zachodu stanowi podstawową oczywistość, a mianowicie „ja”, którego złudny charakter starają się pokazywać wymienione doktryny. Dla nich każdy byt to tylko tymczasowy układ zjawisk biologicznych i psychicznych pozbawiony trwałego elementu, jakiejkolwiek „jaźni”: nietrwały pozór, nieuchronnie skazany na rozpad. Drugie odrzucenie dotyczy dyskursu. Od czasów Greków Zachód wierzy, że człowiek ma zdolność pojmowania świata przy wykorzystaniu języka podporządkowanego rozumowi: dobrze skonstruowany dyskurs jest zgodny z rzeczywistością, dochodzi do porządku rzeczy i odzwierciedla go. Tymczasem w myśl koncepcji wschodniej wszelka mowa jest nieuchronnie nieadekwatna wobec rzeczywistości. Ostateczna natura świata, zakładając, że takie pojęcie ma sens, wymyka się nam. Przekracza nasze zdolności refleksji i ekspresji. Nic nie możemy się o niej dowiedzieć i nic nie potrafimy o niej powiedzieć (Lévi-Strauss 2013:42-43).

Każde „ja” stanowi integralną cząstkę społeczności.  Przeznaczeniem „ja” jest roztopienie się w społeczeństwie, zharmonizowanie swoich wysiłków ze społeczeństwem jako środowiskiem życia. „Ja” może przetrwać w swoich dziełach i stać się wiecznym. „Ja” jest inteligentnie zmiennym algorytmem warunkowanym przez środowisko i jako takie może istnieć wiecznie wraz z tym odnawianym środowiskiem.

Moja koncepcja koła czasu, zakładająca istnienie nieskończonej liczby równoległych rzeczywistości, potwierdza adekwatność mowy, która rozwija się wraz z cywilizacją i jej pojęciami, osiągając na krańcu dziejów każdego świata boską precyzję i doskonałość.

Logiczne jest twierdzenie, że dalszy rozwój środków komunikacji międzyludzkiej, którymi są Internet i transport międzykontynentalny, wymusi postępującą unifikację światowego systemu etycznego, co pozwoli na przełamanie wielu uprzedzeń między narodami i zorganizowanie działań dla zaprowadzenia pokoju światowego. Przeszkodą w tym procesie będą prawdopodobnie duchowni (ideolodzy), utrzymujący się z nauczania różnych religii. Należy zapewnić im utrzymanie i nakłonić do porozumienia.

Warszawa, 2011                     Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *