My letter to the Embassy of Israel and the Embassy of Palestine and the Catholic Church

 Add Notes Messages Subscribed 48 Shared with you

 bogdangoralski

My letter to the Embassy of Israel and the Embassy of Palestine and the Catholic Church

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 6m · edited: 0s

Public 

 Edit

My letter to the Embassy of Israel and the Embassy of Palestine and the Catholic Church

Over 20 years ago, I handed Cardinal Franciszek Macharski, the Embassy of Israel and the Embassy of Palestine a letter with a peace initiative consisting in inviting the excess population from Israel and Palestine to Poland. I later developed this initiative into the Program of the Decalogue Party, which included a preliminary plan for reforms in Poland aimed at transforming the Polish state into a country favorable to emigrants from overpopulated countries of the world. I spent the next 20 years on scientific research aimed at developing a modern ideology that is necessary to introduce a socio-economic order transforming the Polish state into a modernly managed Kingdom of Poland. The future Polish Kingdom designed by me will eliminate the ideological conflicts existing in the modern world and create optimal living conditions for Poles and future migrants.

I have published all my works in free access on the Internet and I am waiting for a favorable moment to implement my idea for Poland and the world.

Warsaw, October 9, 2023, 18:26 Bogdan Jacek Góralski

Mój list do Ambasady Izraela i Ambasady Palestyny oraz Kościoła Katolickiego

20 lat temu przekazałem kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu, Ambasadzie Izraela i Ambasadzie Palestyny list z inicjatywą pokojową polegającą na zaproszeniu do Polski nadmiaru ludności z Izraela i Palestyny do Polski. Inicjatywę tę rozwinąłem później w Program Partii Dekalogu, który zawierał wstępny plan reform w Polsce zmierzających do przekształcenia państwa polskiego w kraj sprzyjający emigrantom z przeludnionych krajów świata. Następne 20 lat spędziłem na badaniach naukowych zmierzających do opracowania nowoczesnej ideologii, która jest konieczna do zaprowadzenia ładu społeczno-gospodarczego przekształcającego państwo polskie w nowocześnie zarządzane Królestwo Polskie. Przyszłe Królestwo Polskie zaprojektowane przeze mnie usunie konflikty ideologiczne istniejące we współczesnym świecie i stworzy Polkom I Polakom oraz przyszłym migrantom optymalne warunki do życia.

Wszystkie moje prace opublikowałem w wolnym dostępie w Internecie i czekam na sprzyjający moment do zrealizowania mojego pomysłu na Polskę i świat.

Warszawa, dnia 9 października 2023, godzina 18:26                Bogdan Jacek Góralski

20 visits · 20 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *