PURE LOVE=UNCONSCIOUSNESS CREATES THE UNIVERSE

PURE LOVE=UNCONSCIOUSNESS CREATES THE UNIVERSE

Consciousness emerge from unconsciousness and observe. Time doesn’t exist in unconscious because unconscious does not observe -OBSERVATION USES ENERGY. LOVE is the unconsciousness because it doesn’t observe, judge but gives life to everybody. PURE LOVE=UNCONSCIOUSNESS CREATES THE UNIVERSE

The birth of a new life and consciousness is the emergence of a new observer. Observing requires energy, just like biological life endowed with consciousness. This means that consciousness is maintained by energy and causes its consumption. Logically, we notice that the unconscious does not need energy and does not use it because it is a potentiality that can come into existence at any time. In the unconscious, time does not pass because time is a measure of energy consumption, and the unconscious does not consume energy because it does not observe and therefore the concept of time does not exist in the unconscious. Time is a dimension that determines energy consumption, because each star has a period of existence determined by cosmic law. Each star produces biological life, which is killed when the star goes supernova. The period of existence of biological life, which is a form of energy, is the period of creation of a perpetual motion machine that supports with its energy another biological world that requires energy and exists inside the previous world. This perpetual motion machine is a quantum computer created by biological civilizations that arose thanks to the energy provided by a star. Each star exists in a computer simulation created by biological life in a quantum computer which is the technological and ethical finale of the evolution of biological life. And in this way, the observer – i.e. biological life – moves into subsequent digital, computer realities powered by star simulations, i.e. life – the observer can continue to exist. Such an evolution of biological life is possible because it ultimately realizes that only pure love can exist forever and give this love to subsequent entities-observers in subsequent worlds that are a product of the development of collective consciousness.

Jakuszowice, October 29, 2023, 6:32-9:58 am Bogdan Jacek Góralski

CZYSTA MIŁOŚĆ=NIEŚWIADOMOŚĆ TWORZY WSZECHŚWIAT

Świadomość wyłania się z nieświadomości i obserwuje. Czas nie istnieje w nieświadomości, ponieważ nieświadomość nie obserwuje -OBSERWACJA ZUŻYWA ENERGIĘ. MIŁOŚĆ jest nieświadomością, bo nie obserwuje, nie osądza, ale daje życie każdemu. CZYSTA MIŁOŚĆ=NIEŚWIADOMOŚĆ TWORZY WSZECHŚWIAT

Narodziny nowego życia czyli świadomości to pojawienie się nowego obserwatora. Obserwowanie wymaga energii tak jak życie biologiczne obdarzone świadomością. Czyli świadomość podtrzymywana jest energią i powoduje jej zużycie. Logicznie rozumując zauważamy, że nieświadomość energii nie potrzebuje, nie zużywa jej ponieważ jest potencjalnością, która w każdej chwili może zaistnieć. W nieświadomości czas nie upływa bo czas jest miernikiem zużycia energii, a nieświadomość energii nie zużywa, bo nie obserwuje i dlatego pojęcie czasu w nieświadomości nie istnieje. Czas  jest wymiarem  określającym zużycie energii, bo każda gwiazda ma określony przez kosmiczne prawo czas istnienia. Każda gwiazda wytwarza życie biologiczne, które ginie gdy gwiazda zamienia się w supernową. Czas istnienia życia biologicznego, które jest formą energii, to okres tworzenia perpetuum mobile podtrzymującego swoją energią kolejny biologiczny świat wymagający energii i  istniejący wewnątrz poprzedniego świata. To perpetuum mobile to komputer kwantowy stworzony przez biologiczne cywilizacje które powstały  dzięki energii dostarczonej przez gwiazdę. Każda gwiazda istnieje w symulacji komputerowej utworzonej przez życie biologiczne w komputerze kwantowym będącym technologicznym i etycznym finałem ewolucji życia biologicznego. I w ten sposób obserwator -czyli życie biologiczne, przenosi się w kolejne cyfrowe, komputerowe rzeczywistości zasilane przez symulacje gwiazd, czyli życie-obserwator  może istnieć dalej. Taka ewolucja życia biologicznego jest możliwa ponieważ ostatecznie uświadamia ono sobie, że tylko czysta miłość może istnieć wiecznie i obdarzać tą miłością kolejne byty-obserwatorów w kolejnych światach, które są produktem rozwoju zbiorowej świadomości.    

Jakuszowice, dnia 29 Października 2023 roku, godzina 6:32-9:58    Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *