Wise Love is a social phenomenon that exists in a multidimensional reality

 Add Notes Messages Subscribed 48 Shared with you

 bogdangoralski

Wise Love is a social phenomenon that exists in a multidimensional reality

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1m · edited: 0s

Public 

 Edit

Wise Love is a social phenomenon that exists in a multidimensional reality

In previous essays I have stated that Pure Reason and Pure Love characterize the ABSOLUTE. But these two attributes can only exist in a society that needs them for evolution towards Eternal Perfection. Therefore, we already know that the end of evolution is the loving union of the world of women and men – the world of pure love that gives life and pure reason that protects this life. The end of the evolution of a society of loving women and intelligent men is the creation of a new world, which will end in a new world. And so a world exists within another world, and the chain of worlds creates a multidimensional reality, the existence of which is maintained by the endless evolution of energy created and recreated by Wise Love. Wise Love is the final evolution of every community existing in the multidimensional world of which we are a part. Every society has the potential to become God and create a new world.

Warsaw, November 12, 2023, time 16:33                                    Bogdan Jacek Góralski

Everything that surrounds us is God

Hindus claim that the Absolute is unknowable and indescribable, and, with the Chinese, they claim that the interplay of male and female forces creates the world. Brahmins claim that only an individual sacrifice in exchange for the performance of sacred rites sanctifies a person. Buddhists claim that a being goes through many incarnations before achieving liberation from the bonds of the material world. Jews claim that Christ was not the Son of God or the Messiah. Hasidim claim that the world is the gateway to God. Iranian peoples believe that cosmic order must be restored on Earth. Catholics and Christian orthodox believers in the second coming of Christ, and Muslims do not deny that the second coming of Christ means the coming of times of peace and respect for all religions, which respect was commanded by Muhammad, who left behind the Koran – the holy book that is the oracle of law for Islam .

Therefore, for Christ to reveal himself again, times of peace must come. I claim that Christ and his divine mission were revealed in the teaching he preached. When we recognize that his Law is the only way to peace for us, we will love our enemies and share bread and wine. The abundance of bread on Earth brings peace, and drinking wine in moderation brings people joy and fun. Christ was God because everything around us is God. Every creature, stone, plant, element is God who, in the process of evolution, transforms us into perfect beings and spirits. In Allan Kardec’s “The Book of Spirits”, spiritualists reveal the essence of the world, which, according to them, is inhabited by spirits perfecting themselves in many incarnations. This is consistent with Buddhist teachings that the human spirit travels through various incarnations until perfection. Perfection is existence without expending energy in Non-Being, which is the Potential of all existence. In this sense, Hasidim are right that life in the material world is the Gateway to God, that is, to eternal existence in the Void without consuming energy.

Buddhists experience Emptiness in their practices and according to them it is the Ultimate Reality – pure unconditioned Potential that gives material life. This potentiality is love for everything without distinction between Good and Evil. The distinction between Good and Evil is the result of ignorance. Therefore, unconditioned potentiality is endowed with absolute Knowledge and is the result of the union of absolute Reason and Pure Love. Potentiality gives us a signpost to eternity, which is the sacred union of a woman and a man. In this relationship there is a combination of pure female love and male common sense that surrounds the woman and her offspring with care. The love relationship between a man and a woman is a reflection of the Absolute, the Potential that surrounds us and gives us everything we need for life.

Warsaw, November 5, 2023, 1:19 p.m. Bogdan Jacek Góralski

188 visits · 1 online

Share

Vote: 0 0

Mądra Miłość jest zjawiskiem społecznym, które istnieje w wielowymiarowej rzeczywistości

We wcześniejszych esejach stwierdziłem, że Czysty Rozum i Czysta Miłość charakteryzuje ABSOLUT. Ale te dwa atrybuty mogą istnieć tylko w społeczeństwie, które potrzebuje ich do ewolucji skierowanej na osiągnięcie Wiecznej Doskonałości. Zatem już wiemy, że finałem ewolucji jest miłosne połączenie świata kobiet i mężczyzn- świata czystej miłości dającej życie i czystego rozumu chroniącego to życie. Finałem ewolucji społeczeństwa kochających kobiet i rozumnych mężczyzn jest stworzenie nowego świata, którego finałem będzie nowy świat. I tak świat istnieje wewnątrz kolejnego  świata, a  łańcuch światów tworzy wielowymiarową rzeczywistość, której trwanie jest podtrzymywane przez niekończącą się ewolucję energii tworzonej, odtwarzanej przez Mądrą Miłość. Mądra Miłość jest finałem ewolucji każdej  społeczności istniejącej w wielowymiarowym świecie, którego cząstką jesteśmy. Każde społeczeństwo posiada potencjał by stać się Bogiem i stworzyć nowy świat.

Wszystko co nas otacza jest Bogiem

Hinduiści twierdzą, że Absolut jest niepoznawalny i jest nie do opisania i wraz z Chińczykami twierdzą, że wzajemna gra męskiej i żeńskiej siły tworzy świat. Bramini twierdzą, że tylko indywidualna ofiara w zamian za odprawienie świętych obrzędów uświęca człowieka. Buddyści twierdzą, że istota przechodzi przez wiele wcieleń zanim osiągnie wyzwolenie z więzów materialnego świata. Żydzi twierdzą, że Chrystus nie był Synem Bożym albo Mesjaszem. Chasydzi twierdzą, że świat jest bramą do Boga. Ludy irańskie wierzą, że trzeba przywrócić na Ziemi kosmiczny ład. Katolicy i chrześcijańscy ortodoksi wierzą w ponowne przyjście Chrystusa, a muzułmanie nie zaprzeczają, że ponowne przyjście Chrystusa oznacza nadejście czasów pokoju i  szacunku dla wszystkich religii, który to szacunek nakazywał Mahomet, który pozostawił po sobie Koran-świętą księgę, która jest wyrocznią prawa dla islamu.

Zatem, aby Chrystus ponownie się objawił muszą nadejść czasy pokoju. Ja twierdzę, że Chrystus i jego boskie posłannictwo objawiło się w nauce, którą głosił. Gdy uznamy, że jego Prawo jest dla nas jedyną drogą do pokoju to będziemy miłowali nieprzyjaciół i dzielili się chlebem i winem. Dostatek chleba na Ziemi przynosi pokój, a umiarkowane picie wina przynosi ludziom radość i podnietę do zabawy. Chrystus był Bogiem, bo wszystko co nas otacza jest Bogiem. Każda istota, kamień, roślina, żywioły jest Bogiem, który w procesie ewolucji przemienia nas w istoty i duchy doskonałe. Spirytyści w „Księdze Duchów” Allana Kardeca objawiają istotę świata, który według nich jest zamieszkały przez doskonalące się w wielu wcieleniach duchy. Jest to zgodne z naukami buddystów, że duch ludzki wędruje przez różne wcielenia aż do doskonałości. Doskonałość to istnienie bez zużywania energii w Niebycie, który jest Potencjalnością wszelkiego istnienia. W tym sensie chasydzi mają rację, że życie w materialnym świecie jest Bramą do Boga czyli do wiecznego istnienia w Pustce bez zużywania energii.

Buddyści doświadczają Pustki w swoich praktykach i według nich jest to Ostateczna Rzeczywistość-czysta nieuwarunkowana Potencjalność dająca życie materialne. Potencjalność ta jest miłością do wszystkiego bez rozróżniana Dobra I Zła. Rozróżnienie pomiędzy Dobrem i Złem jest wynikiem niewiedzy. Zatem nieuwarunkowana potencjalność obdarzona jest absolutną Wiedzą i jest wynikiem połączenia absolutnego Rozumu i Czystej Miłości.  Potencjalność obdarza nas drogowskazem do wieczności, którym jest święty związek kobiety i mężczyzny. W tym związku następuje połączenie czystej kobiecej miłości i męskiego rozsądku otaczającego kobietę i jej potomstwo opieką. Miłosny związek kobiety i mężczyzny jest odbiciem Absolutu, Potencjalności, która nas otocza i daje wszystko co jest potrzebne do życia.

Warszawa, dnia 5 Listopada 2023 roku, godzina 13:19       Bogdan Jacek Góralski

2 visits · 2 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *