How to extract love from the subconscious of an ordinary Pole?

 Add Notes Messages Subscribed 48 Shared with you

 bogdangoralski

How to extract love from the subconscious of an ordinary Pole?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Public 

 Edit

How to extract love from the subconscious of an ordinary Pole?

In order to bring out the love hidden in the subconscious of an ordinary person, first of all, we must provide him with the means to live a decent life. How to accomplish this task?

Where do ordinary Poles mainly work?

According to the Integrated Educational Platform of the Ministry of Education and Science of the Polish Government:

https://zpe.gov.pl/a/struktura-zatrudczenia-i-problem-bezrobocia-w-polsce/DKBnp9pW8

Poland is dominated by lowlands and we have a favorable climate, which is why it has long been a typically agricultural country . It was only at the end of the 19th century that industry began to develop on a larger scale . Later, almost throughout the 20th century, the number of people employed in industry gradually increased. This was the case until the breakthrough year of 1989, when this trend was reversed. We then moved from a centrally controlled socialist economy to a market economy , in which the most important thing is the profitability of companies. Many unprofitable state-owned industrial plants went bankrupt, and others were privatized and restructured (reorganized). All this led to a reduction in industrial employment from 34% in 1990 to 28.6% in 2003. At the same time, changes in the Polish economy were constantly taking place, aimed at, among others, attracting foreign capital that would contribute to the creation of new jobs. Many factories were moved from Western Europe to Poland due to cheaper labor. To encourage foreign investors, Special Economic Zones were created in which business activities can be conducted on preferential terms (income tax exemption). And after joining the European Union in 2004, we became even more accessible to foreign business. As a result, employment in industry increased slightly and stabilized in Poland at just over 30% .

In Western Europe, only a few percent of workers are employed in agriculture. In Poland, it is still several percent of the working population.

Our service department is developing very dynamically. And this is also a good trend. In highly developed countries, the share of people employed in this sector of the economy exceeds 70%, and in Poland it is only approaching 60%. High employment in services indicates a high standard of living. After all, services are designed to meet various human needs. Wealthy societies willingly use various services, spend large amounts of money on them and thus contribute to their further development.

  • services – non-productive human activity aimed at meeting the needs of other people or companies, institutions, organizations; they are most often divided into tangible services (trade, repairs, transportation, tourism, telecommunications, banking, etc.) and intangible services (education, health care, administration, army, police, fire brigade, etc.).

Let us consider how employment has changed in Poland as a result of the departure from state socialism and the introduction of profit-oriented capitalism in business?

First of all, there was a regression in agriculture related to the cessation of sales of Polish agricultural products to Poland. Before 1990, there was a state food purchase facility in Poland, the surplus of which was exported mainly to Russia.

The liquidation of the Council for Mutual Economic Assistance and the collapse of state socialism in Poland, and then in other socialist countries, resulted in the severance of economic ties, primarily with Russia. Russia currently imports food worth around $50 billion. Socialist Poland exported the most food to Russia among the socialist countries. Russia’s cessation of food exports from Poland was probably caused by the liquidation of the state food purchase and the domination of the Polish market by small traders who were not trading partners for Russia, which conducts central food purchases. This resulted in a lack of demand for Polish agriculture and a drop in employment in it by almost 20% – from 30.4 to 11.6%. Polish agriculture does not use its potential possibilities and currently produces twice less than, for example, Germany with a similar area. Polish farmers simply died out for economic reasons. Increasing the production of Polish agriculture (if demand from the East reappeared) would require a huge inflow of labor from overpopulated countries.

Poland’s industrial production and employment in industry remained at a similar level, but the quality of the manufactured products was higher due to the inflow of new technologies and foreign investments. However, Polish industry does not have adequate scientific and technological support.

Services and trade have developed over 33 years , but are still not developed to the level of industrialized countries. Polish trade is dominated by Western retail chains, which eliminate Polish traders who run economically weak small and medium-sized companies from trade.

My idea of establishing a free-market commercial, service and scientific headquarters POL-CAT joint- stock a company operating without profit and owned by employees aims to transform the sphere of the Polish economy that determines the efficiency of industry and agriculture, i.e. the transformation of Polish trade, services and science. Over the course of my life, I have learned the secrets of Polish services, trade and science and I know that their condition is deplorable.

POL-CAT joint- stock company is to introduce a new, better quality in these spheres of activity of Poles and is to help improve the renewed Kingdom of Poland, which I believe the world needs.

In the renewed Kingdom of Poland, all Poles and migrants will have a chance to live with dignity, and probably then love for the world will appear and blossom in their lives.

Warsaw, November 27, 2023, 6:11 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Jak wydobyć miłość z podświadomości zwykłego Polaka?

Aby wydobyć miłość  ukrytą w podświadomości zwykłego człowieka należy przede wszystkim zapewnić mu środki do godnego życia. Jak to zadanie zrealizować?

Gdzie głównie pracują zwykli Polacy?

Według Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki Rządu Polskiego:

https://zpe.gov.pl/a/struktura-zatrudnienia-i-problem-bezrobocia-w-polsce/DKBnp9pW8

Na ilustracji cztery wykresy kołowe. 1990200320092015rolnictwo30,40%18,20%13,40%11,60%przemysł34,00%28,60% 31,00%30,30%usługi35,60%53,20%55,60%57,90%

Polsce zdecydowanie przeważają niziny i mamy sprzyjający klimat, dlatego od dawna jest krajem typowo rolniczym. Dopiero pod koniec XIX wieku na większą skalę zaczął się rozwijać przemysł. Później niemal przez cały XX wiek stopniowo wzrastała liczba zatrudnionych w przemyśle. Tak było do przełomowego roku 1989, kiedy to nastąpiło odwrócenie tego trendu. Przeszliśmy wtedy z centralnie sterowanej gospodarki socjalistycznej na gospodarkę rynkową, w której liczy się przede wszystkim opłacalność działania firm. Upadło wiele nierentownych państwowych zakładów przemysłowych, a inne były prywatyzowane i restrukturyzowane (reorganizowane). Wszystko to doprowadziło do zmniejszenia zatrudnienia w przemyśle z 34% w 1990 roku do 28,6% w 2003 roku. Jednocześnie stale trwały przemiany w polskiej gospodarce mające na celu m.in. ściągnięcie kapitału zagranicznego, który przyczyniłby się do tworzenia nowych miejsc pracy. Wiele fabryk zostało przeniesionych z Europy Zachodniej do Polski ze względu na tańszą siłę roboczą. Aby zachęcić inwestorów zagranicznych, utworzone zostały Specjalne Strefy Ekonomiczne, w których na preferencyjnych zasadach (zwolnienie z podatku dochodowego) można prowadzić działalność gospodarczą. A po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku staliśmy się jeszcze bardziej dostępni dla zagranicznego biznesu. Dzięki temu zatrudnienie w przemyśle nieco wzrosło i ustabilizowało się w Polsce na poziomie niewiele ponad 30%.

W Europie Zachodniej w rolnictwie zatrudnionych jest zaledwie kilka procent pracujących. W Polsce wciąż jest to kilkanaście procent pracujących.

Dział usług rozwija się u nas bardzo dynamicznie. I to również jest dobra tendencja. W państwach wysokorozwiniętych udział zatrudnionych w tym dziale gospodarki przekracza 70%, a w Polsce dopiero zbliża się do 60%. Duże zatrudnienie w usługach świadczy o wysokim poziomie życia. Usługi mają wszak za zadanie zaspokajanie rozmaitych potrzeb człowieka. Zamożne społeczeństwa chętnie korzystają z różnorodnych usług, wydają na nie duże środki finansowe i przyczyniają się tym samym do dalszego ich rozwoju.

  • usługi – nieprodukcyjna działalność człowieka mająca na celu zaspokojenie potrzeb innych ludzi lub firm, instytucji, organizacji; najczęściej dzielone są na usługi materialne (handel, naprawy, przewozy, turystyka, telekomunikacja, bankowość itp.) i niematerialne (edukacja, służba zdrowia, administracja, wojsko, policja, straż pożarna itp.).

Zastanówmy się jak zmieniło się zatrudnienie w Polsce w wyniku odejścia od socjalizmu państwowego i wprowadzenia kapitalizmu nastawionego na zysk w działalności?

Przede wszystkim nastąpił regres w rolnictwie związany z zaprzestaniem sprzedaży produktów polskiego rolnictwa do Polski. Przed 1990 rokiem funkcjonował w Polsce państwowy skup żywności z którego nadwyżki eksportowano głównie do Rosji.

Likwidacja Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i upadek socjalizmu państwowego w Polsce, a potem w innych krajach socjalistycznych spowodował zerwanie więzi ekonomicznych przede wszystkim z Rosją. Rosja obecnie importuje żywność w kwocie około 50 miliardów dolarów. Socjalistyczna Polska eksportowała do Rosji najwięcej żywności spośród krajów socjalistycznych. Zaprzestanie przez Rosję eksportu żywności z Polski było spowodowane prawdopodobnie przez likwidację państwowego skupu żywności i dominację na polskim rynku drobnych handlarzy, którzy nie byli partnerami handlowymi dla Rosji prowadzącej centralne zakupy żywności. Spowodowało to brak popytu dla polskiego rolnictwa i spadek zatrudnienie w nim o prawie 20% -z 30,4 do 11,6%. Rolnictwo polskie nie wykorzystuje swoich potencjalnych możliwości i produkuje obecnie dwukrotnie mniej niż np. podobne obszarowo Niemcy. Rolnicy polscy po prostu wymarli z powodów ekonomicznych. Zwiększenie produkcji polskiego rolnictwa (gdyby ponownie pojawił się popyt ze wschodu) wymagałoby ogromnego dopływu siły roboczej z przeludnionych krajów.

Produkcja przemysłowa Polski i zatrudnienie w przemyśle pozostało na podobnym poziomie ale na produkowane wyroby są na lepszym poziomie jakościowym z uwagi na napływ nowych technologii i inwestycji zagranicznych. Polski przemysł nie ma jednak odpowiedniego usługowego zaplecza naukowo-technologicznego.

Usługi i handel rozwinęły się na przestrzeni 33 lat, ale są nadal nierozwinięte do poziomu krajów uprzemysłowionych. W handlu polskim dominują zachodnie sieci handlowe eliminujące z handlu polskich handlowców, którzy prowadzą słabe ekonomicznie małe i średnie firmy.

Mój pomysł powołania wolnorynkowej centrali handlowo-usługowo-naukowej POL-CAT joint-stock company działającej bez zysku i będącej własnością pracowników ma na celu przeobrażenie tej sfery polskiej gospodarki, która decyduje o sprawności przemysłu i rolnictwa, czyli przeobrażenia handlu, usług i nauki polskiej. W ciągu mego życia poznałem tajniki usług, handlu i nauki polskiej i wiem, że ich stan jest opłakany.

POL-CAT joint-stock company ma wprowadzić w tych sferach działalności Polaków nową lepszą jakość i  ma pomóc w usprawnieniu odnowionego Królestwa Polskiego, które jak sądzę jest potrzebne światu.

W odnowionym Królestwie Polskim wszyscy Polacy i migranci zyskają szansę na godne życie i prawdopodobnie wtedy w ich życiu miłość do świata pojawi się i zakwitnie.

Warszawa, dnia 27 Listopada 2023 roku, godzina 18;11   Bogdan Jacek Góralski    

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *