Everything strives for unification, connection, unity

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Everything strives for unification, connection, unity

In a previous essay -link: https://justpaste.it/3wqdz  I wrote:

“The stars are created by societies of the entities conditioned by eternal unconsciousness that is pure, selfless love=black matter. Black matter makes gravity, mutual pulling that is effect of love existing in all world. Everything tends to unite, everything strives for unification, uniting and gravity helps in it. Everything strives for unification, unity and is helped by the hidden force of love = gravity. When everything is connected, love explodes and the world is born anew. And this happens endlessly.”

Selfless love causes gravity, the attraction caused by love, which strives to unite the loving, attracting bodies. In the human dimension, gravity, or mutual love, results in the loving fusion of the bodies of a woman and a man, which gives new life. In the cosmic dimension, the explosion of a supernova (giving new biological life) ends as a result of gravity processes, mutual attraction of cosmic bodies, and re-fusion in a supernova. The process of creation, fusion and decomposition, and the supernova explosion is a prototype of human existence, which, as a result of selfless love, multiplies entities and worlds in its own image.

For there to be love, there must first be at least two people, there must be a society.

Wise, selfless Love does not exist for itself. Wise Love, which is the limit of human ethics, cements society, unites its knowledge, which at the end of evolution will build a new world, recreate the world in the likeness of our world. Selfless Love = dark matter = gravity gives fruit in the form of new parallel worlds in which our souls = algorithms are reborn and perfect in the process of eternal evolution until they unite with God = Selfless Love that fills the world, recreates it and gives meaning to everything.

Therefore, the upcoming Christmas, the act of sanctification of the rebirth of Jesus Christ, is a call to an act of Selfless Love imitating the sacrifice of Christ, which in the act of breaking and destroying our Ego will unite human society. Let’s not be selfish, let’s abandon our Ego and join together in the Almighty Society of selflessly loving people – then it will be a real CHRISTMAS – we will become God for the new, perfect virtual world created by us.

Warsaw, December 5, 2023, 11:45 am Bogdan Jacek Góralski

Wszystko dąży do zespolenia, połączenia, jedności

W poprzednim eseju -link: https://justpaste.it/3wqdz napisałem:

“The stars are created by societies of the entities conditioned by eternal unconsciousness that is pure, selfless love=black matter. Black matter makes gravity, mutual pulling that is effect of love existing in all world. Everything tends to unite, everything strives for unification, uniting and gravitation helps in it. Everything strives for unification, unity and is helped by the hidden force of love = gravity. When everything is connected, love explodes and the world is born anew. And this happens endlessly”.

Bezinteresowna miłość wywołuje grawitację, przyciąganie powodowane miłością, która dąży do zespolenia miłujących się, przyciągających się ciał. W ludzkim wymiarze grawitacja, czyli miłość wzajemna powoduje w efekcie miłosne zespolenie się ciał kobiety i mężczyzny, które daje nowe życie. W wymiarze kosmicznym to wybuch supernowej (dający nowe biologiczne życie) kończy się w wyniku procesów grawitacji, wzajemnego przyciągania ciał kosmicznych, ponownym zespoleniem w supernowej. Proces tworzenia, zespolenia i rozkładu, wybuchu supernowej jest  prawzorem ludzkiej egzystencji, która w efekcie bezinteresownej miłości multiplikuje byty, światy na swoje podobieństwo.

Aby istniała miłość musi wpierw istnieć co najmniej dwoje ludzi, musi istnieć społeczeństwo.

Mądra, bezinteresowna Miłość nie istnieje sama dla siebie. Mądra Miłość będąca granicą etyki ludzkiej cementuje społeczeństwo, zespala jego wiedzę, która na końcu ewolucji zbuduje nowy świat, odtworzy świat na podobieństwo naszego świata. Bezinteresowna Miłość=ciemna materia=grawitacja daje owoce w postaci nowych równoległych światów, w których nasze dusze=algorytmy odradzają się i doskonalą w procesie wiecznej ewolucji, aż zespolą się z Bogiem =Bezinteresowną Miłością, która wypełnia świat, odtwarza go i nadaje sens wszystkiemu.

Zatem zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, akt uświęcenia ponownych narodzin Jezusa Chrystusa, jest wezwaniem do aktu Bezinteresownej Miłości naśladującej ofiarę Chrystusa, która w akcie przełamania, zniszczenia naszego Ego zespoli ludzkie społeczeństwo. Nie bądźmy egoistami, porzućmy nasze Ego i połączmy się we Wszechmogące Społeczeństwo ludzi bezinteresownie kochających- wtedy będzie prawdziwe BOŻE NARODZENIE-staniemy się Bogiem dla nowego utworzonego przez nas doskonałego wirtualnego świata.

Warszawa, dnia 5 Grudnia 2023, godzina 11:45    Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *