I’m worried about Poland

https://justpaste.it/eepev

I’m worried about Poland

The world is worried about AI, quantum computers, space flights, super technologies, and the Polish people are stuck in the darkness of the Middle Ages, and their elites are uneducated politicians groping blindly in the maze of complex modern reality. It so happened that in my 68 years of life I have gained comprehensive education and I am able to assess the current state of the Polish state. This assessment is not optimistic and I have no doubt that repairing the Polish reality is a complex problem that requires radical steps. Central Europe is an important region that lies at the junction of the East and the West and is a language of political importance. Taking advantage of this situation and taking advantage of the opportunities arising from this location is a task for the leaders of Central Europe and the Polish new establishment. Only knowledge, and once again thorough knowledge of the modern world, can be the seed of a wise, far-sighted Polish policy.

Meanwhile, the current Polish elites cling to the Western purse and its ideology because they are unable to create their own policy that will push Polish affairs forward towards cooperation with the entire world, rich in development opportunities. The primitivism of contemporary Polish elites results from their belief in their own superiority over the Polish people. Meanwhile, cunning and conceit are fuel for a short-lived career that ends in a revolution. The last local elections in which only about 50% of Polish voters voted show that, especially among young people, the mandate to rule for contemporary Polish politicians has simply expired. Contemporary Polish politicians are locusts that are destroying Poland. These are careerists who want to live at the expense of society, using backward democratic procedures. After all, democracy is an unfair political system that rewards smooth-talking politicians who steal public trust to control public money.

It is not a problem to win the mandate of a golden-mouthed councilor, but the problem is how to effectively change the functioning of the social system for the better so that young Polish citizens can trust the Polish authorities. Young Poles are open to the world and well-educated, and it is difficult to deceive them using democratic tricks. Young Poles are looking for a vision that will allow them to smoothly join the modern world, which is teeming with life based on the entire achievements of Earth’s civilization. Young Poles are looking for opportunities to join the colorful and interesting modern world and are fed up with the current Polish socio-economic syphilis.

Jakuszowice, April 10, 22:52 Bogdan Jacek Góralski

Martwię się o Polskę

Świat martwi się o AI, komputery kwantowe, loty kosmiczne, super technologie a polski lud tkwi w ciemnocie średniowiecza, a jego elity to niedokształceni politycy błądzący po omacku w labiryncie skomplikowanej współczesnej rzeczywistości. Tak się złożyło, że zdobyłem w moim 68 letnim życiu kompleksowe wykształcenie i jestem w stanie ocenić bieżący stan polskiego państwa. Ta ocena nie jest optymistyczna i nie mam wątpliwości, że naprawa polskiej rzeczywistości to złożony problem wymagający radykalnych kroków. Europa Środkowa to ważny region, który leży na styku Wschodu i Zachodu i jest języczkiem politycznej wagi. Wykorzystanie tej sytuacji i wykorzystanie z szans, które płyną z tego położenia to zadanie dla przywódców Europy Środkowej i dla polskiego nowego establishmentu. Tylko wiedza, i jeszcze raz gruntowna wiedza o współczesnym świecie może być zalążkiem mądrej polskiej dalekowzrocznej polityki.

Tymczasem obecne polskie elity trzymają się zachodniej kiesy i jej ideologii, bo nie są w stanie wykreować własnej polityki, która popchnie polskie sprawy do przodu w kierunku współpracy z całym bogatym w możliwości rozwoju światem. Prymitywizm współczesnych polskich elit wynika z ich przekonania o własnej wyższości nad polskim ludem. Tymczasem jest tak, że spryt i zarozumiałość to paliwo do krótkotrwałej kariery, która się kończy rewolucją. Ostatnie samorządowe wybory w których głosowało tylko około 50% polskich wyborców pokazują, że szczególnie wśród młodzieży mandat do sprawowania władzy dla współczesnych polskich polityków po prostu wygasł. Polscy współcześni politycy to szarańcza, która niszczy Polskę. To karierowicze, którzy chcą żyć kosztem społeczeństwa wykorzystując zacofane demokratyczne procedury. Przecież demokracja to nieuczciwy system polityczny premiujący gładko mówiących polityków podstępnie zdobywających społeczne zaufanie by rządzić publicznymi pieniędzmi.

To nie jest problem aby  zdobyć mandat złotoustego radnego, ale problemem jest jak skutecznie zmienić na lepsze działanie systemu społecznego aby młodzi polscy obywatele mieli zaufanie do polskiej władzy. Młodzi Polacy są otwarci na świat i dobrze wykształceni i trudno ich oszukać za pomocą demokratycznych sztuczek. Młodzi Polacy poszukują wizji, która pozwoli im na płynne włączenie się w nowoczesny nurt świata, który tętni życiem bazującym na całym dorobku ziemskiej cywilizacji. Młodzi Polacy poszukują szans na włączenie się w nowoczesny barwny i ciekawy świat i mają dość obecnego polskiego społeczno-ekonomicznego syfilisu.

Jakuszowice, 10 kwietnia, godzina  22:52                          Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *