What next the world and Poland?

https://justpaste.it/2svy6

JustPaste.it

What next the world and Poland?

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 10m

Public

JustPaste.it

I’m worried about Poland and the world

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 10 kwi 2024 · edited: -61s

Public

I’m worried about Poland and the world

The world is worried about AI, quantum computers, space flights, and super technologies, and the Polish people are stuck in the darkness of the Middle Ages, and their elites are uneducated politicians groping blindly in the maze of complex modern reality. It so happened that in my 68 years of life, I have gained a comprehensive education and I can assess the current state of the Polish state. This assessment is not optimistic and I do not doubt that repairing the Polish reality is a complex problem that requires radical steps. Central Europe is an important region that lies at the junction of the East and the West and is a language of political importance. Taking advantage of this situation and taking advantage of the opportunities arising from this location is a task for the leaders of Central Europe and the Polish new establishment. Only knowledge, and once again thorough knowledge of the modern world, can be the seed of a wise, far-sighted Polish policy.

Meanwhile, the current Polish elites cling to the Western purse and its ideology because they are unable to create a policy that will push Polish affairs forward toward cooperation with the entire world, rich in development opportunities. The primitivism of contemporary Polish elites results from their belief in their superiority over the Polish people. Meanwhile, cunning and conceit are fuel for a short-lived career that ends in a revolution. The last local elections in which only about 50% of Polish voters voted show that, especially among young people, the mandate to rule for contemporary Polish politicians has simply expired. Contemporary Polish politicians are locusts that are destroying Poland. These are careerists who want to live at the expense of society, using backward democratic procedures. After all, democracy is an unfair political system that rewards smooth-talking politicians who steal public trust to control public money.

It is not a problem to win the mandate of a golden-mouthed councilor, but the problem is how to effectively change the functioning of the social system for the better so that young Polish citizens can trust the Polish authorities. Young Poles are open to the world and well-educated, and it is difficult to deceive them using democratic tricks. Young Poles are looking for a vision that will allow them to smoothly join the modern world, which is teeming with life based on the entire achievements of Earth’s civilization. Young Poles are looking for opportunities to join the colorful and interesting modern world and are fed up with the current Polish and international socio-economic syphilis based on violence.

During 22 years of independent research, I created for Polish and non-Polish youth a modern and progressive vision of the Kingdom of Poland in a world with open borders (for the free flow of people, ideas and goods). I have presented these ideas in open-access online publications and I am waiting for them to penetrate the general consciousness of people tired of this daily depressing existence in a human world overwhelmed by prohibitions. The Omnipotence in which I place my trust works slowly and inexorably, and although waiting is an ordeal, I am confident that my ideas will prevail because they are based on all currently available knowledge about global human society. Moreover, my ideas reach beyond the modern limits of human knowledge and set progressive goals for human civilization so that it will achieve perfection and last forever in the Omnipotence that surrounds us.

Jakuszowice, April 10-13, 22:52-3:37                  Bogdan Jacek Góralski

Jakuszowice, April 10, 22:52 Bogdan Jacek Góralski

Martwię się o Polskę i cały świat

Świat martwi się o AI, komputery kwantowe, loty kosmiczne, super technologie a polski lud tkwi w ciemnocie średniowiecza, a jego elity to niedokształceni politycy błądzący po omacku w labiryncie skomplikowanej współczesnej rzeczywistości. Tak się złożyło, że zdobyłem w moim 68 letnim życiu kompleksowe wykształcenie i jestem w stanie ocenić bieżący stan polskiego państwa. Ta ocena nie jest optymistyczna i nie mam wątpliwości, że naprawa polskiej rzeczywistości to złożony problem wymagający radykalnych kroków. Europa Środkowa to ważny region, który leży na styku Wschodu i Zachodu i jest języczkiem politycznej wagi. Wykorzystanie tej sytuacji i wykorzystanie z szans, które płyną z tego położenia to zadanie dla przywódców Europy Środkowej i dla polskiego nowego establishmentu. Tylko wiedza, i jeszcze raz gruntowna wiedza o współczesnym świecie może być zalążkiem mądrej polskiej dalekowzrocznej polityki.

Tymczasem obecne polskie elity trzymają się zachodniej kiesy i jej ideologii, bo nie są w stanie wykreować własnej polityki, która popchnie polskie sprawy do przodu w kierunku współpracy z całym bogatym w możliwości rozwoju światem. Prymitywizm współczesnych polskich elit wynika z ich przekonania o własnej wyższości nad polskim ludem. Tymczasem jest tak, że spryt i zarozumiałość to paliwo do krótkotrwałej kariery, która się kończy rewolucją. Ostatnie samorządowe wybory w których głosowało tylko około 50% polskich wyborców pokazują, że szczególnie wśród młodzieży mandat do sprawowania władzy dla współczesnych polskich polityków po prostu wygasł. Polscy współcześni politycy to szarańcza, która niszczy Polskę. To karierowicze, którzy chcą żyć kosztem społeczeństwa wykorzystując zacofane demokratyczne procedury. Przecież demokracja to nieuczciwy system polityczny premiujący gładko mówiących polityków podstępnie zdobywających społeczne zaufanie by rządzić publicznymi pieniędzmi.

To nie jest problem aby  zdobyć mandat złotoustego radnego, ale problemem jest jak skutecznie zmienić na lepsze działanie systemu społecznego aby młodzi polscy obywatele mieli zaufanie do polskiej władzy. Młodzi Polacy są otwarci na świat i dobrze wykształceni i trudno ich oszukać za pomocą demokratycznych sztuczek. Młodzi Polacy poszukują wizji, która pozwoli im na płynne włączenie się w nowoczesny nurt świata, który tętni życiem bazującym na całym dorobku ziemskiej cywilizacji. Młodzi Polacy poszukują szans na włączenie się w nowoczesny barwny i ciekawy świat i mają dość obecnego polskiego i międzynarodowego społeczno-ekonomicznego syfilisu opartego na przemocy.

W toku 22 letnich samodzielnych badań stworzyłem dla młodzieży polskiej i nie polskiej również, nowoczesną i postępową  wizję Królestwa Polskiego w świecie z otwartymi (dla swobodnego orzepływu ludzi, idei i towarów) granicami. Przedstawiłem te idee w internetowych publikacjach w wolnym dostępie i czekam, aż przenikną do powszechnej świadomości ludzi zmęczonych tą codzienną przygnębiajacą egzystencją w ludzkim świecie obezwładnionym zakazami. Wszechoc, w której pokładam zaufanie, działa powoli i nieubłaganie i choć czekanie jest trudną próbą to jestem pewien, że moje idee zwyciężą bo są oparte na całej obecnie dostępnej wiedzy o globalnym ludzkim społeczeństwie. Co więcej, moje idee sięgają poza współczesne granice ludzkiej wiedzy i wyznaczają postępowe cele dla ludzkiej  cywilizacji po to, aby zdobyła ona doskonałość i trwała wiecznie w otaczajacej nas Wszechmocy.

Jakuszowice, 10-13 kwietnia, godzina  22:52-3:37                   Bogdan Jacek Góralski

The Masonic mafia is trying to run the world-improved again

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 18 kwi 2024 · edited: 21h

The Masonic mafia is trying to run the world

Yesterday I watched, or rather listened to, a TV program about Freemasonry narrated by Tadeusz Cegielski, a professor of history at the University of Warsaw and the head of the university’s Freemasons. I worked for 16 years at the Institute Library, and then at the Faculty of History of the University of Warsaw, and I met Prof. Tadeusz Cegielski. At some point, when I was already advanced in my research on the connections between climate change and the historical process, I sent several of my works to Polish historians, prof. Tadeusz Cegielski offered me scientific supervision over my scientific work. The promise ended with an invitation to tea at the university bar and a conversation that ended our cooperation. It was the period when I wrote the work Russian Revolution and the Climate and it was refused to be published in Przegląd Historyczny. Today I think back to my work on the Russian Revolution and the role of the Bolshevik mafia (dominated by desperate Jews) in its bloody end. I wrote there that Jewish rabbis placed a curse on the Bolshevik leaders, although I do not know at what point in the revolution this happened. Jewish rabbis were waiting for the Messiah and did not accept the bloody Bolshevik methods of revolutionary activities. This gives me thoughts and questions about the role of Freemasonry in carrying out the Bolshevik revolution. Undoubtedly, the Bolsheviks were aided by the Freemasons and financed by international capital, American and European, and that is why they gained power over the Russian Revolution and began a bloody terror in Russia, destroying the native Russian intellectual elites who opted for the peaceful evolution of the tsarist political system. There was a moment in the Russian Revolution when, after the enfranchisement of the peasants, it seemed that peaceful evolution would be successful, and self-governing communal economic and social organizations would be formed throughout Russia with the tsar at the head of the political system. It was the dream of the Russian intelligentsia about the ideal organization of a Russian state that would certainly be economically successful. Unfortunately, Stolypin and his reforms destroyed the self-government of Russian communes, and then the Bolsheviks came to power and killed the entire Tsarist family and millions of Russians. The Bolsheviks were guided by the ideology of Karl Marx and believed that the driving force of the historical process was the class struggle for control over the means of production. They believed that social ownership of the means of production would eliminate class struggle. It turned out to be untrue, because the Bolsheviks (read: Freemasons) took control of the means of production and oppressed the rest of society.

In my research, I have proven that the historical process is driven by regional climate changes (regional climate changes occur under the influence of changing gravitational forces in the solar system), and that humans are biological organisms reflexively controlled by the abundance or lack of food resulting from regional climate changes. My works showed the stupidity of Karl Marx and his theory of class struggle and thus ridiculed the Freemasons who promoted Marxism.

That’s why Prof. Tadeusz Cegielski did not become my supervisor because my works showed the conceit and stupidity of the Freemasons. This is why my works are kept silent by the entire scientific world, which is under the control of the Freemasons. The Masonic mafia is also present in the Catholic Church and does not allow reforms of this Church. This is why my plans to transform Catholic parishes into self-governing cooperatives cannot be realized. The cooperative movement is an opportunity for Polish rural society, and this is shown by the example of many countries, including Denmark. The Freemasons are a male hierarchical mafia controlled by Jews that fights against the female mafia for world domination. I am a victim of this fight because I demonstrate the arrogance and stupidity of both sides of the conflict. In my works, I show how to achieve social harmony at the lowest cost and take away the power over people from perfidious women and men. I wonder if regional climate changes in the USA, Russia, and China will help me in this task???

Warsaw, April 18, 2024, 4:08 am Bogdan Jacek Góralski

Masońska mafia próbuje kierować światem

Wczoraj oglądałem, a raczej słuchałem w telewizji program o masonerii z narracją Tadeusza Cegielskiego, profesora historii z Uniwersytetu Warszawskiego i podobno szefa uniwersyteckich masonów. Pracowałem przez 16 lat w Bibliotece Instytutu, a potem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i poznałem prof. Tadeusza Cegielskiego. W pewnym momencie gdy byłem już zaawansowany w moich badaniach nad związkami zmian klimatu i procesu historycznego i rozesłałem do polskich historyków kilka moich prac prof. Tadeusz Cegielski zaproponował mi opiekę naukową nad moją pracą naukową. Obietnica skończyła się zaproszeniem na herbatę do barku uniwersyteckiego i rozmową, która zakończyła naszą współpracę. Był to okres w którym napisałem pracę Rewolucja rosyjska a klimat i odmówiono jej publikacji w Przeglądzie Historycznym. Dziś wracam pamięcią do mojej pracy o rewolucji rosyjskiej i roli mafii bolszewickiej (w której dominowali zdesperowani Żydzi) w jej krwawym zakończeniu. Napisałem tam, że rabini żydowscy rzucili klątwę na przywódców bolszewików choć nie wiem w jakim momencie rewolucji to się stało. Rabini żydowscy czekali na Mesjasza i nie akceptowali krwawych bolszewickich metod działań rewolucyjnych. Podsuwa mi to myśl i pytania o rolę masonerii w przeprowadzeniu bolszewickiej rewolucji. Niewątpliwie bolszewicy byli wspomagani przez masonów i finansowani przez międzynarodowy kapitał, amerykański i europejski i dlatego zdobyli władzę nad rewolucją rosyjską i rozpoczęli krwawy terror w Rosji wyniszczając rdzennie rosyjskie intelektualne elity optujące za pokojową ewolucją  carskiego systemu politycznego. Był moment  w rosyjskiej rewolucji gdy po uwłaszczeniu chłopów wydawało się, że pokojowa ewolucja uda się i sformują się w całej Rosji  samorządne gminne organizacje gospodarczo-społeczne z carem na czele systemu politycznego. Było to marzenie rosyjskiej inteligencji o  ideale organizacji rosyjskiego państwa, które na pewno odniosłoby  sukces gospodarczy. Niestety Stołypin i jego reformy zniszczyły samorządność gmin rosyjskich, a potem doszli do władzy bolszewicy i zabili całą carską rodzinę i miliony Rosjan. Bolszewicy kierowali się ideologią Karola Marksa i uważali, że siłą kierującą procesem historycznym jest walka klas o władanie nad środkami produkcji. Uważali, że społeczna własność nad środkami produkcji wyeliminuje walkę klas. Okazało się ton nieprawdą, bo władzę nad środkami produkcji przejęli bolszewicy (czytaj masoni) i ciemiężyli resztę społeczeństwa.

W moich badaniach udowodniłem, że procesem historycznym kierują regionalne zmiany klimatu (regionalne zmiany klimatu zachodzą pod wpływem zmiennych sił grawitacji w Układzie Słonecznym) , a ludzie są biologicznymi organizmami sterowanymi w odruchach przez obfitość lub brak pokarmu wynikającą z regionalnych zmian klimatu. Moje prace ukazywały głupotę Karola Marksa i jego teorii walki klas i ośmieszały w ten sposób masonów, którzy lansowali marksizm.

To dlatego prof. Tadeusz Cegielski nie został moim promotorem bo moje prace wykazywały zarozumiałość i głupotę masonów. To dlatego moje prace są przemilczane przez cały naukowy świat, który jest pod kontrolą masonów. Masońska mafia jest również obecna w Kościele Katolickim i nie dopuszcza do reform tego Kościoła. To dlatego moje plany przekształcenia katolickich parafii w samorządne spółdzielnie nie mogą być zrealizowane. Ruch spółdzielczy jest szansą dla polskiego wiejskiego społeczeństwa i pokazuje to przykład wielu krajów min Danii. Masoni to męska hierarchiczna mafia kontrolowana przez Żydów, która walczy z kobiecą  mafią o władzę nad światem. Ja jestem ofiarą tej walki bo wykazuję zarozumiałość i głupotę obu stron konfliktu. W moich pracach pokazuję jak osiągnąć najmniejszym kosztem harmonię społeczną i odebrać perfidnym kobietom i mężczyznom władzę nad ludźmi. Ciekawe czy w tym zadaniu pomogą mi regionalne zmiany klimatu w USA, Rosji i Azji, Chinach???

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2024, godzina 4:08    Bogdan Jacek Góralski

Poprawiono w Jakuszowicach,  dnia 1 Maja 2024 roku, godzina 2:36       Bogdan Jacek Góralski  

A Brief History of Poland AD 2017

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 8 lut 2024

Public

A Brief History of Poland

Poland has fought for its place on the world map for centuries. The most unrelenting opponent was Tsarist Russia, which, together with the Germans, made Poland’s partitions. The Russian tsar was destroying independent Polish intelligentsia that was the support of the former Polish state, and also Russia took over almost the entire Polish Jewish community. The course of history led to the Russian Revolution, which transformed the absolute Russian system of power into a parliamentary democracy for the Russians and other nationalities. But the revolution had been dominated by the Bolshevik mafia in which the Jews were the leader.  The Bolshevik mafia was a derivative of the cruel political and social system of Tsarist Russia. The Bolshevik Mafia took power in Russia thanks to the financial help of American bankers and industrialists. After coming to power, the mafia first murdered the tsarist elite, and during the forced collectivization led by Stalin, killed 10 million of the most economically efficient Russian peasants, which caused the collapse of Russian agriculture and difficulties in feeding Bolshevik Russia. Hitler’s approach to power was made possible by American financial assistance, and the Molotov-Ribbentrop pact was the prelude to the next partition of Poland, which took place with the outbreak of World War II. The invaders were liquidating Polish intellectual elites. The murder of the Polish intelligentsia in Katyn during the Soviet occupation and the annexation of agricultural property of Polish landowners was an introduction to making Poland a colony, and it meant a cheap food supplier for Russia. Polish gentry and landowners would not agree to the exploitation of Poland by Bolshevik occupiers and understating prices of Polish food. Food from Poland was a salvation for the inefficient production system of Bolshevik agriculture. Therefore, it was necessary to murder the pre-war Polish elite and deprive the rest of its estates and power. Who could, have fled from the Bolshevik system and Poland controlled by the Jewish communists. In the People’s Republic of Poland, enormous subsidies for state agriculture were inefficient, and Polish peasants mainly fed Russia.

The enormous export of food from Poland to Russia was the cause of the malnutrition of Polish society and contributed to the outbreak of the Solidarity Revolution and the collapse of the Soviet system in Poland. From what was in Poland, the current circles of power were created. Nowadays, Poland is deprived of the Polish independence elite, and therefore international mafias rule in our country as at home.

The last thing the present Polish authorities will do is to pay compensation for the assets taken away from the Polish independence elite during the tsarist-Bolshevik persecution. It would be an introduction to the return of millions of Poles from emigration and an introduction to the revival of the former culturally and economically strong Poland. Only such Poland and the reborn old Polish culture are needed for the world.

Jakuszowice, 27 August 2017, 7:00    Bogdan Jacek Góralski

312 visits · 1 online

© 2024 JustPaste.it

2 visits · 1 online

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *