How to economically revitalize rural communities in the West???

How to economically revitalize rural communities in the West???

A network of local governments of rural communities should be created and they should be supported financially and substantively to invest in the infrastructure needed by local communities. They will receive substantive support from the scientific and business organization POL-CAT joint-stock company operating without profit. Leaving half of the taxes with local governments will activate their investment activities, which will be co-financed by banks. The introduction of a modern feudal system in Western agriculture and the division of large farms into rented small family farms will affect the demand for migrants from overpopulated countries around the world to settle these small farms.

I propose bringing entire villages from overpopulated countries to Western countries so that they can maintain their traditional culture and ethical system disciplining their fellow inhabitants.

This will prevent alienation of the incoming villagers, who are spiritually supported by their etnics local community, which will allow them to evolve in the modern Western civilizational socio-economic system.

The number of jobs in local communities  run by local governments will increase, which will reduce the xenophobia of existing inhabitants of rural areas of the West and increase prosperity and ethics in rural communities.

How to build social trust and jobs for migrants in rural Western communities

The Polish rural areas suffer from a lack of jobs, just like the villiges of other Western countries. Jobs are created when the demand for labor increases, which depends on the use of the development opportunities of a given region. Development opportunities appear with the knowledge of residents and their economic activity. The residents’ knowledge will be supported by the POL-CAT advisory center, which will advise how to use the economic potential of local communities. So far, rural Western communities are against the inflow of migrants because they do not know how to use migrants work and are afraid of their economic competition. This is the reason for stopping the inflow of poorly educated migrants to Western countries. How to overcome the problems of lack of demand for migrants in Western villages?

How to build social trust and jobs for migrants in rural communities in Western countries???

My economic and social plan deals with this problem because it directs large financial resources to the rural areas. It is necessary to create a social organization in the villages that will be able to absorb and make good use of the incoming funds. The rural areas are deprived of educated economic specialists. My idea of creating a substantively strong advisory center for rural areas requires the creation of local governments cooperating with this center. The local government will report investment needs and the advisory center will advise how to implement them. The idea of creating a single-level economic organization in Poland favors the development of local governments created by local communities receiving half of the taxes collected in them. This will increase tax honesty and eliminate illegal work, which is a problem in rural areas. Local governments will immediately use the opportunity to increase employment in local communities because investments will be made to meet their needs. There will be a demand for migrants because the provinces will develop economically and will need cheap workers.

Such changes are not possible with central economic management because the central government does not see the needs of local micro-communities and is unable to implement them. I presented the details of my socio-economic plan in articles published on the Internet. Now is a favorable moment to conduct them in Poland and the countries of white man’s civilization.

Jakuszowice, October 3, 2023, 12:58 Bogdan Jacek Góralski

Modified Jakuszowice May 4, 2024, 9:06 am Bogdan Jacek Góralski

Należy stworzyć sieć samorządów lokalnych społeczności wiejskich i wesprzeć je finansowo i merytorycznie aby inwestowały w infrastrukturę potrzebną społecznościom lokalny. Wsparcie merytoryczne uzyskają z naukowo-biznesowej organizacji POL-CAT joint-stock company działającej bez zysku. Pozostawienie połowy podatków w samorządach społeczności lokalnych uaktywni ich działalność inwestycyjną, która będzie współfinansowana przez banki. Wprowadzenie nowoczesnego systemu feudalnego w rolnictwie Zachodu i podział wielkich farm na dzierżawione małe farmy rodzinne wpłynie na popyt na migrantów z przeludnionych krajów całego świata, którzy zasiedlą te małe farmy.

Proponuję sprowadzać do krajów Zachodu całe wioski z przeludnionych krajów aby utrzymywały swoja tradycyjną kulturę i system etyczny dyscyplinujący współmieszkańców.

Zapobiegnie to wyobcowaniu napływających wieśniaków wspieranych duchowo przez swoją społeczność lokalną co pozwoli im ewoluować w nowoczesnym cywilizacyjnie zachodnim systemie społeczno-gospodarczym.

Wzrośnie liczba miejsc pracy w kierowanych przez samorządy społecznościach lokalnych co ograniczy ksenofobię dotychczasowych mieszkańców wiejskich obszarów Zachodu i zwiększy dobrobyt oraz etykę w społecznościach wiejskich.

Jak budować społeczne zaufanie i miejsca pracy dla migrantów we wiejskich społecznościach  Zachodu

Polska prowincja cierpi na brak miejsc pracy podobni jak prowincje innych zachodnich krajów. Miejsca pracy powstają gdy rośnie popyt na pracę, który zależy od wykorzystania możliwości rozwojowych danego regionu. Możliwości rozwojowe pojawiają się wraz z  wiedzą mieszkańców i ich  aktywności gospodarczą. Wiedza mieszkańców będzie wspomagana przez centrum doradcze POL-CAT, które podpowie jak wykorzystać potencjał gospodarczy lokalnych społeczności. Jak dotąd wiejskie  społeczności Zachodu są przeciwne napływowi migrantów bo nie wiedzą  jak wykorzystać ich pracę i bojąc się ich gospodarczej konkurencji.. Jest to przyczyną wstrzymywania napływu słabo wykształconych migrantów do krajów Zachodu. Jak przezwyciężyć problemy braku zapotrzebowania na migrantów na wsiach Zachodu?

Jak budować zaufanie społeczne i miejsca pracy dla migrantów w społecznościach wiejskich krajów Zachodu???

Mój plan gospodarczo-społeczny radzi sobie z tym problemem bo kieruje duże środki finansowe  na prowincję. Trzeba stworzyć taką organizację społeczną na prowincji, która będzie w stanie zaabsorbować i dobrze wykorzystać napływające środki finansowe. Prowincje są pozbawione wykształconych specjalistów gospodarczych. Mój pomysł stworzenia silnego merytorycznie centrum doradczego dla prowincji wymaga stworzenia lokalnych samorządów współpracujących z tym centrum. Samorząd lokalny zgłosi potrzeby inwestycyjne a centrum doradcze podpowie jak je zrealizować.  Pomysł stworzenia w Polsce jednoszczeblowej organizacji gospodarczej sprzyja rozwojowi samorządów tworzonych przez wspólnoty lokalne otrzymujące do dyspozycji połowę pobieranych w nich podatków. Wpłynie to na zwiększenie uczciwości podatkowej i zlikwiduje pracę na czarno, która jest problemem na prowincji. Samorządy lokalne natychmiast wykorzystają okazję do zwiększania zatrudnienia w społecznościach lokalnych bo będą powstawały inwestycje realizujące ich potrzeby. Powstanie popyt na migrantów bo prowincje będą się rozwijały gospodarczo i będą potrzebowały tanich pracowników.

Takie zmiany nie są możliwe przy centralnym kierowaniu gospodarczym bo centralny rzad nie widzi potrzeb mikrospołeczności lokalnych i nie jest w stanie ich realizować. Szczegóły mojego planu społeczno- gospodarczego przedstawiłem  w artykułach opublikowanych w Internecie. Teraz jest sprzyjający moment aby je w prowadzić w Polsce i krajach cywilizacji białego człowieka.

Jakuszowice, 3 Października 2023 roku, 12:58      Bogdan Jacek Góralski

Zmodyfkowane Jakuszowice 4 maja 2024, godzina 9:06    Bogdan Jacek Góralski

18 visits · 1 online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *