He wasn’t the Savior?????

Today I found this post on Facebook:

Jesus Christ was not the Savior

Jesus Christ was not the Savior of my people and He did not die on the cross for us. But after 2000 years it is known that your Messiah allowed his Christian followers to rape and murder 100 million of my people and steal our land.

                                                                       Jerry Adams 2017

Yesterday Facebook blocked my post on Facebook titled “The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West”

https://justpaste.it/a99l5

on charges of publishing drastic content.

Let’s consider what drives the owner of Facebook.

Both entries are drastic (but mine is certainly less drastic and warns against what happened during the European invasion of the continents of North and South America caused by the climate crisis of the Little Ice Age. Here, the Christian population of Europe, driven by the famine caused by the Little Ice Age, emigrated in the 17th century to XIX century to other continents and carried out the planned extermination of North American Indians and indigenous people of South America. The extermination of entire nations was carried out under the pretext of spreading the Christian faith. Hundreds of millions of natives were murdered with the name of Christ on their lips, but the real reason was the desire to take over the lands of the natives where they lived. Therefore, in the title I asked the question whether Christ was the Savior, and if so, for whom was He????

  Today the situation is repeating itself, but the West is now threatened by the invasion of hundreds of millions of migrants from Asia and Africa driven by the climate crisis and hunger. Will Asian and African hungry migrants behave during the invasion as the Huns and Germans did during the invasion of Western Rome in the 6th century AD, as Europeans did during the invasion of the Americas in the 17th-19th centuries?

Will they murder the elites and indigenous people of the West like the Huns and Germans did to the Romans and the Europeans to the Indians?

Why did Facebook block my post warning against this future threat of mass extermination of Westerners and proposing countermeasures? Are Western elites afraid of the changes I propose? Certainly yes, because the implementation of my proposals will mean the end of the hegemony of Western elites. Is this end coming inevitably with each passing day???

Warsaw, May 15, 2024, 12:40 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Prześlij opinię

Panele boczne

Historia

Zapisane

On nie był Zbawicielem?????

Dziś nalazłem taki wpis na Facebooku:

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Jezus nie jest zbawicielem JESTEM PRZEPRASZAM een BOŻE. Jezus Chrystus nie był Zbawicielem mojego ludu i nie umarł za nas nas na krzyżu. Ale po 2000 latach wiadomo, że wasz Mesjasz pozwolił swoim chrześcijańskim wyznawcom zgwałcić i zamordować 100 milionów mojego ludu oraz ukraść naszą ziemię. Jerry Adams (2017)”

Facebook wczoraj zablokował mój wpis na Facebooku zatytułowany „The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West”

https://justpaste.it/a99l5

pod zarzutem publikowania treści drastycznych.

Zastanówmy się czym  kieruje się właściciel Facebooka.

Oba wpisy są drastyczne (ale mój na pewno jest mniej drastyczny i ostrzega przed tym co wydarzyło się podczas najazdu Europejczyków na kontynenty Ameryki Północnej i Południowej  spowodowanego kryzysem klimatycznym Małej Epoki Lodowej. Oto chrześcijańska ludność Europy kierowana głodem spowodowanym Małą Epoką Lodową wyemigrowała w wiekach XVII do XIX na inne kontynenty i dokonała planowe eksterminacji Indian północnoamerykańskich i rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej. Eksterminacja całych narodów była prowadzona pod pretekstem szerzenia wiary chrześcijańskiej. Wymordowano setki milionów tubylców z imieniem Chrystusa na ustach, ale prawdziwym powodem była chęć przejęcia  ziem tubylców na których oni żyli. W związku z tym w tytule zadałem pytanie czy Chrystus był Zbawicielem, a jeżeli był to dla kogo Nim był????

 Dzisiaj sytuacja się powtarza, ale to Zachodowi grozi teraz najazd setek milionów migrantów z Azji i Afryki gnanych kryzysem klimatycznym i głodem. Czy azjatyccy i afrykańscy głodni migranci zachowają się podczas najazdu tak jak Hunowie i Germanie podczas najazdu zachodniego Rzymu w VI wieku n.e., jak Europejczycy podczas najazdu  obu Ameryk w XVII-XIX wiekach?

Czy wymordują elity i rdzenną ludność Zachodu tak jak zrobili Hunowie i Germanie z Rzymianami oraz Europejczycy z Indianami?

Czym się kierował Facebook blokując mój wpis ostrzegający przed tą przyszłą groźbą masowej eksterminacji mieszkańców Zachodu i proponujący środki zaradcze? Czy zachodnie elity boją się zmian, które ja proponuje? Z pewnością tak bo realizacja mych propozycji to koniec hegemonii zachodnich elit. Czy koniec ten nadchodzi nieuchronnie z każdym dniem???

Warszawa, dnia 15 maja 2024, godzina 12:40    Bogdan Jacek Góralski

https://justpaste.it/73epr

He wasn’t the Savior?????

Today I found this post on Facebook:

Jesus Christ was not the Savior

Jesus Christ was not the Savior of my people and He did not die on the cross for us. But after 2000 years it is known that your Messiah allowed his Christian followers to rape and murder 100 million of my people and steal our land.

                                                                       Jerry Adams 2017

Yesterday Facebook blocked my post on Facebook titled “The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West”

https://justpaste.it/a99l5

on charges of publishing drastic content.

Let’s consider what drives the owner of Facebook.

Both entries are drastic (but mine is certainly less drastic and warns against what happened during the European invasion of the continents of North and South America caused by the climate crisis of the Little Ice Age. Here, the Christian population of Europe, driven by the famine caused by the Little Ice Age, emigrated in the 17th century to XIX century to other continents and carried out the planned extermination of North American Indians and indigenous people of South America. The extermination of entire nations was carried out under the pretext of spreading the Christian faith. Hundreds of millions of natives were murdered with the name of Christ on their lips, but the real reason was the desire to take over the lands of the natives where they lived. Therefore, in the title I asked the question whether Christ was the Savior, and if so, for whom was He????

  Today the situation is repeating itself, but the West is now threatened by the invasion of hundreds of millions of migrants from Asia and Africa driven by the climate crisis and hunger. Will Asian and African hungry migrants behave during the invasion as the Huns and Germans did during the invasion of Western Rome in the 6th century AD, as Europeans did during the invasion of the Americas in the 17th-19th centuries?

Will they murder the elites and indigenous people of the West like the Huns and Germans did to the Romans and the Europeans to the Indians?

Why did Facebook block my post warning against this future threat of mass extermination of Westerners and proposing countermeasures? Are Western elites afraid of the changes I propose? Certainly yes, because the implementation of my proposals will mean the end of the hegemony of Western elites. Is this end coming inevitably with each passing day???

Warsaw, May 15, 2024, 12:40 p.m. Bogdan Jacek Góralski

Prześlij opinię

Panele boczne

Historia

Zapisane

On nie był Zbawicielem?????

Dziś nalazłem taki wpis na Facebooku:

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Jezus nie jest zbawicielem JESTEM PRZEPRASZAM een BOŻE. Jezus Chrystus nie był Zbawicielem mojego ludu i nie umarł za nas nas na krzyżu. Ale po 2000 latach wiadomo, że wasz Mesjasz pozwolił swoim chrześcijańskim wyznawcom zgwałcić i zamordować 100 milionów mojego ludu oraz ukraść naszą ziemię. Jerry Adams (2017)”

Facebook wczoraj zablokował mój wpis na Facebooku zatytułowany „The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West”

https://justpaste.it/a99l5

pod zarzutem publikowania treści drastycznych.

Zastanówmy się czym  kieruje się właściciel Facebooka.

Oba wpisy są drastyczne (ale mój na pewno jest mniej drastyczny i ostrzega przed tym co wydarzyło się podczas najazdu Europejczyków na kontynenty Ameryki Północnej i Południowej  spowodowanego kryzysem klimatycznym Małej Epoki Lodowej. Oto chrześcijańska ludność Europy kierowana głodem spowodowanym Małą Epoką Lodową wyemigrowała w wiekach XVII do XIX na inne kontynenty i dokonała planowe eksterminacji Indian północnoamerykańskich i rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej. Eksterminacja całych narodów była prowadzona pod pretekstem szerzenia wiary chrześcijańskiej. Wymordowano setki milionów tubylców z imieniem Chrystusa na ustach, ale prawdziwym powodem była chęć przejęcia  ziem tubylców na których oni żyli. W związku z tym w tytule zadałem pytanie czy Chrystus był Zbawicielem, a jeżeli był to dla kogo Nim był????

 Dzisiaj sytuacja się powtarza, ale to Zachodowi grozi teraz najazd setek milionów migrantów z Azji i Afryki gnanych kryzysem klimatycznym i głodem. Czy azjatyccy i afrykańscy głodni migranci zachowają się podczas najazdu tak jak Hunowie i Germanie podczas najazdu zachodniego Rzymu w VI wieku n.e., jak Europejczycy podczas najazdu  obu Ameryk w XVII-XIX wiekach?

Czy wymordują elity i rdzenną ludność Zachodu tak jak zrobili Hunowie i Germanie z Rzymianami oraz Europejczycy z Indianami?

Czym się kierował Facebook blokując mój wpis ostrzegający przed tą przyszłą groźbą masowej eksterminacji mieszkańców Zachodu i proponujący środki zaradcze? Czy zachodnie elity boją się zmian, które ja proponuje? Z pewnością tak bo realizacja mych propozycji to koniec hegemonii zachodnich elit. Czy koniec ten nadchodzi nieuchronnie z każdym dniem???

Warszawa, dnia 15 maja 2024, godzina 12:40    Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *