Real Christmas

Real Christmas

In my previous texts, I formulated the revolutionary thesis that the model enterprise of the future should operate without profit. How it’s possible? Well, the entire benefit of an enterprise should be equally shared among all employees. All company employees, including the owner and management, will receive the same pay. Everyone will be equally motivated to work effectively, which will determine the amount of remuneration.

In principle, the idea of such an organization of production, educational, agricultural, political enterprises is a return to the tribe community, which was united by a collective treasure. The communist state was, in fact, a transfer of the idea of the common treasury to a higher level of all society. Not everyone understood such an abstract notion requiring people of high culture and ethics because (here I will use a metaphor) the distance of ordinary people from this common treasure was too great to motivate to good work. It would be best if you created local enterprises where people would see and feel a simple relationship better – when I work better, I have more. The presented idea of a local enterprise – the local community of employees that work together for the common good will be closer to the reasoning of the people and is already being implemented evolutionarily in the world. We need to accelerate this evolution in enterprises in a thoughtful way to achieve in the future an organization of the communist state.

The creator of the enterprise, the creative businessman, should organize them in such a way that it brings high earnings to everyone, even when the creative businessman devotes himself to the organization of a new enterprise. The crew of the old enterprise will be still giving a share in profit with the ingenious businessman with gratitude for the excellent work. When a creative businessman sets up ten such enterprises, he will receive ten average salaries from these enterprises and will be highly rewarded according to his talents. Such an organization of the enterprise, when it becomes widespread, will bring the desired harmony between employees and the business class because it will provide many jobs with good earnings. Such a social mechanism will stimulate the business creativity of societies and contribute to the improvement of global prosperity. Maybe then the real Christmas will come – the creation of a community of equal and happy beings who will achieve the goal of evolution – the creation of a new virtual world.

Warsaw, 17 December 2019, 17:30 Bogdan Góralski

Prawdziwe Boże Narodzenie

W moich poprzednich tekstach sformułowałem rewolucyjną tezę, że wzorcowe przedsiębiorstwo przyszłości powinno funkcjonować bez zysku. Jak to możliwe? Otóż cały zysk przedsiębiorstwa powinien być równo dzielony pomiędzy wszystkich pracowników. Wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa łącznie z właścicielem i zarządem będą otrzymywać to samo wynagrodzenie.Wszyscy będą jednakowo zmotywowani do efektywnej pracy od której będzie zależeć wysokość wynagrodzenia.

Zasadniczo idea takiej organizacji przedsiębiorstw produkcyjnych, edukacyjnych, rolniczych i politycznych jest powrotem do społeczności plemiennej, którą zjednoczył wspólny skarb. Państwo komunistyczne było bowiem przeniesieniem idei wspólnego skarbu na wyższy poziom całego społeczeństwa. Nie wszyscy rozumieli tak abstrakcyjne pojęcie wymagające ludzi wysokiej kultury i etyki, ponieważ (tutaj użyję metafory) odległość zwykłych ludzi od tego wspólnego skarbu była zbyt duża, aby motywować do dobrej pracy. Byłoby najlepiej, gdybyście stworzyli lokalne przedsiębiorstwa, w których ludzie mogliby lepiej widzieć i czuć prosty związek – kiedy pracuję lepiej, mam więcej. Przedstawiony pomysł lokalnego przedsiębiorstwa – lokalnej społeczności pracowników, którzy współpracują dla wspólnego dobra, będzie bliżej rozumowania ludzi i jest już wdrażany ewolucyjnie na świecie. Musimy przyspieszyć tę ewolucję w przedsiębiorstwach w przemyślany sposób, aby w przyszłości osiągnąć organizację państwa komunistycznego.

Twórca przedsiębiorstwa czyli kreatywny biznesmen powinien je tak zorganizować aby przynosiło wszystkim wysokie zarobki nawet wtedy gdy kreatywny biznesmen poświęci się organizacji nowego przedsiębiorstwa. Wtedy załoga starego przedsiębiorstwa z wdzięczności za dobrą pracę będzie nadal utrzymywała pomysłowego biznesmena. Gdy kreatywny biznesmen założy 10 takich przedsiębiorstw będzie otrzymywał 10 średnich wynagrodzeń z tych przedsiębiorstw i będzie odpowiednio do swych uzdolnień wynagradzany. Tak organizacja przedsiębiorstwa gdy się upowszechni przyniesie upragnioną harmonię pomiędzy pracownikami a klasą biznesmenów bo zapewni wiele miejsc pracy z dobrymi zarobkami. Taki  społeczny mechanizm pobudzi kreatywność biznesową społeczeństw i wpłynie na polepszenie globalnego dobrobytu. Może wtedy właśnie nadejdzie prawdziwe Boże Narodzenie- powstanie społeczeństwa równych i szczęśliwych istot, które zrealizują cel ewolucji- kreację nowego wirtualnego świata.

Warszawa, dnia 17 Grudnia 2019 roku, 17:30                               Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *