The trick is to build without destroying anything

The trick is to build without destroying anything

In order to build a modern progressive society, it is necessary to provide it with solid foundations for social peace. This foundation of social peace is productive agriculture that is resistant to changing environmental conditions and provides sufficient food resources. Poland had such a resistant agricultural system but the communists destroyed it demonstrating a lack of historical and natural knowledge. The pre-war agricultural system would have easily adapted to the changing demand for food products because it would have been enough deconcentrating it, which was slowly done in the Second Polish Republic. Today Polish agriculture is destroyed because former communists are busy making up money and agriculture problems were left and polish agriculture exists only thanks to subsidies for agricultural production from the EU. It is necessary to restore the pre-war agricultural production system in Poland and modify it accordingly. The Christian principle must be used: “and forgive us our sins as we forgive our culprits.” The reconciliation of nations in Poland can only take place on the basis of a return to the eternal Polish national tradition, with strictly using the principles of the Christian tradition. Then we could have said that Poles are a wise nation and are building the new one without destroying the old one, that they are building a new free society using their national traditions, that they are building national traditions on a stable basis.

Warsaw, 18 December 2019, Bogdan Góralski

Sztuką jest budowanie bez niszczenia czegokolwiek

Aby zbudować nowoczesne postępowe społeczeństwo, należy zapewnić mu solidne podstawy dla pokoju społecznego. Podstawą pokoju społecznego jest produktywne rolnictwo odporne na zmieniające się warunki środowiskowe i zapewniające wystarczające zasoby żywności. Polska miała tak odporny system rolny, ale komuniści zniszczyli go, pokazując brak wiedzy historycznej i przyrodniczej. Przedwojenny system rolny z łatwością dostosowałby się do zmieniającego się popytu na produkty spożywcze, ponieważ wystarczyłby dekoncentrować go, co powoli robiono w II Rzeczypospolitej. Dziś polskie rolnictwo jest zniszczone, ponieważ byli komuniści są zajęci zarabianiem pieniędzy i problemy rolne zostały pozostawione, a polskie rolnictwo istnieje tylko dzięki dotacjom na produkcję rolną z UE. Należy przywrócić przedwojenny system produkcji rolnej w Polsce i odpowiednio go zmodyfikować. Należy zastosować zasadę chrześcijańską: „i przebacz nam nasze grzechy, gdy wybaczamy naszym winowajcom”. Pojednanie narodów w Polsce może nastąpić jedynie na podstawie powrotu do odwiecznej polskiej tradycji narodowej, przy ścisłym przestrzeganiu zasad tradycji chrześcijańskiej. Moglibyśmy zatem powiedzieć, że Polacy są mądrym narodem i budują nowy, nie niszcząc starego, że budują nowe wolne społeczeństwo, wykorzystując swoje tradycje narodowe, że budują tradycje narodowe na stabilnych podstawach.

Warszawa, 18 grudnia 2019 r., Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *