Jakiej Polski broni PiS?

Jakiej Polski broni PIS?

Bogdan Góralski

Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

PIS broni Polski opartej na niejawnej finansowej organizacji Kościoła Katolickiego zbudowanej z nieopodatkowanych danin pieniężnych pobieranych od katolików I Państwa Polskiego. Proboszcz parafii katolickiej pobiera zwyczajowe daniny od wiernych za usługi duchowe świadczone wiernym przez Kościół Katolicki. Ponieważ w Polsce jest około 10 tysięcy parafii i Kościół Katolicki jest instytucją popieraną od wieków przez Państwo Polskie to majątek przezeń zgromadzony jest ogromny i nieopodatkowany.

Proboszcz katolicki (biskup też) zbiera od wiernych daniny pieniężne i w sposób niejawny inwestuje je w przedsiębiorstwa tworzone przez swoich parafian. Pobiera za to podatek w wysokości 10% dochodu od finansowanego przez Kościół Katolicki (KK) przedsiębiorstwa. Dochód ten trafia do KK jako nieopodatkowana darowizna na cele kultu religijnego i prawdopodobnie jest reinwestowany w przedsiębiorstwa parafialne. Przedsiębiorstwa zaufanych parafian (głównie handlowe) eksploatują lokalne społeczności zaspokajając ich potrzeby materialne. Zaufani parafianie ( najważniejsi członkowie PIS) wykorzystujący kościelne pieniądze są lokalnymi bogaczami drenującymi lokalny rynek z pieniędzy i dzielą się nimi z KK. Tak Kościół Katolicki trwałby przez wieki gdyby nie problem starzenia się społeczeństwa i postępującej jego edukacji. Parafialne społeczeństwa (głównie wiejskie) starzeją się i zmniejsza się populacja wiejska oraz daniny pobierane przez KK. Jednocześnie wieśniacy biednieją bo bogacą się ich kosztem lokalni bogacze wspierani przez KK. Grozi to upadkiem machiny finansowej Kościoła Katolickiego, która konkuruje o polski rynek z międzynarodowymi przedsiębiorstwami handlowymi tworzącymi blisko centrów parafialnych swoje agendy handlowe.

Mój pomysł na Polskę polega na ujawnieniu struktury finansowej i sposobu finansowania Kościoła Katolickiego co jest tematem tabu nie podejmowanym przez publikatory. Poddanie finansów KK kontroli Państwa i ujawnienie przepływów kościelnych pieniędzy to konieczność aby Państwo Polskie mogło się bezpiecznie rozwijać wraz z rozwojem duchowym Polaków.

Etyka Jezusa Chrystusa, Izraelity sprzed 20 wieków jest wypadkową rozwoju duchowego i dorobku intelektualnego całej ludzkiej cywilizacji. Dorobek ten został zebrany i opracowany przez Izraelitów w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu i jest niespełnionym przesłaniem starożytnych cywilizacji. Kościół katolicki jest skupiony na osiąganiu wysokich zysków ze swej działalności i zapomniał do czego został powołany. Czas przypomnieć mu, że jego powołaniem jest służba wiernym i dbanie o ich rozwój duchowy a nie tworzenie swojej materialnej potęgi. Nauka Jezusa Chrystusa jest prosta-to Dekalog, Przykazanie Miłości Nieprzyjaciół i dzielenie się chlebem i winem. Reszta jest mniej ważna ale trzeba ją mieć na uwadze bo to nasza kultura. Czas aby Kościół katolicki podzielił się swoim bogactwem z wiernymi i aby służył nie tylko sobie- aby dzielił się z wiernymi chlebem i winem i rozwijał ich duchowo pozwalając na połączenie Polski z całym bogatym intelektualnie światem.

Jakuszowice, 3 lipca 2020, 6:06 Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *