TAO.The Way

TAO. The Way

Bogdan Góralski                                                                                                                                                                        

bogdangoralski@wp.pl

The goal of our path is Eternity, which Jesus Christ shows us.

It is not the goal you achieve that makes us happy, but the path to achieving the goal that makes us happy all the time while completing the stages leading to reach the goal. The goal set before us motivates us to make efforts, the more distant the goal the more we striving for it. The path to the goal shapes our perfection, which we will achieve in fullness at the end of the path.

overcoming our weaknesses will give us the satisfaction that will turn into a frustrating void when we reach the goal and make our dreams come true. We must have a plan for what to do next,  to consume success and be distinguished or continue to work on yourself and remain a modest and hard-working being that sets others an example of perfect self-realization – the example of the perfect way which one gives a chance for self-realization to the others. Providence sets different goals for us and it is important to guess the most important goal that has been set for us and to achieve it, regardless of necessary and voluntary suffering. As Jesus Christ said: Take your cross and follow me. This is Tao-real and the only way to achieve the goal that Providence sets before us.

Eternity is our goal and Jesus Christ shows us the way to it.

Celem naszej drogi jest Wieczność, którą wskazuje nam Jezus Chrystus.

Nie liczy się cel, którego osiągniecie ma nas uszczęśliwić  ale liczy się droga do osiągnięcia celu, która nas uszczęśliwia cały czas podczas pokonywania kolejnych etapów na drodze do osiągnięcia celu. Postawiony przed nami cel motywuje nas do wysiłków tym większych im bardziej odległy jest cel do którego dążymy. Droga do celu kształtuje naszą doskonałość, której pełnię osiągniemy u kresu drogi.

Pokonywanie naszych słabości da nam satysfakcję, która zamieni się we frustrującą pustkę gdy cel osiągniemy i spełnimy nasze marzenia. Musimy mieć plan co robić dalej? Czy konsumować sukces i być wyróżnionym czy dalej pracować nad sobą i pozostać skromną i pracowitą istotą dającą innym przykład doskonałej samorealizacji- przykład doskonałej drogi. Opatrzność stawia różne cele przed nami i ważne jest odgadnąć najważniejszy cel, który przed nami postawiono i zrealizować go nie bacząc na konieczne i dobrowolne cierpienia. Jak powiedział Jezus Chrystus: Bierz swój krzyż i idź za Mną. Oto jest Tao- prawdziwa i jedyna droga do realizacji celu, który Opatrzność stawia przed nami.

Naszym celem jest Wieczność a drogę do niej wskazuje nam Jezus Chrystus.

Warsaw, 30 May 2020, 15:57 Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *