The Faith and the Internet

The Faith and the Internet

I think that crimes against humanity and the iniquities committed by church servants have taken away Christian churches’ right to represent Jesus Christ. The Christian churches’ false theory and practice have obscured the reception of the teachings of Jesus Christ, who offered his life so that we would obey His Teachings. Jesus Christ did not hesitate to sacrifice His life to show how groundbreaking HIS TEACHING was and is for people. Its meaning is voluntary service for others’ good, for the good of society, and fighting one’s selfishness. Overcoming your ego is the principal doctrine of Eastern religion. Correct understanding of Jesus Christ’s teachings gives us a chance to reconcile with our brothers from the East who profess other faiths. There is a chance for a global religious agreement that is synthesized in the principle of saving social energy, the principle of not causing conflicts, basically overcoming one’s ego for the benefit of other beings.

I think the time has come to replace clergymen of all faiths with smartphones’ advice and use AI to advise us on behaving correctly towards the world and other beings. Creating the right algorithm and using AI to analyze our behavior gives us a chance to exist harmoniously in a world that requires unified ethics for everyone. All religions’ principles come down to one thing – harmonious coexistence in the surrounding social and natural environment. Time to modernize this sphere of our life – faith, to measure the virtual civilization we live in.

Warsaw, December 23, 2020, 19:46 Bogdan Góralski

Religia i Internet

Myślę, że zbrodnie przeciw ludzkości oraz nieprawości popełniane przez sługi kościołów odebrały kościołom chrześcijańskim prawo do reprezentowania Jezusa Chrystusa. Fałszywa teoria i praktyka  kościołów chrześcijańskich spowodowała zaciemnienie w recepcji nauk Jezusa Chrystusa, który ofiarował swoje życie po to, abyśmy przestrzegali Jego Nauk. Jezus Chrystus nie wahał się ofiarować Swego życia dla pokazania jak przełomowa była i jest dla ludzi JEGO NAUKA.  Jej sens to dobrowolna służba dla dobra bliźnich, dla dobra społeczeństwa i zwalczanie swego egoizmu.  Pokonanie swego ego to naczelna doktryna religii Wschodu. Prawidłowe rozumienie nauki Jezusa Chrystusa daje nam szansę na pojednanie z naszymi Braćmi ze Wschodu wyznającymi inne religie. Pojawia się szansa na globalne porozumienie religijne, które znajduje syntezę w zasadzie oszczędzania energii społecznej, w zasadzie niewywoływania konfliktów, w zasadzie pokonywania własnego ego dla dobra innych istot.

Myślę że naszedł czas dla zastąpienia duchownych wszystkich wyznań poradami  ze smartfona i wykorzystanie AI dla doradzania nam właściwego zachowania względem świata i innych istot. Stworzenie właściwego algorytmu i wykorzystanie AI do analizy naszego postępowania daje nam szansę na harmonijne istnienie w świecie wymagającym ujednoliconej etyki obowiązującej wszystkich. Zasady wszystkich religii sprowadzają się do jednego- do harmonijnego współistnienia w otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym. Czas unowocześnić te sferę naszego życia- religię, na miarę wirtualnej cywilizacji w której żyjemy.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 roku, godzina 19:46    Bogdan Góralski  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *