The Chinese-Jewish conflict

Contents

We need Polish ethics in the world….

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Dec 15, 2018 · edited: Dec 19, 2018

In the book of Israeli author Shlomo Sand, I read that Jews apply intra-community ethics. It means it is seen in their behavior towards other nations for which they do not use their ethics because they consider them unworthy of such treatment. It means that the Jews support only other Jews. Other nations, like the Chinese people, behave similarly. My proposal to apply universal ethics to all people faces the resistance of nationalism. The universal ethics obligatory for all people (I mean the principle of saving all kinds of energy) will help share science achievements to overcome the global barriers to civilization development. Without modern ethics, we will not lead to international scientific cooperation to effectively solve our global problems. So let’s be ethical to ourselves and share scientific achievements because increasing knowledge makes ethics bonds stronger. We must disseminate the achievements of ethics and science to all world and overcome nationalism because they are dangerous for the global community. In the contemporary world, we see the conflict between West and East. The base of this conflict is the struggle for domination between two nations, Jews and Chinese. Jews are dominating in the western world and Chinese in the East. Any reforms in the world are impossible because of this struggle between the Chinese and Jews. Both nations apply intra-community ethics.

The principle of saving all kinds of energy is Polish ethics applied by the Polish nation-be only when we see the danger because ethics restrict freedom needed during peace when trouble is passing. Now we are in danger from coming global climatic crisis so my advice to the Jews and Chinese- you need to apply Polish ethics I mean you need to make a compromise which will be fulfilling the principle of saving all kind of energy of the world. Saving all forms of energy teaches you to overcome all conflicts with calmness and caution. We have no other choice because impatience and lack of humbleness towards others cause all conflicts. Poles say: Only calm can save us. Calm means POL-CAT. The over national, transnational global trade and services enterprise POL-CAT will reconcile the Chinese and Jews and support ethical businessmen and scientists worldwide.  

Potrzebujemy polskiej etyki na świecie …

 mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 15.12.2018 · edycja: 19.12.2018

W książce izraelskiego autora Shlomo Sanda przeczytałem, że Żydzi stosują etykę wewnątrz społeczności. Oznacza to, że widać to w ich zachowaniu wobec innych narodów, wobec których nie stosują swojej etyki, ponieważ uważają je za niegodne takiego traktowania. To znaczy, że Żydzi wspierają tylko innych Żydów. Inne narody, na przykład Chińczycy, zachowują się podobnie. Moja propozycja zastosowania uniwersalnej etyki do wszystkich ludzi napotyka na opór nacjonalizmu. Uniwersalna etyka obowiązująca wszystkich ludzi (mam na myśli zasadę oszczędzania wszelkiego rodzaju energii) pomoże dzielić się osiągnięciami nauki w pokonywaniu globalnych barier rozwoju cywilizacyjnego. Bez nowoczesnej etyki nie doprowadzimy do międzynarodowej współpracy naukowej w celu skutecznego rozwiązywania naszych globalnych problemów. Bądźmy więc dla siebie etyczni i dzielmy się osiągnięciami naukowymi, ponieważ zwiększanie wiedzy wzmacnia więzi etyczne. Musimy rozpowszechniać osiągnięcia etyki i nauki na całym świecie i przezwyciężyć nacjonalizm, ponieważ jest on niebezpieczny dla globalnej społeczności. We współczesnym świecie widzimy konflikt między Zachodem a Wschodem. Podstawą tego konfliktu jest walka o dominację między dwoma narodami, Żydami i Chińczykami. Żydzi dominują na Zachodzie, a Chińczycy na Wschodzie. Żadne reformy na świecie są niemożliwe z powodu tej walki między Chińczykami a Żydami. Oba narody stosują etykę wewnątrzwspólnotową. Zasadą oszczędzania wszelkiego rodzaju energii jest polska etyka stosowana przez naród polski – będziemy razem tylko wtedy, gdy dostrzeżemy niebezpieczeństwo, bo etyka ogranicza wolność potrzebną w czasie pokoju, gdy mijają kłopoty. Teraz grozi nam nadejście globalnego kryzysu klimatycznego, więc moja rada dla Żydów i Chińczyków – trzeba stosować polską etykę, mam na myśli kompromis, który będzie realizował zasadę oszczędzania wszelkiego rodzaju energii świata. Oszczędzanie wszelkich form energii uczy cię pokonywania wszelkich konfliktów ze spokojem i rozwagą. Nie mamy innego wyboru, ponieważ niecierpliwość i brak pokory wobec innych powodują wszystkie konflikty. Polacy mówią: tylko spokój może nas uratować. Spokój to POL-CAT. Ponadnarodowe, ponadnarodowe, globalne przedsiębiorstwo handlowo-usługowe POL-CAT pogodzi Chińczyków i Żydów oraz będzie wspierać etycznych biznesmenów i naukowców na całym świecie.

Warsaw, 15-16 December 2015                                  Bogdan Góralski

The Western banking system is the result of anti-Semitism

 

The world situation is that the East, thanks to a large and cheap labor force, produces cheap goods, which Jews sell to Western civilization, making an excellent profit

 

As stated earlier, money is a measure of human social utility and the utility of material goods. Historical literature studies confirm my view that the money supply changes over time in response to social needs. A period of increase in the human population associated with an abundance of food increases social needs, and therefore hunger for money arises, and the supply of money increases in response to the demand for money. The Chinese were the first to introduce paper money to meet the demand of a growing Chinese population. It is people who create a value of money through their useful work. The issue of money without being covered in the useful value of labor in terms of the value of the goods produced generates inflation. The global inflation spiral is triggered by volatile food prices caused by regional changes in the earth’s climate. The climate crisis reduces the food supply. Since the demand for food is constant, its prices increase due to the smaller supply of food. The share of food costs in citizens’ earnings ranges from 10-80% of wages. Social pressure from rising food prices forces governments to issue money that is not covered by locally produced goods. The results are increasing the price of exported oil or other goods to cover the rising cost of imported food or other necessities. The local value of the production of goods should be at least balanced with the social needs expressed in local demand for money. The ability to anticipate regional climate change will help authorities plan to increase local food production activity or to plan for population displacement to food-rich regions. It raises the need for a world government to solve global social problems.

So far, this has met with resistance from the Western and Eastern Establishment. Western political elites are heavily influenced by the Jewish financial lobby, which guides Western policy. This situation has developed over the past 2,000 years due to anti-Semitism, which forced Jews to assume the position of moneylenders in the Christian world.

Usury- Interest from borrowing was forbidden among Jews by the Old Testament, and among Christians, usury was banned by the New Testament. The anti-Semitism of Christians, resulting from their ideology-driven by ignorance of Jewish history, pushed Jews into the positions of despised but necessary creditors for Christian civilization, thereby creating Jews the leaders in Western economic life who possesses unlimited access to money. The current world situation is that the East, thanks to a large and cheap labor force, produces cheap industrial goods, which Jews, who have access to money, buy cheaply and sell dearly to Western civilization, making excellent money. The global conflict occurs at the meeting point of Sino-Jewish interests because the Chinese are unable to break the Jewish commercial hegemony in the Western world.

At the same time, Jews fear Chinese trade competition, which may take away their privileged position in the world of Western commerce. Such a scenario of events makes a Sino-Jewish compromise impossible, which is visible in the current economic conflict between China and the USA – the West’s leader directed by American Jews.

The emergence of a world government and global solving of human problems is not possible due to the ongoing Jewish-Chinese, Sino-American conflict, which results from strong ethics within both nations’ communities. The world needs Polish ethics, then that begins to function only in the face of an external threat, which is, for example, the impending global climate crisis.

We need to use Polish ethics to solve the Sino-Jewish conflict, and we need Polish global trade-services enterprise POL-CAT- neutral global trade player.

Warsaw, 10 January 2019, 20:40 Bogdan Góralski

Usury was not allowed in the Old and New Testaments and was allowed between Jews and Catholics. Thus, the Western banking system is a cultural phenomenon that arose mainly from a conflict between religions.

Zachodni system bankowy jest rezultatem antysemityzmu

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Jan 11, 2019

sytuacja światowa polega na tym, że Wschód dzięki licznej i taniej sile roboczej produkuje tanie towary, które Żydzi sprzedają Zachodniej cywilizacji doskonale na tym zarabiając.

Jak już stwierdziłem wcześniej pieniądz jest miarą użyteczności społecznej człowieka i dóbr materialnych. Studia literatury historycznej potwierdzają mój pogląd, że podaż pieniądza zmienia się w czasie w reakcji na potrzeby społeczne. Okres przyrostu ludzkiej populacji związany z obfitością żywności zwiększa potrzeby społeczne i w związku z tym pojawia się głód pieniądza, a w odpowiedzi na popyt na pieniądz zwiększa się jego podaż. Chińczycy pierwsi wprowadzili pieniądz papierowy zaspokajając popyt rosnącej chińskiej populacji. To ludzie przez swoją użyteczną pracę kreują wartość pieniądza. Emisja pieniądza bez pokrycia w użytecznej pracy wyrażonej wartością wyprodukowanych dóbr rodzi inflację. Globalna spirala inflacyjna jest uruchamiana przez zmienne ceny żywności spowodowane przez regionalne zmiany klimatu ziemskiego. Kryzys klimatyczny zmniejsza podaż żywności. Ponieważ popyt na żywność jest stały to w związku z mniejszą podażą żywności zwiększają się jej ceny. Udział kosztów żywności w zarobkach obywateli waha się przedziale 10-80% zarobków. Nacisk społeczny wywołany przez wzrost cen żywności zmusza władze do emisji pieniądza nie mającej pokrycia w lokalnie produkowanych dobrach, co na przykład powoduje zwiększanie cen eksportowanej ropy naftowej lub innych dóbr w celu pokrycia rosnących kosztów importowanej żywności lub innych dóbr pierwszej potrzeby. Lokalna wartość produkcji dóbr powinna być co najmniej zbilansowana z potrzebami społecznymi wyrażonymi lokalnym popytem na pieniądz. Możliwość przewidywania regionalnych zmian klimatu pomoże władzom w planowaniu zwiększania lokalnej aktywności w produkcji żywności lub w planowaniu przemieszczeń ludności do regionów zasobnych w żywność. Wywołuje to potrzebę powołania światowego rządu dla rozwiązania globalnych problemów społecznych.

Jak do tej pory napotyka to opory Zachodniego i Wschodniego Establishmentu. Zachodnie elity polityczne są pod silnym wpływem żydowskiego lobby finansowego, które de facto kieruje polityką Zachodu. Sytuacja ta uformowała się w ciągu ostatnich 2000 lat w wyniku antysemityzmu, który wymusił na Żydach zajęcie pozycji lichwiarzy w chrześcijańskim świecie. Pożyczanie pieniędzy na procent było zabronione wśród Żydów przez Stary Testament a wśród chrześcijan przez Nowy Testament. Antysemityzm chrześcijan wynikający z ich ideologii kierowanej nieznajomością historii żydowskiej spowodował zepchnięcie Żydów na pozycje pogardzanych lecz niezbędnych kredytodawców dla chrześcijańskiej cywilizacji, która tym samym wykreowała Żydów na liderów zachodniego życia gospodarczego. Obecna sytuacja światowa polega na tym, że Wschód dzięki licznej i taniej sile roboczej produkuje tanie dobra przemysłowe, które Żydzi majacy dostęp do pieniędzy tanio kupują i drogo sprzedają Zachodniej cywilizacji doskonale na tym zarabiając. Światowy konflikt przebiega na styku interesów chińsko-żydowskich bowiem Chińczycy nie potrafią przełamać handlowej hegemonii żydowskiej w świecie zachodnim.

Jednocześnie Żydzi obawiają się chińskiej konkurencji handlowej, która może odebrać im uprzywilejowana pozycję w świecie zachodniego handlu. Taki scenariusz wydarzeń uniemożliwia chińsko-żydowski kompromis co jest widoczne w obecnym konflikcie gospodarczym pomiędzy Chinami i USA- liderem Zachodu kierowanym przez Żydów amerykańskich.

Powstanie światowego rządu i globalne rozwiązywanie ludzkich problemów nie jest możliwe z uwagi na trwający konflikt żydowsko-chiński, chińsko-amerykański, który wynika z silnej etyki wewnątrz wspólnotowej obu narodów. Potrzebna jest polska etyka, która zaczyna funkcjonować dopiero w obliczu zewnętrznego zagrożenia, którym jest nadciągający globalny kryzys klimatyczny.

Musimy wykorzystać polską etykę do rozwiązania światowego konfliktu chińsko-żydowskiego i potrzebujemy polskiego globalnego przedsiębiorstwa handlowo-usługowego POL-CAT – neutralnego gracza w światowym handlu.

Warszawa, 10 January 2019, 20:40 Bogdan Góralski

Lichwa była nie dozwolona w Starym i Nowym Testamencie a była dozwolona pomiędzy żydami a katolikami . Wobec tego zachodni system bankowy jest zjawiskiem kulturowym wyrosłym głównie na gruncie konfliktu między religiami.

Sources:

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/766685,jak-ominac-boga-czyli-lichwa-pozyczki-i-banki-wedlug-wielkich-religii.html

#nauka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *