The development and collapse is the destiny of every civilization – in this way work the law of evolution

Bogdan Góralski

Library of the Faculty of History at the University of Warsaw

The world today is the scene of a conflict between soulless technocrats promoting the development of concentrated industry and utopian idealists who want to rule the world with the help of a pseudoscientific deception that stuns public opinion. Heartless technocrats treat science as a tool for governing the industrialized world, and utopian idealists gain power through scientific frauds accusing technocrats of adversely changing the environment. Both hostile camps fighting for power forget that thanks to the Internet the global society gains knowledge and wants a compromise between the two opposing ideological centers. Global society increasingly wants to create its own scientific and political elite to follow the path of sustainable progress of knowledge used for the benefit of the entire ecosphere of our planet. A new player appears in the public arena, that is, comprehensively educated people – environmentalists and humanists, aware of the need for changes that use the progress of knowledge and technology to develop the entire ecosphere and its rights to live in truth and freedom.

The Earth is home to small local homelands inhabited by creatures who use the harmony of natural local environments needed to support all-natural life. We need to support these local homelands and enable them to develop according to their needs.

Global climate changes will soon cause environmental conditions unfavorable for biological life in many regions of the Earth. This will force great migrations to lands with favorable environmental conditions. All human knowledge must be used in a positive way to prevent wars and genocide during these great migrations. I predict that comprehensively educated environmentalists and humanists will join in the global spiritual, scientific, and business center POL-CAT joint-stock company, which will be the third force leading the world to live in truth and freedom for the good of the entire ecosphere of our planet. In the text below, I present a sketch of the principles of the ideology that will apply in POL-CAT joint-stock company and I am asking for critical comments on this ideology.

Warsaw, November 22, 2020, 4:50 am Bogdan Góralski

bogdangoralski@wp.pl , bogdangoralski@uw.edu.pl

Nowy globalny religijny, naukowy, społeczny i duchowy porządek

Bogdan Góralski

Biblioteka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Dzisiejszy świat jest widownią konfliktu pomiędzy bezdusznymi technokratami lansującymi rozwój skoncentrowanego  przemysłu a utopijnymi idealistami chcącymi rządzić światem za pomocą pseudonaukowego oszustwa ogłupiającego opinię publiczną. Bezduszni technokraci traktują naukę jako narzędzie dla rządów nad uprzemysłowionym światem, a utopijni idealiści uzyskują władzę za pomocą  naukowych oszustw zarzucających technokratom niekorzystne zmiany środowiska naturalnego. Oba wrogie obozy walczące o władzę zapominają, że dzięki |Internetowi zyskuje wiedzę globalne społeczeństwo, które chce kompromisu obu zwalczających się ideologicznych centrów. Globalne społeczeństwo coraz bardziej chce wykreować własną elitę naukowo-polityczną aby podążać ścieżką zrównoważonego postępu wiedzy wykorzystywanej dla dobra całej ekosfery naszej planety. Pojawiają się na arenie publicznej nowi gracze czyli wszechstronnie wykształceni ludzie- ekolodzy i humaniści,  świadomi konieczności zmian wykorzystujących postęp wiedzy i technologii do rozwoju  całej ekosfery oraz jej praw do życia w prawdzie i wolności.

Ziemia jest domem małych lokalnych ojczyzn w których mieszkają istoty wykorzystujące harmonię naturalnych lokalnych środowisk potrzebną do podtrzymania całego życia przyrodniczego. Trzeba wspierać te lokalne ojczyzny i umożliwiać im rozwój na miarę ich potrzeb.

W wielu regionach Ziemi globalne zmiany klimatu wywołają wkrótce niekorzystne dla życia biologicznego warunki środowiskowe. To wymusi wielkie migracje  do krain z korzystnymi do życia warunkami środowiskowymi. Trzeba wykorzystać w pozytywny sposób całą wiedzę ludzkości aby zapobiec wojnom i ludobójstwu podczas tych wielkich migracji. Przewiduję, że wszechstronnie wykształceni ekolodzy i humaniści połączą się w globalnym centrum duchowym, naukowym i biznesowym POL-CAT spółka akcyjna, które będzie trzecią siła prowadzącą świat do życia w prawdzie i wolności dla dobra całej ekosfery naszej planety. W poniższym tekście przedstawiam szkic zasad ideologii, która będzie obowiązywała w przedsiębiorstwie POL-CAT Spółka Akcyjna i  proszę o krytyczne uwagi na  temat tej ideologii.

Warszawa, dnia 22 Listopada 2020 roku, godzina 4:50   Bogdan Góralski

bogdangoralski@wp.pl,   bogdangoralski@uw.edu.pl

Causes of the economic crisis 2020-2055, the COVID 19 pandemic, climate change. Survival Technology

Bogdan Góralski

Library of the Faculty of History at the University of Warsaw

 For 18 years, I have been researching the relationship of climate change with the historical process and economy based on my academic education and professional experience. I predicted the economic and climate crisis 2020-2021, and maybe even longer until 2055, in April 2013. As always, it is associated with the occurrence of the minimum magnetic Sun activity. The last century’s solar minimum in 1913 brought a global economic crisis, World War I, a Spanish flu pandemic, not counting the Russian, Chinese, and Mexican Revolutions. The current problems are related to the Sun magnetic activity minimum, the so-called Grand Solar Minimum, which is related to the gravitational influence of planets on the Sun. The solar planets lined up on one side of the sun, and this cyclical astronomical phenomenon is called the full parade of planets. This phenomenon is not fully recognized as to the time of its occurrence. The full parade of planets on July 4, 2020, likely created gravitational turbulence on the Sun, reducing its magnetic activity. This arrangement of the solar planets also affects the Earth’s climatic mechanism, which depends on the movements of the Earth’s coating under the influence of changes in gravity. The Earth’s coating, consisting of the rigid crust and the Earth’s mantle, glides over the liquid layer of the metallic outer core over the solid metallic inner core of the Earth. The rotation of the earth’s coating is caused by the uneven distribution of masses of the coating, which is influenced by variable forces of gravity, causing its movement. The movement of the coating under the nearly stationary Earth’s atmosphere is causing regional climate change related to the movement of stationary climatic zones above the surface of the Earth’s rotating coating. Regional climate change has always been the cause of human migration and the associated stages of growth and decline of successive empires. Currently, the Earth’s crust rotates southward in the North America region and northward in the East Asia region. It will cool China’s climate, further expand the COVID 19 pandemic, and reduce global food production. Reducing food production will destabilize the internal situation of many countries and bring the threat of a global war, to which I am deeply convinced that preparations are already underway. My book is about how to avoid this future war. The cause of the current economic crisis is the decline in demand and production in depopulated Western economies due to the shifting of demand and production to overpopulated Asia, which does not have a surplus in food production by buying it in the West. The deepening climate crisis will limit food production in Asia and cause a spiral of inflation in the world economy, which will disrupt its functioning. Bank loans will increase in price, causing economic depression and stopping the circulation of money. Innovative economic solutions will be needed, which I describe below in my book. The cooling of the climate in southern China will bring about further mutations of pathogenic viruses and the spread of COVID 19 related pandemics. The spread of the epidemic is exacerbating the economic crisis by inhibiting market demand and reducing production. In the following book, I have described the steps to prevent a pandemic. In my book, I also describe the sources of religious beliefs and present a modern and straightforward ethical system based on knowledge and respect for ancient religious views. I offer a new moral system that is simple and understandable to every human being, respecting his free will, and also beneficial for the society in my new book. Therefore, in my new book, I describe technology for the survival of our civilization.

Warsaw, October 11, 2020 Bogdan Góralski

Contents

The development and fall of empires versus climate change

Bogdan Góralski

Library of the Faculty of History at the University of Warsaw

1. Introduction

The history of the development and fall of successive empires has intrigued researchers for a long time, and this work makes an essential contribution to solving this puzzle. The logical concept of regional climate change related to the Earth coating displacement allows for explaining each empire’s development and defeat. The realm has been developing during favorable environmental changes in the region, which was a kingdom cradle. It grew during conquests, dependent on the empire elite and the conquered nations. Usually, great human migrations related to regional climate change marked the end of a given empire. To avoid the collapse of our human civilization in the coming global climate crisis and a possible devastating global war, we must open all borders and allow people free movement.

It will focus the attention of politicians on economic life inside countries with the masses of migrants and reduce the pressure on foreign expansion. These changes should be preceded by a global agreement defining goals and rules for the worldwide migration of people and goods. In the course of my life, I developed the principles of a new international economic and political order and presented them in the works entitled:

 The Third Way between capitalism and communism,

  and

More science, ethics, culture for the modern and future world.

I hope that reading these works published in free access in Google Books will allow you to understand our history logic, which will result in the further global evolutionary development of our civilization.

2. Mechanism of growth and fall of empires

The terrestrial globe is divided into two hemispheres: northern and southern. The northern hemisphere is made up of more thick continental plates and is heavier than the southern hemisphere, mostly made up of thin ocean plates. The Earth globe is affected by the cosmic gravity and more strongly pulls the northern hemisphere with a variable force causing it to move to the ecliptic plane. It is possible due to the liquid intermediate layer between the rigid coating and the solid Earth core. The Earth coating slides over the liquid middle layer under the influence of the attraction of gravity alternating forces.

The Earth climatic zones are immobile to the ecliptic plane because they depend on the balance of solar radiation falling on the surface at various angles. As a result, the earth coating movement in relation to climatic zones causes regional climate changes in different parts of the globe. The Earth coating movement causes varying stresses in the crust as it approaches the equator and then moves away from it. These variable stresses cause earthquakes, the distribution of which was investigated in the Mediterranean Basin and Poland during the 750 BC-AD 2000 period. Almost the sinusoidal distribution of earthquakes with maxima and minima every 400 years was found. That is, every 400 years or so, the area adjacent to the Mediterranean Sea approaches the equator and then moves away from it, with different effects in different parts of the globe. The movement of the earth coating under stationary climatic zones causes changes in precipitation zones and drought zones on the earth area, bringing specific social effects and the occurrence of the cosmic-social cycle illustrated in the figure below.

Fig.1. The Earth gravitational-seismic-climatic-social cycle described by the temporal distribution of earthquakes in the Mediterranean and Poland in the years of 750 BC to AD 2000

Source of earthquakes data:

Guidoboni Emanuela, Comastri Alberto,  Traina Giusto 1994: Catalogue of ancient earthquakes in the Mediterranean area up to the 10th century, Instituto Nazionale de Geofisica, Rome                          

Guterch Barbara, Lewandowska – Marciniak Hanna  2002: Seismicity and seismic hazard in Poland, Folia Quaternaria vol.73, Kraków.

Great religious leaders appear in times of socio-economic crisis caused by droughts resulting from the Earth’s coating movements towards the equator.

In the ages of Christ and Muhammad, Palestine and the Arabian Peninsula probably entered, after a period of increased rains favoring population growth, in a year-round drought zone between the parallels of 20-30 degrees of latitude due to the Earth coating movement towards the equator (confirmed in the graph above by earthquakes maximum of the earthquakes).

It is worth mentioning here the credible research showing that the Iranian area has shifted in the last 5,000 years from the climatic rainfall zone in summer to the rainfall zone in winter. It corresponds to the Earth linear movement of the coating towards the equator in the Iran region by about 25 degrees latitude, i.e., from the rainfall zone in summer between the 5-20 parallel to the winter rainfall zone the 30-50 parallel. The area of ​​Iran is now between 30-40 parallel, which means a shift to the equator over the last 5000 years by about 25 degrees latitude or about 3000 km. The Earth coating in the Iranian region has shifted southward by about 3,000 km in the previous 5,000 years, but this movement is likely to have had different phases in the north-south and east-west directions. The idea of changing the Iranian area comes from the study of the north magnetic pole apparent positions, which continually changes its apparent location on the globe surface. The magnetic north pole changeable position results from the Earth coating continous movement relative to the ecliptic plane.

During the Arab Empire rising, the Western Roman Empire fell, devastated by the invasion of the Germans tribes, who were driven out of northern Europe by the cold and the Mongol invasion. A similar phenomenon of earthquakes growth took place gradually in the period of AD 1000-1800 in Poland territory, which means that the area of ​​Anatolia was also approaching to the norh at that time. I explain why the increase in the number of earthquakes in Poland in the period 1000-1800 AD means the movement of the Earth’s coating in the Mediterranean region to the north? Well, the African continental plate was moving to the north and under the influence of centrifugal force (the largest at the equator) it pressed the European continental plate (on which Poland is located), causing an increasing number of earthquakes. In the period 1000-1800AD climate of Europe  cooled while the area of Europe moved to the North.

This probably moved Anatolia and the Mediterranean area to transition into a climatic zone drought all-year-round. It had specific economic and social consequences for the Ottoman Empire, such as the internal crisis related to the lack of food, the disintegration of the empire, and the appearance of Mustafa Kemal Atatürk, the Turkish social reformer at the end of the crisis. The crisis of the Ottoman Empire was caused by a drought (which was found in numerous works on the climate of Anatolia) and was interfaced with the entry of the Russian area into the year-round rainfall zone between the parallels 50-60, which caused the Russian imperial expansion and its development also towards the west, which resulted in the partitions of the Republic of Poland Both Nations.

Thus, we see that the influence of the Cosmos on the terrestrial natural environment causes specific psychological and social effects that end the duration of successive empires and the formation of new ones. With this knowledge, we should notice that ​​North America again approaching the equator (which causes the effects called global warming) because of the number of earthquakes in the Mediterranean region observed by seismological observatories around the globe is increasing. On the other side of the world, in East Russia, Earth coating goes to the North direction. Therefore, we should prepare for the change in the distribution of biological forces on our planet related to climate zones displacement. It is probably that described above movement of  Earth’s coating since 1860 caused:

Russian Revolution,

Chinese Revolution,

Partition of India into Pakistan and India,

Civil War in US.

An explanation of the above-described phenomena can be found in my book entitled The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth and the book entitled Historia naturalna i zmiany klimatu published freely on Google Books and Academia.edu.

Below is an excerpt from my work entitled More science, ethics, culture for the modern and future world, published in open access on Google Books and Academia.edu.

3.The short story of religious systems versus climate changes

This below chapter is an excerpt from my Polish book entitled Historia naturalna i zmiany klimatu,  published on the Internet in Google Books

Fig. 2 Earthquakes in the Mediterranean and Poland in the years 750 BC to 2000AD. Earth gravitational-seismic-climatic-social cycle

The gravitational-seismic-climatic-social cycle presented in Fig. 1 and 2 describes of our civilization development phases over the centuries. All the great leaders and ethicians appeared in a similar period of the material cycle (Asian ethics appeared in the reverse phase, which is explainable and in line with my theory due to climatic inversion between West and East Eurasia). It was the result of subsequent climate crises defined by cyclical changes geometry of the solar system.
Each cycle had a similar natural and social events scenario and a similar ethical-ideological system, creating social relationships between people and expanding the ideological movement base, expanding the social revolution base. According to the logic of history in the 21st century, the material world crisis, which has begun to grow, will also emerge a new, universal ethical system – new ideas that will probably include the entire global community.

The first known ethical system originated in Egypt and was recorded in the goddess Maat 42 commandments. It was an expression of the development of a prosperous state social order in the Nile outbreaks rhythm. A derivative of Egyptian ethics was the ethical system of Moses, educated in Egypt. The moral systems of Budda, Laotsy, and Confucius appeared at the end of the period of Asian society’s growth. Overpopulation increased during the period of adequate hydration of Asia and led to a socio-economic crisis resulting from a lack of food. Asian communities have reached a critical population density, forcing a new ethical system to regulate social relations. In the sixth century, before Christ is the peak of China’s power. The beginnings of building the Chinese wall for defense against Mongol invasions, significant territorial development in the north and south, population growth to 25 million are examples of this power.

Significant Greek colonization in the period of VIII-VI centuries BC  proves that during this period in Greece, and in the equatorial world, environmental conditions conducive to population growth prevailed. These data allow us to suppose that the tropical world population is increasing in the eighth-seventh century BC. After a period of population growth, the climate is drastically dry and cold (especially North of China) (a decrease in earthquakes in the seventh century BC, see Fig. No. 34), causing overpopulation and conflicts. It results in the almost simultaneous emergence of Buddha ethical systems, Lao Tse, Confucius, which prevent the emergence of social conflicts in overpopulated India and China.

The large amount of rainfall accompanies the phase of earthquakes growth in the period 200 years before Christ, because of the shift of climatic ( rainfall) zones connected to the Earth coating movement. This confirms the research on Nile floods and wet years in Rome  (Lamb 1977: 426-427 graphs 17.1 and 17.2).  Those studies indicate strong humidification of Africa climate in the region of Egypt and the climate of Italy at that time. It had promoted the growth of agricultural production and the resulting adequate supply of food to the population. During the reign of Herod the Great (73-4 BC), Palestine’s successful economic development continues, as evidenced by the growth of cities and the ruler’s richness. Economic development is an indication of a large population (Theissen 2004: 60). The abundance of food is conducive to population growth in well-watered areas. After developing the Palestinian society, there is rapid regional warming and drying of the climate from 0-10 AD (Bao et al. 2002, Kobashi et al. .2011, Lamb 1977: 426-427), which reduced agricultural production and food supply, causing the overpopulation of Palestine.

The immediate socio-economic crisis resulting from drought (Lamb 1977: 426-427 graphs 17.1 and 17.2) caused frustrations of the population (mostly rural), looking for a way out of the crisis. The socially rooted groups tested various ways out of the trouble. The starving rural masses needed a plan of action to alleviate the supply problems common at that time. Many leaders appear, among them Jesus Christ, who has a dream of anti-crisis action. He creates his commune (Acts of the Apostles describe several thousand people (Bible 1998: Acts 2:41, 4,4)) acting like communes. To join them, you must give all your possessions. The municipality (commune), efficiently managing the riches offered, constituted protection against hunger and lawlessness prevailing in Palestine. There were numerous gangs of brigands at that time. Many farmers were hopelessly in debt (Johnson 1993: 146). Christ feeding the masses of the poor, becomes a threatening leader of the crowds. His economic and social program is radical and unacceptable to the then Judei- Romans and pro-Roman elites. Jesus Christ’s ideological system was the crowning of ancient ethical ideas development and was probably inappropriate to Judeo-Roman elites. Christ, the peaceful peasant movement leader, was killed, and further Jewish protests against Roman oppression did not have a charismatic calm leader.

In the first century BC until the 1st century AD, there was a substantial density of Judea and Samaria farms. This testifies to the climatic conditions conducive to farms shredding – adequate hydration during the first century BC. The violent drought at the beginning of the early century AD caused the collapse of these small farms and the crisis. The uprising in Palestine in the years 66-74 is a social rebellion against the rich. The rebellion began with the burning of the Rome tax registration offices in Jerusalem (Sartre 1991: 403). The cataclysm of Jewish revolts revealed ongoing overpopulation, and their consequence was the destruction of the country. There was a mass migration of Jews. These above-described facts result from the  Earth coating movement  (movement of climatic zones over Palestine territory), which caused the Palestine area aridification.

Since the beginning of the 7th century AD, there has been strong global warming – signaled by a drop in the number of earthquakes, which caused the transfer of civilization centers from the Middle East to, among others, colder Europe and Mesopotamia. Warming and drought caused regression in the development of equatorial populations. These above-described facts result from the Earth coating movement (movement of climatic zones over Arabian Peninsula territory), which caused the Arabian area aridification.

Overpopulation occurred on the Arabian Peninsula before the victory of Muhammad. The Arabian Peninsula’s population growth probably took place in the fourth, fifth, and sixth centuries AD.  During cooling and increased climate irrigation of the Arabian area had lasted a parallel decline of the Western Roman Empire. Western Roman Empire collapsed because of the conquest of barbarian tribes from northern, overpopulated regions of Europe. They migrated because of unfavorable weather conditions while cooling the climate of Northern Europe.  (Barbarian populations in Northern Europe probably increased in the IV to VI centuries, .which was the result of the Earth coating movement (movement of climatic zones over barbarian tribes territory which was caused by the warming and well irrigation of the Northern Europe area). Under the pressure of this tremendous barbaric exodus to the south, the western Roman Empire collapsed. At the time of the Western Roman Empire crisis, the triumph of the socially and economically well-organized Christian communities was celebrated, which led to the success of Christianity and the consolidation of their power. The Eastern Roman Empire prospered in the meantime.

The Arabian Peninsula was probably experienced by drought and social crises in the VII century. There was an escalation of aggression and the fratricidal struggle between Arabian tribes  (the drought is the result of the Earth’s coating movement (the movement of climatic rainfall zones over Arabian peninsula territory which caused the aridification of the Arabian land). The Civil War prompted Muhammad to reflect on the causes of this state of affairs. Muhammad rejected the old elite’s social order, introduced a new religious community- the umma (the commune), the obligation of alms – the redistribution of goods to the poor. Fighting with other leaders, he united all Arab tribes. He broke with the family system. However, his economic program could not remedy the overpopulation (Hrbek, Petráček 1971: 139-140), which is why later the war expansion of the Arabs took place. It was possible because in the seventh century, the Roman Empire’s power decreased, and the strength of Arabs united by the ethical system (created by Muhammad) increased. Warming and drought since the 7th century caused regression in the development of equatorial populations and their displacement towards the north. At the same time, societies in the northern hemisphere began to civilize in a warm climate.

In favorable conditions of the warm climate (the third so-called subatlantic period (Samsonowicz 1990: 8)), there was a dynamic development of European civilization, development of Germanic and Slavic tribes.

Europe’s population grew from 1700, but bad weather and population growth in the 17th and 18th centuries worsened England and France’s situation. England, however, had a security vent in the form of emigration to the colony. The feeding of French society has deteriorated since 1700 (Livi-Bacci 1991: 82). The French saved themselves from hunger by establishing several hundred thousand small farms (Taine 1881: 337).

 Before the French Revolution, there was a significant cooling (and probably drying) of the climate (Bradley, Jones 1993), which had brought France high prices of food (Góralski 2012: 28), famine, and the outbreak of the revolution (These above-described facts are the result of the movement of Earth’s coating (movement of climatic zones over Europe territory) which caused the cooling and bad weather conditions of the European area). I explain why the increase in the number of earthquakes in Poland in the period 1000-1800 AD means the movement of the Earth’s shell in the Mediterranean region to the north? Well, the African continental plate was moving to the north and under the influence of centrifugal force (the largest at the equator) it pressed the European continental plate (on which Poland is located), causing an increasing number of earthquakes. In the period 1000-1800AD climate of Europe  cooled while the area of Europe moved to the North. The revolution lasted, and the problems of overpopulation did not pass because of the further cooling of the climate. Another revolutionary leader, Napoleon, led the French to conquer Europe, which solved the problem of the surplus of single men who had no conditions in France to establish a family in those days.

Since 1860, the climate has warmed and dried (These facts are the result of the movement of Earth’s coating to the South (movement of climatic zones over European territory) which caused the favorable climatic conditions of the Europe area), which means that the population of Europe grew in the 19th century from 203 to 408 million and in 1950 to 547 million. There has been a massive increase in the German and Russian populations. At the beginning of the 20th century, Russia and Germany were heavily overcrowded, which led to the I World War and, after that, the catastrophic development of totalitarian systems centralizing communities around new leaders. The overpopulation, masculinization of the population, high prices of food caused by the drying of the climate in the early twentieth century (Góralski 2012: 8) and the inability peacefully resolve of economic problems caused the First World War, the Russian Revolution, and the war expansion of communist Russia directed to Western Europe in 1920 ( Góralski 2012). World War II as a consequence of the First World War and the conditions of the Versailles Treaty.

The high prices of food in China at the beginning of the 20th century were the result of the movement of Earth’s coating (movement of climatic zones over Chinese territory), which caused the unfavorable climatic conditions of the China area, caused the Chinese revolution, which later used Marxism caused the collapse of the huge landowners who had previously taken over most of the arable land.

From 1960 to 1990, during the short-term cooling and moistening of the climate (Bradley, Jones 1993), Africa’s population grew from 282 to 637 million. The Chinese population multiplied from 583 million in 1953 to 1008 million in 1982. At that time, in the northern hemisphere, there have been economic difficulties resulting from cooling, excessive rainfall, and dropping agricultural production, which led, among others, to the collapse of the Soviet empire and almost revolution in China (Gang 2001: 37-38, Gawlikowski 2001: 388). The riots in China broke out because of the enormous population growth and food prices rising. It consisted of resolving peasant communes and assigning land to individual families. This has resulted in a vast increase in agricultural production and China’s and current self-sufficiency in nutrition.

Fig. No. 3. World seismic activity was characterized by earthquakes magnitude M = 7 and higher in the years 1900-2005 (five-year periods). Source (Góralski, 2009). (author of the drawing Bogdan Góralski)
Chart Fig. 3 confirms the occurrence of cooling in the 60-90.XX century because it is accompanied by an increase in the number of significant earthquakes.

Currently since 1950, the warming continues (the number of earthquakes has decreased), which causes aggression in Asia and Africa to grow, aggression due to the decline in per capita agricultural production in young male populations (with a predominance of male individuals) and deteriorating living conditions resulting from the increase in global food prices. Migration from these continents to the USA and Europe is growing. At the same time, in the G-8 countries, there is the phenomenon of agricultural overproduction with a decrease in population size. For this overproduction, there is no profitable sale due to the misery of the rest global population. All this together causes the financial and economic crisis. The logic of history allows us to expect the emergence of an outstanding figure, the creator of a new order, and a universal ethical system that will unite humanity on the way out of the crisis. This leader will have to apply the message of Jesus Christ, who said: “Share bread for My remembrance” (Bible 1998: Luke 22:19) and love your enemies because this is the love of your neighbor.

If the warming continues, it will worsen the situation in tropical countries. There will be a wave of migration to food-rich countries (in 2011, there was a wave of riots and revolutions in North Africa and the Middle East caused by food prices resulting from the cooling of the global climate in 2010 ( http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ graphs_v3 / Fig.C.gif).

Currently, the Earth’s coating rotates south in the US region and to the north in eastern Russia. This is causing the warming and drying of the climate in the US South and climate change in the US-North. This carries the threat of reducing food production in the US. The northward movement of eastern Russia and northern China will cool and dry this world site climate.

Suppose cooling and drought come (as a result of the continuous movement of Earth coating and climatic zones)  in the East of Russia and Northern China. In that case, it will bring disaster (reduction of food production in Asia) for the man’s civilization.  In such an event, the world will not survive, and the situation will start to destabilize. We can not allow this.

Conclusion

As a global civilization, we must take radical steps to overcome the impending crisis and global war threat. The activities stabilizing the world situation I described in my work above are available in Google Books and other websites on the Internet.

Below is an excerpt from my work entitled More science, ethics, culture for the modern and future world, published in open access on Google Books and Academia.edu.

4. Climate change and people migrations

Climate change has triggered migrations of peoples whose chronology is a record of Earth’s climate cycles. Here is a history of the crises that ended in movements:

•                   -Approx. 12th century BC marked the migration of people, which ended the reign of Mycenaean civilization and began the so-called dark ages. As a result, the Etruscans appeared in Italy, Egypt and Palestine were attacked by the so-called peoples of the sea.

• -In the VIII, VII century BC, during the drought in the Asian steppes, the Scythians occupied eastern Europe. Simultaneously, the Great Greek colonization marked out, which expelled the Greek population to emigrate.

•                   -Approx. 4th century BC the journey of the Celts from northwestern Europe towards the Adriatic Sea, the Black Sea began, which indicates a growing cooling.

•                   -At the beginning of our era in Palestine has marked itself the significant socio-economic crisis that provoked the civil war in Galilee, Judea (which was called the War of Varus), and the uprising in 66 and 132 AD. It testifies to a crisis (rapid drying of the climate)  that caused the exodus of Jews from Palestine to all world.

• The next migration of peoples began in the 4th century CE Huns invasion of Europe. Germanic peoples migrated south to the lands of the Roman Empire, leading to its downfall.

• In the VIII-IX centuries, the Viking expansion continued towards the south of Europe, which may indicate problems with feeding the population of Northern Europe and the climate crisis.

• In the 12th century, Mongols arrived in Europe because of the drought in the Asian steppes.

In the fourteenth century, it got cold, and in Europe were epidemics, hunger, and peasant uprisings.

• The extinction of the Vikings in Greenland since 1400. The Little Ice Age lasted until the 19th century. The peak of chilling in Europe was in the 17th century. It resulted in the great migration Europeans to the continents of both the Americas and Asia continued at the time. The great State of Poles-the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire collapsed then.

4.1.Climate disaster in the years 2013-2100

By the geophysical and historical data (migrations of people are indicative of climate crises), we know that the climate cycle repeats every 400 years. We can, therefore, expect that another major crisis will occur in 2013-2100. We should prepare for it. It will be a climate disaster – a sharp change in the distribution of climate zones, which will drastically reduce global food production. It will bring revolutions, wars, and supra-regional population migrations. There is still time to protect yourself against this. It requires knowledge and ethics on a global scale. Otherwise, dark ages will come.

In October 2020 I red in the Academia.edu the article GRAND SOLAR MINIMUM AWARENESS by Joana Dixon. Below I copied a few excerpts from this article:

„NASA is forecasting a return to the conditions similar to the Dalton Minimum of 1790-1830, while the effects of this Grand Solar Minimum are already very apparent. Both the people of the world and the governments will have to mobilize to prepare the land and society for the upcoming geological and climate upheaval and 30+ year potential famine. Those who are not students of the Grand Solar Minimum may become its victim. This article is a preliminary inquiry into GSM effects”.

„In a statement from the NOAA, Lisa Upton, a solar physicist with Space Systems Research Corp, said: “We expect Solar Cycle 25 will be very similar to Cycle 24: another fairly weak cycle, preceded by a long, deep minimum. The article says there is no indication that we are currently approaching a Maunder-type minimum in solar activity, however as of December 2019 it is apparent that the northern hemisphere is receiving record breaking cold and snow fall levels, and it is very apparent that the Grand Solar Minimum has arrived.” https://bit.ly/2N2fjYn”.

Zobacz obraz źródłowy

4. Conclusions

We must adapt to regional climate change and, like our ancestors, migrate to climate-friendly regions of the globe. To do this, we must open borders and modify state systems to accept migrants and establish a new ethical system uniting all beings.

Warsaw, 8 October 2020                                      Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *