God is a potentiality in a free society.

God is a potentiality in a free society.

I wondered God’s definition for many years and concluded that God is the potentiality offered by a free and ethical society. Each member of this society is given an open path to achieving the goal of his life. Observation of what happened in my life and what I learned from books allows me to say that everyone gets a chance to live in dignity. Unfortunately, it is not only up to us whether we can take advantage of this opportunity. Powerful protectors immediately appear around the successful person, trying to appropriate the fruits of success and subordinate the individuality that grows into a leader. Some people and organizations try to manage the lives of outstanding individuals to take over their achievements. Everything to rule over reality, rule over the world. Meanwhile, my observations show that life is full of surprising coincidences and cannot be controlled. The world is full of potential solutions beyond control.
What follows from this: we should get rid of the desire to control the world and people because it fills us with discomfort.
We should provide everyone with a chance for a dignified life in an ethical community united by a common interest and caring for its members’ dignified life. Many conditions must be met for human society to provide everyone with the possibility of a dignified life – tolerance, free choice of space to live, i.e., open borders, and the goal of life common to all beings. So far, these postulates have not been met or defined. Is it possible to define a common goal of life?
It is possible and necessary because the goal of every being in the development and eternal life is achievable.
Warsaw, February 16, 2021, 4:00 am Bogdan Góralski

Bóg jest potencjalnością istniejącą w wolnym społeczeństwie

Wiele lat zastanawiałem się nad definicją Boga i doszedłem do wniosku, że Bóg jest potencjalnością, którą daje wolne i etyczne społeczeństwo. Każdy członek tego społeczeństwa otrzymuje wolną drogę do realizacji celu swego życia. Obserwacja tego co się działo w moim życiu i czego dowiedziałem się z książek pozwala mi powiedzieć, że każdy otrzymuje szansę na godne życie. Niestety, nie tylko od nas zależy czy z tej szansy zdołamy skorzystać. Wokół osoby, która odniosła sukces zaraz pojawiają się możni protektorzy, którzy próbują zawłaszczyć owoce sukcesu i podporządkować sobie wyrastającą na lidera indywidualność. Pojawiają się osoby, organizacje, które próbują kierować życiem wybitnych indywidualności by przejąć ich dorobek. Wszystko w celu panowania nad rzeczywistością, panowania nad światem. Tymczasem z moich obserwacji wynika, że życie jest pełne zaskakujących zbiegów okoliczności i nie poddaje się kontroli. Świat jest pełnią potencjalnych rozwiązań nie poddających się kontroli.
Jaki z tego wynika wniosek: powinniśmy pozbyć się chęci kontrolowania świata i ludzi bo to nas wypełnia dyskomfortem.
Powinniśmy zapewnić każdemu szansę na godne życie w etycznej społeczności zespojonej wspólnym interesem i dbającej o godne życie swoich członków. Jest wiele warunków które trzeba spełnić aby społeczeństwo ludzkie stwarzało każdemu możliwość godnego życia- tolerancja, wolny wybór przestrzeni do życia czyli otwarte granice, i wspólny wszystkim istotom cel życia. Jak dotąd postulaty te nie zostały spełnione ani określone. Czy można określić wspólny wszystkim istotom cel życia?
Moim zdaniem można i trzeba, bo celem każdej istoty jest rozwój i wieczne życie, i jest to możliwe.
Warszawa, dnia 16 luty 2021, godzina 4:00 Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *