Polsce potrzebny jest radykalny zwrot w polityce wewnętrznej, zagranicznej i energetycznej

Polsce potrzebny jest radykalny zwrot w polityce wewnętrznej, zagranicznej i energetycznej

Ten zwrot powinien polegać na zanegowaniu podstaw naukowych polityki klimatycznej UE na podstawie moich 20 letnich badań nad ziemskim klimatem. Udowadniam w nich, że teza o wpływie człowieka na klimat ziemski jest fałszem naukowym bez żadnych podstaw merytorycznych i regionalne ocieplenie i zmiany opadów wynikają z procesów naturalnych sterowanych przez grawitację wokółziemską.

Po drugie powinniśmy negocjować z Rosjanami ceny dostaw ropy , gazu i węgla w zamian za dostawy warzyw i owoców na rynek rosyjski co pozwoli poprawić relacje polsko-rosyjskie i zabezpieczyć dostawy surowców energetycznych do Polski.

Uprzednio wymagana jest zmiana priorytetów w polityce zagranicznej i wewnętrznej Polski do których obecne elity nie mają odpowiedniego podejścia czyli trzeba wymienić elity polityczne.

Szczegóły takich zmian są zawarte w moich pracach dostępnych w Internecie.

Poland needs a radical shift in domestic, foreign, and energy policy

This turn should be to negate the scientific basis of the EU’s climate policy. It should be done based on my 20 years of research into the Earth’s climate. In them, I prove that the thesis about human influence on the Earth’s climate is a scientific falsehood without any substantive foundations and that regional warming and changes in precipitation result from natural processes controlled by the gravity around the earth.

Secondly, we should negotiate with the Russians the prices of oil, gas, and coal supplies in return for the supplies of vegetables and fruit to the Russian market, which will improve Polish-Russian relations and secure supplies of energy resources to Poland.

Previously, it is necessary to change priorities in Poland’s foreign and internal policy to which the current elite does not have the appropriate approach, i.e. the political elite must be replaced.

Details of such changes are contained in my works on the Internet.

Warszawa, dnia 8 października 2021 roku                       Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *