Anarchism again

Anarchism again


The tradition of organizing the self-help communities goes back to the old days when wandering tribes settled down and started farming. It first happened in areas rich in water and with fertile soil enabling the development of agriculture, e.g. in the valley of the Tigris and Euphrates rivers. The former Slavic tribes settled on the ground, creating community organizations, e.g. Polish Opole and the Great Russians ‘ obszcziny. They were well-organized communities of tribes that worked together on the land. The feudal system destroyed the local self-help communities managing the land they had settled centuries ago. The feudal lords taxed them and put them under their control. The self-help organization in the Great Russians’ obszcziny survived until the Russian Revolution because there they helped farmers to survive in the most difficult natural conditions in Eastern Europe. Only the Bolsheviks transformed them into kolkhozes and sovkhozes in which the Russians lost their subjectivity and self demoralized.
The influx of Christianity to Polish lands allowed Poles to return to the communal structures, the center of which was always the parish church, usually built by feudal lords in the local economic center. The tithing charged by the churches determined the extent of their influence and authority in the local community. Church influence usually overlapped with the range of the local community related by kinship, acquaintances, and economic ties. There has been a tradition of the cooperative movement in Poland for a long time and I think you need an impulse to recreate and nurture it.
The churches were rich and had long lent money for local people’s economic activities in return for a share of the profits. Since numerous factions of Polish Jews were baptized, they gradually gained domination in the Catholic Church and took over the management of church money. Since the fall of the People’s Republic of Poland (communism), the Catholic Church has continued to finance the economic activity of Poles by collecting a share in the profits of the financed enterprises. Secret accounts are kept in the parishes, which define the liabilities towards the parishes of the enterprises to be credited. Accounting is run by women and they are responsible for the parish money. My idea to create economically and spiritually independent parish cooperatives are to reveal their secret activities and create legally operating local economic centers at Polish parishes. I am convinced that such a solution will release the business creativity of Poles, which will be supported by the nationwide business and consulting center POL-CAT SA. It will follow the principles set out in my work entitled The Third Way between capitalism and communism.
Principles of POL-CAT S.A. will civilize the customs of Poles and improve the Polish economy.

Warsaw, September 30, 2021, 5:10 am Bogdan Jacek Góralski
     

Such principles will allow us to come closer to the ideal of freedom of the individual and society in the anarchist model of the state and society.

Wikipedia quote:
Anarchy (stgr. Ἀναρχία – “without a ruler”) – a form of socio-political structure in which there is no constituted power, no legal norms are in force [1].
In political terms (in anarchism), it is a structure in which the state is replaced by a non-compulsory and non-centralized organization of society (e.g. a federation of autonomous localities).
Anarchist ideas were alive in Western and Eastern Europe at the stage of shaping pre-revolutionary societies. Revolutions and post-revolutionary compulsion suppressed the development of anarchism, but it was looking for its proper form and perhaps my proposal for a social order in Poland will fulfill the anarchist ideal. Voluntarily established business and advisory center POL-CAT S.A. and voluntarily created structures of parish cooperatives – based on the teachings of Christ, will create the ideal of an anarchic economic and social system in Poland and promote this system in the post-communist and post-capitalist world. All you need is a strong impetus to break the fetters of slavery and shed hope in an economically efficient, fair, and ethical world.

Warsaw, 3.10.2021 rok  godzina 5:00     Bogdan Jacek Góralski

Tradycja organizowania się samopomocowych społeczności sięga dawnych czasów, kiedy wędrujące plemiona osiadły i zaczęły uprawiać rolnictwo. Stało się to najpierw w rejonach zasobnych w wodę i o żyznej glebie umożliwiającej rozwój rolnictwa np. w dolinie rzek Tygrysu i Eufratu. Dawne plemiona słowiańskie osiadając na ziemi tworzyły organizacje wspólnotowe np. polskie opola i obszcziny Wielkorusów. Były to dobrze zorganizowane społeczności plemion wspólnie gospodarujących na ziemi. System feudalny zniszczył tle lokalne samopomocowe wspólnoty samodzielnie gospodarujące na ziemi, którą przed wiekami zasiedliły. Panowie feudalni opodatkowali je i poddali swojej władzy. Samopomocowa organizacja w obszcziny Wielkorusów przetrwała do rewolucji rosyjskiej bo tam pomagały one przetrwać rolnikom w najtrudniejszych przyrodniczo warunkach wschodu Europy. Dopiero bolszewicy przekształcili je w kołchozy i sowchozy w których Rosjanie stracili podmiotowość i zdemoralizowali się.

Napływ chrześcijaństwa na polskie ziemie odbudował gminne struktury, w których centrum był zawsze kościół parafialny budowany zwykle przez feudałów w lokalnym centrum gospodarczym. Dziesięcina pobierana przez kościoły określała zasięg  ich wpływów i ich władzy w lokalnym otoczeniu. Wpływy kościelne pokrywały się zwykle z zasięgiem lokalnej wspólnoty powiązanej pokrewieństwem, znajomościami i więzami gospodarczymi. Na ziemiach polskich  od dawna istniała tradycja ruchu spółdzielczego i myślę, żę potrzeba impulsu aby ją odtworzyć i pielęgnować.

Kościoły były bogate i od dawien dawna prowadziły kredytowanie działalności gospodarczej lokalnej ludności w zamian za udział w zyskach. Od czasu jak liczne odłamy polskich Żydów przyjmowały chrzest stopniowo zdominowali oni Kościół Katolicki i przejęli zarządzanie kościelnymi pieniędzmi. Od upadku PRL Kościół Katolicki dalej finansuje działalność gospodarczą Polaków pobierając w zamian udział w zyskach finansowanych przedsiębiorstw. Prowadzona jest w parafiach  tajna księgowość, która określa zobowiązania wobec parafii kredytowanych przedsiębiorstw. Księgowość prowadzą kobiety i to do nich należy władza nad parafialnymi pieniędzmi. Mój pomysł na utworzenie samodzielnych gospodarczo i duchowo spółdzielni parafialnych polega na ujawnieniu ich tajnej działalności i stworzeniu legalnie działających lokalnych ośrodków gospodarczych przy polskich parafiach. Jestem przekonany, że takie rozwiązanie uwolni biznesową kreatywność Polaków, która będzie wspierana przez ogólnopolskie centrum biznesowo-doradcze POL-CAT SA. Będzie ono kierowało się zasadami określonymi w mojej pracy pt. The Third Way between capitalism and communism.

Zasady POL-CAT S.A. ucywilizują obyczaje Polaków i ulepszą polską gospodarkę.

Warszawa, dnia 30 września 2021 roku, godzina 5:10             Bogdan Jacek Góralski

Takie zasady pozwolą zbliżyć się do ideału wolności jednostki i społeczeństwa w anarchistycznym modelu państwa i społeczeństwa.

Cytat z Wikipedii:

Anarchia (stgr. ἀναρχία – “bez władcy”) – forma struktury społecznopolitycznej, w której nie ma żadnej ukonstytuowanej władzy, nie obowiązują żadne normy prawne[1].

W rozumieniu politycznym (w anarchizmie) to taka struktura, w której państwo zostaje zastąpione przez nieprzymusową i niescentralizowaną organizację społeczeństwa (np. federację autonomicznych miejscowości).

Idee anarchistyczne były żywe w zachodniej i wschodniej Europie w etapie kształtowania się społeczeństw przedrewolucyjnych. Rewolucje i przymus post rewolucyjny przytłumiły rozwój anarchizmu ale szukał on swojej właściwej formy i być może moja propozycja porządku społecznego w Polsce zrealizuje ideał anarchistyczny. Dobrowolnie utworzone centrum biznesowo-doradcze POL-CAT S.A. i dobrowolnie utworzone struktury parafialnych spółdzielni – opartych na nauce Chrystusowej stworzą ideał anarchicznego systemu gospodarczo-społecznego Polski i wypromują ten system w świecie postkomunistycznym i postkapitalistycznym. Potrzebny jest tylko silny impuls by zerwać okowy zniewolenia i rozlać nadzieję na efektywny gospodarczo sprawiedliwy i etyczny świat.

Warszawa, dnia 3 października 2021 roku  godzina 5:00  Bogdan Jacek Góralski      

Anarchism again

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *