The new way of modeling Earth’s climate-version November 1 th, 2021

The new way of modeling the Earth’s climate

Bogdan Góralski

bogdangoralski@wp.pl

Library of the History Faculty of the University of Warsaw.

Abstract

We have been observing synchronous changes in atmospheric pressure at certain points of the globe for a long time, but so far no one has guessed the causes of pressure changes. In this paper, he defines the causes that lead to short- and long-term changes in atmospheric pressure in Reykjavik, Iceland, and Ponta Delgada, in the Azores. Both of these points now lie close to the boundaries of the high and low atmospheric pressure zones. The constant movements a of the Earth’s shell under the stationary atmosphere caused by the variable gravitational interaction of the Solar System’s objects cause points on the moving surface of the globe to shift between the zones of high and low atmospheric pressure. The synchronous differences in atmospheric pressure between Reykjavik in the north and Ponta Delgada in the south, which have been observed for many years, can only be explained by the movements of the Earth’s shell in the north-south direction. The short-term movement of the Earth’s surface several degrees latitude under the static atmospheric pressure zones causes synchronous pressure changes at sea level SLP in Reykjavik and Ponta Delgada in the Azores. When the Earth’s crust moves 30-40 degrees latitude every 100,000 years, there are glacial periods in the regions of the globe close to the geographic pole. We observe large displacements of the Earth’s shell in the apparent movements of magnetic poles recorded by palaeomagnetic records in volcanic and sedimentary rocks from a given geological period. Until now, the phenomenon of apparent displacement of magnetic poles until their position is reversed, the so-called magnetic reversal.Magnetic reversal was a mystery, but in my theory it is easy to explain. Sometimes the Earth’s crust rotates 180 degrees from the ecliptic and then there is an apparent magnetic pole reversal phenomenon recorded on the Earth’s surface in palaeomagnetic recordings. The movements of the Earth’s shell, ( the northern hemisphere are denser and heavier than the southern hemisphere), cause changes in the moment of inertia of the spinning globe, resulting in changes in the Earth’s rotation speed (and climatic changes on Earth) recorded today as LOD-length of Day. LOD changes are synchronous with changes in atmospheric pressure in Reykjavik and Ponta Delgada because they are caused by one cause – changes in the position of the Earth’s shell. I described the mechanism of changes in the Earth’s climate linked to the movements of the Earth’s shell in a book published on the Internet on Google Books entitled The new look at the Earth’s climate mechanism: The Solar System shapes the Earth’s climate change-link:

https://play.google.com/store/books/details?id=eZu-DwAAQBAJ

Observation of changes in the position of Solar System objects and correlation of these changes with changes in LOD and weather will allow for the development of an accurate model of climate and weather changes around the globe. This work is a contribution to the development of a new model of climate change on Earth.

Jakuszowice, on November 1, 2021, 5:25 am Bogdan Jacek Góralski

Od dawna obserwujemy zmiany ciśnienia atmosferycznego w pewnych punktach globu ale do tej pory nikt nie odgadł przyczyn zmian ciśnienia. W niniejszej pracy definiuje te przyczyny, które doprowadzają do krótko i długo terminowych zmian ciśnienia atmosferycznego w Reykjaviku na Islandii oraz w Ponta Delgada na Azorach. Obydwa te punkty leżą obecnie na szerokości geograficznej bliskiej granic stref wysokiego i niskiego ciśnienia atmosferycznego. Nieustanne ruchy asymetrycznej w gęstości powłoki ziemskiej pod nieruchomą atmosferą powodowane przez zmienne oddziaływanie grawitacyjne obiektów Układu Słonecznego powodują przemieszczanie się punktów na ruchomej powierzchni globu ziemskiego pomiędzy strefami wysokiego i niskiego ciśnienia atmosferycznego. Obserwowane od wielu lat synchroniczne różnice ciśnienia atmosferycznego pomiędzy Reykjavikiem na północy a Ponta Delgada na południu mogą być wytłumaczone jedynie przez ruchy powłoki ziemskiej w kierunku północ –południe. Krótkookresowe ruchy powierzchni Ziemi o kilka stopni szerokości geograficznej pod nieruchomymi strefami ciśnienia atmosferycznego powodują  synchroniczne zmiany ciśnienia na poziomie morza SLP w Reykjaviku i Ponta Delgada na Azorach. Kiedy powłoka ziemska co 100000 lat przemieszcza się o 30-40 stopni szerokości geograficznej występują okresy glacjalne w rejonach globu bliskich biegunowi geograficznemu. Duże przemieszczenia powłoki ziemskiej obserwujemy w pozornych ruchach biegunów magnetycznych rejestrowanych przez zapisy paleomagnetyczne w skałach wulkanicznych i osadowych z danego okresu geologicznego. Do tej pory zjawisko pozornego przemieszczania się biegunów magnetycznych aż  do odwrócenia ich położenia tzw. przebiegunowania magnetycznego było zagadką ale na gruncie mojej teorii jest proste do wytłumaczenia. Czasami powłoka ziemska obraca się o 180 stopni względem ekliptyki i występuje wtedy pozorne zjawisko odwrócenia biegunów magnetycznych rejestrowane na powierzchni Ziemi w zapisach paleomagnetycznych. Ruchy powłoki ziemskiej, (która w północnej hemisferze jest bardziej gęsta i cięższa (niż  w południowej hemisferze) i częściej wychylana przez grawitację z położenia równowagi), powodują zmiany momentu bezwładności wirującej kuli ziemskiej skutkujące zmianami prędkości obrotu Ziemi (i zmianami klimatycznymi na Ziemi) rejestrowanymi współcześnie jako LOD-length of Day. Zmiany LOD są synchroniczne ze zmianami ciśnienia atmosferycznego w Reykjaviku i Ponta Delgada ponieważ są powodowane przez jedną przyczynę –zmiany położenia powłoki ziemskiej. Mechanizm zmian klimatu ziemskiego  sprzężonych z ruchami powłoki ziemskiej opisałem w książce opublikowanej w Internecie na Google Books zatytułowanej The new look at the Earth’s climate mechanism: The Solar System shapes the Earth’s climate change-link:

https://play.google.com/store/books/details?id=eZu-DwAAQBAJ

Obserwacje zmian położenia obiektów Układu Słonecznego i korelowanie tych zmian ze zmianami LOD i pogody pozwoli na opracowanie dokładnego modelu zmian klimatu i pogody na kuli ziemskiej. Niniejsza praca jest przyczynkiem do opracowania nowego modelu zmian klimatycznych na Ziemi.

Jakuszowice, dnia 1 listopada 2021 roku, godzina 5:25  Bogdan Jacek Góralski

Since 2010 I have conducted continuous observations of LOD and Poland’s weather changes, and today I can say that LOD changes we can use for modeling weather and climate modeling. The IERS provides data on Earth orientation, on the International Celestial Reference System/Frame, on the International Terrestrial Reference System/Frame, and the half-year forecasts of LOD changes. Based on this forecast, we can model climate changes on Earth using my climate change model. I observed the negative correlation of atmospheric pressure at SLP sea level pressure (in Reykjavik, Iceland) and a positive correlation SLP in Ponta Delgada (Azores)with changes in LOD (length of day). This correlation confirms the existence of a close dependence of terrestrial climate changes on LOD changes and the changes of gravitational pulling of the Earth by solar system objects. These impacts and their results are explained in my book ‘A modern look at the Earth’s climate mechanism and the cosmo-geophysical system of the Earth’ published in  2019 on the Internet (Google Books). The following work and drawings contained in it are probably proof of the truthfulness of my theory of the Earth’s climate mechanism described in the above book.

Horizontal distribution of atmospheric pressure

https://www.geographynotes.com/atmosphere/atmospheric-pressure-measurement-distribution-and-controlling-factors/854#:~:text=The%20distribution%20of%20atmospheric%20pressure%20across%20the%20latitudes,surface%2C%20there%20are%20in%20all%20seven%20pressure%20belts.

 The changes in atmospheric pressure in Reykjavik may depend on the displacement of Reykjavik at latitude 64 ° 08′07 ″ N from the Sub-polar low atmospheric pressure zone to the Polar high pressure zone above the 66.5 degree latitude due to the movements of the Earth’s coating under the atmosphere . At the same time, the movements of the Earth’s shell cause changes in the speed of rotation of the earth, LOD, recorded by the IERS.

Atmospheric pressure changes in Ponta Delgada in the Azores are due to the position of Ponta Delgada at a latitude of 37 ° 43′59 ″ N, so very close to the upper limit of the Sub-Tropical High pressure zone adjacent to the north to the low atmospheric pressure zone. The transition of Reykjavik to the zone of increased atmospheric pressure is accompanied by the transition of Ponta Delgad to the zone of reduced atmospheric pressure and vice versa.

Geographic coordinates of reykjavik, iceland

Latitude: 64 ° 08′07 ″ N

Longitude: 21 ° 53′43 ″ W.

Altitude: 37 m

Geographic coordinates of ponta delgada, portugal

Latitude: 37 ° 43′59 ″ N

Longitude: 25 ° 40′00 ″ W.

https://www.pmfias.com/pressure-belts-pressure-systems-equatorial-low-sub-tropical-high-sub-polar-low-polar-high/

Zmiany ciśnienia atmosferycznego w Reykjaviku mogą zależeć od przemieszczenia Reykjaviku leżącego na szerokości geograficznej 64°08′07″N ze strefy ciśnienia atmosferycznego Sub-polar low do strefy ciśnienia Polar high powyżej granicy 66,5 stopnia szerokości geograficznej co jest powodowane  ruchami powłoki ziemskiej pod atmosferą. Ruchy powłoki ziemskiej powodują jednocześnie zmiany prędkości obrotu ziemi LOD rejestrowane przez IERS.

Zmiany ciśnienia atmosferycznego w Ponta Delgada na Azorach wynikają z położenia Ponta Delgada na szerokości geograficznej 37°43′59″N a więc bardzo blisko górnej granicy strefy ciśnienia Sub-Tropical High sąsiadującej od północy ze strefą obniżonego ciśnienia atmosferycznego.  Przejściu Reykjaviku w strefę podwyższonego ciśnienia atmosferycznego towarzyszy przejście Ponta Delgada w strefę obniżonego ciśnienia atmosferycznego i odwrotnie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *