Is the global revolution coming???

JustPaste.it

Revolution of Russia and the climate by Bogdan Jacek Góralski

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 20m · edited: 6m Public

Okładka

Revolution of Russia and the climate: Reasons for the outbreak of the Russian Revolution by Bogdan Góralski

Bogdan Góralski

https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_Revolution_of_Russia_and_the_clima?id=ccDKDwAAQBAJ


In the above work, which was written before 2013, I analyzed the Russian social forces responsible for the outbreak of the Russian Revolution, which turned into the Bolshevik revolution led by Lenin in 1917. In today’s Russia, revolution is not yet possible, because all potential revolutionary leaders are killed or imprisoned before they manage to lead a rebellion against the post-Soviet regime. In the course of many years of study, when I analyzed the course of the French, Chinese, and Russian Revolutions and the Solidarity Revolution in Poland I have come to the conclusion that the climate crisis causing the rise in food prices is the direct factor behind the revolution. On this basis, I argue that today a general revolution may occur in all countries of the world (including the USA), because the contemporary climate crisis has triggered a spiral of inflation and a global rapid increase in food prices. In the course of 20 years of study, I developed a program of revolutionary changes in the socio-economic system, which is an ideological offer for future global revolutionary forces so that they do not waste time searching for a reform plan and focus on the evolutionary optimization of the socio-economic system in their countries. So, involuntarily, I became the author of the plan for a future global revolution that would restore the cosmic principles of natural law to the functioning of earthly societies.

Jakuszowice, on April 23, 2022, 3:05 am Bogdan Jacek Góralski

W powyższej pracy, która powstała przed 2013 rokiem dokonałem analizy rosyjskich sił społecznych odpowiedzialnych za wybuch rewolucji rosyjskiej, która przekształciła się w rewolucję bolszewicką pod kierownictwem Lenina w 1917 roku. W dzisiejszej Rosji rewolucja jest na razie niemożliwa, bo wszyscy potencjalni przywódcy rewolucji są zabijani bądź więzieni zanim zdołają stanąć na czele buntu przeciw postsowieckiemu reżimowi. W toku wieloletnich studiów gdy analizowałem przebieg rewolucji francuskiej, chińskiej, rosyjskiej i rewolucji Solidarności w Polsce

doszedłem do wniosku, że kryzys klimatyczny powodujacy podwyżkę cen żywności jest bezpośrednim czynnikiem powodującym rewolucję.  Na tej podstawie twierdzę, że współcześnie może dojść do powszechnej rewolucji we wszystkich krajach globu nie wyłączając USA, dlatego, że współczesny kryzys klimatyczny wyzwolił spiralę inflacji i globalny gwałtowny postępujacy wzrost cen żywności. W toku 20 letnich studiów opracowałem program rewolucyjnych zmian w systemie społeczno-ekonomicznym, który jest ideologiczną ofertą dla przyszłych globalnych sił rewolucyjnych aby nie traciły czasu na poszukiwania planu reform i skupiły się na ewolucyjnej optymalizacji systemu społeczno-gospodarczego w swoich krajach. Tak więc mimowolnie stałem się autorem planu dla przyszłej globalnej rewolucji, która przywróci kosmiczne zasady prawa naturalnego  w funkcjonowaniu ziemskich społeczności.

Jakuszowice, dnia 23 kwietnia 2022 roku, godzina 3:05   Bogdan Jacek Góralski 23 visits · 22 online © 2022 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *