About the nature of the world

https://justpaste.it/53wgv

About the nature of the world

I have written a few articles about the nature of the world in which are described the fates of the characters whose outstanding science has left its mark on our present-day identity. Everything has a cause and arises from the energy of love that our ancestors give us as a gift to sustain the eternal course of events.

God from God, Light from light, love is recreated in us in the wheel of time, which has various dimensions:

– individual human dimension from conception through dynamic youth and shaping character to the wisdom of maturity, because death is a transition to another dimension of the world,

– the dimension of the duration of the civilization, summing up individual experiences,

– the divine dimension is the synthesis of all individual philosophies, i.e. the love of wisdom of all civilizations, which are ripe for the synthesis of the cosmic law allowing for a peaceful further evolution and construction of the new world.

The constant threat causes striving for knowledge, that makes us learn about our living environment in order to formulate the laws of our world for posterity.

Let us satisfy this human drive for knowledge, the realization of which we need only bread and wine, food and drink, which was indicated by Jesus Christ in his mature teaching.

The drive to learn will replace the material greed that prevails in immature civilizations, and the sharing of bread and wine will give everyone a chance to attain wisdom in an individual life. Let us share the fruits of our work and support science so that it can develop together with our global civilization, which will one day recreate our world for future generations.

                                                          Bogdan Jacek Góralski

Warsaw, January 29, 2022, 3:50 a.m.

O naturze świata

Napisałem kilka artykułów o naturze świata w którego losy są wpisane postaci, których znakomita nauka odcisnęła się w naszej dzisiejszej tożsamości.  Wszystko ma swoją przyczynę i powstaje z energii miłości, którą przekazują nam w darze nasi przodkowie by podtrzymać wieczny bieg wydarzeń.

Bóg z Boga, światłość ze światłości, miłość odtwarza się w nas w kole czasu, który ma różne wymiary:

-jednostkowy ludzki wymiar od poczęcia przez dynamiczną młodość i kształtowanie charakteru aż do mądrości wieku dojrzałego, bo śmierć to przejście do innego wymiaru świata,

-wymiar trwania cywilizacji grupującej, sumującej  doświadczenia indywidualne,

-wymiar boski stanowiący syntezę wszystkich jednostkowych filozofii tj. miłości mądrości wszystkich cywilizacji, które dojrzały do syntezy prawa kosmicznego pozwalającej na spokojną dalszą ewolucję i budowę nowego świata.

Nieustanne zagrożenie w którym żyjemy powoduje dążność do poznania, do wiedzy i każe poznawać nasze środowisko życia aby formułować prawa naszego świata dla potomnych.

Zaspokajajmy ten ludzki pęd do wiedzy do którego realizowania potrzebujemy tylko chleba i wina, pokarmu i napoju co wskazał w swojej dojrzałej nauce Jezus Chrystus.

Pęd do nauki zastąpi materialną zachłanność dominującą w niedojrzałych cywilizacjach, a dzielenie się chlebem i winem da każdemu szansę na osiągnięcie mądrości w indywidualnym życiu. Dzielmy się owocami naszej pracy i wspierajmy naukę aby mogła się rozwijać razem z naszą globalną cywilizacją, która kiedyś odtworzy nasz świat dla kolejnych pokoleń.

                                                          Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 29 stycznia 2022 roku, godzina 4:20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *