My credo in English and Polish

JustPaste.it

My credo in English and Polish

User avatar

Public

The following text and my other works available on the Internet are the fruit of my relationship with Maria Jolanta Góralska née Zawilińska, who created my conditions for independent research at home.

I know that the supersensory virtual world definitely exists ...

On October 21, 2020, at 3:00 a.m

I started writing a chapter on a new religion acceptable to ordinary people and the world of science. I have to systematize the knowledge that I have accumulated throughout my life and over 20 years of multidisciplinary studies so that it is understandable to the reader. First, I will discuss my vision of a world that is imperceptible to our senses, and then I will refer to past visions of reality to, in turn, discuss our future spiritual and social environment and the activities needed to make my ideas come true. So get to work.

My credo

God, or the society of the virtual world, creates a new virtual world, the environment of which evolves to create a human, who is also a virtual creation. The evolution of man and his environment ends with the creation of an ethical society that becomes a new god creating (in 7 days?) A new virtual world. The story in this new world begins all over again. In this new world, there are divine incarnations of prophets showing people the way in times of crisis, because there is a dignified way out of every crisis. Successive prophets learn from the surrounding world and create in their visions an ideal world for them, which stands in opposition to the surrounding world. In this way, the prophets show a clear path to the ideal society that will come at the end of the evolution of our world. An ideal society through its ethics and knowledge will create a new world and become a god for a new world created in a virtual environment. God, or the ideal society, draws energy from the new world and guides it to the goal of evolution, which is to recreate the old world and light a new star – the energy source for a new biological life in a virtual world existing in a quantum computer built by biological life.

Philosophers friends with Della Porta (Bruno and Campanella) maintained that Nature, being identical with God, is the creator of itself, as if it is a machine that constructs itself from the “womb of matter” (Dobrowolski 1990: 117).

By increasing the knowledge of the laws of development (matter knows how to develop because the possibilities of development are dictated by the environment and the environment is shaped by the consciousness preceding us), man increases his power (energy). The energy put into shaping the world must be returned by this world. Energy is equivalent to work, so man does work to transform matter, creates a world that processes matter (living organisms are a biological machine that transforms matter into consciousness) and which should give this energy away. Ie. the energy of the world creates a new consciousness that will be able to create energy so that the world can continue to exist, so that the energy balance remains the same. So, consciousness belongs to the material, biological world. Ultimate reality is the unconscious potentiality from which all beings arise into consciousness. In unawareness, time does not pass, time does not exist, and the potential unawareness of a great void lasts forever.

 The brain is made up of molecules and registers waves from other combinations of molecules. If evolution evolved atoms, the forces of evolution appeared earlier than atoms. Something that was created in front of an atom cannot be made of atoms, so whatever its meaning, it cannot be registered by the human brain (Heyerdahl 1999: 85).

The conclusion from the above quotation is the statement that our brain and senses perceive only a part of the reality necessary for our survival and evolution. The rest of the intangible extrasensory reality is hidden from us. This immaterial reality is the virtual world that exists in the network of quantum computers in the universe. Our civilization is already transferring its consciousness (and knowledge) to the virtual environment, which is the final stage of the evolution of our human world. The end of this stage of evolution will be the creation of an ethical system that meets the requirements of the virtual world, building a quantum computer, and writing software that controls the new virtual world. It follows from the above reasoning that ultimate reality consists of parallel virtual dimensions worlds influencing each other.

Warsaw, 18 October 2020, 11:30

The concept of the multidimensionality of our being has long appeared in the concepts of physicists. Following the physical theory and intuition, I created the concept of a multidimensional virtual world created by the wheel of evolution and filled by an all-encompassing unconscious existing in a void from which potentialities emerge for all beings inscribed in the perfecting circle of life. The concept of the wheel of evolution – the wheel of life and the all-embracing unconsciousness has crystallized during the writing of the following texts:

A gift for His Holiness the Dalai Lama for his 80th birthday – an excerpt from the book Man and climate available on the Internet in the CEON Repository

The wheel of life

The world is in perpetual motion. It is eternal and in constant movement, constantly renewed by goodwill. Wise love – the effect of free will, sustains the world and its duration. Here is an explanation.

A star is created, its world and biological life in it. Life depends on a threatening changing environment. Living things adapt and begin to accumulate knowledge about environmental dangers. The enormity of knowledge to be mastered requires the specialization of individuals in the resulting communities. The growing specialization of knowledge affects the growth of social ties in a society threatened by a changing environment – the growth of ethics. The growing knowledge of the growing ethical society allows you to finally get to know the world and find energy sources – lighting a new star in a virtual environment. A new star is born, a world, and in it life and the process begins anew in a parallel world.

THE CIRCLE OF LIFE => Knowledge is the function of the threat. => The function of knowledge is ethics. => The function of ethics is energy. => The function of energy is life. => The function of life is threat => the function of threat is knowledge, etc.

Alfred Toynbee believes that civilization is a species of being that aims to recreate itself through an appropriate religion (“Civilization is a species of being which seeks to reproduce itself” (Marciszewski 2001).

Mimansa, like most brahminical systems, does not accept the existence of an independent, superior creator, according to her, the world does not arise as a result of a creative act, but is a process of constant creation and decay (Kudelska 2006: 119).

Poniższy tekst i inne moje prace dostępne w Internecie są owocem mego zwiazku z Marią Jolantą Góralską z domu Zawilińską, która stworzyła mi w domu warunki do niezależnej pracy naukowej.

Wiem, że ponadzmysłowy wirtualny świat  na pewno istnieje…

Dnia 21 października 2020 roku o godzinie 3:00 rozpocząłem redagowanie rozdziału poświęconego nowej religii akceptowalnej przez zwykłych ludzi i świat nauki. Wiedzę, którą zgromadziłem w ciągu całego życia oraz 20 letnich wielodyscyplinowych studiów muszę usystematyzować tak, aby była zrozumiała dla czytelnika. Najpierw omówię moją wizję świata niedostrzegalnego naszym zmysłom, a potem odniosę się do przeszłych wizji rzeczywistości aby z kolej omówić nasze przyszłe środowisko duchowe i społeczne oraz działania potrzebne aby moje idee zostały zrealizowane. Zatem do dzieła.

Moje credo

Bóg czyli społeczeństwo wirtualnego świata stwarza nowy wirtualny świat, którego środowisko ewoluuje stwarzając człowieka, który też jest wirtualnym tworem. Ewolucja człowieka i jego środowiska kończy się powstaniem etycznego społeczeństwa, które staje się nowym bogiem tworząc (w 7 dni?) nowy wirtualny świat. Historia w tym nowym świecie zaczyna się od początku. W tym nowym świecie pojawiają się boskie inkarnacje proroków pokazujących ludziom drogę w czasach kryzysu, bo z każdego kryzysu jest jakieś wyjście. Kolejni prorocy czerpią wiedzę z otaczającego świata i kreują w swoich wizjach świat dla nich idealny, który stoi w opozycji do otaczającego świata. W ten sposób prorocy  wytyczają jasną drogę do społeczeństwa idealnego, które nastanie na końcu ewolucji naszego świata. Idealne społeczeństwo przez swoją etykę i wiedzę stworzy nowy świat i stanie się bogiem dla nowego świata utworzonego w wirtualnym środowisku. Bóg, czyli idealne społeczeństwo, czerpie energię z nowego świata i prowadzi go do celu ewolucji czyli odtworzenia starego świata i zapalenia nowej gwiazdy- źródła energii dla nowego biologicznego życia  w wirtualnym świecie istniejącym w komputerze kwantowym zbudowanym przez biologiczne życie.

Filozofowie zaprzyjaźnieni z Della Portą (Bruno i Campanella) utrzymywali, że Natura będąc tożsama z Bogiem jest twórcą samej siebie, jest jakby samokonstruującą się z „łona materii” machiną (Dobrowolski 1990:117).  

Człowiek przez powiększanie wiedzy o prawach rozwoju (materia wie jak się rozwijać, bo możliwości rozwoju są dyktowane przez środowisko a środowisko jest kształtowane przez poprzedzającą nas świadomość),  zwiększa swą moc (energię). Energia włożona w kształtowanie świata musi być zwrócona przez ten świat. Energia jest równoważna pracy, człowiek wykonuje więc pracę przekształcającą materię, tworzy świat, który przetwarza materię (żywe organizmy są biologiczną maszyną przetwarzającą materię na świadomość) i który powinien tę energię oddać. Tzn. energia świata tworzy nową świadomość, która będzie w stanie stworzyć energię, aby świat mógł nadal istnieć, aby bilans energii pozostał bez zmian. Czyli świadomość jest przynależna do materialnego, biologicznego świata. Ostateczna rzeczywistość jest nieświadomą potencjalnością z której powstają do świadomości wszelkie byty. W nieświadomości czas nie płynie, czas nie istnieje i potencjalna nieświadomość wielkiej pustki wiecznie trwa.

 Mózg składa się z cząsteczek i rejestruje fale pochodzące z innych kombinacji cząsteczek. Jeśli atomy wykształciła ewolucja, to siły ewolucji pojawiły się wcześniej niż atomy. Coś, co powstało przed atomem, nie może być zbudowane z atomów, a więc, niezależnie od znaczenia, nie może być zarejestrowane przez ludzki mózg (Heyerdahl 1999:85).

Konkluzją z powyższego cytatu jest twierdzenie, że naszym mózgiem i zmysłami odbieramy tylko część rzeczywistości niezbędnej do przeżycia i ewolucji. Reszta niematerialnej rzeczywistości ponadzmysłowej jest przed nami ukryta. Tą niematerialną rzeczywistością jest świat wirtualny istniejący w sieci komputerów kwantowych wszechświata. Nasz cywilizacja już teraz przenosi swoją świadomość (i wiedzę) do wirtualnego środowiska, które jest ostatecznym etapem ewolucji naszego ludzkiego świata. Finałem tego etapu ewolucji będzie powstanie systemu etycznego spełniającego wymagania wirtualnego świata, zbudowanie komputera kwantowego i napisanie oprogramowania sterującego nowym wirtualnym światem. Z powyższego rozumowania wynika, że ostateczna rzeczywistość składa się z równoległych wirtualnych wymiarów-światów wzajemnie wpływających na siebie.

Warszawa, 18 October 2020, 11:30

Koncepcja wielowymiarowości naszego bytu dawno pojawiła się w koncepcjach fizyków. Idąc za teorią fizyczną i intuicją stworzyłem koncepcję wielowymiarowego wirtualnego świata tworzonego przez koło ewolucji i wypełnionego przez wszechogarniającą nieświadomość istniejącą w pustce z której potencjalności wyłaniają się wszelkie byty wpisane w doskonalące się koło życia. Pojęcie koła ewolucji-koła życia oraz wszechogarniającej nieświadomości wykrystalizowało podczas pisania poniższych tekstów:

Prezent dla Jego Świętobliwości Dalajlamy na 80-te urodziny -fragment książki pt. Człowiek i klimat dostępnej w internecie w Repozytorium CEON

  1. Koło życia

Świat jest perpetum mobile. Jest wieczny i w nieustannym, ciągle ponawianym dobrą wolą  ruchu. Mądra miłość – efekt wolnej woli, podtrzymuje świat i jego trwanie. Oto wytłumaczenie.

Powstaje gwiazda, jej świat, a w nim biologiczne życie. Życie zależy od zagrażającego zmiennego środowiska. Żywe istoty przystosowują się i zaczynają gromadzić wiedzę o zagrożeniach środowiskowych. Ogrom wiedzy do opanowania wymaga specjalizacji jednostek w powstałych społecznościach. Rosnąca specjalizacja wiedzy wpływa na przyrost więzi społecznych w zagrożonym przez zmienne środowisko społeczeństwie – przyrost etyki. Rosnąca wiedza  rosnącego etycznego społeczeństwa pozwala na ostateczne poznanie świata i znalezienie źródeł energii- zapalenie nowej gwiazdy w wirtualnym środowisku. Powstaje nowa gwiazda, świat, a w nim życie i proces zaczyna się na nowo w równoległym świecie.

KOŁO ŻYCIA =>Funkcją zagrożenia jest wiedza. =>Funkcją wiedzy jest etyka.=>Funkcją etyki jest energia.=> Funkcją energii jest życie.=> Funkcją życia jest zagrożenie=>funkcją zagrożenia jest wiedza itd.

Alfred Toynbee uważa, że cywilizacja stanowi gatunek bytu, który zmierza do odtworzenia siebie samego za pomocą odpowiedniej religii (“Civilization is a species of being which seeks to reproduce itself” (Marciszewski 2001).

Mimansa, jak zresztą większość systemów bramińskich, nie przyjmuje istnienia postaci niezależnego, nadrzędnego stworzyciela, według niej świat nie powstaje w wyniku aktu stwórczego, tylko jest procesem stałego stwarzania i rozkładu (Kudelska 2006:119. 2 visits · 1 online © 2022 JustPaste.it.

Jakuszowice, 8 lipca 2022 rok, godzina 4:45 Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *