The tasks for middle class of each society

The tasks for middle class of each society

The most important task of middle class is supporting the development of native country. Tallented people from middle class should create new workplace for less tallented people. The native country should create tallented people conditions for developing enterprices by the help of financial, logistic, scientific supporting institutions. Non profit principle of all enterprises and equal earnings will creates the new quality of live for every citizen of such country.

The revard for tallented people will be social recognition and modest financial rewards. This is my dream for modern Poland.

Zadania dla klasy średniej każdego społeczeństwa

Najważniejszym zadaniem klasy średniej jest wspieranie rozwoju ojczyzny. Utalentowani ludzie z klasy średniej powinni tworzyć nowe miejsca pracy dla mniej utalentowanych osób. Kraj ojczysty powinien stwarzać utalentowanym ludziom warunki do rozwoju przedsiębiorczości przy pomocy finansowych, logistycznych, naukowych instytucji wspierających. Zasada non profit wszystkich przedsiębiorstw i równe zarobki stworzy nową jakość życia dla każdego obywatela takiego kraju. Nagrodą dla utalentowanych ludzi będzie uznanie społeczne i skromne nagrody finansowe. To moje marzenie o nowoczesnej Polsce.

Why is there a middle class?

The middle class is a group of wealthy people that are expected to emerge after capitalist reforms in Eastern European economies. This group is formed because it is able to exploit people and the country economically thanks to the application of the principle of profit in economic activity. The application of this principle causes a rapid economic stratification of society, which is the cause of a revolution in the periods of worsening economic prosperity resulting from cyclical climate crises.

What will happen when we abolish the profit rule and equate the wages of employees and company boards?

-There will be a class of creative businessmen creating new products and services and able to organize independent enterprises,

– there will be new jobs in enterprises operating without corporate supervision,

– innovation and consumption will increase in reformed economies,

– there will be systems ensuring the production efficiency of enterprises and employees appear,

– a logistic – scientific – financial center will be needed, operating without profit, being the exclusive property of the employees currently working there,

– corruption will disappear,

– the quality of life of egalitarian societies will increase,

-the threat of wars and revolutions will disappear

– country borders will be opened for migrants.

Details can be found in my articles-link:

https://play.google.com/store/books/details/Bogdan_G%C3%B3ralski_The_Third_Way_between_capitalism_a?id=vLzoDwAAQBAJ   The Third Way between capitalism and communism: About change in the mechanism of inheritance

https://justpaste.it/7ull7   Offer of cooperation for world producers

https://justpaste.it/9cyrc        How to raise the level of culture in the depths of the European continent?

Czemu istnieje klasa średnia?

Klasa średnia to grupa bogatych ludzi, która ma się pojawić po wprowadzeniu kapitalistycznych reform we wschodnioeuropejskich gospodarkach. Grupa ta powstaje bo potrafi eksploatować ekonomicznie ludzi i kraj dzięki stosowaniu zasady zysku w działalności gospodarczej. Stosowanie tej zasady powoduje szybkie rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa, które jest przyczyną rewolucji w okresach pogorszenia prosperity gospodarczej wynikających z cyklicznych kryzysów klimatycznych.

Co się wydarzy gdy zlikwidujemy zasadę zysku i zrównamy zarobki pracowników i zarządów firm ?

-Pojawi się klasa  kreatywnych biznesmenów tworzących nowe produkty i usługi i potrafiących organizować samodzielne przedsiębiorstwa,

-pojawią się nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach działających bez nadzoru właścicielskiego,

-wzrośnie innowacyjność i konsumpcja w reformowanych gospodarkach,

-pojawia się systemy zapewniania efektywności produkcyjnej przedsiębiorstw i pracowników,

-potrzebne będzie centrum logistyczne – naukowe – finansowe działające bez zysku będące wyłączną własności pracujących w nim aktualnie pracowników,

-zniknie korupcja,

-wzrośnie komfort życia egalitarnych społeczeństw,

-zniknie zagrożenie wojnami i rewolucjami

-otworzą się dla migrantów granice krajów.

Szczegóły znajdziecie w moich pracach-link:

https://justpaste.it/9bl3n    The Third Way between capitalism and communism only in Polish April 24, 2022 by Bogdan Góralski

https://justpaste.it/7ull7   Offer of cooperation for world producers

https://justpaste.it/9cyrc        How to raise the level of culture in the depths of the European continent?

Warsaw, September 21, 2022,  time 15:00        Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *