Industrialization or modern ecological agriculture for Poland?

Industrialization or modern ecological agriculture for Poland?

The analysis of solutions favorable to Poland led me to choose a path that would provide the inhabitants of Poland with an increase in the quality of life without the excessive industrialization that the Germans were forced to undertake. Two world wars reduced the area of ​​life for the German population. It forced The Germans to rapid industrialization of the country in order to provide food for the German people possible only by importing food. The industrialization and export of industrial goods provided funds for the import of food for the German population. Many countries, such as Japan and South Korea, were in the same situation, and Russia and China quickly joined them. The necessity to feed the society living in too small an area or in difficult climatic conditions forces industrialization and an export-oriented economy. Relieving the demographic tension of overpopulated countries by opening the frontiers of the West to the free migration of people seeking a better living environment will allow billions of people to improve their quality of life.

Free migration of people across the open borders of the West will provide cheaper labor for Western economies and reduce the export pressure of Eastern economies by relieving overpopulation in the East and Africa. This will save the pension systems of aging Western societies and allow the development of organic farming across the planet. This will bring us closer to greater respect for the natural environment and will allow us to avoid war in overpopulated areas of the globe. My advice to Poland is to follow the advice of the authors of the May 3 Constitution,

who wanted to increase the population of Poland by opening borders to migrants coming from all over the world. This call remains valid to this day because the Polish population is too small to use the potential of the country, for which the only development opportunity is to create a modern ecological farming system. There is too much industry in the modern world and the only thing missing is food. Building ecological agriculture is Poland’s only chance.

I propose such a solution to Poland in the Program of the Decalogue Party published on the Internet.

Jakuszowice, September 9, 2022, 11:11 Bogdan Jacek Góralski

Analiza rozwiązań korzystnych dla Polski doprowadziła mnie do wyboru drogi zapewniającej mieszkańcom Polski zwiększenie komfortu życia bez nadmiernej industrializacji do której zmuszone zostały Niemcy. Dwie wojny światowe zmniejszyły obszar życia dla populacji niemieckiej. Zmusiło to

Niemców do szybkiej industrializacji kraju w celu zapewnienia wyżywienia dla narodu niemieckiego możliwego tylko przy imporcie żywności. Industrializacja i eksport artykułów przemysłowych zapewniały środki na import żywności dla populacji niemieckiej. W tej samej sytuacji było wiele krajów np. Japonia, Korea Południowa a szybko dołączyły do nich Rosja i Chiny. Konieczność wyżywienia społeczeństwa żyjącego na zbyt małym obszarze lub w trudnych warunkach klimatycznych zmusza do industrializacji i nastawienia gospodarki na eksport. Rozładowanie napięcia demograficznego przeludnionych krajów przez otwarcie granic Zachodu dla swobodnej migracji ludzi poszukujących lepszego środowiska życia pozwoli na zwiększenie komfortu życia miliardom ludzi.

Swobodna migracja ludzi przez otwarte granice Zachodu zapewni tańszą siłę roboczą zachodnim gospodarkom i zmniejszy presję eksportową wschodnich gospodarek przez rozładowanie przeludnienia Wschodu i Afryki. Uratuje to systemy emerytalne starzejących się  społeczeństw Zachodu i pozwoli na  rozwój ekologicznego rolnictwa na całej planecie. Zbliży to nas do większego poszanowania środowiska naturalnego i pozwoli na uniknięcie wojny w przeludnionych obszarach globu. Moja rada dla Polski to podążanie w przyszłość zgodnie z radą twórców Konstytucji 3 Maja,

którzy pragnęli powiększenia populacji Polski poprzez otwarcie granic na napływających z całego świata migrantów. Wezwanie to pozostaje aktualne do dziś bo polska populacja jest za mała aby wykorzystać potencjał  kraju, dla którego jedyną szansą rozwojową jest stworzenie nowoczesnego systemu ekologicznego rolnictwa. We współczesnym świecie jest bowiem zbyt dużo przemysłu i jedyną rzeczą której brakuje to żywność. Budowa ekologicznego rolnictwa to Polska jedyna szansa.

Takie rozwiązanie proponuję Polsce w Programie Partii Dekalogu opublikowanym w Internecie.

Jakuszowice, Wrzesień  9, 2022, 11:11       Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *