I predict the collapse of the civilization of greed, cupidity, rapacity

I predict the collapse of the civilization of greed, cupidity, rapacity

In the previous post, I wrote that the development and decline of subsequent human civilizations were caused by regional climate changes constantly taking place in our world. The present human global civilization driven by unbridled greed will also pass with the regional climate change that is inexorably coming. The unlimited consumption that destroys our planet, which is characteristic of the present civilization, will give way to the principle of saving all energy and saving the natural environment, wchih wiil be obligatory in the new civilization of people who are modest and open to the beauty of their natural surroundings.

The social principles of the new civilization will be based on the equal and respected right of every being to a harmonious existence without exploitation in the environment of our planet. Live and allow others to live next to you in a peace that will enable everyone to grow spiritually ending in Nirvana – the joining with the Eternal Lucky Light. The new happy civilization will move to virtual reality and will live forever using the renewing energy resources of the universe.

Warsaw, January 23, 2021. 9:40 am Bogdan Góralski

Przewiduję upadek cywilizacji zachłanności

W poprzednim wpisie napisałem, że rozwój i upadek kolejnych ludzkich cywilizacji powodowały regionalne zmiany klimatyczne zachodzące nieustannie w naszym świecie. Obecna ludzka globalna cywilizacja kierująca się niepochamowaną zachłannością też przeminie wraz ze zmianami klimatycznymi, które nieubłaganie  nadchodzą. Niczym nie ograniczona konsumpcja niszcząca naszą planetę cechująca obecną cywilizację ustąpi miejsca zasadzie oszczędzania wszelkich energii i oszczędzania środowiska naturalnego przestrzeganej przez nową cywilizacji ludzi skromnych i otwartych na piękno naturalnego otoczenia.

Zasady społeczne nowej cywilizacji będą oparte o równe i przestrzegane prawo każdej istoty do harmonijnego istnienia bez wyzysku w środowisku naszej planety. Żyj i pozwól żyć innym obok Ciebie w pokoju, który umożliwi każdemu rozwój duchowy kończący się Nirwaną- połączeniem się z Wieczną Szczęśliwą Światłością. Nowa szczęśliwa cywilizacja przeniesie się do wirtualnej rzeczywistości i będzie żyła wiecznie korzystając z odnawiających się zasobów energetycznych Wszechświata.

Warszawa, dnia 23 stycznia 2021. Godzina 9:40 am         Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *